Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20.12.2007 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M I A S T A G D A Ń S K A

Organ sporządzający Studium Prezydent Miasta Gdańska Zastępca prezydenta ds. polityki przestrzennej Zastępca prezydenta ds. polityki mieszkaniowej i komunalnej Zastępca prezydenta ds. polityki społecznej Zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej Sekretarz Miasta Gdańska Skarbnik Miasta Gdańska Paweł Adamowicz Wiesław Bielawski Maciej Lisicki Katarzyna Hall Marcin Szpak Danuta Janczarek Andrzej Bojanowski

Zespół autorski Studium – Biuro Rozwoju Gdańska Generalny Projektant Studium Zespół Generalnego Projektanta Edyta Damszel-Turek Małgorzata Górecka Bogusław Grechuta Maria Magdalena Koprowska Krystyna Mieszkowska Małgorzata Momont Krystyna NarbuttOchocińska Halina Ostrouch-Szadziul Jadwiga Pankau Maria Piotrzkowska Pozostali autorzy Dorota Adamska Jolanta Florczyk Urszula HeidrichFrąckiewicz Maria Jakutowicz Ewa Jetter Magdalena Kawka Dorota Kamrowska Anna Kostka Michał Kozłowski Piotr Kraiński Joanna Labenz Grzegorz Lechman Marta Leś-Szczechowska Wiktor Łącki Ewa Mączka Tadeusz Mendel Beata Ochmańska Współpraca Małgorzata Antoń Tomasz Budziszewski Maria Dąbrowska Aleksandra Gan Irena Grzywacz Dobrosława Jakubowska Magdalena Jasiak Grzegorz Karbowski Maria Kowalska Krzysztof Krzemiński Dorota Kucharczak Tomasz Lewandowski Ireneusz Mątewka Daniela Milan-Konopka Klaudia MoszczyńskaBroŜyna Marzena Mruk-Wszałek GraŜyna Opalińska Agnieszka Ostrzycka Michał Peszkowski Agata Piszczek Katarzyna Rosiak Współpraca techniczna Dariusz Jonaszek Zbigniew Janiszewski Redakcja Joanna Kalicińska-Klimek Ewa Zajko Dorota Kamrowska Barbara Pujdak Tomasz Kucisz Ewa Semka Danuta Spacjer Krzysztof Swędrzyński Barbara Stefańska Michał Szatybełko Szymon Świtajski Małgorzata WalickaPodolska GraŜyna Wlazłowska Maria Włodarska Katarzyna Zajączkowska Justyna Przybecka Adam Rodziewicz Karolina Rospęk-Aszyk Agnieszka RózgaMicewicz Monika Thurau BoŜena Tisler Jarosław Wincek Barbara Pujdak Jolanta Rolle Irena Romasiuk Leon Rugień Grzegorz Sulikowski Wiesława Szermer Marek Piskorski

Wstęp.................................................................................................................................................................7 I. UWARUNKOWANIA................................................................................................................................11 1. Uwarunkowania ponadlokalne i moŜliwości rozwoju miasta.................................................................11 1.1. Uwarunkowania międzynarodowe........................................................................................................11 1.2. Ośrodek o znaczeniu ponadregionalnym ..............................................................................................11 1.3. Uwarunkowania regionalne ..................................................................................................................12 1.4. Gdański Obszar Metropolitalny (GOM) ...............................................................................................12 1.5. Główne funkcje egzogeniczne ..............................................................................................................15 1.5.1. Gospodarka morska, przemysł, składy, bazy .....................................................................................15 1.5.2. Gospodarka turystyczna.....................................................................................................................16 1.5.3. Nauka i szkolnictwo wyŜsze ..............................................................................................................17 1.5.4 Ponadlokalne urządzenia infrastruktury społecznej............................................................................17 2. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu, stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony .................................................................................................................................20 2.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna ....................................................................................................20 2.1.1. Centralne Pasmo Usługowe i inne miejsca koncentracji usług..........................................................21 2.1.2. Główne problemy i zagroŜenia ładu przestrzennego .........................................................................21 2.1.3. Przeznaczenie terenów według obowiązujących planów miejscowych.............................................23 2.1.4. Podstawowe dane o dzielnicach urbanistycznych i bilans uŜytkowania terenu.................................25 2.2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna dzielnic urbanistycznych ...........................................................29 2.2.1. Śródmieście........................................................................................................................................29 2.2.2. Wrzeszcz ............................................................................................................................................29 2.2.3.Oliwa...................................................................................................................................................30 2.2.4. Południe .............................................................................................................................................30 2.2.5. Zachód................................................................................................................................................31 2.2.6. Port.....................................................................................................................................................31 3. Stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkość i jakość zasobów wodnych oraz wymogi ochrony środowiska i przyrody .........................................................................33 3.1. Środowisko przyrodnicze......................................................................................................................33 3.2. Przyroda prawnie chroniona .................................................................................................................34 3.3. Zasoby wód...........................................................................................................................................34 3.4. Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna...............................................................................................34 3.5. Obszary naturalnych zagroŜeń ..............................................................................................................35 3.6. Zanieczyszczenie środowiska ...............................................................................................................35 4. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego ................................................................................................................................................38 4.1. Rys historyczny.....................................................................................................................................38 4.2. Zasoby wpisane do rejestru zabytków ..................................................................................................38 4.3. Wniosek o umieszczenie Gdańska na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO......................................................................................................................................................39 4.4. Zabytki niewpisane do rejestru zabytków.............................................................................................39 4.5. Dobra kultury współczesnej..................................................................................................................40 4.6. Krajobraz kulturowy .............................................................................................................................40 4.7. Obszary zdegradowane krajobrazowo ..................................................................................................41 5. Warunki i jakość Ŝycia mieszkańców, w tym ochrona ich zdrowia oraz istniejące zagroŜenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia ........................................................................................................43 5.1. Sytuacja demograficzna ........................................................................................................................44 5.2. Rynek pracy ..........................................................................................................................................46 5.3. Mieszkalnictwo .....................................................................................................................................48 5.3.1. Mieszkalnictwo rodzinne ...................................................................................................................48 5.3.2. Mieszkalnictwo zbiorowe ..................................................................................................................50 5.4. Środowiskowe warunki zamieszkiwania ..............................................................................................50 5.5. Handel ...................................................................................................................................................51 5.6. Oświata .................................................................................................................................................51

1

5.7. Ochrona zdrowia .................................................................................................................................. 53 5.8. Pozostałe elementy infrastruktury społecznej o znaczeniu lokalnym .................................................. 53 5.9. Bezpieczeństwo publiczne ................................................................................................................... 54 5.9.1. Przestępczość .................................................................................................................................... 54 5.9.2. Tereny naraŜone na niebezpieczeństwo powodzi.............................................................................. 55 5.9.3. ZagroŜenia na skutek awarii.............................................................................................................. 56 6. System transportowy................................................................................................................................. 57 6.1. Podsystem drogowy ............................................................................................................................. 57 6.2. Podsystemy transportu zbiorowego...................................................................................................... 58 6.3. Węzły przesiadkowe ............................................................................................................................ 58 6.4. Podsystem tras rowerowych................................................................................................................. 58 6.5. Podsystemy transportu kolejowego...................................................................................................... 59 6.6. Podsystem pasaŜerskiego transportu wodnego .................................................................................... 59 6.7. Podsystem transportu lotniczego.......................................................................................................... 59 7. Istniejący stan infrastruktury technicznej, w tym stopień uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami................................................................ 61 7.1. Zaopatrzenie w wodę ........................................................................................................................... 61 7.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków .............................................................................................. 61 7.3. Odprowadzanie wód opadowych i regulacja stosunków wodnych ...................................................... 62 7.4. Gospodarka odpadami.......................................................................................................................... 63 7.5. Systemy energetyczne .......................................................................................................................... 64 7.5.1. Ciepłownictwo .................................................................................................................................. 64 7.5.2. Gazownictwo..................................................................................................................................... 64 7.5.3. Elektroenergetyka.............................................................................................................................. 65 7.6. Telekomunikacja .................................................................................................................................. 65 7.7. Cmentarze............................................................................................................................................. 66 8. Stan prawny gruntów................................................................................................................................ 67 8.1. Struktura własności .............................................................................................................................. 67 8.2. Stan regulacji prawnych gruntów rolnych i leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne... 71 8.3. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych .......................................................................... 71 8.4. Tereny administracji morskiej.............................................................................................................. 72 II. CELE I ZAŁOśENIA ROZWOJU ........................................................................................................ 73 9. Cele rozwoju miasta .................................................................................................................................. 73 9.1. Cele gospodarcze.................................................................................................................................. 73 9.2. Cele społeczne...................................................................................................................................... 73 9.3. Cele ochronne....................................................................................................................................... 73 9.4. Cele przestrzenne ................................................................................................................................. 74 9.5. Instrumenty gospodarki przestrzennej.................................................................................................. 74 10. ZałoŜenia rozwoju miasta ....................................................................................................................... 75 10.1. Prognoza demograficzna .................................................................................................................... 75 10.2. Rynek pracy........................................................................................................................................ 77 10.3. Metropolia gdańska ............................................................................................................................ 77 10.4. Funkcje egzogeniczne ........................................................................................................................ 78 10.4.1. Kierunki rozwoju gospodarki morskiej ........................................................................................... 78 10.4.2. Kierunki rozwoju przemysłu, baz i składów ................................................................................... 79 10.4.3. Kierunki rozwoju turystyki ............................................................................................................. 80 11. Zadania słuŜące osiąganiu ponadlokalnych celów publicznych .......................................................... 82 11.1. Powiązania zewnętrzne drogowe, kolejowe, morskie i lotnicze ........................................................ 82 11.2. Ponadlokalne systemy inŜynieryjne ................................................................................................... 82 11.3. Ponadlokalne urządzenia infrastruktury społecznej ........................................................................... 83 11.3.1 Nauka i szkolnictwo wyŜsze ............................................................................................................ 83 11.3.2. SłuŜba zdrowia ................................................................................................................................ 84 11.3.3. Kultura............................................................................................................................................. 84 11.3.4 Sport i rekreacja ............................................................................................................................... 84

2

III. KIERUNKI...............................................................................................................................................85 12. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów wraz ze wskaźnikami dotyczącymi zagospodarowania oraz uŜytkowania terenów, w tym tereny wyłączone z zabudowy...............................................................................................................................85 12.1. Kształtowanie struktury przestrzennej miasta.....................................................................................85 12.1.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta....................................................................................85 12.1.2. Wskaźniki i parametry zagospodarowania terenów.........................................................................86 12.1.3. Przestrzenie publiczne......................................................................................................................88 12.1.4. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego .....................................................................89 12.1.5. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej...................................90 12.2. Kształtowanie struktury przestrzennej dzielnic ..................................................................................90 12.2.1. Śródmieście......................................................................................................................................90 12.2.2. Wrzeszcz ..........................................................................................................................................91 12.2.3. Oliwa................................................................................................................................................92 12.2.4. Południe ...........................................................................................................................................92 12.2.5. Zachód..............................................................................................................................................93 12.2.6. Port...................................................................................................................................................94 12.3. Kierunki rozwoju mieszkalnictwa ......................................................................................................95 12.3.1. Główne załoŜenia polityki mieszkaniowej.......................................................................................95 12.3.2 Standardy zamieszkiwania................................................................................................................95 12.3.3. Rozmieszczenie programu mieszkaniowego ...................................................................................96 12.4. Kształtowanie sieci usług....................................................................................................................97 12.4.1. Ośrodki usługowe ............................................................................................................................97 12.4.2. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m2 .......................................................97 12.4.3. Model oświaty..................................................................................................................................98 12.4.4. Koncepcja rozwoju placówek oświaty.............................................................................................99 12.4.5. Standardy opieki zdrowotnej .........................................................................................................100 12.4.6. Koncepcja rozwoju opieki zdrowotnej...........................................................................................100 12.4.7. Kultura, sport i rekreacja................................................................................................................101 13. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrona przyrody .................................102 13.1. Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) .............................................102 13.2. Tereny zieleni miejskiej i inne tereny cenne przyrodniczo...............................................................103 13.3. Ograniczanie zanieczyszczeń środowiska.........................................................................................103 13.4. Przeciwdziałanie osuwaniu się mas ziemnych..................................................................................104 14. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej.......................................................................................................................105 14.1. Obszary i obiekty zabytkowe o znaczeniu międzynarodowym ........................................................105 14.2. Obszary i obiekty zabytkowe o znaczeniu krajowym i regionalnym................................................105 14.3. Ochrona stanowisk archeologicznych...............................................................................................106 14.4. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego.............................................................................106 14.5. Ochrona ekspozycji...........................................................................................................................107 14.6. Ochrona dóbr kultury współczesnej..................................................................................................107 15. Kierunki rozwoju systemów transportowych ......................................................................................109 15.1. Cele systemu transportowego ...........................................................................................................109 15.2. Podsystem drogowo-uliczny .............................................................................................................110 15.3. Obsługa transportowa Śródmieścia Historycznego ..........................................................................110 15.4. Podsystemy transportu zbiorowego ..................................................................................................111 15.5. Klasyfikacja węzłów przesiadkowych ..............................................................................................112 15.6. Podsystem pieszo-rowerowy.............................................................................................................112 15.7. Polityka parkingowa .........................................................................................................................113 16. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej .....................................................................................115 16.1. Zaopatrzenie w wodę ........................................................................................................................115 16.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ...........................................................................................115 16.3. Odprowadzanie wód opadowych, regulacja stosunków wodnych....................................................116 16.4. Ochrona przeciwpowodziowa...........................................................................................................116

3

16.5. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów .......................................................................................... 117 16.6. Systemy energetyczne ...................................................................................................................... 118 16.6.1. Ciepłownictwo .............................................................................................................................. 118 16.6.2. Gazownictwo................................................................................................................................. 118 16.6.3. Elektroenergetyka.......................................................................................................................... 119 16.7. Telekomunikacja .............................................................................................................................. 119 16.8. Cmentarze......................................................................................................................................... 120 17. Plany miejscowe..................................................................................................................................... 121 17.1. Plany obowiązkowe.......................................................................................................................... 121 17.2. Obszary, dla których miasto zamierza sporządzić plany miejscowe................................................ 121 17.3. Obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne................................................................................................................................. 122 18. Obszary problemowe............................................................................................................................. 123 18.1. Obszary wymagające przekształceń................................................................................................. 123 18.2. Obszary wymagające rehabilitacji.................................................................................................... 123 18.3. Obszary wymagające rewitalizacji................................................................................................... 124 18.4. Obszary monofunkcyjnych osiedli mieszkaniowych wymagające humanizacji.............................. 124 18.5. Ogrody działkowe ............................................................................................................................ 125 18.6. Kolonie mieszkaniowe ..................................................................................................................... 125 18.7. Nowe tereny inwestycyjne ............................................................................................................... 126 IV. Wnioski kierowane do gmin sąsiednich, samorządu województwa i administracji rządowej ....... 129 19.1. Wnioski do gmin sąsiednich............................................................................................................. 129 19.2. Wnioski do samorządu województwa.............................................................................................. 129 19.3. Wnioski do administracji rządowej.................................................................................................. 130 V. ANEKSY.................................................................................................................................................. 131 1. Gdańsk na tle obszaru metropolitalnego∗ .............................................................................................. 131 2. Parki i zieleńce o powierzchni większej niŜ 0,5 ha∗ .............................................................................. 135 3. Wykaz obszarów i obiektów przyrodniczych prawnie chronionych (stan na 31 grudnia 2006 r.)∗ ...... 137 4. Obszary i obiekty przyrodniczo cenne postulowane do objęcia ochroną∗ ............................................ 156 5. Wykaz zespołów i obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków∗ ..................................... 159 6. Obiekty i obszary postulowane do umieszczenia na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO∗ ........................................................... 179 7. Wykaz zespołów zabytkowych do ochrony mocą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. ..................................................................................................................................... 180 8. Wykaz stanowisk archeologicznych∗ .................................................................................................... 186 9. Wykaz dóbr kultury współczesnej ........................................................................................................ 193 10. ZróŜnicowanie przestrzenne zjawisk społeczno-gospodarczych (dane z 2002 r. według NSP) ∗ ....... 194 11. Wykaz cieków podstawowych∗ ........................................................................................................... 205 12. Wykaz urządzeń osłony przeciwpowodziowej∗ .................................................................................. 207 13. Zakłady o duŜym i zwiększonym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej∗ .................... 209 14. Czynne ujęcia wody i ich strefy ochronne∗ ......................................................................................... 210 15. Wykaz opracowań projektowych i studialnych niezbędnych do prowadzenia prawidłowej polityki rozwoju miasta ...................................................................................................................... 211 16. ZróŜnicowanie przestrzenne zjawisk społeczno-gospodarczych∗ − prognoza na stan wypełnienia struktur .............................................................................................. 212 17. Model obsługi miasta Gdańska w zakresie ośrodków usługowych .................................................... 214 18. Tereny przeznaczone do rekultywacji................................................................................................. 216 19. Wykaz obszarów i obiektów dziedzictwa kulturowego tworzących toŜsamość miasta i jego wizerunek ...................................................................................................................... 218 20. Gdański obszar metropolitalny∗ .......................................................................................................... 220

Aneks informacyjno-promocyjny

4

21. Wskaźniki parkingowe∗ .......................................................................................................................260 22. Rezerwowe ujęcia wody∗ .....................................................................................................................263 23.Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stan na 31.12.2006 r.∗ ............................................................................................................................266 24. Zestawienie obszarów wymagających przekształceń ..........................................................................289 25. Zestawienie obszarów wymagających rehabilitacji .............................................................................290 26. Zestawienie obszarów do rewitalizacji ................................................................................................291 27. Zestawienie osiedli mieszkaniowych wymagających humanizacji .....................................................292 28. Tereny ogrodów działkowych przekształconych na inne cele .............................................................293 29. Tereny zamienne dla likwidowanych ogrodów działkowych ..............................................................297 30. Zestawienie nowych (na surowym korzeniu) waŜniejszych terenów inwestycyjnych w obrębie zainwestowania miejskiego ...................................................................................................................298 VI. WYBRANE ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE MIASTA GDAŃSKA× ....................................299 1. Ogólne załoŜenia modelu matematycznego systemu transportowego .................................................299 1.1 Ogólne załoŜenia modelu.....................................................................................................................299 1.2. Ruchliwość całkowita w mieście ........................................................................................................301 1.3. Podział zadań przewozowych .............................................................................................................302 1.4.Wskaźniki przesiadkowości i izochrony dojazdu dla systemu transportu zbiorowego .......................303 2. Układ uliczno-drogowy Gdańska............................................................................................................306 2.1. Prognozy ruchu kołowego dla układu uliczno-drogowego przyjętego w SUiKZP w zdefiniowanych stanach planistycznych..............................................................................................306 2.2. Prognozy ruchu kołowego dla układu uliczno-drogowego dla zakładanego maksymalnego 60% udziału podróŜy transportem samochodowym w zdefiniowanych stanach planistycznych................308 2.3. Prognozy potoków kołowych na układzie uliczno-drogowym poprzedniego stanu wyróŜnionego obciąŜonego więźbą ruchu z następnego stanu wyróŜnionego (są to prognozy ostrzegawcze na wypadek opóźnień w realizacji elementów układu transportowego miasta).......................................309 2.4. ObciąŜenie potokiem kołowym ul. Nowej Wałowej dla róŜnych scenariuszy jej budowy ................309 2.5. Analizy ruchowe dla Małej Ramy Komunikacyjnej Gdańska ............................................................310 2.6. Ulice lokalne w modelu układu uliczno-drogowego Gdańska............................................................311 2.7. Analiza ruchowa rejonu skrzyŜowania ulic Chrzanowskiego i Słowackiego.....................................315 3. Układ tras transportu zbiorowego miasta Gdańska .............................................................................315 3.1. Parametry środków podsystemów transportu zbiorowego..................................................................315 3.2. Układ tras transportu zbiorowego przyjęty w SUiKZP w zdefiniowanych stanach planistycznych ..316 3.3. Zachodnia trasa tramwajowa ..............................................................................................................317 3.4. Trasa tramwajowa w ciągu Obrońców WybrzeŜa - Droga Zielona ....................................................322 3.5. Warianty tras tramwajowych obsługujących dzielnicę Południe bez węzła integracyjnego Czerwony Most ...................................................................................................................................322 3.6. Trasa tramwajowa w ciągu Nowej Jabłoniowej i Nowej Świętokrzyskiej .........................................323 3.7. Warianty rozbudowy tras tramwajowych w dzielnicy Południe wg III projektu GPKM ...................323 3.8. Warianty budowy tras tramwajowych w dzielnicy Południe..............................................................324 4. Zestawienie rycin z prognozami ruchu...................................................................................................326 5. Zmienne objaśniające modelu matematycznego Gdańska ...................................................................407 VII. BIBLIOGRAFIA..................................................................................................................................421 VIII. RYSUNKI STUDIUM (POZA TEKSTEM).....................................................................................423 1. UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE.........................................................................................423 2. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.........................................424 3. ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ...................................................................................426 4. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ...........................................................426 5. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ...............................................................................429
∗ ×

Aneks informacyjno-promocyjny Dział informacyjno-promocyjny

5

6. SYSTEM TRANSPORTOWY – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY.......................... 429 7. SYSTEMY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE, ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWE, GOSPODARKA ODPADAMI – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY ............................................................................ 430 8. SYSTEMY ENERGETYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY ............................................................................ 431 9. PLANY MIEJSCOWE.......................................................................................................................... 432 10. USŁUGI I PRZEMYSŁ – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY................................... 432 11. OBSZARY PROBLEMOWE – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY.......................... 433 12. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA. STAN ZDETERMINOWANY – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY ............................................................................ 434 13. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA. STAN PERSPEKTYWICZNY – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY ............................................................................ 435 14. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA. STAN WYPEŁNIENIA STRUKTUR – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY ............................................................................ 435 IX. Szkice poglądowe (powstałe na podstawie rysunków studium) ........................................................ 437 1. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE........................................................................................ 438 2. ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO .................................................................................. 439 3. WIELKOPRZESTRZENNE ELEMENTY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ............................... 440 4. ZASADY POLITYKI PRZESTRZENNEJ........................................................................................... 441 5. MIESZKALNICTWO........................................................................................................................... 442 6. KSZTAŁTOWANIE SIECI USŁUG.................................................................................................... 443 7. GOSPODARKA MORSKA, PRZEMYSŁ, SKŁADY, BAZY............................................................ 444 8. TURYSTYKA I REKREACJA ............................................................................................................ 445 9. OCHRONA PRZYRODY, OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO, OGÓLNOMIEJSKI SYSTEM TERENÓW AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE OSTAB ....................... 446 10. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO............................................................................. 447 11. OBSZARY PROBLEMOWE ............................................................................................................. 448 12. SYSTEM TRANSPORTOWY ........................................................................................................... 449 13. POLITYKA PARKINGOWA............................................................................................................. 450 14. MIEJSKIE SYSTEMY INśYNIERYJNE. WODOCIĄGI, KANALIZACJE. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWE I GOSPODARKA ODPADAMI........................ 451 15. MIEJSKIE SYSTEMY INśYNIERYJNE. ENERGETYKA I TELEKOMUNIKACJA................... 452 16. PLANY MIEJSCOWE........................................................................................................................ 453

6

W 1999 r. zestawienia i kartogramy ilustrujące róŜne zjawiska stanu istniejącego i rozwoju miasta. – stan perspektywiczny. W studium uwzględniono wnioski z opracowania ekofizjograficznego wykonanego wcześniej na potrzeby studium. TamŜe. Dokument wzbogacono treściami niewymaganymi przez ustawę. uchwalone przez radę gminy. 17. 2020 i 2030. cele rozwoju miasta i instrumenty gospodarki przestrzennej. które muszą być z nim zgodne. a mniej niŜ połowę – w USA. 19. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Wstęp Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest podstawowym instrumentem polityki przestrzennej gminy1. Studium. „Kierunki i wnioski” (według spisu treści wynikającego z ustawy2 i rozporządzenia3). Ustawa z 23 marca 2003 r. wykraczającego poza horyzont perspektywiczny standardowo przyjmowany w planowaniu przestrzennym. Struktury te zostały delimitowane według kryteriów funkcjonalno-przestrzennych oraz historycznych. NajwaŜniejsze tezy studium zostały zapisane pogrubioną czcionką. Studium Gdańska − zgodnie z ustawą − zawiera uwarunkowania i kierunki rozwoju przestrzennego miasta. art. Inne aspekty rozwoju społecznego i gospodarczego są omawiane w tym dokumencie tylko w zakresie bezpośrednio oddziałującym na problemy przestrzenne. dla którego występuje wysokie prawdopodobieństwo ekstrapolacji dzisiejszych trendów rozwoju przestrzennego i techniczno-technologicznego. 1. które ułatwiają lekturę tekstu. a kaŜda z dzielnic – na 3 do 6 jednostek urbanistycznych (łącznie 28). w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Problemy i zjawiska niesporne i mniejszej wagi dla rozwoju miasta są potraktowane w dokumencie marginalnie lub wręcz zostały pominięte. uwzględniając problematykę uwarunkowań ponadmiejskich. W części tekstowej zamieszczono teŜ zestaw 16 szkiców poglądowych. – stan wypełnienia struktur. 1). ale nie są jego ustaleniami. ust. prognozy demograficzne i kierunki rozwoju funkcji egzogenicznych miasta. Dokument studium składa się z części tekstowej i graficznej. Południe. zjawiskach wymagających rozstrzygnięć w obecnym stanie rozwoju miasta. kwestiach wywołujących kontrowersje i spory co do bieŜących i przyszłych skutków. 18. 3 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. Ŝe analizowane stany mają w zagospodarowaniu przestrzennym genezę i intencję jakościową. Postanowienia studium są wprowadzane w Ŝycie przez plany zagospodarowania przestrzennego. Stan zdeterminowany został skonstruowany z uwzględnieniem zjawisk społeczno-gospodarczych i przestrzennych. W części tekstowej dodatkowo zamieszczono w formie aneksów szczegółowe wykazy. Powstały one na podstawie rysunków studium. 15. Jedynie dla obliczeń prognoz demograficznych przyporządkowano kolejnym stanom lata 2010. 2. „ZałoŜenia i cele”. Zachód i Port. które uznano za zdecydowane i nieuniknione. 21 i aneksy od nr 24 do 30 mają charakter stanowiący. 10. 2 1 7 . Ustalenia studium koncentrują się na najwaŜniejszych problemach gospodarki przestrzennej. Rozwój struktur przestrzennych i demograficznych zanalizowano w studium w trzech przekrojach kontrolnych: – stan zdeterminowany. co nie zmienia faktu. WyróŜnione stany rozwoju nie dotyczą konkretnych ram czasowych. Ŝe mniejszym ryzykiem jest przeszacowanie potrzeb i rezerw terenowych na te cele niŜ ich niedoszacowanie. Wrzeszcz. W szczególności chodziło tu o inwestycje będące w trakcie realizacji. Stan wypełnienia struktur zaś oznacza etap zajęcia przez inwestycje wszystkich obszarów w granicach miasta wskazanych pod zainwestowanie miejskie. 9. − dąŜenie do racjonalnego kształtowania układów komunikacji i infrastruktury technicznej na całym obszarze miasta przy załoŜeniu. co obrazuje współczesny stan rozwoju urbanizacji (ryc. stwarza to silną determinantę dalszego rozwoju przestrzennego miasta po okresie perspektywicznym wynikającą ze znanych i dość pewnych przesłanek. miasto zostało podzielone dla celów planistycznych na 6 dzielnic urbanistycznych: Śródmieście. Część tekstowa została uporządkowana w czterech rozdziałach: „Uwarunkowania”. nie jest przepisem gminnym powszechnie obowiązującym ani nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych. − bardzo niski poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. art. Jest to główny dokument gminy dotyczący gospodarki przestrzennej na całym jej obszarze. Aneksy nr 7. Zatem rozmaite ujęcie poszczególnych wątków w tekście studium wynika z ich zróŜnicowanej wagi dla rozwoju przestrzennego miasta i jest załoŜeniem konstrukcji dokumentu. Stan perspektywiczny jest etapem pośrednim w rozwoju miasta. zwłaszcza na początku wyraźnego boomu inwestycyjnego. 9. które zostały wyłączone z głównego tekstu studium ze względu na swoją formę lub objętość. nawet przy duŜym tempie budownictwa mieszkaniowego w ciągu 15 lat Gdańsk jest w stanie osiągnąć wskaźnik powierzchni mieszkaniowej na jednego mieszkańca stanowiący zaledwie 3/4 obecnego średniego wskaźnika w miastach starej Unii Europejskiej. Do uwzględnienia równieŜ ostatniego z wyróŜnionych stanów rozwoju. Oliwa. skłania przede wszystkim: − wysoki obecnie stopień niepewności prognoz demograficznych.

mierzalnego udziału tytułowego przeznaczenia wśród innych występujących na tym obszarze. który uprawnia do definiowania konkretnego przeznaczenia terenu i określania warunków zabudowy oraz parametrów urbanistycznych. lasy. zarówno funkcjonalny (wymagania i warunki funkcjonowania). Oznaczenia na rysunkach studium (linie i punkty) naleŜy interpretować z uwzględnieniem ogólnego i strategicznego charakteru dokumentu i zgodnie ze skalami rysunków4. mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. usługowym. a nie konkretny sposób uŜytkowania terenu. idee i zasady rozwoju przestrzennego miasta. na której jest sporządzony”. jednak muszą one uwzględniać standardy wyznaczone przez przeznaczenie dominujące. charakter zabudowy). „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” i „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”. „Ochrona dziedzictwa kulturowego” i „Plany miejscowe”. Na danym obszarze mogą się rozwijać równieŜ inne funkcje. Przestrzeń miejska jest i zgodnie z zasadami zrównowaŜonego rozwoju powinna być wielofunkcyjna. § 7 pkt 2: „granice obszarów [.] określa się na rysunku projektu studium w sposób dostosowany do skali mapy. które zasadniczo będzie określało przyszły typ i charakter przestrzeni miejskiej. uŜytki rolne i inne obszary biologicznie czynne. Przede wszystkim pokazują one cele. Podobnie studium wyznacza jedynie kierunek zagospodarowania przestrzennego miasta. 8 . wody powierzchniowe. jak i fizjonomiczny (wizualny. Plan miejscowy jest dokumentem. a nie ścisłe lokalizacje obiektów. ogrody działkowe. a takŜe urządzenia obsługi miasta i infrastruktury technicznej (w tym komunikacji) oraz zieleni miejskiej (w tym parki i cmentarze). produkcyjno-usługowym.Część graficzna studium składa się z dwóch rysunków głównych w skali 1 : 10 000 pt. warunki obsługi komunikacyjnej.. Charakter stanowiący ma równieŜ treść następujących rysunków: „Zasoby dziedzictwa kulturowego”. Pozostałe rysunki nie naleŜą do warstwy stanowiącej studium. Rozwój funkcji odpowiadającej przeznaczeniu dominującemu na danym obszarze będzie przez miasto preferowany i wspierany i to ta funkcja będzie narzucać obowiązujące na danym obszarze standardy (np. z zastrzeŜeniem jedynie eliminacji ewidentnych sytuacji konfliktowych. Przeznaczenie dominujące nie oznacza ustalenia na danym obszarze wyłączności ani nawet konkretnego. choć zwykle będzie ono przewaŜać ilościowo. Określenie dopuszczonych funkcji oraz sposób uwzględnienia standardów to zadanie przyszłych planów miejscowych. mieszkaniowousługowym. plaŜe. Ustalenie dominującego przeznaczenia obszaru oznacza wskazanie takiego przeznaczenia terenów. 4 TamŜe. Dopiero w skali planu jest zasadne precyzowanie polityki przestrzennej miasta dla poszczególnych działek i nieruchomości w postaci określonego sposobu zagospodarowania i uŜytkowania terenu. Na rysunku „Kierunki” ustalono obszary o określonym przeznaczeniu dominującym: mieszkaniowym. Wybrane zagadnienia zostały dodatkowo zilustrowane na rysunkach tematycznych w skali 1 : 100 000 lub 1 : 25 000 (rysunki te zamieszczono poza tekstem). a co za tym idzie – rolę danej części miasta w jego strukturze funkcjonalno-przestrzennej.. krajobrazowy). środowiskowe.

9 .

10 .

Jest to szczególnie waŜne wobec istnienia omijających Gdańsk. W coraz większym stopniu daje się zauwaŜyć rozwój działalności gospodarczych pobudzanych przez naukowo-badawcze zaplecze Gdańska. podjęła się realizacji strategii lizbońskiej oraz jej ekologicznej wersji. Uwarunkowania międzynarodowe Gdańsk powstał i rozwinął się dzięki swojemu połoŜeniu u ujścia Wisły na południowym wybrzeŜu Morza Bałtyckiego jako główny port zasobnego spichlerza środkowo-wschodniej Europy. 5 6 Podano za: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa. 4. Tędy przebiegają szlaki lądowe wzdłuŜ wybrzeŜa Bałtyku łączące Niemcy i Europę Zachodnią z Rosją. Znaczenie ponadregionalne ma administracja publiczna: międzynarodowa. Jako ośrodek usługowy Gdańsk swym oddziaływaniem przekracza granice województwa. W Gdańsku mają swoją siedzibę ponadlokalne instytucje finansowe i ubezpieczeniowe. 11 . targi. o cechach nadających mu znaczenie ponadregionalne. Dokumenty te określają wspólne działania krajów członkowskich na rzecz budowy gospodarki konkurencyjnej w skali globalnej. Zasoby te. Starogardem Gdańskim. jednostki handlowo-biznesowe (centrale firm. to walory decydujące o tym. Polska. Jednak istotnym walorem i szansą dla rozwoju Gdańska jest jego połoŜenie wobec przebiegających przez województwo pomorskie dwóch paneuropejskich korytarzy transportowych5: korytarza IA (Ryga – Kalinigrad – Elbląg – Gdańsk). Ośrodek o znaczeniu ponadregionalnym Gdańsk jest w północnej Polsce największym i najwaŜniejszym ośrodkiem gospodarczym. sprzyjających jakościowym przemianom w zakresie oferowanych towarów i usług. Gdańsk wraz z Sopotem i Gdynią stanowi najwaŜniejszy ośrodek akademicki północnej Polski oraz znaczący ośrodek nauki i kultury. W Trójmieście rozwijają się wyspecjalizowane usługi. Litwą. objęte ochroną konserwatorską jako materialne zasoby dziedzictwa kulturowego6. czyli strategii goeteborskiej. jego zasoby oraz juŜ rozwinięta działalność mogą się stać atutem w dąŜeniu do poprawy konkurencyjności Gdańska na rynkach międzynarodowych.2. wyspecjalizowane hurtownie) oraz administracja kościelna. Łotwą i Estonią. wyspecjalizowane obiekty ochrony zdrowia. Atrakcyjne połoŜenie Gdańska na styku morza i lądu. będącego odgałęzieniem I korytarza transportowego (Helsinki – Tallin – Ryga – Kowno – Warszawa). Ze względu na nagromadzenie działalności produkcyjnej i usługowej Gdańsk ma duŜy wpływ na procesy gospodarcze na obszarze między Słupskiem. Gdańsk jest największym ośrodkiem gospodarczym w północnej Polsce. ośrodki kultury i informacji. Musi się to łączyć z koniecznością większego otwarcia gospodarki polskiej na rynki międzynarodowe i przekształceń społeczno-gospodarczych opartych na wiedzy. Tu się znajduje port morski stymulujący rozwój działalności powiązanych z gospodarką morską oraz innych korzystających z renty połoŜenia w koncentracjach portowo-przemysłowych. Ŝe Gdańsk jest ośrodkiem o ponadregionalnym charakterze. To tu szlaki morskie ze Skandynawii i Europy Zachodniej stykają się z drogami lądowymi prowadzącymi na południe Polski i Europy. charakterystyczne dla metropolii ery cywilizacji informacyjnej. kolejowych i wodnych to elementy Transeuropejskiej Sieci Transportowej Unii Europejskiej (TEN-T). alternatywnych powiązań transportowych na południe Europy. oraz korytarza VI (Skandynawia – Gdańsk – Katowice – Zylina i dalej na południe Europy). Gdańsk ma równieŜ dogodne powiązania rurociągami paliwowymi i gazowymi z krajowym i europejskim (w tym z Rosją i Niemcami) systemem paliwowym. Dla ponadregionalnej rangi Gdańska szczególnie znaczenie ma aspekt kulturowy ze względu na zabytkowe zespoły i obiekty o znaczeniu europejskim. giełdy. Gdańsk 2006. W świetle powyŜszego istotnego znaczenia nabiera utrzymanie i rozwój zaczynających się w Gdańsku morskich połączeń promowych i innych połączeń morskich oraz modernizacja i rozbudowa powiązań lądowych. co jest korzystne dla rozwoju sektora paliwowo-energetycznego. a nawet światowym. usługowym i kulturowym. Problematyka dziedzictwa kulturowego została szerzej omówiona w rozdz. wchodząc do Unii Europejskiej. Kwidzynem i Elblągiem.I. Uwarunkowania ponadlokalne i moŜliwości rozwoju miasta 1. Gdańsk oddziałuje cywilizacyjnie na całą północną Polskę.1. W korytarzach tych przebiegająca przez Gdańsk podstawowa sieć dróg samochodowych. wzdłuŜ zachodniego i wschodniego Bałtyku. w czym najwaŜniejsza jest obecnie autostrada A1. UWARUNKOWANIA 1. zwłaszcza portów z obsługiwanym zapleczem. wzbogacone o miejsca szczególne dla historii świata (Westerplatte i Stocznia Gdańska kojarzona z etosem „Solidarności”). 1. bałtycka i ogólnokrajowa.

Mierzeja Wiślana oraz obszary chronionego krajobrazu. meczet. administracyjnego i usługowego całego regionu. Centrum obszaru obejmującego róŜnorodne powiązania funkcjonalno-przestrzenne.in. Matemblewo.3. Następuje wzrost liczby mieszkańców gmin aglomeracji. włączając obok trzech miast na prawach powiatu (Gdańsk. „Solidarność”). Rumia. Pełni funkcję głównego ośrodka biznesowego. Wskazane wyŜej walory regionu podnoszą atrakcyjność Gdańska jako ośrodka miejskiego i wzmacniają jego rolę jako ośrodka obsługi ruchu turystycznego o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Pruszcz Gdański. Łeba. Aquapark) oraz licznych wydarzeń i imprez. gospodarcze i demograficzno-społeczne jest Trójmiasto oraz − szerzej − aglomeracja gdańska obejmująca miasta Gdańsk. Wdecki. Sopot. Hel. PobrzeŜe Bałtyku z Mierzeją Helską oraz atrakcyjne miejscowości nadmorskie (Sopot. Tucholski. Pucku. Kosakowo.4 mln mieszkańców. Wdzydzki. Swarzewo. W samym Gdańsku i jego bezpośrednim otoczeniu znajdują się aktywne ośrodki pielgrzymkowe i Ŝycia religijnego: Św. Gdynia. Dominika. 12 . Reda. Gdynia) graniczące z nimi powiaty: pucki. Luzino. Malborku. jak i zachowanej spuścizny kulturowej są wzmacniane i uzupełniane zróŜnicowaną ofertą atrakcji turystycznych w postaci obiektów (m. Park Narodowy Borów Tucholskich. miasto Lębork i gminę Nowa Wieś Lęborska. Pruszcz Gdański. katedra greckokatolicka. wejherowski. Kalwaria Wejherowska. które jako całość ma ujemne saldo ruchu naturalnego i migracyjnego. Wolne Miasto. Wojciech. jest miejscem o nieprzeciętnych walorach turystycznych. Krynica Morska. Słupsku. Tczewie) i załoŜenia dworskoparkowe. Trójmiejski. gminę miejsko-wiejską śukowo oraz gminy wiejskie: Wejherowo. Festiwal Piosenki w Sopocie oraz Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Pelplin. a takŜe miastem centralnym Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego (GOM). Ustka. Znaczne obszary są objęte ochroną prawną: Słowiński Park Narodowy. W odległości około dwóch godzin jazdy od Gdańska znajduje się wiele rejonów turystycznowypoczynkowych o nieprzeciętnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych: PobrzeŜe Wiślane z Mierzeją Wiślaną. Kolbudy. z wyjątkiem Trójmiasta. Wybitne walory wynikające zarówno z historii (Hanza. W pobliŜu Gdańska znajduje się zabytek światowej rangi – zamek krzyŜacki w Malborku. Wejherowo. Tak zdelimitowany GOM obejmie łącznie 45 miast i gmin zamieszkałych obecnie przez prawie 1. Kolbudy. Gdynia. Bory Tucholskie. Ogród Zoologiczny. Delimitacja proponowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego dołącza do tego obszaru miasto i gminę Tczew. Gdańsk. Pszczółki. Gniewie. Uwarunkowania regionalne Gdańsk jest stolicą województwa pomorskiego. Rumia. 1. Kaszubski. śukowo. kartuski. W aglomeracji gdańskiej nasila się proces suburbanizacji − rozlewanie się zabudowy mieszkaniowej na tereny gmin wiejskich: Pruszcz. wraz ze swoim regionem. śukowo oraz dynamiczny rozwój mniejszych miast. m. Cały przyrost migracyjny (i naturalny) aglomeracji koncentruje się w pierścieniu gmin otaczających Trójmiasto (ryc. Szemud. Jastarnia oraz wiele innych). Reda. Studia przeprowadzone przez Unię Metropolii Polskich określają Gdański Obszar Metropolitalny według granic powiatów. Zaborski. Przodkowo. Sianowo. w Chojnicach. w całym regionie zaś liczne obiekty zabytkowe o charakterze sakralnym i świeckim oraz zabytkowe układy urbanistyczne (głównie centra miast o genezie średniowiecznej. Pojezierze Kaszubskie. Gdański Obszar Metropolitalny (GOM) Gdańsk jest głównym miastem rozwijającego się subregionalnego systemu osadniczego o cechach obszaru metropolitalnego. Sopot.4. gdański (z siedzibą w Pruszczu Gdańskim) i nowodworski. takich jak Pruszcz Gdański.in. 2).1. z których najwaŜniejsze to Jarmark św. Cedry Wielkie. parki krajobrazowe: Nadmorski.

13 .

14 .

Średnioroczne tempo zmian liczby mieszkańców Trójmiasta i Gdańska od 1988 r. w ramach aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Trójmiasto wykazuje bowiem znacznie wyŜszą (o ponad 25%) od przeciętnej wojewódzkiej aktywność gospodarczą (mierzoną liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 ludności). jak i na obszarze Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. dynamika wzrostu liczby spółek prawa handlowego i zakładów osób fizycznych jest tu ponad dwukrotnie wyŜsza niŜ w Trójmieście (tab. istotnemu ograniczeniu zaś uległy rybołówstwo oraz działalność armatorska. w których ceny są niŜsze niŜ w Gdańsku.1 . 1). b a z y Gospodarka morska i funkcja przemysłowo-składowa to tradycyjne podstawy ekonomiki Gdańska. Główne funkcje egzogeniczne 1 . 1. Wysoką aktywność gospodarczą wykazują gminy aglomeracji gdańskiej poza Trójmiastem. 1. co skutkuje przenoszeniem się podmiotów gospodarczych do gmin ościennych. Odpływ migracyjny przyśpiesza niekorzystne zmiany struktury demograficznej (starzenie się i feminizacja) i społecznej Trójmiasta.5 . a takŜe w znacznym stopniu produkcja. s kł ad y. zgodnie ze zmianą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przystąpił Urząd Marszałkowski. Wielkości przeładunków w latach 2002–2005 w podziale na ładunki 2002 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Ropa i przetwory naftowe Węgiel i k ok s Inne masowe 2003 2004 2005 Drobnica ZboŜe Rudy Drewno 15 . było lekko ujemne. Ŝe nadal brakuje mechanizmów koordynujących zagospodarowanie przestrzenne zarówno na obszarze aglomeracji. Wzrastające przeładunki portowe zapewniły Gdańskowi wiodące miejsce wśród portów bałtyckich. Ryc.5. Do sporządzenia planu GOM. Takie zagroŜenie potwierdzają prognozy GUS bazujące na przedłuŜeniu istniejących procesów. Istnieje zagroŜenie. kiedy to przeprowadzono przedostatni Narodowy Spis Powszechny (NSP). poziom bezrobocia jest tu ponad dwukrotnie.Sąsiadujące z Trójmiastem gminy wiejskie oferują rozległe obszary budowlane (na ogół obsługiwane przez miejskie systemy infrastruktury technicznej) w atrakcyjnych środowiskowo rejonach podmiejskich. Podobna konkurencja pojawia się takŜe na rynku nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą. a często nawet ponad trzykrotnie niŜszy niŜ w niektórych powiatach województwa pomorskiego.. p r ze m ys ł. Transformacja gospodarcza ostatnich lat (przy duŜej podatności gospodarki morskiej na koniunkturę światową) spowodowała istotne przeobraŜenia w tej dziedzinie. Warto pamiętać o tym. Aktywizacja gospodarcza obszarów peryferyjnych gdańskiej metropolii (północnego i południowego) ulega wzmocnieniu na skutek działalności Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przetrwały (w dobrej kondycji) remonty statków. Generatorem ruchów migracyjnych do aglomeracji była i jest zdecydowanie lepsza sytuacja na rynku pracy w Trójmieście niŜ w bardziej oddalonych częściach województwa. Go sp o d ar k a mo r s ka. Ŝe w nadchodzących latach w aglomeracji gdańskiej nastąpi dynamiczny rozwój przedmieść (suburbiów) przy niewypełnieniu struktur mieszkaniowych Gdańska. podczas gdy dla obszaru aglomeracji poza Trójmiastem – dodatnie. Aktywności gospodarczej poza granicami Trójmiasta sprzyja duŜa dostępność tańszej siły roboczej (aneks nr 1).

Pojedyncze zakłady występują takŜe w róŜnych miejscach Gdańska. Przedsiębiorstwa działające na obszarze administrowanym przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA prowadzą przeładunki: − drobnicy konwencjonalnej. Zmienia się charakter południowej części portu. Specyfiką Gdańska (rzadko spotykaną w tak duŜych miastach) jest obecność funkcji wypoczynkowej oraz bliskie sąsiedztwo atrakcyjnych rejonów pasa nadmorskiego z Mierzejami Helską i Wiślaną. po obu stronach Martwej Wisły. jak i eksportu produktów. Atrakcyjność Gdańska dla turystyki krajoznawczej zwiększa bliskość Malborka. pracowników. przyrodniczych. gazu ciekłego LPG. nawozów sztucznych.5. w tym 0. Gospodarka turystyczna Gdańsk jest najwaŜniejszym ośrodkiem turystycznym północnej Polski i basenu południowego Bałtyku. O atrakcyjności tego ośrodka decyduje koncentracja wybitnych walorów historycznych. − kompleks zabytkowy Oliwy wraz z zespołem parkowo-leśnym lasów oliwskich i ogrodem zoologicznym. − ładunków kontenerowych i ro-ro.0 mln ton ropy. Atrakcje turystyczne Gdańska układają się w 3 kompleksy przestrzenne: − kompleks zabytkowy Śródmieścia Historycznego. − siarki płynnej i granulowanej. zaopatrując polski rynek w przeszło 22% paliw płynnych. Mniejsze zgrupowania funkcji przemysłowej powstały w innych częściach miasta: w Kokoszkach Przemysłowych i Klukowie. oprócz Kokoszek Przemysłowych i Klukowa. a tereny postoczniowe w Młodym Mieście (Nowym Mieście) jako przyszły obszar rozwojowy funkcji ogólnomiejskich i mieszkaniowych zostały włączone do dzielnicy Śródmieście. Wyspa Sobieszewska). obecnie modernizuje się nabrzeŜa i poszerza wejście do portu wewnętrznego. wyrobów stalowych. 800 osób). głównie energetycznych.6 mln ton siarki. Trwa ciągła rozbudowa i modernizacja portu. 1. Inwestowanie w nowe funkcje portowo-przemysłowe w rejonie Stogów moŜe napotykać społeczny opór okolicznych mieszkańców. wyspa Stogi. − owoców południowych. Struktury portowo-przemysłowe mają w Gdańsku bardzo wyraziste rozmieszczenie przestrzenne. soli i sody. Zagospodarowanie turystyczne koncentruje się w trzech rejonach miasta: 16 . Port dysponuje równieŜ moŜliwościami rozwoju w kierunku południowym (Młyniska Letnica). gdzie przez dziesięciolecia koncentrowała się produkcja statków. Odradza się równieŜ działalność produkcyjna Stoczni Gdańskiej. ze znacznymi rezerwami terenowymi dla rozwoju na wyspie Stogi w sąsiedztwie Portu Północnego.4 mln ton produktów. ro-ro) oraz uniwersalnych nabrzeŜy portowych znajdują się baza i terminal dla promów pasaŜerskich. szczególnie nowoczesnych. a takŜe współczesna aktywność usługowa. W latach dziewięćdziesiątych powstało kilka mniejszych stoczni. Na sektor przemysłu portowego składają się przede wszystkim przedsiębiorstwa branŜy stoczniowej. naftowo-gazowej i chemicznej. − zakłady nawozów fosforowych. Przemysł chemiczny w porcie gdańskim jest reprezentowany przez: − zakłady eksportowe siarki i innych ładunków chemicznych „Siarkopol”. Pojezierza Kaszubskiego. Główną i największą koncentrację tej działalności stanowi zachodnia część dzielnicy Port. Lokalizacje te. Mimo iŜ wielkość przeładunków w portach Gdańska generalnie rośnie. krajobrazowych. NaleŜy ona do najnowocześniejszych zakładów petrochemicznych w Europie Środkowej i przetwarza ok. Sporą aktywność wykazuje takŜe Stocznia Północna (zatrudnia ok. − kompleks nadmorski (Pas Nadmorski Zachodni. Port wewnętrzny jest połoŜony wzdłuŜ odcinka Martwej Wisły i Kanału Portowego. W skład gdańskiego kompleksu portowo-przemysłowego wchodzi leŜąca poza administracyjnymi granicami portu Rafineria Gdańska – Grupa Lotos (zatrudniająca 2 tys. węgla. rudy. wyspecjalizowanych baz przeładunkowych w rejonie Portu Północnego mającego znaczne rezerwy terenowe dla swego rozwoju.in. Wzniesienia Elbląskiego. osób). Rafinerię obsługują ropociąg „Pomorski” (dostawa ropy rosyjskiej z rurociągu „Przyjaźń”) oraz terminale przeładunkowe paliw płynnych w Porcie Północnym – zarówno w zakresie dostaw ropy naftowej. Port zewnętrzny (Port Północny) jest połoŜony nad Zatoką Gdańską. gdzie znajdują się nowoczesne bazy ładunków masowych. fosforytów. − paliw płynnych. Wszystko to czyni Gdańsk miejscem atrakcyjnego pobytu letniego. Obecnie produkcja ta wycofuje się na Wyspę Ostrów. 6. Sopotu i Gdyni. Kociewia.0 mln ton produktów. tarcicy. z pirsami wysuniętymi w wody Zatoki. gdzie oprócz specjalistycznych baz i terminali (m. W przemyśle stoczniowym Gdańska główną pozycję zajmuje ostatnio Gdańska Stocznia Remontowa zatrudniająca około 4. które generują przeładunki około 1. Część portu wewnętrznego ma status Wolnego Obszaru Celnego (WOC). w tym kulturalno-naukowa.4 tys.2. których roczne przeładunki wynoszą około 1. Oliwie (wzdłuŜ linii kolejowej) oraz Oruni. znajdują się w fazie restrukturyzacji w kierunku zagospodarowania mieszkaniowo-usługowego. naleŜy odnotować występowanie znacznych rezerw zdolności przeładunkowych poszczególnych baz i terminali.Obszar administrowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA obejmuje port wewnętrzny i port zewnętrzny. − ładunków masowych suchych: zboŜa.

Dynamiczny wzrost wynika m. MoŜna tu studiować na prawie wszystkich kierunkach z wyjątkiem rolniczych. Obecnie trwa budowa nowego gmachu Wydziału Nauk Społecznych UG w rejonie ul. Pomimo bogatej i zróŜnicowanej oferty w Gdańsku zdecydowanie dominuje krótkopobytowa turystyka krajoznawcza. turystyki kongresowej. Ponadto na terenie miasta funkcjonuje jedenaście uczelni prywatnych.: − niewystarczająca liczba obiektów noclegowych średniego standardu. − niedostateczna baza w porcie dla obsługi podróŜy turystycznych. Łąkowej. Pojedyncze obiekty infrastruktury turystycznej są rozproszone we wszystkich dzielnicach dolnego tarasu miasta. W Gdańsku ma swą siedzibę sześć uczelni państwowych: Uniwersytet Gdański. − wolne tereny dla lokalizacji bazy turystycznej. turystów z zagranicy. − 1. Placówki uczelniane i instytuty są zlokalizowane głównie we Wrzeszczu Górnym i Oliwie Górnej. na studiach dziennych).in.4 Ponadlokalne urządzenia infrastruktury społecznej Miasto Gdańsk będące stolicą regionu i miastem centralnym Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego skupia wiele obiektów infrastruktury społecznej o znaczeniu ponadlokalnym. Według danych Portu Lotniczego Gdańsk ruch lotniczy w 2006 r. co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje 21 miejsc noclegowych. a jednocześnie wzmacniają strukturę funkcjonalną miasta. Są teŜ instytucje prowadzące wyłącznie studia podyplomowe. Akademia Muzyczna. Istotnym elementem wpływającym na rozwój turystyki i zapotrzebowania społecznego na tę formę wypoczynku jest wydłuŜanie się czasu wolnego od pracy. Akademia Medyczna. W 2005 r. 1. − w Pasie Nadmorskim Zachodnim. Miasto ma 9. gdzie znajduje się główna baza hotelowo-gastronomiczna i większość obiektów kultury. Uczelnie dysponują duŜymi rezerwami terenów rozwojowych. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu.7 tys. Oprócz uczelni w mieście funkcjonują instytuty naukowe i oddziały instytutów nieprowadzące działalności dydaktycznej.5. który pełni równieŜ funkcję rekreacyjną dla gdańszczan. osób. gdzie się mieszczą UG. co stanowiło podwojenie wartości z 2005 r. Ponadlokalne urządzenia infrastruktury społecznej 17 . BaŜyńskiego. gdzie dominuje baza wczasowa. Zarówno turystyka morska.5. Ruchowi turystycznemu sprzyjają korzystne połączenia transportowe Gdańska – morskie i lotnicze. W Śródmieściu mają swoje siedziby uczelnie artystyczne. − brak instytucji koordynującej róŜne krajowe i międzynarodowe projekty turystyczne. Nauka i szkolnictwo wyŜsze Gdańsk wraz z Gdynią i Sopotem jest waŜnym ośrodkiem akademickim w Polsce.5 tys.in. Politechnika Gdańska. a łącznie z Gdynią i Sopotem – 85. które częściowo wydzierŜawiają na działalność komercyjną. − na Wyspie Sobieszewskiej. Są to m. W roku akademickim 2005/2006 studiowało tu 62 tys. co częściowo wynika z niedoskonałości bazy dla takich przedsięwzięć. Dowodem na to są: − niezbyt dotąd eksponowane i eksploatowane atrakcje turystyczne. Telekomunikacji i Informatyki PG przy ul. Wydziału Elektroniki. Siedlickiej oraz sali koncertowej Akademii Muzycznej przy ul. z tego 147 tys. Wiele czynników ogranicza rozwój funkcji turystycznej. − słabo rozwinięte zaplecze dla sportów wodnych i innych form aktywnego spędzania czasu. pasaŜerów. wzrost ruchliwości społeczeństwa i fakt. − mała liczba i niewysoki cięŜar gatunkowy imprez kulturalnych. Poprawiają one jakość Ŝycia mieszkańców miasta i regionu. z noclegów skorzystało 365 tys. Akademia Sztuk Pięknych. Gdańsk ma jeszcze duŜe moŜliwości rozwoju turystyki.3. AMG i AWFiS. choć ze względu na jakość i prestiŜ są bardzo waŜne. osób (w tym około 34 tys. kształtował się na poziomie 1 mln 256 tys. − mało sprawne rozwiązania komunikacyjne wewnątrz miasta i aglomeracji. − realizowane i planowane obiekty oraz urządzenia ogólnomiejskie słuŜące podniesieniu atrakcyjności pobytu turysty. sportowych. które poprzednio pełniły rozmaite funkcje (przykładem jest Gdańska WyŜsza Szkoła Administracji zlokalizowana na Stogach w dawnym ośrodku szkoleniowo wypoczynkowym PKP). WyŜsze szkoły prywatne znajdują się w róŜnych rejonach miasta. gospodarczych. Sam Gdańsk zajmuje siódme miejsce w Polsce pod względem liczby studentów. miejsc noclegowych. jak i biznesowa czy kongresowa mają charakter marginalny. PG. − brak zaplecza dla tzw. Ŝe turystyka przestaje być elitarną formą spędzania wolnego czasu.Śródmieściu Historycznym. Kompleks parkowo-leśny jest praktycznie pozbawiony obiektów obsługi ruchu turystycznego. a przedwojenne zagospodarowanie tych terenów uległo całkowitej degradacji. ich rozproszenie jest skutkiem adaptacji do celów dydaktycznych obiektów. z uruchomienia połączeń tanimi liniami lotniczymi. Czynnikiem obiektywnym ograniczającym rozwój funkcji turystycznej jest krótki sezon letni. osób. a staje się waŜną i dochodową gałęzią gospodarki.

kościół św. Centralne Morskie. Ponadlokalne obiekty kultury w Gdańsku Obiekt teatry. Nie jest ona jednak w pełni dostosowana do zmieniających się oczekiwań mieszkańców i turystów. Kino śak Kameralne. kluby muzyczne. sportu i rekreacji. (8 sal). parafia polskokatolicka BoŜego Ciała pozosta. basen SKS Start. Gdańsk pozostaje głównym ośrodkiem kulturalnym Pomorza. parafia prawosławna św. meczet muzułmański. kościół Zielonoświątkowy. Bartłomieja. Ponadlokalne kubaturowe urządzenia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej to: hala sportowo-widowiskowa Olivia z krytym lodowiskiem. Mikołaja. parki (w tym park Oliwski z ogrodem botanicznym i palmiarnią). 2. kultu kościół św.obejmują obiekty z zakresu oświaty i nauki. galerie sztuki Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna ------------- Ewangeliczny Kościół Reformowany. Zabytkowa Kuźnia Wodna. molem i parkami w pasie nadmorskim. 18 . plaŜe z kąpieliskami. kultury. Sanktuarium Matki Boskiej Brzemiennej. kościół Chrześcijan Baptystów – drugi zbór. Historyczne Miasta ----Gdańska Kinoplex (8 sal) oddziały Muzeum Narodowego (Pałac Opatów i Spichlerz Opacki). Inwestycje z zakresu sportu i rekreacji mają znaczący wpływ na podniesienie atrakcyjności osadniczej miasta i wzbogacenie jego oferty turystycznej. wioślarskie i kajakowe (w tym Narodowe Centrum śeglarstwa). kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Poza CPU znajdują się obiekty terenochłonne i o szczególnej lokalizacji. kościół Chrześcijan Baptystów – pierwszy zbór. PAN. kościół Wolnych Chrześcijan.C. łe kluby studenckie. Archeologiczne. tor motokrosowy w Świętym Wojciechu oraz przystanie Ŝeglarskie. kluby studenckie Katedra Oliwska. Biblioteka Brytyjska UG. Polska Filharmonia Bałtycka Wrzeszcz Teatr Miniatura. J. NajwaŜniejsze gdańskie obiekty kultury o znaczeniu ponadlokalnym przedstawiono w ujęciu przestrzennym w tabeli nr 2. Techniczna CTO. Jana. Państwowa Opera Bałtycka Oliwa ----Południe ----Zachód ----Port ----- Cinema City Krewetka Multikino (10 sal). W Gdańsku są zlokalizowane w większości w Centralnym Paśmie Usługowym. Brygidy. Tab. Akademicki Ośrodek Sportowy Politechniki Gdańskiej. Korzeniowskiego. Sanktuarium św.kluby muzyczne. ochrony zdrowia. Muzeum Archidiecezjalne ----- ----- ----oddziały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska – twierdza Wisłoujście i Westerplatte ----- ----- biblioteki Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. obiekty sportowe Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Helikon Narodowe. związanej z wodą. np. Neptun. Centrum Herdera UG miejsca Bazylika Mariacka. Wojciecha ----- ----- ----- ----- ----- ----- Gdańsk dysponuje zróŜnicowaną bazą rekreacyjno-sportową. sale koncertowe kina muzea Śródmieście Teatr WybrzeŜe. parafia greckokatolicka św. obiekty klubu sportowego Lechia Gdańsk. Terenowe obiekty sportowe i rekreacyjne to: ogród zoologiczny.

Funkcję ponadlokalną w Gdańsku pełnią szpitale drugiego i trzeciego stopnia referencyjnego (kliniki Akademii Medycznej. 7. szczególnie specjalistyczne (m. szpitale prywatne (NZOZ Szpital Ortopedyczno-Chirurgiczny Jankowo. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy. M. Szpital Specjalistyczny im. Pomorskie Centrum Traumatologii. 19 . św. Szpital Marynarki Wojennej z przychodnią. prof.in. Kopernika. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. kształcące kadrę dla gospodarki morskiej czy szkoły artystyczne) i renomowane licea ogólnokształcące. Bilikiewicza. NZOZ Swissmed Centrum Zdrowia) oraz wiele wysoko specjalistycznych przychodni. Wojciecha Adalberta. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA).W Gdańsku istnieje dobrze rozwinięta sieć obiektów z dziedziny oświaty. T. Ponadlokalne urządzenia ochrony zdrowia stanowią bazę mogącą przy obecnych standardach obsługi i odpowiednim poziomie finansowania w pełni zaspokoić potrzeby mieszkańców regionu. Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem. w których 20% to uczniowie spoza Gdańska. Funkcję ponadlokalną pełnią szkoły ponadgimnazjalne.

20 . Trasę WZ. garaŜe. Dalej. − nieuregulowane stany władania. linia kolejowa dalekobieŜna i SKM. pomimo Ŝe nie mają pełnego uzbrojenia. niezaleŜnie od ochrony prawnej niektórych z nich. Centralne Pasmo Usługowe (CPU) miasta i aglomeracji – jeden z głównych wyznaczników ich toŜsamości.4). – miasto wykonało główne ciągi infrastruktury technicznej na zewnętrznych terenach rozwojowych: kolektory „Morena” i „MW-1”. zespół wypoczynkowy Wyspy Sobieszewskiej) i portowoprzemysłowe (Port Północny. dziewiętnastowieczny Wrzeszcz. W strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta trzeba zwrócić uwagę na wielkoprzestrzenne obszary tworzące toŜsamość miasta. czyli wypełnienia istniejących struktur i intensyfikacji zabudowy. identyfikujące Gdańsk i odróŜniające go od innych duŜych miast. krawędź Wysoczyzny Gdańskiej). na którą składają się: ciąg uliczny. w północnej części porośnięta lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Tereny na dolnym tarasie są na ogół tylko pozornie moŜliwe do szybkiego zainwestowania. W Gdańsku w najbliŜszych latach nastąpi znacząca intensyfikacja zagospodarowania istniejących struktur. po stronie zachodniej dolnego tarasu przebiega krawędź Wysoczyzny Gdańskiej. Jednak idea rozwoju miasta do wewnątrz. muszą być uwzględniane w planowanym rozwoju miasta. współtworząc tzw. Przecięte są główną osią komunikacyjną aglomeracji o kierunku północ–południe. Historyczne dzielnice zostały w latach powojennych wypełnione zabudową mieszkaniową o charakterze blokowym. ale takŜe zjawiska przyrodnicze (Trójmiejski Park Krajobrazowy. Dolny taras. Słowackiego. drzewa). przede wszystkim ośrodkotwórczych. Struktura funkcjonalno-przestrzenna Strukturę funkcjonalno-przestrzenną współczesnego Gdańska wyznaczają przede wszystkim uwarunkowania naturalne. ciepłociągi na Chełm. są one jednak w większości trudno dostępne. moŜna obecnie uznać za obszar w większości ukształtowany i wypełniony zainwestowaniem mieszkaniowo-usługowym i produkcyjnym. WyŜej wymienione utrudnienia. Tu zlokalizowano waŜne inwestycje transportowe: Obwodnicę Trójmiasta i lotnisko. konieczności przebudowy infrastruktury magistralnej i komunikacji oraz stosowania bardziej zaawansowanych i droŜszych technologii budowlanych. Pas Nadmorski Zachodni. Wewnątrz terenów zainwestowanych dolnego tarasu znajdują się liczne tereny wolne – niezabudowane. stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 2.1. a w południowej wypełniona mniej atrakcyjnymi i bardziej rozdrobnionymi zespołami terenów otwartych i zabudowanych.2. Strefa ta zawiera ciekawe i wartościowe punkty ekspozycji czynnej krajobrazu (potencjalne punkty i ciągi widokowe). Wokół tej osi grupuje się najwięcej usług ogólnomiejskich. Główne problemy utrudniające lub spowalniające tempo inwestycji to: − trudne do likwidacji stany istniejące (ogródki działkowe i przydomowe. a takŜe kapitałochłonność tego procesu skłaniają inwestorów do wchodzenia na zewnętrzne tereny rozwojowe. skupiający do niedawna wszystkie tereny zainwestowania miejskiego. Są to przede wszystkim zespoły zabudowy historycznej ze Śródmieściem Historycznym i zespołem pocysterskim w Oliwie (temat obszarów historycznych budujących toŜsamość miasta będzie jeszcze rozwinięty w podrozdziałach 4. jednakŜe tereny dostępne dla inwestycji na dolnym tarasie nie są wystarczające dla zaspokojenia potrzeb rozwoju miasta.6 i 14. a zatem niewykorzystane. o czym jest mowa w podrozdziale 12. − wyŜsze często koszty inwestowania wynikające m. rafineria z bazą PERN-u. Tu połoŜone jest Śródmieście z zabytkowymi strukturami historycznymi przede wszystkim Głównego i Starego Miasta. Dolny taras w południowo-wschodniej części miasta obejmuje część śuław Gdańskich i jest obszarem rolniczym. − protesty mieszkańców i organizacji pozarządowych. port wewnętrzny. Obszary te. które zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone na cele budowlane. Za dopuszczeniem tych terenów do inwestycji przemawiają następujące fakty: – decyzja o powtórnym przeznaczeniu tych terenów na cele rolnicze byłaby pozbawieniem władających praw nabytych i spowodowałaby serię roszczeń o odszkodowania z tytułu spadku wartości gruntów.3. współczesne struktury usługowe (Centralne Pasmo Usługowe. zabudowane ekstensywnie lub zabudowane tymczasowo i są one stopniowo wykorzystywane. a takŜe zespół portowoprzemysłowy Nowego Portu i Portu Północnego.3. – wydano wiele decyzji administracyjnych dotyczących realizacji nowych zespołów mieszkaniowych. wyspa Ostrów). – gminy ościenne w swoich planach nie uwzględniają gdańskiej idei rozwoju miasta do wewnątrz i pod presją sprzedających ziemię (a ceny są niŜsze niŜ w Gdańsku) wyznaczają olbrzymie obszary pod budownictwo mieszkaniowe.in. pocysterska Oliwa. Dotychczasowe przeznaczenie. z wyŜszych cen gruntów. napotyka wciąŜ duŜe trudności. Większa część tego obszaru nie jest jeszcze zabudowana i stanowi główne tereny rozwojowe miasta. rozbudowę zachodniego odcinka ul. zagospodarowanie i uzbrojenie terenu. Górny taras to tereny włączone do miasta i zabudowywane w okresie powojennym.

Współczesny rozwój handlu i usług wymaga wprowadzenia nowych pojęć. Szczególne miejsce zajmuje grupa zjawisk. w których sklepy coraz częściej pełnią funkcję sklepów „awaryjnych” (podstawowe zaopatrzenie odbywa się w hipermarketach). Centrum Handlowe Matarnia. to obiekty przy ul. Usługi dzielnicowe Śródmieścia. których skuteczne rozwiązanie wymagałoby zmian obowiązujących przepisów prawnych. a takŜe mieszkaniowe. Najistotniejsze aktualne problemy ładu przestrzennego dotyczące całego obszaru miasta to: 1) zaległości w dostosowywaniu układu komunikacyjnego oraz systemów infrastruktury technicznej i społecznej do rosnących potrzeb. które ukształtowały się w ostatnich latach na terenie Gdańska. szkoły i szpitale. Obudowywanie dróg wzdłuŜ obwodnicy (ul. Są teŜ i takie. czyli wyŜsze uczelnie. decydująca o toŜsamości Trójmiasta. koncentrują się w CPU. Galaktyczna. skutkuje ostatnio wyraźnym wzrostem zainteresowania terenami od lat niezrealizowanych centrów dzielnicowych. a takŜe produkcyjnymi i składowymi zamienia strukturę węzłową ZPHU w pasmowo-węzłową. Kołobrzeskiej w Oliwie (ranga tego ośrodka została wzmocniona silnym powiązaniem z CPU i w końcowym efekcie włączona do CPU) oraz ośrodek przy centrum handlowo-usługowym Carrefour. Outlet Fashion House). na styku dwóch dzielnic: Śródmieścia i Wrzeszcza. W zakresie handlu pasmo to jest konkurencyjne względem CPU. Chodzi o obszary zdegradowane. przy którym pojawiają się kolejne obiekty korzystające z renty połoŜenia. z których część nie spełnia oczekiwań i wymagań społeczności miasta i nie moŜe być zaliczona do kategorii harmonii i ładu.2. 2. połoŜony poza CPU. z najwaŜniejszymi ogniwami w Śródmieściu. Rosnąca świadomość ekonomicznej wartości przestrzeni.1. Dotychczasowe i obecnie trwające procesy rozwojowe miasta wygenerowały i nadal generują takie ukształtowanie przestrzeni i takie zjawiska przestrzenne. która decyduje o poziomie hierarchicznym ośrodka. 21 . Zaspa – pas startowy. Dlatego teŜ rozwiązywanie tych problemów wymaga bardzo róŜnorodnego podejścia i zróŜnicowanych kierunków i form działania. ośrodkotwórczych o podobnej częstotliwości korzystania. tworząc pod jednym dachem jednobryłowy ośrodek usług ponadpodstawowych. Istotne zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Gdańska wywołały liczne inwestycje handlowe wzdłuŜ Obwodnicy Trójmiasta: (Centrum Handlowe Osowa. a takŜe powstają nowe obiekty. usług bytowych. MoŜna juŜ mówić o Zachodnim Paśmie Handlowo-Usługowym (ZPHU). Szczególnie Śródmieście dysponuje duŜymi rezerwami terenowymi. Oliwa (śabianka). inne uzyskują szansę zaistnienia dzięki lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH). oprócz pojęcia ośrodka usługowego funkcjonującego w tradycyjnej urbanistyce. które w znacznej części są w gestii władz miasta. Dzięki swojej skali CPU i ZPHU realizują programy dzielnicowe w zakresie handlu. Ośrodki dzielnicowe. obecnie postrzeganych jako ewidentne zakłócenie ładu przestrzennego.1. Centralne Pasmo Usługowe i inne miejsca koncentracji usług Miejscem największej koncentracji usług i administracji w Gdańsku jest Centralne Pasmo Usługowe (CPU) rozciągające się wzdłuŜ głównej osi komunikacji drogowej i kolejowej. Wszystkie te aspekty mówią o stanie ładu przestrzennego Gdańska. Wyspa Piecewska na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami jako funkcją towarzyszącą). ObniŜa się teŜ ranga ośrodków podstawowych. Jest to struktura aglomeracyjna mająca swoją kontynuację w Sopocie i Gdyni. poza wspomnianym wyŜej centrum handlowo-usługowym Carrefour. Przymorze.2. jak i górnym tarasie nastąpiło i trwa obniŜanie rangi wielu ośrodków usługowych ponadosiedlowych aspirujących wcześniej do rangi ośrodków dzielnicowych. strukturalne. Hale sprzedaŜowe otaczają bowiem sklepy oferujące towary o coraz wyŜszym standardzie. Południe (PasaŜ Chełmski). Współczesne wielkoprzestrzenne obiekty handlowo-usługowe pełnią róŜnorodne funkcje usługowe. Wrzeszcza i Oliwy. w tym rozległe tereny po likwidowanych funkcjach. przede wszystkim usługowe. zwłaszcza na terenach intensywnie zabudowanych. Niektóre z tych terenów zostały przeznaczone na inne cele (np. Przywidzka) kolejnymi obiektami usługowymi. Dotyczy to ośrodków usługowych w dzielnicach Wrzeszcz (Brzeźno). Auchan. czasu i środków finansowych. które spełnia uwarunkowania i wymagania funkcjonalne. np. które skupia ponad 130 tys. społeczno-gospodarcze. Ośrodek usługowy to koncentracja obiektów usługowych. stanowiących jednak bardzo istotny potencjał rozwoju przestrzennego miasta. inne – moŜliwe do pokonania i wymagają jedynie działań organizacyjnych. Pełni funkcję ośrodka ogólnomiejskiego i metropolitalnego skupiającego obiekty usługowe ośrodkotwórcze i znaczną grupę obiektów usługowych o swobodnej lokalizacji. uzyskiwanymi w wyniku restrukturyzacji terenów stoczniowych i terenów przemysłowo-składowych. Wrzeszczu i Oliwie. środowiskowe. Na skutek koncentracji usług w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych zarówno na dolnym.1. z towarami luksusowymi włącznie. W obszarze Centralnego Pasma Usługowego trwa intensywna modernizacja i restrukturyzacja obiektów istniejących. gastronomii. kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. utrudniając kreacje ośrodków dzielnicowych połoŜonych centralnie względem rozmieszczenia mieszkańców. Główne problemy i zagroŜenia ładu przestrzennego Ład przestrzenny w rozumieniu Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to ukształtowanie przestrzeni tworzące harmonijną całość. Problemy te mają rozmaity charakter: niektóre z nich są trwałe. m2 powierzchni sprzedaŜowej. które stopniowo wypełniają tę strukturę.

8) przejawy zniekształceń architektury przez pozbawione kultury i jakości. przybudówki. brak bezpieczeństwa. Poszczególne struktury przestrzenne miasta dodatkowo charakteryzują się specyficznymi niedostatkami. kanały zbiorcze infrastruktury technicznej itp. zwłaszcza indywidualnych jednorodzinnych. najczęściej skorelowany z niekorzystnymi zjawiskami społecznymi. co w połączeniu z przenoszeniem aktywności 2) 22 . zwłaszcza w atrakcyjnych inwestycyjnie lokalizacjach. windy dla niepełnosprawnych. − ekstensywna. nadbudowy dachów. dodatkowo na ogół zarządzane w sposób roszczeniowy w stosunku do miasta niezaleŜnie od rzeczywistego stanu uŜytkowania poszczególnych działek. 11) częste przypadki zawłaszczania przez właścicieli nieruchomości sąsiadujących fragmentów terenów gminnych – niejednokrotnie przeznaczonych na cele komunikacyjne. wzajemnie nieskoordynowanej formie. Piekarniczej. zwłaszcza w strefach przyległych do zabudowy. szukanie za wszelką cenę indywidualizacji formy budynku przez udziwnione. całkowicie niedostosowane do charakteru otaczającej architektury. nierespektujących wymaganego dla terenów mieszkaniowych standardu akustycznego w warunkach świetnej koniunktury na mieszkania. łatwych do wyposaŜenia w rozległe parkingi i niezagroŜonych protestami mieszkańców). − zaśmiecanie i dewastacja terenu. przy Obwodnicy Trójmiasta. 3) obserwowana w ostatnich latach tendencja wypierania handlu z tradycyjnych ulic handlowych na rzecz siedzib banków i punktów obsługi telefonii komórkowej w połączeniu z koncentracją w pobliŜu funkcji handlowych zlokalizowanych w wielkopowierzchniowych centrach usługowych (np. ograniczający powiązanie ich z terenami otwartymi poza granicami miasta oraz prawidłowe i pełne wykorzystanie rekreacyjne tych bardzo atrakcyjnych terenów: − brak zagospodarowania rekreacyjnego przy duŜym zapotrzebowaniu ze strony mieszkańców. Madison). problemami i zagroŜeniami ładu przestrzennego: Obszary centralne. urządzenia ułatwiające przemieszczanie się. 4) zjawisko rozpraszania usług wyŜszego rzędu poza obszar CPU (np. 5) rozwiązania przestrzenne niekorzystne z punktu widzenia interesu publicznego. intensywne formy parkowania. 6) duŜa „bezwładność” form uŜytkowania i zagospodarowania terenów trudnych do zaakceptowania we współczesnym mieście. prowadzonej w ubiegłych latach błędnej polityki wydzielania działek do sprzedaŜy mieszkań po obrysach budynków mieszkalnych. np. 2) niski poziom nasycenia przestrzeni zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi (wielopoziomowe rozwiązania komunikacyjne. − ogrody działkowe. przypadkowo rozproszona i z reguły szpecąca zabudowa uwłaszczonych garaŜy boksowych. większość przypadków obszarów zdegradowanych naleŜy jednak traktować jako przyszłe wewnętrzne. zwłaszcza Centralne Pasmo Usługowe (CPU): 1) typowe dla centralnych dzielnic miast uciąŜliwości zamieszkiwania w starszych budynkach mieszkalnych. nierespektujące wymogów ochrony walorów przyrodniczych. na terenach tanich. o nieciekawej. Centrum Kultury Tatarów w parku Oruńskim). często z substandardową zabudową. czasem kulturowych (np.zły stan techniczny i uŜytkowy znacznej części starszej zabudowy mieszkaniowej. w zespołach przyrodniczokrajobrazowych). nawet w sytuacjach uregulowanego stanu władania gruntami. wymiany stolarki. 10) zespół niekorzystnych zjawisk na terenach lasów komunalnych i TPK.) w stosunku do intensywności wykorzystania terenów. wymuszane przez inwestorów prywatnych w celu maksymalizacji zysku. co obniŜa atrakcyjność śródmiejskich otwartych przestrzeni publicznych. wprowadzające wyraźną i trwałą dysharmonię. − zdegradowane nieuporządkowane tereny przemysłowo-składowe i kolejowe. fragmentaryczne dobudowy i przebudowy. obecnie sąsiadujących z przeciąŜonymi fragmentami podstawowego układu komunikacyjnego miasta oraz powstawanie na obszarach nieobjętych planami miejscowymi nowych realizacji zabudowy mieszkaniowej. obce i dysharmonizujące elementy w elewacjach. krajobrazowych. a więc bardzo korzystnie połoŜone tereny rozwojowe miasta: − kolonie mieszkaniowe o niskim standardzie zabudowy i wyposaŜenia w infrastrukturę techniczną oraz strukturze urbanistycznej uniemoŜliwiającej prostą modernizację. 4) powstawanie centrów usługowych na terenach połoŜonych na obrzeŜach miasta i niezintegrowanych z zabudową mieszkaniową (np. wykonane z tandetnych materiałów. Manhattan. a takŜe potrzeb budowy infrastruktury technicznej i społecznej. 7) liczne powojenne plomby w zespołach zabudowy zabytkowej. przypadkowej. 3) zaniedbanie i niski standard zagospodarowania większości terenów przydomowych w dawnych zasobach komunalnych jako skutek m. a w wypadku nowych realizacji. 9) niedostateczne urządzenie przestrzeni publicznych poza najbardziej pryncypialnymi przestrzeniami w zabytkowych rejonach miasta – chaotycznie rozmieszczone tymczasowe kioski i pawilony handlowo-usługowe. w większości uwłaszczone. sąd rejonowy i prokuratura przy ul. utrwalonych w świadomości mieszkańców.in. − przyciąganie patologicznych grup społecznych. i wymaga weryfikacji poglądów dotyczących kształtowania tych przestrzeni. samorzutnie wykorzystywane na cele mieszkaniowe. wolnych. stanowiących formę suburbanizacji.

spowodowane brakiem narzędzi do etapowania urbanizacji (jedynym powodem uruchomienia nowych terenów budowlanych jest wola prywatnego właściciela terenu). jest to pewne zagroŜenie dla przyszłego ładu przestrzennego w wypadku osiedli budowanych na gruntach prywatnych. 6) niedostateczne powierzchnie zieleni parkowej oraz rezygnacja z ustalania w planach ulic dojazdowych i wewnętrznych. ale teŜ jego politykę planistyczną.handlowo-usługowej na obrzeŜa miasta moŜe ograniczyć szanse na wykreowanie w przyszłości prawdziwego centrum metropolitalnego w CPU. − określenia zasad zagospodarowania terenów dla nowych inwestycji produkcyjnych.1. − ustalenia zasad ochrony istotnych walorów przyrodniczych i kulturowych. wpływające na jakość warunków zamieszkiwania w aspekcie środowiskowym. na części terenów postoczniowych i Polskim Haku. obiekty infrastruktury technicznej i społecznej. 2) sposób zagospodarowania i eksploatacji przestrzeni międzyblokowych. Dotyczy to takŜe licznych terenów poprzemysłowych i powojskowych przekształcanych na funkcję usługową i usługowo-mieszkaniową. Nowe tereny rozwojowe: 1) nierównomierne i chaotyczne realizowanie zabudowy na nowych terenach. Strefa nadmorska: 1) niedostateczne zaplecze parkingowe dla uŜytkowników (głównie plaŜ). Jedynie w północno-wschodniej części dzielnicy. 2. Stogi. funkcjonalnym i społecznym. Westerplatte). niŜ to rzeczywiście określa polityka przestrzenna. np. były sporządzane przede wszystkim w celach: − podtrzymania rezerwacji terenów na cele publiczne przed wygaśnięciem planów miejscowych sporządzanych na podstawie ustawy z 1984 r. Obecnie obowiązujące plany. 3) zbyt intensywne parametry zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach peryferyjnych miasta. czyli uchwalane począwszy od stycznia 1995 r. utrudniający lub uniemoŜliwiający właściwe wydzielenie poszczególnych budynków (i terenów im przynaleŜnych) w odrębne wspólnoty mieszkaniowej. Powojenne blokowiska komunalne lub naleŜące do spółdzielni mieszkaniowych: 1) schematyczne układy urbanistyczne i uniformizacja form architektonicznych. 3) postępująca dekapitalizacja techniczna i degradacja społeczna niektórych blokowisk. 4) duŜe i kosztowne w usuwaniu braki w zaspokojeniu rosnących potrzeb parkingowych. a przeznaczenie mieszkaniowe jest reprezentowane w mniejszym wymiarze ilościowym. 5) odczuwalny w krajobrazie brak zieleni wysokiej wokół nowej zabudowy mieszkaniowej. w tym projektowane ulice układu podstawowego miasta stanowiące obwiednię Śródmieścia. 2) nienadąŜanie z realizacją systemów transportowych i infrastruktury społecznej za dynamicznie rozwijającą się zabudową. mieszkaniowo-usługowe oraz komunikacyjne. co powoduje nieodwracalne straty i obniŜa walory zamieszkiwania (wynika to często z błędnego przeświadczenia o nieograniczonych zasobach obszarów zielonych na peryferiach miasta w sąsiedztwie lasów). Wisłoujścia. Tereny historycznych fortyfikacji 23 . bloki przy al. w sposobie zagospodarowania i zabudowy terenu.. 4) ignorowanie – na terenach niemających planów miejscowych – istniejących powiązań ekologicznych. wynikająca z obaw co do skutków finansowych uchwalenia planu. na których nie występują szczególne wartości wymagające ochrony. Dlatego w obowiązujących planach w nikłym stopniu występuje na przykład przeznaczenie na cele rolnicze. w tym naturalnych terenów zielonych. stanowiące główną przyczynę dezorganizacji ruchu i dewastacji terenów zielonych w sezonie letnim. Wojska Polskiego). W znacznie mniejszym stopniu plany miejscowe były sporządzane dla terenów istniejącego i adaptowanego bez większych zmian zagospodarowania. dla większości powojennych osiedli mieszkaniowych. 3) zbyt bliskie połoŜenie niektórych terenów mieszkaniowych względem portu i przemysłu.. zwłaszcza komunalnych (osiedla Łozy w Brzeźnie. często w formie wyspowych enklaw w krajobrazie rolniczym. 2) ekstensywnie uŜytkowane tereny w granicach portu (zwłaszcza w odcinku ujściowym Martwej Wisły) stanowiące dysonans w sąsiedztwie terenów i obiektów o najwybitniejszych wartościach kulturowych (np. Przeznaczenie terenów według obowiązujących planów miejscowych Przeznaczenie terenów według obowiązujących planów miejscowych odzwierciedla nie tylko politykę przestrzenną miasta. niemających planów miejscowych.3. mieszkaniowych lub mieszanych oraz obszarów przewidzianych do zasadniczych przekształceń. w tym przede wszystkim rezerwy terenowe pod projektowane ulice. usługowych. jest przewidziane zachowanie niewielkich enklaw istniejących funkcji produkcyjno-usługowych. ŚRÓDMIEŚCIE Prawie cały obszar Śródmieścia Historycznego (około 88%) jest pokryty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. które przeznaczają tereny na cele usługowe.

miejskich (Grodzisko, Biskupia Górka, Opływ Motławy) znalazły swoje odzwierciedlenie w planach miejscowych w postaci urządzonej zieleni publicznej. Obszar Siedlec, praktycznie zdeterminowany istniejącą zabudową, jest w niewielkim stopniu pokryty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Na tym terenie dominuje przeznaczenie mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe. Łącznie 44% obszaru dzielnicy Śródmieście (z wyjątkiem Ŝuławskich terenów rolniczych poza linią urbanizacji) jest objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

WRZESZCZ
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na 33,3% powierzchni dzielnicy Wrzeszcz większość terenów przeznacza się na cele mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe oraz usługowe, na cele komunikacyjne, w tym projektowane ulice układu podstawowego miasta, a takŜe pod róŜne formy zieleni (urządzona zieleń publiczna, zieleń ekologiczno-krajobrazowa oraz istniejące lasy i wyjątkowo pozostawiane ogrody działkowe będące elementami OSTAB). Przeznaczenie usługowe i mieszane usługowo-mieszkaniowe dominuje zwłaszcza w Centralnym Paśmie Usługowym, często na restrukturyzowanych terenach poprzemysłowych i powojskowych oraz w sąsiedztwie waŜniejszych ulic. Przeznaczenie mieszane produkcyjno-usługowe nieuciąŜliwe występuje na niewielkich powierzchniach i prawie wyłącznie na stosunkowo wąskich pasach terenów naraŜonych na silne uciąŜliwości komunikacyjne.

OLIWA
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na 24% powierzchni dzielnicy Oliwa (po wyłączeniu terenów lasów objętych Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym udział ten osiąga 55%) większość terenów została przeznaczona na cele mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe, usługowe oraz komunikację i róŜne formy zieleni. Usługi dominują w Centralnym Paśmie Usługowym i w sąsiedztwie głównych ulic, w tym po obu stronach głównej osi układu transportowego Gdańsk – Gdynia. W pasie nadmorskim i Oliwie Górnej na styku z krawędzią wysoczyzny dominują zieleń i usługi turystyczno-rekreacyjne.

POŁUDNIE
Struktura funkcjonalna dzielnicy Gdańsk Południe wynikająca z obowiązujących planów miejscowych obejmujących około 80% obszaru dzielnicy to zróŜnicowana oferta terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Mieszkaniowy charakter dzielnicy jest wzbogacony o układ ośrodków usługowych o róŜnej randze oraz strukturę przyrodniczo-rekreacyjną opartą na Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie. W pasie wzdłuŜ Obwodnicy Trójmiasta przewiduje się obszary koncentracji stref produkcyjno-usługowych – część Zachodniego Pasma Handlowo-Usługowego (ZPHU).

ZACHÓD
46% powierzchni dzielnicy Zachód, a po odliczeniu Lasów Otomińskich – ponad 50% jest objęta planami miejscowymi. Zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami poszczególne rejony w jednostkach urbanistycznych uzyskały w planach znaczną specjalizację funkcjonalną. W Osowej są funkcje mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe, a w Barniewicach Owczarni (w tej samej jednostce urbanistycznej) – przemysłowe i usługowe. Klukowo-Rębiechowo oferuje tereny mieszkaniowe, usługowe i produkcyjne oraz obszary rozwojowe lotniska, Matarnia – głównie funkcje przemysłowe, a Złota Karczma (w tej samej jednostce urbanistycznej) – usługowe i mieszkaniowe. W Kokoszkach Przemysłowych przewaŜają funkcje przemysłowe, w Kokoszkach Mieszkaniowych zaś – mieszkaniowe i usługowe.

PORT
W ustaleniach planów miejscowych obowiązujących prawie na 82% obszaru dzielnicy Port zdecydowanie dominuje produkcyjno-usługowe przeznaczenie terenów. Znaczne tereny przeznacza się pod komunikację drogową i kolejową oraz inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej słuŜące zarówno obsłudze miasta, jak i struktur produkcyjnousługowych. Przeznaczenia dla ww. funkcji występują przede wszystkim wzdłuŜ Martwej Wisły z wyraźną koncentracją po obu jej brzegach w ujściowym odcinku, w sąsiedztwie portu morskiego. Na fragmencie wyspy Stogi (poza granicami portu morskiego) oraz na Wyspie Sobieszewskiej znaczącą część obszaru zajmują tereny o ekstensywnych formach zagospodarowania i duŜym udziale powierzchni biologicznie czynnej,

24

stanowiące istotne elementy OSTAB: lasy nadmorskie, plaŜe, wydmy i inne formy zieleni nieurządzonej, a takŜe ogrody działkowe. Dopełnieniem są enklawy terenów rolniczych na Wyspie Sobieszewskiej oraz w rejonie dzielnic Rudniki i Błonia. Tereny przeznaczone pod funkcje: mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową i usługową zajmują w stosunku do ww. niewielkie powierzchnie i obejmują przede wszystkim istniejące osiedla.

2.1.4. Podstawowe dane o dzielnicach urbanistycznych i bilans uŜytkowania terenu 7
Powierzchnia miasta wynosi 265,5 km2. Podstawowe dane o dzielnicach zawiera tabela nr 2. Największą dzielnicą jest Port (87,6 km2), a najmniejszą – Wrzeszcz (26,5 km2). Powierzchnia pozostałych dzielnic zawiera się w przedziale od 33 do 44 km2. Najbardziej zaludnioną dzielnicą jest Wrzeszcz (145 tys. osób). Drugie miejsce zajmuje Oliwa (97 tys. osób) charakteryzująca się największą gęstością zaludnienia na terenach zainwestowanych. Najmniejsze zaludnienie wykazują dzielnice Zachód i Port. Śródmieście i Wrzeszcz to dzielnice o największej liczbie miejsc pracy (ponad 50 tys. zatrudnionych). Największym nasyceniem miejscami pracy charakteryzuje się jednak dzielnica Port – 705 miejsc pracy na 1000 mieszkańców przy średniej dla miasta 415. Najmniej miejsc pracy i najniŜsze nasycenie nimi wykazuje dzielnica Południe – 164 miejsca pracy na 1000 mieszkańców. Południe jest jednocześnie dzielnicą o bogatej ofercie terenów inwestycyjnych. Najmniejszą ofertę takich terenów wykazuje Oliwa. Ryc. 1. Struktura uŜytkowania terenu

Tereny mieszkaniowo-usługowe 19% Tereny o przewadze funkcji przemysłowo-składowej 5%

Tereny bez zainwestowania miejskiego 62%

Tereny infrastruktury transportowej i technicznej 8% Tereny w trakcie przekształceń 0% Urządzone tereny zielone 6%

Tereny zainwestowania miejskiego zajmują 102 km2, tj. tylko 38,4% powierzchni miasta (tab. 3). Największy udział terenów zainwestowania miejskiego wykazują dzielnice dolnego tarasu, a zwłaszcza Wrzeszcz, gdzie stanowią one 68% powierzchni dzielnicy. W dzielnicy Śródmieście, ze względu na rolniczy charakter śuław Gdańskich zaliczonych do tej dzielnicy, tereny zainwestowania miejskiego stanowią 48,6%. W pozostałych dzielnicach udział terenów zainwestowania miejskiego jest jeszcze niŜszy i oscyluje około 1/3 obszaru dzielnicy.

Bilansu terenów dokonano na podstawie inwentaryzacji urbanistycznej, dlatego występują rozbieŜności w porównaniu z bilansem sporządzonym na podstawie danych geodezyjnych prezentowanych w publikacjach statystycznych.

7

25

Na terenach zainwestowania miejskiego główną pozycję zajmują obszary o przewadze funkcji mieszkaniowej wynoszące 40,2 km2 (tab. 3), co stanowi 15,1% powierzchni miasta i prawie 40% terenów zainwestowania miejskiego. Najwięcej terenów o przewadze funkcji mieszkaniowej znajduje się we Wrzeszczu (9,3 km2), gdzie stanowią prawie 35% powierzchni dzielnicy, i w dzielnicy Południe (7,5 km2 – 19% powierzchni dzielnicy). W Oliwie pomimo wysokiego zaludnienia tylko 5,1 km2 terenów jest przeznaczonych pod funkcję mieszkaniową, co stanowi 14,6% powierzchni dzielnicy. Podobnie niski odsetek terenów mieszkaniowych jest w słabo zaludnionej dzielnicy Zachód. NajniŜszy udział terenów mieszkaniowych ma dzielnica Port – 6,2%. Spośród wszystkich terenów mieszkaniowych 56% stanowią tereny zabudowy o niŜszej intensywności, tj. do 4 mieszkań w budynku. Są one głównie skoncentrowane w dzielnicy Zachód (5,6 km2), gdzie obejmują prawie 90% terenów o przewadze funkcji mieszkaniowej (tab. 1). Tab. 1. Tereny mieszkaniowe wg dzielnic (w ha) Udział terenów W tym budownictwo Tereny o przewadze budownictwa funkcji wielorodzinnego na jednorodzinne i małe wielorodzinne mieszkaniowej terenach domy mieszkalne powyŜej 4 mieszkań ogółem mieszkaniowych dzielnicy (w %) 4020 2232 1788 44,5 675 466 209 31,0 925 321 604 65,3 506 160 346 68,4 745 388 357 47,9 705 561 64 9,1 544 336 208 38,2

Dzielnica

Gdańsk Śródmieście Wrzeszcz Oliwa Południe Zachód Port

Tereny koncentracji usług zajmują 11,4 km2. Najwięcej terenów usługowych występuje we Wrzeszczu (3,2 km2), gdzie stanowią prawie 12% powierzchni dzielnicy, oraz w Śródmieściu i Oliwie. Tereny o przewadze funkcji przemysłowo-składowej zajmują 14,3 km2, co stanowi 5,4% powierzchni miasta. Prawie 70% terenów przemysłowo-składowych znajduje się w dzielnicy Port (10,5 km2). Tereny zajmowane przez drogi stanowią 2,9% powierzchni miasta i jest to wielkość zaniŜona, gdyŜ wliczono tylko ulice układu podstawowego, tj. ekspresowe, główne i zbiorcze. Powierzchnie ulic lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych wliczono do obsługiwanych przez nie terenów. Urządzone tereny zielone obejmujące zieleń miejską, w tym parki i cmentarze (o powierzchni powyŜej 0,5 ha), ZOO i ogrody działkowe, zajmują powierzchnię 14,8 km2, co stanowi 5,5% powierzchni miasta. Do terenów zainwestowania miejskiego zaliczono równieŜ tereny w trakcie przekształceń, na których zanikła stara funkcja, a nowa się jeszcze nie ukształtowała (np. tereny byłych koszar). Najwięcej takich terenów występuje w dzielnicach Śródmieście (0,7 km2) i Wrzeszcz (0,33 km2). Tereny uŜytkowane rolniczo zajmują 46 km2 (17,5% powierzchni miasta). Są połoŜone głównie na śuławach Gdańskich zaliczonych do dzielnicy Śródmieście, gdzie stanowią ponad 41% jej powierzchni. W dzielnicach Port i Zachód udział terenów rolnych wynosi około 22%, a w dzielnicy Południe – około 9%. Lasy zajmują areał 46,6 km2, co stanowi 17,5% powierzchni miasta. Rozmieszczenie powierzchni leśnej jest nierównomierne: 43% gdańskich lasów znajduje się w Oliwie (20 km2), gdzie stanowią one 58,2% powierzchni dzielnicy. DuŜe kompleksy leśne są połoŜone w dzielnicy Port (13,7 km2), ale ich udział w powierzchni dzielnicy wynosi tylko 15,6%. PoniŜej przeciętnej dla miasta kształtuje się udział lasów w dzielnicach Śródmieście (0,4%) i Południe (6,3%). W bilansie uŜytkowania terenów (tab. 3) największą pozycję stanowi kategoria inne obszary biologicznie czynne. Są to nieuŜytki porolnicze, tereny zieleni nieurządzonej, wydmy, tereny zalewowe. Kategoria ta obejmuje 20% terenów miasta (53,3 km2). Kategoria innych obszarów biologicznie czynnych występuje przede wszystkim na terenach rozwojowych miasta – na Południu stanowi 47% powierzchni dzielnicy, na Zachodzie zaś – 29%. Znaczący udział ma jeszcze w dzielnicy Port (16%) i we Wrzeszczu (15%). Większość tych terenów w dzielnicach Południe i Zachód to przyszłe tereny rozwojowe miasta pod funkcję mieszkaniowo-usługową i przemysłowo-składową. Wody zajmują powierzchnię 15,9 km2 (6 %), z czego ponad połowę stanowi obszar morskich wód wewnętrznych. Pozostałe wody powierzchniowe zajmują 7,8 km2, co stanowi 2,9% powierzchni miasta. W zestawieniu ujęto grunty pokryte wodami płynącymi (cieki naturalne wraz z jeziorami i zbiornikami retencyjnymi oraz główne kanały melioracyjne), grunty pod wodami stojącymi i grunty pod rowami odwadniającymi zlokalizowanymi poza terenami polderów. Najwięcej wód powierzchniowych występuje w dzielnicy Port, gdzie stanowią one łącznie prawie 15% powierzchni dzielnicy (13 km2), w tym obszar morskich wód wewnętrznych wynosi 7,8 km2.

26

27

28

2.2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna dzielnic urbanistycznych
2.2.1. Śródmieście
Dzielnica Śródmieście obejmuje trzy jednostki urbanistyczne znacząco zróŜnicowane funkcjonalno-przestrzennie: Śródmieście Historyczne, Siedlce i Orunię Olszynkę. Śródmieście Historyczne to główna ukształtowana przez wieki południowa część współczesnego Gdańska, połoŜona w pierścieniu nowoŜytnych fortyfikacji i wpisana do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska. Jest to obecnie dzielnica mieszkaniowo-usługowa, a do niedawna – takŜe przemysłowo-składowa. Największe znaczenie ma Główne Miasto, odbudowana po wojnie najbardziej reprezentacyjna część miasta stanowiąca główną atrakcję turystyczną, obecnie zmieniająca swój charakter dzięki konsekwentnej polityce inwestowania w podnoszenie standardu przestrzeni publicznych oraz przekształceniom parterowych lokali mieszkalnych na funkcje gastronomii i handlu o profilu turystycznym. Biskupia Górka i Grodzisko, jako zaniedbane fragmenty dawnych obwarowań miejskich, wysoko wznoszące się nad Śródmieściem, wymagają szczególnych działań rewaloryzacyjnych mających na celu wykształcenie zespołu rekreacyjnego i integracji przestrzennej z resztą Śródmieścia. Inne historyczne fragmenty Śródmieścia: Stare Miasto, Stare Przedmieście, Długie Ogrody, Dolne Miasto, Nowe Ogrody zostały zdominowane przez funkcję mieszkaniową przemieszaną z usługami o zasięgu ponadlokalnym. Obszary te znacznie zniszczono w czasie wojny, a potem zabudowano współczesnymi obiektami, często blokami mieszkaniowymi o skali i formie nieadekwatnej do historycznego otoczenia i tradycji miejsca. Zachowały się tylko pojedyncze obiekty dawnych struktur urbanistycznych. W Śródmieściu Historycznym znajduje się wiele obszarów niezagospodarowanych, z których najlepszą lokalizację mają Targ Sienny i Targ Rakowy. Młode Miasto, Polski Hak, Ołowianka i Wyspa Spichrzów to w strukturze Śródmieścia tereny poprzemysłowe, zdegradowane, z fragmentami zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Tereny te, poza godnym odnotowania przekształceniem byłej elektrociepłowni na Ołowiance w zespół Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, są praktycznie niewykorzystane i poza nielicznymi przejawami nowego zagospodarowania stanowią największe rezerwy terenów inwestycyjnych przewidzianych do restrukturyzacji. NaleŜy wspomnieć o wartościach symbolicznych związanych z „Solidarnością”, które w sposób niematerialny wzmacniają potencjał Młodego Miasta. Siedlce wraz z wchodzącym w obszar tej jednostki Suchaninem są częścią dzielnicy jednoznacznie zdefiniowaną przestrzennie i funkcjonalnie jako zespoły zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami podstawowymi. Wymagane są tu działania inwestycyjne wzbogacające śródmiejski charakter obszaru. Problemem tej części Śródmieścia są przekształcenia tzw. kolonii − struktur mieszkaniowych o niskim standardzie technicznym powstałych na terenach ogrodów działkowych z lat 30. XX w. Są one trudnym, ale atrakcyjnym lokalizacyjnie obszarem rozwojowym dzielnicy. Orunia Olszynka obejmuje fragmenty śuław Gdańskich, które w północnej i północno-zachodniej części są przewaŜnie zabudowane. Problemem tego terenu jest zagroŜenie powodziowe i wysoki poziom wód gruntowych, a takŜe uciąŜliwa komunikacja kołowa i kolejowa przebiegająca skrajem zachodnim Oruni Dolnik. Istniejące uwarunkowania oraz spustoszenia po powodzi (która nawiedziła ten rejon w 2001 r.) implikują konieczność działań rewitalizacyjnych i restrukturyzacyjnych na całym obszarze. Południowa część Oruni Olszynki ma charakter rolniczy, który powinien być utrzymany ze względu na wysoką jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz niekorzystne warunki zamieszkania.

2.2.2. W rzeszcz
Dzielnica Wrzeszcz rozciąga się od brzegu Zatoki Gdańskiej w Brzeźnie na północnym wschodzie do strefy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny na zachodzie. Obejmuje 6 jednostek urbanistycznych: Brzeźno, Zaspę, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Brętowo, Piecki Migowo. Podstawowe funkcje Wrzeszcza to mieszkalnictwo, usługi o znaczeniu ponadlokalnym i komunikacja tranzytowa w stosunku do dzielnicy. Wyraźny jest stopniowy zanik istniejących jeszcze do niedawna w niewielkim wymiarze funkcji produkcyjnych i rolniczych. Wrzeszcz – jako jedna ze starszych dzielnic miasta – ma juŜ ukształtowaną i w znacznym stopniu wypełnioną strukturę przestrzenną (ok. 68% powierzchni dzielnicy to tereny zainwestowane). Charakterystyczne dla Wrzeszcza jest bogactwo form ukształtowania terenu (od płaskich terenów nadmorskich, tworzących tzw. dolny taras, aŜ po silnie urzeźbione obszary strefy krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej), a jednocześnie róŜnorodność rodzajów pokrycia terenu (lasy, wody, słabo zainwestowane doliny potoków, ogrody działkowe, tereny zabudowy o róŜnych funkcjach, o bardzo róŜnych okresach powstania, róŜnej intensywności i wysokości, a takŜe odmiennych typach, charakterze i formach architektonicznych). NałoŜenie się tych cech w róŜnych wzajemnych kombinacjach zaowocowało ukształtowaniem się mozaiki typów fizjonomicznych o znacznej odrębności i stosunkowo drobnym „ziarnie” (największy obszar jednorodny to Zaspa). We Wrzeszczu dominują intensywne formy zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej typu kamienicowego i blokowego, uzupełnione bardziej ekstensywną zabudową kilku- i jednorodzinną. Dzielnica jest przecięta z południa na północ główną aglomeracyjną osią komunikacyjną wraz z Centralnym Pasmem Usługowym, które tworzy we Wrzeszczu wyraźną koncentrację postrzeganą jako jedno z głównych centrów handlowo-

29

usługowych miasta. Trwają w tym rejonie procesy przekształceń terenów i obiektów przemysłowo-składowych, wojskowych i kolejowych, intensyfikacji funkcji usługowych (głównie w formie budowy duŜego centrum handlowousługowego). Nowym zjawiskiem jest ogromny napór inwestorów mieszkaniowych na wszystkie uzbrojone tereny, w tym w obrębie CPU, który prowadzi do poŜądanej intensyfikacji wykorzystania najcenniejszych terenów zainwestowanych. Inne waŜniejsze i charakterystyczne elementy struktury funkcjonalno-przestrzennej dzielnicy – poza dominującymi ilościowo terenami mieszkaniowymi – to: − zgrupowanie ośrodków nauki (politechnika, akademia medyczna, część uniwersytetu, kilka mniejszych instytutów) na stosunkowo niewielkim obszarze w rejonie Centralnego Pasma Usługowego, − połoŜony obecnie w środku dzielnicy kompleks leśny Brętowa, Srebrzyska (z zabytkowym cmentarzem) i Jaśkowego Lasu o bogatych tradycjach rekreacyjnych, − brzeźnieński odcinek kąpielisk nadmorskich o specyficznym, indywidualnym charakterze (dawna wieś rybacka i załoŜenie zdrojowe z parkiem), − rozległe (w skali Wrzeszcza) obszary Zaspy, Brzeźna i Wrzeszcza Dolnego zajęte pod obiekty infrastruktury technicznej z terenami zieleni i otoczone ogrodami działkowymi (ujęcia wody, przewidziana do likwidacji oczyszczalnia ścieków). Potencjalne tereny inwestycyjne, choć niewątpliwie o wysokiej wartości ekonomicznej, są jednak w większości trudniejsze do inwestowania niŜ w nowych dzielnicach (Południe i Zachód) i podlegają róŜnym ograniczeniom rozwojowym. Większe przedsięwzięcia na terenach od dawna zainwestowanych wymagają trudnych i wielopłaszczyznowych działań restrukturyzacyjnych. Inwestowanie, zwłaszcza w strefie krawędziowej Wysoczyzny, musi tu respektować wymogi ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych (np. lasy w centrum dzielnicy czy zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina StrzyŜy) i jest obciąŜone wyŜszymi kosztami na terenach o bardzo bogatym ukształtowaniu powierzchni. Prawie cały Wrzeszcz Dolny i duŜe obszary Wrzeszcza Górnego mają istotne wartości kulturowe, których ochrona stwarza ograniczenia dla inwestycji i niejednokrotnie jest źródłem konfliktów.

2.2.3.Oliwa
Dzielnica Oliwa stanowi północną część miasta graniczącą z Sopotem o dominującej funkcji mieszkaniowej. Struktura przestrzenna dzielnicy charakteryzuje się układem pasmowym, który wyznaczają: brzeg Zatoki Gdańskiej, tranzytowy układ transportowy (kolejowy i drogowy) oraz krawędź Wysoczyzny Gdańskiej. Elementy te zdecydowały o podziale dzielnicy na trzy jednostki urbanistyczne: − Oliwa Dolna – wypełniają ją jednorodne zespoły zabudowy mieszkaniowej, głównie powojennej – Przymorze DuŜe i Małe, śabianka, Osiedle Wejhera i zespół zabudowy z I połowy XX w. po wschodniej stronie linii kolejowej (dogęszczony częściowo powojenną zabudową wielorodzinną), tereny pasa nadmorskiego oraz niewielkie zespoły baz, składów, − Oliwa Górna – oprócz funkcji mieszkaniowej, na którą składają się przede wszystkim zespół starej Oliwy i mniejsze osiedla powojenne – CzyŜewskiego, VII Dwór (dawne Osiedle Młodych), rejon ulicy Dickmana i Bitwy Oliwskiej, znaczący udział ma zespół baz, składów, przemysłu w pasie przykolejowym, nauka (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Gdański), zdrowie (2 szpitale), kultura (Regionalny Ośrodek Telewizji, muzea), Centrum Ekumeniczne św. Brygidy, zabytkowe dwory w ciągu ul. Polanki oraz zespół sportowy Hali Olivii, − Lasy Oliwskie obejmują strefę krawędziową Wysoczyzny i poza niewielkimi enklawami zabudowy mieszkaniowej, usług i ogrodów działkowych w Dolinie Radości oraz ogrodu zoologicznego jest to obszar w uŜytkowaniu leśnym. Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i lasy nadmorskie stanowią 59% powierzchni Oliwy, aczkolwiek stopień zainwestowania dzielnicy (gdy wyłączy się lasy) naleŜy do najwyŜszych w mieście. Zainwestowanie dzielnicy i jej intensywność decydują o braku moŜliwości wprowadzenia radykalnych zmian w zagospodarowaniu. Znaczące moŜliwości rozwoju funkcji mieszkaniowej wyczerpały realizacje rozpoczęte na początku lat 70. XX w. i kontynuowane do dzisiaj. Występujące niewielkie tereny wolne nie będą wpływały na znaczące powiększenie zasobów mieszkaniowych. Potencjalne moŜliwości rozwoju dzielnicy tkwią w rozwoju usług (podstawowych, dzielnicowych i ogólnomiejskich) zarówno na terenach dotychczas przeznaczanych na te cele, jak i na obszarach zanikającej funkcji przemysłowo-składowej. Rozwój funkcji usługowej (w tym szczególnie związanej z obsługą turystów) stanowi podstawową szansę dzielnicy.

2.2.4. Południe
Teren dzielnicy Południe obejmuje następujące jednostki urbanistyczne: Chełm, Jasień Szadółki, Zakoniczyn Łostowice, Maćkowy, Św. Wojciech. Dzielnica ta jest połoŜona na Wysoczyźnie Gdańskiej i charakteryzuje się duŜym

30

zróŜnicowaniem rzeźby terenu. RóŜnice wysokości sięgają ponad 100 m (od rzędnej około 10–12 m n.p.m. u podnóŜa skarpy Wysoczyzny do ponad 125 m n.p.m. w części północno-zachodniej). Obszar jest poprzecinany licznymi dolinami, które często wraz z ciekami wodnymi oraz towarzyszącą im zielenią odgrywają rolę naturalnych korytarzy ekologicznych. Warunki środowiskowe, walory krajobrazowo-przyrodnicze, nieduŜa odległość (zwłaszcza w północnej części dzielnicy) od centrum Gdańska, uzbrojenie terenu (kolektory kanalizacyjne „MW–1” i „Morena”, gazociąg średniopręŜny) sprawiają, iŜ teren dzielnicy Południe stał się bardzo atrakcyjny dla inwestycji mieszkaniowych. Początkiem pasma jest Chełm-Orunia – osiedle mieszkaniowe w zasadzie juŜ wypełnione i wyposaŜone w infrastrukturę społeczną. Kolejnymi najbardziej dynamicznie rozwijającymi się osiedlami są Ujeścisko i Szadółki. Jednocześnie obserwuje się realizację zabudowy mieszkaniowej w wielu rozproszonych lokalizacjach na całym terenie dzielnicy, łącznie z jednostkami peryferyjnymi, a takŜe terenami poza granicami Gdańska w gminach wiejskich. Ta wielka rozwojowa dzielnica mieszkaniowa jest pozbawiona ośrodka dzielnicowego, obiektów usługowych ponadpodstawowych o swobodnej lokalizacji oraz koncentracji miejsc pracy. Decyduje to o sypialnianym charakterze tej dzielnicy. Znaczne powierzchnie dzielnicy zajmują ogrody działkowe połoŜone często na bardzo malowniczych terenach o duŜych wartościach przyrodniczych, np. ogrody Nad Orunią przylegające do parku Oruńskiego czy ogrody nad jeziorem Jasień, które się przekształcają samoistnie w obszary quasi-mieszkaniowe, zatracając swój pierwotny charakter i deprecjonując przestrzeń. Na obszarze dzielnicy znajdują się dwa obiekty infrastruktury o znaczeniu ogólnomiejskim: cmentarz Łostowicki i składowisko odpadów komunalnych Szadółki.

2.2.5. Zachód
Dzielnica Zachód obejmuje następujące jednostki urbanistyczne: Osowę Barniewice, Klukowo Rębiechowo, Matarnię Złotą Karczmę, Kokoszki Przemysłowe i Kokoszki Mieszkaniowe. Jest ona połoŜona w całości na Wysoczyźnie Gdańskiej, między zachodnią granicą TPK, a granicą miasta, sięgając na południu po Lasy Otomińskie. W jej obrazie charakterystyczny jest poprzeczny do Obwodnicy Trójmiasta układ struktur funkcjonalno- przestrzennych wyznaczony ulicami powiązanymi w węzłach z obwodnicą. Jest to dzielnica wielofunkcyjna, o dominujących obecnie funkcjach mieszkaniowej, przemysłowej i komunikacyjnej (lotnisko). Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, zwiększający sukcesywnie ofertę i liczbę obsługiwanych pasaŜerów, stanowi waŜny bodziec rozwojowy dzielnicy, koncentrując potencjał produkcyjno-usługowy, w tym produkcje wysokich technologii. Zabudowa mieszkaniowa o charakterze podmiejskim, przewaŜnie willowa, o stosunkowo niewielkich gabarytach jest połoŜona biegunowo w dwóch największych skupiskach na północy (Osowa) i południu dzielnicy (Kokoszki Mieszkaniowe) oraz w Klukowie Rębiechowie. Ponad połowa powierzchni dzielnicy ma charakter rolniczy (pola, łąki, nieuŜytki), liczne są stałe ogrody działkowe. Nowym zjawiskiem o charakterze strukturotwórczym jest lokalizacja przy węzłach na Obwodnicy Trójmiasta centrów handlowo-usługowych o zasięgu ogólnomiejskim, a nawet ponadmiejskim tworzących Zachodnie Pasmo Handlowo-Usługowe (ZPHU). O atrakcyjności krajobrazu dzielnicy decyduje rejon jezior Wysockiego i Osowskiego, Smęgorzyno, sąsiedztwo lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu. Tylko istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne (wzdłuŜ Obwodnicy Trójmiasta, w Smęgorzynie) stanowią dysharmonię w krajobrazie. W dzielnicy występują pewne ograniczenia rozwojowe. W środkowej części dzielnicy, na północ od lotniska brak kanalizacji sanitarnej i znaczne oddalenie od odbiornika, którym jest kolektor „Morena”, utrudniają budownictwo. Inną niekorzystną okolicznością sprawiającą problemy przy realizacji funkcji publicznych jest przewaga własności prywatnej gruntu (ponad 65% powierzchni) na terenie dzielnicy.

2.2.6. Port
Dzielnica Port zajmuje wschodnią część miasta wzdłuŜ brzegu morskiego od Nowego Portu, przez wyspę Stogi, po Wyspę Sobieszewską o chronionym statusie wyspy ekologicznej. Obejmuje 6 jednostek urbanistycznych: Nowy Port, Młyniska Letnicę, Stogi Portowe, Stogi Mieszkaniowe, Błonia Płonia i Wyspę Sobieszewską. Główną funkcją dzielnicy jest gospodarka morska, tj. porty, stocznie oraz przemysł portowy uzupełnione innymi działalnościami przemysłowymi o zróŜnicowanym profilu. Rozwojowi tych funkcji sprzyjają bardzo dobre warunki, m.in.: − dostęp – najkorzystniejszy na całym polskim wybrzeŜu – do głębokiego akwenu morza w rejonie wyspy Stogi, − liczne rezerwy terenowe dla wprowadzenia nowego zainwestowania portowego i przemysłowego, − korzystna sieć powiązań transportowych – istniejących dróg (zwłaszcza po wybudowaniu mostu wantowego łączącego wyspę Stogi z ul. Elbląską), szlaków i stacji kolejowych, połączeń rurociągowych i elektroenergetycznych.

31

z którymi naleŜy się liczyć. usługi). twierdza Wisłoujście. planując rozwój przestrzenny. Kompleks zagospodarowania portowo-przemysłowego zlokalizowany w jednostkach urbanistycznych: Nowy Port. Funkcja mieszkaniowa nie jest funkcją rozwojową dzielnicy. obszary chronionego krajobrazu. Komarach i Przegalinie. Zielony Trójkąt i Rudniki. − ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego. Stogi – Krakowiec – Górki Zachodnie. − brzegi Martwej Wisły i Wisły Śmiałej dogodne do rozwoju sportów i rekreacji wodnej. wewnętrzne wody morskie). Podobnie funkcja rolnicza na Wyspie Sobieszewskiej i w rejonie Błonia Południe objęta chronioną rolniczą przestrzenią produkcyjną. W dzielnicy występują równieŜ pewne ograniczenia rozwoju. Letnica. pas ochronny.). 32 . Wynikają one z: − ochrony zasobów przyrodniczych (lasy. lecz istniejące juŜ zasoby stanowią trwały element w strukturze zagospodarowania dzielnicy. parkingi. − atrakcyjne szlaki rowerowe. Przeróbka. rezerwaty przyrody Ptasi Raj i Mewia Łacha. przede wszystkim w Sobieszewie. − znane obiekty dziedzictwa kulturowego: pole bitewne Westerplatte.Struktura portu gdańskiego jest podatna na rozwój nowoczesnego potencjału przeładunkowego. obszary „Natura 2000”. − rezerwy terenowe dla rozwoju zaplecza turystycznego (pensjonaty. gdzie oprócz licznych przystani znajduje się Narodowe Centrum śeglarstwa w Górkach Zachodnich. Drugą równie waŜną i rozwojową funkcją dzielnicy są rekreacja i wypoczynek oraz turystyka. − sąsiedztwa obiektów o znacznej uciąŜliwości. w tym Ŝeglugi promowej i wycieczkowej. tereny rolnicze o wysokiej wartości agroekologicznej itp. w tym turystyka wodna. Walorami dla rozwoju tych funkcji (nie w pełni wykorzystanymi) są: − kąpieliska na Wyspie Sobieszewskiej i Stogach. Młyniska Letnica oraz w Stogach Portowych jest największym obszarem rozwojowym tych funkcji w granicach miasta. − lasy stanowiące przedpola plaŜ. − wzajemnych relacji występujących tu funkcji (w szczególności sąsiedztwa mieszkalnictwa i portu oraz zakładów o duŜym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej). Uzupełniającą funkcją dzielnicy są osiedla mieszkaniowe wyposaŜone w podstawowy zestaw usług: Nowy Port. − ochrony strefy brzegowej morza (pas techniczny.

a najmniejsze – w dzielnicach Zachód i Południe.5). Wyjątkiem jest system hydrograficzny przenoszący łatwo i szybko wszelkie zagroŜenia z terenów połoŜonych w bezpośrednim sąsiedztwie i z głębi kraju. co powoduje duŜe zróŜnicowanie przestrzenne warunków środowiska przyrodniczego na jego terenie. Stan środowiska. Lasy stanowią główną część miejskiej zieleni publicznej w dzielnicach Port (w tym lasy na Wyspie Sobieszewskiej) i Zachód oraz istotną jej część w dzielnicach Wrzeszcz i Oliwa. Wyjątkiem jest ciąg Potoku Oliwskiego. Tereny lasów i zieleni (uwzględniono parki. Zieleń publiczna zajmuje największe powierzchnie we Wrzeszczu i w Oliwie. Występują tu jedynie iły (udokumentowane złoŜe Bysewo) i piaski (złoŜe Kiełpino Górne). Kanał Raduni (odbierający wody potoków z południowej części Gdańska) oraz rzeki Czarna Łacha i Radunia. Na terenie miasta liczne są takŜe tereny zajęte przez zbiorowiska naturalne lub zbliŜone do naturalnych. Do najwaŜniejszych zasobów przyrodniczych miasta naleŜy duŜa powierzchnia zieleni. Ŝe na niektórych obszarach miasta występują tereny o ograniczonej przydatności dla budownictwa oraz trudne dla wykonawstwa prac inŜynierskich: grunty słabonośne. parki nowo załoŜone: w rejonie ul. W Gdańsku brak waŜnych zasobów surowców mineralnych. Steffensa. w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. Na ukształtowanie terenu. W granicach miasta znajdują się teŜ jeziora: Jasień i Pusty Staw oraz części jezior: Osowskiego i Wysockiego. Oprócz funkcji ekologicznej. układ hydrograficzny i parametry klimatyczne wpływa ponadto połoŜenie Gdańska w strefie nadmorskiej charakteryzującej się specyficznym oddziaływaniem morza na środowisko przyrodnicze lądu. Lasy są zgrupowane w północno-zachodniej części miasta (Lasy Oliwskie) oraz w pasie nadmorskim i nie tworzą ciągłego systemu przestrzennego. śuławy są pokryte gęstą siecią kanałów i rowów odwadniających funkcjonujących w granicach poszczególnych polderów. zieleńce. wielkość i jakość zasobów wodnych oraz wymogi ochrony środowiska i przyrody 3.3. Generalny brak przekroczeń norm zanieczyszczeń powietrza na terenie 33 . PobrzeŜe Kaszubskie. wskaźnik ten spada do 34. Dopływami tej ostatniej są potok StrzyŜa i rzeka Motława. a takŜe złoŜa bursztynu. Oruński. Niedostateczne jest zwłaszcza powiązanie terenów na Wysoczyźnie z pasmem nadmorskim.5 m2/mieszkańca. Parki i zieleńce oraz cmentarze są nierównomiernie rozmieszczone na obszarze miasta. rekreacyjnej i estetycznej dla mieszkańców miasta tereny zieleni są istotnym czynnikiem turystycznej atrakcyjności Gdańska. obszary o wysokim poziomie wód gruntowych (w tym groŜące osiadaniem) i zagroŜone powodziami. ogrody działkowe. byłe cmentarze wzdłuŜ al. szczególnie towarzyszące rozbudowanemu układowi wód powierzchniowych. Obecny stan środowiska jest teŜ w znacznym stopniu efektem tysiącletniej historii nawarstwiania się skutków gospodarowania człowieka prowadzących do powstania tzw. Jako sztucznie wprowadzony element środowiska przyrodniczego zieleń miejska jest bardzo podatna na wszelkiego rodzaju przekształcenia. wtórnej struktury środowiska. dostępnej dla codziennej penetracji. Leszczyńskich i park Ronalda Reagana (tereny w strefie ujęć wody pitnej Czarny Dwór i Zaspa) oraz cmentarze: Łostowicki i Srebrzysko. Jelitkowski. przy czym 70% tej powierzchni stanowią lasy w tzw. dolny taras (Platforma Oliwsko-Wrzeszczańska. Górny taras stanowi strefę wododziałową. Z kolei do Motławy uchodzą: wybudowany w XIV w. gdzie róŜnice wysokości względnych dochodzą do 100 m. Wzajemne oddziaływania elementów i procesów środowiska przyrodniczego w mieście i na terenach otaczających nie są silne. której dopływ Strzelenka jest odbiornikiem wód spływających z Wysoczyzny w kierunku zachodnim. Jednak przy uwzględnieniu tylko terenów zieleni publicznej. Budowa geologiczna tych jednostek powoduje. a zbyt intensywne wykorzystywanie terenów łatwo dostępnych prowadzi do ich degradacji oraz do wzrostu kosztów utrzymania. co daje wskaźnik 144. Miejska zieleń publiczna jest uzupełniona przez urządzone tereny zieleni towarzyszącej innym funkcjom – terenom mieszkaniowym. z której wody spływają albo bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej (zlewnia Potoku Oliwskiego i rowu Kołobrzeska). stanowiąca część PobrzeŜa Kaszubskiego. deltowe ramię Wisły). ZOO i rezerwat Ptasi Raj) zajmują w Gdańsku łącznie 24% powierzchni całkowitej miasta.1 m2/mieszkańca). obszary o duŜych spadkach (część z aktualnie czynnymi procesami osuwiskowymi – podrozdział 3. oraz fragmenty śuław Wiślanych i Mierzei Wiślanej) i górny taras (wierzchowina Wysoczyzny Gdańskiej.5 ha zawiera aneks nr 2. Do najwaŜniejszych terenów tego typu naleŜą historyczne załoŜenia parkowe – parki: Oliwski. których nielegalna eksploatacja jest przyczyną powaŜnych szkód środowiskowych na obszarze mierzejowym. W powszechnym odbiorze obszar Gdańska dzieli się na tzw.1. albo do Martwej Wisły (zachodnie. będąca częścią Pojezierza Kaszubskiego). paśmie penetracji (10 min dojścia od skraju lasu). rozdzielone silnie rozczłonkowaną strefą krawędziową Wysoczyzny. obiektom usługowym i sportowym. Zwycięstwa. dla których obecnie brak koncesji na eksploatację. Wykaz obiektów zieleni publicznej większych niŜ 0. placom i ulicom.5 m2/mieszkańca (a w Śródmieściu nawet do 9. Brzeźnieński. Mierzeja Wiślana i Pojezierze Kaszubskie). cmentarze. Środowisko przyrodnicze Gdańsk jest połoŜony w obrębie czterech odmiennych jednostek fizyczno-geograficznych (śuławy Wiślane.

Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna Według bilansu sporządzonego na uŜytek niniejszego studium tereny uŜytkowane rolniczo zajmują juŜ tylko 17. m3 na dobę. 148 pomników przyrody. Prawna ochrona terenów o szczególnych walorach przyrodniczych nie obejmuje jeszcze części z nich. piętra czwartorzędowego. m3 na dobę. część południowa (śuławy Gdańskie) część południową. Wody piętra czwartorzędowego wymagają uzdatniania ze względu na ponadnormatywną ilość związków Ŝelaza i manganu. Na części terenów róŜne formy ochrony nakładają się na siebie. a jedyne powierzchniowe ujęcie wody dla Gdańska zlokalizowane w Straszynie ma pozwolenie wodnoprawne na pobór 60 tys. Uzgadniania jest lista specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”. a takŜe powiększenie trzech istniejących (Wąwóz Huzarów. m3 na dobę.1) polega na ustalaniu w planach miejscowych specjalnych zasad zagospodarowania.5 tys. Grunty rolne występują w 3 większych kompleksach: − w obrębie śuław Wiślanych – gleby bardzo wysokiej jakości (przewaga kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego).4.5% powierzchni miasta. zasługujących na taką ochronę. DuŜa część tej struktury jest juŜ utrwalona w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 4 rezerwaty przyrody. Ten zbiornik wód piętra kredowego zalega na średniej głębokości około 150 m i na powierzchni około 1800 km2. Miasto korzysta ze środowiska gmin sąsiadujących przez eksploatację na swoje potrzeby i ochronę powierzchniowego ujęcia wody Straszyn oraz lokalizację składowiska Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych w Wiślince. o powierzchni około 96 km2 i zasobach dyspozycyjnych 33 tys. Zasoby wód Gdańsk jest połoŜony nad częścią Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 111 – Subniecka Gdańska. o ochronie przyrody (Dz. Powierzchnia terenów o szczególnych walorach przyrodniczych chronionych na podstawie stosownej ustawy8 wynosi 9832 ha.3. m3 na dobę. 2 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 8 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Ochrona obszarów OSTAB (omówiona w podrozdziale 13. Zatwierdzone przez wojewodę zasoby dobowe eksploatowanych w Gdańsku ujęć wód podziemnych wynoszą około 147. Jest to zbiornik wód piętra czwartorzędowego zalegający na głębokości około 5–40 m i na powierzchni około 150 km2. na której w granicach Gdańska wskazano obszar Bunkier w Oliwie. obszary proponowane do objęcia ochroną oraz inne obszary cenne przyrodniczo) i ciągów łączących. Nr 92. lasy w Dolinie Bystrzca oraz Dolina Samborowo i Dolina Zielona. Ptasi Raj i Mewia Łacha). 3. Zachodni skraj Gdańska leŜy nad częścią GZWP nr 113 – śukowo. szczególne formy ochrony przyrody: fragment Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z otuliną. 3. OSTAB składa się z podstawowych elementów strukturalnych (tereny i obiekty objęte ochroną. 5 uŜytków ekologicznych. Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). System przyrodniczy miasta (OSTAB) ma ścisłe powiązania z proponowanymi obszarami „Natura 2000”. a jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 110 tys. W granicach miasta występują liczne.U. poz.miasta oznacza. zapewniających ich powiązanie z regionalnym systemem obszarów cennych przyrodniczo oraz terenami otwartymi poza miastem. z czego większość to grunty orne. Ŝe nie oddziałują one negatywnie na otaczające obszary. fragmenty 3 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) (konfliktogenne jest włączenie Portu Północnego do Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Zatoka Pucka”. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 116 tys. Ostateczne włączenie obszaru do sieci nastąpi w ramach negocjacji rządu z Komisją Europejską. Zatem łączne zasoby moŜna oszacować na 207 tys. 880). Zasoby tylko wód podziemnych znacznie przekraczają aktualne zapotrzebowanie miasta na wodę i nie stanowią ograniczenia dla jego dalszego rozwoju.2. wiąŜących ze sobą najbardziej wartościowe róŜnorodne tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym wód powierzchniowych). gdyŜ moŜe utrudnić prawidłowe działania portu) oraz specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”. Elementem lokalnej polityki ochronnej miasta w stosunku do istniejących na jego terenie struktur przyrodniczych jest wyznaczenie w SUiKZP z 2001 r. 34 . 3 obszary chronionego krajobrazu (w tym 2 częściowo poza granicami miasta). Pełny wykaz obszarów i obiektów przyrodniczych prawnie chronionych zawiera aneks nr 3. Przyroda prawnie chroniona Bogate ukształtowanie powierzchni miasta oraz specyficzne warunki przyrodnicze obszarów wydmowych pasa nadmorskiego sprzyjają znacznemu zróŜnicowaniu siedlisk i roślinności. m3 na dobę. Drugim zbiornikiem wód podziemnych w Gdańsku jest GZWP nr 112 – śuławy Gdańskie: część północna zbiornika (Taras Nadmorski) obejmuje północne części miasta. m3. 3. Do kompetencji wojewody naleŜy ustanowienie postulowanych przez podległe mu słuŜby ochrony przyrody trzech nowych rezerwatów przyrody – Dolina Radości.

ale naleŜy się liczyć z zaburzeniem tej równowagi w wyniku stałego podnoszenia się przeciętnego poziomu wód na południowym brzegu Morza Bałtyckiego. a ponadto głównie na obszarze Wysoczyzny rozproszone są niewielkie powierzchnie leśne we władaniu osób prawnych i fizycznych. a ponadto pewna ich część zalicza się do kategorii lasów glebochronnych lub wodochronnych.6. Najnowsze szacunki (projekt SEAREG) wskazują na największe prawdopodobieństwo wzrostu tego poziomu o 50–60 cm w ciągu następnych 100 lat. Stogi. tj. W Lasach Oliwskich występują takŜe wyłączone z uŜytkowania rębnego lasy stanowiące drzewostany nasienne (1 oddział) oraz lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody (7 oddziałów).na wierzchowinie Wysoczyzny Gdańskiej. ale obecnie nie ulega on juŜ dalszej poprawie. Wąskim pasem lasów na wydmach włada Urząd Morski w Gdyni. Zanieczyszczenie środowiska W granicach miasta znajdują się obszary. − 3. − obciąŜenie przez budowle zbocza lub terenu nad nim. W obrębie wysokich i stromych zboczy bez zwartej pokrywy roślinnej zbudowanych z glin zwałowych z warstwami utworów piaszczystych. DuŜa część gruntów rolnych na wysoczyźnie jest od lat ugorowana. Wyspa Sobieszewska i inne duŜe płaty leśne na Wysoczyźnie) oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku (Wrzeszcz. które łącznie zajmują 957. na których okresowo i lokalnie mogą występować przekroczenia obowiązujących standardów stanu czystości powietrza. której skrajnym wyrazem są zniszczenia siedlisk i drzewostanów bardzo mało odpornych lasów nadmorskich powodowane przez nielegalne poszukiwania i eksploatację złóŜ bursztynu metodą hydrauliczną. Przymorze). 18% powierzchni w granicach Gdańska. Jest to rezultat współdziałania geologicznego procesu wypiętrzania się Skandynawii ze skutkami zmian klimatycznych. Lasy zajmują ok. W związku ze wzrostem motoryzacji rośnie lub utrzymuje się na stałym wysokim poziomie stęŜenie dwutlenku azotu. Brzeg morski w Gdańsku pozostaje na ogół w stanie dynamicznej równowagi między procesami niszczenia i nadbudowywania. Poza wyŜej wymienionymi grunty rolne występują w mniejszych fragmentach w pozostałych słabiej zainwestowanych częściach miasta. Ŝe do początku obecnej dekady stale malał poziom zanieczyszczeń energetycznych (do czego przyczyniło się zastąpienie lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi podłączeniami do źródeł centralnych lub ich przejście na ogrzewanie gazem). degradacji powierzchni ziemi oraz zanieczyszczenia gruntów. wymywania lub wywiewania materiału z podłoŜa gruntowego. na południe od terenów zainwestowanych – gleby dobrej jakości (przewaga kompleksu Ŝytniego bardzo dobrego i dobrego). − niewłaściwe zaprojektowanie nachylenia skarp wykopu lub nasypu. których funkcja nie moŜe ulec zmianie. w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim od terenów zainwestowanych – gleby słabej i umiarkowanej jakości (głównie kompleks Ŝytni słaby. powiększanie róŜnorodności biologicznej i zwiększanie odporności lasu na czynniki destrukcyjne. szczególnie na obszarach ogrodów działkowych. Z badań wynika. Obszary naturalnych zagroŜeń Na terenie Gdańska procesy geodynamiczne występują głównie na obszarach o bogatym urzeźbieniu. Lasy pozostają głównie we władaniu Lasów Państwowych (większość Lasów Oliwskich. Procesy osuwiskowe mogą być równieŜ wywołane czynnikami antropogenicznymi. Lasom groŜą teŜ poŜary oraz występujące od czasu do czasu wiatry o huraganowej prędkości. występują warunki sprzyjające procesom osuwiskowym. tj. a takŜe – w róŜnych okresach – innymi związkami. którym towarzyszą wody gruntowe.5. a w paśmie nadmorskim – siedliska borowe. które parokrotnie 35 . Grunty rolne o dobrych klasach.7 ha. Stan czystości powietrza na terenie miasta jest badany w 6 punktach pomiarowych prowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku (wieloletnia seria pomiarowa) oraz 5 stacjach Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (pomiary prowadzone są od 2000 r. Niekorzystne warunki atmosferyczne w postaci nawalnych lub długotrwałych opadów prowadzą do nasilenia tych zjawisk. 3. poziomu hałasu. sporadycznie kompleks Ŝytni dobry). W lasach ochronnych prowadzi się gospodarkę leśną w sposób zapewniający zachowanie ich trwałości przez kształtowanie struktury gatunkowej i przestrzennej zgodnie z warunkami siedliskowymi (w tym preferencja naturalnego odnowienia). Wszystkie lasy na terenie miasta podlegają silnej antropopresji. na Wysoczyźnie i w jej strefie krawędziowej. Średnioroczne normy tych zanieczyszczeń są dotrzymywane na całym obszarze Gdańska. jakości wód powierzchniowych. Najczęściej mają one postać erozji powierzchniowej. przede wszystkim warzywniczej.). stosowanie indywidualnych sposobów zagospodarowania i ochrony poszczególnych drzewostanów. który gromadzi się w innym miejscu. − na wierzchowinie Wysoczyzny Gdańskiej. przy czym na wysoczyźnie przewaŜają siedliska lasów mieszanych i świeŜych. Występuje w nich duŜa róŜnorodność siedliskowa – od boru suchego poprzez las świeŜy do łęgów. Lasy Skarbu Państwa będące we władaniu Lasów Państwowych oraz Urzędu Morskiego mają status lasów ochronnych – przede wszystkim jako lasy połoŜone w granicach administracyjnych miast. do których najczęściej naleŜą: − podmycie lub podkopanie zbocza. Oba systemy badają w sposób ciągły poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkami siarki i azotu oraz pyłem zawieszonym. są zlokalizowane w rejonie śuław i stanowią bazę specjalistycznej produkcji rolnej.

Elbląskiej. Za tereny zagroŜone ponadnormatywnymi poziomami hałasu naleŜy uznać tereny połoŜone wzdłuŜ najwaŜniejszych ciągów komunikacyjnych: al. Analizy chemiczne gruntów w Gdańsku przeprowadzone w latach 1997–1999 przez Państwowy Instytut Geologiczny wykazały. którym objęto wody przybrzeŜne Zatoki Gdańskiej oraz jeziora. potoki i kolektory deszczowe. Rudniki). Płonia) i rolniczych (Olszynka. Wody jezior wykazują stopniową poprawę czystości pod względem bakteriologicznym i chemicznym. które wykazują podwyŜszony poziom metali cięŜkich (cynku. Słowackiego (odcinek dolny) oraz na trasach wylotowych: ul. Na tej przestrzeni nie istnieją bezpośrednie zrzuty nieoczyszczonych ścieków sanitarnych czy deszczowych dzięki zmodernizowaniu oczyszczalni „Wschód” i wyprowadzeniu kolektora sanitarnego na odległość 2. Chłopskiej. które mogą powodować skaŜenie gleby i przedostawanie się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i gruntowych. obserwuje się stabilizację wielkości emisji podstawowych zanieczyszczeń powietrza z przemysłu. Jabłoniową). wody opadowe i drenaŜowe z terenu rafinerii) oraz kolektor Kołobrzeska. W sezonie letnim obserwuje się zjawisko zakwitów sinic. Problemem miasta są tzw. Decydujący wpływ na wielkość emisji przemysłowej mają Elektrociepłownia Gdańsk II oraz rafineria Grupy Lotos SA. Raduni. o natęŜeniu hałasu mniejszym niŜ 55 dB. gdzie mimo generalnego dotrzymywania norm poziom badanych zanieczyszczeń utrzymuje się na najwyŜszym poziomie. Radunia i Potok Oliwski. Dzięki uporządkowaniu gospodarki ściekowej znacznie zaś spadły wielkości ładunków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków (10.przekroczyło normy średnioroczne we Wrzeszczu i w Śródmieściu. Morskie wody przybrzeŜne spełniają warunki sanitarne umoŜliwiające korzystanie z kąpieli. dla którego wyznaczono obszar ograniczonego uŜytkowania. m. Występowały takŜe przekroczenia norm średniodobowych i norm chwilowych. Zwycięstwa i al. Wojciecha. oraz w rejonie skrzyŜowania al. teren dawnej bazy paliw płynnych CPN w Nowym Porcie. kadmu. Grunwaldzkiej. miedzi. naleŜą: Martwa Wisła. w Śródmieściu Historycznym (najstarsze obszary osadnictwa i fortyfikacji). Głównym powodem zanieczyszczenia cieków jest odbiór wód opadowych z terenów miasta oraz nielegalne zrzuty zanieczyszczeń sanitarnych. Błonia. która stanowi około 80% emisji całkowitej. ołowiu. na pograniczu Nowego Portu i Brzeźna. oraz charakterystyczny dla tych terenów przekrój ulic przyczyniają się do bardzo wysokiego natęŜenia hałasu. w którym główne powiązania kolejowe i drogowe przebiegają równolegle do siebie przez Orunię. Do najbardziej zanieczyszczonych cieków naleŜą od lat Rozwójka (odprowadzająca m. Kołobrzeskiej. natomiast notuje się poprawę stanu sanitarnego StrzyŜy i Opływu Motławy. NaleŜy się takŜe spodziewać zanieczyszczenia gruntów w obrębie likwidowanej oczyszczalni ścieków na Zaspie i dawnych terenów kolejowych na Czerwonym Moście. Mniejsze znaczenie ma hałas generowany przez lotnisko w Rębiechowie. Hallera. Do cieków.in. a w szczególności ich zanieczyszczenia przez róŜne 36 .in. Jeziora spełniają wymagania przydatności do kąpieli. W jego obrębie znalazły się tylko pojedyncze budynki mieszkalne. Wrzeszcz i Oliwę. Rejon ten został wpisany przez wojewodę na listę obszarów. Trakcie św. Ocenie jakości wód powierzchniowych słuŜy prowadzony od 1992 r. al. w Szwecji. np. Zanieczyszczenia fizykochemiczne są mniejsze niŜ bakteriologiczne. ul. Najmniej zanieczyszczeń tego typu zanotowano w Martwej Wiśle. na których terenie konieczne jest podjęcie działań na rzecz poprawy jakości powietrza według kryterium ochrony zdrowia (opracowanie programu naprawczego).5% ogólnego odpływu) i zakładów przemysłowych (1. które są krótkotrwałe i mają ograniczony oraz zmienny zakres przestrzenny. Kartuskiej (od skrzyŜowania z ul. Jana z Kolna. W obrębie miasta zinwentaryzowano teŜ wiele terenów o wysokim poziomie innych zanieczyszczeń gruntów. ul. Śródmieście. W okresie przeprowadzania tych badań nie określono standardów zanieczyszczenia gruntów w Polsce. Czarnej Łasze i Potoku Oliwskim. śaglowej (badania te zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do oceny standardów zanieczyszczenia gruntów). Występujące na terenie Gdańska cieki charakteryzują się odmiennymi poziomami zanieczyszczenia bakteriologicznego i fizyczno-chemicznego. Motława. Gen. w obrębie których przebiegają linie komunikacji miejskiej (w tym tramwajowe). al. Od 1999 r. Rzeczypospolitej. Hallera (odcinek południowy). Znajdują się głównie w dzielnicach nadmorskich (Sobieszewo. niklu. Najbardziej naraŜone na jego uciąŜliwość są tereny w bliskim sąsiedztwie krzyŜujących się ciągów ulicznych o największym natęŜeniu ruchu samochodów osobowych i duŜym ruchu cięŜarowym. Cieki mają największy udział w ogólnym bilansie ładunków zanieczyszczeń wnoszonych z terenu miasta do Zatoki Gdańskiej. ul. Rozwójka. W mieście istnieją równieŜ tereny zakwalifikowane jako spokojne. lecz notuje się niski stopień natlenienia wody oraz zmniejszoną przezroczystość w wyniku zakwitu glonów. NaleŜą do nich takŜe Lasy Oliwskie. Stale utrzymuje się nadmierne zanieczyszczenie bakteriologiczne Potoku Siedlickiego i Kanału Raduni. Ŝe gleby. Motławie. W granicach miasta znajduje się 26 km wybrzeŜa morskiego. Utrzymuje się on w pasie 40–400 m od krawędzi jezdni.4% ogólnego odpływu). Nadal najmniej korzystna sytuacja jest w Nowym Porcie. w których poziom skaŜenia bakteriologicznego jest niski. byłej fabryki farb i lakierów w Oliwie i składnicy farb przy ul. z wyjątkiem rejonów ujść Potoku Oliwskiego i kolektora Kołobrzeska. na terenie dawnego lotniska na Zaspie i w jednostce Piecki Migowo. Wielkość natęŜenia hałasu mieści się w przedziale 76–80 dB. rzeki.4 km w głąb Zatoki. rtęci i strontu). a otrzymane wyniki odnoszono do standardów obowiązujących w innych krajach. znajdują się na obszarach przemysłowych i w ich pobliŜu w centralnej części miasta. Grunty zdegradowane w wyniku zmian środowiska. al. monitoring. Zwycięstwa. Pasmowy układ komunikacyjny miasta. ul. dzikie wysypiska odpadów (przewaŜnie na opuszczonych działkach i w okolicach ogrodów działkowych).

rodzaje działalności gospodarczej. czego skutkiem jest przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi. stref normatywnych. 885). 10 9 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. zakład Fazer Polska. 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Z końcem 2005 r. 37 . Obecnie prawo10 dopuszcza utworzenie stref ograniczonego uŜytkowania tylko dla kilku rodzajów działalności i zgodnie z nim strefę taką ma lotnisko w Rębiechowie oraz będzie je moŜna ustanowić między innymi dla składowiska odpadów Szadółki i dla oczyszczalni ścieków „Wschód”. – Prawo ochrony środowiska (Dz. podlegają zgłoszeniu do rejestru prowadzonego przez starostę i obowiązkowi rekultywacji. Zgodnie z ustawą9 zakłady przemysłowe mające dawniej strefy ochronne były zobowiązane „w terminie do 2005 r. W Przegalinie istnieje zrekultywowane ostatnio w kierunku leśnym składowisko popiołów paleniskowych z EC II. do którego posiadają tytuł prawny”. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.). z 2006 r. wygasły wszystkie decyzje wydane w latach 70. Art. dla tzw. zrekultywowane składowisko popiołów w Przegalinie). Nr 129. z 1997 r. a zakłady je posiadające bądź zmieniły swoje technologie lub profil produkcji.U. Nr 133. a na czynnym składowisku w Letnicy rekultywacji podlega tylko część kwater. poz. zm. bądź juŜ nie istnieją (np. 902 z późn. o ile obecnie trwające postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko wykaŜe taką potrzebę. do ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko do terenu. poz.

powstanie linii kolejowej. samorząd zaś ma obowiązek zapewnienia warunków prawnych. Rewolucja techniczna drugiej połowy XIX w. to okres stagnacji w przestrzennym rozwoju miasta. budynki mieszkalne. Wiek XVIII i pierwsza połowa XIX w. fortyfikacje. Środowisko kulturowe jest bowiem. Cechą charakterystyczną okresu powojennego (oczywiście poza odbudową Głównego Miasta i rozwojem funkcji przemysłowych) jest ekspansja zabudowy na obszary Wysoczyzny Gdańskiej i związany z nią rozwój komunikacji drogowej. JuŜ tylko to zestawienie pokazuje wielką róŜnorodność obiektów i zespołów zabytkowych znajdujących się w Gdańsku. JuŜ od początku istnienia Gdańsk był portem handlowym i ośrodkiem rzemiosła okrętowego. Ponadto historyczne śródmieście Gdańska zostało uznane zarządzeniem Prezydenta RP z 20 września 1994 r. cmentarze. Na obszarze Gdańska znajduje się 405 zespołów i obiektów zabytkowych (612 budynków) wpisanych do rejestru zabytków (wg stanu na 31 grudnia 2006 r. spichlerze. w tym portu gdańskiego. Naturalną konsekwencją rozwoju układu osadniczego miasta jest znaczne rozproszenie tych zasobów na całym jego obszarze. Rys historyczny Dzisiejszy kształt przestrzenny Gdańska jest wynikiem bardzo długiego procesu rozwojowego. ekonomicznymi. łącznie z bardzo ciekawym środowiskiem przyrodniczym. zespoły dworsko-parkowe. W okresie największego rozkwitu Gdańska w XVI i XVII w. organizacyjnych i finansowych takiej ochrony. 38 . Ten naturalny rozwój Gdańska przerwały zniszczenia 1945 r. Proces dziejowy pozostawił liczne i zróŜnicowane ślady stanowiące dzisiaj bogatą spuściznę kulturową Gdańska. bazą dla rozwoju gospodarki turystycznej.4. a takŜe korzystnym połoŜeniem geograficznym u ujścia Wisły. duŜe znaczenie miały teŜ decyzje polityczne i administracyjne. najwcześniejsze osadnictwo było moŜliwe wyłącznie na niewielkim obszarze wyznaczanym przez piaszczyste łachy pośród podmokłych terenów delty wiślanej. Największym przemianom uległ obraz przestrzenny miasta na przełomie XIX i XX w. nowoczesnej infrastruktury komunalnej oraz powolna likwidacja ograniczeń budowlanych związanych z jego militarnym charakterem przyczyniły się do znacznej rozbudowy przedmieść i ich integracji z miastem. Lata międzywojenne to powstanie Wolnego Miasta Gdańska i dynamiczny rozwój budownictwa – głównie osiedli socjalnych o nowoczesnej architekturze modernistycznej. W XVIII. Był on warunkowany moŜliwościami technicznymi. NaleŜało to do najistotniejszych czynników kształtujących rozwój przestrzenny miasta. W pierwszym okresie rozwój miasta był w głównej mierze uwarunkowany ograniczeniami przyrodniczymi. 4. XIX i XX w. Dobra kultury są bogactwem narodowym i powinny być chronione przez wszystkich obywateli.1. obiekty uŜyteczności publicznej. – aneks nr 5). Budowa duŜych załoŜeń militarnych zdeterminowała rozwój miasta. miasto otoczono nowoŜytnymi fortyfikacjami bastionowymi oraz włączono nowe obszary na wschodnim brzegu Motławy. a więc w Śródmieściu i Oliwie. Wówczas doszło teŜ do kolonizacji terenów rolniczych połoŜonych wzdłuŜ spływających z wysoczyzny potoków (lokacja opactwa cystersów) oraz rozpoczęto osuszanie podmokłych terenów delty wiślanej.2. trwającego ponad tysiąc lat. W tym teŜ okresie nastąpił rozwój Gdańska jako twierdzy. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego 4. architektura przemysłowa. pomniki i miejsca pamięci. Zasoby wpisane do rejestru zabytków Najwartościowsza część zasobu dóbr kultury podlega ochronie prawnej wynikającej z przepisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. a takŜe do rozwoju przemysłu i handlu. Stały wzrost liczby zabudowań na obszarze otoczonym fortyfikacjami wpłynął na rozwój przedmieść oraz budowę licznych rezydencji podmiejskich. za pomnik historii. Wieki średnie to rozwój przestrzenny miasta w granicach określonych murami obronnymi. społecznymi i kulturowymi ludności zamieszkującej ten obszar. W Gdańsku – mieście o bardzo bogatej i złoŜonej historii oraz tradycji osadniczej – ochrona dóbr kultury stanowi jedną z podstaw rozwoju. Wśród nich znajdują się układy urbanistyczne i krajobrazowe. zdeterminowany siatką ulic i zasadą podziałów opartą na prawie lubeckim. Największa koncentracja obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajduje się w najstarszych rejonach osadnictwa. obiekty architektury sakralnej. Celem tej ochrony musi być więc utrzymanie atrakcyjności i róŜnorodności przestrzeni miejskiej..

Z toŜsamością kulturową miasta integralnie są związane cmentarze. przemysłowej. na przykład historyczne nazwy. Pozostałe (aneks nr 7H) naleŜy chronić zapisami planów miejscowych. Do dziś w dość dobrym stanie zachowały się 4 zespoły inŜynierii wodnej i komunikacji. a od XIV w.in. Szczegółowe określenie zakresu ochrony obiektów moŜe nastąpić dopiero na etapie planów zagospodarowania przestrzennego.4. a przy tym ściśle związane z nowoŜytną ideą poszanowania prawa do wolności oraz nierozerwalnie związane z wartościami niematerialnymi pamięci i wolności. Początkowo lokowano je na obszarach Wysoczyzny. przedmieścia Gdańska. W skład ochrony historycznego krajobrazu kulturowego wchodzi teŜ ekspozycja zewnętrzna zespołów zabytkowych. Jednak część zniknęła zupełnie w wyniku późniejszego rozwoju miasta (zachowały się tylko jako nazwy miejscowe. terenami ekspansji inwestycyjnej. szczególnie na przełomie XIX i XX w. Dawne wsie zostały włączone w obszar zabudowy wielkomiejskiej. Utrwalony przez lata obraz tych obszarów stanowi duŜą wartość kulturową pozwalającą na ich identyfikację – pomimo znacznych przekształceń powstałych na skutek zniszczeń wojennych i późniejszej rabunkowej gospodarki nieruchomościami. Nieliczne niewpisane do rejestru zabytków takŜe zasługują na ochronę. Miały one lokalną tradycję i specyfikę zagospodarowania terenu. Wielowiekowy proces powstawania współczesnego Gdańska przyczynił się do stopniowego włączania w jego granice wielu niegdyś samodzielnych jednostek osadniczych. 4 obiekty komunikacji. w jego bezpośrednim sąsiedztwie powstawały osady wiejskie. Zabytki niewpisane do rejestru zabytków Na terenie Gdańska znajduje się wiele zespołów i obiektów zabytkowych nieumieszczonych w rejestrze zabytków. Jasień czy Barniewice). NajwaŜniejsze z nich zostały umieszczone w rejestrze zabytków. rozwój przemysłu w Gdańsku przyczynił się do budowy wielu zespołów i obiektów przemysłowych oraz infrastrukturalnych i usługowych. 3 zespoły architektury przemysłowej oraz 1 obiekt usługowy (aneks nr 7G). Przedmiotem wniosku są obszary i obiekty zabytkowe cechujące się pełnym autentyzmem i wysokim poziomem artystycznym. tym bardziej Ŝe są połoŜone na terenach podlegających w ostatnim okresie intensywnym procesom urbanizacyjnym (aneks nr 7D). ZróŜnicowane ukształtowanie terenu przyczyniło się do powstania niezwykle ciekawych obszarów historycznego krajobrazu kulturowego – dziś juŜ w wielu miejscach niezbyt czytelnego. Większość zabytkowych zespołów i obiektów militarnych jest wpisana do rejestru zabytków. często z reliktami parków i zabudowy gospodarczej. Są to m. Nekropolie (aneks nr 7C). Gdańsk jako bardzo silny ośrodek gospodarczy juŜ od powstania miał znaczący wpływ na rozwój swojego bezpośredniego zaplecza. Znajduje się wśród nich 15 zespołów urbanistycznych (aneks nr 7A). Obiekty te są połoŜone w obszarze historycznych układów urbanistycznych oraz historycznej zabudowy stwarzającej łącznie wyjątkowy w skali światowej zespół zabudowy (aneks nr 6). W większości są to ukształtowane w XIX i XX w. W zaleŜności od stopnia zachowania omówionych wyŜej zespołów zabytkowych pogrupowano je na dwie strefy: 39 . pozostały jednak czytelne w krajobrazie dzięki zachowanemu drzewostanowi. pozostałe (aneks nr 7E) muszą być chronione zapisami planów zagospodarowania przestrzennego. co się przyczyniło do znacznych przekształceń funkcjonalno-przestrzennych. zachowało się do dzisiaj. XX w. WaŜnym elementem są takŜe wartości niematerialne. Gdańsk w ciągu całej swojej historii był waŜną twierdzą – wielokrotnie modernizowaną i przebudowywaną. zespoły zabudowy mieszkaniowej. Dynamiczny.. Wysiedlenie większości mieszkańców w latach 1945–1947 spowodowało ich opuszczenie i dewastację. Od X w. Łączyły one w sobie funkcje reprezentacyjno-rekreacyjne z produkcyjnymi. Ŝe większość nich znajduje się obecnie w granicach administracyjnych Gdańska. a takŜe pojedyncze budynki oraz związane z nimi strefy ekspozycji. szczególnie w wyniku Ŝywiołowej działalności remontowo-modernizacyjnej. np. szczególnie w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. militarnej. Skala i zakres studium pozwalają jedynie na wyznaczenie zespołów podlegających ochronie. Rozwój miasta sprawił. Wniosek o umieszczenie Gdańska na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO Miasto Gdańsk podjęło starania o umieszczenie części obiektów zabytkowych i miejsc pamięci na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. 4. Najlepiej zachowane fragmenty tego krajobrazu są wpisane do rejestru zabytków. Bogacenie się mieszczan gdańskich w XVI w. Zanika teŜ bardzo szybko charakterystyczna zabudowa tych terenów. takŜe na stopniowo osuszanych terenach delty Wisły. Dewastacji ulega na tych terenach takŜe architektura zachowanych obiektów. Stanowią one potencjalne tereny parkowe. Strefy ochrony ekspozycji zostały ujęte w aneksie nr 7F.3. tracąc swój czytelny historyczny układ przestrzenny. ale 21 jest jeszcze czytelna w jego krajobrazie (aneks nr 7B). takŜe podlegające ochronie. W związku z tym na obszarze miasta znajduje się wiele obiektów militarnych reprezentujących praktycznie pełny przekrój rozwoju myśli fortyfikacyjnej od wczesnego średniowiecza aŜ po lata 40. Obszary te były. stanowiska archeologiczne. Bardzo wiele z tych obiektów. Nadaje to wyjątkowy charakter miastu.4. często jednak o duŜo starszej metryce. przyczyniło się do powstania charakterystycznej dla Gdańska formy podmiejskich zespołów dworsko-parkowych. lecz niewątpliwie zasługującego na ochronę ze względu na wiele charakterystycznych cech. dziś juŜ przewaŜnie zlikwidowane lub zaniedbane.

Istotnym elementem zasobów zabytkowych są obszary występowania znalezisk archeologicznych. Za dobro kultury współczesnej uznano w Gdańsku obiekty powstałe po 1945 r. Grunwaldzka. ich wnętrza i detale. Dobra kultury współczesnej znajdujące się na obszarze Gdańska zostały wymienione w aneksie nr 9. znaczące w krajobrazie miasta. z czego 378ma lokalizację. 3. Zwycięstwa). Wojciecha – Okopowa – Wały Jagiellońskie. − załoŜenia urbanistyczne – obszary zabudowane. Dobra kultury współczesnej Przez dobro kultury współczesnej rozumie się niebędące zabytkami pomniki i miejsca waŜnych wydarzeń. niegdyś wyjątkowo bogate. o nowatorskich rozwiązaniach artystycznych lub technicznych. cieków wodnych. są to często obiekty o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców i osób przyjezdnych. − Pas Nadmorski Zachodni wzdłuŜ plaŜy od Nowego Portu do Jelitkowa. − Wielkie Przymorze. − strefę zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej (dla obszarów. Świadomość istnienia obszarów czy budynków o szczególnych walorach estetycznych działa korzystnie na sposób gospodarowania terenami i decydowania o ich przeznaczeniu w planach miejscowych i innych opracowaniach urbanistyczno-architektonicznych. stanowiące uznany dorobek współcześnie Ŝyjących pokoleń. które są charakterystyczne i toŜsame tylko dla Gdańska. − Stare Miasto. al. − Dolne Miasto wraz z Opływem Motławy. Z tego względu jako waŜny czynnik atrakcyjności miasta powinny być chronione i wzbogacane. zespoły budynków. topograficzne. − ul. − Zaspa. 40 . MoŜna do nich zaliczyć nazwy miejscowe. − Oliwa (stara). jednak zachowały się jej czytelne elementy). Podwale Grodzkie. Spis obszarów występowania znalezisk archeologicznych zawiera aneks nr 8. Krajobraz kulturowy PołoŜenie geograficzne i bogata historia Gdańska wykreowały róŜnorodną i wyjątkową strukturę miasta. Ciągi widokowe: − główny ciąg komunikacyjny miasta: Trakt Św. 2. obecnie bardzo szybko zanika. Zasób dóbr kultury współczesnej współtworzą obiekty budowlane i obszary zurbanizowane. nazwy ulic.6. budynki. które w zaleŜności od skali i rangi w przestrzeni miasta składają się na: − obiekty architektury – budynki uznane za wartościowe ze względu na formę architektoniczną oraz walory estetyczne. które wyróŜniają się spośród innych miejsc w mieście spójnym układem urbanistycznym oraz jednolitym charakterem architektonicznym budynków. al. Kartuska zakończona widokiem na Stare Miasto i most wantowy (im.5. gdzie historyczna struktura przestrzenna została przekształcona lub zniszczona w znacznym stopniu. do tej grupy naleŜą wyróŜnione zespoły zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. − 4. a 162 niezlokalizowane znane są jedynie z archiwaliów i literatury. Na obszarze Gdańska znajduje się 540 stanowisk archeologicznych. lasów i polderów. Błędnik. jeŜeli cechuje je wysoka wartość artystyczna. Nazewnictwo to. upamiętniające wydarzenia i osoby. − Wielka Aleja (al. Niezwykle istotnym walorem dziedzictwa kulturowego. które miały znaczący wpływ na historię miasta i regionu. pomniki i miejsca waŜnych wydarzeń – są to obiekty lub miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców. ZałoŜenia urbanistyczne: − Główne Miasto. Długa. historyczna lub techniczna. na których przekształcenia są stosunkowo nieduŜe). Długi Targ). Wskazane w studium dobra kultury współczesnej zmuszają do zachowania powściągliwości w działaniach planistycznych i budowlanych na wyznaczonych terenach i przyczyniają się do zachowania i poprawy istniejących wartości. Zidentyfikowano 9 grup wielkoprzestrzennych elementów krajobrazu kulturowego (WEKK): 1. Jana Pawła II). Zwycięstwa. załoŜenia urbanistyczne i krajobrazowe. Wśród elementów tej struktury moŜna wyodrębnić te. − ciąg punktów widokowych z SKM. Osie widokowe: − z parku Oliwskiego na morze. 4. Osie kompozycyjne: − Droga Królewska (ul. 4. rozpoznawalne dla mieszkańców i zwiedzających. świadectwem historii i wielokulturowości Gdańska są niematerialne wartości tradycji osadniczej.strefę zachowanej historycznej struktury przestrzennej (dla obszarów.

4. − wschodni brzeg Martwej Wisły od Westerplatte do Przeróbki. 3) północny cypel Wyspy Spichrzów. 13) teren po byłym ośrodku MON w pasie nadmorskim przy ciągu pieszym na przedłuŜeniu al. Obszary zdegradowane krajobrazowo Oprócz obszarów znaczących i chronionych występuje równieŜ w Gdańsku wiele terenów zdegradowanych. − Dolina Potoku Oruńskiego. 8. − most wantowy. 7. Polski Hak. jednak nadal zachowały swoją atrakcyjność lokalizacyjną w przestrzeni miejskiej i wymagają rewaloryzacji krajobrazu. Jana Pawła II. 4) tereny po byłych Zakładach Mięsnych przy ul. 7) tereny dawnych dworów przy ul. Panoramy: − od strony morza na całe miasto i krawędź Wysoczyzny. − ul. 10) otoczenie dworca kolejowego w Gdańsku Wrzeszczu i rejon ulic Dmowskiego i Kościuszki z tymczasową zabudową. biorąc równocześnie pod uwagę charakter zainwestowania i funkcję poszczególnych dzielnic Gdańska oraz połoŜenie w prestiŜowych bądź potencjalnie prestiŜowych lokalizacjach (w ogólnym odbiorze miasta). 12) teren pasa startowego byłego lotniska Zaspa. które uległy przekształceniom lub dewastacji. − Trójmiejski Park Krajobrazowy. Ołowianka. − ul. Wytypowano 15 terenów: 1) obszar byłego dworca kolejowego Kłodno. Wilk. Opackiej. 5) teren na zapleczu parku Oliwskiego przy ul. Polanki. 2) tereny postoczniowe i poprzemysłowe (Stara Stocznia. Angielska Grobla. 6. Gazownia. Dominanty przestrzenne: − kościół Mariacki. − od strony śuław na Główne Miasto i Dolne Miasto. śubr. − ul. − Góra Gradowa (Bastion Jerozolimski). np. Krajobraz otwarty: − Dolina Potoku Oliwskiego. − dźwigi w stoczni. 41 . Hallera. 8) składowisko złomu przy ul. − ślimak w Jaśkowym Lesie. − południowy brzeg Martwej Wisły – Młode Miasto. − Biskupia Górka. − budynek Olimpu we Wrzeszczu. 9) sąsiedztwo twierdzy Wisłoujście. − śuławy Wiślane. stocznia.7. 11) tereny z istniejącą napowietrzną siecią cieplną – wzdłuŜ torów kolejowych na odcinku Gdańsk Stocznia–Gdańsk Politechnika. Wyodrębniono je na podstawie kryteriów estetycznych i lokalizacyjnych. − ciąg lasów i wydm nadmorskich w Pasie Zachodnim i na wyspie Stogi. − Opływ Motławy. w sąsiedztwie frontów wodnych. Punkty widokowe i otwarcia widokowe: − Pachołek. − plac Solidarności z projektowanym bulwarem Droga do Wolności. Wyspa Spichrzów. Fronty wodne: − zachodni brzeg Motławy wzdłuŜ Długiego PobrzeŜa. Pomorska. − bastiony: św. 6) Osada Rybacka w Jelitkowie. rejon ulic Robotnicza – Dyrekcyjna. Gertrudy. − wieŜowiec CTO „Zieleniak”. była Fabryka Opakowań Blaszanych). − Dolina StrzyŜy. − wschodni brzeg Motławy – Polski Hak. − krawędź Wysoczyzny Gdańskiej.5. 9. − Wyspa Sobieszewska. Jana Pawła II z deptakiem do mola. Litewskiej.

42 . kiedy aspekty estetyczne zagospodarowania przemysłowo-składowego były marginalizowane i gdzie dotąd nie nastąpiły przekształcenia związane z nowym ustrojem gospodarczym. grunty kolejowe w większości mają status terenów zamkniętych. przedłuŜający się proces restrukturyzacji PKP nie wpływa korzystnie na zachowania rynkowe podmiotów kolejowych. Ponadto wytypowano cztery typy funkcjonalne szczególnie często przyczyniające się do degradacji krajobrazu (bez względu na lokalizację): − tereny kolejowe i przykolejowe – których niski poziom estetyki wynika głównie ze względów pozaplanistycznych. − niektóre tereny przemysłowo-składowe – o zainwestowaniu powstałym w czasach. 15) teren stadionu Lechii i jego otoczenie. co dodatkowo utrudnia przekształcenia nieuŜytkowanych terenów kolejowych. − tereny kolonii mieszkaniowych. − tereny ogródków działkowych.14) ogrody działkowe w Dolinie Radości.

w tym ochrona ich zdrowia oraz istniejące zagroŜenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia W rankingu warunków Ŝycia mieszkańców11 województwo pomorskie zajęło najwyŜsze miejsce. Czapiński. jakość obsługi. 20 listopada 2005. Panek. Wskaźnik śmiertelności niemowląt w Gdańsku kształtuje się na poziomie przeciętnym dla miast wojewódzkich. Miernikiem bardzo syntetycznie oceniającym jakość Ŝycia jest wskaźnik śmiertelności niemowląt. WyraŜa się w nim stan zdrowia mieszkańców. gdyŜ jest traktowane przez socjologów jako zwiastun problemu społecznego – wzrostu poczucia wykluczenia społecznego. W kolejnych podpunktach rozdziału zostaną szczegółowo omówione najwaŜniejsze sfery składające się na jakość zamieszkiwania i obsługi w Gdańsku. 11 43 . warunki zamieszkiwania i rekreacji. O ile na terenach rozwojowych w dobrych warunkach (dotyczy to zwłaszcza terenów o przewadze budownictwa jednorodzinnego) mieszkają rodziny pełne. opracowanie BRG. 14 Badanie zróŜnicowania jakości Ŝycia w jednostkach urbanistycznych Gdańska. co wykazał Narodowy Spis Powszechny 2002. MoŜna zatem powiedzieć. a takŜe. o tyle w jednostkach urbanistycznych dzielnicy Port i w jednostce Orunia Olszynka. T. Ŝe pomimo wysokiego bezrobocia województwo pomorskie uwaŜane jest za dobre miejsce do Ŝycia. a najmniej – Ŝycie na wsi i w miastach o liczbie mieszkańców powyŜej 500 tys. Tę nie w pełni satysfakcjonującą ocenę jakości Ŝycia w Gdańsku potwierdza utrzymujące się przez dziesięć lat ujemne saldo migracji. Migracja ta pogarsza pozycję Gdańska na tle województwa. Nasi rodacy najbardziej chwalą sobie Ŝycie w miastach liczących 100–200 tys. Na 45 podregionów miejskich Trójmiasto zajmuje ósmą pozycję pod względem długości Ŝycia męŜczyzn. Sukces rozwojowy polskich województw. niską oceną warunków charakteryzują się Przeróbka. następuje szybciej niŜ w Gdańsku. Biorąc pod uwagę występowanie obiektów szczególnie uciąŜliwych dla środowiska (zwłaszcza ciągów komunikacyjnych). mieszkańców. Poznań. występuje wysokie bezrobocie. Wyprzedziło go 7 miast spośród 23 branych pod uwagę: Warszawa (88 punktów). Opole. zwłaszcza wiejskich. Deficyt terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niŜ 2 ha w zasięgu dziesięciominutowego dojścia dotyczy co ósmego mieszkańca Gdańska.12 zaś wynika.5. Gdynia. opracowanie BRG. Z Diagnozy społecznej. Warszawa 2006. WSFiZ. odmienność struktur społecznych w poszczególnych częściach miasta. Potwierdzeniem zróŜnicowania jakości zamieszkiwania są znaczne rozpiętości cen nieruchomości. Najgorsze warunki panują na terenach z dominacją funkcji przemysłowej lub rolniczej. Gdańsk 2002. patologie. Środowiskowe warunki zamieszkiwania są istotnym składnikiem jakości Ŝycia. Miasta duŜe (wg autorów diagnozy) to wielkie kontrasty. T. o czym świadczą następujące dane: − w okolicznych gminach następuje szybciej niŜ w Gdańsku poprawa struktury wykształcenia. Wrzeszcz Dolny i Stogi. Katowice. poczucie zagroŜenia.. szybkie tempo Ŝycia przy duŜych utrudnieniach komunikacyjnych. Nowy Port. J. Warunki i jakość Ŝycia mieszkańców. a dwunastą – w wypadku kobiet. Ŝe emigrują osoby o statusie społecznym powyŜej przeciętnego. Najbardziej pokrzywdzeni pod tym względem są mieszkańcy osiedla Suchanino i Wrzeszcza Dolnego. Nieźle przedstawia się za to długość Ŝycia pomimo wysokiej umieralności na choroby nowotworowe. ale gorszym niŜ w Gdyni i Sopocie. złe wskaźniki zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. a zwłaszcza słuŜby zdrowia. lub 20–100 tys. nr 1198. o wysokim udziale ludności z wykształceniem wyŜszym i wysokim wskaźniku zatrudnienia. − Gdańsk spadł na trzecią (po Sopocie i Gdyni) pozycję w województwie pod względem wykształcenia.. 15 Tereny zielone w Gdańsku. red. skrajnie gorsza struktura wykształcenia i w rezultacie duŜo świadczeniobiorców pomocy socjalnej. NajwyŜsza wartość wskaźnika syntetycznego stanowi ponad 3krotność wartości najniŜszej14. Tutaj jednak często brakuje ogólnodostępnej zieleni urządzonej w zasięgu dojścia pieszego15. − poprawa struktury odprowadzanego podatku od osób fizycznych w gminach sąsiednich. ZróŜnicowanie jakości warunków Ŝycia to powaŜne wyzwanie dla miasta. do których więcej osób napływa. Kalinowski. Olsztyn i Kraków. Młyniska Letnica. 13 Wyścig miast. Jakość Ŝycia w mieście jest bardzo zróŜnicowana. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. red. Nie sprzyja teŜ na pewno integracji społecznej i poczuciu identyfikacji. Gdańsk zdobył 78 na 120 moŜliwych punktów. ZróŜnicowanie struktur społecznych i warunków zamieszkiwania nasuwa wniosek o dobrych i złych adresach w mieście. które jest przejawem utraty atrakcyjności osadniczej. 12 Diagnoza społeczna 2005 – warunki i jakość Ŝycia Polaków. ale takŜe Śródmieście Historyczne. najlepsze – w bogato wyposaŜonych w usługi jednostkach urbanistycznych Centralnego Pasma Usługowego. Wiele wskazuje na to. Gdańsk 2004. pomimo bliskości miejsc pracy. niŜ odpływa. stan środowiska. Gdańsk 2006. Potwierdzeniem tej oceny jest dodatnie saldo migracji – pomorskie naleŜy do nielicznych województw. Ŝe duŜe miasta nie są uznawane przez Polaków za najlepsze miejsce do zamieszkania. „Wprost”. Być moŜe są to teŜ przyczyny gorszej (od Sopotu i Gdyni) pozycji Gdańska w rankingach dla miast polskich. W rankingu miast13 o liczbie mieszkańców powyŜej 100 tys.

0 150. Ruch naturalny w Gdańsku Rok 1970 1980 1990 2000 2004 2005 2006 Liczba urodzeń 4883 7907 5125 3797 4020 4193 4301 Liczba zgonów 1890 3420 4415 4365 4415 4198 4395 Przyrost naturalny 2993 4487 710 –568 –395 –5 –94 Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny 13.0 100.8 9. przy czym dynamika wzrostu malała (ryc. męŜczyzn i 240.4 8.4 8.6 –1.1.7 465.3 tys.0 50. 1) wynikająca z obniŜającej się płodności kobiet (ryc.9 365.9 9.4 tys. Spadek przyrostu naturalnego spowodowała malejąca liczba urodzeń (tab.5 na 1000 mieszkańców 5.1 463. 3).4 17. Tab.0 456.0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2006 194. Liczba mieszkańców Gdańska w latach 1950–2006 w tys.3 –0. O ile w latach pięćdziesiątych średnioroczne tempo wzrostu wynosiło prawie 4%. 4). Ryc.2 44 .0 –0.0 400.2 7.0 200.7 tys.0 250.0 456. w tym 216. zamieszkiwało 456.5.1. 1).5 9.0 350.5%.1.7 450. o tyle w latach osiemdziesiątych juŜ tylko niecałe 0.7 8. Sytuacja demograficzna W Gdańsku (wg Urzędu Statystycznego) na koniec 2006 r.9 –0.6 286.9 1. Liczba mieszkańców Gdańska wzrastała do połowy lat dziewięćdziesiątych. Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku liczba ludności miasta się obniŜa. osób 500.0 300.4 11.0 0. osób.7 9.2 9. kobiet.3 9. 2) i ujemne saldo migracji (ryc.2 Przyczynami odwrócenia tendencji wzrostowej były: obniŜanie się przyrostu naturalnego (ryc.7 9.3 9.

1995. 4).Ryc. Ruch naturalny w latach 1989–2006 urodzenia 8000 6000 4000 2000 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 -2000 -4000 -6000 zgony saldo Ryc. 1990. 3. W rezultacie saldo migracji z dodatniego zmieniło się na ujemne (ryc. 4. 2002. Cząstkowe współczynniki płodności (liczba urodzeń na 1000 kobiet w danej grupie wieku) mieszkanek Gdańska w latach 1985. Ruch migracyjny w latach 1989–2005 napływ 8000 6000 4000 2000 0 -2000 -4000 -6000 -8000 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 odpływ saldo 45 . 1999. Ryc. 2005 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1985 1990 1995 1999 2002 2005 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 W latach dziewięćdziesiątych utrzymywała się tendencja spadkowa w napływie migracyjnym. 2.

Ryc.. 0.2. 190 tys. Rynek pracy Liczbę miejsc pracy szacuje się w Gdańsku na ok. 46 . Na jednego mieszkańca Gdańska przypada ok. 58 tys. łącznie z miejscami pracy w podmiotach nieobjętych sprawozdawczością statystyczną zatrudnienia. Rynek pracy w Gdańsku w latach 1999–2005 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Pracujący w gospodarce narodowej* Pracujący w przemyśle Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Bezrobotni zarejestrowani *Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. 5. co jest liczbą niską. którą to wielkość szacuje się na ok.4 miejsca pracy. jak dla ośrodka o aspiracjach metropolitalnych.5.

a w Oliwie Dolnej – 0.4 tys. 25 tys.). Bezrobotni ok.2. Liczba miejsc pracy w jednostkach urbanistycznych Gdańska (stan istniejący) 47 .). W paśmie tym mamy takŜe funkcję mieszkaniową. Aktywni zawodowo gdańszczanie ok. Bimet i inne.).6 tys. we Wrzeszczu Górnym – 0. Śródmieściu Historycznym (9.) i Oliwie Dolnej (14 tys. takie jak Stocznia. 36 tys.8. 7. 12 tys.2.). przy czym pozostały tu jeszcze okrojone zakłady produkcyjne. 6. stąd liczba miejsc pracy w przeliczeniu na mieszkańca wynosi w Śródmieściu Historycznym 1.Ryc. 190 tys. 192 tys. Ponad 70% miejsc pracy przypada na usługi. Największa liczba miejsc pracy znajduje się w Śródmieściu Historycznym (43 tys. W Młyniskach Letnicy produkcyjne miejsca pracy stanowią prawie ¾ wszystkich miejsc pracy. Ma to związek z koncentracją w Centralnym Paśmie Usługowym podmiotów o profilu usługowym. Największe koncentracje produkcyjnych miejsc pracy występują w Młyniskach Letnicy (10. Podobna struktura miejsc pracy jest w Kokoszkach Przemysłowych. we Wrzeszczu Górnym (29 tys. Ryc. Miejsca pracy ok. Orientacyjny obraz gdańskiego rynku pracy PrzyjeŜdŜający do pracy spoza Gdańska ok. Aktywni zawodowo wyjeŜdŜający do pracy poza Gdańsk ok.

Wrzeszcz Dolny (8.5). najniŜszą – mieszkańcy dzielnicy Port.7 osób (przeciętna dla miast Polski – 2.1 na hektar).7 m2). ocenia się zaś .3. Największe zagęszczenie produkcyjnych miejsc pracy wykazują Młyniska Letnica (15. tzn. Ŝe prawie co piąte miejsce pracy w Gdańsku zajmują dojeŜdŜający. wyraŜająca się m. − 2. Zdecydowana większość gdańszczan pracuje zatem na terenie miasta. mieszkań o powierzchni uŜytkowej 10 mln m2. Wynika to z odmiennych struktur wieku w dzielnicach oraz poziomu wykształcenia.8). − 2. ale jak na miasto wojewódzkie niewysokie. 48 . najmniejsze – Wyspa Sobieszewska. Śródmieście Historyczne (12. Ciągłej zmianie ulegają rozmieszczenie i struktura miejsc pracy: − zmiany w rozmieszczeniu to wzrost udziału miejsc pracy na górnym tarasie. Około 27% powierzchni mieszkaniowej jest w zabudowie mieszkaniowej o niskiej intensywności. Poszczególne dzielnice Gdańska róŜnią się wskaźnikiem aktywizacji zawodowej. Struktura wielkości mieszkań (w m2 powierzchni uŜytkowej) 80-119 7% 60-79 19% 120 i więcej 5% poniŜej 30 7% 30-39 18% 50-59 18% 40-49 26% Warunki zamieszkania określone powierzchnią mieszkania przypadającą na mieszkańca kształtują się w Gdańsku (21.2%).9 izb (przeciętna dla miast Polski – 3. Jest to jednocześnie prawie o połowę mniej niŜ ma do dyspozycji przeciętny mieszkaniec Niemiec (wskaźnik powierzchni uŜytkowej przekracza 40 m2) i 1/3 tego. gmina Kosakowo) wskaźnik powierzchni uŜytkowej na mieszkańca znacznie przekroczył 30 m2. − zmiany w strukturze to wzrost udziału usług widoczny zwłaszcza w CPU.2). których na koniec 2006 r.in. Na 1000 mieszkańców Gdańska przypada 377 mieszkań.3. Saldo dojazdów jest tradycyjnie dodatnie. (stopa bezrobocia 6. W kilku miastach i gminach województwa pomorskiego (m.8 m2) poniŜej przeciętnej krajowej dla miast (22. Mieszkalnictwo rodzinne Stan zasobów mieszkaniowych na obszarze Gdańska ocenia się (na koniec 2005 r. Św. Ŝe ok. czym średnio dysponuje obywatel USA. Mieszkalnictwo 5. Ryc. 25 tys. największe wykazuje Śródmieście Historyczne (w przeliczeniu na hektar – 57.W mieście odnotowuje się duŜe zróŜnicowanie zagęszczenia miejsc pracy ogółem. zwłaszcza Ŝe znaczna część mieszkań jest zlokalizowana w budynkach trudno poddających się modernizacji polegającej na łączeniu mieszkań.in. tj. a w Podkowie Leśnej (województwo mazowieckie) – 45 m2. Liczba ta obejmuje takŜe zarejestrowane osoby bezrobotne. Liczbę aktywnych zawodowo gdańszczan GUS szacuje na 192 tys.) na 172. w budynkach do czterech mieszkań na klatce schodowej. wyjeŜdŜa do pracy poza Gdańsk. niską średnią wielkością mieszkań. Wielkość dojazdów do pracy do Gdańska szacuje się na 36 tys. Wojciech (poniŜej 0. NajwyŜszą aktywność zawodową i wskaźnik zatrudnienia wykazują mieszkańcy dzielnic Południe i Zachód.. Wrzeszcz Górny (31). co oznaczałoby. Zaspa (25).1. a przeciętnie na mieszkanie przypada: − 58 m2 powierzchni uŜytkowej (przeciętna dla miast Polski – 60. 13% aktywnych zawodowo gdańszczan.. 8. tj. było 11. osób.4 m²).5 tys. to powaŜny mankament gdańskich zasobów mieszkaniowych. 50 osób na km2). Niekorzystna struktura wielkości mieszkań.9). 5.8 tys.3). Wrzeszcz Dolny (26).5 miejsca pracy na ha.

co w efekcie potęguje róŜnice warunków zamieszkiwania w poszczególnych typach zabudowy.5 m2 na osobę. Powierzchnia uŜytkowa mieszkań w przeliczeniu na osobę Czynniki róŜnicujące warunki zamieszkiwania w Gdańsku to: − typ zabudowy – w budownictwie mieszkaniowym o niskiej intensywności na mieszkańca przypada 24 m2. a w prywatnych – 27. a co za tym idzie – w jednostkach urbanistycznych Gdańska.3 m2. Kokoszkach Przemysłowych. Św. − forma własności – w mieszkaniach komunalnych przypada 15.Ryc. Jasień Szadółki. w zabudowie blokowej – ok. gdzie na osobę przypada poniŜej 15 m2. Udział mieszkań gminnych w zasobach ogółem wg jednostek urbanistycznych Gdańska 49 . Ryc. 10. Lepsze od przeciętnych warunki zamieszkiwania panują na zachodnich i południowych terenach Gdańska: Osowa Barniewice. − połoŜenie – najgorsze warunki mieszkaniowe występują na Stogach Portowych i Mieszkaniowych. gdzie jest wyŜszy udział zabudowy jednorodzinnej i rodzin dobrze sytuowanych. Struktura społeczna okazuje się silnie skorelowana z tymi czynnikami. Wojciech. w spółdzielczych – 18. 9. w Młyniskach Letnicy. Kokoszki Mieszkaniowe. 19.5 m2.3 m2.

ale trudniej mierzalnym wskaźnikiem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. osób (najwięcej – 2. Środowiskowe warunki zamieszkiwania Pomimo róŜnej genezy.2. w Oliwie Górnej (ul. Samodzielność zamieszkiwania jest bardzo uzaleŜniona od kondycji finansowej gospodarstw domowych.Ryc. Wskaźnik samodzielności zamieszkiwania szacuje się obecnie w Gdańsku na ok.6 tys. ale skłania wręcz do wspólnego zamieszkiwania dwóch pokoleń dorosłych w celu minimalizacji stałych kosztów prowadzenia gospodarstwa (przedłuŜone gniazdowanie). w 1995 r. 1. deficyt mieszkań wynosi ok. 110 gospodarstw domowych na 100 mieszkań. funkcjonalności. Liczba miejsc w internatach spadła z 1. co powoduje zmniejszoną presję na rynek mieszkaniowy. 5. Mieszkalnictwo zbiorowe NajwaŜniejsze obiekty mieszkalnictwa zbiorowego to domy akademickie. w Oliwie Górnej. Z duŜych obiektów mieszkalnictwa zbiorowego naleŜy jeszcze wymienić areszt w Śródmieściu Historycznym i więzienie w jednostce urbanistycznej Stogi Portowe. we Wrzeszczu Dolnym. Wg Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) w 2002 r.7 tys. uwzględniając następujące kryteria: − powierzchnię.6 tys. gdyŜ liczba oddawanych do uŜytku mieszkań jest zbliŜona do liczby nowo zawieranych małŜeństw. Trudna sytuacja materialna rodzin nie tylko hamuje gotowość do usamodzielniania się (trudność w nabyciu mieszkania czy teŜ pokryciu kosztów jego wynajmu). 1. w większości skupionych we Wrzeszczu Górnym (ul. Do Studzienki). 11. stopnia zachowania i wykorzystania elementy środowiska przyrodniczego i antropogenicznego stanowią wspólny system środowiska Ŝycia człowieka. 5. w 2006 r. we Wrzeszczu Górnym. do 0. Jednocześnie spada liczba mieszkańców. które koncentrują kilkutysięczną rzeszę ponadprzeciętnie dynamicznej ludności.4.7 tys. a ze względu na nieduŜą kubaturę obiektów i dominację sektora prywatnego wśród nowo powstających obiektów nie wymagają wyznaczania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wydzielonych terenów.7 tys. 1.3. w Śródmieściu Historycznym). W ostatnich latach wskaźniki zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Gdańsku się poprawiają. w mieszkalnictwie zbiorowym w Gdańsku zamieszkiwało 9. 19 tys. 50 . Jednocześnie w sezonie letnim pełnią funkcję bazy noclegowej – są obiektami obsługi ruchu turystycznego dla gorzej sytuowanego turysty. miejsc). Struktura własności mieszkań w Gdańsku zakładów pracy 1% Skarbu Państwa 1% gminy 20% pozostałych podmiotów 0% osób fizycznych 35% spółdzielni mieszkaniowych 43% Wskaźnik samodzielności zamieszkiwania wyraŜający się liczbą gospodarstw domowych przypadających na 100 mieszkań jest równie istotnym. ul.0 tys. jakość i dostępność terenów aktywnych biologicznie. Nie podlegają one jednak oficjalnej statystyce. Oceny środowiskowych warunków terenów zabudowy mieszkaniowej w Gdańsku dokonano.9 tys. W Gdańsku jest obecnie 26 domów akademickich (6. Wyspiańskiego). Przy załoŜeniu. Malejące znaczenie wśród obiektów mieszkalnictwa zbiorowego mają internaty i bursy. Traugutta. Coraz większe znaczenie jako obiekty mieszkalnictwa nierodzinnego mają i będą miały domy dla osób starszych. Ŝe kaŜde gospodarstwa domowe chciałoby zamieszkać samodzielnie.6 tys. Polanki) i we Wrzeszczu Dolnym (ul.

Obiekty te zmieniły dotychczasowe relacje między rozmieszczeniem powierzchni sprzedaŜy w dzielnicach. odwróci tę tendencję we Wrzeszczu. Dmowskiego. − szkoły ponadgimnazjalne. wzdłuŜ obwodnicy) jest uznawana w świetle zachodnich doświadczeń za zagroŜenie dla funkcjonowania i rozwoju śródmieść. Ŝe ponad połowa powierzchni sprzedaŜy w mieście znajduje się w obiektach wielkopowierzchniowych. gastronomia. Pozytywnym zjawiskiem jest aktywizacja obiektów usługowych w bezpośrednim otoczeniu obiektu wielkopowierzchniowego. m2. płaskie centrum z parkingiem terenowym) zlokalizowany na działce o powierzchni większej niŜ 3 ha o wyraźniejszej dominacji handlu. m2. a realizacja ich na peryferiach (np. Proces koncentracji powierzchni handlowych w obiektach wielkopowierzchniowych wydaje się jednak nieunikniony. OdróŜniają się od hipermarketu rozumianego jako jednokondygnacyjny. z duŜym udziałem funkcji niehandlowych (gastronomia.) oraz z wbudowanymi lub wielokondygnacyjnymi parkingami. Oliwa. sklepów handlu detalicznego o powierzchni sprzedaŜy ok. podobnie jest w innych miastach wojewódzkich. Potwierdza tę opinię konfrontacja niedzielnego tętna Ŝycia w Centrum Handlowym Matarnia z Głównym Miastem (poza sezonem turystycznym). Składową tego procesu jest wycofywanie się handlu z pierzei ulic. Jest to wartość niŜsza od rejestrowanych w miastach Unii Europejskiej. wspomniana wyŜej Galeria Bałtycka). Jednak lokalizacja obiektów wielkopowierzchniowych na dolnym tarasie budzi olbrzymi opór drobnych kupców. Centra handlowo-usługowe powodują zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni. − stan uciąŜliwości otoczenia. biura podróŜy itp. 4 tys. nr 2. − trzyletnie gimnazjum. Oświata System oświaty w Polsce obejmuje obecnie następujące poziomy edukacji: − przedszkole. jest ich nadal ok. stymulowana obecnością klientów przyciągniętych ofertą WOH-u lub warunkami parkingowymi. Na jeden sklep w Gdańsku przypada mniej niŜ 90 mieszkańców. Handel W 2006 r. Galeria Bałtycka w rejonie ulic Grunwaldzkiej. w które to miejsca wchodzą banki. Ŝe najlepsze warunki środowiskowe mają tereny mieszkaniowe sąsiadujące z lasami (Wrzeszcz Górny. wielkoprzestrzenny obiekt handlowo-usługowy (tzw. w tym takŜe w przekształceniach terenów zdegradowanych (np. − naraŜenie na zjawiska katastrofalne. Najwięcej (powyŜej 120 tys. Dolny Wrzeszcz i jednostki połoŜone na śuławach. Siedlce) zamieszkuje w mało korzystnych warunkach ze względu na znikomą powierzchnię i trudny dostęp do terenów zieleni publicznej oraz silną antropopresję na tereny naraŜone na osuwiska. punkty obsługi telefonii komórkowej.− antropopresję w stosunku do istniejących walorów środowiskowych. o umiarkowanej gęstości zaludnienia i zabudowy oraz niskim stopniu uciąŜliwości innych funkcji. Śródmieście i Wrzeszcz straciły swoje pierwszorzędne znaczenie jako dzielnice handlowe. Łączna powierzchnia sprzedaŜowa w tych obiektach w Gdańsku przekracza juŜ 280 tys. 540 tys. funkcjonowało w Gdańsku około 5. − warunki topoklimatyczne. Coraz częściej określa się je mianem galerii handlowych. Centra handlowo-usługowe to obiekty wielokondygnacyjne i wielofunkcyjne. 1. co oznacza. Stan bazy oświaty publicznej w Gdańsku w roku szkolnym 2006/2007 wraz z parametrami charakteryzującymi warunki nauczania prezentuje tab.4 tys. ale na części terenów moŜna się spodziewać podtopień. 5. Liczebnie dominują sklepy małe – do 50 m2. Przeciętne warunki panują na terenach połoŜonych w centralnej części miasta oraz w urbanizujących się jednostkach w dzielnicy Zachód i Południe. Ŝe ok.2 m2 powierzchni sprzedaŜy. 51 . w sąsiedztwie terenów przemysłowych i silnie naraŜone na zjawiska katastrofalne.5. − sześcioletnia szkoła podstawowa. Przeprowadzona ocena ma charakter porównawczy i daje wyobraŜenie o przestrzennym zróŜnicowaniu terenów mieszkaniowych w obrębie miasta. Jednak nadal najgorsze warunkami mają Nowy Port. 5. Na mieszkańca Gdańska przypada ok. m2) jest obecnie zlokalizowanych w dzielnicy Oliwa. 17% mieszkańców Gdańska (Chełm. Troskę budzi fakt. Statystyczna średnia wielkość sklepu podnosi się na skutek dynamicznego wzrostu powierzchni sprzedaŜy w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych (WOH) liczących powyŜej 2000 m2.6. Wynika z niej. Dzięki sąsiedztwu plaŜ dobre warunki mają teŜ mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej i Brzeźna. Kokoszki Mieszkaniowe). Matarnia Złota Karczma. Kościuszki.

− około 5. które funkcjonują w Kokoszkach Mieszkaniowych. 0. Średnia liczebność oddziału 25 20 7 21 21 7 24 7 b.0 * * 0.4 – specjalne 7 0.0. Wrzeszcz i Śródmieście.0 i 2. 27 b. Trzeba jednak dodać.) Liczba oddziałów 247 64 12 1180 114 26 562 38 b. Wodnika. − około 780 uczniów uczęszcza do dziesięciu gimnazjów.1 * * 1. Wyszczególnienie Liczba obiektów Liczba korzystających (w tys. a w szkołach podstawowych w Jasieniu i Zakoniczynie wskaźniki zmianowości osiągają poziom 2. − Potrzeby oświatowe realizowane są równieŜ przez sektor prywatny: − 960 dzieci w wieku 3–5 lat uczęszcza do osiemnastu przedszkoli.5 – dla dorosłych 4 1.d. Największym problemem w Gdańsku są dysproporcje w rozmieszczeniu obiektów oświaty w istniejących i nowo budowanych dzielnicach. − dla dzieci i młodzieŜy głęboko upośledzonej funkcjonuje jeden ośrodek rehabilitacyjno-wychowawczy.8 pozostałe ponadgimnazjalne: – dla młodzieŜy * 9.d. – brak danych 376 b. Wskaźnik zmianowo ści * * * 1.Tab. W tych ostatnich sytuację pogarsza ponadprzeciętny udział roczników szkolnych. − 1300 dzieci w wieku 7–12 lat uczy się w jedenastu szkołach podstawowych. W dzielnicy Zachód w rejonie Osowej sytuacja uległa poprawie po oddaniu do uŜytkowania gimnazjum przy ul. 52 .7 * przedszkola: 62 6. Poza tym spośród trzech małych szkół podstawowych w tej dzielnicy jedna (w Kokoszkach Przemysłowych) została zlikwidowana.5 * – wypełnienie pozycji jest niemoŜliwe lub niecelowe b.d.2 – w tym klasy „0” 59 2.d. Wśród gimnazjów w dzielnicy Południe najlepsza sytuacja występuje na Chełmie.9 i 2.2. a w tych. Charakterystyka systemu oświaty publicznej w Gdańsku na koniec 2006 r.8 * Oprócz szkół ujętych w tabeli na terenie Gdańska funkcjonują: − szkoły podstawowe i gimnazja przy czterech szpitalach.d. − cztery zawodowe szkoły specjalne.d. Wysoki wskaźnik zmianowości (1. Liczba pomiesz czeń do nauki 297 * 14 1078 * 37 585 53 b. Zakoniczynie i Jasieniu zaś współczynniki zmianowości osiągają poziom 1. a prawie 1600 – dla dorosłych. 28 b. 447 b. 341 b.5 tys.d.9 i 1.2 licea ogólnokształcące: – dla młodzieŜy 23 9.0 – w tym oddziały „0” * 1. − szkoły artystyczne: muzyczne i baletowa. − 500 uczniów uczęszcza do liceów ogólnokształcących dla młodzieŜy.6. 2. gdzie poza Chełmem funkcjonują tylko trzy przedszkola.6 – dla dorosłych * 3. współczynnik zmianowości wynosi 1.d.3 – dla dorosłych 2 0. − dla dzieci autystycznych funkcjonuje jedno przedszkole specjalne. dwie szkoły o profilu medycznym.2 – specjalne 3 0. Zła sytuacja utrzymuje się w dzielnicy Południe.8) jest teŜ na Chełmie w Szkole Podstawowej nr 8. − 260 gdańskich sześciolatków uczy się w przedszkolach i szkołach.d. 458 b. gdzie przy dobrym wyposaŜeniu w obiekty dydaktyczne występuje niŜ demograficzny roczników szkolnych. Najlepsza dostępność do obiektów edukacyjnych jest w dzielnicach Oliwa.3 – specjalne 5 0. osób uczęszcza do szkół policealnych dla dorosłych (duŜy wybór szkół). Ŝe na przykład w Jasieniu udział 7–12-latków w całej populacji jest prawie dwukrotnie wyŜszy od przeciętnej dla miasta.2 gimnazja: – dla młodzieŜy 37 13.d. W tych dzielnicach są w większości dobre warunki nauczania.1 szkoły podstawowe: 61 24.

których w 2005 r. Większość nich mieści się we Wrzeszczu.2 tys. czyli budynki i sprzęt. Słowackiego). Z kolei część mieszkańców Oliwy Górnej korzysta z opieki lekarskiej na śabiance i na Przymorzu. Na Chełmie powiększono POZ przy ul. Beniowskiego). ośrodek interwencji kryzysowej. kluby środowiskowe. jest dobrze rozwinięta (3. Śródmieściu i Oliwie. W 2005 r. Ochrona zdrowia W Gdańsku w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) działają wyłącznie niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. w tym kościołów. niepełnosprawnych i dla osób z zaburzeniami psychicznymi). galerie. Orunia Olszynka (Trakt św. Obecnie działają trzy takie placówki dla 6–8 osób kaŜda. Polanki – Szpital Marynarki Wojennej).3). słuŜba medycyny pracy. Oliwa Górna (ul.8. w Śródmieściu Historycznym. kontraktowane przez miasto w podmiotach niepublicznych i równieŜ w podmiotach niepublicznych niekontraktowane przez miasto) i 130 miejsc w dziennych DPS prowadzonych przez gminę. W 2005 r. Mickiewicza równieŜ wymaga remontu. Wrocław – 79. Nową formą opieki nad osobami starszymi są rodzinne domy pomocy. Przy okresowym braku miejsc część podopiecznych jest kierowana do ośrodków poza Gdańskiem. Centrum powiadamiania ratunkowego jest zlokalizowane we Wrzeszczu Górnym przy ul. Najgorsza dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej jest w dzielnicach Zachód i Południe. Szpital Marynarki Wojennej – tu się mieści urządzone lądowisko dla helikopterów). Warszawa – 63. na Zaspie. Oliwa i Port. Śródmieście Historyczne (ul. Domy kultury są zlokalizowane w Letnicy.5%. a potencjał bazy wystarczający. spółdzielnie lekarskie) oraz 210 praktyk lekarskich. W zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Gdańsku działa 128 zakładów (w tym przychodnie POZ. ośrodki wsparcia (dla bezdomnych. mniej niŜ w większości innych miast Polski (Poznań – 100. było 141. w Siedlcach (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – tu się mieści oddział ratunkowy dla dorosłych i dla dzieci) oraz w Oliwie Górnej (7. 5.5. biblioteki i kościoły. co zaŜegnało konieczność znalezienia lokalizacji zastępczej. w których MOPS kontraktuje miejsca. W stosunku do roku 2000 liczba miejsc spadła o 14. a przychodnia przy ul. Poszczególne elementy systemu opieki społecznej to: domy pomocy społecznej (DPS) (pobytowe i dzienne) dla osób starszych i dla dzieci oraz młodzieŜy upośledzonej. Wojciecha). rehabilitacyjne. Sieć aptek. W zakresie ratownictwa medycznego działają cztery szpitalne oddziały ratunkowe: referencyjny we Wrzeszczu Górnym (Akademickie Centrum Kliniczne).8. w Gdańsku funkcjonowało 9 Ŝłobków (wszystkie są prowadzone przez miasto). Wrzeszcz. Oruni i w Sobieszewie. Niemalejące potrzeby w zakresie opieki społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz podmioty niepubliczne. ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. Sosnowej (w bazie Państwowej StraŜy PoŜarnej). rodzinne i inne. Generalnie jednak sieć kościołów katolickich w nowych dzielnicach wydaje się nadąŜać za rozwojem sieci osadniczej. Kilińskiego. W mieście jest 10 szpitali ogólnych. Baza materialna. W dzielnicach rozwojowych jest tylko jeden obiekt (na Chełmie). tj. mieszkańców na jedną aptekę) nawet w rejonach nowego zainwestowania miejskiego. Warszawskiej. Sytuacja we Wrzeszczu Dolnym uległa poprawie po wyremontowaniu budynku przychodni przy ul. są dzierŜawione od miasta. Jednak część mieszkańców tej jednostki urbanistycznej korzysta z obiektów w Nowym Porcie. 53 . Podmioty POZ podpisują umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. domy dziecka. Wrzeszcz Górny (ul. W Gdańsku jest zlokalizowanych duŜo obiektów specjalistycznych usług medycznych o znaczeniu ponadlokalnym.1. Na dolnym tarasie dostępność do przychodni jest na ogół dobra. w jednostce urbanistycznej Zaspa (Szpital Specjalistyczny św. placówki socjalizacyjne. który jest największy w nowo wybudowanych osiedlach południowej części Gdańska charakteryzującej się młodą strukturą wieku mieszkańców. W niektórych jednostkach (Siedlce i Nowy Port) istnieje nadpodaŜ potencjału w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego. placówki opiekuńczowychowawcze (ogniska. w których było 530 miejsc. Typowa dla krajów wysoko rozwiniętych tendencja spadku liczby miejsc szpitalnych jest konsekwencją wprowadzania takich metod leczenia. który zapewnia świadczenia w zakresie ochrony zdrowia w ramach środków finansowych pochodzących ze składek na ubezpieczenia zdrowotne. Orzeszkowej – 2 karetki i ul. mieszkańców wynosiła 65. Zespoły transportu chorych (karetki) w liczbie ośmiu sztuk są rozmieszczone w następujących miejscach: Oliwa Dolna (ul. Rozmieszczenie tych obiektów nie w pełni odpowiada geografii popytu. W 2005 r. liczba łóŜek na 10 tys. Sosnowa). na Stogach.4) i lokalnym: domy kultury i kluby. które stosuje preferencyjne stawki najmu dla podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej. W dzielnicy Zachód w związku z mniejszą gęstością zaludnienia są rejony gorszej dostępności do usług kultury. Długie Ogrody). powiatowe. w ramach opieki nad starszymi w Gdańsku funkcjonowało 380 miejsc w całodobowych domach pomocy społecznej (gminne. Lublin – 107.5. a uczęszczało do nich 585 dzieci. pozostałe są zlokalizowane w dzielnicach Śródmieście. Pozostałe elementy infrastruktury społecznej o znaczeniu lokalnym Mieszkańcy Gdańska mają satysfakcjonującą ofertę spędzania wolnego czasu w obiektach kultury o znaczeniu ponadlokalnym (omówionych w podrozdziale 1. Dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują dzienne domy samopomocy (20 miejsc dla dorosłych i 30 dla młodzieŜy).7. interwencyjne). Klukowo Rębiechowo (ul. Wojciecha Adalberta). jak chirurgia jednego dnia czy leczenie na oddziałach dziennych.

studia masaŜu. solaria. Usługi komercyjne z zakresu rekreacji i odnowy biologicznej pojawiają się w miarę wzrostu popytu i są zlokalizowane w ośrodkach usługowych na terenach mieszkaniowych. jarmarki świąteczne). − pobicia i bójki. − rejon osiedli Zaspa. 5. − napady połączone z rabunkiem. lasy). salony odnowy biologicznej. fitness cluby. − Orunia Dolna. − Siedlce. Dotyczy to zwłaszcza terenów rozwojowych (dzielnice Południe i Zachód) oraz Śródmieścia. plaŜe.Mieszkańcy miasta mają w miarę zadowalający dostęp do szerokiej oferty obiektów sportowo-rekreacyjnych zarówno terenowych (ZOO. w hotelach i klubach sportowych. − rejon Akademii Medycznej i Politechniki. W zakresie obiektów kubaturowych o znaczeniu osiedlowym (główną rolę odgrywają sale gimnastyczne) największe braki występują w dzielnicy Południe.9. np.1. Trasa narciarstwa biegowego została wyznaczona w lasach TPK. gdzie niektóre szkoły funkcjonują w starych budynkach pozbawionych sal gimnastycznych. Do rejonów. w ramach akcji Bezpieczne Miasto oraz informacji uzyskanych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gdańska. kradzieŜe z włamaniem i kradzieŜe mienia). Wielkie Przymorze. Ŝe ta sieć jest za rzadka. Według badań przeprowadzanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku16 najczęstszymi rodzajami przestępstw są: − kradzieŜe samochodów. włamania. Bezpieczeństwo mieszkańców i turystów najbardziej jest zagroŜone w sezonie letnim oraz podczas imprez masowych (Jarmark św. najczęściej dokonywanych pod wpływem alkoholu. w których odnotowano częste. najuciąŜliwsze typy wykroczeń. − Stare Miasto. 17 Wg powyŜszej analizy za obszary zagroŜone uznano te miejsca. Liczba i rozmieszczenie basenów sugerują. w lasach wrzeszczańskich. parki. ale w śnieŜne zimy warunki dla tej formy aktywności istnieją równieŜ w innych częściach miasta. bary tlenowe. na Wyspie Sobieszewskiej (określanej mianem raju dla aktywnych) i w dzielnicy Kokoszki Mieszkaniowe. sauny. Na Stoku. kręgielnie). Baseny pływackie są zlokalizowane przy dziewięciu szkołach (w tym przy AWFiS i PG). Podobne uwagi dotyczące nasycenia liczbą obiektów naleŜy sformułować odnośnie do lodowisk czy skate parków. − rejon katedry w Oliwie i stara Oliwa. kradzieŜe rozbójnicze i wymuszenia. Długie Ogrody i Wyspa Spichrzów. tj. Osiek i rejon Dworca PKP Gdańsk Główny. rocznie. sale wychowania fizycznego. Przestępczość Według danych przekazanych przez Komendę Miejską Policji w Gdańsku w ostatnich czterech latach liczba zdarzeń przestępczych w mieście wynosiła około 32 tys. naleŜą: − Dolne Miasto. a takŜe przestępstwa gospodarcze oraz drogowe. 80 km) pokrywająca coraz większe rejony miasta. włamania i w następnej kolejności rozboje i wymuszenia. − Biskupia Górka – rejon ul. − rejon Nowych Szkotów i przystanku SKM Gdańsk Politechnika. 54 . w których odnotowano pewną liczbę wykroczeń w postaci zaczepek lub drobnych kradzieŜy. Ŝe mają rangę ponadosiedlową. − wandalizm agresywnej młodzieŜy. w których występuje najwięcej zdarzeń przestępczych we wszystkich wymienionych grupach. bójki.9. sale bilardowe. Za obszary niebezpieczne uznano miejsca. Analizę sporządzono na podstawie zgłoszonych danych. 16 Dane wg analizy wykroczeń i przestępstw wykonanej w 2002 r. naleŜą17: − Orunia Górna. jak i kubaturowych (sztuczne lodowisko. kradzieŜe samochodów. − rejon osiedla Morena. − rejon przystanku SKM Gdańsk Przymorze. baseny pływackie. Najbardziej dotkliwie odczuwalne przez mieszkańców miasta są kradzieŜe mienia. oraz w dzielnicy Zachód. Coraz większe znaczenie rekreacyjne ma jazda na rowerze. które moŜna określić jako zagroŜone występowaniem zdarzeń przestępczych o mniejszej częstotliwości ich występowania. Wg informacji uzyskanych w WZK UM omówione tendencje utrzymały się w latach następnych. Uprawianiu tej formy rekreacji sprzyja dynamicznie rozwijająca się sieć ścieŜek rowerowych (ok. Dominika. siłownie. bójki i pobicia. uszkodzenia ciała. − Dolny i Górny Wrzeszcz. Bezpieczeństwo publiczne 5. Do najbardziej niebezpiecznych rejonów. co oznacza. gdzie sieć szkół jest niepełna. a nawet wyŜszą. Do tej ogólnej liczby wlicza się przestępstwa o charakterze kryminalnym (w tym zabójstwa. śabianka.

Wojska Polskiego – Polanki – Chrzanowskiego. Terenem bezpośredniego zagroŜenia powodzią jest ponadto (na podstawie ustawy Prawo Wodne) obszar pasa nadbrzeŜnego (w skład którego wchodzą pas techniczny. Wojciecha i na południe od Opływu Motławy i ul. Istniejące obiekty osłony przeciwpowodziowej zlokalizowane w granicach administracyjnych Gdańska. – część Letnicy.− Ptaszniki (rejon ul. Olszynkę. część Przeróbki. przy właściwej ich eksploatacji gwarantują (z wyłączeniem Kanału Raduni oraz krótkich odcinków rzeki Motławy i Kanału Rudnickiego) bezpieczne przeprowadzenie wód miarodajnych i kontrolnych. Hallera – Wczasy w Brzeźnie. − Raduni. DuŜe prawdopodobieństwo przeciąŜenia kanału oraz zły stan techniczny obwałowania stwarzają realne zagroŜenie powodziowe dla Oruni Dolnik.80 m n. Stan techniczny koryta kanału. dramatycznie udowodnione przez powódź w lipcu 2001 r. a takŜe tereny nieobwałowane tych cieków wyznaczone przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (RZGW): − rezerwat Ptasi Raj na Wyspie Sobieszewskiej. 55 . sztormowe od Zatoki Gdańskiej. Tereny naraŜone na niebezpieczeństwo powodzi Na obszarze Gdańska występują tereny zagroŜenia powodzią. Błonia (tj.p. − na wyspie Stogi – fragmenty Górek Zachodnich. nawalnych opadów i spływu wód roztopowych ze zlewni Motławy i Raduni. Podmiejskiej). − Suchanino.9. a więc uchodzącymi do niego potokami oraz spływami bezpośrednimi. pas ochronny brzegu morskiego oraz teren portu morskiego) zagroŜony wodami Zatoki Gdańskiej. roztopowe. mimo iŜ nie ustanowiono dla nich statusu prawnego terenów potencjalnego zagroŜenia powodzią. część Krakowca. wymagają jednakŜe szczególnej uwagi ze względu na istniejące niebezpieczeństwo wystąpienia zjawisk powodziowych w razie zniszczenia lub uszkodzenia budowli hydrotechnicznych. Rudniki. − rejon ul. – część Krakowca. słuŜą do bezpiecznego przeprowadzenia wód wezbraniowych i stanowią tereny bezpośredniego zagroŜenia powodzią. a szczególnie jego prawostronnego obwałowania jest obecnie katastrofalny. − Martwej Wisły (wzdłuŜ Wyspy Sobieszewskiej – prawostronne). W Gdańsku opisane obszary obejmują międzywala rzek: − lewostronne Wisły oraz Wisły Przekop. − rejon centrum handlowego ETC na Zaspie. Na terenie miasta Gdańska mogą wystąpić powodzie opadowe. Biały Dworek. – południową część Wyspy Sobieszewskiej (polder Sobieszewo). a wchodzące w skład Gdańskiego Węzła Wodnego (GWW) obejmującego zlewnię rzeki Martwej Wisły. Intensywne zainwestowanie miejskie górnego tarasu spowodowało znaczne zwiększenie objętości spływających do Kanału Raduni wód opadowych. Kanał Raduni jest urządzeniem wodnym wykonanym w XV w. jest dotknięta patologiami społecznymi. Elbląskiej). Wyspy Zielone. − rejon al. Wrzeszcza i Nowego Portu. Poszczególne rodzaje powodzi mogą się przenikać lub występować równocześnie na jednym obszarze. 5. − rejon plaŜy na Stogach. zlokalizowane w strefie urządzeń piętrzących lub budowli ochronnych w pasie technicznym.. Większość obszarów. Powstańców Warszawskich – Dąbrowskiego. − rejon ul. − Niedźwiednik. Reduta Płońska. zasilanym wodami zlewni lewostronnej. − Motławy (prawostronne powyŜej ujścia rzeki Raduni). − Opływu Motławy. Partyzantów – Słowackiego – Reymonta.2. Obszary chronione wałami przeciwpowodziowymi. Stogów i Przeróbki. zatorowe i będące wynikiem katastrofy technicznej. − Rudniki. na których występują róŜnego rodzaju zdarzenia przestępcze. Opisane wyŜej obszary obejmują: – Orunię Dolnik. Tereny znajdujące się na międzywalu (od koryta rzeki do wału przeciwpowodziowego) oraz pomiędzy korytem rzeki a brzegiem nieumocnionym do rzędnej 1. przekraczające wielokrotnie moŜliwości przepustowe obiektu. − Chełm. − rejon ul. Najbardziej niekorzystna sytuacja moŜe wystąpić w wypadku nałoŜenia się zjawisk wezbrań sztormowych. tereny na wschód od Traktu św.m. − fragment polderu Płonia Wielka. − Gęsia Karczma.

W rejestrze potencjalnych sprawców powaŜnych awarii przemysłowych na terenie Gdańska znajduje się 9 zakładów (aneks nr 13). bazy magazynowo-dystrybucyjne ciekłych i gazowych produktów naftowych oraz terminale przeładunkowe substancji niebezpiecznych.3. remont koryta oraz wykonanie dodatkowych kontrolowanych zrzutów z kanału do rzeki Raduni.m.50 m n. oraz zrzut nr 1 do Opływu Motławy w rejonie ul. Ograniczenie przepływów w potokach przewiduje się uzyskać dzięki zlokalizowaniu w zlewniach 18 zbiorników retencyjnych (w tym 4 w całości i 2 w części poza granicami administracyjnymi Gdańska) o łącznej pojemności 480 tys.Obecnie realizowany jest program budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych w zlewni Kanału Raduni. m3. Na skutek stałego podnoszenia się poziomu wód morskich naleŜy przewidywać moŜliwość występowania powodzi morskich do rzędnej 2. Wykonano ponadto zrzut ulgi nr 3 z Kanału Raduni do rzeki Raduni w Św. Odrębnym problemem jest kolektor sanitarny tłoczny ułoŜony w dnie Kanału Raduni (omówiony w podrozdziale 7. W ramach tego programu przewidziano maksymalną moŜliwą do osiągnięcia redukcję przepływów w zasilających kanał ciekach. Skupienie duŜych obszarów zwartej zabudowy mieszkaniowej wzdłuŜ głównych szlaków komunikacyjnozaopatrzeniowych oraz bezpośrednie sąsiedztwo z niektórymi zakładami przemysłowymi powodują.2). Zaroślak. Aneksy nr 11 i 12 zawierają wykazy cieków podstawowych oraz istniejących urządzeń osłony przeciwpowodziowej chroniących Gdańsk.9. Wojciechu.p. ZagroŜenia na skutek awarii Awaria urządzeń zawierających substancje toksyczne lub niebezpieczne oraz kolizja środków transportowych przewoŜących takie materiały moŜe stanowić zagroŜenie Ŝycia i zdrowia mieszkańców miasta.m. 5. 56 . Są to głównie zakłady mające znaczne ilości substancji łatwo palnych. Brak obwałowania Kanału Rudnickiego na odcinku 200 m w rejonie ujściowym stanowi zagroŜenie dla polderów Olszynka i Rudniki. Bezpieczne przeprowadzenie wód miarodajnych i kontrolnych w obrębie całego GWW będzie moŜliwe po dokonaniu remontu i korekt rzędnych istniejących obwałowań rzeki Motławy i rzeki Raduni na odcinkach połoŜonych poza granicami Gdańska. Brak lewostronnego obwałowania rzeki Motławy na odcinku 260 m powyŜej Grodzy Kamiennej powoduje zagroŜenie powodziowe obszaru połoŜonego na zachód od ulic Mostowej i Sandomierskiej. Związane ze spiętrzeniami sztormowymi poziomy wód gruntowych mogą wzrastać okresowo nawet do rzędnej 1.25 m n. do rzeki Motławy oraz do Opływu Motławy. a takŜe środowiska przyrodniczego. przy granicy z miastem Pruszcz Gdański. obok istniejącego kanału ulgi powyŜej wlotu Kanału Raduni do syfonu pod torami PKP.p. Ŝe największe zagroŜenia występują w Śródmieściu i Nowym Porcie. W ostatnich latach zrealizowano na górnym tarasie 4 zbiorniki retencyjne na korytach głównych Potoku Oruńskiego i Potoku Maćkowy oraz wykonano bądź zmodernizowano z przystosowaniem do funkcji retencyjnej 3 zbiorniki na rowach i kolektorach bocznych.

Rakoczego i Nowolipie. − drogi wojewódzkiej nr 221 relacji Gdańsk–Przywidz–Kościerzyna (w granicach Gdańska: ul. Wały Jagiellońskie. Podsystem drogowy Gdańsk jest węzłem następujących dróg krajowych i wojewódzkich: − drogi krajowej nr 1 relacji Gdańsk–Świecie–Toruń–granica państwa w Cieszynie (w granicach Gdańska: ul. Chłopskiej. 57 . morskiego. Opata Rybińskiego. Podwale Grodzkie. Grunwaldzka. Turystyczna. Nowe Ogrody. al. Świętokrzyska. Stary Rynek Oliwski. Podmiejska). Słowackiego). Okopowa. Elbląska). trasy średnicowej i osi dolnego tarasu zapewniają następujące ciągi uliczne: − ul. ul. Kartuska – Armii Krajowej – Podwale Przedmiejskie. Zwycięstwa. Poprzeczne powiązania zachodniej Obwodnicy Trójmiasta. − linia kolejowa E 65 relacji Gdynia–Gdańsk–Tczew. − drogi wojewódzkiej nr 218 relacji Gdańsk–Chwaszczyno–Wejherowo (w granicach Gdańska: ul. rowerowego i pieszego. Centralne pasmo komunikacyjne stanowi główny korytarz komunikacyjny aglomeracji gdańskiej. − ul. Hucisko. Rozwój dzielnic Zachód i Południe ułatwiła zbudowana w latach 70. Spacerowa – Opata Rybińskiego – Pomorska lub Piastowska. i 80. Wyspiańskiego. − drogi wojewódzkiej nr 468 relacji Gdańsk (droga nr 1) – Sopot–Gdynia (droga nr 6) (w granicach Gdańska: al. − drogi krajowej nr 6 relacji granica państwa w Kołbaskowie–Szczecin–Słupsk–Gdynia–Gdańsk (w granicach Gdańska: Obwodnica Trójmiasta). − ul. − drogi wojewódzkiej nr 501 relacji Przejazdowo–Sobieszewo–Świbno–Krynica Morska (w granicach Gdańska: ul. − brakiem sprawnego połączenia osi dolnego tarasu ze Śródmieściem. ul. Wały Piastowskie. Starogardzka. Marynarki Polskiej. w której skład wchodzą ulice Potokowa. − przeciąŜeniem trasy średnicowej. Podwale Przedmiejskie. Kielnieńska). kolejowego z wydzieloną szybką koleją miejską. Jana z Kolna. tramwajowego oraz autobusowego. System transportowy System transportowy Gdańska składa się z podsystemów: drogowego. Kartuska. − ul. Oliwska od bazy promowej. Trakt Św. − brakiem ciągu ulicznego odciąŜającego trasę średnicową w obrębie centralnego pasma komunikacyjnego i umoŜliwiającego ominięcie Śródmieścia. Rybołowców. Boguckiego). Wały Jagiellońskie. Trakt Św. − drogi wojewódzkiej nr 472 relacji droga 468–Port Lotniczy w Rębiechowie (w granicach Gdańska i ul. zachodnia Obwodnica Trójmiasta oraz oś górnego tarasu. 6. − drogi wojewódzkiej nr 222 relacji Gdańsk–Godziszewo–Starogard Gdański–Skórcz (w granicach Gdańska: ul. Wojciecha. Wojciecha). Wolności. Małomiejska. al. portach lotniczym i morskim oraz kolejowych stacjach przeładunkowych. W skład pasma wchodzą: − uliczna trasa średnicowa biegnąca ulicami: al. lotniczego. Grunwaldzka). Rozwój terenów zurbanizowanych na dolnym tarasie w części zachodniej ułatwiła powstała w latach 70. uliczna oś dolnego tarasu składająca się z ulic: Gospody. Legionów. Rzeczypospolitej. Istniejący układ uliczny Gdańska charakteryzuje się: − brakiem układów obwodowych na kierunku drogi nr 7. co powoduje dodatkowe obciąŜenie układu ulicznego ruchem tranzytowym z duŜym udziałem ruchu towarowego. Wały Jagiellońskie. Zwycięstwa. − wydzielona linia Szybkiej Kolei Miejskiej relacji Rumia–Gdynia–Sopot–Gdańsk. al. − ul. Okopowa. Słowackiego – Kościuszki. Spacerowa. Poszczególne podsystemy są zintegrowane w węzłach przesiadkowych opartych na stacjach kolejowych. Rozwój przestrzenny miasta spowodował. Starogardzka). − drogi krajowej nr 7 relacji śukowo–Gdańsk–Elbląg–Warszawa–granica państwa w ChyŜnem (w granicach Gdańska: ul. Świętokrzyska – Małomiejska.6. Ŝe historyczny pasmowy układ uliczny oparty na centralnym paśmie komunikacyjnym rozwinął się w kierunkach nowych dzielnic w paśmie przymorskim na wschodzie oraz na Wysoczyźnie – w kierunkach zachodnim i południowym. przystankach Szybkiej Kolei Miejskiej.1.

Podwale Przedmiejskie – al. W latach 1992–2002 wybudowano 11 km dróg rowerowych. Problem ten dotyczy szczególnie obszarów centralnych Śródmieścia i Wrzeszcza. autobusowym: miejskim. Potokowa. Hucisko – Targ Drzewny. W zasięgu obsługi podsystemów zintegrowanych w tym węźle znajdują się Oliwa Dolna i Górna oraz północna część dzielnicy Zachód. Pomorskiej. pozwalającej na poŜądane sterowanie i kontrolę parkowania w rejonach nadmiernie przeciąŜonego układu ulicznego. SKM. Węzły przesiadkowe powstały przy stacjach kolejowych. prędkość komunikacyjna. − podsystem miejskiej komunikacji autobusowej obsługującej tereny zurbanizowane pozostające poza zasięgiem obsługi tramwaju i Szybkiej Kolei Miejskiej. Toruńska. W tej sytuacji niezbędne staje się wprowadzenie odpowiedniej polityki parkingowej w mieście. Opata Rybińskiego – Piastowska. Szybką Kolej Miejską. oraz indywidualnym zmotoryzowanym i pieszym. regionalnym. Kościuszki. części centralnej dzielnicy Zachód oraz północnych rejonów dzielnicy Port. Kołobrzeska – BaŜyńskiego.2. krajowym i międzynarodowym. − podsystem komunikacji tramwajowej rozbudowany dotychczas tylko na dolnym tarasie Gdańska (w trakcie realizacji znajduje się linia na Chełm). Tu następuje przepływ pasaŜerów pomiędzy transportem kolejowym. W zasięgu obsługi zintegrowanych w nim podsystemów pozostają tereny dzielnic: Śródmieście. takich jak ul. i pierwszych latach XXI w. największym i najbardziej obciąŜonym węzłem w skali miasta i metropolii. 6. regionalnego. Południe oraz południowe rejony Wrzeszcza i dzielnicy Zachód. Blisko 4 km ścieŜek rowerowych wykonano w ramach realizacji inwestycji drogowych. Wyspiańskiego – Do Studzienki. Słowackiego (odcinek dolny we Wrzeszczu). ul.przeciąŜeniem skrzyŜowań trasy średnicowej z ciągami układu poprzecznego: ul. ul. ul. komunikację tramwajową oraz transport indywidualny zmotoryzowany i pieszy. między innymi wzdłuŜ ul. a takŜe pasaŜerskiego transportu morskiego i lotniczego. 6. Hallera (odcinek po zachodniej stronie terenów PKP) we Wrzeszczu.5 mln. ul.4. Węzeł przesiadkowy Wrzeszcz powstał po zachodniej stronie terenów kolejowych. którego częstotliwość kursowania. a w latach 1998–2004 – do 34 mln pasaŜerów. ul. ul. Ŝe jest najkorzystniejszym elementem w systemie komunikacji pasaŜerskiej aglomeracji gdańskiej. 400 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców Gdańska oraz przewidywanym w okresie pełnego nasycenia motoryzacją indywidualną na poziomie 500 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców. W latach 1994–1998 wielkość przewozów spadła z 56 mln pasaŜerów rocznie do 42. miejską komunikację autobusową i tramwajową oraz transport indywidualny zmotoryzowany i pieszy. Armii Krajowej. dostateczny komfort podróŜowania i niezaleŜność od warunków atmosferycznych sprawiają. nastąpił ogólny spadek (z 60% do 40%) udziału transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych. krajowego i międzynarodowego oraz indywidualnego transportu samochodowego i rowerowego. ul. W latach 90. takich jak ul. − zaniŜonymi parametrami technicznymi ciągów ulicznych poprzecznych do trasy średnicowej. 58 . W zasięgu obsługi podsystemów zintegrowanych w tym węźle znajdują się tereny Wrzeszcza Dolnego i Górnego. Spacerowa w Oliwie. ul. ul. Węzeł przesiadkowy Gdańsk Główny jest najwaŜniejszym. tramwajowym. integrując komunikację kolejową. integrując komunikację kolejową. Ŝe systematycznie spada wielkość przewozów pasaŜerskich SKM. Armii Krajowej. czyli o 24%. czyli o dalsze 20%. miejską komunikację autobusową. Hallera i w parku Jelitkowskim. Dynamiczny rozwój indywidualnej motoryzacji sprawił. Jaśkowa Dolina – Dmowskiego. Węzeł przesiadkowy Oliwa powstał po obu stronach stacji kolejowej. ul. Podsystem tras rowerowych System tras rowerowych w mieście tworzony jest od roku 1992. co trzeba ocenić zdecydowanie negatywnie. tramwajowego. Mimo to jest to środek transportu. Podsystemy transportu zbiorowego W skład podsystemów zbiorowego transportu pasaŜerskiego Gdańska wchodzą: − Szybka Kolej Miejska relacji Wejherowo–Gdańsk z ośmioma przystankami pasaŜerskimi na terenie Gdańska. kształtującym się obecnie na poziomie ok. autobusowomiejskiego. Funkcję głównego przewoźnika w obszarze aglomeracji pełni Szybka Kolej Miejska łącząca wszystkie miasta i dzielnice znajdujące się na jej trasie od Wejherowa do Gdańska. Słowackiego –Kościuszki. Podmiejska – Świętokrzyska w Gdańsku Południe. Przy wysokim poziomie motoryzacji indywidualnej. − 6. Port. ul.3. Jantarowej. problem parkowania staje się waŜnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie systemu transportowego miasta. Węzły przesiadkowe Węzły przesiadkowe integrują podsystemy transportu kolejowego (pasaŜerskiego).

Podsystem pasaŜerskiego transportu wodnego Podsystem komunikacji morskiej obsługuje powiązania w obszarze Morza Bałtyckiego i oceanu światowego oraz sezonowo powiązania w rejonie Zatoki Gdańskiej i wybrzeŜa środkowego. okazjonalnie wykorzystywanym przez średniej wielkości statki wycieczkowe. których obecne wykorzystanie jest na niskim poziomie kilkudziesięciu wagonów na miesiąc. − Bursztynowa Trasa Rowerowa R-9 Bałtyk–Adriatyk – przebiegająca ulicami: Trakt św. Lecha Wałęsy. Ruch statków wycieczkowych. − przystanie dla statków białej floty usytuowane przy Długim PobrzeŜu na Głównym Mieście i przy nabrzeŜu Westerplatte obsługujące w sezonie turystycznym połączenia w obrębie Zatoki Gdańskiej. o niewystarczających parametrach technicznych. System miejskich ścieŜek rowerowych wiąŜe się z systemem pozamiejskim. Na stacjach kolejowych Gdańsk Główny. Elbląska. Cienista. 6.. Wojciecha. Obsługa towarowa portu wewnętrznego w Gdańsku jest prowadzona z jednotorowej linii lokalnej Gdańsk Główny–Nowy Port z systemem grup torowych Gdańsk Zaspa w Letnicy. Przez Gdańsk przebiegają następujące szlaki międzynarodowe: − Hanzeatycka Trasa Rowerowa R-10 – przebiegająca Pasem Nadmorskim Zachodnim. Gdańsk Wrzeszcz. Podsystem ten obejmuje: − bazę promową w Nowym Porcie z nabrzeŜem przystosowanym do obsługi promów o maksymalnej długości 140 m oraz z zapleczem: obsługi pasaŜerów. Hallera. Oliwa i Kłodno znajdują się ładownie publiczne. 80 km. słuŜy wydzielona dwutorowa linia kolejowa na wyspę Stogi z jednotorowym mostem nad Martwą Wisłą. podobnie jak białej floty. W obszarze aglomeracji gdańskiej znajdują się dwa lotniska obsługujące ruch cywilny: w Rębiechowie i Pruszczu Gdańskim. jak i międzynarodowej. Damroki i Jaśkowa Dolina. która na terenie Gdańska ma przystanek w Osowej. Podwale Staromiejskie. Benzynowa. administracyjnym i parkingowym. Do obsługi przewozów towarowych.6.5 km ścieŜek rowerowych z chodników ulic Chłopskiej. – Pruszcz Gdański–Gdańsk Olszynka–Wisła Most. Wrzeszcz. Pod względem wielkości ruchu pasaŜerskiego i towarowego zajmuje on czwarte miejsce w Polsce – po warszawskim Okęciu. Płońska. W układzie tras regionalnych znajdują się: − trasa 116 (Gdańsk–Kolbudy–Nowa Kaczma–Kościerzyna–Dziemiany) – przebiegająca ulicami: Świętokrzyską. 59 . ulicami: Hallera. Gdańsk Główny. − trasa 133 (Gdańsk–Gdynia–Sopot–Kartuzy–Sulęczyno–Bytów). Baza promowa przez cały rok obsługuje promy kursujące regularnie do Nynashamn koło Sztokholmu. Zwycięstwa. z rozbudowanym systemem grup torowych na Olszynce i Przeróbce. krajowe i w ograniczonym zakresie międzynarodowe. – Gdańsk Główny–Reda–Wejherowo–Słupsk–Koszalin–Białogard–Stargard Szczeciński. Podsystemy transportu kolejowego Komunikacja kolejowa obsługuje połączenia pasaŜerskie regionalne. Grunwaldzkiej. − przystań przy towarowym NabrzeŜu Oliwskim. Stągiewna. Podmiejską. Rajska. Długie Ogrody.7. Port Lotniczy Gdańsk im. lotniskach w Krakowie i Katowicach. al. Podsystem transportu lotniczego Podsystem komunikacji lotniczej obsługuje połączenia krajowe i międzynarodowe. Od 2000 r. odbywa się w okresie sezonu turystycznego. Lokalna linia kolejowa Gdynia–Kościerzyna–Nowa Wieś Wielka. Długi Targ.Sikorskiego. Zwycięstwa. Okopowa. Główną osią kolejową jest linia magistralna E 65 relacji Gdynia–Gdańsk–Warszawa–Katowice–Wiedeń–Rijeka ze stacjami Gdańsk Oliwa. system ten jest rozbudowywany zgodnie z koncepcją sieci tras rowerowych miasta Gdańska. Turystyczna.5. 6. znajdujący się w granicach administracyjnych Gdańska. Obsługują ruch pasaŜerski indywidualny i zmotoryzowany oraz samochodowy transport towarowy. jest portem lotniczym o duŜym znaczeniu zarówno w skali krajowej. Wydzielono równieŜ 9. − trasa 117 (Gdańsk–Skarszewy–Starogard–Pelplin–Gniew) – przebiegająca ulicą Starogardzką. Jest to bardzo atrakcyjny kapitał wyjściowy do dynamicznego rozwoju transportu lotniczego. Trasy te dotąd nie mają odrębnych ścieŜek rowerowych. środkowego wybrzeŜa Polski i połączenia do Kaliningradu. Boguckiego. Zwycięstwa i ul. Ogólna długość ścieŜek rowerowych wynosi ok. 6. − Terminal Promowy Westerplatte z jednym stanowiskiem promowym. szczególnie Portu Północnego. − trasa 118 (Ryjewo–Malbork–Tczew–Świbno). Rzeczpospolitej oraz al. W Gdańsku łączą się następujące linie kolejowe o znaczeniu państwowym: – Gdańsk Główny–Malbork–Działdowo–Warszawa Wsch. Sukcesywnie są wykonywane ścieŜki rowerowe między innymi wzdłuŜ ul. W sezonie letnim promy kursują codziennie. Małomiejską. obecnie rozbudowywany do trzech stanowisk. ma pewne znaczenie dla dojazdów do pracy i wyjazdów weekendowych. celnym. al. Grobla.

Ponadto wokół lotniska wyznaczono obszar ograniczonego uŜytkowania związany z hałasem. Droga startowa ma długość 2800 m i szerokość 45 m.Utrzymuje regularne połączenia lotnicze z Warszawą i niektórymi waŜnymi miastami europejskimi: Hamburg. Zarząd Portu Lotniczego dysponuje dokumentacją rejestrową. Rzym. było ich 350 tys. W przeliczeniu na liczbę pasaŜerów oznacza to 3–4 mln pasaŜerów rocznie. W 1999 r. Lecha Wałęsy powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu terenów w jego sąsiedztwie. Sztokholm. Lotnisko po rozbudowie moŜe obsłuŜyć 40–50 tys. Oba wyŜej wymienione ograniczenia zostały przedstawione w formie graficznej na rysunku Uwarunkowań. Liczba pasaŜerów korzystających z transportu lotniczego systematycznie wzrasta. z drugiej zaś – z uciąŜliwości akustycznych związanych z pracą silników i innych urządzeń w obrębie lotniska. w 2005 r. W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie liczby połączeń. odprawiono 1.. samolotów rocznie (w ciągu godziny 8–12 operacji start/lądowanie). Z jednej strony wynikają one z wymagań. 670 tys.. Monachium. Kopenhaga. – ok. Londyn. 60 . a w 2006 r. jakie stwarza ruch samolotów. Funkcjonowanie Portu Lotniczego Gdańsk im. między innymi dzięki tanim liniom lotniczym. Dublin. w której określono powierzchnie ograniczające wysokość obiektów budowlanych oraz naturalnych w otoczeniu lotniska. Znacznie mniejsza jest zaś przepustowość terminalu pasaŜerskiego tego lotniska.2 mln pasaŜerów. Frankfurt.

Istniejący stan infrastruktury technicznej.7. W układzie wodociągowym pracuje 5 pompowni sieciowych. zapotrzebowanie gospodarstw domowych na wodę wynosi 47 tys.1. Gdański system wodociągowy składa się z wodociągu centralnego oraz niepołączonych z nim kilku lokalnych układów wodociągowych. m3. jedno ujęcie powierzchniowe. Ŝe zasoby tych ujęć są wystarczające. wynosiła średnio 93 tys. Czynne ujęcia komunalne (zgodnie z przepisami prawa wodnego) mają ustanawiane strefy ochronne. Średniodobowy pobór wody z ujęć komunalnych wynosi około 70 tys. ale niezapewniających dostawy wody w razie awarii ujęcia wody lub magistrali dosyłowej. z czego 12 tys. Przymorza.4% mieszkańców miasta jest zaopatrywanych w wodę z wyŜej wymienionych ujęć. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Kanalizacja w Gdańsku funkcjonuje w systemie rozdzielczym. Ŝe czynniki te spowodują rezygnację odbiorców przemysłowych z prowadzenia kłopotliwej eksploatacji własnych ujęć na rzecz realizacji zaopatrzenia w wodę z sieci miejskiej. Grawitacyjno-pompowy miejski układ kanalizacji sanitarnej pracuje przy wykorzystaniu dwóch oczyszczalni i ponad 70 przepompowni ścieków (istnieją takŜe inne przepompownie o charakterze lokalnym i wspomagającym system miejski. Pomimo Ŝe stopień oczyszczania na oczyszczalni „Wschód” spełnia wymogi pozwolenia wodnoprawnego. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi około 1100 km. Kanalizacja sanitarna licząca 700 km kanałów grawitacyjnych oraz 82 km rurociągów tłocznych obsługuje około 96. Miejski układ kanalizacji sanitarnej dzieli się na 2 główne zlewnie obsługiwane przez oczyszczalnie „Zaspa” i „Wschód”. m3 ścieków na dobę. a większość (81 tys. Zrzut oczyszczonych ścieków następuje do basenu portowego. Budowlanych i na terenie oczyszczalni „Wschód”. Zaspy oraz z Sopotu. Przewidywane na 2030 r. w tym ujęć podziemnych ok. niezbędna jest poprawa redukcji azotu. Pozostałe ścieki są odprowadzane do zbiorników bezodpływowych i wywoŜone do stacji zlewnych w Gdańsku Bysewie przy ul. W zlewni tej oczyszczalni są podzlewnie trzech przepompowni ścieków: „Ołowianka”. 7.9% objętości wody wtłoczonej do sieci w 2006 r. Wynika z tego. Wymiany wymaga 120 km sieci wykonanej z azbestocementu i około 1000 przyłączy ołowianych. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z przewaŜającej części Gdańska oraz z gmin sąsiednich: Kolbud. Oczyszczalnia „Zaspa” nie ma waŜnego pozwolenia wodnoprawnego – przepustowość technologiczna wynosi 35 tys. m3 na dobę zostało skierowane do oczyszczalni „Zaspa”. m3 na dobę są trzykrotnie większe od przewidywanego zapotrzebowania oraz o około 20% większe od zdolności produkcyjnej istniejących ujęć wód podziemnych. Oczyszcza około 80% całej ilości ścieków z gdańskiego układu kanalizacji sanitarnej. miasta i gminy Pruszcz Gdański. Istniejący miejski system wodociągowy ma znaczne rezerwy w zdolności produkcyjnej istniejących ujęć wody. Zrzut oczyszczonych ścieków następuje do Zatoki Gdańskiej. spełniało wymagania sanitarne. NaleŜy się spodziewać. Rozwój miasta pociąga za sobą konieczność inwestycji w sieć i urządzenia wodociągowe. m3. 14 hydroforni i 15 zbiorników wody (zgrupowanych w 6 lokalizacjach) wyrównujących wahania rozbioru. Dobowa zdolność produkcyjna ujęć wynosi ponad 172 tys. Oczyszczalnia „Zaspa” nie spełnia obowiązujących wymagań oczyszczania ścieków i podjęto juŜ działania prowadzące do jej likwidacji i skierowania ścieków do oczyszczalni „Wschód”. W najbliŜszych latach przewiduje się jednak niewielki wzrost popytu na wodę w sektorze przemysłowym. Zdolność produkcyjna tylko ujęć podziemnych przewyŜsza o 60% obecne zapotrzebowanie na wodę. Ilość odprowadzanych ścieków w 2006 r. Ze względu na zróŜnicowaną topografię gdańska sieć wodociągowa jest podzielona na cztery główne i dwie pośrednie strefy wysokości. reszta – z indywidualnych źródeł.2. 7 strefowych. Część przepompowni ścieków jest w pełni zautomatyzowana. energetycznej oraz gospodarki odpadami 7. Obecnie są do niej doprowadzane ścieki z części Oliwy. m3 na dobę. Obecnie dla przemysłu istotny jest dostęp do wody o odpowiedniej jakości i pewność jej dostawy. Ponadto jedno ujęcie lokalne jest eksploatowane przez spółkę Unikom.6% mieszkańców miasta. 85. ZuŜycie wody przez przemysł spadło w ciągu ostatnich 10 lat o ponad 60%. w tym stopień uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Sieć i urządzenia wodociągowe są na ogół w dobrym stanie technicznym. Zaopatrzenie w wodę Źródłem wody dla Gdańska są głównie ujęcia eksploatowane przez Spółkę Saur Neptun Gdańsk (SNG): 20 ujęć wód podziemnych (w tym 14 ujęć lokalnych i 2 awaryjne). Ich wykaz zawiera aneks nr 14. Przepustowość OMB „Wschód” wynosi 180 tys. m3 na dobę) – do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej (OMB) „Wschód”. 99. „Motława” i „Zawiśle”. jednakŜe nieeksploatowane przez miejskiego operatora).5 tys. 40%). m3 na dobę. m3 dobę. Przepustowość oczyszczalni „Wschód” znacznie przekracza ilość dopływających do niej ścieków (rezerwa przepustowości po przyjęciu ścieków z „Zaspy” wynosi ok. Tereny nieskanalizowane 61 . 120 000 m3. śukowa. Zasoby tylko wód podziemnych wynoszące 147.

W obrębie zlewni Kanału Raduni jest obecnie realizowany program budowy zbiorników retencyjnych. powodujących lokalne podtopienia terenu. w ramach którego oprócz wykonania obiektów zabezpieczeń przeciwpowodziowych (opisanych w podrozdziale 5. Podobna sytuacja występuje na obszarze odwadnianym do potoku StrzyŜa. „Rzeczypospolitej”. Sprawność odprowadzania wód opadowych siecią kanalizacji deszczowej w obrębie Dolnego Miasta. XX w. Od lat 70.5 km. technologie wykonawstwa. z kolei radykalne zwiększenie ilości wód wprowadzanych do Kanału Raduni powoduje jego przeciąŜenie i grozi zniszczeniem obwałowania prawostronnego tego obiektu. Problem utrzymywania się zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych oraz niedostatecznej sprawności odprowadzania wód opadowych występuje na terenie śuław Gdańskich. Awaria tego rurociągu skutkowałaby katastrofą ekologiczną. Intensyfikacja zabudowy dolnego tarasu jest przyczyną częstych przeciąŜeń istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Płonia Mała. stosuje się rury z tworzyw sztucznych. Ich koryta w stanie pierwotnym miały przepustowość niewystarczającą dla przyjęcia zwiększonych spływów. Związane z tym utwardzenie nawierzchni spowodowało znaczny wzrost ilości odpływających wód deszczowych. Obecny stan tej sieci nie jest zadowalający. Wybrano18 sposób utylizacji. Rudniki. Odbiornikami wód opadowych są wody powierzchniowe (potoki.znajdują się na Wyspie Sobieszewskiej. Olszynka. a woda często dostaje się do piwnic budynków. Ścieki z tego obszaru są odprowadzane rurociągiem tłocznym ułoŜonym w dnie Kanału Raduni. Łączna aktualna długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 432. Stogi.9. Wpływają na to wiek. Obecny sposób zagospodarowania osadu (wykorzystywany do uprawy roślin energetycznych) ze względu na moŜliwe zmiany w uregulowaniach prawnych i niepewność opłacalności produkcji nie moŜe być traktowany jako rozwiązanie długoterminowe. Konieczne stało się dokonanie istotnych przekształceń w systemie odprowadzania wód opadowych. ton suchej masy osadów. kanały.2) są prowadzone takŜe modernizacje koryt cieków. w Letnicy. Letnica. Oruni Dolniku. górny taras Gdańska podlega intensywnej zabudowie osiedlami mieszkaniowymi. a długość kanałów podstawowych na polderach – ok. a przy niesprzyjających warunkach nawet przerwaniem wału Kanału Raduni połoŜonego powyŜej zabudowy mieszkaniowej. Problem ten jest najbardziej odczuwalny we Wrzeszczu i w południowej części Oliwy Dolnej ze względu na brak zbiorników retencyjnych. w sprawie zatwierdzenia zakresu rzeczowego i źródeł finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Gdański Projekt Wodno-Ściekowy” udziela upowaŜnienia do podpisania wniosku o jego dofinansowanie z Funduszu Spójności. Rudnikach. Rezerwy w przepustowości oczyszczalni ścieków „Wschód” i zadowalający stan układu przesyłu ścieków nie powodują istotnych ograniczeń w rozwoju Gdańska. włączoną grawitacyjnie do Motławy i do Opływu Motławy. „Litewska”). „Brzeźno”. Studnie rewizyjne lokalizowane na kolektorach deszczowych oraz studzienki wpustów ulicznych są zaopatrzone w osadniki przeciwdziałające odkładaniu się osadu niesionego z odwadnianych terenów. na wyspie Stogi oraz wzdłuŜ Pasa Nadmorskiego Uchwała nr XXXI/984/04 Rady Miasta Gdańska z 25 listopada 2004 r. Część wód opadowych z nisko połoŜonych rejonów miasta lokalnie jest odprowadzana za pomocą pompowni („Kliniczna”. Łostowicach. budując suszarnię na terenie oczyszczalni „Wschód”. Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej jest wykonana głównie z rur betonowych. Sobieszewo. Klukowie. rzeki. Kolonii Uroda. jest w znacznym stopniu uzaleŜniona od stanów wody w tych ciekach. Św. Około 20% kolektorów i kanałów deszczowych zbudowano jeszcze w okresie przedwojennym. Wojciechu. Niegowo. Obecnie. Problem ten dotyczy szczególnie zlewni potoku StrzyŜa i Kanału Raduni. Odbiornikami wód opadowych z tego obszaru są cieki naturalne znajdujące się głównie w zlewni Kanału Raduni. Barniewicach i w Kokoszkach. W granicach miasta znajdują się następujące poldery odwadniane mechanicznie: Orunia. Letnicy.3. długość cieków naturalnych ok. Sprawność działania sieci ogranicza teŜ okresowe jej zamulanie spowodowane bogatą rzeźbą terenu. niewłaściwa jakość materiałów uŜytych do budowy. Odprowadzanie wód opadowych i regulacja stosunków wodnych Wody opadowe są odprowadzane grawitacyjnie i mechanicznie siecią kanalizacji deszczowej oraz rowami. 139 km. W trakcie biologicznego oczyszczania ścieków powstaje rocznie 9 tys. jednakŜe istniejące i planowane zbiorniki retencyjne ze względu na moŜliwości terenowe są zlokalizowane (z wyjątkiem niewielkiego obiektu „Kilińskiego” na terenie dawnego browaru) w górnej części zlewni cieku. Wykaz cieków podstawowych na terenie Gdańska przedstawia aneks nr 11. Dla zapewnienia niezawodności systemu niezbędne jest kontynuowanie modernizacji istniejących przepompowni ścieków oraz budowa drugich nitek rurociągów tłocznych odprowadzających ścieki z przepompowni „Ołowianka” i „Motława” do oczyszczalni „Wschód”. szczególnie w zakresie mniejszych średnic. Znaczne poszerzenie koryta potoku StrzyŜa i jego dopływów w środkowych i dolnych odcinkach jest niemoŜliwe ze względu na istniejące zainwestowanie w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. a takŜe Martwej Wisły i bezpośrednio Zatoki Gdańskiej. 18 62 . WaŜnym zadaniem jest takŜe docelowe rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków z miasta i gminy Pruszcz Gdański. Prace nad docelowym rozwiązaniem problemu utylizacji osadów nie zostały zakończone. w Olszynce. 77 km. Na skutek braku odpływu oraz wysokiego poziomu wody gruntowej na terenie Dolnego Miasta w czasie występowania wysokich stanów wody w odbiornikach z jednoczesnym opadem deszczu tworzą się lokalne zastoiska. Zatoka Gdańska). 7.

a takŜe wykorzystywane do produkcji elementów prefabrykowanych.7 tys. decyzją z 2003 r. − budowy kwatery odpadów zawierających azbest. którego eksploatację rozpoczęto w 1973 r. Problem odpadów przemysłowych i niebezpiecznych został rozwiązany (w istniejących realiach) optymalnie. składa się z 4 kwater – jedna o powierzchni 4.4. Do tego czasu naleŜy zasadniczo zmodernizować składowisko oraz usprawnić system selektywnej zbiórki odpadów.4 tys. zmniejszenia poboru wód z ujęć podziemnych i zbyt małej efektywności układów odwadniających. z o. 63 .3 tys.o. śukowo i Kolbudy) są gromadzone na składowisku w Szadółkach. „Fosfory” sp. Odpadów przemysłowych było 495. − modernizacji kwatery składowania odpadów. W 2005 r. Dotychczas złoŜono na nim około 6 mln m3 odpadów. ZagroŜone są obiekty budowlane oraz jakość ujmowanych wód na tym terenie. Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych (GZNF) wprowadzają bezodpadową technologię produkcji nawozów fosforowych. − biodegradacja odpadów zaolejonych. Przekształcenie istniejącego składowiska w nowoczesny zakład unieszkodliwiania odpadów odpowiadający wymogom Unii Europejskiej wymaga19: − wykonania kompleksu sortowni odpadów. prowadzi się teŜ prace. 7. − kompostowanie odpadów organicznych.6 ha została wyłączona z eksploatacji i zrekultywowana. Podniesienie poziomu wód gruntowych wynika ze zwiększonego spływu wód opadowych z terenów zabudowanych. Gospodarka odpadami Odpady komunalne i częściowo przemysłowe z terenu miasta Gdańska (oraz miasta i gminy Pruszcz Gdański. Eksploatacja składowiska jest prowadzona w sposób ograniczający uciąŜliwość tego obiektu dla otoczenia.) strefa ochronna o szerokości 300 m wokół granicy terenu wysypiska. w tym odpadów komunalnych było 161. w sprawie zatwierdzenia zakresu rzeczowego i źródeł finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku” oraz udzielenia upowaŜnienia do podpisania wniosku o jego dofinansowanie z Funduszu Spójności. 19 Uchwała nr XLI/1376/05 Rady Miasta Gdańska z 25 sierpnia 2005 r. na EC nałoŜono obowiązek systematycznej pielęgnacji zrekultywowanego składowiska przez okres 30 lat. − zbiórka i zagospodarowanie odpadów segregowanych. − gromadzenie i utylizacja odpadów niebezpiecznych. 31 grudnia 2005 r. − Przegalinie (o powierzchni 39. − budowy kompostowni odpadów organicznych. których celem jest pokrycie składowiska fosfogipsów roślinnością. − uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej składowiska. Rozpoczęto proces inwestycyjny modernizacji składowiska. − budowy platformy przyjęcia odpadów od osób fizycznych. Popioły paleniskowe w 90% są przerabiane na kruszywo budowlane (pollytag). 60 lat. − składowanie i zagospodarowanie odpadów budowlanych. Na terenach osiedli mieszkaniowych ustawia się oznaczone pojemniki. Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gdańska jest wprowadzana sukcesywnie od 1997 r. − składowanie odpadów innych niŜ komunalne. ton. − rozbudowy układu odgazowania składowiska. a trzy pozostałe są eksploatowane na przemian. ton. wykorzystując (z uwzględnieniem maksymalnej rzędnej składowania odpadów) około 80% pojemności obiektu. Teren zabudowy miejskiej zlokalizowany w obrębie śuław Gdańskich jest odwadniany przez system melioracyjny przystosowany do potrzeb produkcji rolnej. Wykonanie opisanych zadań pozwoli na eksploatację składowiska w Szadółkach jeszcze przez ok. Na jednego mieszkańca przypadło około 350 kg odpadów. − Wiślince (poza granicami Gdańska.Zachodniego. Odpady niebezpieczne są zbierane metodą objazdową. przeterminowane lekarstwa zaś w aptekach. ilość wytworzonych odpadów w całym mieście wyniosła 656. zostało wyłączone z eksploatacji i poddane rekultywacji. wygasła z mocy prawa (ustanowiona w 1967 r. ton.3 ha) dla odpadów paleniskowych. o powierzchni 34 ha) dla fosfogipsów. Na terenie składowiska odbywa się: − unieszkodliwianie odpadów komunalnych przez składowanie i odzysk biogazu. W obecnej technologii ze względu na uwarunkowania prawne składowisko w Szadółkach moŜe być eksploatowane jedynie do końca 2009 r.5 ha) dla odpadów paleniskowych. Trwa systematyczny monitoring stanu środowiska. − budowy segmentu składowania i kruszenia odpadów budowlanych. Jednocześnie w placówkach oświatowych zakład utylizacyjny prowadzi programy edukacyjne. Powierzchnia składowiska wynosi 57 ha. Dla potrzeb przemysłu istnieją równieŜ składowiska w: − Letnicy (o powierzchni 20. − budowy segmentu odbioru i gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

przyczyniły się do bardziej racjonalnego wykorzystania istniejących sieci i źródeł ciepła. Gazociąg wysokiego ciśnienia przebiega poza granicami miasta przez gminy Pruszcz.5. Przymorzu. Ze względu na obecną strukturę cenową konkurencja dotyczy tylko ciepłownictwa i gazownictwa. 3 kotłownie lokalne opalane koksem. Ogólnomiejska sieć ciepłownicza wysokich parametrów liczy około 434 km.5. Ze względu na charakter sieci ciepłowniczych ciepłownictwo ma najmniejszy zasięg w stosunku do innych mediów i obejmuje tereny o wysokiej intensywności zabudowy. których media są konkurencyjne względem siebie w pewnym ograniczonym zakresie. Nowym Porcie. Istniejący układ gazociągów średniego ciśnienia zapewnia dostawę gazu do miasta. większość gazociągów średniego ciśnienia została wymieniona w latach 1992–1996. a modernizacja i automatyzacja węzłów dalsze 10–15%. Śródmieściu Historycznym. śukowo. a takŜe w energetyce jest uwarunkowane budową dodatkowego gazociągu wysokiego ciśnienia. Miejska sieć cieplna dostarcza energię cieplną do obiektów połoŜonych w Oliwie. Tylko 6% gospodarstw domowych uŜywa gazu do celów grzewczych. EC Matarnia). a w około 5% – w formie rur napowietrznych lub prowadzonych po terenie. w ciepłowniach lokalnych 30–70%. − Stara Piła (rezerwowa). − kotłownie etaŜowe i piece opalane paliwami stałymi i olejem. 64 . Brętowie. Układ rozdzielczy gazu jest w dobrym stanie technicznym. Ogólnomiejski system ciepłowniczy rozprowadzający ciepło wytwarzane w gospodarce skojarzonej zaspokaja około 55% potrzeb odbiorców na terenie miasta. 140 lokalnych kotłowni połoŜonych w zasięgu miejskiej sieci ciepłowniczej. jedną kotłownię rejonową o mocy 3. Kolbudy. EC GZNF). w 30% – w technologii rur preizolowanych. Gazownictwo obejmuje większość obszarów zurbanizowanych. napędu silników elektrycznych i urządzeń elektronicznych zaś elektryczność jest niezastąpiona. Termorenowacja budynków moŜe przynieść oszczędności w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania energii cieplnej do 15%. poza redukcją zanieczyszczeń powietrza.3 MW opalaną miałem węglowym.5. Ciepłownictwo Na terenie miasta występują następujące źródła ciepła: − 2 elektrociepłownie zawodowe (EC Gdańsk II. Pieckach Migowie. Kokoszki). technologicznych. a pozostała część korzysta z indywidualnych palenisk (30–40 tys.7. Elektroenergetyka pokrywa całe miasto. Chełmie i częściowo Oruni. Wrzeszczu. przyłączając jednocześnie odbiorców ciepła do systemu miejskiego. Sieci w kanałach mają ponad 20 lat i charakteryzują się duŜymi stratami ciepła na przesyle oraz ubytkami wody sieciowej. − 2 elektrociepłownie zakładowe (EC Rafineria.2. gazociągiem wyprowadzonym z Włocławka. W ramach realizacji uchwały Rady Miasta Gdańska z 1997 r. − około 80 kotłowni lokalnych (GPEC ma 7 kotłowni lokalnych opalanych gazem ziemnym. ciepłownicze i elektryczne systemy energetyczne. W 65% jest wykonana w kanałach z tradycyjną izolacją. Stacje redukcyjno-pomiarowe pierwszego stopnia obsługujące miasto znajdują się w miejscowościach: − Juszkowo. gazownictwo i elektroenergetyka mogą być wykorzystywane zamiennie w wypadku ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody uŜytkowej. co nie wpływa korzystnie na estetykę miasta. − Wiczlino (rezerwowa). w sprawie ograniczania zanieczyszczenia powietrza zlikwidowano ok.1. 7. Sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia dostarcza gaz słuŜący do przygotowywania posiłków i podgrzewania wody do ponad 95% mieszkań. tj. z wyjątkiem Błoni i Wyspy Sobieszewskiej. Zasięg występowania poszczególnych systemów na terenie miasta jest zróŜnicowany. 7. Systemy energetyczne Na obszarze Gdańska występują gazowe. W źródle podstawowym istnieje 10% nadwyŜki mocy. Ciepłownictwo. − Banino. Elektrociepłownia zawodowa EC Gdańsk II jest podstawowym źródłem energii cieplnej głównie dla obszarów o wysokiej intensywności zabudowy. Zaspie. poza Wyspą Sobieszewską. − 8 ciepłowni o mocy zainstalowanej powyŜej 10 MW (w tym GPEC ma kotłownie Zawiślańska i Osowa). pieców i systemów etaŜowych). w wypadku oświetlenia. Około 30% potrzeb jest zaspokajanych przez lokalne kotłownie zasilane przez róŜne media i ciepłownie rejonowe. Siedlcach. Letnicy. Działania te. Prąd elektryczny i gaz są stosowane wymiennie do przygotowywania posiłków w gospodarstwach domowych. Gazownictwo Gdańsk jest zaopatrywany w gaz ziemny z ogólnokrajowego systemu gazociągów wysokometanowych. Zasięg sieci cieplnej wynika z minimalnej gęstości cieplnej zainwestowanych terenów wyznaczającej opłacalność rozwoju sieci w danym kierunku. Szersze wykorzystanie gazu do celów grzewczych.

Linie radiowe pokazano na rysunku nr 8 Systemy energetyczne i telekomunikacyjne stwarzają ograniczenia wysokościowe dla zabudowy. Stan techniczny linii naleŜy uznać za dobry i średni. zdrowie. Jedynie stan techniczny linii 110 kV Leśniewo – Motława jest zły. w tym 115. sieć ostatniego kilometra. a takŜe następuje powolny. a w 66% przez elektrociepłownię Gdańsk II. będących własnością spółki „Energa”. gdzie w niektórych miejscach istnieją linie napowietrzne na podbudowie drewnianej. Telekomunikacja We Wrzeszczu na Jaśkowej Kopie znajduje się Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy. Elektroenergetyka Źródłami zasilania Gdańska w energię elektryczną są lokalne elektrociepłownie zawodowe. W związku z tym. Niektóre z tych ciągów są w złym stanie technicznym i często ulegają awarii. Ponadto niepewność występowania wiatrów powoduje bardzo niską realną efektywność i sprawia. Zapotrzebowanie mocy w szczycie jesienno-zimowym 2005 r. ale równieŜ przyrostem liczby abonentów. jednotransformatorowymi. dostęp do róŜnego rodzaju baz danych.6.5. wynosiło ok. Zapotrzebowanie to było pokrywane w 34% przez sieć przesyłową z systemu krajowego. które są GPZ-ami odczepowymi. źródła energii. Ŝe naleŜy utrzymywać odpowiednią rezerwę mocy w konwencjonalnych źródłach. Obecnie na terenie miasta istnieje wiele moŜliwości dostępu do internetu. niezbędna jest budowa nowych źródeł energii na północy Polski.0% na terenie Trójmiasta). z którego są utrzymywane połączenia radioliniowe w kierunkach Trzcińska. na terenach niezainwestowanych na wolno stojących masztach. 7. W ciągu minionych kilku lat obserwuje się dynamiczny rozwój firm oferujących podłączenie do internetu. ale stały wzrost zapotrzebowania mocy rocznie (ok. oprócz nośnika informacji głosowej. moc osiągalna – 260 MW. modem cyfrowy za pośrednictwem sieci telefonicznej lub telewizji kablowej. Obszary zainwestowania miejskiego mają moŜliwość podłączenia. Sieć 15 kV ma dość znaczne rezerwy mocy. W systemie brakuje połączenia 110 kV z GPZ Gdańsk Błonia przez Maćkowy do Pruszcza. RównieŜ zabudowa terenów postoczniowych Młodego Miasta oraz realizacja kompleksów o charakterze usługowym i mieszkaniowym na terenie Śródmieścia będą wymagały rozbudowy sieci 110 kV wraz z budową kapitałochłonnych linii kablowych. Szymbarka i Chwaszczyna. pełni funkcję kanału dostępowego do internetu jako tzw. Tradycyjna telekomunikacyjna sieć kablowa na terenach zainwestowanych jest rozwinięta w stopniu zadowalającym. będących własnością odbiorcy. a nawet więcej. Na terenie Gdańska są zlokalizowane dwie elektrociepłownie zawodowe: EC Gdańsk II i Matarnia oraz dwie elektrociepłownie przemysłowe. a zwłaszcza sieć 400 i 220 kV pracują równocześnie na potrzeby północnej Polski. Sieć 110 kV pracuje.3 km. przemysłowe oraz sieć przesyłowa 400 i 220 kV. Zagospodarowanie górnego tarasu będzie wymagało rozbudowy sieci 110 kV przez budowę GPZ-ów i niewielką rozbudowę układu liniowego. bezpieczeństwo. Na terenach zabudowanych linie są umieszczone na słupach podwyŜszonych z obostrzeniem trzeciego stopnia. Pojawiają się nowe usługi i oprócz tradycyjnej wymiany informacji głosowej telefon przenośny umoŜliwia wiele nowych zastosowań w takich dziedzinach. 220 i 110 kV działają w układzie zamkniętym sekcjonowanym. płatności za usługi. sięgające 50%. Łączna moc zainstalowanych generatorów wynosiła w 2005 r. wykorzystując wyŜej wymienione główne punkty zasilania i elektrociepłownię Gdańsk II. sieci komórkowej lub radiolinii. W ostatnich latach telefoniczna sieć kablowa.7. W ostatnich latach coraz waŜniejszym elementem systemu telekomunikacyjnego staje się telefonia komórkowa. 2.4 kV na terenach osiedli mieszkaniowych. Sieci 400 i 220 kV zasilają GPZ (główny punkt zasilania) 400/110 kV Gdańsk Błonia i GPZ 220/110 kV Gdańsk I w Leźnie. Daje się zaobserwować szybki przyrost liczby stacji bazowych spowodowany nie tylko powiększaniem zasięgu dostępności. Wysoka uciąŜliwość akustyczna siłowni wiatrowych bardzo niekorzystnie wpływa na środowisko naturalne oraz wywołuje protesty lokalnych społeczności. 1. Na terenie Gdańska nie ma sprzyjających warunków do rozwijania energetyki wiatrowej. W terenach zabudowanych stacje bazowe instaluje się przewaŜnie na budynkach. jak bankowość. 65 . a istniejące centrale cyfrowe posiadają rezerwy numeracji. z wyjątkiem nielicznych ciągów.3.5–2% na terenie województwa pomorskiego i ok. Poza wymienionymi trzema chronionymi radioliniami występuje wiele innych lokalnych połączeń nieobjętych ochroną. 276 MW. Dotyczy to równieŜ sieci 0. Elektrociepłownie przemysłowe pracują na własne potrzeby i ich rola w bilansie elektroenergetycznym jest niewielka. Dogodna lokalizacja dla elektrowni konwencjonalnej znajduje się w rejonie Portu Północnego. Docelowo przewiduje się ich rozbudowę. a zuŜycie energii elektrycznej – 13 TWh.5–3. 300 MW. dostęp bezprzewodowy za pośrednictwem strefy dostępu. Linie 110 kV zasilające GPZ-y są liniami napowietrznymi o ogólnej długości 155. Na terenie Gdańska i w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowano 19 GPZ-ów 110/15 kV. PoniewaŜ lokalizacja większości źródeł na południu Polski powoduje zwiększone koszty przesyłu energii elektrycznej. Są to: modem analogowy. oraz 5 GPZ-ów 110/SN abonenckich. łącze kablowe.5 km stanowią linie dwutorowe. w tym EC Gdańsk II – 231 MW. Ŝe sieci 400. Sieć 110 kV pracuje w układzie zamkniętym sekcjonowanym z wyjątkiem GPZ-ów Wysoka i Kowale. a znacznej wielkości strefy hałasowe ograniczają moŜliwości lokalizacji w granicach miasta. łącze światłowodowe.

7. Wojciech Kokoszki Mieszkaniowe Matarnia Złota Karczma Adres (ulica) Opacka 8 Góreckiego Srebrniki 2 Dąbrowskiego 2 Brzegi 48 Cmentarna 2 Łostowicka 35 Kartuska 238 Turystyczna 2 Kępna 11b Trakt Św. W sumie cmentarze komunalne dysponują ponad trzema tysiącami miejsc wolnych i 57 tys.50 1.55 103. a pochówki do miejsc odzyskanych i zarezerwowanych – 19% pochówków. w ha 4.1.55 2. W najbliŜszym czasie nastąpi powiększenie cmentarza Łostowickiego o 11 ha.30 0. Cmentarze W Gdańsku znajduje się: − 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 95. św.50 4.Obserwuje się tendencję do lokalizowania stacji konkurencyjnych sieci na wspólnych konstrukcjach oraz do wykorzystywania istniejących obiektów. św. Tab. Jedyne w Gdańsku kolumbarium znajduje się przy cmentarzu Srebrzysko. Największy potencjał miejsc grzebalnych ma cmentarz Łostowicki. św. − 5 cmentarzy parafialnych o powierzchni 8.48 0. Franciszka 9. funkcjonuje w Gdańsku krematorium. miejsc wolnych. wysokie słupy oświetleniowe lub kominy. Pochówki urnowe stanowią około 10% wszystkich pochówków na cmentarzach komunalnych miasta i stale wzrastają liczba i udział procentowy w pochówkach ogółem. W końcu lipca 2005 r. tak więc powierzchnia cmentarzy w Gdańsku wyniesie 114.1 tys.90 95.7 tys. św. Salwator Nowy 7. Od 2002 r. Cmentarze w Gdańsku Lp.61 Dochowania do istniejących grobów stanowią 56% wszystkich pochówków. Stacje bazowe wolno stojące oraz zlokalizowane na budynkach często oddziałują niekorzystnie na krajobraz miejski. Brata Alberta 4. Obowiązujące w Polsce przepisy wymagające instalowania stacji bazowych poza strefą dostępną dla ludzi. Łostowicki 8. takich jak słupy linii wysokiego napięcia. Istnieją jednak moŜliwości maskowania anten umieszczanych na wieŜach kościelnych i budynkach o stromych dachach.98 46. 66 .88 8. Oliwski 2. Najświętszego Imienia Maryi 2.) ponad 27.6 ha. Nazwa 1. Wojciecha 3. miejsc rezerwowych i pogłębień. Ignacego 6.19 0. wolnych było 237 nisz dwuurnowych. co jednak nie znajduje potwierdzenia w badaniach naukowych.) ma cmentarz w Kokoszkach Mieszkaniowych.7.91 5. Garnizonowy 5.63 3. pochówki do miejsc wolnych to kolejne 25% pochówków.06 1.1 ha. Walentego Parafialne razem Gdańsk ogółem Jednostka urbanistyczna Oliwa Górna Nowy Port Wrzeszcz Górny Siedlce Chełm Zakoniczyn Łostowice Sobieszewo Stogi Mieszkaniowe Św.99 1.72 27. Sobieszewski Komunalne razem 1. Jana Chrzciciela 5. św. utrudniają ukrywanie anten na budynkach z płaskim dachem. który ma (wg stanu na koniec lipca 2005 r. Brata Alberta 22 Goplańska 20 Jesienna 13 Pow. Centralny Srebrzysko 4.5 ha.08 1. Jadwigi 3. Wśród cmentarzy parafialnych najwięcej miejsc wolnych (2 tys. miejsc rezerwowych i pogłębień oraz 3. św. Wojciecha Św. Stacje bazowe wzbudzają równieŜ niepokój mieszkańców ze względu na rzekome niekorzystne oddziaływanie na ludzi. św.

1. Struktura własności Struktura własności gruntów ma ogromne znaczenie dla gospodarki przestrzennej miasta i do tego aspektu ogranicza się niniejsza analiza. wody śródlądowe (ujawnione na mapach ewidencyjnych) zajmują łącznie 3. 40% udziałem gruntów Skarbu Państwa (bez gruntów w uŜytkowaniu wieczystym) oraz 40% udziałem gruntów prywatnych (łącznie z gruntami w uŜytkowaniu wieczystym. Skarbu Państwa i prywatne.3%). wyodrębnienie rowów melioracyjnych szczegółowych.1%). wody śródlądowe kluczowe dla odprowadzenia wód deszczowych i ochrony przeciwpowodziowej) lub stwarzają charakterystyczne problemy w gospodarce przestrzennej miasta (np. Podstawą sporządzenia struktury własności są mapy ewidencyjne ze wszystkimi konsekwencjami tego źródła: zróŜnicowana aktualność.8. sprzeczności ze stanem faktycznym. spółdzielnie mieszkaniowe 2.2% Skarbu Państwa. kościoły i związki wyznaniowe 0. grunty spółdzielni mieszkaniowych).6%. grunty lasów państwowych). a takŜe współwłasności i współuŜytkowanie wieczyste.5%. róŜnica w powierzchni miasta względem danych statystycznych wynikająca z nieuwzględnienia obrębu 144 (Port Północny). Ŝe struktura własności jest trudna do porównania z rzeczywistym uŜytkowaniem gruntów. Okoliczności te powodują. − charakterystyczna dla miasta Gdańska jest obecność morskich wód wewnętrznych. które w strukturze uŜytkowania zalicza się do uŜytków rolnych). mają istotne znaczenie dla prowadzenia polityki sektorowej (np. W analizie wyróŜniono 16 agregatów (kategorii) uwzględniających nie tylko podmiot własności (uŜytkowania wieczystego).9%.6% gruntów komunalnych i 6. − stosunkowo niewielkie są udziały powierzchni innych charakterystycznych grup władających: ogrody działkowe 3. Stan prawny gruntów 8. Marginalny jest udział gruntów innych jednostek samorządu terytorialnego (0. są istotnym ograniczeniem prawnym i ekonomicznym dla polityki miasta w zakresie lokalizacji inwestycji publicznych oraz wprowadzania ograniczeń wynikających z interesu publicznego. − ok. Struktura własności w mieście charakteryzuje się ok. Analizując strukturę własnościowo-uŜytkową. 60% powierzchni miasta jest objętych formami władania.7% powierzchni miasta i są to zarówno grunty gminne. moŜna zidentyfikować następujące jej cechy: − największym pojedynczym gestorem gruntów w mieście są Lasy Państwowe (16. ale równieŜ wybrane sposoby uŜytkowania nieruchomości. 20% udziałem gruntów gminnych Gdańska (bez gruntów w uŜytkowaniu wieczystym). specyficzna kwalifikacja uŜytkowania (np.9%.8% powierzchni miasta: 3. współwłasnościami i współuŜytkowaniem wieczystym). obejmują one 5. Grunty prywatne. które często są ze sobą ściśle związane (np. Tabela nr 1 przedstawia strukturę własności ze względu na skutki prawne i ekonomiczne w planowaniu przestrzennym wg 6 dzielnic urbanistycznych. błędy i niedokładności. które wywołują skutki ekonomiczne lub prawne w wypadku ograniczenia własności.3% powierzchni miasta i w całości naleŜą do Skarbu Państwa. lasy komunalne 3. plaŜ i wydm morskich. 67 . − pod drogami publicznymi jest łącznie 9. w tym grunty gminne i Skarbu Państwa w uŜytkowaniu wieczystym.

68 .

tereny kolejowe i drogi. które stanowią 59% całego obszaru dzielnicy. które mają w uŜytkowaniu wieczystym grunty wielkich osiedli Przymorze DuŜe i Małe. teren otaczający zaś pozostał własnością miasta. Szadółki. Znaczną część tych terenów stanowią grunty porolnicze – tereny rozwojowe dla funkcji mieszkaniowo-usługowej i innych funkcji miejskich. Grunty Skarbu Państwa (bez gruntów w uŜytkowaniu wieczystym) to 30% obszaru dzielnicy. − miasto Gdańsk – właściciel większości terenów pasa nadmorskiego. WRZESZCZ PrzewaŜają grunty stanowiące własność miasta Gdańska (bez gruntów w uŜytkowaniu wieczystym). Pozostała część dzielnicy obejmuje: − grunty gminne (bez gruntów w uŜytkowaniu wieczystym) – 29%. politechnika. w tym 10% to lasy. POŁUDNIE Ponad 53% powierzchni dzielnicy stanowi własność prywatna (łącznie z gruntami w uŜytkowaniu wieczystym). CzyŜewskiego. Kolejną co do wielkości formą władania jest uŜytkowanie wieczyste. Matemblewie i Pieckach Migowie oraz w Górnym Wrzeszczu. Wejhera w Oliwie Dolnej oraz osiedli VII Dwór. parku Oliwskiego. które obejmują 45% powierzchni dzielnicy. Znaczny udział mają tu grunty będące pozostałością po dawnej własności komunalnej zabudowy mieszkaniowej w sytuacji.ŚRÓDMIEŚCIE W dzielnicy Śródmieście znaczące zróŜnicowanie funkcjonalno-przestrzenne poszczególnych rejonów ma swoje odzwierciedlenie w specyfice władania. terenów uczelni i Szpitala Marynarki Wojennej – prawie 25%. Ton Agro i Mostostal). Dickmana – ok. połoŜone głównie w Brętowie. waŜniejszych potoków i lasów – 18%. Dominują grunty będące własnością oraz w uŜytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Os. głównie tereny lasów (16%) oraz dróg i parkingów (prawie 8%). 6% – drogi. tereny kolejowe oraz ogrody działkowe. Selgros. gdy działka budynku została wydzielona po obrysie i znajduje się w uŜytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej. a takŜe w zabudowie jednorodzinnej Siedlec i Suchanina oraz w śródmiejskiej zabudowie kamienicowej. głównie tereny dróg krajowych. Bitwy Oliwskiej. Są to grunty zlokalizowane w przewaŜającej mierze na rolniczych terenach Ŝuławskich. ZACHÓD 57% powierzchni dzielnicy Zachód stanowią grunty będące własnością i w uŜytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Doliny Radości. Struktura własności pozostałych gruntów kształtuje się w następujący sposób: 69 . Rënk. Taka forma występuje głównie na obszarze duŜych spółdzielni mieszkaniowych (prawie 9%) oraz mniejszych osiedli zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Centrum Matarnia. część uniwersytetu). Ponad 35% gruntów jest własnością Skarbu Państwa. Południe. przedszkola) – łącznie prawie 10%. śabianka. w tym około 20% gruntów deweloperów i mniejszych spółdzielni mieszkaniowych oraz prawie 7% ogrodów działkowych. Orunia Górna. o duŜym stopniu rozdrobnienia. rozproszonych terenów usług podstawowych (szkoły. Ujeścisko. Zakoniczyn) oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – po 6%. 6%. − spółdzielnie mieszkaniowe. OLIWA Prawie 52% powierzchni dzielnicy obejmują lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego będące własnością Skarbu Państwa. W uŜytkowaniu wieczystym pozostają równieŜ obszary ośrodków nauki (akademia medyczna. − grunty Skarbu Państwa (bez gruntów w uŜytkowaniu wieczystym). Główni właściciele pozostałego obszaru (obszaru zainwestowania miejskiego) dzielnicy to: − Skarb Państwa (w tym grunty w uŜytkowaniu wieczystym gestorów publicznych) właściciel głównie dróg i parkingów. w tym 6% we władaniu Portu Lotniczego Gdańsk i duŜych firm zlokalizowanych w pobliŜu Obwodnicy Trójmiasta (Real. Grunty będące własnością osób fizycznych to w przewaŜającej części obszary zabudowy jednorodzinnej. Północno-wschodnia część dzielnicy pozostaje w uŜytkowaniu wieczystym duŜych spółdzielni mieszkaniowych (Chełm. Są to głównie lasy. a takŜe w mniejszym stopniu w części centralnej dzielnicy i na terenie Dolnego Wrzeszcza. Grunty stanowiące własność miasta Gdańska (bez gruntów w uŜytkowaniu wieczystym) obejmują 21% (w tym grunty pod drogami to 6% powierzchni dzielnicy).

Wspólnoty korzystają z gruntu przynaleŜnego bez ponoszenia opłat za ten grunt. a tereny funkcji publicznych. podlegają nadzwyczaj powolnym przekształceniom ze względu na bierność władającego i mechanizmy podatkowe i pozostają niejako trwałymi nieuŜytkami miejskimi. W dodatku wydzielenie garaŜy po obrysie umoŜliwia ich właścicielom korzystanie z gruntu przynaleŜnego bez ponoszenia opłat za ten grunt. − całkowicie nieuporządkowany jest stan własności małych cieków wód śródlądowych oraz rowów odwodnieniowych o charakterze rowów głównych.− − grunty będące własnością miasta Gdańska (ponad 7%) to głównie grunty pod drogami. Letnica. nawet w wypadku faktycznego porzucenia tych ogrodów przez działkowiczów. − tereny ogrodów działkowych przeznaczone pod zabudowę są wytrwale chronione przed zmianą sposobu uŜytkowania przez administrację PZD. a takŜe zarządzane przez Zarząd Portu. plaŜe i wydmy. Ŝe zniechęca to inwestorów. co moŜe utrudnić ich eksploatację. usługowych czy technicznych. przede wszystkim dróg. tereny rozproszonych usług podstawowych (szkół. jest tak uciąŜliwy. Kartuskiej. Proces wykupu tych garaŜy i połączenia działek. 70 . Krakowiec. który (z wyjątkiem inwestycji celu publicznego) moŜe być prowadzony w trybie cywilnoprawnym. − uwłaszczone z mocy ustawy garaŜe boksowe w Śródmieściu Historycznym i innych jednostkach urbanistycznych blokują najbardziej atrakcyjne tereny inwestycyjne. przekazywanych miastu będą wydzielone nieracjonalnie. rejon na północ od dworca Wrzeszcz. oczyszczalni ścieków „Wschód”. Powoduje to problemy prawne z odprowadzeniem wód deszczowych i problemy praktyczne z eksploatacją tych wód. Górki Zachodnie (łącznie 19%). przedszkoli) i działki połoŜone w zachodniej części Kokoszek Mieszkaniowych po obu stronach ul. − uŜytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowych na gruntach wielu waŜnych ulic o znaczeniu ogólnomiejskim na duŜych osiedlach spółdzielczych utrudnia dostęp komunikacyjny do działek o innej formie władania otoczonych gruntami spółdzielczymi i bez dostępu do dróg publicznych. co powoduje. a takŜe róŜnych wielkości enklawy w osiedlach mieszkaniowych: Nowy Port. przede wszystkim w dzielnicach juŜ zainwestowanych: − tereny kolejowe będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie PKP. drogi. stałe ogrody działkowe zajmują 6% powierzchni dzielnicy. a nieuporządkowane tereny miejskie stają się trwałym zniekształceniem ładu przestrzennego. połoŜone w sąsiedztwie portów. Ŝe niektóre funkcje będą realizowane poza działką przynaleŜną. lasy. − procesy podziału gruntów spółdzielni mieszkaniowych podejmowane w celu wydzielenia poszczególnych wspólnot nie są dostatecznie kontrolowane przez miasto i dokonywane z naruszeniem interesu miasta – minimalizują grunty przynaleŜne do poszczególnych budynków mieszkaniowych. − komunalna własność terenów przydomowych wokół budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych na działkach wydzielonych po obrysach budynków zmniejsza wartość tych budynków i nie sprzyja prawidłowemu zagospodarowaniu działek przynaleŜnych. czyli wyłączone z kompetencji planu miejscowego (planowany węzeł Czerwony Most. PORT Prawie 50% powierzchni dzielnicy to grunty Skarbu Państwa: morskie wody wewnętrzne i inne wody powierzchniowe. ryzykowny i kosztowny. Własność prywatna (łącznie z uŜytkowaniem wieczystym) to przede wszystkim nieruchomości mieszkaniowo-usługowe połoŜone wzdłuŜ istniejących ciągów komunikacyjnych. ogrody działkowe oraz tereny upraw polowych (łącznie 31%). lasów komunalnych oraz tereny przewaŜnie niezainwestowane. Istniejąca struktura własnościowa wiąŜe się z wieloma problemami w gospodarce przestrzennej miasta. Stogi. w dodatku zamknięte. stacja Zaspa Towarowa). Miasto Gdańsk posiada tereny pozostałych dróg publicznych.

2. − mają lub miały przeznaczenie nierolnicze w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących aktualnie lub obowiązujących do 31 grudnia 2003 r. − wskazane jako tereny zainwestowane na załączniku graficznym w skali 1 : 25 000 dołączonym do wniosku o wyraŜenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze do ww. z których część jeszcze nie została wyłączona z uŜytkowania leśnego.AS/7711-3/1/2005). które: − uzyskały zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze decyzją Ministra Rolnictwa z 1989 r. − Komendanta Głównego Policji. Granice terenów zamkniętych22 zostały pokazane na rysunku nr 2. w stosunku do waŜnych terenów w Śródmieściu Gdańska. Obecnie na terenie miasta znajduje się 3474 ha gruntów rolnych. teren dawnego przedszkola przy ul.).0601/219101/3/89) oraz decyzjami Ministra Rolnictwa (GZU.2005 r. 20 Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska ogłoszony w Dz. Konopnickiej.ot. 22 Stan na koniec 2005 r. Procedury tej nie ukończono jeszcze m. ale teŜ i takie. Na terenie miasta Gdańska znajdują się tereny zamknięte ustanowione decyzjami: − Ministra Obrony Narodowej.1993 r. Stan regulacji prawnych gruntów rolnych i leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne W ewidencji gruntów miasta Gdańska nadal znajduje się wiele działek.3. Terenów zamkniętych nie obejmuje się ustaleniami planów miejscowych. Środowiska i Rolnictwa z 11. a decyzje o warunkach zabudowy na tych terenach wydaje wojewoda. np.0602/2-19101/92) i Wojewody Gdańskiego (G-IV7322/53/92) do planu ogólnego miasta Gdańska (z 1994 r. Łąkowej. (GZU. planu. Dla Ŝadnego z terenów zamkniętych w Gdańsku nie ustanowiono strefy ochronnej. (zn. 8.OG. obiekt po Wojskowej Szkole Muzycznej przy ul.III. 71 . Woj.01. Na podstawie tej analizy uzgodniono z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim21. z 30.in.8. których przeznaczenie na cele nierolnicze będzie wymagać uzyskania zgody odpowiednich organów. Jak wynika z analizy wydanych zgód na zmianę przeznaczenia terenów rolnych na inne cele (opartej przede wszystkim na wniosku do planu ogólnego Gdańska z 1993 r. Do końca 2006 r. większość tych gruntów ma zgody na nierolnicze przeznaczenie terenu. kościół garnizonowy przy ul. Gd.09.20). − Komendanta Głównego StraŜy Granicznej. objęły one 136 ha terenów leśnych (w tym 60 ha to tereny ZOO). w rejonie projektowanego węzła integracyjnego Czerwony Most. Ŝe na obszarze Gdańska za tereny niewymagające uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze naleŜy uznać tereny. Matejki czy teŜ tereny mocno wykraczające swym zasięgiem poza szlaki i urządzenia kolejowe. poz. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych Tereny zamknięte to w rozumieniu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne tereny o charakterze zastrzeŜonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. − Ministra Infrastruktury (w odniesieniu do szlaków i obiektów kolejowych). Zgody na nieleśne przeznaczenie terenów leśnych uzyskiwano dla poszczególnych terenów obejmowanych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.102. określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. na podstawie informacji dostarczonych do Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdańska przez organy wydające decyzję o ustanowieniu terenu zamkniętego. − Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzego. mimo ich faktycznego wyłączenia z tej produkcji i niejednokrotnie długoletniego juŜ zainwestowania. co do którego zniesiono klauzulę terenu zamkniętego. Sytuacja taka wynika prawdopodobnie z wyznaczenia granic terenów zamkniętych wg ewidencyjnej struktury własności gruntów bez wnikliwszej analizy i obecnie jest korygowana. W większości obejmują one obiekty i tereny faktyczne waŜne dla obronności i bezpieczeństwa państwa. ŚR/R. nr 18. dla których nie przeprowadzono procedur wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.U. które ze względu na rodzaj prowadzonej działalności i sposób funkcjonowania mogłyby być elementami struktury miejskiej. 21 Pismo Dyrektora Wydz. Przykładem moŜe być teren przed dworcem kolejowym we Wrzeszczu wraz z budynkiem dworca i istniejącymi obiektami usługowymi.

pozostające w związku z zagospodarowaniem przestrzennym. Urz. Urz. tj. a takŜe rzeki. pozwoleń na budowę. w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Miasta Gdańska (Dz. 24 Zarządzenie nr 3 Naczelnego Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23 września 1991 r. Obszary działania tego organu w granicach miasta dotyczą: − wewnętrznych wód morskich. 25 Zarządzenie nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 4 stycznia 2006 r. poz. woj. 23 72 . głównie w części nad Martwą Wisłą. stanowiąc istotny element w strukturze przestrzennej północnej części miasta. Urz. Obejmuje on głównie plaŜe i tereny wydm nadmorskich. zakres terytorialny i kompetencyjny organów administracji morskiej reguluje ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Obejmuje on teren przyległy do pasa technicznego o zróŜnicowanej szerokości – od 100–300 m w strefie nadmorskiej Jelitkowa i Brzeźna do znacznie większej (powyŜej 1000 m) na wyspie Stogi i Wyspie Sobieszewskiej. to uzgadnianie i opiniowanie przez dyrektora urzędu morskiego projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.in. kanały. Nr 19. poz. baseny portowe w granicach administracyjnych portu morskiego. ale występują teŜ grunty prywatne – głównie w rejonie Brzeźna i Jelitkowa. Lądowy obszar portu określa rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Gdańsku. Ustawowe kompetencje organów administracji morskiej na wyŜej wskazanych terenach. czasami w uŜytkowaniu wieczystym. a kompetencje w zakresie planowania miejscowego na tych wodach naleŜą wyłącznie do organów administracji morskiej.8. W strukturze własności dominują grunty Skarbu Państwa i gminy. Terenowym organem administracji morskiej właściwym dla miasta Gdańska jest dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Pas techniczny. Wewnętrzne wody morskie obejmują część Zatoki Gdańskiej. Administracyjny obszar portu jest tylko częściowo wykorzystany pod funkcje portowe (tereny w gestii Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA). pas techniczny i pas ochronny. pomorskiego z 2003 r. Nr 6. rozumiany jako strefa wzajemnego oddziaływania morza i lądu. 2109). PowyŜsze obszary zostały pokazane na rysunku nr 2 dotyczącej uwarunkowań. Tereny administracji morskiej Strukturę. który wykonuje ustawowe kompetencje z pomocą swojego urzędu. woj. gdańskiego z 1991 r. Zgodnie z zarządzeniem nr 324 zajmuje ona całą szerokość pasa technicznego na długości 100 m. − pasa nadbrzeŜnego. − portów i przystani morskich. woj. infrastrukturę techniczną oraz nieliczne obiekty mieszkaniowe i obiekty infrastruktury społecznej znajdują się tu znaczne rezerwy terenowe dla rozwoju funkcji portowo-przemysłowej. w którym działalność człowieka wywiera bezpośredni wpływ na stan pasa technicznego – jest określony na terenie miasta Gdańska zarządzeniem nr 125. uzgadnianie projektów planów miejscowych oraz decyzji związanych z zagospodarowaniem przestrzeni wynikających z przepisów odrębnych (m.4. poz. gdzie w obszar pasa włączono duŜą część lasów nadmorskich. Nr 119. Pas ochronny – obejmujący obszar. często w uŜytkowaniu wieczystym podmiotów gospodarczych. decyzji o warunkach zabudowy. występują teŜ grunty prywatne. 133). 98). W strukturze własności przewaŜają grunty Skarbu Państwa i gminne. Zarządzenie nr 13 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 września 2003 r. Oprócz terenów przeznaczonych na róŜnego rodzaju działalność przemysłową. grunty zaś stanowią własność Skarbu Państwa. w tym równieŜ Śródmieścia. jest określony na terenie miasta Gdańska zarządzeniem nr 1323. Obszar ten obejmuje znaczną część wyspy Stogi (wyłączając z niej osiedla mieszkaniowe i fragment lasów nadmorskich) oraz zróŜnicowanej szerokości tereny przyległe do lewego brzegu Martwej Wisły. w sprawie ustalenia granic lądowych dla morskich przystani rybackich połoŜonych w obrębie pasa technicznego zarządzanego przez Urząd Morski w Gdyni (Dz. Wewnętrzne wody morskie są własnością Skarbu Państwa. na który składają się pas techniczny i pas ochronny brzegu morskiego. Ze względu na zasięg granic portu wody te sięgają w głąb lądu. Pas nadbrzeŜny. W obrębie pasa technicznego znajduje się połoŜona w Jelitkowie morska przystań rybacka. pozwoleń wodnoprawnych). obejmuje tereny poza obszarem portu morskiego i jest określony zarządzeniem dyrektora urzędu morskiego. w sprawie ogłoszenia granic pasa technicznego na terenie Miasta Gdańska (Dz. a takŜe wydawanie decyzji zwalniających z zakazów zabudowy na terenach bezpośredniego zagroŜenia powodzią w pasie nadbrzeŜnym. pomorskiego z 2006 r.

kultury oraz sportu i rekreacji. − utrzymanie szerokiej oferty terenów pod róŜne formy budownictwa mieszkaniowego. przemysłów zasobooszczędnych. systemy inŜynieryjne). − dalsza eliminacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w skali miasta. osiedla. jako podstawy działalności gospodarczej. zwiększenie samodzielności zamieszkiwania oraz poprawa standardów środowiska mieszkaniowego. przede wszystkim usług rangi ponadlokalnej. − zapewnienie europejskiego standardu technicznego miasta (system komunikacyjny. przyjaznych środowisku technologii. − eksponowanie wartości krajobrazowych środowiska. Cele społeczne Do celów społecznych naleŜą: − zapewnienie dobrego standardu dostępu do usług. − ochrona niezbędnych wielkości przestrzeni biologicznie czynnych i ich ciągłości w czasie i przestrzeni. jako źródła dochodów budŜetu miasta i zamoŜności jego mieszkańców oraz innowacji wzmacniających potencjał metropolitalny. 9.2. ochrona atrakcyjności środowiska miejskiego. − kształtowanie społecznie przyjaznego środowiska mieszkaniowego sprzyjającego podtrzymywaniu i tworzeniu lokalnych więzi społecznych i postaw obywatelskich. przede wszystkim powodzi. − poprawa standardów powierzchniowych i technicznych mieszkań. Cele gospodarcze − − − − tworzenie warunków do rozwoju funkcji gospodarczych i wzrostu ich konkurencyjności. oświaty. wspieranie gospodarki opartej na wiedzy i rozwoju funkcji związanych z międzynarodową wymianą gospodarczą. − rekultywacja obszarów zdegradowanych.3. − zachowanie i utrwalanie spójności terenów cennych przyrodniczo z terenami poza granicami miasta wchodzącymi w skład regionalnego systemu terenów chronionych. − utrzymanie i kształtowanie zróŜnicowanych terenów zielonych w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. CELE I ZAŁOśENIA ROZWOJU 9. − prowadzenie polityki zasobooszczędnej gospodarki dobrami środowiska ze szczególnym uwzględnieniem niskoodpadowych. spełnienie warunków obronności. − ochrona przed negatywnym oddziaływaniem klęsk Ŝywiołowych.II. 9. − dąŜenie do zapewnienia zgodności między przydatnością. wód i gleby oraz uciąŜliwości powodowanych przez wibracje i hałas. przyrodniczego i walorów krajobrazowych (w tym dzięki prawu miejscowemu). − wyrównywanie szans mieszkańców miasta we wszystkich jego częściach oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Cele rozwoju miasta Strategicznym celem rozwoju miasta jest trwały wzrost jakości Ŝycia mieszkańców oraz ładu przestrzennego przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla podnoszenia metropolitalnego znaczenia miasta w zgodzie z zasadami zrównowaŜonego rozwoju. a takŜe awarii urządzeń technicznych.1. „czystych” i wysokich technologii oraz obsługi biznesu. − poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście. chłonnością i odpornością środowiska a rodzajem oraz intensywnością zagospodarowania i uŜytkowania. turystyki. 9. w tym przede wszystkim transport zbiorowy. − zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczania powietrza. 73 . w tym wykorzystanie zasobów naturalnych. kulturalną i sportową. racjonalizacji zuŜycia energii i wody oraz retencji wód opadowych. tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości (w tym małych i średnich przedsiębiorstw). budynku. Cele ochronne Cele ochronne to: − dąŜenie do prawnej ochrony unikatowych wartości środowiska kulturowego. przede wszystkim do korzystania z usług słuŜby zdrowia. gospodarki morskiej.

Daje teŜ stały i wieloletni dochód z opłat rocznych. Instrumenty gospodarki przestrzennej Osiąganiu celów rozwoju miasta słuŜyć będą instrumenty gospodarki przestrzennej będące w dyspozycji miasta: − instrumenty planistyczne. Studium uwzględnia zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Ŝe miasto posiada w dyspozycji zasób terenów inwestycyjnych ułatwiający lokalizację inwestycji celu publicznego oraz umoŜliwiający skuteczną realizację polityki przestrzennej. Oddanie gruntów miejskich w uŜytkowanie wieczyste ma zdecydowane zalety w porównaniu z ich sprzedaŜą na własność. zapewnienie ich efektywnego funkcjonowania oraz zapewnienie oferty terenowej dla róŜnorodnych nowych inwestycji.9. gdzie inwestor wnosi wkład finansowy albo rzeczowy (np. a opłaty roczne sfinansować z dochodów uruchomionej inwestycji. − współpraca z róŜnymi szczeblami administracji samorządowej i rządowej. − podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych. Wykaz najpilniejszych i najwaŜniejszych opracowań zawiera aneks nr 15. przewiduje się sporządzanie rozmaitych studiów i analiz pomocniczych w gospodarce przestrzennej. − uzyskanie nowych wartości krajobrazowych. budynków (lub ich części) i gruntów połoŜonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie miasta Gdańska26 oraz inwestycji przyczyniających się do utworzenia nowych miejsc pracy27. promowanie interesu publicznego. programów i planów operacyjnych. co jest jednym z waŜnych uwarunkowań jego polityki przestrzennej. Cele przestrzenne Do celów przestrzennych naleŜą: − racjonalizacja rozwoju miejskich struktur przestrzennych. Oprócz planów. 9. − zapewnienie ciągłości rozwoju i ewolucyjności przekształceń. − włączenie organizacji pozarządowych do rozwiązywania problemów rozwoju miasta. W rozdziale 17 studium będzie mowa o terenach. − instrumenty gospodarki gruntami. MoŜe to być teŜ forma atrakcyjna dla inwestora. 26 27 Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXXIX/1306/05 z 30 czerwca 2005 r. gdyŜ pozwala mu przeznaczyć większe środki na realizację inwestycji zamiast na zakup gruntu. Miasto Gdańsk prowadzi aktywną politykę wobec inwestorów. − pozyskiwanie akceptacji społecznej i współdziałania przy wykonywaniu zadań. lokalnych inicjatyw28. zgodnie z którymi miasto realizuje całą inwestycję. a takŜe realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Realizacja duŜych inwestycji (szczególnie dróg) często odbywa się w ramach umów partycypacyjnych. 74 . uświadamianie korzyści płynących z wybranych rozwiązań. Przy wykorzystaniu instrumentów gospodarki gruntami gminnymi naleŜy zwrócić uwagę na fakt. Realizacja przedsięwzięć przy współudziale miasta moŜe się odbywać w ramach tzw.5. − kształtowanie zindywidualizowanej lokalnie struktury miejskiej. współtworzącymi jej toŜsamość. W gospodarce rynkowej miasto dąŜy do minimalizacji skutków ekonomicznych uchwalenia planów miejscowych. dla których sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe lub dla których miasto zamierza je sporządzić. w tym o znaczeniu strategicznym. − inwestycje publiczne. które są najwaŜniejszym instrumentem planistycznym gminy. koncepcji programowo-przestrzennych i branŜowych. − kształtowanie lokalnego patriotyzmu. − aktywne poszukiwanie inwestorów inwestycji komercyjnych. Zawiera się równieŜ umowy. − stwarzanie warunków dynamicznego rozwoju turystyki. nieruchomości czy wykonanie dokumentacji projektowej). a inwestor partycypuje w kosztach. przy inwestycjach komercyjnych wielokrotnie przewyŜszający przychód ze sprzedaŜy na własność. kulturowym i krajobrazem. gdzie inwestor ponosi część nakładów związanych z budową lub wykonuje całą inwestycję drogową albo tylko jej fragment. − pozyskiwanie kapitału i potencjału wykonawczego dla realizacji zadań publicznych. tworzenie wizerunku miasta. zharmonizowanej ze środowiskiem przyrodniczym. Podstawowe zadania marketingu i negocjacji to: − informowanie o mieście i planach jego rozwoju. UŜytkowanie wieczyste pozwala miastu na kontrolę sposobu i terminu zainwestowania przez prywatnego inwestora i przeciwdziała spekulacjom gruntami.4. SłuŜą temu zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli. Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXII/615/04 z 25 marca 2004 r. zapewnienie moŜliwości osiągania celów etapowych i cząstkowych pod warunkiem zgodności z celami nadrzędnymi. − marketing i negocjacje. 28 Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXV/741/04 z 24 czerwca 2004 r. ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz załoŜenia strategii rozwoju gminy.

10. ZałoŜenia rozwoju miasta
10.1. Prognoza demograficzna
Prognozowanie rozwoju demograficznego Gdańska wobec zmieniających się relacji Polski z zagranicą jest obarczone duŜą dozą niepewności. Samo przedłuŜenie utrzymujących się na przełomie wieków tendencji (ujemne saldo zarówno ruchu migracyjnego, jak i naturalnego) wyznacza szybki spadek liczby ludności. Taki scenariusz rozwoju demograficznego Gdańska przedstawił GUS, prognozując spadek liczby mieszkańców miasta do 411,7 tys. w 2020 r. i 362,4 tys. w 2030 r. (tab. 1). Tab.1. Prognoza GUS-u dotycząca liczby ludności Gdańska na tle województwa, Trójmiasta i wybranych powiatów ościennych 2006 2010 2020 2030 Wyszczególnienie w tys. rok W tys. w tys. rok w tys. rok osób 2006 = 100 osób osób 2006 = 100 osób. 2006 = 100 Województwo 2203,6 2210,6 100,3 2217,3 100,6 2159,3 98,0 Trójmiasto 748,1 738,0 98,6 688,8 92,1 612,7 81,9 Gdańsk 456,7 446,5 97,8 411,7 90,1 362,4 79,4 Powiat gdański 86,4 88,6 102,5 98,1 113,5 103,6 119,9 Powiat kartuski 110,1 113,0 102,6 124,8 113,4 133,7 121,4 Powiat wejherowski 183,1 187,7 102,5 202,3 110,5 209,1 114,2 Według prognozy biologicznej, tzn. uwzględniającej ruch naturalny, a nieuwzględniającej ruchu migracyjnego, liczba ludności Gdańska obniŜy się do 436 tys. w 2020 r. i 403 tys. w 2030 r. Z tab. 1 wynika, Ŝe prognozowanemu przez GUS spadkowi liczby ludności Gdańska (i Trójmiasta) będzie towarzyszyć dynamiczny przyrost liczby ludności w obszarze aglomeracji gdańskiej, zwłaszcza w powiatach ziemskich gdańskim i kartuskim. Właśnie wewnątrzwojewódzki ruch migracyjny jest (a wg GUS-u będzie takŜe w przyszłości) pierwszą przyczyną ujemnego salda migracji Gdańska (tab. 2). Tab. 2. Ruch naturalny i migracyjny Gdańska wg prognozy GUS-u (Gdańsk – 362 tys. w 2030 r.) Saldo ruchu Saldo migracji Saldo ruchu Lata migracyjnego wewnątrzmiędzynaturalnego zagranicznych łącznie wojewódzkich wojewódzkich 2007–2010 –4080 –4450 –5331 –1927 2808 2011–2020 –17456 –17557 –18097 –5210 5750 2021–2030 –27045 –21787 –19239 –3739 1191 2007–2030 –48581 –43794 –42667 –10876 9749 Ze względu na wspomnianą niepewność prognoz demograficznych, a takŜe juŜ stwierdzone rozbieŜności między prognozowaną a rzeczywistą liczbą urodzeń (wg prognozy GUS-u w latach 2003–2006 powinno się urodzić 14 506 dzieci, a urodziło się 17 202) naleŜy stwierdzić, iŜ przyjęcie tak pesymistycznej prognozy jako podstawy planowania urbanistycznego jest zbyt ryzykowne, oznaczałoby bowiem rezygnację z rezerwacji terenów pod dalszy rozwój miasta, w tym pod przyszłościowe rozwiązania transportowe. W studium dla obliczeń programowych przyjmuje się zatem bardziej optymistyczny od GUS-owskiego wariant rozwoju ludnościowego Gdańska, tzn. zakłada się spadek do 2020 r. liczby mieszkańców do ok. 420 tys. (wg GUS-u – 411,7 tys.), a w następnym dziesięcioleciu stabilizację liczby ludności. Będzie to moŜliwe, jeŜeli zajdą jednocześnie następujące procesy: − osiągnięcie dodatniego salda migracji na poziomie częściowo rekompensującym ujemne saldo przyrostu naturalnego, − utrzymanie się wyŜszej od załoŜonej przez GUS dzietności kobiet, − szybszy od załoŜonego przez GUS wzrost długości trwania Ŝycia (liczba zgonów mniejsza od prognozowanej). Wielkość dodatniego salda migracji niezbędna do przyhamowania tendencji spadkowych zaleŜy od momentu, w którym nastąpi punkt zwrotny w ruchach migracyjnych. Data ewentualnego punktu zwrotnego to przede wszystkim moment, w którym pojawią się pracodawcy diametralnie zmieniający sytuację na gdańskim rynku pracy. Towarzyszyć temu powinny mechanizmy zniechęcające do suburbanizacji.

75

Ryc. 1. Zmiany udziału procentowego wybranych grup wieku wg prognozy GUS-u
3- 6 3 5 ,0 7-12 13-15 16-18 19-24 6 0 + /6 5 +

3 0 ,0

2 5 ,0

2 0 ,0

1 5 ,0

1 0 ,0

5 ,0

0 ,0

1

3

9

5

1

9

7

3

7

7

5

20 0

20 1

20 1

20 1

20 0

20 1

20 1

20 0

20 2

20 2

20 2

5

20 2

W najbliŜszych latach nastąpią znaczne zmiany struktury wieku ludności Gdańska. Najistotniejszy dla decyzji planistycznych moŜe być spadek liczebności roczników przedszkolnych i szkolnych. Największe zmiany nastąpią w grupie wiekowej 16–18 lat; liczebność tej grupy obniŜy się w nadchodzącym dziesięcioleciu o 4,8 tys. Liczba dzieci w wieku 13–15 lat obniŜy się w najbliŜszych latach o 3,4 tys. (ryc. 1). Liczebność osób w wieku produkcyjnym będzie malała, przy jednocześnie pogarszającej się (zestarzenie) strukturze wieku roczników produkcyjnych. To wpłynie na zmniejszenie atrakcyjności gdańskich zasobów pracy. Nieustannie będzie zaś wzrastać liczebność grupy poprodukcyjnej – szczególnie dynamicznie w nadchodzącym dziesięcioleciu (2– 3% rocznie), gdy w wiek emerytalny będą wkraczać roczniki powojennego wyŜu (ryc. 2). W 2020 r. liczebność tej grupy wiekowej będzie aŜ o 34 tys. (43,8%) wyŜsza od rejestrowanej w 2005 r., a udział w ogólnej liczbie ludności moŜe przekroczyć 27%. Ryc. 2. Prognoza GUS-u dotycząca liczby ludności Gdańska
ludność ogółem 500000 wiek produkcyjny - 18-59/64 wiek gospodarstwotwórczy - 18 i więcej

450000

400000

350000

300000

250000

200000
20 06 20 08 20 14 20 16 20 10 20 12 20 18 20 22 20 24 20 26 20 20 20 28 20 30

Wzrost liczby ludności w wieku powyŜej 18 lat (produkcyjnym i poprodukcyjnym) oznacza wzrost liczby osób w wieku gospodarstwotwórczym. Z kolei wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym oznacza wzrost udziału grup wiekowych tworzących gospodarstwa jednoosobowe (wdowieństwo). Udział gospodarstw jednoosobowych przekroczy

76

20 2

9

35% (wg NSP z 2002 r. – 31%). Ich powstawaniu będzie teŜ sprzyjać przewidywana wyŜsza od obecnej skłonność do usamodzielniania się osób młodych, a takŜe skłonność do rozwodów. Skutkiem tych procesów będzie obniŜanie się przeciętnej wielkości gospodarstwa domowego. Zakłada się obniŜenie średniej wielkości gospodarstwa domowego z 2,45 osoby przypadającej na gospodarstwo domowe w 2002 r. (wg NSP) do ok. 2,2 w 2020 r. W rezultacie, pomimo prognozowanego spadku liczby gdańszczan do 420 tys., liczba gospodarstw domowych wzrośnie ze 184 tys. (w 2002 r.) do ok. 192 tys. w 2020 r., spośród których ponad 35% stanowić będą gospodarstwa jednoosobowe.

10.2. Rynek pracy
Liczba mieszkańców Gdańska w wieku produkcyjnym będzie stopniowo malała. Spowoduje to zmniejszanie się liczby aktywnych zawodowo mieszkańców Gdańska, przy czym spadek ten tylko częściowo będzie rekompensowany wzrostem aktywizacji zawodowej ludności. Według prognozy GUS-owskiej (i przy załoŜeniu stabilizacji wskaźnika aktywności zawodowej) liczba aktywnych zawodowo osób w 2030 r. będzie o prawie 1/3 niŜsza od obecnie wykazywanej. W bardziej optymistycznych scenariuszach rozwoju demograficznego spadek liczby aktywnych zawodowo jest mniejszy i zaleŜny od momentu zmiany tendencji w ruchu migracyjnym. Pewne jest natomiast, Ŝe na gdańskim rynku pracy nastąpi wzrost liczby i udziału ludności dojeŜdŜającej do pracy z obszaru metropolitalnego. Dla obliczeń komunikacyjnych sporządzono prognozę liczby, struktury i rozmieszczenia miejsc pracy (generatory ruchu), wychodząc z predyspozycji terenu i jego chłonności. Przyjęto, Ŝe istnieje szansa i moŜliwość osiągnięcia ok. 220 tys. miejsc pracy w stanie wypełnienia struktur, co oznaczałoby ich przyrost o 30 tys., tj. o 15,8%. W rozmieszczeniu miejsc pracy będą następować ciągłe zmiany, takie jak: − koncentracja miejsc pracy w gniazdach inwestycyjnych: Klukowo Rębiechowo (gdzie rozwijają się zakłady wysokich technologii), Śródmieście Historyczne, Stogi Portowe, Błonia Płonia, − wzrost liczby miejsc pracy na terenach rozwojowych dzielnic Południe i Zachód, − dalsza restrukturyzacja miejsc pracy w CPU, tzn. wzrost udziału usług, − redukcja (na skutek postępu technologicznego) liczby miejsc pracy w istniejących koncentracjach zakładów produkcyjnych, − spadek liczby miejsc pracy w jednostkach mieszkaniowych na dolnym tarasie spowodowany ubytkiem liczby mieszkańców i starzeniem się struktury demograficznej. Przewidywane rozmieszczenie miejsc pracy w poszczególnych dzielnicach Gdańska (aneks nr 16) to: − Śródmieście ok. 62 tys., przyrost nastąpi przede wszystkim na przekształcanych terenach poprzemysłowych, będą to głównie miejsca pracy w usługach, − Wrzeszcz ok. 51 tys., przyrost miejsc pracy (w usługach) wystąpi m.in. po obu stronach al. Grunwaldzkiej, − Oliwa ok. 25 tys., przyrost nastąpi w restrukturyzowanym pasie pomiędzy linią kolejową a al. Grunwaldzką, − Zachód ok. 26 tys., przyrost nastąpi głównie w Klukowie Rębiechowie oraz Kokoszkach Przemysłowych i Barniewicach, − Południe ok. 14 tys., przyrost nastąpi na terenach mieszkaniowych i w projektowanych gniazdach inwestycyjnych, − Port ok. 41 tys., przyrost nastąpi na terenach portowych przewidywanych do nowego zainwestowania. Oprócz zmian w rozmieszczeniu miejsc pracy będzie teŜ następować zmiana ich struktury. Przewiduje się, Ŝe udział miejsc pracy w usługach moŜe osiągnąć nawet 80%.

10.3. Metropolia gdańska
Metropolia gdańska to jeden z potencjalnych biegunów rozwoju społeczno- gospodarczego o znaczeniu europejskim (tzw. europoli), który w procesie konkurencji międzynarodowej będzie tworzyć coraz silniejsze węzły przedsiębiorczości i innowacji. Gdańsk jest metropolią w fazie rozwoju (in statu nascendi). JuŜ obecnie jej strukturę charakteryzują następujące cechy i procesy o charakterze międzynarodowym: przyjmuje pochodzące z zagranicy czynniki produkcji, inwestycje, siłę roboczą oraz towary i usługi, − gości zagraniczne firmy, siedziby i filie międzynarodowych przedsiębiorstw, banków, instytucje pozarządowe, naukowe i oświatowe (szkoły) oraz uniwersytety o znacznym udziale studentów cudzoziemców, a takŜe placówki dyplomatyczne, − jest bezpośrednio połączona liniami promowymi i lotniczymi z zagranicą, − cechuje się intensywną komunikacją z zagranicą przez ruch pocztowy, telekomunikacyjny i turystyczny, − rozwija sektor usług nastawiony na zagranicznych klientów: centra wystawiennicze, luksusowe hotele, międzynarodowe szkoły, wysokiej jakości pomieszczenia biurowe, międzynarodowe firmy konsultingowe, − organizuje regularnie róŜnego typu międzynarodowe spotkania: konferencje, wystawy, festiwale, imprezy sportowe i artystyczne z udziałem zagranicznych zespołów,

77

− −

ma instytucje krajowe i regionalne o międzynarodowej marce, uprawia paradyplomację za pośrednictwem własnych przedstawicielstw w innych miastach za granicą (miejskie instytucje publiczne lub prywatne), czemu słuŜy członkostwo w organizacjach międzynarodowych, np. stowarzyszenia miast bliźniaczych, miast metropolii. Rola metropolii staje się więc coraz bardziej dominująca, poniewaŜ metropolie są ośrodkami dynamiki gospodarczej, technologicznej i kulturalnej zarówno w regionie, jak i w skali europejskiej. Rozwój funkcji metropolitalnych w GOM koncentruje się w następujących sferach działalności: badań i innowacji, wydarzeń i twórczości, działalności gospodarczej i obsługi, zarządzania i infrastruktury. Planowane metropolitalne inwestycje celu publicznego, wpisujące się w odpowiednie sfery działalności, są wymienione w rozdziale 11. W skali kraju Gdańsk będzie pełnił funkcję ośrodka administracyjnego i usługowego dla całego regionu północnej Polski, centrum Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i aglomeracji gdańskiej. Szczególne znaczenie w ramach wysoko wyspecjalizowanych usług będzie miał dalszy rozwój gdańskiego ośrodka naukowego i akademickiego, zarówno uczelni i instytutów państwowych, samorządowych i prywatnych, jak i nowoczesnego kompleksu naukowotechnologicznego wykorzystującego innowacyjność gdańskiego środowiska naukowego. Ponadlokalne znaczenie pręŜnego ośrodka akademickiego oraz wielkość i dynamizm kulturotwórczy związanego z nim środowiska studenckiego powinny być istotnymi czynnikami rozwoju miasta. Miasto powinno umacniać takŜe swoją rolę jako ośrodka imprez kulturalnych, naukowych i gospodarczych o międzynarodowym zasięgu (festiwale, spektakle, wystawy, targi, kongresy).

10.4. Funkcje egzogeniczne 10.4.1. Kierunki rozwoju gospodarki morskiej
W rozwiązaniach przestrzennych studium określono przestrzeń oraz granice, w których powinny się rozwijać funkcje gospodarcze tworzące bazę ekonomiczną Gdańska. Priorytet mają funkcje portowe związane z gospodarką morską i transportem morskim – dominantami funkcjonalnymi Gdańska. Rezerwy terenowe portu dają szansę na realizację inwestycji portowych, takich jak: − rozbudowa nowoczesnego potencjału przeładunkowo-składowego w Porcie Północnym (terminal kontenerowy w trakcie realizacji) – powierzchnia około 100 ha, − budowa potencjału logistyczno-dystrybucyjnego wraz z bazą multimodalną na styku z Trasą Sucharskiego i terminalem kontenerowym – powierzchnia około 200 ha. DuŜe perspektywy rozwoju mają przewozy pasaŜerskie oraz towarowe promami i promowcami (ro-ro) w relacjach bałtyckich, w połączeniach z Europą Zachodnią i światem, a takŜe przewozy obsługujące kraje środkowo- i południowoeuropejskie. Funkcje obsługi Ŝeglugi promowej i Ŝeglugi wycieczkowej w portach morskich naleŜą do funkcji integrujących port i miasto, generujących w mieście nowy wachlarz usług wpływający na prestiŜ portu. W porcie gdańskim niezbędne jest stworzenie nowej jakości ruchu promowego przez wybudowanie nowoczesnego terminalu promowego przystosowanego do obsługi zarówno promów pasaŜersko-towarowych, jak i typu ro-pax29. MoŜliwości realizacji obiektów pełniących takie funkcje występują między innymi w przypadku: − terminalu promowego – Port Północny w rejonie będącego w budowie terminalu kontenerowego, tworząc z nim wspólny kompleks przestrzenny, − obsługi statków wycieczkowych – Terminal Westerplatte, rozbudowany i przystosowany zarówno do obsługi promów, jak i statków pasaŜerskich, − przystani statków białej floty – akweny przylegające do zainwestowania miejskiego Głównego i Nowego Miasta, Stogów i Wyspy Sobieszewskiej. Warunkiem podjęcia skutecznej rywalizacji z innymi portami bałtyckimi jest radykalna poprawa jakości dróg wiąŜących port z zapleczem oraz stosowanie technologii multimodalnych, racjonalne wykorzystanie poszczególnych rodzajów transportu, rozwój wewnątrzmiejskich powiązań transportowych portu (Trasa Sucharskiego i jej powiązania z projektowaną Obwodnicą Południową, droga S7, autostrada A1, Obwodnica Trójmiasta i Trasa Lęborska). Cały ciąg drogowy z południa Polski do portu powinien być oznaczony jako droga krajowa nr 1, która do węzła Rusocin będzie miała parametry autostrady. Na potrzeby portu oraz rozwoju towarowej Ŝeglugi śródlądowej konieczne jest równieŜ poszerzenie torów wodnych na Martwej Wiśle, w tym w porcie wewnętrznym w rejonie Zakręt Pięciu Gwizdków – Basen Górniczy, a takŜe w rejonie Stoczni Wisła.

Ro-pax − nowocześniejsza wersja technologii ro-ro, wykorzystująca typ promu towarowo-pasaŜerskiego o wydłuŜonej ścieŜce samochodowej zapewniającej większą elastyczność eksploatacyjną i efektywność wykorzystania w okresach pozasezonowych.
29

78

Elementem dynamizującym funkcje portowe powinien być rozwój usług i przemysłu przetwórczego o orientacji portowej (uszlachetnianie i konfekcjonowanie towarów, handel hurtowy), tworzenie wolnych obszarów celnych, koncentracja przemysłu stoczniowego na wyspie Ostrów. Inwestycyjne wykorzystanie rezerw terenowych portu (około 600 ha) to waŜny czynnik wzrostu i aktywności gospodarczej miasta. Szacuje się, Ŝe w stanie wypełnienia struktur przestrzennych liczba miejsc pracy w porcie wzrośnie o ponad 5 tys. Ponadto istnieje moŜliwość lepszego wykorzystania dla działalności portowej terenów połoŜonych wzdłuŜ Martwej Wisły, szczególnie na odcinku od mostu wantowego w kierunku Wisły Śmiałej, w wyniku reaktywacji towarowej Ŝeglugi śródlądowej. Nie wyklucza się teŜ moŜliwości utworzenia nowego (wschodniego) wejścia do portu przez Wisłę Śmiałą.

10.4.2. Kierunki rozwoju przemysłu, baz i składów
Rozwój funkcji produkcyjnych i składowych będzie następować dzięki intensyfikacji uŜytkowania i zagospodarowania na istniejących juŜ terenach przemysłowo-składowych oraz dzięki zajęciu terenów nowych wykorzystujących korzystne uwarunkowania, takie jak dobre warunki obsługi transportowej, istniejąca infrastruktura techniczna lub moŜliwości jej rozbudowy, dogodne warunki pozyskiwania terenu, bliskość instytucji naukowych oraz dobry stan środowiska. Zgodnie z wymienionymi uwarunkowaniami oferta terenów dla rozwoju tej funkcji obejmuje: − rejon Letnicy – tereny głównie po wschodniej stronie ul. Marynarki Polskiej, częściowo niezabudowane lub zainwestowane ekstensywnie, w większości uŜytkowane jako ogrody działkowe; własność gruntów zróŜnicowana: Skarb Państwa w uŜytkowaniu wieczystym (przewaga), podmioty prywatne oraz gmina, łączna powierzchnia nowych terenów inwestycyjnych ok. 35 ha; − rejon Płoni – tereny między rafinerią i oczyszczalnią „Wschód” a ul. Płońską i granicą z gminą Pruszcz Gdański, na zdegradowanych gruntach rolniczych, w przewadze własności gminnej, łączna powierzchnia terenów inwestycyjnych ok. 170 ha; − rejon Rudniki Błonia – tereny inwestycyjne w sąsiedztwie trasy wylotowej w kierunku warszawskim oraz planowanej Trasy Sucharskiego, głównie na gruntach rolnych; w przewadze własności prywatnej, skoncentrowane w dwóch kompleksach o powierzchni 35 ha i 70 ha; − rejon Oruni Dolnik i projektowanego węzła integracyjnego Czerwony Most – tereny po wschodniej stronie Traktu św. Wojciecha, ogrody działkowe, tereny rolne, tereny byłych kolonii mieszkaniowych i nieuŜytki o łącznej powierzchni ok. 50 ha; w 40% własność gminna; − rejon Kokoszek Przemysłowych – tereny na południe od lotniska, obecnie ogrody działkowe i grunty rolnicze w przewadze prywatnej własności, łączna powierzchnia ok. 160 ha; − rejon Kokoszek Mieszkaniowych – tereny obecnie rolnicze, połoŜone pomiędzy ulicami Maszynową i Kartuską; grunty własności gminnej o powierzchni ok. 40 ha; − rejon Barniewic – tereny wzdłuŜ istniejącej bocznicy kolejowej, częściowo uŜytkowane rolniczo, a częściowo będące nieuŜytkami; grunty własności gminnej o powierzchni ok. 10 ha; − rejon Klukowa Rębiechowa – tereny na północ od lotniska, obecnie rolnicze o zróŜnicowanej własności i powierzchni ok. 50 ha, z czego 30% stanowią grunty gminne; − rejon składowiska Szadółki – tereny na północ od składowiska na obecnych nieuŜytkach porolnych; grunty o łącznej powierzchni ok. 20 ha, w większości własność prywatna. Zakłada się, Ŝe na terenie Gdańska będzie się rozwijać przede wszystkim działalność oparta na tzw. wysokiej technologii. W aspekcie przestrzennym proces ten następuje głównie na obszarach metropolitalnych, duŜych miast oraz miast-państw. W czołówce znajdują się miasta i metropolie z Ameryki Północnej, Europy Zachodniej oraz Azji Wschodniej. Aby zachęcić biznes i ludzi, niezbędne jest wysokiej jakości środowisko miejskie w zakresie warunków mieszkaniowych, zaopatrzenia, instytucji kultury i organizacji wypoczynku. Wynika z tego, Ŝe dzięki właściwym inwestycjom władze miast mogą bardzo wiele zrobić dla powodzenia ekonomicznego swego miasta. To stwierdzenie było fundamentalne dla dalszych badań i budowy tzw. obszarów wzrostu (growth clusters) oraz utworzenia klastrów przemysłowych w regionach europejskich30. Klaster przemysłowy to platforma współpracy instytucji i przedsiębiorstw skupionych w ramach określonej dziedziny gospodarki zlokalizowana w danym regionie. Miasto Gdańsk ma potencjał do rozwoju następujących sektorów gospodarki zaliczanych do sektorów wysokich technologii: informatyczny i teleinformatyczny, ochrony środowiska oraz medycyny i biotechnologii.

Za: strona internetowa (http://www.sooipp.org.pl) Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Poznaniu, autor tekstu: Krzysztof Zasiadły, prezes Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Poznaniu, wiceprezes Międzynarodowej Grupy Ekspertów Parków Naukowych i Centrów Innowacji SPICE, wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

30

79

W celu promowania gospodarki lokalnej i regionalnej, wspierania przedsiębiorczości, innowacji i transferu technologii tworzone są parki naukowo-technologiczne (PNT). Pomagają one powstawać nowym przedsiębiorstwom, w tzw. inkubatorach, oraz wspierają rozwój istniejących małych i średnich przedsiębiorstw. Inkubator jest narzędziem samorządowym do stymulacji rozwoju danej gałęzi gospodarki lub do ogólnego rozwoju gospodarki. Powstają i rozwijają się w nim podmioty gospodarcze nastawione na opracowywanie i wdraŜanie nowych technologii. Ich rozwój jest stymulowany ze środków finansowych inkubatora. Podmiot gospodarczy jest wspierany przez określony czas, po czym musi się usamodzielnić lub jest zamykany. PNT stały się globalnie uznanym narzędziem promocji rozwoju ekonomicznego na drodze wspierania przedsiębiorczości i wzrostu przedsiębiorstw. Ich siłą jest zdolność adaptacji do róŜnych sytuacji, środków, celów i zadań. Środowiska lokalne i regionalne, w których działają PNT, róŜnią się pod wieloma względami (sytuacja gospodarcza kraju i regionu, warunki polityczne, potencjał badawczy, cele krótko- i średniookresowe itp.). RóŜnorodność typów PNT ma decydujące znaczenie dla ich sukcesu. W wielu przypadkach budowy PNT zakończonych sukcesem tzw. efekt synergiczny funkcjonowania parku wskazuje się jako jeden z waŜniejszych pozytywnych skutków ich lokalizacji na danym terenie. Ma to stymulujący wpływ na rozwój i wizerunek całego regionu. Pragnąc się utrzymać w czołówce krajowej, Gdańsk uwzględnia w swoim rozwoju przestrzennym potrzebę lokalizacji obiektów, w których zarówno opracowuje się, jak i stosuje nowe technologie. Powstały juŜ takie obiekty w gdańskiej Dolinie Krzemowej zlokalizowanej niedaleko lotniska oraz w Centralnym Paśmie Usługowym. Na terenie dawnych Zakładów Graficznych przy ul. Trzy Lipy swoją działalność rozpoczął Gdański Park Naukowo-Technologiczny, a w jego ramach – inkubator przedsiębiorczości. PowyŜsze lokalizacje dysponują znaczącymi rezerwami rozwojowymi o szczególnych predyspozycjach: siedziby wyŜszych uczelni, doskonała komunikacja, atrakcyjne środowisko przyrodnicze. Na terenie województwa pomorskiego powinna być stworzona sieć parków technologicznych i ośrodków innowacyjności. Gdańsk jako główny ośrodek naukowy i usługowy w województwie powinien skupiać główne elementy tej sieci.

10.4.3. Kierunki rozwoju turystyki
Rozwój turystyki jest jednym z celów strategicznych Gdańska, a turystyka przyjazdowa powinna się stać istotną funkcją miastotwórczą. Atrakcje Gdańska stwarzają bowiem moŜliwość oferty programowej dla następujących rodzajów turystyki: − krajoznawczej, − wypoczynkowej, − morskiej i Ŝeglarskiej, − biznesowej, − kongresowej, − pielgrzymkowej. Współistnienie róŜnych form turystyki przyczynia się do wydłuŜenia sezonu, dlatego naleŜy tworzyć moŜliwości rozwoju wszelkich rodzajów turystyki. Wszystkie rodzaje ruchu turystycznego istniejące na tym samym terenie wzajemnie się uzupełniają i wspomagają, przyczyniając się do pełniejszego wykorzystania urządzeń infrastruktury turystycznej. Urządzenia te podnoszą standard obsługi turystów, a słuŜąc gdańszczanom, poprawiają atrakcyjność zamieszkania. Wskazuje się dwa główne kierunki działań zmierzających do wzmocnienia funkcji gospodarki turystycznej: − odkrycie dla publiczności mało znanych, słabo eksponowanych bądź po prostu zaniedbanych atrakcji turystycznych, − uzupełnienie oferty miejskiej obiektami usług rekreacyjnych, kulturalnych, a takŜe bazą noclegową dla turystów o róŜnej zamoŜności. W pierwszej grupie działań istnieją duŜe zaległości, a moŜliwości są ogromne, np. zagospodarowanie i udostępnienie twierdzy Wisłoujście – oryginalnego dobrze zachowanego zabytku klasy światowej. Dalsze propozycje to uatrakcyjnienie terenów postoczniowych (Młode Miasto) związanych z tradycją NSZZ „Solidarność” i zabytkami przemysłu stoczniowego, drugi etap odbudowy Głównego Miasta, rewaloryzacja Dolnego Miasta i nowoŜytnych fortyfikacji miejskich, rewaloryzacja Grodziska, utworzenie skansenu archeologicznego na Zamczysku, ekspozycja miejsc związanych ze znanymi gdańszczanami: Heweliuszem, Fahrenheitem, Schopenhauerem, Grassem, Wałęsą oraz udostępnienie współczesnego portu jako niedocenianej przez miejscowych atrakcji dla turystów z głębi kraju. WaŜne jest równieŜ odtworzenie zagospodarowania rekreacyjnego lasów porastających krawędź Wysoczyzny, rewaloryzacja Jaśkowego Lasu oraz rewaloryzacja załoŜeń kąpieliskowych w Brzeźnie i Jelitkowie wraz z uatrakcyjnieniem dawnych wiosek rybackich. W drugiej grupie działań trzeba zacząć od centrum kongresowego realizowanego w ramach zespołu filharmonii na Ołowiance. Jest to optymalna lokalizacja dla tych obiektów ze względu na nadwodne połoŜenie, bliskość zabytkowego Głównego Miasta. Poza tym przewiduje się budowę Teatru ElŜbietańskiego, hali sportowo-widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu, stadionu Baltic Arena, parku wodnego i zagospodarowanie rekreacyjne Pasa

80

Nadmorskiego Zachodniego, rozbudowę i wzbogacenie programu Hali Olivii, budowę centrum czasu wolnego w Brętowie oraz budowę nowych obiektów sportowych terenochłonnych (pola golfowe, obiekty dla jeździectwa, tory motokrosowe i cartingowe). Z kolei rehabilitacja Biskupiej Górki powinna zmierzać w kierunku rozwoju funkcji sportowo-rekreacyjnych i hotelowych. Przekształcenia Wyspy Spichrzów połączone z wprowadzeniem nowych usług, a takŜe zagospodarowanie Doliny Radości w Oliwie realizują równocześnie oba wyŜej wymienione kierunki rozwoju gospodarki turystycznej. Gdańsk powinien być równieŜ znaczącym ośrodkiem turystyki morskiej. W tym celu naleŜy wybudować bazę promową, dogodnie powiązaną z układem komunikacyjnym w nieduŜej odległości od atrakcji turystycznych. Rozwiązaniem wspomagającym obsługę pasaŜerów duŜych statków wycieczkowych mógłby się stać tenderring, czyli dowoŜenie turystów mniejszymi jednostkami ze statku wycieczkowego stojącego na redzie do atrakcji turystycznych połoŜonych wewnątrz miasta. Do rozwoju turystyki wodnej moŜe się takŜe przyczynić wykorzystanie szlaków Martwej Wisły, Przekopu Wisły do Śluzy Gdańska Głowa i przez Szkarpawę do Zalewu Wiślanego wraz z rozbudową sieci przystani wodnych. Trzeba równieŜ tworzyć warunki do rozwoju podstawowej bazy turystycznej przez: − rozbudowę bazy noclegowej Gdańska, zarówno całorocznej, jak i sezonowej, − budowę hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych, − budowę obiektów noclegowych średniej kategorii, − modernizację i podwyŜszanie standardu domów wycieczkowych, schronisk, kempingów, − budowę moteli i obiektów gastronomicznych przy trasach wylotowych, − usprawnienie komunikacji w mieście i powiązań zewnętrznych, przede wszystkim dla turystyki morskiej, − kontynuację wyznaczania i realizacji tras rowerowych i pieszych szlaków turystycznych na terenach rekreacyjnych. Podstawowe zagospodarowanie turystyczne powinno się koncentrować na obszarach głównych atrakcji: Śródmieścia Historycznego, starej Oliwy, pasa nadmorskiego zachodniego i na Wyspie Sobieszewskiej. Niezbędny jest choćby minimalny program zagospodarowania rejonu Westerplatte − Wisłoujście i kompleksu parkowo-leśnego, które obecnie są pozbawione odpowiedniego zaplecza. Wzrostowi chłonności obszarów i obiektów turystycznych Gdańska będzie sprzyjać projektowany znaczny przyrost powierzchni zieleni urządzonej, w tym parkowej, oraz zakładany wzrost liczby urządzeń sportowo-rekreacyjnych (baseny, korty, boiska).

81

11. Zadania słuŜące osiąganiu ponadlokalnych celów publicznych
W studium uwzględnia się ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa i zadania rządowe ujęte w programach sporządzanych przez ministrów i centralne organy administracji rządowej słuŜących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. Inwestycje ponadlokalne planowane w Gdańsku pochodzą jedynie z planu województwa pomorskiego31, gdyŜ w rejestrach zadań rządowych nie znajdują się obecnie inwestycje słuŜące osiąganiu celów publicznych o znaczeniu krajowym, które miałyby zostać zlokalizowane na obszarze Gdańska (co nie zmienia faktu, Ŝe wiele inwestycji rządowych jest realizowanych lub przygotowywanych do realizacji). Dokonana w ramach prac nad studium analiza potrzeb w zakresie osiągania ponadlokalnych celów publicznych wykazuje istnienie takŜe innych, nieujętych w planie województwa zadań z dziedziny infrastruktury komunikacyjnej, inŜynieryjnej i społecznej, które winny być uwzględnione w polityce miasta. Szczególne znaczenie ze względu na rangę miasta w regionie mają zadania słuŜące osiąganiu ponadlokalnych celów publicznych w zakresie infrastruktury społecznej. Te zadania będą decydowały o randze metropolii gdańskiej. W zakresie zadań obejmujących infrastrukturę ponadlokalną dopuszcza się takŜe inne, niewymienione w poniŜszych rozdziałach obiekty i urządzenia, które mogą być wykonywane w miarę pojawiających się potrzeb lub moŜliwości. Wprowadzanie wymienionych niŜej inwestycji do planów miejscowych będzie się odbywać wg procedury określonej w ustawie. Jako obszar rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym określa się całe miasto.

11.1. Powiązania zewnętrzne drogowe, kolejowe, morskie i lotnicze
Wykorzystanie szansy wynikającej z połoŜenia Gdańska w miejscu przecięcia się korytarzy transportowych wymaga odpowiedniego przekształcenia i rozwoju całego systemu transportowego miasta, zwłaszcza jego powiązań zewnętrznych: morskich, lotniczych, drogowych i kolejowych. Niezbędne będzie dostosowanie obu portów lotniczego i morskiego do standardów europejskich. Towarzyszyć temu będzie realizacja drogowych powiązań zewnętrznych obejmujących: − autostradę A 1, − trasę ekspresową S 7 wraz z Obwodnicą Południową, − Trasę Sucharskiego, − Trasę Lęborską w ciągu drogi ekspresowej S 6. Uzupełnieniem powiązań drogowych winna być tzw. superszybka kolej (Centralna Magistrala Kolejowa E 65 Bis) na trasie Gdańsk – Warszawa − Katowice, połączona z systemem szybkich kolei europejskich. W granicach miasta podsystem superszybkiej kolei europejskiej będzie prowadzony w istniejącym korytarzu kolejowym. Poprawa powiązań kolejowych z Portem Północnym, projektowanym centrum logistyczno-dystrybucyjnym i bazą multimodalną wymaga przebudowy mostu kolejowego nad Martwą Wisłą. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego są zawarte następujące zadania słuŜące osiąganiu ponadlokalnych celów publicznych w granicach Gdańska: − budowa Obwodnicy Południowej Gdańska, − budowa wschodniego odcinka Trasy Lęborskiej, − modernizacja linii kolejowej E65, − budowa mostu z dwutorową linią kolejową do Portu Gdańsk wraz z modernizacją linii kolejowej nr 226, − rozbudowa terminalu Portu Lotniczego Gdańsk im. L. Wałęsy.

11.2. Ponadlokalne systemy inŜynieryjne
Zadania w zakresie systemów inŜynieryjnych ujęte w planie zagospodarowania województwa pomorskiego to: 1. Linie wysokiego napięcia: − linia napowietrzna Gdańsk Błonia – Orunia – Pruszcz, o długości ok. 10,5 km, zapewni drugostronne zasilanie GPZ-ów Pruszcz, Straszyn Górny i Dolny, Kowale oraz zasilanie projektowanego GPZ Maćkowy, − linia napowietrzna Gdańsk Zaspa – Brętowo, długości ok. 2,5 km, zapewni zasilanie projektowanego GPZ Brętowo, − linia napowietrzna Brętowo – Kokoszki, o długości ok. 6,5 km, zapewni zamknięcie ciągu liniowego Brętowo – Kokoszki, − linia kablowa Gdańsk II – Stocznia, o długości ok. 3,0 km, zapewni zasilanie GPZ Stocznia, − linia kablowa Gdańsk Chełm – Śródmieście, o długości ok. 4,0 km, zapewni zasilanie GPZ Śródmieście; Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, uchwała nr 639/XLVI/ 02 Sejmiku województwa pomorskiego z 30 września 2002 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego(Dz. Urz. woj. pomorskiego z 3 grudnia 2002 r. Nr 81, poz. 1773).
31

82

Polski Hak i Młode Miasto). Gdańsk 2005. Politechnika. [. obszary prestiŜu) powinny być lokowane na całym obszarze aglomeracji. Rotmanka. Stocznia (obszar Nowego Miasta). Stogi (rejon ulic Zalesie i Wrzosy). Pomorska Spółka Gazownictwa. Wyspa Spichrzów. np.7 km stanowiąca powiązanie i drugostronne zasilanie tych GPZ-ów. − zbiorniki retencyjne nr 0 na Potoku Oruńskim. nauki. W Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego34 znajdują się następujące zalecenia dotyczące wzmacniania pozycji obszaru metropolitalnego bezpośrednio odnoszące się do inwestycji infrastruktury społecznej o znaczeniu ponadlokalnym na terenie Gdańska: − „rozwój potencjału instytucjonalnego i infrastrukturalnego obszaru metropolitalnego w zakresie organizacji wydarzeń targowo-wystawienniczych. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego. międzynarodowe instytucje finansowe. Jasień. Nowy Port (rejon ulic Letnickiej i Gwiazdy Morza). turystycznych i sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 11. Brętowo (rejon ulic Słowackiego i Podkarpackiej). Szadółki.] przedstawicielstwa zagraniczne. cykliczne wydarzenia naukowe i kulturalne)”. Stogi wymagające budowy krótkich wprowadzeń linii napowietrznych. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. kotłowniach rejonowych Zawiślańska i Litewska oraz stanowić źródło gazu dla rafinerii. ochrony zdrowia. − GPZ Politechnika (w pobliŜu ul.Główne punkty zasilania (GPZ): Śródmieście (rejon ulic Kurkowej i 3 Maja). Szadółki (rejon ulic Armii Krajowej i Warszawskiej).in. Gdańsk 2002. 83 . administracji i innych usług wyŜszego rzędu w obszarze metropolitalnym.3.3. kultury. − linia kablowa Śródmieście – Stocznia o długości ok. 1. 3..6 km stanowiąca drugostronne zasilanie GPZ Śródmieście. Większość funkcji metropolitarnych Gdańska naleŜy koncentrować na terenach wolnych. związanej z wodą. osób. − obiekty i funkcje szczególnie istotne dla kształtowania rangi metropolitalnej (np. słuŜby zdrowia. Zadania w zakresie systemów inŜynieryjnych nieujęte w dokumentach wojewódzkich to: − gazociąg wysokiego ciśnienia Pszczółki – Gdańsk32 – inwestycja ma umoŜliwić częściową rezygnację z paliwa węglowego w EC II. 34 Uchwała nr 587/XXXV/05 Sejmiku województwa pomorskiego z 18 lipca 2005 r. kultury. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego zawiera istotne dla Gdańska wskazania w zakresie rozmieszczenia inwestycji infrastruktury społecznej celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym35: − powinno się dąŜyć do policentrycznej struktury centrum metropolitalnego przy jednoczesnym wzbogacaniu obszarów śródmiejskich i kształtowaniu toŜsamości społeczno-kulturowej i krajobrazowej ośrodków. Osowa (rejon ulic KozioroŜca i Jutrzenki). Działania te są zgodne z politykami rozwoju regionalnego i ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.1 Nauka i szkolnictwo wyŜsze Ogólna liczba studentów studiujących w Gdańsku moŜe docelowo wzrosnąć do 75 tys.. nr K2 na Potoku Kowalskim oraz nr W3 i W5 na Potoku Święty Wojciech33 – będą słuŜyć do redukcji przepływów ze zlewni zlokalizowanych głównie poza granicami administracyjnymi Gdańska. Gdańskie Melioracje. Przekształcenie składowiska Szadółki w nowoczesny zakład unieszkodliwiania odpadów – planowane w ramach tego zadania inwestycje zostaną zrealizowane głównie w obecnych granicach składowiska. kulturalnych. Nowy Port. 1. linia kablowa Stocznia – Motława o długości ok. 35 Uchwała nr 639/XLVI/02 Sejmiku województwa pomorskiego z 30 września 2002 r. głównie bałtyckim. 33 Program inwestycyjny zabezpieczeń przeciwpowodziowych miasta Gdańska od wód ze zlewni Kanału Raduni. 2. Maćkowy (rejon ulic Starogardzkiej i Bartniczej). Sobieskiego). centrum logistyczne. zasilanie GPZ-ów Osowa. 11. Dla wzmocnienia pozycji Gdańska jako waŜnego ośrodka naukowego i akademickiego w Polsce północnej niezbędne wydają się działania 32 Wg Koncepcji doprowadzenia gazu do Rafinerii Gdańsk oraz istniejących i projektowanych elektrociepłowni. sportu i rekreacji. − tworzenie warunków dla rozwoju funkcji metropolitalnych (m. poprzemysłowych i postoczniowych w CPU (np. centrum targowo-wystawiennicze. − rozbudowa i poszerzenie oferty placówek edukacji. Wyjątek stanowią terenochłonne obiekty sportowo-rekreacyjne i obiekty o szczególnej lokalizacji. Maćkowy. Jasień (rejon ulic Goplańskiej i Źródlanej). Ponadlokalne urządzenia infrastruktury społecznej Gdańsk jako ośrodek o znaczeniu ponadregionalnym będzie wzmacniał swój potencjał metropolitalny dzięki rozwojowi obiektów infrastruktury społecznej w dziedzinie oświaty. park naukowo-technologiczny.

11. Z kolei w jednostce Siedlce przewiduje się częściową modernizację Szpitala Wojewódzkiego im. która posiada znaczne tereny rozwojowe w rejonie ul. dysponując terenami rozwojowymi w dotychczasowej lokalizacji (Wrzeszcz Górny). Istniejące i nowo powstające uczelnie prywatne powinny dąŜyć do lokalizowania się na najlepiej skomunikowanych terenach dolnego tarasu. stanowiące bazę dla systemu opieki zdrowotnej o znaczeniu ponadlokalnym. W trakcie realizacji jest nowy budynek Wydziału Elektroniki.3.in. Festiwal Szekspirowski. Kopernika. Dominika. Biologii. Politechnika Gdańska. w obiektach byłych koszar przy ul. Gdański Festiwal Carillonowy. Przewiduje się równieŜ rozbudowę i modernizację bazy sportowej. miejsc na terenie obecnych ogrodów działkowych w Młyniskach Letnicy. tym samym podnosząc rangę Gdańska w dziedzinie kultury. W podobnej sytuacji jest Akademia Medyczna.0 tys. mogą w pełni zaspokoić potrzeby mieszkańców regionu. − przebudowa obecnego stadionu „Lechii” we Wrzeszczu Górnym na pełnowymiarowy stadion piłkarski odpowiadający wymaganiom I ligi z widownią do 15 tys. które pozwolą na organizację wielu imprez sportowych o randze międzynarodowej. Festiwal Teatrów Ulicznych FETA.3. − ośrodek sportów motorowych w Św. − zagospodarowanie Opływu Motławy. m2 (wydziały: Nauk Społecznych. takie jak Europejskie Centrum Solidarności. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji „Dwa Teatry”. Wojciechu z nadzieją na lokalizację toru Formuły 1. Teatr Szekspirowski czy Centrum Hewelianum. Festiwal Organowy w Oliwie. Tutaj ma swoją siedzibę wiele instytucji i odbywa się wiele imprez kulturalnych o zasięgu międzynarodowym. Do 2013 r. SłuŜba zdrowia Istniejące urządzenia z zakresu ochrony zdrowia. mają powstać nowe budynki dydaktyczne o powierzchni 114. np. m2). Jarmark św. 11. sportowym i edukacyjnym. szczególnie w dziedzinie piłki noŜnej. − zakończenie budowy Narodowego Centrum śeglarstwa w Górkach Zachodnich – nowoczesnej bazy Ŝeglarskiej będącej jednocześnie ośrodkiem naukowo-badawczym. centrum sportu z halami sportowymi. − lokalizacja nowego duŜego stadionu piłkarskiego o standardach UEFA z widownią na 35–45 tys. − pole golfowe w Klukowie – Rębiechowie.3. budowa nowej kliniki kardiochirurgii i rozbudowa kliniki onkologii dziecięcej). Uniwersytet Gdański pozyskuje fundusze na budowę kampusu w Oliwie Górnej. 11. np. Przewidywane inwestycje polepszające jakość i standardy usług nie wymagają działań w zakresie planistycznym. Baza sportowa miasta zostanie rozbudowana o bardzo nowoczesne obiekty. Dębowej i Smoluchowskiego. Fizyki i Informatyki.2. magazyn ksiąŜek dla biblioteki głównej (10 tys. zostaną zlokalizowane w Śródmieściu Historycznym. − kompleksowe zagospodarowanie pasa nadmorskiego. Telekomunikacji i Informatyki. Nowe inwestycje. Kultura Gdańsk jest i pozostanie najwaŜniejszym ośrodkiem kulturalnym Pomorza. miejsc.zmierzające do integracji kampusu Uniwersytetu Gdańskiego i rozwoju parku naukowego związanego z Politechniką Gdańską i Akademią Medyczną. NajwaŜniejsze planowane inwestycje z dziedziny sportu i rekreacji to: − zakończenie budowy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu.3. Z kolei Akademia Muzyczna rozbudowuje swoją bazę w nowej lokalizacji w Śródmieściu Historycznym. Łąkowej.4 Sport i rekreacja Miasto Gdańsk planuje uzupełnienie oferty rekreacyjno-sportowej dla regionu. na terenach rozwojowych Akademii Medycznej nastąpi rozbudowa Akademickiego Centrum Klinicznego (m. gmach główny UG. rozbudowuje na tym terenie swoją bazę dydaktyczną. Rozwój pozostałych uczelni państwowych nie wymaga nowych terenów. modernizowane są budynki Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. a takŜe domy studenckie na 1800 miejsc. Geografii i Chemii). sportów halowych oraz Ŝeglarstwa. 84 . Matematyki. krytą pływalnią i zapleczem.

czyli w dzielnicach Południe i Zachód. oraz w dzielnicach rozwojowych. tj. kampusy akademickie. określonych przez zasięg terenów obsłuŜonych przez systemy inŜynieryjne. Część wschodnią miasta trzeba uznać za obszar rozwojowy funkcji gospodarki morskiej i gospodarki turystycznej. Młode (Nowe) Miasto na restrukturyzowanych terenach postoczniowych w Śródmieściu. ZrównowaŜony rozwój istniejących struktur będzie polegał na: − podnoszeniu atrakcyjności. − uzupełnieniu podsystemów transportu zbiorowego. W planowanym rozwoju miasta eksponuje się obiekty i obszary o znaczeniu metropolitalnym. − preferencje dla systemów transportu zbiorowego i rozwój systemów indywidualnych w niezbędnym zakresie. dzielnicowe w ramach CPU i w dzielnicach mieszkaniowych. centrum wolnego czasu w Brętowie. − zachowaniu i kultywowaniu lokalnej toŜsamości kulturowej poszczególnych zespołów. powojskowych i pokolejowych w Śródmieściu i innych dzielnicach − większych ani zasadniczych zmian. Kształtowanie struktury przestrzennej miasta 1 2 . − ochronie i tworzeniu − w miarę moŜliwości − nowych powiązań ekologicznych dla wzbogacenia OSTAB-u.1 . − zagwarantowanie obszernych terenów dla mieszkalnictwa o niskiej intensywności i wysokim standardzie. − odchodzeniu od układów monofunkcyjnych i przede wszystkim wzbogacaniu funkcjonalnym osiedli mieszkaniowych. wybrane tereny mieszkaniowe i usługowe z duŜymi powierzchniami zieleni towarzyszącej oraz wybrane tereny jeszcze niezagospodarowane. mieszkalnictwu. Będą one chronione i wzbogacane o takie nowe elementy i wartości. W pozostałych starych dzielnicach dolnego tarasu wolne przestrzenie będą wypełniane – obok mieszkalnictwa – obiektami usługowymi. w Śródmieściu. jak baza logistyczno-dystrybucyjna. Są przeznaczone pod funkcje usługowe i mieszkaniowe. terminal kontenerowy i dalsze wyspecjalizowane bazy przeładunkowe w Porcie Północnym. gdyŜ uzbrojenie terenów powinno poprzedzać zabudowę. Ten Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) obejmuje struktury przyrodnicze o randze krajowej. wciąŜ niezrealizowanymi mimo wieloletniego uwzględniania ich w planach. 85 . Zakłada się racjonalizację polityki udostępniania terenów pod budownictwo mieszkaniowe. tj. Głównym kierunkiem zagospodarowania przestrzennego będzie wypełnienie wolnych przestrzeni w istniejących strukturach urbanistycznych. Oliwie i Porcie. Funkcje te będą kształtowane zgodnie z wymaganiami zrównowaŜonego rozwoju przez: − uwzględnienie w zabudowie naturalnych walorów ukształtowania i pokrycia terenu. regionalnej i lokalnej. − rewitalizacji substandardowych osiedli i zespołów mieszkaniowych dzięki ich modernizacji lub likwidacji i udostępnienia uwolnionych terenów pod nową zabudowę. − zachowanie lokalnych walorów dziedzictwa kulturowego i zaadaptowanie ich do wymogów współczesnego miasta.1. w tym tereny wyłączone z zabudowy 12. Wrzeszczu. kompleks naukowotechnologiczny w CPU. głównie terenów uzbrojonych i łatwych do uzbrojenia. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów wraz ze wskaźnikami dotyczącymi zagospodarowania oraz uŜytkowania terenów. Punktem wyjścia do kształtowania przestrzeni miasta jest system terenów zielonych i otwartych wynikający z analizy struktury przyrodniczej miasta i stanowiący rodzaj szkieletu struktury funkcjonalno-przestrzennej. a przede wszystkim wypoczynku.III. kształtujące toŜsamość miasta. standardu i intensywności obszarów centralnych. ośrodki usługowe. − tworzenie struktur wielofunkcyjnych z podporządkowaniem wszystkich funkcji funkcji głównej. NajwaŜniejsze wolne przestrzenie inwestycyjne znajdują się w Śródmieściu i są to tereny o najwyŜszych walorach lokalizacyjnych. KIERUNKI 12. S tr u kt u r a f u n kcj o na l no -p r z es tr z e n na mi a st a Rozwój przestrzenny miasta będzie utrzymany w granicach terenów przeznaczonych w dotychczasowych dokumentach planowania przestrzennego na cele budowlane w dzielnicach ukształtowanych. Dzielnice Południe i Zachód są głównymi obszarami rozwojowymi w zakresie mieszkalnictwa i usług. Struktura funkcjonalno-przestrzenna zainwestowanej części miasta jest silnie zdefiniowana istniejącym zagospodarowaniem i nie będzie tu − poza restrukturyzacją terenów poprzemysłowych. osiedli i dzielnic.1 .

1. MoŜna jednak sformułować pewne generalne zasady ich ustalania jako wytyczne do planów miejscowych: 1. Błoni i Wyspy Sobieszewskiej.3 m2 na 1 m2 powierzchni uŜytkowej w osiedlach o zabudowie wysokiej. Zawodzie.2. a takŜe podkreślać odrębność i indywidualną toŜsamość jego fragmentów. 86 .Zakłada się takŜe. Na obszarach intensywnej zabudowy śródmiejskiej dopuszcza się zamienne ustalenie minimum 0. wody otwarte i część śuław Gdańskich zaliczona do rolniczej przestrzeni produkcyjnej. na wschód i południe od linii zasięgu zainwestowania miejskiego wyznaczonej na terenie Oruni Dolnik. 2. Muszą być one ustalane indywidualnie dla kaŜdego terenu w planach miejscowych na podstawie szczegółowych analiz. połoŜonymi na gruntach niebudowlanych i na śuławach − będą przeznaczone pod zabudowę lub inne zainwestowanie miejskie. Dla funkcji produkcyjno-usługowych poza CPU równieŜ celowe jest ustalanie minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy.2. nie jest zasadne określanie parametrów i wskaźników zabudowy oraz standardów zagospodarowania przestrzeni na etapie studium. Na pojedynczych działkach inwestycyjnych z zabudową wysoką.5. zasadne jest ustalanie nie maksymalnego.4 i 12. przy czym najmniejsza jego wartość to 0. 12. których zmiana okazałaby się niemoŜliwa lub zbyt trudna np. 4. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej oraz maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy są szczególnie istotne dla regulacji warunków uŜytkowania przestrzeni na terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej lub mieszanej z duŜym udziałem zabudowy mieszkaniowej. gdzie rozwój odbywa się głównie na terenach porolniczych. Na tych terenach dopuszcza się jednak budowę dróg oraz sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej. 3. Ŝe w stanie wypełnienia struktur ogrody działkowe − poza pełniącymi istotną funkcję w OSTAB. Dla funkcji usługowych i produkcyjno-usługowych oraz usługowo-mieszkaniowych na terenach bez specjalnych ograniczeń. Olszynki. Na takich terenach z udziałem zabudowy mieszkaniowej minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej to równieŜ od 20 do 30%. ustala się te parametry na stosunkowo niskim poziomie. Jeśli chodzi o dzielnice ukształtowane. W tych przypadkach określa się intensywność zabudowy w zaleŜności od uwarunkowań na poziomie od 0. Kształtowanie wysokości zabudowy powinno wynikać z analizy szczegółowych uwarunkowań kaŜdego miejsca oraz stosowania zasad ujętych w tabeli nr 1. a takŜe dla obiektów infrastruktury społecznej . przyległych do ulic. MoŜna teŜ na terenach o funkcji mieszanej ustalać minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni uŜytkowej mieszkań na poziomie 0. Trwale wyłączone z zainwestowania miejskiego pozostaną lasy. zwłaszcza połoŜonych w CPU.2 w Śródmieściu Historycznym i 0. Wskaźniki i parametry zabudowy w dzielnicach ukształtowanych powinny być jednym z narzędzi przestrzegania zasady rozwoju miasta do wewnątrz. intensywność moŜe osiągać wartości ponad 3. rekompensującym peryferyjne połoŜenie mniejszą intensywnością zabudowy i bardziej kameralną jej skalą. Są one określone w podrozdziałach dotyczących struktury funkcjonalno-przestrzennej tych dzielnic: 12. Rudnik. połoŜonych na styku z sąsiednimi gminami wiejskimi. lecz minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy na poziomie 1. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na takich terenach to 20–30%. Ograniczenia te nie dotyczą praw nabytych w wydanych decyzjach administracyjnych oraz w obowiązujących planach.15 m2 powierzchni zieleni o charakterze rekreacyjnym na 1 m2 powierzchni uŜytkowej mieszkań. W dzielnicach rozwojowych Południe i Zachód. z uwagi na skutki ekonomiczne. gdzie liczba i rozmaitość nakładających się uwarunkowań jest znacznie większa.2. W skaźniki i parametry zagospodarowania terenów Dla terenów zainwestowanych parametry udziału powierzchni biologicznie czynnych w powierzchni działki i wysokości zabudowy oraz związane z nimi wskaźniki udziału powierzchni zabudowanej i intensywności zabudowy jako podstawowe narzędzia planistyczne określania standardu zagospodarowania i kształtu przestrzeni powinny zmierzać do utrzymania i wzbogacania wewnętrznej róŜnorodności miasta oraz szerokiej i zróŜnicowanej oferty inwestycyjnej. z wyjątkiem działki nr 163 przy ul.4 na terenach zabudowy jednorodzinnej do 2–3 w kwartałach Śródmieścia Historycznego.1.

narastania z kulminacją. humanizowanie blokowisk przez uzupełnianie zbyt rozległych przestrzeni międzyblokowych niŜszą. symboliczne. Funkcjonalne. np. np.Tab. 10. dojście do dworca PKP. w tym na obszarach chronionych kompleksowo. zespołów zabudowy: zabytkowych. otwarć na wartościowe elementy krajobrazu otwartego (zalesione wzgórza. w zespole przyrodniczo-krajobrazowym albo w byłych koszarach Utrzymanie istniejących powiązań widokowych. Zasady kształtowania wysokości zabudowy Lp. mieszkaniowych przestrzeni prywatnych i półprywatnych – istniejących i realizowanych na podstawie obowiązujących planów Inne działania na rzecz środowiska mieszkaniowego. dawny rynek. np. Znaczeniowe. 12. – udostępnianiu ciekawych punktów widokowych przez lokalizację wysokiej zabudowy w wybranych miejscach Podkreślanie wysokościami zabudowy głównych cech bogatej rzeźby terenu Stosowanie ogólnych zasad kompozycji dobieranych indywidualnie. 8. Zasady kształtowania wysokości zabudowy Ochrona charakteru. kontynuacji. społeczne. środowiskowe 9. Ekonomiczne 87 . przyrodniczych. krajobrazowych 3. np. waŜne skrzyŜowania ulic) Korelowanie wysokości zabudowy w miarę moŜliwości z wartością ekonomiczną gruntów 4.1. identyfikacyjne 11. morze) albo krajobrazu kulturowego – Wzbogacanie ekspozycji czynnej i biernej wartościowego krajobrazu na przykład dzięki: – akcentowaniu zakończeń osi widokowych wyróŜniających się zabudową (niekoniecznie bardzo wysoką). – śródmiejskiego charakteru obszaru CPU Oznaczanie (identyfikowanie) dominantami wysokościowymi waŜnych miejsc miasta i dzielnic (np. w tym wysokości. o wartościach kulturowych ib współczesnych. 5. Rodzaj kryteriów 1. ekranowanie zabudową o ustalonej wysokości minimalnej od źródeł hałasu. intymności. lecz o wyraźnie zdefiniowanym i akceptowanym wyrazie i kompozycji przestrzennej Ochrona stref ekspozycji zespołów i obiektów zabytkowych Ochrona (kontynuacja) tradycji miejsca i wartości historycznych. 7. Ochronne ze względów kulturowych. bardziej kameralną zabudową Podkreślanie wyróŜniającą się z otoczenia wysokością zabudowy: – prestiŜowych funkcji obiektów. Kompozycyjne formalne 6. kontrastu Ochrona sąsiedztwa obszarów i obiektów wymagających odpowiedniego nasłonecznienia. 2. np.

Heweliusza. Jaśkowa Dolina. wyposaŜeniem przestrzeni w charakterystyczne elementy jednoznacznie identyfikujące dane miejsce. plac przy Wielkim Młynie). Szafarnia. niektóre załoŜenia usługowo-parkowe) – nie wymagają one sporządzenia planów miejscowych. 28) cmentarz Oliwski. Kołodziejska. 5) ul. Długie Ogrody. o tyle w nieznacznym stopniu sprzyjają nawiązaniu kontaktów społecznych. 26) plac przy Bramie Oliwskiej (plac Zebrań Ludowych). Zgodnie z powyŜszymi kryteriami wybrano następujące przestrzenie publiczne. jak cmentarze i ośrodki pielgrzymkowe. plaŜe. ciąg ulic: Tkacka. porty lotnicze i morskie. Za istotne uznano równieŜ takie przestrzenie publiczne. toalety. muzea. 16) nowy ciąg pieszy od węzła integracyjnego Wrzeszcz przez były browar do placu Wybickiego. uczelnie. Długie PobrzeŜe wraz z projektowanym przedłuŜeniem do Drogi do Wolności. 4) ciąg ulic Wały Jagiellońskie i Piastowskie. 19) Dolina Radości.3. cmentarze. ogródki gastronomiczne. plac w City Forum. plaŜe wraz z bulwarem nadmorskim i molem. Partyzantów w kierunku do ul. a w związku z tym wymagają szczególnej polityki przestrzennej: 1) ulice. Do Studzienki z placem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz odcinkiem ul. promowaniem lokalizacji usług atrakcyjnych dla publiczności (gastronomia. 7) Opływ Motławy z bastionami. 25) projektowany węzeł integracyjny Czerwony Most. sklepy z witrynami wystawowymi. place. 24) kąpielisko morskie na Stogach. pętlą tramwajową oraz przejściem w kierunku dworca PKP. 11) „Cmentarz nieistniejących cmentarzy” przy ul. sieć bezprzewodowego podłączenia do internetu itp. molem. Rajska. 2) Targi Sienny i Rakowy. 3 Maja wraz z zespołem kościoła BoŜego Ciała. 21) Dolina Potoku Oruńskiego. 18) park Oliwski z katedrą. Nie rozpatrywano przestrzeni publicznych (szeroko dostępnych i uŜytkowanych publicznie) znajdujących się w obiektach kubaturowych. Wajdeloty z parkiem Kuźniczki. Przestrzenie publiczne Przeanalizowano istotne z punktu widzenia problematyki i skali studium przestrzenie publiczne istniejące i planowane o znaczeniu ogólnomiejskim i charakterze śródmiejskim reprezentujące miasto jako całość. Do przestrzeni publicznych zaliczono takŜe komunikacyjne węzły integracyjne. teatry itp. 13) ul.1.). 20) Pas Nadmorski Zachodni z plaŜami. mimo Ŝe o ile słuŜą one zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i poprawie jakości ich Ŝycia. Długa z Długim Targiem. Znaczące walory rekreacyjno-turystyczne pozwoliły wyróŜnić przestrzenie publiczne obejmujące tereny parków i frontów wodnych wraz z akwenami i zielenią. 14) ul. dworce kolejowe. parkiem im. 15) ul. R. 17) centrum pielgrzymkowe – Sanktuarium Matki BoŜej Brzemiennej w Matemblewie. Oprócz czynności standardowych szczególna polityka przestrzenna na wymienionych terenach powinna się przejawiać w zaleŜności od lokalnych warunków następującymi działaniami: − − − − − wyznaczeniem czytelnych granic przestrzeni publicznej. 29) cmentarz Łostowicki. Podmłyńska.12. 22) twierdza Wisłoujście wraz z projektowanym parkiem na Szańcu Zachodnim. takich jak centra handlowe. Reagana i parkiem w Brzeźnie oraz deptakiem wzdłuŜ morza aŜ do granicy WOC-u. 27) cmentarz Srebrzysko. skwery i nabrzeŜa Głównego Miasta i fragmentów Starego Miasta (ul. Łąkowa łącznie z fragmentem terenu byłej zajezdni tramwajowej. 3) plac Solidarności i projektowany bulwar Droga do Wolności. Dmowskiego z placem Kołodziejskiego (węzeł integracyjny Wrzeszcz). Pańska. 6) tereny parkowe fortyfikacji Grodzisko – Hewelianum. wyposaŜeniem w wybrane urządzenia infrastruktury technicznej (ogólnodostępne źródełka wody pitnej. Jaśkowa Dolina. 23) park Westerplatte. zakazem sprzedaŜy gruntów publicznych. hale targowe i wystawiennicze. Węglarska. Przyszłe zagospodarowanie znacznej grupy zidentyfikowanych przestrzeni publicznych jest zdeterminowane obecnym uŜytkowaniem oraz uwarunkowaniami kulturowymi i przyrodniczymi (np. 9) tereny parkowe na fortyfikacjach Biskupiej Górki. 10) centrum pielgrzymkowe z kalwarią w Świętym Wojciechu. 12) aleja Grunwaldzka na odcinku od alei Wojska Polskiego do ul. Targ Węglowy i Drzewny. Klonowa wraz z odcinkiem ul. które tworzą i umacniają toŜsamość miasta. 8) ciąg ulic: Stągiewna. galerie sztuki). Ich zagospodarowanie i uŜytkowanie nie jest regulowane w dokumentach planowania przestrzennego. 88 .

3) w zakresie infrastruktury społecznej: oświata publiczna: − przedszkola. w tym zbiorniki retencyjne i budowle regulacyjne na ciekach naturalnych oraz budowle ochrony przeciwsztormowej.1. przez instalowanie kamer i monitorowanie). − urządzenia transportu publicznego: torowiska tramwajowe.4. − ulice dojazdowe. − jednostki organizacyjne miasta. w uzasadnionych wypadkach. − przychodnie specjalistyczne. − szkoły podstawowe. W skali miasta wyróŜniono trzy główne obszary rozmieszczenia przestrzeni publicznej: Śródmieście Historyczne. Na podstawie zidentyfikowanych przestrzeni publicznych wyznaczono w studium obszary rozmieszczenia przestrzeni publicznej. drenaŜe. inŜynieryjnej i społecznej obejmuje teren całego miasta w jego granicach administracyjnych.− − − − − − − całkowitym zakazem handlu ulicznego o charakterze stałym z dopuszczeniem handlu kwiatami w wyznaczonych miejscach oraz krótkotrwałych kiermaszy. pętle tramwajowe i autobusowe. − napowietrzne i podziemne przewody elektroenergetyczne wraz ze stacjami transformatorowymi. − ujęcia wód wraz ze stacjami uzdatniania. kanały otwarte wraz z urządzeniami podczyszczającymi i przepompowniami. − budowle ochrony przeciwpowodziowej. promowaniem nowatorskich rozwiązań technologicznych (np. ustaleniem programów finansowych wspierających remont/modernizację fasad budynków ograniczających przestrzeń publiczną. terenach rekreacyjnych itp. udostępnieniem w szerokim zakresie przestrzeni osobom niepełnosprawnym. samorzutnie organizowanych popisów artystycznych i happeningów. baterie słoneczne). zajezdnie tramwajowe. − przewody wodociągowe wraz z pompowniami i zbiornikami wyrównawczymi. − gimnazja. węzły integracyjne. 12. moŜna od tej zasady odstąpić. Inwestycje te będą obejmowały między innymi obiekty: 1) w zakresie infrastruktury komunikacyjnej: − ulice lokalne. dopuszczeniem indywidualnych. gdy władający terenem daje gwarancję właściwego uŜytkowania i zapewnia dostępność publiczną. urządzaniem imprez i wydarzeń artystycznych na wolnym powietrzu (vital city). − obiekty opieki społecznej. cmentarze komunalne. − przewody gazowe wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi. 89 . ochrona zdrowia publiczna: − Ŝłobki. Z zasady znaczące przestrzenie publiczne powinny być własnością publiczną. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego Obszar rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w zakresie infrastruktury komunikacyjnej. − przewody kanalizacji deszczowej. Wyznaczenie w studium obszarów rozmieszczenia przestrzeni publicznej nie wyklucza wyznaczania i ustalania w planach miejscowych wymogów dla przestrzeni publicznej o charakterze lokalnym w zespołach mieszkaniowych. osiedlowych ośrodkach usługowych. 2) w zakresie infrastruktury inŜynieryjnej: − przewody kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami. − szkoły ponadgimnazjalne. gdzie czytelność i gęstość występowania tej przestrzeni jest znacząca oraz potwierdzona dotychczasowym funkcjonowaniem i predyspozycją do jej utrwalania i rozwijania. − przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej. centrum Wrzeszcza i centrum Starej Oliwy. administracja: − urząd miejski i zespoły obsługi mieszkańców. zwiększeniem bezpieczeństwa (np.

2. Plany te do kategorii lasów ochronnych zakwalifikowały tereny leśne będące we władaniu Lasów Państwowych i Urzędu Morskiego. którego odbudowa w latach 50. połoŜonym w obszarach chronionych. gdzie funkcja ta nie pozostaje w sprzeczności z ustaleniami planów miejscowych). Na pozostałych terenach uŜytków rolnych funkcję rolniczą traktuje się jako tymczasową. − wykorzystanie terenów inwestycyjnych na Biskupiej Górce i Grodzisku − dla obiektów rekreacji i kultury. − wykorzystanie moŜliwości rozwojowych na Wyspie Spichrzów. − projektowane elementy układu komunikacyjnego miasta (w tym Obwodnicę Południową). Olszynki.3) oraz umoŜliwienia jak najszerszego ich wykorzystywania na cele rekreacji i wypoczynku. Zawodzie) oraz na Wyspie Sobieszewskiej. w tych rejonach powinny powstać ogólnomiejskie obiekty usługowe. obiekty kulturalne. włącznie z moŜliwością przeznaczenia niektórych rejonów na cele miejskiej zieleni publicznej. Ujeścisko.5. Starym Przedmieściu. równoległego do ulic Turystycznej i Boguckiego. obiekty uŜyteczności publicznej. w pasie 100 m od krawędzi jezdni Obwodnicy wyklucza się produkcję Ŝywności. podnoszące rangę gdańskiej metropolii i wykorzystujące nadwodne połoŜenie (centrum kongresowe. Długich Ogrodów. Kierunki i zasady produkcyjnej kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni Ustala się następujące zasady polityki miasta wobec rolniczej przestrzeni produkcyjnej: 1. a moŜe takŜe obiekty administracji samorządowej i państwowej. a takŜe nowych niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej. Polskim Haku. w rejonie ulic Angielskiej Grobli. co dotyczy przede wszystkim lasów w rejonie Jaśkowej Doliny. W granicach miasta nie przewiduje się gruntów do zalesienia. Akademii Medycznej.1. Osowa). Rudnik i Błoni (z wyjątkiem działki nr 163 przy ul. XX wieku została przerwana na skutek komplikacji politycznych. nowej Wałowej. Ołowiance. wykorzystująca walory miejsca i budująca prawidłową tkankę miejską. w sąsiedztwie Targu Węglowego. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się ustalenia planów urządzeniowych w odniesieniu do powierzchni i granic lasów. Dolnym Mieście. − sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Dolin Oliwskich.1. Sposób gospodarowania w obszarze leśnej przestrzeni produkcyjnej określają plany urządzenia lasu. 90 . W obrębie chronionej rolniczej przestrzeni produkcyjnej dopuszcza się: − lokalizację siedlisk rolniczych dla rolników i ogrodników dysponujących areałem co najmniej 1 ha.12. Kształtowanie struktury przestrzennej dzielnic 12. 2. obiektów rekreacyjnych i kulturalnych. mają one juŜ zgodę na nierolnicze wykorzystanie terenu lub wskazuje się je jako wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. na południe od głównego kanału melioracyjnego. Powierzchnię lasów w odległości 10-minutowego dojścia w głąb od ich skraju traktuje się jako tzw. hotele). 3. W rejonie placu Solidarności powstanie Europejskie Centrum Solidarności z bulwarem Droga do Wolności. pasmo penetracji i wlicza do bilansu zieleni miejskiej. przede wszystkim projektowanej ulicy tzw. oraz przekształcenie części funkcji mieszkaniowych na funkcje usługowe i turystyczne. reprezentacyjne obiekty administracji. − powstanie reprezentacyjnego centrum handlowo-usługowo-administracyjnego (z dopuszczeniem ograniczonego programu mieszkaniowego) zespolonego z węzłem integracyjnym Śródmieście na niezabudowanym obszarze Targu Siennego i Targu Rakowego. lasów nadmorskich oraz niewielkich powierzchni leśnych otoczonych zabudową mieszkaniową (np. Szczególnie istotne dla kreacji oblicza całego miasta będą następujące przekształcenia w obrębie Historycznego Śródmieścia: − II etap odbudowy Głównego Miasta mający na celu odtworzenie − z dopuszczeniem współczesnych form architektonicznych − struktury przestrzennej miasta historycznego. Trwale przeznacza się na cele rolnicze i chroni przed zainwestowaniem miejskim duŜe kompleksy uŜytków rolnych w obrębie śuław Gdańskich: na południe od linii wyznaczonej w studium na terenie Oruni Dolnik. istotnym elementem struktury funkcjonalno-przestrzennej dla tych terenów będzie równieŜ realizacja wysoko standardowej zabudowy mieszkaniowej. 12. Śródmieście Śródmieście Gdańska ulegnie znaczącym przeobraŜeniom funkcjonalno-przestrzennym z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego tego obszaru. Miasto będzie dąŜyć do zachowania aktualnej powierzchni lasów (z wyjątkami wskazanymi w podrozdziale 17. − powstanie na terenach postoczniowych i poprzemysłowych Młodego Miasta – wielofunkcyjnych zespołów usługowo-mieszkaniowych i administracyjnych.2. − ogrody działkowe (na terenach.

powstanie pojedynczych waŜnych i symbolicznych inwestycji, dla których zarezerwowano tereny: Teatr ElŜbietański, Centrum Dominikańskie, Hewelianum na Grodzisku, rozbudowa mariny – Kanał na Stępce, skansen archeologiczny Zamczysko. Pozostałe fragmenty Śródmieścia ulegną mniejszym przekształceniom. Część mieszkaniową Siedlce Suchanino uzupełnią obiekty mieszkaniowe i usługowe, które zajmą tereny dotychczasowych kolonii (m.in. Kolonię Jordana, Przybyszewskiego, Ochotę) pod zabudowę pełnostandardową. TakŜe zainwestowane fragmenty śuław wypełnią się zabudową mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową i usługowoprzemysłową. Dla obszaru Oruni Dolnik ogranicza się zabudowę na wschód od zabudowy przyulicznej wzdłuŜ ul. śuławskiej. Dla obszaru Olszynki ogranicza się zabudowę do juŜ istniejących, częściowo zabudowanych kwartałów, gdzie niezbędne będzie wyposaŜenie w pełne sieci infrastrukturalne. Realizacja sieci infrastrukturalnych uzasadnia z kolei wypełnienie niezabudowanych działek w tych kwartałach. Tereny śuław nie zapewniają dobrych warunków dla mieszkalnictwa ze względu na wilgotny klimat, zagroŜenie powodziowe, złe warunki geotechniczne, a kosztowne systemy infrastruktury i wysokie walory agroekologiczne uzasadniają wyłączenie ich z miejskiej zabudowy. Na obszarze Olszynki sankcjonuje się równieŜ istniejące ogrody działkowe i uŜytki rolne z moŜliwością przekształceń terenów rolniczych w ogrody działkowe, co nada im dodatkowe walory ekonomiczne i moŜe stanowić rezerwę dla likwidowanych ogrodów w innych częściach miasta. Nowym elementem strukturotwórczym – najdalej wysuniętym na południe ogniwem Centralnego Pasma Usługowego – stanie się planowany węzeł integracyjny Czerwony Most zlokalizowany na wyłączonej juŜ z ruchu kolejowej stacji rozrządowej Gdańsk Południe powiązany z ulicami omijającymi Śródmieście od Południa: Obwodnicą Południową i tzw. Nową Sandomierską. W rejonie tym będą się rozwijać funkcje usługowo-przemysłowe. W wyniku powyŜszych przekształceń w Śródmieściu nastąpi stabilizacja lub niewielki spadek liczby mieszkańców (przyrost nowej substancji wyrówna ubytki wynikające z przekształceń lokali mieszkalnych w lokale uŜytkowe i poprawy standardu zamieszkiwania) oraz wyraźny wzrost liczby miejsc pracy w usługach, głównie na terenach postoczniowych.

12.2.2. W rzeszcz
Funkcje dzielnicy, jak i jej struktura przestrzenna nie ulegną zasadniczym zmianom. Pomimo przyrostu zasobów mieszkaniowych główna funkcja (mieszkaniowa) ulegnie ograniczeniu ilościowemu. W wyniku poprawy wskaźników mieszkaniowych przewiduje się bowiem stopniowy, ale znaczny spadek liczby mieszkańców w istniejących zasobach, co w połączeniu z procesem starzenia się społeczeństwa spowoduje konieczność częściowej restrukturyzacji rozwiniętej sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Czynnikiem łagodzącym dolegliwy społecznie proces zamykania zbędnych szkół i przedszkoli będą nowe plombowe realizacje zespołów mieszkaniowych o róŜnych wielkościach na terenach jeszcze wolnych lub przekształcanych, które dociąŜą istniejące szkoły i przedszkola. Największe z takich realizacji to planowane zespoły mieszkaniowe na polanie leśnej Srebrniki w Pieckach Migowie, na terenie byłych koszar przy ul. Słowackiego we Wrzeszczu Górnym oraz w rejonie Kolonii śeńcy i Uroda we Wrzeszczu Dolnym. Zakłada się natomiast wzrost funkcji usługowych i komunikacyjnych, a w sprzyjających warunkach równieŜ funkcji produkcyjnych wysokich technologii obejmujących przede wszystkim: − rozwój Centralnego Pasma Usługowego (CPU) oraz uzupełnienie go o poprzeczną oś usługową przez Zaspę w kierunku morza, − utworzenie kompleksu naukowo-technologicznego na bazie koncentracji usług nauki i towarzyszących im wolnych terenów inwestycyjnych oraz terenów zielonych we Wrzeszczu Górnym − Aniołkach oraz Diabełkowie jako wyspecjalizowanego ogniwa CPU, − wykorzystanie na cele zainwestowania miejskiego i zieleni urządzonej terenów uwolnionych po likwidacji oczyszczalni ścieków „Zaspa” i otaczających ją ogrodów działkowych we Wrzeszczu Dolnym i w Brzeźnie, − odtworzenie, wzbogacenie i uzupełnienie o nowe elementy zagospodarowania rekreacyjnego i obszary rekreacyjne kąpieliska Brzeźno oraz lasów Wysoczyzny oraz ich otoczenia z najwaŜniejszą nową propozycją – moŜliwością budowy wielofunkcyjnego centrum czasu wolnego w Brętowie, − usprawnienie systemu komunikacyjnego przez rozbudowę lub budowę niezbędnych elementów podstawowego układu komunikacyjnego miasta (przewaŜnie w dotychczas rezerwowanych korytarzach), tj. planowanych ulic: Słowackiego i nowej Kościuszki (wraz z nową Gdańską), Drogi Czerwonej, nowej Politechnicznej, Drogi Zielonej, nowej Abrahama, innych projektowanych odcinków tras zbiorczych oraz węzłów integracyjnych i przesiadkowych Wrzeszcz, Zaspa, Politechnika. Rozwój Wrzeszcza będzie miał głównie charakter jakościowy. Poza wykorzystaniem na cele usługowe, mieszkaniowe oraz komunikacyjne niezbyt licznych (ok. 9% powierzchni dzielnicy) i rozproszonych nowych terenów inwestycyjnych będzie on polegał na następujących przekształceniach istniejącego zainwestowania: − restrukturyzacja, zmiana funkcji i intensyfikacja zabudowy terenów przemysłowo-składowych, wojskowych, kolejowych (często juŜ niefunkcjonujących i zdegradowanych), a nawet mieszkaniowych i usługowych

91

zabudowanych ekstensywnie (przede wszystkim w obrębie CPU) oraz wspomnianych juŜ terenów po zbędnych obiektach infrastruktury technicznej (np. oczyszczalni „Zaspa”), − rehabilitacja zabudowy substandardowej i zdekapitalizowanej, lecz o znacznych walorach kulturowych we Wrzeszczu Dolnym i Górnym oraz w Brzeźnie, − przekształcenia obszarów zdegradowanych kolonii śeńcy i Uroda niespełniających standardów urbanistycznych w zespoły zabudowy miejskiej o pełnym standardzie i funkcji najczęściej mieszkaniowo-usługowej, − porządkowanie, uzupełnianie o brakujące elementy i podnoszenie standardu zagospodarowania i wyrazu estetycznego istniejących struktur powojennych z moŜliwością intensyfikacji wykorzystania terenu: blokowisko Łozy i ośrodek usługowy przy ul. Gałczyńskiego w Brzeźnie, osiedla Zaspa, Morena, Niedźwiednik. Przewiduje się równieŜ działania zmierzające do ochrony i eksponowania, a w miarę potrzeby równieŜ wzbogacania kompozycji przestrzeni podkreślającej toŜsamość Wrzeszcza. Poza ochroną zachowawczą walorów kulturowych i przyrodniczych będą to m.in. udostępnienie i urządzenie punktów, ciągów i osi widokowych, podkreślenie zielenią przebiegu potoku StrzyŜa, kreowanie nowych dominant architektonicznych podkreślających charakterystyczne punkty dzielnicy, dodawanie kolejnych ogniw zainwestowania miejskiego.

12.2.3. Oliwa
Podstawową zasadą planistyczną na obszarze tej dzielnicy jest zachowanie jej dotychczasowego charakteru wyróŜniającego się zróŜnicowaniem funkcjonalnym i fizjonomicznym. Na obszarze Oliwy są rozdysponowane prawie wszystkie tereny nadające się pod zainwestowanie miejskie. Istniejące osiedla mieszkaniowe (Wejhera, śabianka, Przymorze DuŜe i Małe, rejon ulicy CzyŜewskiego, VII Dwór) traktuje się jako tereny ukształtowane, gdzie funkcja mieszkaniowa winna być chroniona. Przewiduje się spadek liczby mieszkańców na skutek poprawy standardów zamieszkania (rozgęszczenie), mimo niewielkich przyrostów powierzchni mieszkaniowej. Rozwój struktury przestrzennej dzielnicy będzie się odbywać głównie przez: − doinwestowanie Pasa Nadmorskiego w usługi, z niewielkim udziałem wysokostandardowej funkcji mieszkaniowej, − doinwestowanie terenów mieszkaniowych w usługi dzielnicowe i ogólnomiejskie; podstawowe usługi socjalne zaspokajają z nadwyŜką istniejące i przewidywane w przyszłości potrzeby i będą wymagały – podobnie jak we Wrzeszczu – restrukturyzacji, − kontynuację przekształceń w kierunku funkcji usługowej pasa przemysłowo-składowego połoŜonego pomiędzy koleją a aleją Grunwaldzką w ramach CPU, − kontynuację rozbudowy uczelni z dopuszczeniem czasowego wykorzystania komercyjnego terenów oczekujących na realizację funkcji docelowej, − rehabilitację wsi rybackiej w Jelitkowie, Doliny Radości, rejonu ul. Kwietnej, − realizację nowych od dawna planowanych ciągów ulicznych: Drogi Zielonej, nowej Spacerowej z odcinkiem tunelowym, Drogi Czerwonej i nowej Abrahama. Zakładany przyrost usług moŜe zaowocować niewielkim przyrostem liczby miejsc pracy, głównie w obszarze pasa połoŜonego pomiędzy koleją a aleją Grunwaldzką.

12.2.4. Południe
Dzielnica Południe będzie się rozwijać jako główna koncentracja funkcji mieszkaniowej. Nowe zainwestowanie powinno wykorzystywać miejskie układy infrastruktury magistralnej i wypełniać przede wszystkim zlewnie istniejących kolektorów „Morena” i „MW-1”. W celu uzyskania odpowiedniego standardu zabudowy i ochrony bogatych walorów krajobrazowych i ekologicznych obszaru wypracowano politykę przestrzenną opartą na strefowaniu zabudowy mieszkalnej i zróŜnicowaniu standardów zamieszkiwania oraz innych parametrów zabudowy w zaleŜności od lokalizacji względem dzielnicowych ośrodków usługowych i głównych arterii komunikacyjnych. Na obrzeŜu miasta, w zachodniej i południowej części dzielnicy przewiduje się mniejsze intensywności zabudowy do 0,7 i wysokość rzędu 15 m, w północnej i środkowej części obszaru – bliŜej centrów dzielnicowych i wspomagających – intensywności większe do 1,2 i wysokość zabudowy rzędu 20 m. Nie dotyczy to terenów w zasięgu obsługi przystanków szynowej komunikacji zbiorowej oraz bezpośrednio przyległych do Śródmieścia, gdzie dopuszcza się generalnie wyŜsze parametry zabudowy mieszkaniowej, ustalane w planach miejscowych indywidualnie zaleŜnie od lokalnych uwarunkowań, a takŜe dominant przestrzennych w uzasadnionych przypadkach. Przewiduje się równieŜ gniazda zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rezydencjonalnej, ekstensywnej na duŜych działkach o bardzo wysokim standardzie w celu stworzenia konkurencyjnej oferty zabudowy mieszkaniowej w stosunku do gmin sąsiednich, a tym samym zahamowania odpływu mieszkańców z miasta. W ramach wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej naleŜy uwzględnić sukcesywną rehabilitację i porządkowanie istniejących ruralistycznych układów osadniczych z zachowaniem i podkreśleniem ich indywidualnego, historycznego charakteru.

92

W dzielnicy Południe wyznacza się wielofunkcyjny ośrodek usługowy Jasień Ujeścisko o randze dzielnicowej w rejonie ulic Armii Krajowej, Jabłoniowej i Warszawskiej oraz ośrodki wspomagające – w rejonie trasy komunikacyjnej nowej Świętokrzyskiej w Łostowicach i na Chełmie w rejonie ulic Witosa i Sikorskiego. W ośrodkach tych naleŜy preferować lokalizację wielkoprzestrzennych obiektów handlowych, będących magnesem przyciągającym inne funkcje: rekreacyjne, sportowe, edukacyjne, kulturalne, podnoszące atrakcyjność dzielnicy. Ośrodki powinny się odróŜniać architekturą i sposobem zagospodarowania od otaczającej zabudowy mieszkaniowej, a ich wygląd naleŜy kształtować jako element krystalizujący toŜsamość dzielnicy. Wśród innych aspektów rozwoju dzielnicy trzeba wymienić: − promowanie terenu w rejonie składowiska odpadów w Szadółkach jako nowej koncentracji miejsc pracy w produkcji i usługach (kolejne ogniwo zachodniego pasma handlowo-usługowego − ZPHU) wykorzystującej świetne połączenia komunikacyjne istniejącej Obwodnicy Trójmiasta, projektowanej autostrady A1 i Obwodnicy Południowej, − zachowanie walorów przyrodniczo-ekologicznych obszaru, tj. dolin potoków, strefy krawędziowej Wysoczyzny, − udostępnienie jeziora Jasień dla celów rekreacyjnych przez likwidację części ogrodów działkowych, − wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych przede wszystkim w celu stworzenia dla mieszkańców atrakcyjnych terenów rekreacyjnych wraz z systemem ciągów pieszych i rowerowych, zapewniających teŜ powiązania z obszarami wypoczynkowymi Kaszub, − realizację i rozbudowę terenów rekreacyjno-sportowych, w tym centrum sportów motorowych w zachodniej części Św. Wojciecha, − ochronę Kanału Raduni przez retencjonowanie wód opadowych w jego zlewni w celu minimalizacji zagroŜenia powodziowego dolnego tarasu, − w rejonie krawędzi Wysoczyzny Gdańskiej wprowadzanie zabudowy ekstensywnej minimalizującej antropopresję i wspomagającej ochronę i eksponowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych strefy krawędziowej. W stanie wypełnienia struktur przewiduje się wzrost liczby ludności w dzielnicy Południe do około 130 tys. mieszkańców. Zwiększy się takŜe liczba miejsc pracy, przede wszystkim w ośrodkach usługowych, Zachodnim Paśmie Handlowo-Usługowym (ZPHU) oraz w usługach rozproszonych na terenach mieszkaniowych.

12.2.5. Zachód
W dzielnicy Zachód przewiduje się rozwój juŜ istniejących funkcji, co umocni wielofunkcyjny charakter tej dzielnicy. Będzie zanikać tylko funkcja rolnicza, ale zostaną utrzymane – poza Kokoszkami Przemysłowymi i sąsiedztwem Obwodnicy Trójmiasta – stałe ogrody działkowe. Nastąpi dalszy rozwój funkcji mieszkaniowych, przemysłowo-usługowych i transportowych. Ponadto oferta dzielnicy wzbogaci się o dobrze urządzone tereny rekreacyjne, wykorzystujące obszary przy granicach z gminami śukowo i Kolbudy Górne (pole golfowe – na północ od lotniska, brzegi jezior Wysockiego i Osowskiego oraz Lasy Otomińskie). Teren dzielnicy Zachód, stosunkowo słabo zabudowany, przyciągnie nowych mieszkańców. Funkcja mieszkaniowa skoncentruje się w Osowej, w zachodniej części Barniewic, we wschodniej części Klukowa Rębiechowa, północnej części Matarni Złotej Karczmy i w Kokoszkach Mieszkaniowych. Na obrzeŜach Kokoszek Mieszkaniowych i w Klukowie Rębiechowie przewiduje się zabudowę mieszkaniową o charakterze podmiejskim, willowym, o intensywności nieprzekraczającej 1,0, oraz nieco intensywniejszą w Osowej i we wschodniej części Kokoszek Mieszkaniowych (z dopuszczeniem niskiej zabudowy wielorodzinnej i małych domów mieszkalnych). Dla terenów w zasięgu obsługi przystanków szynowej komunikacji zbiorowej dopuszcza się generalnie wyŜsze parametry zabudowy, indywidualnie ustalane w planach miejscowych w zaleŜności od lokalnych uwarunkowań. Funkcja mieszkaniowa w Smęgorzynie i zachodniej części Kokoszek, o atrakcyjnym charakterze podmiejskim, powinna stanowić konkurencję dla oferty mieszkaniowej gmin sąsiednich. Dzięki tym nowym zespołom zabudowy mieszkaniowej liczba ludności dzielnicy znacznie wzrośnie. Istniejąca i zmodernizowana Obwodnica Trójmiasta, rozbudowa lotniska, budowa Trasy Lęborskiej jako drogi ekspresowej, rozbudowa ulic Kartuskiej i Nowatorów wyznaczają funkcję transportową jako najwaŜniejszą funkcję o znaczeniu ogólnomiejskim i metropolitalnym w dzielnicy. Funkcja ta stanowi istotny bodziec rozwojowy dla funkcji przemysłowych i usługowych, co zwiększy liczbę miejsc pracy. W otoczeniu lotniska powstaną róŜne obiekty wykorzystujące walory połoŜenia tego obszaru – obiekty, w których rozwinie się produkcja w segmencie wysokich technologii, tereny rekreacyjne o znaczeniu ponadlokalnym oraz usługi towarzyszące. Rejon lokalizacji firm wysokich technologii przekształci się w park technologiczny. Przewiduje się takŜe dalszy rozwój Matarni jako obszaru lokalizacji firm produkcyjno-usługowych między Obwodnicą Trójmiasta a lotniskiem. Główną koncentracją funkcji przemysłowej pozostaną jednak Kokoszki Przemysłowe. Będą się one stopniowo przekształcać w nowoczesny park przemysłowy, do którego będzie naleŜeć takŜe duŜy obszar przemysłowy na zachód od ulicy Nowatorów w sąsiednich Kokoszkach Mieszkaniowych. Mniejszą koncentracją funkcji przemysłowoskładowej pozostanie część środkowa Barniewic.

93

Wokół węzłów na Obwodnicy Trójmiasta, w części wschodniej Barniewic i Osowej, w Owczarni oraz w Matarni Złotej Karczmie będzie się dalej rozwijać Zachodnie Pasmo Handlowo-Usługowe (ZPHU). W ofercie usługowej znajdują się ponadto lokalizacje w Klukowie Rębiechowie, Kokoszkach Mieszkaniowych i Przemysłowych. W ramach rozwoju turystyki i rekreacji powstaną szlaki turystyki pieszej, rowerowej i konnej oraz obiekty obsługi turystyki samochodowej i lotniczej – przy węzłach Obwodnicy Trójmiasta, trasach wylotowych i lotnisku. W dzielnicy Zachód planuje się teŜ lokalizację nowego cmentarza ogólnomiejskiego.

12.2.6. Port
Port morski i przemysł są i zostaną waŜnymi elementami struktury przestrzennej dzielnicy. Kompleks zagospodarowania portowo-przemysłowego wymaga uporządkowania i nowej strategii inwestowania. Kierunki rozwoju tych funkcji muszą być związane z wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz niezbędnym monitoringiem emisji zanieczyszczeń i uciąŜliwości. Rozwój funkcji portowo-przemysłowych moŜe i powinien następować przez poniŜsze działania: − porządkowanie oraz intensywniejsze wykorzystanie terenów w porcie wewnętrznym, w rejonie ujścia Martwej Wisły, − zainwestowanie nowych, wolnych od zabudowy terenów w rejonie Portu Północnego (nowe specjalistyczne bazy przeładunkowe oraz obiekty towarzyszące portowi, centrum logistyczno-dystrybucyjne, przemysł portowy) przy załoŜeniu, Ŝe ekspansja terytorialna nie wykroczy poza wyznaczoną administracyjnie lądową granicę portu morskiego w tym rejonie, − lokalizacja na terenach wzdłuŜ Martwej Wisły od rejonu mostu wantowego w kierunku Wisły Śmiałej, w granicach administracyjnych portu, a takŜe w rejonie Wisły Przekop funkcji wymagających dostępu do akwenu i korzystających z torów wodnych (np. przystani dla kutrów rybackich, działalności związanych z produkcją i remontem jednostek pływających, baz i przystani związanych z towarową Ŝeglugą śródlądową oraz baz Ŝeglarskich i przystani wodnych). Rozwój portu wymaga poprawy jego zewnętrznych powiązań transportowych z zapleczem kraju. SłuŜyć temu będą: − budowa nowego odcinka Trasy Sucharskiego łączącego port z Obwodnicą Południową przez most wantowy, − budowa przejścia przez Martwą Wisłę w rejonie Dworca Drzewnego w pobliŜu Wisłoujścia w celu usprawnienia powiązań drogowych wewnętrznego portu, − modernizacja linii kolejowej nr 226 wraz z budową nowego dwutorowego mostu nad Martwą Wisłą. Ponadto tereny rozwojowe w rejonie Portu Północnego będą obsługiwane przez powiązane z Trasą Sucharskiego nowe drogi niŜszej rangi. W dzielnicy wyznacza się obszary dla rozwoju innych gałęzi gospodarczych (bazy, składy, produkcja, w mniejszym stopniu usługi), które skoncentrują się w rejonie Letnicy, Błoni i Płoni, a takŜe dla rozwoju gospodarki komunalnej miasta (m.in. składowisko i utylizacja, w tym termiczna, osadów z oczyszczalni „Wschód” oraz innych wyselekcjonowanych odpadów komunalnych). Odmiennym niŜ powyŜsze funkcje elementem zagospodarowania Letnicy będzie stadion piłkarski na 35–45 tys. widzów, którego lokalizację zakłada się na terenie obecnych ogrodów działkowych pomiędzy ul. Marynarki Polskiej i torami kolejowymi do Nowego Portu, na południe od ul. Uczniowskiej, co bez wątpienia wpłynie na zmianę wizerunku tej części dzielnicy. Drugą miastotwórczą funkcją dzielnicy będą wypoczynek, rekreacja i turystyka. Zakłada się zróŜnicowanie rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznej w róŜnych częściach dzielnicy: − na wyspie Stogi – zakłada się głównie rozwój rekreacji dla mieszkańców Gdańska (w tym utrzymanie dostępności plaŜ, rozwój kąpieliska w rejonie ul. Nowotnej, ukierunkowanie zagospodarowania przyplaŜowego na obsługę gdańszczan) oraz rozwój infrastruktury dla sportów wodnych w Górkach Zachodnich i rejonie ujścia Wisły Śmiałej; w związku z tym dla obszarów portu konieczne jest zastosowanie technologii przeładunku i zabezpieczeń gwarantujących utrzymanie czystości plaŜ i wód morskich; − na Wyspie Sobieszewskiej – preferuje się rozwój turystyki pobytowej oraz bazy noclegowo-gastronomicznej i usługowej związanej z jej obsługą (w tym na uwolnionym terenie powojskowym w rejonie ul. Sobieszewskiej); − w rejonie Westerplatte i twierdzy Wisłoujście – wyznacza się priorytet dla rozwoju turystyki krajoznawczej z zapleczem dla jej obsługi przy wykorzystaniu walorów kulturowych zabytku i pola bitewnego (np. park militarny) oraz istniejących w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu promowego i przystani białej floty. Funkcja mieszkaniowa nie jest i nie będzie wiodącą na obszarze tej dzielnicy. NieduŜe w skali miasta zasoby terenowe dla jej rozwoju (głównie zabudowy jednorodzinnej) znajdują się na Wyspie Sobieszewskiej. W wypadku likwidacji wysypiska popiołów w Letnicy moŜliwe będzie przekształcenie zajmowanego przez nie terenu w obszar zielony lub odtworzenie jeziora Zaspa oraz przeznaczenie terenów w sąsiedztwie na cele mieszkaniowe. W pozostałej części dzielnicy istniejąca funkcja mieszkaniowa będzie zachowana, lecz liczba mieszkańców zmaleje ze względu na brak nowych terenów dla mieszkalnictwa oraz poprawę wskaźników mieszkaniowych. Wyjątkiem jest Letnica, gdzie wskazano nowe tereny mieszkaniowe na obszarze ograniczonym ulicami nową Wyzwolenia, Marynarki Polskiej, Uczniowską i torami kolejowymi. Ich realizacja jest uwarunkowana zmianą przeznaczenia składowiska

94

popiołów. Przy utrzymaniu obecnego uŜytkowania składowiska w jego sąsiedztwie zachowuje się dominującą funkcję produkcyjno-usługową. Rozwój funkcji mieszkaniowej w dzielnicy będzie następował dzięki następującym działaniom: − uzupełnieniu brakującej infrastruktury technicznej i społecznej, − wymianie i rehabilitacji istniejącej substancji mieszkaniowej, − poprawie ekologicznych warunków Ŝycia oraz wyposaŜeniu osiedli w zieleń, ścieŜki rowerowe, tereny i obiekty codziennej rekreacji. Kolejną funkcją dzielnicy pozostanie rolnictwo. Rolnicza przestrzeń produkcyjna będzie utrzymana na Wyspie Sobieszewskiej (na południe od głównego kanału melioracyjnego, poniŜej ulic Turystycznej i Boguckiego) i w rejonie Błoni (nieduŜa enklawa gruntów przy granicy z gminą Pruszcz Gdański).

12.3. Kierunki rozwoju mieszkalnictwa 12.3.1. Główne załoŜenia polityki mieszkaniowej
Władze miasta są Ŝywotnie zainteresowane napływem nowych mieszkańców, dlatego dąŜą do stworzenia maksymalnie szerokiej (pod względem cenowym i przestrzennym) oferty mieszkaniowej adresowanej do wszystkich grup ludności. Przejawem tego jest: − planowany wzrost udziału mieszkań w zabudowie o niskiej intensywności (w budynkach do 4 mieszkań dostępnych z jednej klatki schodowej) z 27,3% obecnie do 33% w stanie wypełnienia struktur, − wyznaczenie terenów pod zabudowę rezydencjonalną, − budowa luksusowych mieszkań apartamentowych w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach, − szeroka, zróŜnicowana przestrzennie oferta mieszkaniowa w dzielnicach centralnych i na obrzeŜach miasta. Budownictwo o wyŜszej intensywności i średnim standardzie adresowane do osób, które ze względów finansowych (lub innych) nie są zainteresowane kupnem mieszkań, będzie realizowane głównie w nowych dzielnicach mieszkaniowych przez towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe lub prywatnych inwestorów budujących na wynajem. Przyjmuje się, Ŝe potrzeby mieszkaniowe najsłabszych ekonomicznie grup ludności powinny być zaspokajane przede wszystkim przez udostępnianie im mieszkań w istniejących zasobach mieszkaniowych komunalnych, a takŜe drogą zakupu mieszkań w róŜnych lokalizacjach na rynku wtórnym. Ceny mieszkań w mniej atrakcyjnych lokalizacjach są znacznie niŜsze od nowych, rozwiązanie takie jest zatem bardziej efektywne. Przemawiają za nim równieŜ względy społeczne – zapobieganie powstawaniu kolejnych stref ubóstwa i patologii społecznych.

12.3.2 Standardy zamieszkiwania
Przewiduje się (po 2030 r.) osiągnięcie wskaźnika 40 m2 powierzchni uŜytkowej na mieszkańca jako wartości przeciętnej dla miasta, przy czym najczęściej spotykana wartość wskaźnika (dominanta) będzie nadal znacznie niŜsza od średniej arytmetycznej. Przyjmując załoŜenie wzrostu gospodarczego kraju, a w ślad za tym poprawę sytuacji materialnej gdańszczan, zakłada się, Ŝe w następnym dziesięcioleciu zostanie osiągnięta samodzielność zamieszkiwania, tj. ok. 102 gospodarstwa na 100 mieszkań. W kolejnym okresie przewaga liczby mieszkań nad liczbą gospodarstw domowych zamieszkałych na stałe w Gdańsku będzie się zwiększać na skutek następujących zjawisk: − istnienia drugich i dalszych mieszkań na terenie Gdańska; zakłada się, Ŝe zjawisko to w 2030 r. będzie dotyczyło co najmniej 3% mieszkań (obecnie ok. 1%), tj. ok. 3% mieszkań byłoby własnością osób zameldowanych w innych mieszkaniach w Gdańsku, jak i poza Gdańskiem (np. w Warszawie, na Kaszubach, poza granicami kraju), − wzrostu liczby mieszkań na wynajem dla ludności czasowo zamieszkałej, m.in. dla studentów zamiejscowych. Zakłada się zdecydowanie wyŜszy wskaźnik wzrostu powierzchni uŜytkowej mieszkań od wskaźnika wzrostu liczby mieszkań, co oznacza, iŜ nastąpi poprawa struktury wielkościowej mieszkań. O ile obecnie średnia wielkość mieszkania wynosi w Gdańsku 58 m2, o tyle w okresie wypełnienia struktur przekroczy 70 m2. Taki stan zostanie osiągnięty dzięki następującym procesom: − wzrastającemu udziałowi budownictwa jednorodzinnego, w tym rezydencjonalnego, − łączeniu mieszkań w istniejącej zabudowie (remodelowanie mieszkań), − likwidacji substandardów mieszkaniowych, − zmniejszaniu udziału mieszkań małych (mniejszych niŜ 35 m2) w nowym budownictwie.

95

Tab. 2. Standardy zamieszkiwania – stan istniejący i zakładany do momentu wypełnienia struktur Stan istniejący 2005 zdeterminoperspektywypełnienia Typ zabudowy r. wany wiczny struktur 2 m powierzchni uŜytkowej na jednego mieszkańca Budownictwo wielorodzinne 19,3 22,4 31,0 35,0 Domy jednorodzinne Małe domy mieszkalne Wartość przeciętna 36,0 24,0 21,8 40,0 27,0 25,2 49,0 39,0 34,3 59,0 49,0 40,0

Osiągnięcie w stanie wypełnienia struktur powyŜszych standardów zamieszkiwania dla załoŜonej w studium liczby mieszkańców 420 tys. wymaga przyrostu zasobów o 7 mln m2, tj. o 70%.

12.3.3. Rozmieszczenie programu mieszkaniowego
Chłonność wszystkich terenów mieszkaniowych Gdańska wskazanych w studium ocenia się na ok. 17 mln m2 (w tym 10 mln m2 zabudowy istniejącej), co oznacza moŜliwość realizacji na obszarze miasta ok. 7 mln m2. Taka podaŜ terenów mieszkaniowych pozwala na osiągnięcie wymienionych wyŜej standardów zamieszkiwania nawet przy optymistycznym wariancie rozwoju demograficznego (420 tys. w 2030 r.). Tab. 3. Chłonność niezabudowanych terenów mieszkaniowych (w tys. m2) Chłonność nowych terenów Dzielnica mieszkaniowych Gdańsk 7000 Śródmieście Wrzeszcz Oliwa Południe Zachód Port 1100 1300 250 3400 900 50

Struktura w % 100,0 15,7 18,6 3,6 48,6 12,8 0,7

Na tzw. dolnym tarasie (dzielnice: Śródmieście, Wrzeszcz, Oliwa, Port) mieści się łącznie ok. 2,7 mln m2 powierzchni uŜytkowej mieszkań, tj. niecałe 40% niewykorzystanej jeszcze chłonności miasta. Wynika z tego, Ŝe chłonność niezabudowanych terenów dzielnic dolnego tarasu nie stwarza moŜliwości osiągnięcia załoŜonych wskaźników zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Mała podaŜ terenów na dolnym tarasie przy jednoczesnej bogatej ofercie usługowej na tym obszarze powodują, Ŝe budowane tam mieszkania są drogie i uchodzą za najbardziej atrakcyjne w mieście. Jednocześnie struktura oferowanych terenów mieszkaniowych nie zaspokaja popytu na budownictwo o niskiej intensywności. Znaczna część programu mieszkaniowego przewidywanego na dolnym tarasie powinna być zrealizowana w dzielnicy Śródmieście, głównie na terenach postoczniowych, a takŜe na Dolnym Mieście i Długich Ogrodach, gdzie przewiduje się budownictwo o wysokiej intensywności. Takie teŜ budownictwo ma dominować w nowych realizacjach dzielnicy Wrzeszcz (tereny byłych koszar, Wyspa Piecewska, polana leśna Srebrniki). Przyrost netto zasobów mieszkaniowych w Oliwie (250 tys. m2) i w dzielnicy Port (50 tys. m2) to wielkości marginalne dla miasta, ale zaspokajające popyt na mieszkania w pobliŜu brzegu morskiego. Ponad 60% załoŜonego przyrostu zasobów mieszkaniowych Gdańska będzie realizowanych w dzielnicach Południe i Zachód, głównie na gruntach porolniczych, ale teŜ i powojskowych, w tym częściowo jako wypełnienie istniejących struktur miejskich powstających tam od początku lat 80. Chłonność niezabudowanych terenów w dzielnicy Południe ocenia się na 3,4 mln m2 przy załoŜeniu, Ŝe zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności będzie stanowiła 45%. Chłonność nowych terenów mieszkaniowych w dzielnicy Zachód ocenia się na 0,9 mln m2, przy 90% udziale zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności.

96

12.4. Kształtowanie sieci usług 12.4.1. Ośrodki usługowe
Główną koncentracją usług w Gdańsku, jak i w całym Gdańskim Obszarze Metropolitalnym jest i pozostanie Centralne Pasmo Usługowe (CPU) będące istotnym elementem toŜsamości aglomeracji gdańskiej i waŜnym obszarem rozwoju funkcji metropolitalnych. Tu nastąpi intensyfikacja wykorzystania przestrzeni, zarówno terenów wolnych, dotąd niezabudowanych, jak i terenów odzyskiwanych dla nowego zainwestowania w wyniku restrukturyzacji zespołów przemysłowo-składowych, wojskowych i kolejowych. Intensyfikacja ma na celu oŜywienie strefy śródmiejskiej i przeciwdziałanie procesowi spadku tętna Ŝycia na dolnym tarasie. Głównym obszarem inwestycyjnym w ramach CPU na obszarze Gdańska będą zatem Śródmieście i Wrzeszcz. Śródmieście na terenach postoczniowych Młodego Miasta, na Targu Siennym i Targu Rakowym, Wyspie Spichrzów, Polskim Haku dysponuje ogromnymi i świetnie połoŜonymi terenami inwestycyjnymi, uzupełnionymi mniejszymi enklawami na Głównym i Starym Mieście, Dolnym Mieście, Starym Przedmieściu, Długich Ogrodach, Biskupiej Górce i Grodzisku. Na obszarach tych będą lokalizowane usługi o randze ogólnomiejskiej i obsługi regionu (kultura, administracja publiczna i gospodarcza, obsługa ruchu turystycznego oraz obiekty rekreacyjno-sportowe korzystające z nadwodnego połoŜenia). Siłą napędową zmian strukturalnych w zagospodarowaniu będą wielofunkcyjne i wielokondygnacyjne centra handlowo-usługowe. W CPU zakłada się duŜą intensywność zagospodarowania terenu, ale jednocześnie obowiązuje tam wymóg wysokiej jakości architektury uwzględniającej historyczne otoczenie, a takŜe regulacja pośrednia tendencji inwestorskich przez wprowadzenie strefy kontrolowanego i ograniczonego parkowania. Dalszymi ogniwami CPU na obszarze Gdańska pozostaną ośrodki we Wrzeszczu i Oliwie, które równieŜ dysponują terenami rozwojowymi. Rozwój tych ośrodków spowoduje ich zlewanie się i przekształcenie CPU w strukturę ciągłą. We Wrzeszczu są to tereny byłej jednostki wojskowej przy ul. Słowackiego, tereny byłego browaru i mleczarni, tereny rozwojowe Politechniki i Akademii Medycznej oraz były pas startowy na Zaspie. W Oliwie jest to pas dotychczasowego zagospodarowania przemysłowo-składowego między linią kolejową a aleją Grunwaldzką, rejon pętli tramwajowej i tereny rozwojowe Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Tu powstaną obiekty nauki i szkolnictwa wyŜszego, które są charakterystyczne dla tych dzielnic, a takŜe obiekty kultury, rozrywki i centra handlowo-usługowe. Będzie to − podobnie jak w Śródmieściu − zagospodarowanie intensywne, o wysokiej jakości architektury, choć nie tak uzaleŜnione od historycznego kontekstu. Przewiduje się teŜ łagodniejsze ograniczenia wynikające z polityki parkingowej miasta. Model obsługi miasta w zakresie ośrodków usługowych przedstawiono w aneksie nr 17. Ośrodki usługowe poza CPU będą kolejnymi koncentracjami obiektów usługowych połoŜonymi zazwyczaj w sąsiedztwie duŜych zespołów mieszkaniowych. Dzielnicowe ośrodki usługowe, przede wszystkim w dzielnicy Południe, stanowią element szerszych zamierzeń modernizacyjnych zespołów miejskich o funkcji mieszkaniowej i przyczynią się do podniesienia prestiŜu i atrakcyjności nowych dzielnic. NaleŜy się spodziewać, Ŝe te ośrodki dzielnicowe powstaną przy centrach handlowo-usługowych, które − podobnie jak na terenach restrukturyzowanych − będą przyciągać kolejnych inwestorów. W obszarach intensywnego zainwestowania miejskiego na dolnym tarasie powinny to być wielokondygnacyjne i wielofunkcyjne centra o intensywnych formach wykorzystania przestrzeni. Proces ten naleŜy powiązać z sukcesywną likwidacją tymczasowego zagospodarowania na terenach dotychczas rezerwowanych dla ośrodków usługowych. W nowych dzielnicach peryferyjnych, o niŜszej rencie gruntowej, wzdłuŜ Obwodnicy Trójmiasta i na zachód od niej oraz w Płoni, przy wylocie na Warszawę, naleŜy dopuścić takŜe płaskie centra, usługi o swobodnej lokalizacji i inne funkcje ogólnomiejskie stymulujące wielki ruch komunikacyjny i tworzące duŜe zapotrzebowanie na parkingi. W przeciwnym razie będą one powstawały w gminach sąsiadujących, a Gdańsk będzie ponosił koszty związane z obsługą infrastruktury (np. utrzymanie dróg), nie korzystając z wpływów podatkowych. Lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni od 400 m2 do 2000 m2 jest dopuszczona na obszarach pokazanych na rysunku 9. Handel targowiskowy na terenie miasta ma znaczenie lokalne (ranga dzielnicowa). NaleŜy tworzyć warunki dla utrzymania handlu targowiskowego przy załoŜeniu szybkiej modernizacji celem dostosowania do obowiązujących norm i standardów jakościowych oraz zapewnieniu obsługi komunikacją zbiorową i wyposaŜeniu w miejsca postojowe.

12.4.2. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m 2
Wielofunkcyjne i wielokondygnacyjne centra handlowo-usługowe stały się siłą napędową zmian strukturalnych w zagospodarowaniu miasta. Lokalizacje kolejnych wielkopowierzchniowych obiektów handlowych powinny w pierwszej kolejności wzmacniać istniejące ośrodki usługowe, stąd jako miejsce ich lokalizacji preferuje się CPU. Największe projektowane obiekty w CPU na odcinku śródmiejskim to centra handlowe na Targu Siennym i Rakowym, zachodnia pierzeja Targu Węglowego oraz obiekty na terenie Młodego Miasta i Dolnego Miasta, a w dalszej perspektywie (wraz z rozwojem węzła integracyjnego) w rejonie Czerwonego Mostu. Na odcinku wrzeszczańskim CPU

97

duŜe obiekty wielkopowierzchniowe powstaną przy węzłach integracyjnych Wrzeszcz i Zaspa (pas startowy). Powstanie kolejnych obiektów wielkopowierzchniowych (w CPU) dopuszcza się wzdłuŜ alei Grunwaldzkiej w paśmie przykolejowym (w dzielnicach Oliwa i Wrzeszcz) i przy ul. Beniowskiego (w Oliwie). Lokalizacje poza CPU powinny być zintegrowane z zabudową mieszkaniową i mieć skalę współmierną do siły nabywczej obsługiwanej ludności, Ŝeby nie generować ruchu ponad potrzeby dzielnicy. Taką lokalizacją jest rejon ulicy Obrońców WybrzeŜa na Przymorzu, a takŜe projektowane obiekty wielkopowierzchniowe w dzielnicy Południe w ośrodkach: dzielnicowym Jasień Ujeścisko oraz wspomagających Łostowice i Chełm. Centra handlowo-usługowe w powyŜszych lokalizacjach powinny mieć formę architektoniczną charakterystyczną dla stref śródmiejskich. Powinny to być obiekty wielokondygnacyjne o wysokim standardzie architektonicznym z parkingami wbudowanymi, wielopoziomowymi lub podziemnymi. Obiekty te powinny oferować bogaty program usługowy. Dopuszcza się równieŜ lokalizacje wykorzystujące siłę nabywczą klienta tranzytowego. Na kliencie tranzytowym bazować będzie WOH w Letnicy. Przewiduje się dalszy rozwój Zachodniego Pasma Handlowo-Usługowego, głównie dzięki rozbudowie istniejących węzłów tego pasma, a takŜe nową realizację przy ul. Lubowidzkiej (Szadółki Zachód). W tych rejonach dopuszcza się płaskie centra. Analogicznie niewysokie wymagania dotyczą obiektu wielkopowierzchniowego w rejonie Błoni przy trasie warszawskiej.

12.4.3. Model oświaty
ZałoŜenia dotyczące poszczególnych elementów systemu oświaty przedstawiono w tabeli nr 4

Tab. 4. ZałoŜenia dotyczące systemu oświaty Wyszczególnienie Uczestnictwo w grupie wiekowej Liczba uczniów na jeden oddział Współczynnik zmianowości Optymalna wielkość obiektu i działki Charakter obiektu Przedszkola 3–5 lat – 60–70% 6 lat – 0–30% 25 X 4–6 oddziałów około 0,5 ha częściowo sieciowy Szkoły podstawowe Gimnazja 7–12 lat – 100% 6 lat – 70–100% 26 1,0–1,3 500 uczniów 1,6 ha sieciowy 13–15 lat – 100% 28 1,0–1,3 600 uczniów 1,6 ha sieciowy Szkoły ponadgimnazjalne 16–18 lat – 95% 19–24 lat – 30% 30–32 1,0 nie określa się o swobodnej lokalizacji

Standardy dostępu do szkół podstawowych i gimnazjów przyjmuje się zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i z programem Model gdańskiej oświaty samorządowej gdańszczanin 202036. Program ten zaleca m.in. „dostosowywanie sieci przedszkoli publicznych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców” oraz aby „sieć szkół podstawowych i gimnazjów zapewniała dostępność i uwzględniała zmiany demograficzne”. Oznacza to potrzebę budowy nowych szkół na terenach rozwojowych, przede wszystkim w dzielnicy Południe, przy jednoczesnej likwidacji oddziałów w starych strukturach. Dla zagospodarowania przestrzennego najwaŜniejsza jest bowiem kwestia sieciowości usług; zakłada się sieciowość szkół podstawowych i gimnazjów oraz częściową przedszkoli, co oznacza, Ŝe 50% miejsc w przedszkolach naleŜy zlokalizować w pobliŜu miejsca zamieszkania, pozostałe w pobliŜu skupisk miejsc pracy. Zapotrzebowanie na miejsca w szkołach publicznych wyliczono, zakładając: − stabilizację uczestnictwa dzieci w szkolnictwie niepublicznym podstawowym i gimnazjalnym na poziomie 6% grupy wiekowej, − udział dzieci w szkolnictwie specjalnym w zakresie podstawowym i gimnazjalnym około 3% grupy wiekowej. Zakłada się, Ŝe nowe placówki oświaty samorządowej będą powstawać wyłącznie na gruntach komunalnych. Obiekty oświaty powinny być wykorzystywane jako centra aktywności lokalnych środowisk; w szkołach mogą się odbywać róŜnego typu zajęcia pozalekcyjne z zakresu sportu, kultury czy edukacji pozaszkolnej dla okolicznych mieszkańców. Ponadto mogą one słuŜyć aktywizacji coraz liczniejszej grupy seniorów.
36

Uchwała nr XXIV/723/04 RMG z 27 maja 2004 r.

98

w Oliwie i Porcie.Równocześnie naleŜy podkreślić. Pod względem planistycznym istnieją moŜliwości realizacji szkół w dwóch lokalizacjach: w Kokoszkach Mieszkaniowych w rejonie ul. W dzielnicy Zachód istniejąca baza zapewni naukę przy wskaźniku zmianowości 1. Pustoszejące szkoły będą stopniowo wycofywane z funkcji edukacji publicznej. Kalinowej i w Smęgorzynie. Skalę tego zjawiska trudno przewidzieć. Wrzeszcz. tym szybciej będą 99 . Lokalizacje te są zagwarantowane przez plany miejscowe. a więc im większa będzie siła nabywcza społeczeństwa. a kolejność ich realizacji powinna być ustalana na podstawie pilności potrzeb wynikającej z rozwoju budownictwa mieszkaniowego w poszczególnych jednostkach urbanistycznych. Zakłada się.4. będzie ona zaleŜała od atrakcyjności oferowanych profili nauczania. wystąpią nadwyŜki w liczbie pomieszczeń do nauki. gdzie ze względu na przyrost budownictwa mieszkaniowego rezerwuje się teren na usługi oświaty. ale będą wykorzystywane na cele społeczne i edukacji niepublicznej. Nie przewiduje się rezerwacji terenów dla szkół ponadgimnazjalnych na obszarach rozwojowych Gdańska. Ŝe pozostałe 50% dzieci będzie korzystać z istniejących przedszkoli zlokalizowanych w pobliŜu miejsc pracy rodziców (opiekunów). Jeleniogórskiej i będzie ona realizowana zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Potrzeby młodzieŜy zamieszkałej na terenie Gdańska w zakresie szkół ponadgimnazjalnych będą malały wraz ze spadkiem liczebności poszczególnych roczników. Port oraz w części Śródmieścia. W dzielnicy Południe rezerwuje się w miejscowych planach zagospodarowania tereny na trzy gimnazja po 24 oddziały: w Zakoniczynie Łostowicach. Największe niedobory bazy oświatowej wystąpią w dzielnicy Południe. W celu stworzenia warunków nauki wg załoŜonego modelu (przy zmianowości 1. Ŝe w pełni satysfakcjonujące zaspokojenie potrzeb na terenach rozwojowych będzie bardzo trudne. Z kolei w stanie wypełnienia struktur powinny powstać dwie szkoły w Maćkowych i jedna w Jasieniu Szadółkach. jak równieŜ z przekształcaniem niektórych szkół publicznych w niepubliczne. SZKOŁY PODSTAWOWE W dzielnicach Oliwa. Koncepcja rozwoju placówek oświaty PRZEDSZKOLA Wobec dysproporcji w rozmieszczeniu placówek naleŜy liczyć się z nadpodaŜą miejsc przedszkolnych na dolnym tarasie i w ślad za tym – z likwidacją niektórych placówek. od sytuacji finansowej rodzin i wreszcie od kondycji gospodarki narodowej i moŜliwości tworzenia nowych miejsc pracy. Najpilniejsza potrzeba występuje w jednostce Zakoniczyn Łostowice. Ponadto jeden obiekt planuje się w zachodniej części Chełmu. NadwyŜka istniejącej bazy nad potrzebami będzie znaczna (docelowo około 300 pomieszczeń).0). w stanie perspektywy – w Jasieniu Szadółkach i Maćkowych. co jest uzasadnione znaczną odległością dojazdu z Kokoszek Mieszkaniowych i Klukowa do gimnazjum w Złotej Karczmie. W dzielnicy Zachód deficyt bazy moŜe w przyszłości wynieść 21 pomieszczeń do nauki (przy wskaźniku zmianowości 1. Szkoły ponadgimnazjalne kształcą przede wszystkim w zawodach związanych z usługami. GIMNAZJA W gimnazjach na dolnym tarasie równieŜ wystąpią nadwyŜki pomieszczeń do nauki. w przyszłości funkcję tę będą pełnić pustoszejące szkoły podstawowe.0. dwa w Jasieniu Szadółkach i trzy w Maćkowych. W pierwszej kolejności powinny powstać dwie szkoły: w Zakoniczynie i na Chełmie. Odmienna sytuacja jest przewidywana w Śródmieściu Historycznym. Pod względem planistycznym istnieje moŜliwość realizacji gimnazjum w Smęgorzynie. ze względu na starzenie się ludności (malejący udział dzieci i młodzieŜy w ogólnej liczbie ludności). W dzielnicach Południe i Zachód rezerwuje się tereny na przedszkola pokrywające 50% zapotrzebowania. największe we Wrzeszczu. Z pewnością naleŜy liczyć się ze zmianą funkcji części szkół. poniewaŜ proces inwestowania w nową bazę szkolną – jak uczy doświadczenie – jest wolniejszy od wzrostu liczby dzieci. Zaprojektowano tu szkołę w rejonie ul.4. 12. Jasieniu Szadółkach i Maćkowych. W okresie osiedlowego wyŜu demograficznego dopuszcza się czasowe pogorszenie standardu nauczania (podwyŜszony wskaźnik zmianowości) bądź dowoŜenie dzieci do szkół znajdujących się w bardziej odległych jednostkach.3) naleŜałoby wybudować 7 szkół po 24 oddziały.

i na systemie zespołów transportu chorych (karetki). 12. W planach miejscowych pojawią się jedynie zakazy lokalizacji tego typu obiektów na terenach o niekorzystnych warunkach środowiskowych. zespołów ratownictwa i transportu chorych oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych. w ciągu 2. Są to działania nieleŜące w gestii planowania przestrzennego. PoŜądany model ratownictwa medycznego składa się z centrum powiadamiania ratunkowego.6. pielęgniarki i połoŜnej. Ponadto w róŜnych rejonach miasta istnieją moŜliwości zlokalizowania przychodni POZ i klinik na terenach o przeznaczeniu usługowym. których liczba jest wystarczająca dla Gdańska). osób zamieszkujących w promieniu 3–5 km. PoniewaŜ w Gdańsku w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej działają wyłącznie podmioty prywatne. edukacyjnej i przestrzennej – elastycznie likwidować wybrane szkoły. Buczka znaleziono lokalizację zastępczą dla przychodni przy ul. optymalna wielkość Ŝłobka – 2 oddziały. a nie miejsca zamieszkania. w rejonie ul. System ratownictwa w dalszym ciągu będzie działał. Koncepcja rozwoju opieki zdrowotnej Potrzeby w zakresie obiektów słuŜby zdrowia wyliczono na podstawie prognozy rozmieszczenia ludności na obszarze miasta. pediatry. Świętokrzyskiej prywatny inwestor kupił grunt i zamierza wybudować przychodnię. ŁuŜyckiej. liczebność oddziału 20 dzieci. W związku z dowolnym wyborem lekarza POZ jest to załoŜenie czysto teoretyczne. która obecnie mieści się w budynku niespełniającym wymogów technicznych.5 ha moŜna zlokalizować czterooddziałowe przedszkole z dwoma oddziałami Ŝłobkowymi. które mogą być zaspokajane na terenach o przeznaczeniu usługowym i mieszkaniowym. a budynki i grunty przeznaczać na inne funkcje. W przyszłości niedobory wystąpią w części dzielnicy Zachód.5 roku powinna powstać nowa przychodnia. mieszkańców i koncentrację opieki podstawowej w przychodniach obsługujących 20 tys. to w planach zagospodarowania przestrzennego nie trzeba rezerwować terenów dla obiektów słuŜby zdrowia. Przyjmuje się. Zgodnie z przyjętą polityką potrzeby te nie muszą się przekładać na przyszłe rezerwacje terenów w planach zagospodarowania przestrzennego. 100 . Dopuszcza się moŜliwość powstawania nowych szpitali. Standardy opieki zdrowotnej Standardy obsługi w całym systemie słuŜby zdrowia powinny być niezaleŜne od formy własności i zasad organizacyjnych poszczególnych obiektów.5. Proponuje się przyjęcie dla Gdańska następujących załoŜeń dotyczących słuŜby zdrowia. M. Zakłada się następujący standard: jeden lekarz ogólny na 2. co pozwoli – w zaleŜności od rozwoju sytuacji demograficznej. a takŜe resocjalizacji. Podstawowa opieka zdrowotna (lecznictwo ambulatoryjne) rozumiana jest jako świadczenia lekarza rodzinnego. utrzymają się szkoły z poŜądaną przez rynek ofertą programową. mieszkańców. ogólnego. Zakłada się 7-procentowe uczestnictwo w Ŝłobkach dzieci w wieku 0–2 lat. Rozmieszczenie karetek w mieście moŜna optymalizować. Miasto. a przede wszystkim obiektów opieki nad ludźmi starszymi. opierając się na istniejących szpitalach (szpitalne oddziały ratunkowe. Zadowalający poziom obsługi moŜna uzyskać dzięki odpowiedniej do potrzeb organizacji struktury łóŜek. mieszkańców. Ŝe Gdańsk utrzyma rolę ośrodka edukacyjnego o znaczeniu ponadlokalnym i będzie przyciągał do nauki młodzieŜ z regionu.4. Ponadto w Gdańsku będą powstawały obiekty słuŜące terapii osób z zaburzeniami psychicznymi. Polanki w uŜytkowanie prywatnemu inwestorowi wyłonionemu w trakcie przetargu. Są juŜ zaawansowane następujące inwestycje w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego: − w Oliwie Górnej miasto oddało teren przy ul. przeprowadzając zmiany organizacyjne w celu osiągnięcia standardów zgodnych z przepisami. Jeden szpitalny oddział ratunkowy jest przewidziany na około 150 tys. W szpitalach ogólnych zakłada się około 70 łóŜek na 10 tys.powstawać miejsca pracy w tym sektorze i co za tym idzie.5 tys. − w dzielnicy Południe – na Chełmie przy ul. a maksymalny czas przybycia zespołu ratunkowego powinien wynosić do 20 minut w aglomeracji miejskiej (zgodnie z ustawą o ratownictwie medycznym).0–2. W miarę potrzeby plany miejscowe będą wskazywać preferencje dla lokalizacji obiektów słuŜby zdrowia. Częsta jest praktyka wyboru lekarza w pobliŜu miejsca pracy. NaleŜy się jednak liczyć ze wzrostem potrzeb w zakresie opieki nad ludźmi starszymi. tak aby ich wykorzystanie było optymalne. będzie oddawać nieruchomości gruntowe niezabudowane w uŜytkowanie z przeznaczeniem na cele związane z ochroną zdrowia. Ze względu na róŜnorodność i zmienność form działania w pomocy społecznej nie określa się standardów obsługi. mają one tylko charakter informacyjny i promocyjny. Na działce o powierzchni 0. Tylko w wyjątkowych wypadkach ustala się w planach miejscowych konkretne przeznaczenie terenu na obiekty opieki społecznej. Przedsiębiorcy działający w tej branŜy sami zadecydują o lokalizacji swoich inwestycji na terenach przeznaczonych w planach miejscowych na cele usługowe lub usługowo-mieszkaniowe. a w planach miejscowych ustala się szerokie spektrum dopuszczonych usług. szczególnie w Kokoszkach Mieszkaniowych (wg ustaleń planów miejscowych moŜliwa jest budowa przychodni w wielu lokalizacjach). 12. co złagodzi niŜ demograficzny w grupie wiekowej 16–19 lat. Przy nadpodaŜy pomieszczeń do nauki w szkolnictwie ponadgimnazjalnym nie rezerwuje się terenów pod nowe obiekty. jako odpowiedzialne za organizację podstawowej opieki zdrowotnej. MoŜliwe i korzystne jest łączenie Ŝłobka z przedszkolem.4.

które miasto udostępniło prywatnemu klubowi na działalność usługową na rzecz mieszkańców dzielnicy. Będą one rozmieszczane w ramach terenów mieszkaniowo-usługowych. gdyŜ zabezpieczają ich potrzeby rangi podstawowej. 12. Oprócz tego w mieście planuje się urządzanie placów zabaw dla dzieci. Inwestycje tego typu poprawiają jakość zamieszkania. co stworzy przestrzenie integracyjne dla wszystkich grup wiekowych. Kościoły parafialne powstaną na terenach rozwoju funkcji mieszkaniowej. sportu i rekreacji. Pozostałe elementy infrastruktury społecznej to usługi kultury. W zakresie obiektów sportowo-rekreacyjnych zakłada się rozbudowę i pełniejsze wykorzystanie obiektów szkolnych zgodnie z załoŜeniem o ich roli integrującej wszystkie lokalne grupy społeczne i wiekowe. Po realizacji tego zamierzenia znacznie poprawi się dostępność do terenów rekreacyjnych w tym rejonie. Nowe inwestycje w tym zakresie powinny stanowić uzupełnienie istniejącej oferty zarówno pod względem przestrzennym.4. Zmiany w strukturze przestrzennej terenów zieleni spowodują przyrost powierzchni i w efekcie wzrost wskaźnika powierzchni ogólnodostępnych terenów zielonych na mieszkańca do około 45 m2. Nowej i Starej Motławy. przede wszystkim w dzielnicach Południe i Zachód. Ŝe w miarę postępu procesu prywatyzacji i powstawania nowych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej usługi lecznictwa specjalistycznego będą dostępne we wszystkich dzielnicach. Klukowo). Opływu Motławy w dzielnicy Śródmieście oraz Wisłę Martwą i Śmiałą w dzielnicy Port. dlatego w studium oraz w planach miejscowych nie będzie się ustalać konkretnych lokalizacji tych usług.in. W Kokoszkach Przemysłowych w budynku zlikwidowanej szkoły podstawowej powstaje ośrodek sportu i boisko. Kultura. Niedobór miejsc w Ŝłobkach wyniesie docelowo 3 oddziały (pod warunkiem funkcjonowania wszystkich obecnie istniejących oddziałów). które ich nie mają. Będą lokowane na terenach przeznaczonych na usługi. Nowe oddziały naleŜy zlokalizować w rejonie nowych osiedli w sposób najbardziej korzystny dla obsługi mieszkańców.Przewiduje się. 101 . W starych dzielnicach planuje się rewaloryzacje wnętrz podwórkowych.4. Kokoszki Mieszkaniowe. a wyjątkowo w planie miejscowym będzie się ustalać przeznaczenie na obiekt kultu religijnego i ośrodek duszpasterski. Matarnia.4. Osowa.3–12. co zwiększyłoby ofertę spędzania wolnego czasu w tej części miasta. Planuje się rozwijanie rekreacji wykorzystującej drogi wodne m. Osowej. a nie wymagają działań w zakresie planowania przestrzennego. w Kokoszkach Mieszkaniowych i w dzielnicy Południe).6. kluby czy świetlice będą się lokowały w rejonach niedoinwestowanych w ten rodzaj usług (przede wszystkim Jasień Szadółki. W związku z przewidywanym wzrostem potrzeb w zakresie opieki nad ludźmi starymi rezerwuje się tereny przeznaczone na funkcje opieki społecznej (np. Jest to zgodne ze Strategią rozwiązywania problemów społecznych do roku 201537 przyjętą przez Radę Miasta Gdańska w 2004 r. W dzielnicy Południe jest potrzebne sztuczne lodowisko. Problematyka usług z zakresu oświaty i ochrony zdrowia została omówiona w podrozdziałach 12. jak i branŜowym. Ponad 80% projektowanej zieleni urządzonej powstanie w dzielnicy Południe.7. mieszkańców. w Oliwie Dolnej. sport i rekreacja Obiekty infrastruktury społecznej o znaczeniu lokalnym mają istotny wpływ na jakość Ŝycia mieszkańców. 37 Uchwała RMG nr XXVI/828/04 z 8 lipca 2004 r. Biblioteki i filie bibliotek. Ponadto będą powstawały sale gimnastyczne przy szkołach. Przewiduje się powstawanie obiektów sakralnych w parafiach o wielkości do 10 tys.

i obecnie przyjmuje się go z niezbędnymi korektami. niezbędną dla funkcjonowania OSTAB. Ŝe sposób zagospodarowania zgodny z niŜej wskazanymi zasadami w kaŜdym jej fragmencie ma istotne znaczenie dla lepszej gospodarki zasobami przyrody. − o randze regionalnej – kompleksy leśne na wydmach. tereny wolno stojącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności (powierzchnie biologicznie czynne na co najmniej 70% działki). zieleń miejska o charakterze publicznym. torfowiska. tereny zieleni miejskiej. intensywna zabudowa mieszkaniowa. cieki i zbiorniki wodne wraz z bezpośrednim otoczeniem. wody otwarte. zdrowia. dla zachowania równowagi ekologicznej środowiska miejskiego i poprawy warunków Ŝycia mieszkańców całego miasta. Obszary te tworzą system korytarzy i układów powiązań ekologicznych o charakterze ciągłym przenikający obszar zurbanizowany. strefa brzegowa morza. wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych) o mniejszym znaczeniu ekologicznym. Lasy Otomińskie. ochrona przyrody 13. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów. Struktura OSTAB ma charakter ogólnomiejski. co znaczy. Połączenie tego systemu z biologicznie aktywnymi terenami pozamiejskimi umoŜliwia przepływ wody i migrację organizmów Ŝywych oraz ułatwia cyrkulację atmosferyczną i sukcesję gatunków. np. korytarze ekologiczne Martwej i Śmiałej Wisły. Takie powiązania bardzo dobrze zachowują doliny potoków utrzymane w stanie bliskim naturalnemu. Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) OSTAB jest systemem terenów zielonych i otwartych wynikającym z analizy struktury przyrodniczej miasta i stanowi rodzaj szkieletu będącego punktem wyjścia do kształtowania pozostałej przestrzeni miasta. Na system składają się teŜ ciągi łączące (przewaŜnie aleje lub szpalery drzew oraz inna zieleń. Motławy i Starej Raduni. wybrane fragmenty ogrodów działkowych. nauki. Zaproponowano równieŜ tworzenie połączeń zastępczych w zamian za przerwane naturalne powiązania ekologiczne na terenach. zadrzewienia. oświaty. elementy tej struktury nie mogą być likwidowane ani dowolnie przekształcane. kultury. − podtrzymywać (w miarę moŜliwości) obecne uŜytkowanie terenów zgodne z pełnionymi przez system funkcjami ekologicznymi. Ŝarnowczyska itp. zwłaszcza wysokiej (minimum 50% działki zajęte przez powierzchnie biologicznie czynne). ale takŜe o moŜliwość przekształcania wskazanych terenów zgodnie z przesłankami zrównowaŜonego rozwoju oraz o prawidłowe kreowanie nowych przestrzeni w rejonach jeszcze niezagospodarowanych. Podstawowymi elementami systemu są struktury przyrodnicze: − o randze krajowej − korytarz ekologiczny Wisły. wysoko wydajne rolnictwo). wybrane tereny mieszkaniowe i usługowe oraz wybrane tereny jeszcze niezagospodarowane. ale silnym oddziaływaniu estetycznym i psychologicznym na mieszkańców miasta. na których obecne uŜytkowanie stwarza moŜliwość odpowiedniego ich przekształcenia lub urządzenia. − przy okazji działań porządkowych lub modernizacyjnych dąŜyć do powiększenia powierzchni biologicznie czynnych na terenach juŜ zainwestowanych.1. 102 . Przestrzenne powiązania terenów o zróŜnicowanej aktywności biologicznej (takŜe sztucznie wprowadzane i kształtowane) zapewnią im ponadto trwałość i odnawialność oraz zachowanie walorów estetycznych i uŜytkowych.13. jest zachowanie jego ciągłości przestrzennej. lasy. System ten został ustalony w studium z 2001 r. Zgodnie z tą zasadą naleŜy: − wykluczyć moŜliwość lokalizowania w obrębie systemu źródeł silnego oddziaływania na środowisko (przemysł. W dąŜeniu do harmonii wymagań środowiskowych. jak np. gospodarczych i społecznych charakteryzującej zrównowaŜony rozwój miasta zasady zagospodarowania terenu w obrębie Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie podporządkowano ekologicznym kryteriom ciągłości w czasie i przestrzeni oraz róŜnorodności biologicznej. tereny usług. − o randze lokalnej – korytarz ekologiczny łączący Lasy Otomińskie z lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. poniewaŜ oznacza to przerwanie systemu. kompleks leśny strefy krawędziowej. Odpowiednie kształtowanie systemu przez zapisy w ustaleniach planów miejscowych jest całkowicie zgodne z zasadami zrównowaŜonego rozwoju przestrzeni miasta. rekreacji z duŜą ilością zieleni. Chodzi bowiem nie tylko o zachowanie struktur przyrodniczych w dotychczasowym stanie. System OSTAB łączy w swojej strukturze wszystkie tereny cenne przyrodniczo występujące na terenie miasta w formie płatów strukturalnych oraz ciągów łączących. a włączone do OSTAB tereny ogrodów działkowych po wschodniej stronie Obwodnicy Trójmiasta głównie na powiększenie terenów zieleni publicznej lub renaturyzację w kierunku zieleni ekologiczno-krajobrazowej. z istniejącymi duŜymi powierzchniami zieleni towarzyszącej (zwłaszcza zadrzewień). drobne kompleksy zieleni semileśnej. Dlatego w obręb OSTAB włączono takŜe niektóre tereny przeznaczone na funkcje inne niŜ zieleń publiczna. murawy stokowe. NajwaŜniejszą zasadą. − przeznaczać niezagospodarowane tereny w obrębie systemu przede wszystkim na wyŜej wymienione funkcje (preferowana urządzona zieleń publiczna i tereny rekreacyjne).

w sprawie gminnego i powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2002–2010. nie są istotnym elementem przyrodniczym. wysokoprodukcyjnego rolnictwa. jezioro Jasień i osiedle Kiełpinek.2. 38 Uchwała nr XLVII/1415/2002 Rady Miasta Gdańska z 26 marca 2002 r. preferuje się zabudowę o ograniczonej intensywności z duŜym udziałem powierzchni biologicznie czynnej (od minimum 50 do 70% w obszarach OSTAB). lasów i duŜych parków. które jako tereny niezabudowane są istotnym elementem krajowej sieci ekologicznej (Korytarz Ekologiczny Dolnej Wisły). jednak w skali systemu przyrodniczego miasta. a jedynie Ŝe moŜna je kształtować duŜo swobodniej. które na terenie miasta stanowią istotny dodatkowy i wartościowy element systemu. Przewiduje się trudności w dotrzymaniu ww. mieszkalnictwo). a ich ciągłość w przestrzeni. Zasada utrzymania ciągłości systemu w czasie polega na zachowaniu jak największej części ekosystemów naturalnych istniejących na terenach przekształcanych lub nowo zagospodarowywanych ze względu na fakt bardzo długiego czasu potrzebnego do odtworzenia ekosystemów zniszczonych i osiągnięcia przez nie zdolności do właściwego pełnienia funkcji ekologicznych. Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie nie jest obszarem chronionym w rozumieniu ustaw. ograniczać przerywanie ciągów powiązań ekologicznych elementami infrastruktury technicznej oraz minimalizować nieuchronne kolizje (np. wód i gleb studium ustala tereny pod niezbędne urządzenia ochronne i obiekty źródłowe systemów inŜynierii komunalnej wskazanych m. 13. parking dla samochodów z ładunkami niebezpiecznymi. Klukowo Rębiechowo. Na terenie Gdańska istnieje jeszcze duŜo niewielkich obszarów zawierających płaty rzadkich lub zagroŜonych siedlisk przyrodniczych. Na poziomie jednostki urbanistycznej na jednego mieszkańca powinno przypadać ponadto co najmniej 4 m2 urządzonej zieleni publicznej (wliczając pasmo penetracji lasów) w odległości nie większej niŜ 750 m od miejsca zamieszkania. Tereny te będą projektowane przede wszystkim na gruntach będących własnością miasta. stanowiących ostoje bioróŜnorodności bądź mających szczególnie cenne walory flory czy fauny. 13. Tereny zieleni miejskiej i inne tereny cenne przyrodniczo Wyznaczenie terenów OSTAB nie oznacza. choć bardzo poŜądana. kształtować odpowiednio układy zabudowy na terenach zainwestowanych (usługi. w gminnym planie ochrony środowiska38 (nowy cmentarz komunalny.in. Dodatkowo na poziomie dzielnicy na jednego mieszkańca powinno przypadać 3. standardu terenów zieleni urządzonej na mieszkańca w jednostkach urbanistycznych Orunia Olszynka. Ze względu na przewaŜający udział gruntów prywatnych w dzielnicach Południe i Zachód poleca się wprowadzenie znacznych udziałów powierzchni biologicznie czynnych na terenach mieszkaniowych. szczególnie pasy wzdłuŜ cieków. utrzymuje się minimalną szerokość 150 m co najmniej jednego ciągu OSTAB oraz rezerwuje się tereny wokół jeziora Jasień i w rejonie Stawu Wróbla wraz z potokami Siedlickim i Jasień dla celów rekreacyjnych.8 m2 terenów otwartych.). Zasada róŜnorodności biologicznej zachowana jest przez włączenie do OSTAB terenów o róŜnych typach aktywności biologicznej. Błonia Płonia. Ograniczanie zanieczyszczeń środowiska W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczaniem powietrza. kontynuacja rekultywacji składowiska w Przegalinie. jednak zewidencjonowanie i wskazanie tych terenów (aneks nr 4) poleca ich ochronę przynajmniej przez odpowiednie zapisy w planach miejscowych. Część śuław Gdańskich znajdująca się w granicach miasta nie została włączona do systemu OSTAB (poza korytami rzek przez nie przepływającymi). zasad zagospodarowania przestrzennego na obszarze OSTAB oznacza realizację lokalnie ustalonej polityki ochronnej. w tym sztucznie kształtowanych struktur zieleni terenów zainwestowanych. Innym przypadkiem jest fragment obszaru śuław Gdańskich. a szczególnie w czasie jest niekonieczna. Szczególnym przypadkiem takiej polityki jest teŜ sposób zagospodarowania najwaŜniejszego lokalnego korytarza ekologicznego łączącego Lasy Otomińskie z lasami TPK przez ciąg terenów w osiedlu Kiełpino Górne. 103 . Ŝe poza jego obrębem moŜna zrezygnować z terenów zieleni (zwłaszcza publicznej). jako tereny intensywnego.3. W obrębie tego korytarza zachowuje się istniejące lasy i obszary zadrzewień oraz naturalne cieki i zbiorniki wodne. Istotnym przedsięwzięciem będzie likwidacja oczyszczalni ścieków „Zaspa” oraz rekultywacja zinwentaryzowanych na terenie miasta terenów zdegradowanych wymienionych w aneksie nr 18. ale wdroŜenie ww. W obecnym stanie prawnym nie zawsze jest moŜliwe ustanowienie proponowanych dla nich róŜnych form ochrony prawnej.− − − przywracać naturalny stan istniejącym strukturom przyrodniczym i eliminować bariery antropogeniczne. stosowanie odpowiednio duŜych przepustów itp. Na terenach mieszkaniowych budownictwa wielorodzinnego naleŜy utrzymywać minimalny wskaźnik 8 m2 terenów zieleni wypoczynkowej (towarzyszącej) na jednego mieszkańca. przez prowadzenie dróg estakadami. unowocześnienie składowiska w Szadółkach). Preferuje się niewielkie parki (2−5 ha) połoŜone w obrębie OSTAB lub z nim połączone oraz inne tereny zieleni publicznej urządzonej. Uzyskanie załoŜonej w OSTAB ciągłości przestrzennej struktur przyrodniczych okazało się niemoŜliwe w niektórych częściach miasta ze względu na aktualny stan zainwestowania.

które mogą być zaliczone do III kategorii geotechnicznej. 13. Nr 121. 40 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 czerwca 2007 r.U. W związku z powyŜszym do czasu utworzenia ww. Kraków 2005.WzdłuŜ niezbędnych nowych przebiegów dróg układu podstawowego w miarę potrzeby zostaną zastosowane techniczne środki ograniczenia ich uciąŜliwości. częstość prowadzenia obserwacji oraz informacje. Konieczność przeprowadzenia przed podjęciem inwestycji odpowiednich badań wynika z przepisów budowlanych. 39 Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagroŜeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju. W rozporządzeniu tym określono między innymi sposób ustalenia terenów zagroŜonych ruchami masowymi ziemi. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska minister środowiska wydał rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi40. Ograniczenie oddziaływania hałasu z dotychczasowych i przyszłych terenów komunikacyjnych nastąpi takŜe dzięki lokalizacji w pasach do nich przyległych obiektów niechronionych przed hałasem. dzięki przejęciu części ruchu z dotychczas przeciąŜonych ulic przebiegających przez gęsto zaludnione części miasta. a w konsekwencji wymagać zbadania podłoŜa gruntowego w formie dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i sposobu ich zabezpieczenia. praca zespołowa pod kier. Nowe trasy drogowe. staną się czynnikiem zmniejszającym panujący tam hałas i ograniczającym jego skutki. M. poz. stanowiących ekran dla hałasu emitowanego przez pojazdy. dlatego wyniki badań dołącza się do projektu budowlanego. Akademia Górniczo-Hutnicza. 840). Tereny potencjalnych zagroŜeń osuwania się mas ziemnych wykazane w studium określają zgodnie ze skalą opracowania obszary. na których na podstawie przesłanek geologicznych moŜna się spodziewać występowania lub uruchomienia procesów osuwiskowych. Są to rejony o skomplikowanych warunkach gruntowych. Przeciwdziałanie osuwaniu się mas ziemnych Wśród osuwisk zinwentaryzowanych na zlecenie Ministerstwa Środowiska39 na terenie całego kraju w granicach Gdańska stwierdzono występowanie 13 takich miejsc. rejestru uwzględnienie problematyki osuwania się mas ziemnych w planach miejscowych będzie polegało na zamieszczaniu informacji o moŜliwości wystąpienia tych ruchów. które powinien zawierać rejestr terenów zagroŜonych tymi procesami. a więc na etapie późniejszym niŜ opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz.4. Warunki te naleŜy dobrać odpowiednio do przyczyn powstawania osuwiska oraz rodzaju projektowanych budowli. 104 . Lamberga.

14. − obszary i obiekty o znaczeniu krajowym i regionalnym. usunięcie elementów je zniekształcających. na których dominują zachowane w wysokim stopniu elementy historycznego układu przestrzennego. 2) ochrona krajobrazu historycznego przez: − usunięcie elementów dysharmonizujących. 14. 3) ochrona obiektów zabytkowych polegająca na: − restauracji i modernizacji technicznej obiektów zabytkowych i mających wartość kulturową. ich szerokości i linii zabudowy. − zachowanie osi widokowych.1. krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej ZłoŜoność i atrakcyjność przestrzeni miejskiej. − zachowanie historycznej parcelacji (bez moŜliwości podziałów wtórnych). 5) dostosowanie funkcji do wartości zabytkowych zespołu. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. − zachowanie historycznych panoram i ich przedpól. − zachowanie historycznych układów fortyfikacyjnych. 6) dostosowanie nowej architektury do historycznej kompozycji architektonicznej i urbanistycznej przez utrzymanie lub uczytelnienie historycznych podziałów parcelacyjnych. uczytelnienie lub ekspozycję zabytków stosownie do ich znaczenia w krajobrazie kulturowym Gdańska: − obszary i obiekty o znaczeniu międzynarodowym tworzące toŜsamość miasta i jego wizerunek w skali światowej i europejskiej. Obszary i obiekty zabytkowe o znaczeniu krajowym i regionalnym Obszary i obiekty zabytkowe mają duŜe znaczenie dla kształtowania fizjonomii miasta i identyfikacji mieszkańców z miastem (aneks nr 19). 4) ochrona zachowanych obiektów małej architektury i nawierzchni ulic wraz z przywracaniem nawierzchni historycznych. zachowanie przekroju ulic. 14. − rekonstrukcji szczególnie waŜnych fragmentów historycznej architektury. artystycznym i historycznym. w których najlepiej zachował się historyczny układ przestrzenny. jej szybkie zmiany (szczególnie w okresie ostatnich pięćdziesięciu lat) i stan zachowania stwarzają konieczność zróŜnicowanego podejścia do ochrony dziedzictwa kulturowego.). Najcenniejsze są obszary. Obszary i obiekty zabytkowe o znaczeniu międzynarodowym Obszary i obiekty zabytkowe o znaczeniu międzynarodowym obejmują najistotniejsze z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego rejony Gdańska (aneks nr 19). stanowiących istotne uzupełnienie zachowanych struktur. a takŜe chronić niematerialne elementy środowiska kulturowego. o wyjątkowym charakterze i znaczeniu kulturowym. a zniekształcenia kompozycji przestrzennej są niewielkie i moŜliwe do pozytywnego przekształcenia. Pozwalają określać toŜsamość miejsca. zachowana zabudowa zaś wyróŜnia się swoimi cechami urbanistycznymi i architektonicznymi. Zespoły i obiekty o znaczeniu dla kultury oraz historii świata i Europy zostały ujęte we wniosku o umieszczenie Gdańska na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO wraz z wyznaczoną strefą buforową.2. − zachowanie dominant przestrzennych. Dla obszarów i obiektów o znaczeniu krajowym przyjęto w studium następujące ramowe ustalenia: 105 . placów itp. − rekonstrukcję historycznych załoŜeń urbanistycznych i zielonych. usunięcie elementów zniekształcających. W związku z tym w studium ustala się zróŜnicowaną politykę ochronną mającą na celu zachowanie. − zachowanie proporcji wysokościowych kształtujących sylwetę zespołu oraz jego poszczególnych wnętrz (ulic. Na tych obszarach przyjmuje się jako ramowe następujące zasady ochrony i kształtowania przestrzeni: 1) ochrona historycznego układu przestrzennego przez: − zachowanie historycznego przebiegu oraz rozplanowania ulic i placów. 7) ochrona niematerialnych wartości kulturowych przez zachowanie i przywracanie nazewnictwa historycznego. Zasady obowiązujące w wypadku poszczególnych działań polityki ochronnej muszą być szczegółowo weryfikowane i konkretyzowane przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w zaleŜności od lokalnych potrzeb i moŜliwości). Do tego obszaru zaliczono takŜe tereny wynikające z wniosku o umieszczenie Gdańska na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO jako strefy ochrony konserwatorskiej i widokowej.

7). Obejmują one zarówno tereny o rozpoznanej zawartości reliktów archeologicznych. Będą współdziałały z zasadami polityki ochrony dziedzictwa kulturowego oraz polityki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego. zachowanie historycznych układów fortyfikacyjnych. 14. ochrona zachowanych obiektów małej architektury i nawierzchni ulic wraz z przywracaniem nawierzchni historycznych. Obowiązuje na nich przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych lub objęcie prac ziemnych nadzorem archeologicznym. − zachowaniu i ochronie najbardziej wartościowych nieprzekształconych zespołów i fragmentów krajobrazu otwartego. na: − ochronie specyficznych i unikatowych wartości kompozycyjnych załoŜeń urbanistycznych.in. − propagowaniu i kontynuacji wzorców architektury i zagospodarowania charakterystycznych dla danych fragmentów miasta z jednoczesnym wprowadzaniem elementów nowoczesnych. placów itp. − stosowaniu przesłon zielonych lub innych elementów maskujących. dostosowanie nowej architektury do historycznej kompozycji architektonicznej i urbanistycznej w zakresie typu zabudowy. zachowanie osi widokowych.6 powinna stanowić materiał bazowy dla projektantów (w pierwszej kolejności planów miejscowych) do wskazania sposobów ochrony tych miejsc oraz prowadzenia szczególnej polityki zmierzającej do zachowania. zachowanie dominant historycznych. a takŜe naturalnych składników krajobrazu i wyznaczaniu zasięgów obowiązywania tych ograniczeń (dla zachowania efektu widokowego). Ochrona stanowisk archeologicznych Dla ochrony znalezisk archeologicznych wyznaczono strefy ochrony archeologicznej.4. uczytelnienia i podkreślenia ich rangi w przestrzeni miasta. ochrona obiektów zabytkowych. Cel ten moŜna osiągnąć dzięki działaniom wymienionym w tabeli nr 1 (w kolumnie 2 podano obszary zdegradowane krajobrazowo oraz typy funkcjonalne przyczyniające się do degradacji krajobrazu wskazane w podrozdziale 4. Celem przeciwdziałania degradacji obszarów miejskich jest przekształcenie ich w bezpieczne i atrakcyjne inwestycyjnie tereny miejskie. harmonijnych z historycznymi.3. − porządkowaniu zdegradowanych krajobrazowo form zagospodarowania w kierunku ich estetyzacji. zachowanie zasadniczych proporcji wysokościowych kształtujących sylwetę zespołu oraz jego poszczególnych wnętrz (ulic. − przywracaniu i poprawie moŜliwości korzystania z wartości wizualnych punktów widokowych. − wprowadzaniu ograniczeń gabarytów budynków i budowli.1) − − − 2) − − − 3) 4) 5) 6) ochrona historycznego układu przestrzennego: zachowanie historycznego rozplanowania ulic i placów oraz utrzymanie przekroju ulic z zachowaniem ich szerokości i linii zabudowy. ochrona krajobrazu historycznego: zachowanie historycznych panoram i ich przedpola. 106 . Wyeksponowanie unikatowej struktury krajobrazu kulturowego oraz obiektów kultury materialnej będzie polegać m. jak i potencjalnego ich występowania stwierdzonego na podstawie badań Archeologicznego Zdjęcia Polski lub innych materiałów badawczych. 14. ochrona niematerialnych wartości kulturowych przez zachowanie nazewnictwa historycznego. Szczegółowe zasady polityki ochrony będą weryfikowane i konkretyzowane przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego. − przywracaniu dominacji zieleni w wybranych fragmentach miasta. restauracja i modernizacja techniczna obiektów zabytkowych i mających wartości kulturowe. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego Identyfikacja wymienionych wielkoprzestrzennych elementów krajobrazu kulturowego zawartych w podrozdziale 4.).

14.6. w tym wynikającymi z wpisu do rejestru zabytków. W celu poprawy. Ochrona ekspozycji jest ściśle związana z ochroną i kształtowanie krajobrazu kulturowego. − rozplanowanie nowej zabudowy powinno nawiązywać do istniejących wartościowych układów urbanistycznych (kompozycyjnych). odwrócenia czy zatrzymania procesu degradacji naleŜy dąŜyć do pełnego pokrycia obszarów zdegradowanych planami zagospodarowania przestrzennego. Ochrona ekspozycji Dla ochrony historycznych sylwet i panoram wyznaczono strefy ochrony ekspozycji zespołów zabytkowych. w tym − adaptacje budynków − − 2) zagospodarowanie przestrzeni publicznych − 3) uporządkowanie terenu − − − − − 4) zastąpienie istniejącego zainwestowania substandardowego nowym zainwestowaniem miejskim. Są one połoŜone poza wyznaczonymi wcześniej obszarami chronionymi. adekwatnym do rangi miejsca − − − − − − − − − Tereny zdegradowane Typy funkcjonalne północny cypel Wyspy Spichrzów tereny dawnych dworów przy ul. Pozbawienie terenów kolejowych i przykolejowych statusu terenów zamkniętych mogłoby ułatwić przekształcenia tych części. Szczegółowe zasady i cechy zakazanych form zabudowy będą określone w planach zagospodarowania przestrzennego. pozytywne przekształcenia. 107 . − odpowiednią pielęgnację zieleni (w tym przycinanie drzew).1.5. Cel ten osiągnie się przez: − ograniczenia gabarytowe nowych obiektów. gdyŜ grunty czy obiekty przeznaczone do przekształceń mogą być uŜytkowane i wykorzystywane w dotychczasowy sposób. aby nie zakłócać ekspozycji terenów i obiektów będących podstawą wyznaczenia strefy. których realizacja zmieni obecną sytuację. Ochrona dóbr kultury współczesnej Dla obszarów i obiektów stanowiących dobra kultury współczesnej przyjęto w studium następujące ramowe ustalenia: Ochrona obszarów dóbr kultury współczesnej: 1. − wyburzenie niektórych obiektów. Litewskiej bezpośrednie sąsiedztwo twierdzy Wisłoujście tereny kolonii mieszkaniowych tereny ogródków działkowych tereny kolejowe i przykolejowe tereny z istniejącą napowietrzną siecią cieplną 5) modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej Wiele ze wskazanych obszarów zdegradowanych ma zatwierdzone plany miejscowe.Tab. co w wielu przypadkach moŜe zapoczątkować i przyspieszyć trwałe. 14. Stopniowe przenoszenie zaniedbanych bądź opuszczonych ogrodów działkowych z obecnych lokalizacji i zastępowanie ich nowymi funkcjami takŜe przyczyni się do poprawy jakości krajobrazu na ich obszarze. − stosowanie przesłon zielonych lub innych elementów maskujących. − zakaz zabudowy. − zakaz lokalizacji niektórych form i typów zabudowy. Celem ochrony jest zachowanie widoków na zespół czy teŜ obiekt zabytkowy lub takie przekształcenie obszaru. które faktycznie nie są przez kolej uŜytkowane. a w miarę potrzeby podjąć zmiany planów uwzględniające proces rewitalizacji. Obowiązujący plan otwiera moŜliwość ubiegania się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. MoŜe to być proces wieloletni. Lista typów funkcjonalnych i terenów zdegradowanych Działanie 1) rewaloryzacja budynków o wartościach kulturowych − lub wpisanych do rejestru zabytków. Polanki osada rybacka w Jelitkowie ogrody działkowe w Dolinie Radości teren stadionu Lechia i jego otoczenie tereny przemysłowo-składowe obszar byłego dworca kolejowego Kłodno tereny postoczniowe i poprzemysłowe tereny po byłych zakładach mięsnych teren po byłym ośrodku MON w pasie nadmorskim teren na zapleczu parku Oliwskiego otoczenie dworca kolejowego w Gdańsku Wrzeszczu i rejon ulic Dmowskiego i Kościuszki teren pasa startowego byłego lotniska Zaspa składowisko złomu przy ul.

− − 3. 108 . kształtowanie zabudowy sąsiedniej z poszanowaniem widoku na obiekt stanowiący dobro architektury współczesnej (w tym ograniczenie stosowania wielkogabarytowych nośników reklamowych). które nie będą skutkowały zasadniczymi zmianami architektury obiektu (wnętrz i elewacji). − zasady i standardy kształtowania zabudowy muszą uwzględniać typ zabudowy sąsiadującej obiektów uznanych za wartościowe z punktu widzenia ochrony dóbr kultury współczesnej.− 2. Ochrona obiektów dóbr kultury współczesnej: zachowanie funkcji obiektu lub takie jego przekształcenia. Ochrona pomników i miejsc waŜnych wydarzeń: zachowanie otoczenia obiektu i poszanowanie widoku na niego (w tym ograniczenie stosowania nośników reklamowych).

Zapewnienie zrównowaŜonej obsługi transportowej dróg krajowych. Obwodnicy Południowej (droga S7). zbiorowego.15.1. Poprawa stanu środowiska przez zmniejszenie ujemnego wpływu transportu. prowadzących do ponadlokalnych węzłów transportowych (port. koordynację potoku kołowego bez spadku przepustowości g) preferowanie miejskich prędkości ruchu (ok. wojewódzkich i powiatowych oraz miasta. autostrady A1. w tym węzła Szadółki b) budowa i modernizacja ulic na przedłuŜeniu 2. B + R m) niezwiększanie w stosunku do stanu istniejącego wskaźnika przesiadkowości liczonego dla transportu zbiorowego przy zachowaniu preferencji wzrostu przesiadek w systemie P + R n) racjonalizacja systemu obsługi Śródmieścia i wybranych rejonów CPU przez ograniczenie transportu indywidualnego. rozbudowa sieci tramwajowej) k) ograniczenie dublowania podsystemów transportu zbiorowego na tych samych trasach organizacja nowoczesnych węzłów l) integracyjnych i przesiadkowych podsystemów transportu zbiorowego i indywidualnego z uwzględnieniem P + R. K + R. budowa parkingów strategicznych w powiązaniu z transportem zbiorowym oraz odpowiednimi regulacjami ekonomicznymi o) budowa odpowiedniej wielkości parkingów towarzyszących obiektom usługowym poza Śródmieściem i wybranymi rejonami CPU p) budowa podsystemu rowerowego jako elementu systemu transportu miejskiego rozszerzanie stref ruchu pieszego w Śródmieściu q) i CPU 109 . Kierunki rozwoju systemów transportowych 15. e) zwiększenie akcesji do układu podstawowego przy zachowaniu jego przepustowości dostosowanej do prognozowanych potrzeb ruchu kołowego f) stosowanie modularnego odstępu między kolejnymi skrzyŜowaniami umoŜliwiającego 4. docelowej rozbudowy węzłów Obwodnicy Trójmiejskiej. Zapewnienie wysokiego standardu transportu zwiększenia udziału kolei w obsłudze transportowej portu przez modernizację infrastruktury kolejowej. lotnisko) rozbudowa miejskiego układu ulicznego c) d) wspieranie działań zmierzających do 3. 50 km/h) na ulicach zbiorczych i głównych h) racjonalizacja rezerw terenowych pod rozwiązania transportowe w planach miejscowych i) stosowanie w transporcie zbiorowym priorytetu dla środków transportu szynowego jako podstawowego środka transportu oraz transportu autobusowego jako wspomagającego j) rozbudowa układu szynowego (SKM do węzła Czerwony Most. który zagwarantuje utrzymanie udziału budowę centrum logistycznego w porcie transportu zbiorowego w podziale pracy przewozowej przynajmniej na dzisiejszym poziomie. Poprawa dostępności transportowej miasta w skali a) wspieranie działań zmierzających do budowy kraju i regionu. Cele systemu transportowego Cel nadrzędny: zapewnienie obsługi komunikacyjnej wpisanej w zrównowaŜony rozwój miasta cele środki osiągania celów 1.

pracy i nauki w 161 rejonach komunikacyjnych (dział VI) i którym przypisano odpowiednie sieci uliczno-drogowe oraz linie transportu zbiorowego. Podsystem drogowo-uliczny Projektowany układ głównych powiązań wewnętrznych Gdańska ma kształt prostokątnej ramy składającej się z zachodniej Obwodnicy Trójmiasta. który wykorzysta istniejące rezerwy terenowe projektowanej Drogi Czerwonej. W następnej kolejności będą realizowane brakujące elementy ramy zapewniające jej wysokie parametry techniczne. i skalibrowany model systemu transportowego dla stanu istniejącego. ulic Elbląskiej. ciągu nowej Spacerowej. w tym transportu materiałów niebezpiecznych przez tereny intensywnie zagospodarowane. most nad Martwą Wisłą łączy ul. Świętokrzyska. Trasa ta pełni funkcję ulicy głównej (2 jezdnie po 3 pasy ruchu w kaŜdym kierunku). Sucharskiego i otwiera nowy wjazd na wyspę Stogi. Wewnątrz ramy drogowo-ulicznej zostanie wykształcony system powiązań umoŜliwiających dogodny dojazd z poszczególnych dzielnic do układu zewnętrznego i połączenia międzydzielnicowe. budowa tzw. nowej Spacerowej z tunelem pod Pachołkiem. określanego mianem Drogi Seledynowej (z wykorzystaniem istniejących ulic jednojezdniowych). dla których określono rozmieszczenie miejsc zamieszkania. Pozostałe wymienione ulice są w klasie ulic zbiorczych z wyłączeniem nowej Myśliwskiej.r) eliminacja uciąŜliwego ruchu cięŜarowego. Dalszymi etapami rozbudowy układu powiązań poprzecznych będą planowane ciągi uliczne: nowa Kościuszki – nowa Gdańska (od Rzeczpospolitej do Krasickiego). w tym do Portu Północnego. nowa Wałowa. − w trzech wyróŜnionych stanach rozwoju miasta: zdeterminowanym. a tym samym uzasadnią to prognozowane potoki. której klasę przyjmuje się jako lokalną z dopuszczeniem funkcji ulicy zbiorczej. Armii Krajowej (wraz z realizowanym odcinkiem do Obwodnicy Trójmiasta) – Podwale Przedmiejskie – Elbląska. Drogi Zielonej. drugi etap Drogi Zielonej (przekrój dwujezdniowy w parametrach ulicy głównej G lub GP). Uzupełnieniem ramy komunikacyjnej jest istniejąca trasa średnicowa aglomeracji gdańskiej usytuowana wzdłuŜ Centralnego Pasma Usługowego. a stanowiącego etap w realizacji Drogi Zielonej. perspektywicznym i wypełnienia struktur. Elbląską z południowym końcem ul. Wśród wymienionych ulic głównymi ulicami są: ciąg Słowackiego – nowa Kościuszki. nowa Politechniczna. sporządzone dla kaŜdego stanu w wariancie pełnym i ubogim. Obsługa transportowa Śródmieścia Historycznego Głównymi celami przebudowy systemu transportowego w centrum Gdańska są: 110 . 15.3. Jana z Kolna. nowa Politechniczna – nowa Myśliwska. Kolejnym elementem ramy będzie przeprawa przez Martwą Wisłę wraz z połączeniami do ulic Sucharskiego (od strony północnej) i Marynarki Polskiej. 15. dzięki budowie na obrzeŜach miasta parkingów dla samochodów przewoŜących materiały niebezpieczne Rozwiązania planowane w systemie transportowym Gdańska znalazły potwierdzenie w prognozie ruchu przeprowadzonej w ramach studium przy uŜyciu programu EMME/2 (dział VI). Ograniczenie ruchu tranzytowego na dotychczasowych głównych ciągach ulicznych Gdańska pozwoli przypisać im nowe funkcje w układzie ulicznym miasta. Przewidywane w analizowanych stanach rozwoju potoki ruchu samochodowego wzdłuŜ CPU uzasadniają uzupełnienie istniejącej trasy średnicowej dodatkowym ciągiem ulicznym. Główną funkcją tych ulic stanie się zapewnienie powiązań międzydzielnicowych. jeśli utrzymają się tendencje intensyfikacji obsługiwanej przez nią zabudowy. Obwodnicy Południowej i prowizorycznego zamknięcia ramy od strony północnej. transportem zbiorowym lub pieszo: 38% : 41% : 21% (jak w stanie istniejącym) i 60% : 19% : 21% (wariant skrajnie motoryzacyjny – jak w miastach zachodnioeuropejskich). nowa Abrahama – Bulońska – nowa Bulońska – nowa Jabłoniowa. Małomiejska oraz nowa Abrahama. Podstawą prognozy były kompleksowe pomiary ruchu przeprowadzone w 1998 r. Marynarki Polskiej. Zbudowany pod koniec lat 90. tj. rozbudowa istniejącego odcinka ul. Dotyczy to w szczególności: trasy średnicowej.2. Stworzą go następujące ciągi uliczne: modernizowany obecnie ciąg Słowackiego − nowa Kościuszki (do Rzeczypospolitej). − dla 7 motywacji podróŜy samochodem indywidualnym i transportem zbiorowym oraz 3 motywacji podróŜy transportem towarowym. Armii Krajowej. Trasy Sucharskiego i Obwodnicy Południowej Gdańska. jednakŜe na niektórych odcinkach ma parametry funkcjonalno-techniczne ulicy zbiorczej. oraz pomiary przekrojowe z 2004 r. Sucharskiego. − dla dwóch załoŜonych proporcji liczby podróŜy (podziału zadań przewozowych) odbywanych indywidualnym samochodem. Świętokrzyska – Małomiejska. ciągu Armii Krajowej – Podwale Przedmiejskie (Trasa W-Z). Prognozę sporządzono: − dla szczytu popołudniowego.

budowę parkingów strategicznych i uruchomienie komunikacji minibusowej. − 15. Integracja przestrzenna zakłada zaś maksymalne zbliŜenie poszczególnych podsystemów transportowych w węzłach integracyjnych w celu minimalizacji czasu przesiadki. − minibusy o napędzie elektrycznym lub hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do obsługi Śródmieścia Historycznego i Akademii Medycznej.równomierna obsługa obszaru przede wszystkim z kierunków wschodniego. − ograniczenie liczby autobusów obciąŜających główny układ uliczny. 4) powiązania wewnątrzmiejskie: − szybki tramwaj (średnia odległość międzyprzystankowa 1. Podsystemy transportu zbiorowego Ustala się priorytet transportu zbiorowego przed indywidualną komunikacją samochodową.0–5. Ŝe układ uliczny Śródmieścia Historycznego stanie się elementem integrującym poszczególne jego struktury historyczne. − lotnicze. ulicami Chmielną i nowa Chmielną. a później wydłuŜenie trasy od przystanku Gdańsk Śródmieście do projektowanego metropolitalnego węzła integracyjnego Gdańsk Czerwony Most zlokalizowanego na terenie wyłączonej juŜ z eksploatacji pomocniczej stacji rozrządowej Gdańsk Południe. kontrolę liczby samochodów wjeŜdŜających. − tramwaj konwencjonalny (średnia odległość międzyprzystankowa 0.0 km). W podsystemie SKM nastąpi przedłuŜenie trasy i stworzenie przystanku Śródmieście. − promowe. W modelowym rozwiązaniu systemu transportowego na terenie Gdańska załoŜono wprowadzenie integracji funkcjonalnej i przestrzennej podsystemów w skali miasta i metropolii. Trzecim kierunkiem rozbudowy układu tramwajowego jest wydłuŜenie tramwaju na Morenę po trasie ulic: Nowolipie. Układ będzie bardziej kameralny. Zakłada się. − ograniczenie liczby samochodów osobowych wjeŜdŜających w związku z wykonywaną pracą i usługami przez wprowadzenie płatnych miejsc parkingowych ogólnodostępnych.4. W miarę moŜliwości przystanki SKM będą wyposaŜone w parkingi strategiczne i kształtowane jako elementy węzłów integracyjnych. Aby poprawić obsługę Śródmieścia. południowego i północnego przez wykorzystanie ulic nowej Wałowej i 3 Maja. W ramach integracji funkcjonalnej załoŜono klasyfikację podsystemów transportu zbiorowego dostosowaną do rodzajów poszczególnych powiązań: 1) powiązania krajowe i międzynarodowe: − kolejowe. a jego główną funkcją stanie się obsługa przyległych terenów. a w dalszym etapie w kierunku kolejnych osiedli Witosa – nowa Warszawska do pętli Jabłoniowa. Bulońska. W podsystemie tramwajowym będzie sukcesywnie rozwijany układ w dzielnicy Południe: po trasie ul. Armii Krajowej na Chełm (w budowie). Integracja funkcjonalna to wybór podsytemów transportowych odpowiednich do prognozowanych potoków i odległości podróŜy w celu minimalizacji czasu podróŜy oraz racjonalnego wykorzystania ich przepustowości. przewiduje się budowę trasy tramwajowej w ciągu ul. 2) powiązania regionalne: − kolej podmiejska (średnia odległość międzyprzystankowa 3. − autobusy regionalne (średnia odległość międzyprzystankowa 3. a później aŜ do pętli Abrahama we Wrzeszczu i pętli Zaspa po trasie nowej Abrahama.0 km). − autobusowe. które utworzą obwiednię śródmiejską w klasie ulicy zbiorczej. Podwale Przedmiejskie. Planuje się takŜe powiązanie tramwajowe Śródmieścia z Czerwonym Mostem od ul. Typy linii autobusowych: − linie autobusowe do węzłów integracyjnych i przesiadkowych SKM – typ I (dowozowy). a I etap jej realizacji warunkuje rozpoczęcie procesu przekształceń. ograniczenie budowy parkingów towarzyszących inwestycjom.5 km). Elbląską będzie obsługa restrukturyzowanych terenów postoczniowych w północnej części Śródmieścia. 3) powiązania aglomeracyjne SKM (średnia odległość międzyprzystankowa 1. który musi zapewniać sprawność jego funkcjonowania w sposób ciągły.5 km). Realizacja nowej ul. − autobus miejski jako wspomagający miejski środek transportu zbiorowego (średnia odległość międzyprzystankowa 0.5 km). nowej Sandomierskiej. Przekształcenia systemu transportowego to proces długofalowy. nowej Wałowej wraz z lokalizacją węzła przesiadkowego ulicznego na Polskim Haku. nowa Łódzka – Świętokrzyska – nowa Podmiejska do węzła integracyjnego Czerwony Most.0 km). − linie autobusowe łączące odległe dzielnice przez węzły integracyjne i przesiadkowe – typ III (bezpośredni). Abrahama z tramwajem powinna skutkować budową nowego węzła przesiadkowego SKM między obecnymi przystankami Zaspa i Przymorze Uniwersytet. wprowadzenie opłat za wjazd. Dopuszcza się takŜe 111 . Rakoczego. − linie autobusowe do pętli i przystanków przesiadkowych tramwajowych – typ II (dowozowy). nowej 3 Maja. Główną rolą nowej Wałowej połączonej ze skrzyŜowaniem Brama Oliwska i ul.

– Gdańsk Oliwa.5. Obrońców WybrzeŜa. 43 Z ang. parkingi systemu K + R. – 3 Maja. W stosunku do tras tramwajowych przewidzianych w planach zagospodarowania przestrzennego przewiduje się rezygnację z trasy tramwajowej w projektowanych ulicach: nowej Świętokrzyskiej i nowej Jabłoniowej na odcinku od nowej Warszawskiej do nowej Świętokrzyskiej. parkingi systemu B + R43). PrzedłuŜenie trasy tramwaju obsługującego dzielnicę Południe do portu lotniczego przez Kokoszki i dalej do Osowej i Gdyni po istniejącej linii kolejowej jest moŜliwe w stanie wypełnienia struktur jako inwestycja domykająca system transportowy Gdańska i aglomeracji. gdyby zaistniały okoliczności uzasadniające taką decyzję. autobus regionalny. SKM. Węzeł przesiadkowy SKM (SKM. Węzły integracyjne realizujące systemy parkingowe tworzą zewnętrzny pierścień zachęcający kierowców do skorzystania ze środków transportu zbiorowego. Czynnikiem zachęcającym powinno być zapewnienie bezpłatnego parkowania albo zapewnienie moŜliwości parkowania posiadaczom biletów na przejazd komunikacją zbiorową. park and ride – parkuj (samochód) i jedź (środkiem transportu zbiorowego). Wojciecha – Okopowa – Podwale Grodzkie. Drodze Zielonej od ul. Są to obiekty o swobodnej lokalizacji. 112 . Dopuszcza się odbudowę tzw. Czerwony Most). Na wszystkich trasach tramwajowych będzie wprowadzony priorytet tramwajów w ruchu ulicznym. poniewaŜ prognozy ruchu nie uzasadniają budowy tych tras tramwajowych. – terminale promowe PśB. kolei kokoszkowskiej z koniecznymi w takim przypadku zmianami w planowanym układzie drogowym i tramwajowym. Trasy P-P od Witosa do nowej Podmiejskiej oraz ul. Węzeł integracyjny metropolitalny (kolej dalekobieŜna. przede wszystkim miejsc zamieszkania. jeśli będzie to uzasadnione odpowiednią wielkością potoków pasaŜerskich. – Nowe Ogrody – Kartuska. TPW i planowany w PP (połączenia promowe) – bez kolei i tramwaju. 15. Zachowuje się jednak rezerwy terenu określone w planach. Podsystem pieszo-rowerowy Zakłada się utworzenie wydzielonego podsystemu ścieŜek rowerowych zintegrowanego z podsystemem ciągów pieszych. 15. 3. autobus miejski. 1. SKM. parkingi systemu B + R): wszystkie pozostałe przystanki SKM. K + R. Kokoszki Przemysłowe i Rudniki. Przystanek przesiadkowy. – Słowackiego. parkingi systemu K + R42. – Rębiechowo (połączenia lotnicze). 4. autobus krajowy i międzynarodowy. autobus. które mogą się znajdować na obszarach o przeznaczeniu produkcyjno-składowym. Gdańskiej do pętli w Jelitkowie. Zalecane lokalizacje zajezdni autobusowych obsługujących waŜne strefy miasta to Letnica. Klasyfikacja węzłów przesiadkowych Węzeł integracyjny krajowy: – Gdańsk Główny (kolej dalekobieŜna. rekreacji i innych usług. parkingi systemu P + R. kolej podmiejska. B + R). nauki. Rozwój podsystemu autobusowego będzie polegał na wykształceniu wyspecjalizowanych dworców autobusowych dla róŜnych kategorii podsystemów autobusowych miejskich i zamiejskich (Gdańsk Główny. Zajezdnie autobusowe przestaną być inwestycjami celu publicznego. gdyŜ koszty takiego działania są znikome. uzasadniona rangą lotniska oraz wygodą podróŜnych. bicycle and ride – (parkuj) rower i jedź (środkiem transportu zbiorowego). parkingi systemu B + R): – Gdańsk Czerwony Most. Z ang. Czerwony Most. z miejscami pracy. Podsystem ścieŜek rowerowych zapewni połączenie głównych dzielnic miasta. a dla transportu autobusowego wyznacza się następujące trasy priorytetowe: – Trakt Św. parkingi systemu P + R. tramwaj. a takŜe terenami rekreacyjnymi poza granicami 41 42 Z ang. autobus. – Gdańsk Wrzeszcz. 5. a utrzymanie rezerwacji umoŜliwi ewentualną budowę trasy tramwajowej w przyszłości. autobus wycieczkowy. – Podwale Przedmiejskie. parkingi systemu P + R41. kiss and ride – całuj (kierowcę samochodu) i jedź (środkiem transportu zbiorowego). autobus miejski.6. parkingi systemu K + R. parkingi systemów P + R. kolej podmiejska. racjonalizacji przebiegu tras autobusów miejskich w celu uniknięcia dublowania przez nie tras tramwajowych i modyfikacji rozmieszczenia pętli autobusowych w rejonie Śródmieścia. Węzeł przesiadkowy uliczny (tramwaj.budowę trasy tramwajowej w tzw. Do obsługi transportu tramwajowego planuje się nową zajezdnię tramwajową w węźle Czerwony Most. 2.

W strefie A dla funkcji mieszkaniowych zastosowano konkretne wielkości wskaźników parkingowych z 10% tolerancją w obu kierunkach (in plus in minus). Zewnętrzna granica strefy B przebiega wzdłuŜ Martwej Wisły i Opływu Motławy od strony północno-wschodniej. proporcji udziału poszczególnych rodzajów transportu w obsłudze ruchu pasaŜerskiego. W koncepcji przestrzennej polityki parkingowej przewidziano wyodrębnienie w mieście trzech stref o zróŜnicowanym poziomie zaspokojenia potrzeb parkingowych. podobnie jak w strefie A. uchwałą RMG. czyli od – do. − etapowe dochodzenie do pełnego zabezpieczenia potrzeb parkingowych przez sukcesywne realizowanie. Na terenie Śródmieścia w strefie parkingowej B znalazły się tereny usytuowane wokół strefy parkingowej A. parkingów wydzielonych ogólnodostępnych oraz parkingów strategicznych. a moŜliwości budowy nowych parkingów są ograniczone brakiem wolnych terenów lub osiągnięciem progu chłonności komunikacyjnej obszaru. realizowany przez restrykcyjne wskaźniki parkingowe dla funkcji niepoŜądanych i łagodniejsze dla poŜądanych w centralnym rejonie Śródmieścia. Dla pozostałych funkcji przyjęto wskaźniki z określeniem „maksymalnie”. obejmująca obszary intensywnej zabudowy śródmiejskiej w Śródmieściu. Rozwój sieci tras rowerowych i budowa węzłów integracyjnych z parkingami w systemie B + R będzie słuŜyć zwiększeniu wykorzystania roweru nie tylko w celach turystycznych.44 podsystem ścieŜek rowerowych tworzą międzynarodowe główne. Planowany do 2013 r. wyspę Ołowianka oraz północną część Wyspy Spichrzów. Wielkości wskaźników określonych konkretnie od – do dotyczą funkcji mniej chętnie widzianych w tej strefie. dwie zasady zapisu ich wielkości. W kształtowaniu polityki parkingowej Gdańska będą stosowane następujące zasady: − ochrona układu ulicznego przed nadmiernym obciąŜeniem ruchem kołowym. − lokowanie jak największej liczby miejsc parkingowych na działkach własnych i na koszt inwestorów (poza strefami ograniczonego parkowania). Podsystem ciągów pieszych będzie przystosowany do osób niepełnosprawnych. gdzie odczuwa się deficyt miejsc postojowych dla samochodów osobowych. w tym równieŜ w węzłach integracyjnych. 15. Podsystem głównych ciągów pieszych łączy najwaŜniejsze punkty zainteresowań mieszkańców i turystów w ramach poszczególnych dzielnic i jednostek urbanistycznych. – transport pieszy i rowerowy – 21%. 113 . Polityka parkingowa Politykę parkingową dla Gdańska dostosowano do przewidywanych i poŜądanych ze względu na chłonność komunikacyjną układu ulicznego miasta. Dla funkcji poŜądanych w strefie B określono wskaźniki z dopiskiem „max”. Strefa B – ograniczonego parkowania. Ŝe udział poszczególnych rodzajów transportu będzie się kształtować następująco: – transport indywidualny – 38%. we wszystkich przypadkach zmian sposobu uŜytkowania mieszkań w strefach uciąŜliwości komunikacyjnych na lokale uŜytkowe oraz w strefie C w przypadkach przekształceń funkcjonalnych w obszarach rewitalizacji. z tym Ŝe zwiększono udział zapisów określających konkretną wielkość liczbową wskaźników podawaną w widełkach. ale takŜe w codziennych dojazdach do pracy i nauki. Wrzeszczu i Oliwie. W zapisie wskaźników parkingowych w strefie B zastosowano. Przewiduje się. Takie zapisy dają duŜą swobodę w kształtowaniu niezbędnego zaplecza parkingowego. W strefie tej będzie obowiązywać najniŜszy poziom zabezpieczenia potrzeb parkingowych. – transport zbiorowy – 41%. podobnie jak w strefie A. zalecający rezygnację z wymogów parkingowych. NiezaleŜnie od zapisów szczegółowych w strefach wprowadzono zapis ogólny na końcu tabeli wskaźników dotyczący wszystkich stref. Strefa A – ograniczonego i kontrolowanego parkowania obejmująca centralny rejon Śródmieścia. w tym Główne Miasto.miasta. − ograniczenie liczby nowych miejsc postojowych w centralnym rejonie Śródmieścia do poziomu wynikającego z chłonności komunikacyjnej obszaru. Jest zintegrowany z systemem przestrzeni publicznych. urbanistycznych i rewitalizacyjnych. Ograniczenia w tej strefie będą realizowane przez zastosowanie wielkości wskaźników parkingowych pośrednich pomiędzy strefą centralną A i strefą nieograniczonego parkowania C. które są głównymi miejscami percepcji miasta.7. − sterowanie lokalizacjami nowych obiektów pośrednio przez odpowiednio dobrany poziom zabezpieczenia potrzeb parkingowych dla poŜądanych w danym obszarze miasta funkcji i restrykcyjne obniŜenie poziomu zaspokojenia potrzeb parkingowych dla funkcji niepoŜądanych. przestrzennych. Celem takiego zróŜnicowanego zapisu było. 44 Program rozwoju komunikacji rowerowej przyjęty 28 września 2006 r. ZałoŜenie to jest szczególnie waŜne w centralnych rejonach miasta. południową część Starego Miasta ograniczoną od północy Kanałem Raduni. − pełne zaspokajanie potrzeb parkingowych nowych obiektów mieszkaniowych. 150 km. zapewnienie moŜliwości swobodnego kształtowania zaplecza parkingowego dla obsługi poszczególnych funkcji występujących w tej strefie z uwzględnieniem przesłanek funkcjonalnych. poza parkingami towarzyszącymi inwestycjom w obrębie własnych działek. zbiorcze i lokalne trasy rowerowe o łącznej długości ok.

torami kolejowymi. jeŜeli będzie to uzasadnione waŜną okolicznością lokalną. Kaprów. Na terenie Wrzeszcza w strefie parkingowej B znalazły się tereny centrum o największej koncentracji funkcji usługowych. Sobótki. od północy ulicami Opacką i Pomorską. al.wschodniej i południowej. a w wypadku modernizacji. W kaŜdym przypadku w planie zagospodarowania przestrzennego mogą być ustalone inne wymogi parkingowe. na zachodzie wzdłuŜ granicy Śródmieścia z wyłączeniem terenu Siedlec. ograniczone od wschodu trasą ulic Do Studzienki. PoŜądane przekształcenia funkcjonalne powinny być wspierane rezygnacją z wymogów parkingowych dotyczących na przykład przekształceń mieszkań w strefach uciąŜliwości komunikacyjnych na lokale uŜytkowe oraz przekształceń funkcjonalnych w obszarach objętych rewitalizacją. od południa ulicami Kołobrzeską i BaŜyńskiego. Zestawienie wskaźników parkingowych dla wszystkich stref zostało zawarte w aneksie nr 21. Opisana polityka parkingowa ma charakter ogólnych wytycznych. od północnego wschodu ulicami Białą. 114 . Na terenie Oliwy w strefie parkingowej B znalazły się tereny duŜej koncentracji funkcji usługowych. Wielkości i lokalizacje takich obiektów będą ustalane odrębnie przez władze miasta. Grunwaldzkiej i ograniczone od wschodu ulicami Droszyńskiego. Miszewskiego i Wyspiańskiego. Orkana. Słowackiego. Zawiszy Czarnego. Strefa C – strefa nieograniczonego parkowania obejmująca pozostałe obszary miasta nienaleŜące do dwóch poprzednich stref. Akacjową i granicą lasu na południe od ul. Ustalone wskaźniki nie mają zastosowania do parkingów samodzielnych. niŜ podane w studium. a od północy obejmuje część terenu Stoczni Gdańskiej do rejonu przystanku SKM Gdańsk Stocznia. Wajdeloty. Grunwaldzką. Danusi. usytuowane po dwóch stronach al. przekształceń lub rozbudowy obiektów istniejących byłyby stosowane tylko w odniesieniu do przyrostu potrzeb parkingowych. Lęborską i torami PKP. W strefie tej zastosowano wskaźniki parkingowe minimalne zaspakajające w pełni potrzeby parkingowe wszystkich zlokalizowanych w niej funkcji. Obrońców Westerplatte i Polanki. od północy ulicami Kościuszki. Asnyka. niezwiązanych z Ŝadną inwestycją. Bora Komorowskiego. od południa ulicami Zabytkową. od zachodu ulicami Wita Stwosza. Ustalone wskaźniki parkingowe dotyczą przede wszystkim nowo realizowanych inwestycji. Batorego.

Gdański Projekt Wodno-Ściekowy obejmuje: − likwidację oczyszczalni ścieków „Zaspa” (łącznie z odwróceniem układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni „Wschód”). W miarę dalszych planów inwestycyjnych granice aglomeracji będą poszerzane do stanu docelowego. jako rozwiązanie tymczasowe. poprawy jakości wody. „Orunia”. Dla spełnienia w stu procentach norm jakościowych wody oraz w celu poprawy niezawodności dostaw i obsługi terenów będących w trakcie zainwestowania oraz przewidywanych do rozwoju konieczne są inwestycje. Zabornia. „Dolina Radości”. zbiornik „Osowa” zbiornik „Migowo”. NaleŜy dąŜyć do odprowadzenia ścieków z Pruszcza Gdańskiego z pominięciem rurociągu tłocznego ułoŜonego w dnie Kanału Raduni. 43 ust. – Prawo wodne. 46 Rozporządzenie nr 76/06 Wojewody Pomorskiego z 27 lipca 2006 r. Realizacja tych inwestycji jest zaplanowana do 2010 r. 45 115 . Długie Ogrody celem uwolnienia terenu pod zabudowę. Olszynka. Św Wojciech i Lipce. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gdańsk wydane na podstawie art. − pełna realizacja ustaleń decyzji o strefach ochronnych ujęć wody. Budowa nowego rurociągu tłocznego „Ołowianka” – OMB „Wschód” (w ramach likwidacji oczyszczalni „Zaspa”) umoŜliwi czasowe wyłączenie i przebudowę starego odcinka po trasie zawartej w liniach rozgraniczających ul. − budowa i modernizacja sieci osiedlowej Olszynka. „Migowo”. − rozwiązanie problemu utylizacji osadów ściekowych z oczyszczalni „Wschód”. 2a ustawy z 18 lipca 2001 r. Obszar miasta wyposaŜony w sieć kanalizacji sanitarnej po wykonaniu tego zadania wyznaczają granice aglomeracji Gdańsk46 umieszczonej w wykazie aglomeracji do Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Uchwała nr XXXI/984/04 Rady Miasta Gdańska z 25 listopada 2004 r. − rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla obszarów: Osowa – Barniewice – Klukowo.1. Zaopatrzenie w wodę Istniejący system wodociągowy nie stwarza ograniczeń w rozwoju miasta. niezawodności dostaw oraz zaopatrzenia w wodę nowych terenów inwestycyjnych. Orunia.2. „Sobieski”. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków W Gdańsku prowadzi się politykę ekologiczną. 16. Łostowice. Jej celem jest stuprocentowe skanalizowanie i oczyszczenie ścieków z obszarów zainwestowania miejskiego. zasilającej obszar Oruni i Olszynki). − budowa zbiorników wody „Osowa” i „Kiełpino”. − modernizację oczyszczalni ścieków „Wschód” w celu poprawy redukcji azotu i poprawy technologii produkcji biogazu. − modernizacja przepompowni „Ptasia”. − budowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody „Zakoniczyn”. „Lipce”. Na terenach przewidywanych do skanalizowania po 2010 r. Jasień. Ponadto przyjęto: − czasowe utrzymanie ujęcia powierzchniowego wody „Straszyn” wraz z ograniczeniami wynikającymi ze strefy ochrony sanitarnej. dla Gdańska Południe. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej 16. odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych.16. W celu poprawy dostępności do sieci kanalizacji sanitarnej istniejącej zabudowy i skanalizowania nowych terenów inwestycyjnych w pierwszej kolejności będą wykonywane zadania zawarte w Gdańskim Projekcie Wodno-Ściekowym. Realizacja tych inwestycji doprowadzi do racjonalnego wykorzystania zasobów wód podziemnych. Kiełpino Górne. − utrzymanie istniejących (wykazanych w aneksie nr 22) studzien przewidzianych do zaopatrzenia ludności w wodę w warunkach specjalnych. Wyspa Sobieszewska. dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej określa następujące główne inwestycje wodociągowe: − budowa sieci magistralnych (Kokoszki Bysewo. „Osowa”. Gdański Projekt Wodno-Ściekowy45. dopuszcza się. w sprawie zatwierdzenia zakresu rzeczowego i źródeł finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Gdański Projekt Wodno-Ściekowy” oraz udzielenia upowaŜnienia do podpisania wniosku o jego dofinansowanie z Funduszu Spójności. „Pręgowo”. „Zaspa Wodna”.

in. Odprowadzanie wód opadowych. Zachowanie rowów melioracyjnych podstawowych oraz głównych rowów odwadniających wraz z pasami terenu niezbędnymi do obsługi technicznej jako grunty publiczne. produkcja. z uwzględnieniem moŜliwości terenowych.16. Powiązanie rozwoju przestrzennego miasta z modernizacją odbiorników wód opadowych. np. Kanały odprowadzające wody opadowe i roztopowe w strefie wahań zwierciadła wody w odbiorniku muszą być wyposaŜone w urządzenia chroniące przed wstecznymi przepływami wody. np. Dolne Miasto. szpital). 3. Regulowanie poziomu wód gruntowych na terenach oddziaływania lejów depresyjnych podziemnych ujęć wody przez odwodnienie powierzchniowe. obiektów kosztownych i wraŜliwych na zalanie (np. Rowy szczegółowe pozostają własnością prywatną. regulacja stosunków wodnych W celu ograniczenia ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód Zatoki Gdańskiej. nabrzeŜa. 5.m. obsadzanie stoków roślinnością. − lokalizowania obiektów uŜyteczności publicznej o duŜych kubaturach (np. Ustala się następujące główne kierunki działań zmierzające do prawidłowego odprowadzania wód opadowych i regulacji stosunków wodnych: 1. 2. W planach zagospodarowania przestrzennego wprowadza się rezerwacje terenu pod urządzenia ochrony przeciwpowodziowej: wały przeciwpowodziowe. 10. Wyeliminowanie lokalnych podtopień wynikających z braku moŜliwości odprowadzenia duŜej ilości wody w krótkim czasie przez sieć kanalizacji deszczowej i rowy melioracyjne. 16. Od chwili przeznaczenia terenów pod zabudowę przekształcenia systemów melioracyjnych muszą słuŜyć docelowemu systemowi odwodnienia. archiwa). Wały przeciwpowodziowe naleŜy projektować zgodnie z normami technicznymi. zbiorniki retencyjne mokre i suche. w formie kanalizacji deszczowej i rowów otwartych). Ze względu na zróŜnicowanie potencjalnych zagroŜeń ochrona przeciwpowodziowa poszczególnych zlewni powinna być rozpatrywana indywidualnie. Ochrona wód płynących na terenach chronionych (Trójmiejski Park Krajobrazowy i chronione doliny potoków) przed negatywnymi skutkami odprowadzania wód opadowych z zabudowanych terenów górnego tarasu. pozostawienie dróg spływu wód deszczowych w stanie quasi-naturalnym. realizowanych na podstawie odrębnych przepisów. Dokonanie rozdziału systemów melioracyjnych47 w północnych częściach polderów Orunia. 2. 11. Olszynka.3. kanały ulgi oraz systemy ochrony przeciwsztormowej. Zaleca się uwzględnienie w procesie inwestycyjnym zagroŜenia powodziowego wynikającego z prognozy podniesienia się poziomu wód morskich o około 60 cm w ciągu 100 lat. w razie konieczności lokalizacji wyŜej wymienionych obiektów naleŜy zastosować rozwiązania zabezpieczające przed zalaniem. Dokonanie gruntownej naprawy zdekapitalizowanych odcinków kanałów deszczowych oraz – w miarę potrzeby – całych układów (np. a nie za pomocą zwiększenia pracy ujęć wody. nie niŜej niŜ 2. Zachowanie oczek wodnych i mokradeł. 9. Wprowadzenie na terenach depresyjnych odwadnianych mechanicznie ograniczeń w zakresie: − stosowania podpiwniczeń i innych kubatur podziemnych. magazynowanie urządzeń elektronicznych. Rudniki oraz Sobieszewo wg wyznaczonej w studium linii zasięgu terenów zurbanizowanych wraz z budową nowej przepompowni melioracyjnej na polderze Olszynka w celu zlikwidowania konfliktu dotyczącego regulacji poziomu wód gruntowych. 7. 47 116 . parkingi. z uwzględnieniem ustalonego w planie miejscowym opóźniania odprowadzania wód deszczowych z ich zlewni przez budowę zbiorników retencyjnych wraz z kanalizacją deszczową oraz wykorzystaniem moŜliwości retencji na działkach. utrzymania dobrej jakości morskich wód przybrzeŜnych. Na terenach zabudowanych zaś stosuje się pojęcie odwodnienia i regulacji stosunków wodnych (m. Nowy Port) wraz z budową urządzeń usprawniających odprowadzenie wód do odbiorników. 3.p. zatrzymania degradacji pozostałych wód powierzchniowych oraz stopniowej poprawy jakości wód (w tym równieŜ pod względem bakteriologicznym) wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiorników naleŜy podczyszczać.20 m n. Na terenach bezpośredniego zagroŜenia powodzią zlokalizowanych w obrębie koryta wielkich wód dopuszcza się − poza urządzeniami ochrony przeciwpowodziowej − lokalizację obiektów niewraŜliwych na zalanie i nieutrudniających spływu wód (np. przez stosowanie osadników oraz separatorów substancji ropopochodnych. a ich eksploatacja leŜy w gestii właściciela gruntu. 6. Melioracje obsługują tereny rolnicze. Przez melioracje rozumie się urządzenia do regulacji stosunków wodnych i polepszenia zdolności produkcyjnej gleby (zgodnie z ustawą Prawo wodne). Letnica. przez wprowadzanie retencji kanałowej.4. 4. Dokonanie w obrębie zurbanizowanych terenów śuław Gdańskich przebudowy istniejących układów melioracyjnych w systemy odwadniania i regulacji stosunków wodnych. Utrzymanie charakteru tranzytowego rowów na terenach zurbanizowanych przez ustalenie w planach miejscowych zachowania funkcjonowania systemu. 8. boiska). Ochrona przeciwpowodziowa Przyjmuje się następujące zasady polityki przeciwpowodziowej: 1.

utrzymania wałów przeciwpowodziowych. planowanych zabezpieczeń przeciwpowodziowych w zlewni Kanału Raduni – ilości odprowadzanych wód opadowych do wielkości spływów ze zlewni niezabudowanej. 6. niezbędna jest realizacja zrzutów awaryjnych planowanych w rejonie ul. Serbskiej i ul. Jednocześnie naleŜy wprowadzić na górny taras rygor dla działalności inwestycyjnej polegający na ograniczeniu – do czasu realizacji ww.). Odpady niebezpieczne. jak w stanie obecnego zainwestowania. Zakłada się ograniczenie szkodliwego oddziaływania przebudowanego składowiska na środowisko terenu zakładu. do czasu zakończenia planowanej budowy segmentu odbioru i gromadzenia odpadów niebezpiecznych. niezbędne jest wprowadzenie systemu obserwacji stanów i przepływów w ciekach na terenie Gdańska wraz z pomiarami wysokości opadów. w którym przewidziano wiele inwestycji niezbędnych do poprawy stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych całego obszaru śuław. Realizacja selektywnej zbiórki odpadów w systemie wprowadzanym w Gdańsku nie wymaga rezerw terenu. Na terenach bezpośredniego zagroŜenia powodzią moŜliwe jest wprowadzenie w planach miejscowych zakazów niewynikających z ochrony przeciwpowodziowej (ale na przykład z przesłanek krajobrazowych.5. która przesądzi o ewentualnej konieczności wprowadzenia strefy ograniczonego uŜytkowania. Budowa tego typu obiektu nie wymaga zmiany przeznaczenia terenu. Program dla śuław na lata 2007–2013”. ewentualnie wyznaczenia zbiorników suchych. 8. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów Po wykonaniu zadań I etapu przebudowy składowiska w Szadółkach jest planowany następny etap inwestycji obejmujący: − budowę segmentu do wytwarzania paliwa alternatywnego RDF48 z wysegregowanych odpadów komunalnych.W planach miejscowych nie będą regulowane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej pozostające w gestii właściwego organu. sprzętu RTV i AGD. zlokalizowanych w obrębie koryta wielkich wód. Grunty połoŜone na terenach bezpośredniego zagroŜenia powodzią. naleŜące do Skarbu Państwa lub miasta nie powinny być przeznaczane do sprzedaŜy. wykonanie zbiornika suchego przypolderowego na Czerwonym Moście oraz zbiorników retencyjnych na górnym tarasie. Projektowana obwodnica musi uwzględniać funkcjonowanie systemu melioracyjnego i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej. NaleŜy dąŜyć do tego. jej zakresie oraz rygorach. 16. formowane w bele. − budowę segmentu przeróbki odpadów wielkogabarytowych oraz demontaŜu urządzeń chłodniczych. a tym samym zwiększyć skuteczność działań przeciwpowodziowych. w zlewni tego kanału. gdzie została wskazana lokalizacja zbiornika. Aby usprawnić. W planach miejscowych naleŜy określać poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego. Przewiduje się moŜliwość realizacji tej inwestycji na terenie składowiska lub w rejonie oczyszczalni „Wschód”. Dla prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami jest niezbędne intensywne rozszerzanie systemu selektywnej zbiórki odpadów. a takŜe pilne wykonanie remontu jego prawego obwałowania. będą gromadzone w istniejącym mogilniku. kulturowych itp. W zlewni potoku StrzyŜa na terenie Wrzeszcza oraz w zlewniach Potoku Siedlickiego i kolektora „Kołobrzeska” naleŜy dla działalności inwestycyjnej wprowadzić rygor zachowania wielkości odpływów wód opadowych. W ostatnim etapie planuje się budowę urządzenia do termicznego przekształcania odpadów. Przygotowywany obecnie w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” projekt „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku” zawiera kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych z zakresu usprawnienia i budowy sieci deszczowej. Olszynka oraz Sobieszewo. pozostaje na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Obwodnica Południowa będzie stanowić dodatkową drogę ewakuacyjną podczas powodzi. 9. brykiet lub przemielone do postaci pyłu. w tym realizację pompowni sztormowej na Opływie Motławy w rejonie Wrót śuławskich. Do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” przygotowano takŜe projekt „Kompleksowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe śuław Wiślanych. 10. 4. 48 RDF (ang. W ramach tego projektu przewiduje się takŜe wykonanie systemu urządzeń pomiarowych na ciekach. 5. Ochrona przed powodzią polderów rolniczych wymaga wyniesienia na wyŜszą rzędną ulic istniejących i projektowanych (drogi ewakuacyjne). przedłuŜenie kierownic w ujściu Wisły Przekop oraz modernizację kanałów głównych w obrębie polderów Orunia. 7. Nie wyznacza się w studium terenu dla zbiornika zalewowego zabezpieczającego miasto przed ekstremalnym zagroŜeniem powodziowym. refuse derived fuel) – paliwo powstające na bazie frakcji palnych wydzielonych z ogólnego strumienia odpadów. Po zakończeniu inwestycji zostanie wykonana ocena wpływu zakładu unieszkodliwiania odpadów na środowisko. regulacji cieków. aby wykonanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych było zsynchronizowane z zabudową górnego tarasu. Ukośnej w Gdańsku oraz w rejonie ujścia potoku Rotmanka na terenie Pruszcza Gdańskiego. Aby zlikwidować istniejące zagroŜenie powodziowe Oruni Dolnik od Kanału Raduni. Teren polderu Orunia. realizacji zbiorników retencyjnych. w szczególności skuteczne wdroŜenie segregacji u źródła. 117 .

Dotyczy to terenów tzw. Równocześnie niezbędne jest prowadzenie dalszej intensywnej rekultywacji składowiska w Wiślince. szacowane na 20 MW. − likwidacja wybranych kotłowni lokalnych i przekształcenie ich w wymiennikownie przyłączone do sieci ciepłowniczej. Potrzeby cieplne dzielnicy Zachód. Obecnie we Wrzeszczu Górnym. Ciepłownictwo Rozwój ciepłownictwa na bazie skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej wiąŜe się z rozbudową sieci na obszarach inwestycyjnych oraz nowymi podłączeniami w rejonach uzbrojonych w sieć ciepłowniczą. Szadółki i Maćkowy. NaleŜy kontynuować działania zmierzające do całkowitej eliminacji odpadów technologicznych powstających przy produkcji nawozów fosforowych. Inne niezbędne działania w zakresie ciepłownictwa to: − modernizacja sieci i węzłów cieplnych. Jasień. Ŝe naleŜy utrzymać model pełnej konkurencji pomiędzy mediami energetycznymi jako najbardziej racjonalny z punktu widzenia odbiorców oraz potwierdzono pełne bezpieczeństwo energetyczne miasta. 16. Systemy energetyczne Rada Miasta Gdańska uchwaliła załoŜenia planu zaopatrzenia w ciepło. gdyŜ przystąpiono do budowy drugiej nitki gazociągu DN 500 dostarczającego gaz do Trójmiasta. odpowiednią do nowego i prestiŜowego zespołu zabudowy Śródmieścia. co doprowadzi do powstania rozproszonego systemu multienergetycznego. poprzemysłowych. Zakoniczyn. Źródła elektroenergetyczne i ciepłownicze mają znaczne rezerwy mocy i nie stanowią ograniczenia w rozwoju aglomeracji. Gazownictwo Pełne zaspokojenie zapotrzebowania na gaz w przyszłości jest uwarunkowane dokończeniem budowy drugiego gazociągu wysokiego ciśnienia w ramach krajowego systemu gazociągów wysokometanowych oraz sukcesywną rozbudową systemu miejskiego. Ta sytuacja ulegnie niebawem poprawie. W wypadku systemu gazowego obecna rezerwa w gazociągu wysokiego ciśnienia sieci krajowej wynosi około 10%. powinny być zaspokojone z lokalnych źródeł niskoemisyjnych lub niewielkich elektrociepłowni zasilanych gazem ziemnym. a takŜe dla odpadów paleniskowych z EC II w wypadku likwidacji składowiska w Letnicy. Nowy gazociąg wysokiego ciśnienia umoŜliwi rozbudowę EC II o blok turbiny 49 Uchwała nr XLIX/1669/06 Rady Miasta Gdańska z 30 marca 2006 r.W zakresie odpadów paleniskowych z EC II naleŜy dąŜyć do pełnego gospodarczego wykorzystania popiołu i ŜuŜla oraz do zachowania na składowisku w Letnicy jednej kwatery do awaryjnego składowania popiołu i rekultywacji pozostałych kwater bądź do całkowitej likwidacji składowiska. Chełm.6. Szczególnie korzystne warunki dla rozwoju ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej występują na terenach dotychczas w nieznacznym stopniu zaopatrywanych przez ten system. W produkcji energii cieplnej – ze względów bezpieczeństwa i stabilności pracy – jest potrzebna współpraca z istniejącym systemem elektroenergetycznym. − modernizacja pozostałych kotłowni węglowych i opalanych olejami cięŜkimi przez przejście na nośniki niskoemisyjne.6. 16. w tym z ogólnomiejskiej sieci cieplnej około 90 MW. W dokumencie uznano. Szacunkowy przyrost potrzeb cieplnych tego rejonu to około 130 MW. Małe źródła reagują bardziej mobilnie na zmienne zapotrzebowanie odbiorców niŜ system ogólnomiejski. Śródmieściu Historycznym i Oliwie Górnej od 40 do 70% gospodarstw domowych jest podłączonych do sieci ciepłowniczej. a zlokalizowanych w rejonie istniejących magistral. Rosnące zapotrzebowanie na media energetyczne oraz wzrost przestrzenny terenów zainwestowania miejskiego wymagają odpowiedniej rozbudowy sieci. Przewidywane główne kierunki ekspansji sieci to: Piecki Migowo. Restrukturyzowane tereny postoczniowe o zapotrzebowaniu ciepła szacowanym na 55 MW mogą być zasilone w energię cieplną z istniejącej napowietrznej sieci cieplnej. energię elektryczną i paliwa gazowe49.6. Składowanie odpadów komunalnych i przemysłowych będzie się odbywać w obrębie terenów. Dostawa tej ilości ciepła jest moŜliwa dzięki nowej stacji podnoszenia ciśnienia „Kartuska”. Dopuszcza się wskazanie nowych lokalizacji dla składowania zanieczyszczonych mas ziemnych pochodzących z placów budowy. wyposaŜonej często w piece węglowe. Względy estetyczne powinny zadecydować o przebudowie tej sieci na podziemną. energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Gdańsk. − poprawa izolacyjności termicznej istniejących budynków mieszkalnych. 118 . które obecnie słuŜą temu celowi. Ujeścisko. 16.2. gdzie się przewiduje wprowadzenie nowej zabudowy oraz obszarów starej zabudowy mieszkaniowej. w sprawie uchwalenia załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło.1.

0 km zapewni zasilanie GPZ Śródmieście. Zapotrzebowanie mocy przez odbiorców z terenu Gdańska będzie wynosiło w kolejnych analizowanych stanach rozwoju: ok. których zapotrzebowanie się zwiększa w wyniku rosnących potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych.6. – linia Brętowo – Kokoszki o długości ok. Rotmanka. Stogów i Krakowca. Brętowo. Dalszy rozwój sieci GSM. Nowy Port. 3. Rozbudowa systemu będzie zaleŜała od rachunku ekonomicznego i względów ekologicznych. Dzięki przyrostowi liczby abonentów oraz wprowadzaniu nowych usług przewiduje się wzrost roli telefonii komórkowej. gdzie pojawiają się nowi odbiorcy. W pasach ochronnych radiolinii obowiązują ograniczenia wysokości zabudowy. 3. 25–30 stacji transformatorowych 15/0.4 kV wbudowane lub w inny sposób wkomponowane w zagospodarowanie terenu. 2. 300 MW. Sieć winna pracować w układzie pierścieniowowrzecionowym otwartym z moŜliwością wzajemnego rezerwowania. Zagospodarowanie nowych terenów lub przekształcenia terenów juŜ zabudowanych wymaga przebudowy i rozbudowy istniejącego układu sieciowego 110 kV oraz rezerwacji terenu pod nowe GPZ-y. Politechnika. Siedlec. Stogi umoŜliwią intensyfikację zabudowy starych dzielnic.4 kV.7 km będzie stanowić powiązanie i drugostronne zasilanie tych GPZ-ów.0 km. – linia kablowa Stocznia – Motława o długości ok. Istniejące główne punkty zasilania (GPZ) 110/15 kV decydują o moŜliwościach zaopatrzenia w energię elektryczną dzielnic juŜ zainwestowanych. Na obrzeŜach miasta przy zabudowie rozproszonej mogą być stosowane linie napowietrzne izolowane. – zasilanie GPZ-ów Osowa.7. Oszczędność terenu. Jasień.5 km zapewni drugostronne zasilanie GPZ-ów Pruszcz. 1. 16. 5. Śródmieścia (wśród nich restrukturyzowanych terenów postoczniowych). ok. Szymbarku i Chwaszczynie. budowę ok.0 km.4 kV będą stanowić głównie linie kablowe. – linia kablowa Gdańsk Chełm – Śródmieście o długości ok. która jednak będzie mogła pracować częściowo na potrzeby sieci elektroenergetycznej z mocą około 30 MW. Młynisk. a takŜe wprowadzenie sieci nowej 119 . Szadółki. Rocznie przewiduje się budowę ok.5 km zapewni zasilanie projektowanego GPZ Brętowo. Konieczna jest rozbudowa GPZ-ów Gdańsk I w Leźnie i Gdańsk Błonia. a takŜe zasilenie rafinerii. stacje podziemne. Jest to bardzo waŜny element w gospodarczym i cywilizacyjnym rozwoju współczesnego miasta i naleŜy dołoŜyć starań. Jedynie na obrzeŜach miasta na terenach o zabudowie rozproszonej dopuszcza się sieć napowietrzną. Maćkowy. Ponadto przewiduje się budowę linii napowietrznych i kablowych 110 kV dla zasilania projektowanych GPZ-ów i zamknięć ciągów liniowych: – linia napowietrzna Gdańsk Błonia – Orunia – Pruszcz o długości ok.3. Nowy Port. Brzeźna. 15 km linii kablowych 15 kV. Stocznia. – linia kablowa Śródmieście – Stocznia o długości ok. 1. 16. Rozbudowa GPZ-ów Kowale i Kokoszki oraz budowa nowych GPZ-ów Osowa. kotłowni rejonowych Zawiślańska i Litewska oraz gazyfikację wschodnich rejonów miasta. Sieć niskiego napięcia 0. – linia Gdańsk Zaspa – Brętowo o długości ok. tj. Konieczna jest równieŜ sukcesywna wymiana kabli ulegających częstym awariom. NiezaleŜnie od budowy nowych GPZ-ów naleŜy modernizować istniejące w związku ze wzrostem zapotrzebowania mocy i starzeniem się urządzeń. Politechnika. – linia kablowa Gdańsk II – Stocznia o długości ok. np. rejonu Akademii Medycznej.5 km wraz z linią Gdańsk Zaspa – Brętowo zapewni zamknięcie ciągu liniowego pętla Gdańsk Zaspa – Brętowo – Kokoszki. a takŜe przewidywanej intensyfikacji istniejących struktur oraz nowych jednostek strukturalnych. Nowego Portu.0 km zapewni zasilanie GPZ Stocznia. Straszyn Górny i Dolny. 35 km linii niskiego napięcia rocznie. Kowale oraz zasilanie projektowanego GPZ Maćkowy. Wrzeszcza Górnego. 4.gazowej. Szadółki. Przedsiębiorstwo energetyczne przewiduje budowę ok. Na terenie rafinerii jest planowana budowa nowej elektrowni na potrzeby technologiczne. aby nie tworzyć niepotrzebnych barier. Jasień. 6. Nowe GPZ-y: Śródmieście.6 km będzie stanowić drugostronne zasilanie GPZ Śródmieście. 450 MW. Ze względu na zły stan techniczny konieczna jest przebudowa linii napowietrznej 110 kV Leśniewo – Motława o długości ok. Telekomunikacja Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy Gdańsk Jaśkowa Kopa utrzymuje połączenia radioliniowe ze stacjami w Trzcińsku. na pozostałych terenach – stacje wolno stojące o modułowej konstrukcji. Na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej jako standard naleŜy przyjąć stacje transformatorowe 15/0. zły stan techniczny istniejącej linii i konieczność zasilenia nowego GPZ Jasień determinują przebudowę linii napowietrznej 110 kV Gdańsk I – Gdańsk Błonia na długości ok. Maćkowy. 10. Rotmanka umoŜliwi zabudowę dzielnic rozwojowych miasta Południe i Zachód. 360 MW i ok. Sieć średniego napięcia będzie rozbudowywana w przyszłości jako sieć kablowa. Brętowa. 20 km oraz wymianę ok. Stogi wymaga budowy krótkich wprowadzeń linii napowietrznych. Elektroenergetyka Rozbudowa źródeł wytwarzania energii elektrycznej i linii elektroenergetycznych na terenie miasta umoŜliwi stworzenie w Gdańsku strefy o najwyŜszym poziomie pewności zasilania w energię elektryczną. 30 km i przebudowę ok. Oliwy.

na których jest zamocowana. a we Wrocławiu udział kremacji zbliŜa się do 30%. to zaistnieje szansa na zaspokojenie potrzeb grzebalnych w granicach istniejących cmentarzy. 50 Ta tendencja jest bardzo prawdopodobna. Zakładając utrzymanie dotychczasowych wskaźników pochówków dotyczących dochowań na poziomie 57% i udziału spopieleń na poziomie 10%. potrzeby terenowe na nowe cmentarze wyniosłyby ok. o które powiększa się cmentarz Łostowicki. Miasto powinno dąŜyć do podniesienia chłonności istniejących obiektów. Jednocześnie wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej i Osowej. i 1 ha na powiększenie cmentarza w Nowym Porcie). NaleŜy kaŜdorazowo analizować planowane szerokości pasa drogowego pod kątem moŜliwości rozbudowy istniejącej infrastruktury o dodatkowe kable i światłowody. Trałowej i ul. podobnie jak innych urządzeń infrastruktury technicznej. 120 . Wenus. 16. np. ale miasto powinno stworzyć podstawy ich rozwoju. Kremacja zwłok. to zapotrzebowanie na teren wzrośnie. stwarza takŜe szanse na reaktywację cmentarzy (zamkniętych w latach ubiegłych) połoŜonych bliŜej miejsc zamieszkania Ŝyjących członków rodzin. Jednym z najwaŜniejszych elementów strategii w tej sferze powinny być działania sprzyjające powstawaniu nisz urnowych zarówno na cmentarzach gminnych. Średnie odległości stacji systemu GSM w warunkach miejskich to 2000 m. 5 ha (nie licząc 11 ha. w Gdyni wskaźnik dochowań przekracza 70%. JeŜeli obydwa wskaźniki będą miały tendencję wzrostową50. uwzględniając fakt. o ile nie zostanie prolongowane opłatą. Ze względu na trudną do przewidzenia zmienność zachowań w zakresie pochówków konieczne jest podtrzymanie rezerwacji terenu na cmentarz w Złotej Karczmie. W studium na terenie Sobieszewa wskazano dwie alternatywne lokalizacje cmentarza – w rejonie ul. Potrzeby określa się. Ŝe po 23 latach miejsce grzebalne. jak i parafialnych. pole pamięci. a takŜe kwaterę słuŜącą wyłącznie pochówkom urnowym. Świbnieńskiej. moŜe być ponownie uŜyte.generacji UMTS będzie się wiązało z zagęszczaniem lokalizacji stacji bazowych. a w wypadku UMTS – do 800 m. Łączną liczbę zgonów w Gdańsku w tym okresie prognozuje się na 108 tys. Bardzo waŜnym elementem infrastruktury nowoczesnego miasta są sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne. pomimo Ŝe ten temat był przedmiotem dociekań naukowców na całym świecie. Istnieją moŜliwości maskowania stacji bazowych stosowane obecnie głównie na budynkach znajdujących się pod ochroną konserwatorską. Sprzyjać temu będzie wyposaŜenie cmentarza Łostowickiego w kolumbarium. planuje się w tych jednostkach urbanistycznych cmentarze o powierzchni około 2 ha kaŜdy. JeŜeli jednak udział dochowań się obniŜy. a w jednostce Osowa Barniewice – pomiędzy linią kolejową a ul.8. Cmentarze Miasto jest zobowiązane do zabezpieczenia miejsc pochówkowych dla zmarłych mieszkańców. a wiązka promieniowania elektromagnetycznego jest bardzo skoncentrowana i nie obejmuje budynków. Moc anten jest stosunkowo niewielka. Z powyŜszych względów planuje się dalsze dopuszczanie lokalizacji stacji bazowych na terenie miasta. Nie potwierdziły się obawy o niekorzystnym wpływie stacji GSM na zdrowie. oprócz oszczędności terenu. Ich eksploatacją zajmują się wyspecjalizowane firmy.

dla których miasto zamierza sporządzić plan miejscowy.2 km2. – 51. nr 9. 301). Plany miejscowe 17. rehabilitacja. 17. pokazano na rycinie nr 9. Obszary. parki. konkretyzując przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi oraz ustalając warunki i parametry zagospodarowania. obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz tereny górnicze. obiekty. 52. Ŝe na kaŜdym obszarze rozmieszczenia przestrzeni publicznej. Granic tych obszarów rozmieszczenia nie naleŜy utoŜsamiać z granicami przyszłych planów miejscowych.: − lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. obr.1. obszarów rozmieszczenia. − Lasy Otomińskie i mniejsze enklawy leśne w dzielnicy Zachód. których utrzymanie i funkcjonowanie nie wymaga w zasadzie planu miejscowego. Obszary rozmieszczenia przestrzeni publicznej o znaczeniu ogólnomiejskim oraz obszary.7% powierzchni miasta). − ogrody działkowe przewidziane do zachowania. 3) obszary rozmieszczenia przestrzeni publicznej.1. Na terenie miasta Gdańska takie obszary nie występują. przekształcenia. tj. co stanowi 80. Granicy tych obszarów nie naleŜy identyfikować z granicami przyszłych planów. Mogą się zdarzyć plany dotyczące ww. Dla obszarów niemających planów i nieobjętych planami w trakcie opracowania (16%) przewiduje się sukcesywne tworzenie nowych w miarę potrzeb i moŜliwości ich sporządzenia. Ich lokalizacja zaś będzie ustalona na etapie sporządzania planu miejscowego i wskazana za pomocą określonych powyŜej narzędzi planistycznych (linii rozgraniczających i przeznaczenia terenu oraz warunków i parametrów zagospodarowania). publiczne cele ochronne (ochrona walorów przyrodniczych. Oznacza to. dla których miasto zamierza sporządzić plany miejscowe Miasto Gdańsk zamierza objąć planami miejscowymi wszystkie obszary w swoich granicach administracyjnych z wyjątkiem terenów wyłączonych z inwestowania miejskiego (o łącznej powierzchni ok.17. gdzie dotąd nie ma obowiązującego planu) – aneks nr 23. Plany obowiązkowe Do obszarów wymagających obowiązkowo sporządzenia planu miejscowego zalicza się: 1) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości. Większość obszaru miasta jest juŜ pokryta planami obowiązującymi (wg stanu na 31 grudnia 2006 r. Kolejność przystąpień do nowych planów będzie wynikać głównie z interesu publicznego: rezerwacje na cele publiczne. Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m2 na terenie miasta Gdańska są opisane w podrozdziale 12. W ich granicach będzie moŜna lokalizować ww. 4) obszary wynikające z przepisów odrębnych. kulturowych i krajobrazowych niechronionych prawem państwowym i wymagających ochrony ustalonej przez samorząd gminny). − tereny rolnicze na śuławach Gdańskich poza linią zasięgu urbanizacji (z wyjątkiem działki nr 163. na których dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy określonej w ustawie (ppkt 2). Delimitacja szczegółowych granic planów będzie następować w 121 .9%. plaŜe i wydmy. NaleŜą tu takŜe wybrane istniejące tereny zainwestowania miejskiego: cmentarze. w tym 13% na terenach. W tej drugiej grupiepodejmowane będą plany dla obszarów z moŜliwością szybkiego (3-5 lat) zainwestowania znacznej ich powierzchni (co najmniej 70%). co stanowi 19. pozbawione większych moŜliwości inwestycyjnych. Obszary wymagające sporządzenia planu miejscowego na podstawie przepisów odrębnych obejmują obszary parków kulturowych. obszarze rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 400 m2 lub 2000 m2 zostanie zlokalizowany co najmniej jeden taki element (przestrzeń publiczna lub obiekt handlowy określonej wielkości).2. a obszary rozmieszczenia przestrzeni publicznej – w podrozdziale 12. Zatem miasto zamierza sporządzić plany miejscowe dla obszarów o powierzchni 213. Dla tych obszarów plany rozpoczęte będą kontynuowane i uchwalone. pokazano na ryc.3 km2.3% powierzchni miasta). a znaczna część jest objęta planami w trakcie sporządzania (15. 2) obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy określonej w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obszary. W ostatniej kolejności będą obejmowane planami obszary ukształtowane.3. − akweny rzeczne.2. a w drugiej kolejności z celów komercyjnych. Na terenie miasta Gdańska obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami nie występują i nie przewiduje się wyznaczenia takich obszarów w planach miejscowych. w których nie zostanie ustalona Ŝadna przestrzeń publiczna ani przeznaczenie na wielkopowierzchniowy obiekt handlowy.3% powierzchni miasta.4. a nowe plany będą tworzone w miarę potrzeb.

Zatem obszar. MoŜliwość zmiany przeznaczenia na cele nieleśne przewiduje się przede wszystkim dla gruntów leśnych bez drzewostanu.3.1. Poza wyŜej wymienionymi terenami leśnymi wskazanymi na rysunku studium niezbędne będą takŜe zmiany przeznaczenia na cele nieleśne niewielkich terenów leśnych. 17. − grunty leśne przeznaczone pod realizację kolei metropolitalnej oraz cmentarze komunalne.4. wynikające z bardziej zaawansowanych opracowań projektowych i planistycznych. z wyjątkiem terenów połoŜonych w strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej chronionej przed zainwestowaniem. których przeznaczenie będzie kontynuowane. dojazdowe i wewnętrzne pominięte na rysunku ze względu na lokalne znaczenie. w szczególności na cele infrastruktury technicznej. technologicznej i komunikacyjnej. Ustalenie przeznaczenia na cele nieleśne nie oznacza automatycznie propozycji całkowitej wycinki drzewostanu. dla których nie dopełniono procedury zmiany ich przeznaczenia. do czego nie jest uprawnione studium. lub w projektach planów w trakcie sporządzania. dla którego miasto zamierza sporządzić plan miejscowy. moŜe być podzielony na kilka planów. o ile ujawnią się w toku prac planistycznych. które w stanie istniejącym są trwale wykorzystywane na inne cele i z reguły pozbawione drzewostanu. Są to: − grunty leśne pod sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej oraz ulice lokalne. Obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne Zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze przewiduje się dla wszystkich gruntów rolnych na terenie miasta. niemoŜliwych do wskazania w skali rysunku studium. jeŜeli taka potrzeba wyniknie ze szczegółowych analiz.skali planu po przeprowadzeniu wymaganych analiz. Większość gruntów rolnych na terenie miasta otrzymało juŜ zgodę na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze bądź jej nie będzie wymagać. oraz dla wybranych terenów istniejących ogrodów działkowych. 122 . − grunty o kwalifikacji leśnej. o ile zajdzie taka potrzeba. o których mowa w podrozdziale 12. które w stanie istniejącym są trwale wykorzystywane na inne cele. gdzie procedura zmiany przeznaczenia jest w toku. Ponadto zmiany przeznaczenia będą wymagać wskazane na rycinie grunty o kwalifikacji leśnej. − grunty pod korekty linii rozgraniczających terenów przeznaczonych pod sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej oraz trasy komunikacyjne o znaczeniu ponadlokalnym. Są to takŜe tereny przeznaczone na cele nieleśne w obowiązujących planach miejscowych. ale głównie przystosowanie terenu do pełnienia niezbędnych funkcji miejskich. Zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dopuszcza się tylko wyjątkowych przypadkach.

Część tych terenów jest zajęta jedynie przez obiekty infrastruktury technicznej (torowiska. blokowiska). Obszary wymagające rehabilitacji Obszary wymagające rehabilitacji to obszary postępującej dekapitalizacji zabudowy.18. Działania prowadzone w ramach tej polityki powinny powodować wprowadzanie nowych aktywności wzmacniających bazę ekonomiczną miasta. gospodarczej lub przestrzennej. połączone z likwidacją większości dotychczasowego zainwestowania oraz z zachowaniem i adaptacją obiektów o wartościach kulturowych. W Gdańsku wskazano następujące typy terenów wymagających przekształceń: − tereny poprzemysłowe – przekształcane w kierunku funkcji usługowych i mieszkaniowych. Szczególnymi kategoriami terenów wymagających przekształceń są tereny kolonii mieszkaniowych i likwidowanych ogrodów działkowych opisane w podrozdziałach 18.2. które mogą być przydatne dla nowych funkcji. Istniejąca zabudowa ma niekiedy wartości uŜytkowe lub kulturowe. jak likwidacja zbędnych elementów infrastruktury technicznej. Tereny te wymagają wprowadzenia nowych funkcji. przestrzennymi lub środowiskowymi. a takŜe społecznej. W ramach tej polityki mieszczą się takie działania. 18. a tym samym nowego zainwestowania. często w miejskie nieuŜytki. tereny przekształcanych ogrodów działkowych oraz kolonie mieszkaniowe. Prowadzone działania muszą mieć na celu ochronę i odnowę wartości kulturowych i ekologicznych przestrzeni miejskiej. rurociągi. zwłaszcza mającej wartości kulturowe. która będzie obejmować działania zmierzające do zmiany istniejących funkcji przy częściowym zachowaniu lub całkowitej likwidacji istniejącej zabudowy i innego zagospodarowania.). Prowadzone działania naprawcze muszą prowadzić do trwałej odnowy obszaru poprzez poprawę jakości Ŝycia mieszkańców. − tereny powojskowe – przekształcane w kierunku funkcji usługowych i mieszkaniowych. Zjawiska te są wynikiem zanikania lub zmiany charakteru dotychczasowych funkcji. renowacje. Obszary wymagające przekształceń Na obszarze Gdańska zidentyfikowano tereny przemysłowe. 18. przestrzeni urbanistycznej i infrastruktury technicznej. kominy. stanu środowiska i zabudowy. na terenach przemysłowych. NajwaŜniejsza w procesie rehabilitacji jest poprawa warunków Ŝycia mieszkańców oraz zachowanie zabudowy i funkcji głównej terenu. z zachowaniem zabudowy o wartościach kulturowych. − tereny po zbędnych obiektach infrastruktury technicznej (oczyszczalnia Zaspa) – przekształcane na cele zieleni miejskiej i tereny produkcyjno-usługowe. na których w wyniku przemian ekonomicznych i politycznych osłabła lub zupełnie ustała wszelka aktywność gospodarcza. Zidentyfikowane obszary problemowe w zaleŜności od rodzaju planowanej polityki interwencyjnej podzielono na wymagające przekształceń lub rehabilitacji. Do obszarów problemowych zaliczono równieŜ powojenne monofunkcyjne struktury mieszkaniowe (tzw. Spowodowało to ich przekształcanie się w obszary opuszczone. Zabudowa tych obszarów powstała w XIX lub w XX wieku. Polityka rehabilitacji polega na likwidacji zidentyfikowanych problemów. a takŜe na cele komunikacji. − tereny pokolejowe – przekształcane w kierunku funkcji usługowo-mieszkaniowych i komunikacyjnych. Zidentyfikowane obszary problemowe przedstawiono na rycinie nr 11. modernizacja lub wprowadzenie nowych systemów infrastruktury technicznej. Tak określone tereny powinny być poddane polityce przekształceń. składowo. wojskowe. obniŜenie bezpieczeństwa mienia i ludzi. Jest prowadzona przede wszystkim w odniesieniu do problematyki technicznej. Częścią tych 123 . niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców.magazynowe i kolejowe. a przede wszystkim pobudzać aktywność i samodzielność społeczności lokalnej zamieszkującej dany obszar. niezagospodarowane. postępującej degradacji technicznej i powiązanych z nimi niekorzystnymi trendami migracyjnymi. Na obszarach tych zauwaŜalne jest takŜe ograniczanie działalności gospodarczej. a takŜe remonty. likwidacja istniejącej i wprowadzenie nowej zabudowy. Zestawienie obszarów wymagających przekształceń znajduje się w aneksie nr 24. Interwencje w poszczególnych obszarach będą podejmowane przez prowadzenie odpowiedniej polityki miasta dostosowanej do charakteru określonego obszaru i typu występujących problemów. poprzemysłowych i powojskowych.6. nawet wtedy gdy całkowite wyburzenie i wprowadzenie nowej zabudowy byłyby tańsze.5 i 18. instalacje podziemne i nadziemne. a w pewnych sytuacjach rewitalizacji oraz humanizacji. społecznymi. W zaleŜności od charakteru obszaru konieczne jest inicjowanie działań naprawczych. Obszary problemowe Na terenie Gdańska moŜna wskazać wiele obszarów zagroŜonych lub dotkniętych problemami gospodarczymi. nasilanie się problemów społecznych. Obszary problemowe występują na terenach śródmiejskich i w innych ukształtowanych dzielnicach o charakterze mieszkaniowym. maszty itp. zbędne dla nowych uŜytkowników. mających na celu likwidację występujących problemów i podtrzymanie istniejących funkcji lub wprowadzenie nowych. modernizacje lub rewaloryzacje zabudowy istniejącej.1. na których powinna być zachowana dotychczasowa funkcja.

zmierzających do podtrzymania istniejących funkcji i substancji budowlanej z dopuszczeniem wprowadzania nowych funkcji i uzupełniającej zabudowy. − nieracjonalne podziały własnościowe i pogłębiające się problemy związane z nowymi wydzieleniami gruntów przynaleŜnych do istniejących budynków. Zestawienie obszarów wymagających rehabilitacji zamieszczono w aneksie nr 25. zapaścią gospodarczą i problemami społecznymi. Obszary wymagające rewitalizacji Wśród obszarów wymagających rehabilitacji występuje grupa obszarów szczególnie mocno dotkniętych równocześnie degradacją zabudowy i infrastruktury technicznej. społecznym i gospodarczym. − zanieczyszczone środowisko. programu inicjatyw lokalnych). remonty. W procesie rewitalizacji mogą być zastosowane takie narzędzia. − zły stan techniczny istniejącej zabudowy. Obszary monofunkcyjnych osiedli mieszkaniowych wymagające humanizacji Wśród rejonów Gdańska zagroŜonych lub dotkniętych problemami degradacji znajdują się obszary powojennych monostruktur mieszkaniowych. jak: − wysoki poziom bezrobocia mieszkańców. − nieefektywne zarządzanie zasobem mieszkaniowym. Podejmowanie fragmentarycznych działań rehabilitacyjnych na takich terenach nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej. − niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców. − jednolitość strukturalna istniejących mieszkań. − brak miejsc parkingowych. stwarzającymi szanse na humanizację struktury funkcjonalno-przestrzennej: 51 Program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gdańsku – uchwała nr XXIII/689/04 Rady Miasta Gdańska z 29 kwietnia 2004 r. W wypadku dzielnic mieszkaniowych zagroŜonych degradacją mogą być prowadzone działania w zakresie odnowy społecznej lub gospodarczej. 124 . w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gdańsku – Lokalnego programu rewitalizacji. 18. w tym równieŜ nowej.4. Rewitalizację wyodrębniono jako najbardziej kompleksowe działanie rehabilitacyjne obejmujące wszystkie sfery oddziaływań. − programy pomocowe skonstruowane odpowiednio do potrzeb. − pogarszający się stan techniczny budynków i jakości przestrzeni. skierowane do właścicieli nieruchomości. takie jak rewaloryzacja zabudowy i terenów zielonych o wartościach architektonicznych i znaczeniu historycznym. występują takie problemy. Do działań o charakterze rehabilitacyjnym zalicza się działania o bardzo zróŜnicowanym zakresie. jak: − działania prawne i organizacyjne ujęte w lokalnym programie rewitalizacji51. renowacje i modernizacje lub wyburzenia pozostałej zabudowy. − niewystarczający dostęp do terenów rekreacyjnych i usług wyŜszych szczebli. − duŜa liczba obiektów o wartościach kulturowych będących w złym stanie technicznym. Dlatego konieczne jest wdroŜenie kompleksowych i skoordynowanych działań rewitalizacyjnych obejmujących równocześnie wszelkie aspekty Ŝycia. − niedostateczne wyposaŜenie w sieci lub zły stan urządzeń infrastruktury technicznej. organizacji pozarządowych i najemców mieszkań itp. często określane potocznie jako blokowiska. remonty i modernizacje infrastruktury technicznej. − dostęp do wyspecjalizowanych funduszy unijnych. które wymagają przeprowadzenia procesów rewitalizacji.działań moŜe być takŜe wprowadzanie nowych inwestycji stymulujących rozwój obszarów podlegających interwencji. państwowych i samorządowych. NajwaŜniejsze problemy tych osiedli to: − brak zróŜnicowanej oferty mieszkaniowej. − preferencje w dostępie do juŜ istniejących programów pomocowych (np. Zestawienie obszarów wymagających rewitalizacji zamieszczono w aneksie nr 26. − wysoki stopień wykluczenia społecznego i biedy. połoŜonych w obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską. poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego. − trudne warunki mieszkaniowe.3. 18. Równocześnie blokowiska charakteryzują się pozytywnymi cechami zagospodarowania. − niski poziom wykształcenia mieszkańców.. trudności w przekształceniach funkcjonalnych mieszkań wynikające z technologii budownictwa. Polityka rewitalizacji będzie obejmować prowadzenie kompleksowych i jednoczesnych działań naprawczych o charakterze przestrzennym. W rejonach. − brak identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania.

− dobre połoŜenie w strukturze miasta. − zapewnienie warunków dla realizacji zróŜnicowanych aspiracji mieszkańców przez wspieranie działań budujących sąsiedzkie więzi społeczne. W zaleŜności od potrzeb polityka humanizacji monofunkcyjnych osiedli mieszkaniowych powinna obejmować: − remonty. 600 ha istniejących obecnie ogrodów działkowych. Ogrody działkowe pozostawia się na terenach nienadających się pod zainwestowanie miejskie. Z analiz przeprowadzonych w celu rozpoznania tych problemów wynika.in. 35 ha). Zestawienie osiedli mieszkaniowych wymagających humanizacji zamieszczono w aneksie nr 27. 808 ha. Ogrody działkowe Istniejące na terenie miasta ogrody działkowe (z wyjątkiem ogrodów.7 ha. które nie będą likwidowane (dodatkowa rezerwa ok. Ŝe działki stopniowo zaczęły się zamieniać w kolonie mieszkaniowe. w którego interesie nastąpi likwidacja ogrodu i na którym ciąŜy obowiązek zapewnienia i przygotowania terenów zamiennych oraz wypłata odpowiednich odszkodowań. − dobre wyposaŜenie i znaczne rezerwy w istniejących obiektach usług podstawowych. W latach 20. z braku moŜliwości określenia konkretnego terminu realizacji wskazanej planem zmiany przeznaczenia terenu oraz podmiotu. Ponadto sugeruje się wykorzystywanie w tym celu obecnie nieuŜytkowanych działek w obrębie tych ogrodów. Zestawienie lokalizacji ogrodów działkowych wymagających przekształcenia na cele zabudowy lub zieleni miejskiej zamieszczono w aneksie nr 28. Skarbu Państwa lub Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o łącznej powierzchni ok. Kolonie mieszkaniowe Początki zagospodarowania terenów kolonii prawdopodobnie naleŜy wiązać z ich połoŜeniem w otoczeniu fortyfikacji wokółmiejskich nowoŜytnej twierdzy Gdańsk oraz obowiązywaniem na terenie Gdańska od 1820 r. uzupełnienie i zróŜnicowanie terenów zielonych i rekreacyjnych. 18. zadowalając się odszkodowaniem za zlikwidowane budowle i składniki roślinne. Zgodnie z wymienioną powyŜej zasadą likwidacji moŜe ulec ok. Szczególnie dotyczy to ogrodów działkowych po zachodniej stronie Obwodnicy Trójmiasta i na śuławach. Wynikają one m.6.5. i 30. których funkcja będzie zachowana) są traktowane jako tereny przyszłej zabudowy lub zieleni miejskiej albo renaturyzacji w kierunku zieleni ekologiczno-krajobrazowej. − zmienia się sposób uŜytkowania działek – uprawy ogrodnicze są zastępowane zielenią słuŜącą rekreacji. na których moŜliwe jest spełnienie warunków załoŜenia ogrodu działkowego do wykorzystania jako lokalizację zamienną dla likwidowanych ogrodów. a lokalizacje terenów zamiennych dla likwidowanych ogrodów – nr 29. Wrzeszcz i Oliwa. o czym będą rozstrzygać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Charakter zabudowy kolonijnej mają zespoły obecnej zabudowy mieszkaniowej w obrębie ulic: Kolonia 125 . głównie w dzielnicach Śródmieście. XX wieku na niektórych terenach objętych ograniczeniami. umoŜliwiać wprowadzanie funkcji uzupełniających.10% działek nie jest uŜytkowane. ale 350 ha istniejących ogrodów zachowuje swoją funkcję. Polityka humanizacji będzie uruchamiać moŜliwości doinwestowania istniejących monofunkcyjnych terenów mieszkaniowych. poprawę jakości przestrzeni i zabudowy oraz uzyskanie bardziej zindywidualizowanego charakteru terenu osiedli. na wydzielonych nieduŜych działkach. Kryzys ekonomiczny oraz kłopoty mieszkaniowe lat 30. − doinwestowywanie niezagospodarowanych terenów osiedli nowymi zróŜnicowanymi formami zabudowy mieszkaniowej.. 18. Przeznaczenie terenów ogrodów działkowych w planach miejscowych na inne cele jest źródłem licznych konfliktów z ich uŜytkownikami lub ich prawnym przedstawicielem – Polskim Związkiem Działkowców. rejonów ograniczeń budowlanych. co zaleca się szczególnie na obszarach włączonych do OSTAB. − wydzielenie i urządzenie przestrzeni publicznych i półpublicznych. modernizacje i estetyzację istniejącej substancji mieszkaniowej. − duŜa część z nich jest uŜytkowana przez emerytów i rencistów. − istnieje spora grupa osób. − w obszarze kaŜdego ogrodu ok. róŜnicowanie oferty mieszkaniowej. Wskazuje się 17 terenów będących własnością miasta Gdańska. − niskie intensywności zabudowy. zaczęła powstawać zabudowa w postaci zespołów letnich domków i altanek pełniących funkcję rekreacyjną. − poprawę. a takŜe zniszczenia miasta w trakcie II wojny światowej spowodowały. − rozwinięte systemy transportu publicznego. Stan ten utrwalił się po 1945 r. która w razie likwidacji ogrodu nie będzie się domagać jego odtworzenia. − wprowadzenie na tereny osiedli nowych usług o charakterze komercyjnym i społecznym w celu zróŜnicowania zabudowy i funkcji terenu dla zindywidualizowania struktury obszaru. Ŝe: − na terenie miasta znajduje się 112 ogrodów działkowych o łącznej powierzchni 957.

gdzie zdecydowanie dominują grunty gminne i komunalny zasób mieszkaniowy. gdzie miejscami spadki terenu wynoszą ponad 30%. okazały się niewystarczające do zmiany niekorzystnego stanu faktycznego i rozpoczęcia procesów przekształceń. realizacja koniecznej infrastruktury. Obecnie są one wykorzystywane jako ogrody działkowe. zgodnie ze 126 . Jordana. Analiza urbanistyczna kolonii pozwala znaleźć ich cechy wspólne: 1) bardzo dobre połoŜenie w strukturze miasta. 2) strukturę własności. wyposaŜonych w sieć komunikacyjną i obsługiwanych przez środki komunikacji zbiorowej. z doprowadzonymi sieciami uzbrojenia terenu oraz występującymi w sąsiedztwie usługami podstawowymi koniecznymi do obsługi zespołów mieszkaniowych. tj. co – zgodnie ze statystyką – przekłada się na niewielką liczbę miejsc pracy i większy od przeciętnej w mieście odsetek ludzi bez pracy. Kolonia Przyszłość i Kolonia Studentów. 5) prawie całkowity brak obiektów usługowych i sporadyczne występowanie podmiotów gospodarczych. głównie w formie zadbanych przydomowych ogródków. 7 ha. 4) zagęszczenie zabudowy. Kolonia Uroda i Kolonia śeńcy. a wydzielone. 18. fragmenty terenu są naraŜone na osuwanie się mas ziemnych. Przybyszewskiego – ok. Dla tych terenów niezbędne są wizje i scenariusze przekształceń.15 ha. Kolonia Postęp.1). świetnie zlokalizowane względem najwaŜniejszych obiektów miejskich. dzierŜawione jako ogródki warzywne. Ochota. zabudowie towarzyszy duŜy udział terenów zielonych. skromnie wyposaŜone w zaplecze sanitarne. przebudową przepompowni i kolektorów kanalizacji deszczowej. obejmujący przygotowanie projektu przekształceń w ujęciu rzeczowym i czasowym oraz jego realizację uwzględniającą całościowe przygotowanie terenu dla nowych działań inwestycyjnych (negocjacje społeczne. Kolonia WyŜyny. niepodłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Nowe tereny inwestycyjne na terenach dotąd niezainwestowanych (na tzw. surowym korzeniu) dominują w dzielnicach Południe i Zachód. Wrzeszcz. komunikacji i innych elementów zagospodarowania przynaleŜnych miastu). w tym komunalnego i usługowego. intensywność. dobrze skomunikowane. organizacja mieszkań zamiennych. Korzystna struktura własności gruntów przy słabych technicznie i uŜytkowo parametrach istniejącego zainwestowania (część budynków od lat znajduje się na miejskich listach do wyburzeń) oraz dogodne połoŜenie wskazują na duŜy potencjał inwestycyjny – moŜliwość realizacji nowego budownictwa mieszkaniowego. NajwaŜniejsze są tereny inwestycyjne odzyskiwane w wyniku przekształceń terenów poprzemysłowych. a przystosowanie do zabudowy wymaga przekształceń powierzchni ziemi. Drugą grupę stanowią rezerwy terenowe utrzymywane w planach pod inwestycje publiczne. − na terenach wymagających odwadniania mechanicznego. a największy obszarowo potencjał stanowią kolonie Uroda i śeńcy – ok. zwłaszcza w starszym wieku. gdzie odległości budynków na sąsiadujących posesjach nie spełniają wymogów prawa budowlanego i przepisów przeciwpoŜarowych. często nieutwardzone drogi nie mają normatywnych szerokości. niwelacji terenu. wysokość. Są to obecnie na ogół uŜytki rolne oraz nieuŜytki porolne porośnięte zielenią niską nieurządzoną określone terminem „pozostałe tereny aktywnie biologicznie”. Kolonia Zręby. Do najistotniejszych uwarunkowań ograniczających przekształcenia obszarów kolonii naleŜą: 1) warunki naturalne wynikające z połoŜenia kolonii: − w strefie krawędziowej Wysoczyzny. Tereny te w obowiązujących planach są przeznaczone pod róŜne formy zainwestowania miejskiego. wyburzenia. jak i w dzielnicach juŜ zainwestowanych dolnego tarasu.7. nie spowodowały teŜ zmiany niekorzystnego wizerunku kolonii. 3) niewielkie działki (średnio ok. a więc w dzielnicach Śródmieście. w terenach zurbanizowanych. powojskowych i pokolejowych. o ogromnym potencjale dla wzmocnienia struktury miasta (omówione w podrozdziale 18. Przeprowadzenie takiego przedsięwzięcia powinno być powierzone powołanej do tego celu jednostce organizacyjnej w wybranej formule: prywatnej. podjęcie i uchwalenie planów miejscowych. W odniesieniu do tej grupy terenów inwestycyjnych studium przewiduje zainwestowanie miejskie zgodnie z dotychczasowymi koncepcjami urbanistycznymi lub wprowadzenie nowego przeznaczenia miejskiego. W obowiązujących i sporządzanych planach miejscowych najwięcej terenów kolonii przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. podejmowane działania zaś muszą mieć charakter kompleksowy. w tym ochrona wartości kulturowych zespołów wpływająca na wielkość obszaru moŜliwego do zabudowy. co się łączy z wykonaniem sieci rowów odwodnieniowych. sztucznego ukształtowania skarp. róŜne formy zagospodarowania tymczasowego lub stanowią nieuŜytki miejskie. a poprzednio miały takie przeznaczenie w nieobowiązujących juŜ planach ogólnych i szczegółowych. Nowe tereny inwestycyjne Miasto Gdańsk dysponuje obszernymi terenami inwestycyjnymi zarówno w dzielnicach rozwojowych górnego tarasu. 300–400 m2) z zabudową mieszkaniową o niskich parametrach uŜytkowych: parterowe domki (ok. Kolonia Ochota i Kolonia Przybyszewskiego. publiczno-prywatnej lub publicznej. a takŜe funkcję przyszłego zainwestowania.Anielinki. Bardziej zróŜnicowana jest geneza terenów inwestycyjnych na dolnym tarasie. 7 ha i Zręby – ok. Kolonia Jordana. To przeznaczenie podtrzymuje studium. Inicjatywy planistyczne ostatnich lat. 2) ograniczenia konserwatorskie. aŜ po sprzedaŜ terenów lub przekazanie w uŜytkowanie w innej ustalonej formie. 50–60 m2) zbudowane często z nietrwałych materiałów. głównie ośrodki usługowe i rozwiązania komunikacyjne. Oliwa i Port. co wyklucza wprowadzenie właściwego uzbrojenia terenu. tj.

o mniejszych powierzchniach. które dotąd niezabudowane lub zabudowane ekstensywnie nie były identyfikowane jako potencjalne tereny inwestycyjne ze względu na ograniczoną wielkość lub mało eksponowane połoŜenie. 127 .współczesnymi potrzebami. ekonomikę i kłopoty z usunięciem stanów istniejących. co moŜe się niekorzystnie odbić na warunkach mieszkaniowych w dogęszczanej i nowej zabudowie. a sprzyja mu niezwykła koniunktura na budownictwo mieszkaniowe. To korzystny trend realizujący postulat rozwoju miasta do wewnątrz. Na terenach zainwestowania miejskiego dolnego tarasu są ciągle ujawniane nowe tereny inwestycyjne. Współcześnie trwa proces identyfikacji i uruchamiania takich terenów. choć niesie równieŜ zagroŜenie nadmiernej intensyfikacji. Łączna powierzchnia zidentyfikowanych większych terenów inwestycyjnych wynosi 1371 ha. Wykaz nowych (na surowym korzeniu) waŜniejszych terenów inwestycyjnych w obrębie zainwestowania miejskiego zawiera aneks nr 30.

128 .

Ustalenie powiązania komunikacyjnego terenów sportowych w Świętym Wojciechu (centrum sportów motorowych) od strony Pruszcza Gdańskiego. Uwzględnienie ograniczeń wynikających z funkcjonowania lotniska (wysokości zabudowy. Rezerwacja terenu dla GPZ 110/15 kV Rotmanka – gmina Pruszcz Gdański. Kontynuacja na obszarze gminy śukowo przebiegu Trasy Lęborskiej wyprowadzonej z węzła Wysoka. Kontynuacja działań prowadzących do utrzymania w Jeziorach Osowskim i Wysockim jakości wód przydatnych do kąpieli (gmina śukowo). zrzutu z Kanału Raduni do rzeki Radunia na terenie miasta Pruszcz Gdański (w km 10 + 850 cieku) z wprowadzeniem rygoru dla działalności inwestycyjnej polegającego na ograniczeniu natęŜenia odprowadzanych wód opadowych do wielkości spływów ze zlewni jak w stanie istniejącym do czasu realizacji niezbędnych zabezpieczeń. 17. Leśną a granicą gminy Gdańsk. zbiorników retencyjnych na potoku Św. 9. Stegna (wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 501). Wnioski do samorządu województwa 1. 2. Wnioski do gmin sąsiednich 1. między istniejącą ul. 4. Rezerwacja terenu dla linii elektroenergetycznej 110 kV Gdańsk Błonia – Orunia – Pruszcz Gdański – gmina Pruszcz Gdański. Zapewnienie odprowadzania ścieków z miasta i gminy Pruszcz Gdański bez wykorzystywania rurociągu tłocznego zlokalizowanego w dnie Kanału Raduni. Słowackiego na obszarze projektowanej rozbudowy lotniska. Uwzględnienie przebiegu Trasy Lęborskiej wyprowadzonej z węzła Wysoka. Ograniczenie natęŜenia odpływu wód opadowych z obszaru zlewni Kanału Raduni w obrębie gminy Kolbudy do wielkości odpowiadającej moŜliwościom retencyjnym obiektów przeciwpowodziowych zlokalizowanych na Potoku Kowalskim. 2. Powiązanie projektowanej ulicy zbiorczej tzw. w ciągu drogi krajowej nr 6. Wnioski kierowane do gmin sąsiednich. W-3 (teren gminy Pruszcz Gdański i miasta Gdańsk). Ograniczenie spontanicznych procesów urbanizacji na obszarach na zachód i południe od Gdańska i kształtowania struktur osiedleńczych zgodnie z zasadami zrównowaŜonego rozwoju. Utrzymanie rezerwy terenowej pod Drogę Czerwoną w Sopocie. na Potoku Borkowskim – B-1 (teren gminy Pruszcz Gdański). Sporządzenie studium transportowego metropolii gdańskiej poprzedzonego kompleksowymi badaniami ruchu przez gminy wchodzące w skład metropolii oraz marszałka województwa. 4. Wprowadzenie gazociągu wysokiego ciśnienia Pszczółki EC II. 6. 8. 12. 5. − − − Kontynuacja na obszarach gmin i miast sąsiadujących z Gdańskiem przyrodniczych obszarów chronionych ustawami i Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie wyznaczonego w studium Gdańska. Kartuskiej obsługującej takŜe Kokoszki Mieszkaniowe. projektowanych poza granicami administracyjnymi Gdańska: zbiorników retencyjnych na potoku Rotmanka: R-1 (teren miasta i gminy Pruszcz Gdański) . 19. 14. 3. 10. 3. 129 . W-5 (teren miasta Pruszcz Gdański i miasta Gdańsk). Sporządzenie studium transportowego metropolii gdańskiej poprzedzonego kompleksowymi badaniami ruchu przez gminy wchodzące w skład metropolii oraz marszałka województwa. Korekta granic między Gdynią a Gdańskiem w rejonie węzła Wysoka – gmina Gdynia.2. Kontynuacja ciągów pieszych i rowerowych w gminach Pruszcz Gdański (wzdłuŜ drogi krajowej nr 1 i Kanału Raduni).1. 7. Uwzględnienie roli i znaczenia Pomorskiego Centrum Rolno-SpoŜywczego w Barniewicach. 20. 15. 11. 13. Zarezerwowanie terenów dla lokalizacji zbiorników retencyjnych Rębiechowo I oraz Rębiechowo II w zlewni rzeki Strzelenki na obszarze gminy śukowo. R-2 (teren miasta Pruszcz Gdański).IV. 16. uciąŜliwości). − − 18. Pruszczańskiej z układem drogowym gminy Pruszcz Gdański. samorządu województwa i administracji rządowej 19. Uwzględnienie w gminie śukowo przebiegu i rangi ulic: Nowatorów. Wojciech: W-1 (teren gminy Pruszcz Gdański). Rezerwacja terenów (oraz podtrzymanie rezerwacji juŜ dokonanych) dla obiektów ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Kanału Raduni. która ma zastąpić trasę wylotową w ciągu ul. 19. Utrzymanie projektowanego połączenia drogowego na terenie gminy Pruszcz Gdański. Kolbudy (wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 221) oraz śukowo (wzdłuŜ drogi krajowej nr 7 oraz drogi wojewódzkiej nr 218). Korekta granic miast Gdańska i Sopotu w rejonie planowanej wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej.

2. R-2 (teren miasta Pruszcz Gdański). polegającego na ograniczeniu natęŜenia odprowadzanych wód opadowych do wielkości spływów ze zlewni jak w stanie istniejącym do czasu realizacji niezbędnych zabezpieczeń. zrzutu z Kanału Raduni do rzeki Radunia na terenie miasta Pruszcz Gdański (km 10 + 850 cieku) z wprowadzeniem rygoru dla działalności inwestycyjnej. W-5 (teren miasta Pruszcz Gdański i miasta Gdańsk). na Potoku Borkowskim B-1 (teren gminy Pruszcz Gdański). Uwzględnienie przebiegu Trasy Lęborskiej wyprowadzonej z węzła Wysoka. Wojciech: W-1 (teren gminy Pruszcz Gdański). − − − 6. 19. 7. 3. Rezerwacja terenów dla lokalizacji zbiorników retencyjnych Rębiechowo I oraz Rębiechowo II w zlewni rzeki Strzelenki na obszarze gminy śukowo. Rezerwacja terenu dla GPZ 110/15 kV Rotmanka – gmina Pruszcz Gdański. W-3 (teren gminy Pruszcz Gdański i miasta Gdańsk). Wprowadzenie gazociągu wysokiego ciśnienia Pszczółki EC II. Rezerwacja terenów dla obiektów ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Kanału Raduni projektowanych poza granicami administracyjnymi Gdańska: zbiorników retencyjnych na potoku Rotmanka: R-1 (teren miasta i gminy Pruszcz Gdański) .3.5. Rezerwacja terenu dla linii elektroenergetycznej 110 kV Gdańsk Błonia – Orunia – Pruszcz Gdański – gmina Pruszcz Gdański. 8. 9. zbiorników retencyjnych na potoku Św. wymóg ograniczenia odpływu na terenie zlewni Kanału Raduni w obrębie gminy Kolbudy winien mieć charakter stały. w ciągu drogi krajowej nr 6. Uwzględnienie docelowego kształtu węzła Szadółki na Obwodnicy Trójmiasta. Wnioski do administracji rządowej 1. Wyłączenie z Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000” akwenów w rejonie Portu Północnego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XL/1537/05 z 27 października 2005 r. 130 .

1. 2. Saldo migracji na 1000 mieszkańców (średnia z lat 2003–2005) 131 . Gdańsk na tle obszaru metropolitalnego Ryc.V. ANEKSY 1. Dynamika zmian liczby ludności w latach 2002–2005 (rok 2002 = 100) Ryc.

3. Ryc. Relacja liczby bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym w 2005 r.Ryc. 4. Dynamika zmian liczby bezrobotnych w latach 2004–2005 (rok 2004 = 100) 132 .

Ryc. 133 . Pracujący na 1000 mieszkańców w 2005 r. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w 2005 r. 6.Ryc. 5.

7. Przeciętna powierzchnia uŜytkowa mieszkań w m² na osobę w 2005 r.Ryc. Dynamika wzrostu liczby podmiotów gospodarczych w latach 2000–2005 (rok 2000 = 100) Ryc. 134 . 8.

p. Traugutta zieleniec al. Zelwerowicza zieleniec w rejonie ul. Parki i zieleńce o powierzchni większej niŜ 0. Uphagena zieleniec przy ul. Hist. De Gaulle’a plac Piłsudskiego zbiornik wodny „Nowiec” z zielenią zbiornik wodny z zielenią przy ul. Wyzwolenia i Władysława IV park im. St. Słowackiego zbiornik wodny „Nowiec II” z zielenią grodzisko MOSiR Biskupia Górka plac Obrońców Poczty Polskiej plac Kobzdeja + Targ Drzewny zieleniec w rejonie ul. Wojciecha Siedlce Siedlce Siedlce Siedlce Siedlce Siedlce Stogi Portowe Stogi Mieszkaniowe 135 . Ronalda Reagana (ujęcia Czarny Dwór) park Zdrojowy w Jelitkowie zieleń w rejonie placu kard. Podwale Staromiejskie zieleniec w rejonie kościoła menonitów plac Wałowy zieleniec przy UW zieleniec przy kościele Św. Grunwaldzka/ul. Wyszyńskiego na śabiance parki wzdłuŜ Potoku Oliwskiego/Jelitkowskiego park Oliwski park Brzeźnieński zieleń w rejonie ul. Jana Pawła II park Leszczyńskich park nad StrzyŜą we Wrzeszczu Dolnym skwer przy akademikach (rejon ul. Krowoderskiej zieleń wzdłuŜ Nowej Motławy skwer harcerzy polskich w byłym Wolnym Mieście Gdańsku zieleń na rogu ul.2. Dunikowskiego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Nazwa park im. Kartuską i Malczewskiego zbiornik wodny z zielenią na Cygańskiej Górce Westerplatte zieleń urządzona przy plaŜy Stogi Jednostka urbanistyczna Oliwa Dolna Oliwa Dolna Oliwa Dolna Oliwa Dolna i Górna Oliwa Górna Brzeźno Brzeźno Nowy Port Zaspa Zaspa Wrzeszcz Dolny Wrzeszcz Dolny Wrzeszcz Dolny Wrzeszcz Dolny Wrzeszcz Dolny Wrzeszcz Dolny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Wrzeszcz Górny Brętowo Brętowo Brętowo Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne Śródmieście Historyczne/Orunia od Śródm. Miszewskiego) park Kuźniczki plac Wybickiego zieleńce wzdłuŜ al. Giełguda zieleniec między ul. Łozy. do Św. Starodworskiej zieleń przy ul.5 ha L. Świdnickiej zieleń przy ul. Siennickiej i Elbląskiej zieleń wzdłuŜ Podwala Przedmiejskiego zieleń wzdłuŜ ul. Hallera plac Edwarda O’Rourke’a park Kasprzaka/Steffensów park Akademicki zbiornik wodny „Srebrzysko” z zielenią park Skłodowskiej-Curie park Królewskiej Doliny zieleniec przy ul. Trójcy Opływ Motławy wał Kanału Raduni park Bema były cmentarz przy ul.

Agrarnej Zakoniczyn Łostowice Zakoniczyn Łostowice Chełm Chełm/Maćkowy Zakoniczyn Łostowice Kokoszki Mieszkaniowe Matarnia Złota Karczma 136 . Suchanka park Oruński zieleniec w rejonie ul. Goplańskiej park dworski przy ul. Jeleniogórskiej zespół dworsko-parkowy w rejonie ul. Warszawskiej zieleniec przy ul.53 54 55 56 57 58 59 zbiornik wodny z zielenią w rejonie ul. Przemyskiej staw przy ul.

133 7. Wykaz obszarów i obiektów przyrodniczych prawnie chronionych (stan na 31 grudnia 2006 r. 112d. Urz. Poznańska 13 własność: prywatna zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa Leśnictwo Renuszewo oddz. Dz. długości 4 m i szerokości 3 m. oddz.3. 125 okazała sosna wysokość: 18 m obwód: 320 cm wiek: ok. nr 17 z 1963 r. 3 Maja – nad torem kolejowym. 1 1.11. Urz.11. Polanki 125 nad fontanną. 137 . WRN w Gd. nr 17 z 1963 r. Urz. WRN w Gd. wysokość: 27 m obwód: 530 cm wiek: ok. 6. 3. 200 lat nr 123 – orzeczenie z 29. 206 własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa lasy komunalne m. Pomniki przyrody Lp. WRN w Gd. Dz. nr 122 – orzeczenie z 29. nr 17 z 1963 r. WRN w Gd.1962 r. 52f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Śródmieście ul. Dz. Dz. nr 17 z 1963 r.1962 r. nr 133 – orzeczenie z 29.1962 r. sięgające 16 m 122 cis wysokość: 12 m obwód: 150 cm + odnoga: 88 cm Gdzie i w czyim posiadaniu znajduje się pomnik przyrody 4 Gdańsk Oliwa ul. Gdańska – w lesie przy przedłuŜeniu ul. Urz. WRN w Gd. naprzeciw parkingu obok Urzędu Miasta własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul. Dz. Nr Opis tworów przyrody uznanych rejestru za pomniki przyrody 2 3 121 dąb wysokość: 20 m obwód: 545 cm wiek: ok.1968 r. 52f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk-Oliwa ul.01.11. Urz. Dz. 500 lat konary silnie rozłoŜone. 5. nr 17 z 1963 r. 124 grupa drzew: topole – 2 szt. 40 cm wiek: ok. wysokość nad ziemią: 2 m mniejsza: o obwodzie 2.30 m. – w otoczeniu sosny. 180 lat głaz narzutowy Diabelski kamień – rozłupany na 2 części leŜące obok siebie większa: o obwodzie 12. Polanki 125 – teren parku koło pałacyku Leśnictwo Renuszewo. WRN w Gd. Grunwaldzka 49/51 – w podwórzu przy wejściu do budynku własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Wrzeszcz Gdańsk Oliwa ul. nr 17 z 1963 r. Urz. Urz. 2. 4.1962 r. wysokość: 15 m obwód: 125 cm /śr. WRN w Gd.11.11.1962 r.70 m dąb wysokość: 23 m obwód: 490 cm /śr. lip i świerka Leśnictwo Renuszewo oddz.) A.11. ul. Abrahama własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk nr 206 – orzeczenie z 13. 150 lat nr 124 – orzeczenie z 29.1962 r. nr 12 z 1968 r. 165 cm nr 125 – orzeczenie z 29. Bytowska Nr i data orzeczenia 6 nr 121 – orzeczenie z 29. 123 grupa drzew: cisy – 2 szt. Dz.

10. 390 16. 49 z 10. 23 m obwód: 310 cm. 250 lat buk wysokość: 25 m obwód: 285 cm wiek: ok. nr 13 z 1978 r. Urz. Urz. na wzgórzu. Urz.1977 r. nad Radunią. WRN w Gd. Dz.1973 r. wysokość: 25 m. Urz. 120 cm nr 303 – orzeczenie z 16. poz. nr 302 – orzeczenie z 16. nr 11 z 1979 r.1979 r. Polanki 117 własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk Oliwa ul.06. 260 cm wiek: ok.06. WRN w Gd. nr 391 – orzeczenie z 9. 27 m ul. 27 m obwód: od 200 do 400 cm wiek: ok.1979 r. WRN w Gd. Gdańsk Oliwa wysokość: 27 m. Urz. poz.10. WRN w Gd. Urz. 12.06. 450 lat wysokość pierwszych konarów: 120 cm grupa drzew: buki – 2 szt. 303 grupa drzew: dąb i buk wysokość: ok. 14. nr 11 z 1979 r. 49 z 10. 198 cm. 359 dąb wysokość: 22 m obwód: 470 cm wiek: ok. 200 cm wiek: ok.1974 r. 389 15. Dz. 117/59 własność: Skarb Państwa zarząd: Agencja Własności Rolnej Gdańsk Oliwa ul. nr 7.10. WRN w Gd. 3 km idąc niebieskim szlakiem od ul. Urz. poz. 375 cm pierśnica: 130 cm. nr 7. 391 własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej grupa drzew: modrzewie – 3 szt. Polanki 117 nr 300 – orzeczenie z 16.8. WRN w Gd.06.1979 r. Kwietna – na skarpie w naroŜniku dz. Polanki 117 obwód: 172 cm. poz. 13. Dz. nr 11 z 1979 r. 150 lat Gdańsk Oliwa ul. Urz.06. Dz. skraj lasu komunalnego własność: Skarb Państwa zarząd: Gmina Miasta Gdańsk Gdańsk Wieniec ul. 302 grupa drzew: lipy – 2 szt.1974 r.1973 r. 100 lat drzewa porośnięte bluszczem własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej 138 .WRN w Gd. 275 cm wiek: ok. 80 lat wysokość pierwszych konarów: 14 m grupa drzew: dęby wysokość: ok. Abrahama 28 – w ogrodzie własność: prywatna zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul.1974 r.1979 r. WRN w Gd. Urz. Dz. 24 m obwód: 505 cm . 274 cm wiek: ok.06. Abrahama własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Lipce przystanek kolejowy Gdańsk Lipce – po lewej stronie od mostu. nr 7. nr 390 – orzeczenie z 9. 49 z 10.06. 150 lat wysokość występowania pierwszych konarów: 8. 49 z 10. 300 9.1973 r. nr 7.1973 r. nr 11 z 1979 r. 180 lat platan wysokość: 33 m obwód: 340 cm wiek: ok. Polanki 119 – w obrębie Sanatorium przeciwgruźliczego dla dzieci własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa lasy komunalne m.50 m aleja lipowa długość: 50 m wysokość: 18 m obwód drzew: śr. Dz. Gdańska oddz. Dz. nr 389 – orzeczenie z 9. Dz. 388 nr 388 – orzeczenie z 9.1974 r. wysokość: 34 m obwód: 330 cm. Polanki 117 własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk Oliwa ul. 301 10.01. Dz. WRN w Gd. nr 301 – orzeczenie z 16. .06. 11. 34 h – ok. 28 m.10.00 m i 7. 250 lat nr 359 – orzeczenie z 19.

Gdańska oddz. 200 lat nr 409 – orzeczenie z 10. Topolowej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. WRN w Gd. Urz. 40c – na skraju lasu przy parkanie III LO ul.1980 r. WRN w Gdańsku nr 13 z 12. Gdańska oddz.1979 r. 139 . nr 11 z 1979 r.11. zrośnięte przy podstawie wysokość: 32 m obwód: 260 cm. WRN w Gdańsku nr 13 z 12. 100 lat dwa buki wysokość: 26 m obwód: 315 cm. 150 lat nr 408 – orzeczenie z 10. 405 buk wysokość: 25 m obwód: 360/380 cm wiek: ok. 20 m od przejścia w kierunku ul. nr 394 – orzeczenie z 9.1980 r. 392 dąb szypułkowy wysokość: 28 m obwód: 570 cm wiek: ok.17. 23.1980 r. WRN w Gd. 394 20. WRN w Gdańsku nr 13 z 12. 48i – 10 m od drogi na granicy z pododdziałem.1980 r.11.07. 402 nr 402 – orzeczenie z 10. Dz. Dz. nr 11 z 1979 r. nr 11 z 1979 r. 410 cm wiek: ok. Do Studzienki Własność: Gmina Miasta Gdańsk Zarząd: ZDiZ Gdańsk nr 392 – orzeczenie z 9. 230 cm.1980 r.11. Dz. 48 h przy drodze prowadzącej od ślimaka do ul. Polanki 117 własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk Oliwa ul. 22. Urz. 32 m obwód: 342 cm. 24. Dz.06.11. 28 m. Polanki 117 własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej. 40c – na granicy lasu przy drodze ok.07. 200 lat nr 405 – orzeczenie z 10.06. Gdańska oddz.1980 r. nr 393 – orzeczenie z 9. Urz. 237 cm. Urz. Dz.07. Dz. Gdańska oddz. Urz. WRN w Gd. WRN w Gdańsku nr 13 z 12. Urz. Polanki 117 własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk Oliwa ul. 500 lat grupa drzew: świerki – 3 szt. 409 buk wysokość: 28 m obwód: 360/373cm wiek: ok. 200 lat nr 403 – orzeczenie z 10. 403 dąb wysokość:25 m obwód: 370 cm wiek: ok. Dz. 50 m od ul.07.1979 r. 276 cm wiek: ok.07.06.11. 225 cm wiek: ok. Urz. Matki Polki w kierunku ul. 48i – przy drodze prowadzącej do stacji przekaźnikowej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. 200 lat Gdańsk Oliwa ul. 21. Dz. 1979 r. Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m.1980 r.1980 r. 40c – przy drodze leśnej na skraju lasu ok. 408 buk wysokość: 17 m obwód: 330/362 cm wiek: ok. Urz. 18. 393 19. Batorego i Sosnowej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. Gdańska oddz.1980 r. Topolowa własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. 400 lat grupa drzew: lipy – 3 szt.1980 r. WRN w Gdańsku nr 13 z 12. wysokość: 35 m.

48i – ok. Gdańska oddz. WRN w Gdańsku nr 13 z 12. nr 9 z 30.1981 r. nr 9 z 30. Dz. Abrahama i linii oddz. 28 m.1981 r.10.1981 r.1980 r. Gdańska oddz.10.01.1981 r. 47c własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. 120 lat nr 413 – orzeczenie z 10.1980 r. 32.10. 31. 260 cm. 140 .07.1980 r. wysokość: 28 m. Urz.01. 35 i 36 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk nr 410 – orzeczenie z 10. 200 lat nr 423 – orzeczenie z 30. Gdańska oddz. 200 lat nr 422 – orzeczenie z 30. 23 m. 47a – na skraju lasów obok kortu tenisowego własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. 28 m obwód: 415 cm. 424 30. nr 9 z 30.11. Powstańców Warszawskich – park (naprzeciw Szpitala Kolejowego) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. Gdańska oddz.1981 r. Dz. 26.11. 426 grupa drzew: dęby szypułkowe – 3 szt.1981 r.1981 r. 29. Dz. 413 topola czarna wysokość: 26 m obwód: 400 cm wiek: ok. 180 lat nr 424 – orzeczenie z 30. 422 buk wysokość: 25 m obwód: 350 cm wiek: ok. 427 grupa drzew: buki – 3 szt. Dz. 180 lat nr 427 – orzeczenie z 30. nr 9 z 30.07.01. 50 m od stacji przekaźnikowej przy drodze prowadzącej do parku w Dolinie Królewskiej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. Urz.1981 r. 428 głaz narzutowy obwód: 600 cm szerokość: 170 cm długość: 220 cm nr 428 – orzeczenie z 30. Dz. 27. Dz. Urz.01.25. 47b własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m.1981 r. nr 9 z 30.1981 r. WRN w Gd. WRN w Gd.180 lat kształt pnia owalny w wyniku skrętu włókien Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. nr 426 – orzeczenie z 30. WRN w Gd. WRN w Gdańsku nr 13 z 12. 410 dąb wysokość: 20 m obwód: 330/340cm wiek: ok. wysokość: 25 m. Gdańska oddz. 48i – przy drodze prowadzącej do stacji przekaźnikowej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Śródmieście ul. Dz. Dz. Urz.10. Urz. 390 cm wiek: ok. 290 cm.01. Urz. WRN w Gd. Gdańska oddz.10. nr 9 z 30.1980 r.1981 r. 23 m obwód: 350 cm. WRN w Gd. 290 cm wiek: ok. Urz. Gdańska oddz. 35d – przy skrzyŜowaniu ul.10.01. 250 lat buk wysokość: 25 m obwód: 300 cm wiek: ok. 36i własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. 423 dąb szypułkowy wysokość: 22 m obwód: 428 cm wiek: ok.1981 r. Urz. WRN w Gd. 28.

141 . obok przedszkola własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk nr 444 – orzeczenie z 21. nr 11 z 1984 r. Urz. Dz. 38.09. 445 buk pospolity wysokość: 40 m obwód: 310 cm wiek: ok. nr 11 z 1984 r. Jaśkowa Dolina 8 rośnie w obrębie ogrodzenia Instytutu Łączności własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. Dz. 444 cis pospolity wysokość: 7 m obwód: 167 cm wiek: ok. 466 39. 150 lat Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m.09. 459 modrzew europejski wysokość: 38 m obwód: 304 cm wiek: ok.150 lat nr 445 – orzeczenie z 21. 200 lat nr 451 – orzeczenie z 30.06. nr 11 z 1984 r. 100 lat nr 457 – orzeczenie z 30. 451 lipa srebrzysta wysokość: 25 m obwód: 324 cm wiek: ok. 37. SkłodowskiejCurie a ul.1982 r. 467 klon jawor wysokość: 25 m obwód: 310 cm wiek: ok. Smoluchowskiego własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul.09.06. Gd. Woj. Dz. nr 466 – orzeczenie z 30. M. Zwycięstwa – pomiędzy ul. Woj.09. Urz. 40.1982 r. 457 tulipanowiec amerykański wysokość: 27 m obwód: 265 cm wiek: ok.1982 r. Gd.09. Urz. Woj. Gd. Urz. Do Studzienki i Sobieskiego. 35. Gd. Urz. 130 lat lipa drobnolistna wysokość: 25 m obwód: 330 cm wiek: ok. Gdańska oddz. Woj. Gd. Gdańska oddz. 40 a – ul. Do Studzienki 3b – na terenie przedszkola własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: przedszkole Gdańsk Wrzeszcz ul.1982 r. Dz. Urz. Urz.150a własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul. 40c – rośnie w odl. Gd. Cystersów – zieleniec przed Kurią Biskupią własność: Kuria Biskupia zarząd: Kuria Biskupia Gdańsk Oliwa Leśnictwo Matemblewo oddz.1982 r. Dz. Urz. nr 11 z 1984 r.1982 r. nr 11 z 1984 r.1982 r. 200 lat nr 459 – orzeczenie z 30. Dz.1982 r. Gd. Woj. 36. 34. 8 m od drogi spacerowej od ul. Woj. Dz. nr 11 z 1984 r.33. Woj.09. nr 11 z 1984 r. nr 11 z 1984 r. Woj. 180 lat nr 467 – orzeczenie z 30. 100 lat nr 468 – orzeczenie z 30. Jaśkowa Dolina w kierunku amfiteatru leśnego Własność: Gmina Miasta Gdańsk Zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz al. Do Studzienki 1d – za bramą Zakładu RemontowoBudowlanego na zapleczu DS własność: Skarb Państwa zarząd: Politechnika Gdańska Gdańsk Wrzeszcz pomiędzy ul. Dz. Gd. 468 grab pospolity porośnięty bluszczem wysokość: 23 m obwód: 223 cm wiek: ok.

11. nr 11 z 1984 r. Gd. Urz. Woj. Zwycięstwa – park im.09. Dz. Dz. Sobieskiego 18 – na zapleczu budynku Instytutu Chemii Uniwersytetu Gdańskiego własność: Skarb Państwa zarząd: UG Gdańsk Wrzeszcz ul. Zwycięstwa – park im. Urz. Woj. Jaśkowa Dolina 50 – na trawniku własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Gdańsk Wrzeszcz nr 481 – orzeczenie z 15. 499 platan klonolistny wysokość: 20 m obwód: 485 cm wiek: ok. Gdańska oddz. Dz. Gd. Jaśkowa Dolina 72–68 – na terenie posesji własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Gdańsk Oliwa Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m. 501 nr 501 – orzeczenie z 10. Jaśkowa Dolina 33b – na terenie przedszkola własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: przedszkole Gdańsk Wrzeszcz ul. 45. 120 lat nr 500 – orzeczenie z 10. 100 lat nr 502 – orzeczenie z 10.09. 120 lat nr 488 – orzeczenie z 15. nr 11 z 1984 r.1984 r. 46. 142 .1984 r. 100 lat nr 482 – orzeczenie z 15. nr 16 z 28.11. 49.1986 r.1983 r. 47. 481 jarząb szwedzki wysokość: 11 m obwód: 252 cm wiek: ok.09.09. Steffensa w pobliŜu chodnika własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul. 150 lat nr 499 – orzeczenie z 10. Dz.06. 488 miłorząb japoński wysokość: 21 m obwód: 214 cm wiek: ok.1983 r.1984 r. Sobieskiego 18 – na zapleczu budynku Instytutu Chemii Uniwersytetu Gdańskiego własność: Skarb Państwa zarząd: UG Gdańsk Wrzeszcz ul. Urz. Urz.11. nr 11 z 1984 r. nr 16 z 28. Gd. Woj.06. Dz. Dz.1986 r. Urz. 502 głaz narzutowy wysokość: 115 cm obwód: 695 cm szerokość: 165 cm długość: 275 cm buk zwyczajny – odmiana czerwonolistna wysokość: 23 m obwód: 280/295 cm wiek: ok. Urz. Woj. Dz. 44. Woj. 48w własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul.11.1986 r.1983 r.1986 r. nr 16 z 28. Dz. Urz. Woj.06. Urz. Woj.1984 r. Gd. 498 brzoza brodawkowata wysokość: 23 m obwód: 240 cm wiek: ok. 482 lipa amerykańska wysokość: 12 m obwód: 202 cm wiek: ok. 500 buk pospolity – odmiana czerwonolistna wysokość: 24 m obwód: 320/330 cm wiek: ok. Woj. Urz.06. 48. Gd. Woj. 150 lat Gdańsk Wrzeszcz ul.41.09. 120 lat wiąz szypułkowy wysokość: 25 m obwód: 287 cm wiek: ok. Jaśkowa Dolina 27 – za ogrodzeniem własność: Skarb Państwa zarząd: PGM Gdańsk Wrzeszcz Gdańsk Wrzeszcz al. Steffensa w pobliŜu hali sportowej PG własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz al. Gd. nr 11 z 1984 r. 43.1984 r. nr 16 z 28. nr 16 z 28.1986 r.1983 r. Gd. 100 lat nr 498 – orzeczenie z 15. 42. Gd. Gd. Dz. 503 nr 503 – orzeczenie z 10.11.

Woj.1984 r. naprzeciw pawilonu handlowego własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. 546 kasztanowiec zwyczajny wysokość: 18 m obwód: 284 cm wiek: ok. Gdańska oddz.10. 100 lat nr 541 – orzeczenie z 10. Urz. CzyŜewskiego 20 – przy krawędzi jezdni naprzeciw zakładu kamieniarskiego własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. Dz. budynków nr 504 – orzeczenie z 10. Gd. 54. 290 cm AWFiS-u wiek: ok.1986 r.11. Dz. CzyŜewskiego 22 i 24 – naprzeciw ww. Woj. 100 lat nr 546 – orzeczenie z 6. naprzeciw ww. Urz. 124b – 1 km na północ od ul. 535 sosna pospolita wysokość: 18 m obwód: 333 cm wiek: ok. Gd.11. Gd. nr 16 z 28. 143 . 53. CzyŜewskiego – w ciągu drzew.11. nr 16 z 28. Gd. Gd. 180 lat budynku własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk nr 547 – orzeczenie z 6. Dz.1986 r. Dz. Woj. Urz. nr 16 z 28.11. Urz. Woj. Wielkopolska 16 obwód: 375 cm – na poboczu. 150 lat nr 535 – orzeczenie z 10.10. Urz. 504 dąb szypułkowy wysokość: 21 m obwód: 335 cm wiek: ok.1984 r. Dz. Woj.10. nr 16 z 28.1986 r. 550 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk grupa drzew: sosny pospolite – 3 Gdańsk Oliwa szt. 150 lat nr 508 – orzeczenie z 10. Gd. 508 buk pospolity wysokość: 25 m obwód: 315 cm wiek: ok. nr 16 z 28. 278. Urz. ul. 130 lat własność: Skarb Państwa zarząd: AWFiS dąb szypułkowy Gdańsk Łostowice wysokość: 20 m ul.1986 r. Woj. 55.09. Urz.1984 r.1987 r.1986 r. nr 550 – orzeczenie z 6. Woj.09. Gd.09. 120 lat nr 505 – orzeczenie z 10. Dz.11. 541 topola biała wysokość: 23 m obwód: 477 cm wiek: ok. Dz.1984 r.11. Dz.09. 51. 547 57.1984 r. 47c – ul. Urz. Polanki 117 – przy boisku własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. 150 lat Gdańsk Wrzeszcz lasy komunalne m.1986 r. 505 świerk pospolity wysokość: 35 m obwód: 309 cm wiek: ok. Traugutta 92 w pobliŜu ZKPiG nr 17 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. wiek: ok.1986 r.1986 r. CzyŜewskiego wysokość: 16–18 m – na zboczu skarpy na terenie obwód: 250.50. Gd.1987 r. 52. nr 16 z 28.11.1987 r.09. Woj. nr 16 z 28.11. Słowackiego własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. nr 16 z 28. 56.

Woj. Dz. Dz.06. Polanki 117 – w odl.02. Woj. naprzeciw ww. 280 cm wiek: ok.02. 62. Dz. Gd.1987 r. 95 lat nr 578 – orzeczenie z 17. 575 buk zwyczajny – odmiana czerwonolistna wysokość: 23 m obwód: 305 cm wiek: ok. nr 11 z 16. 551 dąb szypułkowy wysokość: 20 m obwód: 630 cm wiek: ok. 130 lat nr 559 – orzeczenie z 6.1988 r.10.06. Gd. 65.1988 r. 59. Urz.1988 r. 100 lat nr 558 – orzeczenie z 6. 577 buk zwyczajny (zrośnięty) wysokość: 20 m obwód: 500 cm wiek: ok. Woj. Gd.10. 559 sosny czarne – 2 szt. 572 głaz narzutowy wysokość: 115 cm obwód: 610 cm szerokość: 130 cm długość: 240 cm nr 572 – orzeczenie z 17.w ogrodzie od strony ulicy własność: prywatna zarząd: jak wyŜej nr 551 – orzeczenie z 6. Gd.06. wysokość: 19 m obwód: 88. 558 jodła kalifornijska wysokość: 23 m obwód: 230 cm wiek: ok. Jesionowa 6a – na terenie posesji przy garaŜu własność: Skarb Państwa zarząd: Instytut Ziemniaka Gdańsk Oliwa park Oliwski im. Dz. Woj. Polanki 117 – w pobliŜu warsztatu elektrycznego na terenie parku szpitalnego własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk Wrzeszcz ul. 180 lat nr 577 – orzeczenie z 17. Dz.1988 r. nr 11 z 16. Gd. Wassowskiego – na skarpie powyŜej tej ulicy własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Gdańsk Wrzeszcz Gdańsk Oliwa ul.11. A. Gd. Urz.1987 r. 250 lat Gdańsk Łostowice ul. Dz. 144 .1988 r. 66. Polanki 19 .1988 r.11.10. Urz. 200 lat nr 575 – orzeczenie z 17.1987 r. Gd.1988 r.02. Polanki 125 – na terenie Leśnictwa Renuszewo oddz.06. 60.02. Urz. Urz.1988 r.58. Niepołomicka 18 – u podnóŜa wzniesienia.02. nr 20 z 30. Woj. Urz. Woj. 150 lat wiąz z kwitnącym bluszczem wysokość: 30 m obwód: 420 cm wiek: ok.1986 r. 578 kasztan jadalny wysokość: 15 m obwód: 200 cm wiek: ok. nr 11 z 16. Dz. 63.06.1988 r. 576 nr 576 – orzeczenie z 17. Mickiewicza – przy stawie w pobliŜu budynku Instytutu Gospodarki Wodnej PAN własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul. 574 buk zwyczajny wysokość: 26 cm obwód: 350 cm wiek: ok. budynku własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul.06. 150 lat nr 574 – orzeczenie z 17. nr 11 z 16. Gd.1988 r. nr 11 z 16. 5 m od trafostacji na terenie parku szpitalnego własność: Skarb Państwa zarząd: Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk Oliwa ul. 90f – na wierzchowinie skarpy za budynkiem Dworu I własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul. nr 16 z 28.11. Kręta 51 – na skraju skwerku naprzeciw nr 51 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul.1988 r.1987 r. 61. Woj. nr 20 z 30. 64. Woj. U.02.1988 r. Dz. Gd. Woj. Dz. nr 11 z 16.1987 r. Urz. Urz.

06. Urz.02.1988 r. Gd. Gd.1988 r. 150 lat nr 581 – orzeczenie z 17. nr 11 z 16. 73. Woj. Urz. 71.02. 160 lat Gdańsk Wysoka ul. 180 lat nr 585 – orzeczenie z 17.1988 r. Dz. Dz.1988 r. 582 nr 582 – orzeczenie z 17. 583 grupa drzew: buki zwyczajne – 2 szt. 80 lat nr 580 – orzeczenie z 17. 120 lat nr 584 – orzeczenie z 17. 68. 585 dąb szypułkowy wysokość: 26 m obwód: 382 cm wiek: ok.06. Dz.1988 r. Woj.1988 r. 584 klon jawor (ze zrośniętymi konarami) wysokość: 16 m obwód: 221 cm na wys.1988 r.1988 r. szpilkowa wysokość: 18. CzyŜewskiego 26 – w zabytkowym parku (po prawej stronie boiska) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Zespół Szkół Zawodowych nr 7 nr 579 – orzeczenie z 17. nr 11 z 16.06. 145 . nr 11 z 16. Dz.02..06.06.06. 70. nr 11 z 16.02. 579 klon jawor wysokość: 19 m obwód: 300 cm wiek: ok. odm. Dz. CzyŜewskiego 26 – w zabytkowym parku (przy ogrodzeniu parku) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Zespół Szkół Zawodowych nr 7 Gdańsk Oliwa ul.06.02. Urz. Gd. nr 11 z 16. 150 lat nr 583 – orzeczenie z 17. Gd. 581 grupa drzew: cyprysiki groszkowe – 2 szt.67.1988 r. 312 cm wiek: ok.1988 r. nr 11 z 16. Gd. Woj. Woj.1988 r.02. Dz. 158 cm wiek: ok. Woj. Galaktyczna – po prawej stronie drogi prowadzącej do osady Owczarnia (naprzeciw nowych domków jednorodzinnych) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. 69. Urz. nr 11 z 16. 580 grusza pospolita wysokość: 18 m obwód: 222 cm wiek: ok.1988 r. CzyŜewskiego 29 – w zabytkowym parku naleŜącym do Centralnej Biblioteki AWFiS własność: Skarb Państwa zarząd: AWFiS Gdańsk Oliwa ul. 16 m obwód: 247. odmiana czerwonolistna wysokość: 24 m obwód: 308. Gd. Dz. 100–150 lat buk zwyczajny wysokość: 23 m obwód: 332 cm wiek: ok. Urz. Gd. Urz. 86 cm wiek: ok. CzyŜewskiego 26 – w zabytkowym parku (po prawej stronie ścieŜki) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Zespół Szkół Zawodowych nr 7 Gdańsk Oliwa ul.02.1988 r. Galaktyczna – przy ogrodzeniu nieruchomości nr 29 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk-Wysoka ul. Woj. Urz. 72.1988 r. CzyŜewskiego 26 – w zabytkowym parku (po prawej stronie ścieŜki) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Zespół Szkół Zawodowych nr 7 Gdańsk Oliwa ul. Woj.

1990 r. Targ Rakowy z 20.1990 r. Zwycięstwa z 29.1989 r. Steffensa przy hali sportowej PG nr 13 z 12. 158 cm wiek: ok.06. 112b z 29. Woj.06.1989 r. Woj.1990 r. nr 10 z 13.1988 r. 749 głaz narzutowy wysokość: 170 cm obwód: 1000 cm szerokość: 480 cm długość: 300 cm jesion wyniosły wysokość: 25 m obwód: 315 cm wiek: ok.1989 r. 200 lat nr 587 – orzeczenie z 17.04.06. Urz. Steffensa własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk 78. własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz nr 601 – orzeczenie ul. Woj. Gd. Woj.06.04. Urz. 100 lat 81. Dz.1990 r. 120 lat buk zwyczajny – odmiana czerwonolistna wysokość: 17 m obwód: 415 cm wiek: ok. Urz. Woj. 100 lat własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Zespół Szkół Zawodowych nr 7 Gdańsk Oliwa nr 599 – orzeczenie ul. Gd.02. Dz. własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Gmina Miasta Gdańsk Gdańsk Śródmieście Targ Sienny – przy kanale Raduni.1989 r. 739 80. CzyŜewskiego 26 – w zabytkowym parku (po lewej stronie boiska) nr 586 – orzeczenie z 17. Urz. Gd.06. 601 dąb szypułkowy wysokość: 19 m obwód: 402 cm wiek: ok. Zwycięstwa – park im. Woj. 587 buk zwyczajny (zrośnięty) wysokość: 24 m obwód: 470 cm wiek: ok. 82. 750 kasztanowiec zwyczajny wysokość: 20 m obwód: 360 cm wiek: ok. – na zapleczu budynku Poczty Dz.04. Urz. obok szafki elektrycznej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Gdańskie Melioracje Gdańsk Wrzeszcz al. Dz.03.1989 r. Dz. nr 10 z 13. Woj.1988 r. własność: Skarb Państwa zarząd: Centrum Edukacji Nauczycieli Gdańsk Oliwa nr 739 – orzeczenie Leśnictwo Renuszewo – oddz.03. 120 lat nr 750 – orzeczenie z 20. Dz. Orkana 10 z 29.1989 r. Dz.02. CzyŜewskiego 26 – w zabytkowym parku (po lewej stronie boiska) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Zespół Szkół Zawodowych nr 7 Gdańsk Oliwa ul. 146 . – park im. 100 lat nr 751 – orzeczenie z 20.1989 r. Urz. 586 dąb czerwony wysokość: 25 m obwód: 310 cm wiek: ok. nr 13 z 12.06. Urz.74.1990 r. – przy Centrum Edukacji Nauczycieli Dz.03. 140 lat Gdańsk Oliwa ul. 150 lat 79. 76. Woj. 75. Gd. Gd.1988 r. własność: Gmina Miasta Gdańsk nr 13 z 12. 600 buk zwyczajny – odmiana czerwonolistna wysokość: 22 m obwód: 310 cm wiek: ok.04. zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Śródmieście nr 749 – orzeczenie ul.04. zarząd: PGM Gdańsk Oliwa Gdańsk Wrzeszcz nr 600 – orzeczenie al. Gd. 751 perełkowiec japoński o dwóch pniach wysokość: 17 m obwód: 190. Gd. Gd. Urz.03. własność: Skarb Państwa nr 13 z 12. nr 11 z 16. Hallera 14 z 29. Polskiej nr 10 z 13. nr 11 z 16.1989 r. Woj.1990 r. Urz. 599 77.04. Dz.1988 r. Gd.

1992 r. 85. 755 grupa drzew: topole białe – 2 szt. 80 lat nr 753 – orzeczenie z 20. Dz. Bytowska – przy potoku obok zabytkowej Kuźni Wodnej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. Woj.02. Woj. 807 nr 807 – orzeczenie z 25.02.04. Woj.1990 r. 80 lat buk zwyczajny – odmiana czerwonolistna wysokość: 25 m obwód: 340 cm wiek: ok. nr 7 z 14. Dz.1991 r.04. Dz.03.1990 r.1991 r.1990 r. 753 brzoza brodawkowata wysokość: 19 m obwód: 202 cm wiek: ok.83.Gd.04. Gd.03. 88. Gd. Urz. 126b własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. 37k na granicy z oddz.04. Woj. 752 świerk zwyczajny obrośnięty winobluszczem wysokość: 22 m obwód: 265 cm wiek: ok.1992 r. Woj.1990 r. .03. Gd. 38 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul. Urz.02. Woj. nr 10 z 13. 100 lat Gdańsk Oliwa ul. nr 7 z 14.1990 r. 87. Gd. Woj. 150 lat nr 754 – orzeczenie z 20.04. 700 m na południe od zabytkowej Kuźni Wodnej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Brzeźno ul. Dz. Dz. Urz. Urz.1990 r. Steffensa własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk nr 755 – orzeczenie z 20. Dz. 821 miłorząb dwuklapowy wysokość: 15 m obwód: 230 cm 147 . Dz. Gd. 820 nr 820 – orzeczenie z 17. Traugutta 11 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Gdańsk Wrzeszcz Gdańsk Wrzeszcz al. Woj.1991 r. Dz. nr 10 z 13.04.04. Urz.02. Południowa. własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz ul. nr 10 z 13. Bytowska – ok.1991 r. 84. nr 10 z 13. ul. (jedna o trzech pniach) wysokość: 20 m obwód: 707 cm (375 + 380 + 330 cm) wiek: ok. 808 nr 808 – orzeczenie z 25. Gd. Gd. 128c własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Lasy Komunalne m. Woj. Gd.04. Urz. 91. nr 5 z 28. nr 821 – orzeczenie z 17. Do Studzienki 37 – na terenie posesji własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Wrzeszcz ROM nr 2 Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. Puławskiego – na skwerku nr 752 – orzeczenie z 20. 754 86.1991 r. Dz. 806 głaz narzutowy wysokość: 160 cm obwód: 885 cm szerokość: 250 cm długość: 300 cm głaz narzutowy wysokość: 205 cm obwód: 710 cm szerokość: 175 cm długość: 260 cm głaz narzutowy „Głaz Borkowskiego” wysokość: 150 cm obwód: 950 cm szerokość: 250 cm długość: 310 cm lipa drobnolistna wysokość: 15 m obwód: 306 cm nr 806 – orzeczenie z 25. Gdańska oddz. 90. nr 5 z 28.1992 r. Urz. 89.02.1992 r.02.1991 r. Urz.02. nr 7 z 14. Urz.1990 r. Zwycięstwa – park im.1990 r.

Zwycięstwa – park im Steffensa własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz al. 827 lipa drobnolistna wysokość: 30 m obwód: 320 cm nr 827 – orzeczenie z 17. Woj. Gd. Grunwaldzka 529 nr 822 – orzeczenie z 17. Woj. Zwycięstwa – park im Steffensa własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz al. nr 5 z 28. A.1992 r.02.92. 100.02. nr 831 – orzeczenie z 17. 96 826 kasztanowiec biały wysokość: 30 m obwód: 330 cm nr 826 – orzeczenie z 17. Urz.02. nr 5 z 28.1992 r. Dz. własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Gdańsk Oliwa Gdańsk Oliwa park Oliwski im. 823 kasztanowiec biały wysokość: 25 m obwód: 315 cm nr 823 – orzeczenie z 17. nr 5 z 28.1992 r. Dz.02.1992 r.02.02. Woj. Rogaczewskiego) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul.02. 830 grupa drzew: 1) sosna koreańska 2) sosna numelijska 3) modrzew europejski 4) cis drzewiasty 5) Ŝywotnik olbrzymi wysokość/obwód: 1) 14 m/115 cm 2) 15 m/121 cm 3) 22 m/342 cm 4) 9 m/120 cm 5) 13 m/140 cm cyprysik Lawsona wysokość: 22 m obwód: 212 cm nr 829 – orzeczenie z 17. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa park Oliwski im.1992 r. Woj.1992 r. Dz. Urz. 831 magnolia drzewiasta wysokość: 14 m obwód: 212 cm 148 .1992 r.1992 r. Woj. Dz. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk nr 830 – orzeczenie z 17. Gd. Dz. Zwycięstwa – park im Steffensa własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Śródmieście ul. Woj.1992 r.1992 r. nr 5 z 28.1992 r. Urz. nr 5 z 28. Gd. Gd.1992 r. nr 5 z 28. Woj. Woj. Urz.1992 r. Gd. Urz.02. Urz. Gd. Steffensa własność: Gmina Miasta Gdańsk Zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz al.1992 r. 93.02. Dz.1992 r. nr 5 z 28. Gd. Woj. 98. nr 5 z 28. 3 Maja – nad torami kolejowymi (naprzeciw ul. Urz. Dz.1992 r. 829 99. 94.02. Dz. 824 kasztanowiec biały wysokość: 30 m obwód: 360 cm nr 824 – orzeczenie z 17. Dz. Zwycięstwa – park im Steffensa własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz al. A. Gd. Urz.1992 r.02. 822 dąb czerwony wysokość: 25 m obwód: 348 cm Gdańsk Wrzeszcz al. Zwycięstwa – park im.02.02.1992 r. 95 825 platan klonolistny wysokość: 25 m obwód: 315 cm nr 825 – orzeczenie z 17. Gd.02. nr 5 z 28. 97.02.02. Urz.02.02.

1992 r. nr 5 z 28.1992 r. 189.02. nr 833 – orzeczenie z 17. 833 miłorząb dwuklapowy wysokość: 20 m obwód: 201 cm 103. Woj. nr 835 – orzeczenie z 17. Gd.1992 r.1992 r. Gd. A. A. Gd. Woj. Dz. nr 839 – orzeczenie z 17.1992 r. Gd. nr 5 z 28.1992 r. 126b własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. 835 sosna wejmutka wysokość: 19 m obwód: 255 cm 105. Dz. 3) cyprysik nutkajski wysokość/obwód: 1) 23 m/219 cm 2) 13 m.101. Woj. 834 modrzew europejski wysokość: 27 m obwód: 303 cm 104. nr 5 z 28. nr 5 z 28. 149 . A. Woj. 126b własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk nr 837 – orzeczenie z 17. Urz. Urz. Woj. 125f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz.02. 832 Ŝywotnik olbrzymi wysokość: 15 m obwód: 163 cm Gdańsk Oliwa park Oliwski im.1992 r. 13 m/148 cm. Mickiewicza nr 832 – orzeczenie z 17.02. nr 5 z 28. nr 5 z 28.1992 r. Dz. Woj. Dz. Urz. Urz.02. Woj.02. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa park Oliwski im.02.1992 r. nr 5 z 28.1992 r. A. Dz. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa park Oliwski im.1992 r. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa park Oliwski im.1992 r. Woj. Gd. 127c własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz.02. 842 świerk pospolity wysokość: 40 m obwód: 305 cm nr 842 – orzeczenie z 17. 158 cm 108.02. nr 840 – orzeczenie z 17.1992 r. Gd.02.02. Dz. Urz. A. Dz. A. nr 838 – orzeczenie z 17.1992 r. 837 grupa drzew: 1) Ŝywotnik olbrzymi 2) cisy drzewiaste – 2 szt. 111.02.02. Woj. Dz. 841 świerk pospolity wysokość: 40 m obwód: 339 cm nr 841 – orzeczenie z 17. Woj. 840 sosna pospolita wysokość: 28 m obwód: 273 cm 110.02. Urz.02.02.1992 r. Dz. Urz. Dz.02.1992 r.1992 r. Gd.1992 r. A.02. 839 sosna pospolita wysokość: 30 m obwód: 311 cm 109. nr 5 z 28. nr 5 z 28. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa park Oliwski im.1992 r. Urz. Urz. nr 834 – orzeczenie z 17. nr 5 z 28. 838 grujecznik japoński (3 pnie) wysokość: 25 m obwód: 168 . Urz. nr 836 – orzeczenie z 17.1992 r. 107.02.02. 836 106. Urz.02.02. Mickiewicza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa park Oliwski im. nr 5 z 28. Gd. Gd. Gd. Dz.02. Gd.1992 r. 104 cm 3) 18 m/143 cm magnolia drzewiasta wysokość: 19 m obwód: 271 cm własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa park Oliwski im. Woj. 102.1992 r.

12.1995 r.Gd. Dz.1996 r. 116.12. Woj.1992 r.02.34–0. 146a własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. Woj. Gd. 117. 979 grupa drzew: 1) cis pospolity obw.30–0. nr 978 – orzeczenie z 6. Woj. Gd. Dz. nr 9 z 20. 922 sosna pospolita – forma kołnierzykowata wysokość: 27 m obwód: 270 cm nr 922 – orzeczenie z 15.12. 112a własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa Leśnictwo Renuszewo oddz.12. Urz. 150 .12. Gd. Dz.12.1996 r. Gd.12. Woj. 923 sosna pospolita wysokość: 28 m obwód: 299 cm nr 923 – orzeczenie z 15. Dz.1995 r. 111l własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Śródmieście ul. Urz. nr 5 z 15. Gd. .39 m 2) dwa bukszpany obw. 874 miłorząb dwuklapowy wysokość: 20 m obwód: 200 cm nr 845 – orzeczenie z 6. 119. Wały Jagiellońskie. nr 50 z 18. 924 sosna pospolita wysokość: 28 m obwód: 361 cm nr 924 – orzeczenie z 15.67–0.36 m 4) trzy cyprysiki groszkowe obw. Urz.1995 r. Urocza 4 – na terenie posesji własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: PGM Śródmieście nr 979 – orzeczenie z 6. 0. Dz. Woj. 118. Dz.12. 0.04. Urz. Hucisko.1995 r.12. nr 5 z 15.1996 r. Woj.1995 r. 843 daglezja zielona wysokość: 40 m obwód: 288 cm Gdańsk Oliwa Leśnictwo Renuszewo oddz.1995 r. 115. Dz. Dz.36 m 3) dwa Ŝywotniki olbrzymie obw. 147a własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa ul.1996 r.1993 r.98 m buk pospolity – odmiana czerwonolistna wysokość: 20 m obwód: 260 cm własność: prywatna zarząd: jak wyŜej Gdańsk Orunia ul. Urz. Urz.1992 r. Woj.25–0. 113. Urz.12. 844 sosna pospolita wysokość: 30 m obwód: 318 cm nr 844 – orzeczenie z 17.02.02. Gd.1992 r.12. nr 5 z 28. Targ Rybny – na skwerze własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. 0.1992 r. Woj.12. 155f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. 978 120.1993 r.112. Gd. 925 buk pospolity wysokość: 30 m obwód: 377 cm nr 925 – orzeczenie z 15.1995 r.02.1995 r. 144b własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. Urz. nr 5 z 15. 0. Gd. nr 50 z 18. nr 5 z 15. 114. nr 5 z 28. Woj.04. Dz. Urz. Liczmańskiego 9 – w ogrodzie od strony podwórka nr 843 – orzeczenie z 17.

Woj. 3 Maja (parking przy Urzędzie Pracy) własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Wrzeszcz ul. 126. 114 własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa Leśnictwo Gołębiewo oddz. Urz.04.1998 r.04. Woj. 70a własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. 127f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz.04. 1061 dąb szypułkowy 130.04.1998 r. Dz.1998 r. Woj.1998 r. róg ul. nr 18 z 24.1998 r. nr 18 z 24. 1058 choina kanadyjska – 2 szt. nr 18 z 24. róg ul.1998 r. Mierosławskiego. Dz. Dz. Woj. 127. Gd.04. Gd.1998 r. Urz. Dz.121. 125g/m/f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk nr 1048 – orzeczenie z 10. Gd. 261 cm własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Orunia ul. 1059 dąb szypułkowy 128. Rakoczego.04. 1046 dąb szypułkowy wysokość: 25 m obwód: 522 cm Gdańsk Orunia ul. 1049 jesion wyniosły wysokość: 27 m obwód: 348 cm nr 1049 – orzeczenie z 10. 124. 122. Kubacza własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Gdańskie Melioracje Gdańsk Oliwa Leśnictwo Renuszewo oddz. 1048 dąb szypułkowy wysokość: 25 m obwód: 371 cm własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Morena ul. 125. Woj. nr 18 z 24.04.04. Urz. Gd. Piecewskiej własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Śródmieście ul. 1050 wierzba wysokość: 18 m obwód: 650 cm nr 1050 – orzeczenie z 10. 1047 dwa buki – odmiana czerwonolistna wysokość: 20 m obwód: 300 cm.1998 r. Dz.04. Nowiny nr 1046 – orzeczenie z 10. Gd. nr 18 z 24. 123. 125g/f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. 1062 lipa drobnolistna 151 . Urz.1998 r.1998 r. Urz. Nowiny 2 nr 1047 – orzeczenie z 10.04. 1060 dąb szypułkowy 129.

12. Dz. 1066 buk pospolity z soplówką jeŜowatą 135. Urz. Urz. 139.2000 r. 1064 daglezja zielona – 2 szt. Pom.2000 r. 133.2000 r. 137.2000 r. Pom. Kupały/Subisława – zieleniec własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. Woj.12. Pom. Woj. Dz. 1065 cyprysik Lawsona – 6 szt. 140. Woj.12.12. 116h własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. 123h i 130d własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa ul.12.2000 r. nr 115 z 16. nr 115 z 16. Dz. nr 115 z 16. nr 1098 – orzeczenie z 11.2000 r. 1095 wierzba wysokość: 26 m obwód: 460 cm nr 1095 – orzeczenie z 11. Urz. Woj. 117c własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Oliwa ul. 1097 orzech włoski wysokość: 15 m obwód: 167 cm nr 1097 – orzeczenie z 11. Dz. Nowiny 132.12. Czerwony Dwór 10/1 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Gmina Miasta Gdańsk Gdańsk Orunia park Oruński. 134. Urz. 138. Pom. Woj. 1096 wierzba wysokość: 26 m obwód: 535 cm nr 1096 – orzeczenie z 11.2000 r. Urz.2000 r. ul. nr 115 z 16. Bytowska 5 własność: prywatna zarząd: Mirosław Bejma Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. 1077 podgrzybek pasoŜytniczy 136. 1063 sosna wejmutka Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz. Dz. Pom. nr 115 z 16.12. 1098 lipa drobnolistna wysokość: 20 m obwód: 328 cm własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk 152 .2000 r.131.12. Kupały/Subisława – zieleniec własność: Gmina Miasta Gdańsk Zarząd: Gdańskie Melioracje Gdańsk Oliwa ul. Kupały/Subisława – zieleniec własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Gdańskie Melioracje Gdańsk Przymorze ul.2000 r. 126f/127f własność: Skarb Państwa zarząd: Nadleśnictwo Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz Leśnictwo Matemblewo oddz.12. 1094 wierzba wysokość: 11 m obwód: 700 cm nr 1094 – orzeczenie z 11.12.

1940 topola biała własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Nowy Port ul. 17. 18 m obwód: 156. 153 . 1099 buk pospolity wysokość: 20 m obwód: 328 cm Gdańsk Orunia park Oruński.12. Nowiny nr 1100 – orzeczenie z 11. Nowiny nr 1099 – orzeczenie z 11.30 m obwód: 672 cm nr 1103 – orzeczenie z 11. Pom. 1103 grupa drzew: cyprysiki groszkowe – 5 szt. Diamentowa 6 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdańsk Oliwa ul. Dz.2000 r.12. wysokość: 19.12. Dz. 1100 grupa drzew: buki pospolite – 2 szt.2000 r. Pom. Nowiny nr 1133 – orzeczenie z 11.2000 r. wysokość: 15 m obwód: 293.141. 114 cm głaz narzutowy wysokość: 1.12. 1133 własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: Gmina Miasta Gdańsk Gdańsk Orunia park Oruński ul. Woj. Nowiny nr 1101 – orzeczenie z 11.12. 165 cm własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Orunia ul.12.2000 r. Pom.12. Urz. nr 91. Pom. 145.12. Dz. nr 115 z 16. Urz. 132. 143. Stara Twierdza – Wisłoujście własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk 148. 19. Woj. Tetmajera 7 nr 1102 – orzeczenie z 11. Urz. Dz. 144.2000 r. Woj. Woj. zgodnie z rozporządzeniem nr 13/07 Wojewody Pomorskiego z 23 kwietnia 2007 r.12. ul.12.2000 r. Urz. 142. 150. Dz. 146. 1941 topola biała PowyŜsze zestawienie zawiera stan na 31 grudnia 2006 r. 147. Urz.12. Woj.2000 r. Pom. nr 115 z 16.2000 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew i głazów w województwie pomorskim (Dz. 1102 grupa drzew: wierzby – 2 szt. Dz. wysokość: 26 m obwód: 260. Stara Twierdza – Wisłoujście własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Nowy Port ul. 121. ul. Urz. nr 115 z 16. Pom.12.2000 r. Pom.2000 r.2000 r. Woj. 1101 dąb bezszypułkowy wysokość: 25 m obwód: 356 cm własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Orunia park Oruński. nr 115 z 16. W 2007 r. nr 115 z 16. 1434) na terenie miasta ustanowiono 16 nowych pomników przyrody. nr 115 z 16. 290 cm własność: Gmina Miasta Gdańsk zarząd: ZDiZ Gdańsk Gdańsk Orunia park Oruński. poz. Urz. Woj.2000 r. ul.

rozporządzenie Wojewody Pomorskiego nr 13/2005 z 20.1994 r. rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 lipca 2004 r.11.2001 r.04. rozporządzenie Wojewody Pomorskiego nr 12/2001 z 7. 91 z 1983 r.1979 r. Inne formy ochrony przyrody Forma ochrony rezerwaty x Nazwa obszaru Ptasi Raj Podstawa ochrony rozporządzenie Ministra – Monitor Polski nr 100.2006 r.01. uchwała Rady Miasta Gdańska nr V/49/2006 z 21.12.1999 r. poz.2006 r.06. 273 z 1991 r. rozporządzenie Wojewody Gdańskiego nr 5/94 z 8. Uwagi Mewia Łacha część rezerwatu poza granicami miasta źródliska w Dolinie Ewy Wąwóz Huzarów park krajobrazowy Trójmiejski Park Krajobrazowy w granicach miasta 12% powierzchni parku oraz część jego otuliny obszary chronionego krajobrazu Wyspa Sobieszewska śuławy Gdańskie Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu Obszary „Natura 2000” ujście Wisły (kod obszaru PLB220004) Zatoka Pucka (kod obszaru PLB220005) uŜytki ekologiczne Dolina Dolnej Wisły (kod obszaru PLB040003) Fort Nocek murawy kserotermiczne Dolinie Potoku Oruńskiego Oliwskie Nocki Luneta z Pasikonikiem Prochownia pod Kasztanami Migowska Bielewa Łozy w Kiełpinie Dolina Czystej Wody część obszaru poza granicami miasta akweny w rejonie Portu Północnego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XL/1537/05 z 27 października 2005 r.2005 r.B.06.11. tylko część w granicach miasta tylko część w granicach miasta 154 .11.12. rozporządzenie Ministra tylko część w Środowiska z 21 lipca 2004 r. w uchwała Rady Miasta Gdańska nr IX/320/99 z 29. poz. rozporządzenie Wojewody Pomorskiego nr 2/2003 z 9.2001 r.1996 r. poz. uchwała Rady Miasta Gdańska nr V/50/2006 z 21. rozporządzenie Wojewody Gdańskiego nr 5/94 z 8.1994 r. rozporządzenie Wojewody Pomorskiego nr 12/2001 z 7.05.11. uchwała WRN w Gdańsku nr XVI /89/79 z 3.11. rozporządzenie Wojewody Gdańskiego nr 5/94 z 8. granicach miasta uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXXVI/420/96 z 20. rozporządzenie Ministra – Monitor Polski nr 38.2003 r. rozporządzenie Ministra – Monitor Polski nr 16.1994 r. uchwała Rady Miasta Gdańska nr V/51/2006 z 21. 515 z 1959 r.2006 r. rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 lipca 2004 r.12.

2007 r.03. uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXXIII/1024/2001 z 29. Zoologiczny uchwała Rady Miasta Gdańska nr XVI/506/99 z 25.11.zespoły przyrodniczokrajobrazowe Dolina Potoku Oruńskiego Dolina StrzyŜy ogród zoologiczny (z sąsiedztwem) x Miejski Ogród „WybrzeŜa” uchwała Rady Miasta Gdańska nr IX/321/99 z 29.1999 r.2001 r. 155 .1999 r. Rezerwat Dolina StrzyŜy ustanowiony na podstawie rozporządzenia Wojewody Pomorskiego nr 19/07 z 29.04.05.

Obszary i obiekty przyrodniczo cenne postulowane do objęcia ochroną Lp. Borkowskiej. Dolina Radości (wzdłuŜ ul. Flora Cygańskiej Górki (wzniesienia po wschodniej stronie ul. 20. 10. fragment lasu Morena (enklawa leśna miejsce gromadnego występowania ciepłolubnego gatunku po wschodniej stronie ul. izolowane wzniesienie porośnięte między ul. 16. Forty Napoleońskie na Grodzisku Przedmiot ochrony XVII-wieczny bastion z rozległymi. między ul. ostoja bogatej fauny i grzybów odcinku od mostu pod koleją na OstróŜku do mostu pod koleją na przedłuŜeniu ul. zwierząt i grzybów Łąki nad Jeziorem Wysockim wilgotne i podmokłe ekstensywnie uŜytkowane lub porzucone (na północ od Jeziora Wysockiego) łąki na północ od jeziora Mały Pusty Staw na Stogach zdegradowane układy torfowiskowe podlegające powolnej (na północ od ul. Rakoczego) chronionego grzyba – naparstniczki czeskiej Murawy Forteczne kompleks ciepłolubnych muraw z rzadkimi gatunkami roślin na Grodzisku oraz stanowiska kserotermofilnych owadów Piecewski Staw zbiornik wodny i otaczające go skarpy. nasięźrzały pospolitej i purchawicy olbrzymiej dwie niewielkie doliny i ich zbocza z łąkami i lasami łęgowymi z płatami kwaśnej i Ŝyznej buczyny oraz grądu fragment wzgórza z pozostałościami ciepłolubnych zbiorowisk roślinnych i ciepłolubnej fauny stawonogów unikatowy krajobraz kulturowo-przyrodniczy XVII– i XVIII-wiecznych fortyfikacji wkomponowanych w strefę krawędziową wysoczyzny wraz z duŜym kompleksem semiparkowym zarośla głogów (unikatowe mieszańce 3 gatunków). Podwale Grodzkie) 3. od wieków towarzyszący człowiekowi cenne zbiorowiska łąkowo-źródliskowe z populacją pełnika europejskiego. 9. 12. 14. 8. nieuŜytkowanymi podziemiami – waŜne zimowisko nietoperzy gatunek charakterystyczny dla fortyfikacji. Nowotnej na regeneracji wysokości Pustego Stawu) Międzywale Raduni i Motławy nadrzeczne szuwary i inne zbiorowiska roślinności z obecnością (międzywale Raduni i Motławy na kilku gatunków szczególnie rzadkich. Rakoczego i Piecewską) zróŜnicowanymi skupieniami roślinności zaroślowej i płatów muraw. Wojciecha (na południe od ul. 17. jedno z ostatnich torfowisk w zagłębieniu międzywydmowym Sówki a Pustym Stawem) pasa nadmorskiego. wzgórza kwaśna i Ŝyzna buczyna wzbogacona przez wyjątkowo obfite na zachód od ul. Cymbalaria Bastionu św. ziołorośli i zakrzewień. Abrahama) 5. Sobieskiego) 6. 13. Bytowskiej) 4. stanowisko (polana leśna Srebrniki. z bogatymi. niewielki zbiornik wodny. Dolina Samborowo i Dolina Zielona (na przedłuŜeniu ul. waŜne miejsce rozrodu płazów Azymutalną i Radiową) Lasy w Dolinie StrzyŜy (dolina między obejmują płaty grądu gwiazdnicowego z pomnikowymi dębami Obwodnicą a Nowcem) szypułkowymi Leśne Bagno na Stogach (między ul. chronionego pająka – tygrzyka paskowanego Rakoczego i Jaśkową Doliną) Karasiowe Jeziorka (oczka wodne w ostoja dla wielu rzadkich i ginących gatunków flory i fauny ciągu zagłębień międzywydmowych w rejonie Górek Zachodnich) Klukowskie Oczko (między ul. pomiędzy ul. 18. Gertrudy (skrajny zachodni bastion przy Opływie Motławy) 2. Sobieskiego) stanowisko bluszczu pospolitego. Nazwa/lokalizacja 1. Głogowa Skarpa koło św. 11. 19. jedyne znane na Pomorzu stanowisko chrząszcza z rodziny wachlarzykowatych Jaśkowe Parowy płaty traworośli. Straszyńską i Tomczaka) Jaśkowe Bluszcze (Studzienka. ostoja wielu bardzo rzadkich gatunków roślin.4. 15. 156 . ziołorośla i murawy na wystromionym zboczu doliny erozyjnej 7. ElŜbiety (bastion przy ul. eksponowane krajobrazowo. Wschodniej) Migowskie Wzniesienie (Morena. Bastion św.

36. na torfowisko przejściowe z gatunkami chronionymi: rosiczką północ od Owczarni) okrągłolistną i bagnem zwyczajnym Torfowisko w lesie na południe od śródleśne torfowisko przejściowe z masowym występowaniem Smęgorzyna (w lesie na południe od ul. w tym Tuchomskiej. 22. szuwarowe. szuwarów. 25. ostoja zwierząt Kempingowej) Szuwary nadrzeczne szuwary trzcinowe z udziałem gatunków Wyspy Sobieszewskiej (prawy brzeg słonolubnych. ostoja urozmaiconej Goplańskiej. Gostyńskiej. bardzo rzadki w kraju – Ŝebrowiec górski dolinki Doliny Radości) Szuwar w Przegalinie (na południe od nadrzeczne szuwary trzcinowe z udziałem gatunków ul. na południowy zachód od występowaniem widłaka jałowcowatego w runie lasu. (Wyspa Sobieszewska. na północ od ul. cenna gajówki Sulmin) ostoja zwierzyny (przy ul. torfowców i innych roślin rzadkich i chronionych. 24. 31. na zachód od ul. płaty ciepłolubnych zbiorowisk murawowych. 34. Orlinek stanowiska roślin chronionych: wiciokrzewu pomorskiego. szuwary o duŜej wartości ekologicznej i krajobrazowej Kanałem Młynówka i ul. Bądkowskiego) Skarpa Potoku Siedlickiego stroma skarpa doliny zajęta przez zdziczałe dawne załoŜenie w KrzyŜownikach (skarpy na północ od parkowe z występującymi. 32. gatunków leśnych Nowolipie) Skarpy nad StrzyŜą eksponowane krajobrazowo skarpy z bogatymi. na wschód od ul. na wschód od Obwodnicy. 30. na ostoja urozmaiconej fauny i grzybów. 26. Jasieńskiej) wodny zbiorowiska leśne. Kartuskiej. tajęŜy jednostronnej i pomocnika baldaszkowego występujące na Turystycznej. 29. na zachód od gajówki jedynych stanowisk kilku gatunków w Gdańsku. obecna dobrze Sulmin) zachowana warstwa torfu Turzyca drŜączkowata Lasów Oliwskich stanowisko rzadkiego w regionie gatunku – turzycy (w TPK na południe od Doliny Radości) drŜączkowatej Uroczysko na południe od Smęgorzyna dawne osuszone i zalesione torfowisko z masowym (w lesie. Ŝarnowczyska. fauny i grzybów Kolbudzkiej) Torfowisko koło Owczarni (w TPK. tkwiące wśród innych muraw ciepłolubnych Siedlickiego w rejonie ul. zarośla wierzbowe. waŜne miejsce rozrodu płazów Poligon w Jasieniu fragmenty niezainwestowanego obszaru: eutroficzny zbiornik (w rejonie ul. słonolubnych. 35. miejsce rozrodu (po gdańskiej stronie granicy. 23. na zachód chronionej rzekotki drzewnej od osiedla Cztery Pory Roku) Salwinia w Owczarni śródleśne mokradło z oczkiem wodnym i licznie występującą (w lesie. miejsce rozrodu duŜych populacji chronionych płazów i rejon lęgowy niektórych gatunków chronionych ptaków Rzekotka w Kowalach zarośnięte szuwarami rozlewiska na łąkach. ostoja dla zwierząt. Wiciokrzew pomorski i tajęŜa k. Przegalińską) Stanowisko Ŝebrowca w Dolinie bogata flora leśna na częściowo erodowanej skarpie. Przegalińskiej. (na południe od ul. odizolowanymi stanowiskami ul. ostoja zwierząt Martwej Wisły w rejonie Sobieszewskiej Pastwy) Torfowisko siedliska hydrogeniczne i związane z nimi zbiorowiska w Kiełpinie Dolnym (na południe od ul. w tym Radości (południowe zbocze bocznej górski gatunek.21. na populacją wodnej paproci – salwinii pływającej południe od Centrum Osowa Sierpnice Suchanina (strome skarpy jedyne znane stanowisko sierpnicy pospolitej w obrębie bocznego rozcięcia doliny Potoku Trójmiasta i okolic. na wysokości Ośrodka zboczu najstarszego pasa wydmowego Wypoczynkowego Melisa) 157 . zakrzaczeniami i murawami krajobrazowego Dolina StrzyŜy) Smęgorzyńskie Bagno torfowisko tworzące się na istniejącym zbiorniku wodnym. zróŜnicowanymi gatunkowo zaroślami i podrostem drzew. 27. 33. pokład torfu zachód od lasu) Sobieszewska Pastwa pastwiska z gatunkami roślin słonolubnych oraz nadrzeczne i Szuwary (teren między Martwą Wisłą. zróŜnicowanymi (w obrębie zespołu przyrodniczogatunkowo drzewostanami. Piekarniczej) 37. zarośli łozy i brzeziny mszarnej. w rejonie ul. 28.

Abrahama 40. Zimoziół północny Wyspy Sobieszewskiej (na północ od ul. miejsce rozrodu chronionych płazów 158 . największy w Gdańsku kompleks nadrzecznych szuwarów trzcinowych o duŜej wartości ekologicznej i krajobrazowej z obecnością kilku gatunków roślin słonolubnych stanowisko gatunku chronionego w pasie najstarszych wydm niewielki zbiornik wodny z licznymi gatunkami chronionymi. Turystycznej. śabi staw w Owczarni (w rejonie przejazdu nad Obwodnicą i na wschód od niej) 44. Łowickiej) 39. miejsce rozrodu płazów oraz Ŝerowisko i wodopój dla nietoperzy niewielki zbiornik wodny. śabi stawek przy Obwodnicy (na wschód od Obwodnicy. z siedliskiem cennej murawy napiaskowej (w tym rzadkiego gatunku trawy – kostrzewy poleskiej) i roślinami chronionymi w lesie sosnowym odsłonięcie z osadami porwakowymi ściany z odkrytymi przekrojami geologicznymi strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej zrenaturyzowany refulat. Ikara) stara wydma o duŜych walorach krajobrazowych. Wyrobisko na przedłuŜeniu ul. Wydma w Górkach Zachodnich (Źródlana Góra. Zielone Wyspy na Wiśle Śmiałej (między ul.38. na wysokości Ośrodka Wypoczynkowego Melisa) 43. na wysokości ul. na północ od ul. Stogi a Wisłą Śmiałą) 42. Wyrobisko poeksploatacyjne w rejonie ulicy Polanki 41.

02. ARCHITEKTURA SAKRALNA 1. 1768–1770 XVI/XVII w. Zwycięstwa park Oruński ul. Jakuba kościół parafialny pw. zespół kościoła parafialnego pw.09.06.10. św.09.1971 544/397 6.) Lp. Wykaz zespołów i obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (stan na 31 grudnia 2006 r. 1678–1681 1904–1906 427/302 24. Ks. 4.07. 5. Bartłomieja 2.10. układ urbanistyczny miasta Gdańska 2.1984 ul. Nazwa Adres Datowanie Nr rejestru nowy/stary data wpisu A. XVIII–XX w.1985 490/276 25. Brzegi 49 1722–1726 1826 1777 544/395 6. XIX w. Puszkina.04. zespół kościoła parafialnego pw.02. XII–XX w. XIII.1979 985/847 18. 7. Świętojańska 8. św.1947 850/730 14.1971 544/396 6. Podmłyńska 159 . Olszewskiego kolonia domów robotniczych fundacji ulice: Miedziana.1982 970/829 30. ul. zespół kościoła parafialnego pw.02.1967 718/A-1079 4. XIV. Gdańsk Wrzeszcz Grunwaldzka. XVI w. 1894–1896 15/8 11. św.09. karmelitów) pw. kościół filialny pw. XVIII–XX w. Ducha Świętego (Kaplica Królewska) 3. UKŁADY URBANISTYCZNE I KRAJOBRAZOWE 1. XV. 8. B. ul. Katarzyny zaułek św. XIV. dr Abegga.1967 417/291 24. Kartuska 186 1486–494 XVI/XVII w. 1 poł. Nowiny 2 X–XX w. Wojciecha wielka aleja ze szpalerami drzew al.1976 1013/846 8.02. św. XV/XVI w. 9. Ducha ul. św. 1415–1465.09.07.05. 2 poł. Cystersów 7. 3. Jana kościół parafialny (obecnie oo. dr Abegga. Bartłomieja 1 ul. ul. 1709.1979 961/820 23. Góreckiego 18 1856–1858 1925 1920 1920 XIV.1986 411/285 24. 6. kościół parafialny pw.07. 2 poł.02. Franciszka z AsyŜu: – plebania – budynek gospodarczy 4. układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego zespół urbanistyczny osady portowej w Nowym Porcie zespół urbanistyczno-krajobrazowy zabudowy Jaśkowej Doliny kolonia domów robotniczych fundacji ulice: Bracka.1967 ul. Ignacego Loyoli plebania dzwonnica drewniana 5.05. Św.1967 1062/888 30. Czarna zespół ruralistyczny przedmieścia Św.5. św. Jadwigi dom parafialny dawna plebania budynek gospodarczy kościół parafialny (obecnie rektorski) pw. Gdańsk Wrzeszcz Własna Strzecha.1995 6. św.1971 1093/937 4. 1895–1905 XVII–XX w.1969 442/317 27.07.1981 1119/964 10.1967 418/292 24.

św. XV/XVII w. XVI– XIX w.1972 252/152 2. 1846 1752–1754 ul. 690/564 30. ElŜbietańska 1 XIV w. 2 poł.1988 65/1061 31.. Tobiasza ul. św. XIV–XV w. XVIII. 13.1972 65/48 16. Plebania 8 ul. XV w. zespół kościoła pw. XV.1983 11. Najświętszego Serca Pana Jezusa: – kościół – plebania – ogród zespół kościoła parafialnego pw.10.09. 3 Maja 21a ul.04. ElŜbiety kościół szpitalny (obecnie ks. 3 Maja 21 ul.1972 690/565 30. 3 Maja 21c ul. 1517–1518 1517–1518. U Furty XIV w.03. 16. zespół szpitala pw.11. św. św. Mireckiego 3 XIII w.1972 124/567 30.1972 124/567 30.11. 3 Maja 21 ul. ul.1988 65/1061 31. Piotra i Pawła kościół mur cmentarny (dwa odcinki)` z dwoma bramami kościół parafialny pw.09. Wojciecha 440 XIV. 3 Maja 21b ul.11.1956 65/1061 31. św. Wojciecha kościół plebania 14. 545/398 6.1988 65/1061 31. 1343– 1361. 3 Maja 21 ul. ul. ul.1972 1017/873 4.12. 3 Maja 21d ul.1968 1380–1596.02.1961 215/473 17. XVII w. Piwna ul. Walentego zespół kościoła parafialnego pw.1988 XV. 1900–1910 124/7 11.10. 215/116 8. palotynów) pw.10.11.1971 545/399 6.11.1972 464/272 24. 1652 Gdańsk Matarnia Trakt św.06. BoŜego Ciała dawna plebania (obecnie dom mieszkalny) dom mieszkalny dom mieszkalny dom mieszkalny dom mieszkalny dawny cmentarz 15. ElŜbiety (obecnie klasztor ks. św. XVIII w.1961 12.12. palotynów) kościół szpitalny ul.1959 124/567 30.1971 777/658 1647 464/471 17. Plebania 7 ul. pocz. 17. 1688 1762 1866 1786 1865 1861 XVII–XIX w.12.1972 124/464 22. Plebania 9 ul. śabi Kruk 3 XIV.11.1956 65/48 16. Łagiewniki 1432–1437. XVI w. XIX w. Najświętszej Marii Panny (Bazylika Mariacka) kościół ul. św. 160 .10. zespół kościoła parafialnego pw. Podkramarska 5 plebania plebania (Dom Ferberów) plebania brama cmentarna 10.1988 65/1061 31.10. kościół pw. XIX w.9. Ducha prezbiterium i fasada kościoła szpitalnego szpital św. Ducha zespół szpitala pw. ElŜbiety szpital św.02. 1645.06.

1430–1514.1959 133/367 20. ul. 1867–1872 XVII–XVIII w. Toruńska 1 ul. ul. Stary Rynek Oliwski 15 ul. koniec XVIII w. Św. XIX w. XVII/XVII w. Brygidy fragment muru dawnego klasztoru zespół klasztorny oo.1971 64/19 24. XVII– XIX w.18. 1555–1585. Św. franciszkanów pw.04. pocz.1200. 64/47 14. Najświętszego Serca Pana Jezusa ul.1973 771/651 15.10. cystersów kościół pocysterski (obecnie katedra pw.04. ul.1973 717/594 20. XIV. Adama Mickiewicza) 1639. 1760 15. 1723 XVIII. Trójcy Świętej) klasztor pocysterski z kruŜgankami i kaplica NMP mur klasztorny (odcinki pomiędzy katedrą a parkiem) stary pałac Opatów nowy pałac Opacki szafarnia stajnia (wozownia) Spichlerz Opacki palmiarnia w parku Opackim Dom Bramny park Opacki (obecnie park im.10. Trójcy 4 ul. św. 1689–1691 koniec XVII w.04. XIII.02.11. XV–XVIII w.10. XIV/XV w. 1819 ul.. Niepokalanego Serca Maryi zespół klasztorny oo. Grunwaldzka. oo. Kapucynów pw. kościół parafialny oo. Menonitów 2 ul.1971 133/368 20. XVII w. 25. 23.04. Trójcy 1 ul. ul. Trójcy Świętej klasztor (obecnie Muzeum Narodowe) dom galeriowy ul. franciszkanów kościół parafialny pw.04. 1847 1482–1499. karmelitów kościół parafialny pw.04. 771/652 15. XIII w. Opacka ul.1973 440/315 27. Cystersów 11 XVI. XVII w.11. Opata Rybińskiego. Mikołaja 1 poł.1972 24.1971 64/327 27.07. 2 poł. XV w. brygidek kościół parafialny pw. Oliwska 2 22. św.11. św.1971 64/366 20.04. 1 poł. św.1985 ul.12. Józefa (obecnie misjonarzy Oblatów Matki Boskiej Niepokalanej) klasztor brama 133/72 18.1971 64/361 20.10. XVII w.1967 19.12. 1902–1904 21.01. Cystersów 15 20.1971 64/362 20. Świętojańska 72 XV w.1971 70/51 23. ul. XIV. kościół menonitów (obecnie Zjednoczony Kościół Ewangeliczny) kościół pw.1973 773/654 15.1973 771/650 15.1971 64/363 20. Oliwa.1959 64/364 20.04.03.1956 64/47 14.1967 64/1 15.1956 64/361 20.02.10. zespół klasztorny oo. morski kościół misyjny oo.1957 ul. XVII/XVIII w. ElŜbietańska 9/10 1482–1492. Cystersów 15 ok. dominikanów pw. Gościnna 15 1818–1819 1820–1823 161 . 1 poł. 2 poł. XVI. Profesorska 17 koniec XIV. 2 poł. Jakuba zespół klasztorny ss. 1637. 1754–1756 1474–1488. XV.1971 1092/936 04.

Partyzantów 7 ul. Zaroślak 1927 XVIII w. XX w. Goplańska ok. 31.1971. 1580/A-1142 8. ul. Długie Ogrody 19 zespół ewangelickiego Kościoła Chrystusa w Nowych Szkotach: − kościół parafialny pw. Wojciech ul. 28. 1800 2 poł. Wojciecha wieŜa kościoła pw. dwór zespół dworsko-parkowy „Ludolphine” − dwór − park − oficyna dworu − budynek gospodarczy I − budynek gospodarczy II − piwniczka zespół dworsko-parkowy: – dwór – park Dwór Królewskiej Doliny zespół dworsko-parkowy Kiełpino Górne: – dwór – oficyna dworu – park ul. zespół dawnego domu pogrzebowego : ul.09.1975 841/978 26.11.2000 C. Bytowska 4 koniec XVIII. Zbawiciela ul. 30. synagoga Ŝydowska (obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna) kapliczka przydroŜna kaplica na górze przy kościele św. 27. św. 1880 1695–1696 początek XX w. 78/76 12.10.02.1981 4.12.1973 5. 1 ćw. koniec XVIII XIX/XX w. XX w. 841/726 7. XIX w. 1053/905 21. koniec XIX w. 1880 koniec XIX w. 2 poł. 6.26. 1 poł. XIX w. XX w. św. 32. 3. XIX/XX w. 1 ćw. ul. XX w.10. Andrzeja Boboli (obecnie katolicki) − pastorówka (obecnie plebania) ul.05. Traugutta 45 − kaplica i krematorium (obecnie katedra prawosławna) − kostnica (obecnie dom parafialny) − budynek gospodarczy i kostnica (obecnie plebania i dom parafialny) − budynek mieszkalny − ubikacje (obecnie pomieszczenia gospodarcze) kościół parafialny pw. XVIII. Bytowska 1 ul.1996 koniec XIV w. 1 ćw.05.1994 1708/A-1212 19.03. CzyŜewskiego 29 XIX/XX w.1957 768/647 15.1986 162 .1984 716/593 20. Mickiewicza 11 1142/993 10. Grunwaldzka 517 Gdańsk Św. Agrarna 2 ok.06. 29.1972 690/566 30.1972 558/423 30. 1 poł. ul. zespół dworsko-parkowy Matarnia: − dwór − obora − chlewnia − park z aleją dojazdową 2. ZESPOŁY DWORSKO-PARKOWE 1.10.11.02.1972 997/851 12. 1914–1916 1446/1096 22. Do Studzienki 36 ul.11.1987 692/569 30. Barbary ul.

Nowiny 2 ul. Wojciecha 293 1 poł.1971 770/649 15. Leczkowa 21 2 poł.10. pocz. Swojska 13 ul. 14.11. Wojciecha 294 XVII. 1600. 1620 447/324 27.10. XIX w.02. XIX–XX w. 1626. Kieturakisa 1 (dawna ul. budynek zachodni (obecnie biura i magazyny) – stajnia. Wojciecha 292 1937 1938 1938 Trakt św. 9.1969 16/15 15.1973 1429/1095 09. Grunwaldzka 5 1814 775/656 15.12. XVIII. Dwór „Mon Plaisir” ul. 16. zespół Dworu V (Anielski Dwór): – budynek południowy – budynek północny Dwór IV ul. XVIII. XVIII w. 15. 1930 Trakt św. 1800 k. Polanki 122 163 . Piecewska 27 – dwór – relikty załoŜenia parkowego zespół Dworu Miejskiego: ul.12. Polanki 117 koniec XVIII w. pocz. XIX w.1947 17.1967 715/592 20. XIX w. 1625. Trak św. poł.07. budynek południowy 718/595 20. lata 30.1973 1015/869 14.02.dom mieszkalny na fundamentach dawnego zajazdu "Pod Świńskimi Głowami" d/ park ul.10. 10. 12.10.1982 ok. koniec XVIII.02. XX w.1993 1050/901 4. XX w. ok.7.1967 447/325 27. podcieniowy – stajnia/obora – stodoła c) zespół dawnego zajazdu: .. Jaśkowa Dolina 17 (dawny 9) ul. Olszyńska 27 XVII. koniec XVIII w. zespół dworsko-parkowy Uphagenów: ul.07. XIX w. Polanki 119/121 19. zespół Dworu III: – dwór – park ul. 11.07. zespół dworsko-parkowy: – dwór – fragmenty parku dwór Uphagenów dwór Młyniska dwór zespół rezydencjonalny dworu Ferberów: a) zespół dworsko-ogrodowy: – dwór – ogród b) zespół folwarczny: – dom mieszkalny. 1800 1802 2 poł. Trakt św.dom mieszkalny na fundamentach dawnej karczmy .1984 8.. Podgarbary – stajnia.1981 560/425 30. dwór dwór Olszynka ul. XIX/XX w.1973 990/835 23.1972 767/646 15. ok. 1855 ul. ok. XVIII w.1972 491 / 277 25. 18.12. Wojciecha 320 13. Śluza 10) ul.

10. 3.02. 757/636 28.1947 ul. 21. XV w.1983 779/660 15. Na Zamurzu i Targ Węglowy ul. 1 poł.. ławką 25. Ogarna między Basztą Jacek a ul.10. Myśliwska 40 2 poł.1973 776/657 15. Szeroką Targ Węglowy ul. zespół Dworu II „Quellbrunn”: − dwór − oficyna wschodnia − oficyna zachodnia − budynek gospodarczomieszkalny − budynek gospodarczomieszkalny − kaplica cmentarna zespół Dworu I „Mon Brillant” – dwór – park zespół dawnego Dworu Przymorze: – relikty (piwnice) dworu – załoŜenie parkowo-ogrodowe – pawilon parkowy ul. zespół średniowiecznych murów obronnych Głównego Miasta wzdłuŜ ulic Podwale Przedmiejskie.1967 193/115 7. FORTYFIKACJE 1.05. XIX/XX w. XV w. 164 . 4.07. zespół dworsko-parkowy „Kuźniczki”: ul.02.12.1960 494/334 1.02. Długiej: − wieŜa Więzienna − Katownia − budynek więzienny − mur szyi przelotowej ok.1968 428/303 24. Polanki 124 koniec XVIII w. XVIII w. Polanki 125 koniec w. Traugutta 94–96 ul.1967 192/114 7. XIX w. 8. 22. Latarniana. Srebrniki 1 ul. D. 26.02.20. XVIII w. XVIII w. pocz.10.04. XIX/XX w. XV.1959 2. 779/879 2.1973 23.11. Pomorska 68 1 poł. XV–XVII. XIX w. 6. XVI w.1973 769/938 9. Traugutta 96 koniec XVIII.1972 ul. 24. 135/74 18.1960 466/261 29. po 1343.1985 2 poł. Chlebnicka 21 Targ Węglowy XIV/XV w.09.11. baszta Jacek baszta Łabędź baszta NaroŜna baszta Na Podmurzu baszta Słomiana brama Chlebnicka zespół przedbramia ul. Wartkiej i Targu Rybnego ul. Dwór Srebrzysko zespół dworsko-parkowy „Studzienka”: – dwór – stajnia (obecnie budynek mieszkalny) – załoŜenie ogrodowe z grotą. Podwale Staromiejskie.04. XIX w. kolumnami. 2 poł. 769/648 15.11.1981 pocz. Traugutta 94 ul. XVIII w.1986 984/845 25. Pańska róg ul. Wajdeloty 13 – dwór – park zespół parkowo-ogrodowy w Migowie ul. 1 poł.1967 445/320 27. 420/294 24. 2 poł. 1109/956 2. ul.12.1969 1377. 1343. XVIII 17/16 15. XIX w. 1556 po 1454. 1440. 7. XIX w. 5.

1563–1567. rejon ulic: Zakątnej.06. 1443– 1444. Górka. Kurkowej ul. 23. 3 Maja (Grodzisko) 1655–1684. 1886 1612.1967 132/71 18. Świętojańska 1 Ul. XIX w.12. brama Krowia ul.02.02. Straganiarska ul. Słowińców.1967 443/318 27. 1810.1968 419/293 24. 21.02. 475/266 14. Gertrudy zespół bastionów Dolnego Miasta: − bastion Królik − bastion Miś − bastion Wilk − bastion Wyskok − bastion śubr zespół szańca Biskupiej Górki z lunetami: − bastion Zbawiciela − bastion Pośredni − bastion Ostroróg − bastion Vigiliance szaniec Grodziska z lunetą Reduta Napoleońska 26.9.1967 471/263 14. 15. XIX w.02.1971 453/332 27. 28. Długie Ogrody ul. koniec XIV.1967 467/262 29.1967 11. brama Mariacka brama Straganiarska brama Świętojańska brama śuraw nad Motławą ul. XV w.06. Długie PobrzeŜe 16.02. Strzeleckiej. Na Stoku.06. 1800 1367. pocz. Kotwiczników 20 1. XIX w.1968 30. XVII. Rzeźnicka ul.04. Pohulanka pl. Długie PobrzeŜe ul. 1378. ok.02. 1570. 1621–1636 25. 24. Pohulanka ok. poł. Dąbrowskiego rejon ulic: Stawki. rejon ulic 3 Maja. Wałowy nad Opływem Motławy 1574-75.1967 437/312 27. śabi Kruk ul. ok.02. 19. Podwale Grodzkie (Wały Jagiellońskie) rejon ulic: Nowe Ogrody. Ducha baszta bramy Kotwiczników ul. 18.02. 1655–1656 koniec XVI w. ok. 158688 1564-68.02. Bogusławskiego 1 Długi Targ 24 ul. Stągiewna 20. 1517–1519 444/319 27. 1710. 1831. 1630.1968 473/265 165 . XVIII. koniec XIV.1967 435/310 27. Przybój. XV. XV w. Długa ul.1967 451/330 27.1968 448/326 27. 1361. 17.1967 421/295 24. brama św. baszta Biała brama Nizinna baszta Pod Zrębem zespół baszt bramy Stągiewnej: – Wielka Stągiew – Mała Stągiew brama WyŜynna brama Zielona brama Złota brama śuławska bastion św. 1655– 1656..02. 1957– 1959 1460–1461 1626 od 1487.1967 430/305 24.1959 553/418 30.1967 429/304 24. 474/268 14. XVIII/XIX w.1967 441/316 27. XX w. XVIII/XIX w. Dolna Brama ul. ul. 1648 1628 1554–1557. 10. Stoczniowców. zespół północny bastionów doliny Nowych Ogrodów zespół południowy bastionów doliny Nowych Ogrodów bastion św. pocz. Mariacka ul. 13. 22. 1482–1483 2 poł. 31.06.1967 439/314 27. 2 poł.02. ok.1967 432/307 24.02. 14.10.02.02. Ogarna 12.1967 419/322 27. ElŜbiety ul.02. XIX w. 29.1968 472/264 14. 1655–1556. XVII. 27. Dąbrowskiego. XIX w.

Ratusz Głównego Miasta Ratusz Staromiejski zespół Dworu Artusa: – Dwór Artusa – fontanna Neptuna 5.06. OBIEKTY UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 1. 1698–1699.1993 1476–1481.02. 36.02. Dwór Bractwa św. XV w. Sieroca 6 Wały Jagiellońskie 38 ul.1959 412/286 24. 14.1967 413/287 24. Tkacka pl. Wałowy 15 454/323 10. 1552. 1378–1382. 1487–1494.06. 1910 1898–1903 1060/903 11.1968 477/269 14. 10. XVII.07.1967 415/296 24. Wisłoujście 1482. 1584–1602 1624–1626 pocz.02.06. Stara Apteka ul.1967 432/1141 29. Korzenna 33/35 Długi Targ 1 poł.1968 476/267 14. XIX w. rejon ulic: Zamiejskiej.10. 1833 1886 432/307 24. XIX w.1967 1383/1090 12.12. 9. XIX w. Jerzego przytułek dla sierot i starców portal i kamieniarka szczytu dawnego sierocińca zespół dawnego Domu Zdrojowego w Brzeźnie: dom Zdrojowy park Zdrojowy dawna siedziba Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej zespół dawnej Komendantury Garnizonu Pruskiego : – siedziba Głównego Garnizonu i siedziba Komisarza Ligi Narodów Targ Węglowy 27 ul.06. 4. po 1577. XIX w. Biskupia 1866 poł. 1587–1589 465/271 25.04.02. 1 poł. ul.1968 pocz. Długa 46 ul.1967 1643–1645. 6. Cienistej.1967 434/309 24.1972 166 .12. XVII w. 1616–1617 1606–1633. 7. Szaniec Jezuicki 33.05.07.1968 119/97 13. 8.1959 35.02.32. Nowe Ogrody 27 Wały Jagiellońskie 1 ok.1967 433/308 24.1984 600/476 17. 3. zespół Reduty Biskupiej Górki: − koszary − budynek oficerski przy koszarach − wartownia wschodnia − wartownia zachodnia zespół twierdzy Wisłoujście: – latarnia morska w forcie Carre – wieniec działobitni wokół latarni morskiej – kamieniczki wokół wieńca działobitni – koszary w forcie Carre – fort Carre – szaniec wschodni – kazamata w forcie Carre Kolonia Anielinki. XVIII/XX w. Teatralna 2. Wałowy 15 pl. Wielka Zbrojownia: – Wielka Zbrojownia 1 studnia przy elewacji wschodniej Wielkiej Zbrojowni Mała Zbrojownia Laboratorium Forteczne w zespole Małej Zbrojowni Targ Węglowy ul. Zdrojowa 2 ul. XVII w. 1 poł.11. Szkockiej ul. XVI.02. XVII w.1995 E. 1720 1562–1563 1 poł. 34.1967 426/301 24. 37. 1549 XIX/XX w. XVII/XVIII w. 1602–1605 1707/89 18.

09.12. Brzegi 50 A.08.04.09. Podwale Grodzkie 1902–1905 600/1014 19. 18.1971 1253/1037 24. 19. budynek Sądu Wojewódzkiego budynek Poczty Polskiej dawne gimnazjum dawny Prowincjonalny Bank Ziemski dawny Bank Rzeszy kamienica mieszkalna prezydium policji budynek Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych zespół Dworca Głównego: − Dworzec Główny − bud.1997 1211/1031 9.10. 21. Wały Piastowskie 6 ul. Kartuska 128 ul.1988 963/817 30.04. 1900–1904 1230/1030 25.04. Dyrekcyjna 2-4 ul. 13.– stajnia – ogrodzenie – park 11. 16. socjalny hala targowa karczma zespół urbanistyczny zabudowy Politechniki Gdańskiej: − Gmach Główny − Instytut Chemii − Instytut Elektrotechniczny (obecnie Wydział Elektryczny) − laboratorium maszynowe z kotłownią − bud.1984 422/297 24.1979 23. Lastadia 2 ul. 26.1988 555/420 30.06. 22.1993 1058/902 15. plac Dominikański 1 ul.1967 557/422 30. Obrońców Poczty Polskiej ul.05.1979 1834–1837 1904–1905 1905–1906 1905 1903–1905 1912–1914 ok. poczty − bud.1971 969/828 30. 14. 24.06.1999 1591/1146 23. 12. 1900 20. 25. Łąkowa 2 1902–1904 1902 1827/28. 51 ul. Narutowicza 11/12 1896 1 poł.1996 167 . Okopowa 3 ul.02. Piotra szkoła szkoła katolicka i ewangelicka dawne koszary piechoty Nowe Ogrody 30–34 pl. 15. 17.1988 1603/A–1153 5. Bogusławskiego 2 ul.05.1995 1565/1130 3.1996 1650/A-1177 18. XIX w. gospodarczy – skład węgla − dawny dom mieszkalny palacza − portiernia I (wschodnia) − portiernia II (zachodnia) Szkoła Realna św. Starowiślna 2 ul.10. Okopowa 1 ul.1995 1689/A-1202 18. 1900 1880 1547/1121 27.1988 1251/1033 24. kas kolei elektrycznych − bud. przychodni lekarskiej i hotel − bud. Okopowa 9 ul.10.04.02. magazynu − bud.

gospodarczy – nr 6 – koszary Ŝołnierzy szeregowych – nr 7 – zbrojownia i posterunek straŜy poŜarnej – nr 9 – stajnia z ujeŜdŜalnią zespół II – nr 29 – budynek mieszkalny Ŝołnierzy z rodzinami – nr 30 – budynek mieszkalny Ŝołnierzy z rodzinami – nr 31 – zbrojownia i posterunek straŜy poŜarnej zespół III – nr 39 – koszary Ŝołnierzy szeregowych – nr 49 – zbrojownia – nr 51 – budynek mieszkalny Ŝołnierzy z rodzinami – nr 52 – koszary Ŝołnierzy szeregowych – nr 32 – kasyno . 6. 1570 1569-70 1570 976/833 8.12. Grunwaldzkiej. Batorego 26 1906 1759/A-1253 15.1959 758/637 28.01. Piramowicza 1 rejon ulic : Słowackiego.12. Chlebnicka 1 " " " 11 16 24 1884–1904 1190/989 27.10.1996 28. ul. Jaskółczej Biblioteka Miejska poczta ul. zespół dawnej łaźni miejskiej: – budynek łaźni – dom palacza – ogrodzenie dziedzińca łaźni od ul.06.1959 760/639 168 .2004 ul. Brygidki 14 ul.11. zespół domów rybackich Jelitkowo. XVIII/XIX w.1987 2. Grunwaldzka 108 ul. Bytowska 2 ul.12. dom mieszkalny dom mieszkalny kamienica kamienica kamienica „Dom Angielski” kamienica XVIII w.1972.1972 140/90 18. 1572 ok. Bałtycka 16/17/30/31 18/19/28/29/ 20/21/26/27 22/25 ul.09. BUDYNKI MIESZKALNE 1. Chrzanowskiego.1996 1676/A-1195 30. 7. 30.12. 29.1999 1753/A-1229 29.2005 F.27.murowane ogrodzenie oraz 6 bram wjazdowych oraz 6 furtek 32 dawny sierociniec 1577/A-1143 16. 3. Wałowa 15 ul.1979 116/6 12. Szymanowskiego 1902–1904 1909–1912 1898–1900 1893–1896 1900–1903 Szkoła Realna i Progimnazjum „Conradinum” 31.12.1998 1700/A-1207 20. 5.09.11. ul. 759/638 28. trzy zespoły budynków wchodzące w skład dawnych koszar : zespół I – nr 1 – budynek sztabu – nr 2 – bud. 4. Jaskółcza 1/3 1905 1607/1155 13.

XIX/XX w.11. Długa 3 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 4 10 12 13 18 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 40 42 43 44 45 55 60 71 74 25 28 29 36 ok.1969 498/279 22.1972 501/282 22. XX w.1972 503/284 22.1969 531/382 24. 28.09. 23. pocz. ok. 1855 ok. XIX w.09.11.1972 502/283 22. XVI w.1972 537/388 6.1971 538/389 6.1972 497/273 22.01. 15. Długi Targ 1 6. XVII w.1969 657/532 14. ok.1972 423/298 24.1967 585/453 27.11.02. 2 poł. 1560. 1800 1725 ok.01. XVIII w. 12. 1620 1619 ok.01. XVIII wieku ok.1969 587/455 27. pocz.1969 500/281 22. 1570 k.07. 2 poł. 37. 14. 27.01. 31. 26. 11. 2 poł. 30. XVIII w.11.01. 33.01. XIX w.1973 764/643 6. 1800 1658 1609 początek XVII w. ok. XIX w.1973 763/642 6.1969 414/288 24. k. 36. pocz.01.1972 626/528 31. 24.1972 583/451 27.1971 589/457 27. XV w. 21. 1765 1759 ok.11. 17. 25. 20.1973 761/640 6. 2 poł. kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica „Dom Uphagena” kamienica kamienica kamienica Ferberów kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica „Lwi Zamek” kamienica kamienica sień dawnej oficyny kamienicy kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica " " " " ul.1972 584/452 27. 1563 1567. 16. XVI w.09. 1500.11.1971 534/385 169 .02. 32..01. 10.1972 586/454 27.06. 22.1967 588/456 27.01. 13. 35.01.1972 590/458 27. 34.1972 627/529 31. 1560 2 poł.07.1969 499/280 22.01. 1500. 19. 1800 1776 XVI.8.11. 1800 1569 pocz.1973 762/641 6.1972 658/533 14. 29.01. 9.01.01. 18.1973 582/450 27.09.

1972 1695/A-1204 21. 56.02. Grodzka 9 " " " 12 13 18 24. 1500 1612 ok. 48. 1800 poł.1983 616/474 17.38. k. 43. 40.06. 46.07. 61. 64.06.1972 170 .06. XVIII w.1972 656/531 14.1969 416/290 24.02.1972 1675/A-1194 8.06.07.09. Garbary 1 ul. XVII w. 50.1972 1027/880 24.1998 493/274 1. k.1971 533/384 24.01. 44. Do Studzienki 39 ul.1972 599/470 22.09.07. Gościnna 10 ul.02.02.07.06.1972 691/568 30.1967 615/472 17.1972 623/525 31. XX w.11. ElŜbietańska 3 ul. 54.06. kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica fasada kamienicy z przedproŜem kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica Złota Kamienica kamienica kamienica „Sień Gdańska” (Nowy Dom Ławy) kamienica (Stary Dom Ławy) kamienica „Villa Berneaud”. 1750 poł.02. ok.1971 534/385 24.1971 619/521 31.1994 1516/1076 10.1995 624/526 31.10. 1700 lata 50. 1609–1618 pocz.1967 415/530 14. 51. 1662 1895–1900 ok. poł. Grobla III 9 ul.07.02.06.01. XVII w. 57. XVIII w. 53. 60. XVI w.07. 66.06. 55. XVIII w.1972 620/522 31.1972 1082/932 2. 2 poł. 1800 ok. XVI w.01. 1590 ok. 63. 58. pocz. 52. 45. 49. 1705 1605 ok. 39. 62.09. Dziana 11 ul. XVIII w. 1680 2 poł. XVI w. XVIII w. 1747 ul. 47. 59. XV w. 41. obecnie dom mieszkalny kamienica Dom Opatów Pelplińskich kamienica dom podmiejski z kuźnią kamienica kamienica z reliktami muru zamku krzyŜackiego kamienica z reliktami muru zamku krzyŜackiego kamienica mieszczańska dom mieszkalny rzemieślniczogospodarczy " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 2 3 5 8 10 15 17 19 20 29 35/38 A 35/38 B 38 40 41 42 43 46 47 ok. 1615 2 poł. 65.1971 1459/1105 1. XVIII w.1972 621/523 31. 1549.06.1985 532/383 24. 42.1971 534/385 24. XVIII w.1972 28/32 23.1972 625/527 31.1972 622/524 31. k. XVI w.1953 415/289 24.07.1999 592/460 3.1953 28/32 23. k.

12. 2 poł. Lawendowa 1 ul. 1910 ok. 90. Wojciecha 437 ul. 1600 ok. 93.1971 697/574 20. 81.12. Kisielewskiego 6 ul. " 8 k. ul.1995 1175/1124 02. 1620 2 poł.10. 1599–1600 ok.02. 75. 78. 86. 82.12. 85. 1750 ok. Kątowa 1 ul. 1650 1608 ok. Wojciecha 57 Trakt św.1972 171 . 89. XVIII w.12. XIX w. 1898 pocz. Grunwaldzka 18 ul. XIX w. 71.01. 83. 91. 88.1994 1020/870 30. willa willa „Tannenheim” z załoŜeniem ogrodowym dom mieszkalny willa willa willa dom mieszkalny d.01.1972 1287/1055 16.1995 543/394 6.1984 614/426 17.12. 1882 1899 1856 2 poł. Jaśkowa Dolina 31 (dawniej nr 15) " 19 " " " 44 45 37 1886 ok. 446/321 27. 1910 ok. Katarzynki 1-3 ul.1984 962/827 23. ul.10.04.1967 1048/898 16.04.1984 1498/1114 21.1972 700/577 20. Małachowskiego 1 ul.1960 1657/A-1182 10. 87.09.10.11.06.2000 150/96 15. 69.09.02. Konopnickiej 5 ul. 77.06.06. XIX w.12. Łęczycka 6 ul.04. 1910 1451 ok. 68. 1805 ok. Mariacka 1 " " " " " 2 3 6 7 12 561/427 30. 1620 ok. XIX w. 73.12.1995 1572/1115 14. 79. 72. 76. Inspektorska 9 ul.1972 698/575 20. Grunwaldzka 529 Św. XVII w. 92. ok.12. 1910 ok.1983 1704/A-1199 24. Kartuska 124 ul. 13 1643/1175 29.1979 1574/1140 8. 1908 Trakt św. ok.1994 1653/1179 1998 134/73 18.1972 699/576 20. 74.10. Kaletnicza 3 ul.12.1985 1065/913 2.1959 1078/924 31.1971.1989 80. 84.03.1972 701/578 20. 1650 ul. restauracja „Forthaus” dom mieszkalny dom właściciela Drukarni Gdańskiej dom podcieniowy dom mieszkalny dom mieszkalny zespół domów mieszkalnych: – dom właściciela – dom mieszkalny – dom mieszkalny – relikt ogrodzenia dom mieszkalny Dom Trzech Kaznodziei dom mieszkalny willa willa willa kamienica chałupa willa kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica ul. 1920 2 poł.1998 1548/A-1131 27. 70.67.1996 1448/1098 12. Kartuska 7. 94. Wojciecha 297 Trakt św. Wojciech. 11.1997 1102/945 16.

1720 ok. 110. 123. Opacka 15 (dawniej nr 12) 702/579 20. 112. Obrońców Westerplatte 13 " 35 " ul.12. 1910 1899 ok.1972 684/558 30.1972 714/591 20. 1590 ok.01. 100.1972 705/582 20. 109.1972 712/589 20.11.11.11. 1680 ok. 97.1972 679/553 30.1972 13/4 10. 1630 1553 ok.08.12. 1650 ok. 1450 ok. 113.1972 703/580 20.12. 115. 107. 1450 1598 ok. 122.1996 1600/A-1150 18. 124. 101.11. XVIII w. 121.1972 704/581 20.1990 1315/1065 20.12.12. 1720 ok.11. 105.12. 1690 pocz.1972 685/559 30.1972 711/588 20. 99.1972 682/556 30. 1650 ok. 1800 ok.1947 172 .1990 1318/1067 20.1972 1602/1151 2.1990 678/552 30. 102. 119.12. 108. 114.1972 706/583 20. 116.12.12. Mariacka 23 " " " " " " " " " " " " 24 26 30 33 34 35 36 39 41 42 43 48 ul.1972 706/585 20. kamienica kamienica kamienica dom Towarzystwa Przyrodniczego kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica willa willa willa kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica dawny dwór Saltzmanna " 13 ok. 104. 103. 106.1972 686/560 30.11. 117. 1620 1902 1872 ok.08.1972 709/586 20. 98.12. 1620 1617 1571 ok. 1780 1712 ok.11.1972 707/584 20.11. 118. 1650 1617 ok. 111. 1760 ok.11.1972 713/590 20.1972 487/455 27.1972 1317/1066 20. ok.12.06.1972 681/555 30.12. XX w.1972 683/557 30. 96.08. 1700 k.06.95.1972 710/587 20. 1610 ok.1996 680/554 30.11.12.1972 687/561 30. 120. ul.08. Ogarna 3 " " " " " " " " " " " 11 26 27/28 29 30 31 43 44 58 65 123 37 ul.

12. Dom Polski kamienica kamienica Górki Zachodnie ul. 1700 ok. 129. 1760 ok. 150. 136. 1780 ok. koniec XVIII. 2. Straganiarska 19 " 23 1741.10. Pod Zrębem 9 ul. XIX w. 134. 1800 pocz.10. 140. XVIII w.1972 747/626 28.04.1972 754/633 28. 126. 149.02. dom Schlutera kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica zespół domów oo.1972 756/635 28.1973 142. 138. 141. 1891 ok.1967 742/621 28. Powroźników 3 ul.12. 1600 1782 ok. 1600 ok. dom mieszkalny dom mieszkalny kamienica dom mieszkalny. karmelitów wraz z bramą i ogrodzeniem dom mieszkalny kamienica dom mieszkalny zespół domu mieszkalnego: – dom mieszkalny – bud.12.10. 133.1987 329/329 27. Przegalińska 81 (dawniej nr 8) 1647 XVII/XVIII w.12.1972 750/629 28. Podmłyńska 10 ul.05.1972 746/625 28.10. 145.1972 743/622 28. XIX/XX w.11. XVIII w. Przełom 1 ul. 1450 1740. poł.1972 751/630 28. 143.12. 1770 koniec XVIII wieku poł. Przegalińska 55 Sobieszewska Pastwa ul. ok. 147. 1780 ok.12. karmelitów: – dom oo. gospodarczy ul. Piwna 1 " " " " " " " " " " " " " " " 12 15 16 22 51 52 54 55 57 59 60 61 63 64 66 1638–1640 ok. 559/424 30.12.12.125. 1750 ul. 151. XIX w.02. 127.1972 753/632 28. 1800 173 .1972 1168/1007 25. 1570 1617 ok. ok.1972 755/634 28.12.10. 128. 139.12.1960 190/112 31.1971 772/653 15. 144.1972 774/655 15. 131.12. 137.12. Rycerska 10 ul. 135.1972 146. ok.1961 190/111 31.1960 1659/A-1183 21. 130.12.12.1998 554/419 30. 132. 1770 ok. XIX/XX w.1972 744/623 28. Podmłyńska 11 ul.1972 749/628 28. 148.12. 1864 424/299 24.12.1972 748/627 28.1971 541/461 3.1967 688/562 30. tzw. XVI w. karmelitów wraz z bramą i ogrodzeniem – dom oo. 1630 ok.02. poł.1973 191/177 16. Reduta Wyskok 2 ul. Stary Rynek Oliwski 8 ul.10.1972 752/631 28.1972 745 / 624 28. Podmłyńska 10-11 ul.

ok. 177.09.1972 669/544 14. 179. 1775 pocz.1972 671/546 14.1972 670/545 14.1972 663/538 14.09. 1600 k. 171.09.12. 158. 1720 XIV/XV.1989 101 103 109 111 115 119 121 123 127 ul. 172. Trójcy 5–7 ul. 48 174 . XVII. 1750 ok. 1740 1728–1735 ok. Świętojańska 47. 1770 ok.1972 660/535 14. Szafarnia 3 ul.1972 594/465 22. 175. 689/563 30.1972 1259/1054 10.1979 659/534 14. ok.09. 1780 pocz.1972 667/542 14.09.1972 664/539 14.152. XIX w. 162. Świętojańska 36 ul.1972 696/573 6. 157.02. 163. 168. 154. Ducha 8 " " " " " " " " " " " " " " " " " 11 12 41 45 47 49 79 81 51 b 52 75/76 24 ok.1972 438/313 27. 1750 ok. 1480 1889 k. 156.1972 994/854 7.09. 161.12.1972 668/543 14. 178. 1660 ok. XVI w. 159. kamienica Dom pod Murzynkiem kamienica kamienica (Pod Łososiem) kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica „Pod śółwiem” kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica kamienice kamienica kamienica kamienice mieszczańskie " ul.1967 693/570 6.1972 695/572 6. 166.1972 673/548 14.09. 1608 ok. 165.12.1972 676/551 14.09. 160. poł. Św.1972 674/549 14.09. 176. XVII w.09.02.1972 665/540 14.1972 672/547 14.09.1972 939/780 16. 173.09. 169.1972 675/550 14.09. XIX w. 174.09.1972 661/536 14.09. 1760 ok. XVI. Św. XVII w. Szeroka 16 " " " ul. Świętojańska 37 ul.02. Śluza 2 ul. 153.1972 662/537 14. ok. 180.1972 666/541 14.09.09.02. 167.1981 593/463 3.1972 694/571 6.11. 1660 ok.09.01.12. 1770 1645 1649 1603 1650 1568 1573 1690 1760 ok. 170. 155. 164.09.

2006 1780/brak 15. 2. 1634/A-1169 8. spichlerz Wisłoujście (Błękitny Lew) „ 53 XVIII w.05.02. 198. 190.02.2006 197. 184.2004 1766/A-1261 6.06.02.1961 217/119 24. kamienica willa Rudolfa Patschke dom mieszkalny zespół trzech kamieniczek.02.02.1997 1736/A-1231 11.02. 193. Batorego 16 1920–1923 1742/A-1240 15.04. 188. 1810 XVIII. Ceynowy 6 1895 1899–1901 1905 G. ul. kamienica kamienica kamienica kamienica kamienica " 49 1646 ok.2005 1772/A-1265 14.12. Zwycięstwa 26 al.02.1997.02. 1700 ok.04. 185. Tkacka 20 ul. Wartka 5 ul.10. Uphagena 23 ul. obecnie dom mieszkalny kamienice kamienica willa jednorodzinna tzw. Targ Rybny 6 ul.7 Długi Targ 9 Oliwa ul. XIX w.1981 280/199 23. Wassowskiego 16 Długi Targ 4.1959 579/447 27. restauracja „U Kubickiego” dom mieszkalny kamienica kamienica willa willa Ŝuławska zagroda gburska – dom mieszkalny – spichlerz – park – staw gospodarczy dawna willa jednorodzinna wraz z ogrodzeniem od strony ul.1972 3. 187.1972 596/467 22. tzw. Targ Rybny 7 " " 9 10 677/387 30. 183. 199. ok.07.181. 1820 1908–1909 1777 1 poł. Wodopój 7 ul.01.2002 186. 192. Villa Martha ul. Krasickiego 6 Wrzeszcz ul.1972 988/840 15. Świbnieńska 204 196.07. 1800 ok. ok. XVIII/XIX w. 1896 1916 1873 al.2003 1746/A-1244 23..1972 617/475 17.12.1986 778/659 15. Urwista 17 ul.1973 151/118 24. 194. Zamurna 19 " 20 ok. 195.05.1972 598/469 22. Chmielna 2/3 „ 37/38 XVI w. 182. ul. 200. 1700 136/85 18.1962 1111/955 14. Batorego willa.1967 175 .6. 191. 201.2006 1773/A-1266 27.1972 595/466 22. 425/300 24.11. willa Schmidta kamienica czynszowa. 189.06.07. SPICHLERZE 1.02. Zwycięstwa 27 ul. XIX w.1961 1636/A-1172 11. spichlerz Długa Droga (ruina) zespół spichlerzy: – Dębowy RoŜek (Mały Groddeck) – Śpiewak (Wielki Groddeck) ul.02. 1800 1654 1652 ul.1972 597/468 22.

XIX w. XIV w. 13. 1350. XIX w. XIX w.1968 529/380 24.02. 15.1968 436/311 27. zespół spichlerzy: − Pod Koroną − Elbląg − Toruń − Gdańsk spichlerz Trupia Czaszka spichlerze (ruiny): – Biały Koń – Czerwony Lew spichlerz Steffen (Cieślarnia) spichlerz Pod Jeleniem spichlerz Turek (ruina) zespół spichlerzy : – Panna – Miedź – Oliwski „ 59/62 1755 542/393 6.12. ARCHITEKTURA PRZEMYSŁOWA 1.06.01. 14. 9. Wielkie Młyny ul. Czopowa 5 ul. śytnia 20 „ 21 H. Rycerska 7–9 „ 9 „ „ 7 8 XVII/XVIII w.10. XVIII w. dawna słodownia zespół dawnego browaru: – budynek browaru – budynek magazynowy – budynek II 3. Wielki Młyn Mały Młyn ul. XVIII w.1959 137/86 18.12.1959 138/87 18.02.1972 479/337 14. XIX w. XVI. XVI/XVII w. Bednarska ul. Ołowianka 9–11 „ 9 „ „ „ 10 11 14 XVII/XVIII w.1971 562/429 30.09.1971 540/391 6.1968 479/386 24. 12. Motławska 2 ul.1956 562/428 30. XVII w. Bytowska 1 ul. 1760 541/392 6.08. Kartuska 215 1 poł.06.10.06.1990 61/43 29.1971 139/88 18. Szafarnia 9 ul.1971 479/336 14.12.02.1967 k.1967 581/449 27.1971 541/462 3.10.1972 452/331 27. „ 111 1813 1771 1821 ul. poł. 4. 1962 2 poł.1971 478/270 14. spichlerz Królewski spichlerz Nowa Pakownia spichlerz spichlerz Kuźnia (ruina) spichlerz Arka Noego (ruina) ul. 8.11. młotownia (kuźnia wodna) zespół młyna Emaus – młyn Emaus – dom mieszkalny 5. Szpitalna 4 ul.06. 6. 2.1959 7. „ „ 58 67/68 XVIII w.1971 580/448 27. 1813 539/390 6.1972 541/1093 15.4. XVII.1972 578/446 27. ul.09.09. Grodzka 16 ul.06.01. pocz. 6. 10. 1606–1608 poł.01.1971 5. 1660 11. 176 .

1747. Ołowianka 1 986/848 18.1983 Oliwa.1981 529/886 30. Grodza Kamienna 1619–1623. Siennicka 25 1910–1920 1734/A-1230 14. XIV w. 3 bramy boczne.09. Siennickiej. k. 1029/881 1. XIX w.2002 177 . zespół dawnych warsztatów kolejowych – hala napraw lokomotyw – hala napraw wagonów – kuźnia miedzi i mosiądzu – kuźnia. Przegalińska 60 1889–1895 1645/A-1178 14. obręczarnia. kiosk – portiernia – budynek dyrekcji – stołówka i sklep zakładowy Pruszcz Gdański – Stara Motława ul.1996 ul. poł.11.05.03. Angielska Grobla 19 k. zespół zabudowań zakładów mięsnych: − budynek restauracji − budynek zarządu rzeźni − hala skupu małego bydła − budynek dezynfekcyjny − przetwórnia i gotowalnia − hala uboju krów − stajnia i powozownia − hala uboju bydła spichlerz − 11.7. XIX w. resorownia – kotłownia – wieŜa ciśnień – warsztaty szkolne – mur wzdłuŜ ul.12. z bramą główną. 8. zespół Śluzy Kamiennej: – Śluza Kamienna z grodzami – młyn kanał rzeki Raduni ul. Grunwaldzka 535–537 1870 1576/1139 16.1969 zespól elektrociepłowni „Ołowianka”: – budynek główny – budynek socjalny – dom mieszkalny I – dom mieszkalny II 10. zespół śluzy komorowej Przegalina Północna na Martwej Wiśle: – urządzenia terenowe śluzy(kanał i komora przeciwpowodziowa) – nabrzeŜe południowe – nabrzeŜe północne wraz z budynkami 13. 9.1983 ul. 495/335 1. zespól dawnej fabryki mydła: – dom mieszkalny pracowników fabryki – budynek produkcyjnomieszkalny 12.08.01. ul. 2 poł.1997 ul. XIX w.

ul. – grobowiec (ohel) ul. Dąbrowskiego i Giełguda ul. pomnik Jana III Sobieskiego 2.11.2006 1 poł. Cmentarna i Stoczniowców 2 poł.12.08. obecnie komunalny) – cztery bramy.1999 3. latarnia morska Nowy Port tzw. miejsce pochówku ofiar II wojny światowej cmentarz w Oliwie (ewangelicki i katolicki. XIX w. cmentarz garnizonowy i nowy BoŜego Ciała (obecnie komunalny): – kaplica cmentarza – dom mieszkalny dozorcy Cmentarz-pomnik Bohaterów Zaspa.1984 J.1985 3. Opacka i CzyŜewskiego 1832 (katolicki).1988 1699/A-1206 6. Chrobrego 2 poł. Targ Drzewny plac Solidarności 1897 1980 brak/B-236 5. POMNIKI I MIEJSCA PAMIĘCI 1. 1067/904 3. 1835 (ewangelicki) 4. Dąbrowskiego 2 " ul.14. ul. załoŜony w 1895 1063/907 28. XVIII w. Szarnlewskiego – wieŜa obserwacyjna I bunkier ul.04.2001 178 . Westerplatte 1939 1724/A-1219 17. furty i relikty ogrodzenia – kaplica cmentarna – kostnica nieczynny cmentarz Ŝydowski na Chełmie. XIX/XX w.02. Przemysłowa 6a I. plac Solidarności: – pomnik Poległych Stoczniowców – mur wzdłuŜ północnej pierzei placu – brama nr 2 Stoczni Gdańskiej – sala BHP (dawny magazyn torped) pole bitewne na półwyspie Westerplatte w Gdańsku – wartownia nr 1 – wartownia nr 3 – koszary – wartownia nr 6 – placówka „Fort” – placówka „Elektrownia” – pl. XIX/XX w. 1134/982 20. Kilińskiego 25 – warzelnia – portiernia – stajnia – maszynownia – magazyn zboŜowy – budynek socjalny – budynek fermentacji – piwnice wodne – magazyn surowców pomocniczych – transformatorownia – willa dyrektora – budynek dyrekcji 15. zespół browaru w Gdańsku Wrzeszczu ul. 1735/A-1222 10.10. XIX w.2002 1893–1894 1797/– 30.04. wieŜa pilotów ul.01. kpr.10.1986 1079/919 10. CMENTARZE 1.1984 2.

śuraw Portowy. 1) 2) 3) 4. Obszary: miejsce pamięci: miejsce wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. fragmenty Stoczni Cesarskiej wraz z obszarem wokół placu Solidarności i sali BHP. 1) 2) 3. Dwór Artusa z fontanną Neptuna. Zespół Przedbramia ul. w odniesieniu do miejsca pamięci Westerplatte – fragmenty dzielnicy Nowy Port połoŜone nad kanałem portowym oraz teren połoŜony na wschód i południe od twierdzy Wisłoujście. Dwór Bractwa św. kościół Mariacki z kaplicą Królewską i plebanią. Obiekty i obszary postulowane do umieszczenia na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO 1.6. Długiej. miejsce pamięci: fragment Stoczni Gdańskiej związany z powstaniem „Solidarności”. 1) 2) Obiekty: Brama WyŜynna. Złota Brama. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 2. Ratusz Głównego Miasta. teren wokół Westerplatte oraz twierdza Wisłoujście. Zielona Brama. Strefa buforowa: teren Głównego Miasta w granicach fortyfikacji średniowiecznych. 179 . Dom Uphagena. wraz z pomnikiem Poległych Stoczniowców i Salą BHP. Jerzego. Strefa ochrony konserwatorskiej i widokowej: w odniesieniu do zespołu zabytków Głównego Miasta i miejsca pamięci Stocznia Gdańska – obszar w granicach pomnika historii.

Wrzeszcz Górny zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna układ urbanistyczny dzielnicy przedmiejskiej z mieszaną zabudową mieszkaniową i rzemieślniczą układ urbanistyczny dzielnicy przedmiejskiej z zabudową jednorodzinną i ogrodami eklektyzm. XIX i pocz. Gomółki. Krzemienieckiej. i 30. zachodzie i południu. XX w.. lata 20. XX w. XX usługowa w. M. południową granicę stanowi ul. Wykaz zespołów zabytkowych do ochrony mocą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kopernika i Chodowieckiego.i modernizm jednorodzinna z duŜą ilością lata 30. pocz. po zachodniej stronie Motławy: na północ od ul. Stary Chełm zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa jedno.7. Starogardzka pomiędzy ulicami Chopina. eklektyzm. 5. Lotników Polskich i sąsiednich ulice Wileńska i Grodzieńska zespół parków pocmentarnych po obu stronach al. do ul. XX w. Orunia i Stare Szkoty układ urbanistyczny dzielnicy przedmiejskiej z zabudową jednorodzinną i ogrodami układ urbanistyczny dzielnicy przedmiejskiej z mieszaną zabudową mieszkaniową. A. Zespoły urbanistyczne Nr 1. zabudowa XIX i pocz. XX w. Gdańskiego Kolejarza pomiędzy krawędzią wysoczyzny morenowej na zachodzie a ciągiem ulic Przy Torze – śuławska. modernizm wielorodzinna. załoŜenie układu k. 2. zabudowa pomiędzy ulicami Traugutta. rzemieślniczą i przemysłową lata 30. 10. Tarniny. XX w. wielo. 180 . zabudowa II poł.i eklektyzm. 4. XX w. a ulicami Hynka. Zwycięstwa. Zawodzie. 12. zabudowa usługowa wraz z zespołem parków pocmentarnych modernizm lata 30. Dębinki. StrzyŜa Górna zabudowa mieszkaniowa wielo. 7. Słowackiego i Grunwaldzką (łącznie z terenem jednostki Typ zabudowy Czas powstania zabudowa mieszkaniowa. Zespół urbanistyczny Siedlce Lokalizacja wzdłuŜ ul.i jednorodzinna modernizm. Lwowską i Baczyńskiego na północy zabudowa pomiędzy torami kolejowymi a skrajem lasów wysoczyzny morenowej pomiędzy ulicami Uczniowską i Marynarki Polskiej a wysypiskiem popiołów EC II po wschodniej stronie Motławy: na północ od linii kolejowej. Zwycięstwa pomiędzy terenami kolejowymi na wschodzie. przełom XIX i XX w. XVIII w. i 30. na zachód od al. Odrzańskiej. Letnica 9. na stokach wzgórz morenowych jednorodne osiedle mieszkaniowe na szczycie morenowym pomiędzy ulicami Otwartą. XX w. początki układu XV w. XX w. modernizm lata 30. zieleni zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna modernizm lata 30.i wielorodzinna. Schuberta i Wagnera rejon ulic Worcella. XX w. Arciszewskiego.. Olszynka lata 20. Kartuskiej oraz tereny połoŜone na północ od niej. Wrzeszcz Dolny Zabudowa mieszkaniowa jedno. oraz lata 30. XX w. XIX i pocz. modernizm II poł. Rudniki (Knipawa) 11. Sitowie. Wschodniej i na wschód od średnicowej linii kolejowej zespół zabudowy ulic Miałki Szlak. Suchanino 3. Diabełkowo zespół zabudowy Wielkiej Alei 6. 8. ŁuŜyckiej.

oraz XX w. przełom XIX i XX w. i 30. Szadółki 3. nieliczne budynki o wartościach kulturowych.. Przymorze. zabudowa siedliskowa i jednorodzinna wolno stojąca z Goplańskiej XIX i XX w. Słupską i Szczecińską rejon ul. zabudowa wielorodzinna i osiedle początek i lata 30. Świerkowej nieumieszczony w rejestrze zabytków pomiędzy ul. 6. zachowany nadbrzeŜnym układ urbanistyczny wieś połoŜona na polderze. Wałowej. osiedle Arkońska 18. Przegalina (łącznie z zabudowa siedliskowa i jednorodzinna wolno stojąca – nieliczne budynki o wartościach kulturowych z przełomu XIX i XX w. wojskowej) pomiędzy ulicami Bora Komorowskiego.i jednorodzinna modernizm. Przebiśniegowej i Niepołomickiej wieś ulicowa wzdłuŜ ul.. zachowany układ urbanistyczny wsi wzdłuŜ ul. przełom XIX i XX w. Śródmieście Śródmieście ul. wzdłuŜ zachowana zabudowa siedliskowa o duŜej wartości wału Wisły kulturowej z końca XVIII. Goplańskiej wieś wielodroŜna rozłoŜona wzdłuŜ zabudowa siedliskowa. na południe od ul. Oliwa Dolna 14. zachowany układ urbanistyczny wzdłuŜ wału Przekopu Wisły. XX w. XX w. Chłopską.i wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa jedno. zachowany wieś ulicowa z reliktami dworu. Łostowice 4. Warszawską oraz ulica Cedrowa centrum wsi z placem centralnym i ulicami Lubowidzką.. zabudowa mieszkaniowa jedno. XX w. XIX i XX w. lata 20. 20. Obszar Ujeścisko Granice centrum wsi owalnicowej pomiędzy ulicami: Kielecką. Lubelską. lata 20. 15. Chwaszczyńskiej rejon ul. Młyniska 19. osiedle społeczne z lat 30. układ Dolne Młyny i Matemblewskiej urbanistyczny wsi bardzo słabo czytelny wieś rybacka połoŜona wzdłuŜ wału zachowana zabudowa siedliskowa o duŜej wartości Przekopu Wisły oraz wzdłuŜ ulic kulturowej z przełomu XIX i XX w. Sobieszewo 8. i 30.. oraz lata 20. Niepołomickiej i Przebiśniegowej 181 . Okrąg. jednorodzinna wolno stojąca.13. Nowiec – Brętowo – Matemblewo Świbno 7. Kiełpińskiej. Świętokrzyskiej oraz relikty folwarku z resztkami parku i stawem przy ul. Polanki a Wita Stwosza.. zachowany układ urbanistyczny wsi wokół placu 2. XX w.. Oliwa ul. Robotniczej rejon na północ od ul. Świerkowa 17. ulic: Potokowej. Pastoriusza) w.. przełom XIX i XX w. i I poł. Oliwa Gospódka Polanki 16. nie wpisany do rejestru zabytków rejon ulic Siennickiej i Pastoriusza zabudowa mieszkaniowa wielo.i wielorodzinna oraz współczesna wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zabudowa jednorodzinna i małe domy mieszkalne zabudowa wielorodzinna zabudowa wielorodzinna zabudowa wielorodzinna i usługowo-przemysłowa przełom XIX i XX w. XX w. Derdowskiego fragment Starej Oliwy przy ul. i 30. B. Grunwaldzkiej i Pomorskiej pomiędzy ul. zachowany układ urbanistyczny wsi wokół stawu zabudowa siedliskowa i jednorodzinna wolno stojąca – nieliczne budynki o wartościach kulturowych z przełomu XIX i XX w. Twardej. Goszyńską i Jabłoniową Typ zabudowy wolno stojąca zabudowa jednorodzinna – nieliczne budynki o wartościach kulturowych pochodzące z przełomu XIX i XX w. potokiem Oliwskim i średnicową linią kolejową rejon ul. wzdłuŜ ul. Wałowa Przeróbka 21. XX społeczne (ul. Kiełpino Górne 5. XX w. Boguckiego nieliczne budynki o wartościach kulturowych. przełom XIX i XX w. układ urbanistyczny w tej części w znacznej części przekształcony wieś rybacka – wielodroŜna i zachowana zabudowa siedliskowa oraz budynki o osiedle letniskowe pomiędzy charakterze małomiasteczkowym i kuracyjnym o Martwą Wisłą a lasem wartościach kulturowych z XIX i XX w. wzdłuŜ ulic: Świętokrzyskiej. wybudowana na Boguckiego i Świbnieńskiej wale przeciwpowodziowym Przekopu Wisły. CzyŜewskiego. i I poł. zachowany układ urbanistyczny wzdłuŜ ul. Zespoły ruralistyczne Nr 1.

Po Schodkach. Osowa 18. Kokoszki Św. zabudowa Przemian przewaŜnie współczesna lub przedwojenna w bardzo złym stanie technicznym. oraz modernistyczne w. w osiedle przyzakładowe. Falck Polonusa. zachowany układ urbanistyczny Kazimierza Pułaskiego i Łamaną wielodroŜna wieś połoŜona na częściowo zachowany układ urbanistyczny. Wojciech Wieś ulicówka wzdłuŜ ul. Południową. Przeróbka 14.. Górki Zachodnie 11. oraz połoŜona przy przeprawie przez układ urbanistyczny osady Wisłę wieś rolniczo-rybacka połoŜona zachowana nieliczna zabudowa siedliskowa oraz wzdłuŜ drogi na Mierzeję Wiślaną budynki o charakterze podmiejskim i o wartościach przekształcająca się od końca XIX kulturowych z początku XX w. Stromej i Rzecznej zachowany układ urbanistyczny oraz relikty zabudowy zachowana zabudowa siedliskowa z początku XX w. zachowany układ urbanistyczny wzdłuŜ Wisły wielodroŜna wieś rybacka połoŜona zachowana zabudowa siedliskowa o duŜej wartości wzdłuŜ brzegu Martwej Wisły kulturowej z XIX i XX w. Górki Wschodnie 10. Owczarnia Matarnia układ urbanistyczny wzdłuŜ wału Wisły. zachowany układ urbanistyczny wzdłuŜ Wisły osada rzemieślniczo-rybacka zachowane relikty zabudowy z początku XX w.Sobieszewską Pastwą) 9. wieś ulicówka folwarczna połoŜona zachowany układ przestrzenny.. w złym stanie. w znacznej części ulicami Brzeźnieńską. układ urbanistyczny słabo wzdłuŜ ulic Tamka. Stogi 13. połoŜona wzdłuŜ ulic Siennej i Bajki wsie ulicówki połoŜone wzdłuŜ zachowana zabudowa siedliskowa o duŜej wartości Kanału Raduni i Traktu Św.. Maćkowy 16. Stokłosy rozproszona zabudowa wsi na wzgórzach – nieobjęta wpisem do rejestru zabytków. Krakowiec 12. rozproszone (typowe dla śuław) zabudowania wsi Sobieszewska Pastwa wieś rybacka połoŜona wzdłuŜ zachowana zabudowa siedliskowa o duŜej wartości brzegu Wisły kulturowej z XIX i XX w. przy ulicach Batalionów Chłopskich. wzdłuŜ zabudowa siedliskowa z przełomu XIX i XX w. 21. nieliczne zachowane wzdłuŜ ulic Jesiennej i Agrarnej budynki z pocz. o wartościach kulturowych. ulic Otomińskiej i Kielnieńskiej zabudowa folwarczna przy ulicach zachowany układ urbanistyczny z niewielką ilością Owczarnia i Meteorytowa zabudowy z początków XX w. Brzeźno 17. kulturowej z XIX i XX w. nieliczna brzegu Jeziora Osowskiego. Lipce 15. zachowany czytelny układ urbanistyczny. w osiedle podmiejskie połoŜone osiedla z lat trzydziestych. 20.. czytelny Jodłowej i Sówki wieś rolniczo-rybacka połoŜona zachowana nieliczna zabudowa siedliskowa oraz wzdłuŜ drogi na Mierzeję Wiślaną budynki o charakterze podmiejskim i z początku XX w. czytelny układ urbanistyczny 182 . w rejonie przeprawy przez Wisłę. zachowany układ Wojciecha urbanistyczny wieś ulicówka połoŜona wzdłuŜ ul. 19. w miarę czytelny układ przekształcająca się od końca XIX urbanistyczny w. XX w. relikty załoŜenia folwarcznego wieś rybacka połoŜona wzdłuŜ zachowana zabudowa siedliskowa o duŜej wartości brzegu Zatoki Gdańskiej pomiędzy kulturowej z przełomu XIX/XX w.

Kępna al. 27. Kokoszki ul. ul. Zakopiańska – Bema Stare Szkoty. Barbary Nowy Salwator Reformatów Św. Uphagena Orunia. Srebniki Orunia. Jasień pomiędzy ulicami Zwierzyniecką. Wieniec na Wyspie Sobieszewskiej 183 . ul. 14. ul. ul. 28. 4. Serca Pana Jezusa Św. Zwycięstwa cmentarz nieuŜytek nieuŜytek park nieuŜytek nieuŜytek park D. 21. Jerzego Św. 24. całość w dobrym stanie. Zespoły dworsko-parkowe i folwarki Nr Zespół Granice 1. 3. Józefa i Brygidy Św. 22. Nazwa Św. Kartuska Siedlce. Jerzego (nowy) Sobieszewo. ul. całość w dobrym stanie. 10. 6. drewniany budynek mieszkalny. 5. 16. 19. 29. Stokłosy 5. Giełguda Matarnia Orunia. ul. zabudowa gospodarcza wtórna zachowany budynek dworu. 11. 18. Hallera Wrzeszcz. Giełguda UŜytkowanie cmentarz park park cmentarz teren przy kościele park cmentarz park cmentarz cmentarz park cmentarz nieuŜytek cmentarz park cmentarz teren przy kościele nieuŜytek nieuŜytek cmentarz nieuŜytek cmentarz 23. całość w znacznym stopniu zdewastowana zachowany budynek dworu. 26. Cedrowa Stogi. Brzegi al. Kościuszki parki Wrzeszcz. Antoniego centralny Srebrzysko Św. ul. 12. Biskupa Andrzeja Wronki Grodzisko. 7. ul. Traugutta Wrzeszcz. WieŜycka Obecne zainwestowanie zachowany znacznie przebudowany budynek dworu (zamieszkały przez kilka rodzin) oraz relikty parku. ul. zdewastowany budynek dworu i relikty parku. 8. całość zdewastowana zachowany. Gościnna Stare Szkoty. 3. ul. Cmentarze i parki Nr 1. Otomińska Wrzeszcz. ul. zabudowa mieszkalna folwarczna (czworaki) oraz znaczne relikty parkowe. ewangelicki Chrystusa Króla Św. Walentego (nowy) Św. katolicki Krakowiec Zespół Cmentarzy (9 cmentarzy) Najśw. Franciszka Zbawiciela Św. Turystyczna ul. ul. Trakt Św. 17. Nowotna Kiełpino Górne. wymaga konserwacji 2. wymaga konserwacji zachowawczej i rewaloryzacji parku zachowany budynek dworu. 13. ul. Zwycięstwa Brętowo. 15. Boskiej Saletyńskiej (pomenonicki) Ujeścisko. 25. ul. ul. 9. Jana Chrzciciela Ŝydowski Związku Wolnoreligijnego (pomnik poległych Ŝołnierzy radzieckich) Francuski Leśny Urania park Uphagena park Schopenhauerów ogród Szwajcarski park Steffensa Lokalizacja cmentarze KrzyŜowniki. ul. Jasieńską i Kuszników pomiędzy ulicami Jabłoniową a Przywidzką ul. 20. 2. ul. ul. ul. zabudowania gospodarcze i park oraz ogród. Traugutta Grodzisko. Ignacego M. Cygańska Góra Wrzeszcz. ul. ul. Słowackiego Brzeźno. Rębowo Zakoniczyn 4.C. Wojciecha Stare Szkoty. Turystyczna ul. Ramułta ul. Starodworska Siedlce. Stoczniowców Chełm. mieszkalne czworaki i park oraz ogród. Brzegi Sobieszewo. ul.

11. 15. Zwycięstwa ekspozycja fortyfikacji twierdzy Wisłoujście. ogródki działkowe 2. Sobieszewska Pastwa Srebrzysko na polderze Wyspy Sobieszewskiej 7. 3. Czerwonego Mostu i Rudnik tereny wzdłuŜ ul Elbląskiej od wiaduktu przy moście wantowym do Opływu Motławy tereny postoczniowe pomiędzy Martwą Wisłą a ulicami Wałową i Jana z Kolna. 184 . 9. zachowany układ ścieŜek park leśny ze szczątkowo zachowanym układem ścieŜek Trójmiejski Park Krajobrazowy park leśny na terenie ogrodu zoologicznego Trójmiejski Park Krajobrazowy Trójmiejski Park Krajobrazowy Trójmiejski Park Krajobrazowy zieleń nieurządzona. Jaśkowa Dolina zespół Doliny Radości zespół Doliny Radości zespół Doliny Radości zespół Doliny Radości zespół Doliny Radości dolina i zbocza wokół parku Oruńskiego F. Dolina Czystej Wody Dolina Radości dolina parku Oruńskiego Wrzeszcz. 12. Lokalizacja Wrzeszcz. 4. ekspozycja zespołu pielgrzymkowego i dawnej wsi Święty Wojciech ekspozycja zespołu zabudowy ul. 6. 13. 4. 14. Nazwa Jaśkowy Las – Gaj Gutenberga. Sobieskiego i Do Studzienki ul. łącznie z widokiem z mostu wantowego tereny placu Zebrań. Przemian pomiędzy ul. obszaru kolejowego i stoczni umoŜliwiające widok na halę traserni tereny połoŜone na południe i wschód od twierdzy pomiędzy fosą zewnętrzną a ul. 5. Kolonii Jordana i Kolonii Przybyszewskiego fragmenty terenu parku Steffensa. Srebrniki 8. Miedza i Olszyńska ul. Królewska Dolina KrzyŜowniki pomiędzy ulicami J. po obu stronach zespołu 2. 7. Wojciech i zespołu sakralnego połoŜony częściowo na Wysoczyźnie (do ul. 3. Nazwa ekspozycja sylwety historycznego Gdańska z dominantami wysokościowymi od strony południowej i wschodniej ekspozycja sylwety historycznego Gdańska z ciągu ul. 7. Batalionów Chłopskich). Elbląskiej ekspozycja sylwety historycznego Gdańska od strony północnej ekspozycja fortyfikacji Grodziska od strony Wrzeszcza ekspozycja hali Stoczni Gdańskiej od strony al. Kartuska 10. Jaśkowy Las – Góra Jana Dolina Ewy Dolina Leśnego Młyna Dolina Renuszewska. Teatr Leśny. Jaśkowa Dolina Zainwestowanie park leśny z elementami architektonicznymi – pomnik Gutenberga. 6. Przebiśniegowa i Wielkopolską ul. Jaśkowa Dolina Obszar tereny śuław Gdańskich połoŜone na północ od linii kolejowej do Portu Północnego obejmujące fragmenty Olszynki. na terenie dawnego załoŜenia dworskiego relikty zabudowy folwarcznej niewpisane do rejestru zabytków zachowany fragment parku ze stawem oraz relikty zabudowy gospodarczej relikty budynków relikty parku relikty parku relikty budynków i parku E. Zespoły historycznego krajobrazu kulturowego Nr 1. 8. Swojska ul. zachowany układ urbanistyczny niezbyt czytelnie zachowany układ z zabudowaniami szpitala i dworem wpisanym do rejestru zabytków park wchodzący w skład zespołu ze wzgórzem widokowym relikty parku oraz wtórna zabudowa z końca XIX w. uprawy. Goplańska pomiędzy ulicami Niepołomicką. 8. folwark Kiełpino Górne Łostowice Maćki Olszynka Młyniska Owczarnia ul. Owczarnia zachowawczej i rewaloryzacji parku zachowany budynek dworski i zabudowania gospodarcze z reliktami parku. ul. Pokładową teren wokół dawnej wsi Św.6. 5. Strefy ochrony ekspozycji Nr 1. częściowo na terenach śuław tereny Jaśkowego Lasu.

Pokładową Typ zabudowy betonowe bunkry baterii i stanowiska obserwacyjne z pocz. Zespół umocnienia Zatoki Gdańskiej Lokalizacja Baterie NadbrzeŜna. Wita Wrzeszcz zachowany zespół modernistycznej Stwosza zabudowy zajezdni z lat 30. relikty murowanych obiektów baterii. 3. 9. zbiorniki na wodę Orunia zespół podziemnych zbiorników na wodę pitną z II poł. 5. koszary przy ul. częściowo w rejestrze zabytków latarnia morska Nowy Port zachowany w dobrym stanie zespół obiektów nawigacyjnych nad kanałem portowym budynek urzędu pocztowego w Porcie Letnica Polski Urząd Pocztowy w Porcie Gdańskim Gdańskim o ciekawej klasycystycznej architekturze. Grunwaldzką Brzeźno. XX w. zabytków Szymanowskiego i al.. 11. ul. w bardzo eksponowanym miejscu zajezdnia tramwajowa przy ul. XX w. XIX w. Zelwerowicza betonowe bunkry baterii z pocz. Traugutta teren wokół cmentarza ograniczony ulicami Ciołkowskiego. na północ od ul. Zespoły militarne Nr 1. 10. XX w. wpisanego do rejestru zabytków tereny byłych cmentarzy na wschód i południe od zespołu wpisanego do rejestru zabytków oraz wzgórze na południe od ul. Chrzanowskiego. zachowany częściowo układ kompozycyjny oraz budynki produkcyjne. obiekty inŜynierskie obiektami inŜynierskimi i budynkami (wiadukty i mosty). 11. Zespół poldery Lokalizacja Wyspa Sobieszewska 2. pomiędzy nabrzeŜem a ul. 4. administracyjne i willa dyrektora relikty gazowni Gdańsk. XX w. relikty zabudowy przemysłowej z końca XIX Wałowej i pocz.. Typ zabudowy tereny rolnicze połoŜone na poziomie morza z siecią kanałów odwadniających i zabudową siedliskową. czytelny układ kompozycyjny ujście Wisły Śmiałej Górki kamienna grobla wzdłuŜ Wisły Śmiałej zespół Śluzy Płonia Płonia relikty zabudowy. zabudowania dworcowe (Kiełpinek) parowozownia Letnica relikty zabudowy zespołu parowozowni z wieŜą ciśnień Stocznia Cesarska Gdańsk. Chrobrego i Leszczyńskich fragment terenu między ulicami Grunwaldzką i Opacką G. Słowackiego 5. bateria wiejska relikty murowanych obiektów bastionu z połowy XIX w. Zatokowa. Szaniec Mewi 4. część ziemna w większości rozebrana pomiędzy ulicami fragmenty niewpisane do rejestru Słowackiego. 7. XX w. 12.. 185 .9. H.. Leśna i Wydmowa na wyspie Stogi na północ od Basenu Wolnocłowego w Nowym Porcie na Westerplatte. zachowany jeden zbiornik oraz budynki administracyjne i mieszkaniowe Zakłady Naprawcze Taboru Przeróbka zachowany w bardzo dobrym stanie zespół Kolejowego zabudowy przemysłowej z pocz. Wałowa relikty miejskiej gazowni z pocz. 8. bateria portowa 3. ul. umocnienia brzegu linia kolejowa Wrzeszcz – Stara Piła z Wrzeszcz – Kokoszki nasypy i wykopy trasy. Zespoły przemysłowe i obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej Nr 1. ich relikty. XX w. część ziemna w większości juŜ nie istnieje 2. 6. ekspozycja zespołu zabudowy Politechniki Gdańskiej od strony południowo-wschodniej ekspozycja cmentarza-pomnika Na Zaspie ekspozycja zespołu pocysterskiego w Oliwie od strony północnej 10.

Numer stanowiska wg oznaczenia Muzeum Archeologicznego w Gdańsku 98 89 36 20 18 16/1 16/2 16/3 2/1 2/2 . 19. 28. 13. ElŜbietańską a Korzenną Stare Miasto – ul. Kowalskiej i Targu Drzewnego – ul. Podwale Staromiejskie. koło schronu Stare Miasto – ul. 39. 21.8. 5. 35. Igielnicka Stare Miasto – ul. 46. Tokarska Główne Miasto – naroŜnik ul. Karmelicką a Podwalem Grodzkim Główne Miasto – ul. Hucisko i Nowe Ogrody Główne Miasto – ul. 37. 16. 15. Igielnickiej. 29. JałmuŜnicza Długie Ogrody – teren szkoły nr 4 przy ul. 24. Łąkowej 186 . Św. 33. śabi Kruk Główne Miasto – Wielka Zbrojownia Główne Miasto – Wały Jagiellońskie Stare Przedmieście – ul. Św. 1. Wykaz stanowisk archeologicznych Lp. 36. Długie Ogrody. 14. Wałowa. Armii Krajowej Kanał Raduni – odcinek od ul. 43. 27. Barbary do ul. 20. Chlebnicka – zaplecze Dworu Artusa Kanał Raduni – w rejonie syfonu pod koleją przy ul. 18. Podwale Staromiejskie 82 Stare Miasto – ul. Kobzdeja pomiędzy ul. Długa 12 Stare Przedmieście – teren szkoły nr 67 przy ul. 45. 7. Wielkie Młyny do ujścia Kanał Raduni – pomiędzy ul. 42. 9. 8. Toruńska na odcinku pomiędzy ulicami Okopową i śabi Kruk Nowe Ogrody – rejon dawnej bramy Nowych Ogrodów u zbiegu ulic Nowe Ogrody. Igielnicka 2–4 i Podwale Staromiejskie 71–78 Stare Miasto – ul. 32. 2. U Furty – działki nr 66/7 i 66/11 Główne Miasto – ul. 22. 11. Rajskiej od Wielkiego Młyna do istniejącej zabudowy Główne Miasto – ul. Szeroką a Targiem Węglowym Targ Rakowy Główne Miasto – Długi Targ 39/40 Dolne Miasto – bastion Wilk Stare Miasto – zachodnia strona ul.3 2/ 4 . 38. 23. 34. 25. 44. 41.5 2/6 . 31. 6. Sadowej i Łąkowej Nowe Ogrody – rejon ul. Garbary 1 Dolne Miasto – rejon ul. 26. Powstańców Warszawskich i Pohulanka Długie Ogrody – przy ul. Długie Ogrody 30 Długie Ogrody – wylot ul. 3. Elbląskiej 67 Dolne Miasto – ul. Trójcy 5 i Kładki 24 Stare Miasto – wyspa przy zachodniej elewacji Wielkiego Młyna Stare Miasto – na placu naprzeciw dworca kolejowego wyspa Ostrów Długie Ogrody – naroŜnik miedzy ulicami Długie Ogrody i Szopy i Szafarnia Główne Miasto – zaplecze budynku ul. róg Olejarnej (dawne numery 69– 71) Stare Miasto – ul. 17. Ułańskiej. Szeroka 29 Dolne Miasto – Bastion śbik Stare Miasto – ul. 40. 10. na zapleczu szkoły muzycznej Stare Przedmieście – ul. 12. 30. Kowalska 2/8 wyspa Spichrzów ul. 4. na południe od Bramy śuławskiej Długie Ogrody – przy ul. Podwale Staromiejskie Stare Miasto – na terenie Dworca Głównego Główne Miasto – teren pomiędzy basztą Jacek a halą targową Stare Miasto – skwer D. Olejarna Stare Miasto – placyk przy ul. Długie Ogrody Długie Ogrody – przy ul.7 2/8 2/9 91 68 61 104 101 100 99 17 97 96 95 94 93 92 15 90 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 Lokalizacja Stare Miasto – na placu naprzeciw dworca kolejowego oraz między ulicami ElŜbietańską.

54. 101. 74. ul. 51. 89. 83. 94. Trójcy Stare Przedmieście – ul. 77. Słodowników Główne Miasto – ul. 68. 88. 72 71 70 69 19 67 66 65 64 63 62 59 58 57 56 55 54 53 106/1 106/2 52 60 51/1 51/2 51/3 50/1 50/2 49 48 47 46 45 44 43/1 43/2 42 41 40 39 38 37 35 34 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 14 13 Zaroślak – rejon ul. 91. 49. 58. śabi Kruk Nowe Ogrody – na działce ul. 63. 50. 97. 86. Św. 67. 66. Kaletnicza 14–18 Główne Miasto – kamieniczki MH przy ul. 75. Pocztowa 1 (ogródek Ŝłobka) Główne Miasto – teren pomiędzy budynkiem UOP a Centromorem Główne Miasto – zaplecze komisariatu policji przy ul. Podmurze Główne Miasto – naroŜnik Podwala Przedmiejskiego i Słodowników Główne Miasto – rejon przedbramia ul Długiej i Złotej Bramy Główne Miasto – róg ulic Mariackiej i Grząskiej Główne Miasto – ul. Rogaczewskiego 12 Dolne Miasto – ul. Litewską a brzegiem Martwej Wisły Stare Miasto – rejon dawnego klasztoru brygidek. pomiędzy hotelem a zabudową mieszkaniową Stare Miasto – ul. 96. Piwna 119/121 Główne Miasto – ul. 98. 84. 71. Ducha Główne Miasto – teren zieleńca pomiędzy basztą Jacek a ul. Piwnej Główne Miasto – ul. Młyńska 21 Główne Miasto – ul. Zwycięstwa – rejon Bramy Oliwskiej Stare Przedmieście – kościół św. Za Murami Główne Miasto – ul. 81. Szeroka Główne Miasto – ul. 57. 76. 99. Szeroką Nowe Ogrody – na zapleczu budynku sądu Grodzisko Nowe Ogrody – zieleniec u zbiegu ulic Nowe Ogrody i Powstańców Warszawskich Długie Ogrody – nabrzeŜe kanału Na Stępce w rejonie ul. Ogarna Główne Miasto – ul. Kramarskiej Główne Miasto – ul. 65. 70. 80. 48. 55. 52. Dziewanowskiego Główne Miasto – ul. Litewską a brzegiem Martwej Wisły Reduta Płońska – wzdłuŜ brzegu Martwej Wisły pomiędzy mostem kolejowym a ul. 59. rejon mostu nad Nową Motławą Stocznia – rejon basenu stoczniowego Długie Ogrody – pomiędzy ul. Grobla IV 8 – dawny kościół św. Stolarska Długie Ogrody – ul. Jana wraz z działką Dolne Miasto – bastion śubr Dolne Miasto – bastion śubr 187 . Biskupiej Aniołki – al. 82. Krosna Stare Miasto – ul. 53. 56. 79. 103. 69. ul. 93. 90. 62. Mniszki Dolne Miasto – bastion Królik Stare Miasto – ul. 102. Powroźnicza 3 Główne Miasto – nad Motławą Stare Miasto – Na Piaskach 10 Nowe Ogrody – wykop kolejowy na wysokości ul. Szeroka Główne Miasto – Kaplica Królewska Główne Miasto – ul. 92. Piwna 29–30. Tarcice Długie Ogrody – pomiędzy ul. Zaułek św. Długa Grobla Główne Miasto – kościół św.47. 61. Bartłomieja – w rejonie kościoła Stare Miasto – ul. Toruńska. Heweliusza. 72. Ducha 67/71 Główne Miasto – ul. 60. 100. 64. 73. Rogaczewskiego i Na Stoku Dolne Miasto – bastion Wyskok Stare Miasto – ul. Długa 32 Główne Miasto – działka urzędu pocztowego pomiędzy ul Długą i Ogarną Martwa Wisła Stare Miasto – teren pomiędzy ulicami Heweliusza i Gnilną Stare Miasto – ul. Mydlarska – pierzeja zachodnia Główne Miasto – ul. 85. ElŜbietańska 10 Stare Miasto – ul. 87. 95. ElŜbietańska (tylna część działki Wały Jagiellońskie 36) Główne Miasto – plac pomiędzy pawilonem LOT a PasaŜem Królewskim Główne Miasto – ul. 78.

128. 147. 118. Kartuskiej Jasień – na południe od ul. 149. Kartuską Kozacza Górka w rejonie skrzyŜowania ulic Łódzkiej i Świętokrzyskiej Łostowice – na południowy wschód od wsi przy ul. na północny wschód od zabudowań wsi Jasień – na północ od wsi. Lubuskiej 152 Chełm – na północ od ul. 12 11 10 9 8 7/1 7/2 7/3 6 5 3 1 4 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 2 1 4 5 7 8 Wyspa Ołowianka Główne Miasto – ul. Kartuskiej i Otomińskiej Jasień – 800 m od zabudowy wsi w kierunku zachodnim. Niepołomicka Łostowice – ul. Tobiasza 7 Główne Miasto – róg ulic Straganiarskiej i RóŜanej Stare Miasto – kościół św. 141. 142. 125. 112. 108.104. 138. 132. 152. Niepołomickiej Łostowice Łostowice – ul. 157. 119. Warszawskiej Jasień – pole pomiędzy Kiełpinkiem a Jasieniem Jasień – wschodni brzeg jeziora Jasień Jasień – na wzniesieniu nad jeziorem Jasień Karczemki – rejon skrzyŜowania ul. 109. 150. 159. 121. Tobiasza 12 Główne Miasto – ul. 124. 140. 106. 143. Rycerską. WieŜyckiej Łostowice Zakoniczyn – na południe od zabudowań Kozacza Górka Kozacza Górka Łostowice wzniesienie przy ul. 115. 114. na południe od ul. 500 m od mostu Orunia 188 . 156. 131. Osiek 17 Główne Miasto – ul. 110. Lubuskiej 152 Lipce – na północ od ul. Kampinoskiej Chełm – ul. 135. 134. 137. 126. Lubuska 152 Chełm – na południe od ul. 136. 122. Niepołomickiej Łostowice – przy zachodniej granicy ogródków działkowych przy ul. 117. 158. Sukienniczą. 111. Niepołomicka Łostowice Łostowice Łostowice Łostowice – na południe od ul. 130. 113. 57–59 Ujeścisko Ujeścisko Ujeścisko – na zachód od ul. 155. 146. 127. Katarzyny z terenem przyległym Główne Miasto – kościół św. 151. 133. Mikołaja Stare Miasto – obszar między ulicami: Grodzką. 116. Łódzkiej Ujeścisko Ujeścisko – na północ od ul. 107. 123. Pohulanka – naprzeciw kościoła Chełm – ul. Wartką i Targiem Rybnym Stare Miasto – obszar między ulicami: Dylinki. 148. 139. 105. 53. 144. 145. Kartuskiej Jasień – Szadółki Jasień – miedzy jeziorem a ul. Starogardzkiej. Niepołomicka Łostowice – ul. 129. 120. Niepołomickiej Łostowice Łostowice Maćkowy – na zachód od ul. 153. Łódzkiej Ujeścisko – na zachód od ul. Kartuskiej Jasień – na polu. nad łąkami Jasień – na wschód od wsi i północ od ul. Na Dylach Stare Miasto – wzdłuŜ ul. 154. Podwale Staromiejskie 44b. Chlebnicka 48–50 Główne Miasto – działka Ratusza Głównego Miasta Główne Miasto – Targ Rybny 6–10 Stare Miasto – ul.

Modra. 169. 182. 191. 198. 161. koniec zabudowy Płonia Mała – nad Czarną Łachą Lipce – Góra Szubieniczna Lipce – rejon mostku nad Kanałem Raduni Lipce Św. 166. Wojciech Św. 192. Wojciech Św. 162. 171. Kartuskiej i Myśliwskiej Szadółki Szadółki Szadółki Szadółki – Rębowo Szadółki – Rębowo Szadółki – Rębowo Szadółki – Rębowo Zakoniczyn Olszynka – ul. Wojciech Św. Wojciech Św. 193. 201. 214. Wojciech – na wzgórzach przy granicy miasta Św. 163. Cienista 16a Orunia – ul. 181. 180. 170. 172. 199. 174. Na Szańcach. Wojciech 189 . 168. 207. Wojciech Św. 173. 186. 211. Dragana 21a Maćkowy Maćkowy – ul. 203. 177. 178. 167. 217. 209. Kapliczna Św. 205. Wojciech ogrody działkowe nad Radunią Św. Niepołomicka. 194. Wojciech – Trakt Św. 200. 204. 210. Wojciech – u podnóŜa wzgórza z kaplicą Św. 183. 212. Wojciech – teren kościoła Św. 9 10 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3 1 2 3 4 5 6 8 9 2 3 4 5 2 9 12 14 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Orunia – ul. 208. naprzeciwko bastionu Królik Płonia Mała – na terenie rafinerii. Wojciech – ul. Wojciech – wzdłuŜ obwodnicy wsi Św. Małomiejska Łostowice Chełm – ul. Smolna 13 Orunia – na terenie parku Oruńskiego Orunia – nad Motławą Św. 213. 165. 164. Kampinoskiej Zabornia – rejon ul. Wojciech Św. 216. 187. 176. przy pojemniku nr 6 Olszynka – ul. 179. 175. 450 m od wsi Maćkowy Maćkowy – ul. 184. Niepołomicka Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Maćkowy Orunia – po wschodniej granicy ogródków przy ul. 196. Wojciech – przy granicy z Rotmanką Chełm – ul. Wojciech Św. 190. Wojciech – wzgórze nad kościołem Św. 185. 215. 201. Wojciecha 446 Św.160. 197. 188. 195. 189. 206.

242. 225. 230. 236. 271. Kartuskiej Karczemki – przy ul. 262. Kartuską Kokoszki Kokoszki Kokoszki Smęgorzyno Smęgorzyno Smęgorzyno Smęgorzyno Letnica – ul. 254. Starowiejska 38 Górki Zachodnie – z dna Wisły Górki Zachodnie Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Matarnia Firoga Klukowo Klukowo Klukowo Klukowo Firoga Złota Karczma 190 . 256. 244. 257. 260. 232. 221. 241. Matemblewską i Potokową Kiełpino Górne – pole pomiędzy Kiełpinem i Karczemkami Kiełpino Górne – rejon kościoła Kiełpino Górne – na zachód od ul. 246. 223. 222.218. 252. 219. 251. 239. 245. 243. 233. 270. 234. 263. Wojciech Brzeźno – plaŜa na północ od mola Niedźwiednik – skrzyŜowanie ul. 265. 226. 229. 237. 258. 261. Otomińskiej Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne – w rejonie jeziorka Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne Kiełpino Górne Karczemki – przy ul. Otomińskiej Kiełpino Górne – na wschód od ul. 250. 275. 266. 235. 274. 259. 267. 253. 273. 238. 224. 247. 231. w rejonie zniszczonego mostu Brętowo – teren pomiędzy ul. 228. 240. Potokowej i Słowackiego nad potokiem Niedźwiednik – w lesie. 249. 19 2 1 2 5 1 3 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 3 21 22 23 24 25 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 16 2 4 3 6 7 8 1 Św. 227. 268. 248. Kartuskiej Kiełpino Górne Kiełpino Górne Bysewo Bysewo Kokoszki – między dworem a koleją Kokoszki – między dworem a ul. 269. 220. 264. 272. 255.

307. 299. 321. 319. Tysiąclecia 21 Srebrna Góra Chełm – ul. 314. 332. Myśliwskiej Migowo – rejon ul. Subisława nad potokiem Oliwa – ul. 291. 281. 280. 289. Piastowska Oliwa – ul. 331. Myśliborska 2) Osowa – ul. 320. Pomorska. 316. 329. 278. 325. 298. 313. 287. Myśliwskiej Migowo – na zachód od wsi Migowo – na zachód od wsi Jelitkowo – ul. 285. 306. 290. Kielnieńska 134 Osowa Osowa Osowa – na północnym brzegu Jeziora Wysockiego Osowa Osowa Osowa Owczarnia – przy Ŝwirowni Migowo – rejon ul. 279. 312. 303. Jakuba Oliwa – ul. rejon dworu Konradshammer Oliwa – ul. Myśliborska) Osowa Osowa Osowa – na północnym brzegu Jeziora Wysockiego Osowa – na północnym brzegu Jeziora Wysockiego Osowa Osowa Osowa – na północnym brzegu Jeziora Wysockiego Osowa Osowa Osowa – Kukawka (ul. 284. 311.ul. 300. 294. 2 3 1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 21 23 24 25 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 26 27 28 31 1 2 3 4 1 2 3 6 1 4 5 6 Złota Karczma Złota Karczma Aniołki – przystanek SKM Stocznia Oliwa – katedra Oliwa – park i pałac Oliwa – rejon kościoła św. 292. 288.276. Abrahama 124 Owczarnia Oliwa – ogródki działkowe. 302. Spacerowa u stóp Pachołka Oliwa – las. Barniewicka Osowa – Kukawka (ul. Chłopska 2 Oliwa – Osiedle Młodych w rejonie kotłowni Niedźwiednik – las przy drodze Pionierów Oliwa – Stary Rynek Oliwski 7 Jelitkowo – na brzegu morza w kierunku Sopotu Osowa – na wschodnim brzegu Jeziora Wysockiego Osowa – na północnym brzegu Jeziora Wysockiego Osowa – ul. 304. 323. 322. 277. rejon 141 Oliwa – na wschód od ul. 326. 282. Wita Stwosza 62 Oliwa – na terenie szpitala MW Oliwa Oliwa Oliwa Oliwa . 327. 328. 301. 305. 333. 286. 318. 296. 308. 317. Lubuska 152 Siedlce – róg ulic Bema i Wyczółkowskiego Siedlce – park przy fosie Nowych Ogrodów 191 . 324. Myśliborska) Osowa – na północ od Jeziora Osowskiego Osowa – Kukawka (ul. ul. 310. 309. 297. Piastowska 45–47 Oliwa – ul. 330. 315. 283. Chłopskiej 2 Oliwa – ul. 295. 293.

3 Stare Miasto – ul. 354. Subisława Oliwa – ul. 339. 378. Polanki 12 Stogi – na wydmach Stogi – na plaŜy Stogi – rejon dawnego wysypiska Wisłoujście – teren twierdzy z szańcem StrzyŜa Górna – róg ulic Wita Stwosza i DroŜyny Siedlce – na terenie szkoły budowlanej przy Powstańców Warszawskich Siedlce – rejon szpitala kolejowego Niedźwiednik – ul. Galaktyczna Główne Miasto – ul. 367. Orłowska śabianka – skrzyŜowanie ulic Pomorskiej i Chłopskiej śabianka – między PKP a ul. 363. 358. 350. 356. 372. 361. 371. 337. Krzemienieckiej 15 Letnica – na terenie dawnego jeziora Zaspa – ul. 347. 375. 362. 353. 338. 352. Słowackiego 105 Wrzeszcz – ul. Zielona Brama Główne Miasto – Długi Targ. 369. Polanki Oliwa – teren szpitala MW Oliwa – ul. Jaśkowa Dolina Aniołki – teren dawnego cmentarza przy torach kolejowych Wrzeszcz – StrzyŜa Górna Wrzeszcz – wzgórza na południe od ul. Jana Pawła II 20 Brzeźno śabianka – ul. 357. na terenie działek śabianka – w rejonie ul. Piastowska. 368. 355. 335. 370. Seredyńskiego 15 Dolne Miasto – na terenie koszar Osowa – ogródki działkowe Portowiec Osowa – ul. 344. 377. 376. 349. 364. 341. 7 1 1 2 3 7 4 5 8 12 1 2 3 1 2 3 5 6 9 10 2 2 3 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 8 105 107 102 33 10 11 120 103 109 121 13 Siedlce – róg ulic Kartuskiej i Jasnej Oliwa – Osiedle Młodych Oliwa – Osiedle Młodych Oliwa – teren Dworu III przy ul. 346. 366. Dom Holenderski Główne Miasto – plac u zbiegu ulic Świętojańska i Szklary Port Północny 192 .334. 374. 359. 373. Sieroca 2. 336. 340. Kaletnicza 5–7 Główne Miasto – Długi Targ. 342. 343. 351. Jesionowa Wrzeszcz – ul. Sopocka 7/8 Stare Miasto – ul. 360. Wałowa 27 Długie Ogrody – ul. Pomorskiej 42 Owczarnia – rejon Ŝwirowni Osowa Osowa Osowa Barniewice Osowa – ul. 348. 345. Sobieskiego Wrzeszcz – ul. 365.

Śląska 1969/72 ul. Rajska 6. I poł. Matki Boskiej Częstochowskiej kościół Najświętszej Marii Panny Królowej RóŜańca Świętego Hala Olivia 1980/84 ul. Wykaz dóbr kultury współczesnej Lp. XX w. budynek o funkcji naukowobadawczej zlokalizowany na niewielkiej działce o wyjątkowym wystroju elewacji modernistyczna rozbudowa budynku o formach historyzujących I poł. lat 70. Grunwaldzka ul. ElŜbietańska ul. Długa 15. Nowe Ogrody Targ Węglowy Uwagi 1. falowiec 1970/73 ul. skrzydło Akademii Sztuk Pięknych Instytut Maszyn Przepływowych II poł. kościół pw. Wały Piastowskie 5. Dom Technika 1969/73 ul. lat 60. WieŜowiec CTO. ul. monumentalne załoŜenie sakralne. 2. XX w. Wita Stwosza wolno stojący eksponowany budynek o formach socrealistycznych budynek socrealistyczny umieszczony w historycznej zabudowie Głównego Miasta ciekawy budynek modernistyczny wpisany w architekturę historyczną przykład współczesnej zabudowy usługowej nowoczesny fragment kampusu uniwersyteckiego 193 . Urząd Miejski Teatr WybrzeŜe 3.9. Nazwa obiektu Czas powstania 1948/49 1956/70 Lokalizacja Architektura ul. Zieleniak 1965/71 ul. Marynarki Polskiej ul. 14. wyjątkowy w swojej skali budynek mieszkalny – porównywany do jednostki marsylskiej Le Courbisiera bardzo ciekawe rozwiązanie obiektu sakralnego na małej działce w zabudowie z pocz. tzw. niespotykana technologia konstrukcji budynku bardzo ciekawy przykład architektury budynków uŜyteczności publicznej z lat 70. biurowiec Miastoprojektu centrum handlowe Manhattan Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego 1964/65 2003 2007 ul. 9. Wałowa pierwszy modernistyczny budynek w Gdańsku. 1949/51 ul. centralne o wyjątkowej architekturze przykład budynku uŜyteczności publicznej o ciekawej architekturze i konstrukcji pierwszy budynek o formach modernistycznych wybudowany na terenie Głównego Miasta. 13. XX w. nowe skrzydło Wojewódzkiego Archiwum Państwowego dawny Morski Dom Kultury (obecnie budynek biurowy) Poczta Główna 1949/50 ul. zachowany bez zmian bardzo dobry przykład współczesnej architektury w historycznym otoczeniu jeden z pierwszych budynków socrealistycznych o formach wywodzących się z architektury gdańskiej jeden z symboli współczesnej architektury gdańskiej. 16. Fiszera 12. lat 50. Marii Skłodowskiej-Curie 1971/76 ul. 17. 8. Dom Prasy 1949/50 Targ Drzewny 4. ul. Tkacka 11. XX w. Obrońców WybrzeŜa 7. XX w. Grunwaldzka 10.

Obrońców Poczty Polskiej osiedle VII Dwór (dawniej Osiedle Młodych) osiedle Małe Przymorze 1958/62 ul. 23. gen. 10. 1958/65 osiedle Grunwaldzka 1951/54 Dzielnica Mieszkaniowa Obrońców Poczty Polskiej budynek „Solidarności” 1979 1949 24. Grunwaldzka od ul. osiedle im. ul. Wały Piastowskie stosunkowo dobrze zachowane osiedle o formach socrealistycznych pierwsze całkowicie zaprojektowane osiedle modernistyczne zabudowa wkomponowana w dolinę Lasu Oliwskiego osiedle modernistyczne zachowany układ urbanistyczny i wystroje elewacji kompozycja przestrzeni placu z pomnikiem budynek związany z historią NSZZ „Solidarność” po 1989 r. 22. Michałowskiego. Bora-Komorowskiego ul. Miszewskiego do Dmowskiego Pomniki i miejsca pamięci pl. Kartuska 20. 25. Gęstość zaludnienia w 2005 r. VII Dwór ul. Śląska. Głęboka 21. 1957/63 ul. 1. ZróŜnicowanie przestrzenne zjawisk społeczno-gospodarczych (dane z 2002 r. według NSP) Ryc. osiedle Siedlce II 1951/54 Zespoły zabudowy ul. 194 . Chłopska. Chełmońskiego. Elbląska.18. ul. ul. Obrońców Poczty Polskiej ul.

Udział osób w wieku poprodukcyjnym w 2002 r. Ryc. 2. Udział dzieci w wieku 7–12 lat w 2002 r.Ryc. 195 . 3.

5. 196 .Ryc. Ryc.i więcej osobowych w 2002 r. Udział jednoosobowych gospodarstw domowych w 2002 r. 4. Udział gospodarstw pięcio.

7. 6. Udział rodzin niepełnych w 2002 r. 197 . Ryc.Ryc. Udział osób z wykształceniem wyŜszym w 2002 r.

Udział osób z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym w 2002 r. Ryc.Ryc. 8. 9. Aktywność zawodowa w 2002 r. 198 .

Udział ludności w wieku 30–49 lat utrzymującej się z samozatrudnienia poza rolnictwem w 2002 r. Ryc.Ryc. 10. 11. 199 . Relacja liczby bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym w 2005 r.

Udział gospodarstw domowych utrzymujących się z zasiłków z pomocy społecznej w 2002 r. Ryc. 13. 200 . 12.Ryc. Przeciętna powierzchnia uŜytkowa mieszkań na osobę w 2002 r.

Przeciętna powierzchnia uŜytkowa mieszkań w 2002 r. Ryc.Ryc. Powierzchnia uŜytkowa mieszkań na osobę w 2005 r. 14. 15. 201 .

17.) 202 . Udział mieszkań w zabudowie jednorodzinnej (stan na 2002 r.Ryc. Udział mieszkań własnościowych (stan na 2002 r. 16.) Ryc.

Ryc. 18. Udział mieszkań o powierzchni 30–39 m² zamieszkiwanych przez 2 i więcej gospodarstwa domowe w 2002 r. 203 . 19. Ryc. Udział mieszkań gminnych w 2002 r.

Ryc. 21. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jednostki urbanistycznej. Dynamika wzrostu liczby mieszkań w okresie: II półrocze 2002–2005 (stan NSP 2002 = 100) Ryc. 20. 204 . Mieszkania oddane do uŜytkowania w 2006 r.

Gdańsk m. Gdańsk m. Gdańsk m. Gdańsk m. Kanał A 36. 17. 16. 2. 23. 14. Wojciech Martwa Wisła Kanał Warzywód I Kanał Warzywód I Kanał A – polder Orunia Motława Opływ Motławy Kanał Rudnicki Kanał A – polder Rudniki Kanał A . Wykaz cieków podstawowych Lp. Marszałek woj. 31. Gdańsk m. Gdańsk m. Marszałek woj. Gdańsk 28. pom. Kanał B polder Przejazdowo Doprowadzalnik nr 1 38. 19. w sporze brak rozstrzygnięć m. 12. Gdańsk m. Gdańsk m. 21. Gdańsk m. Gdańsk m. 4. Gdańsk m. 27. Gdańsk m. 13. 8. Kanał G Kanał Gniła Łacha Kanał K Kanał K–1 34. 6. 10. 1. Gdańsk m. Gdańsk m. Marszałek woj. 24. Kanał B 29. Kanał D 30. Gdańsk m. 18. Kanał Ku Ujściu 35. Gdańsk m. 9. 5. Gdańsk m. pom. Gdańsk m. Gdańsk m. Gdańsk w sporze brak rozstrzygnięć Marszałek woj. pom. 7. pom. Gdańsk m. Marszałek woj. 32. 26. pom. Wojciech Potok Borkowski Kanał Warzywód I Kanał Warzywód II Kanał Warzywód III Kanał C polder Orunia Kanał A – polder Olszynka Kanał Rudnicki Kanał A Odbiornik Zatoka Gdańska Potok Oliwski Potok Oliwski Potok Oliwski Potok Ewy Potok Oliwski Martwa Wisła Potok StrzyŜa Potok StrzyŜa Potok StrzyŜa Kanał Raduni Kanał Raduni Potok Oruński Potok Oruński Potok Oruński Kanał Raduni Kanał Raduni Kanał Raduni Kanał Raduni Potok św. Kanał Pleniewski 205 . Gdańsk m.11. Gdańsk m. 11. 20. Gdańsk m. Gdańsk m. Gdańsk m. Gdańsk m. Gdańsk m. Gdańsk m. 3. 25. Gdańsk m. 22. Gdańsk m. Kanał Raduni 37. polder Przejazdowo Kanał Niegowski 39.polder Rudniki Kanał Pleniewski Martwa Wisła Martwa Wisła Kanał K Kanał A do Kanału Kaszubskiego Martwa Wisła – Kanał Kaszubski Motława Kanał A Kanał Piaskowy Kanał Rokitnicki Martwa Wisła Wykonujący prawa właścicielskie cieków z wałów międzywalem m. Gdańsk m. Gdańsk m. Polder Rudniki 40. Gdańsk m. Nazwa cieku Potok Oliwski (Jelitkowski) Kanał A Potok Rynarzewski (Renuszewski) Potok Ewy Potok Lusi Potok Bernarda Potok StrzyŜa (Bystrzec I) Potok Królewski (Bystrzec II) Potok Jaśkowy Potok Jasień Potok Siedlicki Potok Oruński Potok Kowalski Potok Kozacki Potok Szadólski Potok M-1 Potok Maćkowy Potok M-2 Potok Św. 15. 33. Gdańsk m.

pom. pom. Rzeka Martwa Wisła 60. pom. pom. Marszałek woj. pom. m. Marszałek woj. Marszałek woj. Urząd Morski Uwaga. pom. pom. 49. pom. Marszałek woj. 50.Lp. Marszałek woj. pom. 41. RZGW Urząd Morski RZGW RZGW RZGW Urząd Morski w sporze brak rozstrzygnięć Marszałek woj. 43. Gdańsk Marszałek woj. Marszałek woj. Procedura przekazywania zarządu znajduje się obecnie na etapie ustaleń warunków. 48. pom. Wisła Marszałek woj. Marszałek woj. Marszałek woj. pom. 53. pom. 47. Gdańsk m. pom. pom. Marszałek woj. 44. Rzeka Radunia 59. Rzeka Motława 57. obecnie zarządzane i utrzymywane przez miasto. 51. pom. pom. 42. 54. m. Marszałek woj. 206 . winny być zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zarządzane przez Marszałka województwa pomorskiego. sklasyfikowane jako wody płynące. Gdańsk 55. Wszystkie cieki. pom. W wykazie podano stan faktyczny wykonywania praw właścicielskich w stosunku do wód. Marszałek woj. 52. Marszałek woj. 45. pom. Marszałek woj. Marszałek woj. Nazwa cieku Kanał B-1 polder Rudniki Kanał B polder Rudniki Kanał A polder Olszynka Kanał B polder Olszynka Kanał D polder Olszynka Kanał E polder Olszynka Kanał A polder Orunia Kanał B polder Orunia Kanał D polder Orunia Kanał A polder Sobieszewo (Wyspa Sobieszewska) Kanał B polder Sobieszewo (Wyspa Sobieszewska) Kanał C polder Sobieszewo (Wyspa Sobieszewska) Kanał D polder Sobieszewo (Wyspa Sobieszewska) Doprowadzalnik nr 1 z przepompowni 38 polder Sobieszewo (Wyspa Sobieszewska) Odbiornik Kanał A Kanał A Motława Kanał A Kanał B Kanał B Motława Kanał A Kanał A Martwa Wisła Kanał A Kanał B Kanał A Wykonujący prawa właścicielskie cieków z wałów międzywalem Marszałek woj. Rzeka Wisła 58. Rzeka Czarna Łacha 56. Marszałek woj. 46. Opływ Motławy 61. pom. pom. Rzeka Wisła Śmiała Motława Martwa Wisła Zatoka Gdańska Motława Zatoka Gdańska Martwa Wisła Martwa Wisła Zatoka Gdańska Marszałek woj. pom. Marszałek woj. Rzeka Stara Motława 62.

pom. ul. Gdańsk m. 6. m. lokalizacja pompowni 1 2 Rudniki nr 5 1. Marszałek woj. Gdańsk Marszałek woj. D. śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie śuławy Gdańskie Rzeka Wisła Kanał odpływowy z przepompowni nr 34 Rzeka Radunia Kanał Rudnicki Opływ Motławy Kanał Raduni Kanał Pleniewski Rzeka Czarna Łacha Rzeka Wisła Martwa B. Obwałowania rzek i kanałów Wał L – lewy P – prawy 4 L L P P L P L P L P P P L P L L P razem mb Całkowita długość [mb] 5 1547 2800 1495 3950 7300 550 4960 5640 840 780 2800 7612 1388 3430 1130 7800 10 050 64 072 Wykonujący prawa właścicielskie 6 m Gdańsk Marszałek woj. 2 3 śuławy Gdańskie Rzeka Motława 2. – na rzece Opływ Motławy – Wrota śuławskie w ul. 8. Zawodzie Płonia Mała nr 1 2. 7. ul. Śluza: – Przegalina – pomiędzy rzekami Wisłą Przekop a Martwą Wisłą. Marszałek woj. pom. Gdańsk Marszałek woj. pom. Gdańsk m. Sztutowskiej. Sztutowska Stogi 3. 10. 5. pom. pom. razem ha Powierzchnia chroniona wałem [ha] 7 1400 1490 1500 1500 5070 1800 5907 1490 1500 1500 1500 5907 1500 4800 340 280 1800 39 284 Lp. 3. – na rzece Rozwójce (Kanale Pleniewskim) – wrota w ul. m. Marszałek woj. pom. Elbląskiej. 9. Marszałek woj. Wrota przeciwpowodziowe: – na rzece Motławie – Grodza Kamienna. pom. Marszałek woj. C. Marszałek woj. 4. Stacje pomp odwadniających Nazwa pompowni – nr Lp. ul. pom. Gdańsk 207 . Obiekt Nazwa cieku 1 1.12. Gdańsk m. pom. Wykaz urządzeń osłony przeciwpowodziowej A. Kaczeńce Obszar odwadniany [ha] 3 509 21 450 Odbiornik 4 Kanał Rudnicki Kanał Pleniewski Rzeka Martwa Wisła Właściciel pompowni 5 m.

Gdańsk m. 5. Gdańsk Marszałek woj. Kochanowskiego Pas Nadmorski Olszynka nr 20 ul. Wisła 208 . pom. Niegowo 11. Nazwa pompowni – nr lokalizacja pompowni 2 Stogi (Gniła Łacha) ul. Uczniowska Kanał Warzywód III ul. Gdańsk 36 725 340 Kolektor „Kołobrzeska” Rzeka Motława m. Gdańsk jest spółka Gdańskie Melioracje. Gdańsk m. polder odwadniany przez stację pomp nr 23 Rokitnicę połoŜoną na terenie Pruszcza Gdańskiego Rzeka Martwa Marszałek woj. PrzybrzeŜna 38 Razem ha 4 915 Funkcję obiektów ochrony przeciwpowodziowej pełnią takŜe bulwary i nabrzeŜa rzek połoŜonych w obrębie miasta. Sobieszewo nr 34 1 524 ul. 10. pom. 605 Rzeka Motława Marszałek woj. 9. 7. Gdańsk m. – wydmy przednie. E. Olszyńska Obszar odwadniany [ha] 3 40 665 Odbiornik 4 Rzeka Martwa Wisła Rzeka Martwa Wisła Kanał Warzywód I Właściciel pompowni 5 m. 8. ul. Administratorem obiektów naleŜących do m.Lp. 1 4. pom. Nad Brzegiem Nowy Port ul. Systemy przeciwpowodziowe na brzegu morskim: – budowle ochrony brzegu. 6. Przegalińska 11 Orunia nr 21 12. Uwagi. w imieniu Marszałka województwa pomorskiego administratorem obiektów jest Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego. Starowiślna Kanał Warzywód III ul.

ul. Budowniczych Portu Północnego. Gaspol SA Morski terminal LPG. ul. 3. Elbląska. Polski Koncern Naftowy ORLEN SA Baza Magazynowa nr 33. ul. Polski Koncern Naftowy ORLEN SA Baza Magazynowa nr 32. ul. 2. Wiślna. 3. 4. ul. Rafineria Grupy Lotos.13. mjra Sucharskiego. Ŝ. W. Kępna. 209 . 5. Zakłady o duŜym i zwiększonym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej Zakłady o duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej: 1. Siarkopol SA. Naftoport Baza Przeładunku Paliw Płynnych Port Północny. Poinca Port Morski SA Zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej: 1. PERN Baza Manipulacyjna i rurociąg Płock – Gdańsk. ul. Polski Koncern Naftowy ORLEN SA Baza Magazynowa nr 31.w. 2. 4. ul. ul. Kujawska. kpt. Chodackiego.

5. 10. 13. Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-7622-47-98-RN Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-7226/9/92 Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-72126/91/93 Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-7622/5/98/RN brak decyzji Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-7622/6/98/RN Rozporządzenie nr 6/2004 Dyrektora RZGW w Gdańsku z 28 kwietnia 2004 r. 16. Rozporządzenie nr 3/2007 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2007r. Nazwa ujęcia Czarny Dwór Zaspa Dolina Radości Klukowo Matarnia Smęgorzyno Jasień Kiełpinek Łostowice Lipce Sobieszewo Świbno Złota Karczma Kalina Straszyn Pręgowo Osowa Oczyszczalnia „Wschód” Rębiechowo Unikom Akt prawny powołujący strefę ochronną Rozporządzenie nr 1/2007 Dyrektora RZGW w Gdańsku z 18 stycznia 2007 r. 7. 11. Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WOŚ-III-62104/1/01/JN/D z 5 lutego 2001 r. 20. 8. Decyzja Wojewody Pomorskiego Gdańska nr OŚ-V6814/3/2000/mm brak decyzji Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WOŚ-III-6226-1/21/00/JN/D 210 . 18. 1. Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-7622/10/96 Rozporządzenie nr 7/2006 Dyrektora RZGW w Gdańsku z 8 listopada 2006 r. 6. Rozporządzenie nr 1/2007 Dyrektora RZGW w Gdańsku z 18 stycznia 2007 r. Rozporządzenie nr 2/2007 Dyrektora RZGW w Gdańsku z 18 stycznia 2007 r. Czynne ujęcia wody i ich strefy ochronne Lp. 9. 2. 15. 17. 4. 3. 14. 12. Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-7622/3/98/RN Decyzja Wojewody Gdańskiego nr O-V-7622/2/98/RN Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WOŚ-III-622602/D/MJ z 23 grudnia 2002 r.14. 19.

27. XX w. 21.15. 15. Wrzeszcz. Uszczegółowienia lokalnego programu rewitalizacji – dzielnicowe programy rewitalizacji: Dolne Miasto. 6. 28. Studium dzielnicy Południe. Studium dzielnicowe Oruni Dolnik. Monitoring infrastruktury społecznej. w tym suburbanizacji. Studia nad rozmieszczeniem ludności w ciągu doby. 9. Monitoring mieszkalnictwa. Wykonanie szczegółowych koncepcji regulacji stosunków wodnych w zlewniach nieobjętych istniejącymi opracowaniami. 16. Program humanizacji wybranych monofunkcyjnych osiedli mieszkaniowych. Studium kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej i krajobrazu Śródmieścia Historycznego. Studium lokalizacji budynków wysokościowych. Monitoring procesów demograficznych. 26. rejon dworca we Wrzeszczu i Galerii Bałtyckiej. 12. 18. 19. 31. 4. 23. Program ochrony i rewaloryzacji fortyfikacji z XIX i I poł. 22. 25. Studium wysokości zabudowy dla Wrzeszcza. Koncepcja programowo-przestrzenna terenu na północ od ul. Bysewskiej w Kokoszkach Przemysłowych. 2. 13. Studium obiektów usługowych o charakterze metropolitalnym. Studium kompleksów nauki i szkolnictwa wyŜszego. Studium dzielnicowe Wyspy Sobieszewskiej. Studium zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego Lasów Otomińskich. Monitoring bezrobocia. Studia struktur wewnętrznych poszczególnych koncentracji zabudowy śródmiejskiej w obszarach CPU (np. 10. Studium zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego Jeziora Osowskiego i Jeziora Wysockiego. 30. Monitoring podmiotów gospodarczych. Studium dzielnicy Zachód. rejon ul. rejon Parku Matarnia). Projekt koncepcyjny węzła integracyjnego Port Lotniczy. 3. 11. Gminny program opieki nad zabytkami. Koncepcja programowo-przestrzenna terenu na zachód od ul. 5. rejon Auchan. Aktualizacja studium zaopatrzenia miasta Gdańska w wodę w warunkach specjalnych. 14. Uaktualnienie lokalnego programu rewitalizacji – zgodnie z ustaleniami regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego. Orunia. Uszczegółowienie modelu systemu transportowego wykonanego przy uŜyciu programu EMME/2 przez wprowadzenie parametrów podróŜy w systemie P + R i ograniczeń parkingowych w poszczególnych rejonach miasta. Program ochrony i rewaloryzacji nowoŜytnych fortyfikacji miejskich. Wykaz opracowań projektowych i studialnych niezbędnych do prowadzenia prawidłowej polityki rozwoju miasta 1. 211 . Wizualizacja w 3D terenów Śródmieścia Historycznego (fragmenty). 8. 17. rejon Targu Siennego i Węglowego) i ZPHU (np. 29. 24. Nowy Port. Kołobrzeskiej. 20. 7. Telewizyjnej w Klukowie Rębiechowie.

2. Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na hektar. Prognoza na stan wypełnienia struktur 212 . ZróŜnicowanie przestrzenne zjawisk społeczno-gospodarczych − prognoza na stan wypełnienia struktur Ryc. Gęstość zaludnienia (osób na hektar) w stanie wypełnienia struktur Ryc. 1.16.

Udział mieszkań w zabudowie o wysokiej intensywności. Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.Ryc. Prognoza na stan wypełnienia struktur 213 . Prognoza na stan wypełnienia struktur Ryc. 4. 3.

Jana Pawła II – przy parku Wrzeszcz Górny – tzw. Politechniczna. Cienistej Łostowice Centrum (projektowany) Letnica (projektowany) Orunia – ul. nowa ul. Model obsługi miasta Gdańska w zakresie ośrodków usługowych Ranga ośrodka Ośrodek metropolitalny Ośrodki CPU Centrum Osowa Ośrodki poziomu dzielnicowego ZPHU – koncentracje usług Jasień – Ujeścisko (projektowany) rejon ul. ul. Gospody. kwadrat. ul. Rakoczego i Schuberta Ośrodki wspomagające ośrodek dzielnicowy Zaspa – ETC+ Lotnia Chełm (projektowany) rejon ul. śeńcy i Uroda (projektowany) Wrzeszcz Dolny – ul. ul. Gościnna Brzeźno – ul. ul. Jana Pawła II – przy kościele Ośrodki osiedlowe Zaspa – al. VII Dwór Oliwa Wrzeszcz Śródmieście Południe Oliwa Port Wrzeszcz Południe Port Śródmieście Centrum Matarnia Kiełpinek – rej. Bulońska. Sikorskiego i ul. ul. Powstańców Warszawskich. Hallera ul Kościuszki Zaspa – al. ul. Kartuska – ul. Gdańska Wrzeszcz Dolny – kol. ul. Potokowa (projektowany) Piecki Migowo ul. Wojska Polskiego Wrzeszcz Górny – ul. Kartuska (Siedlce) ul.17. Gałczyńskiego Piecki Migowo Wyspa Piecewska/Rakoczego (projektowany) śabianka Ośrodki ponadosiedlowe Przymorze – rejon ul. Słowackiego. Szczęśliwej Południe Śródmieście Wrzeszcz Zachód Dzielnica Śródmieście Wrzeszcz Oliwa Ośrodki osiedlowe 214 . Paganiniego ul. Chrzanowskiego Wrzeszcz Górny – polana leśna Srebrniki (projektowany) Brętowo – Niedźwiednik ul. Hallera. Damroki (częściowo projektowany) Orunia Górna Maćkowy (ul Pruszczańska) (projektowany) ul. Wileńska Piecki Migowo – nowa ul. Myśliwska (projektowany) ul. Beethovena. nowa ul. Pomorska ul. Obrońców WybrzeŜa (częściowo projektowany) Nowy Port ul. Otwarta Brzeźno – ul. Góralska Brętowo – ul.

Niepołomicka.Stogi – ul. Biegańskiego Chełm – ul. Kolorowe (projektowany) Łostowice Zachodnie ul. Niedziałkowskiego Osowa – ul. Wodnika Smęgorzyno (projektowany) Zachód Południe Port 215 . ul. Stryjewskiego Zielony Trójkąt Wyspa Sobieszewska – ul. Cieszyńskiego ul. Świętokrzyska (projektowany) Ujeścisko Łódzka (projektowany) Osowa – ul Balcerskiego. Turystyczna Chełm – ul. os.

bar. ołów. w kierunku ul.o. PKN Orlen SA substancje ropopochodne. Kiełpinek ul. rejon zlikwidowanych ogródków działkowych. Pokładowa.mjra H. ul. Nowotnej Stogi. z o. Doki ul. Hallera 142 na terenie bazy magazynowej PKN ORLEN SA przy ul. arsen.7 substancje ropopochodne 3. z o. ul. Sadowa arsen. ołów WWA. ksylen. ul. PKN Orlen SA substancje ropopochodne 10. etylobenzen. Oliwa. Bora-Komorowskiego stacja paliw na terenie bazy ZKM przy ul. lokalne: WWA. Pomorskiej Stacja Paliw – Nowy Port ul. 8. 15. w sąsiedztwie ulic Kępnej i Wyciąg rejon Basenu Wewnętrznego Portu Północnego. Wojciecha 39 Stacja paliw – Przymorze ul. z o. Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA 216 . Oliwska 37. na wschód od Pustego Stawu Stogi. 16. Michałki – okolice przejazdu kolejowego przy Rafinerii Gd. Zakład Komunikacji Miejskiej sp. z o. 11. Ku Ujściu Baza Paliw nr 9.o. Fabryka Opakowań Blaszanych FOB Invest sp. cynk. 12. róg ul. teren za fosą szańca zewnętrznego fortu ul. ul. na zachód od ul. Tereny przeznaczone do rekultywacji Lp. z o. przy ul. 17. na wschód od ul. olej mineralny zanieczysz. 22. ul . 14. 20.o. Trakt św. metale cięŜkie substancje ropopochodne substancje ropopochodne 9. 4.18. Wrzosy. Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA benzyna substancje ropopochodne benzyna benzyna 21. PKN Orlen SA PKN Orlen SA PKN Orlen SA PKN Orlen SA PKN Orlen SA PKN Orlen SA Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne olej napędowy olej opałowy benzyna 19. benzyny. 13. Wiślnej Stacja Paliw – Oliwa ul. z o. Wrzosy 5. śaglowa 2.o. fenole pył siarkowy zakwaszenie gleby pH 1. dojazd od ul. Kujawska. 7. Stara Twierdza. róg ul. miedź. 18. Grunwaldzka 341 Baza Paliw nr 31. Suchar-skiego. rtęć. Grunwaldzka 539. Zakład Gospodarki Cysternami DEC sp. ALLCON OSIEDLA sp. ul. Synergia 99 sp.o. Chodeckiego Baza Paliw nr 33. Na Zaspę Stacja paliw – Orunia ul. naftalen. ul. Wielopole. 6. wjazd od ul. Szczęśliwa rejon Bazy Manipulacyjnej PERN. ul. w obszarze odległym o około 100 m od kolektora zrzutowego ścieków PERN Stogi.o. Nazwa firmy – uŜytkownika terenu PHU Linea-Sim sp. Siarkopol Gdańsk SA Lokalizacja terenu zanieczyszczonego Rodzaj zanieczyszczenia 1. Budowniczych Portu Północnego rejon Bazy Manipulacyjnej PERN w sąsiedztwie ulic Kępnej i Wyciąg (przy cmentarzu) Stogi.91–6.

Kutnowskiej. 30. około 125 m na zachód od ul. Kępnej. na wysokości zbiornika nr 7 Stogi. pomiędzy Bazą Manipulacyjną PERN i Portem Północnym Stogi. Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA 29. Kutnowskiej. przy ul. 27. na wysokości zbiornika nr 10 w sąsiedztwie piezometru P-61. Kępnej. Kaczeńce Stogi. 28. przy ul. Wrzosy Stogi. przy ul. po zachodniej stronie Bazy Manipulacyjnej PERN. Grupa LOTOS SA Stogi. po zachodniej stronie Bazy Manipulacyjnej PERN Stogi. na północ od stacji zasuw Rd-4 benzyna substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne substancje ropopochodne 217 . 25. Kępnej. rejon zlikwidowanych ogródków działkowych. w sąsiedztwie Bazy PERN. przy ul.23. 24. Wrzosy Stogi. w sąsiedztwie ul. około 300 m na zachód od ul. na południe od stacji zasuw Rd-4 Stogi. w sąsiedztwie ul. 26. Grupa LOTOS SA Grupa LOTOS SA 31.

Polanki Dwór II „Quellbrunn” zespół urbanistyczno-krajobrazowy ul. 218 . B. 6. Dwór Artusa z fontanną Neptuna zespół kościoła Najświętszej Marii Panny Wielka Zbrojownia śuraw Portowy Miejsca związane z najnowszą historią Polski i Europy Wschodniej – rejon placu Solidarności z salą BHP Stoczni Gdańskiej twierdza Wisłoujście – jedna z nielicznych zachowanych w Europie nowoŜytnych twierdz nadmorskich pole bitewne Westerplatte katedra pw. średniowieczny (miasto portowe lokowane na prawach lubeckim i chełmińskim). dziewiętnastowieczny (pochodząca z przełomu XIX i XX wieku przebudowa zachodnich terenów pofortecznych oraz zabudowa Dolnego Miasta) 2. Wybitne zabytki architektury: Brama WyŜynna Zespół Przedbramia ul. 4. zespół urbanistyczno-krajobrazowy Doliny Radości kuźnia wodna zespół parku pocysterskiego i pałac Opatów w Oliwie zespół urbanistyczny Starej Oliwy Potok Jelitkowski: osada rybacka w Jelitkowie park Zdrojowy park podworski Przymorze zespół urbanistyczno-krajobrazowy ul. Wykaz obszarów i obiektów dziedzictwa kulturowego tworzących toŜsamość miasta i jego wizerunek A. w którym nakładają się na siebie historyczne układy: wczesnośredniowieczny (fragmenty Starego Miasta). 3. Obszar urbanistyczny Gdańska w obrębie fortyfikacji nowoŜytnych. 2. 5. 4. 6. Obszary i obiekty o znaczeniu krajowym i regionalnym 1. Jaśkowa Dolina wraz z parkami leśnymi Jaśkowego Lasu (gaj Gutenberga i Wzgórze Jana). Długiej Złota Brama Dom Uphagena Ratusz Głównego Miasta. barokowy (ciąg fortyfikacji miejskich z Dolnym Miastem). zespoły dworsko-parkowe Królewskiej Doliny i Studzienka 5. Trójcy Świętej w Oliwie 3.19. Obszary i obiekty o znaczeniu międzynarodowym tworzące toŜsamość miasta i jego wizerunek w skali światowej i europejskiej 1.

7.

zespół urbanistyczny Dolnego Wrzeszcza obejmujący zabudowę z II poł. XIX i pocz. XX w. park i dwór Kuźniczki zespół urbanistyczny Politechniki Gdańskiej z Wielką Aleją i zespołami pocmentarnymi

8.

9. 10. 11. 12.

zespół urbanistyczny Nowego Portu obejmujący zabudowę z XIX i pocz. XX w. zespół dawnej wsi rybackiej w Brzeźnie z Domem Zdrojowym i parkiem oraz reliktami fortyfikacji z pocz. XX w. zespół urbanistyczny wsi i sanktuarium w Św. Wojciechu kościół pw. św. Wojciecha Kanał Raduni – średniowieczny zabytek techniki i inŜynierii wodnej dom podcieniowy Lwi Dwór dwór Ferberów park Oruński z dworem zespół kościoła św. Ignacego w Starych Szkotach Wielki Młyn zespół urbanistyczno-krajobrazowy polderu na Wyspie Sobieszewskiej: zespół śluzy w Przegalinie zespół dworsko-parkowy w Wieńcu zabudowa dawnej wsi Świbno na wale wiślanym grobla w Górkach Wschodnich obiekty zabytkowe: ratusz Starego Miasta kościoły Starego Miasta: św. Brygidy i św. Katarzyny Poczta Polska w Gdańsku kościół św. Mikołaja kościół św. Jana kościół św. Piotra i Pawła na Starym Przedmieściu zespół pofranciszkański św. Trójcy na Starym Przedmieściu kościół menonitów na Zaroślaku zespół kościoła BoŜego Ciała na Grodzisku zespół bram wodnych Głównego Miasta zespół spichlerzy na Ołowiance (Centralne Muzeum Morskie) wraz z dawną elektrownią (Pomorska Filharmonia Bałtycka) zespół fortyfikacji Dolnego Miasta z bramami, Śluzą Kamienną i Małą Zbrojownią zespół fortyfikacji Biskupiej Górki i Grodziska Dworzec Główny Stocznia Cesarska cmentarz-pomnik na Zaspie

13.

14.

219

20. Gdański obszar metropolitalny
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. wprowadza obowiązek uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego (art. 39 punkt 3.4: „W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju województwa oraz określa się w szczególności: [...] obszary metropolitalne”). Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego jest częścią planu zagospodarowania przestrzennego województwa (art. 39 ust. 6). Przez obszar metropolitalny zgodnie z art. 2 punktem 9 ustawy „naleŜy [...] rozumieć obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju”. Plan ten jest nowym instrumentem polityki przestrzennej, doceniającym wagę obszarów metropolitalnych i podkreślającym potrzebę współpracy na tym poziomie. Trzeba nadmienić, Ŝe jest to po raz pierwszy uŜyte narzędzie koordynujące zagospodarowanie przestrzenne w tej skali, które pozwala na rozwiązanie problemów dotyczących miasta centralnego i jego zurbanizowanego otoczenia. Na podstawie uchwały nr 374/XXV/04 Sejmiku województwa pomorskiego z 19 lipca 2004 r. Marszałek województwa pomorskiego przystąpił do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, stanowiącego część planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. W pracach nad planem zagospodarowania przestrzennego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego czynny udział bierze miasto Gdańsk, będące stolicą województwa i obszaru metropolitalnego. 30 grudnia Prezydent Miasta Gdańska zgłosił formalny wniosek m. Gdańska do planu Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Wśród wniosków miasta do przyszłego planu GOM dominują problemy rozwoju funkcji metropolitalnych i poprawy atrakcyjności osadniczej, które zmierzają do odwrócenia obecnych niekorzystnych trendów demograficznych, a takŜe do poprawy atrakcyjności Gdańska dla inwestorów. Zarządzeniem z 1 grudnia 2004 r. Marszałek powołał Komisję Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego oraz zespoły zadaniowe w następujących zakresach: funkcji metropolitalnych, osadnictwa, transportu, środowiska przyrodniczego i kulturalnego oraz ponadlokalnej infrastruktury technicznej. Prezydent Miasta Gdańska na zaproszenie Marszałka województwa wyznaczył swoich przedstawicieli do tych ciał, wśród nich pracowników Biura Rozwoju Gdańska. Prace przedstawicieli miasta przy projekcie planu zagospodarowania przestrzennego GOM oraz równocześnie prowadzone w BRG prace nad aktualizacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska wzbogaciły wiedzę na temat róŜnorodnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych, gospodarczych i demograficzno-społecznych metropolii. Pozwoliło to na opracowanie Wizji Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego z perspektywy miasta centralnego, której celami są: − doprecyzowanie i konkretyzacja wniosków miasta do planu zagospodarowania przestrzennego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, − dodatkowe uzasadnienie i skomentowanie tych wniosków pod kątem interesów miasta Gdańska, − zobrazowanie wniosków i uwarunkowań rozwoju GOM na mapie. Sporządzone opracowanie pozwoli na pełniejsze wzięcie udziału w dyskusji nad kształtem Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i w pracach nad planem zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, na sprecyzowanie stanowiska m. Gdańska dotyczące rozwoju metropolii, jak równieŜ na wykorzystanie przy pracach dotyczących opracowania niniejszego aneksu, który ma charakter informacyjno-promocyjny.

Delimitacja obszaru metropolitalnego
W latach 70. XX w. została stworzona definicja aglomeracji gdańskiej. Obecnie utrwaliła się delimitacja obejmująca 18 najbardziej zurbanizowanych miast: Gdańsk, Sopot, Gdynię, Redę, Rumię, Wejherowo, Pruszcz Gdański, i gminy wiejskie: Wejherowo, Kosakowo, Luzino, Szemud, Przodkowo, śukowo, Kolbudy Górne, Pruszcz Gdański, Pszczółki oraz Cedry Wielkie. Obecnie obszar aglomeracji gdańskiej moŜe być traktowany jako wewnętrzna struktura urbanizacji w obrębie GOM. W opracowaniu pokazano takŜe delimitację obszaru metropolitalnego proponowaną przez Urząd Marszałkowski (ryc. 1 – mapa wynikowa). Odchodzi ona od granic powiatowych i obejmuje Gdańsk, Sopot i Gdynię oraz powiaty: pucki, wejherowski, kartuski, gdański (z siedzibą w Pruszczu Gdańskim) i nowodworski oraz cztery gminy z powiatów lęborskiego i tczewskiego, dwie miejskie: Lębork i Tczew oraz dwie wiejskie: Nową Wieś Lęborską i gminę Tczew. W tej delimitacji obszar metropolitalny obejmuje łącznie 50 miast i gmin zamieszkanych przez ponad 1,4 mln mieszkańców.

220

Ryc. 1. Delimitacje Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego – mapa poglądowa Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, marzec 2005 r.

Opierając się na analizach związków funkcjonalnych, za takimi granicami Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego opowiada się Miasto Gdańsk. W 2001 r. Unia Metropolii Polskich zaproponowała metodę delimitacji obszarów metropolitalnych po granicach powiatowych, w której obszar metropolitalny obejmuje miasto-powiat grodzki stanowiący jego centrum oraz pierścień powiatów ziemskich graniczących z miastem centralnym. W wypadku Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego delimitacja obejmuje centrum składające się z trzech miast na prawach powiatu: Gdańska, Sopotu i Gdyni, oraz powiatów: puckiego, wejherowskiego, kartuskiego, gdańskiego (z siedzibą w Pruszczu Gdańskim) i nowodworskiego. Jest ona pokazana na ryc. 1 i opisana jako propozycja Międzyresortowego Zespołu ds. NUTS. Na zakończenie trzeba wspomnieć o delimitacji GOM w zaktualizowanej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju z 2006 r. (ryc. 2). Odchodzi ona od delimitacji po granicach powiatowych i poszerza Gdański Obszar Metropolitalny o gminę i miasto Starogard Gdański, a wyłącza z niego powiat lęborski, część powiatu wejherowskiego (gminy: Choczewo, Łęczyce i Linia) i powiatu gdańskiego (Przywidz i Trąbki Wielkie). Z powiatu kartuskiego włącza tylko gminy Przodkowo, śukowo i Somonino, a z powiatu nowodworskiego – Stegnę i Sztutowo. Jednocześnie dokument wskazuje wyŜej wymienioną delimitację jedynie jako zarys obszaru metropolitalnego i pozostawia rozstrzygnięcie tej kwestii w gestii planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

221

Ryc. 2. Delimitacja Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego z projektu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju z lutego 2005 r., powtórzona w zaktualizowanej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju z 2006 r.
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego marzec 2005 r., na podstawie projektu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju z lutego 2005 r.

Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego
1 . P r z yj ęc ie w d o k u m en tac h p la n i st yc z n yc h wo j e wó d z t wa p o mo r s ki ego li czb y l ud no ś ci m . Gd a ń s k w wys o ko ści 4 2 0 t ys . Przyjmuje się, Ŝe w 2030 r. Gdańsk będzie zamieszkiwać ok. 420 tys. mieszkańców. Obserwowane w Gdańsku od dziesięciu lat zjawiska to: − obniŜająca się dzietność mieszkanek skutkująca ujemnym przyrostem naturalnym, − ujemne saldo migracji spowodowane przeprowadzkami gdańszczan na tereny podmiejskie, przy jednoczesnym spadku napływu do Gdańska. GUS zakłada utrzymanie się wymienionych tendencji i prognozuje liczbę ludności Gdańska na 362 tys. (w 2030 r.) jako skutek nieuchronnego ujemnego przyrostu naturalnego i odpływu migracyjnego głównie do powiatów ościennych. GUS nie jest jednak świadom duŜej podaŜy terenów rozwojowych miasta i bardzo dobrej sytuacji planistycznej. Władze miasta będą przeciwdziałały procesowi odpływu ludności (suburbanizacji) przez: − szeroko rozumianą poprawę jakości i atrakcyjności zamieszkiwania w Gdańsku (poprawa stanu i jakości środowiska, warunków mieszkaniowych, bezpieczeństwa, rozwoju sportu i rekreacji, wzrost roli Gdańska jako centrum kultury, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu), − starania o inwestorów tworzących nowe miejsca pracy i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, − stworzenie szerokiej oferty dla budownictwa mieszkaniowego, w tym nawet rezydencjalnego, − usprawnianie realizacji budownictwa mieszkaniowego, w tym społecznego.

222

W przeciwdziałaniu procesowi suburbanizacji Trójmiasto powinno mieć wsparcie władz samorządu wojewódzkiego, uświadamiającego gminom skutki niezrównowaŜonego rozwoju. Instrumentem dyscyplinującym mogłoby być m.in. ograniczanie samorządom gminnym dostępu do funduszy unijnych usprawniających rozwój mieszkalnictwa i usług ponad potrzeby własne. JeŜeli procesy suburbanizacyjne będą postępować zgodnie z prognozą GUS-u, to nastąpi zwielokrotnienie liczby mieszkańców okolicznych wsi i zabudowania znacznych przestrzeni rolniczych. Jest to sprzeczne z zasadami zrównowaŜonego rozwoju, nie tylko ze względu na pochłanianie terenów zielonych, ale takŜe ze względu na generację ruchu – wydłuŜanie codziennych dojazdów do miejsc pracy, usług. Nieodwracalne będą zmiany krajobrazu – problem, którego się na razie nie docenia. Ograniczenie tego procesu jest konieczne i w pewnym stopniu moŜliwe. Przyjmuje się, Ŝe będzie wzrastał krąg osób (zwłaszcza wśród rodzin z dorastającymi dziećmi) dostrzegających dolegliwości oddalenia od terenów intensywniej zabudowanych, objętych komunikacją zbiorową. Przy załoŜeniu odwrócenia tendencji w ruchu migracyjnym i ewentualnych sukcesów w polityce ludnościowej (wzrost dzietności) Gdańsk moŜe przyhamować spadek liczby ludności do poziomu 420 tys. w 2030 r. Dla tej liczby ludności powinny być wymiarowane urządzenia infrastruktury technicznej i społecznej oraz inne parametry rozwoju.

2 . W z mo c n ie ni e i s t ni ej ącej s tr u kt ur y o śr o d kó w u sł u go wyc h, s zcz e gó l n i e C e ntr al ne go P as ma Us ł u go we g o ( CP U) a glo me r acj i gd a ńs k iej Jednym z narzędzi realizacji tego wniosku jest powstrzymanie powstawania nowych duŜych koncentracji usług w GOM. Proponowaną strukturę ośrodków usługowych przedstawia poniŜsza tabela. NajwaŜniejsze ośrodki usługowe w obszarze metropolitalnym Poziom IV Ranga ośrodka poza Trójmiastem w Trójmieście Ośrodki poza Trójmiastem w Trójmieście CPU Gdańsk (od Czerwonego Mostu), Sopot, Gdynia (do ośrodek metropolitalny Grabówka) Kiełpinek – rejon ul. Szczęśliwej, Centrum ośrodki ośrodki Tczew, Wejherowo Osowa, Centrum Matarnia, Jasień – ponadpowia-towe dzielnicowe Ujeścisko (proj.), Chylonia, Gdynia Karwiny rejon ul. Rakoczego i ul. Schuberta, Zaspa ośrodki wspo- Kartuzy, Lębork, ETC + Lotnia, Chełm (proj.) rejon ul. ośrodki magające ośrodek Pruszcz, Rumia, Sikorskiego i Cienistej, Łostowice Centrum powiatowe dzielnicowy Nowy Dwór, Puck (proj.), Letnica (proj.), Witomino, ObłuŜe (estakada) Brzeźno – ul. Gałczyńskiego, śabianka, Orunia Górna, Orunia – ul. Gościnna, ul. śukowo, Kartuska – ul. Damroki (częściowo proj.), ośrodki ośrodki ponad- Władysławowo, Nowy Port, Piecki Migowo Wyspa ponadgmin-ne osiedlowe Hel, Sierakowice, Piecewska, Rakoczego (proj.), Przymorze – rejon ul. Obrońców WybrzeŜa (częściowo Luzino, Krokowa proj.), Maćkowy – ul. Pruszczańska (proj.), Leszczynki, Pogórze Górne

IV a

III

II

3 . Akc ep to wa ne o b sz ar y s ub ur b a n iz acj i Obszary akceptowanej suburbanizacji to obszary: − w pasmach osadniczych podstawowych: tczewskim, lęborskim, − w pasmach osadniczych drugorzędnych: śukowo Kartuzy, Chwaszczyno Wejherowo, Kosakowo Mechelinki, Kowale Straszyn, − poza pasmami wyłącznie w granicach wsi istniejących. Są to obszary połoŜone przy głównych szlakach komunikacyjnych, tereny juŜ odrolnione, na których nowe budownictwo stanowi dopełnienie juŜ istniejącej zabudowy; zatem nie moŜna mówić o zmianie krajobrazu. Procesy suburbanizacyjne naleŜy uznać za zagroŜenie dla zrównowaŜonego rozwoju zarówno obszaru metropolitalnego, jak i Gdańska. Rozwój zrównowaŜony zakłada kształtowanie zwartych układów osadniczych minimalizujących przemieszczenia ludzi i towarów. Tymczasem realizacja w gminach wiejskich programu

223

mieszkaniowego nieuzasadnionego potrzebami własnymi wysysa mieszkańców z Gdańska – miasta dysponującego terenami mieszkaniowymi o duŜej chłonności (7 mln m2), duŜą ofertą terenów inwestycyjnych (w tym terenów do restrukturyzacji, tzw. brownfields), a takŜe bogatą ofertą infrastruktury społecznej i technicznej. Wyznaczanie kolejnych obszarów osadnictwa podmiejskiego powinno się spotkać z dezaprobatą władz województwa wyraŜoną ograniczeniem dostępu do funduszy strukturalnych. 4 . Oc hr o na o b sz ar ó w p r z yr o d y p r a wn i e c h r o ni o nej i wyb r a n yc h i n n yc h o b szar ó w c e n n yc h z e wz g l ęd u na wys o k ie wa lo r y p r z yr o d ni cze , a gr o e ko lo gi cz ne l u b kr aj o b r azo we p r ze d p r zez na cza n ie m ic h n a i n ne f u n kcj e ni Ŝ p r z yr o d ni cze 4.1. Obszary proponowane do sieci ”Natura 2000”: ujście Wisły, Dolina Dolnej Wisły, Zatoka Pucka – z wyłączeniem obszaru określonego współrzędnymi geograficznymi wg załącznika nr 1 do uchwały nr XXXIX/1307/05 Rady Miasta Gdańska z 30 czerwca 2005 r., jar rzeki Raduni. 4.2. Tereny rolnicze: śuławy Wiślane, północna część Pojezierza Starogardzkiego: Pruszcz Gdański – Trąbki Wielkie – Tczew, Wysoczyzna śarnowiecka, PobrzeŜe Kaszubskie, wschodnia część Pojezierza Kaszubskiego: śukowo – Przodkowo – Szemud – Luzino. 4.3. Tereny cenne krajobrazowo: pas wybrzeŜa morskiego, południowo-wschodnia część Pojezierza Kaszubskiego: Przyjaźń – Borcz – Egiertowo. Ochrona środowiska naturalnego w związku z konserwacją gruntów, lasów i krajobrazów, jak równieŜ z poprawą dobrostanu zwierząt przez wyłączenie spod urbanizacji wybranych obszarów powinna równowaŜyć istniejące i projektowane struktury zurbanizowane oraz tworzyć warunki rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców oraz gości GOM. Miasto opiniuje negatywnie wzmacnianie sieci „Natura 2000” o twierdzę Wisłoujście ze względu na konflikt z odnową dziedzictwa kulturowego. Wszystkie formy ochrony przyrody mają zapewnić róŜnorodność organizmów, trwanie róŜnych zespołów ekologicznych i słuŜyć ludziom. Ochrona środowiska naturalnego w związku z konserwacją gruntów, lasów i krajobrazów, jak równieŜ z poprawą dobrostanu zwierząt przez wyłączenie spod urbanizacji wybranych obszarów powinna równowaŜyć istniejące i projektowane struktury zurbanizowane oraz tworzyć warunki rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców oraz gości GOM. Zgodnie z postanowieniami prawa Unii Europejskiej „Natura 2000” to spójna europejska sieć ekologiczna, której celem jest zachowanie rodzajów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków waŜnych dla wspólnoty. W skład sieci „Natura 2000” wchodzą: − obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) (Special Protection Areas – SPA) wyznaczone na podstawie dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. ptasiej, − specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) (Special Areas of Conservation – SAC) wyznaczone na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. siedliskowej. Wymienione obszary proponowane do Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000” leŜą w granicach miasta Gdańska i w jego sąsiedztwie. Granice wszystkich SOO są określone na mapach w skali 1 : 50 000 i będą weryfikowane w trakcie sporządzania planów ochrony. Rozporządzenie dotyczące SOO wykazuje, Ŝe na obszarze Gdańska obejmuje on powierzchnię 0,8 ha. Zatoka Pucka (PLB2200005) obejmuje wody Zatoki Gdańskiej na zachód od linii łączącej ujście Wisły Śmiałej z krańcem Półwyspu Helskiego. Jego granica południowa przebiega naturalnym brzegiem morza będącym granicą miasta i obejmuje Port Północny. Miasto Gdańsk kwestionuje objęcie rygorami SOO terenów Portu Północnego oraz Pasa Nadmorskiego, dlatego teŜ 30 czerwca 2005 r. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę nr XXXIX/1307/05 w sprawie zmiany granic obszaru specjalnej ochrony ptaków „Natura 2000” (kod obszaru PLB 2200005).

5 . W z mo c n ie ni e Ce n tr a l ne go P as ma U s ł u go we g o ( CP U) w Gd a ń s k u, So p o cie i Gd yn i 5.1. Lokalizacja obiektów o randze metropolitalnej: media i promocja, instytucje polityki wewnętrznej i międzynarodowej, organizacje pozarządowe, administracja rządowa i samorządowa, sądy, instytucje otoczenia biznesu, instytucje rynku pracy i dialogu społecznego, finanse i ubezpieczenia, szkoły wyŜsze oraz jednostki naukowe, usługi zdrowotne (z wykorzystaniem Akademii Medycznej), biurowce klasy A. 5.2. Lokalizacja wielkich i unikatowych obiektów o randze metropolitalnej: centrum kongresowe, kampus uniwersytecki, centrum „Business Process Offshoring”. 5.3. Wprowadzenie na całym obszarze Trójmiasta programu identyfikacji CPU, które jest głównym elementem krystalizującym strukturę funkcjonalno-przestrzenną GOM oraz dbałość o wysoką jakość architektury, podporządkowaną zasadom kompozycji, i o atrakcyjną przestrzeń publiczną.

224

5.4. Wykorzystanie wielkich rezerw terenowych w obrębie CPU: tereny postoczniowe (Młode Miasto), Polski Hak, byłe stacje kolejowe Kłodno i Południe, Wyspa Spichrzów, Targ Sienny i Rakowy, byłe koszary przy ul. Słowackiego, pas przykolejowy w Oliwie, tereny uniwersyteckie w Oliwie, pętla tramwajowa w Oliwie. 5.5. Zachowanie wysokiej rangi transportu zbiorowego w CPU, szczególnie podsystemu SKM zintegrowanego z podsystemami ulicznymi.

6 . W z mo c n ie ni e me tr o p o lit al n yc h a tr a kcj i t ur ys t ycz n yc h 6.1. Realizacja parków tematycznych: „Droga do Wolności” wraz z muzeum „Solidarności”, skansen archeologiczny na Zamczysku, Hewelianum na Grodzisku, inkubator rzemiosła artystycznego w dawnej fabryce karabinów na Łąkowej, centrum badawcze „Ornitarium” na bazie zabudowań powojskowych w bezpośrednim sąsiedztwie Ptasiego Raju na Wyspie Sobieszewskiej, Centrum Czasu Wolnego w Brętowie, centrum rekreacyjno-turystyczne z parkiem wodnym w Pasie Nadmorskim Zachodnim, faktoria w Pruszczu Gdańskim, ogród botaniczny w Gdyni Kolibkach, fokarium na Helu. 6.2. Budowa urządzeń sportowych wysokiej rangi: Narodowe Centrum śeglarstwa w Górkach Zachodnich, wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa na granicy miast Sopotu i Gdańska, stadion piłkarski we Wrzeszczu przy ul. Traugutta, stadion piłkarski Balic Arena w Letnicy, tor wioślarski na Martwej Wiśle w okolicy mostu wantowego, tor motokrosowy w Świętym Wojciechu, centrum sportów zimowych w Świętym Wojciechu, pole golfowe w Klukowie Rębiechowie. 6.3. Budowa urządzeń słuŜących organizacji imprez masowych: plac koncertowy z Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Letnicy w sąsiedztwie stadionu piłkarskiego. 6.4. Wzmocnienie rangi waŜnych obiektów lub zespołów o wysokich walorach kulturowych i historycznych, tworzących specyficzny klimat, stanowiących wizytówkę metropolii gdańskiej: Gdańsk i Pruszcz Gdański – Kanał Raduni wraz z Traktem św. Wojciecha oraz zespołem pielgrzymkowo-krajobrazowym dawnej wsi Św. Wojciech z kościołem św. Wojciecha i Kalwarią: – Gdańsk – pomnik historii, miasto w zasięgu obwarowań z XVII w. wraz z projektowaną Drogą do Wolności, – Gdańsk – zespół twierdzy Wisłoujście i teren dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, – Zespół Pocysterski w Oliwie z zespołem kulturowo-krajobrazowym Doliny Radości i ogrodem zoologicznym, – Sopot – molo, ciąg ul. Boh. Monte Cassino i plac Konstytucji 3 maja wraz z Operą Leśną, – Gdynia – Skwer Kościuszki z NabrzeŜem Pomorskim i Dworcem Morskim, basenem jachtowym, ciągiem ul. Świętojańskiej wraz z przyległą zabudową. 7 . W yk sz ta łce n ie s iec i p o wi ąza ń o b ie k tó w p r ze m ys ł u wys o kic h te c h no lo gii z c e ntr u m w is t ni ej ąc y m ko mp le k si e uc ze l nia n y m P G i AM we W r ze sz cz u o r a z ko mp le k si e na u ko wo tec h no lo gic z n y m z lo ka li zo wa n y m p o międ z y ni mi Dalsze ogniwa tej sieci będą tworzyć Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, Radmor w Gdyni ul. Hutnicza, Dolina Krzemowa w rejonie Lotniska im. Wałęsy, ośrodek w Kokoszkach Przemysłowych, Ziaja Ltd. Zakład Produkcji Leków w Matarni, Oceanic Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Kosmetyczne w Sopocie, Flextronics International Poland w Tczewie, Gdański Park Naukowo-Technologiczny we Wrzeszczu przy ul. Trzy Lipy 3. 8 . Kr eo wa n ie Ce n tr u m W yst a wi e n ni czo -T ar go we g o o z n acz e ni u me t r o p o li tal n y m n a ter e n i e wys p y Sto g i z wyk o r z ys ta ni e m i s t niej ąc e go ko m p le k s u d a wn yc h Za k ład ó w Nap r a wc z yc h T ab o r u Ko lej o we g o o r a z p r z yl e gł yc h t er e nó w Walory wskazanej lokalizacji to połoŜenie blisko centrum historycznego i projektowanego centrum kongresowego (na terenach postoczniowych), portu handlowego, centrum logistycznego, projektowanej przystani promowej i pasaŜerskiej, walory krajobrazowe i zabytkowe, bliskość tras komunikacyjnych umoŜliwiających dostęp mieszkańców z terenu aglomeracji (tunel pod Martwą Wisłą, linia tramwajowa przez Przeróbkę w kierunku Stogów) oraz gości (most wantowy, projektowana Obwodnica Południowa), duŜe rezerwy terenowe umoŜliwiające organizację nawet największych imprez o zasięgu światowym. 9 . R eal iz acj a c e ntr u m ko n gr eso we go n a r e s tr u kt ur yzo wa n yc h t er e n ac h p o sto c z nio wyc h n a Mło d y m Mi eś cie Walory lokalizacyjne: prestiŜowy charakter miejsca w sąsiedztwie placu Solidarności, Drogi do Wolności, projektowanego Europejskiego Centrum Solidarności i historycznego Śródmieścia w atrakcyjnym nadwodnym połoŜeniu, z komunikacją zbiorową, z potencjalnie dobrą dostępnością drogową z nowej ul. Wałowej, w bliskości duŜego zaplecza hotelowego. Dodatkowym atutem tej lokalizacji są nieograniczone moŜliwości terenowe.

225

Centrum kongresowe na Młodym Mieście ze względu na wspomniane duŜe rezerwy terenowe daje moŜliwości stworzenia w rejonie Morza Bałtyckiego duŜego kompleksu kongresowego o znacznie większej skali niŜ obecnie zapoczątkowana lokalizacja na Ołowiance. Filharmonia Bałtycka ze swoją siedzibą w byłej elektrociepłowni i powstające w sąsiedztwie zainwestowanie zachowałyby funkcję związaną z kulturą.

1 0 . Ob j ęci e za kr es e m p la n u G OM lo ka liz acj i wi e l ko p o wi er zc h nio wyc h o b i e któ w ha nd lo wyc h i sp o r to wo -r e kr eac yj n yc h o o d d zia ł y wa n i u p o n ad l o ka l n y m Lokalizacja tych obiektów powinna być zintegrowana z zabudową mieszkaniową i wzmacniać ośrodki usługowe, a ich skala powinna być współmierna do potrzeb i siły nabywczej obsługiwanej ludności. Konkretne lokalizacje i parametry obiektów powyŜej 2000 m2 powinny być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i zyskać pozytywną opinię sejmiku województwa. 1 1 . Ob j ęc ie p r o ce se m r eh ab i li tacj i i r e wit al iza cj i o b szar ó w zd e gr ad o wan yc h , zlo ka li zo wa n yc h na ter e ni e mi as ta Gd a ń s ka Wniosek obejmuje obszary zagroŜone lub dotknięte problemami gospodarczymi, społecznymi, przestrzennymi lub środowiskowymi. Zjawiska te są wynikiem zanikania lub zmiany charakteru dotychczasowych funkcji, postępującej degradacji technicznej i powiązanych z nimi niekorzystnymi trendami migracyjnymi. W zaleŜności od charakteru obszaru konieczne jest inicjowanie działań naprawczych, mających na celu likwidację występujących problemów i podtrzymanie funkcji istniejących lub wprowadzenie nowych. Interwencje w poszczególnych obszarach będą realizowane przez prowadzenie odpowiedniej polityki miasta, dostosowanej do charakteru określonego obszaru i typu występujących problemów. Zidentyfikowane obszary problemowe w zaleŜności od rodzaju planowanej polityki interwencyjnej podzielono na wymagające rehabilitacji, a w pewnych sytuacjach rewitalizacji. Obszary wymagające rehabilitacji to: obszar centralny miasta obejmujący tereny połoŜone wzdłuŜ osi ulic Trakt Świętego Wojciecha – Wały Jagiellońskie – al. Zwycięstwa i al. Grunwaldzka, od Świętego Wojciecha do Wrzeszcza. W skład obszaru wchodzą: w ramach Śródmieścia Historycznego m.in. Biskupia Górka, Grodzisko, Angielska Grobla – Długie Ogrody, Stare Przedmieście, Dolne Miasto, Olszynka. Poza Śródmieściem Historycznym: Orunia i Ptaszniki, Święty Wojciech wraz z kalwarią, Lipce, Siedlce, tereny stoczniowe, Aniołki, Królewska Dolina, Dolny i Górny Wrzeszcz wraz z Jaśkową Doliną, kolonia Abegga we Wrzeszczu oraz zabudowa wzdłuŜ al. Wojska Polskiego, obszar Oliwy Górnej wraz z ul. Polanki, Oliwy Dolnej wraz z Przymorzem i Jelitkowem, Nowy Port wraz z twierdzą Wisłoujście, Brzeźno, Stogi, Przeróbka, Rudniki, Łostowice i Zakoniczyn, Szadółki Rębowo, Ujeścisko, Suchanino, Matarnia. W ramach tych obszarów wyznaczono tereny wymagające podjęcia procesów rewitalizacyjnych. Obejmują one: Biskupią Górkę, Dolne Miasto, Orunię, Angielską Groblę – Długie Ogrody, Stare Przedmieście, Dolny i Górny Wrzeszcz, Brzeźno, Jelitkowo, Św. Wojciecha, Nowy Port, Letnicę, Grodzisko, Starą Oliwę, kolonie śeńcy i Uroda oraz Przeróbkę. Rehabilitacja i rewitalizacja tych terenów jest zadaniem przekraczającym moŜliwości miasta i dlatego niezmiernie waŜne jest ich ujęcie w planie GOM. Rehabilitacja obszarów zdegradowanych jest waŜnym elementem budowania wizerunku metropolii, zwłaszcza dla potencjalnych partnerów, którzy będą w jego obszarze lokalizować nowe inwestycje. Problem obszarów zdegradowanych jest tym waŜniejszy, Ŝe nie ogranicza się do dotkniętego nim obszaru, ale ma tendencje do rozprzestrzeniania się na obszary sąsiednie, powodując ucieczkę ludzi, inwestycji, usług oraz degradację przestrzeni.

1 2 . Ut wo r z e ni e p r z es tr ze n n yc h p o wi ąz a ń, o chr o n a i k szt ał to wa ni e sp ó j no śc i st r u kt u r eko lo gi cz n yc h w c el u zac ho wa n i a cią g ło śc i g d ań s k ie go O gó l no mi ej s ki e go S ys t e mu T er e nó w Ak t y wn yc h B io lo gi cz n ie ( OST AB ) z r e g io na l n y m u k ład e m o b szar ó w c e n n yc h p r z yr o d n iczo 12.1. Powiązanie ekologiczne Jezior Wysockiego i Osowskiego przez wieś Barniewice z Doliną Strzelenki dalej do Doliny Raduni – korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym. 12.2. Powiązanie ekologiczne lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przez rów M-1 przepływający przez zbiornik retencyjny Klukowo do Strzelenki, dalej do Doliny Raduni w rejonie Leźno Lniska (Gmina śukowo) – korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym. 12.3. Powiązanie ekologiczne rejonu ul. Budowlanych i Przyrodników wzdłuŜ Strzelniczki, dopływu uchodzącego do Strzelenki w rejonie wsi Rębiechowo (gmina śukowo). 12.4. Powiązanie ekologiczne Lasów Otomińskich z Doliną Raduni. 12.5. Powiązanie ekologiczne od Jankowa Gdańskiego przez Straszyn do płatu leśnego na zachód od Rotmanki przez Dolinę Raduni do kolejnego płatu leśnego po zachodniej stronie rzeki (gmina Pruszcz Gdański).

226

Sieć będzie obsługiwała mieszkańców metropolii i turystów.3.4. StęŜyca. Gdańsk Port Północny i Zachodni. WieŜyca. Jastrzębia Góra. c ało d n io wej i k il k ud n io wej ) 13. Jurata. 13. S t wo r ze ni e si eci o b ie k tó w r e kr e acj i me tr o p o li tal n y m i w j e g o są s ied z t wi e Celem wniosku jest wytworzenie sieci przystani Ŝeglarskich. śuławy Gdańskie. Hel – port rybacki z fortyfikacjami dwudziestowiecznymi. Jastarnia. Dębki. Sztutowo – obóz koncentracyjny „Stutthof”. Połączenia ekologiczne na śuławach wzdłuŜ rzek i głównych kanałów melioracyjnych. unikatowej skali i jakości zabudowy: Krokowa – pałac. 227 . kształtowaniu klimatu i mikroklimatu oraz w całościowym funkcjonowaniu przyrody. Porty morskie: Hel. Jurata. Sztutowo.6. Rozewie – latarnia morska. Chałupy.8. Gdańsk – Motława. Kuźnica. Kąty Rybackie. Sieć stanic do odpoczynku wyposaŜonych w sanitariaty oraz bieŜącą wodę pitną. zwiększając atrakcyjność GOM jako miejsca zamieszkania i obszaru atrakcyjnego dla uprawiania sportów wodnych.5. Jednym z powaŜnych zagroŜeń dla środowiska przyrodniczego jest niszczenie siedlisk i ekosystemów przez stopniową ich fragmentację. DuŜe kompleksy leśne stają się coraz bardziej rozdrobnionymi i coraz bardziej oddzielonymi od siebie płatami roślinności leśnej. zabytki. krajobrazowych i kulturowych Sieć wysoko standardowych stacji dla turystyki wypoczynkowej i krajoznawczej: Władysławowo. Wejherowo – kalwaria. kompleksy zabytkowe o specyficznym klimacie. 13. Górki Zachodnie. Krynica Morska. Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Obszary wypoczynkowe poza Gdańskim Obszarem Metropolitanym dopuszczone dla lokalizacji budownictwa letniskowego Sieć szlaków pieszych i ścieŜek rowerowych łączących ze sobą obszary o wysokich walorach rekreacyjnych. Elementem wniosku jest teŜ realizacja przekopu Mierzei Wiślanej. przystanie jachtowe – mariny – dla obsługi jachtów pełnomorskich (Hel. takich jak leśniczówki. Chałupy. Gdańsk Brzeźno – molo. Kąty Rybackie. Jastrzębia Góra. Zatoka Pucka – Puck. a tym samym brak pełnej wymiany genów. Utrudnione jest teŜ lub wręcz niemoŜliwe przemieszczanie się osobników populacji w celu zasiedlenia nowych terenów. Martwa Wisła. 1 3 . Mierzeja Helska – Hel. Jurata. 14.6. 13. 12. Rewa. Dlatego teŜ powstała koncepcja utworzenia systemu połączonych obszarów cennych przyrodniczo. Stegna – kościół parafialny. Gdynia. Lubiatowo. Jastarnia. Władysławowo. Rzucewo – pałacyk. szałasy itp.1. Jurata. Jastarnia. Karwia. plaŜa oraz wydmowe kompleksy leśne.). z wi ę ks zaj ącej atr a kc yj no ść G OM j ak o miej sca za mi e sz k a nia i o b sz ar u a tr a k c yj ne go k ul t ur o wo ( sie ć b ęd zie s łu Ŝ yć d o r e kr e acj i k il k u go d z i n nej . Krynica Morska. Chmielno. Rewa. 13. Kartuzy. Ponadto tereny z dominacją lub duŜym udziałem zieleni odgrywają szczególną rolę w produkcji tlenu. stanic wodnych o charakterze turystycznym i wyczynowym na wodach śródlądowych oraz wodach morskich. w tym przybrzeŜny akwen morski. śukowo – zespół ponorbertański. Wymienione powiązania ekologiczne pełnią funkcję ekologicznych płatów oraz korytarzy. Karwia. Obszary o wysokich walorach wypoczynkowych: pas nadmorski – Władysławowo. 13. 14. Stilo – latarnia morska. 13. Tczew – Stare Miasto z kościołem farnym.1. Kr eo wa n ie t ur ys t yk i r ekr e ac yj no . Stegna. Jastrzębia Góra. Puck. Sobieszewo. Sieć parkingów i kempingów. Wisłoujście. Stegna.7.2. Kuźnice. Puck – zespół starego miasta z kościołem i starym portem rybackim.7. Dębki. Gdynia. Strefa brzegowa morza. Kartuzy – zespół poklasztorny kartuzów. oraz przystosowanie rzeki Piaśnicy do Ŝeglugi jachtów. którymi przemieszczają się osobniki róŜnych populacji. Obszary o predyspozycjach uzdrowiskowych: Jastarnia. Sopot – molo i sztuczna wyspa. Pelplin – klasztor pocysterski. Konsekwencją jest brak kontaktu osobników zamieszkujących róŜne płaty. wo d nej mo r s ki ej i śr ó d ląd o wej na o b sz ar z e 1 4 . Puck.kr aj o z na wczej o r az ur ząd ze ń o b s ł u gi r u c h u t ur ys t yc z ne go p o za o b szar e m ce n tr a l n y m a glo me r acj i gd a ńs ki ej d o s tęp n yc h d la mi esz k a ńcó w me tr o p o l ii i tu r ys tó w. 13. który otworzy Zalew Wiślany dla jachtów morskich i statków wycieczkowych z obszaru GOM. utrzymywaniu wilgotności. wzdłuŜ tras rowerowych i szlaków pieszych (naleŜy uwzględnić adaptacje elementów juŜ istniejących. Pojezierze Kaszubskie z ograniczeniem wykorzystania terenów parków krajobrazowych: Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (poza granicami aglomeracji). System obszarów zielonych takŜe ludziom zapewnia lepsze warunki zdrowotne i wypoczynkowe. Mikoszewo) oraz śródlądowych. Stegna. Obiekty lub zespoły obiektów o wysokich walorach kulturowych. Hel. Rewa. Mierzeja Wiślana – Kąty Rybackie.12. Przystanie białej floty. Krynica Morska. śarnowiec – klasztor pocysterski.2.

Rozbudowa układu drogowego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego powinna objąć: – budowę autostrady A1 relacji Gdańsk – Łódź– południe Europy. – projektowaną Drogę Zieloną. – Gdańsk – Martwa Wisła – Wisła – Noteć – Warta – Odra. – Gdańsk – Kłajpeda – St. 14. – Gdańsk – Martwa Wisła – Wisła – Narew – Pisa – Jeziora Mazurskie. – Armii Krajowej – Podwale Przedmiejskie. Pomosty biwakowe dla cumowania jachtów śródlądowych. kolejowego i morskiego). 14. – Świętokrzyska – nowa Świętokrzyska – Małomiejska – nowa Sandomierska.3. Sopot SKś. 14. mię d z yn ar o d o wyc h i k r aj o wyc h z is t ni ej ąc y m i Koncepcja głównego układu ulicznego Gdańska została oparta na dwóch drogach krajowych: istniejącej Obwodnicy Trójmiasta (zachodniej – droga nr 6) i projektowanej Obwodnicy Południowej (droga nr 7). – budowę drogi szybkiego ruchu Warszawa – Gdańsk po trasie drogi nr 7 i projektowanej Obwodnicy Południowej. 1 5 . co umoŜliwia natychmiastowe podjęcie prac. – Południowa Obwodnica Gdańska stanowiąca nowy przebieg drogi nr 7 na terenie miasta. Petersburg – Helsinki – Sztokholm – Karlskrona – Kopenhaga – Gdynia (przykład Ŝeglugi wycieczkowej). Powiązania morskie dodatkowo ulegną wzmocnieniu po zakończeniu budowy bazy kontenerowej. łącząca Gdańsk z Sopotem i Gdynią. ko n fe k cj o n o wa ni e m i d ys tr yb ucj ą p r ze wo Ŝo n yc h to wa r ó w Za realizacją centrum na terenach przyległych do Portu Północnego w Gdańsku przemawiają: dobra dostępność komunikacyjna obszaru wszystkimi środkami transportu (drogowego. – Propozycje wybranych tras Ŝeglugi przybrzeŜnej: – Gdańsk – Kłajpeda – Karlshamn. Jurata. – budowę drogi szybkiego ruchu Gdańsk – Lębork – Szczecin. Obie trasy średnicowe będą poprzecznie powiązane z ramą ulicami: – Słowackiego – nowa Kościuszki – nowa Gdańska. łodzi i kajaków oraz śródlądowych statków wycieczkowych. Puck.5. Bazy windsurfingu (Władysławowo. Gdańsk – Warszawa – południe Polski. Przewiduje się uzupełnienie tego układu o następujące trasy miejskie. Uzupełnieniem ramy będzie projektowana w centralnym paśmie komunikacyjnym druga trasa średnicowa. – Gdańsk – Martwa Wisła – Wisła – Szkarpawa – Zalew Wiślany – Elbląg – Kanał Elbląski – Jeziorak. tak zwana Droga Czerwona. Rewa. B ud o wa ce n tr u m d ys tr yb u c yj no .4. – Gdańsk – Visby – Nynashamn. – Gdańsk – Królewiec. 228 . Trasa Sucharskiego – ulica główna o ruchu przyspieszonym łącząca układ dróg krajowych (drogę nr 7 i autostradę A1) z terenami portu i jego zapleczem dystrybucyjno-logistycznym. Jastarnia. – droga ekspresowa nr 7. które razem stworzą komunikacyjną ramę wokół intensywnie zainwestowanych terenów miasta: – projektowaną Trasę Sucharskiego z tunelem pod Martwą Wisłą. tzw. Hel. Stanice jachtowe śródlądowe dla obsługi jachtów śródlądowych. Trasy Lęborskiej. – projektowaną nową Spacerową wraz z tunelem pod Pachołkiem.lo gi s t ycz n ego w Gd a ń s k u Sto ga c h zap e wn i aj ąc e go p eł n ą o b sł u g ę ws z ys t k ic h f u n kcj i z wi ąza n yc h z p r z eład u n k ie m. Rozwinięcie i utworzenie nowych tras Ŝeglugi przybrzeŜnej oraz śródlądowej. odpowiednio duŜa powierzchnia terenu rezerwowana w obowiązującym planie miejscowym oraz brak zainwestowania. która na odcinku Gdańsk – BoŜepole Wielkie będzie nowym przebiegiem drogi nr 6.14.6. wyposaŜone w ograniczony wachlarz niezbędnych usług wraz z wypoŜyczalniami sprzętu Ŝeglarskiego i innego turystycznego. – tzw. 1 6 . – Propozycje wybranych tras Ŝeglugi śródlądowej: – Gdańsk – Martwa Wisła – Wisła – Szkarpawa – Nogat – Kanał Jagielloński –Elbląg – Kanał Elbląski – Jeziorak. łodzi i kajaków wyposaŜone w ograniczony wachlarz niezbędnych usług (dostęp do wody pitnej i zaplecze sanitarne). W zakresie transportu drogowego dostępność kołowa centrum będzie zapewniona przez układ dróg o wysokich parametrach technicznych. Chałupy. Ro zb ud o wa głó wn ego u kł ad u u li cz ne go Gd a ńs k a i j ego p o wi ą za ń p r o j ekto wa n y m u k ład e m d r ó g ze wn ęt r z n yc h. Stogi). takich jak: – autostrada A1 relacji Gdańsk – południe Polski i dalej Europy. Kuźnica.

– przebudowę dojazdu kolejowego do Portu Północnego. w obszarze Gdańska oraz w rejonie Czerwonego Mostu zostanie wprowadzona do istniejącego układu torowego. – baza promowa w rejonie Portu Północnego. Linia elektroenergetyczna 110 kV Gdańsk Błonia – Orunia – Pruszcz Gdański – gmina Pruszcz Gdański. 1 7 .1. 20. w postaci dodatkowej pary torów.3. Uj ęc ie w p la n ie p r o j ek to wa n yc h p o za gr a ni c a mi ad mi n i str ac yj n y mi Gd a ń s ka s iec i i ur ząd z e ń ma g i str al n yc h i n fr a st r u kt u r y tec h n ic z nej . Ro zb ud o wa zap le cz a ląd o we go tr a n sp o r t u mo r s k ie go . Jej trasa.2. Gdańsk Główny. Ro zb ud o wa u kład u k o lej o wyc h p o wi ąza ń ma gi s tr a l n yc h i sie ci ko le i r eg io na l n yc h Sieć powiązań magistralnych wzbogaci się o projektowaną Centralną Magistralę Kolejową łączącą południe Polski z Trójmiastem. n iez b ęd n yc h d o r eal iz acj i zao p at r ze n ia mi as ta w med ia o r az d la go sp o d a r ki ś ci e ko wej 20. 1 8 . – projektowany węzeł integracyjny Gdańsk – Czerwony Most. Orłowo. obejście drogowe śukowa. 2 1 . – elektryfikację istniejącej linii kolejowej Reda – Hel. Węzły integracyjne o zasięgu krajowym i metropolitalnym: – istniejące i rozbudowywane węzły integracyjne: Gdynia Główna. Zbiorniki retencyjne: w zl e wn i Ka na ł u R ad u ni . Międzynarodowe węzły integracyjne: – Międzynarodowy Port Lotniczy Gdańsk im. Rozbudowa sieci kolejowych powiązań regionalnych powinna objąć: – przedłuŜenie trasy SKM do Gdańska – Czerwonego Mostu. Wejherowo.2. p r o j e k to wa n e p o za 229 . Trasa Sucharskiego Sucharskiego. Główny punkt zasilania: GPZ 110/15 kV Rotmanka – gmina Pruszcz Gdański. Oliwa. Ta ostatnia stanowi element projektowanej ramy komunikacyjnej miasta. Ob ie k t y o c hr o n y p r zec i wp o wo d zio wej gr a n ic a mi ad mi n i str ac yj n y mi Gd a ńs k a 21. Tczew. Gazociąg wysokiego ciśnienia Pszczółki – Elektrociepłownia Gdańsk. Ro zb ud o wa mi ęd z yn ar o d o wyc h. Lecha Wałęsy o docelowej obsłudze 5 milionów pasaŜerów w skali roku. dobudowę drugiej jezdni do drogi Gdańsk – śukowo. 20. p o r tó w i p r z ys ta ni p r o mo wyc h w Gd a ń s k u z wią za na ze wz r o st e m p r z e wo zó w p as aŜ er s k ic h i p r z eład u n kó w t o war ó w W celu poprawy warunków obsługi ruchu pasaŜerskiego i towarowego przewiduje się na terenie Gdańska budowę nowych stanowisk promowych w Porcie Północnym w Gdańsku dla obsługi największych promów wpływających na Bałtyk. droga nr 7 z Obwodnicą Południową Gdańska oraz tzw. takich jak autostrada A1. 1 9 . układ projektowanych dróg o wysokich parametrach technicznych. Wrzeszcz. 19. 2 0 .1.1. Sprawną lądową dostępność komunikacyjną projektowanej przystani promowej zapewni. która ma w przyszłości zapewnić między innymi sprawną dostępność kołową do terenów portowych ze wszystkich dzielnic Gdańska oraz pośrednio powiązania z układem dróg krajowych i regionalnych. Przewiduje się takŜe modernizację linii kolejowej E-65 Gdynia – Warszawa do parametrów pozwalających osiągać prędkości do 200 km/h. Sopot. podobnie jak w wypadku centrum dystrybucyjno-logistycznego. łącznie z projektowanymi obwodnicami miejscowości obejście drogowe Chwaszczyna. Reda. Chylonia.– rozbudowę układu dróg wojewódzkich. kr aj o wyc h i me tr o p o li tal n yc h wę z łó w i n te gr a c yj n yc h w ce l u p o p r a wy o b sł u g i z wi ę k szaj ą ce go si ę r uc h u p asa Ŝer s ki e go o r a z p o p r a wy ko n k ur e nc yj no śc i śr o d kó w tr a n sp o r t u zb io r o we go 19. który równocześnie będzie słuŜyć realizacji drugostronnego zasilania gazem ziemnym miasta Gdańska.

zm.U. Miasto Gdańska poszukuje lokalizacji dla takiego parkingu na swoim obszarze. 21. Gdańsk). które powinien spełniać parking. Pruszcz Gdański i m. Soldatos [1987]): A. Gdańsk. Pruszcz Gdański. 21. (Dz. połoŜony w obrębie czterech gmin: m. W-5 (teren m. Inspekcja Drogowa zatrzymuje rocznie ponad 400 samochodów z ładunkami niebezpiecznymi. rygoru dla działalności inwestycyjnej polegającego na ograniczeniu natęŜenia odprowadzanych do cieków wód opadowych do wielkości spływów ze zlewni jak w stanie istniejącym. m. obszary i wydarzenia metropolitalne w Gdańsku Siłą napędowa procesu metropolizacji Gdańska i całej aglomeracji gdańskiej będą w coraz większym stopniu usługi przy stopniowym spadku udziału innych funkcji. Wojciech – W-1 (teren gminy Pruszcz Gdański). na terenie m. które przez lokalizację. za: P. konstrukcję oraz obecnie zły stan techniczny stanowi istotny czynnik zagroŜenia powodziowego strefy śuław. 1671 z późn.3. – na potoku Św. Obiekty. 230 . 2 3 . R-2 (teren m. instytucje pozarządowe. poz. Zbiorniki stanowią obiekty ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Potoku Strzelenka (lewostronny dopływ rzeki Raduni). Lo ka li zacj a ni eb ezp ie cz ne w k a Ŝd ym p o wi eci e p ar ki n gó w d la sa mo c ho d ó w p r ze wo Ŝ ąc yc h ład u n k i Zorganizowanie parkingów jest obowiązkiem starosty wynikającym z art. Ŝe metropolia (B. które rozciągają sieci pomiędzy nimi i innymi miastami. przyjmuje pochodzące z zagranicy czynniki produkcji. Pruszcz Gdański i gminy Pruszcz Gdański). Gdańska z uwzględnieniem istniejących warunków terenowych.U. Gdańska przewidzianych do zabudowy.). banków. inwestycje. które decydują o tym. Jałowiecki [1999]. B. Zrzut z Kanału Raduni (w km 10 + 850) do rzeki Radunia. 1567). Gdańsk). Nr 161. a takŜe placówki dyplomatyczne. 30 Ustawy z 28 października 2002 r. Nr 199. poz. Ich strukturę wyznaczają procesy i cechy. Warunki. – na Potoku Borkowskim – B-1 (teren gminy Pruszcz Gdański). Kanał Raduni jest urządzeniem wodnym. Osiągnięcie pełnej sprawności planowanego systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych jest moŜliwe jedynie w warunkach współpracy wszystkich administratorów terenu zlewni kanału. określa rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 14 sierpnia 2003 r. siedziby i filie międzynarodowych przedsiębiorstw. Metropolie stają się węzłami przepływów. gości zagraniczne firmy. 2 2 . obiektów. Zlewnia Kanału Raduni na odcinku od Pruszcza Gdańskiego do przejścia syfonowego pod torami PKP obejmuje obszar o powierzchni 4180 ha. obejmującego dwie podstawowe grupy działań: maksymalną redukcję przepływów w ciekach zasilających przez budowę zbiorników retencyjnych oraz modernizację koryta z wykonaniem zrzutów kontrolowanych dla wód nadmiarowych. Pruszcz Gdański). Pruszcz Gdański. siłę roboczą oraz towary i usługi. o przewozie drogowym ładunków niebezpiecznych (Dz. Lokalizacja objętych wnioskiem zbiorników została ustalona przy załoŜeniu konieczności redukcji odpływu wód deszczowych z całości obszaru zlewni rzeki Strzelenki pozostającego w obrębie granic administracyjnych m. P r o j ekto wa n e zb io r ni k i r ete n c yj ne zlo k al iz o wa ne n a t er e ni e g mi n y ś u ko wo na r o wi e M : Ręb iec ho wo I o r az Ręb i ec ho wo I I Zbiorniki te są planowane w celu wyrównania odpływu wód deszczowych z obszarów m. Wprowadzenie. W-3 (teren gminy Pruszcz Gdański i m. Li k wid a cj a i r e k ul t y wa cj a s kł ad o wi s k a fo s fo g ip só w w W i ś li nc e n a ter e ni e g mi n y P r u s zc z Gd a ń s ki 2 4 . gminy Pruszcz Gdański oraz gminy Kolbudy. do czasu realizacji ww. naukowe i oświatowe (szkoły) oraz uniwersytety o znacznym udziale studentów cudzoziemców.2. W powiatach ziemskich nie tworzy się dokumentów planowania przestrzennego i dlatego problem lokalizacji powinien być ujęty w planie województwa. które powinny być odstawiane na specjalne parkingi.– na potoku Rotmanka – R-1 (teren m. Realizowana obecnie i planowana dalsza intensyfikacja zabudowy całego obszaru zlewni kanału wymaga wykonania systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

I. 5. w tym energetyczną (cecha D). krajowym i europejskim. Niektóre z nich mają niepełną formę i niewielką skalę. międzynarodowe kancelarie prawnicze. instytucje targowo-wystawiennicze. np. wystawy. agencje konsularne. 231 . międzynarodowe instytucje naukowe. czemu słuŜy takŜe członkostwo w organizacjach międzynarodowych. instytuty naukowe. radio i telewizja (cecha G). jednostki ratownictwa. strefa wydarzeń i twórczości obejmująca: instytucje kultury: teatry. giganci poszczególnych branŜ: przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe (cecha A). przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych (wynikająca z cech B. jest bezpośrednio połączona siecią transportu i komunikacji z zagranicą systemem autostrad. J charakteryzujących miasta metropolie wg B. gospodarka morska (cecha D). internet). telekomunikacyjny i turystyczny. 4. przyciąga środki masowego przekazu o zasięgu międzynarodowym (gazety. G. wydawnictwa (cecha B). filharmonia. Metropolia Gdańska nie ma jeszcze wszystkich powyŜszych cech i nie zachodzą w niej wszystkie ww. kolejowy (cecha D). licea z międzynarodową maturą). wodny. Jałowieckiego. szybkiej kolei. 3. wielkie lub prestiŜowe biurowce (cecha F). szkoły międzynarodowe. Zgodnie z tym podziałem została równieŜ sporządzona tabela obiektów i obszarów metropolitalnych w Gdańsku: 1. infrastrukturę techniczną. H. archiwa. F. B. w stowarzyszeniach miast bliźniaczych. Sporządzono szczegółową inwentaryzację obiektów i wydarzeń o randze metropolitalnej zlokalizowanych w Gdańsku. D. miejsca atrakcyjne turystycznie: obiekty i obszary zabytkowe rangi metropolitalnej i miejsca kultu (cechy E. B). E. J.lub pięciogwiazdkowe. konsulaty honorowe. stowarzyszenia. luksusowe hotele. tanie miejsca noclegowe – schroniska młodzieŜowe i centra kongresowo-konferencyjne (cecha F). szpitale prywatne. strefa działalności gospodarczej i obsługi obejmująca: instytucje otoczenia biznesu. jednocześnie występuje tu silna koncentracja obiektów o znaczeniu ponadregionalnym. cykliczne wydarzenia kulturalne. banki i inne instytucje społeczno-gospodarcze. strefa zarządzania obejmująca: przedstawicielstwa dyplomatyczne państw i organizacji międzynarodowych: konsulaty generalne. np. sądy i prokuratura. lotnictwa międzynarodowego. Podjęto takŜe próbę zidentyfikowania w nich cech i procesów o charakterze międzynarodowym wyliczonych przez prof. C. izby gospodarcze. Jałowieckiego). magazyny. związki zawodowe. zgrupowanych w 5 sferach i kilkudziesięciu grupach. ma instytucje krajowe i regionalne zajmujące się relacjami zagranicznymi i mającymi międzynarodową markę.C. ma rozwinięty sektor usług nastawiony na zagranicznych klientów: centra kongresowe i wystawiennicze. organizacje pracodawców (cecha H). F). media: prasa. stowarzyszenia biznesu. administracja morska. telewizja. centra handlowe o zasięgu ponadregionalnym. strefa infrastruktury obejmująca: infrastrukturę transportową: transport drogowy. strefa badań i innowacji obejmująca: szkoły wyŜsze oraz placówki naukowo-badawcze: uczelnie publiczne i niepubliczne. ośrodki transferu technologii. lotniczy. biblioteki. sportowe i gospodarcze – unikatowe imprezy targowe (cechy A. I. kina wielosalowe. agencje rozwoju regionalnego. Gdańsk dysponuje potencjałem pozwalającym na znaczne wzmocnienie funkcji metropolitalnych. ogrody rekreacyjne (cecha F). opera. centra wspierania biznesu. KaŜda z cech charakterystycznych dla miast metropolii jest reprezentowana w Gdańsku. kulturalne i naukowe. przemysł wysokich technologii(cechy A. obiekty rekreacyjno-sportowe: obiekty sportowe. administrację publiczną: rządowa krajowa i delegatury. festiwale. regularnie organizuje róŜnego typu międzynarodowe spotkania: kongresy. imprezy sportowe i artystyczne z udziałem zagranicznych zespołów teatralnych. w tym słuŜby zdrowia i pomocy społecznej – szpitale samorządu województwa pomorskiego i ministerstw. baza noclegowo-kongresowa: hotele cztero. instytucji finansowych. eksportuje czynniki produkcji: przedsiębiorstwa. radio. Zinwentaryzowane obiekty zostały pogrupowane na poniŜej wymienione sfery. procesy. przez miejskie instytucje publiczne lub prywatne uprawia za pośrednictwem własnych przedstawicielstw w innych miastach za granicą paradyplomację. wysokiej jakości pomieszczenia biurowe. kluby sportowe. administrację kościelną. 2. infrastrukturę społeczną. ma rozbudowaną infrastrukturę i cechuje się intensywną komunikacją z zagranicą przez ruch pocztowy. wybrane szkoły średnie i policealne (unikatowe szkoły średnie i policealne o zasięgu ponadregionalnym. H). instytucje kultury (cecha H). ubezpieczeniowych (cecha B). miast metropolii. centrale banków. muzea.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 4. Komenda Wojewódzka Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gdańsku 5. Konsulat Generalny Islandii 8. Konsulat Honorowy Meksykańskich Stanów Zjednoczonych 7. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wały Piastowskie 1 Grunwaldzka 1 Fahrenheita 3 Batorego 15 Chmielna 101/102 Chrzanowskiego 60A Słowackiego 30/17 Jana Uphagena 3/1 Na Wzgórzu 36 Długi Targ 1/7 Podleśna 27 Długi Targ 33/34 Okopowa 7 Ogarna 99/100 Okopowa 21/27 Grunwaldzka 102 Heweliusza 11 Stągiewna 2/3 Chmielna 101/102 Długi Targ 1–7 Długi Targ 8/10 Wały Jagiellońskie 1 Kossaka 1 Długi Targ 8/10 Św. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpoŜywczych w Gdyni 8. Przedstawicielstwa dyplomatyczne państw i organizacji międzynarodowych konsulaty generalne 1. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 2. Konsulat Generalny Ukrainy 7. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej 10. Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej 6.1. z o. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 12. Polski Rejestr Statków 10. Vasab Wizje i Strategie Wokół Morza Bałtyckiego 2010 8. STREFA ZARZĄDZANIA 1. Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec 4. przedstawicielstwo landu Szlezwik-Holsztyn 4. Konsulat Generalny Chińskiej Republiki Ludowej 3. Konsulat Honorowy Republiki Korei 5. Konsulat Peru 9. Wojewódzki Komitet Przeciwpowodziowy w Gdańsku 3. Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza 3. Kuratorium Oświaty 6. Konsulat Honorowy Królestwa Hiszpanii 3. Ducha 3/4 Hallera 126 Marynarki Polskiej 177 Okopowa 21/27 Sucha 12 Okopowa 19 Sosnowa 2 Okopowa 21/27 Dębinki 4 Polska 15 Na Stoku 48 Chmielna 54/57 Marii Konopnickiej 4 Na Stoku 50 Łąkowa 37/38 232 . Konsulat Generalny Królestwa Szwecji 6. Stały Międzynarodowy Sekretariat Euroregionu Bałtyk 9. Administracja publiczna administracja rządowa krajowa i delegatury 1. Konsulat Generalny Republiki Białorusi 2. Konsulat Republiki Seszeli konsulaty honorowe 1. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 11. 1. Lloyd’s Register (Polska) sp. Konsulat Honorowy Królestwa Danii 2.2. Sekretariat Konwencji Helsińskiej – Helcom 7. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 9. Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej 5. Konsulat Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 8. Konsulat Honorowy Królestwa Niderlandów 4.TABELA OBIEKTÓW I OBSZARÓW METROPOLITALNYCH W GDAŃSKU 1.o. Biuro Handlowe Bremy 5. przedstawicielstwo Kalmaru 2. Konsulat Honorowy Republiki Litwy przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych 1. Sekretariat Generalny Związku Miast Bałtyckich 6. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 7.

26. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – delegatura w Gdańsku 36. 17. NajwyŜsza Izba Kontroli w Warszawie – delegatura w Gdańsku 34. 15. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Morski Oddział StraŜy Granicznej Obwodowy Urząd Miar Okręgowy Inspektorat SłuŜby Więziennej Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Regionalna Izba Obrachunkowa Urząd Statystyczny Urząd Transportu Kolejowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – oddział regionalny Zakład Ubezpieczeń Społecznych – oddział w Gdańsku Narodowy Fundusz Zdrowia – oddział wojewódzki Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie – delegatura w Gdańsku 29.3. 23. Ewangeliczny Kościół reformowany 3. Sąd Apelacyjny w Gdańsku 6. Kościół adwentystów dnia siódmego 5. Wojewódzki Sztab Wojskowy 39. 17. Rogaczewskiego 9/19 Wały Jagiellońskie 36 Danusi 4 Dyrekcyjna 2/4 Podwale Przedmiejskie 30 Chmielna 27/33 Podwale Staromiejskie 69 Chmielna 54/57 Okopowa 9 Wały Piastowskie 5 Subisława 5 Okopowa 21/27 Dyrekcyjna 6 Wały Jagiellońskie 36 Szafarnia 10 Podwale Przedmiejskie 30 Toruńska 8/4 Opłotki 1 Do Studzienki 45 Jana Pawła II 20 M. Stały Sąd Polubowny przy Pomorskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej 9.2 233 . Krajowe Biuro Wyborcze – delegatura w Gdańsku 32. Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej 8. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 5. Terenowy Oddział Lotniskowy sądy i prokuratura 1. Wojewódzki Urząd Pracy 4. Sąd Okręgowy w Gdańsku 7. Krajowy Rejestr Karny przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku samorządowa administracja wojewódzka 1. Administracja kościelna 1. 25. 16. 19. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 2. Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku 3. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 2. 21. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – oddział w Gdańsku 31. 20. Zwycięstwa 16/17 Nowe Ogrody 28 Nowe Ogrody 30/34 Konopnickiej 4 Konopnickiej 4 Długi Targ 39/40 Okopowa 21/27 Sucha 12 Okopowa 21/27 Mostowa 11a Straganiarska 24–27 Cystersów 15 Wyspiańskiego 28/2a Gen. Archiwum Państwowe w Gdańsku 30. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku 3. Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie – północny oddział terenowy w Gdańsku 40. Ośrodek Zamiejscowy 5. 22. Konopnickiej 13 Wały Jagiellońskie 36 Wały Jagiellońskie 38 Jana z Kolna 8 al. Urząd śeglugi Śródlądowej w Gdańsku 37. 14. Rogaczewskiego 9/19 F. 28. Kuria Metropolitalna Gdańska 2. Naczelny Sąd Administracyjny. 24. 27. Ministerstwo Skarbu Państwa – delegatura w Gdańsku 33. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni 4. 18. Kościół chrześcijan baptystów – drugi zbór Trakt św. Urząd Celny w Gdańsku 38. Kościół Chrześcijan Baptystów – pierwszy zbór 4. Dąbrowskiego 11 Jaśkowa Dolina 21 Wyspiańskiego 28 lok. Wojciecha 293 Kotwiczników 20 Oliwska 35 Komandorska 26 Kurkowa 12 Dmowskiego 12 F.13. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1. Urząd Lotnictwa Cywilnego – delegatura północna 35.

Hospicjum Pallotinum – Wojewódzki Oddział Opieki Paliatywnej pomoc społeczna 1. Lecha Wałęsy transport wodny 1. CPN 4. Ziółkowskiego – Baza Promowa. Bytomskie. N. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA Sternicza 17 Menonitów 2a Abrahama 17a Zaułek św. Port Północny (Terminal Węglowy. Dworzec w Oliwie 3. Obrońców Poczty Gdańskiej – Baza Przeładunku Siarki. Wojciecha Adalberta 5. Administracyjne. Bartłomieja 10. Szpital Specjalistyczny im. N. N. Dworzec we Wrzeszczu 2. meczet muzułmański 9. Szpital Marynarki Wojennej z przychodnią szpitale MSWiA 1. Przystań białej floty 2. Parafia polskokatolicka BoŜego Ciała 11.3. N. Węglowe. Wiślane. Baza Paliw Płynnych) transport kolejowy 1. Elewator 1. Kościół wolnych chrześcijan 7. ZboŜowe. SP Szpital Kliniczny nr 1 ACK AM szpitale ministerstwa obrony 1.1. Naftoport 3.6. 7. SP ZOZ dla szkół wyŜszych 2. Rudowe. Diecezjalny Dom Samotnej Matki szpitale samorządu woj. N. Kościół Chrystusowy 13. Port Lotniczy Gdańsk im. N. SP Psychiatryczno-Neurologiczny ZOZ szpitale ministerstwa zdrowia 1. Dworzec PKP w Gdańsku 2. Św. pomorskiego 1. M. N. Chemików. NadbrzeŜe Oliwskie. Kopernika 6. Bartłomieja 1 3 Maja 19a Traugutta 45 Beethovena 181a Szymanowskiego 12 3 Maja 12 Słowackiego 200 Długie PobrzeŜe Przemysłowa 4 Poinca 1 Dmowskiego plac Dworcowy Podwale Grodzkie 1 Poinca 1 Swojska 9 Kopernika 6 Jesionowa 6 al. N. Zwycięstwa 27 Matemblewska 9 al. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy 3. Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem 4. STREFA INFRASTRUKTURY 2. Port wewnętrzny (WOC. Parafia prawosławna św. Mikołaja 12. Elektrociepłownie WybrzeŜe SA 2. N. Przemysłowe.2. Parafia greckokatolicka św. Polski Czerwony KrzyŜ 3. Infrastruktura słuŜby zdrowia i pomocy społecznej hospicja 1. Basen Górniczy – N. N. N. Infrastruktura techniczna Infrastruktura energetyczna 1. Zwycięstwa 30 Smoluchowskiego 18 Polanki 119 al. Infrastruktura transportowa transport drogowy 1. Jana Pawła II 50 Nowe Ogrody 1/6 Powstańców Warszawskich 1/2 Srebrniki 1 Dębinki 7 Polanki 117 Kartuska 4/6 234 . Obrońców Westerplatte – Terminal Promowy Westerplatte) 3. Kościół zielonoświątkowy 8. Kościół zielonoświątkowy – zbór Nowe śycie 2. Caritas Archidiecezji Gdańskiej 2. Ropociąg PERN 2. LPG. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Dworzec autobusowy transport lotniczy 1. T. Szczecińskie – Gdański Terminal Kontenerowy.

Oddział Zegarów WieŜowych – kościół św. Jana) 3.2. Państwowa Filharmonia Bałtycka im. wieŜa Więzienna i Katownia. kamieniczka na Kramarskiej) 8. Teatr Stara Wozownia 8. śak 3. w Gdańsku 11. Teatr Edukacyjny Iba 9. Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (oddziały Szeroka 67/68. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 7. Teatr Miejski Miniatura 4. Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku 2. Zwycięstwa 15 Ołowianka 1 Grunwaldzka 16 Św. Muzeum Archidiecezjalne w Gdańsku 6. twierdza Wisłoujście. Westerplatte. Dom Uphagena. Teatr WybrzeŜak 6. Zwycięstwa 14 Karmelicka 1 Kołobrzeska 42 Długa 57 Ołowianka 9–13 Bytowska 1a Mariacka 25/26 Cystersów 15 Długa 47 Toruńska 1 Cystersów 19 Cystersów 18 Grobla I 3/5 Obrońców Poczty Polskiej 1 Bytowska 1 3 Maja 3 Maja 9a Śluzy 2 Grunwaldzka 195/197 Korzenna 33/35 Stara Twierdza 1 Podkramarska 5 235 . Fryderyka Chopina w Gdańsku 3. Muzeum Techniki w Warszawie – oddział w Gdańsku Kuźnia Wodna 4. Multikino sp. Muzeum Narodowe w Gdańsku – oddział sztuki współczesnej – pałac Opatów 11. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2.szpitale prywatne 1. twierdza Wisłoujście 2. Teatr WybrzeŜe 5. Muzeum Narodowe w Gdańsku – dział fotografii – Gdańska Galeria Fotografii 12. NZOZ Swissmed jednostki ratownictwa wyŜszego 1. Kino Neptun" muzea 1. filharmonia. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 5. Muzeum Techniki – Zabytkowa Kuźnia Wodna 14. Kinoplex w Gdańsku 12. Instytucje kultury i cykliczne wydarzenia kulturalne teatry. Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku + Sołdek 2. Długie PobrzeŜe.1. Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk instytucje kultury 1. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (oddziały Dwór Artusa. opera. kina wielosalowe 1. Superkino Krewetka sp. Teatr Leśny 7. Cele ruchu turystycznego obiekty zabytkowe rangi metropolitalnej 1. Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu – oddział w Gdańsku 13. cmentarz cmentarzy 15.o. Ducha 2 Za Murami 2/10 Jaśkowa Dolina Wąsowicza 12/5 Sówki 41 al. z o. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 2. z o. kościół NMP Kartuska 4/6 Wileńska 44 Szybowcowa 1 al. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku (Ratusz Staromiejski i kościół św. NZOZ Szpital Jankowo 2. Morska SłuŜba Poszukiwania i Ratownictwa 3. Dar Pomorza w Gdyni – al. Samodzielna Kolumna Transportu Sanitarnego 3. Oddział Sportu i Turystyki – baszta na Zamurzu. śuraw. w Gdańsku 10. Zwycięstwa 496 Świbnieńska 9 al. Muzeum Narodowe w Gdańsku 9. STREFA WYDARZEŃ I TWÓRCZOŚCI 3. Katarzyny. Muzeum Narodowe w Gdańsku – oddział etnografii 10.o. Zjednoczenia) 3.

„Gazeta Wyborcza” 3. kościół św. Wojciecha 297 – – – mjra Sucharskiego Stara Twierdza Matemblewska Trakt św. Ignacego 23. pomnik historii 3. Trójcy 1 Świętojańska Podmłyńska 10 Profesorska 17 Św. Ratusz Starego Miasta 10. Jana 5. katedra w Oliwie 21. Radio PLUS 3. zespół przedbramia ul. kaplica Królewska 8. Trójcy 4. kościół św. Brygidy 7. Radio Gdańsk 2. Telewizja Polska – oddział Gdańsk 2. „Dziennik Bałtycki” 2. Św. Telewizja Polsat 4. WieŜa Więzienna) 15. Telewizja kablowa UPC 3. Walentego 24. Matemblewo – centrum pielgrzymkowe 2. „Super Express” 5. „Głos WybrzeŜa” 4. Westerplatte i Wisłoujście Św. kościół św. Wielki Młyn 18.3. Długiej (Katownia .4. Kanał Raduni wraz zespołem pielgrzymkowo-krajobrazowym Św. śuraw 12. Wojciecha 440 miejsca kultu 1. „Trybuna” radio 1. Dom Uphagena 20. Brama WyŜynna 16. Brama Złota 13. Jakuba 22. Wojciech i Traktem św. Media prasa 1. Lipce – dom podcieniowy obszary zabytkowe rangi metropolitalnej 1. Katarzyny 6. zespół pocysterskim z zespołem krajobrazowym Doliny Radości oraz ZOO 4. Wojciecha 2. Obiekty sportowo-rekreacyjne Targ Drzewny 9/11 Tkacka 7/8 Okopowa 7 Stągiewna 12/1 Targ Drzewny 3/7 Szara 7c/103 Grunwaldzka 18 Suwalska 46 CzyŜewskiego 38 Długi Targ 1/7 CzyŜewskiego 42 Wały Piastowskie 1 Tatrzańska 11B/51 Suwalska 46 CzyŜewskiego 40 236 . fort Grodzisko 19. TV Plus – oddział w Gdańsku 5. Brama Zielona 14.3. Radio ZET Telewizje 1. Dwór Artura 11. Radio HIT FM 4. Ducha Długa 46 Korzenna 33/35 Długi Targ 44 Szeroka Długa Długi Targ 24 Targ Węglowy Bogusławskiego 1 Targ Węglowy Wielkie Młyny 16 Gradowa 14 Długa 12 Cystersów 17 Cystersów 23 Brzegi 49 Agrarna 13 Trakt św. kościół św. Wielka Zbrojownia 17. kościół św. kościół św. kościół św. Ratusz Głównego Miasta 9. „Rzeczpospolita” 6. TVN 24 Grupa ITI 3. Wojciech – centrum pielgrzymkowe 3.

przystań wioślarska KS Gedania 15. Alma I i Alma II Centrum Sobieszewo 3. stadion ŜuŜlowy 6.Ogrody rekreacyjne 1. Hotel Podewils w Gdańsku 2. Klub Sportowy Lechia Gdańsk 2. Festiwal Muzyki Inspirowanej Folklorem Dźwięki Północy cykliczne imprezy sportowe Karwieńska 3 Opata Rybińskiego Traugutta 29 Wajdeloty 12/13 Szafarnia 10 BaŜyńskiego 1 Zawodników 1 Starogardzka 1 Stogi 20 Przełom 9 Przełom 10 Tamka Sztutowska 21 Kamienna Grobla 2 Na Ostrowiu 1 Pastoriusza Siennicka 5 Sienna 36 Szafarnia 2 Tokarska 6 Podwale Grodzkie 9 Bytowska 4 Grunwaldzka 244 Kartuska 245b Wałowa 21 Ołowianka 1 Falowa 4 Lazurowa 8 Falowa 4 Łąkowa 1–2 pierwsze 2 tygodnie sierpnia lipiec – sierpień połowa lipca pierwsza dekada sierpnia lipiec – sierpień czerwiec kwiecień sierpień październik kwiecień – maj sierpień 237 . przystań kajakowa GKK Szpicgat 13. Cykliczne wydarzenia kulturalne. Festiwal Teatrów Ulicznych FETA 5. Miejski Ogród Zoologiczny WybrzeŜe 2. siedziba Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 2. przystań i hangar Jacht Klubu Stoczni Gdańskiej SA 9. Międzynarodowy Festiwal Piwa im. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Dwa Teatry 3. Dominika 2. Dwór Oliwski tanie miejsca noclegowe – schroniska młodzieŜowe 1. Festiwal Szekspirowski 6. Centrum hotelowo-konferencyjne „Dwór Wojciechówka” 5. Przystań Jachtowa Marina Gdańsk 4. cykliczne koncerty w bazylice św. Orle 4. sportowe i gospodarcze cykliczne imprezy kulturalne 1.5. Gdańskie Lato Muzyczne 4. Ogród Botaniczny – park w Oliwie Obiekty sportowe 1. Gdańskie Centrum Muzyczno-Kongresowe. Hotel Hanza w Gdańsku 3. przystań i hangar Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 8. Dom Muzyka 3. Szkolne Schronisko MłodzieŜowe 2. przystań wioślarska GKW Drakkar 3. przystań kajakowa Wodniak Gdańsk 14. Hotel HOLIDAY INN GDAŃSK 4. przystań wioślarska AZS AWFiS 16. Baza noclegowo-kongresowa hotele cztero. przystań Ŝeglarska LOK im. Jarmark św. Mikołaja 9. Festiwal Dobrego Humoru 8. filia Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego 3. Festiwal Organowy w Oliwie 7. filia Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego centra kongresowo-konferencyjne 1. Festiwal Artystyczny MłodzieŜy Akademickiej FAMA 10. przystań Ŝeglarska Yacht Clubu Posejdon 12. Gdański Festiwal Carillonowy 11. Festiwal Polskich Wideoklipów Yach Film 12. Jana Heweliusza 13.lub pięciogwiazdkowe 1. GKS Stoczniowiec – Hala Olivia 5. Basen SKS Start 3. M.6. Zaruskiego 11. przystań Ŝeglarska Jachtklubu Morskiego Neptun 10. tor motokrosowy 7.

instytucji finansowych. Convention Bureau Gdańsk 2. Związek Miast i Gmin Morskich 12. Stowarzyszenie Architektów Polskich 15. Gdański Klub Biznesu 4. śylewicza 4. Okręgowa Izba Aptekarska 7. Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdańsku 2. STREFA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I OBSŁUGI 4. Międzynarodowy Zlot śeglarski Baltic Sail 3. Pomorska Okręgowa Izba Architektów 17. Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych 19. Okręgowa Izba Lekarska 6. Intel Powerade Bike Maraton 5.1. Centrale banków. Liga Morska i Rzeczna 11. Polyacht 4. Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gdańsku 26. stowarzyszenia 1.2. Gdański Związek Pracodawców w Gdańsku 3.1. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – oddział Gdańsk 10. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 13. Ambermart 3. Maraton „Solidarności” 2. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość – oddział terenowy w Gdańsku izby gospodarcze. Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza 9. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku 3. Memoriał im. Stowarzyszenie Okrętowców Polskich KORAB 14. Kaszubsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna 25. Instytucje otoczenia biznesu agencje rozwoju regionalnego 1. Polska Izba Turystyki – oddział pomorski w Gdańsku 5. Północna Okręgowa Izba InŜynierów Budownictwa związki zawodowe 1. NSZZ „Solidarność” – Komisja Krajowa organizacje pracodawców 1. Dni Zatoki Gdańskiej unikatowe imprezy targowe 1. Fundusz Mikro – oddział w Gdańsku 3. Północna Okręgowa Izba Urbanistów 18. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych 21. Okręgowa Izba Radców Prawnych 22. Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych 24. Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 23. Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu w Gdańsku 4. Gala Amberif 2. Agencja Rozwoju Pomorza SA w Gdańsku centra wspierania biznesu 1. Okręgowa Rada Adwokacka 20. J. Towarzystwo Urbanistów Polskich 16. Pomorska Okręgowa Izba InŜynierów Budownictwa w Gdańsku 8. Business Centre Club – loŜa gdańska 2. ubezpieczeniowych sierpień czerwiec – lipiec sierpień czerwiec wrzesień marzec sierpień marzec – kwiecień Piwna 36/39 Heweliusza 29 Chłopska 72 Matejki 6 Długi Targ 39/40 Piwna 1/2 Wita Stwosza 73 Rajska 2 Śniadeckiego 33 Batorego 18 Świętojańska 43/44 Chmielna 101/102 Grunwaldzka 8 Długi Targ 11 Długi Targ 36/38 Długi Targ 8-10 Rajska 6 Targ Węglowy 27 Narutowicza 11/12 Targ Węglowy 27 Grunwaldzka 137 Okopowa 7 Chlebnicka 48/51 Szafarnia 12 Nowe Ogrody 35 Grunwaldzka 212 MałcuŜyńskiego 5 Kartuska 249 Wyczółkowskiego 17 a Świętojańska 43/44 Wały Piastowskie 24 Podleśna 27 Uphagena 23 Uphagena 23 238 .

Wolny Obszar Celny 3. Grupa LOTOS SA 2. Gdańska Grupa Kapitałowo-Remontowa SA (stocznia remontowa) 13.o.6. Young Digital Poland ElŜbietańska 2 Długi Targ 1/7 Elbląska 135 Na Ostrowiu 15/20 Elbląska 135 Na Ostrowiu 1 Marynarki Polskiej 130 Łąkowa 39/44 Swojska 9 Heweliusza 11 Na Piaskach 10 Elbląska 135 Wałowa 18 Ostrów 1 Jaśkowa Dolina 31 Zamknięta 18 Zamknięta 18 Promowa 1 Przemysłowa 4 Przemysłowa 4 al. 171 Słowackiego 175 239 . Przemysł wysokich technologii 1. z o. Kapitanat Portu Gdańsk 5. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA 2.5. 4. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych 4.o. GE Money Bank 2. ALLCON Słowackiego Centrum I i II 8. EURX 9. Pomorska Spółka Gazowa Gdańsk 12. Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-SpoŜywcze SA Renk 4. Transbud Gdańsk – Giełda Hurtowa SA 2. z o. Wirtualna Polska 3.3. Techno Service 14. Hallera 126 Słowackiego 173 Traugutta 115c Jaśkowa Dolina 15 Marynarki Polskiej 177 Kościerska 7 Słowackiego 175 Okopowa 7 Jaśkowa Dolina 29 Szkolna 20 Budowlanych 46c Mickiewicza 5/7 Szuberta 79 Siedlicka 6 Wały Piastowskie 1 Nowatorów 20 Rzęsna 3 Złota Karczma 26 Wodnika 79 Heweliusza 11/11 Wały Piastowskie 1 Heweliusza 11 Długie Ogrody 6–14 Szymanowskiego 2 Okopowa 7 Wały Piastowskie 24 Słowackiego 173. Unimor Radiocom 11. BMT Cordah sp. Lido Technology 15. Centrum Biznesu Centromor 6. Organika Trade 3. ENERGA – Gdańska Kompania Energetyczna SA 6. Gospodarka morska 1. Centrum Techniki Okrętowej Centrum Biznesu Zieleniak 2. Centra handlowe o zasięgu ponadregionalnym 1. Softbank Serwis sp. Fin Skog Geomatics International sp. Intel Technology Poland sp. Giganci poszczególnych branŜ: przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne 1. 2. Elektrociepłownie WybrzeŜe SA 8. Young Digital Poland 7. IKEA 3. LPP SA 7. ComArch SA 8. Lotos Oil SA Gdańsk 11. 4. Rada Interesantów Portu 4. ELNORD SA 9. DGT 10. Telkom-Telmor 12. Lotos Paliwa sp. Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego 6.o. Grupa Remontowa SA 5. z o. Polnord – Energobudowa SA 10.o. budynek „Solidarności” 7. z o.o.7. 5. z o. Polski Rejestr Statków 4. Wielkie lub prestiŜowe biurowce 1. Vigo 5. Glencore Gdańsk 4. Sellgros 4.4. 6.1. Grupa Stoczni Gdynia SA 3. Deplhi 4. Satel 13. Artus Park 4.

kolegium nauczycielskie chemia. administracja. Instytut Energetyki 11. PS Budownictwa 7. Lotos 14. Haxo 10. Ateneum – Szkoła WyŜsza 8. pielęgniarski.1. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia 5. historia. informatyka. Gdańska Fundacja Kształcenia MenedŜerów 10. fizjoterapia. Katolicki Uniwersytet Lubelski – Gdański Instytut Teologiczny wybrane szkoły średnie i policealne 1. Apeks 15. socjologia. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 (zawody medyczne) 4. prawo. filozofia filologie. fizyka. Sadowa Business 12. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 5. WyŜsza Szkoła Bankowa 4. matematyka politologia biologia pedagogika psychologia archeologia. Uniwersytet Gdański biotechnologia. analityka lekarska. ochrona środowiska geografia 2. WyŜsza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa 6. Gdańska WyŜsza Szkoła Humanistyczna 2. STREFA BADAŃ I INNOWACJI (54) 5. Torus 11. Gdańska WyŜsza Szkoła Administracji 3. ZSR CKU 6. WyŜsza Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami. ZSZ-2 XXI LO (sportowe) 8. Centrum Dmowskiego 13.9. Gdańskie Seminarium Duchowne 12. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 1 (zawody medyczne) 3. zdrowie publiczne biotechnologia (międzyuczelniany UG i AM) 4. Politechnika Gdańska 3. Akademia Muzyczna w Gdańsku uczelnie niepubliczne 1. stomatologia. WyŜsza Szkoła Zarządzania 7. biologia historia sztuki. Hossa 5. połoŜnictwo. wydział zamiejscowy w Gdańsku 9. Wita Stwosza Hallera 122 Legionów Krzywoustego Pomorska Grunwaldzka 238A Sobieskiego Dmowskiego Narutowicza 11/12 Marii Skłodowskiej-Curie 3a Hallera 107 Dębinki 1B Kładki Wiejska 1 Targ Węglowy 6 Łąkowa 1/2 Biskupia 24 B Wydmy 3 Dolna Brama 8 Łagiewniki 3 Miszewskiego 12/13 Pelplińska 7 Wały Piastowskie 1 Biała 1 Pomorska 68 Reja 27 Cystersów 15 Mireckiego 3 Legionów 3 Hallera 245 Hallera 246 Gnilna 3 Smoleńska 5/7 Grunwaldzka 238 Kołobrzeska 77 CzyŜewskiego 30a 240 . Akademia Medyczna w Gdańsku farmacja lekarski. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 6. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa 2. WyŜsza Szkoła Społeczno-Ekonomiczna 5. Szkoły wyŜsze oraz placówki naukowo-badawcze uczelnie publiczne 1. ZSSO XI LO (sportowe) Strzelecka 76 Grunwaldzka 413 Sadowa 8 Dmowskiego 12 Elbląska 135 Jaśkowa Dolina 81 Grunwaldzka 212 BaŜyńskiego 1a Kładki Bielańska BaŜyńskiego.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna 12. SOiO CONRADINUM XVIII LO 12. Ośrodki transferu technologii 1. Instytut Herdera – biblioteka 19. ZS Energ. III LO instytuty naukowe. Fundacja Naukowo-Techniczna Gdańsk 3.2. Centrum Techniki Okrętowej SA 14. Instytut Budownictwa Wodnego PAN 9. archiwa. Pracownia Rybactwa Rzecznego 6. Instytut Kaszubski 18. ZS Samochodowych 11. Biblioteka Gdańska PAN 11. Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska 15. Wojciecha 293 Kościerska 7 Nadwiślańska 108 Wałowa 15 Targ Rakowy 5/6 Hallera 14 Wały Piastowskie 1 Sobieskiego 18/19 Do Studzienki 63 Polanki 124 Straganiarska 20/23 Ogarna Sienkiewicz 5a Ogarna27 Grunwaldzka 529 Fiszera 14 Fiszera 14 241 . Instytut Pamięci Narodowej 17. Centrum Transferu Technologii 2. ZS Łączności 13. Alliance Française – biblioteka 20. Instytut Maszyn Przepływowych w Gdańsku PAN 7. Polska Akademia Nauk – oddział w Gdańsku 2. Instytut Melioracji i UŜytków Zielonych w Gdańsku 8. 10. Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową 16. Energ. Państwowy Instytut Geologiczny – oddział geologii morza w Gdańsku 4. Instytut Nowych Technik i Technologii SA Reja 25 Elbląska 54/64 Piramowicza 1/2 Podwale Staromiejskie 51/52 Topolowa 7 Jaśkowa Dolina 31 Do Studzienki 63 Kościerska 7 Długi Targ 41/42 Reduta śbik 5 Fiszera 14 Trakt św. Zakład Ornitologii PAN 10. Tech. biblioteki.9. British Council – biblioteka 5. Instytut Morski w Gdańsku 5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku 13. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku 3. wydawnictwa 1.

242 .

243 .

244 .

245 .

są kryteriami koniecznymi. Strefa Rozwoju Centrum Miasta – Międzytorze w Gdyni. Obecność rezerw terenowych o potencjale do rozwoju funkcji metropolitalnych. Obecność rezerw terenowych przeznaczonych w planach miejscowych pod rozwój funkcji metropolitalnych. Pozostałe obszary strategiczne zróŜnicowano wg dominujących cech i potencjalnych walorów (przedstawiona tu kolejność nie ma na celu hierarchizacji. w tym piękne i charakterystyczne widoki na zewnątrz. jak i potencjalnych: Młode Miasto. zarówno istniejących. PoniŜej przedstawiono listę kryteriów wyznaczania obszarów strategicznych rozwoju funkcji metropolitalnych: 1. 5. d) obszary. vital city). dobra dostępność komunikacyjna transportem publicznym oraz rezerwy terenowe. w tym obiektów dziedzictwa kulturowego. 7. Hutniczej w Gdyni. przestrzeni publicznych. społeczną lub ekonomiczną. Uznano. b) obszary przedsiębiorczości i przedsięwzięć komercyjnych charakteryzujące się aktywnym wzrostem w ostatnich latach. a w wypadku Gdyni – z Obwodnicy Zachodniej i Trasy Kwiatkowskiego. DuŜa intensywność wykorzystania przestrzeni w stanie istniejącym. Kamienna Góra – Kępa Redłowska – Orłowo – do Kamiennego Potoku. od Trasy Sucharskiego w kierunku Przejazdowa w Gdańsku. Oksywie.Strategiczne obszary rozwoju funkcji metropolitalnych Obszary strategiczne rozwoju funkcji metropolitalnych to najwaŜniejsze obszary metropolii koncentrujące funkcje metropolitalne lub mające potencjał rozwojowy pozwalający wykreować nową jakość przestrzenno-funkcjonalną. pole golfowe w Rębiechowie. port wewnętrzny. węzeł integracyjny Czerwony Most. 4. 3. Port Lotniczy im. 6. w tym przynajmniej jedno z kryteriów koniecznych: Obszary strategiczne to: 1. o mniejszej niŜ w CPU intensywności i randze: ZOO i Dolina Radości. koncentracja obiektów rangi metropolitalnej. stadion Balic Arena. o walorach krajobrazowych. Dostępność drogowa z planowanej ramy komunikacyjnej. 3. pasmo wschodnie wzdłuŜ ul. Cały obszar Centralnego Pasma Usługowego ciągnącego się od węzła integracyjnego Gdańsk – Czerwony Most do Gdyni Grabówka. Lecha Wałęsy. rejony miasta tętniące Ŝyciem (ang. funkcje targowo-wystawiennicze na terenie dawnego ZNTK. Istniejące i potencjalne miejsca organizacji imprez. postrzegany jako szczególna koncentracja zjawisk i obiektów badanych w wyŜej wymienionych kryteriach. obszary skupiające funkcje ponadlokalne i potencjalnego rozwoju funkcji metropolitalnych: pasmo Gdynia Cisowa – Rumia – Wejherowo – Bolszewo. port w Gdyni z terminalem kontenerowym. Pruszcz Południe – Łęgowo. Pasmo Nadmorskich Usług Rekreacyjno-Turystycznych (NURT): Pas Nadmorski Zachodni wraz z południowym Sopotem. pasmo wzdłuŜ ul. Elbląskiej. Ŝe obszar strategiczny definiuje się jako spełniający znaczącą część powyŜszych kryteriów. 2. gdańska Dolina Krzemowa. Ŝe trzy pierwsze kryteria. Koncentracja istniejących obiektów rangi metropolitalnej. Tor Motokrosowy z Centrum Sportów Zimowych. tj. Dobra dostępność komunikacyjna transportem publicznym: komunikacją szynową (SKM. 8. c) obszary zawierające wielkie obiekty infrastruktury transportowej i koncentracje obiektów wysokich technologii: Port Północny z terminalem i centrum logistycznym. 246 . tramwaj) lub komunikacją autobusową i trolejbusową zapewnioną przez przynajmniej dwie trasy. miejsc łamania transportu (węzłów integracyjnych. na których są planowane nowe prestiŜowe obiekty metropolitalne: Centrum Czasu Wolnego. obecne w świadomości mieszkańców. Zachodnie Pasmo Handlowo-Usługowe: obszary oparte na węzłach komunikacyjnych Obwodnicy Zachodniej. ze szczególnym uwzględnieniem węzła Obwodnicy Zachodniej i Południowej. w jaki spełniają wyŜej określone kryteria. 2. dworców). ale wskazanie ich odmiennego charakteru): a) obszary wielofunkcyjne -–pozostałe koncentracje zjawisk i obiektów metropolitalnych. oraz miejsca o duŜym natęŜeniu ruchu pieszego (równieŜ w godzinach wieczornych i nocnych). choć nieujętych w Ŝadnych dokumentach formalnych. Miejsca magiczne: piękne. W wyniku przeprowadzonych analiz przyjęto. Westerplatte – Wisłoujście. Sporządzona tabela przedstawia analizę waŜnych obszarów trójmiejskich oraz sposób.

e) 247 .

248 .

249 .

250 .

251 .

252 .

UNIWERSYTEC a. Wałowej zjazdów wraz z niezbędnym zapleczem nie tak tak tak Oliwa – kwartał ulic al. EUROPEJSKIM Młode 10 600 m2 CENTRUM Miasto – SOLIDARNOŚCI rejon ulic Jana z Kolna i nowej ul. SKANSEN brzegiem ARCHEOLOGICZ Motławy ok.0. KI Wita Stwosza. ciąg pieszy – bulwar z proj. entrum portu istniejąca nie tak tak tak Europejskie Centrum Solidarności – muzeum. Wałowej. Młode Miastook. Nowej Wałowej rganizacja kongresów. Jana z Kolna nie tak tak tak z ulic: Grodzkiej. Wałowej do Centrum Solidarności z ul. Wałowej. CAMPUS Grunwaldzk ok. Dylinki. Jana z Kolna i nowej ul. wydarzeń artystycznych i festiwali z ul.p. nowej ul.0 ha 2.Planow ane inw estycje o znaczeniu metropolitalnym w Gdańsku Środki UE Gotowość inwestycyjna studium mpzp L. wystawy stałe i okresowe. ZAMCZYSKU Wapiennicz a) oraz brzegiem Kanału Raduni (ul.3 ha/ 3. CENTRUM HEWELIANUM Wzgórze Grodzisko 8 ha organizacja konferencji. 3 ha/56 000 rejon ulic Jana z Kolna m2 i tzw. Abrahama. z proj. sympozjów. Karpia) Campus Bałtycki – dydaktyka. Wałowej. nowej ul. BaŜyńskiego Młode Miasto – rejon ul. Inwestycja BAŁTYCKIE CENTRUM KONGRESO-WE MŁODE MIASTO” Lokalizacja Powiechnia Program Dostępność WPI 1. kompleks Wapienniczej lub muzealnoWałowej – tarej edukacyjnostoczni (przez wystawienniczy mostek nad Kanałem Raduni) nie tak tak tak 5. NY NA (ul. konferencji. 35. sympozjów. w rejonie ali BHP i omnika Trzech KrzyŜy pomiędzy ulicą i przedłuŜenie m ul. Wałowej.5 ha 4. 3 Maja tak tak tak *tak 253 . w rejonie ali BHP i DROGA DO omnika WOLNOŚCI Trzech WRAZ Z KrzyŜy 4. Sukienniczą.

teren między ul. omorskim z ulicy Radiowej i Azymutalnej oraz projektowanych ulic nie nie tak tak z istniejących ulic lub w przyszłości z owej Politechnicz-nej nie tak tak częściowo – plan obowiązując y 254 . z trybunami na 40 z ul. W KLUKOWIE Azymutalnej RĘBIECHOWIE 195 ha/ 58 000 m2 nie tak tak tak k. netto. W LETNICY na istniejących ogródkach działkowych ok. ŚW. parkingi. MOTOKROSOW Wojciech w YZ rejonie potoku 10. ultura. OŚRODKIEM SPORTÓW Borkowskie ZIMOWYCH W go i Św.6. 19 ha turystyka i rekreacja – obiekty kubaturowe i urządzenia terenowe istniejąca nie nie tak tak istniejąca k.43 ha ekreacja czynna. Marynarki komercyjne i Polskiej sportowe obiekty towarzyszące rganizacja imprez o charakterze sportowym z istniejącej ul. Hallera a ciągiem pieszym na przedłuŜeniu l. unkcje Potokowej towarzyszące nie nie tak tak Pas Nadmorski. entrum wysokich echnologii. Jana Pawła II HALA a granicy WIDOWISKOWA Gdańska 8. widzów Polskiej przez ul. Diabełkowo ok. otoczenie tak i planowana tak tak tak 9. Marynarki STADION Polskiej i PIŁKARSKI terenami BALTIC ARENA kolejowymi. autobusów.10 ha hala. Marynarki tys. CENTRUM przy ulicach CZASU Słowackiego WOLNEGO W i Potokowej BRĘTOWIE 16. północy) i ul. element większej sieci innowacji i nowych technologii w województwie. Słowa-ckiego (od dukacja. NA GRANICY GDAŃSKA I i Sopotu SOPOTU CENTRUM REKREACYJNOTURYSTYCZNE Z PARKIEM 7. 48 ha ole golfowe z usługami towarzyszącymi i zbiornikiem wodnym inkubatur dla firm naukowobadawczych ściśle współpracujący ch z uczelniami. WOJCIECHU Wojciech POLE GOLFOWE ejon ulicy 11. 37 ha oisko piłkarskie. z ul. 80 ha PARK NAUKOWOTECHNOLOGICZ 12. i 180 Zielonej i ul. parkingi śaglową oraz z na min. ozrywka. Uczniowską . Aniołki. NY (TERENY ROZWOJOWE PG I AM) WE WRZESZCZU ompleks uczelniany PG i AMG we Wrzeszczu. Starogardzkiej i projektowanej owej Pruszczańskiej tak nie tak w trakcie opracowywa nia TOR Św. 1050 planowanego samochodów węzła Drogi os. WODNYM W PASIE NADMORSKIM ZACHODNIM iędzy ul.

ze względu na LOTNISKA związane z Słowackiego i strony dwojaki rodzaj GDAŃSK IM. agencje Ŝeglugowe. eren rudny do przyległy do zdefiniowania ROZBUDOWA lotniska od unkcje z ul. LOGISTYCZNE terminalem kontenerow ym 160 ha spedycja. 18. telekomunikacj a. usługi logistyczne. z zapleczem nie tak tak tak 15. elektronika. automatyka oraz usługi z zakresu strefy 33 z istniejących ulic lub w przyszłości z nowej Słowackiego nie nie tak tak 35. NOWOCZESNYC Klukowo H TECHNOLOGII Rębiechowo KLUKOWO Stogi – kompleks CENTRUM dawnych WYSTAWIENNI Zakładów 14. CZO-TARGOWE Naprawy Taboru NA TERENIE ZNTK Kolejowego i tereny przyległe ok. składowanie. 17.2 ha/ 2800 m O ZNACZENIU Jana z Kolna Jana z Kolna i METROPOLITAL i nowej ulic dojazdowych NYM Wałowej TEATR iędzy ul. dystrybucja. iędzy ul. 19. 49 ha informatyka. Sucharskieg POMORSKIE o. Przetocznej -targowe. formowanie/roz z ul. Podwale miejsca 3. 3. magazynowanie . Wosia CENTRUM Budzysza. Wosia Budzysza usługi celne. biotechnologia. Wałęsy 13. BIUROWE I Jana z Kolna 46 000 m2 Wałowej FINANSOWE i tzw. Szafarnia i a mariny wraz z Stępce usługami towarzyszącymi nie nie jest tak nie tak jest ak nie tak jest tak nie tak tak tak 20. formowanie Sucharskiego.9 ha Przedmiejskie THEATRUM Przedmiejsk postojowe. ORGANIZACJE rejon ulic 2 1. Siennickiej.5 ha entrum wystawienniczo z ul.8 ha/ z proj.5 ha tak tak tak plan obowiązując y– przygotowan a planu dla zaplecza mariny 255 . z ul. Wałowej. kontenerów. usługi bankowe. owej ul. inne usługi ładunkowe nie tak tak 16.STREFA ejon otniska ROZWOJU im. nowej ul. działalnością nowej północnorozbudowy – LECHA WAŁĘSY zachodniej portu lotniczego Słowackiego powierzchniow oraz teren y i jakościowy lotniska Młode MiastoSTREFY rejon ulic 1. Podwale – FUNDACJA ul. owej Wałowej MŁODE MIASTO Młode – INSTYTUCJE I Miastoz proj. GEDANENSE ie wiszące ogrody abrzeŜe rzeki Motławy i Kanału na Stępce ozbudowa istniejącej d ul. eatr z usługami ELśBIETAŃSKI Okopową i towarzyszącymi z ul. MARINA JACHTOWA ok.

Toruńską. 18. MUZEUM 22. RUCHU składowiski TURYSTYCZNE em GO popiołów na Letnicy Stare Przedmieści ROZBUDOWA e między ul. obiektami Starowiejskiej kubaturowymi i urządzeniami terenowymi udowa nowego kompleksu muzealnoistniejących ulic wystawienniczo -edukacyjnego udowa nowego kompleksu muzealnoistniejących ulic wystawienniczo -edukacyjnego nie nie tak w trakcie opracowywa nia nie tak tak tak 23. układ drogowy i ainwestowanie z ul. Z CENTRUM Starowiejską OBSŁUGI . nie tak nie trakcie sporządzania 256 . Marynarki bazą przez turystycznoprojektowany rekreacyjną.0 ha lac koncertowy na 100 tys widzów wraz z od ul.eren PLAC pomiędzy KONCERTOWY ul. NARODOWEGO Rzeźnicką i śabi Kruk MUZEUM BURSZTYNU yspa Spichrzów k. Stalową i 21.

257 .

258 .

259 .

3 260 . 11. 25 1000 m2 pow.2 MIN. urzędy.strefa nego ograniczonego i kontrolowa-nego parkowania parkowania 4 5 1 ± 10% 1 ± 10% MAX 0. hale targowe.9 MAX 1. 5.0 0 strefa C pozostałe obszary zabudowy miejskiej strefa nieograniczo-nego parkowania 6 MIN. kawiarnie. bary konsumpcyjnych Biura. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia 1 1. uŜytkowej 100 m2 pow. 1.9 MIN. 0. banki.4 MIN.9 MIN. poczty. domy opieki Obiekty handlowe o pow. 15** MAX 2 MAX 3 MIN. 3. 2. 0. banki. supermarkety.9 0. obiekty świadczące usługi hotelarskie Motele Domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych. 1000 m2 pow.0** MIN. 1.9 MAX 0.6** MIN. urzędy. 30 10.6 0 MAX 0. sprzedaŜy do 2000 m2 Obiekty handlowe o pow.powyŜej 200 uŜytkowej m2 pow. 9. pokoje gościnne. 1 MAX 0.0 MIN. poczty.9 1 ± 10% MIN. sprzedaŜy powyŜej 2000 m2 w budynkach wielkondygnacyjnych Obiekty handlowe.9 MAX 19 MAX 32 MIN.9 MAX 0. sprzedaŜy 1000 m2 pow. Wskaźniki parkingowe Lp. internaty Hotele pracownicze. sprzedaŜy 0 0 MIN.9 MAX 0. 4a. 12a. 0.21. 6.3 ± 10% MAX 0.0 MAX 1. 3b. 3a. 0. 12. obiekty o pow. 8. 7. asystenckie Schroniska młodzieŜowe Hotele Pensjonaty. 50 MIN. 32** MAX 12 MAX 25 MIN. 4.3 MAX 0. uŜytkowej MAX 15 MAX 20 MAX 25 MAX 20 MIN. 2 MIN. sprzedaŜy Wskaźniki miejsc postojowych* strefa A strefa B centralny obszar obszar intensywnej Śródmieścia zabudowy śródmiejskiej strefa ograniczo. 1. 0. hurtownie typu cash and carry o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m2 Targowiska 3 1 mieszkanie 1 mieszkanie 10 pokoi 1 pokój 10 łóŜek 1 pokój 1 pokój 1 pokój 10 łóŜek 1000 m2 pow. 5** Biura. 100 m2 pow. handlowej 100 miejsc Restauracje. obiekty powyŜej 200m2 pow.6 MAX 0. uŜytkowej MAX 2 MAX 3 MIN. 2 Budynki mieszkalne jednorodzinne Budynki mieszkalne wielorodzinne Domy studenckie.

wystawienniczej lub min.5 MAX 0. kultury uŜytkowej 100 miejsc 16. 12 MIN. Stadiony siedzących Muzea małe do 1000 m2 powierzchni wystawienniczej 1000 m2 pow. 4 261 . uŜytkowej 19. wystawienni-czej 1000 m2 pow.25 MAX 1. 20 + 0.13. 16 + 0. obiekty dydaktyczne 10 studentów lub 1 pomieszczenie do nauki MAX 0. 3** MIN. 5** Przychodnie. 20 + 0. uŜytkowej MAX 3 MAX 5 MIN. terenu 1000 m2 pow. 20% pow. Kościoły.3 m.5 lub MAX 1. wystawienni-czej 10 000 m2 pow. dla autokaru powierzchnia parkingowa min. 15 ustala się indywidualnie ustala się indywidualnie MIN. 15. domy 100 m² pow. uŜytkowej 1000 m2 pow. adwokackie – obiekty duŜe uŜytkowej 2 powyŜej 200 m pow.9 nauki 21.5 m.5 lub MAX 4 MIN.p. i widowiskowo-sportowe siedzących 100 miejsc 17a. 40% pow. 5 MIN.3 m. Centra muzealne MAX 10 0 MAX 20 ustala się indywidualnie MIN. Szkoły wyŜsze. kaplice uŜytkowej Domy parafialne. filharmonie siedzących Hale widowiskowe 100 miejsc 17. lekarskie. 40 m-c/ 1000 m2 pow. uŜytkowej lub min. 20. uŜytkowej MAX 1. 0. kancelarie 100 m² pow. Kina siedzących 100 miejsc 16a. 20 m-c/ 1000 m2 pow. 2. Centra wystawienniczotargowe 1000 m2 pow. dla autokaru 18. 1.5 MIN. Przychodnie.5 MAX 1.p. m2 powierzchni wystawienniczej Muzea na wolnym 18b.4 MAX 1 MAX 3 MAX 8 0 0 MAX 12 MAX 3 MAX 5 MAX 15 MIN.5 lub MIN.0 1 pomieszczenie do MAX 0. MAX 12 MAX 20 Muzea duŜe powyŜej 1000 18a.5 MIN. 14. dla autokaru** MIN.0 MAX 10 MAX 20 18d. Szkoły podstawowe i gimnazja Szkoły średnie 1 pomieszczenie do nauki 0 MAX 0. uŜytkowej MIN. uŜytkowej 0 powierzchnia parkingowa min. 1. Teatry. 13a. gabinety lekarskie. gabinety 100 m2 pow. powietrzu – skanseny 18c. kancelarie adwokackie – obiekty małe uŜytkowej do 200 m2 pow. uŜytkowej lub 80% pow.5 MAX 2.p.

** Zaleca się rezygnację z wymogów parkingowych w wypadku przekształceń funkcjonalnych w obszarach rewitalizacji i rehabilitacji.0 MAX 1 MIN. 0 MAX 0. 5 ustala się indywidualnie MIN. 40 – górny taras MIN. 5 MIN. Stacje paliw ze sklepem 29. rzemiosło 1 oddział 1 łóŜko 1000 m² pow. 2 0 MIN. terenu 10 działek MAX 2 0 MAX 30 MIN. 6 miejskich. wskaźnik parkingowy stosuje się odpowiednio. 32.22. MAX 2 uŜytkowej 100 m² lustra wody MAX 5 100 m² plaŜy 1 kort 100 m2 pow. 4** MIN. 24. Stacje bezobsługowe 28a.0 MAX 1 0 MAX 3. duŜe hurtownie powyŜej 2000 m2 pow.1 34. 2 0. 1 MAX 2 MIN. magazyny. 100 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 100 m² pow. * Zaleca się rezygnację z wymogów parkingowych w wypadku zmian sposobu uŜytkowania mieszkań w strefach uciąŜliwości komunikacyjnych na lokale uŜytkowe. 35. Ogrody działkowe 0 Tereny urządzonych parków 1 ha 0 MAX 6 MIN. sprzedaŜ towarów w ilościach masowych Zakłady przemysłowe. kliniki Place składowe. składowej MAX 2. ponadlokalnych Dla funkcji nie wymienionych. świetlice Szpitale. składowej. Rzemiosło usługowe Warsztaty pojazdów mechanicznych MAX 3 27. 3. Kryte pływalnie 31. 262 . Stacje paliw bez sklepu 28b. Myjnia samochodowa Małe obiekty sportu i rekreacji 30a. 2 26. 3 28. naprawcze – 1 obiekt 1 obiekt 1 stanowisko do mycia 100 m² pow.0 MIN. 30 – dolny taras MIN. uŜytkowej 1 stan. Przedszkola. 2 MIN. Kąpieliska Korty tenisowe (bez widzów) Cmentarze 0 0 MAX 7 0 33. 23.1. 2 MIN. ale nie mniej niŜ 20 ogółem 0 MIN. 2 25. 0 0 0 0 0 MAX 2 0 MAX 2 MAX 5 MAX 2 MAX 4 MAX 7 MIN. 30.

Traugutta Seti. 49. 14. ul. ul. 7. 17. ul. 41. 25. 43. 34. 32. 44. Kliniczna EC II. Wałowa Szpital Wojewódzki. Angielska Grobla Szpital PKP. 4. ul. 21. dawny PGR SM Maćkowy. 33. 47. Trakt św. ul. ul. 40. dawny PGR Osiedle Zakoniczyn Osada Heweliusza Kowale. ul. Na Stoku EC I. 16. 8. 9. Jaśkowa Dolina dawna SM Maćkowy. Grunwaldzka PSK nr 1. Orunia Dolna Zakoniczyn. ul. 15.22. ul Droszyńskiego Akademia Wychowania Fizycznego Bimet. 37. ul. 45. ul. ul. 5. 18. ul. Rezerwowe ujęcia wody Wykaz istniejących niepublicznych ujęć przewidzianych do zaopatrzenia ludności w wodę w warunkach specjalnych wykazanych w Studium zaopatrzenia miasta Gdańska w wodę w warunkach specjalnych – Gdańsk 1998 r. 26. Wisłoujście ZPP Pasanil. Bartnicza dawny PGR Rotmanka Szkoła Podstawowa nr 82. Powst. ul Klonowicza (studnia E-6) dawny browar. Piekarnicza Unimor. Mickiewicza (studnia K-3) EC II. 10. Ołowianka (studnia K-2) dawne zakłady mięsne. Ołowianka (studnia K-1) EC I. Dębinki (Studnia K-2) Studium WF PG. ul. ul Nowe Ogrody Ośrodek Szkol. Dębinki (Studnia K-1) PSK nr 1. 12. ul Droszyńskiego SM śabianka PKS. Rzeźnicka POZG. 28. 35. ul. Biologiczna Rębiechowo Osiedle Kalina Osiedle Kokoszki Piętro wodonośne Q* Q Q Q Tr* Q Tr Tr Tr Q Q K* Q K Tr Tr K Q Q K K Tr Tr Q Q Q K K Q K K K Q K Q K K Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 263 . 29. 3. ul Grunwaldzka Osiedle VII Dwór Szpital Dziecięcy – Oliwa Górna Szpital Marynarki Wojennej Szpital Miejski. 39. Radarowa Szkoła Podstawowa nr 942. Srebrniki Osiedle Złota Karczma Piekarnia Piecki. Kołobrzeska dawny Fazer. Kilińskiego Święta Studnia. 2. Grunwaldzka dawny BPP (Bałtyk). ul. 46. ul. 38. 50. 6. ul. ul. ul. ul. MIOC. ul. 11. ul. ul. 42. Wojciecha Ogrodnictwo Justyna. 27. 20. al. 31. 36. Lp. 1. Nowotna Stocznia Wisła. 30. 13. 23. 22. 19. ul. Górki Zachodnie OSR. 24. Warszawskich Stacja Techniczna PKP Przeróbka Komisariat Policji Wodnej. 48. Jana Pawła II PKS nr 2. Zwycięstwa Szpital Psychiatryczny. Grunwaldzka Telekomunikacja. Lokalizacja Centrum Biznesu.

56. Wojciech. 84. Wieniec Ujęcie Czarny Dwór (studnia K-1) Ujęcie Czarny Dwór (studnia K-2) Ujęcie Czarny Dwór (studnia K-3) Ujęcie Kołobrzeska (studnia K-1) Ujęcie Kołobrzeska (studnia K-1A) Ujęcie Kołobrzeska (studnia K-2) Ujęcie Polanki (studnia K-1) Ujęcie Polanki (studnia 1) Ujęcie Zaspa (studnia K-1) Ujęcie Zaspa (studnia K-2) Ujęcie Zaspa (studnia K-3) Ujęcie Sobieskiego (studnia K-1) Ujęcie Sobieskiego (studnia K-2) Ujęcie Sobieskiego (studnia K-3) Ujęcie Grodza Kamienna (studnia K-1a) Ujęcie Grodza Kamienna (studnia K-2) Ujęcie Grodza Kamienna (studnia K-3a) Ujęcie Grodza Kamienna (studnia K-4) Ujęcie Suchanino (studnia 1) Ujęcie Krakowiec Stogi (studnia K-1) Ujęcie Krakowiec Stogi (studnia K-4) Ujęcie Krakowiec Górki Zachodnie (studnia K-2) Ujęcie Krakowiec Górki Zachodnie (studnia K-3) Ujęcie Płonia Mała (studnia 1) Ujęcie Płonia Mała (studnia 2) Ujęcie Chełm (studnia K-1) Ujęcie Chełm (studnia 1) Ujęcie Łostowice (studnia 1) Ujęcie Łostowice (studnia 2) Ujęcie Ujeścisko (studnia 1) Ujęcie Ujeścisko (studnia 2) Ujęcie Zakoniczyn (studnia 1) Ujęcie Zakoniczyn (studnia 2) Ujęcie św. 100. 67. 97. 59. 60. 52. 64. 65. RSP Morena Kiełpinek OW POZG Otomin Ośrodek Wypoczynkowy Releks. 63. 53. 69. 75. 86. 96. 57. 79. 68. 78. 82. 55. 93. Świbno HiNRO. 87. Sobieszewska Pastwa HiNRO. 83. 89. 54. 80. 102. 73. 92. 98. 81. Po Schodkach (studnia 1) Ujęcie Wysoka (studnia 1) Ujęcie Klukowo (studnia 2) Ujęcie Klukowo (studnia 3) Ujęcie Matarnia (studnia 1a) Ujęcie Matarnia (studnia 2) Ujęcie Smęgorzyno (studnia 1) Ujęcie Smęgorzyno (studnia 2) Ujęcie Smęgorzyno (studnia 3) Ujęcie Jasień (studnia 1) Ujęcie Jasień (studnia 2) Ujęcie Jasień Nowe Ujęcie Szadółki (studnia 1) Q Q Q Q K K K K K K K K K Tr K K K K K K K K K K Q K K K K Q Q K Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q K Q 264 . 99. 76. 62. 72. 58. 95. 77. 71. 70. 66. 61. 74. 85.51. 90. 94. Sobieszewo SRM Wyzwolenie. 88. 101. 91.

108. Ujęcie Szadółki Nowe (studnia 2) Ujęcie Sobieszewo (studnia K-1A) Ujęcie Sobieszewo (studnia K-2) Ujęcie Świbno (studnia K-1) Ujęcie Świbno (studnia K-2) Studnia publiczna ul. 106.103. Piecewska Studnia publiczna ul. 107. 104. 105. Orańska Q K K K K Q Q Q – czwartorzędowe Tr – trzeciorzędowe K – kredowe 265 . 109.

2005 poz. Urz. 0105 4. nr 10 z 6. Urz.2003. poz.12. Urz. poz.06. nr 103 z 6.02. nr 30 z 5. Urz.01.04. Bora Komorowskiego i Chociszewskiego 8.07.04. 278 Dz. 615 Dz. nr 76 z 1. rejon ul. Urz.10. Jelitkowskiej i Bursztynowej Jelitkowo – rejon ul.2003 Oliwa.2003 V/85/2003 23. 1527 Dz.2001. nr 42 z 26. 1526 Dz. 0103 Czarny Dwór 10 2.2000 VIII/178/03 24. 915 Dz. Orłowskiej Oliwa Dolna – rejon ul. 0114 Oliwa.06.2004 poz. nr 50 z 9.04. nr 146 z 21.09. 0104 Kołobrzeska 41 – Krynicka Oliwa – rejon ul. Urz.2004 XXXVI/1159/05 31. nr 88 z 16.2003 poz.04.2000. Obrońców WybrzeŜa 13. 0109 Jelitkowo – rejon ul. 315 Dz.2000 XVII/556/99 30. 0106 5.2003.05. Chłopskiej i Czerwonego Dworu Jelitkowo – rejon ul.10. Urz. Jana XVI/473/03 Pawła II do granicy z miastem Sopot 04.2000.12. Beniowskiego Pas Nadmorski – rejon ul. 0117 15. Nr ewidencyjny Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XIX/585/00 24. 258 Dz. Urz. poz. rejon ul.1999 XXVII/780/00 28.2003 XXXV/1103/01 31.05. 0112 rejon Drogi Zielonej na odcinku od al.2005 XLVII/1624/06 26. Hallera 14. poz. Urz. 2592 Lp. Gospody 266 . nr 51 z 27. rejon ul. Pomorskiej X/251/2003 26.2003.06. Wypoczynkowej Jelitkowo – rejon ul.2003 poz. nr 45 z 8. Obszar objęty planem miejscowym 1. Urz.09.06. 1476 Dz.23. Poznańskiej 12. Bałtyckiej 3.2003 10.2000 XXXIII/391/96 25. 1909 Dz.2003 XXIII/658/04 29.2001 XXXII/1002/01 22.09.2003 poz. 0107 6. 0115 Oliwa. poz.1996. Urz. 0119 Oliwa Dolna – rejon ul. 0113 11. poz. Urz. poz. nr 94 z 5.05. nr 159 z 12. Urz. nr 79 z 30. 675 Dz.04. Urz.04.01. Urz. poz.11.02. 38 Dz.2000. 756 Dz.2006 r. nr 106 z 11.04.2001 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. nr 88 z 16.11. 0110 9.03.2006 XIII/417/03 25.2001.Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stan na 31. poz. nr 63 z 14.05.07. 1307 Dz.12.2000. 991 Dz. 3165 Dz. 0108 7.1996 XXIV/701/00 15.2006 poz. poz. 0118 16.2003 VIII/179/03 24.12. 0116 Jelitkowo – rejon parku Zdrojowego Oliwa Dolna – rejon ul. Urz.

nr 89 XXXIX/1321/05 z 22. Urz. Urz.12. rejon ul.2001 26.2006 poz. 0215 Oliwa Centrum Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. rejon ul. rejon Diabelskiego Kamienia nowa Spacerowa 31. Piastowskiej Dolina Radości – Wschód 24. Urz. 15 Dz.1996 9. rejon ul. 3164 Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska 267 . Urz. rejon ulic Chłopskiej i Obrońców WybrzeŜa Oliwa Dolna. 0121 Jelitkowo. Urz. Subisława 18. 0205 27. 0128 Jelitkowo. 0127 Oliwa Dolna. Dąbrowszczaków 22. nr 5 XXVIII/817/00 z 26. nr 39 LV/715/97 20. Zajęczej (CzyŜewskiego – śubrowa) rejon ul. 0214 Zespół Pocysterski 34.11.07. 144 Dz. nr 99 XLI/1359/05 z 19. nr 7 XXXIX/1214/01 z 31.1999 25.01.2002 27.2003 poz.2006 29. 33 Dz. 0124 Oliwa Dolna.1996 28. 0208 29. Urz. rejon ul. 43 Dz.1998. nr 92 XXIV/713/04 z 31. 1845 Dz.2006 poz. 104 Dz.1996 poz. 388 Dz. 0207 28.10.01.04.1995 poz.12.11. 0210 30. Urz. 1880 Dz. 0122 19. 14 Dz.2003 4. nr 43 VI/109/99 z 6. 17.10. nr 144 XIV/447/03 z 17. 1660 Dz.1997 poz. rejon ul.1999 poz. Piastowskiej 3–5 Oliwa..2006 29.12. 43 Dz. rejon ul.02.2005 poz. 0204 26. Krzywoustego 21.1997 21.06. 150 Dz.2001 poz.2005 poz.2005 poz.06.02. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym 17. Urz. Urz.1998 16.1997 z 30.03. Urz. 0202 Oliwa.2005 28. Wypoczynkowej II 23.2005 30. nr 4 XXVIII/337/95 z 16.10. Urz.09. nr 78 LXII/880/98 z 1.2000 poz.11. Grunwaldzkiej (BaŜyńskiego – Nowa Abrahama) Oliwa.02. rejon ul. nr 90 LII/1773/06 z 24. 0211 Dolina Ewy Dolina Radości. nr 89 XXXVII/1240/05 z 22. nr 4 XXVI/278/95 z 16. nr 46 L/631/97 z 29.12. 178 Dz.06.1997 19.1998 poz.06. 0203 25. nr 12 LIV/698/97 z 26. Urz.2003 30. Urz. 0213 33. Urz.10. rejon ul.2004 27.1997 poz. 2051 Dz. 0123 20. rejon ul. Bitwy Oliwskiej (SKM śabianka) Oliwa. 2563 Dz. Grunwaldzkiej od nr 495 do ul.04.2004 poz.Lp. Urz.10.05. rejon ul. 2201 Dz.2003 poz. 1844 Dz. nr 107 LII/1776/06 z 23.09.08. Polanki 49–58 Oliwa.10.09. Urz. 0212 32.11. Piastowskiej Oliwa Dolna. nr 159 XVI/475/03 z 12.1995 poz.06. nr 16 XLI/490/96 z 16.05.06. Urz.1998 poz.08. Urz.2005 25.

12. nr 38 z 23. 2021 Dz. 0303 51.2006 poz. nr 94 z 7.08. Urz.01. rejon osiedla VII Dwór 42.09. 1968 Dz.04. Urz. 0304 52.2005 XLVIII/1647/06 16.337 Dz. Mazurskiej rejon Drogi Zielonej od ul. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XLIV/1327/02 24.2004 poz.01. Urz. nr 87 z 21. Polanki i Kasprowicza rejon ul. 499 Dz. Urz.2005 XXXIX/1322/05 30. Urz.2004 poz.06.2004 XVI/474/03 4. nr 64 z 25.02. 0226 46. Urz.338 Dz. rejon ul. nr 89 z 22.02. nr 16 z 21. Urz. 1206 Dz. Abrahama 43. 0227 Oliwa Górna – pas przykolejowy 47. 0216 Wrzeszcz – StrzyŜa II Oliwa 36. nr 16 z 21. rejon V Młyna Oliwa Górna.09. nr 16 z 11. 0221 41.2006 poz.12.09.03. 0305 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.2004 poz. 1882 Dz. rejon ul. 0225 45.2002 poz.09.06.01. 2593 Dz. 0224 44.04. nr 97 z 14. rejon ul.2005 XXV/730/04 24. Urz.09.2006 XIX/567/04 22.1999 poz.2004 XXXIII/1008/04 22. 41 Dz. Bitwy Oliwskiej 37. nr 106 z 1.07.2005 poz. nr 11 z 28.01. nr 98 z 19. Uczniowskiej i nowej Gdańskiej Brzeźno.1998 poz.06. CzyŜewskiego Oliwa.2004 XLII/1497/05 29.2005 poz. 375 Dz. Jana Pawła II do torów kolejowych z Gdańska do Nowego Portu Brzeźno.2004 poz. 1846 Dz. 0223 Oliwa Górna. Urz.09. 208 Dz.01. 0302 50.10.12. 0232 49. Urz. nr 23 z 27. Urz.1998 XII/312/03 28.2006 poz. CzyŜewskiego fragment zespołu rekreacyjnego Dolina Radości – część centralna Oliwa. VII Dwór Brzeźno. rejon ul. 104 Dz. rejon Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego przy ul.2005 poz. 337 Dz.2006 poz. Grunwaldzkiej.09.2006 LXII/895/98 17. 2022 Dz. Urz. Urz. nr 59 z 5. 0222 Oliwa Górna. nr 4 z 9. Urz.2006 XXIII/661/04 29.06.2004 XXXIX/1358/05 25. 0220 40. Polanki – Zachód I Oliwa Górna – rejon ul.2002 XXXI/931/01 25.01. 0228 Oliwa Górna. Urz. rejon dawnej osady rybackiej 48. Urz. 0219 39.1999 L/1718/06 27. rejon ul. 157 Dz.02. rejon ul.2001 poz.08. Polanki – Zachód II rejon Miejskiego Ogrodu Zoologicznego WybrzeŜa Oliwa Górna. Opackiej.11. Dz.02.2003 XXXIII/1007/04 22.2003 poz. 1601 268 . nr 138 z 7. 0218 38.Lp. Urz. nr 13 z 16. Urz.06.2003 XIII/418/03 25. 0217 Oliwa.2005 poz. nr 146 z 21.2001 V/82/99 28.02.2003 LII/1774/06 29. rejon ul.2003 poz.04.11.2004 35.

03. 2296 Dz. nr 25 z 19. nr 95 z 5. 833 Dz.2004 poz. Urz. Urz. Urz. rejon ul Jana Pawła II (przy parku. nr 32 z 22.12.04. rejon ul.2001 poz.2000.2000 XXXIII/1046/01 29. Urz. Bajana odcinek ul. 253 Dz.2000 XXXI/930/01 25.03. Startowej 8 Zaspa.1995 poz. 0614 Zaspa.06. 254 Dz. 0607 62. 0602 Zaspa.2004 LIII/1626/02 26.03. Urz. nr 131 z 31.2004 XLV/1378/02 21. nr 54 z 28.11. Rzeczypospolitej 69.2001 XXII/640/00 27.2001 poz. Urz. nr 27 z 30.1996 poz.2004 poz. Drzewieckiego i Leszczyńskich Zaspa.2001 XXII/624/04 25. Urz. 658 Dz. 6 Dz. 0402 Nowy Port. rejon ul.12.02.2001 XXXIII/1045/01 29. 0615 Zaspa. Urz.2002 XXVI/281/95 9.02. 0608 63. 249 Dz. Urz. 0604 61.04. nr 23 z 12. poz.2003 poz. nr 49 z 23. Urz.08. Urz.03.2001 poz. 224 269 . 0404 Nowy Port – Zachód Nowy Port – Wschód 56.2001 poz. 0616 70. 0405 57.2001 poz. Urz.12.03.09.10. Urz.02. Urz. nr 64 z 26. SkarŜyńskiego 68.06.07.03.11. rejon ul. rejon ul.11. rejon ul. Jana Pawła II (węzeł cieplny) Zaspa. nr 25 z 21. nr 88 z 23.06. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXXVI/1153/01 21.08.10.05. 605 Dz. nr 1 z 10. świrki i Wigury 67.2001 poz. 0610 64.1620 Dz.2002 53. Abrahama od torów kolejowych do al. 255 Dz. nr 54 z 28. Urz. pas startowy) Zaspa. 0617 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. Startowej 66. 1199 Dz.2001 poz.2001 XXXV/1052/05 17.05. Leszczyńskich 59. 0613 Zaspa. nr 26 z 21. Urz.Lp. Urz.2000 XXX/880/00 28. 0403 55.1995 XXVI/282/95 9. 0611 65. Hynka Zaspa. Nowej Kościuszki od ul. 2005 poz. nr 70 z 28. nr 2 z 5. Urz. 604 Dz. rejon al.01. rejon ul.05.02.02.1995 XXIX/849/00 30. nr 8 z 6. 0504 Młyniska Letnica 58.2003 poz. rejon WOC Nowy Port Wolny Obszar Celny – Zachód 54. 51 Dz. 0603 60.03.2005 XII/319/03 28. Kilińskiego do ul.2001. nr 26 z 21. poz. rejon ul. Hallera rejon nowej ul.2000 XXX/881/00 28.1995 XXVI/283/95 9. 612 Dz.2003 XXIV/715/04 27.12.1996 poz. rejon ul. 0612 Zaspa.11. 3 Dz.01.2002 poz. Rzeczypospolitej I Zaspa. 143 Dz. 976 Dz.2000 XXX/882/00 28. rejon ul.

12.03.04.05. 0807 Wrzeszcz. Wyspiańskiego do przystanku SKM Gdańsk Stocznia gaj Gutenberga 81. 0803 XLII/511/96 19. nr 19 z 6. 0804 LIX/784/98 19.Lp. Dębowej i Powstańców Warszawskich Aniołki w rejonie ulic Dębinki i Orzeszkowej Aniołki.11.07.11. 0816 87. Urz. 500/2.1372 Dz.07. rejon ul.1259 Dz.06. Wyspiańskiego.1999 XXXIX/1329/05 30. rejon Akademii Medycznej obejmujący teren zawarty między al. Zwycięstwa.1996 76. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXIX/932/04 28.2003 poz. nr 3 z 10. 67 Dz.2005 71. nr 67 z 11.2001 III/32/02 5. 358 Dz. nr 89 z 22. Urz. 844 75. Urz. nr 55 z 20.1998 poz. Urz.2004 poz. 425 i 426 obręb 41 Wrzeszcz – StrzyŜa I 72. 0703 74. 0815 86. Urz.09. Urz. 3301 Dz. 0702 73.1998 LI/1516/02 11.12. Waryńskiego Wrzeszcz Dolny. nr 41 z 7. Urz. XXXI/989/04 Grunwaldzkiej 25.2003 poz. Urz.2003 poz. 2010 Dz.2000 poz. 1317 Dz.09.2003 VII/145/03 27.2005 85.2002 XXXIII/1047/01 29. 606 Dz. 0817 270 .2003 poz. Urz. 0618 centrum Zaspy z węzłem przesiadkowym SKM Wrzeszcz Dolny. nr 160 z 13.2003 XLV/1554/05 24.2001.2005 poz.2002 poz. Urz. nr 44 z 28.12.2002 XI/270/2003 10.2005 XXXVII/1241/05 28.08. ulicami: Towarową i Hallera oraz projektowaną trasą nową Politechniczną Gdańsk Wrzeszcz – centrum w rejonie ul. 3300 Dz. nr 25 z 14.01.04.2004 poz.2002 III/31/02 5.2004 poz. 2778 Dz.2004 Aniołki w rejonie ul.12. 0814 Wrzeszcz Centrum.01.12.2004 XVI/483/03 4.05. 1847 Dz. 52 Dz. Urz. nr 112 z 24. nr 6 z 10. nr 54 z 28. nr 150 z 7. Urz. Jaśkowa Dolina 33–37 obejmującej działki 500/1.2006 poz.10.04. nr 43 z 24. 42 Dz. 0811 83. ul.12. Matejki 79. 820 Dz. nr 84 z 2.1997 poz. Uphagena i al. Urz. Urz.2003 77. Białej Wrzeszcz Dolny.07.12.2004 poz. rejon ul.06.01. Urz. 0813 ul. 0705 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.2005 poz. 95 Dz.03.2003 XIX/571/04 22. rejon ulic Mikołaja Kopernika i Elizy Orzeszkowej XVI/481/03 04. 0805 78. 656 Dz. nr 160 z 13. nr 58 z 12. Wyspiańskiego Gdańsk Wrzeszcz. 0808 rejon ulic Do Studzienki i Miszewskiego 80.2005 poz. Słowackiego – odcinek dolny 84. 0809 rejon ulic Traugutta i Smoluchowskiego rejon Drogi Czerwonej od ul. poz.03. Urz.12.12.06. rejon ulic Lelewela. 0810 82.2004 XVII/558/99 30.07. rejon ul.03. Urz.

2004 poz. 655 Dz. poz.2005 XLV/1553/05 24. nr 41 z 7. Urz. 1591 Dz.07. Lendziona.2005 XXXVI/1158/05 31. poz. 0903 ul..2002 poz. Migowo 95. rejon ul. Słowackiego 114 b XVI/485/03 4.2006 XLVIII/1648/06 16.08.1997 XLIX/1462/02 23. 0910 Brętowo.2002 XXXVIII/1186/01 30. rejon ulic Kościuszki.01.07.1997 poz. 819 Dz. 840 Dz. Grunwaldzkiej rejon przystanku SKM Gdańsk Politechnika polana leśna Srebrniki 89. nr 48 z 17.02. rejon ul. Urz. nr 72 z 10. Urz. 44 Dz. 1614 Dz.2004 XXII/623/04 25.04. 0913 102.01.12.06. 1306 Dz. 0904 Brętowo – Nowiec.2005 poz.2006 XXXII/372/96 21. Urz.05. 111 Dz. 1080 Dz. nr 58 z 15. Urz.2006 poz. Potokowej 104. nr 84 z 13.08. 0906 Matemblewo. Urz. 0823 90.12. poz. 1117 Dz.02. 0914 Matemblewo.2004 poz.2002. nr 10 z 26. nr 3 z 11.04. rejon ul. Urz.2005 88. Urz.2002 XXXV/1054/05 17.11. 2147 Dz.05. nr 106 z 2.12. nr 58 z 14. 0905 Brętowo – Niedźwiednik 96. Urz.1998 poz.05. nr 77 z 24.1996 LVI/749/97 18.1996. 0911 100. Urz. 0917 Niedźwiednik. Urz.2006 poz.01. 0912 101.05.05. Góralskiej 105.03. 0908 98. nr 80 z 23.2005 poz. 1498 Dz. 0915 Brętowo.05. Kartuskiej i Myśliwskiej Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.11. Urz. 0825 Wrzeszcz. nr 8 z 23. nr 63 z 14.1996 99. 0820 Wrzeszcz Centrum. nr 25 z 14.04. nr 26 z 25. ul.2004 XLI/1357/05 25. 1563 Dz. Urz. rejon ul. rejon ul.01. Matemblewskiej rejon ulic Potokowej i Matemblewskiej 97. 0824 91.07.07. nr 16 z 17. 42 Dz. Urz.06.2002 poz. nr 43 z 5.2006 poz. Urz.06. Waldorffa 103.03.03.02. 1003 Piecki. 1177 Dz.04.2001 XLV/1379/02 21. 179 Dz.2005 XLIII/531/96 30.Lp.2003 XXXIX/1328/05 30.2006 poz. 0902 Matemblewo 93.2005 poz. Dolne Młyny. Urz.2004 poz. rejon ul.01. Urz. rejon ul.2005. 94 Dz.2006 L/1719/06 27. Niedźwiednik w mieście XIX/569/04 Gdańsku 22. Srebrniki 92.2004 Matemblewo – Matemblewska II Matemblewo. w rejonie ulicy Zielone Wzgórze Brętowo. 44 271 . Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXIV/710/04 27. Urz. Słowackiego z węzłem Potokowa 94.2005 XLVII/1622/06 26.2004 poz. nr 12 z 10.08.

2001 III/33/02 5.08. 1005 Piecki Migowo.03. poz. 1102 118.1999 poz. Urz. Urz.2005 XLVII/1623/06 26. 544 Dz. 1019 117. nr 78 z 16. nr 74 z 12. Urz. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXIX/348/96 18. 1467 Dz. 1110 Śródmieścia. 1103 Ołowianka 119.09. 1009 Piecki. 1112 Śródmieście.09.06. Urz.08. 111.2000 poz. 1566 Dz. rejon Głównego Miasta 122. 655 Dz.09. Myśliwskiej i Piekarniczej 109.06.1999 LI/1514/02 11. nr 84 z 7.1999 XIV/466/99 30. nr 45 z 17.2000 XXXIII/1032/01 29. nr 59 z 5.12.2000 poz. nr 68 z 17.01.11. 1015 114. 1014 113. Piecewską a szkołą Wyspa Spichrzów – Północ XXXIV/1076/01 26.2006 poz. Myśliwskiej i Zacnej 107. 1104 Śródmieście.10.06.2002 XI/266/2003 10. 1007 110.06. 1004 Piecki.07.07. Urz.2000 poz. rejon ul. Urz. nr 44 z 28.03. Urz.2003 XXXVIII/1276/05 19. nr 156 z 11.2000 1012 112.2001 poz. Wileńskiej i Migowskiej rejon nowej ul. Raciborskiego 108. 595 Dz. Urz. rejon ul.2006 LXIII/897/98 17.12.2000 poz.04. Urz.05. nr 53 z z 25. Urz.06. rejon ul.08.2000 106. nr 10 z 6. Urz.Lp. Urz. nr 53 z 25.01. Urz. nr 88 z 18. nr 64 z 27. rejon ul.01.05. Urz. rejon ulic Franciszka Rakoczego i Piekarniczej rejon ulic Myśliwskiej i Hausbrandta Piecki – Migowo obszar pomiędzy ul. Piecewskiej Piecki Migowo.2004 poz. nr 56 z 7. 350 Dz.1998 V/83/99 28. 371 Dz. 181 Dz.09. rejon ulicy Magellana Piecki Migowo. Dyrekcyjnej 120. nr 107 z 23.2001 poz.2003 XXXVI/1154/01 21.1996 poz. 716 Dz. Urz.05.12.2000 Piecki Migowo.09. XXVII/779/00 Budapeszteńskiej 28. nr 110 z 5.2003 poz.04.1994.07.2001 XXIV/700/00 15.1996 XXII/641/00 27.06.03. nr 25 z 10.2001 XXV/720/00 6. 1105 Śródmieście Stara Stocznia 121. Rakoczego do zabudowań Politechniki Gdańskiej Piecki Migowo. rejon ul. 126 Dz.2002 poz. 1784 Dz. Belgradzkiej. Warneńskiej.2003 poz. Długie Ogrody Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. 595 Dz.06. 37 Dz.2005 poz.2002 LII/1771/06 29. 1006 Piecki Migowo. 1204 Dz.2006 poz. 570 272 . 808 Dz. 1017 115. 1018 116. Urz. Urz.2001 poz. rejon ul. Urz.2000 poz. rejon ul. rejon ul. 2205 Dz.2006 XVI/486/03 04.06. 2932 Dz.12. nr 100 z 27. rejon Grodzisko 123. 1111 Śródmieście. Politechnicznej od ul.

09. 1003 Dz.02.z. 1123 Śródmieścia.2004 XXIII/656/04 29. rejon ulic Piwnej i Kaletniczej Śródmieście.02. rejon Targu Węglowego Śródmieście. 1114 Śródmieście – Wyspa Spichrzów Południe. 215 Dz.2003 poz.09.08. 2633 273 . 2129 Dz. nr 85 z 8.08. 2421 Dz.2006 XXVIII/902/04 30. rejon Siennej Grobli i Polskiego Haka Śródmieścia. 1121 132. 2462 Dz. 1475 Dz.06. 1715 Dz.02.2005 poz. Urz.2005 poz. Urz. 1742 Dz. Urz.2003 poz.2004 poz.2002 XLI/1361/05 25.2003 140.11. nr 22 z 10. 2010 Dz.04.2002 XXXVII/1242/05 28.Lp. rejon Targu Siennego.10.2001 LIII/1624/02 26. Urz. 1118 129. Urz.10.2004 XII/316/03 28. nr 138 z 7. 1117 128. 1132 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.2002 LIII/1623/02 26. nr 82 z 30. nr 97 z 15.11.2003 XIV/455/03 30. 1113 Śródmieścia. nr 22 z 10.2003 poz.11.09. Urz. 1128 139. 1124 135. Urz.p. 1644 Dz. 1126 Stare Miasto – Osiek Śródmieście. rejon Dolnego Miasta części mieszkaniowej Gdańsk Nowe Miasto Północ 134. XLIX/1463/02 Stare Przedmieście 23.2002 Śródmieścia. Grodzkiej XXXIX/1324/05 30.09. Elbląskiej Śródmieście. nr 138 z 15. rejon ul. 1120 131. rejon Dolnego Miasta 125.2005 XXXII/1001/01 22.09. Urz.06. Urz.2005 poz. 1125 136. rejon Dolnego Miasta – Reduta śbik Gdańsk Nowe Miasto – Stocznia. 2422 Dz. 1127 138.2005 poz. nr 99 z 19. 1122 133.02.2003 XXVIII/903/04 30.08. nr 22 z 10. nr 138 z 15.11. 216 Dz. 1119 130.01.2004 Śródmieście. 2050 Dz.2004 poz. rejon targowiska przy ul. 214 Dz. nr 52 z 1. nr 30 z 5.2003 poz.07. Urz.2005 XXXIX/1325/05 30.09. Urz. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXXV/1053/05 17.06.2004 126.2005 LII/1775/06 29.06.2002 poz. Urz.2005 poz.09. nr 44 z 5. Podwala Grodzkiego i Nowych Ogrodów zmiana m. nr 149 z 26. nr 7 z 24.09.p.2005 poz. Ołowianka Śródmieście. nr 86 z 13.02.2005 LIII/1622/02 26. Urz.04.04. nr 120 z 16. 1129 Śródmieścia Gdańska – gazownia w rejonie XXXI/990/04 ujścia Motławy 25.05. Podwale Przedmiejskie Śródmieście.08. Urz. plac Solidarności 137. 314 Dz.2003 poz.2005 124.2001 poz. Urz.2003 poz.10.2006 poz. 145 Dz. Urz.11. nr 79 z 30. 1131 141. Urz.1049 Dz.06. rejon Biskupiej Górki Śródmieście.2004 poz. Urz. rejon ul. rejon ulic Chłodnej i Sadowej XII/315/03 28. 1116 127.

Telimeny. Urz.02.05.10.2003 XII/313/03 28.2005 XXXVI/1157/05 31. rejon ul.12. Stoczniowców (obecnie gen. Cygańska Góra 159.1998 LXII/886/98 17. 313 Dz. rejon ulic Długie Ogrody i Szafarnia Kolonia Zręby 145.2003.06. 334 Dz. rejon ulic Paganiniego i Kamieńskiego II Siedlce. Urz. Urz.03.07. poz. Armii Krajowej Siedlce.2003 XI/267/03 10. rejon ul. 1135 Śródmieście w rejonie wiaduktu Błędnik 144. rejon ul.12. 1138 146. rejon ulic Malczewskiego i Kościelnej Siedlce. 105 Dz. Urz.09.2002 XXXI/991/04 25.2004 poz.06. 1123 Dz.2004 poz. nr 138 z 7. nr 49 z 11.10. Rakoczego III Siedlce. nr 78 z 1. Kartuska i Jasna 148. Urz.2005 XLVI/1601/05 22. Strzeleckiej Śródmieście. 146 Dz.1998 poz. nr 7 z 19.2003 poz.2006 poz.06.12. nr 31 z 9.06. 1209 154. 1204 149.08.1998.2005 poz. rejon ul.12.2005 XXXII/999/01 22.2003 poz. 1210 kolonia Jordana.11.06.2003 IX/218/03 29. nr 100 z 27.10. Ochota. rejon ul. 1202 147.2003 poz. 389 Dz. Urz. Urz. poz.2005 poz.1998 XIV/453/03 30. 1212 157. 1208 153.08. nr 78 z 1. nr 2 z 3. 325 Dz. Urz.02. rejon ul. nr 5 z 14. nr 60 z 20.08.2001 poz.2001 LXII/889/98 17. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XIV/454/03 30.09. nr 7 z 24. nr 155 z 10.2003 XVI/490/03 4.2001 LII/1592/02 29.1777 Dz. Zosi Siedlce.01. 2460 Dz. nr 100 z 27. Przybyszewskiego Siedlce. nr 30 z 5.08. nr 64 z 25.2003 142. rejon ulic Jankiela. rejon ul. Urz. 180 Dz. 1215 Siedlce. 1213 158.05. rejon ulic Schuberta.01.1998 LXII/884/98 17. 1205 150. nr 16 z 11.2003 LXII/885/98 17.2001 poz. 1203 Siedlce.2003 poz.01. Gerwazego.1998 poz.08. Urz. 39 Dz. 2007 Dz.01. Cygańska Góra Siedlce.2004 IX/217/03 29. Nowolipie.Lp.04.04. Urz. nr 37 z 5. Domeyki. Urz.12.02. Lecha Bądkowskiego Siedlce.1998 poz. Urz. 1214 Siedlce. rejon ulic Lecha Bądkowskiego i Kartuskiej Siedlce. 1133 Śródmieście. Grota Roweckiego).2006 poz.11. nr 112 z 24. 7351 Dz. Urz. Urz. 742 Dz.04. 1778 274 . 1207 152. 15 Dz.2003 XLIII/1525/05 27. Urz. Taborowej 155. Urz.1998 XXXII/1000/01 22. Zawodników 143. 390 Dz.2003 poz. rejon ul. Pana Tadeusza Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. 1211 156. 1206 151. rejon ul. 322 Dz. 1137 Śródmieście. Malczewskiego. Urz.

2006 poz. Urz.04. 2463 Dz.2005 XLII/1293/01 20.2005 poz. nr 16 z 11. rejon ul.09.10. Urz. Urz. 997 Dz. rejon ulic Stryjewskiego VII/144/03 i HoŜej 27. rejon ulic Beethovena i Otwartej 161. Urz. Urz.2002 XX/608/00 30. 1505 Rudniki Błonia.2000 XXXVII/1244/05 28.2005 XLVI/1558/05 22. Legnickiej 165. 122 Dz.Lp. nr 112 z 24. 2461 Dz.2003 IX/216/03 29.2002 poz. nr 17 z 3.12.07. 1260 Dz.2003 poz.2000 poz. nr 116 z 17. 1789 Dz. 3434 Dz.2006 poz. Urz.2001 poz. Urz. 1406 Stogi Południowe.2003 XLI/1360/05 25. Urz. Urz. 158 Dz.2005 LIV/1823/06 31. rejon rafinerii 174. 89 Dz. 1404 Stogi Południowe 170. 2021 Dz.2003 Stogi Południowe.2005 172. Urz. 1303 Westerplatte – twierdza Wisłoujście 168. Urz. rejon ulic Kartuskiej.04.03.12. 1216 Siedlce. nr 138 z 7.09.2005 XLII/1492/05 29. 1218 163.2002 LI/1529/02 11. 1217 162. rejon ulic Łostowickiej i Armii Krajowej Siedlce. nr 38 z 23. nr 64 z 27. 1403 Krakowiec – Górki Zachodnie 169.2002 III/29/02 5.1997 poz. Urz. rejon ujścia Wisły Śmiałej Płonia. nr 30 z 7. nr 145 z 30.09. nr 97 z 14.08.2005 poz. 1504 176.06. Falck-Polonusa Górki Zachodnie. Urz.2005 poz. 1219 Siedlce – Kolonia WyŜyny 164. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XI/268/03 10. 1506 Błonia Południe Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.2006 XXIX/847/00 30.07. 1310 275 .12.1999 poz.08.05. 1468 Dz.2000 XLVI/559/97 20. nr 100 z 27.08. Urz.03.12. 1302 Port Północny II 167.03. nr 52 z 25. Tamka XXXVII/1243/05 28. 1301 Przeróbka 166. nr 67 z 11. nr 82 z 4. Miałki Szlak 177.1999 160.02. 325 Dz. 2217 Dz. rejon ul.05.11.1997 V/84/99 28. nr 109 z 9.11.02. 1408 173. nr 69 z 16. Skrajnej Siedlce.01. Szarej. rejon ul. nr 49 z 10. 2008 Dz.2005 LIII/1627/02 26.07. Urz.2003 poz.07.2005 poz.2002 poz.11. Urz.03.2001 XXXIX/1327/05 30. 1776 Dz. 1410 175.04.09. 183 Dz. Urz.08.2003 poz.05. 1409 Stogi Południowe.12. 1405 Stogi Północne 171.2002 poz. nr 15 z 21. 368 Dz.2005 poz. 1221 Siedlce – rejon ul.11.2003 poz. Urz.

2001 XXXI/932/01 25. 1718 Chełm – Stare Szkoty – Orunia Górna jedn.04.12. nr 25 z 19.1999 187.2000 Chełm – Stare Szkoty – Orunia Górna jedn.11. nr 56 z 6.07.1996 poz.01.11. rejon ulic Platynowej i Świętokrzyskiej Chełm. XXXI/933/01 rejon ul. Małomiejskiej Chełm. Urz.07. rejon ul. nr 63 z 4. 206 Dz.07.03. ul. Urz. nr 55 z 5.06. Urz.12. XXV/722/00 F. 1703 183.1996 XXXVII/1246/05 28. Urz.03.2001 poz.2005 XXXII/985/01 22.12.2001 poz.06.04. Urz.05. poz.08.2001 190. Uranowej 25.03.1995 XLI/491/96 21.2001 XXXVIII/1187/01 30. 1709 186. nr 22 z 9. Urz.01. nr 19 z 6. 1605 182.07. 248 Dz.2001 195. Hebanowskiego Chełm – Stare Szkoty – Orunia Górna.2001 poz. Urz. nr 58 z 15. 1720 191.2006 LIII/1619/02 26. rejon ulic Witosa. nr 104 z 8.2001 Orunia.09. Urz.02.2000 Chełm.2001 poz. W. rejon ul. 342 Dz.2002 poz. Urz. nr 104 z 8.1997 poz. nr 77 z 24.11.2003 poz. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska L/1721/06 27.01. nr 22 z 9. Urz. XXV/721/00 G. 1713 Chełm – Stare Szkoty – Orunia Górna jedn.2001 poz. nr 79 z 27. nr 1 z 10. 1592 Dz.08. 255 Dz. rejon ul. 1726 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.2000 poz. 189. gen. Wojciecha 115–121 Orunia Dolna. Platynowej XXXVI/1152/01 21. 623 276 . Ptasiej Chełm – Stare Szkoty – Orunia Górna.Lp.2000 Trasa P-P Chełm – Stare Szkoty – Orunia Górna. 1721 192.06. Kopeckiego 6.11.2000 poz.04. nr 7 z 31. 602 Dz. nr 138 z 7. 678 Dz. rejon ul. rejon ul. Urz. rejon ul.2002 XXXII/998/01 22. Emilii Hoene XVII/562/99 30. 1704 Chełm. 1719 Dz. 1715 1717 188.2005 poz. Witosa 6.11. 509 Dz. 1722 193.01. rejon ulic Naftowej. Urz. rejon ul.2001 poz. 1508 180. Brzegi 40 28.2001 178. Elbląskiej – Opływ Motławy Gdańsk – Orunia Dolnik. Urz.06. Urz. XII/314/03 28.1999 XVII/561/99 30. nr 54 z 28. Milskiego 179.08. 1 Dz. Urz. 207 Dz. 1724 Chełm – Stare Szkoty – Orunia Górna.2000 poz.06. 1602 181. Sikorskiego. nr 42 z 26.11. Urz. Zamiejskiej 184.01. 2461 Dz.2002 poz. Wojciecha 213 Chełm.2000. Trakt św. Benzynowej i Płońska rejon ul. 100 Dz. nr 46 z 8. 679 Dz. rejon ulic Witosa.2001 poz. 1507 Gdańsk Płonia. rejon ul. XXX/903/00 B.03. 717 Dz. 1708 185. Trakt św. Platynowej u wylotu ul. 51 Dz.2001. ul. 1083 Dz. rejon ul. Ptasia XXXIII/1044/01 29.2006 poz. Urz. Urz.2003 XXVI/279/95 9. 1723 194.

nr 22 z 5. rejon ulic Madalińskiego i Marii Ludwiki Orunia Górna.1997 LXII/883/98 17.03. 1415 Dz. 1804 Kartuska Południe I 212. Urz. nr 108 z 27.1998 poz. rejon ulic Platynowej i Raduńskiej Trasa P-P na odcinku Oruni Górnej Orunia Górna.2003 poz. nr 27 z 25. 1736 204.03.2005 XLVIII/1649/06 16.03.02.1998 poz.2003 XXXVI/1160/05 31. 1915 Dz. 1802 Łostowice Południowe 210. nr 94 z 6.2005 poz. 1738 Chełm.07. Urz.08.1998 XI/350/99 24.06.06. Dywizji Wołyńskiej rejon ulic Kadmowej i Platynowej 197.05. Urz.02. nr 111 z 21. 203 Dz. rejon ulic Madalińskiego i Milskiego Chełm.2006 XLVI/560/97 20. 3297 Dz. Nowej Podmiejskiej na odcinku od trasy P-P do ul.2002 VII/142/03 27.Lp.2006 poz. Urz. nr 64 z 25.10. 45 Dz.03.2005 XXXIX/1326/05 30.2004 poz. Urz.04. Urz.2003 XXIV/709/04 27. Urz. 511 Dz.09. Urz.2006 poz. nr 75 z 6.12. 1728 Chełm.2003 poz.06. 1187 Dz.2005 poz.06.03. 2216 Dz. 1730 198. 481 Dz.04. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXXIII/1043/01 29. 1739 Chełm I 207. 2564 Dz. Urz.06.11.1997 poz. Urz. 1737 205. 1735 203. 1740 Chełm II 208. Urz. 1732 200. 1734 202.2003 VII/143/03 27. 1806 Szadółki Łostowice Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. 748 Dz. Raduńskiej Nowa Podmiejska na odcinku od ulicy Raduńskiej do Kanału Raduni Chełm. nr 38 z 22.1999 poz.2006 LI/1751/06 25. nr 14 z 6.1997 XLVIII/597/97 25.2001 LI/1527/02 11.2004 XIV/449/03 30. Urz.08.02.2002 XLIX/1466/02 23. nr 160 z 13. rejon ul.2003 poz. nr 46 z 8. rejon ulic Witosa i Cieszyńskiego 206. 1803 Ujeścisko I 211.07. 78 Dz. Madalińskiego rejon ul.09. nr 68 z 26.1999 196.12.10. 1731 199.05.2001 poz.06.2004 poz.10.1997 LVI/751/97 18. 1675 Dz. Urz. nr 21 z 7. 1733 201. 1805 Kartuska Południe II 213.1999 XIV/467/99 30. 1212 Dz. 1801 Zakoniczyn 209.05. nr 93 z 2. Urz. rejon ul.2003 poz. nr 86 z 11.06.06. nr 144 z 17. Urz.2003 poz.10. Urz. Urz. nr 74 z 4.1997 poz. 335 Dz.12.2003 XVI/477/03 4. Urz. nr 21 z 7. 1027 277 .1999 poz. 208 Dz.04. 62 Dz.

2009 Dz.2005 XLIX/1674/06 30.08. 2010 Dz. nr 112 z 24. 561 Dz. nr 66 z 13.2001 poz.06.08. nr 11 z 22. poz.01. 1820 228. 1810 218.2004. 1811 219. 809 Dz.2002 III/30/02 5. 7506 Dz. 1808 216.04.10. 110 Dz.10.11.2006 214. rejon ul. 1818 225.2003 poz.2005 poz.08. nr 157 z 11.2003 XLVII/1621/06 26. Świętokrzyskiej Łostowice Południowe. Urz. 1819 Ujeścisko.2006 poz. 1807 Łostowice. nr 21 z 7. 1812 220. 212 Dz.01.2003 poz.2006 poz.10.12. 1822 229.01.09. rejon ulic Jabłoniowej. 2192 Dz. Urz. 1825 rejon ulic Łostowickiej i Kartuskiej Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. Cedrowej i Armii Krajowej Ujeścisko.2002 VI/124/2003 27. 2243 Dz. nr 97 z 18. rejon ulic Łódzkiej i Przemyskiej Piecki Migowo.12. Urz.2003 poz. 1817 224.12. 87 Dz.2006 XI/271/2003 10. rejon ul. rejon ul. 510 Dz.2003 poz.2003 LII/1598/02 29. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXXIII/1039/01 29. II Brygady i 11 Listopada Ujeścisko. nr 22 z 10.2004 XLV/1555/05 24. Unruga 227. Zakoniczyńska na płd.2003 poz. Urz.10.2003 XI/269/2003 10. Urz.08. nr 155 z 10.2001. nr 22 z 10.11. 1823 230. Świętokrzyskiej Łostowice Zachód. 1814 222.02. 1813 221. poz.2006 poz. 1027 Dz.2003 LII/1581/02 29.02. rejon ulic Warszawskiej i Łódzkiej ul.2002 XIV/451/03 30. Urz.02.08. rejon ulicy Przemyskiej 226. rejon ulic Niepołomickiej i nowej Świętokrzyskiej Szadółki Południowe 215.2003 poz. nr 126 z 18. 213 Dz. nr 111 z 16. nr 76 z 21.2004 XXVII/844/04 26.11. Urz. Urz. 1741 Dz. od Warszawskiej Chełm Łostowice – rejon ul.03. 916 Dz. rejon ulic Świętokrzyskiej i Karkonowskiej Łostowice.08.2003 r. 1809 217.Lp.02. rejon ulic Warszawskiej.05. Urz. Urz. 1551 278 . nr 146 z 21.2003 poz. Urz. Płockiej Ujeścisko.2003 poz.07.2003 poz. nr 29 z 15. nr 5 z 17. ulice Świętokrzyska. LII/1590/02 29.12.2003 poz. Warszawskiej Ujeścisko. Warszawskiej i Armii Krajowej Ujeścisko.2005 XLI/1362/05 25. Urz.2001 XVI/491/03 4. Unruga 231. 1821 Ujeścisko. rejon ulic Kartuskiej i Pagórkowej Zakoniczyn na zachód od ul.03. nr 76 z 1. Urz. 1824 Zakoniczyn na wschód od ul. 2594 Dz.2005 poz.11. Urz. 2814 Dz. Urz.07.2001 XXXVIII/1188/01 30.08. Urz. Urz.03.2002 XIV/450/03 30.2003 XXXI/992/04 25. nr 41 z 18. Urz. 1816 223. nr 46 z 8.07.

nr 82 XX/606/00 z 4. 603 Dz.08. rejon ul.2006 poz. Wojciech – Lipce. 2104 247. 1910 Maćkowy III 240.2002 poz.1998. nr 42 XVII/563/99 z 26.1999 poz.08. 1909 239.1999 poz.2003 30. rejon ulic Balcerskiego i Biwakowej Osowa. Urz.2004 poz.1998 poz. nr 12 LII/669/97 28. 520 Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska 279 . nr 109 LIV/1821/06 z 31.03. Trakt św. Urz.2000 poz.2000 poz. Wojciech – Lipce. 46 Dz. 139 Dz.12. 1182 Dz.02. Urz.2004 4.04. 2107 249.2000 30. nr 54 XXXIII/1040/01 z 28. 1907 237.04. nr 82 XX/607/00 z 4. nr 42 XVII/564/99 z 26.2003 29.1999 poz. Urz. Urz.03. Urz.1997 poz. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym 232. 42 Dz. 257 Dz. Huberta Nowiny Łostowice Południowe.12.04. 1827 rejonu ulic Kartuskiej. Borkowskiej Barniewice Wschodnie Owczarnia 242. rejon ulic Niepołomickiej i Starogardzkiej Maćkowy II Łostowice. nr 10 XLII/1294/01 z 11.Lp. nr 21 LII/1580/02 z 7.2004 22.2000 28. Urz.09. Urz. 1908 238.2002 poz.02.10.2003 poz. Urz.2005 28. Urz.03.2001 poz. Wojciecha Św. Urz. 518 Dz.04. nr 11 XV/484/99 z 4.01. nr 147 XIV/452/03 z 24. 2103 Barniewice Północno-Zachodnie Osowa w zakresie układu komunikacji drogowej Osowa.06. Pagórkowej i Św. 1911 Maćkowy.1997 z 26. Urz. 2003 244. 3299 Dz.06.03. nr 23 XIX/568/04 z 27.2002 20. Urz. nr 63 XXXVII/1245/05 z 28.08. rejon ul. 2608 Dz.07.2001 poz.2003 29.2003 poz. nr 37 LX/804/98 30. 209 Dz. 1904 235.2000 30. rejon ulic Kielnieńskiej i Parterowej Osowa. 2106 248. 256 Dz. Urz. skarpa Wysoczyzny Gdańskiej 233.1997 22. rejon ulic Kampinoskiej i Niepołomickiej Łostowice Południowe. 1912 Łostowice Zachód Św.12.09.2006 31.2005 poz.05. 519 Dz.2000 30. 2002 243. Starogardzkiej 241. 2102 245. Urz. rejon ulic JednoroŜca i Wodnika 246.2000 30.08. nr 82 XX/605/00 z 4. nr 22 LII/1585/02 z 10.06.10. nr 26 XLIX/605/97 z 11.02.2000 poz.03.09.12. Urz. 1903 234.2001 29.2000 30. 77 Dz. rejon ul.11.02. Urz. Wielkopolskiej Lipce.10.02. Urz. 1905 236. nr 160 XVI/479/03 z 13.165 Dz. 2244 Dz. 500 Dz. 2108 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. 211 Dz. poz. rejon ul.12.1998 z 26.

12.03.02. rejon ulic Wodnika i Artemidy 264. Urz.2004 poz. 600 Dz. 599 Dz. Urz. nr 53 z 25.12. nr 92 z 30.2002 LIII/1628/02 26. nr 1 z 31. nr 76 z 1. 2123 Osowa.2004 poz.2006 poz.2000 poz.2004 XXXIX/1323/05 30.2002 250. rejon ulic JednoroŜca i KozioroŜca 251.03.2001 XXXIII/1037/01 29. Urz. 517 Dz.09. Urz. rejon ul. 2206 266. rejon ulic Junony i Zeusa 261. 2110 Osowa. nr 27 10. 2112 253.02. nr 21 z 7.2004 XXII/627/04 25. 1753 Dz. 205 Dz.Lp. 1889 Dz. 1129 Dz. Urz. Radarowej Osowa.2003 poz.1998 poz.03. 2116 257.05.06. 3432 Dz. Urz. Urz.06. Urz. rejon Portu lotniczego Matarnia. Cerery.2005 XLVI/1597/05 22.04. nr 21 z 7. 914 Dz. nr 22 z 10.03. 291 Dz.09.2005 poz.2001 poz.2001 XXXIII/1036/01 29.2002 poz. rejon szkoły podstawowej przy ul. Urz. Urz.05. 2122 Osowa.2005 XXXIII/390/96 25.07.10. nr 58 z 11.2001 LI/1521/02 11. 538 Dz.05.2000 XLVIII/1440/02 25. 2119 259.06. nr 21 z 7. Urz. nr 60 z 19. 207 Dz. 2114 255. 2207 267.2005 poz. nr 35 z 5.1997 poz.05.1998 LI/1513/02 11. Urz. nr 145 30. rejon ulic Letniskowej. 1130 Dz. 805 Dz. 204 280 . Urz. Średnicowej Klukowo.03.02.2002 XXXV/1102/01 31.07. 1 Dz.06.06. 2111 252. Urz.07. Urz. KozioroŜca w Osowej Osowa. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XX/604/00 30. Barniewickiej.02.2003 poz.09. rejon linii wysokiego napięcia Barniewice Wschodnie. 217 Dz.09. rejon ulic Barniewickiej i Herosa 263.2002 LII/1591/02 29. Zeusa i Konstelacji południowo-zachodni rejon Barniewic Osowa i Barniewice. 2113 254. 1477 Dz.2002 LI/1518/02 11. 2117 258. rejon ul Kielnieńskiej przy torach fragment północno-zachodni węzła „Wysoka” zbiornik wody w Osowej rejon po wschodniej stronie ul. 2115 256. na północ od ul.12. Urz. nr 53 z 25. 2124 Osowa.01.04.03. nr 60 z 19.2003 poz.2002 poz. 2208 Smęgorzyno I Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz.08. nr 81 z 3.04. Urz. nr 82 z 4.2001 poz.2004 XXII/628/04 25.2002 XXIII/659/04 29. 2120 260. rejon Obwodnicy Zachodniej 265.1996 LXI/829/98 22.2003 poz. Meteorytowej Klukowo Rębiechowo.09.2001 poz. 2126 Barniewice. 2121 Osowa. nr 79 z 30.2004 poz.2005 XLII/1493/05 29. rejon ulic Bliźniąt i Wodnika 262. Urz.

2003 poz.11.05. InŜynierskiej i Kalinowej w Kokoszkach Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Wiosennej Kokoszki Mieszkaniowe – rejon pomiędzy ulicami Osiedlową i InŜynierską Kokoszki Mieszkaniowe .07. Goplańskiej i Obwodowej Trójmiasta w Kokoszkach rejon ul.2002 VII/146/03 27.2005 XXXVIII/1277/05 19. Urz. 2 281 . 2210 270. rejon ul.2002 XIII/422/03 25.1995 271.2001 poz. 2217 277. Kalinowej Kokoszki – część zachodnia 269.2004 poz. 1482 Dz. 2223 283. nr 51 z 27.05. 2213 273.2006 LI/1520/02 11. Urz. Urz.2003 XLVII/1625/06 26. 2221 281. w rejonie na zachód od ul. Urz.Lp. 2211 rejon ul.05.07. Urz. nr 53 z 25. 1373 Dz. 1567 Dz. 1661 Dz. nr 92 z 31. 2227 285. Lipcowej w Kokoszkach fragment południowo-zachodniej części węzła „Karczemki” rejon nowej ul.11. Urz.04.2006 poz.2004 poz. nr 1 z 10.06.06.2004 III/34/02 5.06.2003 poz.2003 poz. Urz. nr 140 z 12.12.01.06. 2218 278. nr 84 z 2. 2488 Dz.2004 poz.2003 XXIV/716/04 27. 2225 284. nr 78 z 28. Urz. 597 Dz. nr 80 z 18. nr 50 z 9.05. Urz. 772 Dz.04. Otomińską i Obwodową Trójmiasta w Kokoszkach rejon ul. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXXV/1051/05 17.2001 Złota Karczma.01. 206 Dz. nr 78 z 16.01.04.2004 268. nr 53 z 25.08. 2304 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. rejon ulic Kartuskiej i Otomińskiej Kokoszki Mieszkaniowe. nr 74 z 1. 2216 276. Urz. na wschód od ul. Jabłoniowej XXXIII/1035/01 29.08.01. Urz.07.08. Urz.2003 poz.03.2003 poz. 2214 274.02. 1465 Dz. Kartuską Gdańsk Południe. nr 138 z 15. 2215 275.11. 990 Dz.rejon ulicy Tuchomskiej Kokoszki Mieszkaniowe. 2220 280. Fundamentowej Kartuska – część zachodnia rejon między ul. nr 21 z 7. Kartuskiej w Kokoszkach (działka XXXIII/1034/01 nr 417/3) 29.2003 poz. 754 Dz.2004 XXXVIII/1278/05 19.09.2003 poz.2005 poz.08. 1712 Dz.2005 XXVI/280/95 9. Gostyńskiej rejon ulic Kartuskiej. Kartuskiej. nr 96 z 14.2003 IX/214/03 29. Urz.04.2001 LII/1593/02 29.03. Urz. Urz.2004 XIX/562/04 22.2004 poz. 2209 Kokoszki Mieszkaniowe.2005 XXVII/843/04 26. rejon ul.2002 XXIII/657/04 29. 1294 Dz. 2219 279. 2423 Dz. 1016 Dz. nr 2 z 3.02.2005 poz. Urz. 598 Dz.2003 VIII/177/03 24.2005 poz. 16 Dz.05. Urz.04.2001 poz. 2222 282. rejon między lasem i ul. Urz.03. nr 38 z 10. 2212 272. mjra Słabego rejon ul.08.1996 poz. nr 51 z 26.

2305 Kokoszki.2003 poz.1999 LII/1772/06 29.2001 poz. nr 105 z 28.2003 XXVIII/901/04 30.2000 poz. nr 75 z 18.03. nr 145 z 30.05. 223 Dz.2001 XXXIII/1033/01 29. 2306 Kartuska Południe III Szadółki – Zachód. Urz.Lp.12. 624 Dz.2006 poz. Urz.07. Urz.1998 LXII/882/98 17. 749 Dz.1998 XXVIII/819/00 26.2005 poz.2006 poz.2003 XLVIII/1650 16.08.2005 poz.05. 596 Dz. 2310 292.2004 poz.2004 XVI/480/03 4.06. rejon Ul.07.2003 poz. Urz. 630 Dz.12.09. nr 23 z 12. rejon nowej ul. nr 116 z 18. nr 53 z 25. 2313 293.2006 XVI/478/03 4. 621 Dz.04. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska LXII/891/98 17.2001 LI/1753/06 25. od ul.12. 3433 Dz.2000 poz. 2323 Kartuska Południe III Szadółki. 2403 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. nr 107 z 23.2001 poz. rejon ulic Szczęśliwej i Przytulna Jasień. nr 3 z 10. 2308 290.2000 XXXIV/1074/01 26. rejon ulic Jabłoniowej i nowej Abrahama Zabornia. 374 Dz. 6 Dz.09. Urz. 2402 303. Urz.1998 poz.2004 poz.10.2005 XV/483/99 28. nr 56 z 6.2002 LIII/1625/02 26. Urz.07.10. Urz. nr 43 z 24. 1499 Dz. rejon ulic Leszczynowej i Jabłoniowej nowa Abrahama na płd. 948 Dz. 2513 Dz.09. Urz.06.2006 poz. nr 142 z 26.2002 VI/123/2003 27. 2320 Szadółki.2005 XLII/1495/05 29.2006 286. 2307 289.07. 2309 291.2001 poz. 2327 301.12.01.02. Urz.10. Urz. Jabłoniowej 288. rejon ul. Urz. nr 79 z 27.10. Myśliwskiej i Potoku Siedlickiego Wyspa Sobieszewska rejon ul. 2318 296. Lazurowej na Wyspie Sobieszewskiej 299. Otomińskiej 287. rejon ul. Urz. nr 7 z 19.11. 1639 Dz.01.2003 III/28/02 5. nr 72 z 10. 271 Dz.06. Jabłoniowej i Lubowidzkiej Kiełpinek. Lubowidzkiej 297. Urz.2004 poz.2001 XXXIII/1038/01 29. 2111 Dz. Urz. nr 56 z 6. Myśliwskiej Kiełpinek Wschód. 2317 295.2006 XLII/1494/05 29. 103 Dz. nr 56 z 31.2003 poz.12. Urz.02. rejon ulic Przywidzkiej. rejon ul. Urz. Jabłoniowej i Potoku Oruńskiego Piecki Migowo. nr 160 z 13.1998 poz. 3298 Dz. Urz.11. 2328 302.12. rejon ulic Jasieńskiej i Kartuskiej rejon ulic Kartuskiej i Kalinowej w Kokoszkach rejon Kiełpinka i Trasy W-Z Szadółki.09.02.06. 2200 282 .03. 2321 rejon ulic Zacnej i Szczodrej 298. 2315 294.03. 2326 300. nr 62 z 2.

Urz. 2486 Dz.05.2003 XVI/487/03 4.10.06.2003 XXXV/1054/05 17. 3319 Dz. 2199 Dz. 2379 Dz.02. Urz. 498 Dz.2004 poz.2006 poz.12. nr 161 z 15.11.2003 poz.04.12.2003 poz.2004 XIII/421/2003 25. nr 140 z 12.12. 2473 Dz. nr 140 z 12. Elewów XIX/563/04 22. 2604 313. Urz. 2706 320. Radiowej.2003 poz.2002 VI/122/2003 27. rejon ulic Bysewskiej i Budowlanych 305. obejmujący działkę nr ew.2004 poz. nr 50 z 9.2003 III/35/02 5. Agrarnej 314. Urz. nr 58 z 14.2004 XXII/625/04 25.05. 2502 306.05. 2505 309. rejon ulic Słowackiego i Radiowej XVII/517/03 11. nr 75 z 6. 2605 Matarnia. rejon ul.2003 307.02. Urz. 2701 rejon ulic Azymutalnej. 3359 Dz.11.2003 poz.2004 poz. 3357 Dz.06.2003 poz.12.Lp.04. 2003 Dz.2004 XII/317/03 28.2003 Lotnisko – część północna w Klukowie Rębiechowie ul. 2704 318. 2501 Kokoszki Przemysłowe.08.2005 poz.2003 poz.2003 poz. nr 149 z 26. 2601 311.2004 XIII/420/03 25. Urz. Spadochroniarzy Klukowo Rębiechowo. Nr ewidencyjny Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały i data uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska XXVIII/904/04 30. Słowackiego 26. Urz.2006 południowo-wschodni rejon ul. 2506 Kokoszki Przemysłowe. Szybowcowa w Klukowie Rębiechowie fragment ul. 241 w Matarni XIII/419/03 25. 2602 fragment zachodniej części węzła X/252/2003 „Matarnia” oraz fragmentu ul. 2632 Dz. Nowatorów 25.06. rejon zachodniego LI/1752/06 fragmentu ul. 1118 Dz.2004 Kokoszki Przemysłowe. nr 23 z 27.09. Urz. nr 162 z 16.2003 304. 1213 Dz. Urz. Urz.01. rejon między ulicami Banińską i Nowatorów ul.01. Urz.03. 1002 283 . rejon pomiędzy ul. 2707 321. nr 134 z 3. nr 52 z 1. Urz.2003 poz. Urz.2004 poz. 2705 319. 1128 Dz. 2503 Kokoszki Przemysłowe.12.09.09.12. Złota Karczma 315. Nowatorów XVI/489/03 4. nr 112 z 24. nr 141 z 24. rejon między ulicami Radarową i Dedala Klukowo Rębiechowo. nr 162 z 16. Przyrodników Kokoszki Przemysłowe.02. nr 41 z 7. XXII/626/04 Bysewską a terenami kolejowymi 25.11. Urz.2005 316. Budowlanych i wschodnia część ul.11.2003 poz. 2709 Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego Dz. 2703 317. Urz. Urz.2003 XIX/564/04 22. rejon ul. Budowlanych. Urz. 818 Dz. 3358 Dz.2004 poz. rejon nowej ul. 2504 308.2003 312.09. nr 60 z 19.2003 310. 2487 Dz.12.2004 poz. 755 Dz. nr 107 z 23. 2606 na zachód od ul. rejon ul.09.2003 poz. Urz.2003 Matarnia.12. Słowackiego w Klukowie Rębiechowie Klukowo Rębiechowo.12. nr 162 z 16.11.03. XVI/488/03 Spadochroniarzy w Klukowie Rębiechowie 4.

Hallera.2006 XLVIII/1646/06 z 16. 0126 5.2004 XII/336/03 28. Migowskiej Wrzeszcz.2006 LIV/1830/06 31. Wajdeloty Wrzeszcz. ul.2003 LIV/1831/06 31.2006 XII/342/03 28. 21. Jana Pawła II Oliwa Górna. 14. 9.2002 XIX/580/04 22.03.02.02.09.09. 0821 0822 0826 284 . 10. 15.) Numer ewiden Lp. Spacerowej Oliwa. ul. rejon X Młyna Oliwa Górna.08.2006 Nr uchwały RMG o przystąpieniu do sporządzenia planu i data jej podjęcia XXXII/973/01 22. L/1720/06 27.2006 r. cyjny 1.2006 XLVII/1410/02 26.2003 LIV/1825/06 31. pas drogowy przy deptaku Wrzeszcz Dolny. rejon kolonii śeńcy i kolonii Uroda Wrzeszcz Dolny. 17.08.2001 XII/378/03 28. Grunwaldzkiej w sąsiedztwie Hali Olivia Oliwa Górna.2006 XXXIX/1333/05 30.2006 Nr uchwały RMG o uchwaleniu planu i data jej podjęcia 4.08. rejon ulic Klonowej. Hallera Pas Nadmorski.04.08. Abrahama do nowej ul. Kilińskiego Wrzeszcz Dolny. Jelitkowskiej II Pas Nadmorski. 20. 7. 2. 0819 19.2005 LV/1869/06 z 28.05.2006 XII/347/03 28.02. 6. rejon Uniwersytetu Gdańskiego Oliwa Górna. 16.08. 13. byłe koszary przy ul.12.2006 LI/1754/06 25.2006 LV/1873/06 28. rejon ul.2003 V/36/06 21. rejon ciągu pieszego na przedłuŜeniu al.08. rejon ulic Czarny Dwór. Świerkowej Oliwa Górna.12. rejon willi Tannenheim Oliwa Górna.08. rejon ul.2005 zm. rejon al.05.08.2003 LVI/1905/06 z 26.Plany w trakcie opracowania (stan na 31. Grunwaldzkiej XII/332/03 28.2003 LIV/1828/06 31. 0111 0120 0125 Obszar objęty planem miejscowym rejon Drogi Czerwonej na odcinku od nowej ul.06.2003 XII/346/03 28. Romana Dmowskiego rejon ulic Dolne Migowo i Franciszka Rakoczego rejon ul. 3. rejon Zespołu Pocysterskiego II Brzeźno.2006 XXXV/1063/05 17. rejon ul. 0229 0230 0233 0234 0235 0236 0306 0704 0706 0707 0806 0812 0818 18. 11. browar przy ul. Wita Stwosza i al.01.08.08. Słowackiego StrzyŜa Górna Aniołki. Grunwaldzkiej. 8. 12.10.2006 LI/1755/06 25. rejon ulic Marii Skłodowskiej-Curie i Juliana Tuwima Wrzeszcz Centrum.

37. XXIII/672/04 29. rejon al.2003 XXXVI/1163/05 31. Warneńskiej Piecki Migowo. rejon węzła komunikacyjnego Brama Oliwska 28. 34.05.2005 zm.03. Ogrodowej.10.06.2006 XLIX/1675/06 30. 32. XLIII/1526/05 27.08.03. 30.06. Jaśkowa Dolina StrzyŜa wraz z nową ul.03.2003 zm. rejon ulic Pańskiej i Świętojańskiej Wyspa Spichrzów. XXXVI/1130/01 21.2005 LI/1757/06 25.02. 39.2006 XXXV/1058/05 17. 31.08. Abrahama Wrzeszcz.08. rejon ulic Stolema i Łabędziej Piecki Migowo.2006 LVI/1902/06 26.2006 XII/367/03 28.08. Rajskiej Śródmieście. rejon ulic Chmielnej i Pszennej Stare Miasto. Zwycięstwa i ul.2005 XXXIX/1341/05 30. 0827 0828 0829 0830 Obszar objęty planem miejscowym Wrzeszcz.02.2001 zm. rejon Głównego Miasta – Teatr ElŜbietański 36. 38.05.08. 0909 rejon ulic Srebrniki. rejon ul.06.2006 XXXII/978/01 22. Okopowej Śródmieście. 25.2004 Nr uchwały RMG o uchwaleniu planu i data jej podjęcia 26.Numer ewiden Lp.2005 XLII/1496/05 29.2006 XLI/1364/05 25. Wyspa Piecewska Śródmieście. LI/1759/06 25.09.02. Grunwaldzkiej i ul.2003 XII/372/03 28. Braci Lewoniewskich Wrzeszcz. 0907 rejon ulic Potokowej i Juliusza Słowackiego 27. rejon Biskupiej Górki Śródmieście. 0916 1008 1013 1020 1021 1134 1136 LIV/1827/06 31. Szafarnia 285 .2001 XII/338/03 28. 23. 1139 Śródmieście. 29.03. na południe od ul.10. rejon ulic Myśliwskiej.09. nowej Politechnicznej i nowej Bulońskiej Piecki Migowo.2005 zm. rejon mariny przy ul.2005 XLIX/1676/06 30. rejon ul. rejon ul. Potokowej i Franciszka Rakoczego Brętowo – osiedle Nowiec Zabornia. rejon al. Towarowej Nr uchwały RMG o przystąpieniu do sporządzenia planu i data jej podjęcia XXXIX/1340/05 30.2005 XLVI/1600/05 22. cyjny 22.2005 XXXV/1056/05 17. 24.2005 XLIX/1677/06 30. 1140 1141 1142 1143 1144 Śródmieście.04. 40. 33.2006 35.12.2006 LV/1874/06 28.

10.08.2004 XXXV/1059/05 17.08.2006 LV/1878/06 28. Kępnej Górki Zachodnie.08. 61. rejon ulic Sołeckiej.09. Podwale Przedmiejskie Wyspa Spichrzów.08.05.09. Ciasnej i Malczewskiego Port Północny I Krakowiec. 45. rejon ul.09. 52.2006 LV/1877/06 28. rejon plaŜy – Pusty Staw Krakowiec. 55. 60.08. cyjny 41.2006 Wyspa Spichrzów. rejon dawnego dworca Kłodno Stare Przedmieście. 47. 46.2003 XLIV/1317/02 24.2003 LV/1872/06 28.09.2006 LV/1875/06 28. rejon ulic Struga. rejon ulic Spichrzowej i śytniej Wyspa Spichrzów.2003 LVI/1901/06 26. 62.2005 LVI/1899/06 26. rejon ulic Toruńskiej i Chmielnej Wyspa Spichrzów. rejon ul.09. 54. rejon ulic Tama Pędzichowska i Elbląska Rudniki. 51. 58.2003 XII/326/03 28.10.02. 42. Steczka Stogi.2006 XII/321/03 28. 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1220 1222 1304 1407 1411 1412 1413 1414 1509 1510 1511 1512 1603 1604 1607 Obszar objęty planem miejscowym Nr uchwały RMG o przystąpieniu do sporządzenia planu i data jej podjęcia Nr uchwały RMG o uchwaleniu planu i data jej podjęcia Śródmieście. 49.2006 XXVII/848/04 26. rejon bastionu św. Łostowickiej i Pana Tadeusza Siedlce. 59. 56. rejon ulic Na Stępce.2006 LV/1880/06 28. rejon ulic Stągiewnej i Chmielnej Wyspa Spichrzów. 57. 53.09. Gertrudy i bastionu śubr Siedlce. 44. 43.2006 XXXI/997/04 25.11. rejon ulic Łowickiej i Przełom Stogi Północne – GPZ.11.2006 286 .2006 LV/1879/06 28. 50. 48.09.2005 VLV/1556/05 24. ul. rejon mostu Sucharskiego Gdańsk Orunia – Czerwony Most Gdańsk – Olszynka Północ Olszynka.10.2004 XII/375/03 28.09. rejon ul. rejon ulic Jodłowej.Numer ewiden Lp.2006 LV/1881/06 28.01.2002 XIV/456/03 30. Angielska Grobla LI/1756/06 i Długa Grobla 25.2006 LV/1876/06 28.2003 XII/325/03 28. Wrzosy Rudniki Błonia – Zachód Rudniki Błonia – Trasa Sucharskiego Błonia Południe. Zawodzie LIV/1829/06 31.08.

rejon zbiornika nr 2 71. Piekarniczej Łostowice. 79. Nowatorów V/38/06 21. 2118 75. Wojciech.02. Goplańskiej Smęgorzyno II Kokoszki Mieszkaniowe. 1741 Chełm III – Anielinki Nr uchwały RMG o przystąpieniu do sporządzenia planu i data jej podjęcia XXXIX/1338/05 30. 2128 78.03.2005 Nr uchwały RMG o uchwaleniu planu i data jej podjęcia 64. rejon ulic Junony i Antygony Osowa. 80. rejon ul.08.2006 XII/358/03 28.06.08.2006 zm. 81.2007 LIV/1824/06 31. XXXVI/1131/01 21.12.2006 XXXII/988/01 22. rejon ulic Cedrowej i Armii Krajowej Piecki. rejon ul. VI/71/07 18. Pruszczańskiej oraz potoków Borkowskiego i Św.06. 2125 2127 Osowa.11. rejon ul.2006 LIV/1832/06 31.02.06.01.2006 LII/1777/06 29. 76.06. XLVI/1602/05 22.2001 zm. 68. Dąbrówki Chełm. 1913 Maćkowy IV 72. Wilanowskiej XLVIII/1654/06 16.06. VI/72/07 18.2007 LI/1758/06 25. LI/1551/02 11. 69.Numer ewiden Lp.2002 XXXVI/1162/05 31.08.06. rejon ul.2004 77.2006 LIV/1828/06 31. 70. Jowisza Barniewice. 73.01. 82.06.2005 XXXII/977/01 22.02. pomiędzy ulicami Meteorytową i Nowym Światem Barniewice.08.2003 XXV/732/04 24. Wojciech. 1815 Łostowice Centrum 67.2005 zm.12. 1826 1828 1829 1830 Zakoniczyn II Zabornia. 1742 1743 Ujeścisko.2006 74.2003 XII/359/03 28. 65.2001 XXXI/998/04 25. rejon ulic Starogardzkiej i projektowanej tzw. rejon na południe od ul.2006 zm.2004 XXXIX/1339/05 30. 2005 2007 Św.08.2006 XLVIII/1652/06 16.05. rejon ulic Junony i Izydy Barniewice. rejon rzeki i Kanału Raduni Św.2005 XLVIII/1651/06 16.2006 66.2005 LIV/1822/06 31. rejon ul.2001 zm. cyjny Obszar objęty planem miejscowym 63.02. rejon linii kolejowej Kokoszki Mieszkaniowe.02. 2129 2130 2224 2226 2228 287 .07. Wojciech Trasa Lęborska XXXIX/1336/05 30.

05.2006 XLIX/1487/02 23. w rejonie Potoku Zajączkowskiego 92. 94. 292/1.05.06 XXXVIII/1279/05 19.11.2003 XXXVII/1254/05 28.06.2002 V/39/06 21. działki: 291.07.2006 LIV/1820/06 31.2005 91.2006 XXVII/847/04 26. 2330 Zabornia. Budowlanych i Obwodnicą Trójmiasta rejon ulic Radiowej i Astronautów oraz projektowanego ich połączenia Klukowo Rębiechowo.11.12.Numer ewiden Lp.2004 LV/1871/06 28. w rejonie przewidywanej lokalizacji cmentarza Matarnia Złota Karczma.05. rejon ulic Limbowej. 292/4 na Wyspie Sobieszewskiej Kokoszki Przemysłowe.04.2005 XXXI/994/04 25. Kartuskiej Nr uchwały RMG o przystąpieniu do sporządzenia planu i data jej podjęcia XXXVII/1252/05 28. rejon między ul. 292/3. Turystycznej.12. 98. na wschód od ul. 84.2005 XXXIX/1337/05 30. 96. 2708 101.08. 2404 2507 2508 2603 2607 2608 2609 2702 100. Kiszewskiej Kokoszki Mieszkaniowe. na północ od ul.08. 97.08. 2710 288 . 2229 2230 2312 2314 2322 2324 2325 2329 Obszar objęty planem miejscowym Kokoszki Mieszkaniowe.12.2006 XXXI/993/04 25.10.2006 XXXV/1057/05 17.2005 Nr uchwały RMG o uchwaleniu planu i data jej podjęcia V/37/06 21. 86.2006 LVI/1900/06 26. 93. 85. rejon ul. na północ od ul. rejon ulic Radiowej i Telewizyjnej Klukowo Rębiechowo.2004 V/40/06 21. 95.04. 87. Bysewskiej Matarnia Złota Karczma. rejon Stawu Wróbla i potoku Jasień Jasień. nowej Jabłoniowej i Potoku Oruńskiego rejon ul. cyjny 83. Zwierzynieckiej Szadółki. rejon ul.02. Budowlanych Kokoszki Przemysłowe. StęŜycka Kiełpinek Wschód.2002 XVI/821/04 8.09.09.03. 90. rejon ul. 99.2004 XII/360/03 28. 89. nowa ul. Azaliowej obszar zachodni zespołu przyrodniczokrajobrazowego Dolina StrzyŜy Szadółki.2006 XLIX/1473/02 23.2004 LV/1870/06 28.2005 zmieniona uchwałą XLIX/1678/06 30. 88. rejon ulic StęŜyckiej i Lubowidzkiej nowa ul. na zachód od Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego Matarnia przy lotnisku Matarnia. Bulońska.

2 34. 3. 2. Słowackiego dawne koszary przy ul. 5.5 4.0 66 289 .2 58.24.6 6. Sadowej polana leśna Srebrniki – dawne składy amunicji Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego południowa część Wyspy Spichrzów z terenem dworca Kłodno Czerwony Most Oczyszczalnia „Zaspa” przy ul. Zestawienie obszarów wymagających przekształceń Lp. 9.7 6. teren dawnej gazowni Elmor dawne zakłady mięsne Polski Hak Polifarb Oliwa dawne koszary przy ul. 10. osadniki przy ul. 13.5 5. 15. 12.3 28. 7. 11.2 30. 1. 4.0 19. Hallera Oczyszczalnia „Zaspa”.8 7.0 35. 14. 8. 6. Obszar tereny postoczniowe. Uczniowskiej Letnica – wysypisko popiołów UŜytkowanie dotychczasowe przemysłowe przemysłowe przemysłowe przemysłowe przemysłowe przemysłowe wojskowe wojskowe wojskowe przemysłowe przemysłowokolejowe przemysłowe przemysłowe przemysłowe przemysłowe Przeznaczenie docelowe mieszkaniowousługowe mieszkaniowousługowe mieszkaniowousługowe mieszkaniowousługowe przemysłowousługowe mieszkaniowousługowe mieszkaniowousługowe mieszkaniowousługowe mieszkaniowousługowe przemysłowousługowe mieszkaniowousługowe usługi zieleń przemysłowousługowe mieszkaniowousługowe Powierzchnia [ha] 63.

Obszar Oliwy Górnej wraz z ul. W skład obszaru wchodzą: w ramach Śródmieścia Historycznego m. tereny stoczniowe. Stare Przedmieście. 11.6 46.0 79. Oliwy Dolnej wraz z Przymorzem i Jelitkowem Brzeźno Nowy Port wraz z twierdzą Wisłoujście Przeróbka Stogi Rudniki Maćkowy Łostowice i Zakoniczyn Szadółki Rębowo Ujeścisko Suchanino Matarnia Powierzchnia [ha] 2029. Zestawienie obszarów wymagających rehabilitacji Lp. Grunwaldzka. 8. Olszynka. Zwycięstwa i al. 9. Biskupia Górka. Grodzisko.in. 5. Aniołki. Lipce. 347.8 34. 12. Obszar Obszar centralny miasta obejmujący tereny połoŜone wzdłuŜ osi ulic Trakt św. 3.5 290 . Wojciecha do Wrzeszcza. kolonią Abegga we Wrzeszczu oraz zabudową wzdłuŜ al. Poza Śródmieściem Historycznym: Orunia i Ptaszniki. Królewska Dolina.7 15. Wojciecha – Wały Jagiellońskie – al.25. 10.1 20. od Św.5 63.0 50. Polanki.0 2. Dolny i Górny Wrzeszcz wraz z Jaśkową Doliną. 1. Angielska Grobla – Długie Ogrody. Św. 7.9 8. Wojska Polskiego.4 27.4 117. 6. Wojciech wraz z kalwarią. 13. 4. Dolne Miasto.6 16. Siedlce.

2. 6. [ha] 46. Brzeźno Jelitkowo Św. Grodzisko R+N 12. Letnica M 13. Wojciech Nowy Port Mn+U Mn+U Mn M+U+P XIX XIX XV/XIX XIX XVII–XIX XX XIX XIX/XX XX 31. Przyjęte skróty i oznaczenia M.0 39.5 35. Radna [fragm. Stara Oliwa M/U 14. Zestawienie obszarów do rewitalizacji Lp. 1. Centrum Edukacji Nauczycieli przy ul. magazyny i składy towarzyszące usługi. ZałoŜenie dworsko-parkowe Dwór Studzienka przy ul.1 5.]. 8. Przeróbka M+P 15.2 23. 10. Wajdeloty 2. Opis obszaru Biskupa Górka Dolne Miasto Stare Przedmieście Orunia Angielska Grobla – Długie Ogrody Dolny i Górny Wrzeszcz Typ zaiwestowania M+W+U+R M+P+R M/U+N M/U M+P M/U Okres powstania XVII/XIX XVII/XIX XVIII/XX XIX XV/XIX XIX Realizacja zadań w ramach I etapu ulice Łąkowa.9 31. Mn P S U R W N M+P M/P zabudowa mieszkaniowa.6 11.4 50. Wróbla. kolonie śeńcy i Uroda Mn * Projekty realizowane niezaleŜnie od miasta. zabudowa mieszkaniowa niska zabudowa przemysłowa hale.7 7.26. rzemiosło tereny rekreacyjne i zielone tereny wojska lub policji nieuŜytki obszar podzielony na wyraźne części funkcjonalne wymieszanie funkcji Typy zainwestowania 291 . 9. Przebudowa i modernizacja ul. Kieturakisa.8 14.7 42. Toruńska. 3.6 36.5 102.0 253.5 57. 1. 4. Traugutta* – – – Łaźnia. Starowiślna – dwór Szaniec Zachodni – park Hewelianum – – – – Pow. Hallera* 3. Śluza. 5.7 18.

10.8 168.0 19. 8. rejon ul.5 4.27. rejon ul. Wejhera i południowej strony ul. Baczyńskiego Zielony Trójkąt i rejon ul.7 292 . os. Opis obszaru Piecki Migowo (Morena) Przymorze (duŜe) Zaspa Suchanino Chełm (nowy) Złota Karczma (tzw.7 220. Łozy Brzeźno. 9. 7. 1. 3. 11. 14. 13. rejon ul. 6.0 34.8 39. 2. Pomorskiej Nowy Port.0 22.5 12. Okrąg Okres powstania [lata XX w. 4. bloki pomilicyjne) Kokoszki mieszkaniowe.6 27. ul.] 70–80 60 70 70–80 80 70 70 60–70 70 70 70 70 70 60–70 Powierzchnia [ha] 128.3 10. rejon ulic Niskiej i Rozłogi Brzeźno. Wyzwolenia Stogi.0 25. Budowlanych śabianka oraz rejon ul. Dworska Wrzeszcz. Zestawienie osiedli mieszkaniowych wymagających humanizacji Lp.7 71.0 20. 5. 12.

14. 13. Polanki VII Dwór 2.8 ul. Solikowskiego 1.8 12.2 komunikacja. 2. Nowatorów ul. „Oaza" „Leśny Stok" „Spółdzielca" „Lotnisko" „Cegiełka Bysewo" „Rębiechowo" „Akacja" 7.7 zieleń miejska 5. Nowatorów ul.6 1. 17. Sąsiedzka 293 . 15. infrastruktura techniczna i komunikacja zieleń miejska.4 2. „Przymorze" ul.2 10.0 47.6 zieleń miejska 9. 18.0 10. „Artes" ul. Odyseusza ul.28. ‘Subisława" „Polanki" „Kasprzaka" ul.6 4. Nazwa ogrodu działkowego „Dickman" „Dolina Radości" Lokalizacja Dolina Radości Dolina Radości Powierzchnia Dominujący kierunek przeznaczeń [ha] 7.9 komunikacja. 16. zieleń miejska zabudowa produkcyjno-usługowa zabudowa produkcyjno-usługowa infrastruktura techniczna i komunikacja. „Kolejarz" ul. Słowackiego" ul. infrastruktura techniczna i komunikacja zieleń miejska. 6. Subisława 0. Subisława ul. infrastruktura techniczna i komunikacja infrastruktura techniczna i komunikacja. zieleń miejska zieleń miejska zabudowa produkcyjno-usługowa infrastruktura techniczna i komunikacja. 7. infrastruktura techniczna 4. Tereny ogrodów działkowych przekształconych na inne cele Lp. Rodakowskiego 1. „Rzepichy ul.7 10.7 zieleń miejska. 10. 1. „Bursztynowa" przy granicy z Sopotem Jelitkowo ul. zabudowa produkcyjnousługowa. usługi usługi zabudowa mieszkaniowo-usługowa 8.1 5.1 1. Rzepichy 0. „Krasickiego" ul. Solikowskiego 10.4 zieleń miejska zieleń miejska 3. Nowatorów 0.9 11.

Złota Karczma ul.19.0 33.8 36.4 1.9 0. 20. Miedza.6 4.4 4. 31.9 5. Wąskotorowa między ulicami Modrą.0 1.0 7. 25. 23. Łanowej przy ulicach śabiej.usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Słowackiego ul. Równa rejon Cmentarza Francuskiego rejon ul. "Przylesie" "Słoneczne Wzgórze" „Powstańców Wielkopolskich" „Pilotów" „Przy Torze" „Niedźwiednik" „Boh. 27.6 29. Na Szańcach i Bluszczową rejon ulic Łanowej i ŚcieŜki przy ulicach Miedza i Łanowej przy ulicach Olszyńskiej. Monte Cassino" „Traugutta" „Jana Sobieskiego” „Dąbrowskiego" przy ulicy Powstańców Warszawskich „Migowo III" „Migowo I" „St. 38. 21. Smoluchowskiego ul.3 2. 28.3 zieleń miejska (cmentarz) zieleń miejska infrastruktura techniczna i komunikacja infrastruktura techniczna i komunikacja infrastruktura techniczna i komunikacja zieleń miejska (w tym zbiornik retencyjny) infrastruktura techniczna i komunikacja. Traugutta ul. 26. 34.0 4. 29. zabudowa produkcyjnousługowa zabudowa produkcyjno-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa 32. Powstańców Warszawskich Migowo Migowo ul. zieleń miejska zieleń miejska (w tym zbiornik retencyjny) zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa infrastruktura techniczna i komunikacja.7 8. śeromskiego" ul. 24. 30. 37. 39. 22. „Buczka" 5. Pilotów ul. infrastruktura techniczna i komunikacja zabudowa mieszkaniowo-usługowa infrastruktura techniczna i komunikacja infrastruktura techniczna i komunikacja.5 9. Bratki. „Buczka" „Buczka" „Wyspiańskiego" 0. Powstańców Wielkopolskich Gdańsk Zaspa ul. Sobieskiego ul. Sobieskiego 48.0 4. „3 Maja" „Sikorskiego" „Dąbrowskiego" „Sobieskiego" 6.8 18. 35. Trawki ul. zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo .2 2. Modra.8 294 . Kolonia Rola ul.8 5.4 2.

zabudowa produkcyjnousługowa. zabudowa usługowa zabudowa produkcyjno-usługowa Zabudowa produkcyjno. zabudowa mieszkaniowo-usługowa komunikacja i infrastruktura techniczna 46. Kolonia Uroda Letnica. 57. zabudowa produkcyjno usługowa Komunikacja i infrastruktura techniczna (rurociągi paliwowe) komunikacja i infrastruktura techniczna. 44. Gwiazdy Morza Letnica. ul.0 3.9 1. zabudowa usługowa komunikacja i infrastruktura techniczna. Marynarki Polskiej Przeróbka. 53. Sucharskiego Stogi.92 48. ul. Gdańska 9.9 0. Wyzwolenia Nowy Port. zieleń miejska zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Uczniowska Brzeźno. zabudowa produkcyjnousługowa. Budzysza Stogi.5 54. Sucharskiego Przeróbka. 55.0 50. „Zaspa” Wrzeszcz Dolny.8 6. 49.4 13.usługowa. zabudowa mieszkaniowousługowa. ul.9 18. ul. zabudowa usługowa zabudowa produkcyjno-usługowa komunikacja i infrastruktura techniczna. zabudowa produkcyjno-usługowa. komunikacja i infrastruktura techniczna zabudowa produkcyjno-usługowa. komunikacja i infrastruktura techniczna. ul. ul. 59. Poczty Polskiej”. “Boh. Westerplatte” „Tulipan” „Doker” 15. Komunikacja i infrastruktura techniczna.9 51.40. 41. „Obr. Kaczeńce Błonia. 58. ul.1 7. Uczniowska Brzeźno. zabudowa usługowa komunikacja i infrastruktura techniczna zabudowa produkcyjno-usługowa. „Nowalijka” „Narwik”. „Obr. 42. 56.94 47. ul. ul. ul. ulice Budzysza. „Sucharskiego” „Konopnickiej” „Kościuszki” „Kaczeńce” „1000-lecia” „Jantar” 12. zabudowa mieszkaniowousługowa komunikacja i infrastruktura techniczna. 52.3 7.9 0. 45. komunikacja i infrastruktura techniczna komunikacja i infrastruktura techniczna.7 zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa. ul.9 4. ul. zabudowa mieszkaniowousługowa. Budzysza Stogi. Sucharskiego Przeróbka. 43. „Przyszłość II” Brzeźno. Uczniowska Nowy Port. ul. Zakosy ul. „Mickiewicza" „Wzgórze Mickiewicza" „Grządka Wczasowa” „Jawor” „Jawor” „Łozy” ulice Skarpowa.8 34. ul. ul. Wczasy Brzeźno. komunikacja i infrastruktura techniczna komunikacja i infrastruktura techniczna.5 12. zabudowa produkcyjnousługowa.2 7. „Waryńskiego” 3. ul. Tama Pędzichowska 36. Łozy 4. ul. Budzysza Stogi. Monte Cassino” 14.8 295 . Świtezianki Brzeźno.

Stolema Zabornia. Łowicka Górki Wsch. zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zieleń miejska zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zieleń. Cedrowa ul. ulice Zawodzie. 63. Małomiejska Orunia. 72. Kartuska Zabornia.0 1. Nowiny Maćkowy. „Rejmonta rejon III” „Rejmonta rejon IV” „Rejmonta rejon VII” „Wisełka 2” „Wisełka” „Obrońców WybrzeŜa” „Jasień” „Wybickiego” „Zremb" „Orlik" „Chopina" „Odnowa" „Nowolipie" „Orzeszkowej” „Nad Oranią" „Nad Oranią" „Trans-Mlecz” „Pokój” „Przyszłość" „Orzeszkowej" Błonia. zabudowa produkcyjnousługowa zabudowa produkcyjno-usługowa zabudowa produkcyjno-usługowa zabudowa produkcyjno-usługowa. 78. Gronostajowa ulice Kartuska.4 14. ul. 69.6 1. 74. Źródlana ulice Źródlana. 71.2 15. 68. 70. Opłotki Błonia. Opłotki Błonia. 61. Stromej ul.9 15. 64. ul.3 0. usługi zabudowa mieszkaniowo-usługowa zieleń miejska. ul. 76.5 8. Kampinoska Orunia.9 11. 75. 79. zabudowa usługowa. 66. ul. ul. Nadwiślańska ulice Kartuska. zabudowa mieszkaniowo-usługowa komunikacja i infrastruktura techniczna.8 9.8 2. 73. ul. zabudowa mieszkaniowo-usługowa zieleń miejska zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa 296 .6 5. zabudowa mieszkaniowousługowa infrastruktura techniczna i komunikacja.6 42. Bartnicza ul. Zamiejska 1. Nowolipie ul. ulice Zawodzie. 65. ul.1 15. ul.60. ulice Zawodzie.2 2. 62. ul.3 22.1 3. 77. StęŜycka Zabornia.1 komunikacja i infrastruktura techniczna. 67.. Borkowska na północ od ul. Opłotki Krakowiec. Myśliwska Zabornia.0 25.7 3.7 0.

08 4.40 807.93 1.70 1. Tereny zamienne dla likwidowanych ogrodów działkowych Numer terenu (zgodnie z mapą 11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Łącznie Powierzchnia [ha] 4.0 9.26 43.29.45 670.02 1.93 poszerzenie istniejącego ogrodu „Jantar” 4.80 4.48 0.48 9.77 poszerzenie istniejącego ogrodu „Tęcza” 8.74 poszerzenie istniejącego ogrodu „śeromskiego” 10.42 17.65 7.91 297 .80 poszerzenie istniejącego ogrodu „Orliki” 7.

Nazwa 1. Oliwa Górna. rejon ul. rejon Czerwonego Mostu WRZESZCZ Lp.7 ha 5. teren na skrzyŜowaniu ulic Junony i Zeusa 2. Obrońców WybrzeŜa 2.0 ha 3. Wrzeszcz Górny. KozioroŜca PORT Lp. teren miedzy planowanym centrum logistycznym a Portem Północnym 4. Oliwa Górna. rejon ulic Słowackiego i Potokowej 3. Port Północny.0 ha 10.0 ha Powierzchnia 13. teren między ulicami Ku Ujściu i H. Diabełkowo. Wodnika.5 ha 16. teren na zachód od ul. teren w obszarze ulic Zeusa.7 ha 30. Jana Pawła II 4. Nazwa 1. Brzeźno.0 ha 10.0 ha 7. rejon ul. Nowy Świat.0 ha Powierzchnia 6. Jabłoniowej.5 ha 12. Oliwa Dolna. KozioroŜca.0 ha 16. Wodnika. Warszawskiej 3. Nowy Świat.0 ha 10. Centrum Południa „Jasień – Ujeścisko” w rejonie ulic Armii Krajowej.0 ha 35. tereny rozwojowe Politechniki Gdańskiej 5. Nazwa 1.0 ha 17. planowane centrum logistyczne 6. Sucharskiego 7. Junony.0 ha Powierzchnia 7.0 ha 15.4 ha Powierzchnia 13. Nazwa 1. Nazwa 1. na zachód od terminalu kontenerowego Powierzchnia 7. Magellana 4.4 ha 7. Wrzeszcz Górny.7 ha 298 . Barniewicka 3. Miałki Szlak i ul. teren między terminalem LPG a terminalem rudowym 3.0 ha 27. KozioroŜca 5. osiedle Zakoniczyn ZACHÓD Lp. Brętowo. rejon ul. Prostej 9. W. Nowy Świat. Opackiej (AWFiS – TVP) 6.0 ha 18. teren w obszarze ulic Junony. Pas Nadmorski.0 ha 31. tereny Uniwersytetu 5. Ku Ujściu 8.0 ha 6. Zeusa 4. Zestawienie nowych (na surowym korzeniu) waŜniejszych terenów inwestycyjnych w obrębie zainwestowania miejskiego ŚRÓDMIEŚCIE Lp. polana leśna Srebrniki z ul. teren na południe od twierdzy Wisłoujście 5. teren przy ul. Poinca 2.6 ha 74.0 ha 14. Nazwa 1.0 ha 24.0 ha 59. Oliwa Górna. teren w obszarze ulic Junony. Port Północny – przy ul.0 ha Powierzchnia 24.0 ha 42. Chełm – Tesco i sąsiednie tereny mieszkaniowe 2. Hallera 2. Pas Nadmorski w sąsiedztwie ciągu pieszego na przedłuŜeniu al. tereny na północ od Hali Olivia POŁUDNIE Lp. Dębowej – tereny rozwojowe Akademii Medycznej 6. rejon ul.8 ha 187. teren w obszarze ulic Heleny.30. rejon ulic Traugutta i Sobieskiego OLIWA Lp. rejon ulic Jelitkowskiej i Bursztynowej 3. kpt.

Dane programowe uŜyte w kalibracji zawarte są w tabeli 1.1 Ogólne załoŜenia modelu Przy sporządzaniu modelu ruchu dla miasta Gdańska zastosowano klasyczny model grawitacyjny.VI. W ramach kalibracji modelu uŜyto ruchliwości cząstkowych i funkcji oporu przestrzeni estymowanych z badań KBR przeprowadzonych przez Katedrę InŜynierii Drogowej PG w 1998 roku na potrzeby modelu z 2000 roku (łącznie estymowano 100 funkcji oporu przestrzeni dla powyŜszych typów podróŜy w tym dla 7 motywacji podróŜy samochodem indywidualnym i transportem zbiorowym i 3 motywacji podróŜy transportem towarowym).1. Dla kaŜdego rejonu transportowego wyliczono liczbę podróŜy rozpoczynanych i kończonych. W modelu estymowano funkcje oporu odcinka dla poszczególnych kategorii funkcjonalnych ulic i ich przekrojów poprzecznych oraz typów obszarów. W pierwszym etapie sporządzania modelu ruchu wykonano kalibrację modelu dla stanu istniejącego (2004 roku). − pieszo i rowerami – łącznie 21%. Liczby mieszkańców. która jest miarodajna dla wymiarowania elementów infrastruktury transportowej. Do kalibracji modelu systemu transportowego zostały uŜyte badania przekrojowe ruchu kołowego i transportu zbiorowego wykonane przez BRG w 2004 roku (w dniach 5 i 6 października).3 i 1. − liczbę uczniów i studentów w rejonie. jednostki strukturalne. Gdańsk został podzielony na następujące typy obszarów: − obszar centralny. Ogólne załoŜenia modelu matematycznego systemu transportowego 1.00-16. Ŝe wzrost ruchu na trasie powoduje spadek prędkości. − podróŜe wjazdowe/wyjazdowe do/z Gdańska. uczniów i studentów oraz zatrudnionych w usługach dla wyróŜnionych stanów planistycznych zostały pokazane w tabelach 2. przy czym jako zmienne objaśniające modelu przyjęto: − liczbę mieszkańców w rejonie. Polega ona w uproszczeniu na tym. dzielnice miasta i projektowane podstawowe elementy infrastruktury transportowej miasta. − podróŜe tranzytowe przez obszar Gdańska. Podział na rejony transportowe został pokazany na rycinie 1. − transport zbiorowy – 41%. podział zadań przewozowych i wskaźniki przesiadkowości systemu transportowego w Gdańsku zostały pokazane w punktach 1. − liczbę samochodów dostawczych zarejestrowanych w rejonie. Dla celów prognozy ruchu załoŜono utrzymanie obecnego podziału zadań przewozowych z roku 2004 w wyróŜnionych stanach planistycznych w proporcji: − transport samochodowy – 38%.00) typowego dnia roboczego. W ramach kalibracji modelu ruchu systemu transportowego dla roku 2004 przeprowadzono podział obszaru miasta na 161 rejonów transportowych wewnętrznych + 35 rejonów transportowych zewnętrznych. W obliczeniach generacji ruchu uwzględniono następujące podróŜe: − podróŜe wewnętrzne wykonywane w obrębie miasta Gdańska. − liczbę samochodów cięŜarowych zarejestrowanych w rejonie. Wszystkie obliczenia zostały przeprowadzone dla godziny szczytu popołudniowego (15. − rozkładu przestrzennego ruchu. który składa się z czterech faz: − generacji ruchu. Wybrane parametry modelu takie jak ruchliwość całkowita. zatrudnionych.4 powyŜszego rozdziału. 299 . WYBRANE ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE MIASTA GDAŃSKA 1. − obszar zurbanizowany. − podziału zadań przewozowych. Do rozkładu ruchu na sieć przyjęto metodę z ograniczeniem przepustowości z wyrównaniem potoków ruchu. − obszar peryferyjny. − liczbę zatrudnionych w rejonie. Prace prowadzono w latach 2002 –2004 dostosowując go do podziału miasta na jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego. − liczbę zatrudnionych w rejonie.2. w jaki sposób zmienia się prędkość ruchu w zaleŜności od wzrostu natęŜenia ruchu na odcinku drogi (ulicy). 3 i 4. − rozkładu ruchu na sieć transportu zbiorowego i sieć uliczno-drogową. Kluczowe znaczenie w modelu mają funkcje oporu odcinka określające. 1. na których się znajdują. czyli wydłuŜenie czasu przejazdu między dwoma rejonami.1.

300 .

77.62 ( w tym tz=0.17. rowerem=0.26. ts transport samochodowy W Gdańsku dla przyszłych stanów wyróŜnionych załoŜono liniowy wzrost ruchliwości o 0.7) − Umea – 3.50 (w tym tz=1.25. ts=1. Jest to wielkość podobna do obserwowanej obecnie w miastach fińskich (Ryc.2.07.91 ( w tym tz=0.77.1 Wartości obecnej ruchliwości całkowitej dla Gdańska na tle miast polskich i fińskich Wartości obecnej ruchliwości całkowitej dla Gdańska na tle miast polskich i fińskich 4.1). ts=2.74).44. 1.43 podróŜe/osobę/dzień]. rowerem. samochodem lub środkiem transportu zbiorowego powyŜej 500 m.15.56 (w tym tz=0. przy czym podróŜ jest przemieszczeniem pieszo.98. pieszo=0. a co za tym idzie.25.5% rocznie. Poznań – badanie w 2000 roku –3.58. Na ten wzrost wpłynie zakładany w okresie stanu wypełnienia struktur wzrost płac. pieszo=0. ts=0. pieszo=1.71 głównie w motywacjach innych poza pracą i nauką. gdzie: tz. Z danych zebranych z internetu dla niektórych miast fińskich wartości ruchliwości całkowitej są następujące (tylko te dane z miast UE udało się zebrać): − Espoo [234000 M]– 3./dzień/mieszkańca] ar sz aw ic en tr ur bi Va nt H el si nk H el si nk is ub W Yh te en sa Es po Va as a a U m ea um um aa o 301 .1.18 podróŜe/osobę/dzień.59 (w tym tz=1. ts=1. Warszawa – 3. − Vaasa [120000 M]– 3. ts=1.16.19).5 4 3. pieszo=0.18. Wniosek: przyjęte w modelu systemu transportowego miasta Gdańska wartości ruchliwości są uzasadnione w kontekście zakładanego zbliŜania się poziomu Ŝycia mieszkańców Gdańska do standardów obowiązujących juŜ obecnie w innych miastach UE.25.28.27.76. W Gdańsku zakłada się wzrost ruchliwości całkowitej w stanie wypełnienia struktur do wartości 3.58). ts=2. − Yhteensa – 3.2.7). Ryc. ts=1. na zwiększoną mobilność mieszkańców w tych motywacjach. − Helsinki (strefa poza centrum)– 3.transport zbiorowy.75. rowerem=0.5 0 Ruchliwość całkowita [podr. który przełoŜy się na zwiększoną konsumpcję oraz wzrost zainteresowań kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców Gdańska.5 1 0. pieszo=0. Zmniejszająca się mobilność starzejącego się społeczeństwa Gdańska będzie niwelowana wysoką mobilnością codziennych migrantów ze strefy podmiejskiej – ci w ogóle nie są ankietowani i ich mobilność jest w badaniach pomijana. rowerem=0.18 podróŜe/osobę/dzień. − Vantaa – 3. − Helsinki [559700 M] (centrum)– 3.90).2 ( w tym tz=0.5 2 1.6. rowerem=0.95. pieszo=0.5 (w tym tz=0. rowerem=0. pieszo=0. Ruchliwości całkowite porównane dla Warszawy i Gdańska dla 1998 roku oraz Poznania nie wykazuje wielkich róŜnic [Gdańsk – 3.67).5 3 2. rowerem=0.2.1.22. rowerem=0. Ruchliwość całkowita w mieście Ruchliwość całkowita jest to liczba podróŜy wykonywanych przez mieszkańca miasta w ciągu doby.

Ŝe spadek udziału ruchu pieszego w podziale zadań przewozowych jest tendencją występującą w Polsce od lat dziewięćdziesiątych np. co oznacza wzrost w ciągu 6 lat udziału transportu samochodowego o ponad 8% a transportu zbiorowego o 0. W 2004 roku udział ten wyniósł tz/ts 41. co naleŜy uznać za tendencję niekorzystną dla miasta Gdańska.45%/37.3. 1. − transport zbiorowy – 41%. w Warszawie w tych latach nastąpił spadek ruchu pieszego z 30% na 20% przez okres 8 lat.91% co oznacza spadek udziału o około 10% w stosunku do 1998 roku ( w 1998 roku udział ruchu pieszego wynosił około 30%). szczytu popołudniowego w Gdańsku dla 2004 roku 45 Udział rodzajów transportu [%] 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Rodzaje transportu tz ts rowery pieszo 302 . Dla celów prognozy ruchu zakłada się utrzymanie obecnego podziału zadań przewozowych z roku 2004 w następnych stanach planistycznych w proporcji: − transport samochodowy – 38%. Podziały zadań przewozowych (modalnych) dla stanu istniejącego i stanów planistycznych zostały pokazane na rycinach 1. NaleŜy zaznaczyć. Ŝe udział roweru w podróŜach w godzinie szczytu wyniósł w 2004 roku ok. Podział zadań przewozowych Przyjęto podział zadań przewozowych dla miasta Gdańska na podstawie badań przeprowadzonych w ramach Kompleksowych Badań Ruchu miasta Gdańska w 1998 roku oraz na podstawie badań przeprowadzonych przez BRG w 2004 roku.1.42%. Ŝe w tych latach nastąpił wzrost udziału transportu samochodowego w stosunku do udziału transportu zbiorowego. co juŜ uzasadnia uwzględnianie tego udziału w podziale zadań przewozowych realizowanych w Gdańsku i co niewątpliwie jest skutkiem coraz dłuŜszej sieci budowanych obecnie wydzielonych dróg rowerowych. Podział pracy przewozowej z badań ankietowych gospodarstw domowych (próba ok.2.1 Podział zadań przewozowych w Gdańsku dla 2004 roku Podział modalny podróŜy w godz.95%/29.3.64%.3.1 i 1.3. Tendencję zwiększenia udziału transportu samochodowego w podróŜach mieszkańców miasta naleŜy uznać za niekorzystną dla działania systemu transportowego miasta Gdańska. Zakłada się w następnych stanach planistycznych stabilizację udziału sumy ruchu pieszo-rowerowego i w ramach tej sumy wzrost udziału ruchu rowerowego kosztem zmniejszenia udziału ruchu pieszego. Ryc. 1%. Analizując sumy potoków samochodów osobowych i potoku pasaŜerskiego transportu zbiorowego między rokiem 1998 i 2004 naleŜy stwierdzić. NaleŜy nadmienić. Udział ruchu pieszego wyniósł w 2004 roku około 19. − pieszo i rowerami – łącznie 21%.5%.3.2%) przeprowadzonych w ramach KBR dla roku 1998 wynosił tz/ts w proporcji 40.

Ryc. Ŝe dla stanu perspektywicznego do momentu wybudowania domykających układ zachodniej trasy tramwajowej i tramwaju do lotniska i Gdyni wskaźnik przesiadkowości w tym stanie wzrasta zgodnie ze wzrostem struktury przestrzennej miasta do wartości 1.4.minut.3. Ŝe dojazd transportem zbiorowym do najwaŜniejszych rejonów na dolnym tarasie Gdańska będzie w granicach 40 min. Ŝe pomimo przyrostu struktury przestrzennej Gdańska w stanie wypełnienia struktur wzrost długości wydzielonych tras tramwajowych spowodował obniŜenie wskaźnika przesiadkowości z wartości 2. 1. 6.05 2 1.2. szczytu popołudniowego w Gdańsku w stanach planistycznych 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Rodzaje transportu Udział rodzajów transportu [%] tz ts row ery pieszo 1.z węzła integracyjnego krajowego Gdańsk Główny – rycina 1. Do obliczonych przy pomocy programu EMME/2 czasów podróŜy transportem zbiorowym naleŜy dodać czas dojścia pieszego do tych węzłów – po ok. 1. Liczba linii transportu zbiorowego przypadająca na 1 podróŜ pasaŜera w Gdańsku 2.4.95.75 1.9 1.1 Liczba linii tz/1 podróŜ pasaŜera 2.3. Z obu analizowanych izochron wytyczonych z w/w dwóch najwaŜniejszych punktów w mieście wynika. 303 .85 w 2030 roku.z węzła integracyjnego metropolitalnego Gdańsk Wrzeszcz – rycina 1. . Ryc.1.Wskaźniki przesiadkowości i izochrony dojazdu dla systemu transportu zbiorowego Obliczone z modelu ruchu wskaźniki przesiadkowości transportu zbiorowego w poszczególnych zdefiniowanych stanach rozwoju sieci transportu zbiorowego bez uwzględnienia systemu P+R zostały pokazane na rycinie 1. Lasów Oliwskich. Smęgorzyna i dzielnicy Osowa-Barniewice wymagają dłuŜszego dojazdu.8 1.7 2004 2010 Lata 2020 2030 Liczba linii tz/1 podróŜ pasaŜera Obliczono izochrony dojazdu transportem zbiorowym dla stanu wypełnienia struktur z następujących punktów: .07 w 2004 roku do wartości 1.4.1 Wartości wskaźnika przesiadkowości dla pasaŜerów transportu zbiorowego w Gdańsku w latach 2004 – 2030.4.4. a pozostałe peryferyjne rejony miasta i mało zaludnione obszary wyspy Sobieszewskiej.85 1. Z wykresu wynika takŜe.2 Podział zadań przewozowych w Gdańsku dla stanów planistycznych Podział modalny podróŜy w godz. co naleŜy uznać za tendencję korzystną zarówno dla mieszkańców miasta Gdańska jak i elastyczności systemu transportu zbiorowego w mieście. Analizując wskaźniki przesiadkowości transportu zbiorowego naleŜy zauwaŜyć.95 1.

304 .

305 .

Stan perspektywiczny Układ uliczno-drogowy dla stanu perspektywicznego obciąŜony macierzami ruchu stanu perspektywicznego (rok 2020) dla podziału zadań przewozowych 38% . Uczniowska. Wartości potoków kołowych na planowanym w stanie wypełnienia struktur układzie uliczno-drogowym zostały pokazane na rycinach 1 – 5.3 do 0. co odpowiada poziomowi swobody ruchu kołowego C-D).75 C. Słowackiego od ul.41% wykazuje na większości odcinków uliczno-drogowych optymalne wartości wykorzystania przepustowości (od 0. ul. Toruńska i jej łącznik do ul. ul. Stan zdeterminowany Układ uliczno-drogowy dla stanu zdeterminowanego obciąŜony macierzami ruchu stanu zdeterminowanego (rok 2010) dla podziału zadań przewozowych 38% .41% (transport samochodowy – transport zbiorowy) wykazuje na większości odcinków uliczno-drogowych optymalne wartości wykorzystania przepustowości (od 0.2. Piastowskiej.1. co odpowiada poziomowi swobody ruchu kołowego C-D). Spacerowa. PrzeciąŜonymi elementami układu ulicznego będą głównie: ul. Chrzanowskiego oraz Nowa Spadochroniarzy w przekroju jednojezdniowym. Stan wypełnienia struktur Układ uliczno-drogowy dla stanu wypełnienia struktur obciąŜony macierzami ruchu stanu wypełnienia struktur (rok 2030) dla podziału zadań przewozowych 38% . Układ uliczno-drogowy Gdańska 2. PrzeciąŜonymi elementami układu ulicznego będą głównie: Droga Zielona na odcinku od al.1. Hallera do ul.1.75 C [przepustowości ulicy]. Radarowej oraz ul. Budowlanych do ul.3 do 0. 3 Maja. Wartości potoków kołowych na planowanym w stanie wypełnienia struktur układzie uliczno-drogowym zostały pokazane na rycinach 6 – 10. ul. co odpowiada poziomowi swobody ruchu kołowego C-D – maksymalne poziomy ruchu akceptowane przez kierowców).75 C.3 do 0.41% wykazuje na większości odcinków uliczno-drogowych optymalne wartości wykorzystania przepustowości (od 0. Prognozy ruchu kołowego dla układu uliczno-drogowego przyjętego w SUiKZP w zdefiniowanych stanach planistycznych Etapowanie budowy podstawowego układu uliczno-drogowego w wyróŜnionych stanach planistycznych rozwoju miasta pokazano na rycinie 2. 306 .

307 .

osi dolnego tarasu ul. Układ ulic w Śródmieściu nie jest przeciąŜony poza odcinkami Nowej Sandomierskiej i Nowej 3 Maja. Sikorskiego do Nowej 3 Maja. Chłopskej-Rzeczypospolitej. Rzeczypospolitej do Drogi Zielonej. ul. Trasy WZ od ul. Potoki kołowe pokazano na rycinie 17. Hallera do Błędnika. Jaśkowa Dolina. N. Wartości potoków kołowych na planowanym w stanie wypełnienia struktur układzie uliczno-drogowym zostały pokazane na rycinach 11 – 15. który w modelu nie jest uwzględniony jednak w tym obszarze jest docelowo planowany. Byłby to scenariusz niezwykle kosztowny. ul. ul. Nowatorów. tunelu pod Martwą Wisłą. konfliktowy społecznie i niekorzystny dla kształtowania ładu przestrzennego miasta. Łostowickiej do Obwodnicy Zachodniej. Nowej Srebrniki. Łostowickiej.75. Trasy Sucharskiego na odcinku tunelu pod kanałem Martwej Wisły. Drogi Zielonej i Nowej Spacerowej na większości odcinków. Chłopska-Rzeczypospolitej. które są juŜ obecnie obserwowane w niektórych obszarach miasta. Rakoczego-Łostowickiej. głównej osi komunikacyjnej Trójmiasta od skrzyŜowania z ul. Trasa WZ) a nawet o nowe elementy ponad koncepcje ujęte w dokumentach planistycznych miasta lub zgoda na substandardowe warunki ruchu kołowego. ul. Trasy WZ od Nowej Bulońskiej do Obwodnicy Zachodniej. Wniosek: 60% udział podróŜy samochodem w wyróŜnionych stanach planistycznych powoduje zdecydowane przeciąŜenie układu ulicznego miasta na większości istotnych odcinków ulicznych poza obszarem Śródmieścia Gdańska. Słowackiego i ul. Konstrukcja układu ulicznego w Śródmieściu zapewnia więc. Nowej Spadachroniarzy. Nowej Cienistej od ul. Nowej Abrahama. Oznacza to. Świętokrzyską). W ramach prac nad projektem Studium sporządzono szereg prognoz cząstkowych dla budzących kontrowersje rozwiązań systemu transportowego miasta Gdańska. 308 . Spacerowej.2. al. Jana z Kolna i ul. Podwale Przedmiejskie. Prognoza dla stanu wypełnienia struktur Prognoza dla stanu wypełnienia struktur wykazuje przeciąŜenie prawie wszystkich nowych ciągów drogowych w północnej części miasta (jednak mniejsze w porównaniu do stanu perspektywicznego): Drogi Czerwonej. Prognozy ruchu kołowego dla układu uliczno-drogowego dla zakładanego maksymalnego 60% udziału podróŜy transportem samochodowym w zdefiniowanych stanach planistycznych Prognoza dla stanu zdeterminowanego W tym stanie następuje znaczne przeciąŜenie większości elementów podstawowego układu ulicznego miasta w tym szczególnie: środkowych odcinków Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta (pomiędzy ul.3-0. osi dolnego tarasu ul. Kartuskiej do ul. ul. Nowa Abrahama-Potokowa. Zwycięstwa od al. Układ uliczny Śródmieścia wykazuje poza kilkoma odcinkami ulicznymi racjonalne wykorzystanie przepustowości w granicach 0.ulica lokalna wytrasowana po północno-zachodniej stronie lotniska. Sobieskiego. Prognoza dla stanu perspektywicznego W tym stanie następuje (mniejsze w porównaniu do stanu zdeterminowanego) przeciąŜenie elementów podstawowego układu ulicznego miasta w tym szczególnie: Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta na większości odcinków. Drogi Zielonej. Ŝe przy takim wzroście podróŜy indywidualnych niezbędna będzie rozbudowa układu ulicznodrogowego o bezkolizyjne estakady na skrzyŜowaniach głównych ulic układowych (Droga Czerwona.PrzeciąŜonymi elementami układu ulicznego będą głównie: niektóre odcinki Obwodnicy Zachodniej oraz Nowa Lotniskowa . Słowackiego a ul. Słowackiego. Trasy WZ i ul. 2. Droga Zielona. 3 Maja. ul. Nowej Bulońskiej. Zostały one indywidualnie pokazane i opisane w poniŜej zamieszczonych punktach od 5 do 10 dla układu uliczno-drogowego i w punktach od 11 do 18 dla podsystemów transportu zbiorowego. rezerwy przepustowości dla systemu P+R [zwiększy dodatkowo ruch na układzie ulicznym]. a takŜe ul. ul. Starogardzką do granicy Sopotu. Obwodnicy Zachodniej. Potoki kołowe pokazano na rycinie 16. ul. Kartuskiej od Obwodnicy Zachodniej do granicy miasta. Nowej Kościuszki od al. Potoki kołowe pokazano na rycinie 18. Jaśkowa Dolina i ul.

Nowej Wałowej dla róŜnych Nowa Wałowa z Obwodnicą Południową i ul. Grunwaldzkiej. macierze ruchu wg stanu zdeterminowanego (Ryc. Drogi Zielonej i Nowej Spacerowej. Grunwaldzkiej).2. Ŝe w sieci z poprzedniego stanu wyróŜnionego nie istnieją drogi z następnego stanu wyróŜnionego. Sytuacja ta jest wywołana tym. Słowackiego-Budowlanych. al. Obwodnicy Zachodniej. przeciąŜenie ulic wzdłuŜ pasma metropolii gdańskiej i ulic pomiędzy górnym i dolnym tarasem Gdańska. Zwycięstwa i Uczniowskiej. − w wariancie III Droga Czerwona (wylot na Sopot). Ŝe bez północnych odcinków Ramy Komunikacyjnej Gdańska (Trasa Sucharskiego. Słowackiego. Jaśkowej Dolinie. Uczniowskiej. II i III występuje trudność metodologiczna polegająca na pominięciu przez system informatyczny potoków ustalonych w punktach kordonowych. Słowackiego i ul. Kartuskiej. − w wariancie II Trasa Lęborska (wylot na Lębork). − w wariancie II przeciąŜenia występują na następujących ulicach: Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta. Elbląskiej. Z tych prognoz wynikają następujące wnioski: − w wariancie I przeciąŜenia występują na następujących ulicach: Spacerowej. Obwodnicy Zachodniej i Traktu Św. Wojciecha (odcinek środkowy). macierze ruchu wg stanu wypełnienia struktur (Ryc. Prognozy potoków kołowych na układzie uliczno-drogowym poprzedniego stanu wyróŜnionego obciąŜonego więźbą ruchu z następnego stanu wyróŜnionego (są to prognozy ostrzegawcze na wypadek opóźnień w realizacji elementów układu transportowego miasta) WyróŜniono trzy moŜliwe warianty obciąŜenia układów uliczno-drogowych: − wariant I układ uliczno-drogowy istniejący. Gospody. kilku odcinkach osi dolnego tarasu. Sobieskiego. − w wariancie III przeciąŜenia występują na następujących ulicach: Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta. SpacerowejKielnieńskiej. Następuje więc. ObciąŜenie potokiem scenariuszy jej budowy kołowym ul. Uwzględniając te błędy naleŜy stwierdzić. Natomiast po realizacji Ramy Komunikacyjnej – wystarcza przekrój jednojezdniowy z załoŜeniem dopuszczenia poziomu swobody ruchu kołowego E – prognozowany maksymalny potok kołowy ok.3. Trakcie Św. II i III trzeba powiększyć odpowiednio (nie ma na razie moŜliwości wyliczenia skali tych powiększeń) potoki na innych wlotach i wybranych drogach miejskich o ruch załoŜony na tych nie istniejących jeszcze kordonach. Nowolipie. odpowiednio: − w wariancie I Obwodnica Południowa Gdańska (wylot na Warszawę i wylot na A1). które nie będą zawierały nieistniejących w następnym stanie planistycznym punktów kordonowych (projektowanych odcinków tras wlotowych/wylotowych do/z miasta).trasie WZ (środkowe odcinki). a macierze tego stanu te drogi uwzględniają. Łokietka (wylot na Sopot). Słowackiego-Chrzanowskiego.19). 850 309 .4. Jana z Kolna (do Śródmieścia). Jana z Kolna 2x3 i macierzą 2010 roku udowodnił. Kielnieńskiej. W przypadku prognoz w wariantach I. Wojciecha. − wariant II układ uliczno-drogowy stanu zdeterminowanego. W poszczególnych prognozach są to: − dla wariantu I odcinki drogi nr 7 i ul. ul. − dla wariantu III odcinki al. Słowackiego i Nową Kościuszki do Rzeczpospolitej. Dlatego w interpretacji wyników prognoz w wariantach I. − dla wariantu II odcinki ul. Droga Zielona) Nowa Wałowa bardzo dobrze się obciąŜa. a na odcinku mostu nad Motławą – przeciąŜa.20). macierze ruchu wg stanu perspektywicznego (Ryc. Nową Wałową i Obwodnicą Południową. 2. Jaśkowej Dolinie.21). Nowolipie-Łostowickiej. Rzeczpospolitej (środkowy odcinek). Kartuskiej. Gdańskiej do al. al. Starogardzkiej-Trakcie Św. Jana z Kolna 2x3 pasy ruchu. Łostowickiej. Do Studzienki. Wojciecha oraz ul. Kartuskiej. północnowschodnim jednojezdniowym odcinku Ramy Komunikacyjnej Gdańska (Droga Zielona od N. Zwycięstwa-Jana z Kolna. Ŝe w poszczególnych stanach planistycznych występują przeciąŜenia uboŜszej sieci ulicznej szczególnie w układzie wzdłuŜ pasma metropolii gdańskiej i pomiędzy górnym i dolnym tarasem Gdańska. ul. − wariant III układ uliczno-drogowy stanu perspektywicznego. Traugutta. ale bez Trasy Sucharskiego i Drogi Zielonej Wariant z Trasą WZ do Obwodnicy Zachodniej. Wniosek: obciąŜanie sieci uliczno-drogowej z poprzedniego stanu więźbą z następnego stanu planistycznego jest obarczone znacznym błędem bez wyliczenia nowych macierzy ruchu.

nowych odcinków ulicznych (zgodnych z ustaleniami obowiązujących planów miejscowych) oraz przebudowy niektórych istniejących skrzyŜowań. Mała Rama Komunikacyjna Gdańska obejmująca Obwodnicę Południową. Potoki kołowe pokazano na rycinie 23. NaleŜy podtrzymać ustalenia planu miejscowego na wypadek nieuświadomionych dzisiaj potrzeb komunikacyjnych. JednakŜe z uwagi na moŜliwość niekorzystnej zmiany podziału zadań przewozowych w przyszłości w szczególności w podróŜach do Śródmieścia Historycznego.sz. Czarny Dwór + jedna docelowa jezdnia projektowana w ciągu Drogi Zielonej do ul. e) krańcowe. Gospody do al. Jana z Kolna do przekroju 2x3 pasy ruchu nie jest zasadna. Gospody (zwiększenie potoków ruchu do 2062 pojazdy/godz. Uczniowska i ul. W obowiązującym mpzp Nowe Miasto Północ ul. Wariant III. c) wprowadzenie ruchu kołowego międzydzielnicowego w obręb jednostek mieszkaniowych dolnego tarasu (śabianka. odcinek Drogi Zielonej do Nowej Gdańskiej. Z uwagi na wynikające z modelowania ruchu graniczne akceptowane przez mieszkańców obciąŜenie przekroju jednojezdniowego Nowej Wałowej oraz moŜliwość niekorzystnego przyszłego scenariusza podziału zadań przewozowych (zwiększenie podróŜy transportem samochodowym) rezerwa pod drugą jezdnię Nowej Wałowej jest uzasadniona. Jana z Kolna do przekroju 2x3 pasy ruchu okaŜe się niepotrzebna. Rzeczypospolitej. w jednym kierunku). Drogę Seledynową (istniejąca ul. Rzeczypospolitej . stanowi prowizoryczne zamkniecie Ramy od strony północnej.5.Chłopska . sz.wariant III obejmujący Obwodową Południową.(Ryc. ciąg al. Nową Kościuszki i Nową Słowackiego do Obwodowej Zachodniej dotyczy okresu przejściowego.um. Małej Ramy Komunikacyjnej Gdańska obejmującej Obwodnicę Południową. Grunwaldzkiej (Niepodległości w Sopocie) . Trasę Sucharskiego. Jana z Kolna 2x2 pasy ruchu. więc realizacji Ramy Komunikacyjnej przed Nową Wałową (jest to opcja BRG) rozbudowa ul. d) zwiększenie uciąŜliwości komunikacyjnej (hałas) dla terenów mieszkaniowych w sąsiedztwie układu ulicznego (ul. Trasę Sucharskiego. Wniosek: ze względu na małą realność tego wariantu rozbudowa przekroju ul./godz. a takŜe nieuwzględnienie w prognozach ruchowych modelowania systemu P+R dającego dodatkowe zwiększenie obciąŜenia ruchem kołowym układu ulicznego rezerwa pod przekrój dwujezdniowy Nowej Wałowej jest uzasadniona. Jana z Kolna ma zdefiniowany przekrój 2x3 pasy ruchu.Gospody oraz Drogę Zieloną od ul. Gospody). poprzedzającego stan docelowy północnego odcinka tzw. 25 i 26) . 27). Trasę Sucharskiego. Ramy. Jana z Kolna do przekroju 2x3 pasy ruchu w przypadku realizacji Nowej Wałowej przed realizacją północnego ramienia Ramy Komunikacyjnej Gdańska./1 kierunek. ale bez Obwodnicy Południowej i północnych odcinków Ramy Wariant tylko z Nową Wałową i ul. W przypadku.wariant I tzw. W wariantach I i II bez Drogi Zielonej występuje: a) mniejsza uciąŜliwość komunikacyjna na granicy terenów zielonych i mieszkaniowych. Jana z Kolna zmniejsza się i przekrój 2x2 lub 1x4 jest wystarczający. powyŜej 0. Nowa Wałowa i z ul. Wniosek: Nowa Wałowa w klasie ulicy zbiorczej 2x2 jest elementem obsługującym Śródmieście Gdańska jednakŜe o wiele waŜniejszym elementem układu będzie Rama Komunikacyjna Gdańska w kasie ulicy GP/G 2x2. .9 przepustowości. . Chłopskiej. Trasę Sucharskiego. dlatego powinna zostać szybciej zrealizowana. Za stan docelowy zawsze uznaje się realizację całego układu drogowego przewidzianego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. al. Gospody i dalej w przekroju dwujezdniowym G 2x2 pasy ruchu do al. Wymagają one jednak równieŜ konieczności realizacji określonych. Jana z Kolna 2x2 oraz obciąŜony macierzą stanu istniejącego wykazał uzasadnienie rozbudowy ul.(Ryc. Nową Kościuszki i Nową Słowackiego do Obwodowej Zachodniej (Ryc. Analiza obejmuje trzy warianty etapowania: . odcinek Drogi Zielonej do Nowej Gdańskiej. Analizy ruchowe dla Małej Ramy Komunikacyjnej Gdańska Analiza dla tzw. zalecany w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska i stanowiący etap realizacji Drogi Zielonej. Grunwaldzkiej) . Potoki kołowe pokazano na rycinie 22.24). Przymorze. odcinek Drogi Zielonej do Jana Pawła II. Ewentualne ograniczenie przekroju Nowej Wałowej do 1 jezdni nie uzasadnia zmian planowanego układu drogowego w rejonie centralnym Nowego Miasta – powoduje jedynie zawęŜenie linii rozgraniczenia planowanej ulicy. Zaspa). 310 .p. Chłopskiej. i tzw. b) mniejsze nakłady inwestycyjne przy realizacji układu ulicznego. wykorzystanie układu istniejących ulic: Rzeczypospolitej. Wariant I i II to zgłaszane przy róŜnego rodzaju debatach dotyczących układu komunikacyjnego miasta propozycje zastąpienia fragmentu Ramy Komunikacyjnej Gdańska inną trasą z wykorzystaniem w znacznym stopniu juŜ zdeterminowanego układu ulicznego. określony jako Trasa Seledynowa.wariant II obejmujący Obwodową Południową. 2. Po realizacji Ramy Komunikacyjnej potok na ul. Jana Pawła II.

Istotny jest równieŜ przypadek starej Słowackiego verso Nowa Słowackiego opisany poniŜej w punkcie 10.2) ze wszystkimi ulicami lokalnymi (obejmujący zbiory 1. b) wyprowadzenie ruchu kołowego z dolnego tarasu poza Gdańsk w kierunku północnym i południowym sposób nie kolizyjny względem zabudowy mieszkaniowej poprzez pozostałe odcinki Ramy Komunikacyjnej.6. 2 i 3) – porównanie potoków kołowych w Gdańsku dla dwóch układów ulicznych bez ulic lokalnych i z wybranymi ulicami lokalnymi – rycina 28. w obu kierunkach). 2. po których poruszają się środki wspomagających podsystemów transportu miejskiego autobusy (np. Porównanie między tymi wariantami daje tylko w niektórych miejscach wyraźne róŜnice w planowanych potokach ruchu kołowego. Ŝe bardzo wiele (a nie tylko wyjątkowo) ulic lokalnych juŜ zostało włączonych do modelu. W pierwszej kolejności zidentyfikowano ulice lokalne nie włączone do modelu krytycznie przeglądając ustalenia planów obowiązujących.sz. W wariancie z Ramą Komunikacyjną Gdańska (wariant z Drogą Zieloną) występuje: a) wyprowadzenie ruchu kołowego międzydzielnicowego na zewnątrz jednostek mieszkaniowych (docelowo osiągnie on 4 100 p. 4) pozostałe ulice lokalne. Wniosek: Wariant I (Mała Rama Komunikacyjna Gdańska) ani wariant II nie powinny stanowić etapu w realizacji układu komunikacyjnego na dolnym tarasie Gdańska ani . stara Słowackiego. Ku Ujściu. 311 . równieŜ niezbędne z punktu widzenia modelu.6.tym bardziej – zastąpić rozwiązania docelowe z Drogą Zieloną jako północnym ramieniem Ramy Komunikacyjnej. Sąsiedzkiej (zakwalifikowanej do zbioru 4) powoduje znaczne odciąŜenie (około 600 p./1 kierunek) Obwodnicy Zachodniej na odcinku między węzłami Matarnia i Karczemki wprowadzając niepotrzebnie dodatkowy ruch kołowy tranzytowy dzielnicy Zachód na układ ulic lokalnych. 2) ulice lokalne. 2.um. wprowadzenie do modelu ul. Natomiast układ z Trasą Seledynową jako podetapem docelowej Ramy Komunikacyjnej Gdańska jest prawidłowy komunikacyjnie. Ulice lokalne w modelu układu uliczno-drogowego Gdańska Zbadano propozycję objęcia modelem wszystkich ulic lokalnych. na ul. d) zmniejszenie uciąŜliwości komunikacyjnej w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych. 3) ulice lokalne stanowiące istotne istniejące i projektowane skróty w układzie ulicznym. Nowa Myśliwska.1) z wybranymi ulicami lokalnymi [model pierwotny] (obejmujący zbiory 1. – porównaj podrozdział 10).um. które są obciąŜone znaczącym ruchem kołowym lecz ze względów urbanistyczno-strukturalnych. Ulice lokalne moŜna pogrupować w 4 zbiorach: 1) ulice lokalne stanowiące powiązanie centroidów z układem ulicznym podstawowym niezbędne z punktu widzenia modelu. ale równieŜ całej dzielnicy. minibusy.Dodatkowo w wariancie II występuje konieczność przebudowy istniejących węzłów i skrzyŜowań (Czarny Dwór/Jana Pawła II i węzeł Jana Pawła II/Rzeczypospolitej) w celu uwzględnienia zwiększonych relacji skrętnych.sz. − wariant III (Ryc.3) z niezbędnymi z punktu widzenia modelu ulicami lokalnymi (obejmujący zbiory 1 i 2) – porównanie potoków kołowych dwóch układów ulicznych bez ulic lokalnych i z wybranymi ulicami – rycina 30. gdyŜ w dawniejszych planach była tendencja do zawyŜania klasyfikacji oraz zidentyfikowano ulice lokalne na obszarach nie objętych planem miejscowym. 3 i 4) – porównanie potoków kołowych dwóch układów ulicznych ze wszystkimi ulicami lokalnymi i bez ulic lokalnych – rycina 29.6. − wariant II (Ryc. Zostały porównane trzy warianty: − wariant I (Ryc. Chałubińskiego). 2. 2. Wniosek: w modelu systemu transportowego Gdańska naleŜy zastosować wariant III ulic lokalnych (obejmujący zbiory 1 i 2) niezbędnych z punktu widzenia modelowania ruchu podstawowego układu ulicznego miasta Gdańska. itp. tym bardziej. Nowa Gronostajowa. Reymonta./godz. e) znaczne nakłady inwestycyjne przy realizacji tego odcinka ramy komunikacyjnej. np. a takŜe społecznych oraz ekologicznych nie powinny zostać zakwalifikowane do układu podstawowego (np.6. c) obciąŜenie ruchem kołowym układu w sposób racjonalny ( na zakładanym poziomie swobody ruchu kołowego C-D ) docelowego układu uliczno – drogowego miasta Gdańska./godz. co spowoduje duŜe uciąŜliwości dla okolicznych mieszkańców nie tylko tej ulicy. Nowa Srebrniki. 2.

312 .

313 .

314 .

Abrahama moŜna doprowadzić do znacznego ograniczenia ruchu kołowego na ul. Słowackiego obciąŜenie prognozowane ul.1.50/100 m o autobusów . 315 . Słowackiego i ul. 4500 pas. Nowej Słowackiego osiąga wartości optymalne 30-75% przepustowości (Ryc. 31). 2 min dla tramwajów i 3 min dla SKM (ze względu na długości cykli ulicznej sygnalizacji świetlnej i systemy zabezpieczenia ruchu kolejowego.sz. − długości przystanków: o dla tramwajów .7.1. d) po realizacji ul. Częstotliwość maksymalna [liczba taboru/godz. 34). 33).1. Chrzanowskiego do ul. Nowej Abrahama w celu dociąŜenia Nowej ul. Nowej Słowackiego od ul. Słowackiego powoduje przeciąŜenie odcinka ul.1 Środek transportu Standardowe i maksymalne przepustowości poszczególnych podsystemów transportu zbiorowego Częstotliwość standardowa [liczba taboru/godz. Parametry środków podsystemów transportu zbiorowego Przyjęto główne załoŜenia i parametry decydujące o przepustowościach poszczególnych podsystemów transportu zbiorowego: SKM.] co 3 min [20 zespołów trzywagonowych] co 2 min [30 tramwajów wieloczłonowych ( 8 osi) ] Potok pasaŜerski maksymalny [dla standardu stojących 4 osoby/m2] 10480 pas. b) w stanie perspektywicznym pominięcie w modelu ulic Reymonta i starej ul. autobus i minibus: − zagęszczenie pasaŜerów na 1 m2 pojazdu (wg standardu EU dla stojących w środkach transportu zbiorowego . Reymonta i starej ul. Chrzanowskiego wykazała: a) ul. Srebrniki – prognozowany potok przekracza 90% przepustowości ulicy (Ryc. tramwajów i autobusów (minimalna częstotliwość opłacalna dla przewoźnika). Standardowe i maksymalne przepustowości poszczególnych podsystemów dla przyjętych częstotliwości i pojemności taboru wyliczono i pokazano w tabeli nr 3. Nowej Abrahama i przy uwzględnieniu ulic lokalnych Reymonta i starej Słowackiego – potok na ul.1 i rycinie 3. Nowej Słowackiego zmniejsza się poniŜej 30% przepustowości przekroju ulicy. Słowackiego (Ryc.1. − dwie częstotliwości ruchu: o standardową: 5 min. Składy te juŜ obecnie są eksploatowane przez ZKM Gdańsk w niewielkiej liczbie ze względu na koszty.18/36 m. Reymonta i starej ul. Słowackiego równieŜ zredukowana do klasy L (Ryc. Reymonta i starej Słowackiego w celu zapewnienia odpowiednich warunków Ŝycia mieszkańców i racjonalnego wykorzystania przepustowości przekroju dwujezdniowego Nowej Słowackiego. dla SKM. c) po realizacji ul.2 poniŜej. Dla wyliczenia potoku pasaŜerskiego podsystemu tramwajowego zakłada się w następnych stanach planistycznych wycofanie z eksploatacji obecnych starych składów tramwajowych typu 105N na rzecz wchodzących obecnie do eksploatacji nowoczesnych składów tramwajowych wieloosiowych. szybki i dwusystemowy).4 osoby /1m2). Zakłada się jednak sprowadzenie takich uŜywanych składów z miast niemieckich po zdecydowanie niŜszych cenach. a takŜe długości przystanków środków transportu zbiorowego). o maksymalną: 2 min dla autobusów. 3. Dlatego istotnym jest wprowadzenie ograniczeń ruchu kołowego na ul. Słowackiego po wybudowaniu Nowej ul. Układ tras transportu zbiorowego miasta Gdańska 3.2. 32). Wniosek: W przypadku Nowej ul. Nowej Abrahama w stanie wypełnienia struktur i przy pominięciu ul. Tabela 3. Reymonta klasy L mocno się obciąŜa podobnie jak stara ul. Słowackiego po wybudowaniu ul.sz.] Co 5 min [12 zespołów dwuwagonowych] co 5 min [12 tramwajów wieloczłonowych* (8 osi) ] Potok pasaŜerski standardowy [dla standardu stojących 4 osoby/m2] 4200 pas. tramwaj (w tym tramwaj normalny. SKM Tramwaj 1800 pas. Analiza ruchowa rejonu skrzyŜowania ulic Chrzanowskiego i Słowackiego Szczegółowa analiza rejonu skrzyŜowania ul.

41% (transport samochodowy – transport zbiorowy) wykazuje na większości tras podsystemów transportowych optymalne wartości wykorzystania przepustowości dla poszczególnych podsystemów transportu zbiorowego (patrz tabela nr 1)./1godz. 480 pas. Hallera do Błędnika. Układ tras transportu zbiorowego przyjęty w SUiKZP w zdefiniowanych stanach planistycznych Izochrony dojścia pieszego do węzłów i przystanków transportu zbiorowego oraz etapowanie budowy układu tras transportu zbiorowego dla stanu zdeterminowanego.] 10000 8000 potok standardowy 6000 potok maksymalny 4000 2000 0 SKM tramwaj autobus minibus 3.2 Potoki pasaŜerskie dla środków transportu zbiorowego wg standardu stojących UE Wykres maksymalnych i standardowych potoków pasaŜerskich dla środków transportu zbiorowego wg standardu stojących 4 osoby/1 m2 [standard UE] 12000 Potok pasaŜerski [pas. Gen.4.1. PrzeciąŜonymi elementami układu tras podsystemów transportu zbiorowego będą głównie trasy: na Podwalu Grodzkim i Wałach Jagielońskich oraz trasa tramwajowa w ciągu al. 316 . 3.2. 3.2.0 min [60 minibusów] 3000 pas.2.2.Autobus Minibus co 5 min [12 autobusów standardowych] co 5 min [12 minibusów] 790 pas.2. Ryc. Wartości potoków pasaŜerskich na planowanych trasach transportu zbiorowego w stanie zdeterminowanym zostały pokazane na rycinach 35 – 39.1. 96 pas. Zwycięstwa od al.3 i 3. co 2 min [30 autobusów długich] co 1. perspektywicznego i wypełnienia struktur z zostało pokazane na rycinach 3. Stan zdeterminowany Układ tras transportu zbiorowego dla stanu zdeterminowanego obciąŜony macierzami ruchu stanu zdeterminowanego (rok 2010) dla podziału zadań przewozowych 38% ./1 kier.2.3.

Wartości potoków pasaŜerskich na planowanych trasach transportu zbiorowego w stanie wypełnienia struktur zostały pokazane na rycinach 45 – 52./1 kierunek. Poza tym zwiększenie częstotliwości SKM z 6 min do 3 min powoduje zmniejszenie potoku na trasie kolei podmiejskiej o 135 pasaŜerów. Stan wypełnienia struktur Układ tras transportu zbiorowego dla stanu wypełnienia struktur obciąŜony macierzami ruchu stanu wypełnienia struktur (rok 2030) dla podziału zadań przewozowych 38% . co 6/3 min zmniejszenie potoku pasaŜerskiego na ciągu Grunwaldzka – Zwycięstwa wyniosło 465 pas.sz.3. Zwycięstwa od al. Dla tramwaju zachodniego Nowa Abrahama – Rakoczego – Bulońska –Nowa Bulońska częstotliwość SKM jest bez znaczenia (róŜnica zaledwie kilku pasaŜerów).sz./godz./1 kierunek do wartości 2920 pas. zdejmuje obciąŜenie trasy tramwajowej z ciągu Grunwaldzka – Zwycięstwa o 5% na kaŜdą minutę wzrostu częstotliwości. Zachodnia trasa tramwajowa Przyjęcie częstotliwości SKM 3 min. 3. PrzeciąŜonym elementem układu tras podsystemów transportu zbiorowego będzie głównie trasa tramwajowa w ciągu al.Stan perspektywiczny Układ tras transportu zbiorowego dla stanu perspektywicznego obciąŜony macierzami ruchu stanu perspektywicznego (rok 2020) dla podziału zadań przewozowych 38% .41% (transport samochodowy – transport zbiorowy) wykazuje na większości tras podsystemów transportowych optymalne wartości wykorzystania przepustowości dla poszczególnych podsystemów transportu zbiorowego. Wartości potoków pasaŜerskich na planowanych trasach transportu zbiorowego w stanie perspektywicznym zostały pokazane na rycinach 40 – 44.41% (transport samochodowy – transport zbiorowy) wykazuje na większości tras podsystemów transportowych optymalne wartości wykorzystania przepustowości dla poszczególnych podsystemów transportu zbiorowego./godz. 53 – 62). Przy udziale 41% podróŜy transportem zbiorowym maksymalny potok na trasie tramwaju zachodniego wyniesie ok. 3400 pas.sz. Łącznie dla róŜnicy częstotliwości./1 kierunek./godz. Hallera do Błędnika (Ryc./godz. 317 .43).sz/1 kierunek (Ryc.

318 .

319 .

320 .

321 .

/godz. powodujące zmniejszające obciąŜenie Traktu Św.5 krotnie przekracza przyjętą maksymalną przepustowość trasy autobusowej 3000 pas. Wniosek: w docelowym układzie systemu transportowego miasta Gdańska realizacja węzła integracyjnego metropolitalnego Gdańsk Czerwony Most ze względów ruchowych (obciąŜenie Traktu Św. Ŝe ruch rekreacyjny nie tworzy wyraźnych szczytów komunikacyjnych. Nowej Podmiejskiej .4. Obrońców WybrzeŜa jak i w ciągu Drogi Zielonej (zmniejszenie klasy ulicy z GP 2x2 na G 2x2 pasy ruchu). − prosty i czytelny układ linii w ramach dolnego tarasu Gdańska./godz.sz. 64 i 65). Dlatego przebadano podwarianty wariantu bez Czerwonego Mostu.0 m (zamiast standardowych 5. Dla węzła integracyjnego Czerwony Most sumaryczne potoki pasaŜerskie dla wszystkich podsystemów transportowych dochodzących do tego węzła w stanie wypełnienia struktur będą następujące: − z kierunku ul. − z kierunku Gdańska Śródmieście na SKM – 2200 pas. 102 pas. Trasa tramwajowa w ciągu Obrońców WybrzeŜa ./1 kierunek a na trasie P-P do pętli Sikorskiego 800 pas. Taki potok moŜe być przeniesiony przez podsystem autobusowy tym bardziej. Metodologia prognozowania ruchu drogowego nie uwzględnia dojazdu do plaŜ i terenów rekreacyjnych./godz.Droga Zielona Dla linii tramwajowej ul. 500 pas./godz. Równocześnie trzeba zaznaczyć. Wojciecha wyniósł 4770 pas.sz./1 kierunek (potok ten ponad 1./1 kierunek (Ryc. 66). − odporność na sytuacje awaryjne. ale bez węzła Czerwony Most i z tramwajem WZ wprowadzonym do Armii Krajowej w ciągu Nowej Warszawskiej (bez Nowej Jabłoniowej i Nowej Świętokrzyskiej oraz Nowolipie-Rakoczego) – dla tego wariantu potok pasaŜerów autobusowych na Trakcie Św. Są jednak argumenty za utrzymaniem planowania tej linii: − walory ekologiczne trakcji tramwajowej w porównaniu z autobusową.sz./1 kierunek./godz. Nowej Chmielnej – 1190 pas./godz. − skrócenie długości i czasu przejazdu tramwajem pomiędzy śabianką i Przymorzem a Brzeźnem i Nowym Portem o około 3. moŜna się spodziewać potoku dobowego 13000 pasaŜerów na 1 kierunek. czyli ok./1 kierunek) (Ryc. − z kierunku ul. Obrońców WybrzeŜa . co więcej miasto jest właścicielem gruntu.o około 8.sz.3. Ŝe utrzymanie rezerwy gruntowej pod ewentualne torowisko tramwajowe nie powoduje Ŝadnych niekorzystnych skutków dla miasta: pas terenu o odpowiedniej szerokości jest ustalony w planie miejscowym. − zmniejszenie pracy przewozowej systemu tramwajowego w całym mieście (wyeliminowanie przejazdu z Oliwy do Brzeźna i Nowego Portu przez Wrzeszcz)./ 1kierunek (4770–3000=1770 pasaŜerów) wymaga wprowadzenia 36 autobusów standardowych/godz. b) wprowadzono połączenie autobusowe w ciągu połączenia drogowego Nowa Podmiejska – Nowa Chmielna – Chmielna do Podwala Przedmiejskiego – wprowadzenie linii autobusowej na tej trasie o obciąŜeniu 1770 pas. 5000 pas.sz.sz./godz. 63).Wojciecha) i układowych jest niezbędna.5. Obrońców WybrzeŜa na 8000 pas./dobę/1 kierunek (w letnim dniu pogodnym)../1 kierunek. Wystarczy zaprojektować pas rozdzielczy między jezdniami o szerokości 8.sz. 3. aby pozostawić szansę na ewentualną realizację trasy tramwajowej./godz. który w istocie jest potokiem pasaŜerów autobusowych dojeŜdŜających do stacji kolejowej Gdańsk Orunia wynosi ok. gdyby prognozy ruchu okazały się nietrafne. − istnieją rezerwy terenowe na wprowadzenie tramwaju w planach miejscowych zarówno na ul./1 kierunek. Wojciecha: a) zweryfikowano częstotliwości dla tramwaju P-P – Świętokrzyska do pętli Świętokrzyska/Łódzka – na trasie tramwajowej od pętli tramwajowej Łódzka poprzez Małomiejską i trasę P-P w modelu są zdefiniowane dwie linie tramwajowe [2 i 6] o sumarycznej częstotliwości co 3 min a sumaryczny potok pasaŜerski wynosi na ul.sz.0 m). c) wprowadzenie węzła przesiadkowego Orunia: dojazd autobusów do Gościnnej + kolej podmiejska do Gdańska Głównego/Tczewa – w tym wariancie potok pieszy pomiędzy autobusami a koleją podmiejską./godz. Warianty tras tramwajowych obsługujących dzielnicę Południe bez węzła integracyjnego Czerwony Most Zbadano wariant z tramwajem zachodnim w stanie wypełnienia struktur.sz.sz./dobę/1 kierunek (Ryc.Droga Zielona – ul.sz. Łącznie więc./1 kierunek./godz. Gdańska potok prognozowany jest niski ok. które wyliczono dla tramwaju w ciągu ul. Wojciecha. 322 ./1 kierunek na ul. Wydaje się. Dlatego dokonano dodatkowych szacunków tego ruchu.5 min. Ŝe tak duŜa liczba autobusów w jednym kierunku na ciągu ulicznym Nowej Chmielnej Chmielnej będzie niekorzystna dla rozwiązań urbanistycznych i transportowych planowanych na Wyspie Spichrzów./1 kierunek i jego wartość zmniejszająca potok pasaŜerski nie rozwiązuje problemu przeciąŜenia trasy autobusowej w ciągu Traktu Św.4850 pas. Nowej Chmielnej -Chmielnej do węzła przesiadkowego ulicznego Polski Hak. Małomiejskiej – 165 pas.5 km tj.

Witosa – Nowa Warszawska do pętli Jabłoniowa (Ryc. Dalsza rozbudowa trasy tramwajowej w Nowej Jabłoniowej i Nowej Świętokrzyskiej w południowej części Gdańska Południe nie jest konieczna.7. − tramwaj w Gdańsku Południe relacji WZ obciąŜa się dostatecznie tylko w przypadku prowadzenia jednej trasy. 710 pas. kiedy nie ma jeszcze tramwaju zachodniego – wszystkie powyŜsze końcówki obciąŜają się słabo i względy ruchowe nie dają dostatecznych przesłanek do wyboru: − wariant I – max potok 590 pas.sz./1 kierunek.Trasa PP – Kadmowa do pętli w Orunii Górnej (wariant niezgodny z mpzp) – Ryc. − wariant III – max potok 350 pas./1 kierunek na Trasie PP./godz.sz./1 kierunek na ul. pomiędzy pętlą tramwajową Jabłoniowa a pętlą tramwajową Sikorskiego spinając od południa w ciągu Nowej Świętokrzyskiej trasy tramwajowe.sz. Na wschodzie są dwa punkty docelowe: węzeł integracyjny Czerwony Most oraz istniejąca (obecnie w budowie) linia tramwajowa na Chełm do węzła Śródmieście.69 i 72). − wariant IV ./godz. 2.sz.sz. Ŝe potok pasaŜerski w ciągu Trasy P_P nie przekracza 880 pas. Jej zachodni koniec wyznacza pętla Jabłoniowa gdzie schodzą się tramwaj zachodni z kierunku Nowej Abrahama i tramwaj z lotniska.sz. − wariant IV . 323 . 2090 pas.max potok ok. co jest dopuszczalnym potokiem na trasie autobusowej (maksymalny potok autobusowy wynosi 3000 pas.Nowa Warszawska – Nowa Łódzka – Nowa Podmiejska – do węzła Czerwony Most (z podwariantem przez Nową Świętokrzyską i Nową Jabłoniową): − trasa tramwajowa w ciągu Nowej Świętokrzyskiej i Nowej Jabłoniowej od pętli Jabłoniowa Łódzka do pętli w kaŜdym ze scenariuszy słabo się obciąŜa i naleŜy wycofać się z tego pomysłu projektowego (Ryc.Witosa – Nowa Warszawska – Nowa Łódzka do pętli Łódzka (Ryc./godz./godz. − wariant II .sz. 2670 pas. i powyŜsze rozwiązanie powodowałoby takŜe moŜliwość rezygnacji z tej trasy tramwajowej w ciągu P-P od ul. W wariancie tym obciąŜenie potokiem autobusowym w ciągu Traktu Św. Łódzkiej. Trasa tramwajowa w ciągu Nowej Jabłoniowej i Nowej Świętokrzyskiej Wariant z trasą tramwajową W-Z: od pętli Jabłoniowa . NaleŜy zaznaczyć. K+R i B+R./godz. 68 i 71). Wnioski: 1.max potok ok./1 kierunek. Łódzkiej.1 kierunek. co jeszcze dodatkowo je zwiększy.1: − wariant I .sz. i mogą być przeniesione za pomocą dodatkowej linii autobusowej „wahadłowej” np.Trasa PP – Nowa Świętokrzyska do pętli Łódzka (Ryc.67). 490 pas./godz./1 kierunek). Podtrzymanie obu tras nie jest konfliktowe gdyŜ na większości odcinków przebiegu są ustalone w planach miejscowych. W stanie perspektywicznym./1 kierunek na ul. 3.sz.1100 pas./1 kier./1 kierunek na Trasie PP. Natomiast geometria układu i prognozy ruchu pasaŜerskiego nakazują podtrzymanie dwóch tras tramwajowych: do węzła Śródmieście i węzła Czerwony Most./godz.sz. Witosa do ul. Te sumaryczne potoki pasaŜerskie nie uwzględniają potoków pasaŜerskich w systemach P+R. − wariant III ./godz./godz. Podmiejskiej.− w kierunku Pruszcza Gdańskiego na kolei podmiejskiej – ok. − w wariancie z trasą tramwajową do Czerwonego Mostu potok na trasie tramwajowej na niewariantowanym odcinku Nowej Warszawskiej wynosi ok. poniewaŜ prognozowane potoki pasaŜerskie na tej trasie tramwajowej nie przekraczają 800 pas.sz. Warianty rozbudowy tras tramwajowych w dzielnicy Południe wg III projektu GPKM W ramach wariantowania rozbudowy tramwaju dla potrzeb 3 projektu Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej: porównano 4 warianty rozbudowy sieci tramwajowej na Gdańsku Południu pokazane na rycinie 3. Wojciecha wynosi 2995 pas.6.7. 74 i 75./godz./1 kierunek a na trasie Nowej Podmiejskiej ok. 70 i 73)./1 kier. NaleŜy zrezygnować z trasy tramwajowej w ciągu Nowej Świętokrzyskiej i Nowej Jabłoniowej od pętli Łódzka do pętli Jabłoniowa z pozostawieniem rezerwy terenu pod jej ewentualną realizację przewidzianą w planach miejscowych. 3. − wariant II ./godz.

/godz. 3. Wnioski: 1./1 kierunek. 324 .max potok 1400 pas. 2. − wariant II ./1 kierunek.7.1 Schemat wariantowania rozbudowy tras tramwajowych na Gdańsku Południe dla potrzeb III projektu GPKM We wszystkich tych wariantach z trasami tramwajowymi potok pasaŜerski autobusowy na Trakcie Św.sz.Ryc.sz./godz./1 kierunek przekraczając ponad 1. która stanowi istotny skrót wzdłuŜ pasma metropolii gdańskiej względem przebiegu trasy SKM. Warianty budowy tras tramwajowych w dzielnicy Południe Przeanalizowano następujące trzy warianty tras tramwajowych o kierunku WZ łączących pętlę tramwajową Jabłoniowa. Najmniejsze potoki pasaŜerskie występują w wariantach III i IV. Armii Krajowej do węzła przesiadkowego Śródmieście)./godz.sz. Racjonalne wykorzystanie (dociąŜenie potokiem pasaŜerskim) tras tramwajowych projektowanych w obszarze Gdańska Południe występuje w chwili wybudowania trasy tramwajowej zachodniej.sz. − wariant III – max potok 1250 pas./1 kierunek. 76). Wojciecha wynosi powyŜej 4600 pas.sz./1 kierunek. Dopiero uruchomienie powiązania zachodniego wyraźnie poprawia obciąŜenie tych odcinków: − wariant I – max potok 1385 pas.8.Nowa Podmiejska – węzeł Czerwony Most (Ryc. pętla Łódzka oraz węzeł integracyjny Czerwony Most pokazane na rycinie 3.8. Odcinek Trasy PP jest najmniej racjonalny z punktu widzenia obciąŜenia potokiem pasaŜerskim układu tras tramwajowych na Gdańsku Południe. Świętokrzyska .3./godz.pętla Witosa.1: − Wariant a: pętla Jabłoniowa – Nowa Warszawska – ul. Witosa .5-krotnie przepustowość trasy autobusowej na tej ulicy. + Nowa Łódzka – pętla Łódzka – ul. pętlę tramwajową Witosa (i dalej realizowany tramwaj w ciągu al. dlatego odcinek Trasy PP jest najmniej racjonalny z punktu widzenia obciąŜenia układu tras tramwajowych na tym obszarze poddanym wariantowaniu zgodnym z III projektem GPKM i moŜna z niego zrezygnować w konstrukcji docelowego układu tras tramwajowych na Gdańsku Południe. − wariant IV – max potok 60 pas./godz.

634 pas.sz. 3. Wariant c: pętla Jabłoniowa – Nowa Warszawska – Nowa Łódzka – pętla Łódzka – ul.Nowa Podmiejska – węzeł Czerwony Most (Ryc. 1740 pas.sz. 78)./godz.sz. 1310 pas.sz./godz.− − Wariant b: pętla Jabłoniowa – Nowa Warszawska – ul. Witosa.sz. 878 pas. Świętokrzyska – Nowa Podmiejska – węzeł Czerwony Most. 2198 pas./godz.sz. 1388 pas.sz./godz./1 kierunek na Nowej Podmiejskiej./godz.sz.pętla Witosa – odcinek PP od pętli Witosa do Nowej Podmiejskiej . Witosa./1 kierunek na Nowej Łódzkiej./godz. 1780 pas. 1480 pas./1 kierunek na Trasie PP.sz./1 kierunek na Nowej Warszawskiej./1 kierunek na ul./1 kierunek na Nowej Podmiejskiej.1 Wyliczono następujące maksymalne potoki na odpowiednich odcinkach tras tramwajowych dla powyŜszych wariantów: − Wariant a: o o o o o 1476 pas.sz./godz. 77).sz./godz. 325 . Schemat tras tramwajowych na kierunku WZ pomiędzy pętlą Jabłoniowa i węzłem Czerwony Most Ryc. Witosa ./godz./1 kierunek na Nowej Podmiejskiej./1 kierunek na Świętokrzyskiej. 1350 pas./1 kierunek na Świętokrzyskiej./godz./1 kierunek na Nowej Warszawskiej. 2091 pas. − Wariant b: o o o o − Wariant c: o o o o o 1351 pas./1 kierunek na Nowej Warszawskiej. 1670 pas.sz./godz./godz.sz. + odcinek PP od Nowej Podmiejskiej do pętli Witosa (Ryc./godz./1 kierunek na Trasie PP.sz.8./godz. 1300 pas./1 kierunek na Nowej Łódzkiej./1 kierunek na ul.

co w jednym cyklu sygnalizacji daje 1. Zestawienie rycin z prognozami ruchu Potoki kołowe w Gdańsku Stan zdeterminowany Potoki kołowe w centrum Gdańska Stan zdeterminowany Potoki kołowe w Śródmieściu Gdańska Stan zdeterminowany Potoki kołowe w północnej części miasta Gdańska Stan zdeterminowany Potoki kołowe w północno-zachodniej części miasta Gdańska Stan zdeterminowany Potoki kołowe w Gdańsku Stan perspektywiczny Potoki kołowe w centrum Gdańska Stan perspektywiczny Potoki kołowe w Śródmieściu Gdańska Stan perspektywiczny Potoki kołowe w północnej części miasta Gdańska Stan perspektywiczny Potoki kołowe w północno-zachodniej części miasta Gdańska Stan perspektywiczny Potoki kołowe w Gdańsku Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe w centrum Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe w Śródmieściu Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe w północnej części miasta Gdańska Stan wypełnienia struktur 326 ./1 kierunek]./godz. Ŝe struktura funkcjonalno-przestrzenna węzła integracyjnego Czerwony Most nie ma praktycznie Ŝadnych ograniczeń przepustowości zarówno dla podsystemów szynowych jak i kołowych. NaleŜy podkreślić. Witosa . 4.1 wynika. ale bez węzła Czerwony Most przekroczyłaby przepustowość peronów w tym węźle przesiadkowym. spowoduje uelastycznienie systemu tramwajowego w stosunku do zdeterminowanego powiązania w ciągu al.1 Maksymalne potoki pasaŜerskie tramwajowe na kierunku WZ od pętli Jabłoniowa do pętli Witosa (i dalej do Śródmieścia) wg zdefiniowanych wariantów tras tramwajowych [pas.5 km i jest wprowadzone do węzła przesiadkowego Gdańsk Śródmieście o ograniczonej przepustowości.6 tramwaju i 0. Suma liczby tramwajów i autobusów przechodzących przez ten węzeł w jednym kierunku w godzinie szczytu popołudniowego w stanie wypełnienia struktur wyniesie: liczba tramwajów – 60. Armii Krajowej. 100 m. a takŜe dla przestrzeni pieszych. W dalszym etapie wydłuŜenie trasy z węzła Czerwony Most poprzez trasę w Nowej Chmielnej i Chmielnej domknięcie układu tras tramwajowych do Podwala Przedmiejskiego w Śródmieściu Gdańska. Dalsza rozbudowa dzielnicy Południe w kierunku południowym powinna doprowadzić do budowy trasy tramwajowej w Nowej Łódzkiej. Odcinki tras Nowa Nowa Nowa ul. Daje to moŜliwość dalszej rozbudowy tras tramwajowych w kierunku północnym wzdłuŜ trasy tramwajowej zachodniej Gdańska do pętli Zaspa lub/i w kierunku lotniska im Lecha Wałęsy.Nową Warszawską –-do pętli Jabłoniowa i w dalszym okresie od Nowej Warszawskiej w ciągu Nowej Łódzkiej do pętli Łódzka i dalej Nowej Podmiejskiej do węzła Czerwony Most.Tabela 3. które mają całkowitą długość w jednym kierunku ruchu ok.8.8. i dlatego sumaryczna liczba środków transportu zbiorowego z obu kierunków w stanie wypełnienia struktur.26 autobusu. Zakładając nierównomierność ruchu środków transportu zbiorowego i korzystanie z jednej krawędzi peronowej przez tramwaje i autobusy przekracza ona przepustowość peronów. Ŝe najbardziej racjonalna z punktu widzenia docelowego obciąŜenia poszczególnych odcinków tras tramwajowych potokami pasaŜerów jest konstrukcja tras tramwajowych wg wariantu a tzn. NaleŜy zauwaŜyć.sz. Dlatego rozbudowa tras tramwajowych na Gdańsku Południu powinna się rozpocząć od zdeterminowanej juŜ pętli Witosa do pętli Jabłoniowa. Ŝe drugie tramwajowe powiązanie dzielnicy Południe. Trasa Świętokrzyska tramwajowych Warszawska Łódzka Podmiejska Witosa PP Wariant a Wariant b Wariant c 1476 1310 1351 1480 1300 1350 1670 2091 2198 1780 1388 1740 634 878 Wnioski: Z analizy powyŜszych wariantów zestawionych w tabeli nr 3. Jest to równocześnie wariant najkrótszy pod względem potrzeb budowy nowych tras tramwajowych. kontynuowanie rozbudowy tras tramwajowych od pętli Witosa – ul. Ŝe w wariantach b i c odcinek Trasy PP słabo się obciąŜa i moŜna z niego zrezygnować bez istotnych konsekwencji dla sprawności całego podsystemu tramwajowego. liczba autobusów – 10. Perony tramwajowoautobusowe węzła przesiadkowego SKM Gdańsk Śródmieście obsługują takŜe trasy tramwajowe i autobusowe dolnego tarasu w kierunku pętli tramwajowych Polski Hak i Stogi. poprzez pętlę tramwajową Łódzka i dalej Świętokrzyską i Nową Podmiejską do węzła integracyjnego metropolitalnego Czerwony Most. z podsystemem SKM w węźle Czerwony Most. NaleŜy podkreślić. które ma maksymalne pochylenie podłuŜne trasy tramwajowej na długości ponad 1.

Chrzanowskiego ¼ pasy ruchu (bez starej Słowackiego) Stan perspektywiczny Potoki kołowe na skrzyŜowaniu Nowej Słowackiego i ul. Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku dla SKM-u co 5 min. Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku dla SKM-u co 5 min. Drogi Seledynowej Stan perspektywiczny Porównanie potoków kołowych w Gdańsku dla dwóch układów ulicznych z wybranymi ulicami lokalnymi i ze wszystkimi ulicami lokalnymi Stan wypełnienia struktur Porównanie potoków kołowych w Gdańsku dla dwóch układów ulicznych ze wszystkimi ulicami lokalnymi i bez ulic lokalnych Stan wypełnienia struktur Porównanie potoków kołowych w Gdańsku dla dwóch układów ulicznych bez ulic lokalnych i z wybranymi ulicami lokalnymi Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe na skrzyŜowaniu Nowej Słowackiego i ul. Małej Ramy Komunikacyjnej Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe w północnej części Gdańska dla tzw. Chrzanowskiego ¼ pasy ruchu (z Nową Abrahama i starą Słowackiego) Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku Stan zdeterminowany Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w centrum Gdańska Stan zdeterminowany Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w śródmieściu Gdańska Stan zdeterminowany Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku Stan zdeterminowany Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w śródmieściu Gdańska Stan zdeterminowany Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w śródmieściu Gdańska Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w centrum Gdańska Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w centrum Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w śródmieściu Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w śródmieściu Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie z trasą tramwajową WZ z węzłem Czerwony Most i pętlą Witosa bez pętli Nowa ŚwiętokrzyskaNowa Jabłoniowa Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku dla SKM-u co 6 min. Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku dla SKM-u co 3 min. Stan wypełnienia struktur 327 . Małej Ramy Komunikacyjnej Gdańska Stan perspektywiczny Potoki kołowe w północnej części Gdańska dla tzw.Potoki kołowe w północno-zachodniej części miasta Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe w Gdańsku Udział TS=60% Stan zdeterminowany Potoki kołowe w Gdańsku Udział TS=60% Stan perspektywiczny Potoki kołowe w Gdańsku Udział TS=60% Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe w Gdańsku Macierz 2010 Stan 2004 Potoki kołowe w Gdańsku Macierz 2020 Stan zdeterminowany Potoki kołowe w Gdańsku Macierz 2030 Stan perspektywiczny Potoki kołowe w Śródmieściu Gdańska z Nową Wałową Stan zdeterminowany Potoki kołowe w Śródmieściu Gdańska z Nową Wałową Stan 2004 Potoki kołowe w północnej części Ramy Komunikacyjnej Gdańska Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe w północnej części Gdańska dla tzw. Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku dla SKM-u co 3 min. Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku dla SKM-u co 6 min. Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku dla SKM-u co 6 min.Chrzanowskiego ¼ pasy ruchu (z Nową Abrahama i bez starej Słowackiego) Stan wypełnienia struktur Potoki kołowe na skrzyŜowaniu Nowej Słowackiego i ul.Chrzanowskiego ¼ pasy ruchu (bez starej Słowackiego) Stan zdeterminowany Potoki kołowe na skrzyŜowaniu Nowej Słowackiego i ul.

Obrońców WybrzeŜa .Porównanie potoków pasaŜerskich na SKM-ie i tramwaju w ciągu al.Nowa Jabłoniowa Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant I Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant II Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant III Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant I Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant II Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant III Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant IV Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie na trasach podsystemów transportu zbiorowego w Gdańsku wg III projektu GPKM – Wariant IV Stan perspektywiczny Potoki pasaŜerskie z wariantem trasy tramwajowej w Nowej Łódzkiej do węzła Czerwony Most Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie z wariantem trasy tramwajowej w Nowej Łódzkiej do węzła Czerwony Most Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie z wariantem trasy tramwajowej w Nowej Łódzkiej i Nowej Sikorskiego do węzła Czerwony Most Stan wypełnienia struktur 328 . Stan wypełnienia struktur Porównanie potoków pasaŜerskich na trasie SKM-u i tramwajowej w ciągu al. Grunwaldzkiej dla częstotliwości SKM-u co 6/3 min.Drodze Zielonej – ul. Grunwaldzkiej w centrum Gdańska dla częstotliwości SKM-u co 6/3 min. trasach tramwajowych i autobusowych dla częstotliwości SKM-u co 6/3 min. Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w ciągu ul. Stan wypełnienia struktur Porównanie potoków pasaŜerskich na SKM-ie. Gdańskiej Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w Gdańsku bez pętli tramwajowej w Nowej Jabłoniowej i Nowej Świętokrzyskiej (bez węzła Czerwony Most) Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych w centrum Gdańska z pętlą tramwajową Łódzka (bez węzła integracyjnego Czerwony Most) Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach autobusowych w centrum Gdańska (bez węzła Czerwony Most) Stan wypełnienia struktur Potoki pasaŜerskie na trasach tramwajowych bez pętli Nowa Świętokrzyska.

329 .

330 .

331 .

332 .

333 .

334 .

335 .

336 .

337 .

338 .

339 .

340 .

341 .

342 .

343 .

344 .

345 .

346 .

347 .

348 .

349 .

350 .

351 .

352 .

353 .

354 .

355 .

356 .

357 .

358 .

359 .

360 .

361 .

362 .

363 .

364 .

365 .

366 .

367 .

368 .

369 .

370 .

371 .

372 .

373 .

374 .

375 .

376 .

377 .

378 .

379 .

380 .

381 .

382 .

383 .

384 .

385 .

386 .

387 .

388 .

389 .

390 .

391 .

392 .

393 .

394 .

395 .

396 .

397 .

398 .

399 .

400 .

401 .

402 .

403 .

404 .

405 .

406 .

Miejsca pracy Rejon transportowy Ludność Miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych i wyŜszych 57062 1240 0 0 0 790 560 528 367 0 0 0 0 652 598 833 308 2150 0 0 0 5500 0 0 137 0 0 1291 0 0 719 0 0 0 0 ogółem w usługach GDAŃSK 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0301 0302 0303 0401 0402 0403 0501 0502 0503 0504 0505 0601 448035 10278 545 4898 3735 2082 6337 5563 7179 7530 10005 5 2008 10408 2535 3736 1272 3851 7182 759 3163 2022 5 9269 5307 317 276 7037 4591 1739 2393 10 1370 0 474 182358 1527 554 663 740 356 1055 905 794 3428 835 100 1650 1856 1449 833 1410 765 2011 1381 947 2252 639 1106 1045 86 839 953 2532 953 3270 1451 2776 5828 1662 130798 1244 457 512 575 319 840 757 662 2715 720 100 1368 1602 1362 610 1062 331 1734 585 825 1836 214 801 641 77 825 856 2468 581 1624 937 369 208 1639 407 . Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − prognoza .5. 1 Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − stan istniejący ( 2005r).stan zdeterminowany Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − prognoza stan perspektywiczny Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − prognoza stan wypełnienia struktur Tab. Zmienne objaśniające modelu matematycznego Gdańska Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − stan istniejący na 2005r.

0602 0603 0604 0605 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0901 0902 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1301 1302 1303 1304 3873 9875 9457 5946 433 3252 8788 6441 5057 2330 2353 5891 4968 693 646 8561 4276 517 6096 3445 157 3710 6346 1323 3868 1489 4496 5548 6429 255 1017 922 6788 6893 5511 3671 1413 4780 1754 468 3092 14930 7240 5226 3147 2386 0 0 0 0 3 345 0 863 0 0 0 1118 2642 0 1369 0 0 2989 0 0 796 1980 1128 380 11920 0 2976 0 0 562 0 0 0 0 0 0 200 2828 480 1141 464 2206 831 324 0 700 740 0 0 526 0 0 0 0 0 0 896 2169 2024 1531 777 852 3574 1542 990 890 422 1349 1631 1500 444 5693 2659 1269 3243 4003 122 7018 692 231 921 132 950 353 823 67 4915 4880 11505 9090 2755 2135 1660 1185 330 2695 855 2352 1190 1365 774 365 717 0 451 830 2 814 1527 1760 695 633 323 2331 939 911 699 367 900 1191 1009 338 4931 2001 1125 2162 3375 110 6865 590 124 822 111 829 271 729 13 4634 4628 6564 8064 1699 2040 1397 1042 303 1168 777 1795 994 1062 686 266 569 0 365 654 2 408 .

1305 1306 1401 1402 1403 1404 1405 1501 1502 1503 1504 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1901 1902 1903 1904 2001 2002 2003 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2201 2202 2203 2204 7 702 4629 5781 7461 1704 500 507 1052 61 220 2922 882 1711 3864 944 2620 218 4351 9832 10311 5558 12407 362 1075 533 7402 1117 524 0 285 1578 37 45 337 0 622 313 1049 726 4616 3659 5 88 521 0 0 297 3118 354 216 0 0 0 0 0 0 389 0 0 0 0 0 0 0 967 0 0 0 0 0 0 0 0 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1566 388 538 709 373 570 1929 674 895 1056 1040 1510 296 618 120 2988 10 385 1061 1039 635 1039 654 435 132 647 12 337 0 683 277 262 0 68 0 91 45 128 185 1462 678 477 1 136 0 350 223 273 132 12 0 701 320 432 441 118 282 830 600 451 802 812 419 237 505 109 2316 7 339 867 846 511 878 283 337 90 514 9 253 0 303 164 9 0 41 0 80 34 102 125 1180 399 466 1 52 0 350 79 208 57 9 409 .

2205 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2401 2402 2403 2404 2501 2502 2503 2601 2602 2603 2604 2605 2701 2702 2703 2704 2801 1131 744 6 4942 330 148 0 69 1142 483 797 1046 240 469 37 1837 481 2255 140 0 201 110 415 209 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 628 26 1178 83 11 25 183 420 144 287 87 110 2360 486 120 104 598 268 0 5 4 260 212 0 85 612 1 805 34 8 25 13 328 33 209 28 12 600 158 83 40 573 68 0 4 3 251 203 0 Tab.2 Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − prognoza .stan zdeterminowany Rejon transportowy Miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych i wyŜszych 58239 1318 0 0 0 0 0 502 349 0 0 0 0 619 568 791 298 2300 720 Miejsca pracy ogółem 188513 1493 542 648 724 348 1032 885 866 3424 817 98 1614 1815 1425 814 1401 748 1997 w usługach 139096 1264 457 522 589 318 856 757 759 2845 720 97 1388 1602 1354 630 1120 401 1772 Ludność GDAŃSK 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0201 0202 0203 0204 0205 444666 8227 1724 4306 3317 1850 5751 5274 7077 7076 8255 3 1663 7792 2038 3382 733 3442 6408 410 .

0206 0207 0208 0209 0301 0302 0303 0401 0402 0403 0501 0502 0503 0504 0505 0601 0602 0603 0604 0605 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0901 0902 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1101 1102 1103 1104 1105 622 3179 1702 3 7504 3600 265 193 5040 3620 1398 1871 0 1135 0 462 3043 8000 8127 5177 280 2602 7779 6333 4785 1812 2153 5125 5178 657 605 7875 4057 391 5310 3018 163 2932 5082 2361 7304 1620 4106 4599 5229 525 713 761 7828 7504 4381 0 0 8290 0 0 130 0 0 1226 0 0 683 0 0 0 0 328 0 820 0 0 0 1062 2426 0 1301 0 0 2883 0 0 756 1966 1072 361 12150 0 3000 0 0 534 0 0 0 0 0 0 250 2474 480 1109 1373 926 2683 929 1106 1063 121 821 932 2476 1113 3294 1478 2714 5700 1625 932 2122 1970 1573 771 844 3515 1508 968 870 413 1291 1575 1467 671 5628 2802 1249 3186 3955 125 7147 677 319 1013 285 937 345 825 65 4921 5030 11934 9090 2871 732 825 2348 588 831 693 113 809 854 2424 661 1644 957 389 228 1606 865 1527 1750 821 647 357 2435 979 904 709 367 925 1221 1069 585 5011 2267 1133 2320 3445 115 7019 590 233 933 267 839 271 749 13 4670 4808 7123 8264 1975 411 .

1106 1107 1108 1109 1110 1111 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1401 1402 1403 1404 1405 1501 1502 1503 1504 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1901 1902 1903 1904 3302 1432 6138 1833 762 2713 13897 5496 4704 3357 2257 0 0 0 0 0 3 480 3670 4220 5583 1298 395 450 666 40 144 2924 703 1185 2919 821 2449 173 3028 6808 10989 5771 14201 778 3065 2827 12172 9133 2171 2189 1084 3988 651 271 3056 441 2073 789 308 0 800 703 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442 0 0 0 0 0 0 0 919 0 0 0 0 0 0 0 0 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2176 1660 1447 330 2904 909 2300 1164 1335 757 365 702 71 1065 812 121 483 1532 380 527 693 365 558 2206 845 876 1160 1040 1651 290 605 118 2922 9 376 1038 1033 679 1037 639 425 243 633 57 390 0 828 318 296 0 106 2091 1427 1314 303 1313 831 1825 1004 1062 684 272 573 68 365 654 121 472 701 320 432 441 118 282 830 785 451 802 832 551 237 505 108 2346 7 339 867 867 579 903 283 337 209 514 54 322 0 503 222 59 0 84 412 .

2001 2002 2003 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2201 2202 2203 2204 2205 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2401 2402 2403 2404 2501 2502 2503 2601 2602 2603 2604 2605 2701 2702 2703 2704 2801 0 741 358 885 766 4690 4074 0 77 512 3 0 393 3762 729 454 2092 4727 1430 4888 1404 116 0 891 1116 589 907 981 131 317 32 1334 900 1174 94 0 481 212 726 106 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 44 125 181 1430 663 467 208 357 0 380 410 279 225 20 145 670 26 1172 96 86 44 236 411 141 281 85 434 2352 759 118 101 658 582 0 5 20 574 228 0 0 80 34 102 125 1180 399 457 203 206 0 370 79 218 153 16 91 657 1 849 52 68 44 77 333 45 215 36 12 600 158 83 40 625 88 0 4 19 551 203 0 413 .

3 Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − prognoza stan perspektywiczny Miejsca pracy Rejon transportowy Ludność Miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych i wyŜszych 58381 1361 0 0 0 0 0 433 301 0 0 0 0 535 490 683 271 2500 890 0 0 10320 0 0 112 0 0 1059 0 0 590 0 0 0 0 283 0 708 0 0 0 917 2204 0 ogółem 200822 1426 517 619 691 333 985 846 1010 3417 780 93 1541 1733 1375 778 1384 714 1969 1355 884 3544 1509 1105 1100 191 784 890 2365 1434 3342 1531 2592 5443 1552 1003 2026 1861 1658 759 829 3396 1440 924 w usługach 155690 1304 457 542 617 316 888 757 953 3105 720 91 1428 1602 1338 670 1236 541 1848 1026 825 3372 1336 891 797 185 777 850 2336 821 1684 997 429 268 1540 967 1527 1730 1073 675 425 2643 1059 890 GDAŃSK 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0301 0302 0303 0401 0402 0403 0501 0502 0503 0504 0505 0601 0602 0603 0604 0605 0701 0702 0703 0704 0705 431215 6640 1754 3478 2696 1498 4666 4257 6273 6009 6662 1441 1355 6289 1659 2736 536 2783 5192 496 2649 1391 3 6851 3072 242 251 4071 2931 1159 1438 0 780 0 381 2456 6458 6560 4178 206 2280 6285 5144 3869 414 .Tab.

0706 0707 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0901 0902 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1401 1402 1403 1404 1405 1501 1502 1473 1751 4164 4205 544 489 6380 3275 319 4272 2461 133 3701 4125 1993 7538 1620 3477 4019 4221 431 723 1064 10308 7039 6133 2891 1262 8024 1585 7741 2548 11635 4633 3889 2726 1940 0 0 0 0 0 3 304 2967 3408 4612 1084 321 318 540 1123 0 0 2530 0 0 653 1930 925 312 12600 0 3200 0 0 461 0 0 0 0 0 0 300 2190 480 1014 380 1899 681 266 0 1000 607 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522 0 0 831 394 1175 1463 1401 1125 5498 3086 1210 3073 3859 131 7405 647 496 1196 589 911 330 829 62 4933 5330 12792 9090 3103 2258 1660 1971 330 3322 1017 2197 1112 1275 723 365 670 213 2293 775 358 1450 1463 363 503 662 348 533 2761 1187 729 367 975 1281 1189 1079 5171 2799 1149 2636 3585 125 7327 590 451 1155 579 859 271 789 13 4742 5168 8241 8664 2527 2193 1487 1858 303 1603 939 1885 1024 1062 680 284 581 204 365 654 358 1416 701 320 432 441 118 282 830 1155 415 .

1503 1504 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1901 1902 1903 1904 2001 2002 2003 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2201 2202 2203 2204 2205 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2401 33 118 2869 569 1001 2376 679 1996 143 2444 5507 9591 5036 11477 853 3534 4623 13670 15133 4232 2691 880 8496 2255 1156 2482 0 672 755 999 766 4351 3685 0 64 570 3 0 867 3801 1241 1259 2201 6652 2152 5456 2275 96 0 2734 942 0 0 0 0 0 793 0 0 0 0 0 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 1368 1040 1933 277 577 112 2790 9 360 991 1021 766 1031 611 406 466 605 146 497 0 1118 398 365 0 181 0 85 42 119 173 1365 633 446 620 799 0 440 784 291 411 35 138 755 24 1158 121 236 83 342 393 451 802 872 815 237 505 106 2406 7 339 867 909 715 953 283 337 447 514 144 460 0 903 338 159 0 170 0 80 34 102 125 1180 399 439 607 514 0 410 79 238 345 30 103 747 1 937 88 188 82 206 343 416 .

2402 2403 2404 2501 2502 2503 2601 2602 2603 2604 2605 2701 2702 2703 2704 2801 511 833 811 236 288 98 1258 750 1036 123 0 760 667 974 88 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 268 81 1082 2336 1306 112 97 779 1210 0 5 52 1203 260 0 69 227 52 12 600 158 83 40 729 128 0 4 51 1151 203 0 Tab. 4 Zaludnienie i zatrudnienie według rejonów komunikacyjnych − prognoza stan wypełnienia struktur Miejsca pracy Rejon transportowy Ludność Miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych i wyŜszych ogółem w usługach GDAŃSK 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0301 0302 414666 5700 1511 2987 2323 1288 4018 3655 5385 5167 5719 1237 1169 5399 1431 2353 462 2392 4469 428 2283 1202 2 5902 2672 58147 1343 0 0 0 0 0 412 286 0 0 0 0 509 466 650 262 2500 900 0 0 10510 0 0 107 213131 1359 493 590 658 317 939 806 1154 3411 744 89 1468 1652 1326 741 1367 681 1942 1337 843 4405 2089 1104 1138 172284 1344 457 562 645 314 920 757 1147 3365 720 85 1468 1602 1322 710 1352 681 1924 1320 825 4396 2084 951 901 417 .

0303 0401 0402 0403 0501 0502 0503 0504 0505 0601 0602 0603 0604 0605 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0901 0902 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 229 216 3496 2584 1001 1235 0 670 0 331 2108 5545 5631 3587 2169 1966 5158 4432 3325 1270 1511 3587 3622 474 420 5488 2812 275 3684 2124 114 3184 3552 1734 6472 1398 2996 3456 3623 373 621 859 9878 5578 5266 2506 1084 7307 1360 9175 2191 0 0 1007 0 0 561 0 0 0 0 269 0 673 0 0 0 872 2135 0 1068 0 0 2421 0 0 621 1918 880 296 13200 0 3200 0 0 438 0 0 0 0 0 0 300 2103 480 984 362 1845 648 253 0 1000 260 747 848 2253 1756 3390 1584 2470 5187 1479 1075 1931 1752 1743 747 814 3277 1372 881 792 376 1060 1351 1335 1579 5367 3371 1170 2959 3763 138 7662 616 672 1379 894 885 314 833 59 4945 5630 13650 9090 3335 2340 1660 2495 330 3740 1125 257 745 846 2248 981 1724 1037 469 308 1474 1070 1527 1710 1325 703 493 2851 1139 876 749 367 1025 1341 1309 1573 5331 3331 1165 2952 3725 135 7635 590 669 1377 891 879 271 829 13 4814 5528 9359 9064 3079 2295 1547 2402 303 1893 1047 418 .

1201 1202 1203 1204 1205 1206 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1401 1402 1403 1404 1405 1501 1502 1503 1504 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1901 1902 1903 1904 2001 2002 2003 2101 2102 2103 10021 3998 3368 2348 1673 0 0 0 0 0 2 261 2550 2929 4067 959 277 231 469 29 102 2487 490 864 2115 591 1723 124 2098 4734 8243 4337 9863 2197 3067 3992 11778 12995 3646 2315 757 10334 3277 6016 2140 0 1513 1589 1330 858 3789 577 0 0 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516 0 0 0 0 0 0 0 754 0 0 0 0 0 0 0 0 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2093 1059 1215 689 365 639 355 3521 739 595 2416 1394 346 479 631 332 508 3317 1528 797 1576 1040 2215 264 550 107 2659 8 343 944 1009 853 1025 582 387 689 576 235 604 0 1408 479 433 0 256 0 81 40 114 164 1301 1945 1044 1062 676 296 589 340 365 654 595 2360 701 320 432 441 118 282 830 1525 451 802 912 1079 237 505 104 2466 7 339 867 951 851 1003 283 337 685 514 234 598 0 1303 454 259 0 256 0 80 34 102 125 1180 419 .

2104 2105 2106 2107 2108 2109 2201 2202 2203 2204 2205 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2401 2402 2403 2404 2501 2502 2503 2601 2602 2603 2604 2605 2701 2702 2703 2704 2801 3784 0 56 934 2 0 1309 3603 1415 2047 3121 6544 2223 7237 7402 2664 0 7274 819 464 743 705 445 288 193 1082 655 1037 107 0 2231 1781 1011 77 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 603 425 1033 1241 0 500 1158 303 598 51 132 839 23 1145 146 386 122 447 374 128 255 77 1729 2321 1853 107 92 900 1838 0 4 84 1831 293 0 399 421 1011 822 0 450 79 258 537 44 115 837 1 1025 124 308 120 335 353 93 239 68 12 600 158 83 40 833 168 0 4 83 1751 203 0 420 .

Domy robotnicze Trójmiasta – dokumentacja naukowo historyczna. Kształtowanie środowiska przyrodniczego miast. Jankowski M. Gdańsk 1997.. Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycznej. Plan zagospodarowania województwa pomorskiego. 115–121. IMiGW Gdynia.. 19.VII. 13. Załuski D. Nurek T. 8. Warszawa 2003. Geografia 16.. Gdański projekt wodno-ściekowy. Lorens P. Oddział Geologii Morza. Domańska H. Trapp J. Biuro Projektów i WdroŜeń Proekologicznych. Studium i dokumentacja powołania 23 uŜytków ekologicznych w Gdańsku. Kolonia Postęp na Biskupiej Górce w Gdańsku. „Teka gdańska”. Gdańsk 2005.. BIBLIOGRAFIA 1. Studium wykonalności. red. 22. Dworzec kolejowy w strukturze miasta. Uniwersytet Gdański – skrypty uczelniane.. Regionalny Ośrodek Studiów Ochrony Środowiska Kulturowego w Gdańsku. Gdańsk 1998. Pomorskie studia regionalne. Korzeniewski J. Gdańsk 2001.. P. 5. Czochański J. Biblioteka Urbanisty. 18. Pomorskie Studia Regionalne.. Gdańsk 2000.. red. Arkady. Gdańsk 2002. 27. [w:] Gdańsk – pomnik historii.. Naukowe Scholar. red. Materiały Ministerstwa Środowiska dotyczące obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000” publikowane na stronach internetowych ministerstwa. dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska.. Klimat aglomeracji gdańskiej. Kuliński J. Mamuszka F. 2. Laboratorium pomiarowo-badawcze STANDARD. Karbowski G. Gdańsk 2001. Niemirski W. GTZ Gmbh przy współpracy Instytut für Wohnen und Umwelt Darmstadt... Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i mioceńskich strefy krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego na odcinku Gdynia Pruszcz Gdański. Biuro Rozwoju Gdańska. Labenz J. 29.. nr 3. Jacobs Warszawa.. Gdańsk 2003. 15. Wyszkowski A.A.. 26. 10.. Przedsiębiorstwo Badań i Doradztwa Gdańsk. Urząd Statystyczny w Gdańsku. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych śuław i Mierzei Wiślanej. i zespół. Lechman G. 7. Hydroprojekt w Gdańsku..1972–1973. 17. 24. 1998. Prezydent Miasta Gdańska. Hydroprojekt sp. Bralczyk M. oddział w Gdańsku. Gdańsk 2000. Zieliński S.. Architektura socjalna XX-lecia międzywojennego w Gdańsku. Gdańsk Zielone Miasto. Lidzbarski M. 6. Pomorski Park Energii Odnawialnej. 30.. Państwowy Instytut Geologiczny. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Przykłady z regionu gdańskiego.P. Gdańsk 2006. Biuro Projektów i WdroŜeń Proekologicznych „PROEKO”.. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych. 25.. Warszawa 1969. Sulikowski G.. Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Lorens P. gmina miejska Gdańsk. z o. Studium wykonalności. Gdańsk 1997. 3.. Lorek M.. 9. 21. Pracownie Konserwacji Zabytków. Bazowa mapa zanieczyszczeń gleb na terenie miasta Gdańska. 20. Cielątkowska R.. Pankau F.. Ciechanowski M. red.. Mapa terenów spokojnych gminy Gdańsk. Ekofizjografia Gdańska. Warszawa 2002. Przewoźniak M. Zespół Dziedzictwa Kulturowego. Szwankowska B. 421 .. Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego w 2005 roku. 31. Wyd. Warszawa 1973. Koncepcja projektu. grant KBN 7 TO7 F 001 17. Państwowy Instytut Geologiczny. Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Gdańsk 2004. Biblioteka Urbanisty. Arkady. Podręcznik rewitalizacji.o... 28. Warszawa 2006. Buliński M. „Proeko”. red. Rejony ograniczeń budowlanych Twierdzy Gdańskiej w wiekach XIX i XX. Środowisko geograficzne Trójmiasta. Gdańsk 2002. Studium krajobrazowo-konserwatorskie rejon ul. Sopot 2001. Gdańsk 2003. Oceny stanu środowiska w gminie Gdańsk z lat 1998–2006. Gdańsk 2004. s. 12. Gdańsk 2000. Gdańsk 1987. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. Biskup K. Operat przyrodniczy do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego wraz z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Metropolii Trójmiejskiej. 11. Wydział Ochrony Środowiska PUW. Jałowiecki B. 4. Inwentaryzacja wód powierzchniowych i określenie zasięgu ich zlewni w granicach miasta Gdańska. 32. Szukalski J. IBW PAN Gdańsk. Sopot 1971. Wykorzystanie potencjału śródmiejskich akwenów do róŜnorodnych form regionalnej turystyki wodnej. Szczepański M. Model rozrządu wód węzła gdańskiego dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni Martwej Wisły (śuławy Gdańskie i miasto Gdańsk). 16. Warszawa 2005. Gdańsk 2002. Przedsiębiorstwo Geologiczne. 23. Kształtowanie terenów zieleni. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Gdańsk jego dzieje i kultura.S. 14. Zeszyty Naukowe Wydziały BiNoZ. Gdańsk 2005. Gdańsk 2005.

uchwała Rady Miasta nr XXXIII/1011/04 z 22 grudnia 2004. Propozycje optymalnej sieci obszarów „Natura 2000” w Polsce.o. red. Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”. ocena realizacji inwestycji. Gdańsk 2004. Gdańsk 1998. Matczak R. Gdańsk 2002. 34. Gdańskie Melioracje sp. Pankau F.. 55.. 53. Zmiany na regionalnym rynku pracy związane z przemianami demograficznymi. 46. Wrocław 2006. Prace problemowe środowiska przyrodniczego miasta Gdańska. 39. Baranowski A. 54. 36. Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Wrocławia. energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Gdańska. Gdańsk 2003–2006. Warszawa 2004. Lechman G. w sprawie gminnego i powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2002–2010. 38. z o. Oddział Geologii Morza w Gdańsku. 49.. Urząd Statystyczny w Gdańsku. 41. 48. Gdańsk 2005...o. Program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gdańsku – lokalny program rewitalizacji. red Lorens P. Biuro Rozwoju Wrocławia. Gdańsk 2006. Warszawa 2004. 42. Raport końcowy.33. Zarząd Miasta Gdańska. Z o. Wytypowanie obszarów wymagających dalszych badań pod kątem zagroŜeń masowymi ruchami ziemi. Uzupełnienie zintegrowanego programu rozwoju regionalnego na lata 2004–2006. 50. Program inwestycyjny „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gdańska od wód ze zlewni Kanału Raduni”. Strategia rozwiązywania problemów społecznych do roku 2015. Sulikowski G. Warszawa 2004. Program Operacyjny Rewitalizacji Kwartału Grodzisko. 44. Gdańsk 1972. Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020. Uchwała nr XLVII/1415/2002 RMG z 26 marca 2002 r. sprawozdanie techniczne (rzeczowe) za rok 2006. materiały PIG. Strategia rozwoju Gdańska do roku 2015. BRG. Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”. Gdańsk 2002. Gdańsk 2005. Gdańsk 2006. Energoprojekt Katowice. red. Saur Neptun Gdańsk. Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego na lata 2004–2006. 422 . Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.. 47. rozporządzenie MGiP. 52. maszynopis.. Program zrównowaŜonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska. Roczniki statystyczne województwa pomorskiego za lata 2000–2005. Gdańsk 2005. red. 35. Projekty SEAREG i ASTRA. 40. Studium moŜliwości rewitalizacji przestrzennej kwartałów zabudowy i przestrzeni publicznej obszaru Dolnego Miasta w Gdańsku. Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło. Gdańsk 2004. Shadow List. Przedsiębiorstwo WdroŜeń Technicznych „Geotest” sp.. BRG. Gdańsk 2005. Projektowanie zrównowaŜone w architekturze. 51. Pomorskie studia regionalne. Pomorskie studia regionalne. rozporządzenie MGiP. System zarządzania przestrzenią miasta. Gdańsk 2001. 37. 43. Gdańsk 1999. „Geoprojekt”. 45. Lorens P.

VIII. UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE Skala 1 : 200 000 GRANICE • GRANICE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO • GRANICE POWIATÓW • GRANICE GMIN • GRANICA ADMINISTRACYJNA GDAŃSKA ELEMENTY STRUKTUR URBANISTYCZNYCH • GRANICA GDAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO (GOM) • AGLOMERACJA GDAŃSKA • CENTRALNE PASMO USŁUGOWE • SIEDZIBA WOJEWÓDZTWA • OŚRODKI USŁUGOWE O ZNACZENIU REGIONALNYM • OŚRODKI POWIATOWE SUBREGIONALNE • OŚRODKI POWIATOWE POZOSTAŁE • OŚRODKI GMINNE • INNE KONCENTRACJE USŁUG WYBRANE ELEMENTY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO • NOWE DZIELNICE MIESZKANIOWO-USŁUGOWE • KONCENTRACJE PORTOWO-PRZEMYSŁOWE. PRZEMYSŁOWE. RYSUNKI STUDIUM (POZA TEKSTEM) 1. WAśNIEJSZE OBIEKTY KULTU RELIGIJNEGO ELEMENTY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZO-KULTUROWEGO • WODY MORSKIE • RZEKI • JEZIORA • PARKI NARODOWE • PARKI KRAJOBRAZOWE • OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU • LASY POZOSTAŁE • REJONY TURYSTYCZNE O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM I REGIONALNYM • OŚRODKI TURYSTYCZNE O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM • ZABYTKOWE OBIEKTY I ZESPOŁY HISTORYCZNO-URBANISTYCZNE O RANDZE MIĘDZYNARODOWEJ • POWIĄZANIA Z REGIONALNYM UKŁADEM OBSZARÓW CENNYCH PRZYRODNICZO OGÓLNOMIEJSKIEGO SYSTEMU TERENÓW AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE (OSTAB) • OBSZARY OBJĘTE EUROPEJSKĄ SIECIĄ EKOLOGICZNĄ „NATURA 2000” ELEMENTY SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH • AUTOSTRADA – W TRAKCIE REALIZACJI • DROGI KRAJOWE • DROGI WOJEWÓDZKIE • DROGI POWIATOWE • LINIE KOLEJOWE • WĘZŁY INTEGRACYJNE MIĘDZYNARODOWE • PORTY MORSKIE • TERMINALE PROMOWE 423 . SKŁADÓW. BAZ • KONCENTRACJE NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO • WYBRANE OBIEKTY KULTURY • OŚRODEK TELEWIZJI REGIONALNEJ • OŚRODKI PIELGRZYMKOWE.

• • • • • PRZYSTANIE JACHTOWE MORSKIE BAZY WINDSURFINGU LINIE POŁĄCZEŃ PROMOWYCH LOTNISKA TRASY LOTÓW ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ • RADIOLINIE • LINIE ELEKTROENERGETYCZNE (400 kV i 220 kV) • SKŁADOWISKA ODPADÓW • SKŁADOWISKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH WYMAGAJĄCE LIKWIDACJI • PONADLOKALNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW • ROPOCIĄG • GAZOCIĄG 2. ZIELEŃ TOWARZYSZĄCA INNYM FUNKCJOM • TERENY ROLNICZE NIEMAJĄCE ZGODY NA ZMIANĘ PRZEZNACZENIA NA CELE NIEROLNICZE I KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO JEJ UZYSKANIA 424 . UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Skala 1 : 10 000 GRANICE I OBSZARY ADMINISTRACYJNE • GRANICE MIASTA GDAŃSKA – GRANICE STUDIUM • GRANICE GMIN SĄSIEDNICH • GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH • GRANICE STREF OCHRONNYCH TERENÓW ZAMKNIĘTYCH • GRANICA PORTU MORSKIEGO • GRANICA PASA TECHNICZNEGO BRZEGU MORSKIEGO • GRANICA PASA OCHRONNEGO BRZEGU MORSKIEGO • GRANICE PRZYSTANI RYBACKICH • OBSZAR MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH PRZYRODA – FORMY OCHRONY ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA • GRANICE REZERWATÓW • GRANICA TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO • GRANICA OTULINY TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO • GRANICE OBSZARÓW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU • GRANICE OBSZARÓW „NATURA 2000” • POMNIKI PRZYRODY • UśYTKI EKOLOGICZNE • GRANICE ZESPOŁÓW PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH • OBSZAR MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO • SĄSIEDZTWO MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO INNE ZASOBY I WALORY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO • WODY POWIERZCHNIOWE • LASY • PLAśE • ZIELEŃ MIEJSKA. W TYM PARKI I CMENTARZE • OGRODY DZIAŁKOWE • POZOSTAŁE UśYTKI ROLNE • INNE OBSZARY BIOLOGICZNIE CZYNNE – ZIELEŃ NIEURZĄDZONA.

PRZYSTANKI SKM • KOLEJ • WYBRANE SKRZYśOWANIA I WĘZŁY ZAGROśENIA I OGRANICZENIA ŚRODOWISKOWE • GŁÓWNE EMITORY ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA • OBSZARY I OBIEKTY SZCZEGÓLNEJ DEWASTACJI KRAJOBRAZU • STREFY UCIĄśLIWOŚCI AKUSTYCZNEJ OD KOMUNIKACJI • STREFY OGRANICZEŃ OD ISTNIEJĄCYCH LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA • ŹRÓDŁA ZAGROśEŃ SUBSTANCJAMI TOKSYCZNYMI I NIEBEZPIECZNYMI 425 .ZASOBY I WALORY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO • OBSZAR POMNIKA HISTORII • OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW • OBSZARY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW • STREFY ZACHOWANEJ HISTORYCZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ • STREFY ZACHOWANYCH ELEMENTÓW HISTORYCZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ • STREFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ • OBSZARY DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ • OBIEKTY DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ • OŚRODKI PIELGRZYMEK RELIGIJNYCH • FRONTY WODNE (NA WODZIE) • CIĄGI WIDOKOWE • PUNKTY I OTWARCIA WIDOKOWE • DOMINANTY • MIEJSCA EKSPOZYCJI PANORAM • OSIE WIDOKOWE I KOMPOZYCYJNE • WYBRANE ELEMENTY KRAJOBRAZU OTWARTEGO śUŁAWY • WYBRANE ELEMENTY KRAJOBRAZU OTWARTEGO KRAWĘDŹ WYSOCZYZNY WALORY I OGRANICZENIA TERENÓW ZABUDOWANYCH • CENTRALNE PASMO USŁUGOWE • ZACHODNIE PASMO HANDLOWO-USŁUGOWE • INNE WYBRANE OŚRODKI USŁUGOWE • WIĘKSZE TERENY INWESTYCYJNE W OBRĘBIE ISTNIEJĄCEGO ZAINWESTOWANIA • ZNACZĄCE PRZESTRZENIE PUBLICZNE. ULICE I PLACE • TERENY O PRZEWADZE FUNKCJI MIESZKANIOWEJ – ZABUDOWA JEDNORODZINNA I MAŁE DOMY MIESZKALNE • TERENY O PRZEWADZE FUNKCJI MIESZKANIOWEJ – ZABUDOWA WIELORODZINNA POWYśEJ 4 MIESZKAŃ • TERENY O PRZEWADZE FUNKCJI USŁUGOWEJ • TERENY O PRZEWADZE FUNKCJI PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWEJ • TERENY TECHNICZNEJ OBSŁUGI MIASTA • TERENY KOLEJOWE • GRANICE TERENÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ I REHABILITACJI. W TYM ZALICZONYCH DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI (LPR) • TERENY LOTNISKA • ZAINWESTOWANIE PORTOWE • TERENY W TRAKCIE PRZEKSZTAŁCEŃ • TERENY WYBRANYCH DRÓG I ULIC KOMUNIKACJA • DROGA EKSPRESOWA • ULICE GŁÓWNE I GŁÓWNE PRZYSPIESZONE • ULICE ZBIORCZE • WYBRANE ULICE LOKALNE • TRASY TRAMWAJOWE • DWORCE.

LECHA WAŁĘSY STREFY OCHRONY ŚCISŁEJ UJĘĆ WODY STREFY OCHRONY POŚREDNIEJ UJĘĆ WODY GRANICE GŁÓWNYCH ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH GRANICE OBSZARÓW OGRANICZONEGO UśYTKOWANIA OBSZARY BEZPOŚREDNIEGO ZAGROśENIA POWODZIĄ ZBIORNIKI RETENCYJNE GRANICE TERENÓW ODWADNIANYCH MECHANICZNIE WAŁY I URZĄDZENIA PRZECIWPOWODZIOWE TERENY POTENCJALNYCH ZAGROśEŃ OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH 3. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Skala 1 : 10 000 GRANICE I OBSZARY ADMINISTRACYJNE • GRANICE MIASTA GDAŃSKA – GRANICE STUDIUM • GRANICE GMIN SĄSIEDNICH • GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH • GRANICE STREF OCHRONNYCH TERENÓW ZAMKNIĘTYCH • GRANICE DZIELNIC • GRANICE JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH • OBSZAR MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH 426 .• • • • • • • • • • ZASIĘG POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH WYSOKOŚĆ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I NATURALNYCH WYNIKAJĄCYCH Z USYTUOWANIA PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Skala 1 : 25000 OZNACZENIA • OBSZAR POMNIKA HISTORII • OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW • OBSZARY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW • OBIEKTY DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ • OBSZARY DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ • STREFY ZACHOWANEJ HISTORYCZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ • STREFY ZACHOWANYCH ELEMENTÓW HISTORYCZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ • STREFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ • STREFY OCHRONY EKSPOZYCJI • ZESPOŁY URBANISTYCZNE • ZESPOŁY RURALISTYCZNE • PARKI I CMENTARZE • ZESPOŁY DWORSKO-PARKOWE I FOLWARKI • ZESPOŁY HISTORYCZNEGO KRAJOBRAZU KULTUROWEGO • ZESPOŁY PRZEMYSŁOWE I OBIEKTY INFRASTRUKTURY • ZESPOŁY MILITARNE 4.

PRZEWIDYWANY KIERUNEK ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ I PRZEZNACZENIU TERENÓW – DOMINUJĄCE: • WODY POWIERZCHNIOWE • PLAśE • UśYTKI ROLNE • INNE OBSZARY BIOLOGICZNIE CZYNNE – ZIELEŃ NIEURZĄDZONA. ZIELEŃ TOWARZYSZĄCA INNYM FUNKCJOM • LASY • ZABUDOWA MIESZKANIOWA • ZABUDOWA MIESZKANIOWO-USŁUGOWA • ZABUDOWA USŁUGOWA • ZABUDOWA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA • URZĄDZENIA OBSŁUGI MIASTA. W TYM PARKI I CMENTARZE • OGRODY DZIAŁKOWE • TERENY WOJSKOWE PRZYRODA – FORMY OCHRONY FORMY OCHRONY • GRANICA REZERWATU • GRANICA TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO • GRANICA OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU • GRANICA OBSZARU „NATURA 2000” • POMNIK PRZYRODY • UśYTEK EKOLOGICZNY • GRANICA ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO • GRANICA OTULINY TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO INNE FORMY • OBIEKTY LUB OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO POSTULOWANE DO OBJĘCIA OCHRONĄ • PARKI MIEJSKIE • OBSZAR MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO • SĄSIEDZTWO MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO • OGÓLNOMIEJSKI SYSTEM TERENÓW AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE OSTAB • CIĄGI ŁĄCZĄCE OSTAB OCHRONA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO – OBSZARY I OBIEKTY O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM • OBSZARY O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM • OBSZARY O ZNACZENIU KRAJOWYM I REGIONALNYM • OBIEKTY O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM • OBIEKTY O ZNACZENIU KRAJOWYM I REGIONALNYM • GRANICE OBSZARÓW PRZEKSZTAŁCEŃ I REHABILITACJI WALORY KRAJOBRAZOWO-KULTUROWE • PUNKTY WIDOKOWE • DOMINANTY • MIEJSCA EKSPOZYCJI PANORAM • OŚRODKI PIELGRZYMEK RELIGIJNYCH • WYBRANE ELEMENTY KRAJOBRAZU OTWARTEGO • ELEMENT KRAJOBRAZU OTWARTEGO – KRAWĘDŹ WYSOCZYZNY ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA: • FRONTY WODNE • CIĄGI WIDOKOWE • OSIE WIDOKOWE I KOMPOZYCYJNE PLANOWANE: • FRONTY WODNE • CIĄGI WIDOKOWE 427 . W TYM KOMUNIKACJI ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ • TERENY ZIELENI MIEJSKIEJ.

• OSIE WIDOKOWE I KOMPOZYCYJNE HIERARCHIA OŚRODKÓW I TERENÓW USŁUGOWYCH • CENTRALNE PASMO USŁUGOWE • ZACHODNIE PASMO HANDLOWO-USŁUGOWE • OŚRODKI DZIELNICOWE • OŚRODKI WSPOMAGAJĄCE OŚRODEK DZIELNICOWY • OŚRODKI PONADOSIEDLOWE IDENTYFIKACJA OBSZARÓW • GRANICE LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ • GRANICE ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ • GRANICE OBSZARÓW ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM I PONADLOKALNYM TOśSAME Z GRANICĄ MIASTA GDAŃSKA • GRANICE OBSZARÓW PROBLEMOWYCH • OBSZARY ZDEGRADOWANE DO REKULTYWACJI • GRANICE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH REGULACJI STOSUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA: • STREFY OCHRONY ŚCISŁEJ UJĘĆ WODY • STREFY OCHRONY POŚREDNIEJ UJĘĆ WODY • GRANICE ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH URZĄDZENIA GOSPODARKI KOMUNALNEJ PLANOWANE: • UJĘCIA WODY PITNEJ • ZBIORNIKI WODY PITNEJ • ZBIORNIKI RETENCYJNE • STACJE TRANSFORMATOROWE – GPZ • ELEKTROWNIE I ELEKTROCIEPŁOWNIE • STACJE REDUKCYJNE GAZU • CMENTARZE • WIELKOŚREDNICOWE PRZEWODY WODOCIĄGOWE. KANALIZACYJNE. GAZOWE. CIEPŁOWNICZE ORAZ LINIE KABLOWE WYSOKIEGO NAPIĘCIA • LINIE ELEKTROENERGETYCZNE WYSOKIEGO NAPIĘCIA • KORYTA WÓD PŁYNĄCYCH OTWARTE I ZAMKNIĘTE ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA: • SKŁADOWISKO ODPADÓW – SZADÓŁKI • UJĘCIA WODY PITNEJ • REZERWOWE UJĘCIA WODY PITNEJ • ZBIORNIKI WODY PITNEJ • ZBIORNIKI RETENCYJNE • STACJE TRANSFORMATOROWE – GPZ • ELEKTROWNIE I ELEKTROCIEPŁOWNIE • STACJE REDUKCYJNE GAZU • CMENTARZE • CMENTARZE DLA ZWIERZĄT • WIELKOŚREDNICOWE PRZEWODY WODOCIĄGOWE. KANALIZACYJNE. GAZOWE. CIEPŁOWNICZE ORAZ LINIE KABLOWE WYSOKIEGO NAPIĘCIA • NAPOWIETRZNE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE WYSOKIEGO NAPIĘCIA • KORYTA WÓD PŁYNĄCYCH OTWARTE I ZAMKNIĘTE KOMUNIKACJA • DROGI EKSPRESOWE • ULICE GŁÓWNE I GŁÓWNE PRZYSPIESZONE • ULICE ZBIORCZE • WYBRANE ULICE LOKALNE • TRASY TRAMWAJOWE • WĘZŁY INTEGRACYJNE 428 .

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Skala 1 : 25000 OZNACZENIA • OBSZARY O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM • OBIEKTY O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM • OBIEKTY DO UMIESZCZENIA NA LIŚCIE ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO UNESCO • OBSZARY O ZNACZENIU KRAJOWYM I REGIONALNYM • OBIEKTY O ZNACZENIU KRAJOWYM I REGIONALNYM • STREFY OCHRONY EKSPOZYCJI • STREFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ 6.• • • • • • • • • • • • KOLEJ WYDZIELONE TRASY SKM WYBRANE SKRZYśOWANIA I WĘZŁY ZAJEZDNIE TRAMWAJOWE GRANICE STREFY PARKINGOWEJ A GRANICE STREFY PARKINGOWEJ B MIĘDZYNARODOWE TRASY ROWEROWE PORT LOTNICZY PORTY MORSKIE PRZEPRAWA PROMOWA TERMINALE PASAśERSKIE I PROMOWE PRZYSTANIE PRZYBRZEśNEJ śEGLUGI PASAśERSKIEJ 5. SYSTEM TRANSPORTOWY – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 OZNACZENIA • AUTOSTRADY • DROGI EKSPRESOWE • ULICE GŁÓWNE PRZYSPIESZONE • ULICE GŁÓWNE 2 x 2 LUB 1 x 4 • ULICE GŁÓWNE 2 x 2 Z TRAMWAJEM • ULICE GŁÓWNE 1 X 2 • ULICE GŁÓWNE 1 X 2 Z TRAMWAJEM • ULICE ZBIORCZE 2 x 2 LUB 1 x 4 • ULICE ZBIORCZE 2 x 2 Z TRAMWAJEM • ULICE ZBIORCZE • ULICE ZBIORCZE Z TRAMWAJEM • WYBRANE INNE ULICE • WYBRANE ULICE LOKALNE Z TRAMWAJEM • TRAMWAJ • KOLEJ • TRAMWAJ DWUSYSTEMOWY • SKM • KOLEJ SUPERSZYBKA • PĘTLE TRAMWAJOWE • WĘZŁY DROGOWE (BEZKOLIZYJNE) 429 .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • WĘZŁY ULICZNE (MIEJSKIE) WYBRANE SKRZYśOWANIA PARKINGI STRATEGICZNE GRANICE STREFY PARKINGOWEJ A GRANICE STREFY PARKINGOWEJ B WĘZŁY INTEGRACYJNE KRAJOWE WĘZŁY INTEGRACYJNE METROPOLITALNE WĘZŁY PRZESIADKOWE SKM WAśNIEJSZE WĘZŁY PRZESIADKOWE ULICZNE DWORCE I TERMINALE AUTOBUSOWE ZAJEZDNIE TRAMWAJOWE ZAJEZDNIE AUTOBUSOWE OBWIEDNIA ŚRÓDMIEŚCIA MIĘDZYNARODOWE TRASY ROWEROWE GŁÓWNE TRASY ROWEROWE ZBIORCZE TRASY ROWEROWE SYSTEM BIKE AND RIDE PARKINGI ROWEROWE 7. SYSTEMY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE. GOSPODARKA ODPADAMI – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 ZAOPATRZENIE W WODĘ • GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH • CZYNNE UJĘCIA WODY. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWE. STACJE UZDATNIANIA • WYŁĄCZONE UJĘCIA WODY • PLANOWANE UJĘCIA WODY • GRANICE STREF OCHRONY POŚREDNIEJ CZYNNYCH UJĘĆ WODY • GRANICE STREF OCHRONY POŚREDNIEJ – REJON I CZYNNYCH UJĘĆ WODY • GRANICE STREF OCHRONY ŚCISŁEJ CZYNNYCH UJĘĆ WODY • ISTNIEJĄCE ZBIORNIKI WODY PITNEJ • PLANOWANE ZBIORNIKI WODY PITNEJ • ISTNIEJĄCE POMPOWNIE WODY • PLANOWANE POMPOWNIE WODY • ISTNIEJĄCE MAGISTRALE WODOCIĄGOWE • PLANOWANE MAGISTRALE WODOCIĄGOWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW • ISTNIEJĄCE KOLEKTORY KANALIZACJI SANITARNEJ • ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI TŁOCZNE KANALIZACJI SANITARNEJ • PLANOWANE KOLEKTORY KANALIZACJI SANITARNEJ • PLANOWANE RUROCIĄGI TŁOCZNE KANALIZACJI SANITARNEJ • ISTNIEJĄCE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW • PLANOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW • OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH • OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH I REGULACJA STOSUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH • PLANOWANE KANAŁY 430 .

• • • • • • • GRANICE ZLEWNI ISTNIEJĄCE KOLEKTORY KANALIZACJI DESZCZOWEJ PLANOWANE KOLEKTORY KANALIZACJI DESZCZOWEJ ISTNIEJĄCE PRZEPOMPOWNIE ODWADNIAJĄCE PLANOWANE PRZEPOMPOWNIE ODWADNIAJĄCE GRANICE POLDERÓW GRANICA ROZDZIAŁU POLDERÓW NA MIEJSKI I ROLNICZY OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA • WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE • OBSZARY BEZPOŚREDNIEGO ZAGROśENIA POWODZIĄ • ISTNIEJĄCE ZBIORNIKI RETENCYJNE • PLANOWANE ZBIORNIKI RETENCYJNE • ISTNIEJĄCE ZRZUTY – KANAŁY ULGI • PLANOWANE ZRZUTY – KANAŁY ULGI • WROTA • ŚLUZY GOSPODARKA ODPADAMI • SKŁADOWISKA ODPADÓW • SKŁADOWISKA ODPADÓW NIECZYNNE POLITYKA PRZESTRZENNA • GRANICA AGLOMERACJI GDAŃSKA DOCELOWA • GRANICA AGLOMERACJI GDAŃSKA DO KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH 8. SYSTEMY ENERGETYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 ELEKTROENERGETYKA • ISTNIEJĄCE NAPOWIETRZNE LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA 400 kV • ISTNIEJĄCE NAPOWIETRZNE LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA 220 kV • ISTNIEJĄCE NAPOWIETRZNE LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV • NAPOWIETRZNE LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI • PLANOWANE NAPOWIETRZNE LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV • PLANOWANE KABLOWE LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV • ISTNIEJĄCE GŁÓWNE PUNKTY ZASILANIA – STACJE TRANSFORMATOROWE (GPZ) • PLANOWANE GŁÓWNE PUNKTY ZASILANIA – STACJE TRANSFORMATOROWE (GPZ) • ISTNIEJĄCE ELEKTROCIEPŁOWNIE • PLANOWANE ELEKTROCIEPŁOWNIE GAZOWNICTWO • ISTNIEJĄCE GAZOCIĄGI WYSOKIEGO CIŚNIENIA • PLANOWANE GAZOCIĄGI WYSOKIEGO CIŚNIENIA • ISTNIEJĄCE GAZOCIĄGI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA • PLANOWANE GAZOCIĄGI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA • ISTNIEJĄCE STACJE REDUKCYJNO-POMIAROWE I STOPNIA • PLANOWANE STACJE REDUKCYJNO-POMIAROWE I STOPNIA CIEPŁOWNICTWO • ISTNIEJĄCE MAGISTRALE CIEPŁOWNICZE • PLANOWANE MAGISTRALE CIEPŁOWNICZE 431 .

GDZIE MIASTO ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ PLAN MIEJSCOWY • OBSZARY OBJĘTE PLANAMI MIEJSCOWYMI (STAN NA 31. USŁUGI I PRZEMYSŁ – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 OZNACZENIA • GRANICE MIASTA – GRANICE STUDIUM • WODY POWIERZCHNIOWE. GDZIE MIASTO ZAMIERZA PRZYSTĄPIĆ DO SPORZĄDZENIA PLANÓW MIEJSCOWYCH OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH • GRANICE OBSZARÓW ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAśY POWYśEJ 2000 M2 • GRANICE OBSZARÓW ROZMIESZCZENIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH • GRANICE OBSZARÓW ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAśY POWYśEJ 400 M2 DO 2000M2 • OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH NA CELE NIEROLNICZE • OBSZARY WYMAGAJĄCE ZGODY ODPOWIEDNIEGO ORGANU NA ZMIANĘ PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH NA CELE NIEROLNICZE • OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW LEŚNYCH NA CELE NIELEŚNE • WODY • OSIE ULIC 10.) • OBSZARY OBJĘTE PLANAMI MIEJSCOWYMI W TRAKCIE SPORZĄDZANIA (STAN NA 31.) • OBSZARY.12.2006 r. MORSKIE WODY WEWNĘTRZNE • LASY • DROGI EKSPRESOWE • ULICE GŁÓWNE I GŁÓWNE PRZYSPIESZONE • ULICE ZBIORCZE • WĘZŁY INTEGRACYJNE • KOLEJ • WYDZIELONE TRASY SKM 432 .• • • ISTNIEJĄCE KOTŁOWNIE O MOCY POWYśEJ 10 MW KOTŁOWNIE O MOCY POWYśEJ 10 MW DO LIKWIDACJI ISTNIEJĄCE STACJE PODNOSZENIA CIŚNIENIA TELEKOMUNIKACJA • ISTNIEJĄCE STACJE PRZEKAŹNIKOWE RADIOLINII • ISTNIEJĄCE RADIOLINIE WRAZ Z OGRANICZENIAMI WYSOKOŚCI ZABUDOWY TRANSPORT PALIW PŁYNNYCH • ISTNIEJĄCA WIĄZKA RUROCIĄGÓW NAFTOWYCH • ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI NAFTOWE • PLANOWANE RUROCIĄGI NAFTOWE 9.2006 r.12. PLANY MIEJSCOWE Skala 1 : 25 000 OBSZARY.

PARKI NAUKOWOTECHNOLOGICZNE 11. W TYM: – TERENY PRZEMYSŁU PORTOWEGO I DZIAŁALNOŚCI POWIĄZANYCH LOKALIZACYJNIE Z PORTEM MORSKIM LUB DOSTĘPEM DO AKWENU I TORU WODNEGO – TERENY DZIAŁALNOŚCI WYMAGAJĄCYCH ŁATWEGO DOSTĘPU DO ZEWNĘTRZNYCH UKŁADÓW TRANSPORTOWYCH LOKALIZACJA WYRÓśNIONYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA • NOWE TERMINALE PORTOWE • ZESPOŁY I OBIEKTY PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWE ZWIĄZANE Z PORTEM MORSKIM • ZESPOŁY I OBIEKTY PRZEMYSŁOWE ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM DO AKWENU • CENTRA LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNE. MIESZKANIOWO-USŁUGOWE USŁUGI • TERENY O PRZEWADZE FUNKCJI USŁUGOWEJ • GRANICE OBSZARÓW ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAśY POWYśEJ 2000 M2 • GRANICE OBSZARÓW ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAśY POWYśEJ 400 M2 DO 2000 M2 • CENTRALNE PASMO USŁUGOWE • ROZWÓJ CENTRALNEGO PASMA USŁUGOWEGO • DOCELOWY OBSZAR ZACHODNIEGO PASMA HANDLOWO-USŁUGOWEGO LOKALIZACJA WYRÓśNIONYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA HIERARCHIA OŚRODKÓW USŁUGOWYCH • DZIELNICOWE • WSPOMAGAJĄCE OŚRODKI DZIELNICOWE • PONADOSIEDLOWE • OSIEDLOWE OBIEKTY I KONCENTRACJE USŁUG • HANDLU • ADMINISTRACJI • NAUKI • ZDROWIA • KULTURY • SPORTU I REKREACJI PRZEMYSŁ. BAZY. CARGO • PORT LOTNICZY GDAŃSK IM. WYSOKĄ TECHNOLOGIĄ. OBSZARY PROBLEMOWE – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 OZNACZENIA POLITYKI REHABILITACJI: • GRANICE OBSZARÓW DO REHABILITACJI 433 . GOSPODARKA MORSKA • GRANICA ADMINISTRACYJNA PORTU • TERENY PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWE PORTU • TERENY O PRZEWADZE FUNKCJI PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWEJ. SKŁADY.• TERENY MIESZKANIOWE. LECHA WAŁĘSY • ZESPOŁY I OBIEKTY ZWIĄZANE Z TZW.

STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA. STAN ZDETERMINOWANY – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 OZNACZENIA • GRANICE MIASTA GDAŃSKA • WODY POWIERZCHNIOWE • LASY • ZIELEŃ MIEJSKA • PLAśE • TERENY ROLNICZE I OGRÓDKI DZIAŁKOWE. SPECJALNE • TERENY TECHNICZNEJ OBSŁUGI MIASTA • TERENY KONCENTRACJI USŁUG SPORTU. REKREACJI I TURYSTYKI • CENTRALNE PASMO USŁUGOWE I ZACHODNIE PASMO HANDLOWO-USŁUGOWE • OŚRODKI USŁUGOWE DZIELNICOWE • DROGA EKSPRESOWA • ULICE GŁÓWNE I GŁÓWNE PRZYSPIESZONE • ULICE ZBIORCZE 434 .TERENY ZAINWESTOWANIA MIEJSKIEGO DO PRZEKSZTAŁCEŃ – UśYTKOWANIE DOTYCHCZASOWE: • TERENY WOJSKOWE I POLICYJNE • TERENY PRZEMYSŁOWE • TERENY OGRODÓW DZIAŁKOWYCH • TERENY KOLONII MIESZKANIOWYCH • TERENY ROLNE TERENY ZAINWESTOWANIA MIEJSKIEGO DO PRZEKSZTAŁCEŃ – KIERUNKI ZMIAN: • NA CELE MIESZKANIOWO-USŁUGOWE • NA CELE PRODUKCYJNO-USŁUGOWE • NA CELE USŁUGOWE • NA CELE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ • POD ZIELEŃ MIEJSKĄ • TERENY ZAMIENNE DLA LIKWIDOWANYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH POLITYKA REWITALIZACJI: • GRANICE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH REWITALIZACJI • INWESTYCJE I ETAPU REWITALIZACJI • STREFY ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI I ETAPU REWITALIZACJI POLITYKA HUMANIZACJI OBSZARÓW MONOFUNKCYJNYCH: • TERENY POSTULOWANE DO OBJĘCIA POLITYKĄ HUMANIZACJI MONOFUNKCYJNYCH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH TERENY INWESTYCJI: • NOWE TERENY INWESTYCYJNE OBSZARY DO REKULTYWACJI: • TERENY POSTULOWANE DO OBJĘCIA DZIAŁANIAMI REKULTYWACYJNYMI 12. NIEUśYTKI • NIEUśYTKI TYPU MIEJSKIEGO • TERENY MIESZKANIOWE • TERENY USŁUGOWE • TERENY PORTOWO-PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWE.

SPECJALNE • TERENY TECHNICZNEJ OBSŁUGI MIASTA • TERENY KONCENTRACJI USŁUG SPORTU. STAN WYPEŁNIENIA STRUKTUR – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 OZNACZENIA • GRANICE MIASTA GDAŃSKA • WODY POWIERZCHNIOWE • LASY • ZIELEŃ MIEJSKA • PLAśE • TERENY ROLNICZE I OGRÓDKI DZIAŁKOWE. STAN PERSPEKTYWICZNY – RYSUNEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Skala 1 : 25 000 OZNACZENIA • GRANICE MIASTA GDAŃSKA • WODY POWIERZCHNIOWE • LASY • ZIELEŃ MIEJSKA • PLAśE • TERENY ROLNICZE I OGRÓDKI DZIAŁKOWE.• • • • • WĘZŁY INTEGRACYJNE I PRZESIADKOWE KOLEJ WYDZIELONE TRASY SKM TRASY TRAMWAJOWE TRAMWAJ DWUSYSTEMOWY 13. REKREACJI I TURYSTYKI • ZNACZĄCE OBIEKTY SPORTOWE • CENTRALNE PASMO USŁUGOWE I ZACHODNIE PASMO HANDLOWO-USŁUGOWE • OŚRODKI USŁUGOWE DZIELNICOWE • DROGA EKSPRESOWA • ULICE GŁÓWNE I GŁÓWNE PRZYSPIESZONE • ULICE ZBIORCZE • WĘZŁY INTEGRACYJNE I PRZESIADKOWE • KOLEJ • WYDZIELONE TRASY SKM • TRASY TRAMWAJOWE • TRAMWAJ DWUSYSTEMOWY 14. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA. NIEUśYTKI • NIEUśYTKI TYPU MIEJSKIEGO • TERENY MIESZKANIOWE • TERENY USŁUGOWE 435 . STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA. NIEUśYTKI • NIEUśYTKI TYPU MIEJSKIEGO • TERENY MIESZKANIOWE • TERENY USŁUGOWE • TERENY PORTOWO-PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWE.

• • • • • • • • • • • • • • TERENY PORTOWO-PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWE. SPECJALNE TERENY TECHNICZNEJ OBSŁUGI MIASTA TERENY KONCENTRACJI USŁUG SPORTU. REKREACJI I TURYSTYKI ZNACZĄCE OBIEKTY SPORTOWE CENTRALNE PASMO USŁUGOWE I ZACHODNIE PASMO HANDLOWO-USŁUGOWE OŚRODKI USŁUGOWE DZIELNICOWE DROGA EKSPRESOWA ULICE GŁÓWNE I GŁÓWNE PRZYSPIESZONE ULICE ZBIORCZE WĘZŁY INTEGRACYJNE I PRZESIADKOWE KOLEJ WYDZIELONE TRASY SKM TRASY TRAMWAJOWE TRAMWAJ DWUSYSTEMOWY 436 .

ENERGETYKA I TELEKOMUNIKACJA 16. MIESZKALNICTWO 6. GOSPODARKA MORSKA. WODOCIĄGI. MIEJSKIE SYSTEMY INśYNIERYJNE. OBSZARY PROBLEMOWE 12. PLANY MIEJSCOWE 52 Treść szkiców nie jest ustaleniem studium. KSZTAŁTOWANIE SIECI USŁUG 7. POLITYKA PARKINGOWA 14. WIELKOPRZESTRZENNE ELEMENTY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 4. KANALIZACJE. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 11. OGÓLNOMIEJSKI SYSTEM TERENÓW AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE OSTAB 10.IX. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE 2. OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO. PRZEMYSŁ. OCHRONA PRZYRODY. SYSTEM TRANSPORTOWY 13. Szkice poglądowe (powstałe na podstawie rysunków studium)52 1. MIEJSKIE SYSTEMY INśYNIERYJNE. 437 . ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWE I GOSPODARKA ODPADAMI 15. ZASADY POLITYKI PRZESTRZENNEJ 5. TURYSTYKA I REKREACJA 9. SKŁADY. BAZY 8. ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 3.