BETONY WYSKOWARTOŚCIOWE*BWW- beton wysokowartościowy, o wytrzymałości od 60 do 100 MPa*BBWW- beton bardzo wysokowartościowy, o wytrz.

Ponad 100 MPa *BWW stanowi pewnego rodzaju modyfikację betonu tradycyjnego, poza składnikami takimi jak woda, cement i kruszywo wprowadza się dodatki mineralne i domieszki.*Warstwa przejściowa w BWW jest najsłabszym elementem. Jest ona bogata w kryształy wodorotlenku wapnia i charakteryzuje ją zwiększona porowatośd. Uczestniczy ona w przenoszeniu naprężeo pomiędzy kruszywem a matrycą cementową, i to z nią wiąże się początek procesu niszczenia betonu.*Dodatki mineralne do cementu (pyły krzemianowe, drobno mielone granulowane żużle wielkopiecowe, popioły lotne) modyfikują warstwę przejściową zmniejszając jej porowatośd. Jest to wynikiem zachodzących reakcji z produktami hydratacji cementu i tworzeniem się faz uwodnionych krzemianów i glinianów.SKŁADNIKI BETONÓW WYSKOWARTOŚCIOWYCH:Cement- cement portlandzki CEM I, kl. cem. od 42,5; zawartośd alitu C3S powyżej 50% masy cementu; - łączna suma krzemianów około 75-80%;- zawartośd C3A poniżej 8% - zawartośd SO3 poniżej 4%;- zawartośd MgO poniżej 5% zawartośd alkaliów więcej 6% Kruszywo*Za podstawę kwalifikacji kruszyw grubych do bet. BWW należy przyjąd:- wysoką wytrzymałośd skał przeznaczoną do ich produkcji ( skały magmowe i wylewne) – geometria ziaren kruszyw (najlepiej zbliżona do sześcianu; ziarna kuliste nie płaskie) – regularny rozkład uziarnienia, czyli ciągłośd uziarnienia, wielkośd ziaren nie powinna przekraczad 16 mm, - zdefiniowane działanie chemiczna na w stosunku do cementu. *Kruszywo nie powinno wpływad na zmniejszenie urabialności mieszanki betonowej, i nie powodowad jej segregacji.*Kruszywa do BWW powinny spełniad te same wymagania, co zwykłe betony, uzupełnione o dodatkowe wymagania normowe:- odpornośd na rozdrabnianie(wsp. Los Angeles <15), - zawartośd pyłów <1,5%, - stałośd objętości(skurcz <0,075%), - odpornośd na zamarzanie i rozmrażanie(ubytek masy <1%), - zawartośd chlorków rozpuszczalnych w wodzie <0,01%.*Do otrzymania BWW stosowane są kruszywa łamane, pochodzące ze skał magmowych głębinowych( kruszywa granitowe i sjenitowe) oraz ze skał magmowych wylewnych( bazalt, porofir, maefir) Domieszki chemiczne*Super plastyfikatory nowej generacji mogą zredukowad ilośd wody nawet 30%, przy nieznacznym opóźnieniu procesu wiązania w odróżnieniu d wcześniej stosowanych dodatków na bazie lignosulfonianów.*Do najbardziej kontrowersyjnych dodatków należą dodatki napowietrzające, zwiększające odpornośd na działanie mrozu i poprawiające urabialnośd i spójnośd mieszanki, ale wiąże się to z utratą wytrzymałości.*Superplastyfikarory stosowane jako domieszki zmniejszające stosunek w/c przy danej konsystencji i zwiększające płynnośd przy stałym składzie mieszanki betonowej nalezą do klasy polimerów i kopolimerów organicznych, zawierających w swej strukturze fragmenty silnie polarne i apolarne.*Domieszki dzielimy na:- plastyfikujące, -upłynniające*Domieszki upłynniające:- ligosulfamiany, redukcja wody 5-15%, - sulfoniany naftalenowoformaldehydowe SNF, redukcja wody 15-25%, - sulfoniany melaminowo-formaldehydowe SMF, redukcja wody 20-40%, - polikarboksylony, AP redukcja wody 20-40%*Dyspergujące działanie grupy (SMF i SNF) superplasfyfikatorów w zaczynach cementowych, zazwyczaj przypisuje się efektowi elektrostatycznego odpychania się ziaren cementu, naładowanych powierzchniowo ładunkiem ujemnym pochodzącym od grup anionowych typu sulfonowego.*Skutecznośd działania superplastyfikatorów zależy od:-budowa chemiczna superplastyfikatora, - masa cząsteczek domieszki, - dawka domieszki oraz sposób jej dodawania, - rodzaj cementu, - zawartośd alkaliów o siarczanów, - forma występowania gipsu.*Cel stosowanie superplastyfikatorów w mieszankach betonowych:- poprawa urabialności mieszanki bez zwiększania ilości wody zaborowej, lub zmniejszenie ilości wody przy zachowaniu niezmienionej urabialności, - zmniejszenie segregacji składników, - zmniejszenie lub zapobieganie osiadania kruszywa w mieszance betonowej, - dłuższe utrzymanie właściwej konsystencji mieszanki, - poprawa pompowości. BETONY SAMOZAGĘSZCZALNE:*Beton samozagęszczany sam się odpowietrza, ma duża lepkośd dzięki której ziarna się ulegają segregacji i nie osiadają. Aby otrzymad ten beton należy zastosowad superplastyfikator nowej generacji.*Cechy samozagęszczalnej mieszanki betonowej: - zdolnośd do samo poziomowania się jedynie pod wpływem własnego ciężaru, bez zagęszczanie mechanicznego, - szczelne wypełnienie dowolnie ukształtowanego szalunku, również między prętami, brak skłonności do blokowanie się między zbrojeniem, - zdolnośd do całkowitego odpowietrzenia, - brak objawów sedymentacji, - utrzymanie odpowiedniej konsystencji. *Zalety:-zwiększenie szybkości wykonywania konstrukcji, - brak konieczności wibrowania, - zmniejszenie ilości pracowników wykonywujących betonowanie, -bardzo wysoka jakośd betonu, - obniżenie poziomu hałasu z zakładach prefabrykacji.*Beton samozagęszczalny wymaga zwiększenia frakcji pylastych w porównaniu do zwykłego betonu. Zwiększony udział kruszywa dowolnego i max rozmiar kruszywa do 16 mm.*Procedura projektowania betonów samozagęszczalnych wg. Okamury:Zawartośd powietrza - 4-7%  względna objętościowa kruszywa grubego 0,5  objętościowa zawartośd kruszywa drobnego 0,4  objętośd woda – frakcje pylaste – badanie płynności zaczynu  dozowanie wypłynięcia*Etapy projektowanie betonów samozagęszczalnych:- ustalenie zawartości powietrza, - ustalenie zawartości kruszywa grubego, - ustalenie zawartości frakcji pylastych, ustalenie stosunku woda – frakcje pylaste, - ustalenie zawartości wody i superplastyfikatora, - weryfikacja recept uryna podstawie badao betonów*Metody badanie betonów samozagęszczalnych:- rozpływ, - tunel L-BOX, - V-tunel, -fill box test, - test segregacji, - J-Rin-Test(najpowszechniejsza metoda) .*Frakcje pylaste: cement+mikrowypełniacz ( popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, pył krzemionkowy).*Czynniki wypływające na rozwój technologii bet. samozagęszczalnych: - zwiększona trwałośd, - możliwośd stosowanie do renowacji i napraw konstrukcji betonowych, - możliwośd układania mieszanki betonowej bez konieczności zagęszczania, - skrócenie czasu wykonywania konstrukcji, zmniejszenie hałasu. KOMPOZYTY BETONOWE Z PROSZKÓW REAKTYWNYCH*Zastosowanie cementu w kompozytach betonowych ma szereg zalet. Cementy są atrakcyjne, ponieważ tworzą zaczyn i mieszanki betowe dające łatwo się formowad.*Sposoby zwiększania stopnia upakowania cząstek w kompozytach cementowych:- deflokulacja ziaren cementu przy niskim w/c poprzez stosowanie superplastyfikatorów, - włączenie do struktury zaczynu cementowego bardzo drobnych cząstek mikrowypełniaczy, - impregnacja zaczynu cementowego.*Deflokulacja ziaren cementu opiera się na zdyspergowaniu przy wykorzystaniu superplastyfikatorów, przy niskim stosunku w/c.*Zwiększenie upakowania cząstek w kompozytach cem. jest osiągane poprzez włączenie bardzo drobnych cząstek średnicy około 0,1 m pomiędzy ziarna cementu. Są to aktywne mikrowypełniacze np. mikro krzemionki, żużel wielkopiecowy. *Kompozyty typu DSP:- w/c 0,18-0,22, - ilośd hydratyzowanych cząstek cementu 35-50%, - mikrowypełniacze, - porowatośd całkowita 1,7%, - wytrzymałośd na ściskanie ok. 100 MPa, osiągają znaczne wytrzymałości dzięki jednorodnej strukturze materiału o bardzo małej porowatości.*W latach 90-tych pojawiła się nowa grupa betonów wysokowartościowych zbrojonych o matrycy (HPFRCC).*Kompozyty RPC należą do kompozytów UHPFRC. W kompozytach tych bardzo wysoką wytrzymałośd materiału uzyskuje się poprzez zastąpienie gruboziarnistego kruszywa drobno zmielonym kwarcem o wielkości ziaren od 0,1 do 4 m i piaskiem o ziarnach od 200 do 400 m.*Powodem wyeliminowania kruszywa gruboziarnistego z RPC był fakt przekroczenia przez matrycę cementową w betonach ultra wysokowartościowych wytrzymałości w ściskanie kruszywa. *Dodatek mikrowłókien 3 stalowych w ilości do 600 kg/m zdecydowanie zwiększa jego wytrzymałośd na rozciąganie. Kompozyty RPC osiągają wytrzymałośd na ściskanie do 230 MPa podczas obróbki w temp o 900 C.*Skład kompozytów RPC:-cement portlandzki, - pyły krzemionkowe, - mielony kwarc 4-10 m, - piasek 250-400 m, superplastyfikator, - w/c 0,2, -włókna.DUCTAL-Obejmuje całą gamę kompozytów UHPC. Przy wytrzymałości na ściskanie od 180 do 230 MPa, wytrzymałośd na rozciąganie od 30 do 50 MPa w zależności od rodzaju włókien. *Kompozyty DUCTAL umożliwiają budowę lekkich i smukłych konstrukcji o znacznych rozpiętościach elementów konstrukcji i jednocześnie trwałych i odpornych na korozję. *Stosowanie kompozytów RPC:- obniża koszty budowy, - poprawie bezpieczeostwo konstrukcji, - zwiększa czas eksploatacji, - zmniejsza koszty utrzymania budowli. *Czynniki wpływające na rozwój kompozytów cementowych wzmocnionych włóknami:- możliwośd wprowadzenia do matrycy cem. większej ilości włókien poprze stosowanie nowej generacji superplast., - nowe technologie wytwarzania kompozytów mających na cel poprawę jednorodności rozproszenia większej ilości włókien, - stosowanie aktywnych i inertnych mikrowypełniaczy w celu zmniejszenia porowatości matrycy cementowej, poprawy struktury przejściowej, - zastosowanie hybrydowych układów zbrojenia, polega na wprowadzeniu różnego rodzaju włókien różniących się właściwościami mechanicznymi i kształtem.*Kompozyty polimerowe zbrojone włóknami:- polimery zbrojone włóknami węglowymi, - polimery zbrojone włóknami szklanymi, - polimery zbrojone włóknami ar amidowymi. *Zastosowanie kompozytów polimerowych:- otrzymanie elementów konstrukcyjnych, - zbrojenie belek, płyt, słupów prętami i siatkami z FRP, - sprężanie belek, płyt i innych konstrukcji cięgnami z FRP, - wzmacnianie i naprawienie konstrukcji przy użyciu taśm z FRP. CEMENTY EKSPANSYWNE*Koncepcja technologii cementów ekspansywnych opiera się na takim zwiększeniu rozszerzalności zaczynu, aby zrównoważyd lub przewyższyd skurcz suszenia*W celu zwiększenia objętości zaczynu stosuje się:-powstawanie etryngitu, -powst.portlandytu(wodorotlenek wapniowy),-tworzenie brucytu Mg(OH)2. *W większości przypadków źródłem ekspansji jest tworzenie etryngitu. Jony wprowadzamy przez dodanie gipsu i anhydrytu.Jony glinianu przez wprowadzenie glinianów C12A17,CA,CA2,C3S.Jony siarczanowe pochodzą również ze związków syntezowanych C4A3S-kompleks Kleina *Typy cementów ekspansywnych:-typ K(zawiera kompleks Kleina), -typ M(zawiera gliniany C17A7,CA,pochodzące z cementu glinianego), -typ S(zawiera podwyższoną ilośd C 3A w cem.portlandzkim). BETONY POLIMEROWO-CEMENTOWE*Otrzymywane są przez dodanie polimeru lub oligomeru, ewentualnie monomeru do mieszanki. *Ze wzgl.na chem.reaktywnośd modyfikatora wyróżnia się:-PCC polimeryzujące po zmieszaniu(post-mix) w których do miesz. bet. wprowadzono chem. aktywne, chemoutwardzalne żywice syntetyczne np.epoksydowe), -PCC spolimeryzowane przed zmieszaniem(pre-mix)w których do miesz.bet.wprowadzono zasadniczo nieaktywne chem.polimery np.lateks i ich działanie modyfikujące ma charakter głównie fizyczny.*Podstawowe polimery stosowane do otrzymania PCC-pre-mix to:-polimery akrylowe(poliestry akrylowe PAE), -kopolimery styrenowe(akrylowe SAE), -kopolimery styrenowe(butadienowe).*Dobierając modyfikator polimerowy zasadniczo rozpatruje się cechy:-szczelnośd, -przyczepnośd, chemutwardzalnośd, -możliwośd przebarwieo betonu.*Wiązenie mieszanek polimerowo-cem.przebiega w przypadku PCC-premix w wyniku dwóch procesów:-hydratacji cem, tworzenia się ciągłej błonki polimeru na wskutek wiązania wody przez cem.*W przypadku PCC-postmix przebiega:-reakcja między żywicą a utwardzaczem aminowym powodująca usieciowienie przestrzenne polimeru, - reakcja hydratacji cementu.*Przedwczesne utworzenie błonki polimeru utrudnia bądź uniemożliwia przebieg hydratacji cem. Ważny taki dobór szybkości tych procesów aby hydratacja cem. wyprzedziła koalescencję. W wyniku poprawnego przebiegu tych procesów tworzy się mikrostruktura.*Tworzenie matrycey PCC-postmix jest bardziej skomplikowane, powstawanie błonki polimerowej towarzyszy reakcja sieciowa polimeru. W praktyce stosowane są tu wyłącznie żywice epoksydowe. Można wyróżnid sytuacje: typowa sytuacja-to wprowadzenie do mieszanki bet. układu dwuskładnikowego(żywica epoksydowa-utwardzacz).*Betony PCC- odznaczają się z reguły większą wytrzymałością na rozciąg. ,większą adhezją zaczynu polimerowo-cem. do kruszywa i mniejszą porowatością w warstwie kontaktowej zaczyn-kruszywo, prowadzi to do odmiennych modeli propagacji rys i mech. zniszczenia betonu.BETONY MODYFIKOWANE KOPOLIMERAMI STYRENOWO – BUTADIENOWYMI*Mają zastosowanie na nawierzchnie mostów, wiaduktów, jako nawierzchnie parkingów i posadzka garaży.*Kopolimery te tworzą błonkę trwałą w alkalicznym środowisku stwardniałego bet. W obecności nasyconego roztworu Ca(OH)2 błonka SB ulega degradacji.*Narastanie wytrzymałości na ściskanie betonu o różnych zawartościach kopolimeru SB(RYS). BETONY AKRYLOWE-odznaczają się poprawną odpornością na ścieranie, zwiększoną adhezją, wyższą wytrzym.na rozciąganie i zginanie oraz polepszoną udarnością w porównaniu do analogicznego bet. niemodyfikowanego.BETONY EPOKSYDOWO – CEMENTOWE-stanowią jedyny praktycznie wykorzystywany przykład PCC-postmix. Proces polimeryzacji przebiega po wymieszaniu składników równocześnie z hydratacją cem. Wytrzymałośd na rozciąganie i zginanie może tu byd dwukrotnie, a odpornośd na ścieranie trzykrotnie większa niż analogicznego bet.niemodyfikowanego. Beton ten jest używany m.in. do napraw kontr. bet.i do wykonywania powłok ochronnych. *Celem modyfikacji jest:- wzrost wytrzymałości na rozciąganie, - zwiększenie przyczepności, - poprawa szczelności, - zmniejszenie modułu sprężystości.BETONY DO ROBÓT PODWODNYCH*Właściwości rozpływających się mieszanek betonowych i robót podwodnych:- odpornośd na wymywanie zaczynu, - utrzymanie konsystencji podczas koniecznego czasu zachowania urabialności, - bak objawów sedymentacji oraz segregacji, - zdolnośd do całkowitego odpowietrzanie się w czasie płynięcia, - zdolnośd szczelnego wypełniania dowolnie ukształtowanego deskowania, - zdolnośd do samopozimowania.*Mieszanki do robót podwodnych charakteryzują się opadem stożka większym niż 190mm lub rozpływem od 500 do 600 mm, utrata masy spowodowana wymywaniem nie powinna przekraczad 5%.*Wymagane właściwości dla mieszanek do robót podwodnych można dopełnid przez zastosowanie:- superplastyfikatora, - domieszki zwiększającej lepkośd zaczynu.* domieszki zwiększające lepkośd zaczynu produkowane są na bazie celulozy i akrylu. Mechanizm działania tych domieszek związany jest z dużą absorpcją wody przez domieszkę i przejściem formy żelowej w formę zolową, * Metody badao stopnia wymywalności zaczynu z mieszanek bet. do robót podwodnych:- Stream Test, - Drop Test, - pH Factor Test, - MC-1 Test, - Punge Test.*Stream Test- obserwacja o o mieszanki betonowej umieszczonej w rynnie, która jest poddana działaniu strumienia wody, zachowanie jednakowej szybkości strumienia wody, spadek rynny 15 do 20 *Drop Testwrzucenie do cylindra wypełnionego wodą mieszanki betonowej 300-500g. *pH Factor Test- im wyższy wskaźnik pH tym zdolnośd zaczynu do wymywanie jest wyższa *MC-1 Test- polega na poddaniu 1 kg próbki miesz. Bet. Umieszczonej na wodzie działaniu strumienia rozproszonej wody w czasie. Wynik przedst.. w postaci krzywej zmiany masy próbki podczas trwania testu [%]*Wnioski:- dodatki mineralne w cemencie wpływają na lepkośd plastyczną zaczynów cementowych, a przez t na lepkośd samopoziomujących się mieszanek podwodnych i zwiększony z tym stopieo wymywalności mieszanek.-zwiększenie lepkości plastycznej podwodnej mieszanki powoduje zmniejszenie stopnia wytrzymałości mieszanki;- korzystny wpływ plastycznej podwodnej mieszanki powoduje zmniejszenie stopnia wymywalności mieszanki.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful