Instrukcja Obsługi FordFocus

Ilustracje, informacje i dane techniczne zawarte w tej publikacji odzwierciedlają aktualny stan naszej wiedzy i zostały skorygowane w momencie oddawania publikacji do druku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, zgodnie z naszą dewizą zakładającą stały rozwój i doskonalenie naszych produktów. adna część tej publikacji nie mo e być odtwarzana, przechowywana w systemach komputerowych (bazach danych), ani przekazywana w jakiejkolwiek formie elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, nagrań, tłumaczeń lub za pomocą innych środków przekazu bez uprzedniego zezwolenia Ford Motor Company Limited. adna część tej instrukcji nie mo e być u yta w jakiejkolwiek innej publikacji. Choć doło yliśmy wszelkich starań, by uczynić niniejszą publikację na tyle kompletną i dokładną, na ile to było mo liwe, mo e ona jednak zostać poddana pewnym zmianom. Niniejsza publikacja opisuje ró ne warianty i wersje dostępne w ramach modeli Ford we wszystkich krajach europejskich i dlatego niektóre elementy mogą nie dotyczyć Twojego pojazdu. Uwaga: Oryginalne części zamienne i akcesoria firmy Ford zostały specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane z przeznaczeniem dla samochodów marki Ford. Są one przeznaczone do Twojego pojazdu. Chcemy równie zaznaczyć, e nieoryginalne części i akcesoria dostępne na rynku nie były testowane ani zatwierdzone przez Forda, chyba e firma Ford stwierdzi inaczej. Pomimo stałej kontroli rynku nie mo emy zagwarantować przydatności tych części. Ford nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane u yciem tych części lub akcesoriów. E Copyright 2004 Wydane przez Ford Polska Sp. z o.o. Kod nr CG3321pl 07/2004

Spis treści

Przed jazdą Wstęp Tablica rozdzielcza Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne 2 4 15

Siedzenia, pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna 75 Uruchamianie i jazda Rozruch Jazda Wskazówki w przypadku awarii Obsługa serwisowa Przeglądy okresowe i obsługa Dane techniczne 145 158 95 98 114

Skorowidz alfabetyczny

179

tote niektóre jej fragmenty mogą nie dotyczyć Państwa samochodu. w związku z istniejącym cyklem wydawniczym instrukcja ta opisuje pewne rozwiązania jeszcze przed ich ogólnym udostępnieniem w produkowanych pojazdach. jak równie przyjemną jazdę. Do Państwa dyspozycji pozostaje sieć ponad 7 000 Autoryzowanych Dealerów Forda w całej Europie. by szybko i fachowo dokonać obsługi Twojego samochodu. Instrukcja Obsługi opisuje wszystkie wersje modelu dostępne w Europie.Wstęp WPROWADZENIE Gratulujemy świetnego wyboru. Ponadto w wyposa eniu stacji znajduje się szeroka gama specjalistycznych przyrządów. W czasie sprzeda y samochodu nale y pamiętać o przekazaniu nowemu nabywcy Instrukcji Obsługi. skonstruowanych wyłącznie do obsługi pojazdów Ford. jakim jest zakup nowego samochodu Ford. Uprzejmie prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi pojazdu. Regularna obsługa Państwa pojazdu pozwala utrzymać go w stałej gotowości do jazdy oraz uzyskać wysoką cenę przy jego sprzeda y. 2 . Specjalnie wyszkolony personel przygotowany jest na to. Stanowi ona nieodłączną część wyposa enia samochodu. Co więcej. Dokładne poznanie pojazdu zapewni jego ekonomiczną i bezpieczną eksploatację.

3 . to przed przystąpieniem do naprawy sprawd koniecznie w odpowiednim rozdziale tej instrukcji. yczymy bezpiecznej i przyjemnej jazdy samochodem Ford. Je eli to mo liwe. Wskazówka: Wa ne informacje umieszczono równie w ustępach oznaczonych słowem Wskazówka. Twojego pojazdu lub jego wyposa enia? W tej ksią ce odpowiedzi na takie pytania zawarte są w komentarzach opatrzonych symbolem trójkąta ostrzegawczego. Po przejechaniu 1 500 km mo esz stopniowo wykorzystywać mo liwości Twojego pojazdu a do maksymalnej dozwolonej prędkości. DOCIERANIE POJAZDU Nale y powstrzymywać się od zbyt energicznej jazdy przez pierwsze 1 500 km.Wstęp DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Symbole ostrzegawcze stosowane w niniejszej instrukcji W jaki sposób mo esz zmniejszyć ryzyko własnych obra eń i zapobiec ewentualnym uszkodzeniom innych pojazdów. Jest to konieczne. przez pierwsze 150 km jazdy po mieście i 1 500 km jazdy po szosie unikaj gwałtownego hamowania. W tym okresie pojazd mo e mieć inną charakterystkę prowadzenia. aby części ruchome mogły się prawidłowo uło yć. Zmieniaj często prędkość i unikaj przecią ania silnika. przed czym dany znak ostrzega. Nowe opony wymagają dotarcia na odcinku około 500 km. Dlatego nale y unikać zbyt gwałtownej jazdy przez pierwsze 500 km. Symbole ostrzegawcze stosowane w Twoim poje dzie Je eli spotkasz się z tym symbolem.

Tablica rozdzielcza 4 .

tylne światła przeciwmgielne Patrz strona 16 16 32 6 32 33-34 18 20-22/ 13-14 23 19 69 19 23 20 19 31 36 31 35 127-132 16 15-16 5 . przednie światła przeciwmgielne.Tablica rozdzielcza Poło enie Opis Regulacja ustawienia reflektorów Otwieranie baga nika Kierunkowskazy/światła drogowe Zestaw wska ników Sygnał d więkowy D wignia wycieraczek Popielniczka/zapalniczka Komputer pokładowy/Dodatkowy zestaw wska ników ST170 Nawiewniki Światła awaryjne Lampka kontrolna układu unieruchamiania silnika Zegar cyfrowy Zespół audio: Patrz oddzielna instrukcja Ogrzewanie/wentylacja/klimatyzacja Ogrzewanie tylnej szyby Ogrzewanie przedniej szyby Włącznik zapłonu (stacyjka) Układ automatycznej kontroli prędkości Regulacja ustawienia kierownicy Zdalne sterowanie systemem audio Skrzynka bezpieczników Regulacja oświetlenia tablicy rozdzielczej Oświetlenie zewnętrzne.

lampki ostrzegawcze i kontrolne zostały przedstawione na następnych stronach.Tablica rozdzielcza Standardowy zestaw wska ników ST170 ZESTAW WSKA NIKÓW Poszczególne przyrządy. 6 .

Jeśli świeci się podczas jazdy. lampka zapali się na chwilę. aby potwierdzić sprawność układu. aby potwierdzić sprawność układu. Jeśli świeci się podczas jazdy. Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej/napinaczy pasów bezpieczeństwa Po włączeniu zapłonu (kluczyk w poło eniu II). lampka zapali się na chwilę. 7 . Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Poduszka powietrzna. oznacza to usterkę. unikaj gwałtownego przyspieszania oraz doprowadzania silnika do du ych prędkości obrotowych i niezwłocznie sprawd pojazd w specjalistycznej stacji obsługi. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Automatyczna skrzynia biegów i Ochronny układ chłodzenia. Zgłoś się do specjalistycznej stacji obsługi. Je eli lampka wcią miga. Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. Je eli lampka miga podczas jazdy. natychmiast zredukuj prędkość. Je eli lampka zapali się. oznacza to usterkę. oznacza to awarię.Tablica rozdzielcza Lampka ostrzegawcza silnika (w zale ności od kraju i silnika) Wielofunkcyjna lampka ostrzegawcza: Automatyczna skrzynia biegów/układ chłodzenia Lampka ta zapala się po włączeniu zapłonu. kiedy silnik pracuje. Jak najszybciej zgłoś się do specjalistycznej stacji obsługi. Po włączeniu zapłonu (kluczyk w poło eniu II). Jak najszybciej zgłoś się do specjalistycznej stacji obsługi.

aby potwierdzić sprawność układu. Lampka kontrolna kierunkowskazów Lampka kontrolna układu BTCS/TCS Lampka kontrolna układu ESP Jeśli nagle lampka zaczyna migać z du ą częstotliwością. oznacza to przepalenie się jednej z arówek kierunkowskazów. Lampka kontrolna świateł drogowych Symbol na lampce kontrolnej zale y od zamontowanego układu. Po włączeniu zapłonu (kluczyk w poło eniu II). W takim wypadku układ zostanie wyłączony.Tablica rozdzielcza Lampka ostrzegawcza otwartych drzwi Lampka kontrolna układu kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS)/ elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy (ESP) Zapala się. oznacza to awarię układu. gdy włączone są światła drogowe lub gdy u ywany jest błyskowy sygnał świetlny. Zapala się. 8 . Je eli lampka nie zapala się po włączeniu zapłonu lub świeci się ciągle podczas jazdy. je eli którekolwiek z drzwi lub pokrywa baga nika nie są prawidłowo zamknięte. Podczas jazdy lampka kontrolna błyska podczas działania układu (oprócz BTCS). Sprawd układ w specjalistycznej stacji obsługi. lampka zapali się na chwilę.

Lampka ta zapala się po włączeniu zapłonu. Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa (pojazdy bez komputera pokładowego) Jeśli lampka świeci się. Lampka ostrzegawcza ładowania Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju Lampka ta zapala się po włączeniu zapłonu. lampka kontrolna zapali się i pozostanie włączona do chwili ponownego włączenia układu lub wyłączenia zapłonu. 9 .Tablica rozdzielcza Wskazówka: Je eli układ zostanie wyłączony ręcznie przez naciśnięcie przełącznika układu TCS/ESP. Wskazówka: Nie mo na wyłączyć układu BTCS. nie nale y kontynuować podró y. Jeśli lampka nie gaśnie po uruchomieniu silnika lub zapala się podczas jazdy. wyłączyć silnik i sprawdzić poziom oleju silnikowego. nale y zatrzymać pojazd. Dolej oleju. Je eli lampka ta nie zgaśnie po uruchomieniu silnika lub zapala się podczas jazdy. Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. Nawet gdy poziom oleju jest prawidłowy. nale y jak najszybciej zatankować pojazd. Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. je eli jego poziom jest zbyt niski. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziałach Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS)/Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) i Przełącznik układu TCS/ESP. nale y wyłączyć wszystkie zbędne odbiorniki prądu i niezwłocznie udać się do najbli szej specjalistycznej stacji obsługi. ale sprawdzić silnik w specjalistycznej stacji obsługi.

10 . oznacza to usterkę. Zgłoś się do specjalistycznej stacji obsługi. Wa ne wskazówki dotyczące układu ABS znajdują się w podrozdziale Hamulce.Tablica rozdzielcza Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego Lampka ostrzegawcza układu ABS Po włączeniu zapłonu (kluczyk w poło eniu II). Mo liwe będzie normalne hamowanie (bez układu ABS). lampka zapali się na chwilę. Po włączeniu zapłonu (kluczyk w poło eniu II). lampka zapali się na chwilę. Lampka świeci się. Jeśli świeci się podczas jazdy. gdy hamulec ręczny jest zaciągnięty. niezwłocznie sprawd układ hamulcowy w specjalistycznej stacji obsługi. aby potwierdzić sprawność układu. Jeśli lampka pali się po zwolnieniu hamulca ręcznego lub podczas jazdy. aby potwierdzić sprawność układu.

oznacza to usterkę. Stopniowo zmniejszaj prędkość pojazdu. Lampka kontrolna nadbiegu (automatyczna skrzynia biegów) Je eli obie lampki ostrzegawcze zapalą się jednocześnie. Przy normalnej temperaturze pracy silnika wskazówka znajduje się w poło eniu środkowym. Jak najszybciej zgłoś się do specjalistycznej stacji obsługi. zatrzymaj pojazd. Wska nik temperatury płynu chłodzącego silnik Lampka kontrolna świecy arowej (pojazdy z silnikiem Diesel) Lampka ta zapala się po włączeniu zapłonu. Lampka ta działa w połączeniu z poło eniem D d wigni zmiany biegów i świeci się. Nie wciskaj pedału hamulca gwałtownie. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Automatyczna skrzynia biegów. Je eli lampka miga podczas jazdy. jak to będzie mo liwe w bezpieczny sposób. Szczegółowe informacje dotyczące działania układu znajdziesz w podrozdziale Układ automatycznej kontroli prędkości. Nie włączaj silnika przed zgaśnięciem lampki.Tablica rozdzielcza Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego i lampka ostrzegawcza układu ABS Lampka kontrolna układu automatycznej kontroli prędkości Świeci się. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Rozruch. tak szybko. gdy włączony jest układ kontroli prędkości. Ostro nie u ywaj hamulca. Przed dalszą jazdą układ hamulcowy powinien zostać sprawdzony przez specjalistę. 11 . gdy nadbieg jest wyłączony.

Aby go wyzerować. Obrotomierz Przycisk kasujący Drogomierz Rejestruje całkowity przebieg samochodu. Licznik dzienny Drogomierz 12 . Prędkościomierz Dodatkowo zaświeci się wielofunkcyjna lampka ostrzegawcza: Automatyczna skrzynia biegów/układ chłodzenia.Tablica rozdzielcza Dojście wskazówki do czerwonego pola powoduje włączenie ochronnego układu chłodzenia. Licznik dzienny Licznik dzienny mo e rejestrować przebieg pojedynczej podró y. który pozwala na ograniczoną czasowo jazdę pomimo zmniejszenia ilości płynu chłodzącego w układzie. nale y wcisnąć przycisk kasujący. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Ochronny układ chłodzenia.

Jazda w warunkach. 13 . ciśnienie będzie rosło w miarę wzrostu prędkości silnika i malało w miarę spadku prędkości silnika. wskazówka wska nika ciśnienia oleju spadnie do najni szego poło enia skali wska nika i zapali się lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Miarka poziomu oleju. po której znajduje się wlew paliwa.Tablica rozdzielcza Wska nik paliwa Pusty Wska nik ciśnienia oleju Strzałka obok ideogramu dystrybutora wskazuje stronę. jak jest to mo liwe w bezpieczny sposób i natychmiast wyłącz silnik. W warunkach normalnej jazdy wskazanie ciśnienia oleju będzie się wahać w zale ności od prędkości obrotowej silnika. Sprawd poziom oleju i w razie potrzeby dolej oleju. Zatrzymaj pojazd. Wska nik ciśnienia oleju Wska nik temperatury oleju Lampka ostrze enia o oblodzeniu (patrz strona 14) Je eli ciśnienie oleju silnikowego spadnie poni ej normalnego zakresu. gdy wskazówka wska nika ciśnienia oleju znajduje się stale w najwy szej części skali. tak szybko. mo e doprowadzić do uszkodzenia silnika. DODATKOWY ZESTAW WSKA NIKÓW ST170 Wskazuje ciśnienie oleju silnikowego do zalecanego bezpiecznego poziomu maksymalnego 5 barów.

Lampka ostrze enia o oblodzeniu 14 . przy temperaturach poni ej +1 ºC lampka ostrzegawcza zapala się na czerwono. a nie jego poziom. Komputer pokładowy Nawet je eli temperatura wzrośnie powy ej +4 ºC. Niski poziom płynu spryskiwaczy szyb Lampka ta wskazuje niski poziom płynu spryskiwaczy szyb. W wersji ST170. Wskazuje temperaturę oleju silnikowego. e droga jest wolna od zagro eń typowych dla niepogody. Przy normalnej temperaturze pracy silnika wskazówka znajduje się w części tarczy odpowiadającej normalnej pracy. Wska nik ten wskazuje temperaturę oleju silnikowego. DODATKOWE LAMPKI OSTRZEGAWCZE Gdy temperatura zewnętrzna spadnie poni ej +5 ºC.Tablica rozdzielcza Wska nik temperatury oleju Dodatkowy zestaw wska ników ST170 Po włączeniu zapłonu (kluczyk w poło eniu II). Je eli wskazówka znajdzie się w strefie oznaczonej kolorem czerwonym. a ostygnie. nie gwarantuje to. pomarańczowy symbol ostrzega o mo liwości oblodzenia drogi. tak szybko. Zatrzymaj pojazd. natychmiast wyłącz silnik i poczekaj. Jak najszybciej dolej płynu. lampki te zapalą się na chwilę. e silnik przegrzewa się. oznacza to. jak jest to mo liwe w bezpieczny sposób.

Przednich świateł przeciwmgielnych nale y u ywać tylko wtedy. Światła wyłączone Światła pozycyjne Reflektory Światła parkowania Wciśnij i przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dodatkowo. opady śniegu lub deszczu. gdy widoczność jest znacznie ograniczona przez mgłę. Przednie światła przeciwmgielne Włącz światła zewnętrzne i wyciągnij przełącznik o jedno poło enie. włączy się oświetlenie wnętrza. 15 . Lampka kontrolna świeci się. kiedy przednie światła przeciwmgielne są włączone. po otwarciu drzwi kierowcy zabrzmi sygnał d więkowy.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne ELEMENTY STEROWANIA NA TABLICY ROZDZIELCZEJ Przełącznik świateł zewnętrznych Je eli światła zewnętrzne pozostaną włączone po wyłączeniu zapłonu.

Nie wolno ich natomiast u ywać podczas opadów deszczu lub śniegu. Tylnych świateł przeciwmgielnych mo na u ywać tylko wtedy. świecą się obydwie lampki kontrolne. Regulacja oświetlenia tablicy rozdzielczej Włącz światła zewnętrzne i wyciągnij przełącznik o dwa poło enia. nale y wcisnąć przycisk. 16 . Regulacja ustawienia reflektorów Gdy włączone są przednie i tylne światła przeciwmgielne.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Przednie i tylne światła przeciwmgielne Otwieranie baga nika za pomocą zdalnego sterowania Aby otworzyć baga nik. Pokrętło to umo liwia ustawienie reflektrów w zale ności od obcią enia pojazdu. W pojazdach nie wyposa onych w przednie światła przeciwmgielne przełącznik mo e zostać wyciągnięty tylko o jedno poło enie. gdy widoczność jest ograniczona do mniej ni 50 m.

W przypadku holowania przyczepy.1 maks.5 2. 17 .5 1 Masy pojazdu podano w rozdziale Dane techniczne.1 Poło enie pokrętła Wersja 3-/5-drzwiowa 0 0 1.0 1.5 2.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Bez regulacji ustawienia reflektorów Z regulacją ustawienia reflektorów Zalecane poło enia pokrętła regulacji ustawienia reflektorów Obcią enie Liczba osób Przód 1 2 2 2 1 Tył – – 3 3 – Ładunek w baga niku 1 – – – maks.0 1. mo e okazać się konieczne przekręcenie pokrętła o jedno poło enie (+1).5 2.5 Wersja 4-drzwiowa 0 0 1.5 Kombi 0 0 1.0 1.

Popielniczka z przodu Nigdy nie przytrzymuj zapalniczki wciśniętej w gniazdo. dostępną w sprzeda y wśród wielu akcesoriów Forda. nale y ją całkowicie wcisnąć i poczekać. Do korzystania z dodatkowych urządzeń elektrycznych stosuj wyłącznie specjalną wtyczkę z przewodem. zawsze zabieraj zapalniczkę ze sobą.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Zapalniczka Gniazdo zapalniczki i gniazdo zasilania mogą słu yć do zasilania urządzeń elektrycznych zasilanych prądem stałym o napięciu 12 V i natę eniu do 10 A. Zapalniczka działa równie wtedy. 18 . poniewa spowoduje to jej uszkodzenie. aby otworzyć. kiedy zapłon jest wyłączony. Aby włączyć zapalniczkę. a sama wysunie się z gniazda. Jeśli zostawiasz w samochodzie dzieci. Gniazdo zasilania Pociągnij. Jednak jeśli podczas u ywania takich urządzeń wyłączony jest silnik. W pojazdach nie wyposa onych w zapalniczkę naciśnij osłonę gniazda zasilania z obu stron i zdejmij ją. to nale y pamiętać o rozładowywaniu się akumulatora. nale y przycisnąć osłonę w dół i wyciągnąć popielniczkę. Aby opró nić popielniczkę.

aby włączyć lub wyłączyć. Zegar cyfrowy Włącznik ogrzewania przedniej szyby Pojazdy z klimatyzacją regulowaną ręcznie Pojazdy z elektroniczną automatyczną regulacją temperatury Najpierw włącz zapłon. Układ działa tylko wtedy. a następnie zwolnij je. Światła awaryjne mogą być włączone równie przy wyłączonym zapłonie. Po chwili ogrzewanie wyłącza się automatycznie. 19 . Funkcję tę nale y uruchamiać tylko w razie konieczności. wciśnij obydwa przyciski jednocześnie.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Przełącznik świateł awaryjnych Ogrzewanie przedniej i tylnej szyby Słu y do szybkiego odszronienia lub odparowania przedniej lub tylnej szyby. Ka de naciśnięcie zwiększa ustawienie o jeden. Naciśnij przełącznik. Aby ustawić zegar. nale y przytrzymać odpowiedni przycisk wciśnięty do momentu uzyskania odpowiedniej liczby. Aby zmienić opcję 12’ na 24’ godzinną lub odwrotnie. skorzystaj z przycisków H (godziny) i M (minuty). aby włączyć lub wyłączyć. Naciśnij przełącznik. Aby przyspieszyć ustawianie. kiedy silnik jest włączony.

Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Włącznik ogrzewania tylnej szyby Pojazdy z klimatyzacją regulowaną ręcznie KOMPUTER POKŁADOWY Pojazdy z elektroniczną automatyczną regulacją temperatury Poni sze funkcje dostępne są przy włączonym zapłonie: • Temperatura zewnętrzna • Średnia prędkość • Chwilowe zu ycie paliwa • Średnie zu ycie paliwa • Zasięg Elementy sterowania Przycisk "Info" Najpierw włącz zapłon. Po chwili ogrzewanie wyłącza się automatycznie. aby zmienić funkcję. Układ ten działa po włączeniu ogrzewania tylnej szyby. aby włączyć lub wyłączyć. Naciśnij. Ze względów bezpieczeństwa funkcje nale y ustawiać i kasować tylko wtedy. Naciśnij przełącznik. Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne równie posiadają element ogrzewający. gdy pojazd stoi. 20 .

21 . Przycisk kasujący Wskazuje zewnętrzną temperaturę powietrza.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Przycisk wyboru jednostek miar Temperatura zewnętrzna Naciśnij. Wskazuje średnią prędkość obliczaną przez ostatnie 1 000 km lub od ostatniego kasowania. aby wyzerować. Wciśnij przycisk kasujący. W poni szych warunkach zabrzmi krótki sygnał d więkowy: od +4 ºC w dół: ostrze enie o mo liwości oblodzenia od 0 ºC w dół: niebezpieczeństwo oblodzenia drogi. Nawet je eli temperatura wzrośnie powy ej +4 ºC. Średnia prędkość Naciśnij. e droga jest wolna od zagro eń typowych dla niepogody. aby wykasować odczyt na wyświetlaczu (jeśli jest to mo liwe). aby zmienić jednostki miar z metrycznych na brytyjskie i odwrotnie. nie gwarantuje to.

22 . 40 km. Częste sondowanie umo liwia komputerowi błyskawiczne rejestrowanie zmian w sposobie prowadzenia pojazdu. jednak w pewnych okolicznościach mo e te spowodować du e wahania wyświetlanych wartości. jaką mo e pokonać pojazd na paliwie znajdującym się w zbiorniku. Gdy zasięg zmniejszy się do podanych poni ej wartości. aby skasować wskazanie średniego zu ycia paliwa. usłyszysz krótki sygnał d więkowy: 80 km. Zmiany w sposobie prowadzenia pojazdu mogą powodować zmiany wskazywanych wartości.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Chwilowe zu ycie paliwa Zasięg na paliwie w zbiorniku Wskazuje aktualne zu ycie paliwa. Średnie zu ycie paliwa Wskazuje w przybli eniu odległość. Wskazuje średnie zu ycie paliwa od ostatniego kasowania. 0 km. 20 km. W ka dej chwili mo esz wcisnąć przycisk kasujący.

Wskazówka: Nie zaleca się stosowania recyrkulacji powietrza dłu ej ni przez 30 minut. poniewa powietrze nie podlega wtedy wymianie i okna mogą zacząć zaparowywać. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Powietrze z zewnątrz Zawsze oczyszczaj wloty powietrza przed przednią szybą ze śniegu. Korzystanie z klimatyzacji powoduje zwiększenie zu ycia paliwa. gdy temperatura otoczenia jest wy sza ni +4 ºC. Skraplana para wodna jest kierowana na zewnątrz pojazdu. Wskazówka: Układ klimatyzacji działa wyłącznie wtedy. gdzie zostaje ochłodzone. aby zapobiec osiadaniu wosku w filtrze. W lewo Ogrzewanie Skuteczność ogrzewania zale y od temperatury płynu chłodzącego i dlatego właściwy efekt mo na osiągnąć jedynie wtedy. Klimatyzacja Powietrze jest kierowane przez wymiennik ciepła płynu chłodzącego. Dlatego te obecność niewielkiej kału y wody pod zaparkowanym pojazdem jest zjawiskiem normalnym. W dół W prawo Nawiewniki Zamknięte Otwarte W górę 23 . które są zatrzymywane zanim dotrą do wnętrza pojazdu. Przeciwpyłkowy filtr powietrza/filtr z węglem aktywnym Filtr zapewnia skuteczną ochronę przed pyłkami kwiatów i traw. Filtr z węglem aktywnym usuwa nieprzyjemne zapachy. recyrkulacji podlegać będzie jedynie powietrze znajdujące się aktualnie w przedziale pasa erskim. Dodatkowo z powietrza usuwana jest wilgoć. jeśli włączona jest klimatyzacja. Powietrze z zewnątrz nie będzie przedostawać się do wnętrza pojazdu. Recyrkulacja powietrza Gdy wybrana jest recyrkulacja powietrza. liści itp. silnik samochodu jest włączony i włączona jest dmuchawa. zanieczyszczeniami przemysłowymi i kurzem. Dmuchawa Silniczek dmuchawy mo e emitować hałasy. gdy silnik jest ciepły. co ułatwia odparowywanie szyb.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne OGRZEWANIE. w celu zapewnienia wydajnego działania układu. Zaleca się wyłączenie dmuchawy w automatycznej myjni samochodowej.

Aby skutecznie ochłodzić wnętrze pojazdu. skieruj ogrzane powietrze do nawiewników nawiewu na nogi. Regulacja rozprowadzania powietrza Dmuchawa jest wyłączona w poło eniu 0. ELEMENTY STEROWANIA Regulacja temperatury Kierunki przepływu powietrza: Temperatura Nawiew na wysokość twarzy Nawiew na twarz/nogi Nawiew na nogi Nawiew na nogi/przednią szybę Zimno Dmuchawa Ciepło Nawiew na przednią szybę Mniejsza część strumienia powietrza jest zawsze kierowana na przednią szybę. W warunkach niskich temperatur otoczenia lub gdy powietrze jest wilgotne.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Uwagi ogólne na temat regulacji warunków we wnętrzu pojazdu W czasie korzystania z klimatyzacji nale y zamknąć wszystkie okna. Aby skutecznie ogrzać wnętrze pojazdu. skieruj schłodzone powietrze do nawiewników nawiewu na twarz. Aby zwiększyć prędkość dmuchawy. przednia szyba mo e zaparowywać. 24 . Je eli dmuchawa jest wyłączona. wybierz poło enie przełącznika oznaczone wy szą cyfrą. Przełącznik rozprowadzania powietrza mo na ustawić w dowolnym poło eniu pośrednim pomiędzy symbolami. skieruj część powietrza w stronę przedniej szyby i szyb bocznych.

aby przełączyć pomiędzy opcją wentylacji powietrzem z zewnątrz a opcją recyrkulacji powietrza. Wentylacja Odmra anie/ odparowywanie przedniej szyby Ustaw pokrętło regulacji rozprowadzania powietrza w poło eniu lub . W razie potrzeby włącz ogrzewanie tylnej i przedniej szyby. 25 . Funkcja recyrkulacji jest wyłączana automatycznie. W zale ności od potrzeb otwórz nawiewniki centralne i boczne.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Recyrkulacja powietrza Szybkie nagrzewanie wnętrza pojazdu Naciśnij przełącznik. Ustaw dmuchawę w dowolnym poło eniu.

Je eli pokrętło regulacji rozprowadzania powietrza zostanie ustawione w poło eniu . aby włączyć dmuchawę.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne KLIMATYZACJA REGULOWANA RĘCZNIE Włączanie i wyłączanie klimatyzacji Szybkie chłodzenie wnętrza pojazdu Aby włączyć lub wyłączyć chłodzenie. 26 . a klimatyzacja włączy się automatycznie. Po ponownym włączeniu dmuchawy klimatyzacja włączy się automatycznie. klimatyzacja wyłączy się. opcja recyrkulacji powietrza nie mo e być wybrana. Pamiętaj. Lampka kontrolna w przełączniku sygnalizuje działanie układu. W tym przypadku lampka kontrolna klimatyzacji w przełączniku nie zapali się. Chłodzenie powietrzem z zewnątrz Odmra anie/ odparowywanie przedniej szyby Do pojazdu napływa powietrze z zewnątrz. naciśnij przełącznik A/C. Je eli pokrętło dmuchawy zostanie ustawione w poło eniu 0.

Unikaj regulowania ustawień.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Zmniejszenie wilgotności powietrza w poło eniu Zalecane ustawienia układu dla wszystkich pór roku to 22 ºC i tryb AUTO (klimatyzacja jest włączona). Naciśnięcie przycisku AUTO raz włączy tryb AUTO (automatyczny). ilość i rozprowadzanie powietrza są sterowane automatycznie i regulowane w zale ności od warunków jazdy i warunków pogodowych. Czujnik mierzący temperaturę we wnętrzu pojazdu znajduje się pod przełącznikami regulacji temperatury i prędkości dmuchawy i nie nale y go niczym przesłaniać. strumień powietrza kierowany jest na szybę przednią i na szyby boczne. dopóki silnik się nie rozgrzeje. nawiewniki boczne i centralne powinny być całkowicie otwarte. Temperatura. Przy niskich temperaturach zewnętrznych. gdy wnętrze pojazdu jest bardzo nagrzane lub schłodzone. 27 . Włączenie klimatyzacji zmniejsza wilgotność wewnątrz pojazdu i przyspiesza odparowywanie szyb. Układ elektronicznej automatycznej regulacji temperatury automatycznie dostosowuje ustawienia do bie ących warunków. W razie potrzeby mo na wyregulować poszczególne ustawienia. gdy układ jest w trybie AUTO. ELEKTRONICZNA AUTOMATYCZNA REGULACJA TEMPERATURY Aby układ działał prawidłowo.

Prędkość dmuchawy pokazywana jest na wyświetlaczu. aby zwiększyć prędkość dmuchawy.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Regulacja temperatury Ręczne sterowanie układem elektronicznej automatycznej regulacji temperatury Dmuchawa Niebieski przycisk: ni sza temperatura. W poło eniu LO (poni ej 16 ºC) układ przełączy się na stałe chłodzenie. i nie będzie utrzymywał stałej temperatury. Naciśnij przycisk . Czerwony przycisk: wy sza temperatura. w poło eniu HI (powy ej 28 ºC) na stałe ogrzewanie. Naciśnij przycisk . aby zmniejszyć prędkość dmuchawy. Za pomocą przycisków mo na wybrać temperaturę pomiędzy 16 ºC a 28 ºC. Zalecane standardowe ustawienie to 22 ºC. 28 .

Do pojazdu napływa powietrze z zewnątrz. naciśnij odpowiedni przycisk. Mo na wybrać dowolną kombinację ustawień . Prędkość dmuchawy i temperatura regulowane są automatycznie i nie mo na ich ustawić ręcznie. Aby powrócić do trybu AUTO. 29 . Powietrze z zewnątrz będzie wprowadzane do wnętrza pojazdu. Nawiew na wysokość twarzy Nawiew na nogi Nawiew na przednią szybę Kiedy ustawienie jest wybrane. i wyłączają się automatycznie i włącza się klimatyzacja. Nie mo na wybrać opcji recyrkulacji powietrza. a temperatura na HI.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Rozprowadzanie powietrza Odmra anie/ odparowywanie przedniej szyby Aby ustawić rozprowadzanie powietrza. Dmuchawa jest ustawiona na maksymalne obroty. naciśnij przycisk AUTO lub przełącznik(i) ze świecącymi się lampkami kontrolnymi. Kiedy ustawienie zostanie wybrane. i jednocześnie. . Ustaw przełącznik regulacji rozprowadzania powietrza na . Klimatyzacja jest włączana automatycznie. Je eli przełącznik regulacji rozprowadzania powietrza jest ustawiony na . nie mo na wybrać recyrkulacji powietrza. automatycznie włączy się ogrzewanie przedniej i tylnej szyby.

Lampka kontrolna w przełączniku nie świeci się w trybie automatycznym. Recyrkulacja powietrza Naciśnij przełącznik recyrkulacji.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Włączanie i wyłączanie klimatyzacji Automatyczne sterowanie recyrkulacją powietrza Gdy układ jest w trybie. Po osiągnięciu wybranej temperatury. AUTO a temperatura na zewnątrz i wewnątrz jest dosyć wysoka. Je eli wciśnięty zostanie tak e przycisk recyrkulacji powietrza. Wyłączanie elektronicznej automatycznej regulacji temperatury Naciśnij przycisk A/C. Naciśnij przycisk OFF. powietrze z zewnątrz nie będzie doprowadzane do wnętrza pojazdu. aby zapewnić jak najlepsze chłodzenie wnętrza. układ automatycznie wybiera opcję powietrza z zewnątrz. układ automatycznie wybiera opcję chłodzenia powietrzem recyrkulacyjnym. ogrzewania przedniej i tylnej szyby). aby włączyć/wyłączyć klimatyzację. aby przełączyć pomiędzy opcją wentylacji powietrzem z zewnątrz a opcją recyrkulacji powietrza. 30 . aby wyłączyć elektroniczną automatyczną regulację temperatury. aby ponownie włączyć elektroniczną automatyczną regulację temperatury. Naciśnij dowolny przycisk (oprócz przycisków recyrkulacji powietrza.

kiedy pojazd jest w ruchu. Zapłon i wszystkie główne obwody elektryczne są odłączone. II Zapłon i wszystkie obwody elektryczne są włączone. Nigdy nie przekręcaj kluczyka w poło enie 0.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne ELEMENTY STEROWANIA NA KOLUMNIE KIEROWNICY Stacyjka z blokadą kierownicy 0 Zapłon wyłączony. Świecą się lampki kontrolne i ostrzegawcze.nale y je wybierać równie . Nale y puścić kluczyk natychmiast po uruchomieniu silnika. aby nie rozładować akumulatora. ustaw d wignię w jej pierwotnym poło eniu. Aby zabezpieczyć kierownicę. Gdy kluczyk zostanie wyjęty ze stacyjki. I Kierownica odblokowana. Regulacja ustawienia kolumny kierownicy Nigdy nie reguluj ustawienia kierownicy. gdy d wignia zmiany biegów znajduje się w poło eniu P (parkowania). gdy pojazd jest w ruchu. 31 . Włącznik zapłonu nie powinien pozostawać w tym poło eniu zbyt długo. III Rozrusznik uruchomiony. W tym poło eniu kluczyk znajduje się podczas jazdy . gdy pojazd jest holowany. Aby wyregulować wysokość kolumny kierownicy i odległość kierownicy od kierowcy. Więcej informacji na temat siedzenia w prawidłowej pozycji znajdziesz w podrozdziale Siedzenia. W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów kluczyk mo e zostać ponownie przekręcony do poło enia 0 tylko wtedy. zwolnij d wignię blokującą. włącza się blokada kierownicy. uniemo liwiająca jej obracanie.

Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne
Sygnał d więkowy Światła drogowe/mijania

Gdy reflektory są włączone, pociągnij d wignię w stronę kierownicy, eby przełączyć pomiędzy światłami drogowymi a światłami mijania. Błyskowy sygnał świetlny Lekko pociągnij d wignię w stronę kierownicy. Sygnał d więkowy działa równie przy wyłączonym zapłonie. Przełącznik wielofunkcyjny Poni sze funkcje działają tylko przy włączonym zapłonie. Kierunkowskazy Informacje dotyczące działania tego przycisku znajdziesz w podrozdziale Komputer pokładowy. Przycisk "Info"

Lekko popchnij d wignię w górę lub w dół, a kierunkowskazy migną trzy razy.

32

Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne
D wignia/przełącznik wycieraczek Poni sze funkcje działają tylko przy włączonym zapłonie. Szyba przednia • Poło enia d wigni: Szyba tylna • Przerywany ruch wycieraczek

Pociągnij d wignię w stronę kierownicy. • Praca wycieraczek na biegu wstecznym Je eli wycieraczka tylnej szyby nie jest włączona w normalnym trybie pracy, ale wycieraczki przedniej szyby są włączone w funkcji ruchu przerywanego, normalnego lub szybkiego, po wybraniu biegu wstecznego wycieraczka tylnej szyby zacznie pracować zgodnie z ruchem wycieraczek przedniej szyby (w trybie ruchu przerywanego lub z normalną prędkością).

Pojedynczy ruch wycieraczek Przerywany ruch wycieraczek Normalny ruch wycieraczek Szybki ruch wycieraczek

Obrotowy przełącznik regulacji przerywanego ruchu wycieraczek: 1 = Krótkie przerwy 6 = Długie przerwy

33

Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne
Spryskiwacz Po zakończeniu cyklu spryskiwania/ wycierania, wycieraczki zatrzymają się, a następnie wykonają jeszcze jeden ruch w celu wytarcia szyby. Spowoduje to równie włączenie spryskiwaczy reflektorów, gdy reflektory są włączone (w zale ności od kraju i zamontowanego wyposa enia). Po zwolnieniu przycisku lub d wigni, wycieraczki będą działać jeszcze przez chwilę. U ywaj spryskiwacza nie dłu ej ni przez 10 sekund i nigdy go nie włączaj, gdy zbiornik płynu spryskiwaczy jest pusty.

Gdy naciśniesz przycisk na końcu d wigni lub pociągniesz d wignię w stronę kierownicy, spryskiwacz zadziała w połączeniu z wycieraczkami.

34

Za pomocą zdalnego sterowania mo na regulować poni sze funkcje. aby wyłączyć wiadomości o ruchu drogowym w czasie ich nadawania. aby przejść do następnego lub wrócić do poprzedniego utworu. • We wszystkich trybach. 35 . Aby zmniejszyć głośność: Pociągnij przełącznik VOL − w stronę kierownicy. Tryb Krótko naciśnij przycisk " umieszczony z boku: Aby zwiększyć głośność: Pociągnij przełącznik VOL + w stronę kierownicy. • W trybie odtwarzacza CD. aby zmienić zakres długości fal radiowych. Przesuń przełącznik SEEK w stronę kierownicy lub tablicy rozdzielczej: • W trybie radia.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Zdalne sterowanie systemem audio W radioodtwarzaczu wybierz tryb działania radia. aby odszukać częstotliwość następnej stacji radiowej w górę lub w dół skali. Zmieniacz płyt CD znajduje się pod siedzeniem pasa era. Naciśnij i przytrzymaj przycisk " umieszczony z boku: • W trybie radia. aby przejść do kolejnej wstępnie zaprogramowanej stacji radiowej. aby wybrać następną płytę. odtwarzacza CD lub magnetofonu. Wyszukiwanie • W trybie radia. je eli zamontowany jest zmieniacz płyt CD. Głośność • W trybie odtwarzacza CD.

Aby zawiesić działanie układu. Aby zmienić prędkość Naciśnij przycisk . Układ automatycznej kontroli prędkości będzie utrzymywał aktualną prędkość pojazdu.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Automatyczna kontrola prędkości Układu automatycznej kontroli prędkości nie nale y u ywać podczas jazdy w du ym natę eniu ruchu oraz po krętych lub śliskich drogach. Prędkość pojazdu mo na zmienić w niewielkim stopniu poprzez krótkie naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Prędkość pojazdu będzie się zmieniała bez konieczności naciskania pedału przyspiesznika. Włączanie Na tablicy rozdzielczej zapali się lampka kontrolna. Aby układ zapamiętał prędkość Aby zawiesić/przywrócić działanie układu Naciśnij przycisk lub przycisk –. Lampka kontrolna w zestawie wska ników zgaśnie. 36 . aby przywrócić działanie układu i poprzednio zapamiętaną prędkość. Naciśnij przycisk –. Układ mo na uruchomić dopiero po przekroczeniu prędkości 45 km/h. aby zwolnić. Naciśnij przycisk =. Układ jest gotów do zapamiętania prędkości. Ustawiona prędkość jest nową prędkością zapamiętaną przez układ. wciśnij pedał hamulca lub sprzęgła lub naciśnij przycisk =. aby przyspieszyć.

KONSOLA DACHOWA Oświetlenie wnętrza Włącznik drzwiowy Aby ponownie włączyć światła. Światła do czytania Wyłączone Włączone Wersja standardowa Wersja standardowa Włącznik drzwiowy Wyłączone Włączone ST170 (w opcji) ST170 (w opcji) 37 . na krótką chwilę włącz zapłon (przekręć kluczyk do poło enia II). Podczas dłu szego postoju z otwartymi drzwiami oświetlenie wnętrza zostanie wyłączone automatycznie po 30 minutach. Lampka kontrolna zgaśnie. jeśli włączony jest zapłon. Wartość zapamiętanej prędkości zostanie wykasowana.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Wyłączanie Gdy przełącznik oświetlenia wnętrza znajduje się w poło eniu "włącznik drzwiowy". Gaśnie ono natychmiast. po zamknięciu drzwi w niektórych wersjach modelu oświetlenie wnętrza pozostaje przez chwilę włączone.

aby dzieci nie pozostawały bez opieki w poje dzie oraz eby w pozostawionym bez dozoru poje dzie nie zostały kluczyki. Osłony przeciwsłoneczne Włączone Wyłączone Okno dachowe Elektrycznie otwierane okno dachowe działa przy włączonym zapłonie.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Wewnętrzne lusterko wsteczne Oświetlenie lusterka w osłonie przeciwsłonecznej pasa era Aby uniknąć oślepiania w nocy przez światła pojazdów jadących z tyłu. Osłonę lusterka mo na odsunąć w lewo i w prawo. e dzieci i/lub zwierzęta nie znajdują się w pobli u otworu okna dachowego. czy na jego drodze nie ma adnych przeszkód oraz upewnić się. nale y zmienić za pomocą d wigni kąt nachylenia lusterka. Wskazówka: Okno dachowe mo na równie uruchomić przy wyłączonym zapłonie za pomocą funkcji otwierania/zamykania globalnego. Obowiązkiem dorosłych opiekunów jest dopilnowanie. Niezastosowanie się do tego zalecenia mo e doprowadzić do powa nych obra eń ciała. 38 . Patrz podrozdział Otwieranie/zamykanie globalne. Osłonę przeciwsłoneczną mo na wyjąć z zaczepu i obrócić w kierunku szyby bocznej. Przed uruchomieniem otwieranego elektrycznie okna dachowego nale y sprawdzić.

Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Otwieranie lub zamykanie okna dachowego Aby otworzyć zamknięte okno dachowe. Aby zmniejszyć ten hałas. 39 . Okno dachowe otwiera/zamyka się. Aby otworzyć/zamknąć okno dachowe automatycznie Naciśnij krótko jedną stronę przycisku do drugiego punktu włączenia. Ruch okna mo na przerwać. aby zapobiec jego przegrzaniu. naciskając przycisk w dowolną stronę. wsuwając pod panel dachu.mo na uchylać tylną krawęd okna lub otwierać je z przodu. Aby zamknąć. Oknem dachowym steruje się za pomocą przełącznika znajdującego się między osłonami przeciwsłonecznymi. Po całkowitym zamknięciu okno dachowe zatrzyma się automatycznie. naciśnij . okna dachowego. Wskazówka: Częste naciskanie przełącznika mo e spowodować wyłączenie układu na chwilę. dopóki naciskany jest przełącznik. aby zatrzymać. . Aby unieść tylną krawęd zamkniętego . Okno dachowe otwiera się na dwa sposoby . Naciśnij ponownie. naciśnij . naciśnij Aby zamknąć. Wskazówka: Podczas jazdy z niewielką prędkością i całkowicie otwartym oknem dachowym mo esz usłyszeć hałas przypominający uderzenia. zamknij okno dachowe o około 5 cm lub nieznacznie opuść dowolne okno boczne. Okno dachowe odsunie naciśnij się do tyłu pod dach.

otworzy całkowicie. e dach się przesuwa. • Zwolnij przycisk i natychmiast wciśnij i przytrzymaj go ponownie. Je eli okna dachowego nie mo na ju prawidłowo zamknąć. wykonaj poni szą procedurę ponownego programowania: • Unieś maksymalnie tylną krawęd okna dachowego. a następnie ponownie zamknie. w zimie. • Zamknij okno dachowe dwa razy do punktu. np. je eli podczas zamykania napotka przeszkodę. Funkcja ponownego programowania 40 . Upewnij się. a zobaczysz. Okno dachowe zamknie się. e na drodze zamykającego się okna dachowego nie ma adnych przeszkód. Zwolnij przycisk. Podczas trzeciego zamykania okna dachowego funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem zostanie wyłączona. W celu zamknięcia okna mimo istnienia przeszkody. • Zamknij okno dachowe po raz trzeci do oporu. Okno dachowe pokona opór i mo na je będzie zamknąć całkowicie. dopóki okno dachowe nie zamknie się po raz drugi. gdzie napotka opór i pozwól mu zawrócić. nale y postępować w następujący sposób: Nieostro ne zamykanie okna dachowego mo e spowodować niezadziałanie tej funkcji i doprowadzić do obra eń. Zwolnij przycisk na chwilę i natychmiast naciśnij ponownie. • Naciśnij ponownie i przytrzymaj wciśnięty ten sam przycisk przez 30 sekund. Nie zwalniaj przycisku. a następnie nieco cofnie.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem przez okno dachowe Okno dachowe zatrzyma się automatycznie.

ponownie naciskając przycisk. Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem nie jest aktywna podczas tej procedury. e na drodze zamykającego się okna dachowego nie ma adnych przeszkód. Zamknij okno dachowe. Upewnij się.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Je eli przycisk nie będzie naciskany bez przerwy. Układ powinien zostać niezwłocznie sprawdzony przez specjalistę. a następnie zamknij okno dachowe. e na drodze zamykającego się okna dachowego nie ma adnych przeszkód. Okno dachowe przesuwać się będzie tylko przez ok.5 sekundy na raz. wejdzie w tryb awaryjny. Tryb awaryjny Je eli układ wykryje usterkę. gdy okno dachowe zatrzyma się. unieś ją całkowicie. Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem nie jest aktywna podczas tej procedury. funkcja ponownego programowania zostanie przerwana. Gdy odchylona jest tylna krawęd okna dachowego. 0. Upewnij się. a następnie będzie się zatrzymywać. REGULATORY NA DRZWIACH Ręcznie regulowane lusterka zewnętrzne Oba lusterka zewnętrzne mogą być regulowane z wnętrza pojazdu. Wykonaj procedurę jeszcze raz od początku. 41 .

martwe pole widzenia" za samochodem. Składanie lusterek zewnętrznych Lusterko kierowcy Wyłączone Lusterko pasa era W górę W prawo W dół W lewo Ogrzewanie lusterek zewnętrznych działa po włączeniu ogrzewania tylnej szyby. 42 . lusterka zewnętrzne mogą być ręcznie zło one. ni są rzeczywiście. nale y je wcisnąć w oprawę do oporu. Obiekty widziane w tych lusterkach wydają się mniejsze i w większej odległości. W razie potrzeby. w wąskich przejazdach. Aby ponownie umieścić lusterka na właściwym miejscu.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Elektryczna regulacja i ogrzewanie lusterek zewnętrznych Asferyczne lusterka zewnętrzne Pole widzenia z tyłu samochodu jest zwiększone. Z tego powodu ocena odległości od pojazdu widzianego w takim lusterku mo e być błędna. np. co zmniejsza tzw.

e dzieci i/lub zwierzęta nie znajdują się w pobli u otworów okien. Okna są otwierane i zamykane za pomocą przełączników umieszczonych w drzwiach. Elektryczne otwieranie przednich okien • Automatyczne otwieranie okna w drzwiach kierowcy Naciśnij krótko przycisk do drugiego punktu włączenia. Niezastosowanie się do tego zalecenia mo e doprowadzić do powa nych obra eń ciała. Naciśnij powtórnie. 43 . Naciśnij Naciśnij : aby otworzyć. czy na ich drodze nie ma adnych przeszkód oraz upewnić się. Przed uruchomieniem okien otwieranych elektrycznie nale y sprawdzić. aby dzieci nie pozostawały bez opieki w poje dzie oraz eby w pozostawionym bez dozoru poje dzie nie zostały kluczyki. kiedy zapłon jest włączony. Wskazówka: Okna sterowane elektrycznie mo na równie uruchomić przy wyłączonym zapłonie za pomocą funkcji otwierania/zamykania globalnego. Obowiązkiem dorosłych opiekunów jest dopilnowanie. Elektryczne otwieranie przednich i tylnych okien W pojazdach wyposa onych w cztery sterowane elektrycznie okna dostępne są funkcje dodatkowe. : aby zamknąć. Otwieranie/zamykanie okien następuje w czasie naciskania przełącznika. aby zatrzymać szybę. Patrz podrozdział Otwieranie/zamykanie globalne.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Elektryczne otwieranie okien Okna mogą być otwierane/zamykane tylko wtedy.

Przycisk (znaczek czerwony): Przełączniki elektrycznego otwierania tylnych okien odblokowane. (znaczek zielony): Przycisk Przełączniki elektrycznego otwierania tylnych okien zablokowane. Zamknij okno dwukrotnie do chwili napotkania przez nie przeszkody i pozwól mu się cofnąć. • Blokada elektrycznego otwierania tylnych okien Przycisk na drzwiach kierowcy blokuje przełączniki elektrycznego otwierania tylnych okien. nale y postępować w następujący sposób: Nieostro ne zamykanie okna mo e spowodować niezadziałanie tej funkcji i powstanie obra eń. Naciśnij krótko przycisk . Na chwilę i natychmiast zwolnij przycisk naciśnij go ponownie. w zimie. np. 44 . Okna tylne mo na zawsze otworzyć lub zamknąć przełącznikami na drzwiach kierowcy. okno zatrzyma się automatycznie i nieco się cofnie. do drugiego punktu włączenia. je eli w czasie zamykania napotka przeszkodę. W celu zamknięcia okna mimo istnienia przeszkody. Naciśnij powtórnie. Po raz trzeci zamknij okno do miejsca. aby zatrzymać szybę. aby . aby otworzyć lub przycisk zamknąć.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne • Automatyczne otwieranie i zamykanie okien • Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem przez okna W pojazdach wyposa onych w cztery sterowane elektrycznie okna. gdzie znajduje się przeszkoda.

Okno zamknie się automatycznie. a okno otworzy się całkowicie. a okno zamknie się całkowicie. • Programowanie pamięci Po odłączeniu akumulatora konieczne jest ponowne zaprogramowanie pamięci ka dego okna z osobna: Naciśnij przycisk . 45 . Naciśnij krótko do drugiego punktu przycisk włączenia. dwa lub trzy razy. Naciśnij przycisk . e na drodze zamykającego się okna nie ma adnych przeszkód. a następnie będzie mo na zamknąć je całkowicie. Nieostro ne zamykanie okna mo e spowodować obra enia. Przytrzymaj przycisk jedną sekundę dłu ej. je eli procedura programowania została wykonana prawidłowo. Podczas trzeciego zamykania okna funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem zostanie wyłączona. Przytrzymaj przycisk jedną sekundę dłu ej. Zaprogramuj pamięć i powtórz procedurę. Upewnij się. je eli okno nie zamknie się automatycznie. Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem nie jest aktywna do chwili ponownego zaprogramowania pamięci. Puść przycisk i wciśnij ponownie na sekundę.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Okno zamknie się do miejsca tu przed przeszkodą.

a następnie pokonując sprę ysty opór przesuń ją całkowicie w prawo i pociągnij do tyłu. gdy pojazd stoi. Bieg wsteczny .Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne KONSOLA ŚRODKOWA Mechaniczna skrzynia biegów Wsteczny bieg mo na włączać tylko. na 4.6-biegowa skrzynia biegów Ustaw d wignię zmiany biegów w pozycji neutralnej. nale y po zatrzymaniu pojazdu odczekać około 3 sekundy z wciśniętym pedałem sprzęgła.. Bieg wsteczny . poniewa mo e to spowodować nieumyślne włączenie biegu 2. 46 . Nie nale y przesuwać d wigni zmiany biegów w lewo przy zmianie biegu z 5. Ustaw d wignię zmiany biegów w pozycji neutralnej. a następnie pokonując sprę ysty opór przesuń ją całkowicie w lewo. Kiedy d wignia jest ju przesunięta całkowicie w lewo.5-biegowa skrzynia biegów (typ B) Podnieś pierścień blokujący a następnie przesuń d wignię zmiany biegów w prawo i do tyłu . pchnij ją do przodu w poło enie biegu wstecznego.5-biegowa skrzynia biegów (typ A) Bieg wsteczny . Aby płynnie włączyć wsteczny bieg.

e d wignia zmiany biegów jest zablokowana w poło eniu P. Zawsze całkowicie włączaj hamulec postojowy i upewnij się. 2 (z wyjątkiem zmiany z poło enia 1 na poło enie 2) oraz P.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Automatyczna skrzynia biegów Blokada d wigni zmiany biegów Czterobiegowa automatyczna skrzynia biegów w Twoim poje dzie jest sterowana elektronicznie. Opuszczając pojazd zawsze wyłączaj zapłon. Poło enia d wigni zmiany biegów • P = Parkowanie Poło enie P powinno być wybierane tylko wtedy. W tym poło eniu skrzynia biegów jest zablokowana. jest nadbiegiem. Zawsze całkowicie włączaj hamulec postojowy i upewnij się. Aby wybrać poło enie R. nale y najpierw wcisnąć przycisk umieszczony z boku na uchwycie d wigni zmiany biegów. Opuszczając pojazd zawsze wyłączaj zapłon. 47 . gdy pojazd stoi. e d wignia zmiany biegów jest zablokowana w poło eniu P (parkowania). który mo e być ręcznie włączany i wyłączany w zale ności od potrzeb. Bieg 4. Przed zmianą poło enia P na inne nale y przekręcić kluczyk w stacyjce do poło enia II i wcisnąć pedał hamulca.

. gdy zostało wybrane poło enie P. nadbieg powinien zostać wyłączony. Przekładnia będzie teraz wybierać tylko biegi od 1. gdy d wignia zmiany biegów znajduje się w poło eniu N. sygnalizując wyłączenie nadbiegu. do 3. aby włączyć nadbieg. a silnik pracuje na wolnych obrotach. W tym poło eniu napęd nie jest przenoszony na koła. • Jazda bez nadbiegu Gdy często włączane są na zmianę biegi 4. Po włączeniu silnika funkcja włączonego nadbiegu jest wybierana automatycznie. Lampka kontrolna na tablicy rozdzielczej zapala się. Informacje na ten temat znajdziesz w podrozdziale Awaryjny wyłącznik poło enia ‘P’ d wigni zmiany biegów (Automatyczna skrzynia biegów). Wciśnij ponownie przycisk. 48 . Wszystkie cztery biegi wybierane są automatycznie. gdy d wignia zmiany biegów znajduje się w poło eniu P. Silnik nale y uruchamiać. nale y wcisnąć pedał hamulca i przycisk na d wigni zmiany biegów.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Je eli poło enie P nie zostanie wybrane. gdy pojazd stoi. Kluczyk mo e zostać wyjęty ze stacyjki tylko wtedy. W nagłych wypadkach d wignia zmiany biegów mo e być wysunięta z poło enia parkowania P mechanicznie. • N = Poło enie neutralne Poło enie to powinno być stosowane przy rozruchu silnika i podczas jego pracy na wolnych obrotach. Nale y nacisnąć przycisk znajdujący się pod uchwytem d wigni zmiany biegów. Je eli po uruchomieniu silnika chcemy zmienić poło enie P na inne. • R = Bieg wsteczny Poło enie to mo na wybrać tylko wtedy. • D = Jazda • Jazda z nadbiegiem Jest to poło enie wybierane podczas normalnej jazdy. i 3. W razie potrzeby mo na go równie uruchomić. Urządzenie zapobiegające rozładowaniu akumulatora automatycznie wyłączy sygnał brzęczyka po upływie 30 minut. po otwarciu drzwi kierowcy zabrzmi ostrzegawczy sygnał d więkowy.

Podstawki na napoje. Automatyczna skrzynia biegów wybiera na stałe bieg 1. 49 . Wielofunkcyjna lampka ostrzegawcza W schowku znajduje się zaczep słu ący do zamocowania teczki z dokumentacją pojazdu. Przednie podstawki na napoje i schowki Schowek Wielofunkcyjna lampka ostrzegawcza: Automatyczna skrzynia biegów/ układ chłodzenia zaczyna migać w przypadku wykrycia usterki w skrzyni biegów. Teczkę mo na wyjąć i wło yć z powrotem po przesunięciu w bok. Poło enie to powinno być wybierane przy dłu szych zjazdach. Nie nale y umieszczać gorących napojów na podstawce podczas jazdy. zagłębienie na długopis i schowki znajdują się przed d wignią zmiany biegów. gdy istnieje niebezpieczeństwo oparzenia. • 1 = Bieg 1 Zalecane jest u ywanie tego poło enia przy bardzo stromych zjazdach. W takim wypadku nale y niezwłocznie udać się do najbli szej stacji obsługi. Z poło enia tego mo na równie korzystać podczas ruszania pojazdem w zimie po oblodzonej drodze.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne • 2 = Bieg 2 Automatyczna skrzynia biegów wybiera na stałe bieg 2. w celu uniknięcia niepotrzebnego u ywania hamulców oraz podczas pokonywania wzniesień i jazdy na krętych drogach.

Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Hamulec ręczny • Wciśnij mocno pedał hamulca zasadniczego. Lampka kontrolna w przełączniku sygnalizuje działanie układu. lekko unieść d wignię. W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów. Przełącznik ogrzewania przednich siedzeń • Naciskając pedał hamulca. Aby zwolnić hamulec ręczny. naciskając jednocześnie przycisk blokady i pchnąć d wignię w dół. d wignię zmiany biegów zawsze zostawiaj w poło eniu P. wybierz pierwszy bieg i obróć kierownicę w stronę przeciwną ni krawę nik. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna. aby włączyć lub wyłączyć. opuszczając pojazd. nale y mocno wcisnąć pedał hamulca zasadniczego. energicznie pociągnij d wignię hamulca ręcznego w górę do oporu. Naciśnij przełącznik. • Jeśli pojazd jest zaparkowany na pochyłości i jest zwrócony w dół stoku. wybierz wsteczny bieg i obróć kierownicę w stronę krawę nika. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Siedzenia. • Jeśli pojazd jest zaparkowany na pochyłości i jest zwrócony w górę stoku. 50 . • Nie naciskaj przycisku blokady podczas zaciągania d wigni.

51 .Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Przełącznik układu kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS)/ elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy (ESP) Lampka kontrolna układu BTCS/TCS Lampka kontrolna układu ESP Lampka kontrolna układu TCS/ESP na tablicy rozdzielczej świeci się. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS)/Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP). aby włączyć lub wyłączyć układ. Symbol na przełączniku zale y od zamontowanego układu. Wciśnij przełącznik. kiedy układ jest wyłączony. Przełącznik TCS Przełącznik ESP Wskazówka: Nie mo na wyłączyć układu BTCS. Układ włącza się automatycznie po włączeniu zapłonu.

to nale y pamiętać o rozładowywaniu się akumulatora. Jednak jeśli podczas u ywania takich urządzeń wyłączony jest silnik. Do korzystania z dodatkowych urządzeń elektrycznych stosuj wyłącznie specjalną wtyczkę z przewodem. aby uzyskać tylną podstawkę na napoje. Nie nale y umieszczać gorących napojów na podstawce podczas jazdy. 52 . gdy istnieje niebezpieczeństwo oparzenia. Mo e on być u ywany jako: • Schowek • Tylna popielniczka • Tylne gniazdo zasilania Aby otworzyć. Tylne gniazdo zasilania słu y do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia 12 V. unieś pokrywę. Popielniczkę mo na tak e umieścić w dowolnej przedniej podstawce na napoje. Tylną popielniczkę mo na wyjąć. zasilanych prądem stałym o natę eniu do 10 A.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Schowek wielofunkcyjny Schowek mieści się w konsoli środkowej. dostępną w sprzeda y wśród wielu akcesoriów Forda.

patrz Składanie przedniego siedzenia pasa era w rozdziale Siedzenia. 53 . Dodatkowo na wewnętrznej ściance bocznej oparcia siedzenia znajduje się kieszeń na mapy. Aby zamocować siatkę/torbę do oparcia. W podłokietniku znajduje się schowek. wepchnij ramę siatki/torby w ramę na oparciu siedzenia. pociągnij d wignię zwalniającą. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna. Po zdjęciu siatki/torby i zło eniu oparcia przedniego siedzenia pasa era do przodu uzyskujemy stolik. Podłokietnik tylnego siedzenia Aby zdjąć siatkę/torbę.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Siatka na drobiazgi/torba/ kieszeń na mapy Z tyłu oparcia przedniego siedzenia pasa era znajduje się siatka lub torba słu ąca do przechowywania małych przedmiotów. Więcej informacji.

i 5-drzwiowa • Wyjęcie Kombi Wysuń osłonę i zablokuj za pomocą zaczepów. Odczep osłonę z zaczepów bocznych i wyciągnij ją poziomo. nie przechylając. ustaw ją poziomo i wsuń do oporu.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne BAGA NIK Osłona przestrzeni baga owej Nie nale y umieszczać adnych przedmiotów na osłonie. Odłącz cięgna osłony od drzwi tyłu nadwozia. • Zało enie Aby zało yć osłonę. Osłonę mo na wyjąć całkowicie. Wersja 3. 54 . wciskając oba końce podpory do środka. Następnie zamocuj cięgna unoszące osłonę.

aby zapobiec wyrzuceniu przedmiotów przewo onych w schowku do przedniej części pojazdu w przypadku kolizji lub nagłego hamowania.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Siatka baga owa Schowek (wersja 5-drzwiowa) Siatkę baga ową mo na zamocować do czterech zaczepów na podłodze baga nika. Podczas jazdy z zamontowanym schowkiem nale y pamiętać tak e o zakładaniu osłony przestrzeni baga owej. Siatkę baga ową mo na nabyć u Autoryzowanego Dealera Forda. tak aby uzyskać ró ne pojemniki. Aby zamontować schowek. Przedmioty przechowywane w schowku nie powinny wystawać ponad krawędzie przegródek. a zatrzaśnie się w prawidłowym poło eniu. Przegródki mo na wsunąć w dowolne szczeliny schowka. Maksymalne obcią enie schowka nie mo e przekraczać 5 kg. Aby go wyjąć. wsuń jego przednią część na miejsce i pchnij tylną część do dołu. 55 . wciśnij ółte przyciski i wyciągnij pojemnik.

Aby zdjąć siatkę. popychając je w bok. podłącz pętle do ółtych zaczepów w kształcie grzybków. 56 .Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Siatka do osłony baga u (wersja 5-drzwiowa) Siatka hamakowa (wersja 5-drzwiowa i kombi) Aby opuścić przednią część siatki. odczep pętle drucianej ramy w przednich naro ach. odłącz pętle drucianej ramy z przodu i pchnij w dół drucianą ramę z tyłu. aby odczepić. Aby zało yć siatkę. Boczna siatka baga owa (wersja 5-drzwiowa) Boczna siatka baga owa słu y do przechowywania drobnych przedmiotów.

pchnij elementy przesuwne do siebie i wsuń drą ek teleskopowy w otwory w ścianie bocznej za oparciami tylnych siedzeń. Upewnij się. Dywanik dwustronny (wersja 5-drzwiowa i kombi) Dywanik mo na obrócić. Podczas jazdy z rozwiniętą siatką przestrzeni baga owej klapka osłony przestrzeni baga owej musi być zło ona o 180º. aby uzyskać gumową powierzchnię na podłodze baga nika. Pchnij sztywny koniec drą ka w stronę środka pojazdu i wsuń go w drugi uchwyt.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Siatka przestrzeni baga owej (kombi) Aby zało yć kasetę z siatką. 57 . aby pole widzenia z tyłu pojazdu nie było ograniczone. Pociągnij siatkę do góry i wsuń wysuwany koniec drą ka w uchwyt na dachu. e drą ek jest wsunięty w przednią wąską część uchwytu.

natomiast do mocowania trójkąta ostrzegawczego zaczepu na tylnym panelu dolnym. W zale ności od kraju do mocowania apteczki mo na u yć zaczepów umieszczonych z lewej strony baga nika. do przechowywania apteczki mo e słu yć siatka po lewej stronie baga nika. 4.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Apteczka i trójkąt ostrzegawczy Wersja 3-. 58 . W pojazdach ST170 wyposa onych w dostępny w opcji głośnik niskotonowy.i 5-drzwiowa Kombi W zale ności od kraju miejsce przeznaczone do przechowywania apteczki i trójkąta ostrzegawczego znajduje się z lewej lub prawej strony baga nika.

Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne KLUCZYKI Aby wyjąć podświetlacz. 59 . Elementy te mo esz nabyć u swojego Dealera. Złó podświetlacz. Baterię i arówkę w uchwycie kluczyka mo na wymienić. Podświetlenie kluczyka Podświetlenie kluczyka działa po przyciśnięciu okrągłego przycisku. Nadajnik zamontowany jest w kluczyku. Kluczyk z układem zdalnego otwierania drzwi W przypadku ich zgubienia mo na otrzymać od Autoryzowanego Dealera Forda kluczyki zastępcze po podaniu numeru kluczyka (podanego na przywieszce kluczyka oryginalnego). Następnie otwórz podświetlacz za pomocą monety i wymień baterię i/lub arówkę. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Zdalne sterowanie falami radiowymi. ściskając obie części i zamocuj go ponownie w uchwycie kluczyka. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Układ unieruchamiania silnika. wciśnij owalny znak Forda i wysuń układ z uchwytu.

Drzwi są zamknięte. Aby zamknąć tylne drzwi. gdy na przycisku widoczny jest biały znak. Blokada otwierania tylnych drzwi przez dzieci Wciśnięcie Pociągnięcie (Zamykanie drzwi) (Otwieranie drzwi) Od wewnątrz mo na je zamknąć za pomocą przycisku blokującego albo otworzyć za pomocą klamki.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne ZAMKI Zamki drzwi Drzwi przednie mo na otwierać i zamykać z zewnątrz za pomocą kluczyka. 60 . Gdy włączona jest blokada otwierania drzwi przez dzieci. czujników wewnętrznych lub układu podwójnego ryglowania drzwi znajdziesz w dalszej części niniejszego rozdziału. Informacje dotyczące alarmu. drzwi mo na otworzyć wyłącznie od zewnątrz. opuszczając pojazd wciśnij przycisk blokujący i zatrzaśnij drzwi.

Wciśnij korek wlewu paliwa i. Jest to zjawisko normalne. Aby zamknąć wlew. przekręć kluczyk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby otworzyć. a się zablokuje. a usłyszysz charakterystyczny trzask. Do opuszczania i zamykania pokrywy baga nika słu ą uchwyty (zagłębienia) znajdujące się po jej wewnętrznej stronie. przekręć korek w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Otwórz pokrywę całkowicie. przekręć kluczyk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Baga nik Zamek pokrywy wlewu paliwa Aby otworzyć. Przy odkręcaniu korka wlewu paliwa mo esz usłyszeć charakterystyczne syczenie. 61 . ciągle naciskając.

Wskazówka: Układ zamka centralnego mo e być włączony tylko z drzwi kierowcy w pojazdach ze zdalnym sterowaniem falami radiowymi. Przy odryglowywaniu kierunkowskazy migną raz. Działa on tylko przy zamkniętych drzwiach przednich.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Pokrywa silnika UKŁAD ZAMKA CENTRALNEGO Przekręć znak Forda znajdujący się na kracie wlotu powietrza w bok i przekręć kluczyk najpierw w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara . Przy ryglowaniu pojazdu kluczykiem kierunkowskazy migną dwa razy. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Przeglądy okresowe i obsługa. Układ zamka centralnego mo e być włączony z drzwi kierowcy lub przednich drzwi pasa era. Baga nik pozostaje zamknięty. Uruchamiany jest z zewnątrz przez przekręcenie kluczyka lub od wewnątrz przez naciśnięcie przycisku blokującego na klamce drzwi. W pojazdach z układem podwójnego ryglowania drzwi kierunkowskazy nie migną. Unieś nieco pokrywę silnika i przekręć kluczyk całkowicie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aby otworzyć pokrywę silnika. Zaraz po otwarciu pokrywy wyciągnij kluczyk i przekręć znaczek Forda do jego pierwotnego poło enia. 62 .

Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Zamek centralny z układem podwójnego ryglowania drzwi Włączanie Lewe drzwi Nie mo na otworzyć od wewnątrz Układ podwójnego ryglowania drzwi jest dodatkowym zabezpieczeniem przed kradzie ą. gdy przednie drzwi są zamknięte. Wskazówka: Zamek centralny z układem podwójnego ryglowania drzwi mo e być włączony tylko z drzwi kierowcy w pojazdach ze zdalnym sterowaniem falami radiowymi. kiedy w poje dzie przebywają pasa erowie. 63 . potwierdzając włączenie układu. Układu podwójnego ryglowania drzwi nie nale y włączać. Kierunkowskazy zabłysną dwukrotnie. uniemo liwiającym otwarcie drzwi pojazdu od wewnątrz. obróć kluczyk w zamku drzwi kierowcy lub pasa era do a następnie do poło enia poło enia w ciągu 2 sekund. Włączenie układu podwójnego ryglowania drzwi jest mo liwe tylko wtedy. Prawe drzwi Aby włączyć układ podwójnego ryglowania drzwi.

Wyłączanie Układ podwójnego ryglowania drzwi jest automatycznie wyłączany po otwarciu kluczykiem przednich drzwi. Zdalne sterowanie falami radiowymi Pojazd lub jego baga nik zostaną równie odryglowane. obracając kluczyk do . Kierunkowskazy błysną raz.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Po zamknięciu uaktywni się alarm (jeśli jest zamontowany). 64 . poło enia Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale System alarmowy. lub zostanie gdy przycisk wciśnięty nieumyślnie. Zasięg nadajnika zale y od otoczenia i mo e się znacznie wahać. w kieszeni). W razie awarii układu elektrycznego pojazdu ka de z przednich drzwi mo na otworzyć niezale nie kluczykiem. Układ mo e być włączony po 3 sekundach od wyłączenia zapłonu. bez kierowania kluczyka w stronę pojazdu (np. System alarmowy mo na włączyć niezale nie od układu podwójnego ryglowania drzwi.

Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Baga nik mo e zostać otwarty za pomocą kluczyka lub zdalnego sterowania.). amatorskie radia. sygnalizując pomyślną zmianę programu funkcji odryglowywania. Kierunkowskazy błysną dwa razy. Kierunkowskazy błysną raz. Aby zmienić tę funkcję. sprzęt medyczny. Informacje na temat atestu zdalnego sterowania w Twoim poje dzie znajdziesz w tabeli na końcu rozdziału Dane techniczne. naciśnij i jednocześnie i przytrzymaj przyciski przez co najmniej 4 sekundy przy wyłączonym zapłonie. a alarm nie zostanie włączony. Naciśnięcie przycisku raz wyłącza układ podwójnego ryglowania drzwi i alarm oraz powoduje otwarcie wszystkich drzwi. 65 . Naciśnięcie przycisku razy w ciągu 3 sekund spowoduje otwarcie tak e drzwi pasa erów. systemy alarmowe itd. W przypadku zakłócenia częstotliwości zdalnego sterowania nie będzie mo na uruchomić adnej z funkcji zdalnego sterowania. Częstotliwości u ywane przez zdalne sterowanie mogą być równie u yte przez inne urządzenia krótkiego zasięgu (np. W takim przypadku mo na zaryglować/odryglować pojazd kluczykiem. zamek centralny i system alarmowy zostaną automatycznie włączone po 45 sekundach. Otwieranie drzwi zostanie Wskazówka: Kiedy wciśnięty. e naciśnięcie raz spowoduje wyłączenie przycisku układu podwójnego ryglowania drzwi. słuchawki bezprzewodowe. Ponowne jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie obu przycisków przez co najmniej 4 sekundy przywróci poprzednią funkcję. układy zdalnego sterowania. systemu alarmowego i otwarcie drzwi dwa kierowcy. pojazd nie zostanie zaryglowany/odryglowany. o ile nie są otwarte adne drzwi ani pokrywa baga nika i nie jest włączony zapłon. Zmiana programu funkcji odryglowywania Mo na tak zmienić funkcję odryglowywania.

66 . Naciśnij przycisk trzech sekund. potwierdzając włączenie układu. potwierdzając włączenie układu. kiedy w poje dzie przebywają pasa erowie.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Otwieranie baga nika Je eli w pojazdach wyposa onych w układ podwójnego ryglowania drzwi. uaktywni się układ podwójnego ryglowania drzwi i alarm wewnętrzny. Zamykanie dwa razu w ciągu Układu podwójnego ryglowania drzwi nie nale y włączać. W pojazdach nie wyposa onych w układ podwójnego ryglowania drzwi kierunkowskazy błysną dwa razy. Kierunkowskazy zabłysną dwukrotnie. zostanie naciśnięty dwa razu przycisk w ciągu trzech sekund. kierunkowskazy nie błysną. W pojazdach wyposa onych w układ podwójnego ryglowania drzwi. Naciśnięcie przycisku raz włącza zamek centralny i system alarmowy.

czy na ich drodze nie ma adnych przeszkód oraz upewnić się. W razie niebezpieczeństwa naciśnij natychmiast przycisk. Obowiązkiem dorosłych opiekunów jest dopilnowanie.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Otwieranie/zamykanie globalne Układ automatycznie otwiera/ zamyka wszystkie okna i okno dachowe z zewnątrz pojazdu. naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy. przycisk 67 . Zachowaj szczególną ostro ność podczas korzystania z globalnego zamykania. spowoduje Naciśnięcie lub zatrzymanie otwierania. aby zatrzymać zamykanie. Zamykanie globalne Aby otworzyć. Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem jest aktywna tak e podczas zamykania globalnego. Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje zatrzymanie zamykania. e dzieci i/lub zwierzęta nie znajdują się w pobli u otworów okien/okna dachowego. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem przez okno dachowe i Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem przez okna. Niezastosowanie się do tego zalecenia mo e doprowadzić do powa nych obra eń ciała. naciśnij i przytrzymaj przycisk przez dwie sekundy. Przed uruchomieniem elektrycznie otwieranych okien lub okna dachowego nale y sprawdzić. Podczas globalnego otwierania okno dachowe zawsze będzie wsuwało się pod dach. Otwieranie globalne Aby zamknąć. aby dzieci nie pozostawały bez opieki w poje dzie oraz eby w pozostawionym bez dozoru poje dzie nie zostały kluczyki.

które właśnie zaprogramowałeś. patrz Kodowanie kluczyków. 1. Do zdalnego otwierania i zamykania pojazdu mo esz u yć tylko kluczyków. rozłączając zaciski po bokach za pomocą płaskiego narzędzia. podwa ając wgłębienie z tyłu. Wskazówka: Aby zakodować kluczyki dla układu unieruchamiania silnika. obróć kluczyk w stacyjce w poło enie II cztery razy w ciągu sześciu sekund. Aby zaprogramować nowe kluczyki ze zdalnym sterowaniem. e nale y wymienić baterię (3V CR 2032). Wymiana baterii Je eli zauwa ysz stopniowe zmniejszanie się zasięgu nadajnika zdalnego sterowania w kluczyku. aby wyjść z trybu programowania kluczyków. Ponownie włącz zapłon lub odczekaj 10 sekund nie programując kolejnego kluczyka. 68 . Potwierdzeniem będzie sygnał akustyczny. • Za pomocą płaskiego narzędzia (np. oznacza to. Powtórz ten ostatni krok ze wszystkimi kluczykami. 4. które były dostarczone z pojazdem). Wyłącz zapłon. Sygnał akustyczny potwierdzi mo liwość zaprogramowania nowych kluczyków ze zdalnym sterowaniem w ciągu 10 sekund. 2. • Otwórz nadajnik. śrubokręta) ostro nie odłącz nadajnik od kluczyka. 3.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Programowanie kluczyków Dla Twojego pojazdu mo na zaprogramować maksymalnie cztery kluczyki ze zdalnym sterowaniem (łącznie z tymi. łącznie z oryginalnymi. Naciśnij dowolny przycisk na nowym kluczyku.

69 .Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Kluczyki Twój pojazd został wyposa ony w zakodowane kluczyki oznaczone kolorową kropką. Umieść nową baterię między stykami znakiem (+) do góry. Układ unieruchamiania silnika stanowi ochronę przed kradzie ą. Automatyczne włączanie układu Układ uruchamiany jest po pięciu sekundach od wyłączenia zapłonu. Lampka kontrolna miga co 2 sekundy. UKŁAD UNIERUCHAMIANIA SILNIKA Kluczyki zastępcze muszą zostać zakodowane razem z pozostałymi kluczykami. uniemo liwiając rozruch silnika kluczykiem z nieprawidłowym kodem. Złó nadajnik w odwrotnej kolejności. • Ostro nie podwa baterię płaskim przedmiotem.

oznacza to. Układ powinien zostać niezwłocznie sprawdzony przez specjalistę. nale y odczekać 20 sekund przed uruchomieniem pojazdu za pomocą prawidłowo zakodowanego kluczyka. a następnie ponowić próbę. Lampka kontrolna zapali się na około 3 sekundy. Je eli lampka pali się nieprzerwanie lub miga przez około jedną minutę. Je eli u yto kluczyka z nieprawidłowym kodem. oznacza to. a następnie błyska w nieregularnych odstępach czasu. e w układzie pojawił się błąd. Aby zapewnić bezawaryjny odczyt danych (kodu) pomiędzy pojazdem i kluczykiem. Nale y wówczas wyjąć kluczyk. Je eli pojazd nie daje się uruchomić. a następnie zgaśnie.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Automatyczne wyłączanie układu Włączenie zapłonu wyłącza układ. nie nale y przysłaniać kluczyka przedmiotami metalowymi. i układ nie rozpoznał kodu kluczyka. 70 . o ile prawidłowo został rozpoznany kod kluczyka.

W przypadku zgubienia kluczyka nale y wymazać stary kod i ponownie zakodować wszystkie pozostałe kluczyki.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Kodowanie kluczyków Za pomocą 2 kluczyków zakodowanych dla Twojego pojazdu mo na zakodować ich 8 duplikatów. Obróć drugi kluczyk z powrotem do poło enia 0 i wyciągnij go ze stacyjki tryb kodowania kluczyków został włączony. 1. Poczekaj 5 sekund na włączenie układu. Po zakończeniu procedury kodowania wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Włó drugi kluczyk do stacyjki i obróć go do poło enia II. zgłoś się do Autoryzowanego Dealera Forda. Powtórz procedurę kodowania po odczekaniu 20 sekund przy włączonym zapłonie (poło enie II). 71 . Włó pierwszy kluczyk do stacyjki i obróć do poło enia II. Je eli wło ysz teraz niezakodowany kluczyk do stacyjki i obrócisz go do poło enia II przed upływem 10 sekund. Obróć kluczyk z powrotem do poło enia 0 i wyciągnij go ze stacyjki. Je eli kodowanie nie zostanie zakończone pomyślnie. Je eli zostanie Ci tylko jeden kluczyk. zostanie on zakodowany. 3. a silnik nie zostanie uruchomiony. 6. 4. Wykonaj ka dą z poni szych czynności w ciągu 5 sekund. lampka kontrolna będzie błyskała po włączeniu zapłonu nowo zakodowanym kluczykiem. 5. 2.

pokrywy komory silnika lub baga nika oraz wyjęcia radia przez osoby niepo ądane. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Zamek centralny z układem powójnego ryglowania drzwi i Zdalne sterowanie falami radiowymi. po zgubieniu jednego z nich: Wykonaj ka dą z poni szych czynności w ciągu 5 sekund. 5. np. SYSTEM ALARMOWY System ten jest uzbrajany natychmiast po zaryglowaniu pojazdu i zabezpiecza pojazd przed próbą otwarcia drzwi. Włączanie Obróć kluczyk do oporu do poło enia zamknięte" i przytrzymaj go w tej pozycji przez jedną sekundę. z wyjątkiem tych u ytych do rozkodowania. Wyciągnij kluczyk ze stacyjki. 4. Włó pierwszy kluczyk do stacyjki. Włó drugi kluczyk do stacyjki i obróć go do poło enia II. 3. gdy zostaną ponownie zakodowane. nie mogą być u yte do czasu. Je eli proces wymazywania kodu zostanie zakończony pomyślnie. a kod adnego kluczyka nie zostanie wymazany. 72 . Wykonaj pierwsze cztery kroki procedury Kodowania kluczyków. proces wymazywania zostanie przerwany.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Wymazywanie kodu kluczyka Za pomocą dwóch kluczyków zakodowanych dla Twojego pojazdu mo esz rozkodować wszystkie pozostałe kluczyki. obróć go do poło enia II i przytrzymaj. Lampka kontrolna będzie migać przez 5 sekund. a następnie zastosuj się do poni szych instrukcji: 1. 2. Mo na teraz zakodować dodatkowe kluczyki. wszystkie pozostałe kluczyki. Je eli zapłon zostanie wyłączony w ciągu tych pięciu sekund.

pokrywy baga nika lub silnika powoduje włączenie się sygnału d więkowego alarmu na 30 sekund. System ten wykrywa ruch wewnątrz pojazdu i w ten sposób zabezpiecza samochód przed wtargnięciem niepo ądanych osób do środka. jeśli baga nik zostanie otwarty kluczykiem lub za pomocą zdalnego sterowania. SYSTEM ALARMOWY Z WEWNĘTRZNYMI CZUJNIKAMI Czujniki w wersji ST170 znajdują się w zespole lampki oświetlenia wnętrza (w opcji). 73 . baga nika i wszystkich drzwi. Dozór pokrywy baga nika przez system alarmowy zostanie odłączony. nawet jeśli sygnał alarmowy ju się włączył.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Automatyczne opó nienie włączenia alarmu 20-sekundowe opó nienie włączenia alarmu zaczyna się po zamknięciu pokrywy silnika. Światła awaryjne będą migały przez 5 minut. Alarm Niepo ądane otwarcie drzwi. Alarm zostanie ponownie uaktywniony po zamknięciu baga nika. Wyłączanie System alarmowy mo na wyłączyć w ka dej chwili przez otwarcie kluczykiem drzwi przednich od strony kierowcy lub pasa era. Ka da próba uruchomienia silnika bez u ycia właściwego kluczyka lub wymontowania radia powoduje ponowne włączenie sygnału alarmowego.

gdy u ywane jest dodatkowe ogrzewanie. 74 . Układu nie mo na włączać. Dodatkowe ogrzewanie Nie nale y włączać alarmu wewnętrznego. jak w przypadku zwykłego systemu alarmowego.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Włączanie Alarm wewnętrzny jest włączany razem z układem podwójnego ryglowania drzwi. Nale y te zwrócić uwagę. zwierzęta lub inne ruchome obiekty. gdy w samochodzie znajdują się ludzie. Opó nienie i potwierdzenie włączenia alarmu Funkcja ta działa tak samo jak w systemie alarmowym. aby nie przesłaniać czujników umieszczonych w górnej części słupków drzwiowych. System działa prawidłowo tylko wtedy. Alarm Niepo ądane wtargnięcie do pojazdu uruchomi alarm tak samo. gdy wszystkie okna oraz okno dachowe są całkowicie zamknięte. gdy mógłby się wtedy włączyć sygnał d więkowy alarmu.

Zakołysz fotelem.Siedzenia. Nie nale y ustawiać siedzenia podczas jazdy. • Pas nale y regulować w taki sposób. Nogi powinny być zgięte pod takim kątem. a nie na brzuchu. aby mo liwe było pełne wciśnięcie pedałów. 75 . • Poło enie zagłówka nale y ustawić w taki sposób. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna SIEDZENIA Ustawianie siedzenia w prawidłowym poło eniu maks. Przesuwanie siedzeń do przodu i do tyłu • Sied w pozycji wyprostowanej. • Nie przysuwaj siedzenia zbyt blisko tablicy rozdzielczej. aby górna część głowy znalazła się na jednym poziomie z górną krawędzią zagłówka. aby zatrzasnąć zaczep. zaś dolna jego część powinna układać się na biodrach. aby przebiegał przez środek barku. Pokrowce te powinny być zakładane przez specjalnie przeszkolony personel. tak aby podstawa kręgosłupa była jak najdalej odsunięta. a oparcie siedzenia nie było odchylone o więcej ni 30 stopni. Ręce kierowcy spoczywające na kierownicy powinny znajdować się w poło eniu "za dziesięć druga" i być lekko zgięte w łokciach. 30º Nie nale y zakładać adnych dodatkowych pokrowców nie skonstruowanych specjalnie do siedzeń wyposa onych w boczne poduszki powietrzne. Pociągnij d wignię.

Podłokietnik dla kierowcy Elektryczna regulacja wysokości siedzenia kierowcy • Pociągnij podłokietnik całkowicie do . dół. pokrętło podpory lęd wiowej znajduje się z boku podłokietnika. wybranego poło enia Wskazówka: Je eli podłokietnik jest ustawiony za wysoko. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Regulacja podpory lęd wiowej • Powoli podnieś podłokietnik do . góry. powtórz powy sze czynności. poza poło enie poziome 76 .Siedzenia. Ręczna regulacja wysokości siedzenia kierowcy Je eli fotel kierowcy jest wyposa ony w podłokietnik. poza poło enie pionowe • Pociągnij podłokietnik całkowicie w .

Kiedy siedzenia są całkowicie przysunięte do przodu. Ogrzewanie siedzeń działa. gdy mogłoby to utrudniać działanie mechanizmu blokowania siedzenia.Siedzenia. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Ogrzewanie przednich siedzeń Regulacja kąta nachylenia oparcia Włącznik ogrzewania siedzeń przednich znajduje się w konsoli środkowej. Nie kład adnych przedmiotów za siedzeniem. Lampka kontrolna w przełączniku sygnalizuje działanie układu. Z powrotem odchyl oparcie siedzenia do tyłu. Maksymalna temperatura osiągana jest po 5 lub 6 minutach. Jest ona regulowana termostatycznie. gdy kluczyk znajduje się w poło eniu II. Ogrzewanie siedzeń przy wyłączonym silniku spowoduje rozładowanie akumulatora. 77 . mo na całkowicie rozło yć oparcia. a zablokuje się z cichym trzaskiem. Składanie oparcia do przodu Pociągnij d wignię blokującą i złó oparcie siedzenia do przodu.

jeśli na siedzeniu bezpośrednio za nim siedzi pasa er. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Składanie przedniego siedzenia pasa era Więcej informacji. Zagłówki tylnych siedzeń muszą być uniesione zawsze. e zablokowało się z cichym trzaskiem. Obni anie: Wciśnij przycisk blokujący i pchnij zagłówek w dół. pociągnij d wignię zwalniającą i złó oparcie siedzenia do przodu. Siatkę na drobiazgi lub torbę mo na zdjąć. aby ustawić oparcie z powrotem w pozycji pionowej. Pociągnij d wignię zwalniającą. poniewa w razie kolizji lub gwałtownego hamowania mogą one zostać wyrzucone w kierunku pasa erów. W celu wyjęcia zagłówków siedzeń przednich nale y skontaktować się ze specjalistą.Siedzenia. Podnoszenie: Pociągnij zagłówek w górę. 78 . gdy na tylnej kanapie znajduje się pasa er lub wyposa enie do przewo enia dzieci. Zagłówki Aby całkowicie zło yć przednie siedzenie pasa era. Przednie siedzenie pasa era musi podczas jazdy znajdować się w pozycji pionowej. która mo e słu yć jako stolik. a osiągnie poło enie poziome. uzyskując w ten sposób poziomą powierzchnię. patrz Siatka na drobiazgi/torba w rozdziale Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne. Tylne zagłówki mo na wyjąć po wciśnięciu przycisków blokujących. Nie umieszczaj adnych przedmiotów na zło onym siedzeniu podczas jazdy. Ustawiając oparcie w pozycji pionowej upewnij się.

Siedzenia. 79 . pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Zagłówki boczne Wersja 4-drzwiowa Zagłówki boczne po obu stronach zagłówka przedniego lub tylnego siedzenia pasa era mo na pochylić do przodu. Wciśnij przycisk odblokowujący umieszczony na oparciu tylnego siedzenia i złó oparcie do przodu. Ustawienie oparcia siedzenia w pierwotnym poło eniu Ka da część oparcia musi być zablokowana w zewnętrznym zaczepie. Pas bezpieczeństwa musi znajdować się z przodu oparcia siedzenia. Składanie oparć tylnych siedzeń do przodu Wersja 3-. 5-drzwiowa i kombi Pociągnij jedną lub obydwie gałki odblokowujące w baga niku i złó oparcie tylnego siedzenia do przodu.

Wyjmij zagłówek/zagłówki tylnego siedzenia i złó oparcie siedzenia do przodu. Ustawiając oparcie z powrotem w pozycji pionowej. 80 .Siedzenia. Podczas ustawiania siedzeń w ich pierwotnym poło eniu upewnij się. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Składanie środkowej części oparcia do przodu Składanie poduszki i oparcia siedzenia do przodu Pociągnij d wignię zwalniającą na oparciu tylnego siedzenia i złó środkową część oparcia do przodu. patrz ilustracja. teraz uniesionej. czy pasy bezpieczeństwa działają prawidłowo i znajdują się z przodu oparcia siedzenia. e zablokowało się z cichym trzaskiem. Pociągnij pętlę znajdującą się pomiędzy poduszką a oparciem siedzenia i złó poduszkę siedzenia do przodu. upewnij się. części poduszki siedzenia. Wyjęte zagłówki umieść w plastikowych uchwytach znajdujących się w spodniej.

Siedzenia, pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna
Przewo enie baga u

Baga i inne ładunki nale y umieszczać mo liwie jak najni ej i najbardziej z przodu baga nika. Jazda z otwartymi drzwiami tyłu nadwozia stwarza ryzyko zatrucia, poniewa do wnętrza pojazdu mogą dostać się toksyczne spaliny.

Je eli zaistnieje konieczność przewo enia baga u w przedziale pasa erskim, nale y zabezpieczyć ładunek za pomocą pasów bezpieczeństwa.

81

Siedzenia, pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna
PASY BEZPIECZEŃSTWA • Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa. • Jednego pasa bezpieczeństwa nie mogą u ywać dwie osoby równocześnie. • Unikaj zakładania zbyt grubej odzie y. • Pasy bezpieczeństwa powinny dokładnie przylegać do ciała.

Zapinanie pasów bezpieczeństwa Upewnij się, e ka dy pas jest zapięty w odpowiednim uchwycie. Aby pas środkowy działał prawidłowo, oparcie tylnego siedzenia musi być zatrzaśnięte w prawidłowym poło eniu.

Powoli wysuń pas z rolki. Pas mo e się blokować, jeśli zostanie zbyt mocno szarpnięty lub gdy pojazd stoi na pochyłym podło u. Pas nale y wcisnąć w uchwyt w taki sposób, aby dał się słyszeć charakterystyczny trzask, co oznacza prawidłowe zapięcie. Aby odpiąć pas, nale y wcisnąć czerwony przycisk na klamrze, a następnie przytrzymać pas do jego całkowitego nawinięcia się na rolkę.

Pasy bezpieczeństwa zapewniają najlepsze zabezpieczenie przy niemal pionowym ustawieniu oparcia.

82

Siedzenia, pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna
Regulacja wysokości górnego zaczepu przednich pasów bezpieczeństwa Kobiety w cią y

Aby ustawić wysokość mocowania pasa, naciśnij przycisk blokujący na elemencie regulującym wysokość i przesuń go tak, aby pas przebiegał przez środek ramienia.

Kobiety w cią y muszą stosować prawidłowo poprowadzony pas bezpieczeństwa; zwiększa to bezpieczeństwo matki i nienarodzonego dziecka.

83

Je eli napinacze zostały odpalone podczas wypadku. Napinacze pasów bezpieczeństwa są odpalane tylko w przypadku silnego zderzenia czołowego. Wszelkie ich naprawy i złomowanie powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. W celu uzyskania optymalnego zabezpieczenia pasy bezpieczeństwa powinny ściśle przylegać do ciała. W przypadku zderzenia pasy bezpieczeństwa są naprę ane w celu zmniejszenia luzu. Nigdy nie u ywaj jedynie dolnej taśmy trzypunktowego pasa bezpieczeństwa i nigdy nie siadaj na dolnej taśmie. poni ej brzucha cię arnej.Siedzenia. Górna taśma pasa bezpieczeństwa powinna przebiegać pomiędzy piersiami i być uło ona ponad oraz z boku brzucha cię arnej. 84 . stosując jedynie górną część pasa. Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa w taki sposób. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Poduszka powietrzna. aby nie były zbyt lu ne ani skręcone. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Dolna taśma pasa powinna być uło ona wygodnie na biodrach. Oba te sposoby są bardzo niebezpieczne i mogą zwiększyć ryzyko odniesienia powa nych obra eń. o ile przekroczony został progowy poziom siły uderzenia wyzwalającego odpalenie i o ile pasy bezpieczeństwa są zapięte prawidłowo. Pasy bezpieczeństwa zapewniają najlepsze zabezpieczenie przy niemal pionowym ustawieniu oparcia. System przednich pasów bezpieczeństwa z napinaczami zmniejsza ryzyko odniesienia powa nych obra eń przy czołowym zderzeniu. Napinacze pasów bezpieczeństwa Napinacze pasów nie mogą być demontowane. nale y je wymienić.

Siedzenia. czy pasy nie są uszkodzone lub postrzępione. Pasy poddane nadmiernemu naprę eniu w wyniku wypadku powinny być wymienione. Informacje na temat czyszczenia pasów bezpieczeństwa znajdziesz w podrozdziale Czyszczenie pasów bezpieczeństwa w rozdziale Przeglądy okresowe i obsługa. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Konserwacja pasów bezpieczeństwa Systematycznie sprawdzaj. Nie dokonuj własnoręcznie napraw. 85 . a punkty mocowania sprawdzone przez specjalistę. przeróbek ani smarowania mechanizmów pasów bezpieczeństwa. Skonsultuj się ze swoim Dealerem. Zmiana poło enia lub mocy głośników radia mo e niekorzystnie wpłynąć na działanie pasów bezpieczeństwa.

Siedzenia. • Elektroniczne urządzenie sterujące i diagnostyczne. Jest to najlepsza pozycja dla kierowcy i pasa era siedzącego z przodu. • Lampka kontrolna umieszczona na tablicy rozdzielczej. zmniejszająca ryzyko obra eń powstałych w wyniku siedzenia zbyt blisko napełnianej poduszki powietrznej. a zjawiskiem normalnym jest pojawienie się obłoku nieszkodliwego pyłu. • Napinacze pasów bezpieczeństwa. Wskazówka: Odpaleniu poduszki powietrznej towarzyszy głośny huk. • Boczne poduszki powietrzne. Przednie poduszki powietrzne Dla uzyskania optymalnego zabezpieczenia siedzenie i oparcie muszą być prawidłowo ustawione. 86 . • Czujniki uderzenia. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna PODUSZKA POWIETRZNA System poduszki powietrznej • Dwustopniowo nadmuchiwane poduszki powietrzne z generatorami gazu. Patrz podrozdział Ustawianie siedzenia w prawidłowym poło eniu na początku tego rozdziału.

jak równie w wypadku wywrócenia się pojazdu lub uderzeń tylnych i bocznych. amortyzując w ten sposób ruch ciała do przodu. W momencie. pozwalając poduszce powietrznej na skuteczną ochronę pod warunkiem. Przednie poduszki powietrzne są uaktywniane podczas powa nych kolizji. gdy tułów kierowcy lub pasa era siedzącego z przodu zetknie się z poduszką powietrzną. jak i uderzeń pod kątem do 30 stopni z lewej lub prawej strony. Nie dokonuj adnych modyfikacji w przedniej części pojazdu. e zostanie prawidłowo zapięty. Podczas odpalenia poduszki powietrznej istnieje ryzyko odniesienia obra eń. Pas bezpieczeństwa przytrzymuje ciało. 87 . Poduszki są nadmuchiwane w ciągu kilku milisekund. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Zawsze pamiętaj o zapinaniu pasów bezpieczeństwa i zachowaniu odpowiedniej odległości od kierownicy. zarówno w przypadku zderzeń czołowych. poduszka zacznie wypuszczać powietrze.Siedzenia. Przednie poduszki powietrzne nie są uruchamiane podczas mniejszych kolizji czołowych. poniewa mo e mieć to niekorzystny wpływ na odpalanie poduszek powietrznych.

Nigdy nie nale y mocować niczego w tych miejscach. Powierzchnia kierownicy i tablicy rozdzielczej powinna być czyszczona wyłącznie wilgotną szmatką. gdy na siedzeniu nie będzie kierowcy (lub pasa era). po której został uderzony samochód. Jakiekolwiek naprawy koła kierownicy. Boczne poduszki powietrzne Etykietka na oparciu siedzenia informuje o zainstalowaniu bocznych poduszek powietrznych. nawet. Boczne poduszki powietrzne znajdują się z boku oparć przednich siedzeń. kolumny kierownicy oraz układu poduszki powietrznej powinny być przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolony personel. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Nale y dbać. nigdy mokrą. 88 .Siedzenia. aby przestrzenie przed poduszkami powietrznymi były zawsze wolne. W przypadku silnego uderzenia w bok pojazdu zostanie nadmuchana poduszka powietrzna po stronie.

Nie blokuj i nie zasłaniaj poduszek powietrznych. czujników siedzeń oraz poszycia tapicerskiego dachu powinny być wykonywane jedynie przez wyszkolonych specjalistów. co pozwala zamortyzować siłę bezwładnościową masy ciała. je eli na podłogę dostanie się woda. zderzeniach czołowych i tylnych. Pokrowce te powinny być zakładane przez specjalnie przeszkolony personel. W momencie zetknięcia się kierowcy (lub pasa era) z poduszką powietrzną następuje wypuszczenie gazu. Nie nale y uruchamiać silnika. Mo e to spowodować uszkodzenie poduszek powietrznych. Czujniki zderzeniowe bocznych poduszek powietrznych znajdują się w podłodze pod zewnętrznymi krawędziami siedzeń. 89 . Czujniki nale y chronić przed wodą i ostrymi lub cię kimi przedmiotami. gdy mo e to utrudnić prawidłowe napełnienie poduszek. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Poduszka nadmuchiwana jest w przestrzeni pomiędzy drzwiami a kierowcą (lub pasa erem).Siedzenia. Wszelkie naprawy pokryć przednich siedzeń. Nie nale y zakładać adnych dodatkowych pokrowców nie skonstruowanych specjalnie do siedzeń wyposa onych w boczne poduszki powietrzne. Nie manipuluj ostrymi przedmiotami przy poduszkach powietrznych. Boczne poduszki powietrzne nie są odpalane przy słabszych zderzeniach bocznych. Przypadkowe wyzwolenie napełniania bocznych poduszek powietrznych mo e spowodować odniesienie obra eń.

Siedzenia.01: Extreme Hazard! Do not use a rearward facing child restraint on a seat protected by an air bag in front of it! Stwarza to ryzyko śmierci lub odniesienia cię kich obra eń podczas odpalania poduszki powietrznej. potwierdzając sprawność układu. Sprawd układ w specjalistycznej stacji obsługi. nie zgaśnie. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej/napinaczy pasów bezpieczeństwa Wyposa enie do przewo enia dzieci Nosidełko dla niemowląt Po przekręceniu kluczyka w stacyjce do poło enia II lampka ostrzegawcza w zestawie wska ników zapala się na około 3 sekundy. miga lub zapala się nagle w czasie jazdy. oznacza to awarię układu. Je eli lampka nie zapali się. Kierunek jazdy Ostrze enie! Nosidełka dla niemowląt ani fotelika dziecięcego nie wolno montować na siedzeniu chronionym przednią poduszką powietrzną! Tekst oryginału według ECE R94. Nale y pamiętać o przestrzeganiu odpowiednich przepisów obowiązujących w danym kraju. 90 .

foteliki dziecięce lub dodatkowe poduszki. Zabezpieczenia te powinny być odpowiednie i zgodne z wymaganymi atestami (zale nymi od kraju). montowanych na tylnym siedzeniu. • Nie zostawiaj dzieci bez opieki w foteliku dziecięcym lub w poje dzie. e pasy ściśle przylegają i nie są skręcone. jak nosidełka dla niemowląt. Wskazówka: • Je eli pojazd uczestniczył w wypadku. fotelik dziecięcy musi zostać sprawdzony przez specjalnie wyszkolonego mechanika. Nieprzestrzeganie zaleceń producenta wyposa enia lub poddawanie zabezpieczeń do przewo enia dzieci jakimkolwiek modyfikacjom stwarza ryzyko śmierci lub odniesienia cię kich obra eń. 91 . Dzieci o wzroście nie przekraczającym 150 cm lub w wieku do 12 roku ycia powinny być przewo one w specjalnych zabezpieczeniach. Zabezpieczenia te wraz z zapiętymi pasami bezpieczeństwa dla dorosłych zapewniają maksymalne bezpieczeństwo dziecka.Siedzenia. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Podczas zakładania wyposa enia do przewo enia dzieci nale y zawsze przestrzegać instrukcji producenta tego wyposa enia. poniewa mo e być uszkodzony. Podczas jazdy nie trzymaj dziecka na kolanach. zawsze upewnij się. • Mocując fotelik dziecięcy/ wyposa enie do przewo enia dzieci za pomocą pasa bezpieczeństwa.

Poło enia wyposa enia do przewo enia dzieci Kategorie wagowe 0 Poło enie siedzenia do 10 kg (ok. dzieci o wzroście nie przekraczającym 150 cm lub w wieku do 12 roku ycia mogą być przewo one wyłącznie w specjalnych zabezpieczeniach na tylnym siedzeniu – nigdy z przodu. 9 miesięcy 4 lat) Fotelik dziecięcy X II 15-25 kg (ok. 0-2 lat) I 9-18 kg (ok.Siedzenia. X = Miejsce nie nadaje się do przewo enia dzieci z danej grupy wagowej/wiekowej. 0-9 miesięcy) 0+ do 13 kg (ok. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Poło enie fotelików dziecięcych w poje dzie Jeśli Twój pojazd wyposa ony jest w przednią poduszkę powietrzną pasa era. 612 lat) Nosidełko dla niemowląt Przednie siedzenie pasa era Tylne siedzenie (miejsce środkowe) Tylne siedzenie (miejsca skrajne) X X Poduszka podwy szająca X X U U U U U U U U U U U = Miejsce nadaje się do stosowania wszystkich kategorii zabezpieczeń zatwierdzonych dla danej grupy wagowej/wiekowej. Ostrze enie! Nosidełka dla niemowląt ani fotelika dziecięcego montowanego tyłem do kierunku jazdy nie wolno montować na siedzeniu chronionym przednią poduszką powietrzną! 92 . 3!/212 lat) III 22-36 kg (ok.

Siedzenia. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Zabezpieczenia do przewo enia dzieci dla ró nych grup wagowych U ycie odpowiedniego zabezpieczenia do przewo enia dzieci zale y od ich wieku i masy ciała: Nosidełko dla niemowląt Fotelik dziecięcy Kierunek jazdy • Dzieci do około 4 roku ycia i wa ące od 13 do 18 kg powinny być przewo one w fotelikach dziecięcych montowanych na tylnym siedzeniu. 93 . Kierunek jazdy • Niemowlęta do około 2 roku ycia i/lub wa ące do 13 kg są najlepiej chronione w montowanych na tylnym siedzeniu tyłem do kierunku jazdy nosidełkach dla niemowląt.

e dziecko siedzi prosto. Nigdy nie umieszczaj górnej taśmy pasa pod ramieniem dziecka lub za jego plecami. ksią ek lub ręczników do podwy szenia siedzenia dla dziecka. Nigdy nie u ywaj poduszek. Upewnij się. 94 . Dodatkowy pas przymocowany do poduszki zapewnia optymalne uło enie pasa przekątnego na barku. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Poduszka Nigdy nie stosuj siedzenia podwy szającego tylko w połączeniu z pasem biodrowym.Siedzenia. Kierunek jazdy • Dzieci w wieku od trzech i pół roku do 12 lat i wa ące od 15 do 36 kg powinny u ywać poduszki podwy szającej montowanej na tylnym siedzeniu.

Puść kluczyk w stacyjce zaraz po uruchomieniu silnika. co zabezpiecza silnik przed uszkodzeniem. powtórz procedurę podaną w punkcie Silnik zimny/ciepły. • Je eli silnik nie daje się uruchomić przez 15 sekund. przytrzymaj go w tym poło eniu i uruchamiaj silnik. • Je eli silnik nie daje się uruchomić. Związane jest to z automatycznym przeprogramowaniem pamięci układu sterowania pracą silnika. 95 . Ogranicznik prędkości obrotowej silnika Prędkość obrotowa silnika jest ograniczana elektronicznie. Pojazdy z silnikiem benzynowym Je eli akumulator był odłączony.Rozruch OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE ROZRUCHU SILNIKA Nie u ywaj rozrusznika jednorazowo przez okres dłu szy ni 15 sekund lub 30 sekund w przypadku pojazdu z silnikiem Diesel. samochód mo e zachowywać się nieprawidłowo przez pierwsze 8 km od chwili podłączenia akumulatora. ustaw kluczyk zapłonowy/włącznik zapłonu z powrotem w poło eniu 0 i powtórz procedurę rozruchu. Je eli silnik nie daje się uruchomić. nale y wcisnąć pedał przyspiesznika od 1/4 do 1/2 pełnego zakresu. • Je eli silnik nie zostanie uruchomiony po trzech próbach. Silnik zalany • Całkowicie wciśnij pedał sprzęgła. po czym powtórz te czynności. odczekaj 10 sekund. a następnie postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie Silnik zalany. zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi awaryjnego wyłącznika układu wtrysku paliwa na stronie 115. wspomagając rozruch silnika. odczekaj chwilę. ROZRUCH SILNIKA Pojazdy z silnikiem benzynowym Silnik zimny/ciepły • Wciśnij całkowicie pedał sprzęgła i uruchom silnik bez naciskania pedału przyspiesznika. • W razie wystąpienia trudności z uruchomieniem silnika przy temperaturze zewnętrznej poni ej -25 ºC. Jeśli nie udało się uruchomić silnika. Wszelkie nieprawidłowości występujące w pracy silnika w tym okresie nie stanowią powodu do obaw. • Powoli wciśnij całkowicie pedał przyspiesznika.

W przypadku utrzymywania się takich warunków pogodowych zaleca się zastosowanie nagrzewnicy bloku silnika. powtórz całą procedurę rozruchu. 96 . • Je eli silnik zatrzyma się. a następnie uruchamiaj silnik bez przerwy. nie naciskając pedału przyspiesznika.Rozruch Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów Pojazdy z silnikiem Diesel Silnik zimny/ciepły • Wciśnij pedał sprzęgła. Wywołuje to silny efekt "pełzania" samochodu po ustawieniu d wigni w poło eniu biegu wstecznego i we wszystkich poło eniach jazdy do przodu. W przeciwnym razie pojazd ruszy samoczynnie po wybraniu biegu. Lampka świecy arowej jest wyłączona Rozruch silnika jest mo liwy tylko wtedy. Zimny silnik pracuje początkowo na wy szych obrotach. Twój pojazd jest wyposa ony w dodatkową blokadę d wigni zmiany biegów. która działa. d wignia zmiany biegów mo e zostać wysunięta z tego poło enia tylko wtedy. Po uruchomieniu silnika. gdy wciśnięty jest pedał hamulca oraz przycisk blokujący. • Poczekaj. • Przy temperaturach poni ej -15 ºC konieczny mo e okazać się rozruch trwający do 30 sekund. Przed włączeniem biegu zaciągnij hamulec ręczny lub naciśnij pedał hamulca zasadniczego. a lampka zgaśnie. Pedał hamulca • Przekręć kluczyk w stacyjce do poło enia II i upewnij się. e świeci się lampka kontrolna świecy arowej. gdy d wignia zmiany biegów znajduje się w poło eniu N lub P. a do momentu jego uruchomienia. gdy d wignia zmiany biegów znajduje się w poło eniu ‘P’.

i nigdy nie naciskaj pedału przyspiesznika. 97 .. turbosprę arka będzie nadal pracować pomimo spadku ciśnienia oleju do zera. Je eli silnik zostanie wyłączony przy wysokiej prędkości obrotowej.. a silnik zacznie pracować na wolnych obrotach. a prędkość obrotowa silnika spadnie do wolnych obrotów.Rozruch Wyłączanie silnika Najpierw poczekaj.. Poczekaj.. a następnie wyłącz silnik. . Mo e to doprowadzić do przedwczesnego zu ycia się ło ysk turbosprę arki.

Aby to zrobić. W poje dzie z automatyczną skrzynią biegów nie jest mo liwy rozruch silnika poprzez holowanie lub pchanie. gdy pojazd toczy się do przodu. Aby zwiększyć prędkość. Zwolnij pedał hamulca. Pojazd powoli ruszy w wybranym kierunku. Gdy silnik pracuje na wolnych obrotach. błocie i śniegu Je eli koła napędzane ślizgają się przy ruszaniu. zmieniaj poło enie d wigni z D na R i odwrotnie. Najlepszy efekt uzyskuje się przesuwając d wignię w poło enie R. wciśnij pedał przyspiesznika. 98 . przesuń d wignię zmiany biegów do jednej z pozycji umo liwiających jazdę. a pedał hamulca jest wciśnięty. gdy jedzie do tyłu.Jazda JAZDA Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW Ruszanie Ruszanie w piasku. Nale y skorzystać z przewodów rozruchowych podłączonych do akumulatora pomocniczego. wciskając delikatnie pedał przyspiesznika. Aby uniknąć nadmiernego zu ycia skrzyni biegów podczas zmian pomiędzy przeło eniami "R" i "D". spróbuj rozbujać" samochód do przodu i do tyłu. a w poło enie D. wy ej wymienione czynności powinny być wykonywane przy jak najni szych obrotach silnika. W wyjątkowych sytuacjach mo na u yć poło enia 2 do ruszania na oblodzonej lub pokrytej śniegiem nawierzchni.

Jest to mo liwe. bieg. Automatyczna skrzynia biegów zmieni bieg na wy szy po osiągnięciu maksymalnej prędkości obrotowej silnika. 99 . Je eli d wignia zmiany biegów zostanie przestawiona w poło enie 1. nale y wcisnąć całkowicie pedał przyspiesznika i przytrzymać w tej pozycji. Aby uzyskać ten efekt. zwolnij hamulec ręczny i naciśnij pedał przyspiesznika. automatyczna skrzynia biegów włączy na stałe 2. Wraz ze zwiększaniem prędkości przesuwaj d wignię kolejno w poło enia 2 i D. gdy prędkość pojazdu spadnie poni ej 110 km/h. gdy d wignia zmiany biegów znajduje się w poło eniu D. Redukcja biegu Je eli w czasie jazdy d wignia zmiany biegów zostanie przestawiona z poło enia D w poło enie 2. bieg w chwili. drugi bieg pozostanie włączony do chwili. długim podjazdem oraz jazdą po drogach krętych. Zredukuj bieg przed stromym zjazdem. Wtedy zostanie wybrany na stałe 1.Jazda Redukcja biegu ("kickdown") Ręczna zmiana biegów Ruszanie Automatyczna skrzynia biegów umo liwia zwiększenie momentu obrotowego na kołach przy pokonywaniu stromych wzniesień lub podczas wyprzedzania. Wybierz poło enie 1. gdy prędkości pojazdu spadnie do 45 km/h.

istnieje ryzyko odniesienia obra eń. Po wyłączeniu silnika układ wydechowy przez krótki czas wydziela jeszcze znaczną ilość ciepła. Jazda z katalizatorem • Unikaj wyczerpania całego zapasu paliwa. Niewłaściwe paliwo Je eli zatankujesz niewłaściwe paliwo lub dodatki paliwowe. Parkowanie Nale y unikać wykonywania manewrów. Zostaw d wignię zmiany biegów w pozycji. nie próbuj uruchomić silnika. a przez to tak e pojazdu.Jazda Zatrzymywanie się Zdejmij nogę z pedału przyspiesznika i wciśnij pedał hamulca. • Unikaj uruchamiania silnika przez dłu szy czas. Aby ruszyć ponownie. które mogłoby stanowić zagro enie dla innych u ytkowników drogi. Nie zapalaj ognia. Stwarza to mo liwość zapalenia się podło a. Tankowanie Aby zapobiec rozlaniu paliwa. parkowania i postoju z włączonym silnikiem na suchych liściach lub trawie. • Nie prowad pojazdu z odłączonym przewodem wysokiego napięcia od świecy zapłonowej. w której się znajduje. zdejmij nogę z pedału hamulca. Dalsze dolanie paliwa mo e spowodować jego przelanie się. Układ paliwowy jest pod ciśnieniem. U ywaj przewodów rozruchowych do uruchamiania z akumulatora pomocniczego. Jeśli nastąpił wyciek z układu paliwowego. • Nigdy nie wyłączaj zapłonu podczas jazdy. Mo e to prowadzić do uszkodzenia silnika. 100 . • Nie uruchamiaj pojazdu przez holowanie lub pchanie. TANKOWANIE Patrz tak e podrozdział Paliwo w rozdziale Dane techniczne. zakończ napełnianie zbiornika po drugim zatrzymaniu dyszy dystrybutora. ani nie zbli aj się z przedmiotami emitującymi ciepło do układu paliwowego.

Je eli Twój pojazd jest wyposa ony w automatyczną skrzynię biegów. Pamiętaj o ograniczonej skuteczności hamowania hamulców przyczepy. Strome podjazdy Przed zjazdem po stromej drodze nale y zredukować bieg. Aby zamontować hak holowniczy. Zwiększa to ryzyko odniesienia obra eń w razie wypadku. 101 .m. gdy nie jest potrzebny.m. Hamulec najazdowy przyczepy nie jest sterowany przez układ ABS samochodu holującego. podczas jazdy w górę lub w dół stromego stoku nale y wybrać poło enie 1. nale y zdjąć osłonę (tylko wersje 3-drzwiowe i 5-drzwiowe) umieszczoną na fartuchu pod tylnym zderzakiem.p. Zdejmowany hak holowniczy Nigdy nie zostawiaj niezabezpieczonej końcówki haka holowniczego w samochodzie. Ostro nie odkręć obie śruby i zdejmij osłonę. Hamując hamulcem no nym musisz koniecznie stosować krótkie przerwy (hamowanie pulsacyjne). Na terenach poło onych wy ej rozrzedzone powietrze powoduje zmniejszenie osiągów silnika.Jazda HOLOWANIE PRZYCZEPY W przypadku posiadania zakładanego haka holowniczego pamiętaj o zdejmowaniu haka. dlatego nale y przestrzegać poni szych zaleceń: Powy ej 1 000 metrów maksymalna dopuszczalna masa przyczepy musi być zredukowana o 10 % na ka de 1 000 m n. Maksymalna ładowność pojazdu i przyczepy ma zastosowanie przy wzniesieniach do 12% nachylenia i wysokości do 1 000 metrów n.p.

Nie nale y dokonywać adnych przeróbek ani samodzielnych napraw systemu holowniczego. nale y go umocować w bezpieczny sposób w baga niku pojazdu. Włó kluczyk i przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. gdy od tego zale y bezpieczeństwo pojazdu i holowanej przyczepy. a usłyszysz charakterystyczny trzask. Odblokowywanie mechanizmu zaczepienia haka holowniczego Gdy nie korzystasz z haka holowniczego. • Zdejmij nasadkę osłaniającą. Nie próbuj naprawiać samodzielnie haka. Nale y zwrócić uwagę na staranne zamontowanie haka. • Puść pokrętło. • Wyciągnij pokrętło i obracaj nim w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. gdy mechanizm jest prawidłowo odblokowany.Jazda Śruby osłony powinny być smarowane przed i po sezonie zimowym. Hak mo e zostać zamontowany wyłącznie wtedy. • Czerwone oznaczenie na pokrętle musi pokrywać się z białym na haku. 102 . Nie wolno u ywać adnych dodatkowych narzędzi do mocowania/zdejmowania haka. Czop haka został odblokowany.

nie nale y podłączać przyczepy. • Zabezpieczenie haka. • Poprawne zachodzenie na siebie zielonego oznaczenia i białego znaku.Jazda Montowanie haka holowniczego Ramię haka mo e być zamontowane tylko wtedy. ale sprawdzić hak u Autoryzowanego Dealera Forda. • Wprowad pionowo czop haka i wciśnij go do góry. • Zakryj zamek nasadką osłaniającą. Jazda z przyczep Przed rozpoczęciem podró y sprawd prawidłowe zablokowanie haka holowniczego.) • Ramię haka zostanie zablokowane automatycznie. Sprawd : • Wyciągnij zatyczkę. (Musi być nieruchomy nawet po szarpnięciu. • Aby zablokować: przekręć kluczyk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wyciągnij kluczyk. a się zablokuje. 103 . Zielone oznaczenie i biały znak powinny zachodzić na siebie. • Czy klucz został wyjęty. • Poprawne poło enie pokrętła na haku. (Nie trzymaj ręki w pobli u pokrętła.) Je eli jeden z powy szych warunków nie został spełniony. gdy jest ono całkowicie odblokowane.

Wymontuj ramię haka i zabezpiecz gniazdo wtyczką przed czyszczeniem pojazdu w myjni parowej. • Je eli nie korzystasz z haka holowniczego przez dłu szy czas. • Zdejmij nasadkę osłaniającą. Hak zdjęty w podany powy ej sposób mo e być zamontowany w dowolnym momencie.Jazda Wymontowanie haka holowniczego • Odłącz przyczepę. Wymontuj ramię haka. • Przytrzymując ramię haka. Nigdy nie demontuj haka przed odczepieniem przyczepy (stwarza to ryzyko odniesienia obra eń). wyciągnij pokrętło i obracaj nim w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 104 . pamiętaj o zablokowaniu mechanizmu zaczepienia haka: pchnij d wignię zwalniającą do przodu. Zanotuj numer kluczyka. Obsługa Pamiętaj o zachowaniu czystości. • Załó osłonę (tylko wersje 3-drzwiowe i 5-drzwiowe) i przykręć dwie śruby w fartuchu pod tylnym zderzakiem. • Włó zatyczkę do jej gniazda. Włó klucz i przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. • Puść pokrętło. a usłyszysz charakterystyczny trzask. Smaruj okresowo ło yska i powierzchnie współpracujące smarem lub olejem a zamek grafitem.

Kombi z integralnym baga nikiem dachowym Relingi boczne zostały zaprojektowane tak. 105 .) Zdejmij zatyczki śrub. aby znale ć punkty mocowania baga nika dachowego. 4. nart itp. Odciągnij gumową uszczelkę z kołnierza dachu. (W wersjach 3-drzwiowych tylne punkty mocowania są umieszczone w okolicy drzwi tyłu nadwozia. które są umieszczone centralnie ponad drzwiami. aby mo na było na nich zamontować poprzeczki dachowe (do przewo enia rowerów.) dostępne wśród akcesoriów Forda.Jazda BAGA NIK DACHOWY Wersja 3-.i 5-drzwiowa Po zdjęciu baga nika z pojazdu. załó zatyczki na punkty mocowania.

Hamulce tarczowe Mokre tarcze hamulcowe powodują wydłu enie drogi hamowania. gdzie mogłyby zakłócić działanie mechanizmu podnoszenia okna dachowego. Wskazówka: Zamykane poprzeczki dachowe z odpowiednim kluczem są dostępne u Twojego Autoryzowanego Dealera Forda. Pamiętaj. aby nie umieszczać poprzeczek dachowych ponad tylną częścią okna dachowego. a droga hamowania mo e się znacznie wydłu yć. pedał hamulca będzie na początku sprawiał wra enie bardziej "miękkiego". Aby zahamować. 106 . Układ hamulcowy powinien zostać niezwłocznie sprawdzony przez specjalistę. Nigdy nie umieszczaj baga u bezpośrednio na dachu. Baga powinien być równomiernie rozmieszczony na poprzeczkach i/lub relingach dachowych. delikatnie wciśnij podczas jazdy pedał hamulca. W celu zminimalizowania hałasu wywołanego oporem powietrza dwie poprzeczki dachowe mogą być zamontowane w odległości 30 cm od siebie lub zdjęte. W przypadku awarii jednego z obwodów drugi nadal działa.Jazda Maksymalne dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego wynosi 100 kg. aby usunąć z tarcz warstewkę wody. W przypadku awarii jednego z obwodów hamulcowych. je eli nie są potrzebne. HAMULCE Dwuobwodowy układ hamulcowy 550 mm 700 mm Twój pojazd posiada dwuobwodowy układ hamulcowy podzielony diagonalnie. będziesz musiał mocniej naciskać pedał hamulca. Po umyciu samochodu w myjni automatycznej.

e drogi hamowania mogą się znacznie ró nić w zale ności od warunków drogowych i rodzaju nawierzchni. Nie zwalniaj pedału hamulca podczas hamowania. Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) Układ ABS uaktywnia się tylko wtedy. wskazującą na mo liwość ich zablokowania. gdy włączony jest hamulec ręczny. prędkości na zakręcie lub przy przeje d aniu przez kału e (aquaplaning). 107 . ale nale y pamiętać.Jazda Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego Układ ABS zapewnia optymalną sprawność hamowania. Jego zadziałanie przejawia się pulsowaniem pedału hamulca i umo liwia zachowanie pełnej sterowności pojazdu. niezwłocznie sprawd układ hamulcowy w specjalistycznej stacji obsługi. jak równie ze złej jakości nawierzchni. Jeśli lampka pali się po zwolnieniu hamulca ręcznego lub podczas jazdy. Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego świeci się. U ycie ABS nie eliminuje niebezpieczeństw wynikających z niezachowania bezpiecznej odległości. gdy wyczuwa ró nicę w prędkości obrotowej kół.

Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS) (silniki 1. W tym modelu mo liwe jest zamontowanie dwóch ró nych układów kontroli przyczepności kół.Jazda UKŁAD KONTROLI PRZYCZEPNOŚCI KÓŁ NAPĘDZANYCH (TCS)/ ELEKTRONICZNY UKŁAD STABILIZACJI TORU JAZDY (ESP) Układ kontroli przyczepności kół napędzanych Zwiększenie bezpieczeństwa jazdy przez układ TCS nie upowa nia kierowcy do podejmowania zbędnego ryzyka. Zasada działania Układ mo e się uaktywnić podczas przyspieszania na śliskiej lub lu nej nawierzchni oraz podczas ruszania na pochyłości.0 l Duratec-ST) Układ ten ogranicza poślizg kół na osi napędzanej.4 l Zetec-SE i Diesel) Układ ten ogranicza ró nicę poślizgu między kołami jednej osi w celu polepszenia przyczepności przy niskich prędkościach.6 l Zetec-SE.8 l Zetec-E. Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (BTCS) (silniki 1. Lampka kontrolna układu BTCS/TCS Układ TCS zapobiega poślizgowi kół napędzanych pojazdu. 108 . sterowności i przyczepności pojazdu przy wszystkich prędkościach jazdy. łącząc redukcję momentu obrotowego silnika z działaniem układu BTCS w celu polepszenia stabilności. 1.0 l Zetec-E i silniki 2. 2.

Jazda
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) Zwiększenie bezpieczeństwa jazdy przez układ ESP nie upowa nia kierowcy do podejmowania zbędnego ryzyka.

z ESP

bez ESP Lampka kontrolna układu ESP Zasada działania Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) ułatwia kierowcy utrzymanie stabilności i sterowności pojazdu. Układ ten łączy działanie układów ABS i TCS oraz posiada funkcję ograniczania obrotu w osi pionowej, która przyczynia się do dalszej poprawy stabilności pojazdu. Układ ESP stale monitoruje ruch pojazdu względem toru jazdy zamierzonego przez kierowcę. Jest to osiągane dzięki dodatkowym czujnikom, które porównują sygnały wysyłane przez układ kierowniczy pod wpływem manewrów kierowcy z rzeczywistym torem jazdy pojazdu. Kiedy układ ESP wykrywa rozbie ność, zmienia moc napędową poszczególnych kół, aby skorygować ró nicę.

109

Jazda
Je eli pojazd zaczyna zbytnio odbijać w lewo lub w prawo, wpada w poślizg boczny lub poślizg boczny z zarzuceniem, układ podejmuje próbę skorygowania toru jazdy. Je eli pojazd nie odpowiada na sygnały wysyłane przez układ kierowniczy, układ ESP podejmuje próbę skorygowania reakcji samochodu na manewry kierowcy. Układ ESP nie działa, kiedy pojazd jedzie do tyłu. Na biegu wstecznym układy ABS i TCS są dalej aktywne. Jazda z układem TCS/ESP Je eli lampka kontrolna nie zapala się po włączeniu zapłonu lub świeci się podczas jazdy, oznacza to awarię układu. W przypadku awarii układ zostanie wyłączony. Sprawd układ w specjalistycznej stacji obsługi. Wskazówka: Je eli układ zostanie wyłączony ręcznie przez naciśnięcie przełącznika układu TCS/ESP, lampka kontrolna zapali się i pozostanie włączona do chwili ponownego włączenia układu lub wyłączenia zapłonu.

Lampka kontrolna układu BTCS/TCS

Lampka kontrolna układu ESP Podczas jazdy lampka kontrolna miga w czasie działania układu (oprócz układu BTCS).

110

Jazda
Wyłączanie układu TCS/ESP Podczas jazdy z zało onymi łańcuchami przeciwśnie nymi, kołem zapasowym lub próby rozbujania pojazdu w celu wyjechania ze śniegu zaleca się wyłączenie układu. Wskazówka: Nie mo na wyłączyć układu BTCS.

Lampka kontrolna układu BTCS/TCS

Lampka kontrolna układu ESP Kiedy układ jest wyłączony, świeci się lampka kontrolna. Przełącznik układu TCS Przełącznik układu ESP Zawsze po włączeniu zapłonu układ jest włączany automatycznie. Dalsze informacje, patrz podrozdziały Przełącznik układu TCS/ESP, Koło zapasowe i Łańcuchy przeciwśnie ne.

Układ mo na wyłączyć ręcznie przez naciśnięcie przełącznika TCS/ESP.

111

silne opady deszczu i/lub warunki.Jazda ULTRAD WIĘKOWY CZUJNIK ODLEGŁOŚCI PRZY PARKOWANIU Czujnik odległości przy parkowaniu jest układem pomocniczym. Równie obiekty pochłaniające fale ultrad więkowe mogą nie zostać wykryte ze względu na niekorzystne właściwości powierzchni. Fale ultrad więkowe. Sygnały d więkowe ułatwiają kierowcy ocenę odległości. który nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostro ności podczas wykonywania manewrów. które sprzyjają odbijaniu się fal i powstawaniu zakłóceń sygnału mogą stać się przyczyną niewykrycia przeszkody przez czujniki. Niektóre obiekty znajdujące się w pobli u pojazdu (ok. Krótki sygnał d więkowy potwierdza prawidłowe działanie układu. Układ włącza się automatycznie po uruchomieniu zapłonu i wybraniu biegu wstecznego. mogą nie zostać wykryte przez czujnik odległości. powy ej lub poni ej czujników. Działanie układu polega na pomiarze odległości od najbli szej przeszkody z tyłu pojazdu w momencie cofania. sterownika i głośnika. Układ ten składa się z czujników ultrad więkowych umieszczonych w tylnym zderzaku. 30 cm). co mo e doprowadzić do uszkodzenia samochodu. 112 .

a ich częstotliwość rośnie od sygnału przerywanego powolnego a do sygnału ciągłego. Nale y zawsze pamiętać o oczyszczeniu czujników z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Zakres mierzonej odległości został podzielony na pięć stref ostrzegawczych. W miarę zmniejszania odległości od przeszkody. ciągły d więk lub niski sygnał d więkowy rozbrzmiewający co 3 sekundy. lodu i śniegu (do czyszczenia czujników nie mo na u ywać ostrych przedmiotów). włączają się ostrzegawcze sygnały d więkowe. 113 .Jazda Usterkę układu sygnalizować będzie niski. Sprawd układ w specjalistycznej stacji obsługi. W obydwu przypadkach układ nie jest sprawny.

Zasada działania W takim wypadku zapali się tak e lampka ostrzegawcza silnika. aby włączyć lub wyłączyć. OCHRONNY UKŁAD CHŁODZENIA W przypadku zmniejszenia się poziomu płynu chłodzącego silnik.Wskazówki w przypadku awarii PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AWARYJNYCH Je eli temperatura silnika będzie w dalszym ciągu rosła. Całkowite zatrzymanie silnika będzie poprzedzone 30 sekundowym miganiem wielofunkcyjnej lampki ostrzegawczej: Automatyczna skrzynia biegów/ układ chłodzenia. Mo liwa będzie dalsza jazda. W takiej sytuacji nale y niezwłocznie zjechać z drogi i zatrzymać się. Odcięte cylindry działają jak pompy powietrza i chłodzą silnik. Światła awaryjne mogą być włączone równie przy wyłączonym zapłonie. układ zmieni sposób doprowadzania paliwa do cylindrów. 114 . Bezpieczny dystans mo liwy do przejechania w przypadku usterki zale y od temperatury otoczenia. Je eli dojdzie do przegrzania silnika. Naciśnij przełącznik. układ ten pozwala na ograniczoną czasowo jazdę bez zagro enia powa nymi uszkodzeniami elementów silnika. Kontynuowanie jazdy zwiększy temperaturę silnika i spowoduje jego całkowite zatrzymanie. obcią enia pojazdu i warunków terenowych. wska nik temperatury znajdzie się na czerwonym polu oraz zapali się wielofunkcyjna lampka ostrzegawcza: Automatyczna skrzynia biegów/ układ chłodzenia. ale ze znacznie ograniczoną mocą silnika i bez mo liwości korzystania z klimatyzacji (o ile jest zamontowana).

a silnik ostygnie. Wyłącznik znajduje się w płacie bocznym przed prawymi drzwiami. Patrz rozdział Przeglądy okresowe i obsługa. W razie odcięcia zasilania pompy paliwowej następuje wysunięcie się przycisku wyłącznika. • Nale y niezwłocznie sprawdzić pojazd w specjalistycznej stacji obsługi. 115 . • Zaczekaj. • Natychmiast wyłącz silnik. kolizji w czasie parkowania). • Sprawd poziom płynu chłodzącego. AWARYJNY WYŁĄCZNIK UKŁADU WTRYSKU PALIWA (pojazdy z silnikiem benzynowym) Doprowadzanie paliwa mo e zostać odcięte w wyniku wypadku lub nagłych wstrząsów (np.Wskazówki w przypadku awarii Gdy włączy się ochronny układ chłodzenia silnika: • Niezwłocznie zjed z drogi. aby zapobiec jego uszkodzeniu.

Nigdy nie dotykaj palcami szklanej bańki arówki. Ponowne włączanie wyłącznika • Przekręć kluczyk w stacyjce do poło enia 0. czy nie ma wycieków paliwa. gdy zauwa ysz lub poczujesz paliwo wydostające się z układu paliwowego. czy nie ma wycieków z układu paliwowego. • Sprawd . Po kilku sekundach przekręć kluczyk z powrotem do poło enia I. • Przekręć kluczyk w stacyjce do poło enia II. W pojazdach wyposa onych w reflektory ksenonowe wymianę arówek reflektorów nale y przeprowadzać w Autoryzowanym Serwisie Forda. Wszystkie stosowane arówki powinny mieć filtr UV. • Jeśli nie dostrzegasz wycieków paliwa. Regulacja reflektorów ksenonowych Reflektory mo na ustawić dla jazdy w ruchu lewo lub prawostronnym. Po ka dej wymianie arówki sprawdzaj ustawienie reflektorów w specjalistycznej stacji obsługi. 116 . Ze względu na wysokie napięcie w układzie istnieje ryzyko odniesienia obra eń. WYMIANA ARÓWEK Przed wymianą arówek pamiętaj. Po wymianie arówki sprawd działanie świateł. włącz wyłącznik przez wciśnięcie umieszczonego na nim przycisku (patrz rysunek). • Sprawd ponownie.Wskazówki w przypadku awarii Nie włączaj wyłącznika awaryjnego. aby wyłączyć światła i zapłon. Zawsze wymieniaj arówkę na nową tego samego rodzaju. operację tę powinien wykonać specjalista.

Reflektory – światła mijania arówka halogenowa H7. światła pozycyjne.Wskazówki w przypadku awarii Reflektory. e występy na pokrywie są dokładnie wsunięte w szczeliny. Zakładając pokrywę na miejsce. pchnij zacisk i obróć go w bok. kierunkowskaz przedni Otwórz pokrywę silnika. Z lewej strony zdejmij pokrywę akumulatora. Załó w odwrotnej kolejności. aby ułatwić dostęp do arówek. Odłącz złącze przewodów. 117 . Wyciągnij arówkę. i e zacisk jest prawidłowo zamknięty. upewnij się. 55 W Zwolnij zacisk i zdejmij pokrywę.

Odłącz złącze przewodów. Wyciągnij arówkę. 118 . Zaciski muszą być w poło eniu poziomym. Załó w odwrotnej kolejności. Ostro nie wyjmij arówkę z oprawki. 55 W Światła pozycyjne arówka bezcokołowa 5 W Ściśnij zaciski po obu stronach oprawki arówki i wyciągnij ją.Wskazówki w przypadku awarii Reflektory – światła drogowe arówka halogenowa H1. arówka z lewej strony obraca się o 180º. pchnij zacisk i obróć go w bok. Załó w odwrotnej kolejności.

Poluzuj śrubę z łbem z przecięciem krzy owym i wyciągnij lampę kompletną. Załó w odwrotnej kolejności. Załó w odwrotnej kolejności. Zespół arówki stanowi jeden połączony komponent i musi być wymieniany w całości. Obróć zespół arówki o ćwierć obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij. 55 W Podwa obudowę światła przeciwmgielnego.Wskazówki w przypadku awarii Kierunkowskaz przedni arówka okrągła 21 W Przednie światło przeciwmgielne arówka halogenowa H11. 119 . Ostro nie obróć arówkę w lewo i wyjmij. Obróć oprawkę arówki o 30 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij ją.

Wskazówki w przypadku awarii Przednie światło przeciwmgielne (ST170) arówka halogenowa H3. aby całkowicie zdjąć osłonę. a następnie unieś do góry. Pchnij zacisk sprę ynowy w dół i w bok. obróć obudowę lampki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij. obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W razie potrzeby odłącz styki płaskie. Wyjmij i wymień arówkę. Chwyć oprawkę arówki. Załó w odwrotnej kolejności. 55 W Kierunkowskazy boczne arówka bezcokołowa 5 W Aby zdjąć osłonę. Przesuń lampę kompletną w dół i wyciągnij ją. Wyjmij arówkę. Załó w odwrotnej kolejności. 120 .

Delikatnie naciskając. Sięgając od wewnątrz baga nika. Wyjmij śrubę i ostro nie wyciągnij obudowę lampy. odkręć nakrętkę osłony tylnej lampy zespolonej. 121 .Wskazówki w przypadku awarii Światła tylne (wersja 3. kierunkowskazy Obróć oprawkę arówki do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją. przekręć uszkodzoną arówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją. Załó w odwrotnej kolejności. Otwórz drzwi tyłu nadwozia.i 5-drzwiowa) Lampy tylne/światła STOP .

Załó w odwrotnej kolejności.Wskazówki w przypadku awarii Światło cofania i tylne światło przeciwmgielne Tylna lampa przeciwmgielna 21 W Światło cofania 21 W Światła tylne (wersja 4-drzwiowa) Pociągnij w dół zacisk z tyłu obudowy lampy i pchnij obudowę na zewnątrz. Odłącz złącze przewodów. Sięgając od wnętrza baga nika. 122 . Delikatnie naciskając. Delikatnie naciskając. przekręć uszkodzoną arówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją. odkręć trzy nakrętki motylkowe obudowy lampy. Unieś zaciski na oprawce arówki i odłącz oprawkę od obudowy lampy. Załó w odwrotnej kolejności. Obróć oprawkę arówki do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją. przekręć uszkodzoną arówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją. Delikatnie wyciągnij obudowę lampy na zewnątrz.

Wyjmij arówkę. Delikatnie wyciągnij obudowę lampy na zewnątrz. Delikatnie naciskając.Wskazówki w przypadku awarii Tylna lampa/światło STOP 5/21 W Kierunkowskaz 21 W Światło cofania 21 W Tylna lampa przeciwmgielna 21 W Światła tylne (Kombi) Tylna lampa/światło STOP 5/21 W Kierunkowskaz 21 W Tylna lampa przeciwmgielna 21 W Światło cofania 21 W Oświetlenie tablicy rejestracyjnej arówka walcowa 5 W Po otwarciu drzwi tyłu nadwozia odkręć śruby. Ściśnij zaciski i odłącz oprawkę od obudowy lampy. Umieść śrubokręt o płaskiej końcówce we wgłębieniu i podwa lampę kompletną. Załó w odwrotnej kolejności. przekręć uszkodzoną arówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją. Załó w odwrotnej kolejności. 123 .

Załó nową arówkę. Oświetlenie wnętrza arówka walcowa 10 W Odkręć śruby i wyjmij szklany klosz. Wersja 4-drzwiowa arówka bezcokołowa 5 W (5x) Wyłącz oświetlenie wnętrza (środkowe poło enie przełącznika). Za pomocą śrubokręta odkręć mocowania dywanika i tapicerkę pokrywy baga nika. 124 . Wyjmij arówkę. Światła tylne: wymontuj reflektor i wymień arówkę. Śrubokrętem o płaskiej końcówce podwa lampę kompletną po stronie przeciwnej ni przełącznik. Światła przednie: wymień arówkę. Załó w odwrotnej kolejności.Wskazówki w przypadku awarii Dodatkowe centralne światło STOP Wersja 3-/5-drzwiowa i kombi arówka bezcokołowa 5 W (5x) Otwórz zaciski i zwolnij oprawę arówki. ni przy wymontowaniu. Wyjmij arówkę. Odłącz oprawkę od reflektora. Załó w odwrotnej kolejności. postępując w odwrotnej kolejności. Otwórz pokrywę baga nika.

Światła do czytania arówka bezcokołowa 5 W Ostro nie podwa lampkę i odłącz ją od dachu. e przełącznik światła znajduje się w poło eniu WYŁĄCZONE. aby je wymontować.Wskazówki w przypadku awarii Oświetlenie wnętrza (w opcji w ST170) arówka walcowa 10 W Światła do czytania (w opcji w ST170) arówka bezcokołowa 6 W arówkę tę mo na wymienić bez konieczności wymontowania lampki z dachu. Załó w odwrotnej kolejności. Umieść śrubokręt o płaskiej końcówce we wgłębieniu pomiędzy lampką a kloszem i ostro nie podwa klosz. 125 . arówki mogą być wymienione po odgięciu płytki kontaktowej. Załó w odwrotnej kolejności. Obróć oprawki arówek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Upewnij się. Wymień arówkę. Wymień arówkę. umieszczając śrubokręt o płaskiej końcówce we wgłębieniu i zwolnij metalowy zacisk sprę ynowy.

Wyjmij i wymień arówkę. wyjmij z oprawki i wyjmij arówkę. Załó w odwrotnej kolejności. Zaczep zespół na miejscu w pierwszej kolejności po stronie przeciwnej ni przełącznik. Oświetlenie komory baga nika arówka bezcokołowa 5 W Delikatnie podwa lampę śrubokrętem o płaskiej końcówce.Wskazówki w przypadku awarii Oświetlenie lusterka w osłonie przeciwsłonecznej pasa era arówka bezcokołowa 5 W Podwa lampkę za pomocą śrubokręta o płaskiej końcówce. 126 .

aby wszelkie czynności związane z układem paliwowym i elektrycznym oraz wymianą przeka ników lub bezpieczników wysokoprądowych były wykonywane przez specjalistów. W miejsce przepalonego bezpiecznika nale y zawsze stosować nowy bezpiecznik o takich samych parametrach. Aby sprawdzić lub wymienić bezpiecznik. Dodatkowa skrzynka bezpieczników Znajduje się po lewej stronie komory silnika. zdejmij pokrywę skrzynki bezpieczników. Ściągacz do bezpieczników znajduje się w pokrywie dodatkowej skrzynki bezpieczników. podnosząc ją po uprzednim zwolnieniu zaczepu. 127 . poniewa stwarzają one ryzyko powstania po aru lub uszkodzenia silnika.Wskazówki w przypadku awarii BEZPIECZNIKI Przed wymianą bezpiecznika wyłącz zapłon i wszystkie odbiorniki prądu. Wymiana bezpiecznika Dodatkowa skrzynka bezpieczników Centralna skrzynka bezpieczników Wszelkie nieprawidłowe modyfikacje układu paliwowego lub elektrycznego mogą wpłynąć ujemnie na bezpieczeństwo pojazdu. Dlatego te zaleca się.

pompa wtryskowa (silnik Diesel) Układ spryskiwaczy reflektorów Światła dzienne (światła parkowania) Zawór elektromagnetyczny sprzęgła układu klimatyzacji Lewe światło mijania Prawe światło mijania 1 Wymiana tych bezpieczników wymaga wiedzy specjalistycznej. 128 .Wskazówki w przypadku awarii Bezpieczniki w dodatkowej skrzynce bezpieczników (w komorze silnika) BezPrąd [A] piecznik 11 2 3 41 51 61 71 81 91 10 11 12 13 14 15 16 17 40 – 40 50 60 30 40 30 20 1 30 15 30 10 10 15 15 Kolor pomarańczowy – pomarańczowy czerwony niebieski zielony pomarańczowy zielony ółty czarny zielony niebieski zielony czerwony czerwony niebieski niebieski Zabezpieczany obwód Główne zasilanie układu elektrycznego Nie u ywany Element grzejny świecy arowej 2 Ogrzewanie przedniej szyby Świeca arowa (silnik Diesel) Wentylator chłodzenia silnika (klimatyzacja) Główne zasilanie układu elektrycznego Zapłon Układ sterowania pracą silnika Czujnik napięcia akumulatora Pompa układu ABS Pompa paliwa.

Wskazówki w przypadku awarii Bezpieczniki w dodatkowej skrzynce bezpieczników (w komorze silnika) Bezpiecznik 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 64 65 Prąd [A] 10 – 10 20 20 20 30 15 10 10 10 30 30 30 Kolor czerwony – czerwony ółty ółty ółty zielony niebieski czerwony czerwony czerwony zielony zielony zielony Zabezpieczany obwód Nadajnik sondy lambda (katalizator) Nie u ywany Układ sterowania pracą silnika Zawory układu ABS Światła dzienne (tylko reflektory ksenonowe) Nagrzewnica na paliwo (silnik Diesel) Element grzejny świecy arowej 1. głośnik niskotonowy (tylko ST170) Światła dzienne (tylko reflektory konwencjonalne) Lewe światło drogowe Prawe światło drogowe Ogrzewanie przedniej szyby. silnik Diesel Wentylator chłodzenia silnika (klimatyzacja) Silniczek dmuchawy nagrzewnicy Wentylator chłodzenia silnika 1 Wymiana tych bezpieczników wymaga wiedzy specjalistycznej. nagrzewnica na paliwo (silnik Diesel). 129 .

Wskazówki w przypadku awarii Centralna skrzynka bezpieczników Znajduje się po lewej stronie pod tablicą rozdzielczą. 130 .

centralne gniazdo zasilania Złącze diagnostyczne Ogrzewanie tylnej szyby Ogrzewanie lusterek 131 .5 15 10 25 7.5 7.5 25 25 – 10 7.Wskazówki w przypadku awarii Centralna skrzynka bezpieczników Bezpiecznik 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Prąd [A] 10 15 15 20 20 7. zamykanie globalne (prawa strona) Nie u ywany Światło cofania Radio (kluczyk zapłonowy w poło eniu I) Światła STOP Okna otwierane elektrycznie. zamykanie globalne (lewa strona) Okna otwierane elektrycznie.5 15 15 20 7. recyrkulacja powietrza Moduł ABS Zapalniczka. wycieraczka tylnej szyby Przednie i tylne światła przeciwmgielne Klimatyzacja. elektryczna regulacja siedzeń Elektrycznie sterowane okno dachowe Oświetlenie wnętrza. zestaw wska ników Okna otwierane elektrycznie.5 7.5 Kolor czerwony niebieski niebieski ółty ółty brązowy brązowy biały biały – czerwony brązowy niebieski niebieski ółty brązowy brązowy niebieski czerwony biały brązowy Zabezpieczany obwód Przełącznik świateł Radio Kierunkowskaz (moduł GEM) Sygnał d więkowy. elektryczna regulacja lusterek Moduły elektroniczne.

5 7.lewa strona Przełącznik świateł Moduł poduszki powietrznej Moduły elektroniczne.5 7.Wskazówki w przypadku awarii Centralna skrzynka bezpieczników Bezpiecznik 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Prąd [A] – 15 10 – 25 20 7. ogrzewanie dysz spryskiwaczy Nie u ywany Elektrycznie otwierane przednie okna Wycieraczka szyby przedniej Światła pozycyjne .5 20 Kolor – niebieski czerwony – biały ółty brązowy brązowy czerwony brązowy brązowy brązowy ółty Zabezpieczany obwód Nie u ywany Ogrzewanie przednich siedzeń Światło cofania.5 7. zestaw wska ników Oświetlenie tablicy rejestracyjnej Zamek centralny (z tyłu skrzynki bezpieczników) 132 .5 10 7.prawa strona Światła pozycyjne .

upewnij się. zaciągnij hamulec ręczny i wybierz pierwszy lub wsteczny bieg. • Sprawd . 133 . • Ustaw przednie koła na wprost. czy samochód stoi na twardym i płaskim podło u. Strzałki na obu ścianach bocznych opony wskazują kierunek obrotów. wybierz poło enie P. Nie wolno wykonywać adnych prac pod pojazdem podniesionym tylko na podnośniku. jak najszybciej zgłoś się do specjalisty w celu zało enia opony w prawidłowym kierunku. e strzałki na oponach wskazują kierunek obrotów kół podczas jazdy do przodu.Wskazówki w przypadku awarii ZMIANA KOŁA Podnośnik samochodowy słu y wyłącznie do wymiany koła. Je eli koło zapasowe musi być zało one ze strzałkami wskazującymi kierunek przeciwny do kierunku obrotów. Je eli Twój pojazd jest wyposa ony w opony jednokierunkowe. • Zaparkuj samochód w taki sposób. • W razie potrzeby zabezpiecz koła odpowiednimi klinami. aby podczas wymiany koła nie przeszkadzał i nie zagra ał innym uczestnikom ruchu i Tobie. • Ustaw trójkąt ostrzegawczy. Je eli pojazd jest wyposa ony w automatyczną skrzynię biegów. • Wyłącz zapłon.

• Na takie koła nie mo na zakładać łańcuchów przeciwśnie nych. wyciągnij rozpórkę. • Nie wolno u ywać jednocześnie dwóch lub więcej kół zapasowych.Wskazówki w przypadku awarii Koło zapasowe Stosuj wyłącznie koła i opony o zatwierdzonych rozmiarach. • Podnieś tylną część wykładziny podłogowej w baga niku i wyciągnij ją. • Przejechać mo liwie krótki odcinek drogi. 134 . Stosowanie kół i opon innych rozmiarów mo e doprowadzić do uszkodzenia pojazdu i spowoduje uniewa nienie jego homologacji. Wyłącz układ ESP. • Pojazdy wyposa one w układ kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS)/ elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) mogą zachowywać się w czasie jazdy nietypowo. która znajduje się pod osłoną i zamocuj ją w elemencie ustalającym na panelu podłogowym. nale y przestrzegać następujących zasad: • Nie przekraczać prędkości 80 km/h. Je eli koło zapasowe ró ni się rozmiarem od innych kół. Koło zapasowe znajduje się pod wykładziną podłogową w baga niku. Unieś tylną część osłony. • Z zało onym kołem zapasowym nie wolno korzystać z myjni automatycznej. • W wersji kombi obróć uchwyty blokujące do poło enia . Patrz podrozdział Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS)/ Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP).

• W wersji kombi upewnij się. e obydwa uchwyty blokujące w osłonie są zablokowane we wspornikach podłogowych i znajdują się w poło eniu .Wskazówki w przypadku awarii Podnośnik Wersja 3-. Klin do kół (kombi ze zwiększoną ładownością) 135 . • Wyciągnij podnośnik (i klin. nale y postępować w odwrotnej kolejności. jeśli jest) umieszczony pod kołem zapasowym. Podczas wymiany koła zawsze zabezpiecz koło znajdujące się po przekątnej odpowiednim klinem lub klockiem. 4. Rozciągnij dwie części klina i obróć o 180 stopni.i 5-drzwiowa Podnośnik wraz z kluczem do kół znajduje się w zagłębieniu na koło zapasowe. obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij podnośnik z kluczem do kół. Odkręć śrubę mocującą. Kombi • Odkręć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. • Wyjmij koło zapasowe. • Chowając uszkodzone koło.

Przednie miejsca podstawienia podnośnika znajdują się 15 cm od . układ hamulcowy i przewody paliwowe. umieść klin pomiędzy podło em i oponą przeciwnego koła po przekątnej tak. układ kierowniczy. zawieszenie. progu Dodatkowe miejsca podstawienia podnośnika • Je eli konieczne jest zaparkowanie na pochyłości. umieść klin pomiędzy podło em i oponą przedniego koła po przekątnej tak. Podstawienie podnośnika pod inne miejsca mo e spowodować powa ne uszkodzenia takich elementów pojazdu. jak: podwozie. • Podnosząc przód pojazdu na płaskim podło u. silnik. Punkty i mogą słu yć do podnoszenia podnośnikiem rolkowym lub podnośnikiem warsztatowym. aby klin znajdował się z przodu koła. aby klin znajdował się z tyłu koła. Tylne miejsca podstawienia podnośnika znajdują się 38 cm od tylnego krańca . aby klin znajdował się pod stroną koła skierowaną w dół zbocza. 136 . przedniego krańca progu • Podnosząc tył pojazdu na płaskim podło u.Wskazówki w przypadku awarii Punkty podstawienia podnośnika Do podstawienia podnośnika słu ą tylko specjalne miejsca przedstawione poni ej. umieść klin pomiędzy podło em i oponą tylnego koła po przekątnej tak.

podkładając kliny pod koła. Wersja standardowa • Wciśnij płaski koniec klucza między obręcz koła a kołpak i delikatnie obróć.Wskazówki w przypadku awarii Zdejmowanie koła • Ustaw przednie koła na wprost. • Zaciągnij hamulec ręczny i wybierz pierwszy lub wsteczny bieg. • W samochodzie nie mogą przebywać pasa erowie. podwa ając krawęd kołpaka w kilku punktach na jego obwodzie. aby podwa yć kołpak. • Wyłącz zapłon. 137 . wybierz poło enie P. ST170 • W pojazdach ST170 zastosuj narzędzie specjalne dostarczone razem z pojazdem. • W razie potrzeby zabezpiecz pojazd przed stoczeniem się lub zsunięciem. Je eli pojazd ma automatyczną skrzynię biegów.

• Podnieś samochód tak. Upewnij się. Nakrętek kół ze stopów lekkich mo na u ywać do zapasowych kół stalowych. • Załó koło zapasowe na śruby. Zakładanie koła Do mocowania kół ze stopów lekkich nie wolno stosować nakrętek przeznaczonych do kół stalowych.Wskazówki w przypadku awarii Wymiana zamków i nakrętek kół jest mo liwa na podstawie certyfikatu z numerami nakrętek kół (jeśli dotyczy). • Poluzuj nakrętki koła. e ich sto kowe zakończenia znajdują się od strony koła. Podnośnik musi być ustawiony pionowo względem miejsca podstawienia podnośnika. e podnośnik opiera się całą podstawą na podło u. 138 . by koło nie dotykało podło a. • Załó klucz do nakrętek na nakrętkę blokującą (jeśli jest). • Umieść podnośnik na równym podło u. upewniając się. • Opuść samochód i usuń podnośnik. • Dokręć całkowicie nakrętki kół. w kolejności po przekątnej. • Odkręć nakrętki i zdejmij koło. Dokręć nakrętki kluczem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. • Załó klucz do nakrętek na nakrętkę blokującą (jeśli jest).

wykonując procedurę w odwrotnej kolejności. wyposa one w izolowane końcówki zaciskowe. Przy najbli szej okazji sprawd moment dokręcenia nakrętek zmienionego koła i ciśnienie powietrza w oponie.Wskazówki w przypadku awarii • Załó kołpak i dociśnij go mocno ręką. Stosuj przewody rozruchowe o odpowiednim przekroju. pojazd mo e mieć nietypową charakterystykę prowadzenia przez ok. Procedura uruchamiania silnika za pomocą przewodów rozruchowych U ywaj tylko akumulatora o identycznym napięciu nominalnym (12 V). • Schowaj klucz do nakrętek blokujących i klucz do kół w bezpiecznym miejscu. W trakcie rozruchu nie odłączaj rozładowanego akumulatora od układu elektrycznego pojazdu. Poziom płynu jest sprawdzany podczas okresowych przeglądów technicznych. 139 . Wyjmowanie i instalacja Jeśli akumulator był odłączony. 8 km po ponownym podłączeniu. co wynika z automatycznego przeprogramowywania pamięci układu sterowania pracą silnika. AKUMULATOR Obsługa Akumulator wymaga niewielu czynności obsługowych. • Schowaj podnośnik i uszkodzone koło.

Wskazówki w przypadku awarii
Podłączanie przewodów • Połącz jeden koniec drugiego przewodu z ujemnym biegunem (–) akumulatora pomocniczego, a drugi koniec z metalowym elementem silnika lub wspornikiem mocowania silnika, który chcesz uruchomić, jak najdalej od akumulatora. Nie wolno podłączać przewodu do ujemnego (–) bieguna rozładowanego akumulatora. • Sprawd , czy aden z przewodów nie dotyka elementów silnika będących w ruchu. Rozruch silnika
Akumulator pomocniczy

Akumulator rozładowany

• Uruchom silnik drugiego samochodu i doprowad go do umiarkowanie wysokich obrotów. • Uruchom silnik samochodu z rozładowanym akumulatorem. • Po uruchomieniu pozwól obu silnikom pracować przez 3 minuty przed odłączeniem przewodów. • Odłącz przewody, postępując w odwrotnej kolejności.

• Ustaw samochody tak, aby się ze sobą nie stykały. • Wyłącz silnik i wszystkie odbiorniki prądu. • Połącz dodatni biegun (+) akumulatora rozładowanego z dodatnim biegunem (+) akumulatora pomocniczego.

Nie włączaj reflektorów podczas odłączania przewodów. Podwy szone napięcie spowoduje przepalenie arówek.

140

Wskazówki w przypadku awarii
HOLOWANIE POJAZDU Przykręcany zaczep holowniczy jest przechowywany pod wykładziną baga nika i musi być zawsze przewo ony w poje dzie. Zaczep holowniczy ma lewoskrętny gwint. Zamontuj zaczep, wkręcając go w lewo. Za pomocą klucza do kół upewnij się, czy zaczep holowniczy jest dobrze dokręcony.

4-drzwiowe, ST170 i 3-/5-drzwiowe z dojazdowym kołem zapasowym Za pomocą płaskiego śrubokręta podwa zaślepkę znajdującą się w zderzaku, a następnie przykręć zaczep holowniczy.

Kombi

Wersja 3-/5-drzwiowa

141

Wskazówki w przypadku awarii
Uruchamianie pojazdów z mechaniczną skrzynią biegów przez holowanie lub pchanie Aby zapobiec uszkodzeniu katalizatora nie wolno stosować do rozruchu silnika pchania lub holowania, kiedy silnik osiągnął temperaturę pracy. Korzystaj z przewodów rozruchowych i akumulatora pomocniczego. Rozruch silnika Diesel przy niskich temperaturach metodą holowania lub pchania mo e spowodować uszkodzenie paska zębatego rozrządu silnika, a w związku z tym zaleca się korzystanie z przewodów rozruchowych i akumulatora pomocniczego.

Tylny zaczep holowniczy Podczas holowania pojazdu unikaj gwałtownych naprę eń linki i jed z małą prędkością. Gwałtowne naprę enie linki mo e spowodować uszkodzenie jednego z pojazdów. Kluczyk w stacyjce pojazdu holowanego musi znajdować się w poło eniu II, aby działał układ kierowniczy, kierunkowskazy i światła STOP. Poniewa serwo hamulca i wspomaganie kierownicy nie działają przy wyłączonym silniku, będziesz musiał u yć większej siły przy hamowaniu i obracaniu kierownicą. Droga hamowania wydłu y się, a kierownica będzie się cię ej obracała.

142

143 . Nie wolno holować pojazdu z automatyczną skrzynią biegów szybciej ni 50 km/h lub dalej ni 50 kilometrów. Nigdy nie holuj pojazdu tyłem ze skręconymi kołami. Niezastosowanie się do powy szego zastrze enia spowoduje uszkodzenie skrzyni biegów.Wskazówki w przypadku awarii Holowanie pojazdów z automatyczną skrzynią biegów Podczas holowania pojazdu z automatyczną skrzynią biegów d wignia zmiany biegów powinna znajdować się w poło eniu N (neutralne). Pojazdy wyposa one w automatyczną skrzynię biegów nie mogą być uruchamiane przez pchanie lub holowanie. U yj przewodów rozruchowych. aby nie stykały się z podło em. W razie konieczności holowania pojazdu na dalszą odległość nale y unieść jego koła napędzane tak. Podczas holowania pojazd musi być zwrócony przodem do kierunku jazdy.

równocześnie wysuwając d wignię zmiany biegów z poło enia P. Mechaniczny awaryjny wyłącznik umo liwia wysunięcie d wigni zmiany biegów z poło enia P w wypadku rozładowania akumulatora lub awarii układu elektrycznego. Zdejmij osłonę z konsoli środkowej obok d wigni zmiany biegów za pomocą płaskiego śrubokręta (lub podobnego narzędzia).Wskazówki w przypadku awarii Awaryjny wyłącznik poło enia ‘P’ d wigni zmiany biegów (Automatyczna skrzynia biegów) Za pomocą kluczyka (lub podobnego narzędzia) pchnij d wignię blokującą w otworze pod osłoną. W przypadku ponownego wybrania poło enia P procedurę trzeba będzie powtórzyć. 144 .

Elektroniczny układ zapłonowy działa pod wysokim napięciem. przewody i zbiorniki (czy są szczelne) • Poziom płynu układu wspomagania kierownicy • Działanie klimatyzacji • Działanie hamulca ręcznego • Działanie sygnału d więkowego Wskazówka: Klimatyzacja powinna być u ywana przez przynajmniej 30 minut w miesiącu. • Sprawdzaj prawidłowe działanie hamulców i oświetlenia. • Poziom płynu do spryskiwaczy • Stan opon i ciśnienie powietrza w oponach (gdy są zimne) Sprawdzaj raz w miesiącu: • Poziom płynu chłodzącego (gdy silnik jest zimny) • Połączenia. • Sprawdzaj lampki ostrzegawcze. 145 . Nie wolno dotykać jego elementów przy włączonym silniku lub zapłonie. Upewnij się. • Sprawdzaj ciśnienie powietrza w oponach. aby palce lub lu ne części odzie y (krawat.Przeglądy okresowe i obsługa OBSŁUGA SERWISOWA • Regularnie sprawdzaj i uzupełniaj oleje i płyny w samochodzie. szalik) nie zostały wciągnięte w wentylator. e wszystkie soczewki lamp są czyste. W pewnych warunkach wentylator chłodzenia silnika mo e nadal pracować przez kilka minut po wyłączeniu silnika. Czynności obsługowe wykonywane przez u ytkownika Sprawdzaj codziennie: • Działanie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego. Sprawdzaj przy tankowaniu paliwa: • Poziom oleju silnikowego • Poziom płynu hamulcowego Przed rozpoczęciem pracy w komorze silnika nale y wyłączyć zapłon. Jest to zjawisko normalne. Nale y zwrócić szczególną uwagę.

Unieś nieco pokrywę silnika i przekręć kluczyk całkowicie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aby otworzyć pokrywę silnika. opuść pokrywę silnika i pozwól jej opaść swobodnie w zaczep z wysokości 20-30 cm. czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta. e jest dobrze zamocowana. Sprawd .Przeglądy okresowe i obsługa Otwieranie pokrywy silnika • Przekręć znak Forda znajdujący się na kracie wlotu powietrza w bok i przekręć kluczyk najpierw w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara . wyjmij go niezwłocznie po otwarciu pokrywy i przekręć znaczek Forda z powrotem na miejsce. 146 . • Podnieś pokrywę silnika i podeprzyj ją podpórką umieszczoną w zaczepie upewniając się. Aby zamknąć. Aby zapobiec uszkodzeniu lub zgubieniu kluczyka.

Przeglądy okresowe i obsługa Komora silnika Poło enie Opis Zbiornik płynu układu wspomagania kierownicy Korek wlewu oleju 1 Zbiornik płynu hamulcowego/ sprzęgła hydraulicznego Dodatkowa skrzynka bezpieczników Filtr powietrza Zbiornik płynu spryskiwacza Akumulator Tabliczka identyfikacyjna pojazdu Miarka poziomu oleju 1 Zbiornik płynu chłodzącego silnik Patrz strona 154 152 152 127 Nie wymaga obsługi 154 139-140 158 151 153 1 Dla ułatwienia identyfikacji korki i zakrętki zbiorników płynów oraz miarka poziomu oleju silnikowego są oznaczone kolorem.4 l/1.6 l Zetec-SE 16V J 147 . 1.

6 l Duratec-8V J 1.0 l Zetec-E J 148 .Przeglądy okresowe i obsługa 1.8 l/2.

8 l Endura-TDDi Turbo Diesel J 149 .0 l Duratec-ST J 1.Przeglądy okresowe i obsługa 2.

Przeglądy okresowe i obsługa 1.8 l DuraTorq-TDCi Turbo Diesel J 150 .

Zu ycie oleju wzrośnie równie . Poziom zu ycia oleju przez silniki Diesel oraz silniki o większej mocy jest nieco wy szy.5 litra) oleju. Wyciągnij miarkę. wyłącz go i odczekaj kilka minut. gdy rozszerza się pod wpływem ciepła. e samochód stoi na równym podło u.Przeglądy okresowe i obsługa Miarka poziomu oleju Na zu ycie oleju silnikowego ma wpływ wiele czynników. Gorący olej mo e czasem nieznacznie wykroczyć poza znak MAX. Upewnij się. Silnik 1. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Dane techniczne.4 l/1. uzupełnij poziom oleju w zbiorniku. Jeśli warstwa oleju na miarce kończy się na znaku MIN. nie ma potrzeby dolewania.8 l/2. stosując tylko olej zgodny ze specyfikacją firmy Ford. gładką szmatką.6 l Duratec-8V/ 1. aby olej spłynął do miski olejowej.6 l Zetec–SE 16V Silnik Endura-TDDi Turbo Diesel Silnik DuraTorq-TDCi Turbo Diesel 151 . gdy zwiększymy obcią enie pojazdu.1.0 l Duratec-ST Silnik 1. przed sprawdzeniem poziomu oleju.0 l Zetec-E/ 2. Dolewaj oleju tylko do znaku MAX. wytrzyj ją czystą. Je eli silnik pracuje.75 litra (w silniku Diesel . Sprawdzaj poziom oleju przed uruchomieniem silnika. włó do końca i wyciągnij jeszcze raz. Jeśli wskazanie poziomu oleju znajduje się między oznaczeniami. Nowe silniki osiągają normalną wartość zu ycia oleju dopiero po około 5 000 km. W celu podniesienia poziomu oleju w zbiorniku z MIN na MAX nale y dolać około 0.

a da się słyszeć cichy trzask.Przeglądy okresowe i obsługa Korek wlewu oleju Zbiornik płynu układu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego Chroń oczy i skórę przed kontaktem z płynem. (korek wkręcany) Tylko 1. Poziom płynu musi znajdować się między znakami MIN i MAX umieszczonymi na bocznej ściance zbiornika. obróć korek w lewo. zapala się lampka ostrzegawcza niskiego poziomu płynu hamulcowego. W razie zetknięcia się oczu lub skóry z płynem natychmiast przemyj to miejsce du ą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem. Nie otwieraj wlewu. przekręć korek w prawo.8 l DuraTorq-TDCi (korek przykręcany) Korek wlewu oleju mo e być wkręcany lub przykręcany. Nie nale y dolewać do oleju adnych dodatkowych składników ani innych substancji poprawiających właściwości eksploatacyjne silnika. Gdy poziom płynu spadnie poni ej znaku MIN. Patrz podrozdział Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego w rozdziale Tablica rozdzielcza. Są one zbędne i mogą stać się przyczyną uszkodzeń silnika. 152 . gdy silnik pracuje. Aby otworzyć. których nie pokrywa gwarancja Forda. Aby zamknąć. Układ hamulcowy i układ sprzęgła hydraulicznego są zasilane z tego samego zbiornika.

Przeglądy okresowe i obsługa Zbiornik płynu chłodzącego Płyn chłodzący nale y dolewać tylko wtedy. w celu obni enia ciśnienia. gdy silnik jest gorący. Uwa aj. Poziom płynu w układzie jest widoczny przez ściankę zbiornika. odkręć korek tylko o jedną czwartą obrotu. W razie zetknięcia się oczu lub skóry z płynem natychmiast przemyj to miejsce du ą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem. Odczekaj chwilę i otwórz go całkowicie. Nie uruchamiaj silnika. Dolewaj tylko płynu zgodnego ze specyfikacjami Forda. Początkowo. jeśli nie usunąłeś przyczyny jego przegrzewania się. Nigdy nie odkręcaj korka zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego. gdy silnik jest gorący. poniewa grozi to poparzeniem. aby nie wylać płynu na jakąkolwiek część silnika. 153 . Przy gorącym silniku płyn chłodzący rozszerza się i jego poziom mo e przekroczyć znak MAX. Podczas dolewania płynu nale y zachować szczególną ostro ność. gdy silnik jest zimny. Płyn chłodzący silnik Chroń oczy i skórę przed kontaktem z płynem. Je eli konieczne jest dolanie płynu. nale y odczekać 10 minut do jego ostygnięcia. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Dane techniczne. Poziom płynu chłodzącego przy zimnym silniku powinien znajdować się między znakami MIN i MAX.

nale y uzupełnić jego niedobór właściwym płynem. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Płyny. Je eli poziom płynu spadnie poni ej znaku MIN. poziom płynu powinien sięgać znaku MAX. Gdy silnik jest zimny. Po uzupełnieniu płynu dokładnie zamknij pokrywę. Układ spryskiwaczy reflektorów 154 .Przeglądy okresowe i obsługa Sprawdzanie poziomu płynu układu wspomagania kierownicy Układy spryskiwaczy szyb Przedni i tylny układ spryskiwaczy szyb zasilane są z tego samego zbiornika.

Nie wolno równie uruchamiać spryskiwacza. 155 . Regulacja dysz spryskiwaczy Sprawdzaj gładkość krawędzi pióra wycieraczki. Krawędzie piór wycieraczek nale y czyścić miękką gąbką zmoczoną w wodzie. Dysza spryskiwacza szyby tylnej znajduje się na dachu nad szybą tylną. Podnieś wycieraczkę i ustaw pióro pod kątem prostym do ramienia wycieraczki. Aby zdjąć pióro.Przeglądy okresowe i obsługa Nigdy nie włączaj spryskiwacza jednorazowo na dłu ej ni 10 sekund. Układ jest zasilany płynem ze zbiornika spryskiwaczy szyb. naciśnij zacisk zgodnie ze strzałką na rysunku. Włączenie ogrzewania przedniej szyby spowoduje jej odmro enie oraz odmro enie dysz spryskiwaczy. Wymiana piór wycieraczek Sprawdzanie piór wycieraczek Kierunek strumienia spryskiwacza mo na zmienić przez wło enie szpilki w otwór spryskiwacza i odpowiednie jej obrócenie. pamiętaj o oczyszczaniu dyszy spryskiwaczy ze śniegu i lodu. zdejmij je z ramienia wycieraczki. Układ spryskiwaczy reflektorów działa tylko przy zapalonych reflektorach i włączonym spryskiwaczu przedniej szyby. przesuwając po niej palcem. odczep pióro i pociągając w kierunku przeciwnym. gdy zbiornik płynu jest pusty. Aby układ działał poprawnie.

Przed wjechaniem do myjni automatycznej odkręć i zdejmij antenę. Do mycia szyby nigdy nie stosuj rozpuszczalników ani ostrych przedmiotów. Czyszczenie reflektorów Aby uniknąć uszkodzenia plastikowego klosza reflektora. Unikaj wysokich i ostrych krawędzi. Czyszczenie tylnej szyby Aby zapobiec uszkodzeniu ście ek grzejnych tylnej szyby. aby usunąć pó niej wosk z przedniej szyby. 156 . gdy są suche. Wyłącz dmuchawę. nie stosuj rozpuszczalników ani materiałów ściernych. zrób to powoli. W systemie mycia pojazdu pod wysokim ciśnieniem woda mo e czasami przedostawać się do wnętrza pojazdu lub uszkadzać części.Przeglądy okresowe i obsługa OPONY Dla Twojego bezpieczeństwa Jeśli musisz wjechać na krawę nik. MYCIE SAMOCHODU Najlepszym sposobem mycia samochodu w specjalistycznej myjni samochodowej jest bezszczotkowe mycie czystą wodą. ani nie stosuj ostrych przedmiotów do ich czyszczenia. u ywaj do jej mycia tylko miękkich szmatek lub wilgotnej irchy. Nierównomiernie zu yty bie nik oznacza złe ustawienie zbie ności kół. Jeśli decydujesz się na woskowanie. Nie wycieraj lamp. aby zapobiec zabrudzeniu przeciwpyłkowego filtru powietrza. Przy parkowaniu nie obcieraj boków opon. Regularnie sprawdzaj opony pod kątem nacięć. ciał obcych i nierównomiernego zu ycia. Informacje na temat dopuszczalnych łańcuchów przeciwśnie nych znajdziesz w rozdziale Dane techniczne. naje d ając kołami pod kątem prostym. pamiętaj. jeśli to mo liwe.

Przeglądy okresowe i obsługa Czyszczenie pasów bezpieczeństwa U ywaj środka do czyszczenia wnętrza lub czystej. ZABEZPIECZENIE LAKIERU NADWOZIA W celu zabezpieczenia lakieru nadwozia nale y woskować pojazd raz lub dwa razy do roku. poniewa mo e to spowodować nieskuteczną lub głośną pracę wycieraczek. nale y usuwać natychmiast wszelkie nieszkodliwie wyglądające. środków wybielających ani barwiących. U ywaj ich zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na tych wyrobach. ciepłej wody. Aby skorzystać z warunków gwarancji obejmujących lakier karoserii. pozostałości owadów. W trakcie polerowania pojazdu unikaj zabrudzenia środkiem polerującym części wykonanych z tworzyw sztucznych. smoły. Nie nakładaj środka polerującego na przednią lub tylną szybę. gdy powstałe plamy mogą być trudne do usunięcia. np. Pasy nale y suszyć na wolnym powietrzu. gorącej wody. Nie wolno dopuścić do zamoczenia wnętrza bębna mechanizmu bezwładnościowego. Nie poleruj samochodu w silnych promieniach słońca. ptasie odchody. Nie mo na u ywać chemicznych środków czyszczących. z dala od sztucznych ródeł ciepła. Pomo e to utrzymać lśniącą powłokę lakierniczą i ułatwi spływanie wody z karoserii. 157 . soli drogowej czy zanieczyszczenia przemysłowe. plamki ywicy. Zalecamy stosowanie środków dostępnych wśród akcesoriów Forda. MALOWANIE ODPRYSKÓW LAKIERU Do zamalowywania drobnych odprysków i zadrapań lakieru stosuj środki Aerosol Paint Spray lub Touch-Up Paint. choć niszczące lakier zanieczyszczenia.

pod kołnierzem silnika/ przekładni 158 . obok kołnierza obudowy przekładni • Silniki Endura-TDDi/DuraTorq-TDCi Turbo Diesel – po lewej stronie nad pompą wtryskową PALIWO Stosuj wyłącznie paliwo wysokiej jakości bez adnych dodatkowych składników. Tabliczka identyfikacyjna pojazdu Tabliczka umieszczona jest w komorze silnika. o liczbie oktanowej minimum LO 95 (1. Dopuszczalne są oleje napędowe z dodatkiem do 5 % biokomponentów (RME . na bazie manganu) uszkodzą układ kontroli emisji spalin. parafiny lub benzyny do oleju napędowego. Przedłu one stosowanie dodatków zapobiegających wytrącaniu się parafiny w paliwie nie jest zalecane.Dane techniczne NUMERY IDENTYFIKACYJNE • Silniki Zetec-E/Duratec-8V/Duratec-ST – na bloku silnika po stronie wydechu. benzyną ani innymi płynami. Numer silnika W zale ności od typu silnika jego numer identyfikacyjny znajduje się (patrząc w kierunku jazdy): • Silnik Zetec-SE 16V – z przodu po prawej stronie. Pojazdy z silnikiem benzynowym Stosuj benzynę bezołowiową zgodną z europejską normą EN 228 lub analogiczną.bio diesel). Nie dodawaj nafty. Benzyna etylizowana lub paliwo/dodatki paliwowe zawierające inne składniki metaliczne (np. Pojazdy z silnikiem Diesel Stosuj olej napędowy zgodny z europejską normą EN 590 lub analogiczną. Numer identyfikacyjny pojazdu Numer identyfikacyjny pojazdu umieszczony jest dodatkowo na plastykowej etykietce znajdującej się po lewej stronie tablicy rozdzielczej.6 l Duratec-8V minimum LO 91). Symbol na etykietce określa system poduszki powietrznej. Nie mieszaj go z adnym olejem.

6 l Zetec-SE 74 kW (100 KM) kombi.5 75 179 195/60 R 15 10.9 6.2 8.1 61 7.1 7.8 l Zetec-E 85 kW (115 KM) 4-drzwiowy.0 7.0 4.4 8.2 6.6 66 158 195/55 R 15 1.4 54 6.6 l Zetec-SE 74 kW (100 KM) 3-/5-drzwiowy.4 l Zetec-SE 55 kW (75 KM) 3-/4-/5-drzwiowy/kombi. Automatyczna skrzynia biegów 185/65 R 14 11.0 192 1. Automatyczna skrzynia biegów 185/65 R 14 10.8 186 4.6 l Duratec-8V 72 kW (98 KM) 185/70 R 14 4. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 4.06 4 06 9.6 l Zetec-SE 74 kW (100 KM) 4-drzwiowy.20 4 16/4 20 195/60 R 15 11.4 54 6.5 6.2 196 4.2 4 06 4.1 7.9 7.3 5.9 6.6 76 181 195/60 R 15 10.6 56 7.20 4 16/4 20 195/60 R 15 11.6 l Zetec-SE 74 kW (100 KM) 3-/4-/5-drzwiowy/kombi.litry/100 km Przeło enie Rozmiar Emisja CO2 przekładni Warunki Warunki Warunki opon (g/km) głównej miejskie pozamiejskie mieszane 1.06 4 06 8.8 88 5.7 77 183 215/40 R 17 1.3 6.16/4.3 6.16/4.0 60 7.4 94 5.06 205/50 R 16 10.16/4. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 10.3 10 3 6.2 6.20 4 16/4 20 195/60 R 15 11.06 205/50 R 16 10.Dane techniczne Zu ycie paliwa wg normy EC 80/1268/EEC Zu ycie paliwa .06 4 06 9.2 8.6 181 159 .0 192 1.2 6.0 70 165 195/70 R 15 1.4 200 1.6 8. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 10.8 l Zetec-E 85 kW (115 KM) 3-/5-drzwiowy. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 4.4 94 5.8 188 4.3 6.8 68 163 205/50 R 16 215/40 R 17 1. Automatyczna skrzynia biegów 185/65 R 14 10.

9 8.0 l Zetec-E 96 kW (130 KM) kombi.2 62 7.4 195/60 R 15 6.0 7.20 4 20 13.4 94! 222 ! 205/50 R 16 2.06 4 06 205/50 R 16 10.3 73! 9.6 6.3 73! 9.0 l Zetec-E 96 kW (130 KM) 4-drzwiowy.0 l Zetec-E 96 kW (130 KM) 3-/5-drzwiowy.1 7. Mechaniczna skrzynia biegów 215/45 R 17 2.0 13 0 ! 7.6 181 10 4 10. Mechaniczna skrzynia biegów 195/60 R 15 205/50 R 16 4.0 ! 6.4 94! 222 ! 205/50 R 16 2. Mechaniczna skrzynia biegów 195/60 R 15 205/50 R 16 4.0 l Duratec-ST 127 kW (173 KM) 3-/5-drzwiowy/kombi.5 10 5 6.7 207 215/40 R 17 2.1 13 1 ! 7.87/4.4 94! 222 ! 205/50 R 16 2. Automatyczna skrzynia biegów 195/60 R 15 4.0 l Zetec-E 96 kW (130 KM) 3-/5-drzwiowy.6 205 215/40 R 17 2.6 6. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 6.20 4 20 13.24 12.8 l Zetec-E 85 kW (115 KM) kombi.litry/100 km Przeło enie Rozmiar Emisja CO2 przekładni Warunki Warunki Warunki opon (g/km) głównej miejskie pozamiejskie mieszane 1.1 13 1 ! 7.8 ! 212 ! 1 Norma IV (wszystkie pozostałe wartości to Norma III) 160 .8 78 185 215/40 R 17 2.7 184 4. Automatyczna skrzynia biegów 195/60 R 15 4.06 11.9 ! 8.06 11.Dane techniczne Zu ycie paliwa wg normy EC 80/1268/EEC Zu ycie paliwa . Automatyczna skrzynia biegów 195/60 R 15 4.20 4 20 13.9 8.0 l Zetec-E 96 kW (130 KM) 4-drzwiowy/kombi.3 73! 9.

Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 3 56 68 41 51 134 3.8 l Endura-TDDi 66 kW (90 KM) 3-/5-drzwiowy.4 54 143 205/50 R 16 215/40 R 17 1. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 3.41 3 41 7. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 3 56 68 41 51 134 3. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 3.4 44 5.1 195/60 R 15 1.56 6.litry/100 km Przeło enie Rozmiar Emisja CO2 przekładni Warunki Warunki Warunki opon (g/km) głównej miejskie pozamiejskie mieszane 1.41 3 41 7.8 4.1 195/60 R 15 1. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 3. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 3 56 68 41 51 135 3.4 54 143 205/50 R 16 215/40 R 17 1.8 l DuraTorq-TDCi 74 kW (100 KM) 3-/5-drzwiowy/kombi.8 4.8 l Endura-TDDi 55 kW (75 KM) 4-drzwiowy.2 42 5.4 5.2 52 138 205/50 R 16 215/40 R 17 161 .4 142 205/50 R 16 1.2 72 4.1 5.2 72 4.56 6.56 6.Dane techniczne Zu ycie paliwa wg normy EC 80/1268/EEC Zu ycie paliwa .4 44 5.1 5.1 195/60 R 15 1.41 3 41 7.2 4.0 70 4. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 3.8 l Endura-TDDi 55 kW (75 KM) 3-/5-drzwiowy.8 l Endura-TDDi 66 kW (90 KM) kombi.41 7.8 l Endura-TDDi 55 kW (75 KM) kombi.1 5.8 4.8 l Endura-TDDi 66 kW (90 KM) 4-drzwiowy.

zmniejszyć osiągi silnika. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 3.8 l DuraTorq-TDCi 74 kW (100 KM) 4-drzwiowy.8 l DuraTorq-TDCi 85 kW (115 KM) 3-/5-drzwiowy/kombi. Dolewanie oleju Je eli olej spełniający powy sze specyfikacje nie jest dostępny.2 137 205/50 R 16 1. U ycie tych olejów mo e wydłu yć czas rozruchu. 162 .Dane techniczne Zu ycie paliwa wg normy EC 80/1268/EEC Zu ycie paliwa .4 5.4 44 5.41 3 41 7.litry/100 km Przeło enie Rozmiar Emisja CO2 przekładni Warunki Warunki Warunki opon (g/km) głównej miejskie pozamiejskie mieszane 1.4 54 143 205/50 R 16 215/40 R 17 1.2 4.0 4.4 142 205/50 R 16 OLEJ SILNIKOWY Wymiana oleju Stosuj olej silnikowy Ford/Motorcraft Formula E SAE 5W-30.8 l DuraTorq-TDCi 85 kW (115 KM) 4-drzwiowy. w zale ności od temperatury otoczenia. a tak e zwiększyć zu ycie paliwa i emisję spalin.41 7.2 72 4.2 5. Alternatywnie mo na stosować oleje silnikowe o lepkości SAE 5W-30. spełniające wymagania specyfikacji Forda WSS-M2C913-B. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 3. spełniający wymagania specyfikacji ACEA A1/B1 lub ACEA A3/B3. nale y zastosować olej o lepkości SAE 5W-30. SAE 5W-40 lub SAE 10W-40.41 7. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 3.

75 1.35 3.25 3.25 3.75! 5.0 l DuratecST Silnik Olej silnikowy .15 5.z filtrem .4 l ZetecSE 16V 3.75 3.75! 6.Dane techniczne PŁYNY Układ Układ wspomagania kierownicy Płyn chłodzący Zalecany płyn Płyn układu wspomagania kierownicy firmy Ford Płyn niskozamarzający Motorcraft SuperPlus Specyfikacja WSS-M2C 195-A.6 l Duratec8V 1.6 55 52.0! 6.5 1.75 4.5! 5.75! 3.8 l ZetecE 2.75 4.0 2.6 l ZetecSE 16V 4.8 l EnduraTDDi/ DuraTorqTDCi 5.0 l ZetecE 1.75 Znak MAX 5. WSS-M2C 204-A WSS-M97 B44-D Pojemność (w litrach) 1.25 3.bez filtru Układ wspomagania kierownicy Układ chłodzenia razem z ogrzewaniem Układ spryskiwaczy szyb Zbiornik paliwa 1 Całkowita pojemność 4.0! 5.6 5.9 4.25 3.7 55 163 .

4 l Zetec-SE 16V 55 kW (75 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1.6 l Duratec-8V 72 kW (98 KM) – – – – 1185-1234 361-410 1595 75 1176-1228 362-414 1590 75 1198-1254 381-437 1635 100 1.6 l Zetec-SE 16V 74 kW (100 KM) Automatyczna skrzynia biegów 1161 434 1595 75 1183 437 1620 75 1166 449 1615 75 1197 463-513 1660-1710 100 1.0 l Zetec-E 95 kW (130 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1190 450 1640 75 1221 449 1670 75 1212 458 1670 75 1236 479-529 1715-1765 100 164 .Dane techniczne MASA POJAZDU Masa pojazdu (kg) Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 3-drzwiowy 1127 443 1570 75 4-drzwiowy 1148 442 1590 75 5-drzwiowy 1140 445 1585 75 Kombi 1146 484-539 1630-1685 100 1.6 l Zetec-SE 16V 74 kW (100 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1131 439 1570 75 1152 443 1595 75 1144 446 1590 75 1150 485-535 1590-1615 100 1.8 l Zetec-E 85 kW (115 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1172 448 1620 75 1193 457 1650 75 1172 478 1650 75 1208-1211 484-537 1695-1745 100 2.

8 l Endura-TDDi 66 kW (90 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1244 441 1685 75 1265 450 1715 75 1257 453 1710 75 1265 490-540 1755-1805 100 1.8 l Endura-TDDi 55 kW (75 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1244 441 1685 75 1265 450 1715 75 1257 453 1710 75 1265 490-540 1755-1805 100 1.8 l DuraTorq-TDCi 85 kW (115 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1249 446 1695 75 1269 456 1725 75 1265 455 1720 75 1280 480-530 1760-1810 100 165 .Dane techniczne Masa pojazdu (kg) Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 3-drzwiowy 1214 426 1640 75 4-drzwiowy 1238 432 1670 75 5-drzwiowy 1228 442 1670 75 Kombi 1252 463-513 1715-1765 100 2.0 l Duratec-ST 127 kW (173 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1260 380 1640 75 – – – – 1291 379 1670 75 1320 395 1715 100 1.8 l DuraTorq-TDCi 74 kW (100 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1242 453 1695 75 1264 461 1725 75 1257 463 1720 75 1273 487-537 1760-1810 100 1.0 l Zetec-E 95 kW (130 KM) Automatyczna skrzynia biegów 2.

2 2.1 3.2 2.2 2.2 2.2 Opony letnie.2 2.1 3.2 2.1 3. Tylko kombi.2) 4 2.4 2. Ciśnienie powietrza w oponach (przy zimnych oponach) W barach Rozmiar opon1 Normalne obcią enie do 3 osób Przód 175/70 R 14 185/65 R 14 185/70 R 14 195/55 R 15 195/55 R 165 195/60 R 15 205/50 R 16 205/55 R 165 215/40 R 17 215/45 R 17 T 125/80 R 153 1 2 3 4 5 U ywając opon zimowych.4) 2 2.0 2.2 2.2 (2.2 2.3 2. H.1 3.2 2.1 3.2 2.2 Tył 3.2 2.2 (2. nie przekraczaj maksymalnych ciśnień podanych przez producenta. Zakres prędkości T.2 (2. Pełne obcią enie powy ej 3 osób Przód 2.2 2. Opony zimowe.2) 4 4.1 3.2 4. Dojazdowe koło zapasowe. jak opony zastosowane w Twoim poje dzie.0 2.1 3.2 2.0 (2.1 3.4 2.2 2.2 2.2 2. Pojazdy z silnikem Diesel.2 2.Dane techniczne OPONY Ciśnienie powietrza w oponach Ciśnienie w oponie koła zapasowego powinno być utrzymywane na poziomie najwy szej wartości przewidzianej dla opon o takim rozmiarze.0 2.1 3.3) 4 4.3) 2 2.4 4. 166 .3 2.1 (3.2 Tył 2. V lub W zale y od silnika.0 2.

2 2.1 3.4 2. Opony zimowe.0 2.5) 2 2. Tylko kombi.2 2.4 2.2 (2.Dane techniczne Wskazówki dotyczące ciśnienia • Naklejka z wartościami ciśnienia powietrza w oponach znajduje się po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa. 167 .4 (2.5)2 2.4(2.5 2. H.4 2.5) 2 2.4 2.4 2.4) 3 2.4 (2.4 2.4 2.3 3.4 2.5) 2 2. V lub W zale y od silnika.4 2.5 Tył 3.4 Opony letnie.3 3.4 2.3 3.4 2.4 2.3 3.4 2. Pojazdy z silnikiem Diesel.4 2.3 3.2 (2. Zakres prędkości T.3 3.4 2.4) 3 2. Ciśnienie powietrza w oponach dla dłu szej jazdy z prędkością przekraczającą 160 km/h (przy zimnych oponach) W barach Rozmiar opon1 Normalne obcią enie do 3 osób Przód 175/70 R 14 185/65 R 14 185/70 R 14 195/55 R 15 195/55 R 164 195/60 R 15 205/50 R 16 205/55 R 164 215/40 R 17 215/45 R 17 1 2 3 4 Pełne obcią enie powy ej 3 osób Przód 2.4 2.3 Tył 2.2 2.3 3.4 (2.3 3.5 2.

Zdejmij łańcuchy natychmiast po wjechaniu na nieośnie oną nawierzchnię. Patrz podrozdział Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS)/ Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP).Dane techniczne Łańcuchy przeciwśnie ne U ywaj wyłącznie łańcuchów z małymi ogniwami. 168 . W wersji ST170 łańcuchy mogą być zakładane wyłącznie na koła z oponami 195/55 R 16. zakładając je na koła napędzane (z przodu). wyłączając układ. Łańcuchy przeciwśnie ne mogą być zakładane wyłącznie na koła z oponami 185/65 R 14. W celu uniknięcia uszkodzenia kołpaków nale y zdjąć je przed zało eniem łańcuchów. Nie przekraczaj prędkości 50 km/h. Pojazdy wyposa one w układ TCS lub ESP mogą podczas jazdy z łańcuchami przeciwśnie nymi zachowywać się w nietypowy sposób. Mo na temu zapobiec.

mm 4174 1998 1440-1481 2615 1484-1502 1 1477-1495 1 169 .Dane techniczne WYMIARY 3-/5-drzwiowy Wymiary A = Długość całkowita B = Szerokość całkowita (z lusterkami zewnętrznymi) C = Wysokość całkowita (nieobcią ony) D = Rozstaw osi E = Rozstaw kół przód tył 1 Zale nie od kombinacji opon/kół.

mm 4382 1998 1440-1481 2615 przód tył 1484-1502 1 1477-1495 1 170 .Dane techniczne 4-drzwiowy Wymiary A = Maksymalna długość B = Szerokość całkowita (z lusterkami zewnętrznymi) C = Wysokość całkowita (nieobcią ony) D = Rozstaw osi E = Rozstaw kół 1 Zale nie od kombinacji opon/kół.

Dane techniczne Kombi Wymiary A = Maksymalna długość B = Szerokość całkowita (z lusterkami zewnętrznymi) C = Wysokość całkowita (nieobcią ony) D = Rozstaw osi E = Rozstaw kół 1 Zale nie od kombinacji opon/kół. mm 4454 1998 1461-1557 2615 przód tył 1484-1502 1 1477-1495 1 171 .

środek 1. punktu mocowania H = Środek haka .środek haka holowniczego 2 D = Środek koła . Odległości A = Zderzak .Dane techniczne PUNKTY MOCOWANIA WYPOSA ENIA DO HOLOWANIA 3-/5-drzwiowy Elementy słu ące do holowania powinny być zakładane wyłącznie przez specjalistę.środek haka holowniczego C = Podło e .koniec haka holowniczego B = Punkt mocowania .podłu nica boczna F = Wewnętrzna strona podłu nicy bocznej G = Środek haka . punktu mocowania 1 Wszystkie wymiary dotyczą elementów oficjalnie zatwierdzonych przez Forda. mm 1 118 33 442-477 794 445 890 369 503 172 . 2 Gdy pojazd jest nieobcią ony.środek 2.środek haka holowniczego E = Środek haka holowniczego .

środek 2.podłu nica boczna F = Wewnętrzna strona podłu nicy bocznej G = Środek haka .środek haka holowniczego 2 D = Środek koła .środek 1. punktu mocowania 1 Wszystkie wymiary dotyczą elementów oficjalnie zatwierdzonych przez Forda.koniec haka holowniczego B = Punkt mocowania . punktu mocowania H = Środek haka . mm 1 97 36 449-482 980 442 884 430 564 173 .środek haka holowniczego C = Podło e . 2 Gdy pojazd jest nieobcią ony.Dane techniczne 4-drzwiowy Odległości A = Zderzak .środek haka holowniczego E = Środek haka holowniczego .

mm 1 100 43 457-491 1056 589 1178 442 576 174 .środek 2.koniec haka holowniczego B = Punkt mocowania .Dane techniczne Kombi Odległości A = Zderzak . punktu mocowania H = Środek haka . 2 Gdy pojazd jest nieobcią ony.środek 1.podłu nica boczna F = Zewnętrzna strona podłu nicy bocznej G = Środek haka . punktu mocowania 1 Wszystkie wymiary dotyczą elementów oficjalnie zatwierdzonych przez Forda.środek haka holowniczego C = Podło e .środek haka holowniczego 2 D = Środek koła .środek haka holowniczego E = Środek haka holowniczego .

175 .K. MCW 129/95 23/1997 1 1 1 1 1 1 433. Zalecamy korzystanie ze zdalnego sterowania tylko w krajach wymienionych poni ej.92 MHz 5WK4 725/8686/8071 BAKOM 97.92 MHz 5WK4 725/8686/8071 1 433.92 MHz 5WK4 725/8686/8071 1 Firma Siemens oświadcza. e niniejszy układ zdalnego sterowania jest zgodny z wymogami i postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Atest zdalnego sterowania Kraj Oficjalny numer atestu 1 433.0946.P.Dane techniczne ZDALNE STEROWANIE FALAMI RADIOWYMI W razie kontroli atestu zdalnego sterowania w Twoim poje dzie skorzystaj z tabeli umieszczonej poni ej.

No.92 MHz 5WK4 725/8686/8071 Ref. e niniejszy układ zdalnego sterowania jest zgodny z wymogami i postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.: 3K43D/3R1B9/SPLS-RX9/98 1 Firma Siemens oświadcza.Dane techniczne Atest zdalnego sterowania Kraj Oficjalny numer atestu 1 1 1 272/3-1998 1 1 1 433. 176 .92 MHz 5WK4 725/8686/8071 1 1 1 542/98 1 433.

Atesty układu unieruchamiania silnika Kraj Oficjalny numer atestu Numer nie jest wymagany DRQ-D-PREMIER-10-19963860-LPD2-1387 LPD2-1388 LPD2-1389 3043104475A WT/122/98 II F00053/1/2002 RCPVI9801-607 ENG 3/2/RFS29 MŁ S.H. Nr 003/2002 177 .Dane techniczne UKŁAD UNIERUCHAMIANIA SILNIKA W razie kontroli atestu układu unieruchamiania silnika w Twoim poje dzie skorzystaj z tabeli umieszczonej poni ej.

00/49402632 NT8-15607CPATXCVR 178 .22.Dane techniczne Atesty układu unieruchamiania silnika IDA approved part LPREQ-0259-2002 171 D.00.61.1/130/2545 B.O.TK.0.

. . 14 Dolewanie płynów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . 98-100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. . . . . . . 47-49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134. . . . . . . . . . 51. . . . . . . . . . . . . 155 Dywanik dwustronny . . . . 54-58. . . . . . . . . . . . . . . 151-154 Drogomierz . . . . . . . . 62-63 Chwilowe zu ycie paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . 88-89 C Centralny zamek drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . 145 D Dmuchawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108. . 9 Ciśnienie powietrza w oponach . . 127-132 Bieg wsteczny . . . . . . . . . . . . 112-113 Czynności obsługowe wykonywane przez u ytkownika . 92-94 G Gniazdo zasilania/zapalniczka . . . . poło enie w poje dzie . . . . 96. . 58 Automatyczna skrzynia biegów . . . . . . 144 Blokada kierownicy . 43-45 F Foteliki dziecięce. . . . . . . 60 Błyskowy sygnał świetlny . . . . . . . 105-106 Bezpieczniki . . . . 57 D wignia wielofunkcyjna . . 156. . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Baga nik dachowy . . . 115-116 B Baga nik . . 168 Elektryczna regulacja siedzeń . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Apteczka . . . 27-30 Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. . . 28 Docieranie pojazdu . . . .Skorowidz alfabetyczny A Akumulator . 11. . . . . . . 139-140 Akumulator pomocniczy . . . . . . . . . 106 Dysze spryskiwaczy . . . . . 31 Blokada otwierania tylnych drzwi przez dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Awaryjny wyłącznik układu wtrysku paliwa . . . 32-34 D wignia/przełącznik wycieraczek 33-34 E Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury . . . . . 46-48 Blokada d wigni zmiany biegów 47. . . . 12 Dwuobwodowy układ hamulcowy . . 18 179 . . . . . 22 Ciśnienie oleju . . . . 32 Boczne poduszki powietrzne . . . . . . . . 8. 76 Elektryczne otwieranie okien . . . . . . . . 166-167 Czujnik odległości przy parkowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Dodatkowe lampki ostrzegawcze .

. . . . . 108-111 K M Katalizator . . . . . . 26-30. . 153 Numer identyfikacyjny pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156-157 N Nadbieg . . . 158 L Lampka kontrolna świecy arowej . . 98-100 Jazda z katalizatorem . . . . . 9 Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego . . . 107 Lampki kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Kierunkowskazy . . . . . . . . . . . . . . . . 121. . . . . . . . . 151 Mycie samochodu . 164-165 Mechaniczna skrzynia biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135-136 Kluczyki . . 71 Koło zapasowe . . . . . . . 120. . . . . . . . . . . 41-42 Ł Łańcuchy przeciwśnie ne . 32. . 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Lampki ostrzegawcze . . . . . . . 11. . . 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Kontrola prędkości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121-123 Licznik dzienny . . . . 158 Numery identyfikacyjne . 168 180 . 83-84 Kodowanie kluczyków . 46 Miarka poziomu oleju . . . . . . . . . . . . . 123 Klimatyzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147-150 Komputer pokładowy . . . . . . . . . . . 41-42 Lusterka wsteczne . . . . . 50 Holowanie przyczepy . . . 145 Klimatyzacja regulowana ręcznie 26-27 Klin . . . . . . . . . 158 Numer silnika . . . . . . . . . . . . . . 117. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Kobiety w cią y . . . . . . . . 84 Niezamarzający płyn chłodzący . . . . . 134-135 Komora silnika . . . .Skorowidz alfabetyczny H Hak holowniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. . . . . . . . . . . . 11 Lampka ostrzegawcza ładowania . . . . . . . 101-104 Holowanie/pchanie . . . 41-42 Lusterka zewnętrzne . . . . . 119. 100 Jazda z przyczepą . . . . . . . . . 152 Masa pojazdu . . . . . 106 Hamulec ręczny . . . . . 141-143 J Jazda z automatyczną skrzynią biegów . . . . . . 101-104 Hamulce . . . . . . . . . . 6-14 Lampy tylne . . . 48-49 Napinacze pasów bezpieczeństwa . . . . . 20-22 Konserwacja pasów bezpieczeństwa . . . . 106-107 Hamulce tarczowe . . . . . 8. . . . . . . 6-14. . . . . . . . . . 101-104 Jazda z układem TCS . . . 59. . 36-37 Korek wlewu oleju . . 12 Lusterka . . . .

. . . . . . . 82-84 Pchanie/holowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43-45 Okno dachowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Parkowanie . . . 33 181 . . 23 Przednie światła przeciwmgielne . . . . . . . . . . 126 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej . . . . 11-12. . . 153 Ochronny układ chłodzenia . . . . . . . . . . . . . . 54. . . . . . . . . . . . 158 Olej silnikowy . . . . 57 Osłony przeciwsłoneczne . . . 157 Ogranicznik prędkości obrotowej silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ostrze enie o oblodzeniu . . . . . 135-136 Podstawka na napoje . . . . . . . . . . . . . . 9. . . 120 Przednie poduszki powietrzne . . . . . . . . . . . . . . . 77 Ogrzewanie przedniej i tylnej szyby (klimatyzacja regulowana ręcznie) 19-20 Okna sterowane elektrycznie . . 86-88 Przeglądy okresowe i obsługa . 166-168 Oryginalne części zamienne . . . . . . . . 135 Podnoszenie podnośnikiem . . 146 P Paliwo . . . . . 164-165 Obrotomierz . . . . . . 155 Płyn chłodzący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 162 Opony . . . . . . . . . . . . 14 Oświetlenie komory baga nika . . . . . . . . . . 123 Oświetlenie wnętrza . 50. . . . . . . . . . . . . . . . 163 Pojemność zbiorników . . 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114-115 Odmra anie szyb . 12 Obsługa serwisowa . . 25. . . . 141-143 Pióra wycieraczek . . . . 65 Otwieranie pokrywy silnika . . . . . . . . . . . . . . 49. . . . . . . 18 Poziom płynu układu wspomagania kierownicy . 145 Ochrona środowiska . . . . . . . 26 Odpryski lakieru . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Przerywany ruch wycieraczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119. . . . . . 16. .Skorowidz alfabetyczny O Obcią enie baga nika dachowego . . . . 153 Płyn do spryskiwaczy szyb . . . 38-41 Olej napędowy . . . . . . . . . . . . . . 95 Ogrzewanie i wentylacja . . 124-126 Otwieranie baga nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-61. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. 22 Prędkościomierz . . . . . . . . . . . . 100 Pasy bezpieczeństwa . . . . 14 Płyny . . . . . . . . . . . 3 Ochrona układu chłodzącego przed korozją . . . . . . 52 Poduszka powietrzna . . . . . . . . . . . . . 61. 53. . . 15-16 Przeciwpyłkowy filtr powietrza . . . . . . 146 Popielniczka . . . . 156. . . . . . . . 86-90 Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Podświetlenie kluczyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Pokrowce siedzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Pokrywa silnika . . . . . . . 38. . . . . . . . . . . 12 Program awaryjny . . . . . . . . . . 68 Przełącznik świateł . . . . . . . 154 Poziom paliwa . . . . 66 Otwieranie drzwi . . . 23 Ogrzewanie przednich siedzeń . . . . . . . . 2 Osłona przestrzeni baga owej . . . . . 59 Podnośnik . . . . . . . 114-115 Programowanie kluczyków . . . . . 151-152. . . . . . . . . . . . . . . 62. . . . . 163 Poło enia d wigni zmiany biegów 47-49 Podłokietnik . .

. . . . 81 Punkty mocowania elementów słu ących do holowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Specyfikacja płynu chłodzącego . . . . . . . . . 57 Siedzenia . . . . . . 55 Siatki . . 3 System alarmowy . . . . . . 30 Reflektory . . . . . . . . . . . 25. 79. . . . . . . . 53. . . . . . . . . 172-174 Punkty podstawienia podnośnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95-97 Rozruch zimnego silnika . . . . . . . . . . . . . 72-74 182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95-96 Ruszanie z automatyczną skrzynią biegów . . . . . 28 Regulacja ustawienia kolumny kierownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-34 Spryskiwacze/wycieraczki tylnej szyby . . 154 Spryskiwacze/wycieraczki przedniej szyby . . . . . . . . . . . światła zewnętrzne . . . . . . . . 33-34 Sygnał d więkowy . . . . . . 163 Spryskiwacze szyb . . . . . . . . . . . . . 75-78 Rodzaje olejów . . . . . . . . . . . . . .Skorowidz alfabetyczny P Przewo enie baga u . . . . . 75-81 Silnik Diesel . . . . . . . . 116-118 Regulacja oświetlenia tablicy rozdzielczej . . . . . 98-99 S Schowek . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Sygnał d więkowy. 55. . . . . . . . . . . . 15. 11 Składanie oparcia . 24. 80 Składanie przedniego siedzenia pasa era . . . . . . . 77. . . . . . . 163 Specyfikacja płynu układu wspomagania kierownicy . 16 Regulacja temperatury . . . . . . . 31 Regulacja ustawienia reflektorów 16-17 Regulacja ustawienia siedzeń . . 162 Rozruch silnika . . . . . . . . . . . . . . 15 Symbole ostrzegawcze . . . . 49. . . . . . . . 136 R Recyrkulacja powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . 37. . . . . . . . . . . . . . . . 13 Wska nik temperatury . . . 116-126 Wymiana koła . . . . 53 Trójkąt ostrzegawczy . . . . . 154-155 Układ spryskiwaczy reflektorów . . . 121. . . . . 125 Światła drogowe . . 10. . . . . . . . 107 Układ chłodzenia . . . . . . . . . . . . 158 Tankowanie . . . . . . . . . . . wyłączanie . . . . . . . 169-171 Wyposa enie do przewo enia dzieci . . . . 154-155 Układ unieruchamiania silnika . . . . . . 38 Wprowadzenie . . . . . 123. 7. 122 Światła STOP . . . . . . . . 155 Wymazywanie kodu kluczyka . . 117-118 Światła przeciwmgielne . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . 15. . . . . . . . . . . 66 Układ spryskiwaczy przedniej szyby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Światła cofania . . . . . . . . . 51. . . . . . . . . . . . . . . 15 Światła pozycyjne . . . 8. . . . . . . . 120. . . . . . . . . 118 Światła mijania . . . . 21 Średnie zu ycie paliwa . . . . 177-178 Ultrad więkowy czujnik odległości przy parkowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-94 183 . . . . . . . . . 121-123 Światła zewnętrzne . . . 32. . . . . . . 108-111. . . . . . 19. 58 Turbo Diesel. . . 97 Tylne światła przeciwmgielne16. . . 22 Światła awaryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Wewnętrzne lusterko wsteczne . . . 69-72. 114-115 Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (BTCS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 15. . . . . . . . . 124 Światła tylne . . 32. . . . . . 2-3 Wska nik paliwa . . 168 Układ podwójnego ryglowania drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119. . . 122-123 Światła do czytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133-139 Wymiary . . . . . . . . . . 21 Torba . . . . . . . . . . . . . 117 Światła parkowania . . . .Skorowidz alfabetyczny Ś Średnia prędkość . 108 Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS) . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Wycieraczki przedniej szyby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Wymiana arówek . 15-16. . . . . . . 33. 122-123 U Układ ABS . . 4-5 Tabliczka identyfikacyjna pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34. . . . . . . . . . . . . . 100 Temperatura zewnętrzna . . . . . . . 63-64. 11-12 Wstęp . 139-140 W Wentylacja . . 15-17 T Tablica rozdzielcza . . . . . . . . . . 112-113 Uruchamianie silnika za pomocą przewodów rozruchowych . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . 152 Zdalne sterowanie . . 137-138 Zdejmowany hak holowniczy . . . . . . . . . . . . 133-139 Zmiana programu funkcji odryglowywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-14 Zmiana koła . . . . 18 Zasięg . 141-142 Zagłówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-69. 59. . programowanie kluczyków . . . . . . . . . . . . 64-69 Zdejmowanie koła . . . . . . . . . . . . . . . 35 Zdalne sterowanie. . . . . . . . . . . . . . . .Skorowidz alfabetyczny Z Zaczep holowniczy . 22. . . . . . . . 61 Zamki i kluczyki . . . . . . . . . . 22 Zbiornik płynu hamulcowego . 175-176 Zdalne sterowanie falami radiowymi . . . . . . . . . 59. . 152 Zbiornik płynu sprzęgła hydraulicznego . . . . . . . . . . . . 159-162 Zwiększenie powierzchni baga owej . 101-104 Zegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-69. . . . . . . . . . . . . . . . . 175-176 Zdalne sterowanie systemem audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-80 184 . . . . 78 Zamek pokrywy wlewu paliwa . . 35 Zu ycie paliwa . . 59 Zapalniczka . . . 133-139 Zmiana opony . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Zegar cyfrowy . . 19 Zestaw wska ników . . . 65 Zmieniacz płyt CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przekręć znak Forda na kracie wlotu powietrza w górę. obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby otworzyć. Otwórz pokrywę całkowicie. ciągle naciskając. Nie stosuj paliwa RME (bio diesel). powyżej 3 osób Przód Tył 07/2004 pl . Paliwo Pojemność zbiornika paliwa: Silnik benzynowy: 55 litrów Silnik Diesel: 52. Wciśnij korek wlewu paliwa i. aż się zablokuje. Benzyna bezołowiowa (minimum LO 95) Benzyna bezołowiowa (minimum LO 91) Ciśnienie powietrza w oponach Gdy opony są zimne . Otwieranie pokrywy wlewu paliwa. Lepkość oleju Rozmiar opon Normalne obciążenie. Szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale “Dane techniczne”. Poniżej możesz zanotować przydatne przy tankowaniu informacje na temat Twojego pojazdu.w barach. Unieś nieco pokrywę silnika i przekręć kluczyk całkowicie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.7 litra Olej napędowy Używaj wyłącznie paliwa zgodnego z europejską normą EN590. do 3 osób Przód Tył Pełne obciążenie. Zaraz po otwarciu pokrywy wyciągnij kluczyk i przekręć znak Forda do jego pierwotnego położenia.Przewodnik po stacji benzynowej Otwieranie pokrywy silnika. włóż kluczyk do zamka i najpierw przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. przekręć kluczyk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Olej silnikowy Nigdy nie dolewaj oleju ponad znak “MAX" umieszczony na miarce. Aby otworzyć pokrywę silnika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful