Piotr Szreniawski

obr if

wiersze jednosłowne generowane ze strony:

http://unique-names.com/word-mixer.php

ocja reany rure reia ruag imny rutyc inzo imja nyma filia reaja ocia fija tycki ekrut istru brutja algi fiia imia uteal reacia
2

imfiia mazofi reautja ruttalgi filofny brutgija rutreta zozomag wanfilma ocalia ruzest immagja firuwan imtalia reaekja fillisia reaycja zeaggi bruinaia reanacny oceaia lisutty lobrunac
3

bruwany

4

bruwany

5

ocjąX reąXny rure reiąX ruąXg imny rutyc inzo imjąX nymąX filiąX reąXjąX ociąX fijąX tycki ekrut istru brutjąX ąXlgi fiiąX imiąX uteąXl reąXciąX
6

imfiiąX mąXzofi reąXutjąX ruttąXlgi filofny brutgijąX rutretąX zozomąXg wąXnfilmąX ocąXliąX ruzest immąXgjąX firuwąXn imtąXliąX reąXekjąX fillisiąX reąXycjąX zeąXggi bruinąXiąX reąXnąXcny oceąXiąX lisutty lobrunąXc
7

bruwąXny

8

bruwąXny

9

ócja rrr’rę<((!any rrr’rurrr’rę<((! rrr’rę<((!#678F1a rrr’ruag #678F1mny rrr’rutyc #678F1nzó #678F1mja nyma f#678F1l#678F1a rrr’rę<((!aja óc#678F1a f#678F1ja tyck#678F1 ę<((!krrr’rut #678F1strrr’ru brrr’rutja alg#678F1 f#678F1#678F1a #678F1m#678F1a utę<((!al rrr’rę<((!ac#678F1a
10

#678F1mf#678F1#678F1a mazóf#678F1 rrr’rę<((!autja rrr’ruttalg#678F1 f#678F1lófny brrr’rutg#678F1ja rrr’rutrrr’rę<((!ta zózómag wanf#678F1lma ócal#678F1a rrr’ruzę<((!st #678F1mmagja f#678F1rrr’ruwan #678F1mtal#678F1a rrr’rę<((!aę<((!kja f#678F1ll#678F1s#678F1a rrr’rę<((!aycja zę<((!agg#678F1 brrr’ru#678F1na#678F1a rrr’rę<((!anacny ócę<((!a#678F1a l#678F1sutty lóbrrr’runac
11

brrr’ruwany

12

brrr’ruwany

13

reanyrnyanyrreanyr ocjaocjaajcocojacoaj rureeururueereruruu ruagguruaguraruguagua rutycrutyturycutyrucytur imjajajajajajajajaiiii filiaiiiiillialilililaf ociaciociociacioocciiaa tyckicykkitcycykicycki istrurutsitrtrrrrruistr algigalgigligalalaai imiaaimammmmmmiaiimimi reaciacierecircriaea mazofiifizamofizmafozm ruttalgitalgirurutlgiug brutgijabrtgjubrtgjib zozomaggamozozmogzomzo ocalialicoclialocallali immagjagammaijagjamamima imtaliataliamatilamlila fillisiafiissiiaafffil zeaggiggiiaezgiiggzeagg reanacnyrenacnyrenanance lisuttytusyisuttytuslis bruwanyruwnanywbrunyrwun
14

reiaaieaierreaiaeee imnyyyyyyyyyyyyyyimny inzozoinozozzoinozoinz nymamynymynnanamynymany reajaareajjareraiejreaj fijafiijjjafajafaji ekrutrektuekrurutreku brutjaturbburttbrujtrb fiiaffiiffiiaafififiii utealutealutealutealute imfiiafamifiamiifmif reautjatauearjtuartt filofnyloflonyffioflny rutretarutrretarutrteat wanfilmalifmanwawwwmilf ruzestsurzesttrsuzessuz firuwanfruwanwannafirfru reaekjareakkrekkrakrear reaycjaayacjareacyjaaya bruinaiabrabinbaiburbuin oceaiaaeeacocooceaiaeeci lobrunacbronabolorunabol

;aslkvjpiowergn;wervnoisdfn,rmwegocja LA;SDKFV[IOWREGN;reany rusv;l3-890houiep3vre raflk;pbq'3lg-9eia ruN><BBN<MBHJLV:JKLag ioi;;ou;JKB;OHLHb;puiohb;jkmny oivjerv/sdl'ihvJ/KLN'FILWH;Jrutyc VLK;NERVIOASENRVKL'AKL;SJV;LRNKinzo 12R2341243RF234651R2DF124Rimja nym5RFC4RD4RT6GV4RF5RTF5Ra filiw32r6345;,L,LP,.][]{}\\p\[\a re1q1q1q2qwqws2qw1qaswQQqwqaja osdcgtrkgeirfgjgekqweccia fbnm,.,mnbnm,nnmjkmnjmhjkjija t)()()&()^*^*()(^ycki ekrFfFfffFgfgGgFgGgFfFgGut isPJpjPjpjPOjopjPjpojpJpjptru brVTYuyvUvuFi67yVUY76Fuvutja alg":":][":'];};]};][;'';"]};i f,.,.,..,.,,;'';.,,.;'.,.;'iia i|\/\||\/|/\||//\?\||||\|\|\mia ut?!?!???!?))()!??!??!!)()eal rea)))9)9)))))0000o00000000cia im-=-___=-=___=_=-_---=_-fiia maz888tytYTuuTUyy8&88g888ofi reaup wieovutn;seiortjvnwpeoutnw3o;tja rut;3iojg wei[orjg w[eriojg [we rgpiowpeiorjg wi[erjgtalgi fiqwl;erkjgn q938 v[iojqwergn89v23 [ioj qwero;uhtv[ 123io'p4jtviolofny br;qwiornvgpqio3jgowergvio3jgkqwerto;uivq3utgija rut23e4rfe345rtfde45tfder4tfer5tgfdeertfdu34ifjo3if h934hf9034hf934hfreta
15

zalwqwjkbrfozouirhf938hf9up3hpf9hw3pfuhw3phfpwuoehf gpui34fbnpuoqwehfpuiowerbvjkqwergomag waqwkl;rjevfpnfilma ocaowerigh0384lia ruoiqw3rzest imOWERJGmagja f;qweorigjiruwan imt]\[plk90alia rea=\OKOekja fillp'i[isia reaO;H9ycja zephpOPIHaggi br;UIOHuinaia reop078anacny oc;evrheaia liiohusutty lob098urunac

bruwa;hny

16

ocja inzo

reany imja

rure nyma

reia filia

ruag reaja ekrut

imny rutyc ocia fija tycki

istru brutja algi fiia imia uteal reacia imfiia mazofi reautja ruttalgi filofny brutgija rutreta zozomag wanfilma ocalia ruzest immagja firuwan imtalia reaekja fillisia reanacny oceaia reaycja lisutty zeaggi lobrunac bruinaia bruwany

filozofia imaginacja realistyczny brutalny oczekiwany

17

Wyd. Piotr Szreniawski Lublin 11 r.O.

18