You are on page 1of 7

Zùodzieje ¿ydokomunistyczne pisz¹ do Putina podaj¹c siê za konserwatystów i narodowców w Polsce

Panie Rêkas, czy Pan wie, ¿e Wielomski, u którego Pan robi za redaktora i zùodzieja fotografowaù siê z Jaruzelskim, ¿eby wybielaã Kata Narodu Polskiego, który czeka na Proces taki jak Norymberga, ten zaœ oceni jego udziaù w strzelaniu do Polaków w 1970, 1982 r. a tak¿e w zbrodniczej eksterminacji Narodu Polskiego w caùym okresie panowania ¿ydokomuny po 17 wrzeœnia 1939 r. ?

Pan ma niedobry zwyczaj kradzie¿y cudzych praw autorskich, a to jest zùodziejstwo tak samo pospolite i nikczemne, jak kradzie¿ dziecku z ul. W¹skiej w Czeladzi burego kota, którego szczêœliwie rozpoznaùem jednak na podwórku przy ul. Staszica id¹c po kilku dniach z Wêgrody pod górkê do Szkoùy Podstawowej Nr. 1, przechodz¹c ul. Modrzejowsk¹ oraz mijaj¹c po lewej stronie dom Salci, która pracowaùa z moj¹ Mam¹ na kopalni, peùen uroku, stary z drewnian¹ powaù¹, na której wyryte byùy przez budowniczych znaki wtajemniczon¹ w arkana rêk¹, doszedùem do ul. Modrzewskiej a tu¿ za skrzy¿owaniemi przywoùaùem cichym gùosem: kici, kici...; kot poznaù gùos dziecka, które kotów nie hoduje jak nomada po to, ¿eby je zabijaã i zjadaã, lecz dla umiùowania których peùne jest Wieczne Miasto, gdzie wygrzewaj¹ siê setki tysiêcy kotów na maskach samochodów dokarmiane i otaczane od wieków tajemn¹ wiedz¹, wiêc wracaj¹c po lekcjach do domu, kiedy nie byùem ju¿ sam, bo miaùem inne dzieci za œwiadków, otworzyùem furtkê w metalowym ogrodzeniu po czym wszedùem na to podwórko i przywoùaùem kota raz jeszcze i znowu przydreptaù do mnie pospiesznie, wiêc uniosùem go i przytuliùem do serca mówi¹c do tych ludzi: to jest mój kot, a ktoœ mi go ukradù. – My, nie kradliœmy – wyparùa siê kobieta twierdz¹c, ¿e kot sam do nich przyszedù. Jednak, czy mógù tak daleko zajœã maùy kotek, który nie mógù mieã wiêcej, ni¿ dwa, mo¿e trzy tygodnie?

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

Jêdrzeja Giertycha poznaù niegdyœ na emigracji we Szwecji Krzysztof Cierpisz i tam go sfotografowaù siedz¹cego poœród ùadnych kwiatków posadzonych w doniczkach w oknie,

KONSERWATYSTA - Folder Shared from Box.net - Free Online File Storage dziecioroba – jak wyra¿aù siê o nim poufale w korespondecji do mnie przez internet i w rozmowach telefonicznych, bo Giertych pielêgnowaù w sobie na co dzieñ, czy co noc tê sam¹ cechê ¿ydostwa co i Waùêsa; miaù w efekcie tego tyle dzieci, co kotów. Tê szarobur¹ fotografiê Jêdrzeja Giertycha zamieœciùem przed laty na redagowanym przeze mnie blogu i rozesùaùem do tysiêcy Odbiorców magazynu sowa, a Pan sobie ukradù tego Giertycha i obci¹ù mu zùoty ùañcuszek od zegarka kieszonkowego, który w sowie i w nale¿¹cym do serwisu sowy blogu Konserwatysta dodaje jeszcze uroku samotnej staroœci czùowieka oddanego zreszt¹ Sprawie Narodowej. Czy prawdziwy Narodowiec posun¹ùby siê jednak do tego, ¿eby ukraœã cokolwiek Polakowi? Mo¿e Pan jest teraz zawstydzony, mo¿e czuje siê skompromitowany, ale nie o to przecie¿ chodzi, ¿eby zawstydzaã bezwstydnych, bo jak ju¿ Pan obci¹ù ten ùañcuszek, to przy okazji obci¹ù te¿ jedn¹ rêk¹ Rêkas napis na fotografii: KONSERWATYSTA Foto: Krzysztof Cierpisz http://konserwa.blox.pl a tylko dlatego, ¿e chciaù Konrad Rêkas bezprawnie cudz¹ wùasnoœci¹ zilustrowaã dokonany przez siebie gùupawy zapis: „Nigdy chyba doœã przypominania tego historycznego wyst¹pienia Jêdrzeja Gietycha na V Centralnym Zjazd Delegatów Stronnictwa, zorganizowanym w Londynie 4-6 czerwca 1982r. (...) ”. Ksztaùc¹c formacjê ¿ydokomunistów podaj¹cych siê za konserwatystów mo¿e Pan oczywiœcie przypominaã, ile tylko razy Pan zechce Jêdrzeja Giertycha i gazetê wyborcz¹ Michnika, bo ta poinformowaùa Polaków o haniebnej przeszùoœci Macieja Giertycha, na któr¹ skùadaùy siê m.in. jego tajne spotkania z ubowcami w hotelach, na których to spotkaniach otrzymywaù on faùszywki ubeckie, materiaùy gotowe do wywiezienia na Zachód Europy i do opublikowania ich przez ojca Jêdrzeja na politycznej emigracji, na której uchodziù za niezale¿nego od ¿ydokomuny Narodowca. Maciej Giertych wywoziù to na Zachód do swojego ojca, a Jêdrzej Giertych publikowaù te gówna wiedz¹c, ¿e to jest czysty obùêd, gdy¿ syn Maciej oprócz tego, ¿e ksztaùciù siê
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

na profesora od drzew (dendrologa), to spùodziù jeszcze syna Romana i wychowywaù go na faùszywego wskrzesiciela Mùodzie¿y Wszechpolskiej po Magdalence w Polsce. Jêdrzej Giertych Trzy niebezpieczeñstwa Stronnictwa Narodowego (1982) 10 marca 2012 | Formacyjne Mam trochê dziwne uczucie, gdy na zjeêdzie Stronnictwa Narodowego przemawiam jako goœã. Byùem narodowcem ...

http://konserwatyzm.pl/artykul/3895/trzy-niebezpieczenstwa-stronnictwanarodowego-1982

4 marca 2012 obùêdny adres hoùdowniczy chazarskiej ciemnoty:
Oœwiadczenie redakcji konserwatyzm.pl przesùane ambasadzie Federacji Rosyjskiej W imieniu Polskiej prawicy pragniemy zùo¿yã panu Prezydentowi Wùadimirowi Putinowi szczere gratulacje z okazji ponownego wyboru na stanowisko Prezydenta Rosji. Gratulacje te skùadamy jako ideowi konserwatyœci wybitnemu politykowi, realiœcie politycznemu i nadziei Rosji na lepsz¹ przyszùoœã i uznanie na arenie miêdzynarodowej. Jakkolwiek na haùaœliwej i zrewoltowanej duchowo polskiej tzw. prawicy nie wszyscy zdaj¹ sobie z tego sprawê, ale prezydent Rosji jest obecnie jedynym znacz¹cym politykiem, który mo¿e powstrzymaã ofensywê spoùeczno-politycznego demoliberalizmu, homopropagandy i sodomii. Skoro bronimy wartoœci Cywilizacji, to nasz¹ sympatiê bêd¹ budziã wszyscy ci politycy, którzy stanowi¹ realn¹ przeszkodê dla zgniùej demokratycznej kultury.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

Mamy nadzieje, ¿e nowa kadencja przyczyni siê do wspólnej pracy na rzecz poprawy i umocnienia stosunków rosyjsko-polskich i rozwoju konstruktywnej, rzeczowej wspóùpracy w najró¿niejszych sprawach w tym równie¿ pozytywnego rozwi¹zania kwestii historycznych. Odpowiada to niew¹tpliwie interesom naszych pañstw, a tak¿e wpisuje siê w koncepcjê (R. Dmowskiego) zapewnienia wzajemnego zrozumienia i poszanowania wzajemnych interesów w Europie i szczególnie w Europie Wschodniej. Panie Prezydencie, ¿yczymy Panu sukcesów i budowy nowoczesnej Rosji, gdzie tradycyjne wartoœci bêd¹ miaùy pierwszeñstwo przed ideologicznymi ekstrawagancjami modnymi na Zachodzie. Redakcja Konserwatyzm.pl

Redaktor Naczelny - Adam Wielomski - wielomski@konserwatyzm.pl

Chazary Putinu. Fascynacja obùêdem 20120310 Stefan Kosiewski: Zniweczona rzeczywistoœã, 10.
Demokracja kultury osobistej nie ma: po wyborach prezydenckich w Rosji rz¹d Obamy pogratulowaù narodowi rosyjskiemu wyborów prezydenckich, a nie temu, kto wygraù w zawodach, lecz w Rosji przecie¿ oprócz Rosjan jest jeszcze Mniejszoœã Polska, potomkowie zesùañców na Sybir i dzieci po tych obywatelach II Rzeczypospolitej, których Stalin rozrzuciù bez litoœci po ogromnych terenach dzisiejszej Federacji Rosyjskiej, zastraszyù nie do poznania, lecz nie ugi¹ù, nie zùamaù, nie zmieniù, nie zasymilizowaù po dobroci z ¿ydokomun¹, oni te¿ brali udziaù kolejny raz w Putinadzie, tradycyjnym zatwierdzaniu Putina u wùadzy za pomoc¹ kartek papieru wrzucanych do urn wyborczych nie przez naród, jak nazywa siê w USA ograniczaj¹c - w uproszczeniu dla gùupich, bo biednych, wyje¿d¿aj¹cych za chlebem - narodem amerykañskim Poloniê i wszystkie inne Narody,
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

które wypùywaj¹ na statkach za Ocean z Europy chyba tylko po to, ¿eby inny naród mógù w ich Ojczyznach za¿ywaã dobrobyt jak niegdyœ tabaki, bo czy zasymiliowaùy siê w Chicago z miejscowymi ¿ydami, które wci¹¿ s¹ na upartego ¿ydowskim - jak chce tego syjonizm - narodem w Ameryce, który zajmuje inne narody wyborami pañstwowymi demokratycznie, jak do wojny zabawiaù caùy œwiat Makabiad¹, igrzyskami sportowymi dla ¿ydów, którzy dzisiaj uszczêœliwiaj¹ wszystkie sportowe narody Maùyszem, Wojtyù¹, Kubic¹, Tuskami, Palikotami i Kaczyñskim nie wyjaœniaj¹c nawet przy tym, ¿e maùysz to jest sùowo z jêzyka rosyjskiego i tyle samo w nim znaczy, co Klein w ¿argonie jidisz; zatem Obama dopiero czwartego dnia po wyborach w Rosji dzwoni do Putina ze samolotu, w którym wszystko mo¿e, taka ci wùadza Huseina po ojcu z Kenii, zaœ po matce ¿yda z emigracji ¿ydowskiej z terenów byùej Polski i tak po angielsku krêci a przekabaca, ¿eby robiã za twardego kandydata w tych wyborach, które ma w tym roku u siebie mieã, a dopiero w sobotê kondolencja, Rice, a rajs to po ¿ydowsku ry¿, który caùy œwiat przeùyka bez obaw i skoœnych oczu, bo to jedyna strawa, któr¹ czùowiek mo¿e przeùkn¹ã na kaca i trzyma w ¿où¹dku a ta kobieta w sobotnim wydaniu dziennika "Washigton Post" o perspektywach zmian w Rosji mówi tak, jakby wiedziaùa, po co w tym samym czasie w Moskwie robi siê demonstracjê z paru tysiêcy osób, bo byùa sekretarz stanu stawia w Rosji na klasê œredni¹ zintegrowan¹ ze œwiatem, a klasy tej w Rosji niet, bo w Rosji jest oligarchia ¿ydowska, w któr¹ przepoczwarzyùa siê ¿ydokomuna, zaœ ¿ydokomunê Lenina i Trotzkiego zrodziùa oligarchia ¿ydowska w Niemczech przywo¿¹c ich rêkami tajnych, wojskowych sùu¿b z kas¹ w poci¹gu do Petersburga i ta ¿ydokomuna sowiecka zrodziùa tzw. rewolucjê paêdziernikow¹, czyli przewrót, który odsun¹ù ¿yda i masona Kiereñskiego od wùadzy a rodzinê cara zamordowaù w caùoœci bez litoœci w Jekaterinienburgu, bo historiê pisze nam banda morderców, dla której wojny œwiatowe s¹ tylko przedùu¿eniem demokratycznego panowania ¿yda nad ziemi¹, któr¹ Bóg Ambrahama obiecaù ka¿demu, kto uwierzy, ¿e warto byã ¿ydem; uwierzyùy Chazary, tureckie plemiê, które zostaùo w Europie po Hunach Attyli (mówi o nim niejako przy okazji Pieœñ o Nibelungach), przyjêùy prawo Moj¿esza za kit spajaj¹cy ludy ró¿nego jêzyka i koloru skóry, ruszyùy w handlowych celach na Zachód, tam od jednego z dialektów jêzyka œrednio-wysoko-niemieckiego urobiùy sobie jidisz z ¿argonu wyszedù Moryc Moj¿esz Hess, który byù rabin komunista i ojciec rasowego, syjonistycznego socjalizmu, on skumaù ze sob¹ 26-letniego ¿yda Marksa z Engelsem i wtajemniczyù obu, w czym rzecz; Lenin powie potem: piêãdziesi¹t lat trzeba byùo ¿eby ¿aden z marksistów nie poj¹ù nic z marksizmu, bo Lenin wiedziaù, jak to jest z wozem, do którego porównaù pañstwo, gdzie siedz¹cemu za kierownic¹ wydaje siê, ¿e kieruje pañstwem i jedzie w tym kierunku, gdzie on chce; tymczasem ono jedzie, gdzie chce inna siùa; Lenin nie ujawniù, co to jest, choã pisaù to po francusku do r¹k wùasnych Putina: Izrael zabiù wczoraj 14 Arabów w Strefie Gazy, a dziœ boli ich Syria.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

ulica KACZA - unter dem Denkmalschutz - Czeladê, POLEN im Januar 2006 KACZASTRASSE - POLEN - 41-250 Czeladê, Dieses Foto gehört zu Fotostream von stefan_kosiewski (67) Dieses Foto wird auch angezeigt in
o

Drewniana Polska - Wooden Poland (Gruppe: 1.711)



o ’ pod ochron¹ prawa - unter dem Denk... (Album: 20)

http://www.flickr.com/photos/sowamagazyn/89663752/in/pool-368007@N21 W Czeladzi burmistrzem za Gierka byù R¹czaszek, Panie Rêkas, a Handke mieszkaù na pierwszym piêtrze w mojej klatce schodowej, natomiast mùodsi koledzy na studiach polonistycznych, którzy bawili siê w awangardowy teatr ubeckiej prowokacji, co miaùo zaowocowaã w grudniu 1977 wyrzuceniem mnie „za postawê niegodn¹ studenta PRL”, zaprosili mnie na sztukê, któr¹ wystawiali w Domu Górnika przy ul. Bando na Pogoni w Sosnowcu; po spektaklu podszedù do mnie gùówny aktor i zapytaù: Jak ci siê podobaùo? – Do kitu, to nie byù teatr. S¹ du¿o lepsze, ciekawsze sztuki. – Co? Zapytaù. – Chocia¿by: Publicznoœã zwymyœlana Petera Handtke, odparùem, bom czytaù. Mundek zaniemówiù: Kurwa, a co to byùo? Przecie¿ to byù Handke, to byùa ta sztuka. – Mo¿e, zgodziùem siê, a kiedy potem wyrzucali mnie ze studiów, nie miaùem ju¿ tych zwymyœlonych kolegów, na których wczeœniej siê poznaùem.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

http://sowa.posterous.com/chazary-putinu-fascynacja-obledem-20120310-st

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF