Statut Stowarzyszenia

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
(tekst jednolity z dnia 18 sierpnia 2011 r.) Rozdział I Przepisy ogólne §1 Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, zwane dalej Stowarzyszeniem zrzesza osoby fizyczne. §2 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną. §3 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego świata, a siedzibą władz naczelnych Łódź. §4 Stowarzyszenie używa odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. §5 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swojej działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochody służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 3. Stowarzyszenie może powoływać oddziały. Działalność oddziałów służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Rozdział II Cele i formy działania §6 Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży i osób dorosłych, propagowanie profesjonalnego kształcenia menedżerskiego, prowadzenie badań ekonomicznych, świadczenie profesjonalnych usług szkoleniowych, doradczych i konsultingowych oraz promocja gospodarcza w kraju i zagranicą, a także ochrona środowiska, upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. §7 Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Swoje cele realizuje poprzez: 1. prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie ich wyników poprzez działalność dydaktyczną, publikacje lub transfer technologii 2. badanie rynku i opinii publicznej w zakresie: - poziomu implementacji działań wynikających ze strategii rozwoju Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii horyzontalnych takich, jak: równość szans, ochrona środowiska, rozwój lokalny - rozwój innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy

1

- diagnoza sytuacji społecznej, prawnej i zawodowej repatriantów i młodzieży polonijnej na Wschodzie - etyki i europejskich standardów pracy instytucji i urzędów administracji lokalnej oraz organizacji pozarządowych w pracy z grupami zagrożonymi wykluczeniem, w szczególności repatriantami 3. współpracę z instytucjami i organizacjami, których cele działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia, 4. prowadzenie funduszu wspierania eksportu, 5. powoływanie spółek lub wstępowanie do już istniejących spółek prawa handlowego – animowanie działań tworzących partnerstwa między przedsiębiorstwami, uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych 6. prowadzenie działalności wydawniczej – wydawanie publikacji, raportów i innych opracowań w następujących zakresach tematycznych: - promocja rozwoju społeczno–gospodarczego w oparciu o takie idee jak: ekologia, ochrona środowiska, poszanowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, integracja europejska, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, rozwój przedsiębiorczości, społeczna odpowiedzialność biznesu, równość szans, nowoczesna metodologia edukacji osób dorosłych, kształcenie ustawiczne - budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności wśród Polonii i repatriantów 7. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych w zakresie promocji rozwoju społeczno – gospodarczego w oparciu o takie idee jak: ekologia, ochrona środowiska, poszanowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, integracja europejska, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, rozwój przedsiębiorczości, społeczna odpowiedzialność biznesu, równość szans, edukacja 8. doradztwo gospodarcze, proinnowacyjne i ogólne, doradztwo w sprawach środowiska naturalnego (działalność agronomów i ekonomistów rolnych) 9. działalność związaną z organizacją targów i wystaw – organizacja misji gospodarczych, targów, konferencji na tematy społeczno-gospodarcze, w szczególności związane z: ekologią i ochroną środowiska, promowaniem partnerstwa, integracją europejską, rozwojem gospodarczym, rozwojem lokalnym 10. organizowanie kontaktów gospodarczych i szkoleniowych w kraju i za granicą 11. usługi informacyjn e dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą 12. organizację oraz prowadzenie kursów i szkoleń w pozaszkolnych formach kształcenia – szkolenia dla osób dorosłych chcących podnieść swoje kwalifikacje, w szczególności w zakresie: ekologii i ochrony środowiska, integracji europejskiej, przedsiębiorczości; działalność komisji egzaminacyjnych, działalność dotycząca oceny szkoleń; doradztwo edukacyjno – zawodowe dla osób mających problemy z poruszaniem się po rynku pracy oraz zagrożonych utratą pracy; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych utratą pracy 13. koordynację powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowo-badawczych oraz jednostek samorządu terytorialnego, w tym: a) organizowanie współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i administracją lokalną b) animowanie kontaktów zagranicznych powiązań kooperacyjnych c) prowadzenie analiz i badań nad energetyką odnawialną d) prowadzenie działalności rolniczej, związanej z uprawami bioenergetycznymi 14. przekazywanie pomocy publicznej i innych form wsparcia uprawnionym podmiotom, 15. regranting § 7a Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 1. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza 2. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 3. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 4. doradztwo związane z zarządzaniem 5. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 6. badanie rynku i opinii publicznej 7. pozostała działalność profesjonalna , naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 8. działalność związana z organizacją targów , wystaw i kongresów 9. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 10. działalność wspomagająca edukację 2

Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia i ich obowiązki §8 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: - członków zwyczajnych, - członków wspierających, - członków honorowych. §9 Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Cudzoziemcy mogą wstępować do Stowarzyszenia. § 10 Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która prawnie jedynie materialnie lub moralnie wspiera działalność Stowarzyszenia. § 11 Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia. § 12 1. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających następuje w drodze uchwały Zarządu Głównego. 2. Zarząd Główny może w drodze uchwały, odmówić przyjęcia na członka zwyczajnego lub wspierającego. Od tej odmowy nie przysługuje odwołanie. 3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego. § 13 1. Członkostwo wygasa na skutek śmierci członka. 2. Wykreślenie członka ze Stowarzyszenia następuje w przypadku: - dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, - utraty pełnej zdolności do czynności prawnych. 3. Zarząd Główny Stowarzyszenia dokonuje wykreślenia członka ze Stowarzyszenia. 4. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego. § 14 Stowarzyszenie nie może: 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 2. przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

3

§ 15 1. Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje: - czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, - prawo do wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia, - prawo do korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia. 2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego. 3. Członkowie wspierający i honorowi mają nadto prawo do brania udziału z głosem doradczym w obradach pozostałych organów Stowarzyszenia. 4. Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi nie mają preferencyjnego dostępu do potencjału badawczego Stowarzyszenia ani do wyników prowadzonych przez Stowarzyszenie badań § 16 Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest aktywna działalność na rzecz celów Stowarzyszenia, postępowania zgodnie ze statutem, uchwałami władz Stowarzyszenia i zasadami współżycia społecznego. Rozdział IV Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia § 17 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: - Walne Zgromadzenie Członków - Zarząd Główny - Naczelna Komisja Rewizyjna 2. Władzami oddziału Stowarzyszenia są: - Walne Zebranie Członków Oddziału - Zarząd Oddziału - Komisja Rewizyjna Oddziału § 18 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata. 2. Władze naczelne Stowarzyszenia wybierane są w drodze tajnego głosowania z nieograniczonej liczby kandydatów. 3. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Stowarzyszenia i przejęcia spraw od dotychczasowych władz następuje nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia ich wyboru. Do tego czasu działają władze poprzedniej kadencji. § 19 1. W przypadku ustąpienia lub odwołania członków władz naczelnych Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów. Możliwe jest uzupełnienie składów osobowych władz wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Liczba dokooptowanych w ten sposób władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. W przypadku ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, Zarząd Główny powierza obowiązki Prezesa jednemu ze swoich członków. Najbliższe Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia. 3. W przypadku odwołania Prezesa Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, Walne Zgromadzenie Członków, które go odwołało, dokonuje wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia § 20 Poza wyjątkami określonymi w Statucie uchwały władz naczelnych Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

4

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW § 21 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Jego posiedzenia mogą mieć charakter zwyczajny i nadzwyczajny. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na dwa lata. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Naczelnej Komisji Rewizyjnej bądź na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby delegatów. § 22 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 1. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji; 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Naczelnej Komisji Rewizyjnej; 3. udzielanie na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu; 4. wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia oraz członków władz naczelnych Stowarzyszenia; 5. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia; 6. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia; 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego; 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 9. podejmowanie uchwał o prowadzeniu działalności gospodarczej. § 23 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 2. Nad innymi sprawami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych członków. § 24 Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie, a w II terminie wyznaczonym w tym samym dniu 60 minut później – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, w następującym zakresie: 1. zmian Statutu; 2. odwołania przed upływem kadencji Prezesa Stowarzyszenia lub członków władz naczelnych Stowarzyszenia; 3. pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia. ZARZĄD GŁÓWNY § 25 1. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia. Zarząd Główny jest wybierany spośród członków Stowarzyszenia. 2. Zarząd Główny pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 3. Członkami Zarządu Głównego nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe § 26 1. Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Członków. 2. Do zakresu działań Zarządu Głównego należy: a) realizacja kierunków działania Stowarzyszenia wytyczonych przez Walne Zgromadzenie Członków; b) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów w celu wykonywaniu zadań statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie terminów ich działalności; c) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia; d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

5

e) zarządzanie Stowarzyszeniem, opracowywanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków; f) podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości; g) podejmowanie uchwał o powoływaniu spółek lub wstępowaniu do już istniejących spółek prawa handlowego; h) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów Stowarzyszenia; i) ustalanie ogólnych kierunków działalności oddziału oraz zatwierdzanie projektów planów działalności oddziału; j) powoływanie i odwoływanie Zarządu oddziału; k) zawieszanie zarządu oddziału lub poszczególnych jego członków w razie wyraźnego braku aktywności w wykonywaniu zadań albo gdy ich działalność jest niezgodna z prawem lub Statutem Stowarzyszenia. W razie zawieszenia całego zarządu oddziału, Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swe funkcje - do czasu wyboru nowego zarządu przez Zarząd Główny; l) uchylanie sprzecznych z prawem, postanowieniami Statutu lub uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków uchwał zarządów oddziałów; ł) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków z działalności Zarządu Głównego. 3. Podejmowanie decyzji o wycofaniu się Stowarzyszenia z udziału w spółce. § 27 Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb. Nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. NACZELNA KOMISJA REWIZYJNA § 28 1. Naczelna Komisja Rewizyjna jest Najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia. 2. Naczelna Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków – przewodniczącego i zastępcy. 3. Członkowie Naczelnej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia, w szczególności nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 4. Członkami Naczelnej Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. § 29 Do zakresu działania Naczelnej Komisji Rewizyjnej należy: 1. kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej oraz gospodarki statutowej Stowarzyszenia; 2. przedstawienie wniosków pokontrolnych; 3. żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych; 4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Głównego; 5. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności; 6. nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych oddziałów; 7. zawieszanie komisji rewizyjnych oddziałów w razie wyraźnego braku aktywności w wykonywaniu zadań albo gdy ich działalność jest niezgodna z prawem lub statutem Stowarzyszenia. WŁADZE ODDZIAŁU § 30 1. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału. 2. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy: a) rozpatrywanie sprawozdań i ocena działalności władz oddziału; b) udzielanie absolutorium zarządowi oddziału na wniosek komisji rewizyjnej oddziału; c) przyjęcie wniosków i postulatów pod adresem władz państwowych i samorządowych oraz Zarządu Głównego. § 31 Nadzwyczajne Zebranie Członków oddziału zwołuje Zarząd Oddziału: - z własnej inicjatywy, 6

- na wniosek Zarządu Głównego, - na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, § 32 1. Zarząd oddziału składa się z prezesa i 2 członków Stowarzyszenia. 2. Członkami Zarządu oddziału nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe § 33 Do Zarządu Oddziału należy: 1. reprezentowanie oddziału na zewnątrz; 2. kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia; 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w granicach budżetu oddziału; 4. opracowywanie projektów planu działalności, budżetu oraz przedstawianie ich Zarządowi Głównemu; 5. uchwalanie budżetu oddziału w ramach przydzielonych środków oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych; 6. opracowywanie i uchwalanie wewnętrznych regulaminów oddziału; 7. przygotowywanie sprawozdań na walne zebranie oddziału. § 34 1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są przez prezesa oddziału. § 35 Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród swego grona przewodniczącego i sekretarza. § 36 1. Do Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, oszczędności i legalności działalności, b) występowanie do zarządu oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, c) występowanie na Walnym Zebraniu Członków oddziału z wnioskami w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu oddziału, 2. Komisja Rewizyjna Oddziału może wystąpić do Zarządu Głównego Stowarzyszenia z wnioskiem o zawieszenie w czynnościach zarządu oddziału bądź poszczególnych jego członków. Rozdział VI Majątek i fundusze § 37 Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i fundusze. § 38 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: a) dochody z nieruchomości i ruchomości, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia; b) dotacje lub subwencje; c) darowizny, zapisy i spadki; d) przychody z inwestycji kapitałowych oraz lokat bankowych; e) dobrowolne składki członkowskie: f) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie; 2. Środki pieniężne niezależne od źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia. Nie dotyczy to jednak środków uzyskanych przez oddziały

7

Stowarzyszenia. Środki pieniężne uzyskane przez oddziały mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym oddziału Stowarzyszenia. 3. Wszystkie zyski Stowarzyszenia są reinwestowane w działalność badawczą, rozpowszechnianie jej wyników lub dydaktykę. § 39 Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów, w tym w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagany jest podpis Prezesa Zarządu Głównego lub Wiceprezesa Zarządu Głównego. § 40 Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów, w tym w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych oddziału, związanych z realizacją zadań oddziału wymagany jest podpis Prezesa Zarządu Oddziału. Rozdział VII Przepisy końcowe § 41 Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością przynajmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, a w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych. § 42 Sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cele, na jakie ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

8