W

Y
D
A
W
C
A
:
T
W
O
R
Z
Y
W
A
-
M
E
D
I
A

4
4
-
1
0
0
G
l
i
w
i
c
e
,
u
l
.
P
l
e
b
i
s
c
y
t
o
w
a
1

e
-
m
a
i
l
:
r
e
d
a
k
c
j
a
@
t
w
o
r
z
y
w
a
.
o
r
g
.
p
l
,
w
w
w
.
k
w
a
r
t
a
l
n
i
k
.
t
w
o
r
z
y
w
a
.
p
l
Numer 4 (45), ZIMA 2011
Cena: 12 zł (zawiera 8% VAT)
ISSN 1641-6325
CZASOPISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU PRZETWÓRCÓW TWORZYW SZTUCZNYCH
WE WSPÓŁPRACY Z:
w
n
u
m
e
r
z
e
:
J
S
T
R
.
1
1
T
E
N
D
E
N
C
J
E
C
E
N
I
Z
A
P
A
S
Ó
W
J
S
T
R
.
1
2
I
N
I
C
J
A
T
Y
W
Y
P
R
O
D
U
C
E
N
T
Ó
W
J
S
T
R
.
1
8
P
U
B
L
I
K
A
C
J
A
R
A
P
O
R
T
U
P
L
A
S
T
I
C
S
E
U
R
O
P
E
J
S
T
R
.
2
2
G
A
T
U
N
K
I
R
A
N
D
O
M
I
C
Z
N
E
P
P
M
O
P
L
E
N
J
S
T
R
.
2
8
U
D
A
N
Y
D
E
B
I
U
T
W
B
U
D
A
P
E
S
Z
C
I
E
J
S
T
R
.
3
0
O
Ż
Y
W
I
E
N
I
E
N
A
C
A
Ł
Y
M
Ś
W
I
E
C
I
E
J
S
T
R
.
3
2
O
D
K
U
R
Z
A
C
Z
O
C
E
A
N
Ó
W
J
S
T
R
.
4
2
D
O
K
Ł
A
D
N
A
G
R
A
W
I
M
E
T
R
I
A
tworzywa P4 11 7
Tendencje cen i zapasów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
stowarzyszenie
Kaucja na butelki PET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Inicjatywy producentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Potrzeba politycznej woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
rynek
Studium EUROMAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Niemieckie wyniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Publikacja raportu PlasticsEurope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Rynek dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Chińskie targi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Gatunki randomiczne PP Moplen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Zamierzamy wykorzystać nasze doświadczenie . . . . . . . . . . . . . . .24
Targi w Mediolanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Poruszają świat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Udany debiut w Budapeszcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Ożywienie na całym świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Pigmenty i barwniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
tworzywa i Êrodowisko
Odkurzacz oceanów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Podważymy tezy duńskiego raportu o DEHP . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Zielone opakowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Kaskadowe linie regranulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
maszyny i urzàdzenia
Małe jest lepsze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Eleganckie krzesła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Podwójna spirala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Profile dekoracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Słoneczna linia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Dokładna grawimetria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Sprawa głowicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Mieszanka medyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Oszczędny chłód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Lepsze odwilżanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Cylinder z czujnikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Włoskie patenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Wytłaczarka profili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Spis treści
tworzywa nr 4 (45)/2011
Assocomaplast
WŁOSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW
MASZYN DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW
SZTUCZNYCH I GUMY
PZPTS
POLSKI ZWIĄZEK
PRZETWÓRCÓW TWORZYW
SZTUCZNYCH
CZASOPISMO TECHNICZNE BRANŻY
TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY
PATRONUJEMY TARGOM PLASTPOL
POMAGAJĄ NAM:
KWARTALNIK POŚWIĘCONY EKONOMICZNYM
I TECHNICZNYM PROBLEMOM
PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
Wydawca: TWORZYWA-MEDIA
Redaguje zespół.
Redaktor Naczelny: Wojciech Filek
Redaktor techniczny: Lechosław Węglorz
Współpraca: Claudio Celata, Veronica Zucchi
Rada programowa:
Tadeusz Nowicki – Przewodniczący Rady
Jan Polaczek
Grzegorz Kalisiak
Krzysztof Pieńkowski
Piotr Pęczak
Sabina Nowosielska
Robert Szyman – Sekretarz Rady
tworzywa są organem prasowym Polskiego Związku
Przetwórców Tworzyw Sztucznych
tworzywa współpracują z magazynem Macplas,
wydawanym także po angielsku, arabsku, hiszpańsku,
rosyjsku i włosku.
Adres redakcji: Tworzywa
44-100 Gliwice, ul. Plebiscytowa 1
tel.: +48 32 746 03 13, fax: +48 39 139 66 02
e-mail: redakcja@tworzywa.org.pl
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nadsyłanych
materiałach. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę
ogłoszeń. Kolportaż wyłącznie w prenumeracie.
Nakład 3000 egz.
Skład i łamanie: BET Studio, Druk: Drukarnia Rawlik – Zabrze
Ogłoszenia i reklamy przyjmuje redakcja. W sprawie reklam telefon:
+48 32 746 03 13, (0) 504 278 832
e-mail: reklama@tworzywa.org.pl • www.kwartalnik.tworzywa.pl
PLASTIBLOW
Na terenach FIERA MILANO
od środy 8 maja
do soboty 12 maja 2012
ponad 1500 wystawców
z 50 krajów prezentować
się będzie na
międzynarodowych targach
tworzyw sztucznych i gumy
zajmując powierzchnię
70.000 metrów kwadratowych.
PLAST będzie największą
europejską imprezą targową
w branży w roku 2012.
Na podstawie danych
z poprzedniej edycji – PLAST’09
organizatorzy spodziewają się
przyjazdu 60.000 gości
z całego świata.
Więcej informacji,
w tym listę wystawców,
którzy potwierdzili
swój udział w PLAST 2012,
możecie Państwo znaleźć
na www.plastonline.org
Organizator:
Promaplast srl
Assago, (Milan) – Włochy
tworzywa P4 11 9
Str. 14
„Unia Europejska z pewnością potrzebuje politycznej woli wdrażania działań za-
pobiegawczych, jednakże zarówno rządy, jak i media powinny umieć dostrzec,
że ogromne obszary sektora produkcyjnego znakomicie sobie radzą, generując
zyski i tworząc miejsca pracy. Ciągłe trwanie przy temacie kryzysu gospodarcze-
go stanowi potencjalną projekcję ryzyka, tworząc obraz ogólnej katastrofy dla
rynków wschodzących, takich jak Ameryka Północna i Azja, na których mamy tak
wiele do osiągnięcia (…) Opracowujemy produkty z nowych rodzajów materia-
łów, takich jak tworzywa na bazie biologicznej, znajdujemy drogi prowadzące
do recyklingu większej ilości tworzyw sztucznych, stosowania większej ilości re-
cyklatów w końcowych zastosowaniach, a ponadto wykorzystujemy tworzywa
w bardziej wymagających i stanowiących wyzwanie zastosowaniach, takich jak
lotnictwo, przemysł samochodowy i ochrona zdrowia. Jesteśmy również liderem
we wskazywaniu dróg, w jaki sposób nasze produkty z tworzyw sztucznych są
w stanie pomagać w łagodzeniu wpływu problematycznych zagadnień, takich
jak zmiana klimatu dzięki wykorzystaniu właściwości izolacyjnych tworzyw
sztucznych pozwalając na tworzenie bardziej zrównoważonych budynków”.
Wystąpienie Alexandra Dangisa Dyrektora EuPC, ukazuje stanowisko branży
w obliczu kryzysu. Apeluje on w nim do gron decydentów Unii Europejskiej
o polityczne wsparcie dynamicznej branży przemysłowej, jaką jest przetwór-
stwo tworzyw sztucznych.
Str. 34
ZAK S.A. są krajowym producentów plastyfikatorów opartych na ftalanach.
Substancje te są krytykowane przez szeroko rozumiane środowiska „ekolo-
giczne” za ich rzekomy wpływ na zdrowie człowieka i środowisko naturalne.
P. Sabina Nowosielska – członek Zarządu ZAK S.A. w udzielonym nam wywia-
dzie wskazuje działania podjęte przez producentów ftalanów zmierzające
do wstrzymania krzywdzących decyzji, które są planowane w stosunku do fta-
lanów, a opartych na wątpliwych przesłankach badawczych.
„ZAK S.A. w porozumieniu z innymi producentami europejskimi DEHP, tj. firmami
ARKEMA z Francji oraz DEZA z Czech zamierza przedłożyć opinię podważającą
wiarygodność tego raportu duńskiego. Raport zawiera wiele danych, które są
niekompletne, natomiast skumulowany efekt działania nie odzwierciedla prawdzi-
wego ewentualnego narażenia, jakie niesie ze sobą dana substancja z osobna.
Niestety działania, jakie zamierzamy podjąć w celu wykazania niezasadności
wprowadzenia w życie raportu duńskiego, będą się wiązały z koniecznością po-
niesienia kolejnych, bardzo wysokich kosztów. Wspólnie z pozostałymi produ-
centami DEHP zdecydowaliśmy się już skorzystać z usług profesjonalnej firmy
consultingowej, która ma nas wspomóc we właściwej i skutecznej prezentacji
naszych argumentów przed instytucjami Agencji oraz Komisji Europejskiej.”
Str. 32
O ciekawej proekologicznej inicjatywie producenta odkurzaczy piszemy
na stronie:
Oprócz czystych podłóg, wybór odkurzacza z nowej zielonej serii firmy Elektro-
lux sprawi, że czystszy stanie się również cały świat. Część dochodu z każde-
go sprzedanego odkurzacza zostanie przekazana organizacjom Algalita i 5 Gy-
res i będzie przeznaczona na badania związane z morskimi odpadami tworzy-
wi na pobieranie próbek odpadów z tworzyw sztucznych z oceanów. Partner-
stwo to jest kontynuacją projektu Vac from the Sea i firmy Electrolux, których
zadaniem było poszerzenie świadomości związanej z problemem zanieczysz-
czeń tworzywami sztucznymi naszych wód. Od czerwca 1,5 % ze sprzedaży
odkurzaczy zielonej serii w Europie zostanie przekazane bezpośrednio organi-
zacji Algalita – jednej z najbardziej rozpoznawalnych na świecie organizacji zaj-
mujących się badaniami mórz.
W tym wydaniu
polecamy
PLASTIBLOW
tel. 509719797 • kredyty.walor@gmail.com
www.walor.biz
Autoryzowany przedstawiciel GETIN LEASING
Specjalizujemy się w leasingu maszyn do przetwórstwa
tworzyw sztucznych:
- maszyny nowe i używane
- maszyny z kraju i z zagranicy
- współpraca z wieloma renomowanymi dystrybutorami
Pośrednictwo finansowe także w zakresie:
- kredytów inwestycyjnych
- kredytów samochodowych, hipotecznych, konsolidacyjnych
Chcesz sprzedać swoją firmę?
Do you want to buy a company?
W wielu przedsiębiorstwach naszego regionu występują problemy związane z brakiem kapitału. Dla
jednych perspektywą dalszego rozwoju będzie otwarcie się na nowe rynki, inne zaczynają szukać
możliwości współpracy z firmami konkurencyjnymi, które zaopatrzone są w nowoczesne technologie.
Sprzedać firmę, czy też znaleźć partnera kapitałowego nie jest łatwym zadaniem. W momencie, kie-
dy przedsiębiorca ogłosi sprzedaż swojej firmy, jego konkurencja dowiaduje się o tym, co nigdy nie
jest pożądane. W przypadku, gdy sprzedawca próbuje bezpośrednio informować inwestorów o swych
zamiarach, z naszych doświadczeń wynika, że podczas negocjacji cena sprzedaży spada poniżej prze-
ciętnego poziomu. Dla poszukujących nabywców znajdziemy najodpowiedniejszego inwestora. Pod-
czas procesu sprzedaży, dla naszych klientów usiłujących sprzedać firmę zapewniamy niezbędną po-
moc techniczną.
We are assisting professional and financial investors in finding safe and attractive investment
opportunities in the fields of plastics processing and compounding. Thanks to our multi-channel
contacts with industry players, we at ECEBD regularly come across several pre-qualified investment
targets. Knowing the needs of our investor clients, we are able to present the most suitable
investment opportunities for them. Our services include identifying target companies in the plastics
industry, carrying out competition analysis, and conducting a review of their professional credentials
from a marketing and technical aspect. On request, we will also undertake detailed financial and legal
due diligence, in cooperation with our partners.
ECEBD - Eastern and Central European Business Development – Budapest, www.ecebd.com
Nasz przedstawiciel w Polsce/Our representative in Poland:
TWORZYWA-MEDIA, tel. +48 504 278 832, biuro@tworzywa.org.pl
tworzywa P4 11 11
W listopadzie rynek poliolefin był
spokojny i przytłumiony. Nieobec-
ność jesiennego powrotu do nor-
malnego stanu stała się obecnie
oczywista, a firmy zajmujące się
przetwórstwem przygotowują się
już do zamknięcia roku w jak naj-
lepszy sposób, optymalizując za-
pasy i maksymalizując zyski.
Miesiąc rozpoczął się od niewiel-
kiego spadku cen, spowodowane-
go po części przez tygodniowe za-
potrzebowania, częściowo również
przez celowe starania producen-
tów polimerów.
Usiłowali oni zrealizować dodatko-
wą sprzedaż redukując ceny, jed-
nakże w listopadzie ponownie oka-
zało się, że redukcja cen nie ozna-
cza automatycznie wyższego za-
potrzebowania. Redukcja ta nastą-
piła pomimo rosnących cen surow-
ców i erozji marginesów, zmniej-
szających się do niemal zera
w przypadku polietylenu.
W listopadzie okazało się, że za-
miast zmian cen dużo bardziej
ważne jest prawidłowe dostosowa-
nie potrzeb w różnych segmen-
tach, poprzez zamówienia firm, jak
również poprzez zasoby produk-
tów końcowych.
Lekcja, którą odbyliśmy w listopa-
dzie i w całym okresie jesiennym
pokazała, że tradycyjne techniki
zachęty do zakupów już nie działa-
ją.
Ceny poliolefin
w listopadzie 2011
i prognozowane ceny
na następne trzy miesiące
Z początkiem grudnia ceny poliole-
fin znalazły się w wąskim zakresie.
To wąskie pasmo nie wykazuje
przełomowych punktów w żadnym
kierunku. W grudniu ceny prawdo-
podobnie będę nieznacznie spa-
dać. Nie będzie żadnych wyjątków
od tego trendu wśród różnych ty-
pów poliolefin, a erozja cenowa nie
przekroczy 30 euro.
Wielu producentów zdecyduje się
raczej na mniejszą sprzedaż, niż
na obniżenie cen w okresie nowo-
rocznym.
Ceny głównie wzrastały. Dostawa
produktów PP była w październiku
adekwatna. Strona zapotrzebowa-
nia jest nieco słabsza, lecz zrówno-
ważona. Zarówno przemysł moto-
ryzacyjny, jak i sektor opakowań
– który pochłania znaczną część
zapotrzebowania – mają się do-
brze. Producenci chcieli utrzymać
bieżące poziomy cen również w li-
stopadzie.
Dlatego też możliwe jest, pomimo
spadających cen poliolefin, że bę-
dą oni usiłować przeczekać lub
nieco zwiększyć ceny.
Prognoza dotycząca produkcji
w listopadzie
Spodziewana jest relatywnie długa
przerwa produkcyjna u przetwór-
ców tworzyw sztucznych; niektórzy
z nich planowali zamykać swoje
zakłady już z początkiem grudnia
i rozpoczynać produkcję na po-
czątku stycznia, podczas gdy inni
rozpoczęli przerwę w połowie
grudnia, a wznowią pracę w poło-
wie stycznia.
Dlatego też niemal niemożliwe jest
prognozowanie cen w tym okresie.
Przetwórcy spodziewają się rów-
nież mniejszego wykorzystania wy-
dajności, niż w poprzednim miesią-
cu.
Firmy zajmujące się formowaniem
wtryskowym otrzymują wiele za-
mówień, a produkcja w tym roku
jest większa, niż zazwyczaj, dzięki
dobrej sytuacji sektora motoryza-
cyjnego.
Producenci części technicznych
zgłaszają dobre wykorzystanie wy-
dajności (powyżej 94%). Produ-
cenci folii LDPE i HDPE również pa-
trzą na to optymistycznie, a to dzię-
ki nadchodzącemu sezonowi folii
rolniczej. Jednakże optymizmu te-
go nie widać w przypadku sektora
włókien PP.
Europejski kryzys został uwidocz-
niony na powyższym wykresie.
Kraje posiadające własną walutę
spodziewają się wyższego pozio-
mu produkcji.
Np. wykorzystanie wydajności pro-
dukcyjnych w Słowacji jest naj-
mniejsze, lecz różnica pomiędzy
pierwszą i ostatnią pozycją wynosi
zaledwie 2%.
www.ecebd.com
Stan rynku poliolefin w IV kwartale 2011
Tendencje cen i zapasów
RYSUNEK 1. ŚREDNIE CENY LDPE W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
OD 49 TYGODNIA 2011 WRAZ Z PROGNOZĄ DO 9 TYGODNIA 2012
RYSUNEK 2. ŚREDNIE CENY HDPE W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
OD 49 TYGODNIA 2011 WRAZ Z PROGNOZĄ DO 9 TYGODNIA 2012
RYSUNEK 3. ŚREDNIE CENY PP KOPOLMER W EUROPIE ŚRODKOWEJ
I WSCHODNIEJ OD 49 TYGODNIA 2011 WRAZ Z PROGNOZĄ DO 9 TYGODNIA 2012
RYSUNEK 4. ŚREDNIE CENY PP HOMO W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
OD 49 TYGODNIA 2011 WRAZ Z PROGNOZĄ DO 9 TYGODNIA 2012
12 tworzywa P4 11 stowarzyszenie
„Jesteśmy przekonani, że jedynym
racjonalnym rozwiązaniem, ograni-
czającym ilość odpadów powsta-
łych w wyniku wprowadzania
do obrotu butelek PET do napojów,
jest system obowiązkowego obję-
cia ich kaucją. PZPTS jest zdeter-
minowany, by ograniczyć ilości nie-
racjonalnie wprowadzanych
do środowiska tworzyw sztucz-
nych.
Mamy nadzieję, że tworząc rozsąd-
ne rozwiązania możemy obrót two-
rzywami powiększyć, podnosząc
tym samym zarówno proekologicz-
ną świadomość społeczną, jak
i zwiększając – sprawdzonymi
na innych rynkach metodami – sto-
pień wtórnego wykorzystania su-
rowców” – stwierdził Tadeusz No-
wicki (na zdjęciu), prezes Zarządu
Polskiego Związku Przetwórców
Tworzyw Sztucznych, przekazując
przedstawicielom mediów stanowi-
sko Związku w sprawie kaucjono-
wania butelek z tworzyw sztucz-
nych. Gorący okres przedwyborczy
nie sprzyjał dyskusji na ten temat.
Obecnie PZPTS podejmuje kolejne
działania, by przekonać Minister-
stwo Środowiska do wprowadzenia
w Polsce obowiązkowego systemu
kaucyjnego, mającego na celu
zwiększenie odzysku butelek PET
do poziomów osiąganych przez
kraje Europy Zachodniej.
Główne argumenty Związku
za wprowadzeniem w Polsce syste-
mu kaucyjnego to:
• Odzysk butelek oraz recykling
tworzyw sztucznych użytych
do ich produkcji jest podstawą
ekologicznego obiegu tworzyw
sztucznych. Stanowisko to jest
zgodne z przyjętą w 1991 roku
polityką ekologiczną Unii Euro-
pejskiej.
• Obowiązujący obecnie w Polsce
system obrotu używanymi butel-
kami jest nieefektywny – w prze-
ciwieństwie do wielu innych kra-
jów Unii Europejskiej, nie jest
możliwe pozyskanie godziwej ja-
kości odpadu z butelek po napo-
jach, a procent odpadu wracają-
cego do wtórnego obiegu jest
trzy-, czterokrotnie niższy niż
w krajach Europy Zachodniej.
Staje się to tym bardziej istotne,
że ostatnio wprowadzone regu-
lacje EFSA (European Food Sa-
fety Authority, rozporządzenie
nr 207) opierającą możliwość
wtórnego użycia tworzyw sztucz-
nych do pakowania żywności
na pozyskaniu go z kontrolowa-
nego obiegu odpadów. W prak-
tyce oznacza to, że odpadami ty-
mi mogą być tylko butelki PET,
a to z uwagi na to, że strumień
innych odpadów z tworzyw
sztucznych dopuszczonych
do kontaktu z żywnością jest
znacznie mniejszy i zdecydowa-
nie trudniejszy do wyselekcjono-
wania i poddania go recyklingo-
wi. Pozostała część odpadów
z polimerów (jak np. odpady bu-
dowlane) nie ma zastosowania
do produktów spożywczych.
Podobny system działa w Niem-
czech. Klient ma tu do dyspozycji
automaty, które przyjmują wszyst-
kie sprzedawane w Niemczech bu-
telki PET, a do zwrotu skutecznie
zachęca kaucja w wysokości 0,25
euro.
– Dzięki temu odzysk w Niemczech
sięga niemal 100 proc. Ludziom nie
opłaca się wyrzucać butelek, bo
wyrzucaliby do kosza pieniądze
– mówi Tadeusz Nowicki, prezes
Polskiego Związku Przetwórców
Tworzyw Sztucznych.
Ministerstwa Środowiska ten argu-
ment jednak nie przekonuje. We-
dług resortu, na wprowadzenie te-
go systemu Niemcy musieli wy-
dać 700 mln euro. I tyle samo pła-
cą rok w rok za jego utrzymanie.
– Wydaje się, że koszty te rozłożo-
ne są po połowie: pomiędzy pań-
stwo i sektor prywatny. Są to ogól-
ne koszty, które generuje system.
Finalnie zapewne opłata jest
uwzględniona w cenie produktu
– mówi Grzegorz Zygan, dyrektor
biura prasowego MŚ.
– Tak, ale ta suma odpowiada 14
mld zebranych butelek! To daje
ok. 4 centów za butelkę, a więc
równowartość zawartego w niej
tworzywa – odpiera Nowicki. I do-
daje, że wartość pozyskiwanego
dziś w Polsce materiału to oko-
ło 30-50 mln euro. To zaledwie 25
proc. tego, co można byłoby pozy-
skać, gdybyśmy wprowadzili obo-
wiązkowy system kaucyjny. – Resz-
ta ląduje na wysypiskach i w ziemi,
a ten efekt trudno nazwać ekolo-
gicznym – mówi prezes Nowicki.
– Chcemy przekonać ludzi, że two-
rzywa sztuczne są ekologiczne,
jednak wszystko zależy od tego,
jak z nich korzystamy. W ten spo-
sób poprawilibyśmy wizerunek
branży, nadwyrężony przez non-
sensowną kampanię przeciw pla-
stikowym torebkom. Rolą Minister-
stwa Środowiska powinno być
kształtowanie proekologicznych
postaw, a system kaucyjny na bu-
telki PET temu właśnie służy. Bo
konsumentowi znacznie bardziej
opłaca się butelkę oddać, niż wy-
rzucić do śmieci – mówi Nowicki.
(na podst. PZPTS, PAP, wp. pl).
www.pzpts.com.pl
Rozwój sytuacji rynkowej i poli-
tycznej dotyczący kwestii tore-
bek foliowych jest wnikliwie mo-
nitorowany przez Polski Związek
Przetwórców Tworzyw Sztucz-
nych.
W Warszawie 26 października te-
go roku odbyło się istotne spo-
tkanie przedstawicieli producen-
tów torebek z dyrektorem Ale-
xandrem Dangis’em z EuPC (Eu-
ropejskiego Stowarzyszenia
Przetwórców) oraz dyrektorem
PZPTS Robertem Szymanem.
W spotkaniu wzięło udział kilka-
dziesiąt osób reprezentujących
najważniejsze firmy związane
z produkcją torebek z tworzyw.
Program spotkania obejmował
prezentacje EuPC i EuPF doty-
czące dobrowolnego zobowiąza-
nia producentów V-Bag (szcze-
góły dotyczące zobowiązania
poniżej – dop. red). Omówiono
także bieżące działania politycz-
ne w poszczególnych krajach UE
w zakresie prawnych regulacji
rynku torebek foliowych i ich ob-
rotu.
EuPC ma nadzieję na wsparcie
i udział w inicjatywie V-Bag in-
nych uczestników łańcucha do-
staw (detalistów, recyklerów,
producentów biotworzyw) w celu
zapewnienia przyszłości biznesu
produkcji toreb foliowych w Eu-
ropie.
Jeżeli nie uda się przekonać
większości udziałowców prze-
mysłu produkcji torebek jedno-
razowych do nowej strategii
przemysłu, przyszłość produ-
centów pozostanie w rękach po-
lityków oraz mediów. Tak jedni,
jak i drudzy są zdecydowani, aby
uczynić z torebek z tworzyw ko-
zła ofiarnego pokazując w ten
sposób swoje zaangażowanie
w działania pro środowiskowe
w społeczeństwie.
V-Bags Europe komunikuje się
z politykami UE oraz instytucja-
mi, aby w transparentny i skoor-
dynowany sposób odbudować
zaufanie do przemysłu.
Celem będzie redukcja stosowa-
nia torebek jednorazowych
do poziomu politycznie akcepto-
walnego w Europie, zwiększenie
natomiast stosowania materia-
łów zrównoważonych, odnawial-
Stanowisko PZPTS
Kaucja na butelki PET
Inicjatywy
producentów
PZPTS
Wybierz się do naszej galerii...
... i zobacz naszą wystawę
ul. Kominiarska 42
51-180 Wrocław
Biuro:
pl. Teatralny 8
50-051 Wrocław
tel. +48 71 3419505
tel. +48 71 3419506
fax +48 71 3419015
info@plastline.com.pl
www.plastline.com.pl
14 tworzywa P4 11 stowarzyszenie
nych. Chodzi tu o przeciwdziała-
nie zaśmiecaniu tymi materiała-
mi oraz stworzenie odpowiednie-
go systemu zbiórki.
* * *
W trakcie wizyty w Warszawie
prelegenci z EuPC przekazali in-
formacje ze spotkania, jakie od-
było się w Brukseli kilka dni
wcześniej, 19 października, z ko-
misarzem UE Janezem Potocni-
kiem, odpowiedzialnym za spra-
wy środowiska naturalnego.
W trakcie tych konsultacji przed-
stawiciele przemysłu, w tym re-
prezentanci EuPC, rozmawiali
z nim na temat działań związa-
nych z oczyszczaniem oceanów
z morskich śmieci oraz właśnie
w sprawie toreb foliowych.
Przedstawiono wyliczenia, z któ-
rych wynika że rynek toreb (słu-
żących do ręcznego przenosze-
nia towarów i grubości do 49 mi-
kronów) to ponad 750 tys. ton
w krajach Unii (EU27).
Alexandre Dangis zrelacjonował
ponadto założenia porozumie-
nia V-Bag: uczestnicy porozu-
mienia narzucą sobie cel do
osiągnięcia w czasowym hory-
zoncie 2015 roku. Chcą, by
do tego czasu promować torby
wielokrotnego użytku oraz te
otrzymywane w sklepie za opła-
tą. Do 2015 roku użycie toreb
wielokrotnego użytku ma w zało-
żeniu wzrosnąć o 10%. Drugim
celem porozumienia jest wyeli-
minowanie bezpłatnych toreb fo-
liowych z europejskich spożyw-
czych sklepów detalicznych.
Dzięki tym działaniom, zużycie
toreb foliowych na głowę staty-
stycznego Europejczyka ma
spaść do poziomu 1.275 kg rocz-
nie.
Komisarz Potocnik jednoznacz-
nie stwierdził, iż w świetle dzia-
łań Unii nie popiera klasycznych
torebek foliowych i należy po-
szukiwać ich alternatywnych na-
stępców.
Dyskutowano o zastosowaniu
tworzyw z recyklingu w produk-
cji toreb oraz tworzyw biodegra-
dowalnych. Przedstawiciele
EuPC zostali poproszeni przez
komisarza Potocnika do przygo-
towania kompletu informacji
na temat inicjatywy V-bag oraz
jej wpływu na stan liczebność
miejsc pracy w krajach Unii. Ko-
misarz na podstawie analizy do-
kumentów rozważy możliwość
oficjalnego wsparcia tej inicjaty-
wy.
www.pzpts.com.pl
Europejskie Stowarzyszenie Prze-
twórców Tworzyw Sztucznych
(EuPC) z siedzibą w Brukseli po-
prosiło instytucje unijne, aby uczy-
niły więcej dla promocji rozwoju
europejskiego przemysłu produk-
cyjnego. Dyrektor zarządzający
EuPC Alexandre Dangis podkreślił
„niebezpieczeństwa związane z ob-
sesją kryzysu finansowego w UE
i zaniedbywaniem możliwości, któ-
re są wytwarzane przez nasz sektor
produkcyjny”.
Dangis powiedział: „Unia Europej-
ska z pewnością potrzebuje poli-
tycznej woli wdrażania działań za-
pobiegawczych, jednakże zarówno
rządy, jak i media powinny umieć
dostrzec, że ogromne obszary sek-
tora produkcyjnego znakomicie so-
bie radzą, generując zyski i tworząc
miejsca pracy. Ciągłe trwanie
przy temacie kryzysu gospodar-
czego stanowi potencjalną projek-
cję ryzyka, tworząc obraz ogólnej
katastrofy dla rynków wschodzą-
cych, takich jak Ameryka Północna
i Azja, na których mamy tak wiele
do osiągnięcia”.
Powiedział on także, że nastrój je-
go branży przemysłowej, sektora
tworzyw sztucznych, nie odzwier-
ciedla takiej wizji. „W UE istnieje
obecnie ponad 50.000 przetwór-
ców tworzyw sztucznych, zatrud-
niających ponad 1,6 miliona osób
i generujących około 280 miliardów
euro rocznie” – podkreślił.
Wskazując to jako przykład dodał,
że innowacja i badania są napę-
dzane w szybkim tempie przez
tworzywa sztuczne i produkty,
a wiele z tych innowacji ma miejsce
w Europie. „Jesteśmy przedstawi-
cielami niezwykle żywotnego prze-
mysłu”, powiedział. „Opracowuje-
my produkty z nowych rodzajów
materiałów, takich jak tworzywa
na bazie biologicznej, znajdujemy
drogi prowadzące do recyklingu
większej ilości tworzyw sztucznych,
stosowania większej ilości recykla-
tów w końcowych zastosowaniach,
a ponadto wykorzystujemy tworzy-
wa w bardziej wymagających i sta-
nowiących wyzwanie zastosowa-
niach, takich jak lotnictwo, prze-
mysł samochodowy i ochrona
zdrowia. Jesteśmy również liderem
we wskazywaniu dróg, w jaki spo-
sób nasze produkty z tworzyw
sztucznych są w stanie pomagać
w łagodzeniu wpływu problema-
tycznych zagadnień, takich jak
zmiana klimatu dzięki wykorzysta-
niu właściwości izolacyjnych two-
rzyw sztucznych pozwalając
na tworzenie bardziej zrównoważo-
nych budynków”.
Instytucje Unii Europejskiej, powie-
dział Dangis, mogą zrobić wiele dla
pobudzenia potencjału rozwoju
przemysłu. „Stworzenie jednego
rynku europejskiego wymusiło ko-
nieczność zharmonizowania norm
technicznych i zbyt często w tym
procesie kwestionowana była rola
tworzyw sztucznych ogólnie lub
w indywidualnych przypadkach.
Natomiast globalne rynki wscho-
dzące budują obecnie swoją siłę
na wyrobach z tworzyw sztucz-
nych, które są postrzegane jako
istotne narzędzia umożliwiające
poprawę standardu życia. Europej-
skie firmy posiadają ogromny po-
tencjał uczestnictwa w tym global-
nym wzroście. Znakomita więk-
szość materiałów z tworzyw sztucz-
nych została opracowana w Euro-
pie, wiodące światowe firmy do-
starczające urządzenia to firmy eu-
ropejskie, najznakomitsze instytuty
akademickie inżynierii tworzyw
sztucznych to ośrodki europejskie,
a w wielu zastosowaniach tworzyw
sztucznych, takich jak na przykład
komponenty formowane wtrysko-
wo dla pojazdów lub produkty wy-
tłaczane, takie jak profile okienne,
liderami światowymi są nasze, eu-
ropejskie firmy”.
„Musimy wejść w fazę, w której
produkcja w UE nie jest postrzega-
na jako to, co powinno być kontro-
lowane lub ograniczane, lecz jako
aktywność, która musi być aktyw-
nie wspierana” powiedział Dangis.
„To wymaga zmiany nastawienia
i sposobu myślenia ze strony insty-
tucji UE – mniej regulacji, a więcej
bodźców zachęcających dla przed-
siębiorczych inicjatyw. Małe i śred-
nie przedsiębiorstwa potrzebują
więcej wolności działania i zmniej-
szenia biurokratycznych zobowią-
zań. Przemysł przetwórstwa two-
rzyw sztucznych jest w większości
oparty na małych i średnich przed-
siębiorstwach, a według naszych
doświadczeń w szczególności ma-
łe firmy są w stanie, w odpowied-
nim środowisku, wywierać znaczny
wpływ technologiczny na skalę glo-
balną”. „Teraz w Europie otwierają
się przed nami możliwości”, powie-
dział Dangis. „Finanse, zarówno
publiczne, jak prywatne, zaszkodzi-
ły naszej reputacji jako poważnych
operatorów rynkowych. Nie mniej
jednak nasza reputacja produkcyj-
na nie tylko nie została nienaruszo-
na, lecz uległa poprawie, w szcze-
gólności w sektorze tworzyw
sztucznych. Ponieważ produkt wy-
twarzany w UE powinien być powo-
dem do dumy, a nie źródłem po-
dejrzeń”. Dangis ogłosił, że szczyt
europejskiego przemysłu tworzyw
sztucznych w przyszłym roku od-
będzie się 31 maja w Wiedniu; jego
głównym tematem będzie innowa-
cja i badania w przemyśle prze-
twórstwa, kompaundowania i recy-
klingu tworzyw sztucznych.
www.plasticsconverters.eu
Apel dyrektora EuPC
Potrzeba politycznej woli
ARC
ISTOCK
16 tworzywa P4 11 rynek
Studium EUROMAP podkreśla,
że uzyskanie oszczędności ener-
gii wynoszące 20 procent w przy-
padku maszyn z tworzyw jest re-
alne. Komisja UE zadeklarowała
zredukowanie zużycia energii
w Europie o 20 procent do ro-
ku 2020. Cel ten został potwier-
dzony przez europejskich produ-
centów maszyn do przetwórstwa
tworzyw sztucznych i gumy
– i jest on osiągalny.
Jest to wniosek wyciągnięty
na podstawie studium przepro-
wadzonego przez stowarzysze-
nie EUROMAP pod tytułem „Wy-
dajność energetyczna: Europej-
skie maszyny do przetwórstwa
tworzyw sztucznych i gumy do-
brze ulokowane”. „Dostawcy
technologii posiadają zdolność
techniczną i dokonają tego”, po-
wiedział prezydent EUROMAP
Bernhard Merki.
Połowa tworzyw sztucznych jest
przetwarzana w procesie wytła-
czania
W Europie każdego roku (2008)
przetwarza się około 50 milionów
ton tworzyw sztucznych i milion
ton gumy. Mniej więcej połowa
z tej ilości jest przetwarzana
w wytłaczarkach, a około jednej
czwartej w procesie formowania
wtryskowego.
Pozostała część jest podzielona
pomiędzy formowanie rozdmu-
chowe, formowanie termiczne
i inne procesy. Niektóre z ma-
szyn stosowanych obecnie w Eu-
ropie mają już 20 lat. Szybkie ma-
szyny charakteryzują się krótką
żywotnością, podczas gdy złożo-
ne instalacje są użytkowane po-
nad 20 lat.
Zużycie energii przez maszyny
wynosi w przybliżeniu 22,8 tera-
watogodzin
Zużycie energii zostało oszaco-
wane na podstawie maszyn euro-
pejskich w roku 2010 oraz prze-
ciętnego specyficznego zużycia
energii na jednostkę przetwarza-
nego materiału.
To daje średnie roczne zużycie
energii przez maszyny wynoszą-
ce 22,8 terawatogodzin (TWh).
Całkowite zużycie energii przez
przetwórców, przez których ma-
szyny te są używane, stanowi
około trzykrotność wartości 66,5
TWh. Oprócz maszyn, liczba ta
obejmuje również całą produkcję
firm oraz infrastrukturę admini-
stracyjną, innymi słowy takie od-
biorniki energii, jak układy
ogrzewania, chłodzenia, sprężo-
nego powietrza itp. Zużycie ener-
gii przez ciepło topienia w proce-
sie formowania wtryskowego wy-
nosi około 8 TWh.
Około jednej trzeciej zużycia
energii przez maszyny jest war-
tością stałą, która jest wykorzy-
stywana w procesie topienia two-
rzywa (entalpii). Tej ilości energii
nie da się więc zmniejszyć – na-
wet przez zastosowanie bardziej
wydajnych maszyn.
Nowe technologie są dużo bar-
dziej wydajne energetycznie
Wychodząc z tego założenia, stu-
dium wykazało, że do roku 2020
możliwe będzie zmniejszenie zu-
życia energii przez maszyny o 20
procent.
Większość oszczędności zosta-
nie uzyskana dzięki zastosowa-
niu oszczędniejszej technologii
w połączeniu z nowymi napęda-
mi, dalszym zwiększeniem wy-
dajności zakładów i procesów
produkcji oraz dzięki integracji
wielostopniowych procesów
w nowe operacje.
Równocześnie przestarzała tech-
nologia będzie w sposób ciągły
zastępowana nowymi urządze-
niami. Nowoczesne maszyny
do formowania wtryskowego zu-
żywają średnio o 37 procent
mniej energii, przy dwukrotnie
większej wydajności, niż podob-
ne urządzenia wykonane w ro-
ku 1990.
Potencjalne oszczędności wyno-
szące 4,5 TWh w roku 2020
W przypadku zastosowania do
technologii maszyn, zmniejsze-
nie zużycia energii przez maszy-
ny dzięki tym działaniom spowo-
duje potencjalne oszczędności
wynoszące 4,5 TWh w roku 2020
w porównaniu z rokiem 2010.
* * *
EUROMAP jako organizacja re-
prezentująca producentów ma-
szyn do przetwórstwa tworzyw
sztucznych i gumy zrzesza lokal-
ne stowarzyszenia z Austrii,
Francji, Hiszpanii, Holandii, Luk-
semburga, Niemiec, Szwajcarii,
Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.
W ich skład wchodzi ponad 3400
firm produkujących maszyny
i osprzęt do przetwórstwa two-
rzyw sztucznych i gumy to jest:
maszyny przetwórcze takie jak
np. wtryskarki, wytłaczarki, ter-
moformierki inne oraz formy
i głowice, urządzenia do obróbki
półproduktów, drukarki flekso-
graficzne do folii i tym podobne.
Łącznie firmy zrzeszone w EU-
ROMAP zatrudniają ponad
100.000 osób i generują roczną
sprzedaż 17 miliardów euro.
www.euromap.org
VDMA ponownie zwiększa swoją
prognozę wzrostu w przemyśle
maszyn do produkcji tworzyw
sztucznych i gumy na rok 2011.
Ożywienie gospodarcze, które roz-
poczęło się w ostatnim kwarta-
le 2009 roku utrzymało się w ro-
ku 2011. „Wzrost otrzymywanych
zamówień na niemieckie maszyny
do przetwórstwa tworzyw sztucz-
nych i gumy był kontynuowany
w trzecim kwartale,” powiedział
Ulrich Reifenhäuser, prezes Stowa-
rzyszenia VDMA. „Niemiecki prze-
mysł maszyn do przetwórstwa two-
rzyw sztucznych i gumy kontynu-
ował pozytywny trend w trzecim
kwartale”, powiedział Ulrich Re-
ifenhäuser, prezes Stowarzyszenia
VDMA. „Na tej podstawie podnosi-
my swoją prognozę sprzedaży
na przyszły rok z 18 do 22 pro-
cent”. W wyniku tego sprzedaż nie-
mieckich producentów w ro-
ku 2011 zwiększyła się do rekordo-
wej wysokości poniżej sześciu mi-
liardów euro. „Od stycznia do
września nowe zamówienia wzro-
sły o 15 procent” dodał Thorsten
Kühmann, dyrektor zarządzający
Stowarzyszenia. „Zamówienia
od klientów w Niemczech wzrosły
o 13 procent w stosunku rok do ro-
ku, podczas gdy te z zagranicy za-
notowały wzrost o 16 procent w tym
samym okresie czasu. Nie mniej
jednak, bazując na zeszłorocznym,
bardzo wysokim poziomie, pręd-
kość wzrostu otrzymywanych za-
mówień zmalała wraz z upływem
miesięcy.”
Spodziewany spadek
po rekordowym roku
Prognozuje się, że w roku 2012
w przemyśle nastąpi spadek sprze-
daży w wysokości 7 procent. Ulrich
Reifenhäuser podsumował nastro-
je panujące w sektorze w następu-
jący sposób: „To był rekordowy
rok dla wielu firm w przemyśle, lecz
prognozowane jest ponowne spo-
wolnienie ekonomiczne w przy-
szłym roku.”
www.vdma.org
Studium
EUROMAP
Niemieckie
wyniki
ARC
K MESSE
18 tworzywa P4 11 rynek
W 2010 roku branża tworzyw
sztucznych w UE-27 odrabiała stra-
ty spowodowane kryzysem, który
rozpoczął się w 2008 roku. Produ-
cenci tworzyw osiągnęli obroty
w wysokości 104 miliardów euro,
odnotowując wzrost o 17%, nato-
miast obroty branży przetwórczej
wyniosły 203 miliardów euro
– wzrost o 9,5%. Przemysł tworzyw
sztucznych, łącznie z producenta-
mi urządzeń dla tej branży, pomi-
mo spadku zatrudnienia w stosun-
ku do 2008 roku, wciąż zapewnia
miejsca pracy dla około 1,6 mln
mieszkańców Europy. Poza tym,
z branżą tworzyw sztucznych po-
wiązane są miejsca pracy w innych
sektorach, takich jak produkcja
sprzętu sportowego, urządzeń
elektrycznych, czy też urządzeń
i sprzętu medycznego.
W roku 2010 światowa produkcja
tworzyw sztucznych wzrosła w sto-
sunku do roku 2009 o 15 mln ton
(6%) osiągając wielkość 265 mln
ton. Jest to potwierdzenie długoter-
minowej prognozy wzrostu produk-
cji tworzyw, kształtującego się
na przestrzeni ostatnich dwudzie-
stu lat na poziomie 4,5% rocznie.
W 2010 roku produkcja tworzyw
sztucznych w Europie osiągnęła 57
mln ton – 22% światowej produkcji
– a Chiny wyprzedziły kontynent
europejski stając się największym
producentem tworzyw z udziałem
na poziomie 23,5%. Branża two-
rzyw sztucznych odgrywa również
ważną rolę z punktu widzenia wzro-
stu gospodarczego dzięki innowa-
cjom w wielu sektorach europej-
skiej gospodarki, m.in. w motoryza-
cji, przemyśle elektrycznym i elek-
tronicznym, budownictwie oraz
produkcji żywności i napojów.
Tworzywa sztuczne to prawdziwi
mistrzowie pod względem
oszczędności zasobów, ponieważ
jest to materiał pozwalający zaosz-
czędzić więcej surowców kopal-
nych, niż zużywa się do jego pro-
dukcji. Innymi słowy „więcej zna-
czy mniej”. Dla przykładu – zastą-
pienie tworzyw materiałami alterna-
tywnymi spowodowałoby wzrost
zużycia energii o 46%, wzrost emi-
sji dwutlenku węgla również o 46%,
a także oznaczałoby wzrost ilości
odpadów w całej Unii Europejskiej
o 100 mln ton rocznie. Można się
spodziewać, że popularność two-
rzyw sztucznych jako materiału bę-
dzie wzrastać, ponieważ dzięki
swoim unikalnym właściwościom
będzie on znajdować coraz więcej
innowacyjnych zastosowań. Długo-
terminowo w skali światowej pro-
gnozowany jest 4% wzrost zużycia
per capita. Pomimo wysokiego
wskaźnika wzrostu w Azji i nowych
krajach członkowskich UE, zużycie
na mieszkańca utrzymuje się tam
na znacznie niższym poziomie niż
w bardziej rozwiniętych regionach
przemysłowych. Jednak i w tych
wysokouprzemysłowionych regio-
nach można spodziewać się wzro-
stu nieco powyżej wskaźnika PKB,
co oznacza możliwość dalszego
rozwoju branży.
W 2010 roku zapotrzebowanie eu-
ropejskich przetwórców wzrosło
do 46,4 mln ton, czyli o 4,5% w po-
równaniu do roku 2009. Względny
udział poszczególnych segmentów
zastosowań pozostał zasadniczo
niezmieniony w stosunku do lat po-
przednich – w dalszym ciągu naj-
większym segmentem były opako-
wania z udziałem 39%. Udział ten
jest jednak mniejszy, niż rok wcze-
śniej (40,1%), co wynika z szybsze-
go rozwoju w 2010 roku w porów-
naniu z 2009 r. zastosowań o cha-
rakterze technicznym. Za branżą
opakowaniową znalazły się kolej-
no: budownictwo (20,6%), motory-
zacja (7,5%) oraz przemysł elek-
tryczny i elektroniczny (5,6%). Po-
zostałe segmenty zastosowań to
sport, zdrowie i bezpieczeństwo,
rozrywka i wypoczynek, rolnictwo,
budowa maszyn, produkcja urzą-
dzeń AGD oraz meble.
Istnieją różne rodzaje tworzyw
sztucznych, a każdy rodzaj wystę-
puje w licznych odmianach, co
umożliwia optymalny dobór mate-
riału do określonego zastosowania.
Do „wielkiej piątki” tworzyw, które
odznaczają się największymi udzia-
łami rynkowymi, należą:
• polietylen – w tym polietylen ma-
łej gęstości (PE-LD), liniowy poli-
etylen małej gęstości (PE-LLD)
oraz polietylen dużej gęstości
(PE-HD),
• polipropylen (PP),
• polichlorek winylu (PVC),
• polistyren (stały – PS i spieniony
– EPS),
• politereftalan etylenu (PET).
Łącznie na powyższe polimery
przypada około 74% całego zapo-
trzebowania na tworzywa sztuczne
w Europie. Trzy główne grupy poli-
merów w rozbiciu na udziały rynko-
we to: polietylen (29%), polipropy-
len (19%) oraz polichlorek winylu
(12%). Wzrost zużycia poszczegól-
nych rodzajów tworzyw sztucznych
w 2010 roku był zróżnicowany. Naj-
wyższy wskaźnik wzrostu odnoto-
wano dla tworzyw konstrukcyjnych,
np. zapotrzebowanie na ABS (ter-
polimer akrylonitryl-butadien-sty-
ren) wzrosło o 13%, a na poliamidy
o 20%, natomiast dla różnych two-
rzyw wielkotonażowych z „wielkiej
piątki” wzrost wynosił od 1,4%
do 8%.
Zwiększone zapotrzebowanie na
tworzywa konstrukcyjne jest wyni-
kiem zarówno ogólnego wzrostu,
jak i odrabiania strat spowodowa-
nych przez kryzys gospodarczy,
który dotknął tworzywa konstruk-
cyjne w znacznie większym stop-
niu, niż „wielką piątkę”.
Fakty o tworzywach – 2011
Publikacja raportu
PlasticsEurope
ISTOCK
1950
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
1960
1970
1980
1990
2000
2010
mln ton
Produkcja tworzyw sztucznych (mln ton):
rok
Świat
Europa
1950
1.7
0,35
1976
47
19,8
1989
99
27,4
2002
204
56,1
2009
250
55
2010
265
57
Niemcy
7,0%
Hiszpania
1,5%
Wlk.
Brytania
1,5%
Włochy
2,0%
Francja
3,0%
Kraje Beneluksu
3,5%
NAFTA
20,5%
Ameryka Łacińska
5,0%
Japonia
5,0%
Chiny
23,5%
Pozostała część Azji
15,0%
Inne kraje UE27
+ Norwegia, Szwajcaria
3,0%
WNP3,0%
Bliski Wschód,
Afryka
6,5%
Europa (WE i CE) 21,5%
57 mln ton
(1)
(1)
Oszacowanie 265 mln ton
Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)
ŚWIATOWA PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W LATACH 1950-2010 ŚWIATOWA PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W 2010 ROKU
20 tworzywa P4 11 rynek
Unia Europejska od wielu lat jest
ważnym eksporterem netto two-
rzyw sztucznych (tworzyw pierwot-
nych i produktów przetworzonych).
W latach 2000 – 2010 saldo obro-
tów wzrosło o ponad 100%, a łącz-
na nadwyżka handlowa w 2010 ro-
ku wyniosła 15,7 miliarda euro. Po-
mimo malejącego zatrudnienia
oraz utraty na rzecz Chin pozycji
największego producenta, europej-
ski przemysł tworzyw sztucznych
wciąż jest kluczową branżą przy-
czyniającą się do nadwyżki handlo-
wej osiąganej przez Unię Europej-
ską. Największymi odbiorcami nie-
przetworzonych tworzyw sztucz-
nych pozostają Chiny (razem
z Hongkongiem), Turcja, Rosja
oraz Szwajcaria. Produkty przetwo-
rzone były eksportowane z Unii Eu-
ropejskiej przede wszystkim
do Szwajcarii, Rosji oraz USA.
W 2011 roku europejska branża
tworzyw sztucznych kontynuowała
proces wychodzenia z gospodar-
czej recesji, zwłaszcza w zakresie
wyrobów z tworzyw sztucznych.
Z końcem wiosny tempo wycho-
dzenia z kryzysu uległo spowolnie-
niu wskutek zmniejszenia zapasów
oraz niepewności co do dalszego
rozwoju sytuacji ekonomicznej
w Europie. Od drugiej połowy 2010
roku tempo wychodzenia z kryzysu
różniło się w poszczególnych sek-
torach. Produkcja tworzyw sztucz-
nych (tworzyw pierwotnych i prze-
tworzonych) rosła aż do począt-
ku 2011 roku, jednak od mar-
ca 2011 zaczęła maleć. Natomiast
od początku roku 2011 roku utrzy-
muje się ciągły wzrost zapotrzebo-
wania na urządzenia do przetwór-
stwa tworzyw sztucznych. W bran-
ży urządzeń elektrycznych oraz
w motoryzacji trwa tendencja wzro-
stowa w zakresie zużycia tworzyw
sztucznych. W budownictwie,
po miesiącach zmniejszającego się
w 2010 roku zapotrzebowania
na tworzywa sztuczne, na począt-
ku 2011 roku nastąpił wzrost, który
w chwili obecnej ustabilizował się.
Popyt ze strony bardziej stabilnej
branży spożywczej utrzymywał się
na stałym poziomie. W drugiej po-
łowie 2010 roku eksport tworzyw
sztucznych zaczął wzrastać, osią-
gając maksimum pod koniec roku.
Najnowsze dane dotyczące wyro-
bów z tworzyw sztucznych wskazu-
ją na stabilizację eksportu i wzrost
importu, można więc spodziewać
się zmniejszenia nadwyżki handlo-
wej w porównaniu z rokiem 2010.
Wzrasta również eksport materia-
łów do recyklingu, i to na tyle dyna-
micznie, że europejskie firmy zaj-
mujące się recyklingiem zaczynają
mieć kłopoty z pozyskaniem su-
rowca. Po okresie silnego wzrostu
zapotrzebowania na począt-
ku 2011 roku, zarówno na tworzy-
wa sztuczne, jak i na wyroby z two-
rzyw sztucznych, pojawiły się
ostatnio oznaki zmiany tego tren-
du. Biorąc pod uwagę bardzo nie-
pewne perspektywy gospodarcze,
niezwykle trudno jest przewidzieć,
jak będzie wyglądała pozostała
część roku.
www.plasticseurope.pl
Zgodnie z nowym studium rynku
opublikowanym przez Ceresa-
na Research, zapotrzebowanie
na plastyfikatory na świecie osią-
gnie wartość przekraczającą 7,6
miliona ton rocznie do roku 2018.
Podczas gdy prognozowany
wzrost zapotrzebowania w Ame-
ryce Północnej i w Europie Za-
chodniej będzie poniżej średniej,
zapotrzebowanie w takich krajach
jak Indie, Rosja lub Brazylia bę-
dzie wzrastać o ponad 4% rocz-
nie. Region Azji Pacyficznej jest
największym rynkiem dla plastyfi-
katorów, na którym Chiny zajmują
najwyższą pozycję z udziałem wy-
noszącym około 2/3. Najważniej-
szym obszarem zastosowań dla
plastyfikatorów jest produkcja
elementów podłóg, profili, kabli
i folii wykonywanych z tworzyw
sztucznych. Stanowią one po-
nad połowę całkowitego zapo-
trzebowania, ponieważ niektóre
gatunki PVC zawierają do 40%
plastyfikatorów. Nie mniej jednak
zapotrzebowanie w przemyśle
produkcji klejów, farb i gumy
wzrasta nawet szybciej, niż w sek-
torze tworzyw sztucznych. W ro-
ku 2010 rynek wciąż pozostawał
zdominowany przez ftalany.
Przy udziale wynoszącym oko-
ło 54%, DEHP był najważniej-
szym plastyfikatorem. Nie mniej
jednak, będzie on coraz częściej
zastępowany w nadchodzących
latach przez inne plastyfikatory.
Ze względu na przepisy prawne
oraz rosnącą świadomość ochro-
ny środowiska, producenci są co-
raz częściej zmuszani do stoso-
wania nie zawierających ftalanu
plastyfikatorów, np. bazujących
na olejach roślinnych. W Amery-
ce Północnej na przykład, plasty-
fikatory alternatywne w roku 2010
posiadały udział 30%.
* * *
Inne studium Ceresana Rese-
arch analizuje szczegółowo glo-
balny rynek różnych typów stabi-
lizatorów cieplnych i świetlnych
– światowy rynek tych nieodzow-
nych dodatków osiągnie do ro-
ku 2018 przychody sięgające 4,8
miliarda dolarów. Region Azji Pa-
cyficznej stanowi niemal połowę
zapotrzebowania, a kolejne miej-
sca zajmują Europa Zachodnia
oraz Ameryka Północna.
W szczególności PVC musi być
zabezpieczane przed degrada-
cją. Z tego powodu stabilizatory
cieplne są wymagane do produk-
cji materiałów budowlanych z te-
go polimeru: ponad 85% wszyst-
kich stabilizatorów sprzedanych
w roku 2010 było użytych w pro-
filach, rurach i osłonach kabli.
Rynek stabilizatorów świetlnych
rozwija się na całym świecie.
W szczególności stabilizatory
HALS (Hindered Amine Light Sta-
bilizers), stosowane w produk-
tach wykonanych z polipropyle-
nu lub polietylenu spotykają się
z dużym wzrostem zapotrzebo-
wania. Region Azji Pacyficznej
będzie w ciągu kolejnych lat wy-
wierał silny wpływ na rynek sta-
bilizatorów. Oprócz tego, Amery-
ka Południowa, Europa Wschod-
nia i Środkowy Wschód rejestru-
ją tempo wzrostu powyżej śred-
niej – od 3,5 do 4,7%. Nastąpi
znacząca zmiana, jeżeli chodzi
o typy stosowanych stabilizato-
rów. W szczególności w Europie,
stabilizatory ołowiowe są coraz
częściej zastępowane innymi ty-
pami, zazwyczaj mieszanymi me-
talami. Zastosowanie stabilizato-
rów ołowiowych wciąż wzrasta
w Chinach i w Indiach. Stabiliza-
tory wapniowo-cynkowe nabiera-
ją coraz większego znaczenia
w branży rur, folii do pakowania
żywności i opakowań. Stabiliza-
tory barowo-cynkowe notują naj-
większy wzrost zapotrzebowania
w branży produkcji artykułów
podłogowych.
* * *
Ceresana Research to jed-
na z wiodących na świecie firm
badających rynki, specjalizująca
się w gromadzeniu danych rynko-
wych i przygotowywaniu wiary-
godnych prognoz dla przemysłu
chemicznego, tworzyw sztucz-
nych, dodatków, towarów maso-
wych, dóbr przemysłowych, kon-
sumpcyjnych, opakowań i mate-
riałów budowlanych. Z usług firmy
skorzystało do tej pory wiele in-
stytucji z ponad 55 krajów świata.
www.ceresana.com
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000
tys. ton
Austria
Belgia i Luksemburg
Bułgaria
Cypr / Malta
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Niemcy
Grecja
Węgry
Irlandia
Włochy
Łotwa
Litwa
Holandia
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Hiszpania
Szwecja
Wlk. Brytania
Norwegia
Szwajcaria
2010
2009
Rynek
dodatków
BASF
Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)
ZAPOTRZEBOWANIE NA TWORZYWA SZTUCZNE W EUROPIE WG KRAJÓW
(TYS. TON / ROK)
tworzywa P4 11 rynek 21
Po znakomitych i robiących wraże-
nie wynikach osiągniętych w Stre-
fie Biotworzyw i Tworzyw Biodegra-
dowalnych oraz w Strefie Maszyn
i Urządzeń do Przetwórstwa Gumy
na targach CHINAPLAS 2011, or-
ganizator targów postanowił konty-
nuować prowadzenie tych dwóch
stref na 26 Międzynarodowych Tar-
gach Przemysłu Tworzyw Sztucz-
nych i Gumy (CHINAPLAS 2012).
Odbędą się one od 18-21 kwiet-
nia 2012 w Shanghai New Interna-
tional Expo Centre w Chinach.
Kolejnym ważnym miejscem bę-
dzie Pawilon Koreański, który
od lat pobija rekordy utrzymywa-
nych pawilonów.
Posiadająca nową nazwę Strefa
Biotworzyw zostanie po raz drugi
zorganizowana na targach CHINA-
PLAS 2012, przy prognozowanym
zwiększeniu powierzchni o 40%.
Wraz z rosnącą globalną troską
o zieloną produkcję, biotworzywa
w nieunikniony sposób znajdą się
w centrum zainteresowania prze-
mysłu przetwórstwa tworzyw
sztucznych, z ogromnym potencja-
łem na rynku. Jako międzynarodo-
wa platforma zaawansowanej tech-
nologii w przemyśle przetwórstwa
tworzyw sztucznych i gumy, CHI-
NAPLAS 2012 zaprezentuje pro-
dukty wiodących światowych do-
stawców biotworzyw, takich jak
PLA, PHA, PBS, PPC, PCL, PVA,
TPS, PA i PTT. Sławni wystawcy to
między innymi Cardia, Danisco,
Ecomann, Esun, Hisun, Kingfa, Mi-
rel Plastics, NatureWorks, Nuvia
i inni.
Eksponując zaawansowaną tech-
nologię i najnowsze opracowania
związane z biotworzywami, 4 Mię-
dzynarodowa Konferencja Biotwo-
rzyw i Zastosowań będzie miała
miejsce razem z CHINAPLAS 2012.
Tak samo, jak podczas ostatniej
edycji w roku 2011, zaproszeni zo-
staną przedstawiciele wiodących
firm będących dostawcami biotwo-
rzyw. Zagraniczne i chińskie stowa-
rzyszenia przetwórców tworzyw
sztucznych będą nadal wspierać
konferencję.
Ponieważ ponowne uruchomienie
Strefy Maszyny i Urządzeń do Prze-
twórstwa Gumy w roku 2011 spo-
tkało się z niesłychanym oddźwię-
kiem, organizator postanowił kon-
tynuować tę strefę w kolejnym ro-
ku. Prognozuje się, że wielkość
strefy w roku 2012 ulegnie podwo-
jeniu. Wielu wystawców zgłosiło
chęć uczestnictwa, między innymi
Tung Yu, Desma, Yang Ming, Do-
uble Elephant, Hengwei, Ningbo
Chap, Shanghai Deren, Yuyao Hu-
acheng i inni. Wystawa w strefie
obejmie maszyny do produkcji gu-
my, urządzenia do przetwórstwa
gumy, urządzenia testowe, tłoczniki
i formy do produkcji takich wyro-
bów jak pasy transmisyjne, gumo-
we węże, medyczne produkty z gu-
my, produkty codziennego użytku
z gumy, uszczelki z gumy, produk-
ty z gumy dla przemysłu motoryza-
cyjnego itp. Dla odwiedzających
przygotowany zostanie Przewodnik
Dostawców Przemysłu Gumowego
celem ułatwienia wyszukiwania.
Kolejną atrakcją wystawy jest po-
wrót Pawilonu Koreańskiego. Pawi-
lon ten ostatnio pojawił się na tar-
gach CHINAPLAS 2009. Przy
ogromnym wsparciu Koreańskiego
Stowarzyszenia Przemysłu Petro-
chemicznego, Pawilon Koreański
ponownie pojawi się na CHINA-
PLAS w kolejnym roku, a wiele firm
koreańskich zaprezentuje swoje
flagowe produkty. W pierwszej po-
łowie 2011 roku Korea znalazła się
wśród 10 krajów / regionów impor-
tujących chińskie maszyny do
przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Organizator targów wierzy, że po-
wrót Koreańskiego Pawilonu zosta-
nie dobrze przyjęty przez odwie-
dzających. Zlokalizowany w Hali
nr 4 Expo Centre Pawilon Koreań-
ski będzie łatwo dostępny z wej-
ścia do hali nr 3.
26 już edycja targów CHINA-
PLAS 2012 zajmie obszar wysta-
wienniczy wynoszący 200.000 m2
we wszystkich 17 halach Shanghai
New International Expo Centre
oraz hale rozciągające się na Placu
Centralnym. Ta związana z prze-
mysłem przetwórstwa tworzyw
sztucznych i gumy impreza zgro-
madzi ponad 2600 wystawców z 35
krajów i regionów i ponad 100.000
odwiedzających ze 140 krajów.
Rejestracja on-line jest już dostęp-
na pod adresem www.Chinapla-
sOnline.com.
www.chinaplasonline.com
Chińskie
targi
CHINAPLAS
22 tworzywa P4 11 reklama
Basell Orlen Polyolefins Sprze-
daż Sp. z o.o. (BOPS) oferuje
na polskim rynku szeroki zakres
standardowych i innowacyjnych
gatunków polipropylenu (PP)
Moplen, Metocene, Pristene
i Clyrell o doskonałej przezroczy-
stości, które umożliwiają przetwór-
com osiąganie nowych, lepszych
możliwości w zakresie wytwarzania
estetycznych cienkościennych
opakowań sztywnych oraz konsu-
menckich artykułów użytkowych
wytwarzanych metodą wtrysku.
Oferowane produkty PP, charakte-
ryzują się odpowiednio zaprojekto-
wanymi właściwościami przetwór-
czymi, które mogą być kontrolowa-
ne m.in. za pomocą wysokiego
wskaźnika szybkości płynięcia poli-
meru i rozkładu jego masy czą-
steczkowej (korzystnie stosuje się
gatunki o wąskim MFR, tzw. gatun-
ki o kontrolowanej reologii). Dodat-
kowo, mają one odpowiednio do-
brany pakietu dodatków, tj. środek
klaryfikujący i/lub wewnętrzny anty-
statyk, które m.in. efektywnie wpły-
wają na zapewnienie optymalnej
przezroczystości i właściwości es-
tetycznych wytwarzanych detali
(np. wysoki połysk, pożądany od-
cień) oraz zapewniają przy tym ła-
twe uwalnianie wytwarzanych deta-
li z formy. Dzięki tak dobranym wła-
ściwościom, wspomniane powyżej
transparentne gatunki z oferty
BOPS zapewniają uzyskiwanie
maksymalnej produktywności
i podwyższenie wydajności w sto-
sunku do tradycyjnych gatunków.
Kopolimery randomiczne PP
pod nazwą Moplen stanowią naj-
szerszą grupę transparentnych
tworzyw w ofercie BOPS. Dostępne
gatunki Moplen spełniają wymaga-
nia rynku przezroczystych opako-
wań cienkościennych i konsu-
menckich artykułów użytkowych
wytwarzanych metodą wtrysku nie
tylko w zakresie wskaźnika szybko-
ści płynięcia, ale również wysokich
właściwości optycznych i sztywno-
ści wyrobów gotowych. Gatunki
randomiczne PP Moplen o kontro-
lowanej reologii i wysokiej płynno-
ści w stanie stopionym, oferowane
w tym segmencie przez BOPS, za-
wierają efektywne środki klaryfiku-
jące, dzięki czemu możliwe jest wy-
twarzanie wyrobów o złożonych
przekrojach lub o bardzo długiej
drodze płynięcia, odznaczających
się optymalną przezroczystością
i pożądanym odcieniem.
Ostatnio, na polski rynek został
wprowadzony najnowszy rodzaj
kopolimeru – Moplen RP2380, któ-
ry jest nowym wzorcem kopolimeru
randomicznego o wysokich osią-
gach. Oferuje nie tylko doskonałe
właściwości optyczne (dzięki za-
stosowanemu klaryfikatorowi naj-
nowszej generacji), ale również do-
datkowe zalety na etapie przetwór-
stwa. Próby przeprowadzone przez
klientów BOPS wykazały, że w po-
równaniu do standardowych ga-
tunków PP, Moplen RP2380 po-
zwala na zmniejszenie temperatury
wtrysku nawet o 40˚C – rekomen-
dowana temperatura wtrysku
to 190-200˚C. Zatem, możliwe jest
mniejsze zużycie energii elektrycz-
nej i skrócenie czasu chłodzenia,
zapewniając wyższą produktyw-
ność i możliwość skrócenia czasu
całego cyklu.
Bardzo interesującą i unikalną gru-
pę tworzyw stanowią metaloceno-
we gatunki PP oferowane pod na-
zwą Metocene (HM648P,
HM648T) i Pristene RM2073. Jako
unikalna i innowacyjna rodzina
tworzyw w ofercie BOPS, gatunki te
charakteryzują się najwyższą prze-
zroczystością wśród PP. Pristene
RM2073 oferuje wyjątkową prze-
zroczystość, nieosiągalną dla in-
nych gatunków, a zamglenie wyno-
si tylko 2% na płytce o grubo-
ści 1 mm (zgodnie z ASTM D1003),
rozszerzając właściwości tradycyj-
nych kopolimerów randomicznych
PP i umożliwiając ich zastosowanie
w tych aplikacjach, które są nie-
obecne w przypadku standardo-
wych gatunków. Ulepszone właści-
wości optyczne gatunków metalo-
cenowych PP w połączeniu z wyso-
ką sztywnością i niską tendencją
do paczenia sprawiają, że są one
chętnie stosowane w aplikacjach,
takich jak etui DVD i CD, opakowa-
nia kosmetyczne, sprzęt laborato-
ryjny oraz wysokiej jakości wyroby
użytkowe gospodarstwa domowe-
go.
Wysoka przezroczystość i wyjątko-
wa udarność gatunków Clyrell
(EC348P, EC140R, EC340R,
EM248U) oferuje bezprecedenso-
we połączenie zalet typowych ko-
polimerów randomicznych PP i he-
terofazowych (udarowych) w jed-
nym materiale. Dzięki doskonałe-
mu połączeniu właściwości optycz-
nych z dobrą udarnością w niskich
temperaturach, gatunki Clyrell są
często wykorzystywane na trans-
parentne opakowania o wysokiej
udarności, tj. pojemniki na lody,
pojemniki na farby i pojemniki
ogólnego przeznaczenia do żyw-
ności.
www.basellorlen.pl
Oferta Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż
Gatunki randomiczne
PP Moplen
BOPS
Moplen RP348R RP340R RP248R RP348T RP2380 RP348U
MFR, G/10MIN 23 25 30 48 48 75
MODUŁ SZTYWNOŚCI
PRZY ROZCIĄGANIU, MPA
1100 1150 820 1150 1100 1200
ZAMGLENIE, % (1MM) 7 20 7 7 9 7
DODATKI* NU, AS, CR NU NU, AS, CR NU, AS, CR NU, AS, CR NU, AS, CR
GATUNKI RANDOMICZNE PP Moplen
BOPS
BOPS
24 tworzywa P4 11 rynek
• W październiku pojawiła się ofi-
cjalna informacja prasowa o za-
kończeniu współpracy pomiędzy
Haitian International i Plastigo,
budząca dość spore zaskocze-
nie. Już w listopadzie pojawia się
natomiast kolejna o nawiązaniu
nowej, z azjatycka firmą Borche.
Szybko Państwo działacie…
Tak. Rzeczywiście w momencie
zakończenia współpracy z Ha-
itian’em od razu podjęliśmy kroki
zmierzające do wprowadzenia
do oferty Plastigo nowych wtry-
skarek. Przeanalizowaliśmy moż-
liwości – zasięgnęliśmy opinii
osób, które o tej branży wiedzą
prawie wszystko. Wynikiem tego
było podjęcie rozmów z kilkoma
Firmami, w tym z naszym nowym
przyszłym dostawcą.
• W komunikacie dotyczącym ze-
rwania współpracy, pojawia się
informacja o „diametralnej zmia-
nie polityki wobec dystrybutorów
europejskich”. Wyjaśni Pan Czy-
telnikom tę zmianę?
Dla nas ta zmiana była diametral-
na. Z Haitian International współ-
pracowaliśmy ponad dekadę.
Niestety, jak pokazują również
przykłady z innych krajów euro-
pejskich, Haitian dokonuje takich
zmian tworząc swoje oddziały,
bądź kreując nowych, bardzo za-
leżnych i powiązanych z Produ-
centem Dystrybutorów.
• Gdyby zatem podsumować
i raz na zawsze, oficjalnie wyja-
śnić: jakie były powody zerwania
współpracy z Haitianem?
Decyzja o zakończeniu współpra-
cy była zainicjowana przez Ha-
itian. Biorąc pod uwagę, że byli-
śmy jednym z czołowych dystry-
butorów tej marki w Europie za-
kładam, że nasze plany strate-
giczne nie były zgodne z zamy-
słem Haitiana co do polskiego
rynku. Ważne natomiast, że Pla-
stigo planuje w dalszym ciągu
stawiać na jakość obsługi i satys-
fakcję Klientów ze współpracy
z naszą Firmą.
• Po takich szybkich rozstaniach,
niektórzy Klienci na pewno oba-
wiali się o dalszy kształt współ-
pracy z Państwem. Jaki jest aktu-
alny stan relacji z dotychczaso-
wymi Klientami w zakresie ma-
szyn Haitian?
Nie ma żadnych zmian w rela-
cjach z naszymi Klientami. To
jest właśnie sedno naszej działal-
ności – relacje. Na to stawialiśmy
w przeszłości i będziemy stawiać
w przyszłości.
Zaryzykowałbym nawet stwier-
dzenie, że produkt jest kwestią
drugorzędną, zwłaszcza w przy-
padku wtryskarek azjatyckich.
Najważniejsze są silne, uczciwe
relacje z Klientem, które Plastigo
buduje poprzez solidny, rzetelny
Serwis oraz wszechstronną opie-
kę Doradców Klienta. Reasumu-
jąc – tak jak do tej pory, nasi
Klienci mogą liczyć na pomoc
i profesjonalizm Zespołu Plasti-
go, w tym naszych najlepszych
Serwisantów.
• A jakie zmiany nastąpią w funk-
cjonowaniu firmy, jej strukturze?
Nie przewiduję większych zmian
w tym momencie. Wiadomo, że
w dłuższej perspektywie planuje-
my rozwój i realizację nowych
projektów, które mają rozszerzyć
naszą ofertę dla Klientów.
• Koniec współpracy to dobry
czas na rachunek sumienia. Jak-
by Pan podsumował dotychcza-
sową działalność z Haitianem?
Współpraca Plastigo z Haitianem
to spory kawałek historii firmy.
Przez prawie dekadę tworzyliśmy
wizerunek, budowaliśmy rozpo-
znawalność i wiarygodność mar-
ki, inwestowaliśmy w marketing
i promocję.
Mamy bardzo duże doświadcze-
nie i zamierzamy je wykorzystać
sprzedając nowe produkty, które
prawdopodobnie zapewnią peł-
niejsze zaspokojenie oczekiwań
Klientów. Najważniejsze nato-
miast, że przez ten cały czas
w centrum naszej uwagi był dla
nas Klient. Nadal tak jest. Two-
rząc markę myśleliśmy stale
o odbiorcach maszyn – ich wygo-
dzie, oczekiwaniach, potrzebach.
Stąd hasło „Wsparcie w standar-
dzie”, które jest dla nas wyznacz-
nikiem działania. Na rynku jest
wielu dystrybutorów i wiele ma-
rek maszyn. Plastigo nie tylko
sprzedaje maszyny. Plastigo za-
pewnia kompleksowe zaopatrze-
nie – wyposaża Przetwórców we
wtryskarki, osprzęt i manipulato-
ry, dostarcza profesjonalną i ob-
szerną pomoc techniczną, gwa-
rantuje montaż i serwis oraz
prowadzi szkolenia.
• Skoro jesteśmy już przy podsu-
mowaniach. Jak podsumuje Pan
kończący się rok?
Mijający rok dla Plastigo był do-
brym rokiem. Mocno rozwinęli-
śmy naszą działalność. Pojawił
się PlastigoClub, zrzeszający na-
szych Klientów i Przyjaciół, mają-
cy służyć m.in. integracji w nie-
formalnej atmosferze. Nawiązali-
śmy współpracę z BZ WBK, ofe-
rując naszym Klientom dogodny
leasing maszyn.
Rozwinęliśmy mocno działalność
PlastigoSerwis, aby jeszcze le-
piej dbać o naszych Klientów. Zor-
ganizowaliśmy z sukcesem swoje
uczestnictwo w kolejnych edy-
cjach Plastpol-u, Plastinvent-u
czy RubPlast-u. Wprowadziliśmy
do oferty taśmociągi pod naszą
własną marką.
Wszystko to skutkowało wzro-
stem sprzedaży o 30 procent
w porównaniu do 2010 roku.
Na pewno rok 2011 jest dla nas
rokiem zmian. Nowy dostawca to
nowe możliwości i nowe wyzwa-
nia.
Bardzo cieszymy się ze współ-
pracy z firmą Borche, ale jest to
dla nas dopiero początek. Planu-
jemy dalsze poszerzanie oferty
handlowej i prowadzimy aktual-
nie rozmowy z uznanymi dostaw-
cami, także z rynków europej-
skich. Wszystko to, aby jak naj-
pełniej zaspokoić oczekiwania
naszych Klientów.
• Wtryskarki Borche znalazły się
już w ofercie Plastigo. Co może
Pan powiedzieć Czytelnikom
o tej marce i produktach?
Borche jest azjatyckim produ-
centem wtryskarek. Jest to firma
o wielkim potencjale produkcyj-
nym i rozwojowym, mogąca po-
chwalić się wysokim tempem
Wywiad TWORZYW z p. Asteniuszem Myśliwcem, Prezesem Asten Group, właścicielem marki PLASTIGO
ZAMIERZAMY WYKORZYSTAĆ NASZE
DOŚWIADCZENIE
PLASTIGO
PLASTIGO
tworzywa P4 11 rynek 25
wzrostu, jednym z najbardziej
dynamicznych wśród producen-
tów azjatyckich.
Świadczy o tym między innymi
fakt posiadania przez Borche
własnego instytutu badawczego,
dwóch centr badawczo-rozwojo-
wych oraz dwóch nowoczesnych
fabryk. Szczegóły co do tej mar-
ki, jak i samych wtryskarek opu-
blikujemy szeroko w najbliższym
czasie.
• Czy strategia wprowadzania
wtryskarek nowej marki do oferty
Plastigo będzie podobna jak
w przypadku produktów Haitian?
Oczywiście, że będziemy czerpa-
li z naszego doświadczenia, ale
naszym celem jest zaoferowanie
jeszcze lepszych rozwiązań i wa-
runków dla naszych Klientów.
Jeżeli chodzi o strategię, to Fir-
ma musi stworzyć gwarancję peł-
nego bezpieczeństwa dla Od-
biorcy – szczególnie, gdy chce-
my, aby kupił maszyny wyprodu-
kowane 10 000 km stąd. Można
więc stwierdzić, że strategia bę-
dzie podobna, jednakże o wiele
bardziej wysublimowana w po-
równaniu z tą, którą realizowali-
śmy w pierwszych latach sprze-
daży w Polsce.
• A jak skomentuje Pan zarzuty
o nieetycznym zachowaniu Pla-
stigo?
Trudno komentować słowa oso-
by, która formułuje swoje zarzuty
w sposób lekceważący dla nas,
nierzetelny i co podkreślają czy-
telnicy tych złowieszczych re-
fleksji, bardzo niesprawiedliwy.
• Koniec roku za pasem. Czego
można życzyć Plastigo na nowy
rok?
Cóż… Myślę, że pomyślnej reali-
zacji planów. Chcielibyśmy też
bardzo, żeby lojalność i zaufanie
naszych Klientów, które czujemy
w tej chwili, towarzyszyły nam
przez cały przyszły rok.
• Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.
t
Znamy już ogólny regulamin
PLAST 2012 – odbywających się
co trzy lata Międzynarodowych
Targów Przemysłu Tworzyw
Sztucznych i Gumy. Od grudnia
2010 roku są też udostępnione dla
potencjalnych wystawców formula-
rze zgłoszeniowe. Wszystkie naj-
ważniejsze infomacje dotyczące te-
go wydarzenia można na bieżąco
śledzić na www.plastonline.org
Przypomnijmy, PLAST 2012 odbę-
dą się w przyszłym roku w Mediola-
nie od 8 do 12 maja, a miejscem
spotkania będzie dzielnica targowa
Fiera Milano w Rho.
Organizatorzy już podkreślają, że
liczba otrzymanych zgłoszeń prze-
rosła ich najśmielsze oczekiwania.
Niewątpliwie zachętą był szereg
ułatwień i bonusów przewidzia-
nych dla firm, które zapisały się
do 31 marca. Jednym z nich był ra-
bat w wysokości 15% przy uiszcza-
niu opłaty za udział w imprezie. Or-
ganizatorzy przewidzieli, że będzie
to bodziec nie tylko dla stałych by-
walców targów, jak i dla nowych
wystawców.
Nie zapomnieli także o tych, którzy
chcą zaprezentować zespoły ma-
szyn (wyposażenie) podczas pracy
i na warunkach opisanych w regu-
laminie.
Pakiet usług zaproponowany dla
wystawców PLAST 2012 zawiera
katalog w wersji on-line, który znaj-
duje się na portalu Expopage (pod-
czas poprzedniej edycji targów
strona internetowa oraz katalog
on-line zostały odwiedzone przez
ponad 300 tys. użytkowników),
wraz z innowacyjnymi usługami ty-
pu „web marketing”.
Wszystko po to, aby ułatwić kon-
takt pomiędzy wystawcami, a po-
Targi
w Mediolanie
PLAST PLASTIGO
26 tworzywa P4 11 rynek
tencjalnymi nabywcami, zapewnia-
jąc tym pierwszym maksymalną
obecność w Internecie tak przed,
w trakcie, jak i po zakończeniu wy-
stawy.
Wśród innowacji warto również wy-
mienić „PLAST SEARCH”. To wy-
szukiwarka, która pozwala wyszu-
kać jeszcze przed rozpoczęciem
wystawy informacje na tematy bez-
pośrednio wiążące się z ich zawo-
dowymi zainteresowaniami – bez-
pośrednio ze stron zapisanych wy-
stawców.
PLAST SEARCH działa według
tych samych zasad co wyszukiwar-
ka Google, a rezultaty poszukiwa-
nia zależą wyłącznie od analizy
stron zapisanych w bazie wystaw-
ców.
Nowy, interesujący, ale i przede
wszystkim funkcjonalny wygląd zy-
skała strona internetowa PLAST,
która została graficznie odnowiona.
Jest też nowe logo targów. Sama
impreza targowa, jako wydarzenie
tak ważne dla branży jest cały czas
z doskonałym rezultatem nagła-
śniana poprzez Internet oraz me-
dia. Magnesem są także nagrody,
które mają być przyznane dla tych,
którzy przedstawią innowację
w trakcie trwania imprezy.
Wiadomo już, że w ciągu kilku mie-
sięcy poprzedzających wystawę
PLAST 2012, liczba miejsc wysta-
wowych została prawie wyczerpa-
na – ponad tysiąc wystawców bę-
dzie zajmować całościowo sześć
pawilonów mediolańskich Fiera Mi-
lano. Każde 10.000 metrów kwa-
dratowych obszaru wystawowego
zostanie odpowiednio przygotowa-
ne na potrzeby wystawców.
Dzięki takim powierzchniom wysta-
wowym organizatorzy spodziewają
się co najmniej takiego samego, re-
kordowego wyniku, jaki odnotowa-
no w 2009 roku.
Zanotowano wówczas obec-
ność 1.478 wystawców z 45
państw, którzy zajęli powierzch-
nię 59.714 m2, z 55.175 gośćmi,
z których 31% (17.589) pochodziło
z 114 różnych krajów.
Można się więc spodziewać, że
przyszłoroczne wydarzenie w Me-
diolanie będzie największą wysta-
wą w Europie poświęconą maszy-
nom gwintującym, oprzyrządowa-
niu, matrycom, materiałom pierwot-
nym, zregenerowanym kompozy-
tom oraz półfabrykatom, a także
produktom finalnym z tworzyw
sztucznych oraz przemysłu gumo-
wego.
Z okazji Plast 2012 jest również
przewidziane skoordynowanie „sa-
lone satellite” RUBBER 2012
przy współpracy z EDIFIS, wydaw-
cą gazety „Przemysł z gumy” (L’in-
dustria della gomma), zarezerwo-
wanym właśnie dla produkcji i ob-
róbki gumy, mającym na celu za-
oferowanie szerokiej gamy tychże
produktów. Także konstruktorzy
urządzeń i oprzyrządowania służą-
cych do obróbki gumy, tradycyjnie
uczestniczący w targach PLAST
w dużej mierze przyłączyli się
do „salone satellite”.
Dzięki godnej uwagi liczbie wy-
stawców RUBBER 2012 uzyskał
również prestiżowy patronat „Asso-
gomma”, stowarzyszenia o charak-
terze narodowym, które łączy pro-
ducentów i przetwórców gumy,
wśród których znalazły się firmy
– liderzy z całego świata.
Ponadto, warto zaznaczyć, że od 8
do 12 maja 2012r. w dzielnicy Fiera
Milano będzie miał miejsce Tech-
nology Exhibitions Week (Tydzień
Wystaw Technologicznych). Wy-
stawie PLAST będą towarzyszyć
cztery inne ekspozycje międzyna-
rodowe (Xylexpo, technologie
drewna: Fluidtrans Compomac,
potęga cieczy: Mechanical Power
Trasmission, przesył mocy: Bias,
automatyzacja przemysłu). Po raz
pierwszy pięć wystaw jednocześnie
zajmie nieomal w całości duży ob-
szar dzielnicy targowej Fiera Mila-
no w Rho oferując odwiedzającym
z całą pewnością interesującą i jak-
że wszechstronną panoramę tech-
nologii.
W tym samym czasie co wystawa
PLAST odbędzie się w Dusseldorfie
DRUPA, wystawa poświęcona
technologii druku, czyli sektorowi,
który pod niektórymi aspektami
współdziała z przemysłem two-
rzyw. Goście wystawy PLAST,
w szczególności ci spoza Europy,
zainteresowani również tym wyda-
rzeniem, będą mieli okazję zapla-
nować swoją obecność połączoną
z unikatową podróżą po Europie.
Aby ułatwić dotarcie gości wystawy
PLAST, w szczególności tych z za-
granicy, jak również wystawców
z Włoch zostały podpisane porozu-
mienia z głównymi liniami lotniczy-
mi (Lufthansa) i jednocześnie z sie-
cią hoteli (NH Hoteles). Ta ostatnia
oferuje w obrębie Mediolanu 11 ho-
teli różnej kategorii, w zróżnicowa-
nych cenach i ze zniżkami.
Tak wcześniej, jak i teraz zostaną
przedstawieni członkowie oficjal-
nych delegacji pochodzących
z dziesiątków krajów, a koordyno-
wanych przez lokalne stowarzysze-
nia odwiedzające PLAST.
Wszyscy gracze tego sektora pra-
gnący odwiedzić wystawę, a nie
będący wystawcami, ani też nie
uczestniczący w wystawie w żaden
inny sposób, będą mogli skorzy-
stać ze znacznych bonusów.
Można to uczynić rejestrując się
w odpowiednim czasie poprzez
stronę internetową lub zwracając
się z prośbą do wystawców o za-
proszenie na targi.
Uwaga, zaproszenie to musi być
jednak potwierdzone na stronie in-
ternetowej wystawy. Pozwoli to
uniknąć kolejek w recepcji i pod-
czas uiszczania opłaty za bilet
wstępu. Otrzymanie legitymacji,
która zezwoli na przystąpienie
do „Visitors Club” (Klubu odwie-
dzających) zorganizowanego na
targach upoważni ponadto do sko-
rzystania ze zniżek podczas trwają-
cych w tym czasie w Mediolanie
i okolicy innych wydarzeń.
Pełen program eventów towarzy-
szących najważniejszej imprezie
sprawi, podobnie jak miało to miej-
sce w przeszłości, że targi PLAST
będą postrzegane nie tylko jako
wydarzenie o znaczeniu komercyj-
nym. Pozwolą także znacząco po-
głębić wiedzę dotyczącą danego
sektora oraz jego możliwości roz-
woju.
Spośród tego rodzaju wydarzeń
o podobnym wymiarze wspomnij-
my jedynie kongres dotyczący bio-
polimerów, który dał efekt w posta-
ci nawiązania kontaktów z kilkoma
najważniejszymi ich producentami
na skalę światową. Również kon-
gres dotyczący zastosowania ma-
teriałów plastycznych w rolnictwie
– temat szczególnie interesujący
przedsiębiorców państw śródziem-
nomorskich i nie tylko, miał podob-
ną rangę.
Następne ciekawostki dotyczące
PLAST 2012 będą przedstawione
w najbliższych miesiącach
– wszystko po to, aby stała się ona
jeszcze bardziej atrakcyjna. Orga-
nizatorzy tego branżowego wyda-
rzenia podkreślają, że nie braknie
ich m.in. na portalach społeczno-
ściowych. Planują ponadto dostęp-
ność mobilnej wersji witryny oraz
aplikacje dla najnowszych telefo-
nów komórkowych pozwalające
orientować się w targach.
Prestiż i znaczenie dla rozwoju sek-
tora tej międzynarodowej ekspozy-
cji podkreśla fakt objęcia jej patro-
natem przez Ministerstwo Rozwoju
Ekonomicznego.
Ponadto w 2012 roku PLAST zosta-
nie wsparte przez Euromap (Euro-
pejskie stowarzyszenie konstrukto-
rów tworzyw sztucznych oraz prze-
mysłu gumowego) i po raz pierw-
szy przez UFI (Wspólnotę Wystaw
Międzynarodowych).
Organizatorzy zaznaczają, że firmy
zainteresowane prezentacją mogą
to uczynić do chwili wyczerpania
wolnych miejsc. Pozwoli im to
w pełni zaistnieć i zaprezentować
możliwości produkcyjne względem
tysiąca przedsiębiorców włoskich
oraz zagranicznych oczekujących
na największe targi w tym sektorze
w roku 2012 w Europie.
www.plastonline.org
Tworzywo sztuczne to materiał,
który porusza światem. Tworzy-
wo ułatwia mobilność człowieka.
To jakość materiału, której zo-
stanie poświęcona uwaga
na specjalnym pokazie na tar-
gach K 2013 w Düsseldorfie
w dniach od 16 do 23 październi-
ka 2013. Zgodnie z hasłem „Two-
rzywa sztuczne poruszają świat”
zaprezentowanych zostanie wie-
le aspektów związanych z ogól-
nym tematem mobilności
– od lekkich materiałów do pro-
jektowania pojazdów silniko-
wych, samolotów i statków, po-
przez elektromobilność, aż
do indywidualnej mobilności
i nowoczesnych sposobów spę-
dzania wolnego czasu.
Uwaga zostanie skupiona
na kompatybilnej klimatycznie
energii i strategiach transporto-
wych, jak również na zmianach
na świecie i dotyczących spę-
dzania wolnego czasu dzięki mo-
bilnym sposobom komunikacji.
Przy zastosowaniu multimediów,
za pomocą wybranych wystaw
i codziennych rund dyskusyj-
nych z udziałem ekspertów z ob-
szaru nauki i przemysłu, impreza
ta podkreśli wkład, jaki tworzywa
sztuczne i guma wnoszą w „ży-
cie w ruchu”. Prezentacje wykro-
czą poza osiągnięcia w sekto-
rach technicznym i materialnym.
Specjalny pokaz na K 2013 zo-
stanie ponownie zorganizowany
przez niemiecki przemysł two-
rzyw sztucznych pod kierownic-
twem PlasticsEurope Deutsch-
land e. V. i Messe Düsseldorf.
Tradycyjnie będzie stanowił on
uzupełnienie prezentacji wy-
stawców o przyszłościowe tema-
ty, wspierając unikalną pozycję
targów K w Düsseldorfie jako ba-
rometra trendów i forum innowa-
cji dla całego przemysłu. Nowo-
czesny, dynamiczny charakter
i slogan „K czyni różnicę” to klu-
czowe elementy komunikacji,
które reklamują wiodące targi
handlowe w międzynarodowym
przemyśle tworzyw sztucznych
i gumy. Zaproszenie dla wystaw-
ców z całego świata zostanie ro-
zesłane z początkiem roku 2012.
www.k-online.de
Poruszają
świat
Czy aktuaInie uĪywane przez Ciebie
reguIatory temperatury pozwaIają
Ci zoptymaIizowac proces i
zmaksymaIizowac wydajnoĞc
produkcji?
Zapytaj o technoIogiĊ reguIatorów
z serii M2.
Regulatory temperatury Mold-Masters nie tylko
efektywnie sterują temperaturą Twojego układu.
Zaawansowana technologia oraz funkcjonalność
pozwolą już dziś osiągnąć kolejny wyższy poziom
produkcji w Twojej firmie. Zwarta modularna kon-
strukcja, funkcje zabezpieczające formę oraz układ
gorącokanałowy powodują, iż nasze regulatory
stały się naturalnym wyborem dla przetwórców
tworzyw na całym świecie. Zaufaj nam, pozwól nam
sobie pomóc.
Pomysl o tym.
´
moldmasters.com/thinkaboutit
poland@moldmasters.com
Mold-Masters and the Mold-Masters logo are trademarks of Mold-Masters (2007) Limited.
©2011 Mold-Masters (2007) Limited. All rights reserved.
28 tworzywa P4 11 rynek
Targi Kielce po raz pierwszy zapro-
siły wystawców na organizowaną
na Węgrzech Środkowoeuropejską
Wystawę Tworzyw Sztucznych i Gu-
my CEPLAST. Uczestniczyły w niej
przede wszystkim firmy z Europy
Środkowo – Wschodniej, w tym
z Węgier, Czech, Słowacji, Polski,
Austrii, Rumunii, Serbii, Słowenii
i Chorwacji. Na liście wystawców
znalazło się ponad 70 przedsię-
biorstw z 10 krajów, w tym liderzy
rynku jak np. węgierski TVK, polska
firma P&F Wartacz czy Hungarian
Investment and Trade Agency. Za-
kres branżowy wystawy to przede
wszystkim to, co charakterystyczne
dla tego regionu pod względem
przetwórstwa tworzyw sztucznych,
a wystawa stanie się z pewnością
jednym z najważniejszych wyda-
rzeń biznesowych dla tej gałęzi.
W jednym miejscu spotkali się
przede wszystkim producenci su-
rowców i maszyn, przetwórcy oraz
odbiorcy gotowych produktów. CE-
PLAST jest pierwszą węgierską
edycją bijącej rekord na arenie mię-
dzynarodowej wystawy PLASTPOL,
którą Targi Kielce w maju 2012 r.
zorganizują już po raz szesnasty.
Miejsce wystawy zostało wybrane
nieprzypadkowo. Europa Środko-
wo – Wschodnia to region z długimi
tradycjami przetwórczymi, gdzie
działają setki firm związanych z tą
branżą. Współorganizatorem tar-
gów CEPLAST jest także ECEBD
(Eastern and Central European Bu-
siness Development Ltd.).
Najlepiej o tym, że był to udany de-
biut świadczą opinie wystawców,
będących w czołówce na rynku
przetwórczym: – Ceplast – nieocze-
kiwany, nadspodziewany sukces.
Zapotrzebowanie na oferowane
maszyny zgłosili nam nie tylko wę-
gierscy klienci, ale i ci z sąsiednich
krajów. Targi Kielce stanęły na wy-
sokości zadania organizacyjnego.
Za rok powtórka – mówi Paweł War-
tacz, właściciel firmy P&F Wartacz.
Daniel Socholik z firmy Consulting
Network również bardzo wysoko
ocenił wystawę: – Z naszego punk-
tu widzenia targi były bardzo intere-
sujące. Ciekawe rozmowy prowa-
dziliśmy z klientami z Węgier,
Czech, Słowacji i Serbii. A takie kie-
runki właśnie nas interesowały. Czy
targi były udane? To się okaże, gdy
dojdzie do transakcji. Na pewno je-
steśmy zainteresowani udziałem
w tej imprezie w przyszłym roku.
Targom CEPLAST towarzyszy-
ło II Środkowoeuropejskie Forum
Przetwórców Tworzyw Sztucznych,
którego tematem głównym było
zwiększenie zysku firm przetwór-
stwa tworzyw sztucznych na rynku
Europy Centralnej. Wśród zagad-
nień dwudniowego spotkania zna-
lazły się m.in. ocena obecnej sytu-
acji w przemyśle tworzyw sztucz-
nych i wizje przyszłości, rynek bu-
dowlany i konstrukcji, moda na two-
rzywa sztuczne, tworzywa sztuczne
w rozwoju rolnictwa (Ukraina) oraz
przede wszystkim szeroko pojęty
rozwój sektora i najnowszych tech-
nologii.
* * *
Przetwórcy tworzyw sztucznych
w Europie Środkowej i Wschodniej
nie mają innego wyboru, niż wdra-
żać innowacje i skupiać się na pro-
duktach o wyższej wartości doda-
nej, jeżeli chcą przetrwać w obec-
nej trudnej sytuacji gospodarczej
– stwierdzili gracze przemysłowi
na Drugim Forum Przetwórców
Tworzyw Sztucznych z Europy
Środkowej i Wschodniej, które od-
było się 22 listopada podczas inau-
guracji regionalnej wystawy two-
rzyw sztucznych CEPLAST w Buda-
peszcie na Węgrzech.
Podczas gdy gospodarka Europy
Zachodniej wzrasta w tempie mniej-
szym niż 2% rocznie w średnim
okresie, przetwórcy tworzyw
sztucznych z Europy Środkowej
i Wschodniej nie mogą już działać
w tradycyjny sposób, koncentrując
się wyłącznie na zaopatrzeniu za-
chodnich firm w tanie artykuły
pierwszej potrzeby wykonane
z tworzyw sztucznych, powiedział
László Bűdy, prezes firmy współor-
ganizującej wystawę CEPLAST
– ECEBD Ltd. Przy niewielkiej śred-
niej wielkości przetwórców, stagna-
cji na rynku toreb na zakupy oraz
zastoju w branży budowlanej, prze-
twórcy CEE nie są w stanie konty-
nuować strategii lidera niskich
kosztów. Zamiast tego, argumento-
wał Bűdy, muszą one poprawiać
wartość produkcji poprzez położe-
nie większego nacisku na tworzywa
techniczne. W rzeczywistości to się
już stało, gdy zużycie tworzyw tech-
nicznych w Europie Środkowej
i Wschodniej wzrosło w ubiegłym
roku o 10%, przy pozostających
na tym samym poziomie lub
zmniejszonych wielkościach zuży-
cia PP i PE. Bűdy zalecił również re-
gionalnym przetwórcom zbadanie
rynków innych krajów Europy Środ-
kowej i Wschodniej. Szczególnie
obiecującym obszarem jest prze-
mysł motoryzacyjny: wraz z nowy-
mi fabrykami uruchamianymi w ro-
ku 2012, w regionie Europy Środko-
wej i Wschodniej produkowanych
będzie 4 miliony samochodów
rocznie, co stanowi moc możliwo-
ści dla małych i średnich firm zaj-
mujących się produkcją elementów
formowanych wtryskowo.
Uczestnicy konferencji podkreślili,
że globalne trendy społeczne i eko-
nomiczne przedstawiają rosnące
zapotrzebowanie na innowacyjne
tworzywa sztuczne. Według Gábo-
ra Kovácsa, menedżera produktu
firmy DSM Engineering Plastics
z siedzibą w Holandii, trendy takie
obejmują: konieczność stosowania
wydajnych energetycznie i „zielo-
nych” rozwiązań; starzejące się
społeczeństwo; rosnącą mobilność
oraz większe wymagania dotyczące
bezpieczeństwa.
Aby sprostać wymaganiom stawia-
nym przez te trendy, DSM i równo-
rzędne firmy dążą do produkcji ma-
teriałów umożliwiających produkcję
mniejszych i lżejszych elementów.
Silniejsze i bardziej wytrzymałe ma-
teriały pomagają producentom
spełnić normy bezpieczeństwa
i przedłużyć żywotność produktów,
zmniejszając w ten sposób ilość
odpadów. DSM koncentruje się
obecnie na zastąpieniu metalu
w przemyśle motoryzacyjnym, co
zdaniem Kovácsa jest „jednym
z przełomowych punktów” sektora
tworzyw sztucznych. Te przewidy-
wania zostały potwierdzone przez
Roberto Pozzi, dyrektora działu
sprzedaży na rynek motoryzacyjny
firmy Sabic Innovative Plastics, któ-
ry ocenia, że urbanizacja oraz po-
większanie się klasy średniej
na świecie wymagają coraz więk-
szej ilości energii, mobilności i kom-
fortu – co jest kluczowym czynni-
kiem napędowym zapotrzebowania
na innowacyjne produkty z tworzyw
sztucznych.
Niektórzy prelegenci twierdzili, że
idee związane z innowacją i więk-
szą wartością dodaną nie ograni-
czają się do tych obszarów „high-
-tech” jako komponentów motory-
zacyjnych i elektronicznych. Firma
Inno-Comp z siedzibą na Wę-
grzech, która jest głównym produ-
centem mieszanek w regionie Euro-
py Środkowej i Wschodniej, wciąż
generuje połowę swojej sprzedaży
w sektorze budowlanym, gdzie wy-
korzystuje innowacyjne wypełnie-
nia w prostych rurach PP celem
uzyskania niskiej wagi lub lepszej
izolacji akustycznej, odporności
na ciśnienie i właściwości związa-
nych ze zgrzewaniem, powiedział
dyrektor sprzedaży Sándor Suhaj-
da. Większość uczestników konfe-
rencji zgodziła się, że współpraca
i przymierza strategiczne pomiędzy
producentami mieszanek, prze-
twórcami i ich klientami są kluczem
do udanego rozwoju produktu.
www.ceplast.eu
Ceplast 2011
Udany debiut w Budapeszcie
TK
tworzywa P4 11
Dla osób trudniących się przetwór-
stwem tworzyw sztucznych ostatni
kwartał tego roku wiązał się z wie-
loma możliwościami targowymi.
Fakuma we Friedrichshafen, Rub-
plast w Sosnowcu i Poleko w Po-
znaniu. W tym roku pojawiła się ko-
lejna możliwość do prezentowania
swojej oferty oraz nowinek tech-
nicznych, jak i okazja do nawiązy-
wania kontaktów handlowych – Ce-
plast w Budapeszcie.
Fakuma świętowała 30-lecie na 21
edycji targów we Friedriechshafen.
Jedenaście hal ekspozycyjnych
wypełnionych po brzegi wystawca-
mi, w tym 1/3 spoza Niemiec,
sprzyjały nawiązywaniu nowych
kontaktów. Artykuł poprzedzający
targi na stronie organizatora wska-
zywał na wzrost zainteresowania
maszynami do recyklingu i ponow-
nego wykorzystania tworzyw.
Z Polski udział wzięły 4 firmy, w tym
kolejny już raz firma P&F Wartacz
wystawiając m.in. młyny do recy-
klingu.
Ekspozycja, połączona z prezento-
waniem pracy maszyn zawsze
przyciąga uwagę wielu odwiedza-
jących. Ostateczny bilans targów
przyjdzie każdemu wykonać, kiedy
zakończą się wszystkie prowadzo-
ne rozmowy. Dla wielu wystawców,
z którymi rozmawiał niżej podpisa-
ny, targi spełniły pokładane nadzie-
je w tym trudnym okresie.
Korzystne i udane były również tar-
gi w Sosnowcu i Poznaniu, tak
twierdzą zarówno organizatorzy,
jak i część wystawców. Zgodnie
z informacjami zamieszczonymi
przez organizatora targów na Pole-
ko liczba wystawców była porów-
nywalna do zeszłorocznej edycji,
ale zanotowano wzrost powierzch-
ni wystawienniczej, co wskazuje
na bogatszą ofertę producentów
i dystrybutorów. Niepewna sytu-
acja rynkowa sprawiła, że odwie-
dzający mieli bardzo skonkretyzo-
wane plany. Zgodnie ze statystyka-
mi jakie zamieścił na swojej stronie
organizator, na każdego wystawcę
przypadało co najmniej 28 odwie-
dzających. Dla porównania, targi
Plastpol miały średnio 25 odwie-
dzających na 1 stoisko. Podobna
sytuacja cechowała tegoroczną
edycję targów Rubplast.
Dodatkowo na wystawców korzyst-
nie wpłynęła mała liczba firm wza-
jemnie konkurujących, przez co
odwiedzający mogli więcej czasu
poświęcić na poszczególne sto-
iska. Pracujących np. wtryskarek
w cyklu ciągłym było na targach
niewiele. Wyróżniały się firma Mit-
subishi prezentująca współpracę
robota z wtryskarką oraz firma P&F
WARTACZ prezentująca gniazdo
produkcyjne.
Debiut na węgierskiej ziemi miały
w tym roku targi Ceplast w Buda-
peszcie. Organizator – Targi Kielce
we współpracy z Eastern and Cen-
tral European Business Develop-
ment Ltd. (ECEBD) bardzo profe-
sjonalnie i sprawnie utworzyli nowe
miejsce spotkań przedsiębiorców.
Siedemdziesięciu wystawców z 10
krajów, w tym Polski, zaprezento-
wało swoją ofertę podejmując go-
ści również z wielu sąsiednich kra-
jów.
Największe stoisko z pracującymi
maszynami należało do firmy P&F
WARTACZ, która na 120 m2 pre-
zentowała pracującą maszynę
do produkcji pojemników produkcji
SMC z Tajlandii, wtryskarki i młyny.
Targi Kielce cieszą się sukcesem
organizacyjnym jak i pozytywną
odpowiedzią, ze strony przedstawi-
cieli przemysłu, już planując przy-
szłoroczną edycję. Zapowiada się
zatem równie pracowity koniec ro-
ku 2012.
Podsumowując, targi krajowe i za-
graniczne przynoszą wiele korzyści
choć koszty nie są małe. W tym ro-
ku wielu wystawców zrezygnowało
z targów. Cięcie kosztów, ale i tym
samym ryzyko utraty kontaktu
z klientami.
Tendencja rozwoju targów wskazu-
je jednak na potrzebę takich im-
prez, a korzystają z tego firmy, któ-
re mają już stabilną pozycję na ryn-
ku. Nabywcy również obserwują
obecność potencjalnych dostaw-
ców na targach.
Logiczne, też chcą oprzeć się
na stabilnym dostawcy. Kupując
maszynę, klient płaci również
na profesjonalny serwis, gotowość
szybkiej dostawy części zamien-
nych bezpośrednio z magazynu
z Polski przez wiele lat eksploatacji
maszyny.
r
Tomasz Paul (sales manager, P&F WARTACZ)
Targowy koniec roku
SCHALL
TK
Swiatowy potentat
z hong kongu budujqcy
wtryskarki od 1958 roku
MiniJet, Easymaster i Jetmaster
Od 20 do 2600 ton
ľ Luerçoos.c.çdue | c|c|e prece
ľ Ko|euow, u||ed .er,|eu|e
ľ Korpe||owe budowe,
ľ lrec,.,jue w|r,s||,
ľ ¹epous||e porp, o .r|euuej
w,dejuoĂc|,
ľ ßoçe|e w,poseĝeu|e w s|euderd.|e.
ľ Nowoc.esue s|eroweu|e
luj| ļ ¹epou|e
|ub ß&R :rer|ro|d ļ /us|r|e
ľ 0ode||owe opcje doposeĝeu|e.
ľ Vou|oweue w C||uec|
. |orpoueu|ow . uu|| Luropejs||ej
| ¹epou||
ľ :pe|u|ej¡ w,roç| d,re||,w,
res.,uowej 2006/42/wL
ľ los|edej¡ cer|,ğ|e| CL.
ľ Veçe.,u c.çĂc| .er|euu,c|
w lo|sce
ľ lo|s||, s.,b|| | |orpe|eu|u, serw|s
çwereuc,ju, | poçwereuc,ju,.
ľ :|e|e e|spo.,cje we wroc|ew|u
. roĝ||woĂc|¡ ue|,c|r|es|owej
dos|ew,.
ľ :.|o|eu|e w .e|res|e obs|uç| res.,u
ore. us|ew|eu|e procesu w|r,s|u.

L|spo.,cje we wroc|ew|u w|r,s|ere|
od 20 do 320 |ou . roĝ||woĂc|¡ |es|ow
ue w|esuej lorr|e | |wor.,w|e. lorr,
p|e|uoĂc|. |ees|uç, |red,|, do|ecje uL,
Ărod|| w|esue
0d 20 |e| d,s|r,bu|or
w|r,s|ere| ore.
ur.¡d.eu d|e l!:.
51-416 wroc|ew
u|. KoĂc|er.,us|e 21-23
www.wartacz.com.pl
biuro@wartacz.com.pl
!e|. 71-3255065, le· 71-3251883
Swiatowy potentat
Od 20 do 2600 ton
MiniJet, Easymaster i Jetmaster
yskarki od 1958 roku wtr
ongu budujqcy z hong k
Swiatowy potentat
s|euderd w w,poseĝeu|e ßoçe|e ľ
w,dejuoĂc|,
.r|euuej o porp, ¹epous||e ľ
,s||, w|r lrec,.,jue ľ
budowe, Korpe||owe ľ
.er,|eu|e u||ed Ko|euow, ľ
prece c|c|e | Luerçoos.c.çdue ľ
.|e.
¹epou|| |
Luropejs| uu|| . |orpoueu|ow .
C||uec| w Vou|oweue ľ
doposeĝeu|e. opcje 0ode||owe ľ
/us|r|e ļ :rer|ro|d ß&R |ub
¹epou|e ļ uj| l
s|eroweu|e Nowoc.esue ľ
||ej
. poçwereuc,ju, | çwereuc,ju,
ser |orpe|eu|u, | s.,b|| o|s||, l ľ
o|sce l w
.er|euu,c| c.çĂc| Veçe.,u ľ
CL. cer|,ğ|e| os|edej¡ l ľ
2006/42/wL res.,uowej
d,re||,w, w,roç| :pe|u|ej¡ ľ
w|s
w|esue Ărod||
do|ecje |red,|, |ees|uç, p|e|uoĂc|.
or l .,w|e. |wor | lorr|e w|esuej ue
|es| roĝ||woĂc|¡ . |ou 320 do 20 od
,s|e w|r roc|ew|u w we L|spo.,cje
,s|u w|r procesu us|ew|eu|e ore.
res obs|uç| .e|res|e w :.|o|eu|e ľ
. dos|ew,
ue|,c|r|es|owej roĝ||woĂc|¡ .
roc|ew|u w we e|spo.,cje :|e|e ľ
uL,
rr,
|ow
ere|
.
s.,u
w|esue Ărod||
71-3251883 e· l 71-3255065, e|. !!e
biuro@wartacz.com.pl
.wartacz.com.pl www
21-23 .,us|e KoĂc|er u|.
roc|ew w 51-416
l!: d|e .¡d.eu ur
ore. ,s|ere| w|r
,b d,s|r |e| 20 0d
:.
bu|or
tworzywa P4 11
6ROLGQH QDMFLÚĝV]H Pï\Q\
] $]ML $QJLHOVND P\ĂO
WHFKQLF]QD ] +RQJ .RQJX
Luerçoos.c.çdue r|,u,
od 1,5 do 112 |w.
/dur|ewej¡ce ele||,wuoĂc
1 |w/1! pr.er|e|u.
0os|çpue wersje
ľ w,c|s.oue,
ľ . odc|¡ç|er, odp,|eu|er,
ľ s|euow|s|owe.
w olerc|e pos|eder, rowu|eĝ |rus.er||.
loued|o
ľ podeju|||,
ľ sus.er||,
ľ do.owu|||,
ľ reçues,ĮĮ.
0d 20 |e| d,s|r,bu|or
w|r,s|ere| ore.
ur.¡d.eu d|e l!:.
51-416 wroc|ew
u|. KoĂc|er.,us|e 21-23
ZZZZDUWDF]FRPSO
ELXUR#ZDUWDF]FRPSO
!e|. 71-3255065, le· 71-3251883
RQJX WHFKQLF]QD ] +RQJ .
] $]ML $QJLHOVND P\ĂO
6ROLGQH QDMFLÚĝV]H Pï\Q\
. od 1,5 do 112 |w
Luerçoos.c.çdue r|,u,
.er|e|u. 1 |w/1! pr
/dur|ewej¡ce ele||,wuoĂc
w olerc|e pos|eder, rowu|eĝ |rus.
s|euow|s|owe. ľ
. odc|¡ç|er, odp,|eu|er, ľ
w,c|s.oue, ľ
0os|çpue wersje
er||.
sus.er||, ľ
podeju|||, ľ
oued|o l
reçues,ĮĮ. ľ
do.owu|||, ľ
e· 71-3251883 e|. 71-3255065, l !!e
ELXUR#ZDUWDF]FRPSO
ZDUWDF]FRPSO ZZZ
.,us|e 21-23 u|. KoĂc|er
roc|ew 51-416 w
.¡d.eu d|e l!: ur
,s|ere| ore. w|r
,b 0d 20 |e| d,s|r
:.
bu|or
Według danych przeanalizowa-
nych przez Assocomaplast,
w pierwszej połowie 2011 roku wło-
ski wzrost eksportu w tym sektorze
był wyjątkowo dobry, wynosząc
około 22% w porównaniu z pierw-
szymi sześcioma miesiącami ro-
ku 2010, osiągając szacunkową
wartość niemal 1.120 milionów eu-
ro. Prognozuje się, że całkowita
sprzedaż za granicę w bieżącym
roku wyniesie co najmniej 2.300
milionów euro.
Zdaniem prezydenta Assocoma-
plast, Giorgio Colombo: „Dobre
wyniki uzyskane w tym roku są
owocem intensywnych akcji sprze-
dażowych podjętych przez sektor
małych i średnich przedsiębiorstw
w tym sektorze, które w obliczu
globalnego kryzysu finansowego
w latach 2008 – 2009 zdwoiły swo-
je starania związane z penetracją
głównych krajów przeznaczenia,
również przy pomocy funduszy
promocyjnych udostępnionych
przez stowarzyszenie.”
Sukces włoskich producentów ma-
szyn do produkcji tworzyw sztucz-
nych i gumy, którzy od dziesięcio-
leci, wraz ze swoimi niemieckimi
odpowiednikami, znajdowały się
wśród największych globalnych
eksporterów, można przypisać in-
nowacjom technologicznym ofero-
wanym użytkownikom.
Jak powiedział Giorgio Colombo,
„poziom badań związanych z za-
stosowaniami podejmowanymi
przez nasze firmy jest potwierdzo-
ny ogromną ilością międzynarodo-
wych patentów (ponad 600 w pełni
ważnych na chwilę obecną) posia-
danych przez firmy włoskie w tym
sektorze, opisujących oryginalne
i optymalne rozwiązania dotyczące
produkcji wyrobów oraz odzysku
i recyklingu pokonsumenckich two-
rzyw sztucznych i gumy.
Patrząc na wydajność głównych
kategorii maszyn, ponownie znacz-
ny wkład w handel zagraniczny
wniosła sprzedaż wytłaczarek, sta-
nowiąc 11% całkowitej wartości,
o 17 punktów więcej, niż w pierw-
szej połowie ubiegłego roku, pod-
czas gdy sprzedaż drukarek
do druku fleksograficznego zanoto-
wały wzrost o 20%. Jeszcze więk-
szy wzrost można było zauważyć
w przypadku maszyn do formowa-
nia wtryskowego, w przypadku któ-
rych obroty w eksporcie wzrosły
o ponad 50 punktów. Ogólnie mó-
wiąc, wszystkie kategorie maszyn
wykazały pozytywny trend, a więk-
szość z nich zanotowała wzrost
dwucyfrowy.
Patrząc na regiony największego
przeznaczenia sprzedaży zagra-
nicznej, w szerszym okresie czasu
ostatnich trzech lat okazuje się, że
obie Ameryki (a w szczególności
Ameryka Południowa) oraz Daleki
Wschód zanotowały najsilniejsze
trendy: w rzeczywistości eksport
do Nowego Świata wzrósł średnio
o 3%, podczas gdy eksport na Da-
leki Wschód zanotował wzrost o 7
punktów procentowych, głównie
dzięki wzrostowi sprzedaży
do Chin.
W pierwszej połowie bieżącego ro-
ku chiński rynek był trzecim naj-
ważniejszym kierunkiem eksportu
włoskiego w tym sektorze, osiąga-
jąc udział wynoszący 6,2% całko-
witej wielkości eksportu oraz 24%
wzrost w okresie od stycznia
do czerwca 2010. Eksport w obrę-
bie Europy również wykazał zna-
czący wzrost względem pierwszej
połowy 2010 roku, przy zauważal-
nym trendzie wzrostowym wyno-
szącym 30% w UE, pomimo że
trend ten spłaszcza się biorąc
pod uwagę średnią z trzech lat.
Bliski i Środkowy Wschód, oczywi-
ście również w wyniku socjopoli-
tycznej niestabilności w ciągu kilku
poprzednich miesięcy, wykazał
spadek w pierwszej połowie 2011
w porównaniu z poprzednim ro-
kiem (-5%) i nawet jeszcze bardziej
negatywny trend w przypadku
średniej z trzech lat (-20%). Znacz-
ny spadek można zauważyć
w przypadku sprzedaży na konty-
nent afrykański, oraz również w kie-
runku marginalnego regionu Au-
stralii/Oceanii.
Spoglądając na ranking poszcze-
gólnych krajów przeznaczenia,
na najwyższych miejscach znajdu-
ją się przede wszystkim Niemcy
(z udziałem około 15% całości),
drugie miejsce zajmuje Francja,
następnie Chiny, Stany Zjednoczo-
ne i kraje byłego Związku Radziec-
kiego, wszystkie rynki, które przez
wiele lat stanowiły 1/3 całkowitego
eksportu i które wykazały dwucy-
frowy wzrost względem pierwszej
połowy 2010 roku.
Oddzielnie należałoby omówić Pol-
skę, do której całkowity eksport
włoski urządzeń do przetwarzania
tworzyw sztucznych i gumy zanoto-
wał 70% wzrost w porównaniu
z okresem od stycznia do czerw-
ca 2010 roku.
W tym celu, patrząc na główne typy
maszyn można zauważyć, że wło-
ska sprzedaż do polskich przetwór-
ców wytłaczarek / linii wytłaczania
Raport ASSOCOMAPLAST
Ożywienie na całym świecie
ARC
WŁOSKI RYNEK MASZYN, URZĄDZEŃ
I FORM DO TWORZYW SZTUCZNYCH
I GUMY (MLN EURO)
2010
2011
(PROGNOZA)
∆ %
2011/2010
PRODUKCJA 3,600 4,000 11.1
EKSPORT 2,012 2,300 14.3
IMPORT 567 600 5.9
RYNEK KRAJOWY 2,155 2,300 6.7
NADWYŻKA BILANSU HANDLOWEGO 1,445 1,700 17.6
tworzywa P4 11
i maszyn do formowania wtrysko-
wego wzrosła w sposób wyjątkowy
(z wartości wynoszącej oko-
ło 850.000 euro do niemal 11 milio-
nów w przypadku tych pierwszych
i z 2,8 miliona do 6,6 milio-
na w przypadku tych drugich).
Nie mniej jednak, również inne
urządzenia (żeby wymienić tylko
kilka z nich, maszyny do formowa-
nia wtryskowego, prasy do produk-
cji opon i rur wewnętrznych, mate-
riały pomocnicze), których wartości
były niższe w wartościach bez-
względnych, zanotowano wzrost
dwu- a nawet trzycyfrowy, w po-
równaniu z pierwszą połową ro-
ku 2010.
Ten trend z jednej strony potwier-
dza powrót sektora włoskiego eks-
portu do normalnego stanu, z dru-
giej zaś strony siłę polskiego prze-
mysłu przetwórstwa tworzyw
sztucznych, który ponownie rozpo-
czyna inwestowanie w nowocze-
sne technologie.
Faktycznie, również niemieccy
konkurenci zanotowali wzrost
sprzedaży maszyn do przetwór-
stwa tworzyw sztucznych i gumy
do Polski.
Oczywiście, wyniki te muszą rów-
nież zostać potwierdzone przez
trend sektora w ciągu ostatnich
miesięcy roku 2011, w świetle kry-
zysu, który dotyka europejską oraz
ogólnoświatową gospodarkę.
www.assocomaplast.org
Pigmenty są nam potrzebne w du-
żych ilościach: atramenty do druko-
wania, farby i lakiery, tworzywa
sztuczne oraz środki do barwienia
materiałów budowlanych są ważny-
mi rynkami wzrostu. Inne segmenty,
takie jak kosmetyki, papier, teksty-
lia, ceramika i szkło, wykorzystują
pigmenty do dodania dodatkowego
połysku swoim produktom. Coraz
większa liczba producentów popra-
wia swoje opakowania i produkty
promocyjne stosując nowoczesną
kolorystykę i efekty wizualne. Pierw-
sze, dogłębne studium firmy Cere-
sana dotyczące globalnego rynku
pigmentów zostanie wkrótce zastą-
pione – nowe, uaktualnione studium
dotyczące pigmentów jest już do-
stępne.
Wzrost w krajach o rynkach
wschodzących
Prognozy Ceresana Research mó-
wią, że przychody z pigmentów
wzrosną do ponad 45 miliardów
USD do roku 2018. W roku 2010 re-
gion Azji Pacyficznej był odpowie-
dzialny za 45% globalnego zapo-
trzebowania na pigmenty. Drugim
co do wielkości rynkiem była Ame-
ryka Północna, a następnie Europa
Zachodnia. Firma Ceresana zakła-
da, że region Azji Pacyficznej bę-
dzie w znacznej mierze wciąż inten-
sywnie wpływał na dynamikę rynku
w przyszłości. Szybko rozwijające
się rynki wschodzące posiadają naj-
większy potencjał wzrostu, przede
wszystkim dotyczy to Indii i Chin.
Oprócz tego, Ameryka Południowa
i Bliski Wschód rejestrują ponad-
przeciętne tempo wzrostu wynoszą-
ce od 3,6% do 4,4%.
Różne preferencje
Zapotrzebowanie na różne rodzaje
pigmentów w poszczególnych re-
gionach jest odmienne. Tlenki żela-
za i pigmenty organiczne notują naj-
szybsze tempo wzrostu w Ameryce
Północnej i w Europie Zachodniej.
Na rynkach wschodzących szcze-
gólnie rośnie zapotrzebowanie
na pigmenty na bazie sadzy. Sadza
jest stosowana w wielu tworzywach
sztucznych i gumach. Ceresana
prognozuje, że biały pigment na ba-
zie dwutlenku tytanu będzie miał
udział wynoszący ponad 60% glo-
balnego rynku pigmentów w ro-
ku 2018. Tlenki żelaza, obecnie sto-
sowane przede wszystkim do farb
i lakierów, również nabierają coraz
większego znaczenia w przypadku
innych produktów, na przykład
w przemyśle spożywczym i kosme-
tycznym.
O wiele więcej niż tylko barwniki
Pigmenty zawsze były stosowane
głównie jako barwniki. Jednakże
właściwości wtórne nabierają rów-
nież coraz większego znaczenia,
na przykład jako ochrona
przed promieniowaniem UV lub
ochrona przed korozją. Innowacje
produktów dotyczą pigmentów or-
ganicznych i specjalnych. Inżyniero-
wie koncentrują się na większej in-
tensywności kolorów, różnorodno-
ści barw oraz właściwościach do-
datkowych, takich jak czyszczenie
własne czy właściwości antybakte-
ryjne, właściwości izolacyjne lub
odbijanie światła podczerwonego.
Pigmenty organiczne mają jedynie
mały udział w rynku, lecz korzystają
one z ponadprzeciętnego wzrostu
zapotrzebowania ze strony produ-
centów atramentów do drukowania,
tworzyw i tekstyliów.
Raport rynkowy zorientowany
na praktykę
Nowe studium Ceresana Research
zawiera ponad tysiąc stron i stanowi
obszerną analizę globalnego rynku
pigmentów. Poddano szczegółowej
analizie 18 najważniejszych krajów,
wraz z odpowiednimi danymi rynko-
wymi odnośnie poszczególnych ob-
szarów zastosowań. Przydatny roz-
dział wprowadzający podsumowuje
najważniejsze informacje dotyczące
różnych typów pigmentów, ich kla-
syfikację, właściwości, surowce,
produkcję, obszary zastosowań
i sytuację prawną. Tom II stanowi
przydatną listę producentów i obej-
muje 303 profili największych pro-
ducentów pigmentów. Studium, do-
stępne w języku angielskim i nie-
mieckim, zawiera prognozowaną
wartość obrotów i sprzedaży do ro-
ku 2018. Oprócz tego studium za-
wiera dokładny opis możliwości ryn-
kowych i zagrożeń, czynników wy-
wierających wpływ, innowacyjnych
produktów i trendów.
www.ceresana.com
Badanie rynku
Pigmenty i barwniki
Od 20 lat dystrybutor
wtryskarek oraz
ur.¡d.eu d|e l!:.
51-416 wroc|ew
u|. KoĂc|er.,us|e 21-23
www.wartacz.com.pl
biuro@wartacz.com.pl
!e|. 71-3255065, le· 71-3251883
ķ)RUPRZDQLH 3U]\V]ïRĂFLĵ
lrodu|cje pojeru||ow
od ||||u r||||||row do 60 |||row
!ec|uo|oç|e w,||ec.eu|e . ro.druc|er
| w|r,s|u . ro.druc|er
:|erowu|| ßec||olle, .ewor, Yu|eu,
|uwer|orowe uepçd, Ă||re|ow . /ßß
Luropejs|e je|oĂc
w e.je|,c||ej ceu|e
Vodu|owe sc||ed.ec.e o rocec|
do 225 |w | berd.o w,so||r
wsp. LLR od 5,45 do 5,65
Vodu|owe c||||er, do 650 |w | LLR
od 5,2 do 5,6
Vodu|owe |erro|ouwe||or, do 175
|w roc, (d|e 6| ~ 5ĩCì
ur.¡d.eu|e do |erros|e|oweu|e
. do||eduoĂc|¡ 0,2ĩC
lrodu|cje pojeru||ow
]\V]ïRĂFL U RUPRZDQLH 3 ķ) Lĵ
,s|u . ro.druc|er | w|r
ec|uo|oç|e w,||ec.eu|e . ro.druc !!e
od ||||u r||||||row do 60 |||row
lrodu|cje pojeru||ow
|er
w
|uwer|orowe uepçd, Ă||re|ow . /
u|e , Yu :|erowu|| ßec||olle, .ewor
/ßß
eu,
Vodu|owe sc||ed.ec.e o rocec
w e.je|,c||ej ceu|e
Luropejs|e je|oĂc
c|
od 5,2 do 5,6
, do 650 |w | L Vodu|owe c||||er
wsp. LLR od 5,45 do 5,65
do 225 |w | berd.o w,so||r
Vodu|owe sc||ed.ec.e o rocec
LR
c|
d | d | u
| ~ 5ĩCì 6 |w roc, (d|e
, do 1 Vodu|owe |erro|ouwe||or 75
e· 71-3251883 e|. 71-3255065, l !!e
biuro@wartacz.com.pl
.wartacz.com.pl www
.,us|e 21-23 u|. KoĂc|er
roc|ew 51-416 w
.¡d.eu d|e l!: ur
yskarek oraz wtr
yb Od 20 lat dystr
. do||eduoĂc|¡ 0,2ĩC
.¡d.eu|e do |erros|e|oweu|e ur
:.
butor
e
ARC
tworzywa P4 11
Odkurzanie coraz bardziej
się opłaca
Oprócz czystych podłóg, wybór
odkurzacza z nowej zielonej serii
firmy Elektrolux sprawi, że czystszy
stanie się również cały świat. Część
dochodu z każdego sprzedanego
odkurzacza zostanie przekazana
organizacjom Algalita i 5 Gyres
i będzie przeznaczona na badania
związane z morskimi odpadami
tworzyw i na pobieranie próbek od-
padów z tworzyw sztucznych z oce-
anów. Partnerstwo to jest kontynu-
acją projektu Vac from the Sea i fir-
my Electrolux, których zadaniem
było poszerzenie świadomości
związanej z problemem zanieczysz-
czeń tworzywami sztucznymi na-
szych wód. Od czerwca 1,5 % ze
sprzedaży odkurzaczy zielonej serii
w Europie zostanie przekazane
bezpośrednio organizacji Algalita
– jednej z najbardziej rozpoznawal-
nych na świecie organizacji zajmu-
jących się badaniami mórz – oraz
jej organizacji partnerskiej 5 Gyres.
Algalita i 5 Gyres przeprowadzają
badania na przykład poprzez po-
bieranie próbek wody z oceanów
celem przeanalizowania zanie-
czyszczeń tworzywami sztucznymi
i ich poważnego wpływu na środo-
wisko morskie.
Czystszy ocean – jeden odkurzacz
Firma Electrolux cały czas stara się
maksymalizować zużycie materia-
łów pokonsumenckich w swoich
produktach. Energooszczędne od-
kurzacze zielonej serii są wytwarza-
ne w 70% z tworzyw pokonsu-
menckich. Wizją firmy Electrolux
jest uzyskanie wartości 100% i aby
to osiągnąć, obecna dostępność
takich wysokogatunkowych mate-
riałów musi wzrosnąć. Na ironię,
podczas gdy na lądzie trudno jest
znaleźć dobrej jakości materiał,
plamy odpadów z tworzywa, nie-
które wielkości całych kontynen-
tów, pływają po oceanach świata.
Aby spowodować wzrost świado-
mości odnośnie tego paradoksu,
firma Electrolux w roku 2010 zaini-
cjowała projekt Vac from the Sea
i postanowiła stworzyć limitowaną
liczbę koncepcyjnych odkurzaczy
wykonanych z wykorzystaniem od-
padów tworzyw sztucznych zebra-
nych ze światowych oceanów. Te
koncepcyjne odkurzacze – odku-
rzacze z morza (Vacs from the Sea)
– dotarły do świadomości milionów
ludzi na całym świecie za pośred-
nictwem globalnych mediów, otrzy-
mując nagrody za ochronę środo-
wiska i obecnie znajdują się w świa-
towej trasie, na której są prezento-
wane zainteresowanym, w tym de-
cydentom. Obecnie konsumenci
dostrzegają różnicę w czymś, co
stanowi część ich życia – w sprząta-
niu domu. „To, że klienci firmy Elec-
trolux nam pomagają, stanowi dla
nas ogromne wsparcie. Uzyskane
przychody zostaną przeznaczone
na cele naszych działań związa-
nych z badaniami oraz edukację
naukową. Dzięki naszym odkry-
ciom związanym z zanieczyszcze-
niami tworzywami sztucznymi we
wszystkich pięciu subtropikalnych
ruchach cyrkulacyjnych planujemy
wykonanie serii wycieczek eduka-
cyjnych celem zaangażowania no-
wych osób w praktyczne rozwiąza-
nia związane z odpadami z tworzyw
sztucznych, zarówno w gospodar-
stwach domowych, jak i w miejscu
pracy oraz w całej społeczności.
Jest to najtańsze, a zarazem naj-
bardziej trwałe rozwiązanie proble-
mu tworzyw w oceanach. Cieszy-
my się, że mamy na pokładzie fir-
mę Electrolux jako partnera, ponie-
waż firma ta zdała sobie sprawę, że
jest zarówno częścią problemu, jak
i częścią rozwiązania” powiedziała
Anna Cummins, współzałożyciel-
ka 5Gyres „Twierdzą oni, że jesteś
tym, co robisz. W tym znaczeniu je-
steś również tym, czym odkurzasz.
Dwa litry surowej ropy naftowej i 90
procent energii zostają zaoszczę-
dzone wraz z każdym wyproduko-
wanym odkurzaczem z zielonej se-
rii w porównaniu z odkurzaczem
standardowym. A wybierając odku-
rzacz z zielonej serii wnosisz rów-
nież ważny wkład w badania
nad tworzywami w morzach, dzięki
czemu zarówno twój dom, jak i twój
świat stają się bardziej czyste” mó-
wi z kolei Cecilia Nord, wiceprezes
Floor Care Environmental and Su-
stainability Affairs, Electrolux.
O Algalita i 5 Gyres
Charles Moore, który w roku 1997
odkrył gigantyczną plamę odpa-
dów z tworzyw sztucznych na ru-
chu cyrkulacyjnym na północnym
Pacyfiku – często nazywanym Pa-
cyficzną Plamą Odpadów – założył
w roku 1994 Morską Fundację Ba-
dawczą Algalita. Zrozumienie tego,
jakie rodzaje tworzyw sztucznych
przedostają się do oceanów, które
są najbardziej niebezpieczne
i gdzie tworzywa przedostają się
jest ważne do zaprojektowania
efektywnych działań mających
na celu powstrzymanie przedosta-
wania się tworzyw sztucznych
do wód. 5Gyres jest organizacją
badawczą, której celem jest reduk-
cja i zapobieganie przed przedo-
stawaniem się tworzyw sztucznych
do światowych oceanów.
Zielony cel Electrolux
Firma Electrolux posiada zielony
cel, którym jest wyprodukowanie
odkurzacza w 100% z tworzyw po-
konsumenckich. Tylko w ciągu
trzech lat dzięki przełomowi tech-
nologicznemu i ścisłej współpracy
z dostawcami wysokiej jakości two-
rzyw sztucznych, firmie Electrolux
udało się zwiększyć udział tworzyw
pokonsumenckich w produkcie
z 55% do 70%. Dzięki inicjatywie
Vac from the Sea udało się zinten-
syfikować dialog pomiędzy prze-
mysłem tworzyw sztucznych i firmą
Elektrolux. Producent urządzeń
AGD wciąż podąża w stronę osią-
gnięcia swojego celu w 100%.
www.electrolux.com
Podczas sprzątania mieszkania czyścisz cały świat
Odkurzacz oceanów
M A S S G R O U P
Od 20 lat dystrybutor
wtryskarek oraz
ur.¡d.eu d|e l!:.
51-416 wroc|ew
u|. KoĂc|er.,us|e 21-23
www.wartacz.com.pl
biuro@wartacz.com.pl
!e|. 71-3255065, le· 71-3251883
5öĝQRURGQRĂÊ NRQVWUXNFML
1LHW\SRZH UR]ZLÈ]DQLD
7UZDïRĂÊ L QLH]DZRGQRĂÊ
(VWHW\F]QH Z\NRQDQLH
!,powe pr.euoĂu|||
dos|çpue od rç||
w ues.ej |e||
e|spo.,c,juej
ľ :|eroweu|e s,çue|er robo|e
|ub w|r,s|er||
ľ Reçu|oweue prçd|oĂc, |e||oweu|e
ľ w.rocu|oue |eĂre odporue
ue |erpere|urç | us.|od.eu|e
rec|eu|c.ue
ľ Roĝuorodue cer|,ğ|e|,
| e|es|, |eĂr,
ľ lo|o|oror|e ue |oucu |eĂr,
lr.euoĂu||| specje|ueço
pr.e.uec.eu|e . weuu¡ c||od.¡c¡
(3 |,p,ì
S S G R O U S S G R O U G R O U G R O U P M A S S G R O U
ZDïRĂÊ L QLH]DZRGQRĂÊ U 7
1LHW\SRZH UR]ZLÈ]DQLD
5öĝQRURGQRĂÊ NRQVWUXNFML
.euoĂu||| ,powe pr !!,
(VWHW\F]QH Z\NRQDQLH
ZDïRĂÊ L QLH]DZRGQRĂÊ U 7
e|spo.,c,juej
w ues.ej |e||
dos|çpue od rç||
.euoĂu||| ,powe pr !!,
ľ Roĝuorodue cer|,ğ|e|,
rec|eu|c.ue
ue |erpere|urç | us.|od.eu|e
ľ w.rocu|oue |eĂre odporue
ľ Reçu|oweue prçd|oĂc, |e||owe
,s|er|| |ub w|r
ľ :|eroweu|e s,çue|er robo|e
e
eu|e
e
o|o|oror|e ue |oucu |eĂr ľ l
| e|es|, |eĂr,
ľ Roĝuorodue cer|,ğ|e|,
,
(3 |,p,ì
.e.uec.eu|e . weuu¡ c||od.¡ pr
.euoĂu||| specje|ueço lr

e· 71-3251883 e|. 71-3255065, l !!e
biuro@wartacz.com.pl
.wartacz.com.pl www
.,us|e 21-23 u|. KoĂc|er
roc|ew 51-416 w
.¡d.eu d|e l!: ur
yskarek oraz wtr
yb Od 20 lat dystr
:.
butor
ELECTROLUX
WV]F]HJyOQ\P F]DVLH ģZLĈW %RİHJR 1DURG]HQLD
İ\F]\P\ 3DęVWZX VLã\ F]HUSDQHM ] ZDUWRĤFL SROVNLHM WUDG\FML
Z]UXV]Hę SU]\ URG]LQQ\P VWROH L SHZQRĤFL
İH QDGFKRG]ĈF\ 1RZ\ 5RN EčG]LH GREU\
V]F]čĤOLZ\ L SHãHQ VXNFHVyZ V]F]čĤOL
İH QDGF
Z]UXV]
İ\F]\P\
V] WWV
LZ\ L SHãHQ VXNFHVy
FKRG]ĈF\ 1RZ\ 5R
Hę SU]\ URG]LQQ\P
P\ 3DęVWZX VLã\ F]
]F]HJyOQ\P F]DVLH
yZ
5RN EčG]LH GREU\
P VWROH L SHZQRĤFL
]HUSDQHM ] ZDUWRĤF
ģZLĈW %RİHJR 1D

FL SROVNLHM WUDG\FML
DURG]HQLD

V]F]čĤOL LZ\ L SHãHQ VXNFHVy yZ
34 tworzywa P4 11 tworzywai Êrodowisko
• Jak kształtuje się sytuacja
DEHP w świetle rozporządzenia
REACH nr 1907/2006?
Jednym z założeń wspomnianego
REACH jest stworzenie warunków
sprzyjających produkcji na terenie
Unii Europejskiej oraz importu sub-
stancji, które są bezpieczne lub
stwarzają minimalne zagrożenia
dla zdrowia ludzi oraz dla środowi-
ska.
W celu realizacji tego zadania zo-
stały wyznaczone warunki, określa-
jące granice stosowania substan-
cji, które stwarzają zagrożenie.
Za jedną z takich substancji uznany
został ftalan bis (2-etyloheksylu) /
FDEH / DEHP produkowany także
przez ZAK S.A. pod nazwą handlo-
wą Oxoplast O. Załącznik XVII.
Zgodnie z rozporządzeniem RE-
ACH zabrania stosowania DEHP
w zabawkach i artykułach pielę-
gnacyjnych dla dzieci w stężeniu
wyższym niż 0,1%.
Z kolei 17 lutego 2011 r. substancja
ta została włączona do załączni-
ka XIV, stanowiącego listę substan-
cji podlegających autoryzacji, tj.
procedurze udzielania zezwoleń
na zastosowania zidentyfikowane.
A ciekawe jest to, że ograniczeniu
temu nie podlega zastosowanie
w opakowaniach bezpośrednich
produktów leczniczych, które objęte
jest rozporządzeniem (WE) numer
726/2004, dyrektywą 2001/82/WE
lub dyrektywą 2001/83/WE.
• Dlaczego DEHP (czyli ftalany
dwuoktylu) znalazł się pod takim
ostrzałem ograniczeń?
Odpowiedzi można próbować szu-
kać w argumentach organizacji
ekologicznych przedstawiających
wyniki badań, znajdujące się m.in.
na stronie Europejskiej Agencji
Chemikaliów (ECHA) w rozdziale
poświęconym autoryzacji. Podczas
wnikliwej analizy danych trudno
oprzeć się jednak wrażeniu, że ba-
dania te są niekompletne, a wnio-
ski dotyczące szkodliwości sub-
stancji mocno naciągane i są ra-
czej wyciągnięte na zasadzie po-
dejrzenia substancji o jej szkodli-
wość, niż na podstawie jedno-
znacznych i wiarygodnych wyni-
ków badań toksykologicznych.
Można odnieść wrażenie, że naj-
pierw została postawiona teza
– DEHP jest substancją szkodliwą,
a teraz próbuje się dopasować
do niej wyniki badań i płynące
z nich niejednoznaczne wnioski.
Powyższe nastawienie wydaje się
być słuszne, gdyż jednocześnie je-
steśmy świadkami czarnego PR
dotyczącego wszystkich ftalanów,
ale w szczególności DEHP. Działa-
nia te sprawiają, że DEHP powoli
staje się niechcianym produktem
na rynku unijnym, w oparciu o in-
formacje bazujące na słabym grun-
cie dowodowym.
• Jakie działania, wobec za-
ostrzeń unijnych, podejmuje spół-
ka ZAK S. A.?
ZAK S. A., jako jeden z czołowych
europejskich producentów DEHP,
w ramach procedury autoryzacji
podjął działania zmierzające
do opracowania wniosku autoryza-
cyjnego. W ramach tego wniosku
przedstawimy argumenty mające
na celu ukazanie zasadności zasto-
sowania substancji po „dacie osta-
tecznej” określonej w zał. XIV roz-
porządzenia REACH – tj. 21 lute-
go 2015. Proces ten jest bardzo
kosztowny i składa się z opłaty
na rzecz ECHA (Europejska Agen-
cja Chemikaliów), wynikającej ze
złożenia wniosku oraz z opracowa-
nia dokumentacji. Wstępna opłata
administracyjna za złożenie wnio-
sku do ECHA wynosi 50 tys. euro,
w której zawarty jest koszt 1 zasto-
sowania, natomiast każde kolejne
zastosowanie to dodatkowe 10
tys. euro. Ogólne wydatki tej opera-
cji szacujemy na kilkaset tysięcy
złotych.
• Czekając na wynik autoryzacji,
pojawiają się inne ataki. Czego
w kontekście DEHP dotyczy pro-
jekt duński?
Latem 2011 roku pojawił się raport
przedłożony do Europejskiej Agen-
cji Chemikaliów przez rząd Danii,
mający na celu wprowadzenie za-
kazu dopuszczania do obrotu wy-
robów przeznaczonych do użytku
wewnątrz pomieszczeń, bądź ma-
jących kontakt z błonami śluzowy-
mi i zawierających ftalany takie jak:
DBP (t\ftalan dwubutulu), DIBP,
DEHP i BBP w sumarycznym stęże-
niu wyższym niż 0,1%. Działanie to
rzuca nie tylko dodatkowy cień
na te ftalany, ale stwarza realne za-
grożenie całkowitego, bądź czę-
ściowego wycofania ich z obrotu
na rynku Unii Europejskiej. Analiza
wniosków zawartych w duńskim ra-
porcie pokazuje, że baza dowodo-
wa opiera się na chęci udowodnie-
nia „na siłę” ich szkodliwości, a nie
jest wynikiem merytorycznych ar-
gumentów.
• Co na to producenci DEHP?
ZAK S.A. w porozumieniu z innymi
producentami europejskimi DEHP,
tj. firmami ARKEMA z Francji oraz
DEZA z Czech zamierza przedło-
żyć opinię podważającą wiarygod-
ność tego raportu. Raport duński
zawiera wiele danych, które są nie-
kompletne, natomiast skumulowa-
ny efekt działania nie odzwierciedla
prawdziwego ewentualnego nara-
żenia, jakie niesie ze sobą dana
substancja z osobna.
Niestety działania jakie zamierza-
my podjąć w celu wykazania nieza-
sadności wprowadzenia w życie ra-
portu duńskiego, będą się wiązały
z koniecznością poniesienia kolej-
nych, bardzo wysokich kosztów.
Wspólnie z pozostałymi producen-
tami DEHP zdecydowaliśmy się już
skorzystać z usług profesjonalnej
firmy consultingowej, która ma nas
wspomóc we właściwej i skutecz-
nej prezentacji naszych argumen-
tów przed instytucjami Agencji oraz
Komisji Europejskiej.
• Kto najmocniej odczuje spo-
dziewane restrykcje?
Wprowadzenie ograniczeń najbar-
dziej dotknie przetwórców DEHP
oraz producentów wyrobów goto-
wych zawierających DEHP i to nie
tylko w Unii Europejskiej. Dlatego
tak bardzo istotne staje się wspól-
ne działanie i wspólny głos w tej
sprawie wszystkich zainteresowa-
nych stron.
• Jakie konkretne działania mogą
zostać podjęte, by zapobiec unij-
nym ograniczeniom?
ECHA przygotowała gotowy formu-
larz na swojej stronie http://echa.eu-
ropa.eu/home_pl.asp -> KONSUL-
TACJE -> Restrictions -> Ongoing
consultations on proposed restric-
tions -> Give comments (DIBP,
DBP, BBP, DEHP (Denmark))],
gdzie do 16 marca 2012 r. można
Wywiad TWORZYW z p. Sabiną Nowosielską, członkinią Zarządu ZAK S.A.
PODWAŻYMY TEZY
DUŃSKIEGO RAPORTU O DEHP
J. KOWALEWSKI
ZAK SA
tworzywa P4 11 tworzywai Êrodowisko 35
zgłaszać komentarze w tej sprawie,
do czego zachęcamy. Ze strony
ZAK S.A. już wysłane zostały pisma
z informacją o pojawieniu się pro-
pozycji wprowadzenia ograniczeń
oraz prośbą o składanie komenta-
rzy do różnych organizacji – m.in.
Instytutu Chemii Przemysłowej,
Polskiej Izby Przemysłu Chemicz-
nego, a także do naszych klientów.
• Czarny PR wokół działań RE-
ACH?
Nie tylko, oprócz ograniczeń wyni-
kających z rozporządzenia REACH
są inne akty prawne nakładające
pewne zakazy na DEHP, w tym
Ramowa Dyrektywa Wodna
(2000/60/WE), która porusza ogra-
niczenie DEHP w ujęciu środowi-
skowym, w tym eliminację DEHP
w wodach powierzchniowych,
a także Dyrektywa RoHS
(2002/95/EC) mająca na celu ogra-
niczenie DEHP w urządzeniach
elektronicznych.
• Jak daleko negatywne konse-
kwencje rynkowe mogą być efek-
tem planowanych obostrzeń?
Nie tylko my sądzimy, że DEHP jest
najlepiej zbadanym plastyfikato-
rem, z 60-letnią tradycją stosowa-
nia przy produkcji wyrobów o sze-
rokim spektrum użytkowania.
Dlatego też budzą niepokój ten-
dencje dotyczące ograniczenia te-
go plastyfikatora oraz wyrobów go
zawierających na zasadzie niepew-
nych informacji i pośpiesznie wy-
ciągniętych wniosków nt. jego
szkodliwości. Dodatkowo, ewentu-
alny deficyt DEHP spowoduje
wzrost cen alternatywnych plastyfi-
katorów, które dopiero wchodzą
na rynek i nie mogą się pochwalić
takimi dobrymi właściwościami
użytkowymi jakie posiada DEHP,
a w przyszłości mogą okazać się
znacznie gorszymi substancjami
pod kątem eko- i toksykologicz-
nym.
Ponadto należy zwrócić uwagę
na fakt, że tak skomasowane i sfor-
malizowane działania wymierzone
przeciwko DEHP są wyłącznie do-
meną Unii Europejskiej.
Na wielu rynkach światowych
DEHP pozostaje w dalszym ciągu
najbardziej powszechnym i naj-
chętniej stosowanym plastyfikato-
rem, co niewątpliwie, przy założe-
niu potencjalnych ograniczeń
w stosowaniu tej substancji na ryn-
ku Unii Europejskiej, przełoży się
negatywnie na konkurencyjność
europejskiej produkcji i europej-
skiego przetwórstwa plastyfikato-
rów.
t
Wzrost światowego
zapotrzebowania o 5,7%
rocznie do roku 2015
Szacuje się, że zapotrzebowanie
światowe na zielone opakowania
będzie wzrastać w tempie 5,7
procent rocznie, osiągając war-
tość 212 miliardów USD w ro-
ku 2015. Postęp będzie napędza-
ny poprzez wzrost aktywności
produkcyjnej oraz trendy skiero-
wane w stronę przyjaznych dla
środowiska opakowań. Podczas
gdy opakowania o zawartości
do recyklingu staną się najwięk-
szym typem produktu w progno-
zowanym okresie i później, seg-
ment ten będzie rozwijał się naj-
wolniej, głównie ze względu
na dojrzałość wielu produktów
(np. metalowych puszek i pojem-
ników szklanych). Z drugiej stro-
ny, wzrost zapotrzebowania
na poziomie powyżej średniej
jest spodziewany w przypadku
opakowań, które można ponow-
nie używać i które ulegają rozkła-
dowi. W szczególności zapotrze-
bowanie na opakowania ulegają-
ce rozkładowi będzie wzrastać
w dwucyfrowym tempie rocznie.
Opakowania o zawartości
do recyklingu pozostaną
wiodącym typem
Wzrost zapotrzebowania na opa-
kowania o zawartości do recy-
klingu będzie wspierany przez
zwiększoną aktywności zbiórki
i wydajność przetwarzania, w po-
łączeniu ze zwiększonym zuży-
ciem opakowań o zawartości
do recyklingu przez firmy chcące
zademonstrować odpowiedzial-
Zielone
opakowania
NATUREWORKS
36 tworzywa P4 11 tworzywai Êrodowisko
ność za środowisko oraz zróżni-
cować swoje produkty. Czynni-
kami wspomagającymi będą rów-
nież inicjatywy stowarzyszeń
przemysłowych, właścicieli ma-
rek, firm opakowaniowych oraz
innych jednostek, których celem
będzie promowanie inicjatyw re-
cyklingowych celem zwiększenia
udziału recyklingu różnych ro-
dzajów materiałów opakowanio-
wych. Zapotrzebowanie na opa-
kowania wielokrotnego użytku
będzie napędzane przyspiesze-
niem globalnej aktywności pro-
dukcyjnej. W szczególności za-
potrzebowanie na bębny wielo-
krotnego stosowania będzie
związane ze wzrostem globalnej
produkcji chemikaliów, ponieważ
to chemikalia stanowią wiodący
obszar zastosowań dla tych pro-
duktów.
Zapotrzebowanie na opakowania
ulegające rozkładowi będzie kon-
tynuowane, jednakże opakowa-
nia te wciąż będą stanowić zaled-
wie 1 procent ogólnego rynku
zielonych opakowań do ro-
ku 2015.
Zyski będą napędzane przez
większą konkurencyjność ceno-
wą z żywicami na bazie ropy naf-
towej, zwiększanie wydajności
oraz poprawione właściwości
produkcyjne, uzyskane dzięki za-
stosowaniu dodatków, poprawio-
nej polimeryzacji oraz nowych
technik mieszania.
Silny wzrost w Azji, lecz to USA
pozostają wiodącym rynkiem
Region Azji Pacyficznej zanotuje
najszybsze tempo wzrostu i po-
zostanie największym rynkiem
regionalnym na świecie, dzięki
dużemu przemysłowi produkcji
żywności i napojów (które stano-
wią główne zastosowania dla zie-
lonych opakowań). Ameryka
Środkowa i Południowa, Europa
Wschodnia oraz Afryka/Bliski
Wschód również zanotują ponad-
przeciętny wzrost, chociaż postę-
py w tych obszarach będą osią-
gane od mniejszej podstawy
(wspólnie te trzy regiony stano-
wiły jedynie 12 proc. globalnego
zapotrzebowania na zielone opa-
kowania w roku 2010). Ogólnie,
najszybszy wzrost będzie noto-
wany w Azji, w szczególności
w Indiach, Chinach i w Indonezji.
Inne kraje rozwijające się, takie
jak Rosja, Brazylia i Meksyk rów-
nież będą miały do czynienia ze
zdrowym wzrostem.
Natomiast wzrost poniżej śred-
niej nastąpi w Ameryce Północ-
nej i w Europie Zachodniej, gdzie
rynki są bardziej stabilne. USA,
która zanotowałe w 2010 roku 23
proc. światowej sprzedaży, jest
największym krajowym rynkiem
zielonych opakowań na świecie,
z szerokim marginesem.
Innymi dużymi, lecz generalnie
dojrzałymi krajami są Japonia
i Niemcy. Podczas gdy Japonia
pozostanie jednym z najwięk-
szych krajowych rynków na świe-
cie, kraj ten według prognoz za-
notuje najwolniejsze tempo wzro-
stu do roku 2015.
Niemniej jednak, dobre okazje
wciąż będzie można znaleźć
w krajach rozwiniętych, szcze-
gólnie jeżeli chodzi o produkty
opakowań ulegających rozkłado-
wi, takich jak folie, pojemniki
oraz jednorazowe opakowania
artykułów spożywczych.
www.freedoniagroup.com
NATUREWORKS
tworzywa P4 11 reklama 37
Jeden z największych przetwórców
odpadowej folii polietylenowej
w Polsce, firma CONKRET z Kowa-
lewa Pomorskiego, średnio w mie-
siącu przerabia jej ok. 1.300 ton
na wysokiej jakości granulat. Aby
zwiększyć potencjał w dziedzinie
recyklingu CONKRET zamówił
w czołowej austriackiej firmie AR-
TEC nową linię recyklingową o wy-
dajności do 1.000 kg/godz., co nie-
malże podwoi zdolności przerobu
w firmie CONKRET. Niniejszy ra-
port projektu umożliwia wgląd
w rozwiązania techniczne tego sys-
temu recyklingu.
Recykling i przetwarzanie używanej
folii na gotowy do użycia granulat
jest procesem wieloetapowym. Nie
ogranicza się jedynie do rozdra-
bniania folii, podawania do syste-
mu wytłaczania, uplastyczniania
i granulacji, lecz obejmuje także
usuwanie zanieczyszczeń stałych
i włóknistych, takich jak wióry me-
talowe i drewniane, włókna papie-
rowe lub tekstylne oraz substancji
chemicznych, np. farby drukar-
skiej. Linie zaprojektowane do kon-
kretnego zastosowania obejmują
sekwencję podprocesów i odpo-
wiednich urządzeń.
ARTEC-KASKADA robi różnicę
Od powstania firma ARTEC specja-
lizuje się w technologii recyklingu
folii z tworzyw sztucznych i opraco-
wała urządzenia zdolne do prze-
twarzania odpadów o wysokim
stopniu zanieczyszczenia. W tym
konkretnym przypadku stopień za-
nieczyszczenia był większym wy-
zwaniem niż w poprzednich syste-
mach zbudowanych dla tego klien-
ta. Tym razem specjalnym wymo-
giem była możliwość przetwarzania
płatków folii, głównie pochodzą-
cych z torebek plastikowych.
Oprócz zwykłego w takim przypad-
ku zanieczyszczenia, charakteryzu-
ją się one wysoką zawartością far-
by drukarskiej. W tym celu „kaska-
dowy” system firmy ARTEC (zdj. 1)
został połączony z bardzo wydaj-
nym, dwustopniowym układem fil-
trowania i odgazowania o wydajno-
ści 1.000 kg/godz.
W tym konkretnym projekcie, głów-
nymi częściami składowymi syste-
mu kaskadowego są dwie pracują-
ce szeregowo wytłaczarki jednośli-
makowe: jedna ARTEC 145-38
o ślimaku 145 mm i stosunku (L/D)
= 38:1 (zdj. 3) oraz druga AR-
TEC 145 C o stosunku L/D = 25:1,
w połączeniu z dwoma zespołami
filtrująco-odgazowującymi. Wzno-
szący przenośnik taśmowy z sepa-
ratorem metali podaje płatki folii
do rozdrabniacza obrotowego: wy-
próbowanego i opatentowanego
systemu CUFEX, który – oprócz
rozdrabniania – ujednolica wiel-
kość cząstek folii i rozbija zbrylenia.
Ubocznym efektem procesu roz-
drabniania jest wydzielanie się cie-
pła na skutek tarcia pomiędzy
cząstkami folii. Temperatura czą-
stek wzrasta do 110-130°C, dzięki
czemu większość zawartej na nich
wilgoci wyparowuje. Zgodnie z wy-
nikami prób, wstępne 10% zawilgo-
cenie może zostać obniżone do 1-
3%. Z rozdrabniacza (który pracuje
także jako kompaktor) cząstki folii
przesyłane są siłą odśrodkową
bezpośrednio do strefy zasypu
pierwszej wytłaczarki o długości
cylindra 38D (5.510 mm), która de-
likatnie homogenizuje materiał. Mi-
mo to materiał nadal zawiera zanie-
czyszczenia. W celu usunięcia
większości z nich, stopiony mate-
riał przechodzi z wytłaczarki
na pracujący w systemie ciągłym
filtr wstępny, gdzie następuje od-
dzielenie wszystkich „twardych”
zanieczyszczeń o średnicy powy-
żej 300 mikronów. Zanieczyszcze-
nia usuwane są z głównego nurtu
tworzywa specjalnym obejściem.
Oprócz materiałów twardych (np.
metali) filtr ten usuwa większość
włókien (papieru, drewna). Z filtra
wstępnego oczyszczone i stopione
poliolefiny płyną rurą do komory
próżniowej znajdującej się nad wlo-
tem do drugiej wytłaczarki. W ko-
morze strumień poliolefin trafia
na perforowaną płytę i rozdziela się
na 400 pojedynczych nitek (zdj. 4).
Rozdzielenie to w warunkach próż-
ni oznacza, że całość materiału
może zostać całkowicie odgazowa-
na. Natychmiast po tym, i nadal
w komorze próżniowej, poszcze-
gólne nitki podawane są do drugiej
wytłaczarki, gdzie materiał ulega
homogenizacji i przechodzi przez
drugą strefę odgazowania. Oddzie-
lone zostają główne zanieczysz-
czenia chemiczne, takie jak farby
drukarskie, dodatki i wolne mono-
mery. W razie potrzeby drugi etap
odgazowania można rozbudować
do trzech stref.
Wstępnie przefiltrowany i wielokrot-
nie odgazowany materiał wychodzi
z linii wytłaczania przez stację filtro-
wania dokładnego. Jest to dwutło-
kowy, skonstruowany przez AR-
TEC filtr BF 2 SF 900 (zdj. 5 + 6).
Wyjątkowo duża powierzchnia filtra
umożliwia bardzo dokładne filtro-
wanie aż do wielkości 110 mikro-
nów. Przefiltrowany powtórnie ma-
teriał przechodzi na głowicę granu-
lacji na gorąco. Tam, opatentowa-
ny kanał z wodą chłodzącą zapew-
nia, że granulat jest cały czas w wo-
dzie i w ten sposób jest skutecznie
schładzany. Ciepło resztkowe po-
zostałe w granulkach zapewnia, że
wilgoć powierzchniowa nie kon-
densuje się na granulacie podczas
jego schładzania. Cała linia regra-
nulacji jest centralnie sterowana
i obsługiwana przez system kontro-
li ARTEC (zdj. 2).
Taka konfiguracja systemu umożli-
wia przerabianie nawet bardzo od-
padowej folii i przetworzenia jej
w jakościowe granulki do produkcji
bardzo cienkich folii o grubości na-
wet 60 mikronów.
Know-how jest podstawą
sukcesu ARTEC
Systemy recyklingu firmy ARTEC
od lat z powodzeniem pracują
w dużych firmach w Europie i Azji.
„Uważamy się raczej za inżynierów
ds. aplikacji, projektantów i budow-
niczych systemów niż producen-
tów komponentów, czy maszyn.
Częścią naszej misji jest wykonanie
dla konkretnych zastosowań recy-
klingowych optymalnych urządzeń
składających się z najlepszych do-
stępnych na ryku komponentów.
Wiodący polski producent folii opiera się na systemie recyklingu ARTEC
KASKADOWE LINIE REGRANULACJI
ARTEC ARTEC
1 2
CONKRET
38 tworzywa P4 11 reklama
W każdym przypadku system ste-
rowania i technologia procesu za-
wsze oparte są na naszym know-
-how” – mówi inż. Walter Hummel,
wspólnik zarządzający i dyrektor
techniczny ARTEC. Także technicy
i inżynierowie uruchomiający nada-
ją ton w halach montażowych AR-
TEC.
Dlatego zapytanie polskiej firmy
CONKRET z Kowalewa Pomorskie-
go było zgodne z filozofią ARTEC.
CONKRET chciał zdecydowanie
rozwinąć recykling folii i potrzebo-
wał technologii, która poradzi sobie
z wszystkimi sytuacjami jakościo-
wymi, jakie mogą się zdarzyć
przy dostawie odpadowych folii po-
liolefinowych. Założyciel i dyrektor
zarządzający firmy Zbigniew Trej-
derowski tłumaczy: „Aktualnie
przetwarzamy średnio 1.300 ton fo-
lii LDPE i LLDPE rocznie. Chcemy
tę ilość zwiększyć w przyszłości,
więc musimy być w stanie przetwa-
rzać folie odpadowe o różnej jako-
ści. Inżynierowie z ARTEC podjęli
się tego wyzwania. A my jesteśmy
z zastosowanej koncepcji bardzo
zadowoleni.
Zdj. 1: System recyklingu ARTEC
jest kaskadowym systemem recy-
klingu. Pierwszą częścią kaskady
jest układ tnąco-kompaktujący zasi-
lający jednoślimakową, homogeni-
zującą wytłaczarkę, która powiąza-
na jest z systemem ciągłej filtracji.
Stamtąd stopione tworzywo jest kie-
rowane do drugiej wytłaczarki z sys-
temem odgazowania i końcową mi-
krofiltracją. Ostatnim etapem jest
granulacja.
Zdj. 2: System sterowania opraco-
wany przez ARTEC zapewnia dobry
przegląd całego procesu i jego pro-
stą obsługę.
Zdj. 3: Pierwszym etapem procesu
kaskadowego jest wytłaczarka
o średnicy ślimaka 145 mm i L/D
= 38: 1 dla delikatnego homogeni-
zowania regranulowanego materia-
łu.
Zdj. 4: Po przejściu przez pierwszy
system filtracji, stopione tworzywo
jest kierowane rurą łącznikową
do komory próżniowej podłączonej
do drugiej wytłaczarki. Strumień
stopionego tworzywa zostaje po-
dzielony na 400 pojedynczych nitek
dla optymalnego odgazowania. Na-
stępnie nitki zasilają drugą wytła-
czarkę o średnicy ślimaka 145 mm
i L/D = 25: 1.
Zdj. 5: Z „kaskadowej wytłaczarki”
stopione tworzywo przechodzi
przez 110 µm filtr, a następnie przez
układ granulacji na głowicy.
Zdj. 6: Układ granulacji
r
ARTEC Machinery GmbH
– Kematen – AUSTRIA
Utworzona w 1998 jako ARTEC
Maschinenbau GesmbH, ARTEC
Machinery GmbH jest częścią
GAW Holding w Graz, producen-
ta zaworów i urządzeń przemy-
słowych należącego do rodziny
Pildner-Steinburg. ARTEC rozwi-
ja i produkuje maszyny i linie
do recyklingu folii plastikowych.
Systemy recyklingu ARTEC są
dostępne w 8 standardowych
rozmiarach z wydajnościami od
250 do1.600 kg/godz.
ARTEC Machinery GmbH,
Industriestraße 10,
A-4531 Kematen/Krems, AUSTRIA
Tel.: +43 (0) 7228-6979-0
e-mail: office@artec.at
Kontakt w Polsce:
ANGPOL, tel. 0 604 411 807,
e-mail: angpol@angpol.pl
CONKRET Sp. J. – Kowalewo
Pomorskie – POLSKA
Firma CONKRET w Kowalewie Po-
morskim (północna Polska) utwo-
rzona została w 1990 r. przez Zbi-
gniewa Trejderowskiego z zamia-
rem produkcji folii LDPE. Poprzez
konsekwentną politykę jakości, fir-
ma wyrosła na lidera tego rynku
w Polsce, a także wiodącego eks-
portera folii na rynki europejskie.
Produkowane folie są głównie pro-
dukowane w budownictwie oraz ja-
ko opakowania do zastosowań
przemysłowych. Poza produkcją
folii z materiału pierwotnego, recy-
kling folii stał się ważną i szybko
rozwijającą gałęzią. Regranulacja
folii LDPE, LLDPE i HDPE wynosi
ok. 16.000 ton rocznie.
CONKRET Sp. J.
Wielkie Rychnowo
PL- 87-410 Kowalewo Pomorskie
Tel.: + 48 56 684-24-00
e-mail: info@conkret.com.pl
www.conkret.com.pl
3 4
5 6
ARTEC ARTEC
ARTEC ARTEC
tworzywa P4 11 maszynyi urzàdzenia 39
Do roku 2008 większość średniej
wielkości producentów folii 2-me-
trową linię nazywało „małą linią”,
preferując linie o długości 3, 4 lub 5
metrów.
Nie mniej jednak nieoczekiwana re-
dukcja wielkości sprzedaży i ciągła
fragmentacja produktów końco-
wych (pod względem typu i wielko-
ści) spowodowała zmianę opinii
na temat tego „czym jest punkt
środka”. Punktem środka jest
obecnie linia 1500 mm, a zaintere-
sowanie liniami 1000 mm jest coraz
częstsze.
Nie trzeba wspominać, że 1-metro-
we linie do produkcji folii stretch są
dostępne na rynku od 10 lub więcej
lat, jednakże zainteresowanie
do tej pory było ograniczone
do małych producentów folii, ob-
sługujących lokalne rynki geogra-
ficzne i o ograniczonym zakresie
produktów finalnych (jedynie stan-
dardowe rolki ręczne produkowane
na linii), celem jak największej re-
dukcji kosztów produkcji.
Z tego względu firma Dolci
Extrusion opracowała dwie linie
FCL 3/1000 do wytłaczania folii
stretch o szerokości 1.000 mm.
Znakomite właściwości tych ma-
szyn można podsumować przez
następujące punkty i fakty:
• Zdolność produkcji bardzo cien-
kich folii (8–10 µ) przy odpowied-
nio dużych prędkościach, celem
osiągnięcia wydajności zapew-
niającej zysk.
• Możliwość ponownego przetwa-
rzania na linii dużej ilości ścin-
ków, która w przypadku folii 21
– 23 µ może osiągać 290 kg/go-
dzinę, bez wpływu na jakość fo-
lii.
• Możliwość zmniejszenia do poni-
żej 12% grubości warstw A i C
(warstwy skórowe), która jest ce-
niona przez większość produ-
centów folii stretch.
• Możliwość oferowania zalet rolek
chłodzących wielkości Jumbo,
zgodnie z tradycja firmy Dolci,
we wszystkich liniach Dolci
wprowadzonych na rynek w ro-
ku 2002.
• Powierzchnia chłodząca jest tak
szeroka, że wymagana tempera-
tura wody może być o 4 – 5° wyż-
sza niż zazwyczaj, co umożliwia
oszczędność znacznej ilości
energii.
• Platforma wytłaczarki oraz układ
linii, które minimalizują obszar
podłogi.
• Zdolność do pracy przy prędko-
ści produkcji, która musi obo-
wiązkowo znajdować się w pobli-
żu wartości 700 m/min., w związ-
ku z czym realna wydajność net-
to może przekraczać w przypad-
ku folii 23 µ próg 800 kg/godzinę
przy interesującym stosunku
kW/kg.
• Dzięki „automatycznej nawijarce
z rolkami ręcznymi i maszynowy-
mi” gdzie wszystko jest pod rę-
ką, operator może przechodzić
przez maszynę i szybko zorien-
tować się w przypadku proble-
mów gdzie tkwi jego źródło. Na-
wijarka jest bardziej zależna
od właściwości mechanicznych,
niż od parametrów elektronicz-
nych.
• Wysokiej prędkości automatycz-
na nawijarka o krótkim cyklu
zmiany (18 sekund), która umoż-
liwia wykonywanie na linii rolek
folii o długości 250 m oraz rolek
maszynowych o średnicy
240 mm, na standardowych albo
na lekkich rdzeniach kartono-
wych.
• Możliwość transformacji w przy-
szłości 3-warstwowego układu
w układ 5-warstwowy z 4 wytła-
czarkami poprzez dodanie jed-
nej wytłaczarki w miejscu do-
stępnym na platformie i zmianę
jedynie bloku podającego. Ce-
lem jest zachowanie zgodności
z wymaganiami rynku, które zo-
stały ostatnio wprowadzone rów-
nież dla linii o wąskiej sieci.
• Wyposażenie w „pewny” układ
nadzorowania linii, będący od-
powiednikiem dobrze znanego
i cenionego układu monitorowa-
nia Dolci dla linii 2, 3 i 4-metro-
wych, z kilkoma stronami graficz-
nymi do wizualizacji bieżących
danych i trendów historycznych,
również z połączeniem mode-
mowym dla zdalnego teleserwi-
su.
www.dolciextrusion.it
Małe
jest lepsze
DOLCI EXTRUSION
40 tworzywa P4 11 maszynyi urzàdzenia
Oprócz swojej urody, prostoty i wy-
razistych linii, niektóre z krzeseł za-
prezentowanych na ostatnim „Sa-
lone del Mobile” w Mediolanie (12-
17 kwietnia 2011) przez znanych
projektantów i czołowe firmy
z branży kryją w sobie technologię
formowania wtryskowego zapew-
niającą komfort i wytrzymałość jed-
nocześnie.
Mówimy w tym przypadku o nisko-
ciśnieniowym współwtryskiwaniu,
to znaczy o równoczesnym wtryski-
waniu przez jedną dyszę do formy
dwóch termoplastycznie kompaty-
bilnych materiałów.
Te dwa materiały wpływają jeden
do drugiego, zachowując tę forma-
cję w całym czasie wtryskiwania,
umożliwiając wytworzenie ze-
wnętrznej „skórki” w kompakto-
wym i znakomitym materiale o do-
brym wykończeniu powierzchni lub
w materiale „miękkim w dotyku” ze
spieniona żywicą wewnątrz.
Krzesła takie posiadają kompakto-
wą skórkę, podczas gdy część
rdzenna jest wykonana z materiału
spienionego; mieszanka taka gwa-
rantuje sztywność mechaniczną,
niewielką wagę i wykończenie po-
wierzchni o dobrej jakości.
Dla tych artykułów, jak również dla
wszystkich grubych elementów, fir-
ma Presma zaproponowała swoją
technologię współwtryskiwania,
w połączeniu z wielostacyjnymi
jednostkami zwierania, całkowicie
eliminując martwe czasy chłodze-
nia, nawet w przypadku, gdy „chło-
dzenie” jest nieodpowiednim termi-
nem, ponieważ formy są normalnie
ogrzewane do temperatur od 30
do 70°C.
Ten proces poprawia jakość wy-
kończenia, zapobiegając zbyt
szybkiemu ochładzaniu się mate-
riału „skórki” podczas jej kontaktu
z powierzchnią formy.
Kilka firm zajmujących się produk-
cją krzeseł metodą formowania
wtryskowego definitywnie przeko-
nało się do stosowania technologii
współwtryskiwania ze względu
na możliwość stosowania regene-
rowanych oraz/lub porecyklingo-
wych materiałów termoplastycz-
nych zmieszanych ze środkiem
spieniającym do uzyskania żywicy
rdzenia, umożliwiając stosowanie
kolorowych pigmentów tylko
do materiału skórki.
Maszyny wielostacyjne osiągają
najlepsze wyniki podczas formo-
wania artykułów o dużej grubości
(powyżej 8 mm), ponieważ tego ty-
pu części muszą pozostawać
i ochładzać się w formie przez dłu-
gi czas.
Podczas chłodzenia, maszyna wy-
konuje wtryski w kolejnych sta-
cjach, zwiększając znacznie pro-
duktywność maszyny.
Wybór ilości stacji zależy od długo-
ści czasu chłodzenia wymaganego
do uzyskania odpowiedniej wydaj-
ności.
Czasami wybór maszyny o wielu
stacjach jest podyktowany ko-
niecznością produkcji serii artyku-
łów lub elementów wielokompo-
nentowych oraz możliwością ich
formowania wtryskowego z zasto-
sowaniem tylko jednej maszyny,
zapewniając najlepszą optymaliza-
cję zarządzania maszynami i for-
mami.
Na przykład, jedna maszyna o wie-
lu stacjach jest w stanie wyprodu-
kować metodą formowania wtry-
skowego w tym samym czasie
składane krzesła wraz z odpowied-
nim stołem.
Ponadto, aby wykonać blat stołu
ogrodowego (900x1800 mm, gru-
bość 18-20 mm) zaprojektowano
maszynę o 5 stacjach. Jest ona
w stanie wtryskiwać 26 kg materia-
łu i wyprodukować 5 różnych ele-
mentów na tej samej karuzeli,
przy czasie cyklu 100-110 sekund.
Jeżeli chodzi o jakość struktury,
Presma podkreśla, w jaki sposób
współwtryskiwanie w połączeniu
z technologią dodawania gazu
umożliwia produkcję elementów
z kontrolowanymi wydrążonymi
rdzeniami, zapewniając stałe ob-
kurczanie we wszystkich obsza-
rach, a w konsekwencji tego prawi-
dłowe wymiary.
Dzięki tej łączonej technologii moż-
na zmniejszyć ciężar niektórych
grubościennych krzeseł nawet
o 45%.
Pomimo tego, elementy produko-
wane z wykorzystaniem tej techno-
logii są bardzo wytrzymałe, ponie-
waż przepływ gazu jest zoptymali-
zowany dzięki obecności we-
wnętrznego spienionego materiału,
który powoduje perfekcyjne wypeł-
nianie całego gniazda współwrty-
skiwaną mieszanką, gwarantując
perfekcyjne przywieranie do po-
wierzchni form.
www.presma.it
Eleganckie
krzesła
Wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2012 roku
tworzywa P4 11
Wielowarstwowe rury są wymaga-
ne do uzyskania specjalnych wła-
ściwości w różnych rodzajach za-
stosowań rur.
Zakres rozwiązań rur wielowar-
stwowych jest bardzo duży. Po-
cząwszy od małej średnicy, jak
w przypadku rur ochronnych z włó-
kien optycznych, poprzez rury o 5
lub 7 warstwach stosowanych
do gorącej i zimnej wody, aż
do nie-ciśnieniowych 3-warstwo-
wych rur kanalizacyjnych, skoń-
czywszy na rurach o średnicy po-
wyżej 1000 mm o 5 warstwach
o właściwościach barierowych, lub
jeszcze większych.
Firma Tecnomatic, postępując
zgodnie z trendem związanym
z wytłaczaniem rur opracowała no-
wą serię głowic rurowych dla rur
wielowarstwowych, przystosowa-
nych do wszystkich rodzajów kon-
strukcji rurowych.
Technologia tych głowic bazuje
na kanałach przepływowych
o kształcie śrubowej spirali oraz /
lub promieniowej spirali.
W przypadku rur o mniejszym za-
kresie średnic do 110 mm firma
Tecnomatic wykorzystuje techno-
logię spirali promieniowej.
System głowicy bazuje na tarczy,
która umożliwia również bardzo
szybką zmianę warstw w różnych
wytłaczanych konstrukcjach ruro-
wych.
Taki system jest również stosowa-
ny do technologii głowicy po-
przecznej w przypadku wielowar-
stwowych powłok rur wykonanych
z tworzywa lub z innych materia-
łów.
System spirali promieniowej jest
również stosowany w przypadku
współwytłaczania cienkich warstw.
Takie jednostki współwytłaczające
bazujące na tym systemie uzyskują
większą wydajność i lepszą jedno-
rodność warstw, niż w przypadku
innych systemów.
Dzięki zastosowaniu tej nowej
technologii, firma Tecnomatic
opracowała specjalne urządzenie
stosowane we wszystkich jedno-
warstwowych głowicach matryco-
wych Tecnomatic celem umożli-
wienia nakładania zewnętrznej war-
stwy bazowej rury bez konieczno-
ści kupowania nowej głowicy ma-
trycowej do wytłaczania wielowar-
stwowego.
W środkowym zakresie wielkości
rur, począwszy od 32 do 630 mm,
stosowana jest dobrze znana, lecz
przystosowana do najnowszych
osiągnięć materiałowych technolo-
gia spirali śrubowej. Najczęściej
stosowane są struktury 3-warstwo-
we. Oprócz tych wersji 3-warstwo-
wych, dostępne są wersje 2-war-
stwowe głowicy, przeznaczone
do produkcji cienkiej warstwy we-
wnętrznej lub w przypadku zmien-
nej wydajności lub współczynnika
grubości warstwy.
Natomiast w przypadku stosowa-
nia większej ilości warstw, niż 3 lub
w przypadku rur o większej średni-
cy, stosowana jest technologia hy-
brydowa. Taka hybryda składa się
z dystrybutora śrubowego w przy-
padku większych wydajności oraz
z dystrybutora promieniowego dla
mniejszych wydajności, ze wzglę-
du na grubość warstwy.
Firma Tecnomatic posiada w ofer-
cie standardowy zakres urządzeń.
Wiadomo, że rynek wielowarstwo-
wych rur wymaga elastycznych
rozwiązań dotyczących narzędzi
oraz specjalnych projektów. Firma
Tecnomatic ma zdolność tworze-
nia rozwiązań szytych na miarę
klienta, charakteryzujących się wy-
soką jakością i szybkością produk-
cji.
www.tecnomaticsrl.net
Firma AMU zaproponowała serię
linii do wytłaczania arkuszy jed-
no- i wielowarstwowych o grubo-
ści od 350 do 700 mm do pro-
dukcji panelowych profili meblo-
wych. Arkusze są następnie
przesyłane do znajdującej się
poza linią jednostki wielokrotne-
go cięcia, gdzie są cięte na poje-
dyncze płaskie profile o żądanej
szerokości.
W zależności od wytłaczanego
materiału – PVC, ABS lub PP
– i w zależności od wymagań
klienta, wydajność zazwyczaj
waha się w przedziale od 400-
500 kg/h.
Odcinek wytłaczania składa się
z wytłaczarek wyposażonych
w pojedyncze ślimaki lub po-
dwójne ślimaki o obrotach prze-
ciwbieżnych lub – w przypadku
najnowszych konfiguracji – w po-
dwójne ślimaki o obrotach
współbieżnych.
Linie te mogą zostać wyposażo-
ne w kompaktowy dystrybutor
warstwy, który wraz z tłoczni-
kiem wyposażonym w pręt regu-
lacyjny i elastyczną krawędź
umożliwia produkcję dwuwar-
stwowych arkuszy, również
z różnych materiałów, na przy-
kład z ABS i PMMA.
Arkusze można wtłaczać bezpo-
średnio na kalandrze lub na tyl-
nej stacji, która umożliwia jesz-
cze szybszą wymianę rolki bez
zatrzymywania maszyny, co jest
szczególnie korzystne w przy-
padku, gdy produkcja wymaga
różnego rodzaju wykończenia
powierzchni.
Możliwe jest wyposażenie kalan-
dra w urządzenie do zmechani-
zowanej regulacji odległości ro-
lek oraz w funkcję obsługi koń-
cówki arkusza, celem automa-
tycznej regulacji grubości arku-
sza podczas wymiany rolki
Linie te mogą również zostać wy-
posażone w system do odwijania
do gorącej laminacji wytwarza-
nego arkusza z innymi rodzajami
arkuszy lub siatki, gdy produkt
końcowy wymaga szczególnego
estetycznego wykończenia lub
nałożenia folii ochronnych.
www.amuextrusion.it
Profile
dekoracyjne
Podwójna
spirala
TECNOMATIC
maszynyi urzàdzenia 41
42 tworzywa P4 11 maszynyi urzàdzenia
Urządzenie Solar Line zostało za-
projektowane przez firmę Amut
do wytłaczania folii EVA (z wiąza-
niami poprzecznymi i bez) i poliure-
tanu termoplastycznego (TPU),
w szczególności zarezerwowanego
do produkcji paneli solarnych.
Wytłaczanie materiału, który może
posiadać wiązania poprzeczne
(w tym przypadku EVA, który sam
z siebie nie posiada wiązań po-
przecznych), uzyskuje się dodając
bezpośrednio wiązania poprzecz-
ne w formie stałej, do przedmieszki
w postaci granulatu lub w formie
ciekłej.
W ten sposób materiał uzyskuje
szczególną odporność termiczną,
zmiękczając się zazwyczaj przy ni-
skich temperaturach.
Urządzenie posiadające wydajność
przekraczającą 500 kg/h posiada
grupę dozowania grawimetryczne-
go oraz wytłaczarkę jednoślimako-
wą. Specjalny ślimak i bęben
umożliwia przetwarzanie materia-
łów stosowanych w sektorze foto-
woltaicznym oraz – w tym przypad-
ku – sterowanie temperaturą sto-
pionego materiału w jak najlepszy
sposób, zapobiegając przed prze-
grzaniem, nawet lokalnym, które
uruchamia proces powstawania
wiązań poprzecznych w niepożą-
danym momencie.
W tym celu specjalną uwagę po-
święcono układowi chłodzenia
bębna wytłaczania (wyposażonego
w odpowiedni rękaw) oraz przede
wszystkim geometrii ślimaka pla-
styfikującego, ponieważ system
chłodzenia umożliwia jedynie nie-
wielkie korekty, podczas gdy ślima-
ki nie mogą przegrzewać stopione-
go materiału. Wytłaczarka zasila
pompę zębatą, niezbędną do regu-
lacji przepływu wylotowego, podłą-
czoną do płaskiego tłocznika wy-
posażonego w automatyczny
układ regulacji elastycznych kra-
wędzi za pomocą śrub, które moż-
na wydłużać w sposób kontrolowa-
ny przez system pomiaru grubości.
System ten jest niezbędny, ponie-
waż EVA jest miękkim materiałem,
w związku z czym konieczna jest
bardzo dokładna kontrola grubości
folii, aby można było uniknąć pod-
czas nawijania się nici, uszkodze-
nia szpuli.
Ponieważ faza chłodzenia musi
być progresywna i kontrolowana,
pionowa jednostka kalandra posia-
da niezależny system sterowania
termicznego trzech rolek, umożli-
wiający ustawienie szerokiego za-
kresu temperatur.
Za głównymi rolkami folia jest
wprowadzana do jednostki stabili-
zacji termicznej, podczas gdy do-
datkowy zespół rolek umożliwia
końcowe chłodzenie folii w natural-
ny sposób.
Pod koniec linii znajduje się jed-
nostka wyprowadzania oraz nawi-
jarka opracowana dla tego rodzaju
cienkiej folii z uzwojeniami kontak-
towymi.
Automatyczne przycinanie folii jest
realizowane do ustawionej długo-
ści, podczas gdy szerokość uży-
teczna netto folii po docięciu wyno-
si 1600 mm. Cechą szczególną
systemu jest możliwość włożenia
folii separacyjnej (zazwyczaj pa-
pier) pomiędzy szpulami materiału,
aby uniknąć sklejania się w przy-
padku bardzo klejących materia-
łów, takich jak EVA.
www.amut.it
Aby spełnić wymagania związa-
ne z szybkim i dokładnym wyko-
nywaniem mieszanek z materia-
łami o różnej morfologii (proszki,
skrawki, granulki itp.) firma En-
gin Plast opracowała wersję serii
P (proszek) dozowników grawi-
metrycznych Trio.
Wersja ta została ostatnio prze-
kazana producentom profili po-
szukujących rozwiązania, które
w porównaniu z rozwiązaniami
tradycyjnymi pozwoliłoby na re-
alizację suchych mieszanek z za-
stosowaniem włókien roślinnych
lub proszków umożliwiających
uzyskanie dużej precyzji dozo-
wania i homogenizacji składni-
ków mieszanki i powtarzalności
procesu.
Uzyskanie tych wyników jest
możliwe dzięki wysokiej roz-
dzielczości komórki ładowania
ANADEXIM
.
Mr. Adam Boguslawski
.
Al. Niepodleglosci 39/41 m. 8
.
PL-02653 Warszawa
.
Poland
.
a.boguslawski@k2.pl
.
Mobil: +48 602325126
EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H.
.
Unterfeldstr. 3
.
A-4052 Ansfelden
.
Austria
.
erema@erema.at
We know how.
w
w
w
.
e
r
e
m
a
.
a
t
znakomite odgazowanie oraz doskonaáa homogenizacja
uplastycznionej masy polimerowej
standard wewnĊtrzny, zapewniający
redukcjĊ emisji CO
2
oraz spore oszczĊdnoĞci
energetyczne
zaawansowane nowatorstwo granulacyjne,
przy uproszczeniu czynnoĞci obsáugowych oraz
zapewnieniu dáugiej ĪywotnoĞci elementów
eksploatacyjnych
praktyczna godzinowa wydajnoĞü granulacyjna:
od 250 do 2.500 kg/h
(w zaleĪnosci od typu oraz rodzaju przetwarzanych
materiaáów wsadowych)
System recyklingowo-granulacyjny do przetwarzania
tworzyw termoplastycznych – nawet zadrukowanych
w bardzo silnym stopniu
Twoje bardzo ekonomiczne narzĊdzie, dające wysokiej
jakoĞci regranulat:
EREMA TVEplus
®
Słoneczna
linia
Dokładna
grawimetria
tworzywa P4 11 maszynyi urzàdzenia 43
oraz prędkości obliczeniowej mi-
kroprocesora.
Skrócenie czasu przygotowania
mieszanki od 20-30 minut do 1
godziny wiąże się również
z mniejszym zużyciem energii
i czasami zmiany produktu (z 1-3
godzin do 15 minut).
Trio P potrafi mieszać różne
składniki, od 3 do 12, z wydajno-
ścią od 800 kg do 1000 kg na go-
dzinę z zastosowaniem technolo-
gii sumowania wagi, która umoż-
liwia ważenie wszystkich skład-
ników na pojedynczej wadze
w sposób sekwencyjny.
Składniki są ważone indywidual-
nie, a po zważeniu partia zostaje
wyładowana do znajdującego się
poniżej mieszalnika o półkuli-
stym dnie z podwójnym, przeciw-
obrotowym mieszadłem o modu-
larnej geometrii i zmiennej pręd-
kości.
www.enginplast.com
* * *
Firma Doteco opracowała nową
technologię Adroit, której celem
jest stworzenie nowego koncep-
tu systemu mieszania grawime-
trycznego ze zintegrowanym
układem sterowania wytłacza-
niem, zdolnym do zapewnienia
redukcji odpadów produkcyj-
nych podczas uruchamiania
urządzeń oraz stałej jakości pro-
duktu.
Każdy system służy do obsługi
dwóch składników, jednakże jest
on przystosowany do łatwej roz-
budowy w przyszłości do maksy-
malnie sześciu komponentów
bez jakichkolwiek zmian mecha-
nicznych. Dodatkowe stacje do-
zujące zostaną dostarczone jako
wstępnie zmontowane w jednym
module celem łatwej i szybkiej
instalacji.
System jest dostępny w dwóch
różnych wersjach: system mie-
szania porcji „przyrost wagi”
(Grado) oraz ciągły system mie-
szania „utrata wagi” (Blendo);
w obu wersjach wydajność może
sięgać od 150 kg/h do 1.200
kg/h.
Dużą zaletą technologii Adroit
jest 40% redukcja czasu cyklu
mieszania porcji, co prowadzi
do poprawy wydajności, co z ko-
lei oznacza bardziej kompaktowy
rozmiar dla takiej samej wydaj-
ności.
Wydajność grawimetryczna wy-
nosi ponad 90%, z związku
z czym tryb objętościowy pod-
czas cykli ponownego napełnia-
nia jest ograniczony maksymal-
nie do 10% całkowitego cyklu
mieszania.
www.doteco.com
Linia do wytłaczania folii pięciowar-
stwowej do pakowania żywności
została zaprezentowana przez fir-
mę CMG-MAM podczas Dni Otwar-
tych od 4 do 9 kwietnia 2011. Linia,
która została sprzedana klientowi
z Afryki Północnej, została wyposa-
żona w nową głowicę CBH 600/5S
(zaprezentowaną na targach
K 2010), charakteryzującą się kon-
centrycznymi okręgami w dolnej
części i rozchodzącymi się promie-
niowo spiralami w górnej części.
Głowicę można wyposażyć w ma-
trycę o średnicy do 400 mm, posia-
da ona kompaktowe wymiary
(74 mm bez podpory) do redukcji
czasu przebywania materiału i cza-
sów podczas produkcji. Skrócenie
czasu przebywania materiału jest
spowodowane kompaktowym po-
dawaniem i krótkimi kanałami prze-
pływu o przekroju okrągłym, umoż-
liwiającym wyeliminowanie ryzyka
stagnacji i przegrzewania we-
wnątrz. Właściwości te umożliwiają
również optymalną homogenizację
i rozkład materiału, dzięki czemu
wytłaczana folia nawet na wylocie
z matrycy posiada precyzyjną
i równomierną grubość. Głowica
jest zasilana przez pięć wytłacza-
rek: dwie o średnicy 70 mm do pro-
dukcji warstw zewnętrznych, z mie-
szanką 70% LDPE i 30% LLDPE,
jedną o średnicy 55 mm do uzy-
skania centralnej warstwy, wykona-
ną z PA lub WVOH i dwie o średni-
cy 40 mm dla warstw adhezyjnych
pomiędzy warstwami zewnętrzny-
mi i warstwą centralną. Każda wy-
tłaczarka jest zasilana przez cztery
komponenty dzięki systemowi do-
zowania grawimetrycznego. Folia
ma grubość od 20 do 100 mikro-
nów o konfiguracji A-B-C-D-E,
gdzie warstwy A i E to 35-45% gru-
bości całkowitej, warstwy B i D
– 4%, a warstwa C – 5-10%. Jed-
nym z zadań związanych z opraco-
wywaniem tej linii było zmniejsze-
nie do minimum centralnej warstwy
barierowej wykonanej z PA lub
EVOH celem zmniejszenia kosztów
produkcji. Szerokość nawijarki wy-
nosi 2800 mm, co umożliwia uzy-
skanie produktu finalnego o szero-
kości użytecznej 2700 mm.
www.cmggallia.com
Sprawa
głowicy
ľ Automatyzacja produkcji
ľ Separacja
ľ Transportery i przenoĂniki taĂmowe
ľ ChIodzenie i system kontroIi temperatury
ľ TechnoIogia chIodzenia
ľ TechnoIogia uzdatniania wody
ľ KontroIa temperatury
ľ MIyny
ľ Krajarki do giIz
ľ Bobiniarki
ľ Przewijarki
Oferujemy komµ/etne rozw/gzan/a / doradztwo z dz/edz/ny ch/odn/ctwa, transµortowan/a, m/e/en/a / systemow automatyzacj/ µrodukcj/
P3So/ut/ons Sµ z o.o. u/. Bystrzycka 89, 54-215 wroc/aw/Po/ska, te/. 71 786 46 68 /-69, /nfo@µ3s.µ/
GeneraIny przedstawicieI ğrm
wsze/k/ej µomyĂ/noĂc/ w 2012 roku
ľ Auto
ľ Sep
ľ ran T
ľ ChIo
ľ ech TTe
ľ ech TTe
ľ on KKo
omatyzacja produkcji
paracja
taĂ przenoĂniki i nsportery
t kontroIi system i odzenie
chIodzenia hnoIogia
wody uzdatniania hnoIogia
temperatury ntroIa
Ămowe
temperatury
y
Oferujemy komµ/etne rozw/gz
ľ MIy
ľ Kraj
ľ Bob
ľ Prze
zan/a / doradztwo z dz/edz/ny ch/o
P3So/ut/ons Sµ z o.o. u/. B
yny
giIz do jarki
biniarki
ewijarki
odn/ctwa, transµortowan/a, m/e/e
o roc/aw/P Bystrzycka 89, 54-215 wwr
en/a / systemow automatyzacj/ µro
o/ska, te/. 71 786 46 68 /-69, /nfo@
odukcj/
@µ3s.µ/
44 tworzywa P4 11 maszynyi urzàdzenia
Biomedycyna jest ekstremalnie
technicznym obszarem, w któ-
rym producenci maszyn są cały
czas zmuszani do projektowania
nowych procesów celem dostar-
czania technologii odpowiadają-
cych bieżącym i przyszłym prze-
pisom, które w branży medycznej
są coraz bardziej surowe.
Mając to na uwadze firma Icma
San Giorgio, włoski wiodący pro-
ducent wytłaczarek dwuślimako-
wych o obrotach przeciwbież-
nych i urządzeń do kompaundo-
wania opracował i wyprodukował
innowacyjną linię do mieszanek
PVC przeznaczonych do produk-
tów medycznych wyposażonych
w wytłaczarkę dwuślimakową
o obrotach przeciwbieżnych, mo-
del MCM 140.
Linia ta jest wynikiem kilku mie-
sięcy badań i testów w laborato-
riach Icma pod kątem złożoności
mieszanych receptur.
Projekt został uruchomiony
przez R&D Corporation po za-
twierdzeniu przez Włoską Naro-
dową Radę Badawczą (CNR)
i jest zorientowany na produkcję
„medycznego gatunku” miesza-
nek PVC bez DEHP, lecz ze
znaczną obojętnością chemicz-
ną. Otrzymane mieszanki zosta-
ną następnie wykorzystane
do produkcji worków na krew
i innych urządzeń medycznych
z właściwościami funkcjonalny-
mi, z których najważniejsze to re-
dukcja do niemal zera uwalniania
i migracji ekstrahowanego two-
rzywa.
Aby uzyskać takie wyniki wybra-
no technologię rotacji współbież-
nej jako najlepszą dostępną
opcję na rynku, a firma Icma jest
odpowiednią firmą dla tego pro-
jektu, również dzięki swojemu
dobrze wyposażonemu laborato-
rium i doświadczonej załodze
technicznej.
W rzeczywistości zastosowanie
wytłaczarek o rotacji współbież-
nej oferuje duże zalety w porów-
naniu z konwencjonalnym proce-
sem PVC realizowanym przez
przeciwbieżne wytłaczarki dwu-
ślimakowe.
Główna zaleta polega na wyelimi-
nowaniu procesu mieszania
wstępnego, ponieważ wytłaczar-
ki współbieżne umożliwiają bar-
dzo wydajne i znakomite miesza-
nie bezpośrednio w bębnie wy-
tłaczarki.
Oprócz tego, duża jednorodność
poszczególnych komponentów
uzyskana dzięki odpowiedniej
konfiguracji wytłaczarki i ślimaka
jest krytyczna dla właściwości
mieszanek finalnych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem branży
medycznej, gdzie zapewnienie
właściwości fizycznych, che-
micznych i farmaceutycznych
jest bardzo krytyczne celem za-
gwarantowania bezpieczeństwa
pacjenta.
www.icmasg.it
Producenci urządzeń chłodzących
już od dawna poszukują metod
pozwalających na ograniczenie zu-
życia energii w urządzeniach
chłodniczych oraz zmniejszenie
emisji CO
2
do środowiska. Firma
Eurochiller odpowiada na te po-
trzeby przez zastosowanie urzą-
dzenia Adcooler, innowacyjnej jed-
nostki łączącej oszczędność ener-
gii dostarczanej przez suchą
chłodnicę z efektywnością cieplną
systemu adiabatycznego.
Adcooler znajduje zastosowanie
we wszystkich procesach przemy-
słowych, gdzie wymagane jest sto-
sowanie wody, w bezpośredniej
konkurencji z chłodniami komino-
wymi, jednakże w porównaniu z ni-
mi oferując wiele ważnych korzy-
ści, między innymi:
• Brak zużycia wody procesu (za-
mknięty obieg)
1DMVHUGHF]QLHMV]H ĝ\F]HQLD 1RZRURF]QH L :V]HONLHM 3RP\ĂOQRĂFL ĝ\F]\ 3DñVWZX
%DWWHQIHOG 3ROVND
ķ:V]\VWNR ] MHGQHM UÚNLĵ
%DWWHQIHOG 3ROVND
Iel.: +48 22 724 38 07 ľ !ax.: +48 22 724 37 99
e-mail: baIIeh!eld@baIIeh!eld.pl ľ www.baIIeh!eld.pl
'%
&'
Mieszanka
medyczna
ICMA
Oszczędny
chłód
tworzywa P4 11 maszynyi urzàdzenia 45
• Brak zanieczyszczenia środowi-
ska lub szkodliwości dla zdrowia
(brak występowania bakterii le-
gionella)
• Brak tworzenia się osadu wa-
piennego
• Brak chemicznego uzdatniania
wody
• Brak strat wody w systemie adia-
batycznym
• Znakomitą wydajność nawet
przy temperaturach powietrza
przekraczających 40°C
• Najlepszą wymianę ciepła nawet
w warunkach termometru suche-
go (wymiana powietrze/woda
∆T 5°C)
• Brak poziomów szumu
• Modularny koncept zwiększenia
wydajności chłodzenia.
Adcooler pracuje w zależności
od wartości wilgotności powietrza.
Korzystając z właściwości parowa-
nia małych ilości wody, temperatu-
ra powietrza spiral ulega nagłemu
obniżeniu, dzięki czemu istnieje
możliwość chłodzenia powietrza
w warunkach „zimowych” nawet
w ciepłej porze roku. Temperatura
wody wypływającej z jednostki jest
zatem zawsze niższa, niż tempera-
tura otoczenia. Specjalna konfigu-
racja spiral chłodzących Adcooler
ułatwia automatyczne opróżnianie
(opcjonalnie funkcja samoopróż-
niania), co daje możliwość stoso-
wania wody bez glikolu, nawet gdy
temperatura spadnie poniżej 0°C.
Adcooler został zaprezentowany
w tym roku podczas ważnych im-
prez targowych: Interplas, Fakuma
oraz Equiplast.
* * *
Eurochiller to producent specjali-
stycznych przemysłowych urzą-
dzeń chłodniczych. Wykonuje in-
stalacje i systemy chłodnicze opar-
te na najnowocześniejszych roz-
wiązaniach (moc 2-800kW). Ofero-
wane rozwiązania: chłodnie stan-
dardowe i przenośne, termoregula-
tory, chłodnie o wysokim parame-
trze oszczędności energii, osusza-
cze powietrza procesowego, bate-
rie wymienniki ciepła, chłodzenie
rękawa foliowego w procesie pro-
dukcji.
www.eurochiller.com
Firma Plastic Systems po prze-
prowadzeniu dogłębnej analizy
odwilżania w procesach w takich
dziedzinach jak przemysł moto-
ryzacyjny, medyczny, kompo-
nentów elektrycznych i opako-
wań zaprojektowała innowacyjną
serię odwilżaczy. Nowa seria
DWC charakteryzuje się inteli-
gencją umożliwiającą monitoro-
wanie zużycia mocy pod każdym
aspektem celem zapewnienia
prawidłowej równowagi. Oferuje
ona wydajność wynoszącą od 30
do 600 m3/h oraz temperaturę
punktu rosy -25 do 50 °C. Seria
DWC charakteryzuje się zinte-
growanym projektem, który łączy
odwilżacz, lej i podajnik granula-
tu w pojedynczej jednostce. Zin-
tegrowane „ogniwo obciążniko-
we” na leju materiału przetwarza
koncept odwilżania poprzez po-
miar zużycia w czasie rzeczywi-
stym. Mikroprocesor połączony
z ogniwami obciążnikowymi mo-
nitoruje proces celem kalibracji
objętości powietrza do ilości ma-
teriału oraz jego czas przebywa-
nia w leju. Odwilżacz przystoso-
wuje się do bieżącego procesu
niezależnie od tego, czy zużycie
wzrasta, czy się zmniejsza. Jest
to unikalna zdolność – operator
nie musi przeprogramowywać
żadnych danych. Na targach
K2010 seria DWC cieszyła się
dużym zainteresowaniem dzięki
swej prostocie, innowacji i kom-
pletności. Nastąpił również po-
stęp w dziedzinie multi-lejów
na bazie doświadczeń zarządza-
nia czasem suszenia (DTM),
gdzie mikroprocesor steruje ilo-
ścią powietrza podawaną przez
pojedynczą jednostkę odwilżania
w każdym leju, dopasowując je
do poziomów produkcji. W tym
nowym projekcie producent
chciał dopasować jednostkę
DTM do każdego leja celem za-
pewnienia optymalnego przepły-
wu, ciśnienia, skuteczności i wy-
dajności dla każdego materiału,
przy zachowaniu takiego same-
go zbilansowania zużycia mocy,
lecz z uzyskaniem jeszcze więk-
szych korzyści.
www.plasticsystems.it
Lepsze
odwilżanie
EUROCHILLER
Naszym Klientom z okazji Nowego Roku,
życzymy powodzenia w interesach
i w życiu osobistym
46 tworzywa P4 11 maszynyi urzàdzenia
Firma DME, wiodący producent
elementów technologii formowania
wtryskowego, ogłosił ostatnio roz-
poczęcie produkcji nowego hy-
draulicznego cylindra blokującego
dla narzędzi do przetwórstwa two-
rzyw sztucznych. Cylinder urucha-
mia popychacze rdzeni oraz ele-
menty ślizgowe w formach wtry-
skowych, skracając czas projekto-
wania, obróbki, dopasowania i ser-
wisowania w porównaniu z trady-
cyjnymi zespołami suwaków. „Hy-
drauliczny cylinder blokujący cał-
kowicie zmienia sposób, w jaki
przetwórcy prowadzą popychacze
rdzeni” powiedział Trevor Pruden,
kierownik inżynierii mechanicznej
firmy DME. Mechaniczna blokada
cylindra zawiera podzielony na
segmenty pierścień, który jest po-
pychany na zewnątrz i przytrzymy-
wany przez stożkowaty tłok w row-
ku cylindra. To daje przewagę
nad tradycyjnymi cylindrami, które
wymagają tylnego blokowania ce-
lem zapobiegania obciążeniom wy-
nikającym z ciśnienia wtryskiwania
w gnieździe formowanej części.
Cylindry wykorzystują czujniki zbli-
żeniowe do detekcji, czy cylindry
są całkowicie wyciągnięte, czy też
całkowicie cofnięte, a tłok posiada
wbudowaną poduszkę na całkowi-
cie cofniętej końcówce skoku. Klu-
czową zaletą hydraulicznego cylin-
dra blokującego jest fakt, że umoż-
liwia ona stosowania mniejszych
wielkości podstawy formy i wyso-
kości piętrowania, co przyczynia
się do poprawy wydajności. Ruch
otwierania cylindra również jest wy-
konywany niezależnie od otwiera-
nia formy. Tłok można cofać przed
otwarciem się formy, co powoduje
skrócenie czasu cyklu. Inne zalety
cylindra to: możliwość tworzenia
obciążeń wstępnych, integralny
kołnierz montażowy oraz przednia
głowica cylindra, płyta dystansują-
ca (podkładka ustalająca) zapew-
niająca dokładne ustawienia koń-
cowe, dodatnia blokada mecha-
niczna, duże powierzchnie bloko-
wania zapewniające długą żywot-
ność serwisową, wymienne cylin-
dry i wysoki stopień dokładności.
Cylinder jest wykonany z utwardza-
nych komponentów i jest zdolny
do wytrzymania ciężkich obciążeń.
Posiada on maksymalne hydrau-
liczne ciśnienie robocze wynoszą-
ce 3.625 PSI w cylindrze i jest do-
stępny w różnych wielkościach,
umożliwiających wytrzymanie ob-
ciążeń związanych z ciśnieniem
wtryskiwania tworzyw sztucznych
w gnieździe formowanej części.
Cylinder jest w stanie wytrzymać
temperatury do 180°C, a czujniki
zbliżeniowe wytrzymują temperatu-
ry do 100°C.
www.dme.net
W niniejszym artykule opisano
patenty europejskie przyznawane
spółkom włoskim prowadzącym
działalność w sektorze tworzyw
sztucznych i gumy. Aby uzyskać
dodatkowe informacje na temat
poszczególnych patentów, zainte-
resowani proszeni są o bezpo-
średnie zwrócenie się do zakła-
dów, których dane kontaktowe są
dostępne w naszej redakcji (Vero-
nica Zucchi – tel. +39 02 82283736
– email: v.zucchi@macplas.it).
Ramię z uchwytem na stemple
w systemie rotacyjnym
Maszynę do formowania rotacyj-
nego wyposażono w ramię
z uchwytem na stemple złożone
z wału głównego, z obrotowego
napędzanego wału wtórnego
umieszczonego w gnieździe wraz
z wałem głównym, z płyty
z uchwytem na stempel zamonto-
wanej na końcu wału wtórnego
oraz z systemu czujników tempe-
ratury wewnątrz stempla.
System czujników składa się z co
najmniej jednej sondy termicznej
zamontowanej wewnątrz stempla,
z jednego kolektora elektryczne-
go zainstalowanego na wale
wtórnym oraz z drugiego,
umieszczonego na wale głów-
nym. Szereg przewodów elek-
trycznych łączy kolejne sondy
termiczne z pierwszym kolekto-
rem elektrycznym, skąd popro-
wadzone jest połączenie do dru-
giego kolektora i kolejno, do pa-
nelu maszyny.
Patent EP 1736292 (A1) – 27 gru-
dzień 2006 (Polivinil Rotomachi-
nery)
System zamykania
Nowy system zamykania zespołu
Cylinder
z czujnikiem
Włoskie
patenty
wtryskowego składa się z drążka
zamykającego wprawianego
w ruch osiowy tłokiem rozrucho-
wym. Przesuw ten odbywa się
między otworem wtryskowym
i punktem przewidzianym na jego
zamknięcie. Ponadto, system wy-
posażono w gwintowaną nakrętkę
do nakręcania lub odkręcania
na tłoku celem wyregulowania
pozycji zamknięcia drążka z do-
kładnością mikrometryczną. Za-
daniem sprężystej podkładki
z kolei, wraz z serią wpustów i kli-
nów, jest zamocowanie nakrętki
na tłoku po uprzednim wyregulo-
waniu położenia drążka w pozycji
zamykającej. Nakrętka jest w ca-
łości osadzona w specjalnym
gnieździe, nie wystaje w żaden
sposób poza korpus tłoka rozru-
chowego.
Patent WO 2011067800 (A1) – 9
czerwiec 2011 (Thermoplay)
t
PLAMA
Engineering GmbH
• Wytłaczarki jedno- i dwuślimakowe
• Linie wytłaczarkowe do rur, profili, płyt i folii
• Wtryskarki
• Rozdmuchiwarki
• Rozdmuchiwarki preform PET
• Gwarancja na używane urządzenia
www.PLAMA.de
PLAMA Engineering GmbH
Bergische Sr. 15 D-42781 Haan
P: +49-2129-94160 F:+49-2129-941699
e-mail: info@plama.de
Specjalizujemy się w przetwórstwie tworzyw
dla klientów z branży motoryzacyjnej,
artykułów biurowych oraz tekstylnej.
Oferujemy:
• Wykonywanie elementów z PA, PA66,
POM, PS, ABS, PE, PP oraz materiałów
uszlachetnionych;
• Obtryskiwanie insertów metalowych,
tekstylnych i innych;
• Montaż do gotowego wyrobu.
Gwarantujemy wysoką jakość oraz obsługę
logistyczną na najwyższym poziomie.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo
na naszej witrynie internetowej
Zapraszamy do współpracy.
w w w. p l a s t b u d z a r y. p l
PLASTBUD SP. Z O.O.
68-205 ŻARY, UL. SZKLARSKA 16,
TEL. +48 660 441 056; +48 728 833 008,
FAX +48 68 374 05 09
TOMASZ.KRUCZKOWSKI@PLASTBUDZARY.PL
tworzywa P4 11 maszynyi urzàdzenia 47
Profine Group, wiodący niemiecki
producent profili okiennych, zaku-
pił linie do wytłaczania stożkowych
profili od specjalisty w dziedzinie
wytłaczania – KraussMaffei Ber-
storff.
Zamówienie jest kontynuacją po-
przedniej instalacji i obejmuje sie-
dem samodzielnych współwytła-
czarek KMD 63 K/P. Te stożkowe
wytłaczarki z dwoma ślimakami są
już zainstalowane w zakładach fir-
my w Berlinie i w Pirmasens, celem
konfiguracji unowocześnionych
rozwiązań produkcyjnych.
„Jesteśmy pod dużym wrażeniem
wysokiej jakości i elastyczności za-
stosowań systemów KraussMaffei
Berstorff.
Te wyjątkowo kompaktowe maszy-
ny są idealne do przetwarzania
szerokiej palety formulacji profili
od tanich do profili o dużej warto-
ści. Kompaktowe maszyny pozwa-
lają zaoszczędzić drogą po-
wierzchnię produkcyjną, można je
szybko zmieniać i przystosowy-
wać, dzięki czemu pozwalają one
na elastyczne wtryskiwanie z róż-
nych pozycji względem wytłaczarki
głównej”, powiedział Jens
Münchow, kierownik techniczny
Profine Group.
„Współwytłaczarki można doko-
wać do różnych matryc współwy-
tłaczania absolutnie bez żadnej ko-
nieczności adaptacji; można je
przesuwać ręcznie w dowolnym
kierunku”, dodał.
Profine Group – jak wielu produ-
centów profili – musi stawić czoła
coraz większemu zapotrzebowaniu
na większą elastyczność podczas
przetwarzania tanich materiałów.
KraussMaffei opracował specjalny
koncept ślimaka, który jest tak sa-
mo efektywny podczas przetwarza-
nia nowego PVC, jak również mie-
szanych recyklatów oraz wysoko
wypełnianych preparatów.
Gdy grupa postanowiła przeprojek-
tować swoje stożkowe modele, in-
żynierowie zwrócili szczególną
uwagę na stabilność ciśnienia
wzbudzenia i elastyczność proce-
su.
Recyklat jest coraz częściej stoso-
wany do tworzenia warstw rdzen-
nych profili okiennych, celem
zmniejszenia zużycia zasobów
i kosztów. Wytłaczarki z serii stoż-
kowej, ze swoją ekstremalnie wy-
soką odpornością na zużycie ze
względu na techniki spawania mo-
libdenowego są optymalnie przy-
stosowane do przetwarzania recy-
klatów.
Współwytłaczarki KraussMaffei
Berstorff mogą być dostarczane al-
bo z własnym układem sterowania
C5, albo z układem sterowania zin-
tegrowanym w wytłaczarce głów-
nej.
W tym ostatnim przypadku, obie
wytłaczarki są sterowane z central-
nego panelu obsługi. Inną zaletą
tego rozwiązania współwytłaczarki
są zmotoryzowana regulacja, łatwa
obsługa oraz fakt, że system po-
miarowy i lej można odchylić
w bok.
www.kraussmaffei.com
Od ponad 25 lat naszym klientom
RIHUXMHP\ NRPSOHNVRZH UR]ZLÈ]DQLD
Z ]DNUHVLH ZWU\VNX ODNLHURZDQLD L PRQWDĝX
1DV] SDUN PDV]\QRZ\ WZRU]È
1RZRF]HVQD Z SHïQL ]DXWRPDW\]RZDQD OLQLD ODNLHUQLF]D ľ
(7 |obolów, pelua |||maly/acja) do |a||e|owau|a mo||ego l|/y wa|slwowego.
Noĝ||woĂó |a||e|owau|a dela|| o pow|e|/chu| od O,O1 m ľ
2
do 2m
2
,
/a|ówuo ws/e|||ego |od/aju p|asl|||, s/|lo |ub mela|.
Wtryskarki o sile zwarcia od 80T do 3500T ľ
P|/elwa|/amy PP, ABS, LLûPE, PBT, PS | |uue le|mop|asly
-L|u|a p|odu|cj| |s/lalle| po||u|elauowych. ľ
2IHUXMHP\ WDNĝH PRĝOLZRĂÊ Z\NRQDQLD QDU]ÚG]L L GRUDG]WZR WHFKQLF]QH
GOD NOLHQWD has/ym alulem jesl wy|wa||ğ|owaua |ad|a / dlugo|elu|m
doĂw|adc/eu|em, |ló|a gwa|auluje peleu p|olesjoua||/m.
Pos|adaue ce|lyğ|aly(ISO 9001, ISO/TS 16949 i ISO 14001) do|umeuluj|
uajwyĝs/| ja|oĂó uas/ych uslug. has/ym |oul|aheulom /apewu|amy
|ou|u|eucyju| ceuç, ja|oĂó, e|aslyc/uoĂó | le|m|uowoĂó.
.217$.7
K0RAN //N Po|aud Sp. / o.o.
Auuopo| 4 O8-28G wa|s/awa
Te|. GO1 22 2O 99 - P|e/es /a|/|du
GO1 99 1G 88 - ûy|. Ro/woju
GG4 O5 G8 G5 - ûy|. haud|owy
22 814 OG 89 - û/|al haud|owy
Wytłaczarka
profili
KRAUSS MAFFEI
Niech nadchodzący 2012 rok
przyniesie Państwu wiele szczęścia
ta obejmuje:
ľ
Llnle do wyt|aczanla:
- rur z PL, PP oraz PPP, PLX, PvC
- proğ|l z PvC, PU, TPP, A8S, WPC
- |o|ll l p|yt z PvC, PLT, PP, PS, A8S, PMMA
ľ
Llnle do recyk|lngu: PLT, HDPL
ľ
Termo|ormlerkl do opakowan jednorazowycb
ľ
Pozdmucblwarkl: wyt|aczanle l wtrysko-rozdmucb
ľ
Poboty do wtryskarek l |ML
ľ
Urzzdzenla cb|odnlcze l termoregu|acyjne
ľ
|nne maszyny do PTS
ľ
Llnle do drukowanla/ma|owanla tworzyw
.RPSOHNVRZD L SURIHVMRQDOQD REVïXJD
Projektowanie, dostawa, rozruch
0DV]\Q\ ] FHUW\ğNDWHP &(
44-1OO G|lwlce
u|. Toszecka 1O1
te|./|ax (32) 335 4O O2
e-mal|: bluro@toptecbnlk.p|
webslte: www.toptecbnlk.p|
Peprezentujemy ponlĝsze ğrmy:
www.toptechnik.pl
www.toptechnik.pl
8Ǹɕɺɴȹ ɺɴɜȐȵȽȨȰɄȹѮ ɬɕɺȐȵȰȨȐȬ ɉɄȹɴΆȵȽɄΆȃȨ ɬ ȽǸȇȃȣɄȇɺʢȃɴȹ ҬҩҫҬ ɑɄȰɤ
Ϲɴȃɺɴ HȐȇǸȰȃȬǸ
o gdYo^c| o dYo o g o^c|
Ǹɕɺɴȹ 88Ǹ ȹ ɺɴɜȐȵȽȨȰɄȹѮ ɬɕ ȵȰȨȐȬ ɉɄȹɴΆȵȽɄΆȃ ɬɕɺɺȐȵ
ȃɺɴ
ȇɺʢȃɴȹ
Ϲɴ Ϲɴȃ ɴ
ȃȨ ɬ ȽǸȇȃȣɄ ȣɄȇ
ȃɺɴ HȐȇǸȰȃȬǸ
ȹ ҬҩҫҬ ɑɄȰɤ
ȇ Ȱ
ɑɄ
Reklamy na terenie Polski (i krajów innych niż wymienione poniżej)
przyjmuje wyłącznie redakcja
• tel. +48 32 746 03 13
Na terenie:
Niemiec, Austrii i Szwajcarii – Lerner Media Consulting GmbH
• tel. +49 6226 971515
Włoch i pozostałych krajów UE – Promaplast srl.
• Veronica Zucchi – v.zucchi@promaplast.org, tel. +39 02 82283736
Azji – Worldwide Services Co. Ltd. (Tajwan)
• tel. +886 4 23251784
Nasza oferta dostępna jest w Internecie: www.kwartalnik.tworzywa.pl
Reklama Strona Strona www
ANWIL . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . www.anwil.pl
ARTEC . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 38. . . . . . . . . . www.artec.at
ASSOCOMAPLAST . . . . . . . 51. . . . . . . . . . . . . www.assocomaplast.org
AZOTY TARNÓW. . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . www.azoty.tarnow.pl
BATTENFELD. . . . . . . . . . . . 44. . . . . . . . . . . . . www.battenfeld.pl
BOPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. . . . . . . . . . . . . www.basellorlen.com.pl
COLEX . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. . . . . . . . . . . . . www.colex.com.pl
DEMAG. . . . . . . . . . . . . . . . . 40. . . . . . . . . . . . . www.demag.pl
DEPUR PADANA ACQUE . . 25. . . . . . . . . . . . . www.depurpadana.com
DOPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. . . . . . . . . . . . . www.dopak.pl
ECEBD . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . . . . www.ecebd.com
ELBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. . . . . . . . . . . . . www.elbi.com.pl
EREMA. . . . . . . . . . . . . . . . . 42. . . . . . . . . . . . . www.erema.at
GRAFE . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. . . . . . . . . . . . . www.grafe.pl
KORAM. . . . . . . . . . . . . . . . . 47. . . . . . . . . . . . . www.koram-zzm.com.pl
LANXESS . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . www.lanxess.com
MASTERCOLORS . . . . . . . . 17. . . . . . . . . . . . . www.mastercolors.com.pl
MOLDMASTERS . . . . . . . . . 27. . . . . . . . . . . . . www.moldmasters.com
MT PERYFERIA . . . . . . . . . . 35, 36. . . . . . . . . . www.mtperyferia.pl
P3SOLUTIONS. . . . . . . . . . . 43. . . . . . . . . . . . . www.p3s.pl
PLAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. . . . . . . . . . . . . www.plama.de
PLAST 2012 . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . www.plastonline.org
PLASTBUD. . . . . . . . . . . . . . 46. . . . . . . . . . . . . www.plastbudzary.pl
PLASTICSEUROPE . . . . . . . 19. . . . . . . . . . . . . www.plasticseurope.pl
PLASTIGO . . . . . . . . . . . . . . 21, 23. . . . . . . . . . www.plastigo.pl
PLASTLINE. . . . . . . . . . . . . . 13, 15. . . . . . . . . . www.plastline.com.pl
PLASTPOL . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . www.plastpol.com
TOP TECHNIK . . . . . . . . . . . 48. . . . . . . . . . . . . www.toptechnik.pl
TWORZYWA.PL . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . www.tworzywa.pl
WALOR. . . . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . www.walor.biz
WARTACZ . . . . . . . . . . . . . . 29, 30, 31, 32. . . . www.wartacz.com.pl
ZAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. . . . . . . . . . . . . www.zak.eu
SPIS REKLAMODAWCÓW
(
3
9
)
1
3
9
6
6
0
2
8
4
,
-
W∑OSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW MASZYN
DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY
ASSOCOMAPLAST
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo F/3 - 20090 Assago (Milan), Italy
tel +39 02 8228371 - fax +39 02 57512490
e-mail: info@assocomaplast.org - www.assocomaplast.org
ORYGINALNOŚĆ
DOŚWIADCZENIE
NIEZAWODNOŚĆ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful