Zał. nr 16.

14 do Instrukcji Operacyjnej „Proces udzielania i obsługi posprzedażowej Kredytów hipotecznych [MR,MA]”

Zaświadczenie o zatrudnieniu
Prosimy o wypełnienie formularza DRUKOWANYMI LITERAMI

pieczęć zakładu pracy

Miejscowość: Data wystawienia zaświadczenia UWAGA: Zaświadczenie o zatrudnieniu - ważne miesiąc od daty wystawienia dokumentu -

Informacje o zatrudnieniu: Zaświadcza się, że Pan Pani:

imię ojca: PESEL zamieszkały/ła przy ulicy nr domu nr mieszkania w dowód osobisty wydanym przez , w: inny, podać jaki kod pocztowy ,

legitymująca/y się dokumentem tożsamości: seria numer

jest zatrudniony/na od dnia

numer REGON zakładu pracy NIP zakładu pracy Nr telefonu do zakładu pracy stanowisko: Forma zatrudnienia: Umowa o pracę Kontrakt

Wymiar Czasu Pracy Pracownika: Pełny wymiar czasu pracy Pracownik Jest Zatrudniony: Na czas nieokreślony Określony do dnia , zatrudnienie na czas określony jest powszechnie stosowaną praktyką /wynika z polityki kadrowej pracodawcy: Tak , Nie i jest to pierwsza/y druga/i kolejna/y umowa/kontrakt Jest pracownikiem sezonowym Jest zatrudniony w okresie próbnym Informacje o dochodach: Średnie miesięczne podstawowe wynagrodzenie NETTO z ostatnich 3 mcy , PLN Słownie: Słownie: Niepełny wymiar czasu pracy Określić część etatu………………………… Nie dotyczy

Łączna kwota wynagrodzenia dodatkowego NETTO (premia, bonusy, nagrody) w ostatnich 12 miesiącach

BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy 1 206 175 300 zł, w całości wpłacony | www.bnpparibas.pl

 
Nr Oddziału Nr Klienta

ZA/153/2011

27-06-2011

scan

1/2

6202

kapitał zakładowy 1 206 175 300 zł. KRS pod numerem 6421. zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.Tytuł obciążenia ……………………………………………………………………………………………………….Zał. PLN miesięcznie kwartalnie rocznie inna: ………………….pl   Nr Oddziału Nr Klienta ZA/153/2011 27-06-2011 scan 2/2 6202 . w całości wpłacony | www.bnpparibas.……………… Wymieniony pracownik nie znajduje znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. NIP: 676-007-83-01.MA]” . . Jednocześnie oświadczam. XIII Wydział Gospodarczy. że upoważniłem Pracodawcę do ich potwierdzenia. nr 16. Częstotliwość wypłacania wynagrodzenia dodatkowego (premia. telefaksem lub w inny sposób..14 do Instrukcji Operacyjnej „Proces udzielania i obsługi posprzedażowej Kredytów hipotecznych [MR. jest w stanie likwidacji Podpis i pieczęć funkcyjna osoby upoważnionej Zakład pracy nie jest w stanie upadłości Nr telefonu do osoby uprawnionej do potwierdzania zatrudnienia Wyrażam zgodę na potwierdzenie w/w danych u Pracodawcy oraz wybranych przez Bank urzędach – w formie informacji udzielonej telefonicznie. Warszawy.jest w stanie upadłości . st. Czytelny podpis osoby wnioskującej o kredyt hipoteczny Data - - BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3. nagrody) Wynagrodzenie to nie jest jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów: Kwota obciążenia ……………………………. bonusy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful