1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji mo¿e zostaæ poci¹gniêty do odpowiedzialno ci przed 2.

Zgodnie z Konstytucj¹ RP do organów w³adzy wykonawczej zaliczamy miêdzy innymi 3. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na piêcioletni¹ kadencjê i mo¿e byæ ponownie wybrany 4. Kto jest najwy¿szym zwierzchnikiem Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej? 5. Rada Ministrów sk³ada siê z 6. Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodê w doborze wspó³pracowników -cz³onków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi byæ zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez 7. Najwy¿szy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ci¹g³o ci w³adzy pañstwowej, czuwaj¹cy nad przestrzeganiem Konstytucji, stoj¹cy na stra¿y suwerenno ci i bezpieczeñstwa pañstwa oraz nienaruszalno ci i niepodzielno ci jego terytorium to 8. Zgodnie z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej w³adzê wykonawcz¹ sprawuje 9. Gdy Prezydent nie mo¿e sprawowaæ swojego urzêdu tymczasowo przejmuje jego obowi¹zki 10. Prezesa Rady Ministrów wraz z pozosta³ymi cz³onkami Rady Ministrów powo³uje 11. Cz³onkowie Rady Ministrów ponosz¹ solidarn¹ odpowiedzialno æ za dzia³alno æ Rady Ministrów przed 12. Uchwa³ê o poci¹gniêciu cz³onka Rady Ministrów do odpowiedzialno ci przed Trybuna³em Stanu Sejm podejmuje na wniosek 13. Sejm mo¿e wyraziæ ministrowi wotum nieufno ci. Wniosek o wyra¿enie wotum nieufno ci mo¿e byæ zg³oszony przez co najmniej 14. Na wniosek Prezesa Rady Ministrów zmian w sk³adzie Rady Ministrów dokonuje 15. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna siê 16. Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnêtrznego

Do kompetencji Prezesa Rady Ministrów nie nale¿y . Na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mo¿e byæ wybrany obywatel polski 27. W czasie pokoju Prezydent RP sprawuje zwierzchnictwo nad si³ami zbrojnymi za po rednictwem 22. Prezes Rady Ministrów wydaje 18. Prezydent Rzeczypospolitej nie mo¿e stosowaæ prawa ³aski do 20. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydaje 28. W jakim czasie od zakoñczenia roku bud¿etowego Rada Ministrów przedk³ada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy bud¿etowej wraz z informacj¹ o stanie zad³u¿enia pañstwa ? 25. Sejm wyra¿a wotum nieufno ci w stosunku do Rady Ministrów na wniosek zg³oszony przez 24. W drugim etapie powo³ywania rz¹du Sejm wybiera premiera oraz proponowany przez niego sk³ad rz¹du 26.i zewnêtrznego bezpieczeñstwa pañstwa jest 17. Prezydent RP mo¿e zarz¹dziæ referendum ogólnokrajowe za zgod¹ Senatu wyra¿on¹ 23. Osoba ubiegaj¹ca siê o urz¹d wojewody nie musi posiadaæ 21. Cz³onkowie Rady Ministrów ponosz¹ odpowiedzialno æ przed Trybuna³em Stanu miêdzy innymi 19.

Wybrany do Senatu RP mo¿e byæ . Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawê w ci¹gu 37. Je¿eli Senat w ci¹gu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwa³y to 36.29. Senat RP sk³ada siê 46. Wybrany do Sejmu RP mo¿e byæ obywatel polski maj¹cy prawo wybierania. je li reprezentuj¹ co najmniej 15 pos³ów tworz¹ 39. Radê Gabinetow¹ tworzy 31. przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy klubów a tak¿e klubów parlamentarnych. wicemarsza³kowie. Bierne prawo w wyborach do Sejmu przys³uguje ka¿demu obywatelowi polskiemu od 42. Klub parlamentarny tworzy co najmniej 43. który najpó niej w dniu wyborów koñczy 47. Sejm rozpatruje projekt ustawy w 34. W Polsce wybory do Sejmu przeprowadzane s¹ w 41. Prezes Rady Ministrów sk³ada dymisjê Rady Ministrów w razie 30. Wnioskodawca mo¿e wycofaæ projekt ustawy w toku postêpowania ustawodawczego w Sejmie do czasu 35. Skrócenie kadencji Sejmu mo¿e nast¹piæ m. Odmowa z³o¿enia lubowania przed rozpoczêciem sprawowania mandatu oznacza 40. Sejm RP sk³ada siê 45. Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynaj¹ siê z dniem 33. gdy 38. W³adzê ustawodawcz¹ w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuj¹ 44.. in. Sejm i Senat wybierane s¹ na kadencje trwaj¹ce 32. Marsza³ek Sejmu.

Sejm rozpatruje projekt ustawy w 57. Inicjatywa ustawodawcza przys³uguje 55. Obywatel polski nie mo¿e sprawowaæ mandatu poselskiego. Wybrany do Sejmu mo¿e byæ obywatel polski który ukoñczy³ 65. Mandat pos³a mo¿na ³¹czyæ z funkcj¹ 58.obywatel polski maj¹cy prawo wybierania. Inicjatywa ustawodawcza nie przys³uguje 59. Pose³ nie mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzialno ci karnej bez zgody 52. Prezes Rady Ministrów i pozostali cz³onkowie Rady Ministrów maj¹ obowi¹zek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ci¹gu 61. O zatrzymaniu pos³a Rzeczypospolitej Polskiej niezw³ocznie powiadamia siê 53. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powo³uje Prezesa Rady Ministrów w ci¹gu 64. Sejm uchwala 56. Zasady i tryb zg³aszania kandydatów na pos³ów i senatorów i przeprowadzania wyborów oraz warunki wa¿no ci wyborów okre la 49. który najpó niej w dniu wyborów koñczy 48. grupie obywateli maj¹cych prawo wybierania do Sejmu. Wa¿no æ wyborów do Sejmu i Senatu RP stwierdza 50.in. Wybory Prezydenta RP zarz¹dza 62. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania przez Sejm nie przys³uguje 60. je¿eli jest 51. Referendum ogólnokrajowe nie ma prawa zarz¹dziæ . Grupa ta musi liczyæ co najmniej 54. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany na 63. Inicjatywa ustawodawcza przys³uguje m.

Kandydatów na pos³ów i senatorów mog¹ zg³aszaæ 82. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny decyduje 78. Kadencja Sejmu rozpoczyna siê z dniem 70. Komisjê ledcz¹ mo¿e powo³aæ 77. Regulamin Sejmu uchwalany jest przez 85. Pose³ mo¿e byæ cz³onkiem 72. Posiedzenia Sejmu s¹ 86. Wyborcy przys³uguje prawo zg³oszenia protestu przeciwko wa¿no ci wyborów na zasadach okre lonych w ustawie do 83. Je¿eli Sejm nie mo¿e siê zebraæ . Pose³ mo¿e przyst¹piæ do wykonywania mandatu 71. Organami Sejmu s¹ m. Wybory do Sejmu i Senatu zarz¹dza 73. Sejm uchwala ustawy 74. Wybory do Sejmu s¹ 69. W przypadku mierci Marsza³ka Sejmu jego obowi¹zki sprawuje 76. Pose³ bez zgody Sejmu nie mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzialno ci karnej od dnia 79. pos³ów. Sejm i Senat obraduj¹ na 84. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm przys³uguje 81. Obywatel Polski ma prawo udzia³u w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta RP. 75. ustawy lub za pope³nienie przestêpstwa mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzialno ci przed 67.in.66. Prezydent za naruszenie Konstytucji. senatorów i przedstawicieli do organów samorz¹du terytorialnego 68. Jaka osoba nie mo¿e byæ wybrana do Sejmu i Senatu? 80.

Prezydium Sejmu tworz¹ 99. Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów w g³osowaniu 95. Postêpowanie s¹dowe jest 104.na posiedzenie. Klub poselski tworzy co najmniej 96. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla pañstwa mo¿e byæ przeprowadzone 91. Ko³a poselskie tworzy co najmniej 97. Prezesa Narodowego Banku Polskiego powo³uje 101. Zgodnie z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej s¹dy powszechne sprawuj¹ wymiar sprawiedliwo ci . Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem w sprawie zgodno ci ustawy z Konstytucj¹ do 90. Ilu sekretarzy wybiera Sejm? 94. Pose³ nale¿eæ mo¿e tylko do 98. Nadzór nad dzia³alno ci¹ s¹dów powszechnych w zakresie orzekania sprawuje 105. Marsza³ek Sejmu mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie poprawki. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarz¹dziæ 92. Kiedy na terytorium RP mo¿e byæ ustanowiony s¹d wyj¹tkowy lub tryb dora ny? 103. która 88. Wymiar sprawiedliwo ci w RP sprawuj¹ 102. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawê w ci¹gu 89. o stanie wojny postanawia 87. Kandydata na Marsza³ka Sejmu mo¿e zg³osiæ co najmniej 93. S¹dami powszechnymi w rozumieniu ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych s¹ s¹dy 106. Komisje nadzwyczajne powo³uje i odwo³uje 100.

Przy powo³aniu sêdzia sk³ada lubowanie wobec 120. Prezesa s¹du rejonowego po zasiêgniêciu opinii kolegium prze³o¿onego s¹du okrêgowego i prezesa prze³o¿onego s¹du okrêgowego powo³uje 122. Dla jakiego obszaru tworzy siê s¹dy okrêgowe? 110. Odpowiedzialno æ konstytucyjn¹ przed Trybuna³em Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustawy w zwi¹zku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzêdowania. Kadencja ³awników s¹dów okrêgowych i rejonowych trwa 118. Za wykroczenia sêdzia odpowiada 124. Sêdzia Trybuna³u Konstytucyjnego wybierany jest na okres 137. Dla jakiego obszaru tworzy siê s¹dy rejonowe? 109. Przy rozstrzyganiu spraw równe prawa z sêdziami maj¹ 112. Kadencja cz³onków Krajowej Rady S¹downictwa trwa 135. S¹dami wojskowymi s¹ 119. S¹dy i trybuna³y wydaj¹ wyroki w imieniu 108. Rozpoznanie sprawy w postêpowaniu niejawnym lub wy³¹czenie jawno ci postêpowania jest dopuszczalne jedynie na podstawie 123. S¹dami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sêdziów w pierwszej instancji s¹ 117. Sêdzia mo¿e byæ zatrzymany jedynie w sytuacji 116. Prezesa Naczelnego S¹du Administracyjnego spo ród kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie ogólne sêdziów Naczelnego S¹du Administracyjnego powo³uje 129. Prezes s¹du rejonowego jest powo³ywany na okres 127. Sêdziów s¹dów powszechnych powo³uje 115. Prawo . Co do zasady ³awnik mo¿e byæ wyznaczony do udzia³u w rozprawach do 114. Wymiar Sprawiedliwo ci w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuj¹ 131.107. Bieg³ych s¹dowych ustanawia i prowadzi ich listê 125. S¹dy i Trybuna³y w Rzeczpospolitej Polskiej sprawuj¹ w³adzê 130. Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego powo³uje 133. Krajowa Rada S¹downictwa sk³ada siê z 134. Nadzór nad dzia³alno ci¹ s¹dów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania sprawuje 132. W zakresie orzekania ³awnicy podlegaj¹ tylko 113. S¹d apelacyjny dzieli siê na wydzia³y 121. W sk³ad Trybuna³u Konstytucyjnego wchodzi 136. S¹dy dziel¹ siê na 111. £awnikiem mo¿e byæ 126. S¹d wyj¹tkowy mo¿e byæ ustanowiony tylko na czas 128. ponosz¹ miêdzy innymi 138.

Odpowiedzialno ci konstytucyjnej przed Trybuna³em Stanu nie ponosi . Cech¹ umowy miêdzynarodowej ratyfikowanej za uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie jest 140. Sêdzia nie mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzialno ci karnej bez zezwolenia 145. Konstytucja RP wprowadza generaln¹ zasadê 141. O zgodno ci ustaw i umów miêdzynarodowych z Konstytucj¹ rozstrzyga 144. Podstawowym zadaniem Krajowej Rady S¹downictwa jest 143. Na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sêdziowie w sprawowaniu swojego urzêdu s¹ 142.postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskar¿enia przed Trybuna³em Stanu przys³uguje wy³¹cznie 139.

po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Okre lenie standardów podstawowych us³ug wiadczonych przez specjalistyczne o rodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie nale¿y do zadañ ministra w³a ciwego do 170. Og³oszenie aktu normatywnego 148. O zatrzymaniu sêdziego na gor¹cym uczynku pope³nienia przestêpstwa. Osobê przyjêt¹ do s³u¿by w Policji mianuje siê policjantem w s³u¿bie przygotowawczej na okres 160. W zwi¹zku z tym powinien 168. Na stanowisko sêdziego s¹du rejonowego mo¿e byæ powo³any ten. po podjêtym po cigu uj¹³ nieznanego mu z nazwiska sprawcê kradzie¿y z w³amaniem do swojego samochodu. Czy 12-latek ma prawo wstêpu na mecz pi³ki no¿nej? 172. Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie 165. Stra¿nik miejski (gminny) wykonuj¹c ustawowe zadania. Ewidencjê punktów kierowców naruszaj¹cych przepisy ruchu drogowego prowadzi 159. Zabrania siê sprzeda¿y wyrobów tytoniowych osobom do lat 162. kto nie przekroczy³ 156. niezw³ocznie powiadamia siê 150. S¹dami powszechnymi s¹ s¹dy 152. £awników do s¹dów okrêgowych wybieraj¹ 157. Podczas poruszania siê po drodze niebêd¹cej drog¹ przeznaczon¹ wy³¹cznie dla pieszych. ma prawo miêdzy innymi do 164. Prze³o¿onym wszystkich funkcjonariuszy Policji jest 173. Na czele Prokuratury stoi 149. Które z wymienionych zachowañ jest przestêpstwem? 167. Dominik B. obowi¹zek u¿ywania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu dotyczy osób w wieku do 158. W takiej sytuacji kieruj¹cy tym pojazdem jest obowi¹zany 163. Stosunek s³u¿bowy sêdziego nawi¹zuje siê 155. S¹dy powszechne dziel¹ siê na 153. Policjant zatrzyma³ samochód osobowy do kontroli. Komendanta wojewódzkiego Policji powo³uje i odwo³uje . Przejawami demoralizacji nieletnich miêdzy innymi s¹ 169.146. Najwy¿sza Izba Kontroli podlega 147. Policjant w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zawartej w 161. £awnikiem mo¿e byæ wybrany ten. Kadencja Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego wynosi 151. Policjant wykonuj¹cy zadania zwi¹zane z zapewnieniem bezpieczeñstwa w miejscu publicznym mo¿e ¿¹daæ pomocy miêdzy innymi od 166. kto ukoñczy³ 154. Za bezpieczeñstwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada 171.

174. dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów okre la 175. w³a ciwym w sprawach ochrony bezpieczeñstwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego jest 176. Centralnym organem administracji rz¹dowej. Organem w³a ciwym w sprawach zarz¹dzania kryzysowego na terenie gminy jest . Plany zarz¹dzania kryzysowego tworzy siê na poziomie 178. Komendanta G³ównego Policji powo³uje i odwo³uje 177. Umundurowanie.

Przewodnicz¹cym Rz¹dowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego jest 182. Zagraniczny dokument to¿samo ci 184. mienia w znacznych rozmiarach lub rodowiska. Sytuacjê wp³ywaj¹c¹ negatywnie na poziom bezpieczeñstwa ludzi. stan wojenny. Organem reprezentuj¹cym Skarb Pañstwa w sprawie o naprawienie szkody wyrz¹dzonej przez niezgodne z prawem dzia³anie lub zaniechanie zwi¹zane z wykorzystywaniem danych Systemu Informacyjnego Schengen jest 190. Organizacjê. stan wyj¹tkowy. Czas zatrzymania osoby liczy siê od 186. Przyk³adami katastrof naturalnych s¹ 200. siedzibê oraz tryb pracy powiatowego centrum zarz¹dzania kryzysowego okre la 181. rodków przymusu bezpo redniego nie mo¿na stosowaæ wobec 185. Które z poni¿szych zdarzeñ mo¿na uznaæ za katastrofê naturaln¹? 189. Ró¿nicê pomiêdzy aktem terrorystycznym a przestêpstwem pospolitym stanowi 196. Za¿alenie na sposób przeprowadzenia czynno ci legitymowania mo¿e byæ z³o¿one 188. W ramach ustawowych obowi¹zków Policja wykonuje miêdzy innymi czynno ci 192. Dzia³alno æ Al Kaidy mie ci siê w nurcie terroryzmu 197. Stan klêski ¿ywio³owej mo¿e byæ . Podstawowym systemem informatycznym wspieraj¹cym dzia³ania Policji jest 191. Przestêpstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagro¿ony kar¹ pozbawienia wolno ci. jako stany 203. Do obecnie zidentyfikowanych motywów dzia³añ terrorystycznych nie zalicza siê motywów 199. wywo³uj¹c¹ znaczne ograniczenia w dzia³aniu w³a ciwych organów administracji publicznej ze wzglêdu na nieadekwatno æ posiadanych si³ i rodków nazywamy sytuacj¹ 201. pope³niony w celu 198. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej okre la stan klêski ¿ywio³owej. Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa podlega 183.179. Zatrzymany powinien byæ przekazany do dyspozycji s¹du wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania 187. Policjant nie ma prawa do 195. Komendant powiatowy (miejski) Policji jest obowi¹zany udostêpniæ komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku 194. Jednym z zadañ powiatowej komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku jest 193. Organem w³a ciwym w sprawach zarz¹dzania kryzysowego na terenie powiatu jest 180. Zarz¹dzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje 202.

W czasie stanu nadzwyczajnego mog¹ byæ dokonywane zmiany w 205. bezpieczeñstwa obywateli lub porz¹dku publicznego. Stan wyj¹tkowy na terenie kraju wprowadzany jest poprzez . Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mo¿e powo³aæ stan wyj¹tkowy na wniosek 206. Policja jest formacj¹ przeznaczon¹ do 207. Organy porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego w celu przywrócenia porz¹dku publicznego mog¹ wkroczyæ na teren szko³y wy¿szej bez wezwania przez rektora w czasie 209. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza stan wyj¹tkowy na wniosek 208.wprowadzony w celu zapobie¿enia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych na 204. W razie zagro¿enia konstytucyjnego ustroju pañstwa.

W sytuacji szczególnego zagro¿enia konstytucyjnego ustroju pañstwa.210. Komendant Sto³eczny Policji jest powo³ywany przez 217. Ochrona bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania jest ustawowym zadaniem 219. Stosunki miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a zwi¹zkami wyznaniowymi okre la . W przypadku wprowadzenia stanu wyj¹tkowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w³adze Polski s¹ zobowi¹zane podaæ to do wiadomo ci 223. Naczelne organy administracji pañstwowej powo³uje 228. Organizator meczu pi³ki no¿nej lub kierownik do spraw bezpieczeñstwa wystêpuje do Policji o udzielenie pomocy w przypadku 226. Ochrona bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa i jego porz¹dku konstytucyjnego nale¿y do ustawowych zadañ 212. Stan klêski ¿ywio³owej znosi siê wydaj¹c 222. Przes³ank¹ pozwalaj¹c¹ uznaæ imprezê za imprezê masow¹ o podwy¿szonym ryzyku jest 225. Szef Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Szef Agencji Wywiadu podlegaj¹ bezpo rednio 227. mo¿e zostaæ wprowadzona w czasie 211. Rz¹dowy Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego tworzy siê przy 213. Policjanci wykonuj¹c swoje ustawowe obowi¹zki maj¹ prawo do legitymowania 224. je¿eli si³y Policji oka¿¹ siê niewystarczaj¹ce. dzia³aniami prowadzonymi w celu zapobie¿enia jej skutkom kieruje 220. decyzjê ou¿yciu funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej podejmuje 216. Kontrola tre ci korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygna³ów przesy³anych w sieciach telekomunikacyjnych. Projekt strategii bezpieczeñstwa narodowego opracowuje 215. Zgodê na przed³u¿enie przez Radê Ministrów stanu klêski ¿ywio³owej wyra¿a 214. bezpieczeñstwa obywateli lub porz¹dku publicznego spowodowanego dzia³aniami terrorystycznymi na terenie kraju mo¿na wprowadziæ 221. W razie zagro¿enia bezpieczeñstwa publicznego lub porz¹dku publicznego. Ochrona ¿ycia i zdrowia ludzi oraz mienie przed bezprawnymi zamachami naruszaj¹cymi te dobra nale¿y do podstawowych zadañ 218. Je¿eli stan klêski ¿ywio³owej wprowadzono na obszarze wiêcej ni¿ jednej gminy wchodz¹cej w sk³ad powiatu.

Organ administracji publicznej powinien dzia³aæ w sprawie 233. Pracownik wy³¹czony z postêpowania adminiatracyjnego . Postêpowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia niewa¿no ci decyzji wszczyna siê 237. 240. Prawo sk³adania petycji. W postêpowaniu administracyjnym organ administracji publicznej 235. Spory kompetencyjne miêdzy organami samorz¹du terytorialnego i administracji rz¹dowej s¹ rozstrzygane przez 239. tj.229. Akty prawa miejscowego stanowione s¹ miêdzy innymi przez organy samorz¹du terytorialnego. Wymiar sprawiedliwo ci w Rzeczypospolitej Polskiej nie jest sprawowany przez 232. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie mo¿e stosowaæ prawa ³aski w stosunku do 230. Akty urzêdowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kontrasygnuje 231. Za wiadczenie powinno byæ wydane 238. Marsza³ek województwa jest 236. skarg i wniosków gwarantuje ka¿demu obywatelowi 234.

Organem administracji publicznej w³a ciwym w sprawie wznowienia postêpowania jest organ. który wyda³ w tej sprawie decyzjê w 244. Uchwalenie statutu powiatu nale¿y do w³a ciwo ci 271. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad nale¿y do 255. Decyzj¹ administracyjn¹ . Organem stanowi¹cym i kontrolnym powiatu jest 259.241. ród³em prawa wewnêtrznie obowi¹zuj¹cym jest 268. Wójt gminy powo³uje swojego zastêpcê w drodze 257. Nadzór nad dzia³alno ci¹ samorz¹du województwa w zakresie spraw finansowych sprawuje 261. Akty prawa miejscowego obowi¹zuj¹ce na terenie województwa stanowi¹ 249. który 263. w formie 252. Wojewodê powo³uje i odwo³uje 269. Organem wykonawczym powiatu jest 267. ratyfikowania umów miêdzynarodowych 274. Organem administracji samorz¹dowej w gminie jest 242. Organy administracji niezespolonej w województwie 247. Najwy¿szym aktem normatywnym w Polsce jest 266. Organem stanowi¹cym i kontrolnym w gminie jest 254. Urz¹d gminy jest 250. Organami powiatu s¹ 258. w której siedziba w³adz znajduje siê w mie cie po³o¿onym na terytorium tej gminy. Postêpowanie administracyjne jest 265. Powiatowe przepisy porz¹dkowe 260. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest 251. okre laj¹cym sytuacjê prawn¹ konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie jest 273. Organ administracji publicznej za³atwia sprawê co do jej istoty przez wydanie 243. organem wykonawczym gminy jest 256. zwo³ywania Rady Gabinetowej. Rada gminy to organ. W miastach powy¿ej 100 000 mieszkañców. Organem wykonawczym w gminie. Podstawow¹ jednostk¹ samorz¹du terytorialnego jest 262. Wojewoda jest 245. Konstytucja RP daje prawo powo³ywania Prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego. Organem wykonawczym gminy jest 275. W przypadkach niecierpi¹cych zw³oki przepisy porz¹dkowe na terenie gminy wydaje wójt. Na stra¿y praw i wolno ci obywatelskich zgodnie z Konstytucj¹ RP stoi 272. Wojewoda nie jest organem administracji 276. Organy niezespolonej administracji rz¹dowej s¹ to organy administracji podporz¹dkowane 246. Urz¹d wojewódzki jest aparatem pomocniczym 248. Organami stanowi¹cymi i kontrolnymi województwa s¹ 264. jest 270. Organami gminy s¹ 253. W³adczym jednostronnym o wiadczeniem woli organu administracji publicznej.

jest 277. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany w wyborach powszechnych na kadencjê 280. Organem naczelnym administracji rz¹dowej nie jest . Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych powo³uje i odwo³uje 279. Umowy miêdzynarodowe w Polsce ratyfikuje i wypowiada 281. Rada Bezpieczeñstwa Narodowego jest organem doradczy 278.

Policja sk³ada siê z nastêpuj¹cych rodzajów s³u¿b 285. Zgromadzeniem. S³u¿by informacyjne organizatora imprezy masowej nie maj¹ prawa do 310.282. Policjantowi przys³uguje prawo do corocznego p³atnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych w pe³nym wymiarze 286. decyduje 308. Ustalenie bud¿etu województwa nale¿y do wy³¹cznej w³a ciwo ci 302. W sprawach dotycz¹cych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej przeprowadza siê 298. W postêpowaniu administracyjnym wystêpuje zasada 297. Prezydent RP ponosi odpowiedzialno æ za naruszenie ustaw przed 283. Organami samorz¹du województwa s¹ 300. Organem gminy nie jest 303. zwo³ane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyra¿enia stanowiska jest 312. zgodnie z prawem jest 313. Od decyzji administracyjnej wydanej przez organ administracji publicznej w pierwszej instancji przys³uguje 292. co najmniej 15 osób. Zwierzchnikiem rz¹dowej administracji zespolonej w województwie jest 296. Zgodnie z prawem zgrupowanie. Sprawy mianowania. Przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego nie stosuje siê 295. Termin do wniesienia za¿alenia na postanowienie wydane w postêpowaniu administracyjnym wynosi 293. Organy administracji publicznej przestrzegaj¹ z urzêdu swojej w³a ciwo ci 291. W postêpowaniu administracyjnym za³atwienie sprawy szczególnie skomplikowanej. Za³atwienie sprawy przez organ administracji publicznej wymagaj¹cej postêpowania wyja niaj¹cego powinno nast¹piæ nie pó niej ni¿ w ci¹gu 294. Centralnym organem administracji rz¹dowej jest 309. przenoszenia. Komendant wojewódzki Policji jest organem 289. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest 287. Do kompetencji rady gminy nie nale¿y 284. zwalniania ze stanowisk w Policji nastêpuj¹ w formie 290. Paszport tymczasowy wydaje siê . wci¹gu 306. Ustanowienie statutu województwa nale¿y do w³a ciwo ci 301. Organami wy¿szego stopnia w stosunku do wojewodów s¹ 305. O tym. wymagaj¹cej postêpowania wyja niaj¹cego. Organizator zgromadzenia publicznego ma obowi¹zek powiadomienia organu gminy o terminie zgromadzenia najwcze niej 314. Organy administracji publicznej mog¹ wydawaæ akty normatywne w postaci 299. Organem wydaj¹cym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest 311. powinno nast¹piæ nie pó niej ni¿. Odwo³anie rady powiatu nastêpuje w drodze 304. Jednostkami zasadniczego trójstopniowego podzia³u terytorialnego pañstwa s¹ 288. Dat¹ wszczêcia postêpowania administracyjnego na ¿¹danie strony jest dzieñ 307. czy pismo skierowane do organu administracji publicznej jest skarg¹.

które 315.. Broni¹ bia³¹.osobom. nie jest . 4 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. w rozumieniu art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful