1.00.0 Unia Celna 1.Istota unii celnej 1.1.

Unia celna Unia celna stanowi Jeden z podstawowych elementów Wspólnot Europejskich będącej jednocześnie jednym z trzech filarów współtworzących Unię Europejską. Urzeczywistnia ona w praktyczny sposób idee Jednolitego Rynku, pozwalając na swobodny, niczym nie skrępowany, przewóz towarów pomiędzy państwami tworzącymi wspólny rynek i będącymi jednocześnie członkami Unii Europejskiej. Unia Celna oznacza również wprowadzenie jednolitych przepisów we wszystkich państwach członkowskich jak i również stosowanie wspólnej taryfy celnej względem państw trzecich. Na samym początku warto jednak wyjaśnić czym jest sama Unia Europejska. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju fenomen organizacyjny o charakterze prawno-międzynarodowych. Jest organizmem, który wykształcił się na przestrzeni ostatnich przeszło pięćdziesięciu lat z jednej wspólnoty, która nazywała się Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Unii Europejskiej zostały przypisane konkretne zadania, struktury realizujące te zadania oraz środki przewidziane w traktach, które umożliwiają realizacje tych zadań. Można zaryzykować następującą definicję Unii Europejskiej: Unia Europejska to ścisły związek między narodami o charakterze funkcjonalnym, nie posiadającym osobowości prawnej oraz swojego budżetu; natomiast, posiadający inne cechy organizacji międzynarodowych, takie jak; działanie na podstawie traktatu, stałe organy i wyznaczone cele i środki do ich realizacji. Ten nie do końca określony stan będzie się utrzymywał do momentu wejścia w życie przyjętego w 2004 r. Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, który to nadaje jej osobowości prawną. Taką jaką w tej chwili posiada Wspólnota Europejska, która przestanie istnieć. W chwili obecnej, terminy Unia Europejska i Wspólnota Europejska są często używane wymiennie lub nawet utożsamiane, tym niemniej, należy pamiętać, że to Wspólnota Europejska współtworzy Unię Europejską wraz z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i pozostałymi dwoma filarami, a nie odwrotnie. Wspólnota Europejska wyewoluowała z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, która to zawdzięcza swoje istnienie Traktatowi Rzymskiemu, który został podpisany 25 marca 1957 roku w Rzymie. Traktat ten, jak również Traktat z Maastricht powołujący Unię Europejska, obowiązują do dnia dzisiejszego. Sytuacja ta, będzie się utrzymywał do momentu wejścia w życie Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, który uporządkowuje oraz obejmuje w jedną całość wszystkie normy prawne zawarte w dotychczasowych traktatach. Budżet posiada Wspólnota Europejska, która zgodnie z art. 28 i 41 TUE oraz art. 4 rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002 2 dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich,Dz. U. L 248, z 16 września 2002,s. 1-48, finansuje część działań UE. Podsumowując, obecnie mamy następującą sytuację. Unia Europejska, będąc swoistym organizmem ponadnarodowym, skupia w sobie trzy główne dziedziny funkcjonowania, tzw. trzy filary. I filar - Wspólnota Europejska oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej, II filar - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, oraz III filar - Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych (wcześniejsza nazwa - Współpraca w Wymiarze Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych). Z punktu widzenia służb celnych państw członkowskich zasadnicze znaczenie ma I filar, w ramach którego funkcjonuje Wspólnota Europejska a w jej ramach Unia Celna. Istotne znaczenie ma również III filar, gdzie jest ujęta współpraca służb celnych poszczególnych państw członkowskich w celu zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości wszystkim obywatelom UE. Obszar ten, jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla samych państw członkowskich, nie funkcjonują tu "klasyczne" źródła prawa wspólnotowego takie jak rozporządzenia czy dyrektywy. 1.2. Zasady Unii Celnej Jak to już zostało zaznaczone Unia Celna urzeczywistnia w praktyczny sposób idee Jednolitego Rynku - tj. swobodny przepływ towarów. Swoboda przepływu towarów stanowi jeden z czterech podstawowych elementów Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Generalnie opiera się na jednym założeniu, że każdy towar legalnie wyprodukowany lub wprowadzony do obrotu zgodnie z formalnościami przywozowymi w jednym z państw członkowskich ma zagwarantowany swobodę przepływu we wszystkich państwach członkowskich będących uczestnikami Jednolitego Rynku bez żadnych barier w obrocie.

1

Swoboda przepływu towaru jest uregulowana w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską w artykułach od 23 do 31 tego Traktatu. Obok przepisów traktatowych dużą role odgrywa również orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które współkształtowało główne zasady swobody przepływu towarów jak też doprecyzowało pojęcia traktatowe. Doprowadzenie to tak liberalnego obrotu towarowego wewnątrz Unii Europejskiej wymagało usunięcia następujących barier: taryfowych, poprzez usunięcie granic celnych i utworzenie unii celnej między państwami członkowskimi; ujednolicenia stosowania prawa celnego; poza taryfowych tj. ilościowych i jakościowych. Głównym celem istnienia Jednolitego Rynku z punktu widzenie swobody przepływu towaru jest przede wszystkim ułatwienie obrotu towarowego i w konsekwencji przyspieszenie wzrostu gospodarczego krajów Unii. Unia Celna istnieje od l lipca 1968, kiedy to zostały zlikwidowane ostatecznie cła, natomiast opłaty o podobnym skutku zostały zlikwidowane ostatecznie z dniem 31 grudnia 1969 roku. Wspólna taryfa celna jest ustalana przez Radę na wniosek Komisji Europejskiej. Po raz pierwszy pierwsze stawki (dla około 3000 towarów) w stosunku do państw trzecich zostały określone rozporządzeniem w 1968 roku. Obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi określającym stawki taryfowym w stosunku do państw trzecich są normy zawarte w rozporządzeniu Rady, wydane na podstawie art.26, 37, 133 i 308 TWE, 2658/87 EWG z dnia 23 lipca 1987 (Dz.U. WE z 1987r, nr E 256/1). Zawiera ono spis towarów w formie scalonej nomenklatury, gdzie każdemu towarowi jest przyporządkowany numer kodu wraz z odpowiednią stawką celną (ad valorem). Wspólna Taryfa Celna pozwala nie tylko wprowadzić identyczne da na towary przywożone z państw trzecich do wszystkich państw członkowskich, ale również ujednoliciła nomenklaturę celną. Każdego roku Komisja publikuje uaktualnioną wersję nomenklatury wraz ze stawkami. Oznacza to między innymi, iż żadne państwo członkowskie nie może samodzielnie dokonywać zmian w taryfie. Cła są obciążeniami nakładanymi na towar w wyniku przekraczania przez niego granicy zarówno w wywozie jak i przywozie. Zgodnie z art.25 TWE wprowadzenie cła jest bezwzględnie zakazane, przepis ten jest obowiązuje bezpośrednio. Zakazane są również zgodnie z art.25 TWE wszelkie opłaty o charakterze celnym. Zgodnie z orzecznictwem ETS-u za opłaty o charakterze celnym uważa się wszelkie opłaty zakłócające swobodny przepływ towarów bez względu na rodzaj podmiotu pobierającego ani sposób i kryteria pobierania (Komisja v. Luksemburg i Belgia 2 i 3/62 oraz IGAV 94/97). Przykładowo mogą to być: opłaty administracyjne za odprawę graniczną, opłaty za przepisowe badania fitosanitarne, opłaty za poświadczenia bezpieczeństwa, itp. Istnieje natomiast zgodnie z art.90 zd. l TWE możliwość nakładania opłat wewnętrznych bezpośrednio lub pośrednio jednakże z zastrzeżeniem, iż nie będą wyższe od tych nakładanych przez państwo członkowskie bezpośrednio lub pośrednio na takie same towary krajowe, tzn. produkty które w ocenie konsumentów mają te same cechy i służą zaspokojeniu tych samych potrzeb. Opłata przy przekraczaniu granicy jest dopuszczalna gdy nie ma charakteru celnego i mogą ty być na przykład: opłaty za rzeczywiście wyświadczoną usługę, tj. usługę przynoszącą importerowi indywidualną i wymierną korzyść, opłata pobierana jest dla pokrycia kosztów poszczególnych państw członkowskich w przypadku przeprowadzenia dopuszczalnych kontroli przewidzianych w art.30 TWE, która jest nakładana w interesie WE lub też kontrola wynika z umów międzynarodowych, których UE jest stroną (C-89/76), oraz, jest opłatą wewnętrzną. W Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami artykułu 90 TWE wprowadzono zakaz dyskryminacji fiskalnej towarów podobnych, pochodzących z innych państw członkowskich. Towarami podobnymi są produkty, które w oczach konsumentów mają analogiczne właściwości lub zaspakajają te same potrzeby (podobnie przy opłatach wewnętrznych). Na przykład Komisja wystąpiła przeciwko Danii w związku z stosowaniem przez Danię systemu podatkowego faworyzującego tzw. sznaps (C- 171/78). Sznaps jest z gatunku mocnych alkoholi, który był uznany przez rząd Danii za trunek narodowy i w związku z tym korzystał z preferencji podatkowych. Jakkolwiek, preferencje podatkowe były przyznawane bez względu na kraj pochodzenia w ramach Unii. ETS uznał, że sznaps jako alkohol wysoko procentowy nie może być traktowany lepiej od innych podobnych trunków o takim samym przeznaczeniu i szczególnym charakterze, i nakazał ujednolicenie przepisów podatkowych. W myśl artykułu 90 TWE musi być zachowana absolutna bezstronność systemu podatkowego.

2

Fundamentalne znaczenie dla kształtowania Jednolitego Rynku mają artykuły 28 i 29 TWE mówiące o zakazie stosowania ograniczeń o charakterze ilościowym jak i wszelkiego rodzaju środków mających podobny skutek odpowiednio w przywozie i wywozie między państwami członkowskimi. Są to artykuły bezpośrednio skuteczne i stosunkowo jasne jakkolwiek dopiero praktyka i orzecznictwo ETS-u wypracowało reguły pozwalające w pełni urzeczywistnić swobodą przepływu towarów. Zniesieni ceł było oczywiste i bezdyskusyjne dla państw członkowskich jakkolwiek, nie zrezygnowały one z próby ograniczenia swobody przepływu towarów w celu ochrony własnego rynku. Dopiero orzecznictwo ETS-u powoli likwidowało te praktyki, i tak powstały dwie fundamentalne formuły, które ostatecznie wyeliminowały te praktyki: DASSONYIEE (Prokuratora Królewska v. Bracia DassonviUe C-8/74), oraz CASSIS DE DIJON (Rewe Zentral A. G. v. Federalny Monopol Spirytusowy C-120/78). Formuła Dassonvile pochodzi od orzeczenie zapadłego w sprawie przeciwko hurtownikom alkoholu, którzy nabyli od pośrednika sprowadzaną z Wielkiej Brytanii szkockiej whisky. Prokuratura zarzuciła hurtownikom, że nie posiadali odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego autentyczność alkoholu, i tym samym łamali prawo. Handlowcy mogli wykazać się tylko angielską nalepką na butelce, co w mniemaniu prokuratury było nie wystarczające (ówczesne prawo belgijskie szczególnie chroniło miejsce pochodzenia towaru). Trybunał przychylił się do zdania obrony która to zarzucała, że wymóg posiadania takiego certyfikatu stanowi barierę w handlu wewnątrz-wspólnotowym co praktyczne uniemożliwia nabywania towaru od pośrednika znajdującego się w innym państwie członkowskim. Zgodnie z tym orzeczeniem są uznane za niedopuszczalne wszelkie wymogi wewnętrzne dotyczące obrotu, które mogą utrudniać pośrednio lub bezpośrednio, rzeczywiście lub potencjalnie handel wewnątrz-wspólnotowy między państwami członkowskimi. Są one kwalifikowane jako zakazane środki o charakterze ilościowym. W wielu orzeczeniach ETS występował przeciwko zasadom etykietowania, opakowywania oraz nazewnictwa towarów, które zmuszały producentów do przygotowywania specjalnych partii na jeden kraj, lub ceny urzędowe czy minimalne / maksymalne ceny, co podwyższało cenę i tym samym utrudniało dostęp do danego rynku, lub też eliminowało dany towar z rynku. Formuła Dassonville koncentrowała się na ograniczeniach pochodzących od działań tylko i wyłącznie państwa natomiast formuła Cassis de Dijon odwołuje się do ograniczeń w których państwo w celu ochrony własnego rynku powołuje się na dobro konsumenta albo ochronę rodzinnej tradycji i ustanawia szczególne warunki dopuszczenia do obrotu. Sprawa Cassis de Dijon dotyczyła odmowy sprowadzenia do Niemiec z Francji likieru o nazwie Cassis de Dijon, o zawartości alkoholu 15 - 20 %. Zgodnie z przepisami niemieckimi likier typu cassis nie mógł zawierać mniej niż 25 % alkoholu. Był to wymóg, który obowiązywał wszystkich producentów tego likieru w Niemczech jak i w innych krajach członkowskich. Taki sam likier produkowany legalnie we Francji nie mógłby być sprzedawany w Niemczech. ETS nie znalazł żadnego powodu do uznania tych praktyk protekcjonistycznych za zasadne. Stwierdził, że jeśli państwo Niemieckie chce chronić swoich konsumentów przed zaniżaniem standardów wystarczy, aby odpowiednia informacja znajdowała się na etykiecie. Zgodnie z formuła Cassis de Dijon, każdy produkt, który został wyprodukowany zgodnie z prawem jednego z państw członkowskich i tam dopuszczony do obrotu może z zasady w takiej samej postaci być wwożony i sprzedawany we wszystkich pozostałych państwach członkowskich. Innym przykładem ilustrującym formułę Cassis de Dijon jest sprawa sprzedaży francuskiego piwa na terytorium Niemiec, gdzie władze niemieckie powołując się na odwieczną tradycję warzenia i czystości piwa odmawiały sprzedaż piwa francuskiego, które według tychże władz nie spełniało warunków koniecznych aby mogłoby być piwem w Niemczech. Trybunał stwierdził, że nie ma żadnych naukowych dowodów, że piwo francuskie jest szkodliwe i tym samym uznał, że nie ma podstaw do ograniczania na rynku niemieckim wolnej konkurencji produktów pochodzących z różnych państw i swobody wyboru konsumentów (C-178/84). W przypadku odwrotnej dyskryminacji, gdzie towar krajowy musi spełniać ostrzejsze warunki niż taki sam produkt z innego państwa członkowskiego, ETS uznał, że w przypadku żądania ochrony prawnej przez dyskryminowanego producenta, byłaby to zbyt daleko idąca ingerencja w kompetencje wewnętrzne państwa członkowskiego (Mathot 98/86, Groenwełd 1.5/79). Taki producent może skorzystać z ochrony prawnej ETS-u tylko w przypadku dyskryminacji danego towaru w innym państwie członkowskim. Mimo istnienia tak szeroko stosowanej swobody przepływu towarów państwa członkowskie nie są pozbawione całkowicie możliwości stosowania pewnych ograniczeń lub zakazów w przywozie, wywozie oraz tranzycie towarów

3

obcego pochodzenia. Mówi o tym artykuł 30 TWE, który pozwala państwu członkowskiemu wprowadzić ograniczenia lub zakazy uzasadnione względami moralności i porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, ochrona zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt lub ochroną roślin, ochroną majątku narodowego posiadającego wartość artystyczną, historyczną lub archeologiczną, lub też ochroną własności przemysłowej i handlowej. Ze względu na istotę sprawy listę tę należy traktować jaką taksatywną, stosowanie tego artykułu musi być wyjątkiem, stosowany w przypadku wystąpienia realnych zagrożeń, w sposób proporcjonalny do zagrożenia (Evans Medical and Macfarlan Smith C324/93, o zasadzie zachowania proporcjonalności mówi również sam artykuł 30 TWE zd. 2). W żadnym wypadku w celu ochrony rynku wewnętrznego w przypadku trudności ekonomicznych lub społecznych (Orzeczenia: Komisja v. Włochy 7/61, Komisja v. Irlandia 288/83, Hedley Eomas C-5/94). Norma prawna zawarta w artykule 30 TWE zezwala jedynie na stosowanie ograniczeń ilościowych a nie może służyć jako podstawa do wprowadzenia ceł czy innych opłat. Z praktycznego punktu widzenia jest istotne, aby polska administracja celna miała możliwość wprowadzenia kontroli celnych na granicach wewnętrznych UE w przypadkach wymienionych w art.30 TWE. Formuły Dassonville i Cassis de Dijon pozwalają na nieskrępowany rozwój wolności gospodarczej, ETS w następnych swoich orzeczeniach próbował złagodzić ten ultra liberalny wydźwięk tych formuł. Sztandarowym orzeczeniem jest wyrok wydany w sprawie Keck & Mithourand (C-267, C-268/91). Został zaskarżony francuski przepis zakazujący sprzedaży w handlu detalicznym poniżej ceny nabycia. Skarżący próbowali dowieść, że takie obniżenie ceny ma wpływ na osiągnięcie większych obrotów i tym samym zwiększenie obrotu towarami pochodzącymi z innych państw członkowskich. ETS nie zgodził się z ta argumentacją uznając, że regulacje państwowe ograniczające tylko sposób zbytu danego towaru nie utrudniają handlu między państwami członkowskimi w rozumieniu art.28 TWE, o ile dotyczą w równym stopniu wszystkie zainteresowane strony jak i towary. Orzeczenie to wprowadziło rozróżnienie pomiędzy wymogami dotyczącymi produktu a warunków sprzedaży Zgodnie z tym orzeczeniem ograniczenie warunków sprzedaży nie są same w sobie środkiem o podobnym działaniu z artykułu 28 TWE. Unia celna oznacza nie tylko zniesienie barier wewnętrznych z przepływie towarów, lecz także ujednoliconą politykę handlową w stosunku do krajów trzecich. Zgodnie z artykułem 133 TWE CCP (Common Commercial Policy - Wspólna Polityka Handlowa) oparta jest na ujednoliconych zasadach odnoszących się do ustalania stawek celnych, zawierania umów międzynarodowych w dziedzinie ceł i handlu, działań ochronnych antydumpingowych i wobec subsydiów. 1.3.Obszar Uniii Celnej Unia Celna jak i Jednolity Rynek (swoboda przepływu osób, kapitałów i płatności oraz usług) tworzą obszar geograficzny gdzie obowiązują jednolite regulacje prawne odnoszące się między innymi do obrotu towarowego pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi tak jakby było to jedno państwo z jednym porządkiem pranym. Obszar ten obejmuje: terytorium Królestwa Belgii; terytorium Republiki Czeskiej; terytorium Republiki Cypryjskiej; terytorium Królestwa Danii, za wyjątkiem Wysp Owczych i Grenlandii; terytorium Republiki Federalnej Niemiec, za wyjątkiem wyspy Helgoland i terytorium Busingen (Traktat z 23 listopada 1964 pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Konfederacją Szwajcarską); terytorium Królestwa Hiszpanii, za wyjątkiem Ceuty i Melilli; terytorium Republiki Estonii; terytorium Republiki Francuskiej, za wyjątkiem terytoriów zamorskich i Saint Pierre i Michelon oraz Majotty; terytorium Republiki Greckiej; terytorium Republiki Węgierskiej; terytorium Irlandii; terytorium Republiki Włoskiej, za wyjątkiem gmin Livigno i Campione d'Italia oraz wód krajowych jeziora Lugano znajdujących się pomiędzy nabrzeżem a granicą polityczną strefy położonej pomiędzy Ponte Tesa a Porto Ceresio; terytorium Republiki Litewskiej; terytorium Republiki Łotewskiej; terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga; terytorium Królestwa Holandii w Europie; terytorium Republiki Austrii; terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; terytorium Republiki Portugalskiej; terytorium Republiki Słowackiej; terytorium Republiki Słoweńskiej; terytorium Republiki Finlandii; terytorium Królestwa Szwecji;

4

terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jak również Wysp Normandzkich i Wyspy Mań. Terytorium Księstwa Monako, pomimo usytuowania poza terytorium Republiki Francuskiej jest również częścią obszaru celnego Wspólnoty. Do obszaru celnego Wspólnoty włączone są również morza terytorialne, morskie wody wewnętrzne oraz przestrzenie powietrzne państw członkowskich i terytoriów ww. terytoriów, za wyjątkiem mórz terytorialnych, morskich wód wewnętrznych i przestrzeni powietrznej terytoriów, które nie należącą do obszaru celnego Wspólnoty oraz gdzie postanowienia umów międzynarodowych lub przyjęta zwyczajowo na ograniczonym obszarze geograficznym i gospodarczym praktyka, bądź też przepisy dotyczące stosowania przez Wspólnotę autonomicznych środków, stanowią inaczej (np. terytorium Busingen). Terytoria ze specjalnym statusem Terytorium Terytorium Wspólnoty Europejskiej Terytorium celne /statystyczne Terytorium objęte podatkiem VAT Wyspy Owcze, Grenlandia (Dania) NIE NIE NIE Helgoland, Busingen (Niemcy) TAK NIE NIE Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania) TAK TAK NIE Ceutą i Melillą, (Hiszpania) TAK NIE NIE Góra Athos (Grecja) TAK TAK NIE Pays de Gex i Haute Savoine (Francja) TAK TAK TAK Francuskie departamenty zamorskie (Martynika,Gwadelupa, Gujana Francuska) TAK TAK NIE Terytoria zamorskie Francji (Nowa Kaledonia, Polinezja,Wallis i Futura) NIE NIE NIE Mayotte, ST. Pierre, Miquelon (Francja) NIE NIE NIE Livigno, Campinoe dTtalia i Jezioro Lugano (Włochy) TAK NIE NIE Gorizia, Val d'Aste (Włochy) TAK TAK NIE Aruba, Antyle Holenderskie (Holandia) NIE NIE NIE Azory, Madera (Portugalia) TAK TAK TAK Wyspy Alandzkie (Finlandia) TAK TAK NIE Wyspy Normandzkie NIE TAK NIE Wyspa Man NIE TAK TAK Gibraltar TAK NIE NIE Monaco NIE TAK TAK Andora NIE NIE NIE San Marino NIE NIE NIE Watykan NIE NIE NIE 2. Regulacje prawne dotyczące problematyki celnej 2.1. Rozporządzenia Wspólnotowy Kodeks Celny (dalej WKC) jak i Przepisy Wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego (dalej RWKC) zostały przyjęte w ramach I filaru za pomocą rozporządzeń. Rozporządzenie jest jedną z podstawowych, jak nie najważniejszą, formą stanowienia prawa wspólnotowego przewidzianą artykułem 249 TWE. Jest to akt prawny o charakterze ogólnym, obowiązującym w całości i bezpośrednio stosowalnym we wszystkich Państwach Członkowskich. Oznacza to, że wiąże zarówno instytucje wspólnotowe, organy, sądy, urzędy, osoby prawne i fizyczne jak i jednostki nie posiadające podmiotowości prawnej jak i samo państwo członkowskie. W warunkach polskich można porównać rozporządzenie z ustawą i w pewnej mierze również rozporządzeniem. Normy prawne zawarte w rozporządzeniach są skuteczne bezpośrednio / bezpośrednio stosowalne (zasada ta została pierwszy raz wyartykułowana w orzeczeniu ETS w sprawie Van Gend en Loos C--26/62), obie nazwy są używane wymiennie i de facto oznaczają to samo. Oznacza to, że norma zawarta w rozporządzeniu rodzi zarówno prawa jak i obowiązki dla podmiotów indywidualnych bez konieczności transponowania jej do krajowego porządku prawnego, automatycznie staje się częścią porządku prawnego każdego państwa członkowskiego. W przypadku konfliktu normy prawnej krajowego z normą prawa wspólnotowego, jeśli jest to norma zawarta w rozporządzeniu, pierwszeństwo ma, zgodnie z orzeczeniem ETS w sprawie Costa przeciwko E. N. E. L (C-6/64), norma prawa wspólnotowego. Ujmując to w inny sposób, w przypadku sprzeczności ustawy - Prawo celne z 2004 r. z WKC, byłby stosowany WKC jako prawo mające pierwszeństwo przed prawem krajowym. Rozporządzenia są przyjmowane głównie przez Radę Unii Europejskiej samodzielnie lub przy współpracy z Parlamentem Europejskim. Często się zdarza, że Rada Unii Europejskiej ceduje część swoich uprawnień na Komisję

5

Europejską, która to, przyjmuje następnie stosowne rozporządzenia. Taka sytuacja ma najczęściej miejsce w przypadku wydawania rozporządzeń wykonawczych do rozporządzeń podstawowych. Najlepszym przykładem jest WKC, który jest aktem podstawowym wydanym przez Radę, natomiast RWKC już zostały opracowane i przyjęte przez Komisję Europejską. W tym miejscu należy również nadmienić, że Komisja Europejska w pewnej mierze będąc ograniczoną w prawie do stanowienia rozporządzeń ma praktyczny monopol jeśli chodzi o inicjatywę prawodawczą w UE. Projekty aktów prawnych w dziedzinie celnej są przygotowywane przez Dyrekcję Generalną ds. Ceł i Podatków (DG TAXUD) Komisji Europejskiej. DG TAXUD odgrywa kluczową rolę przy przyjmowaniu rozporządzeń wspólnotowych w dziedzinie wspólnotowego prawa celnego. Państwa członkowskie mają ograniczony wpływ na treść stanowionego prawa w dziedzinie ceł. Może się to odbywać albo na forum Rady Unii Europejskiej (Rada Ministrów, CO-REPER, Grupa Robocza Rady ds. Unii Celnej) lub poprzez udział ekspertów narodowych w pracach legislacyjnych prowadzonych przez DG TAXUD w ramach Komitetów Kodeksu Celnego. Rozporządzenia są przyjmowane przede wszystkim w takich dziedzinach, które wymagają ujednolicenia stanowisk państw członkowskich i są to między innymi:wspólna polityka rolna i rybołówcza, wspólna polityka transportowa, prawo konkurencji, unia gospodarczo - walutowa i przede wszystkim Unia Celna. Ważniejsze rozporządzenia dot. Unii Celnej i swobody przepływu towarów: rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r.ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz.U.WE L 302 z 1992 s. 1-50; rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz.U.WE E 253 z 1993 s.1766; rozporządzenie Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustawiający wspólnotowy system zwolnień celnych, Dz. U. WE E 105 1983 s. 1-37; rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, Dz.U.WE E 256 z 1987 s.1-2; rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa (DZ.U.WE E 196/7, z 2.08.2003, str.7 i n.). rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych, Dz.U.WE E 102 z 1999 s.11-52; rozporządzenie Komisji (EWG/EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów Dz. U. WE E 124 z 1971; rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego, Dz.U WE E 82 z 1997 r., s.1-16; rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/98 z dnia 27 marca 1998 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego, Dz.U.WE E 96 2 1998 r., s. 22-26. 2.2. Dyrektywy Inną formą aktu prawnego mającego znaczenie dla administracji celnej są dyrektywy. Zasadnicza różnica między dyrektywą a rozporządzeniem jest taka, że dyrektywa jest głównie adresowana do państwa członkowskiego, które ma obowiązek w przypisanym czasie w dyrektywie dokonać transpozycji norm zawartych w dyrektywie do prawa krajowego państwa członkowskiego. Dyrektywa nie nakłada żadnych obowiązków względem osób fizycznych i prawnych i nie wywołuje skutku bezpośredniego. Jedynie w przypadku, gdy dane państwo członkowskie nie transponowało dyrektywy we właściwym czasie, normy zawarte w dyrektywie są wystarczająco jasne, stabilne, precyzyjne, oraz nie pozostawiające swobody uznania dla organów państwa członkowskiego, mogą być stosowane bezpośrednio (albo inaczej można się na nie powołać) jakkolwiek tylko w sporach z organami danego państwa członkowskiego. Ważniejsze dyrektywy mające znaczenie dla polskiej służby celnej to: dyrektywa Komisji z dnia 6 września 1979 r. w sprawie towarów zgłoszonych do uszlachetniania czynnego, które,

6

jeżeli są przywiezione w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu, korzystają z uzgodnień dotyczących uprzywilejowanego traktowania taryfowego ze względu na swoje szczególne przeznaczenie Dz. U. WE L 237 z 1979 r., s. 29-30; dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, Dz.U.WE L 76 z 1992 r., s.1-13; dyrektywa Komisji 2002/94/WE z dnia 9 grudnia 2002 r. ustalająca szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów dyrektywy Rady 76/308/EWG w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji roszczeń dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych środków, Dz.U.WE L 337 z 2002 r., s.41-54. 2.3. Decyzje Kolejną formą aktu prawnego mającą znaczenie dla służb celnych są decyzje. Jest to, akt prawny wiążący we wszystkich jego elementach podmioty, których dotyczy. Jest skierowana do indywidualnego adresata - przedsiębiorstwa lub państwa. Decyzja jest administracyjnym instrumentem wykonawczym prawa wspólnotowego. Musi być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (Dziennik Urzędowy WE), jakkolwiek publikacja nie jest warunkiem jej wdrożenia. Decyzje będąc aktami wiążącymi mogą obowiązywać do momentu kiedy ETS nie orzeknie o zawieszeniu ich stosowania bądź o stwierdzeniu nieważności. Jeżeli decyzja jest skierowana do państwa członkowskiego, wiąże wówczas zarówno wszystkie jego organa jak i sądy. Decyzje w dziedzinach istotnych 2 punktu widzenia służb celnych są wydawane głownie przez Radę Komisję i Parlament Europejski. Są wydawane w takich dziedzinach jak wiążąca informacja taryfowa, świadectw pochodzenia, decyzje wspólnych komitetów w ramach państw EFTA oraz decyzje mające na celu ochronę rynku wewnętrznego UE. Przykładowe decyzje, dotyczące kwestii celnych: Decyzja nr 253/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. przyjmująca program działań dla ceł we Wspólnocie (Cło 2007), Dz.U.UE L 36 z 2003 r., s. 1-6; Decyzja Rady i Komisji z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie zawarcia Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, między Wspólnotami Europejskimi, ich Państwami Członkowskimi a Republiką Austrii, Republiką Finlandii, Republiką Islandii, Księstwem Lichtensteinu, Królestwem Norwegii, Królestwem Szwecji i Konfederacją Szwajcarską (94/1/WE, EWWiS) Dz. U. WE L l 1994 r., s. 1-1. Wszystkie akty prawne są dostępne w języku polskim na stronach internetowych UE pod adresem: http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/index.html oraz na stronie UKIE http://wwwl.ukie.gov.pl/dtc.nsf. 3. III Filar-współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych Dla funkcjonowania administracji celnej istotne są również instrumenty przyjmowane w ramach III filaru. Zasadnic2a różnica miedzy I i III filarem leży w naturze spraw, które im podlegają. Mianowicie I filar, tzw. wspólnotowy zajmuje się głównie sprawami przekazanymi, na mocy Traktatu z Maastricht, w wyłączna kompetencję Wspólnoty Europejskiej. Z punktu widzenia służby celnej jest nią przede wszystkim Unia Celna. Państwa członkowskie mają tutaj bardzo niewielki margines ruchu. Natomiast III filar zawiera sprawy, które na mocy Traktatu z Maastricht pozostają w wyłącznej gestii samych państw członkowskich, natomiast Traktat zobowiązuje je do pogłębiania współpracy w tych dziedzinach miedzy innymi przy udziale Komisji Europejskiej (DG JAI Directorate Generał forJustice and Home Affairs - Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Europol, OLAF). Tymi dziedzinami w chwili obecnej są: zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej, zwalczanie terroryzmu, handlu ludźmi i przestępstw przeciwko dzieciom, zwalczanie nielegalnego przemytu narkotyków,nielegalnego przemytu broni, korupcji, oszustw, zapobieganie rasizmowi i ksenofobii. W codziennej pracy celnika rozróżnianie I od III filaru nie ma większego znaczenia, w ramach służby celnej istnieją odpowiednie komórki organizacyjne, które są odpowiednio odpowiedzialne za realizację tej współpracy Natura spraw zawartych w III filarze determinuje również w pewnym stopniu również charakter środków prawnych wykorzystywanych w tym filarze. W odróżnieniu od I filaru w III filarze nie funkcjonują rozporządzenia i dyrektywy. Natomiast, są to przede wszystkim konwencje, umowy międzynarodowe, wspólne stanowiska, decyzje ramowe i decyzje. Z punktu widzenia administracji

7

celnych najważniejsze są konwencje. Państwa Członkowskie UE zdecydowały się do tej pory przyjąć dwie konwencje, które mają znaczenie dla służby celnej: Konwencja sporządzona na podstawie artykułu k. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych (tzw. Konwencja CIS), Dz. U. WE nr C 316 z 1995 r., s. 34-47, wraz z trzema protokołami: - Protokół z dnia 29 listopada 1997 r. sporządzony na podstawie artykułu K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych, Dz.U.WE nr C 1.51 z 1997r., s.16-28; - Protokół z dnia 12 marca 1999 r. sporządzony na podstawie artykułu K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w zakresie prania wpływów pieniężnych w Konwencji o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych oraz włączenia numeru rejestracyjnego środków transportu w Konwencji, Dz.U.WE nr C 91 z 1999 r., s.2-7.; - Protokół z dnia 8 maja 2003 r. sporządzony zgodnie z artykułu 34 Traktatu o Unii Europejskiej, zmieniającego, w zakresie utworzenia bazy danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych, Konwencję o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych Dz.U.WE nr C 139 z 2003 r., s.2-8, oraz Konwencja z dnia 18 grudnia 1997 r. sporządzona na podstawie artykułu K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi (tzw. Konwencja Neapolitańska II), Dz.U.WE Nr C 24 z 1998 r., s.2-22. Konwencja CIS została zawarta w wyniku uznania,że administracje celne muszą w bieżącej współpracy stosować zarówno postanowienia wspólnotowe, jak i krajowe. Konwencja CIS wraz z Protokołami ma zagwarantować jednoczesne stosowanie postanowień o wzajemnej pomocy i współpracy w III filarze. Państwa Członkowskie uznały, że istnieje potrzeba zacieśnienia współpracy między administracjami celnymi poprzez ustanowienie procedur, które pozwolą działać wspólnie i wymieniać dane osobowe lub inne, mające związek z niedozwolonymi działaniami transgranicznymi przy wykorzystaniu nowych technologii przekazywania informacji i zarządzania nimi. Niniejsza Konwencja jest instrumentem wspomagającym przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego. Rozporządzenie 515/97 w swoich głównych założeniach służy tym samym celom co Konwencja, obejmując jednak tylko sprawy dotyczące I filaru Unii Europejskiej (w tym przedmiotowym przypadku wykonywanie przepisów prawa celnego i rolnego). Natomiast Konwencja CIS rozszerza tę współpracę (przede wszystkim funkcjonowanie utworzonego na podstawie art.23 rozporządzenia 515/97 Systemu Informacji Celnej - CIS) na obszar będący przedmiotem zainteresowania między innymi służb celnych Państw Członkowskich, tj. III filar - Współpracy Policyjnej i Sądowej w Sprawach Karnych. Konwencja Neapolitańska II ma natomiast na celu poprawę współpracy między administracjami celnymi Państw Członkowskich Unii Europejskiej w zapobieganiu, przeprowadzaniu dochodzeń i ściganiu naruszeń prawa celnego. Stanowi również rozszerzenie rozporządzenia 515/97, w części dotyczącej pomocy administracyjnej, na działania w tzw. III filarze. Konwencja ta, zastępuje Konwencję Państw Członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w sprawie postanowień dotyczących wzajemnej pomocy udzielanej przez ich władze celne - podpisaną w Rzymie dnia 7 września 1967 r. (tzw. Konwencja Neapolitańska 1967). Konwencja Neapolitańska II została zawarta jako rezultat uznania roli współpracy administracji celnych w zagwarantowaniu sprawności poboru należności celnych oraz skuteczności w przeciwdziałaniu naruszeniom prawa celnego. Konwencje są jednym z instrumentów prawnych przyjmowanych w ramach III filaru UE tj. Współpracy Policyjnej i Sądowej w Sprawach Karnych (tytuł VI TUE), które są przyjmowane przez Państwa Członkowskie UE celem realizacji zadań zawartych w tym tytule Traktatu. Zgodnie z art.34 ust.2 lit.d) TUE konwencje są opracowywane przez Radę, która następnie zaleca Państwom Członkowskim ich przyjęcie. Państwa Członkowskie ratyfikują konwencje zgodnie z procedurami przyjętymi przez własne prawo konstytucyjne. Konwencja staje się wiążąca po przyjęciu przez co najmniej połowę Państw Członkowskich, chyba, że treść konwencji stanowi inaczej. Konwencja wiąże tytko te Państwa Członkowskie, które ją ratyfikowały Polska nie jest strona tych konwencji, obecnie toczy się proces ratyfikacyjny (stan na sierpień 2004 r.).

8

2.00.00 Przedstawicielstwo w sprawach celnych 1. Wprowadzenie Prawo w bardzo szerokim zakresie dopuszcza możliwość dokonywania czynności prawnych przez przedstawicieli, co w konsekwencji pozwala również na dokonywanie czynności ze skutkiem bezpośrednim dla osób, które same czynności dokonać nie mogą (np. nie posiadają zdolności do czynności prawnych lub posiadają ją w ograniczonym zakresie). Z instytucji przedstawicielstwa korzystają także w bardzo szerokim zakresie osoby prawne, które dokonują czynności przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli w zastępstwie statutowych organów. Działanie przedstawiciela charakteryzuje się dwoma cechami: po pierwsze - przedstawiciel podejmuje je nie w swoim, lecz w imieniu innej osoby, po drugie - z czynności prawnej przedstawiciela wynikają skutki prawne nie dla niego, lecz bezpośrednio dla osoby reprezentowanej. Zgodnie z kodeksem cywilnym rozróżniamy przedstawicielstwo ustawowe (umocowanie do działania w cudzym imieniu wynika z ustawy) oraz pełnomocnictwo (ustanowione z woli reprezentowanego i oparte na jego oświadczeniu). Pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną, udzielone zostaje w drodze oświadczenia woli mocodawcy i uprawnia pełnomocnika do dzia- łania w imieniu mocodawcy w stosunku do osób trzecich. Pełnomocnik ma określone granice, w ramach których może działać w imieniu mocodawcy. W ramach pełnomocnictwa ogólnego pełnomocnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu (czynności polegających na zwykłej, codziennej eksploatacji rzeczy, na dokonywaniu czynności niezbędnych do utrzymania działalności w określonej sferze stosunków prawnych, na zaciąganiu zobowiązań w związku z tą działalnością, zawieraniu umów dzierżawy, najmu, płaceniu podatków, sprzedaży zbiorów uzyskanych w gospodarstwie rolnym itd.). Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj. Pełnomocnictwo tzw. rodzajowe dotyczy określonej kategorii czynności prawnych (np. sprzedaży rzeczy). Ponadto ustawa może wymagać pełnomocnictwa do poszczególnej czynności prawnej (np. pełnomocnictwo do udziału w przetargu). 2. Przedstawicielstwo w postępowaniu w sprawach celnych Regulacje dotyczące bezpośrednio instytucji przedstawicielstwa w sprawach celnych zostały zawarte w: 1) WKC, 2) ustawie z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz.622), 3) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych (Dz.U. Nr 117, poz.1223), 4) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla agentów celnych (Dz.U. Nr 82, poz.748), 5) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego (Dz.U. Nr 84, poz.782). Zgodnie z art.5 ust.1 WKC każdy może ustanowić przedstawiciela do reprezentowania go przed organami celnymi, celem spełnienia wszystkich czynności i formalności przewidzianych w ustawodawstwie celnym. Tym samym, zgodnie z art.64 ust.1 WKS, właściciel towarów lub upoważniony odbiorca może dokonać czynności przed organami celnymi (między innymi zgłoszenia celnego) samodzielnie lub przez ustanowionego w tym zakresie przedstawiciela. W większości przypadków przedstawiciel musi mieć swoją siedzibę we Wspólnocie. Przedstawicielem, zgodnie z art.5 ust.3 w związku z art.4 pkt 2 WKC, może być osoba fizyczna, która na stale zamieszkuje we Wspólnocie oraz osoba prawna lub stowarzyszenie osób uznane za zdolne do podejmowania czynności prawnych, a nie posiadające przy tym osobowości prawnej, których siedziba statutowa, siedziba główna lub inna stała siedziba znajduje się we Wspólnocie. Warunek posiadania siedziby we Wspólnocie nie dotyczy osób, które dokonują zgłoszenia do procedury tranzytu, odprawy czasowej lub też zgłaszają towary sporadycznie, pod warunkiem, że organy celne uznają te czynności za uzasadnione (art.64 ust.2b WKC). Polskie ustawodawstwo krajowe w art.75 Prawa celnego wskazuje przykładowych przedstawicieli: agencje celne, spedytorów, przewoźników. Zgodnie z art.5 ust.4 WKC obowiązkiem przedstawiciela jest zgłoszenie organowi celnemu, że działa na rzecz innej osoby, określenie czy przedstawicielstwo jest bezpośrednie czy pośrednie oraz posiadanie upoważnienia do jej reprezentowania. W sytuacji niedopełnienia jednej z wymienionych przesłanek osoba działająca jako przedstawiciel będzie uważana za osobę działającą we własnym imieniu i na swoja rzecz. Zasada ta pozwala określić organom celnym w każdym przypadku kto jest właścicielem towarów, zgłaszającym oraz odpowiedzialnym za dług celny. Zgodnie z art.76 Prawa celnego czynności dokonane przez przedstawiciela w granicach upowa żnienia pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla osoby, która go ustanowiła. Dla ważności upoważnienia wymaga się, by zostało ono sporządzone i podpisane w imieniu przedsiębiorcy przez osobę lub osoby upoważnione do jego reprezentowania.

9

Organy celne winny egzekwować to.2 dwa rodzaje przedstawicielstwa: bezpośrednie . W przypadku substytucji upoważnienia odpowiedzialność majątkową wobec organów celnych za pokrycie kwoty długu celnego lub innych opłat.5 ust. które mogą żądać uiszczenia kwot wynikających z długu celnego albo od wszystkich dłużników zobowiązanych solidarnie albo od każdego z osobna. co ma istotne znaczenie w kontekście art. dług celny. m. która dokonuje zgłoszenia celnego w swoim imieniu (przedstawiciel pośredni albo przedsiębiorca wykonujący czynności samodzielnie) lub osoba. Przedstawiciel w każdym przypadku powinien być upoważniony do występowania na rzecz innej osoby.161 ust. w zakresie przedstawicielstwa realizowanego przez agenta celnego. możliwość dokonania zgłoszenia celnego w imieniu przedsiębiorcy w drodze przedstawicielstwa bezpośredniego jest zarezerwowana wyłącznie dla osoby (fizycznej. Na podstawie art. Nie oznacza to jednak. Przedstawiciel bezpośredni swoim działaniem na rzecz osoby reprezentowanej i w jej imieniu wywołuje skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.in. który udziela upoważnienia oraz przedstawiciela. Natomiast z punktu widzenia ponoszonej odpowiedzialności przedstawicielstwo bezpośrednie jest korzystniejsze dla przedstawiciela. Zaspokojenie wierzyciela (organu celnego) przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych przedstawicieli. że działa w imieniu lub na rzecz innej osoby przedstawienia dowodów potwierdzających jej prawo do występowania w charakterze przedstawiciela. gdy przedstawiciel działa w cudzym imieniu i na cudza rzecz. Zgodnie z art. Przedstawiciel bezpośredni nie może dokonać zgłoszenia towaru do procedury wywozu w urzędzie celnym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania lub siedziby. jakie powstały na skutek nieprawidłowego lub nieterminowego dokonania albo niewykonania czynności prawa celnego ponoszą solidarnie wszyscy przedstawiciele. albo też z miejscem zapakowania lub załadunku towaru. Udzielenie substytucji jest możliwe za zgoda osoby udzielającej upoważnienia. W polskim prawie krajowym.4 pkt 18 WKC zgłaszającym jest osoba. Z uwagi na charakter spraw zgoda na udzielenie substytucji nie może być zgodą dorozumianą. Ponieważ nie jest on zgłaszającym. państwom członkowskim pozostawiona została swoboda w uregulowaniu pewnych kwestii. Przedstawicielstwo bezpośrednie Na podstawie art. Dlatego też optymalnym rozwiązaniem byłoby zapisanie w upoważnieniu.1. W myśl postanowień wspólnotowego prawa celnego. która jest agentem celnym lub jeżeli w jej imieniu czynności przed organem celnym dokonuje upoważniony pracownik wpisany na listę agentów celnych. jaki wynika z niniejszego upoważnienia Jednakże należy jeszcze raz wyraźnie podkreślić.5 WKC. że przedstawiciel musi dołączyć upoważnienie do każdego zgłoszenia celnego. aby przedstawicielem by¸ agent celny wykonujący swój zawód. lecz na rzecz innej osoby. zgodnie z art. ˝e prawo do substytucji przysługuje wszystkim przedstawicielom.78 ustawy Prawo celne. Takie oświadczenie może przybrać następującą formę: "Jednocześnie wyrażam zgodę na dokonanie substytucji upoważnienia w takim zakresie. Z przedstawionej definicji wynika. Instytucji tę określa się mianem substytucji. że treść upoważnienia jest sprawą przedsiębiorcy. co zostało w upoważnieniach stwierdzone i co osoba i jej przedstawiciel ustaliły.5 ust. Regulacja ta znacznie wzmacnia sytuację organów celnych. W przypadku przedstawicielstwa pośredniego zostaje naruszona zasada działania przedstawiciela w imieniu innej osoby.77 Prawa celnego przedstawiciel może udzielić dalszego upoważnienia do wykonania określonych czynności. również w przypadku jego niewłaściwych działań. aby przedstawiciel dokona¸ substytucji tego upoważnienia. iż jest zbliżona do pełnomocnictwa ustanowionego z woli reprezentowanego określonego w kodeksie cywilnym.jeżeli przedstawiciel działa w imieniu i na rzecz innej osoby (klasyczny rodzaj przedstawicielstwa wynikającego z oświadczenia woli) oraz pośrednie . że osoba która go udzieliła wyraża zgodę. ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju oraz zakresu udzielonego upoważnienia oraz możliwości jego substytucji. Należy zauważyć.Organy celne mogą zażądać od każdej osoby oświadczającej.5 ust. Korzystając z opisanego wyżej uprawnienia Polska zastrzegła dla agentów celnych reprezentowanie w drodze przedstawicielstwa bezpośredniego. w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności przed organem celnym za mogący powstać.2 WKC państwa członkowskie mogą zastrzec prawo do dokonywania na swoim obszarze zgłoszenia celnego w formie przedstawicielstwa bezpośredniego. WKC wyróżnia w art. jeśli miejsce to nie jest to same z miejscem zamieszkania lub siedziby eksportera.jeżeli przedstawiciel działa we własnym imieniu. 10 . 2. w taki sposób. zawiera elementy charakterystyczne wyłącznie dla prawa celnego. za zgodą osoby udzielającej upoważnienia. lub przedstawicielstwa pośredniego. że przedstawiciel bezpośredni nie jest zgłaszającym. Szczegółowe informacje dotyczące wpisu na listę agentów celnych opisano w pkt 3.2 WKC przedstawicielstwo bezpośrednie ma miejsce wtedy. zatem instytucja przedstawicielstwa w sprawach celnych pomimo. Zgodnie z definicja zawarta w art. w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie celne (osoba reprezentowana przez przedstawiciela bezpośredniego). prawnej lub stowarzyszenia osób nie posiadających osobowości prawnej).1.

209 ust. agencja celna).do procedury tranzytu.70 ust. a nie posiadające przy tym osobowości prawnej. której siedziba statutowa lub inna stała siedziba znajduje się we Wspólnocie .odprawy czasowej.osoba (np. poz.osoba fizyczna. że organy celne uznaja te czynności za uzasadnione -osoba fizyczna .stowarzyszenie osób uznane za zdolne do podejmowania czynności prawnych. 5) nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. siedziba główna lub inna stała siedziba znajduje się we Wspólnocie Zgłoszenie celne: .2 ustawy Prawo celne. Różnice pomiędzy przedstawicielstwem pośrednim i bezpośrednim są szczególnie widoczne w przepisach dotyczących długu celnego (art. której siedziba statutowa lub inna stała siedziba znajduje się we Wspólnocie Zgłoszenie celne: . Upoważnienie do prowadzenia takiej listy zawarte jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r.201 ust. 3) korzysta z pełni praw publicznych.do procedury tranzytu. przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe. .pracownik osoby zainteresowanej Zgłoszenie celne: . która na stałe zamieszkuje we Wspólnocie . a nie posiadające przy tym osobowości prawnej 3.osoba prawna. jak i dla reprezentowanego. pod warunkiem.agent celny . ale w imieniu własnym.osoba prawna. a nie posiadające przy tym osobowości prawnej 2. Listę agentów celnych ogłasza Minister Finansów w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów.osoba fizyczna. w zamian za traktowanie go jako zgłaszającego. obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.830) wydanym na podstawie art. .2 Przedstawicielstwo pośrednie WKC przewiduje równie˝ możliwość występowania przedstawiciela na rzecz osoby reprezentowanej.sporadyczne. . .towarów niemających charakteru handlowego.3 WKC). Sposób prowadzenia listy oraz tryb dokonywania wpisu na listę agentów celnych został określony w rozporządzeniu w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych wydanym na podstawie art. która: 1) posiada miejsce zamieszkania we Wspólnocie.80 ust.3.U.stowarzyszenie osób uznane za zdolne do podejmowania czynności prawnych. Przedstawiciel pośredni w powyższych przypadkach (jako zgłaszający) jest dłużnikiem solidarnie z osobą.1 Prawa celnego na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczna. . że organy celne uznają te czynności za uzasadnione: -osoba fizyczna . w imieniu której występuje pracownik wpisany na listę agentów celnych .Osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorców w drodze przedstawicielstwa bezpośredniego Polsce Zgłoszenie celne . Zgodnie z art.79 ustawy Prawo celne) prowadzona przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. mieniu. 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych.2 pkt 3 Prawa celnego. Osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorców w drodze przedstawicielstwa pośredniego w Polsce Zgłoszenie celne: .osoba prawna − stowarzyszenie osób uznane za zdolne do podejmowania czynności prawnych. która na stałe zamieszkuje we Wspólnocie .1 Instytucja agenta celnego Agentem celnym jest osoba wpisana na listę agentów celnych (art.towarów niemających charakteru handlowego. Konstrukcja przyjęta w przypadku przedstawicielstwa pośredniego zakłada poniesienie przez przedstawiciela większej odpowiedzialności za swoje działania. których siedziba statutowa.odprawy czasowej. Działanie takie wywołuje skutki zarówno dla przedstawiciela. określając taka formę reprezentacji jako przedstawicielstwo pośrednie. .w ramach obrotu pocztowego: . 11 .sporadyczne pod warunkiem. Nr 87. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz.81 ust. art. na rzecz której jest składane zgłoszenie celne.osoba prawna . 4) posiada co najmniej średnie wykształcenie.w ramach obrotu pocztowego . Wymogi i zobowiązania 3.

Test zawiera 100 pytań z zakresu przepisów prawa celnego. Test trwa nie dłużej niż 150 minut. podpisywanym przez przewodniczącego i członków zespołu egzaminującego. Wprowadzenie tego wymogu ma na celu zabezpieczenie interesów państwa w sprawach. Egzaminowany otrzymuje również do wypełniania administracyjny dokument towarzyszący. Osoba zdająca może opuścić salę tylko po uzyskaniu zgody osoby sprawującej nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.81 ust 1 Prawa celnego koszty związane z przeprowadzeniem egzaminu ponosi osoba przystępująca do egzaminu. Egzamin składa się z części pisemnej przeprowadzanej w formie testu. z tematyki niezbędnej do prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego. Druga część egzaminu może zostać powtórzona po złożeniu do Przewodniczącego Komisji. W przypadku uzyskania oceny negatywnej z jednej części egzaminu. pomaga innym uczestnikom lub w inny sposób rażąco zakłóca przebieg egzaminu. W drugiej części egzaminowany otrzymuje do wypełnienia druki i formularze dokumentów obowiązujących w przywozie towarów na obszar celny Wspólnoty oraz w wywozie z tego obszaru. może on zostać powtórzony. W przypadku ponownego uzyskania oceny negatywnej z drugiej części egzaminu egzamin powinien być powtórzony w całości nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od dnia egzaminu złożonego z wynikiem negatywnym. O obowiązujących w trakcie egzaminu zasadach przewodniczący zobowiązany jest poinformować osoby przed przystąpieniem do egzaminu. 12 . Powinien on wykazywać się rozległą wiedzą z dziedziny prawa celnego. Tryb. Rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych określa wysokość opłaty. jej przeznaczenie i sposób uiszczenia. Przewodniczący zespołu egzaminującego może wykluczyć z egzaminu osobę w przypadku. deklarację podatkową i inne dokumenty związane z podatkiem akcyzowym. Przed uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu agenta celnego konieczne jest zweryfikowanie wiedzy posiadanej przez kandydata na agenta celnego. sposób przeprowadzenia i zakres egzaminu kwalifikacyjnego osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania czynności agenta celnego szczegółowo określa rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych. gdy podczas egzaminu korzysta ona z cudzej pomocy. Egzamin przeprowadzany jest w warunkach umożliwiających samodzielną pracę zdających. W przypadku zmian przepisów należących do tematyki egzaminu wykaz pytań jest uaktualniany. w których będzie występowa¸ agent celny. powoływaną przez Ministra Finansów lub otrzymała decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydana na podstawie przepisów odrębnych. posługuje się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi. Jednym z istotnych wymogów wpisu jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu na agenta celnego. nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia uzyskania oceny negatywnej z części ustnej. Osoba przed przystąpieniem do egzaminu obowiązana jest wylegitymować się dowodem potwierdzającym jej tożsamość. Nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu w siedzibach izb celnych ogłaszana jest informacja o wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji miejscu i terminie egzaminu. przed wyjściem zostawiając pracę przewodniczącemu zespołu egzaminującego. podatkowego i administracyjnego. Zgodnie z art. a tym samym podstawą do uzyskania wpisu na listę agentów celnych. Do części pisemnej egzaminu ponownie można przystąpić najwcześniej po upływie 2 miesięcy od dnia egzaminu złożonego z wynikiem negatywnym. która przystąpiła do egzaminu jest stwierdzone protokołem. Świadectwem złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym. niezbędną do rzetelnego i profesjonalnego wykonywania zawodu. Ma za zadanie przygotować dokumenty niezbędne do nadania towarowi przeznaczenia celnego. 7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na agenta celnego przed komisja egzaminacyjna. pozostałą część należy wnieść nie później niż w przeddzień wyznaczonego terminu egzaminu. w tym wypełnić zgłoszenie celne. wniosku o jej powtórzenie. Wraz z wniesieniem wniosku o przystąpienie do egzaminu osoba jest zobowiązana złożyć 20% opłaty. Zgodnie z przepisami rozporządzenia. Ocenę pozytywną gwarantuje prawidłowa odpowiedź na co najmniej 81 pytań. jest zaświadczenie potwierdzone przez przewodniczącego Komisji lub osobę przez niego upoważnioną. pytania testowe ustala i podaje do publicznej wiadomości minister właściwy do spraw finansów publicznych. 8) wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych. Wykluczenie osoby.6) swoim postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego. sprawdzającego wiedzę teoretyczną osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu agenta celnego oraz części ustnej sprawdzającej umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. uproszczony dokument towarzyszący. Do części pisemnej egzaminu można przystąpić pod warunkiem uzyskanie pozytywnej oceny z testu. Na żądanie praca egzaminacyjna jest udostępniana do wglądu egzaminowanemu. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna złożenie przez do Komisji kandydata wniosku o przystąpienie do egzaminu. nie później niż w okresie 2 lat od dnia złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym. jak również administracyjnego i podatkowego.

Osoby. Skreślenie oraz zawieszenie agenta celnego następuje w formie decyzji administracyjnej. którzy nabyli w swoim kraju kwalifikacje do wykonywania czynności agenta celnego i maja zamiar wykonywać te czynności w Polsce. otrzyma decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej zobowiązana jest niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o zmianę decyzji. Kodeksie celnym. Działalność agenta celnego może zostać zawieszona na czas toczącego się przeciwko niemu postępowania karnego o przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. Nr 29.zm. 3) jej śmierci. mieniu. Nr 887. zgodnie z art. Możliwość tą wprowadza rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydane na podstawie art.15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. miejsce i adres zamieszkania oraz odpowiednio numer identyfikacji podatkowej. Jako załączniki do wniosku powinny zostać złożone uwierzytelnione kserokopie: dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia. Jeżeli w trakcie przeprowadzonego postępowania w sprawie uznania kwalifikacji Minister Finansów uzna. Wpis na listę agentów celnych następuje w formie decyzji administracyjnej. przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe. Organ dokonujący wpisu może zażądać przedstawienia oryginałów ww. W celu wpisu na listę agentów celnych należy wystąpić z wnioskiem. w przypadku wątpliwości co do ich wiarygodności. Po odbyciu stażu adaptacyjnego lub po złożeniu testu umiejętności (wybór należy do osoby wnioskującej o uznanie kwalifikacji) Minister Finansów wydaje decyzję o uznaniu lub nie kwalifikacji wnioskodawcy do wykonywania czynności agenta celnego na terytorium Polski. z 2002 r. co do zasad nabywania uprawnień oraz wykonywania zawodu w Polsce i w kraju nabycia kwalifikacji. aktualnej informacji o niekaralności oraz dokumentu o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (chyba że osoba na podstawie odrębnych przepisów nie podlega obowiązkowi ewidencyjnemu w zakresie uzyskania numeru identyfikacji podatkowej). gdy osoba. Zakres i sposób przeprowadzania egzaminu uzupełniającego określa rozporządzenie w sprawie egzaminu uzupełniającego dla agentów celnych. dokumentów. W przypadku. Z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych oprócz osób.17 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. które otrzymały decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego. przedkładając uwierzytelniona kserokopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej. 2) niewykonywania czynności agenta celnego przez okres co najmniej pięciu lat. Sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności. 13 . o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U.954 z późn.). mogą również wystąpić osoby. obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. konieczne było również rozszerzenie uprawnień agentów celnych. imię (imiona) i datę urodzenia. Przepisy rozporządzenia są stosowane do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. która nie podlegała obowiązkowi ewidencyjnemu. które uzyskały ocenę pozytywną z egzaminu na agenta celnego. które do 1 maja 2004r. którego wzór określa rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych. Osoba wpisana na listę agentów celnych jest obligatoryjnie skreślana z listy. zobowiązane są do zdania egzaminu uzupełniającego w zakresie przepisów dotyczących akcyzy. poz. poz. Zgodnie z art. Wpis obejmuje numer i datę wpisu.80 ust.Otrzymanie zaświadczenia o pozytywnym złożeniu egzaminu na agenta celnego nie uprawnia jeszcze do wykonywania zawodu. że istnieją znaczne różnice. nazwisko. Instytucja agenta celnego od lat związana jest z prawem celnym.257) agent celny może być pełnomocnikiem podatnika w postępowaniach w zakresie akcyzy.2 Prawa celnego w przypadku: 1) naruszenia jednego z warunków niezbędnych do wpisu. a także szczegółowe postanowienia dotyczące kosztów przeprowadzenia testu określa rozporządzenie. Dokument zawierający informację o niekaralności powinien zostać sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. niemniej jednak w świetle dokonanych zmian kompetencyjnych organów celnych przypisanie Służbie Celnej zadań z zakresu podatku akcyzowego. o podatku akcyzowym (Dz. może uzależnić decyzję o uznaniu kwalifikacji od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności. zostały wpisane na listę agentów celnych bądź zdały z wynikiem pozytywnym egzamin przed Komisją egzaminacyjną na zasadach określonych w obowiązującym do dnia 1 maja 2004 r.U.

Aby uniknąć rozbieżnej klasyfikacji taryfowej w ramach państw członkowskich. Taka baza danych.1 Procedura WIT Ścisłe połączenie pomiędzy polityką Wspólnoty a klasyfikacją taryfową spowodowało konieczność utworzenia systemu wiążących informacji taryfowych. który posiadałby wszystkie WIT-y. a która została wydana przez inne państwo członkowskie . że kierunek uregulowań celnych był podporządkowany polityce handlowej państwa. aby nie doszło do nadania niepoprawnych klasyfikacji taryfowych. co mogłoby prowadzić do zmiany kierunku obrotów handlowych. Przede wszystkim ma on na celu uniknięcie oszukańczych praktyk handlowych. a w następstwie ich klasyfikacji taryfowej. a następnie uzyskania konkurencyjnej przewagi ekonomicznej nad innymi państwami członkowskimi. ma następujące cele: zapewnić jednolite stosowanie Wspólnej Taryfy Celnej (CCT) w ramach Unii. w celu uzyskania jak najbardziej korzystnej pozycji Taryfy celnej. Praktyki te oznaczają poszukiwanie wewnątrz Unii różnych klasyfikacji taryfowych na ten sam towar za pomocą wielokrotnych wniosków o WIT. Rozbieżna klasyfikacja taryfowa tego samego towaru powoduje możliwość zawarcia podwójnej transakcji w ramach państw członkowskich Unii.poprawiono rozporządzenie tak. nieodzyskania środków własnych Unii. w relacji do poszczególnej pozycji taryfowej lub produktu. czy WIT . odnajdować praktyki oszukańcze i niewłaściwe stosowanie procedury przez podmioty gospodarcze (np. wprowadzonych przez Komisję Europejską.w roku 1993 . Z tego powodu koniecznością stał się rozwój środków służących harmonizacji klasyfikacji dokonywanej przez różne państwa członkowskie.2 System EBTI W celu zapewnienia efektywnego zarządzania procedurą wydawania WIT-ów. ale również. ułatwić klasyfikację towarów przez umożliwienie dochodzenia. Procedura WIT jest jednym ze środków.misja podjęła decyzję o utworzeniu systemu informatycznego. umożliwić władzom celnym danego kraju członkowskiego sprawdzenie w bazie danych. nazywana EBTI .5.WIT (w pierwszej fazie WIT-y były wiążące tylko dla wydającego państwa członkowskiego. pozwolić władzom celnym na weryfikację podczas klasyfikacji. wielokrotne wnioski od tego samego podmiotu na ten sam towar).którą posługuje się podmiot podczas odprawy celnej.jest ważna i czy prezentowane towary potwierdzają opis w niej zawarty. zapewnić przejrzystość informacji celnych i gwarancję równego traktowania podmiotów gospodarczych Unii. Jej zasadniczym celem jest zapewnienie przejrzystości informacji celnej i jednolitego zastosowania Taryfy Unii Europejskiej. Ze względu na to.00 Wiążąca informacja taryfowa (WIT) 1. a w drugiej . 14 . który zamierzają zadeklarować. przynajmniej dla pewnych produktów. aby podmioty gospodarcze mogły uzyskać oficjalne informacje o klasyfikacji taryfowej towarów.Wprowadzenie Jednolite stosowanie Wspólnotowej Taryfy Celnej wymaga uzgodnienia celnej definicji i interpretacji towarów. W celu jednolitego stosowania Wspólnej Taryfy Celnej oraz ułatwienia operacji celnych 1 stycznia 1992 r. wprowadzono we Wspólnocie Europejskiej pierwsze podstawowe rozporządzenie regulujące procedurę wiążącej informacji taryfowej . pozwolić podmiotom gospodarczym z innych państw członkowskich na ustalenie. czy decyzja klasyfikacyjna dla podobnych towarów nie została już wydana przez inne europejskie władze celne. poprawić zarządzanie w związku ze spodziewanymi zyskami handlowymi oraz zredukować czas odprawy celnej. aby zapewnić obowiązywanie WIT we wszystkich państwach członkowskich).system Europejskiej Wiążącej Informacji Taryfowej. gdy są przewidziane operacje importu lub eksportu oraz przed zadeklarowaniem tych towarów do procedur celnych. niewłaściwego stosowania Ogólnego Systemu Preferencji (GSP) oraz do nierównego traktowania podmiotów gospodarczych wewnątrz Unii. 1. wyeliminowanie w krajach Unii Europejskiej różnic w klasyfikacji taryfowej oraz zapewnienie równości i prawnego zabezpieczenia podmiotów gospodarczych w warunkach decyzji podjętych przez władze celne różnych krajów członkowskich. utworzono system EBTI . czy WIT została już wydana dla produktu podobnego do tego. pozwolić służbom Komisji na zapewnienie spójności klasyfikacji przez różne władze krajowe poprzez szukanie rozbieżnych lub niepoprawnych klasyfikacji. 1.00. istniało ryzyko użycia procedury Wiążącej Informacji Taryfowej (dalej WIT) przez państwa członkowskie w celu skorzystania z bardziej liberalnego stosowania Taryfy.Europejska Wiążąca Informacja Taryfowa. WIT przeznaczona jest do zapewnienia prawidłowej klasyfikacji towarów i może być wydana wówczas. a co za tym idzie spowodowałoby negatywne wyniki w odzyskaniu środków własnych Unii. Ko. czy są jakieś inne klasyfikacje dla towarów z podobnym opisem. który zakłada niezmienność poglądów w zakresie klasyfikacji ze strony różnych państw członkowskich wobec stanowiska kraju trzeciego.

2 Składanie wniosku o wydanie wiążącej informacji taryfowej (WIT) Procedura wnioskowania o WIT była różna w różnych państwach członkowskich. w której towar ma być zaklasyfikowany .przeniesienie odpowiedzialności na wnioskodawcę za dokładne określenie po. w którym ma zamiar korzystać z WIT lub w państwie członkowskim. zwłaszcza na przeprowadzenie analiz lub ekspertyz towarów. szczegółowy opis towaru. która określa zgodnie z obowiązującymi przepisami podpozycję Nomenklatury Scalonej lub podpozycję każdej innej nomenklatury. 3 Kodeksu). Standartowy i skomputeryzowany formularz wniosku umożliwia: -osiągnięcie standaryzacji tej procedury. WIT udzielana jest bezpłatnie. bądź do właściwych organów celnych w państwie członkowskim. Jednakże wnioskodawca może zostać obarczony kosztami w przypadku. 1. w przypadku gdy nie jest on tą osobą. bez względu na państwo członkowskie. poprzez przedłożenie w administracji krajowej Jednolitego Formularza Wniosku (Single Administrative Form . w którym ta informacja ma zostać wykorzystana. nazwisko i adres wnioskodawcy.2 Procedura i czynności urzędowe W każdym państwie członkowskim wnioskodawca w imieniu otrzymującego może wnioskować o udzielenie WIT. . Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) jest decyzją w sprawie klasyfikacji towarów. pozwalający na jego identyfikację i wyznaczenie jego klasyfikacji w nomenklaturze celnej.zwalczanie praktyki "kupowania" WIT-ów. kiedy od tego zależy dokonanie klasyfikacji). 15 .miotu gospodarczego. gdy organy celne poniosą szczególne wydatki.w przypadku gdy wnioskodawca chciałby uzyskać klasyfikację towaru w jednej z nomenklatur wymienionych w artykule 20 WKC.BTI). wydawaną przez władze celne państwa członkowskiego na korzyść pod. w którym ma siedzibę Wnioski zawierać muszą w szczególności następujące dane: nazwisko i adres osoby. W tej sytuacji nastąpiła konieczność ujednolicenia procedury wnioskowania o WIT. jeżeli nie będzie dotyczył faktycznie mającej się odbyć operacji przywozu lub wywozu. w którym wnioskodawca ma swoją siedzibę i może dotyczyć tylko jednego rodzaju towarów. .1. Binding Tariff Information . nomenklatura ta powinna zostać wyraźnie wymieniona w jego wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej. Taki wniosek może jednak pozostać nie uwzględniony. 2. skład towaru oraz wszelkie metody badania zastosowane do wyznaczenia jego klasyfikacji (w przypadku. Może on wnioskować o WIT albo w państwie członkowskim. Dodatkowo.informacje ogólne Wniosek o udzielenie wiążącej informacji taryfowej sporządzany jest z wykorzystaniem formularza zgodnego z wzorem przedstawionym w załączniku do RWKC. W krajach Unii Europejskiej informacje udzielane są wnioskodawcy bezpłatnie. jak również w związku z odesłaniem towarów do wnioskodawcy. które ją wydało. przy wydawaniu WIT-ów zastosowanie mają artykuły 6-11 WKC.przyspieszenie procedur wydawania WIT-ów. Wniosek o udzielenie wiążącej informacji taryfowej.4 Podstawy prawne Przepisy regulujące składanie wniosków i wydawanie wiążącej informacji taryfowej określone zostały: w artykule 12 WKC oraz w artykułach 5-14 RWKC. 11 WKC każda osoba może ubiegać się przed organami celnymi o informację dotyczącą stosowania ustawodawstwa celnego. 2. która jest całkowicie lub częściowo oparta na Nomenklaturze Scalonej lub dodaje do niej dalsze podziały i która została ustanowiona odrębnymi przepisami Wspólnoty w celu zastosowania w wymianie towarowej środków taryfowych (artykuł 20 ust. dotyczących stosowania prawa celnego. na którą będzie wystawiana wiążąca informacja taryfowa. składany jest na piśmie i adresowany bądź do właściwych organów celnych w państwie członkowskim lub państwach członkowskich. Jedną z takich informacji. Zmiany dokonano w artykułach 5 i 6 tego rozporządzenia.3 Wiążąca Informacja Taryfowa . jest wiążąca informacja taryfowa (WIT) (ang. na którą będzie wystawiana wiążąca informacja. a co za tym idzie . zazwyczaj ważna jest przez okres sześciu lat i wiążąca prawnie wszystkie państwa członkowskie. nomenklaturę celną.ufnych informacji w WIT.zmiany RWKC.SAF).1 Wspólny jednolity formularz wniosku . .definicja Zgodnie z art. zgodnie z artykułem 6 RWKC.

w szczególności w zakresie ochrony danych lub w ramach postępowania sądowego. które wydawane są przez organy celne na pisemny wniosek i w sposób określony procedurą Komitetu Kodeksu Celnego stanowi artykuł 12 WKC.1 Informacje ogólne Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim posiadanie centralnego organu wydającego WIT-y.zgodnie z jego wiedzą . którego wzór przedstawiony jest w załączniku 1. podanego w artykule 7. Natomiast instrukcja zawierająca wskazówki do jego wypełniania. plany. 2. wskazanie szczegółów uważanych za poufne. Postanawia on.wszelkie próbki. kiedy spodziewa się udzielić tej informacji. fotografie. zgoda na przechowywanie dostarczonych informacji w bazie danych Komisji. W zależności od kraju Wspólnoty czas wydawania WIT-ów jest różny. nie można ich przedstawić na jednym wniosku. Pole 8. Na podstawie artykułu 15 WKC każda informacja o charakterze poufnym lub udzielona na zasadach poufności jest chroniona tajemnicą zawodową i nie może być rozpowszechniana przez organy celne bez wyraźnego pozwolenia osoby lub władz. formularza wskazuje.waru w nomenklaturze celnej. określonego w artykule 243 WKC. dostarczone w postaci załączników do wniosku. zgoda na przedłożenie tłumaczenia dowolnych załączonych dokumentów na język urzędowy (lub jeden z języków urzędowych) danego państwa członkowskiego.Wydawanie wiążącej informacji taryfowej 3.2 Procedura i czynności urzędowe Kwestia udzielania wiążącej informacji taryfowej została zdefiniowana w artykułach 7 i 8 RWKC. które jej udzieliły a przekazywanie informacji jest dozwolone w przypadku. podanie przewidywanej klasyfikacji. że wniosek nie zawiera wszystkich szczegółów wymaganych do zajęcia stanowiska w danej sprawie. W przypadku wnioskowania o wiążące informacje taryfowe dla więcej niż jednego rodzaju towarów. czy dla towarów identycznych lub podobnych . na którą wystawiono wiążącą informację 16 . które szczegóły mają być uważane jako poufne. spełniający wymagania określone w artykule 6 RWKC. W formularzu WIT zawarte jest pouczenie o możliwości odwołania. Jeżeli przyjmując wniosek organy celne ocenią. w której organy celne będą posiadać wszystkie niezbędne do wydania decyzji informacje. opracowana przez służby Komisji. to proszą wnioskodawcę o dostarczenie wymaganych szczegółów. 3. musi poinformować wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazać. aby w ten sposób uniknąć sprzeczności już na poziomie krajowym. że wiążąca informacja taryfowa wiąże organy celne i osobę. 3. Wiążąca informacja taryfowa jest przekazywana na formularzu.3 Procedura składania wniosków o wiążące informacje taryfowe dla więcej niż jednego rodzaju towarów Wniosek o udzielenie wiążącej informacji taryfowej może dotyczyć tylko jednego rodzaju towarów. W przypadku.we Wspólnocie już została zastosowana lub wydana wiążąca informacja taryfowa.3 Konsekwencje prawne O wiążących informacjach taryfowych. W celu zharmonizowania w ramach Unii jakości obsługi oferowanej otrzymującemu WIT. gdy administracja nie może zachować tego terminu. które mogą pomóc organom celnym w wyznaczeniu prawidłowej klasyfikacji to. wskazanie przez wnioskodawcę. Wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji taryfowej przedstawiony został w załączniku A do niniejszego opracowania. do RWKC (załącznik C do niniejszego opracowania). Termin trzech miesięcy na wydanie WIT. jeśli tego żądają organy celne. pożądane jest nieprzekraczanie prawnego terminu trzech miesięcy. gdy organy celne zostaną do tego zobowiązane lub upoważnione zgodnie z przepisami obowiązującymi. zawarta jest w załączniku B. przewidziany w artykule 7 RWKC biegnie od chwili. katalogi lub inne dostępne dokumenty. 3. Administracja musi udzielić wiążącej informacji taryfowej w ciągu trzech miesięcy od daty przyjęcia wniosku. lecz dla każdego z tych towarów musi być przedłożony oddzielny wniosek.

w skali międzynarodowej . . Jednakże informacja ta może zostać unieważniona lub anulowana z pewnych. o których wyżej. Artykuły te postanawiają nie tylko o tym. stało się oczywiste. ale również określają prawa i obowiązki otrzymującego.: na poziomie Wspólnoty . 4. 5 WKC wiążąca informacja taryfowa traci ważność. określonych przepisami powodów. władze celne państwa członkowskiego muszą poinformować otrzymującego oraz DG TAXUD (poprzez system EBTI). w którym ta informacja została wydana. 5.z powodu wydania opinii klasyfikacyjnej lub zmiany Not wyjaśniających do Nomenklatury 17 . 4. które ta informacja wiąże oraz obowiązki organów celnych. że jest w posiadaniu wiążącej informacji taryfowej dotyczącej towarów będących przedmiotem odprawy celnej.artykuł 12 ust. że istnieje całkowita zgodność między tym towarem a towarem opisanym w przedstawionej WIT. że WIT wydana w którymkolwiek z 25 krajów Wspólnoty jest ważna i wiążąca w każdym kraju Wspólnoty. w tym samym stopniu zobowiązuje odpowiednie organy wszystkich państw członkowskich.z powodu zmian w prawie. 4 RWKC .3 Okres obowiązywania decyzji WIT Wiążąca informacja taryfowa . kto może powoływać się na WIT. jeżeli wykaże organom celnym. na którą wystawiono wiążącą informację taryfową może z niej korzystać tylko w odniesieniu do określonego towaru.taryfową jedynie w odniesieniu do klasyfikacji taryfowej towaru i jest jedynie wiążąca dla towarów. 4. zgodnie z artykułem 11 RWKC. że zgłoszony towar pod każdym względem odpowiada temu. otrzymujący ma prawo odwołać się od decyzji WIT. Osoba. 11 i 12 RWKC. której udzielono WIT musi natomiast udowodnić.kompletnej informacji.1 Informacje ogólne Wiążąca informacja taryfowa.kiedy nie są spełnione warunki. albo wygaśnięcie okresu ważności kodu nomenklatury towarowej. aby wiążące informacje były wydawane tylko w zgodzie z przyjętym aktem lub środkiem określonym w ust. np. gdy w konsekwencji wydania rozporządzenia staje się sprzeczna z ustanowionym w ten sposób prawem lub staje się niezgodna z interpretacją jednej z nomenklatur wymienionych w ustępie 6 artykułu 20 WKC. formułującego definicję wiążącej informacji taryfowej. na podstawie których ta WIT została wydana. dla którego została wydana. że wydanie WIT oparte było na nieprawidłowej lub nie. który jest opisany w WIT. 5. . które ją wydały. dotyczących klasyfikacji taryfowej .w następstwie dyskusji w Komitecie Kodeksu Celnego. W przypadkach.1 Informacje ogólne Na podstawie artykułu 12 ust. a to może doprowadzić do unieważnienia WIT. w tym również w Polsce. 5 artykułu 12 WKC. dotyczącej sprzeczności w WIT-ach. Oznacza to bowiem. Organy celne mogą również zażądać tłumaczenia tej informacji na język urzędowy lub na jeden z języków urzędowych zainteresowanego państwa członkowskiego. począwszy od dnia 1 stycznia 1991 r. licząc od daty jej wydania i w przypadku jej wygaśnięcia nie jest wymagane powiadamianie otrzymującego o jej wygaśnięciu. to jednak w pewnych okolicznościach. mimo że jest wydawana na okres ważności sześciu lat. zgodnie z Artykułem 10 RWKC. Dla podmiotów gospodarczych szczególnie istotne są postanowienia artykułu 5 RWKC. aby w momencie dokonywania formalności celnych osoba ta powiadomiła organy celne. dla których formalności celne zostały dokonane po dniu. Skutki prawne decyzji WIT Skutki prawne wiążącej informacji taryfowej określono szczegółowo w artykułach 10. która została wydana przez organy celne jednego z państw członkowskich. publikacja nowego rozporządzenia klasyfikacyjnego lub nowych Not wyjaśniających. 4. kiedy WIT traci ważność z powodu wymienionych okoliczności.z powodu zmiany Nomenklatury Scalonej lub uchwały Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.jest ważna przez okres 6 lat. może powoływać się wyłącznie otrzymujący. a organy celne mogą zażądać.np. określają osoby. wskazanych w artykule 12 ust. 4 i ust. WIT jest unieważniana lub anulowana zawsze przez krajowe władze celne. Utrata ważności lub anulowanie decyzji WIT Wiążąca informacja taryfowa.2 Kto może powoływać się na WIT Na wiążącą informację taryfową. Osoba. 5 WKC może zostać unieważniona lub anulowana przez władze celne z kilku powodów: .. tzn.

określonych w artykule 12 RWKC. 5. 5 WKC. 12 ust. w następujący sposób: dla rozporządzeń dotyczących zmian nomenklatury celnej (dotyczy art. 12 ust.2 Utrata ważności na skutek zmian w przepisach prawa W sposób bardziej szczegółowy data utraty ważności przez wiążącą informację taryfową została określona w Przepisach wykonawczych. Taka sytuacja ma zazwyczaj miejsce w przypadku. 12 ust. 9 RWKC. dla rozporządzeń określających klasyfikację towaru w nomenklaturze celnej lub mających wpływ na tę klasyfikację (dotyczy art. a uchylenie decyzji jest ważne od dnia jej podjęcia. możliwie szybko powiadamia o tym Komisję 5. na którą wystawiono wiążącą informację taryfową.z powodu wydania WIT w oparciu o nieprawidłowe lub niekompletne dane lub z powodu decyzji sądu krajowego. przyjętego przez Radę Współpracy Celnej. której udzielono informacji. b) WKC).3 Procedura i czynności urzędowe Od chwili przyjęcia jednego z aktów lub środków określonych w art. data publikacji komunikatu Komisji w Serii C Dziennika Urzędowego WE. 5 WKC. 14 ust.Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów przyjętego przez Radę Współpracy Celnej. 5 WKC. 5.7 Procedura i czynności urzędowe Jeżeli poprzez zastosowanie art. 5. aby wiążące informacje taryfowe były odtąd wydawane wyłącznie zgodnie z danym aktem lub środkiem a jednocześnie Komisja możliwie szybko powiadamia organy celne o datach przyjęcia środków i aktów. z którą wiążąca informacja taryfowa traci ważność. jest da. dla decyzji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (dotyczy art. 5. 5 lit b) WKC). wiążąca informacja taryfowa może również utracić ważność poprzez wydanie opinii dotyczącej klasyfikacji lub przez zmianę Not wyjaśniających do nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów. zgodnie z art. 12 ust. 2. datą utraty ważności jest data komunikatu Komisji w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich. datą utraty ważności jest to data wejścia w życie tej zmiany.ta publikacji komunikatu Komisji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (seria C). Wówczas w celu ustalenia poprawnej klasyfikacji spornego towaru we Wspólnocie przewidziano specjalną procedurę postępowania przed Komitetem Kodeksu Celnego. O uchyleniu decyzji powiadamia się osobę. W tym wypadku datą. zgodnie z postanowieniami ustępu 6 tego samego artykułu. Datą. 12 ust. chciałaby skorzystać z możliwości powołania się na nią w określonym czasie.5 Utrata ważności na skutek krajowych przedsięwzięć Wiążąca informacja taryfowa traci ważność również. jest data publikacji wymienionych środków lub.4 Utrata ważności na skutek innych międzynarodowych przedsięwzięć Zgodnie z ustępem 5 lit b) artykułu 12 WKC.8 Postanowienia szczegółowe Na podstawie art. gdy o cofnięciu lub zmianie wiążącej informacji taryfowej zostaje powiadomiona osoba.6 Decyzje WIT wydane na podstawie niewłaściwych danych W drodze derogacji artykułu 8 WKC wiążąca informacja może być anulowana. dla środków dotyczących przyjęcia opinii klasyfikacyjnych lub zmian Not wyjaśniających do nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Światowej Organizacji Celnej (dotyczy art. 12 ust. datą utraty ważności jest data ich publikacji w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich. czy warunki przewidziane na tę 18 . 12 ust. 5. wiążąca informacja taryfowa zostaje unieważniona lub przestaje być ważna organ celny. dla środków dotyczących zmian w Notach wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej (dotyczy art. datą utraty ważności jest data wydania tej decyzji. 12 ust. 5 lit a) WKC). której decyzja dotyczy. 12 ust. gdyby zaistniały rozbieżności między dwiema lub większą liczbą wiążących informacji. 5 lit a) WKC). 1 osoba. dostarczając wszelkich koniecznych dowodów rzeczowych pozwalających na sprawdzenie. jeśli została wydana w oparciu o nieprawidłowe i niekompletne dane dostarczone przez wnioskodawcę. 5 lit. organy celne podejmują niezbędne kroki w celu zapewnienia. 12. od której wiążąca informacja taryfowa traci ważność. w przypadku środków międzynarodowych. w art. który ją wydał. 5. która przestała być ważna z powodów określonych w art. datą utraty ważności jest data ich publikacji w serii L Dziennika Urzędowego Wspólnot. 5 lit b) WKC). musi powiadomić o tym organy celne. ust. na poziomie krajowym . 4 zdanie drugie i art.

ust. organy celne powiadamiają o tym pisemnie osobę.określania należności celnych przywozowych lub wywozowych. 622). jak również w przypadkach. W Polsce od decyzji WIT przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Finansów za pośrednictwem Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. lub w którym wy.wozie lub przywozie w ramach wspólnej polityki rolnej. a) zdarza się.Ordynacja podatkowa (Dz. poz. 7 powołanego artykułu) jedynie do celów: . zamiast okresu sześciomiesięcznego uznawany jest okres ważności tego świadectwa.obliczania refundacji w wywozie oraz wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej. gdy zagrożone jest prawidłowe stosowanie przepisów ustanowionych w ramach wspólnej polityki rolnej. można odstąpić od stosowania ust. w tym w szczególności artykuł 243. w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. gdy Komisja wykonując postanowienia drugiego akapitu art.obliczania zwrotów wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych w wy. gdy warunki określone powyżej (ust. Nr 68. o ile te świadectwa zostały wydane na podstawie wymienionej informacji. 6.Odwołania W przypadku.określania należności przywozowych lub wywozowych. Jednakże w przypadku produktów. poz. Zgodnie z tym artykułem. świadectwa wywozowego lub świadectwa o wcześniejszym wyznaczeniu zwrotów. dla których wymagane jest przy dokonywaniu formalności celnych przedstawienie świadectwa przywozowego. . może mieć jedynie miejsce w przypadku: . może posługiwać się nią dalej przez okres sześciu miesięcy od daty publikacji lub powiadomienia. że świadectwa te zostały wydane na podstawie tej informacji 5. które są przedstawiane przy dokonywaniu formalności w celu przyjęcia zgłoszenia celnego danego towaru. 19 . odwołanie musi zostać złożone w państwie członkowskim. której udzielono wiążącej informacji taryfowej. 14 RWKC). 6 art. U. 5 lit. b) lub c) tego artykułu.1 Zastosowanie okresu przejściowego dla WIT Klasyfikacja podana w wiążącej informacji taryfowej może być zastosowana w okolicznościach określonych w ust. . jak również termin jego wniesienia. .2 Wyjątki W wyjątkowych przypadkach. 38 rozporządzenia Rady nr 136/66/EWG i w odpowiednich artykułach innych rozporządzeń dotyczących wspólnej organizacji rynków. Okres przejściowy Zgodnie z art. 12). na podstawie artykułu 221 i artykułu 223 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. w których określony jest organ właściwy do wniesienia odwołania. że rozporządzenie może określać termin. Nr 137.9 Konsekwencje prawne Zastosowanie klasyfikacji wyznaczonej w wiążącej informacji taryfowej w okolicznościach określonych powyżej (tj. 5. Z kolei stosowanie Ordynacji podatkowej w postępowaniu celnym wynika z artykułu 73 ust. W przypadkach określonych w ust. Prawo celne (Dz. 5 lit. 926 ze zmianami). . na którą wystawiono tę informację 6. 6 artykułu 12 Kodeksu (ust. wiążące umowy kupna lub sprzedaży danych towarów. które są przedstawiane podczas dokonywania formalności w celu przyjęcia zgłoszenia celnego dotyczącego danego towaru pod warunkiem.10 Wyjątki W wyjątkowych przypadkach. gdy od decyzji wiążącej informacji taryfowej zostało złożone odwołanie.stosowania świadectw wymaganych w przywozie lub wywozie. 7 WKC przyjęła środki uchylające postanowienia ustępu 6 te. 6 WKC osoba. 6. 1 art.okoliczność zostały spełnione. 6 zgodnie z procedurą przewidzianą w art. lub zaświadczeń o wcześniejszym wyznaczeniu zwrotów. jeżeli zawarła na podstawie wiążącej informacji taryfowej i przed wydaniem odpowiednich przepisów taryfowych. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. 12 ust. jego podstawą prawną są przepisy Tytułu VIII WKC. w którym decyzja została wydana.stosowania świadectw przywozowych lub wywozowych bądź świadectw o wcześniejszym wyznaczeniu zwrotów. U. w którym stosuje się ten przepis. która traci ważność zgodnie z ust.go samego artykułu. 7.stąpiono z wnioskiem o jej wydanie. pozwalające na skorzystanie z możliwości dalszego powoływania się na wiążącą informację nie są spełnione. . 12 ust.

pod adresem: http://europa. jak wydane przez polską administrację celną.int/comm/taxation_customs/databases/bti_en. Pole to należy wypełnić przed przejściem do pola 3.htm 9. dla której WIT jest wydawana. wystawione w innym kraju członkowskim WIT-y mogą być przeglądane na stronie internetowej Komisji. pod adresem: http://www. 03-216 Warszawa a wiążące informacje taryfowe wydawane są przez: Wydział Wiążących Informacji WIT i WIP Izba Celna w Warszawie.htm Polskie WIT-y są również dostępne w przeglądarce systemu ISZTAR-2 (bez danych poufnych). POLE 1. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się w wyjaśnieniami.gov. można pobrać ze strony internetowej MF. Postanowienia końcowe Zgodnie z art.eu. Na rok 2005 wykaz organów celnych wyznaczonych przez państwa członkowskie do przyjmowania wniosków o udzielenie wiążącej informacji i jej wydawania opublikowana została w Dzienniku Urzędowym C 224/2004.nia wniosku o wydanie WIT. ul.int/comm/taxation_customs/databases/bti_en. Nazwisko (nazwa) i adres wnioskodawcy: Numer telefonu: Numer faksu (nieobowiązkowy): Identyfikator celny (nieobowiązkowy): POLE 2.2 Inne informacje pisemne odnośnie klasyfikacji taryfowej W odróżnieniu od WIT niewiążące informacje dotyczące klasyfikacji taryfowej udzielanie są w Polsce przez wszystkie Urzędy Celne i nie posiadją mocy prawnej. 650-17-18. 9. faks . 17 Stycznia 49 Kancelaria: tel.pl:7080/taryfa_celna/web/main_PL 8. pod adresem: http://europa.1 Korespondencja na temat WIT-ów W Polsce miejsce składania wniosków o udzielenie wiążącej informacji taryfowej (WIT): Izba Celna w Warszawie. 6 ust.650-12-85 Naczelnik Wydziału: tel. Warszawa ul.gov.eu.mf. zgodnie z załącznikiem 1 B rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r.1 Procedura zasięgania informacji z bazy WIT-ów wystawionych Polsce Wydane przez polską administrację celną WIT-y mogą być przeglądane w trybie konsultacyjnym na stronie internetowej Komisji. Modlińska 4. Załącznik B OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE WIT Poniższe objaśnienia dostarczają szczegółowych informacji dotyczących wypełnie. Procedura zasięgania informacji z bazy 8.8. 5 WKC.mf. Nazwisko (nazwa) i adres otrzymującego WIT: Numer telefonu: 20 . na stronie: http://isztar. przygotowany w edytorze Word. która wystąpiła z wnioskiem do organu celnego o wiążącą informację taryfową. lista organów celnych wyznaczonych przez państwa członkowskie do przyjmowania wniosków o udzielenie wiążącej informacji lub jej wydawania publikowana jest w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich. Pole to należy wypełnić przed przejściem do pola 2. Otrzymujący: (imię i nazwisko lub pełna nazwa oraz adres) (Obowiązkowe) Dla celów wiążącej informacji taryfowej otrzymujący oznacza osobę.php?wysw=4&sgl=2&dzial=400 9. 650-17-17 Wniosek o wydanie WIT.pl/sluzba_celna/index. wnioskodawca oznacza osobę.2 Procedura zasięgania informacji z bazy WIT-ów wystawionych w innym kraju członkowskim Podobnie. Wnioskodawca: (imię i nazwisko lub pełna nazwa oraz adres) (Obowiązkowe) Dla celów wiążącej informacji taryfowej.

poprzedzony kodem ISO kraju.nych państwach członkowskich. W przeciwnym razie należy pozostawić wolne miejsce i przejść do pola 5. Pole należy wypełnić w przypadku jeżeli okres ważności WIT już upłynął (bądź upłynie wkrótce) i zachodzi potrzeba powtórnego wydania WIT. Próbki itp. znak handlowy. 21 . Ponadto należy wskazać. Agent lub przedstawiciel: (imię i nazwisko oraz adres) (Nieobowiązkowe) Powinno być wypełnione.nie znaku "x" w odpowiednim polu /WIT może być wydana tylko dla nomenklatury opartej na Zharmonizowanym Systemie Oznaczania i Kodowania Towarów (HS)/.danych dla innych osób. Nazwa handlowa i informacje dodatkowe (Nieobowiązkowe) Należy podać wszelkie szczegóły. Nomenklatura celna (Obowiązkowe) Należy zaznaczyć. W przeciwnym razie należy po. które z informacji dostarczonych zgodnie z polem 10. mo. przez wstawie. numer modelu towaru. jak należy dys. Ponadto można wskazać. POLE 8. POLE 6. POLE 9. Opis towaru (Obowiązkowe) Należy dostarczyć szczegółowy opis towaru.ministrację (albo które mogą być otrzymane). który w sprawach eksportu/importu. Inne wnioski o udzielenie WIT i inne otrzymane WIT-y (Obowiązkowe) Należy podać szczegóły dotyczące innych wniosków o wydanie WIT (dla identycznych lub podobnych towarów). w jakiej nomenklaturze towar ma być sklasyfikowany. (Obowiązkowe) Należy podać wszystkie dane o WIT -ach na identyczne lub podobne towary. Kraj złożenia wniosku: należy wprowadzić kod ISO odpowiedniego kraju (patrz przypis 1) Miejsce wniosku: właściwy urząd celny Data wniosku: Numer ewidencyjny WIT: jak w polu 4 Data początku ważności: data wydania WIT Kod nomenklatury: POLE 12. Numer ewidencyjny WIT: należy wprowadzić numer ewidencyjny WIT. czy wniosek odnosi się do faktycznie planowanej transakcji im. nadany przez organ celny. POLE 10.ponować załączonymi próbkami. Ważna od: Kod nomenklatury: POLE 5. wy.nia agenta celnego lub przedstawiciela. pod którym towar powinien być sklasyfikowany. Nazwisko i adres agenta lub przedstawiciela: Numer telefonu: Numer faksu (nieobowiązkowy): Identyfikator celny (nieobowiązkowy:) POLE 4. powinny być traktowane jako poufne. pozwalający na jego identyfikację i ustalenie klasyfikacji w nomenklaturze celnej oraz podać szczegóły dotyczące składu towaru gdy jest od tego uzależniona klasyfikacja. Rodzaj transakcji (Obowiązkowe) Należy wskazać. bę. złożonych przez otrzymującego w in. która utraciła lub utraci ważność. jedynie w przypadku gdy zachodzi potrzeba mianowa. które powinny być traktowane jako poufne np. poprzez wstawienie znaku "x" w odpowiednim polu POLE 7.dzie przedkładał WIT w imieniu otrzymującego. (Nieobowiązkowe) Należy zaznaczyć właściwy element dołączony do wniosku. wpisując znak "x" w odpowiednim polu (polach).Numer faksu (nieobowiązkowy): Identyfikator celny (nieobowiązkowy): POLE 3. Przewidywana klasyfikacja (Obowiązkowe) Należy wskazać kod nomenklatury celnej.zostawić puste miejsce i przejść do pola 4. Wszelkie szczegóły. Powtórne wydanie WIT (Nieobowiązkowe) Wiążąca informacja taryfowa jest ważna przez 6 lat od daty wydania. POLE 11.gące być uważane za poufne powinny być wprowadzone do pola 9. w którym WIT została wydana (lista Krajowych Kodów ISO znajduje się w przypisie 1).portowej lub eksportowej. niniejszego wniosku lub otrzymanych przez ad.

Przypis 1 Krajowe Kody ISO: AT = Austria. FI = Finlan. LU = Luksemburg. HU = Węgry. BE = Belgia. GB (UK) = Wielka Brytania (Zjednoczone Królestwo). NL = Holandia. SE = Szwecja. GR = Grecja. ES = Hiszpania. PT = Portugalia. PL = Pol. DE = Niemcy.dia. SK = Słowacja Do użytku służbowego Pole jest przeznaczone wyłącznie na wpisy dokonywane przez organ celny 22 .Kraj wydający: jak w polu 11 Numer ewidencyjny WIT: jak w polu 4 Data początku ważności: jak w polu 11 Kod nomenklatury: POLE 13. LV = Łotwa. LT = Litwa. DK = Dania. IT = Włochy. Wszystkie oddzielnie dołączane karty powinny być również podpisane i datowane. ML = Malta. IE = Irlandia. CZ = Czechy. CY = Cypr. FR = Francja. Data i podpis (Obowiązkowe) Po sprawdzeniu wniosku pod względem dokładności i kompletności należy złożyć podpis i wstawić datę.ska. SI = Słowenia. EE= Estonia.

23 .

utworzony w celu zapewnienia wspólnego rynku. ze swobodnym przepływem ludzi. Polska przyjęła Wspólną Taryfę Celną.Szczególne środki Wspólnotowe określone w artykule 2 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2658/87.Sekcja III . Informacje ogólne 2.Uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na rodzaj towaru : Załącznik 8 . które kwalifikują się do bezcłowego traktowania (Załączniki 3 do 6).Towary nienadające się do spożycia (wykaz substancji skażających) Załącznik 9 -Świadectwa ZAŁĄCZNIK II . Wspólna Taryfa Celna Przystępując do Unii Europejskiej.int/comm/taxation_customs/dds/pl/tarhome.Sekcja I .Kontyngenty taryfowe: Załącznik 7 . autonomiczne i jednostki miar) Część trzecia .6. 24 .00. 2. .Tabela stawek celnych (obejmuje Scaloną Nomenklaturę.20 ust. ze zmianami. Obowiązująca w UE Wspólna Taryfa Celna wprowadzona została rozporządzeniem Rady (EWG) No 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej.Załączniki taryfowe: .3 Kodeksu celnego UE . Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich (TARIC) . dla podmiotów prywatnych i administracji Państw trzecich poprzez codzienne aktualizacje na stronie internetowej DG TAXUD.Sekcja II . dla których ma zastosowanie cena wejściowa.00 Taryfa Celna 1. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (OJ L 256 z 07. które mają zostać otwarte przez władze wspólnotowe . kapitału. . Swobodny przepływ towarów to między innymi unia celna. towarów i usług.Rozporządzenie Rady nr 2913/92 z 12 października 1992 r.2 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z 23 lipca 1987r. Podstawa prawna Zgodnie z art.Kontyngenty taryfowe WTO.).09.2. Wprowadzenie Unia Europejska to ścisły związek niezależnych państw. Taryfa ta obejmuje regulacje taryfowe autonomiczne oraz wynikające z zobowiązań Unii Europejskiej wobec Światowej Organizacji Handlu (WTO) i składa się z następujących części: ZAŁĄCZNIK I . stawki konwencyjne. 2.Sekcja IV . Przeglądarka bazy danych TARIC dostępna jest we wszystkich językach krajów członkowskich pod adresem: http://www.ustanawiana jest na podstawie art.Przepisy wstępne Część druga .Elementy rolne (EA).htm 2.1987r. Udostępniana jest do powszechnego użytku.Produkty.Załączniki rolne: Załącznik 1 . Załącznik 2 .eu.Wykaz substancji farmaceutycznych. dodatkowe cło za cukier (ADS/Z) oraz dodatkowe cło za mąkę (ADF/M). Podstawową zasadą unii celnej jest stosowanie wspólnej taryfy celnej w handlu zagranicznym oraz brak należności celnych w handlu pomiędzy krajami członkowskimi.europa.3.NOMENKLATURA SCALONA: Część pierwsza .1.

poz. Wspólna Taryfa Celna (WTC) ustanowiona została rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z 23 lipca 1987r.9 i 12 tego rozporządzenia. które z kolei uszeregowane zostały w 21 sekcjach: Tabela 1.1 Budowa Systemu Zharmonizowanego System Zharmonizowany (HS) jest wykazem towarów lub grup towarowych. preferencyjne środki taryfowe przyjęte jednostronnie przez Wspólnotę w odniesieniu do niektórych krajów.1. Nr 11. Nomenklatura we Wspólnej Taryfie celnej 3.z 1997r. statystyce jak i transporcie. Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich (TARIC) . która jest oparta na Scalonej Nomenklaturze lub która dodaje dalsze jej podpodziały i została ustanowiona odrębnymi postanowieniami Wspólnoty. 3. Nomenklatura HS. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej i co roku.do końca października musi być opublikowana nowa wersja obowiązująca od 1 stycznia roku następnego. Od 1 stycznia 2005 roku obowiązuje rozporządzenie Komisji (WE) No 1810/2004 z dnia 7 września 2004.62). zawierającym klasyfikację tych towarów w układzie 4-cyfrowych pozycji. stawki i inne elementy poboru mające zastosowanie do towarów objętych CN odnośnie: ceł. zawiera około 5019 towarów lub grup towarowych określonych 6-cyfrowym kodem wraz z niezbędnymi definicjami i przepisami zapewniającymi jednolitość interpretacji i stosowania. sporządzoną pod auspicjami Rady Współpracy Celnej w Brukseli dnia 14 czerwca 1983 roku. w celu zastosowania w obrocie towarowym środków taryfowych. grup krajów lub terytoriów. inne środki taryfowe przewidziane innymi przepisami wspólnotowymi.62). w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej.1. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) No 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. z rozbiciem na 6-cyfrowe podpozycje.opracowywana (utrzymywana) jest przez DG TAXUD na podstawie art.Nr L 327 z 30 października 2004r. która przeznaczona jest do użytku zarówno w handlu międzynarodowym. Unia Europejska jest stroną tej Konwencji od 1 stycznia 1988r. System Zharmonizowany System Zharmonizowany (ang. autonomiczne zawieszenia. poz. na podstawie art. należności przywozowych ustanowionych w ramach wspólnej polityki rolnej. (Polska jest stroną tej Konwencji od 1 stycznia 1996 roku . Harmonised System . preferencyjne środki taryfowe określone w umowach zawartych przez Wspólnotę z niektórymi krajami lub grupami krajów. Nr 11. Struktura Systemu Zharmonizowanego Wyszczególnienie Komentarz Ogólne Reguły Interpretacji Systemu Zharmonizowanego 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Systemu Zharmonizowanego .na początku działu uwagi do danego działu Sekcja Towary uszeregowane zostały w 21 sekcjach Dział Towary uszeregowane zostały w 97 działach Na początku sekcji uwagi do wszystkich działów danej 25 .2 Rozporządzenia Rady (EEC) nr 2658/87 z 23 lipca 1987r. z 1997r.w części wstępnej Nomenklatury Systemu Zharmonizowanego Uwagi do sekcji i działów oraz uwagi do podpozycji sekcji. (Dz.skrót HS) został wprowadzony w życie Międzynarodową Konwencją w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania towarów. 3.).każdą inną nomenklaturę. zaś działy 98 i 99 do specjalnego użytku przez strony Konwencji).U.Taryfa Celna Wspólnot Europejskich obejmuje: Scaloną Nomenklaturę (CN).U.U. zmieniany jest załącznik (obejmujący WTC) do tego rozporządzenia .Dz. Dla potrzeb klasyfikacji taryfowej System Zharmonizowany podaje 1241 pozycji towarowych zgrupowanych w 97 działach (dział 77 został zarezerwowany do przyszłego zastosowania w ramach Systemu.

medyczne lub chirurgiczne. zegary i zegarki.4-cyfrowa pozycja + 2 cyfry (dla podpozycji w ramach danej pozycji) Tabela 2. wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny Sekcja X Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego. części i akcesoria Artykuły różne Dzieła sztuki. a dwie następne miejsce danej pozycji w dziale Podpozycja (kod HS) Każda podpozycja określona została 6-cyfrowym kodem . gotowe tłuszcze jadalne. ich części.Pozycja Każda pozycja określona została 4-cyfrowym kodem . skóry wyprawione. miki lub podobnych materiałów. szpicruty i ich części. wyroby siodlarskie i rymarskie. parasole. Podział na sekcje Sekcja I Zwierzęta żywe. z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania. precyzyjne. sztuczne kwiaty. sprzęt elektryczny. wyroby ceramiczne. kinematograficzne.dwie pierwsze cyfry oznaczają numer działu. laski. preparowane pióra i artykuły z nich. monety Sekcja XV Metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych Sekcja XVI Maszyny i urządzenia mechaniczne. bicze. alkohole i ocet. papier lub tektura. kauczuk i artykuły z kauczuku Sekcja VIII Skóry i skórki surowe. metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich. artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników) Sekcja IX Drewno i artykuły z drewna. urządzenia do odtwarzania i rejestracji dźwięku. produkty pochodzenia zwierzęcego Sekcja II Produkty pochodzenia roślinnego Sekcja III Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu. gipsu. instrumenty muzyczne. tytoń i przemysłowe namiastki Produkty mineralne Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych Tworzywa sztuczne i artykuły z nich. torebki i podobne pojemniki. korek i artykuły z korka. woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego Sekcja IV tytoniu Sekcja V Sekcja VI Sekcja VII Gotowe artykuły spożywcze. węgiel drzewny. stołki myśliwskie. napoje bezalkoholowe. statki powietrzne. optyczne. pomiarowe. cementu. wyroby ze słomy. kontrolne. przedmioty kolekcjonerskie i antyki Tabela 3. Budowa jednego działu w Systemie Zharmonizowanym . jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe Sekcja XVIII Przyrządy i aparatura.na przykładzie działu 18 Pozycja 18 Podpozycja Opis Kakao i przetwory z kakao 26 . parasole przeciwsłoneczne. z odzysku (makulatura i odpady). urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz ich części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń Sekcja XVII Pojazdy. artykuły z włosów ludzkich Sekcja XIII Artykuły z kamieni. sztuczna biżuteria. artykuły podróżne. papier i tektura oraz artykuły z nich Sekcja XI Materiały i artykuły włókiennicze Sekcja XII Obuwie. ich części i akcesoria Sekcja XIX Sekcja XX Sekcja XXI Broń i amunicja. skóry futerkowe i artykuły z nich. szkło i wyroby ze szkła Sekcja XIV Perły naturalne lub hodowlane. fotograficzne. nakrycia głowy. kamienie szlachetne lub półszlachetne. azbestu. metale szlachetne.

.3 tej Konwencji.1. 3.. zaczynając od surowców.funkcjonowała w polskiej taryfie celnej od 1991 r. z jednej strony.. wraz z technicznym opisem i praktycznymi wskazówkami dla ich identyfikacji. Struktura jednej pozycji w Nomenklaturze Scalonej 27 . tabliczkach lub batonach. 3. która informuje. korzystać z następnych reguł. półwyrobów. które stanowią jego oficjalną interpretację. bez nadzienia Pozostałe wyroby 3. nadziewane Pozostałe w blokach. a zatem na mocy art. gdy jest to niemożliwe. Jako unia celna i ekonomiczna (jak też każde z jej państw członkowskich oddzielnie). Pozostałe w blokach. System Zharmonizowany zawiera również Ogólne Reguły Interpretacji Zharmonizowanego Systemu oraz uwagi do sekcji i działów.2.1801 1802 1803 1804 1805 1806 - 1803 10 1803 20 1806 10 1806 20 1806 31 1806 32 1806 90 Ziarna kakao. Nomenklatura Scalona . do poziomu sześciu znaków musi zachodzić pełna zgodność Nomenklatury Scalonej z Systemem Zharmonizowanym. tabliczkach lub batonach. Uwagi te zawierają szczegółowe informacje co do zakresu poszczególnych pozycji lub podpozycji. W celu ustalenia prawidłowego kodu należy w pierwszej kolejności kierować się Ogólnymi Regułami Interpretacji Nomenklatury Systemu Zharmonizowanego. Najważniejszą z nich jest reguła 1.o ile jest to możliwe.2. o masie większej niż 2 kg lub.. aż do wyrobów gotowych. podają listę towarów włączonych lub wyłączonych. jest Stroną Konwencji HS. a następnie z Not Wyjaśniających.. Nomenklatura Scalona Unia Europejska stosuje w Taryfie celnej Nomenklaturę Scaloną.2 Wyjaśnienia i klasyfikacja taryfowa Przy klasyfikacji towarów w Systemie Zharmonizowanym przyjęto ogólną zasadę uszeregowania ich według stopnia przetworzenia. na mocy Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską. z drugiej strony. a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami członkowskimi. Oprócz wykazu towarów. kakaowe Proszek kakaowy niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao: Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego Pozostałe przetwory w blokach. łupiny. całe lub łamane. tłuszcz i olej. Ich celem jest zapewnienie jednolitej interpretacji prawnej Systemu i właściwej identyfikacji poszczególnych towarów. surowe lub palone Łuski kakao. od 2. Ponadto Rada Współpracy Celnej wydała w odrębnej publikacji Noty Wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego. że dla celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalić zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji i działu i dopiero wówczas. do 6..1 Budowa Nomenklatury Scalonej Tabela 4. nawet odtłuszczona: Nieodtłuszczona Odtłuszczona całkowicie lub częściowo Masło. Scalona Nomenklatura jest więc 8-znakowym rozwinięciem Systemu Zharmonizowanego. przy zachowaniu kolejności . produktów nieprzetworzonych. warunkującej poprawne ich zaklasyfikowanie do konkretnych pozycji lub podpozycji taryfowych. tabliczkach lub batonach. osłonki i pozostałe odpady kakao Pasta kakaowa. należy. a także uwagi do podpozycji.

3. bądź w mieszaninie lub w połączeniu z innymi materiałami lub substancjami.Kod 0104 0104 10 Owce: 0104 10 10 0104 10 30 0104 10 80 0104 20 Kozy: 0104 20 10 0104 20 90 Opis Owce i kozy. Ogólne reguły dotyczące ceł C.1. parametry fizyko-chemiczne oraz sprawozdania z badań próbek towarów. zmieniającym rozporządzenie Rady (EEC) No 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. znajdującego się w stanie niezmontowanym lub rozmontowanym.Nr L 281) i obejmują: A. Klasyfikowanie wyrobów stanowiących mieszaniny lub składających się z różnych materiałów lub substancji należy ustalać według zasad określonych w regule 3. żywe: Zwierzęta hodowlane czystej krwi Pozostałe: Jagnięta (do jednego roku życia) Pozostałe Zwierzęta hodowlane czystej krwi Pozostałe Komentarz pozycja HS podpozycja HS kod CN kod CN kod CN podpozycja HS kod CN kod CN 4.Tytuły sekcji. Informacje te dotyczą także wyrobu kompletnego lub gotowego (oraz wyrobu uważanego za taki w myśl postanowień niniejszej reguły). o ile nie są one sprzeczne z treścią powyższych pozycji i uwag.zastosowanie odpowiedniej pozycji lub podpozycji wyznaczane jest przede wszystkim na podstawie brzmienia pozycjii lub podpozycji oraz uwag do sekcji. 28 . pozycje te należy uważać za równorzędne. b) Wszelkie informacje zawarte w treści pozycji o materiale lub substancji odnoszą się do tego materiału lub substancji bądź w stanie czystym. Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej B. zgodnie z następującymi regułami: 2. działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. że posiada on zasadniczy charakter wyrobu kompletnego lub gotowego.Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej Klasyfikacji taryfowej towarów w Taryfie celnej dokonuje się na podstawie ściśle określonych zasad (Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej) . Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury jak i do ceł 4. Jeżeli stosując regułę 2 (b) lub z innego powodu towary pozornie mogą być klasyfikowane do dwu lub więcej pozycji. nawet gdy jedna z nich określa dany wyrób w sposób bardziej szczegółowy lub bardziej pełny. Ogólne reguły we Wspólnej Taryfie Celnej Ogólne Reguły podane są w rozporządzeniu Komisji (WE) No 1810/2004 z dnia 7 września 2004r. pozycji lub podpozycji oraz wszelkich dostępnych danych dotyczących produktu. klasyfikacji dokonać należy w sposób następujący: a) pozycja określająca towar w sposób najbardziej szczegółowy ma pierwszeństwo przed pozycjami określającymi towar w sposób bardziej ogólny. pod warunkiem. Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze Scalonej podlega następującym regułom: 1.U. a) Wszelkie informacje o wyrobie zawarte w treści pozycji dotyczą wyrobu niekompletnego lub niegotowego. dla celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz. W przypadku gdy dwie lub więcej pozycji odnosi się tylko do części materiałów czy substancji zawartych w mieszaninie lub w wyrobie złożonym albo tylko do części towarów w zestawach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej. Również każda informacja o wyrobach z określonego materiału lub substancji odnosi się także do wyrobów wykonanych w całości lub w części z tego materiału lub substancji. działów. takich jak certyfikaty określające skład surowcowy.

Oprócz powyższych postanowień. Odpowiednie uwagi do sekcji i działów mają zastosowanie również do tej reguły. Postanowienie to nie ma jednak zastosowania. 4. 4.1 nie ma zastosowania w przypadku gdy przewidziane są specyficzne autonomiczne stawki celne dla towarów pochodzących z niektórych państw lub w przypadku. że cło specyficzne. jeżeli opakowania nadają się w sposób oczywisty do ponownego użytku. jeżeli ich zastosowanie jest uzasadnione prawem wspólnotowym. musi być liczony w następujący sposób: 29 . napój o procentowej objętości alkoholu wynoszącej 40%. instrumentów muzycznych. broni. które są Umawiającymi się Stronami Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu lub z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy zawierające klauzulę najwyższego uprzywilejowania. przywożonych z dowolnego państwa trzeciego. wskazuje. obowiązującej do 30 kwietnia 2004r. ich treść pozostaje taka sama jak była w polskiej Taryfie celnej. nie wykluczają stosowania przez Państwa Członkowskie stawek celnych innych niż te zawarte we Wspólnej Taryfie Celnej. b) z zastrzeżeniem postanowień zawartych w regule 5 (a). mają zastosowanie od 1 stycznia 2004r. Stawki celne mające zastosowanie do przywożonych towarów pochodzących z państw. przedstawione w formie przypisu. c) jeżeli nie można przeprowadzić klasyfikacji według zasad określonych w regule 3 (a) lub (b). 2.b) do wyrobów stanowiących mieszaniny wyrobów składających się z różnych materiałów lub wytworzonych z różnych komponentów oraz wyrobów stanowiących komplety do sprzedaży detalicznej. 5. przyborów kreślarskich. symbol "EUR/% vol/hl" oznacza. jeżeli są zazwyczaj stosowane do tego rodzaju towarów. A zatem. że maksymalna stawka celna składa się ze stawki ad valorem powiększonej o cło dodatkowe dla niektórych rodzajów cukru lub za mąkę. że towary nim oznaczone są obciążone "elementem rolnym" ustalonym zgodnie z załącznikiem 1 do rozporządzenia Komisji (1810/2004). naszyjników oraz podobne opakowania. w odniesieniu do niżej wymienionych wyrobów należy stosować następujące reguły: a) futerały do aparatów fotograficznych. tabeli stawek celnych. Reguły tej jednak nie stosuje się do opakowań. należy klasyfikować razem z wyrobami. opakowania i pojemniki opakowaniowe. Symbol "AD S/Z" lub "AD F/M" w działach od 17. Symbol "EA" wskazuje. powinny być klasyfikowane do pozycji odpowiednich dla towarów. Ust. są stawkami konwencyjnymi wskazanymi w kolumnie 3. 3. Konwencyjne stawki celne przedstawione w kolumnie 3. W dziale 22. do których są przeznaczone. należy stosować pozycję. 6. Jeżeli autonomiczne stawki celne są niższe niż stawki konwencyjne. które całemu wyrobowi nadają zasadniczy charakter. 4. należy stosować pozycję obejmującą materiał lub komponent decydujący o zasadniczym charakterze wyrobu. do których są najbardziej zbliżone. jeżeli takie kryterium jest możliwe do zastosowania. specjalnie dostosowane do przechowywania wyrobów lub ich kompletów. jeżeli treść tych uwag nie stanowi inaczej. wyrażone w euro. Klasyfikacja towarów do podpozycji tej samej pozycji powinna być przeprowadzona zgodnie z ich treścią i uwagami do nich.2. i 2. 7. Komentarz Ogólne Reguły nie uległy zmianom. 5. O ile z kontekstu nie wynika inaczej. mają zastosowanie stawki autonomiczne. że tylko podpozycje na tym samym poziomie mogą być porównywane. z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z powyższych reguł. których klasyfikacja w myśl reguły 3 (a) nie może być przeprowadzona. To cło dodatkowe ustalane jest zgodnie z postanowieniami załącznika 1. stosując zasadę. 6. nadające się do długotrwałego użytkowania i występujące z wyrobami. gdy preferencyjne stawki celne są stosowane zgodnie z umowami. musi być obliczane za każdą procentową objętość alkoholu za hektolitr. która w kolejności numerycznej jest ostatnia z pozycji możliwych do zastosowania. Ogólne reguły dotyczące stawek celnych 1. Towary. Ust. gdy są one normalnie z nimi sprzedawane. należy klasyfikować razem z tymi towarami. Cła wyrażone w postaci stawek procentowych są cłami ad valorem. te stawki konwencyjne mają zastosowanie do towarów innych niż te wskazane powyżej. które nie mogą być klasyfikowane zgodnie z powyższymi regułami.1. do 19.

30 . towary należy klasyfikować do kodu CN odnoszącego się do ich przeznaczenia. cła specyficznego oraz wskazują na możliwość stosowania przez Państwa Członkowskie innych opłat. W przypadku towarów podlegających opłacie za masę oraz masy.10. Dodatkowo. na przykład "9 EUR/hl" i wówczas należy zastosować wyższe z tych dwóch ceł. innych niż uczestniczące Państwa Członkowskie zdefiniowane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 974/98 (zwanych dalej "nieuczestniczącymi Państwami Członkowskimi"). że cło obliczane na podstawie powyższej zasady musi być porównane z cłem minimalnym. w przypadku jeżeli wskazana jest wartość minimalna (MIN). gdy cło przywozowe nie jest niższe.6 EUR/% vol/hl MIN 9 EUR/hl"."1 EUR/% vol/hl" = 1 EUR × 40 .cło w wysokości 40 EUR za hektolitr.291-300 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 (Dz. L 253 z 11.in. niż to. a art. na podstawie których ustalony został zakres poszczególnych pozycji lub podpozycji. wyrażonych w formie przypisu.18 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92. Równowartość euro w walutach krajowych Państw Członkowskich. w przypadku ich nałożenia wg masy. w odniesieniu do których definiowany jest zakres niektórych pozycji lub podpozycji przyjmuje się: a) w przypadku odniesienia do "masy brutto". przewidzianych w prawie wspólnotowym. masę samych towarów bez jakichkolwiek materiałów opakowaniowych i pojemników opakowaniowych. 3. a dane towary należy klasyfikować do kodu CN odnoszącego się do ich przeznaczenia. 4. niż ustanowione we Wspólnej Taryfie Celnej."1 EUR/% vol/hl + 5 EUR/hl" = 1 EUR × 40 plus 5 EUR . przepisy dotyczące wartości celnej. omawiają uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na przeznaczenie towarów (towary dopuszczone do wolnego obrotu z zastosowaniem preferencji taryfowych bądź obniżonej lub zerowej stawki celnej ze względu na ich szczególne przeznaczenie).cło w wysokości 45 EUR za hektolitr. następujące kwestie: przepisy dotyczące wartości celnej związanej z wymiarem cła dla niektórych towarów (oprócz wartości dla wymiaru cła ad valorem. będą stosowane dla ustalenia wartości. lub . oznacza to.. zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 82/97 Parlamentu Europejskiego i Rady. przepisy dotyczące wartości celnej będą również stosowane dla ustalenia wartości. O ile nie przewidziano inaczej.3. 4. które w innym przypadku miałoby zastosowanie do towarów. które w innym przypadku miałoby zastosowanie do towarów. niż to. wprowadzają definicje "masy netto" i "masy brutto". b) w przypadku odniesienia do "masy netto" lub po prostu do "masy" bez wyszczególnienia. 2. Towary zakwalifikowane do uprzywilejowanego traktowania taryfowego ze względu na ich końcowe przeznaczenie: Jeżeli cło przywozowe mające zastosowanie na mocy porozumień w sprawie końcowego użycia towarów o szczególnym przeznaczeniu nie jest niższe. Ponadto podają przykłady obliczania cła dodatkowego. na podstawie których został ustalony zakres poszczególnych pozycji lub podpozycji). Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury jak i do ceł Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury jak i do ceł obejmują następujące przepisy: 1. Nie mają zastosowania przepisy dotyczące pozwoleń i szczególnego dozoru celnego (art. należy ustalać zgodnie z art. podlegających opłatom celnym. na przykład "1.291-300 przepisów wykonawczych Wspólnoty) w sytuacji. Komentarz Ogólne reguły dotyczące ceł określają stosowanie stawek konwencyjnych dla państw trzecich (kolumna 3 tabeli stawek celnych) oraz stawek autonomicznych. oprócz wartości dla wymiaru cła ad valorem.U. łączną masę towarów oraz wszystkich materiałów opakowaniowych i pojemników opakowaniowych. Komentarz Powyżej przytoczone przepisy regulują m.1993) nie mają zastosowania.

(iv) półprodukty farmaceutyczne. wyszczególnionych w załączonym do rozporządzenia wykazie (pozycje: 8901. Przepisy szczególne 5. pod warunkiem wypełnienia postanowień przepisów wspólnotowych (art. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 6. 5. a które nie mogą być klasyfikowane do tych samych 6-cyfrowych podpozycji HS jak odpowiednia substancja INN.pozwolenia i szczególny dozór celny). pod warunkiem. naziemnych samolotów szkolnych do latania i ich części. Uprzywilejowane traktowanie z uwagi na rodzaj towarów Uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na rodzaj udzielane jest w odniesieniu do: towarów nienadających się do spożycia. Stawki celne zostają zawieszone również w odniesieniu do towarów przeznaczonych do włączenia do platform wiertniczych i produkcyjnych (ex 8430 49 i 8905 20 ). kable i złącza.291-300 Przepisów Wykonawczych . wina Tokaj. 5. (iii) sole.8903. że takie produkty mogą być klasyfikowane do tych samych 6-cyfrowych podpozycji HS jak odpowiednia INN. niektórych rodzajów świeżych winogron stołowych. jachty. niekonfekcjonowanej. które zostały opisane poprzez połączenie tych INN-ów z ww..10. 31 . statki rybackie. Produkty farmaceutyczne Zwolnienie z cła przewidziane jest w odniesieniu do produktów farmaceutycznych następujących kategorii: (i) substancje farmaceutyczne objęte numerami CAS (numerami rejestru chemicznej służby informacyjnej) oraz międzynarodowymi niezastrzeżonymi nazwami (INN-ami) wymienionymi w Załączniku 3 do Rozporządzenia Komisji Nr 1810/2004 (Dz. .cywilnych statków powietrznych.00.1. Nr L 327). ligazy młynarskiej. fondue z sera. rury. konserwacji lub przebudowy oraz w odniesieniu do towarów przeznaczonych do umieszczenia w takich statkach lub do ich wyposażenia. innymi: paliwo silnikowe. do użytku cywilnego. związki stosowane do produkcji gotowych produktów farmaceutycznych objętych numerami CAS i ich chemicznymi nazwami. estry i wodziany INN-ów wymienionych w Załączniku 5.8904. (ii) sole. w celach ich budowy.10. statki. nasion. Rozporządzenia.5.U.2. Towary przeznaczone do niektórych kategorii statków. gaz.8905. przebudowy itp.4.8906 Taryfy celnej). Cywilne statki powietrzne i towary do stosowania w cywilnych statkach powietrznych Przepisy przewidują zwolnienie z cła: . pchacze oraz platformy wiertnicze lub produkcyjne). Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 6. tj. Załącznika 3 z przedrostkami lub przyrostkami z Załącznika 4.10. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 6. które są przeznaczone dla jednostek pływających (liniowce pasażerskie.291 do 300 Przepisów Wykonawczych). estry i wodziany substancji INN. 5. do ww. holowniki.8902.00. przewody. Zawieszenia podlegają warunkom ustanowionym w przepisach wspólnotowych odnoszących się do zasad kontroli celnej wykorzystania takich towarów (art. naprawy. Towary te to m. konserwacji. wymienionymi w Załączniku 6. tytoniu i saletry. smary. łodzi i podobnych jednostek pływających oraz platform wiertniczych lub produkcyjnych Przepisy szczególne przewidują zawieszenia cła w stosunku do niektórych towarów.3.niektórych towarów do stosowania w tych statkach w celach naprawy.00.

7. Cła w przywozie Stawka celna konwencyjna Obowiązuje na towary importowane pochodzące z krajów będących Umawiającymi się Stronami Układu GATT lub z którymi UE zawarła umowy zawierające Klauzulę Największego Uprzywilejowania KNU. Elementy Wspólnej Polityki Rolnej W 2005 r. określone w art. zmieniającym Aneks I do Rozporządzenia Rady (EWG) w sprawie Nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Cła antydumpingowe i wyrównawcze 6. skrobi/glukozy i sacharozy(cukru inwertowanego) izoglukozy (Tabela Meursing). Elektroniczną bazą danych obejmującą taryfę wspólnotową i prawodawstwo handlowe UE jest TARIC. białka mleka. +AD FM . Sekcja I .+ element rolny.U. Nr L 327). Odpowiednie wysokości elementów rolnych i ceł dodatkowych na cukier i mąkę są opisane za pomocą kodów dodatkowych 7000 . Główne zadanie TARIC to automatyczna transmisja ustawodawstwa UE do administracji krajowych Państw Członkowskich. Załącznik 1.7999 określonych poprzez zawartość w danym towarze: tłuszczu mleka. Środki w TARIC Środki wspólnotowe zawarte w TARIC.1.U.TARIC Unie celne lub strefy wolnego handlu z Państwami trzecimi jak również polityka handlowa są określone na poziomie Wspólnoty.2. Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich .1.6.+ dodatkowe cło za mąkę.DG Podatki i Unia Celna. Stawka celna autonomiczna UE ma prawo do podejmowania decyzji w sprawie autonomicznych stawek celnych. Państwa Członkowskie wykorzystują te dane także przy publikowaniu swoich własnych taryf użytkowych. W Polsce dane TARIC są transmitowane do systemu ISZTAR. Opłaty wyrównawcze 7.2 rozporządzenia (EWG) NR 2658/87 to: 1.+ dodatkowe cło za cukier.Załączniki rolne. Aktualnie obowiązujące elementy rolne dla krajów trzecich i cła dodatkowe na cukier i mąkę przedstawione są w Części trzeciej . 7.4. do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1810/2004 (Dz. Państwa Członkowskie otrzymują przepisy ustawodawcze w formacie elektronicznym i wykorzystują te dane głównie do uzupełnienia swoich krajowych systemów odpraw celnych. Wszystkie akty prawne z tym związane ustanawiane są przez Komisję i na Komisji spoczywa odpowiedzialność za właściwe stosowanie postanowień tych aktów. Preferencje taryfowe (włączając kontyngenty i plafony) 4. Środki we Wspólnej Taryfie celnej 6. zarządzany przez Komisję Europejską . Stawki te przedstawiane są w przypisach do Nomenklatury Scalonej (CN) i powiązane są z kodami tylko do poziomu ósmej cyfry (kod CN). +AD SZ . Przykład Rozporządzenie Komisji (WE) 1810/2004 (DZ. System ogólnych preferencji taryfowych mających zastosowanie do krajów rozwijających się 5.L 327) Kod CN 3206 49 10 .U. Elementy rolne 32 .9 (1) (1) Stawka celna autonomiczna: bez cła 6. Stawki te przedstawione są w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1810/2004 z 7 września 2004r. Zawieszenia taryfowe 2. Kontyngenty taryfowe 3.Załączniki Taryfowe. Nr L 327) i przypisane są tylko do kodów na poziomie ósmej cyfry (kod CN). Elementy rolne i dodatkowe cła za cukier i mąkę oznaczane są w wyrażeniu stawki w następujący sposób: + EA .

Ograniczenia przywozowe 12. Kodowanie środków Typy środków stosowane w TARIC UE. które zawarte są w ISZTAR 2 . nie jest wystarczająco szczegółowa. W Tabeli podano również środki krajowe (dotyczące podatku VAT. Zakazy wywozu 15. zależnie od potrzeb legislacyjnych. są "dodawane" do kodów nomenklatury towarowej. gdy nomenklatura towarowa 33 .2. Wartości jednostkowe 9. akcyzowego i krajowych ograniczeń ). że Nomenklatura Scalona. Ceny referencyjne i minimalne 10. w polskim systemie taryfy użytkowej. Jako. stosowana w Taryfie celnej. Oznacza to. Stosuje się je głównie wtedy. Kody dodatkowe są uzupełnieniem kodu TARIC. dla niektórych środków taryfowych.8. że kody dodatkowe stanowią osobną nomenklaturę i mają swoje niezależne opisy.3. Refundacje wywozowe 7.tj. Związek między kodem w nomenklaturze a środkami Nomenklatura towarowa w TARIC Dla właściwej identyfikacji wszystkich środków taryfowych i handlowych w Taric'u stosowana jest 10-cyfrowa nomenklatura. przedstawiono w Tabeli 5. Ograniczenia wywozowe 16. Kody te tworzone mogą być w każdym momencie. 7. Zakazy przywozu 11. Nadzór wywozowy 17. Struktura Kodu Taric przedstawia się następująco: Struktura kodu TARIC i kodu dodatkowego TARIC Kody dodatkowe 10-cyfrowe kody TARIC są dodatkowo uszczegóławiane poprzez system kodów dodatkowych. Uzupełniający mechanizm handlowy 14. 8-cyfrowe kody dzielone są na 10-cyfrowe kody zwane "kodami TARIC". stanowiącej integrację TARIC UE i środków krajowych. Nadzór przywozowy 13.

zmieniające rozporządzenie (EWG) 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (Dz. 10-cyfrowy kod TARI C + 4-znakowy kod dodatkowy TARIC + 4-znakowy kod dodatkowy TARIC + 4-znakowy kod dodatkowy krajowy dla podatku akcyzowego + 4-znakowy kod dodatkowy krajowy dla podatku VAT. TABELA 7.Nr L 366). Dodatkowe kody refundacji eksportowych nie istnieją niezależnie od kodów Scalonej Nomenklatury. Nomenklatura ta składa się z kodu Scalonej Nomenklatury połączonego z 4-cyfrowym kodem zwanym "dodatkowym kodem refundacji wywozowych". dodatkowy kod 2500 oznacza.V001 Komentarz Maksymalnie.X001 Pierwsza duża litera V + 3 cyfry np. Opis towarów przedmiotowej nomenklaturze jest powiązany z 12-cyfrowym kodem powstałym w wyniku kombinacji tych dwóch kodów.2) Pierwsza cyfra lub duża litera + 3 cyfry np. W związku z tym. kodu TARIC stanowią rozszerzenie 8-cyfrowego kodu CN. dla danego towaru mogą być przypisane środki do kodu składającego się z 26 znaków tj. Firmy te są opisywane za pomocą kodów dodatkowych. tak jak cyfry 9. Typowe przykłady stosowania kodów dodatkowych w TARIC: Niektóre cła antydumpingowe odnoszą się do konkretnych firm produkujących i eksportujących towary. również Nomenklatura Refundacji publikowana jest co roku. i 10. W zależności od zawartości tych składników. na liście towarów (poza nomenklaturą towarową). czy też nie.U. Pierwsza litera lub cyfra to rodzaj kodu (np. Od 1 stycznia 2005 roku obowiązuje rozporządzenie Komisji (WE) nr 2199/2004 z dnia 10 grudnia 2004r. Nomenklatura ta wprowadzona została rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87 ustanawiającym nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (Dz.mf. że Scalona Nomenklatura jest zmieniana co roku. tłuszczu mlecznego i biała.Nr L 380). Tak zwane "dodatkowe kody Meursing" opisują szczególny skład surowcowy pewnych produktów rolnych.1 tego rozporządzenia nomenklatura produktów rolnych do celów refundacji wywozowych oparta jest na Nomenklaturze Scalonej. że produkty są objęte listą substancji farmaceutycznych kwalifikujących się do zaniechania poboru należności celnych (Aneksy 3 .U. > Niektóre towary mają szczególne przeznaczenia celne zależnie od tego czy są uwzględnione."A" stosuje się dla antydumpingu").2) Pierwsza duża litera X + 3 cyfry np. TYPY KODÓW DODATKOWYCH i ICH POWIĄZANIA ZE ŚRODKAMI http://www.6 w Taryfie ). 34 . Na przykład. Kody dodatkowe składają się z czterech cyfr lub liter. pobierane są dodatkowe opłaty celne. Z godnie z art.html Nomenklatura refundacji wywozowych Nomenklatura refundacji to specyficzna nomenklatura stosowana przy refundacjach w przypadku wywozu pewnych produktów rolnych. Mogą być tylko traktowane jako rozszerzenie nomenklatury CN. 7111 lub A436 (patrz tabela kodów dodatkowych pkt 7.pl/_files_/sluzba_celna/podrecznik_celny/6_00_00/6_7_3tab. Skład jest przedstawiany w postaci procentowej zawartości sacharozy.gov.musi być bardziej uszczegółowiona a niecelowe jest dokonywanie podziałów samych kodów nomenklatury towarowej. 2500 lub A436 (patrz tabela kodów dodatkowych pkt 7. skrobi. Struktura kodu Taric dla środka Kod dodatkowego Pozycja HS (Systemu Zharmonizowanego) Podpozycja HS podpozycja CN (Scalonej Nomenklatury) Kod-Taric kod dodatkowy Taric Kod dodatkowy Taric Kod dodatkowy krajowy (dla podatku akcyzowego) Kod dodatkowy krajowy (dla podatku VAT) Ilość znaków 1-4 5-6 7-8 9-10 11-14 15-18 19-22 23-26 Komentarz 4 cyfry 2 cyfry 2 cyfry 2 cyfry Pierwsza cyfra lub duża litera + 3 cyfry np. Kod towarowy na takiej liście przyjmuje formę kodu dodatkowego.

5.załącznik do rozporządzenia w sprawie GSP. Stosowanie takich obniżonych stawek celnych jest uzależnione od przedstawienia odpowiedniego dokumentu pochodzenia (EUR.1 /ATR w przypadku Turcji)/ ub deklaracji na fakturze).załącznik do rozporządzenia w sprawie GSP.1. Ponieważ przyznawane są różne obniżki w zależności od tego czy kraje korzystają ze wspólnych czy też szczególnych uzgodnień (patrz Załącznik I do rozporządzenia 2501/2001) utworzono różne grupy krajów. L 273) lub kody grup krajów.Umowa pomiędzy UE a Meksykiem Kod TARIC 1516 20 98 00 Typ środka 142 Kraj pochodzenia MX Nomenklatura towarowa 1516209800 Wysokość cła 0% 7. 2005 (akronim SPGA) . MM) : 0 Komentarz: 35 .kraje w kolumnie I .wszystkie. W TARIC podawana jest tylko stawka stosowana dla krajów trzecich . 2027 (akronim SPGE) .7. Ponadto tak jak w przypadku preferencji przedstawionych w pkt 7. obowiązują stawki autonomiczne (patrz: art.DZ.typ środka 103 (tj.kraje w kolumnie H . Przykład Decyzja 2/2000 (Dz. że w celu określenia obowiązującej stawki celnej dla krajów trzecich konieczne jest dokonanie porównania stawek wyrażonych w środkach 102 i 104 i zastosowanie stawki celnej niższej.kraje objęte GSP .4. Włączenie do bazy TARIC Typ środka 103 Kod miejsca pochodzenia 1011 (wszystkie kraje trzecie . UE obniżyła stawki ceł importowych na produkty pochodzące z krajów rozwijających się (patrz: rozporządzenie 2501/2001 .U.U. Stawka celna stosowana w przywozie z krajów trzecich W przypadku gdy autonomiczne stawki celne są niższe niż stawki konwencyjne. korzystających z tych preferencji."Erga Omnes") 7.U.Dz.1 Umowy preferencyjne (kod 3xx w polu 36 formularza SAD) UE zawarła dość znaczą liczbę umów preferencyjnych z krajami partnerskimi.niższa.1 rozporządzenia 2658/87).5. konwencyjna bądź autonomiczna). Import na terytorium UE produktów pochodzących z tych krajów może korzystać z obniżek stawek celnych w stosunku do stawki celnej KNU. 2020 (akronim SPGL) . Przykład 1 z publikacji ISZTAR 1503 00 90 00 SPGA (wył. Stawki preferencyjne 7. stosowanie obniżonych stawek jest uzależnione od przedstawienia odpowiedniego dokumentu (Formularza A lub deklaracji na fakturze).L 246).2 Ulgi taryfowe GSP (KOD 2XX w polu 36 formularza SAD) W ramach Generalnego Systemu Preferencji (GSP). L 157) .5.kraje korzystające z uzgodnień ogólnych. Włączenie do TARIC Typ środka 142 Kod miejsca pochodzenia Kod ISO kraju (patrz: rozporządzenie 2020/2001 .5. Włączenie do TARIC Typ środka 142 Kod miejsca pochodzenia 1030 (akronim SPG) . Przepis ten stanowi.

PH) Preferencja taryfowa: 2. Malezji (MY) i Filipin (PH). 111. 100. MD.3 Specjalne uzgodnienia motywacyjne Na mocy rozporządzenia nr 2501/2001 UE ustanowiła specjalne uzgodnienia motywacyjne na rzecz ochrony praw pracowniczych i środowiska. przepisy dotyczące importu produktów przeznaczonych do budowy.U. Z takich uzgodnień korzysta np.L 320) i części. 111.U. Sri Lanki (LK). Publikacja ISZTAR Stawki cła są pokazane w kolumnie 8 TARIC.U.U.Dz.Zapis taki oznacza. 7. Przykład 2 z przeglądarki TARIC: kod Taric 1503 00 90 00 Kod miejsca pochodzenia SPGL wył. jakie mają być częścią samolotów lotnictwa cywilnego lub wykorzystywane przez takie samoloty (rozporządzenie 1147/2002 . lub C 031 (Oświadczenie z następująca formułą: "Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy [ILO] nr 29.138 i 182 .Zawieszenia należności celnych Wspólnej Taryfy Celnej dla pewnych produktów przemysłowych. (ID.L 340) . Włączenie do TARIC Typ środka 142 Kod miejsca pochodzenia MD (Mołdawia) Warunkiem dla zastosowania środka jest przedstawienie poświadczonego dokumentu: U 030 ( Oświadczenie z następująca formułą: "Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy [ILO] nr 29.9 % Akt prawny R2501/01 Komentarz Akt prawny . Zawieszenia dla pewnych produktów przemysłowych i rolnych Włączenie do TARIC Typ środka 112 Akronim S Kod miejsca pochodzenia 1011 (wszystkie kraje trzecie . LK. 7. stawka preferencyjna w wysokości 2.U. 105. które było wielokrotnie modyfikowane (dwa razy do roku) w celu dodania lub usunięcia towarów z załączników. konserwacji i napraw samolotów lotnictwa cywilnego (rozporządzenie 3050/1995 . że obniżka obowiązuje w stosunku do wszystkich krajów będących członkami grupy 2005 z wyjątkiem Myanmaru (MM). L 346 .5. komponentów i innych towarów tego typu.L 170).4 Zawieszenia UE może częściowo lub całkowicie autonomicznie zawiesić stosowanie stawek celnych na pewne produkty. Warunki są przedstawione w formie przypisów TPXXX. 87. rolnych i rybnych Kod TARIC 2917 20 00 40 36 . 98.9 % obowiązuje w stosunku do wszystkich krajów będących członkami grupy 2020 (SPGL) z wyjątkiem Indonezji (ID).138 i 182 .Rozporządzenie 2501/2001 (Dz. 87.Dz. Zawieszenie stawki celnej wynikać może również ze szczególnych przepisów prawnych. 105. Mołdawii (MD). Podstawowym aktem prawnym w kwestii zawieszeń autonomicznych jest rozporządzenie 1255/1966 (Dz. Mołdawia (MD). 100.Program GSP 2002-2004). MY.Tytuł III rozporządzenia (WE) nr 2501/01" na deklaracji na fakturze). np. Obniżki przyznawane są krajom szanującym te uzgodnienia.5. 98.Tytuł III rozporządzenia (WE) nr 2501/01" wpisane w polu 4 Form A").L 158)."Erga Omnes") Przykład 1 Rozporządzenie 2499/2001 (Dz.

1 Autonomiczne kontyngenty taryfowe Autonomiczne kontyngenty taryfowe pozwalają na całkowite lub częściowe odstąpienie od poboru należności celnych w normalnej wysokości obowiązującej na towary importowane w ograniczonej ilości. tak i autonomiczne kontyngenty taryfowe stanowią wyjątki od ogólnej zasady przyjętej we Wspólnej Taryfie Celnej.system TQS) na zasadzie "kto pierwszy. Kontyngenty taryfowe 7.Typ środka 112 Kraj pochodzenia 1011 Kod TARIC 2917 20 00 40 Wysokość cła 0% Przykład 2 Rozporządzenie 3050/1995 . Kontyngenty taryfowe oparte na pozwoleniach. Przepis prawny regulujący zarządzanie tymi kontyngentami taryfowymi zawarty jest w art. konserwacji i napraw samolotów. Typ środka 112 Kraj pochodzenia 1011 Kod TARIC 3904 22 00 10 Wysokość cła 0% Komentarz Należy zauważyć."Erga Omnes") Warunek dla środka przedstawienie dokumentu Dokument A 119 (świadectwo zdatności do lotu) 7.(Dz. każdy kontyngent jest opisywany za pomocą 6-cyfrowego numeru porządkowego.XXXX Publikacja ISZTAR Stawki cła są pokazane w kolumnie 7 publikacji papierowej TARIC w następującej formie: K: 0 (09. Włączenie do TARIC Typ środka Kod miejsca pochodzenia 119 1011 (wszystkie kraje trzecie . ten lepszy". W celu zarządzania wielkością tych kontyngentów. stworzono szczególny typ środka (119)."Erga Omnes") lub specjalny kod kraju ISO Numer porządkowy 09. Zawieszenia na podstawie świadectwa zdatności do lotu W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1147/2002 z 25 czerwca 2002 tymczasowo zawieszającym autonomiczne należności celne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre towary importowane ze świadectwem zdatności do lotu określono.U. że w tym szczególnym przypadku przeznaczenie produktów musi podlegać kontroli i że zastosowanie zawieszenia jest uzależnione od przedstawienia pozwolenia na końcowe wykorzystanie (art.L 320) Zawieszenie autonomicznych należności celnych Wspólnej Taryfy Celnej dla produktów przeznaczonych do budowy.6. że zawieszenie będzie uzależnione od przedstawienia organom celnym oryginału świadectwa zdatności do lotu w momencie zgłoszenia towarów do dopuszczenia do wolnego obrotu. Włączenie do TARIC Typ środka 122 Kod miejsca pochodzenia 1011 (wszystkie kraje trzecie .308a do 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustalającego Przepisy Wykonawcze dla stosowania Kodeksu Celnego Wspólnoty.2609) Komentarz 37 .291-300 Przepisów Wykonawczych).6. Tak jak zawieszenia autonomiczne. zarządzane są przez DG Rolnictwo. W celu wprowadzenia rozróżnienia pomiędzy tymi dwoma środkami. Większość takich kontyngentów taryfowych jest zarządzanych (przez DG Podatki i unia celna .

jeśli chodzi o kontyngenty zarządzane przez DG TAXUD wszystkie te wielkości podawane są w systemie TQS. Jednakże."Erga Omnes") lub specjalny kod kraju ISO 09.int/comm/taxation_customs/dds/pl/home. 9. cło. w momencie importu na teren Wspólnoty. wcześniej ustalona ilość towarów pochodzących z danego kraju może. ale wynikają ze zobowiązań nałożonych przez GATT. Włączenie do TARIC Typ środka Akronim Kod miejsca pochodzenia Numer porządkowy Warunek 122 K 1011 (wszystkie kraje trzecie . 10 lub 11 publikacji papierowej ISZTAR w następującej postaci: K (akronim kontyngentu). Różne rozporządzenia Rady i Komisji zawierają szczególne przepisy dotyczące zarządzania tego typu kontyngentami.XXXX przedstawienie Stawki należności celnych są pokazane w kolumnach 8. korzystać z bardziej korzystnej stawki celnej niż stawka celna dla kraju trzeciego określona w Nomenklaturze Scalonej (CN).XXXX 7.htm 7.2 Kontyngenty taryfowe Światowej Organizacji Handlu (WTO) Niektóre kontyngenty taryfowe nie są kontyngentami autonomicznymi.4155)(CD023) 38 . Włączenie do TARIC Typ środka Kod miejsca pochodzenia 143 Kod kraju ISO (patrz: rozporządzenie 2020/2001 . że TARIC nie zawiera informacji na temat wielkości kontyngentu ani jego części pozostałej do wykorzystania.XXXX przedstawienie świadectwa/pozwolenia/dokumentu Publikacja ISZTAR Stawki cła są pokazane w kolumnie 7 publikacji ISZTAR w następującej formie: K (akronim kontyngentu).6. jak również w ramach autonomicznych procedur preferencyjnych dla krajów beneficjentów. Uprawnianie do skorzystania z preferencyjnych kontyngentów taryfowych jest uzależnione od przedłożenia koniecznego dowodu potwierdzającego pochodzenie.6. dla wcześniej ustalonych ilości produktów przewidziane zostały ulgi taryfowe.4020)(CD227) 7.3 Taryfowe kontyngenty autonomiczne i WTO oparte na pozwoleniu zarządzane przez DG Rolnictwo Te kontyngenty taryfowe są zarządzane poprzez system pozwoleń na przywóz. Ich zarządzanie i włączenie do TARIC odbywa się w taki sam sposób jak wyżej wspomniane autonomiczne kontyngenty taryfowe. następnie kod ISO danego kraju pochodzenia. dostępnym pod adresem internetowym: http://www. L 273) świadectwa/pozwolenia/dokumentu Numer porządkowy Warunek 09.4 Preferencyjne kontyngenty taryfowe W ramach wielu porozumień."Erga Omnes") lub specjalny kod kraju ISO 09.Należy zauważyć.U. odniesienie do przypisu (DG Rolnictwo lub kontyngent rybny) K-CH: 0 (09. W ramach tych preferencyjnych kontyngentów taryfowych. Takie ulgi taryfowe zwane są "preferencyjnymi kontyngentami taryfowymi". Włączenie do TARIC Typ środka Kod miejsca pochodzenia Numer porządkowy 122 1011 (wszystkie kraje trzecie . Przedstawienie pozwolenia na przywóz stanowi warunek zastosowania takich środków.DZ.eu. jakie Wspólnota Europejska zawarła z krajami trzecimi. numer porządkowy w nawiasach i w koniecznych przypadkach. numer porządkowy kontyngentu w nawiasach i odniesienie do przypisu (jego opis znajduje się na końcu działu) K: 0 (09.6.europa. następnie stawka cła.

2004 r. 86 i 87 WKC.3900)(CD133) 6."Erga Omnes") lub specjalny kod kraju ISO 26.Zastosowanie procedury końcowego przeznaczenia w imporcie sprzętu wojskowego i towarów o przeznaczeniu militarnym (rozdz. Włączenie do TARIC Typ środka Kod miejsca pochodzenia 144 1011 (wszystkie kraje trzecie .1 Regulacje prawne dotyczące uprzywilejowanego traktowania taryfowego towarów /procedury końcowego przeznaczenia/ a/ Art.5) 2. Zastosowanie takich stawek jest uzależnione od spełnienia warunków określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.Kontrola towarów o szczególnym przeznaczeni (rozdz. Jedyną różnicą jest to.3) . Koniecznym jest więc określenie warunków.300 RWKC.1.09. wydawanego dla towarów podlegających procedurze szczególnego przeznaczenia. W zależności od przeznaczenia.7. 2. c/ Postanowienia wstępne Wspólnej Taryfy Celnej (Sekcja II B i II F) .6. Kontrola towarów o szczególnym przeznaczeniu 2. Jest to związane z prawidłowością wykorzystania pozwolenia.5 Plafony taryfowe Środek ten jest bardzo podobny do kontyngentu taryfowego.XXXX Numer porządkowy 09. podlegać różnym środkom taryfowym.21. jakim muszą podlegać. 12.82. 11 publikacji papierowej ISZTAR w następującej postaci: kod ISO danego miejsca pochodzenia (w kolumnie 7 nie pokazuje się miejsca pochodzenia). obniżki taryfowe mogą być nadal stosowane aż do momentu publikacji rozporządzenia ponownie ustalającego stawkę należności celnych dla kraju trzeciego.1.00 Szczególne przeznaczenie towarów 1.rozporządzenia Komisji (WE) nr 1810/2004 z 07. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej 39 . Wprowadzenie Niektóre towary ze względu na ich rodzaj i przeznaczenie mogą korzystać z obniżonych lub zerowych stawek celnych. a co się z tym wiąże. stawka celna. że w przypadku plafonów taryfowych w momencie osiągnięcia pewnej wielkości. a następnie P(akronim plafonu).2) .Uprzywilejowane traktowanie taryfowe dla cywilnych statków powietrznych i towarów do stosowania w cywilnych statkach powietrznych (rozdz.291 . Stawki należności celnych są pokazane w kolumnie 7.Uprzywilejowane traktowanie taryfowe w zależności od rodzaju towarów (rozdz.XXXX. numer porządkowy w nawiasach i w koniecznych przypadkach.XXXX. W tej części podręcznika zostaną omówione następujące zagadnienia: .10. towary mogą mieć różną klasyfikację taryfową. 9. 8. 10. art.4) . b/ Art. aby mogły zostać dopuszczone do wolnego obrotu z zastosowaniem uprzywilejowanego traktowania taryfowego i możliwością skorzystania z procedury szczególnego przeznaczenia. Informacje ogólne Towary objęte procedurą szczególnego przeznaczenia pozostają przez cały czas trwania tej procedury pod dozorem celnym. odniesienie do przypisu : LOMA-P: 0 (09.

291-300 ww.).1. Pozwolenie .2 Warunki uprzywilejowanego traktowania taryfowego Wszystkie towary. innymi części i podzespoły do montażu przemysłowego pojazdów mechanicznych. może być udzielone każdej osobie prowadzącej działalność na terenie Wspólnoty Europejskiej. która objęta jest pozwoleniem jest tam prowadzona. .5 Pozwolenie pisemne Zgodnie z art. których przeznaczenie wynika z taryfowego zapisu kodów CN. o której mowa wyżej.300 RWKC.1. spełniającej określone wymagania i umożliwiającej przeprowadzenie skutecznego dozoru celnego w ramach zastosowanej procedury. które ze względu na zapis taryfowy /brzmienie określonego kodu CN/ mogą korzystać z uprzywilejowanego traktowania taryfowego ze względu na ich przeznaczenie. która byłaby stosowana w innych przypadkach dla tych samych towarów. których przeznaczenie zostało określone w brzmieniu danego kodu Nomenklatury Scalonej.i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. w miejscu prowadzenia przez wnioskodawcę swojego podstawowego konta. Procedura końcowego przeznaczenia. szczególne przeznaczenie może dotyczyć również towarów: . nie będzie miała zastosowania w przypadku. 2. Taka praktyka ułatwia przeprowadzenie kontroli i monitoringu zastosowanej procedury. gdy wniosek dotyczy tylko jednej administracji celnej (tj. 2. regulacje. gdy przywozowa stawka celna ustanowiona we Wspólnej Taryfie Celnej. określone w art.10.291-300 RWKC).wymienionych w postanowieniach wstępnych taryfy (Sekcja II B . a także w przypadku. części elektroniczne.1. które będą podlegać uprzywilejowanemu traktowaniu taryfowemu muszą spełnić warunki dla takiej preferencji.1. czyli księgowości firmy. 2. W pierwszym przypadku możliwość uprzywilejowanego traktowania taryfowego wynika z postanowień wstępnych taryfy oraz art. Wniosek o udzielenie pozwolenia na objęcie towaru procedurą przeznaczenia końcowego powinien być składany do właściwego organu celnego: a/ w przypadku.naczelnika urzędu celnego).4 Przegląd szczególnych przeznaczeń Oprócz towarów.decyzja na zastosowanie gospodarczej procedury celnej (przeznaczenie końcowe).1 pkt b/. wniosek powinien być składany do właściwego organu celnego (w Polsce . przypis do odpowiedniego kodu TARIC będzie przywoływał obie ww.1. 2.291. 2004 r. stosowana dla towarów objętych szczególnym przeznaczeniem końcowym nie jest niższa. W związku z powyższym.uprzywilejowane traktowanie ze względu na rodzaj towarów. dla zastosowania uprzywilejowanego traktowania taryfowego wymagane jest spełnienie przez towary wymagań określonych w przepisach odrębnych (patrz rozdział 3. 40 .). niż stawka. Są to m. W przypadku drugim. Rozporządzenia Wykonawczego /2. Wniosek o udzielenie pozwolenia sporządza się w formie pisemnej według wzoru załącznika nr 67 do RWKC oraz zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. gdy procedura ostatecznego przeznaczenia będzie realizowana tylko w jednym państwie członkowskim UE). ze względu na szczególne przeznaczenie towarów jest uzależnione od wydania pozwolenia na piśmie. Urz. gdy co najmniej część przedmiotowej działalności gospodarczej.wymienionych w Sekcji II F taryfy (niektóre towary rolne i gaza młynarska) .21 WKC udzielenie preferencji taryfowych. niektóre produkty chemiczne. Wszystkie takie towary w taryfie zostały opatrzone przypisem w brzmieniu "Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach wspólnotowych (patrz art.3 Nomenklatura Scalona W taryfie celnej znajduje się wiele towarów. WE Nr 327 z 30.cywilne statki powietrzne i towary przeznaczone do stosowania w cywilnych statkach powietrznych).

Organy celne wydające pozwolenie przesyłają jego kopię wszystkim zainteresowanym organom celnym. .organy celne potwierdzają datę otrzymania projektu pozwolenia w terminie 15 dni i przekazują do CBK ewentualne zastrzeżenia w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu. organy celne państwa członkowskiego. które w ciągu 15 dni potwierdzają ich otrzymanie. . Organem właściwym do prowadzenia procedury konsultacyjnej w ramach postępowania o wydanie jednorazowych pozwoleń do celów dozoru celnego ze względu na przeznaczenie towarów jest Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu. pod warunkiem. a mianowicie: a) nie stosuje się tego przepisu jako generalnej zasady.osoba ubiegająca się o udzielenie pojedynczego lub jednorazowego pozwolenia składa wniosek do dyrektora izby celnej właściwego ze względu na miejsce. c) muszą być przestrzegane okresy ważności określone w art. Tryb uzyskiwania pozwolenia w ramach procedury konsultacyjnej jest następujący: . które mają być objęte pozwoleniem lub gdzie wnioskodawca utrzymuje główne księgi rachunkowe (zmiana art.dyrektor izby celnej przesyła kopię udzielonego pozwolenia do CBK. gdy wniosek dotyczy kilku (co najmniej dwóch) administracji celnych tryb postępowania określa art. . w zakresie swoich kompetencji. d) sytuacja ekonomiczna wnioskodawcy musi potwierdzać. to wniosek zostaje odrzucony w formie decyzji w zakresie. które następnie przesyła je do wszystkich zainteresowanych organów celnych.4 RWKC. 2. Zastosowanie zezwolenia retrospektywnego jest jednakże uzależnione od pewnej liczby warunków. gdzie znajduje się główna księgowość składającego wniosek i gdzie realizowana jest przynajmniej część czynności.293 ust.292 ust.CBK przeprowadza czynności polegające na przekazywaniu.292 ust. czy zostały spełnione warunki do udzielenia pozwolenia i przygotowuje jego projekt.Okres ważności pozwolenia wynosi 3 lata od dnia uprawomocnienia się decyzji. przekazują wniosek i przygotowany na jego podstawie projekt pozwolenia innym zainteresowanym organom celnym w różnych państwach członkowskich. b) stosowny wniosek nie może wiązać się oczywistym zaniedbaniem ze strony importera. . w których przeznaczenie końcowe będzie realizowane. Konsultacji i Obsługi Systemu ISPP (CBK).5 RWKC) na podstawie Pozporządzenia Komisji (WE) Nr 2286/2003 obowiązuje od 2004r. Następnie przesyła wniosek i projekt pozwolenia do Centralnego Biura ds. Organy celne mogą wydać jednorazowe pozwolenie. Zgodnie z tym przepisem. w jakim podniesiono zastrzeżenia.5 RWKC. Jeżeli w terminie tym przekazano zastrzeżenia i nie osiągnięto porozumienia. ale tylko w wyjątkowych okolicznościach. aby towary z mocą wsteczną były objęte przeznaczeniem końcowym.po osiągnięciu porozumienia odnośnie treści pozwolenia. że wszelkie wymagania procedury mogą być uważane za spełnione. odpowiedzialnego za wydanie jednorazowego pozwolenia. . b/ w przypadku. co powinno umożliwić kontrolę powyższej procedury. CBK przekazuje informację o rozstrzygnięciu do dyrektora izby celnej właściwego do udzielenia pozwolenia. a podmiot gospodarczy musi udowodnić konieczność ekonomiczną zastosowania tej formy pozwolenia.6 Pozwolenia retrospektywne W określonych przypadkach można dopuścić. że w terminie 30 dni pozostałe zainteresowane organy celne biorące udział w konsultacjach nie zgłosiły zastrzeżeń dotyczących przekazanego projektu pozwolenia. a następnie uzgadnianiu treści pozwolenia z administracjami celnymi w państwach członkowskich uczestniczących w procedurze konsultacyjnej.dyrektor izby celnej sprawdza. Jest to tzw.1. 41 . procedura konsultacyjna pomiędzy administracjami celnymi zainteresowanych krajów.

. dozór celny może zostać przedłużony na maksymalny okres dwóch lat po dacie dokonania pierwszego przekazania towarów. Ma to tylko miejsce w tym przypadku. gdy montaż pojazdu został zakończony. powyższa procedura zostaje zakończona. że procedura przeznaczenia końcowego została zakończona.samoloty cywilne . Pierwsze przekazanie towarów do określonego przeznaczenia końcowego nie musi oznaczać. Powyższe przedłużenie okresu dozoru celnego dopuszcza się tylko w przypadkach. której może być udzielone pozwolenie (posiadacz pozwolenia) przejmuje zobowiązanie odnośnie przekazania towarów do określonego użytkowania końcowego.1. Jednakże w przypadku towarów. towary podlegają należnościom przywozowym i wobec tego może powstać dług celny ( art.towary przeznaczone do niektórych typów samolotów do celów ich budowy. organ celny powinien szczegółowo określić sytuację. gdy władze celne uznają je za właściwe w celu uniknięcia popełnienia nadużycia. aby został zaciągnięty dług celny z tytułu przywozu. Powyższe zobowiązanie może być przeniesione na inne osoby (art.w momencie.293 ust. Pozwolenie zatem może być udzielone nie tylko podmiotom.251 ust. W czasie przedłużonego okresu dozoru celnego.203 lub 204 WKC). gdy są po raz pierwszy przekazane do określonego przeznaczenia końcowego.2 WKC oraz art. serwisu.w przypadku. konwersji lub wyposażenia . Decyzja powyższa jest podejmowana w każdym konkretnym przypadku i jej wydanie może być uzależnione od wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka. a 42 . Z chwilą przekazania towarów do określonego przeznaczenia końcowego.e) sytuacja prawna towarów powinna być uregulowana w drodze unieważnienia zgłoszenia dopuszczenia do swobodnego obrotu i sporządzenia nowego zgłoszenia dopuszczenia do swobodnego obrotu z wykorzystaniem przeznaczenia końcowego. która prowadzi działalność gospodarczą na obszarze Wspólnoty i spełnia określone wymagania (w szczególności wynikające z postanowień art. Od tej chwili nie istnieje możliwość. a posiadacz pozwolenia może dowolnie dysponować tym towarem.82 ust.296 ust.7 Przestrzeganie procedury końcowego przeznaczenia Pozwolenie na realizację procedury przeznaczenia końcowego może być udzielone każdej osobie. gdy towary nie nadają się do wielokrotnego użytku lub gdy organ celny podjął decyzję. Osoba. O ile zostanie to uznane za konieczne.c) tiret pierwsze RWKC.po dokonaniu ich rejestracji w publicznej ewidencji przeznaczonej do powyższych celów. które częściowo lub całkowicie przekazują towary dla określonego przeznaczenia końcowego. . który całkowicie przekazuje je innemu upoważnionemu podmiotowi gospodarczemu.1 lit.b RWKC) i zawsze umożliwia dokonanie skutecznego dozoru celnego. które nadają się do wielokrotnego użycia. że dozór celny nie będzie kontynuowany po dacie pierwszego przekazania. Zwykle towary pozostają pod dozorem celnym i podlegają należnościom przywozowym do czasu. zgodnie z art. lecz także dla podmiotu gospodarczego. tzn.2 do 6 lub art. 2.297 RWKC). W celu zapewnienia właściwego i jednolitego stosowania przepisów prawa. Posiadacz pozwolenia nie musi być właścicielem przedmiotowych towarów. może sprzedać lub przekazać towary podmiotowi gospodarczemu. gdy powyższy samolot jest przekazywany stronie trzeciej lub jest ponownie postawiony do dyspozycji swojego właściciela po dokonaniu serwisu lub naprawy. Przykłady towarów.części pojazdów mechanicznych używanych do montażu . który nie posiada pozwolenia przeznaczenia końcowego. organy celne mogą zażądać złożenia zabezpieczenia.1 lit. w której kończy się dozór celny. które mogą być uważane jako pierwotnie przeznaczone dla określonego przeznaczenia końcowego: .

Nasiona (3. naprawy. poprzez odniesienie do pozycji. na które musi być przedłożony certyfikat (3. do którego nie mają zastosowania przepisy rolne.1. 3. orkiszu. . które mają zostać skażone i denaturanty są jednorodnie zmieszane. konwersji. Uprzywilejowane traktowanie taryfowe w zależności od rodzaju towarów 3. . orkisz. 3.1).3 Gaza młynarska Uprzywilejowane traktowanie taryfowe udzielane jest w odniesieniu do gazy młynarskiej. ryżu i sorgo (dyrektywa Rady 66/402/EWG). niekonfekcjonowanej. Informacje ogólne Ten rodzaj uprzywilejowanego traktowania taryfowego wymaga spełnienia wymogów określonych w przepisach odrębnych tj.1 Produkty nienadające się do spożycia Produkty nienadające się do spożycia.2 Nasiona Uprzywilejowanemu traktowaniu taryfowemu podlegają niektóre towary przeznaczone do sadzenia lub siewu. zamontowania lub wyposażenia . niektórych dyrektyw wspólnotowych dotyczących określonego rodzaju towarów bądź przedstawienia świadectw autentyczności towarów. hybrydy sorgo lub nasiona i owoce oleiste odpowiadają rodzajowi. że spełniają wymagania niektórych przepisów wspólnotowych: . 3. że towary są oznaczone w sposób nieusuwalny. .1.1.w przypadku słodkiej kukurydzy. Za towary niezdatne do spożycia uznaje się takie towary. udzielanemu pod warunkiem ustalenia.1. Takie towary objęte są w taryfie przypisem w brzmieniu: "Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w Sekcji II pkt F postanowień wstępnych". Towary. tytoniu i saletry.3).) .4 Towary.1. Jeżeli hybrydy słodkiej kukurydzy.1.w momencie ich dostawy. a ich rozdzielenie jest technologicznie niewykonalne. podlegają uprzywilejowanemu traktowaniu taryfowemu ze względu na ich rodzaj.towary przeznaczone dla pewnych klas statków lub platform wiertniczych lub produkcyjnych w celu budowy. Wspólnej Taryfy Celnej. serwisu.1. hybrydy kukurydzy.1. Gaza młynarska (3. 3. hybryd kukurydzy. określający je jako przeznaczone do odsiewania lub podobnych celów przemysłowych. ryż.w przypadku nasion i owoców oleistych (dyrektywa Rady 2002/57 WE z dnia 13 czerwca 2002 r. pod warunkiem przedstawienia należycie potwierdzonego świadectwa. 43 .pojazd ten został przekazany innej osobie. wymienione są w Aneksie 8.2). w odniesieniu do których przyznano uprzywilejowane traktowanie taryfowe z uwagi na ich rodzaj. pod warunkiem. pod warunkiem.1.w przypadku ziemniaków sadzeniaków (dyrektywa Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. fondue z sera. W tym rozdziale omówiono następujące tematy: Produkty nienadające się do spożycia (3. że towary są rzeczywiście przeznaczone do siewu. na które musi być przedłożony certyfikat Uprzywilejowane traktowanie taryfowe udzielane jest w odniesieniu do świeżych winogron stołowych. 3. w ramach której są klasyfikowane wraz z ich wyszczególnieniem i ilością użytych denaturantów. gdy powyższy statek lub platforma zostały przekazane stronie trzeciej lub są ponownie postawione do dyspozycji swojego właściciela po dokonaniu serwisu lub naprawy. Jest to więc zastosowanie uprzywilejowanego traktowania taryfowego ze względu na rodzaj bądź właściwości towarów.4).towarów dostarczonych bezpośrednio na pokład statków do celów wyposażenia statku .w momencie.

Wzory i przepisy regulujące wystawianie świadectw określone są w załączniku 9. Wspólnej Taryfy Celnej. ZASTOSOWANIE PREFERENCJI TARYFOWYCH ZE WZGLĘDU NA KLASYFIKACJĘ ORAZ SZCZEGÓLNE PRZEZNACZENIE TOWARÓW CN 2005 Kody 0408 11 20 0408 19 20 0408 91 20 0408 99 20 0701 10 00 0712 90 11 0806 10 10 1001 90 10 1005 10 11 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 19 1006 10 10 1007 00 10 1106 20 10 1201 00 10 1202 10 10 1204 00 10 1205 10 10 1206 00 10 1207 10 10 1207 20 10 1207 30 10 1207 40 10 1207 50 10 1207 60 10 1207 91 10 1207 99 20 Warunki Wymagane jest spełnienie przez towary wymagań określonych w odrębnych przepisach prawa Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2658/1987 w sprawie taryfowej i statystycznej nomenklatury oraz Wspólnotowej Taryfy Celnej - Część I "Postanowienia wstępne" sekcja II F "Zastosowanie preferencji taryfowych ze względu na szczególne przeznaczenie oraz właściwości towarów"

2106 90 10 2401 10 10 2401 10 20 2401 10 30 2401 10 41 2401 10 49 2401 20 10 2401 20 20 2401 20 30 2401 20 41 2401 20 49 2501 00 51 3102 50 10 3105 90 10 3502 11 10 3502 19 10 3502 20 10 3502 90 20 3502 11 10 3502 19 10 3502 20 10 3502 90 20 5911 20 20 -

4. Uprzywilejowane traktowanie taryfowe dla cywilnych statków powietrznych i towarów do stosowania w cywilnych statkach powietrznych 4.1. Informacje ogólne W tym rozdziale omówiono zwolnienia z cła przewidziane dla: Cywilnych statków powietrznych, niektórych towarów używanych w cywilnych statkach powietrznych i przeznaczonych dla tych statków, w trakcie ich budowy, naprawy konserwacji, przebudowy, modyfikacji lub przekształcenia oraz naziemnych samolotów szkolnych do nauki latania i ich części, do użytku cywilnego (4.1.1). 4.1.1 Zwolnienia z cła dla lotnictwa cywilnego przewidziane we Wspólnotowej Taryfie Celnej, wynikające z uprzywilejowanego traktowania taryfowego Uprzywilejowane traktowanie taryfowe dla towarów wymienionych w punkcie (4.1.) polega na zastosowaniu postanowień wynikających z postanowień wstępnych taryfy (Sekcja II B) oraz art.291-300 RWKC. W związku z powyższym przypis do odpowiedniego kodu CN/TARIC powołuje obie regulacje. Jak wynika z powyższych przepisów, warunkiem dla ewentualnego zwolnienia z cła jest uzyskanie stosownego pozwolenia od właściwego organu celnego (naczelnika urzędu celnego), po uprzednim złożeniu wniosku.

44

Spełnienie określonego w przepisie warunku pozwala na objęcie towaru daną podpozycją, w przeciwnym razie, ten sam towar zostanie objęty inną podpozycją, dla której ustawodawca nie przewidział zwolnienia z cła. Definicje cywilnych statków powietrznych oraz towarów do stosowania w tych statkach znajdują się w Sekcji II B Postanowień wstępnych Wspólnotowej Taryfy Celnej. Należy dodatkowo zauważyć, że w stosunku do importowanych towarów wykorzystywanych przez producentów samolotów cywilnych, objętych preferencjami celnymi z uwagi na przeznaczenie, obowiązuje regulacja prawna zawarta w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1147/2002. Na mocy postanowień tej regulacji, zawieszenie cła na niektóre towary importowane na potrzeby lotnictwa następuje na podstawie przedstawienia przez importera świadectwa (deklaracji) zdatności do lotu (airworthiness certyficates). Ten typ preferencji zawieszający cło na ww. towary nie jest jednak uzależniony od objęcia towaru procedurą przeznaczenia końcowego, zatem w tym przypadku nie mają zastosowania przepisy art. 291-300 RWKC. Powyższa regulacja ogranicza, między innymi, konieczność stosowania przez podmioty zawieszających procedur celnych, związanych z uprzywilejowanym traktowaniem towarów z uwagi na ich końcowe przeznaczenie, ponieważ nie wymaga uzyskania pozwolenia na przywóz towarów w ramach procedury przeznaczenia końcowego. ZASTOSOWANIE PREFERENCJI TARYFOWYCH ZE WZGLĘDU NA KLASYFIKACJĘ ORAZ SZCZEGÓLNE PRZEZNACZENIE TOWARÓW CN-2005 http://www.mf.gov.pl/_files_/sluzba_celna/podrecznik_celny/6_4.html

5. Zastosowanie procedury końcowego przeznaczenia w imporcie sprzętu wojskowego i towarów o przeznaczeniu militarnym 5.1. Informacje ogólne 5.1.1 Zasady korzystania ze stawek zawieszonych, ustanowionych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 150/2003. Regulacja ustanawia system zawieszeń poboru ceł w odniesieniu do niektórych produktów importowanych w celu podniesienia zdolności obronnych państw członkowskich Unii Europejskiej, wyszczególniając zakres towarów, wobec których zawiesza się pobór ceł i mają zastosowanie odpowiednie procedury celne odnoszące się do importu uzbrojenia. Ponadto określa zasady przekazywania informacji związanych z importem tego typu towarów. Aby móc skorzystać z zawieszonych stawek celnych, podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą powinien uzyskać pozwolenie na stosowanie procedury końcowego przeznaczenia, co oznacza, że oprócz szeregu wymogów przewidzianych dla tej procedury przez cały czas jej trwania towary będą pozostawać pod dozorem celnym ( art.291300 RWKC). Ponadto rozporządzenie ustanawia warunek, polegający na okazaniu organom celnym certyfikatu, wydanego przez właściwe organy państwa członkowskiego, dla którego sił zbrojnych te towary są przeznaczone. Cła na towary sprowadzane na potrzeby wojska są zawieszone, pod warunkiem, że wnioskodawcą jest właściwy urząd, odpowiedzialny za obroną militarną kraju. Spełnienie wyżej wymienionych warunków umożliwia zastosowanie preferencji celnych w postaci autonomicznego zawieszenia należności celnych przywozowych na niektóre towary, wymienione w załączniku I rozporządzenia. Natomiast w stosunku do towarów podwójnego zastosowania, wymienionych w załączniku II, można zastosować procedury przywozowe, określone w art.3 wspomnianej regulacji. Z omawianej regulacji nie mogą korzystać firmy prywatne działające we własnym imieniu; j est ona przeznaczona jedynie dla sił zbrojnych państw członkowskich. Prywatne przedsiębiorstwa mogą działać tylko w imieniu i na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej. Regulacja dotyczy wyłącznie towarów przeznaczonych jedynie dla celów wojskowych, obejmuje jedynie wyroby gotowe, które nie są przeznaczone do dalszej produkcji, a jakiekolwiek zmiany towaru w procesie produkcyjnym podjętym na terenie kraju unijnego są wykluczone. Ponadto, w ramach przedmiotowej regulacji zawiesza się pobór cła od części, komponentów oraz podzespołów, które będą wykorzystywane w celu naprawy, odnowy, konserwacji, jednakże to zawieszenie nie obejmuje narzędzi, przygotowanych specjalnie do tych gotowych produktów oraz paliwa, smarów lub podobnych produktów.

45

Organem odpowiedzialnym za końcowe przeznaczenie i użycie towarów objętych zawieszeniem cła jest Ministerstwo Obrony danego kraju członkowskiego. 7.00.00 Pochodzenie towarów 1. Wprowadzenie Reguły pochodzenia towarów są to zasady określania ekonomicznej przynależności towaru do konkretnego kraju lub regionu. Zasady te w formie przepisów prawa pozwalają na ustalenie z jakiego kraju (np. z Bułgarii) lub grupy krajów (np. z Unii Europejskiej) towar pochodzi. Reguły pochodzenia są jednym z elementów kalkulacyjnych, na podstawie których wyliczane są należności celne. Szeroko rozumiane reguły pochodzenia dotyczą nie tylko zasad ustalania kraju, z którego towar pochodzi, ale również zasad dokumentowania tego pochodzenia oraz innych wymogów jakie muszą być spełnione, takich jak np. zasada bezpośredniego transportu, zasada zakazu zwrotu cła, itd. Reguły pochodzenia pełnią istotną rolę w systemie wspólnotowego prawa celnego z uwagi na zróżnicowanie stawek w taryfie celnej. Wybór właściwej stawki jest uzależniony od kraju pochodzenia towaru. Zróżnicowanie to jest wynikiem szeregu umów międzynarodowych, których stroną jest Wspólnota. Reguły pochodzenia dzielą się na dwie podstawowe grupy: - niepreferencyjne reguły pochodzenia (paragraf 2), - preferencyjne reguły pochodzenia (paragraf 3). W ramach tego rozdziału zostaną omówione także inne zagadnienia związane z pochodzeniem towarów: - współpraca administracyjna przy weryfikacji dowodów pochodzenia (paragraf 4), - wiążąca informacja o pochodzeniu (paragraf 5). 2. Pochodzenie niepreferencyjne 2.1. Wprowadzenie Niepreferencyjne reguły pochodzenia mają zastosowanie do: a) Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich, za wyjątkiem: - preferencyjnych środków taryfowych określonych w umowach, zawartych przez Wspólnotę z niektórymi krajami lub grupami krajów i przewidujące stosowanie preferencyjnych środków taryfowych (np. umowy o wolnym handlu) oraz - preferencyjnych środków taryfowych przyjętych jednostronnie przez Wspólnotę w odniesieniu do niektórych krajów, grup krajów lub terytoriów (np. ogólny system preferencji GSP); b) środków pozataryfowych, przyjętych odrębnymi postanowieniami Wspólnoty i mających zastosowanie w obrocie towarowym; c) sporządzania i wydawania świadectw pochodzenia. (art.22 WKC) 2.2. Zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów Jeżeli w wytworzenie towaru zaangażowany jest tylko jeden kraj, to jest on określany jako "towar całkowicie uzyskany lub wyprodukowany w danym kraju" (przy czym pojęcie "kraj" obejmuje tu także morze terytorialne tego kraju). Są to: a) produkty mineralne tam wydobyte, b) produkty roślinne tam zebrane, c) żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane, d) produkty uzyskane od żywych zwierząt tam wyhodowanych,

46

e) produkty uzyskane przez polowanie lub rybołówstwo tam prowadzone, f) produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z mórz znajdujących się poza morzem terytorialnym tego kraju, dokonywanego przez statki w nim zarejestrowane i pływające pod jego banderą, g) towary wytworzone na pokładzie statków-przetwórni z produktów, o których mowa w punkcie f) pochodzących z tego kraju, o ile takie statki-przetwórnie zostały zarejestrowane w tym kraju i pływają pod jego banderą, h) produkty wydobyte z dna morskiego lub z gruntu pod dnem morskim znajdującym się poza morzem terytorialnym, o ile dany kraj ma prawa wyłączności do eksploatacji tego dna lub gruntu, i) odpady i pozostałości powstające w wyniku procesów produkcyjnych oraz towary zużyte, jeśli zostały tam zebrane i jeśli nadają się wyłącznie do odzyskiwania surowców, j) towary tam uzyskane wyłącznie z towarów wymienionych w punktach a) do i) lub z ich pochodnych na dowolnym etapie produkcji. Tam, gdzie w wytworzenie produktu zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, towar uważa się za pochodzący z kraju, w którym podlegał ostatniej, istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu, powodującej wytworzenie nowego produktu lub stanowiącej istotny etap wytwarzania. Obróbka charakteryzuje się działaniem na towar w celu uzyskania jego jakościowej zmiany, przy zachowaniu jego pierwotnej postaci (np. barwienie tkanin, powlekanie płyt metalowych). Natomiast w procesie przetworzenia użyte materiały są tak gruntownie przekształcone lub ich główne cechy w ten sposób zmienione, że z reguły powstaje nowy produkt (np. przetworzenie zboża na mąkę, wyprodukowanie butów ze skóry, cukierków z cukru, piwa z chmielu i słodu). Przy przetworzeniu nie poprzestaje się tylko na mechanicznych, czy innych działaniach na użytych materiałach, ale także zostają dodane inne surowce lub dalsze materiały wyjściowe. Przetworzenie lub obróbka, co do których zostało ustalone, że ich jedynym celem było obejście przepisów wspólnotowych stosowanych wobec towarów pochodzących z określonych państw, nie mogą być uznane za nadające pochodzenie kraju, w którym towary zostały przetworzone. (art.24 i art.25 WKC) 2.3. Szczególne zasady ustanowione dla określonych towarów Dla niektórych towarów wprowadzone zostały odmienne zasady, które w sposób szczegółowy regulują sposoby ustalania ich pochodzenia. Dotyczy to przede wszystkim materiałów i wyrobów włókienniczych objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej. Dla tych towarów wprowadzona została reguła zmiany pozycji taryfy celnej. Tym samym, aby towar uzyskał pochodzenie kraju produkcji, użyte do jego wytworzenia surowce (pochodzące z importu), muszą być klasyfikowane w innej pozycji niż pozycja produktu. Towar nie uzyskuje jednak pochodzenia, jeśli zmiana pozycji taryfy celnej jest jedynie wynikiem: a) czynności mających na celu zachowanie produktów w dobrym stanie podczas transportu i składowania (wietrzenie, rozkładanie, suszenie, usuwanie uszkodzonych części i podobne czynności); b) prostych czynności polegających na usuwaniu kurzu, przesiewaniu lub sortowaniu, segregowaniu, dobieraniu (łącznie z kompletowaniem zestawów), myciu, rozcinaniu; c) zmiany opakowania oraz rozdzielania i łączenia przesyłek; d) zwykłego umieszczania w workach, skrzynkach, pudełkach, mocowania na kartach lub planszach, itp. oraz wszystkich inne prostych czynności związanych z pakowaniem; e) umieszczania znaków, etykiet lub innych podobnych wyróżniających oznakowań na towarach lub na ich opakowaniach; f) prostego montażu części dla otrzymania kompletnego wyrobu; g) połączenia dwóch lub więcej czynności wymienionych wyżej.

47

Jednak dla wybranych produktów włókienniczych objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej uznano, że tylko pewne szczególne sposoby przetwarzania można uznać za wystarczające przetworzenie, tj. nadające pochodzenie. Załącznik 10 do RWKC ustala wykaz towarów oraz odpowiadających im reguł pochodzenia, które muszą być spełnione, aby taki produkt uzyskał pochodzenie z kraju wytworzenia. Oprócz towarów z sekcji XI szczegółowe reguły pochodzenia przewidziane zostały dla pewnych innych towarów. Dotyczy to niektórych towarów rolnych i przemysłowych. Wykaz tych towarów, wraz z regułami pochodzenia stanowi Załącznik 11 do RWKC. Przy ustalaniu pochodzenia towarów w oparciu o reguły zawarte w ww. Załącznikach 10 i 11, należy uwzględniać także postanowienia Załącznika 9 do RWKC, który zawiera uwagi wprowadzające. 2.4. Dokumentowanie pochodzenia niepreferencyjnego Niepreferencyjne reguły pochodzenia związane są ze stosowaniem stawki erga omnes, czyli stawki dla krajów trzecich. Jej zastosowanie nie wymaga najczęściej przedłożenia dowodu pochodzenia przywożonych towarów, ale od tej zasady bywają wyjątki. Dotyczą one przede wszystkim tekstyliów, ale także niektórych towarów rolnych czy stalowych. W tej części omówione zostaną: - ogólne zasady wystawiania uniwersalnych świadectw pochodzenia (paragraf 2.4.1), - dokumentowanie pochodzenia tekstyliów (paragraf 2.4.2), - świadectwa pochodzenia dla niektórych produktów rolnych objętych specjalnymi postanowieniami dotyczącymi przywozu (paragraf 2.4.3), - świadectwa pochodzenia dla niektórych towarów stalowych (paragraf 2.4.4). 2.4.1 Ogólne zasady wystawiania uniwersalnych świadectw pochodzenia Jeżeli pochodzenie towaru musi być udokumentowane w przywozie poprzez przedstawienie świadectwa pochodzenia, to świadectwo to powinno spełniać następujące warunki: a) musi być wystawione przez wiarygodny organ lub instytucję, upoważnione do tego celu w danym kraju, b) musi zawierać dane niezbędne do ustalenia tożsamości towaru, którego dotyczy, a w szczególności: liczbę opakowań, ich rodzaj oraz umieszczone na nich znaki i numery, rodzaj towaru, masę brutto i netto (dane te mogą zostać zastąpione innymi, takimi jak liczba lub objętość, jeżeli towar podczas transportu zmienia swoją masę lub gdy jego masa nie może zostać ustalona, bądź też gdy produkt jest zwykle identyfikowany za pomocą innych danych) oraz nazwę nadawcy, c) jednoznacznie poświadczać, że towar, którego dotyczy, pochodzi z określonego państwa. Świadectwa pochodzenia towarów wywożonych z Polski wystawiane są przez odpowiednie komórki organizacyjne administracji celnej. Wzór świadectwa określony jest w Załączniku 12 do RWKC. Oprócz wzoru świadectwa zamieszczony jest tam także wzór wniosku o jego wydanie. Sam formularz jest wydrukowany jako trzykartkowy druk samokopiujący. Pierwsza karta jest oryginałem świadectwa, druga jego kopią, a trzecia wnioskiem o wystawienie. Druki wniosku i świadectwa są wypełniane identycznie, maszynowo lub odręcznie - pismem drukowanym, w języku polskim lub innym urzędowym języku Wspólnoty. Wniosek i świadectwo (a także kopie świadectwa) mają ten sam numer seryjny umożliwiający identyfikację świadectwa.

48

Świadectwa te potwierdzają, że objęte nimi towary pochodzą ze Wspólnoty, jednak gdy istnieje taka konieczność związana z handlem, mogą one zaświadczać, że towary pochodzą z określonego Państwa Członkowskiego (stwierdzenie takie nie jest możliwe w sytuacji, gdy w produkcję towaru zaangażowane były różne Państwa Członkowskie). Świadectwa wystawiane we Wspólnocie mogą także potwierdzać pochodzenie towarów z krajów nienależących do Unii Europejskiej. (art.47 i art.48 RWKC) W przywozie towarów do Wspólnoty świadectwa te są m.in. warunkiem skorzystania z kontyngentów taryfowych otwartych na podstawie klauzuli najwyższego uprzywilejowania (stawka celna erga omnes) i określających udziały niektórych państw w tych kontyngentach (przedstawienie świadectwa jest wymagane przy kwalifikacji do udziału w kontyngencie taryfowym). Przykład Rozporządzenie Rady (WE) nr 975/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. otwiera i ustala zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz konserw z tuńczyka objętych kodami CN 1604 14 11, 1604 14 18 i 1604 20 70. Kontyngent został rozdzielony na przywóz pochodzący z Tajlandii (52% rocznej wielkości), Filipin (36%), Indonezji (11%) i pozostałych krajów (1%). Kwalifikacja do udziału w kontyngencie taryfowym przyznana Tajlandii, Filipinom i Indonezji, czyli głównym dostawcom i beneficjentom kontyngentu, wymaga okazania świadectwa pochodzenia spełniającego opisane wyżej warunki. Świadectwa pochodzenia są przyjmowane wyłącznie w przypadku, gdy produkty spełniają kryteria określania pochodzenia zawarte w przepisach obowiązujących we Wspólnocie. 2.4.2 Dokumentowanie pochodzenia tekstyliów Do towarów, których dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie uwarunkowane jest przedstawieniem świadectwa pochodzenia wystawionego zgodnie z wyżej opisanymi warunkami (uniwersalne świadectwo pochodzenia), należą wyroby włókiennicze wymienione w grupach IA, IB, IIA i IIB załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich, ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 487/2004 z dnia 11 marca 2004 r., przywożone w celach handlowych. Dla dopuszczenia do swobodnego obrotu we Wspólnocie wyrobów włókienniczych, objętych sekcją XI HS, ale nie wymienionych w ww. załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 wystarcza przedstawienie deklaracji eksportera lub dostawcy na fakturze albo, w przypadku braku faktury, na innym dokumencie handlowym dotyczącym tych wyrobów, stwierdzającej, że wyroby te pochodzą z państwa trzeciego, w którym deklaracja została sporządzona, i że spełniają one kryteria ustalania pochodzenia określone w odpowiednich przepisach wspólnotowych. Treść tej deklaracji musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1541/98 z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie dowodu pochodzenia niektórych wyrobów włókienniczych objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej i dopuszczanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie oraz w sprawie warunków przyjęcia takiego dowodu. Oczywiście dla towarów tych także może być wystawione uniwersalne świadectwo pochodzenia. Wymienionych dowodów pochodzenia nie wymaga się w przypadku towarów, którym towarzyszy świadectwo pochodzenia odpowiadające wzorom i spełniające warunki ustanowione w celu realizacji dwustronnych porozumień w sprawie wyrobów włókienniczych, protokołów albo pozostałych ustaleń. Ponadto, zamiast tych dowodów pochodzenia przyjmuje się oczywiście świadectwa przewozowe EUR.1, formularze EUR.2, świadectwa pochodzenia na formularzu A i deklaracje na fakturach wystawione w celu uzyskania preferencji taryfowych.

49

Jeżeli kraj wysyłki nie jest równocześnie krajem pochodzenia towaru, pochodzenie towaru może być udowodnione świadectwem pochodzenia wydanym przez kraj wysyłki, na podstawie pierwotnego świadectwa z kraju pochodzenia, jednak pod warunkiem, że jest ono wystawione na tej samej podstawie, co świadectwo wydane przez kraj pochodzenia i jednocześnie nie zostały ustalone limity ilościowe dla danych wyrobów, w odniesieniu do kraju ich pochodzenia. Wyroby włókiennicze, które zostały zwolnione z obowiązku dokumentowania ich pochodzenia zostały wymienione w Załączniku do rozporządzenia Komisji (WE)nr 209/2005 z dnia 7 lutego 2005 r. ustanawiającego wykaz wyrobów włókienniczych, dla których dowód pochodzenia nie jest wymagany przy dopuszczaniu do swobodnego obrotu we Wspólnocie. 2.4.3 Świadectwa pochodzenia dla niektórych produktów rolnych objętych specjalnymi postanowieniami dotyczącymi przywozu Niektóre produkty rolne pochodzące z określonych państw trzecich zostały objęte specjalnymi niepreferencyjnymi ustaleniami dotyczącymi ich przywozu do Wspólnoty. Przykład Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 565/2002 z dnia 2 kwietnia 2002 r. ustanawiającym metodę zarządzania kontyngentami i wprowadzającym system świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich postanowiono, iż każde dopuszczenie czosnku pochodzącego z Libanu, Iranu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wietnamu i Malezji do swobodnego obrotu we Wspólnocie wymaga: a) przedstawienia świadectwa pochodzenia wydanego przez właściwe władze tego państwa zgodnie z art.55-65 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 oraz b) bezpośredniego transportu produktu z tego kraju do Wspólnoty. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1864/2004 z dnia 26 października 2004 r.otwierającym i ustalającym zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich postanowiono, że dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie zakonserwowanych grzybów pochodzących z Chin podlega przepisom art.55-65 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Świadectwa pochodzenia dla produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich, dla których ustanowione zostały szczególne, niepreferencyjne procedury przywozowe muszą być sporządzone na formularzach zgodnych z wzorem znajdującym się w Załączniku 13 do RWKC oraz wymogami określonymi w art.57-62 RWKC. Świadectwa te wydawane są tylko przez wybrane organy rządowe zainteresowanych krajów trzecich, a ich wykaz musi być przekazany do Komisji Wspólnot Europejskich. Retrospektywne wystawienie świadectwa jest możliwe w niektórych przypadkach (nieumyślna omyłka, przeoczenie, szczególne okoliczności). Nie naruszając odrębnych postanowień dotyczących ww. szczególnych procedur przywozowych, termin ważności tych świadectw wynosi 10 miesięcy licząc od dnia ich wystawienia przez organy wydające. Nie przewidziano możliwości zastąpienia "świadectwa rolnego" dowodem preferencyjnego pochodzenia tak, jak jest to możliwe dla tekstyliów, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1541/98 z dnia 13 lipca 1998 r. Zastosowanie szczególnych uregulowań importowych uzależnione jest od możliwości sprawdzenia w kraju pochodzenia, poprawności i rzetelności wydanych świadectw, czyli od tego, czy ustanowiono procedurę wzajemnej współpracy z administracją kraju trzeciego (zainteresowane państwa trzecie przekazują Komisji WE nazwy i adresy organów wystawiających świadectwa pochodzenie i wzory odcisków stosowanych przez nie pieczęci oraz nazwy i adresy organów, do których kierować należy wnioski o weryfikację świadectw pochodzenia, a Komisja WE publikuje

50

komunikat dotyczący przekazania tych informacji w Dzienniku Urzędowym serii C).

2.4.4 Świadectwa pochodzenia dla niektórych towarów stalowych Obowiązek dokumentowania pochodzenia towarów stalowych świadectwem o specjalnym wzorze istnieje w związku z wprowadzeniem limitów ilościowych na przywóz tych wyrobów pochodzących z niektórych krajów. Niezależnie od pozwoleń (na wywóz i przywóz) wymaganych w ramach systemu podwójnej kontroli, wprowadzony został wymóg dokumentowania pochodzenia wyrobów stalowych wymienionych w załącznikach do rozporządzeń w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a danym państwem trzecim, świadectwami zgodnymi ze wzorami określonymi w tych rozporządzeniach, np.: rozporządzenie Rady (WE) nr 2265/2004 z 20.12.2004 r., dotyczące handlu z Kazachstanem; rozporządzenie Rady (WE) nr 2266/2004 z 20.12.2004 r., dotyczące handlu z Ukrainą; rozporządzenie Rady (WE) nr 2267/2004 z 20.12.2004 r., dotyczące handlu z Rosją (uwaga!: w pierwszym i trzecim z ww. rozporządzeń, w art. 2 ust.1, zdanie 2 zostało źle przetłumaczone, dlatego polska wersja tych przepisów opublikowana w Wydaniu Specjalnym Dziennika Urzędowego WE mówi o wyrobach określonych w załączniku II, podczas gdy w tekście oryginalnym załącznik II zawiera wzór pozwolenia i świadectwa pochodzenia, a wyroby są określone w załączniku I). Świadectwa wystawione przez odpowiednie organy krajów wywozu wyrobów stalowych dotyczą najczęściej ilości, na które zostało wystawione pozwolenie na wywóz. Tymczasem zgodnie z art.12 ust. 5 ww. rozporządzeń importerzy nie są zobowiązani do przywozu łącznej ilości wyrobów objętych pozwoleniem na przywóz w ramach jednej przesyłki. Na to nakładają się także problemy związane z transportem. W efekcie wyroby objęte danym pozwoleniem są często zgłaszane partiami. Biorąc pod uwagę fakt, że ww. rozporządzenia dopuszczają przywóz towaru partiami, a przedkładane świadectwa pochodzenia są ściśle związane z odpowiednim pozwoleniem na przywóz, które podlega saldowaniu, należy w tym przypadku dopuścić możliwość saldowania także świadectwa pochodzenia. Należy mieć tutaj na uwadze, że ten rodzaj dokumentu potwierdzającego pochodzenie towaru nie wynika z RWKC, ale ze specjalnych rozporządzeń Rady. Regulacje te mają na celu ograniczenie przywozu do Wspólnoty niektórych wyrobów stalowych, dlatego zasadniczą rolę przy kontroli ich przywozu pełnią pozwolenia na przywóz i na wywóz, które w swojej treści zawierają także informację o kraju pochodzenia towaru. W takich przypadkach oryginał świadectwa należy opieczętować pieczęcią "Polska-Cło" oraz zamieścić na nim numer pozwolenia na przywóz, którego dotyczy. Na świadectwie należy także nanosić odpowiednie adnotacje dotyczące ilości zgłoszonych towarów, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pozwolenia na przywóz. Do poszczególnych zgłoszeń należy załączać kserokopię saldowanego świadectwa poświadczoną pieczęcią "Polska-Cło". Jego oryginał zostanie dołączony do zgłoszenia, które będzie dotyczyć ostatniej partii towaru. Procedura taka może mieć jednak miejsce tylko w przypadku, gdy zgłoszenia przywozu następują w ramach jednego urzędu celnego. 3. Pochodzenie preferencyjne 3.1. Wprowadzenie Preferencyjne reguły pochodzenia dotyczą: - preferencyjnych środków taryfowych określonych w umowach, zawartych przez Wspólnotę z niektórymi krajami lub grupami krajów i przewidujących stosowanie preferencyjnych środków taryfowych (np. umowy o wolnym handlu) oraz - preferencyjnych środków taryfowych przyjętych jednostronnie przez Wspólnotę w odniesieniu do niektórych krajów, grup krajów lub terytoriów (np. ogólny system preferencji GSP). Jest to zgodne z wyłączeniem przewidzianym dla zakresu stosowania reguł niepreferencyjnych. Same reguły są określane w odpowiednich umowach (pierwszy z ww. przypadków) oraz przez Komisję Europejską (drugi z ww. przypadków) w RWKC. (art.27 WKC)

51

3.2. Przepisy dotyczące preferencyjnych reguł pochodzenia Umowy preferencyjne Kraje EFTA Protokół 3 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Islandii (OJ L 301 z 31/12/1972), zmieniony Decyzją Nr 1/96 Wspólnego Komitetu WE - Islandia z 19 grudnia 1996 r. (OJ L 195 z 23/07/1997) Protokół 3 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Królestwem Norwegii (OJ L 171 z 27/06/1973), zmieniony Decyzją Nr 1/96 Wspólnego Komitetu WE - Norwegia z 19 grudnia 1996 r. (OJ L 195 z 23/07/1997) Protokół 3 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Konfederacją Szwajcarską (OJ L 300 z 31/12/1972), zmieniony Decyzją Nr 1/96 Wspólnego Komitetu WE - Szwajcaria z 19 grudnia 1996 r. (OJ L 195 z 23/07/1997), Decyzją Nr 1/99 Wspólnego Komitetu z 24 czerwca 1999 r. (OJ L 249 z 22/09/1999), Decyzją Nr 2/99 Wspólnego Komitetu z 29 listopada 1999 r. (OJ L 323 z 15/12/1999) i Decyzją Nr 1/2001 Wspólnego Komitetu z 24 stycznia 2001 r. (OJ L 51 z 21/02/2001) Umowa EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) Protokół 4 do Umowy EOG (OJ L 1 z 03/01/1994), ostatnio zmieniony Decyzją Nr 38/2003 Wspólnego Komitetu EOG z 14 marca 2003 r. (OJ L 137 z 05/06/2003) Kraje Europy Środkowej i Wschodniej Protokół 4 do Układu Europejskiego UE - Bułgaria (OJ L 358 z 31/12/1994), ostatnio zmieniony Decyzją Nr 1/2003 Rady Stowarzyszenia UE - Bułgaria z 4 czerwca 2003 r. (OJ L 191 z 30/07/2003) Protokół 4 do Układu Europejskiego UE - Rumunia (OJ L 357 z 31/12/1994), ostatnio zmieniony Decyzją Nr 1/97 Rady Stowarzyszenia z 31 stycznia 1997 r. (OJ L 54 z 24/02/1997), Decyzją Nr 4/98 Rady Stowarzyszenia z 21 grudnia 1998 r. (OJ L 35 z 09/02/1999), Decyzją Nr 5/99 Rady Stowarzyszenia z 20.12.1999 r. (OJ L 10 z 14/01/2000) i Decyzją Nr 2/2001 Rady Stowarzyszenia z 23 stycznia 2001 r. (OJ L 48 z 17/02/2001) Zachodnie Bałkany (Macedonia i Chorwacja) Protokół 4 do Umowy Przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i dawną Jugosłowiańską Republiką Macedonii (OJ L 124 z 04/05/2001), ostatnio zmieniony Decyzją Nr 1/2002 Rady Współpracy WE - dawna Jugosłowiańska Republika Macedonii z 20 stycznia 2002 r. (OJ L 56 z 27/02/2002) Protokół 4 do Umowy Przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i Republiką Chorwacji (OJ L 330 z 14/12/2001) Kraje Śródziemnomorskie Protokół 2 do Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Ludowo Demokratyczną Republiką Algierii (OJ L 263 z 27/09/1978) Protokół 4 do Europejsko - Śródziemnomorskiej Umowy ustanawiającej stowarzyszenie miedzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu z drugiej strony (OJ C 304 z 30/10/2001), stosowany prowizorycznie od 01.01.2004 r. (OJ L 345 z 31/12/2003) Protokół 4 do Umowy stowarzyszeniowej UE - Izrael (OJ L 147 z 21/06/2000) Protokół 3 do Umowy stowarzyszeniowej UE - Jordania (OJ L 129 z 15/05/2002) Protokół 4 do Umowy przejściowej UE - Liban (OJ L 262 z 30/09/2002) Protokół 4 do Umowy stowarzyszeniowej UE - Maroko (OJ L 70 z 18/03/2000) Protokół 3 do Umowy przejściowej UE - Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OJ L 187 z 16/07/1997) Protokół 2 do Umowy o współpracy WE - Syria (OJ L 269 z 27/09/1978) Protokół 4 do Umowy stowarzyszeniowej UE - Tunezja (OJ L 97 z 30/03/1998)

52

(OJ L 191 z 23/07/1999) Decyzja Nr 1/2003 Wspólnego Komitetu WE .Andora z 6 maja 1999 r.1 i sporządzania deklaracji na fakturze. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich (OCT) ze Wspólnotą Europejską ("Overseas Association Decision") (OJ L 314 z 30/11/2001 i L 324 z 53 . rozporządzeń i ustaleń administracyjnych koniecznych dla właściwego funkcjonowania unii celnej (OJ L 253 z 07/10/2003). Pacyfik) Załącznik III do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie miedzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Republiką Chile (OJ L 352 z 30/12/2002) Załącznik III do Umowy Przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i Meksykiem (OJ L 157 z 30/06/2000 i OJ L 245 z 29/09/2000).Andora z 3 września 2003 r. dotyczące definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej w handlu między terytorium celnym Wspólnoty a Ceutą i Melillą (OJ L 20 z 20/01/2001) Załącznik III do Decyzji Rady Nr 2001/822/EC z 27 listopada 2001 r.Turcja z 28 maja 1999 r. w sprawie warunków handlu produktami rolnymi (OJ L 86 z 20/03/1998) Decyzja Nr 1/1999 Komitetu Współpracy Celnej WE . zmieniona Decyzją Nr 1/2003 z 30 stycznia 2003 r. dotycząca ustaw.Meksyk dotyczących Załącznika III do Decyzji Nr 2/2000 (OJ L 44 z 18/02/2003) oraz Decyzja 1/2004 Wspólnego Komitetu dotycząca Załącznika III (OJ L 113 z 20/04/2004) Protokół 1 do Umowy w sprawie handlu. na podstawie przepisów regulujących obrót preferencyjny między Unią Europejską. ostatnio zmieniony Decyzją Nr 1/99 Wspólnego Komitetu WE .Turcja z 22 grudnia 1995 r.Turcja (OJ L 98 z 07/04/2001). ostatnio zmieniony Decyzjami Nr 1/2002 i 5/2002 Wspólnej Rady Unia Europejska . (OJ L 28 z 04/02/2003 .Turcja z 25 lipca 2000 r.Turcja z 25 lutego 1998 r. jako dowód wspólnotowego lub tureckiego pochodzenia. w sprawie szczegółowych reguł stosowania artykułu 12 (2) Umowy w formie wymiany listów pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Księstwem Andory (OJ L 310 z 28/11/2001) Umowa o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino (z 16 grudnia 1991 r.dotyczy krajów AKP (Afryka.Turcja (unia celna i uzgodnienia preferencyjne) Decyzja Nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE . Karaiby. (OJ L 212 z 12/08/1999) Protokół 3 do Decyzji Rady Nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE . w szczególności jej artykuły 62 do 64 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2302/2001 z 15 listopada 2001 r. zmieniająca Decyzję Nr 1/96 ustanawiającą szczegółowe reguły stosowania Decyzji Nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE .skorygowana w OJ L 74 z 20/03/2003) Pozostałe Załącznik do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Księstwem Andory (OJ L 374 z 31/12/1990). ostatnio zmieniony Decyzją Nr 2/99 Wspólnego Komitetu z 8 lipca 1999 r.) i Protokół dotyczący rozszerzenia z dniem 1 stycznia 1995 r.Turcja z 28 marca 2001 r. dotycząca procedur umożliwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR. (OJ L 84 z 28/03/2002) Protokół 3 do Umowy między Wspólnotą Europejską i Rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych (OJ L 53 z 22/02/1997) Załącznik V do Protokołu 1 do Aneksu V Umowy z Cotonou (OJ L 65 z 08/03/2003 i L 83 z 01/04/2003) . w sprawie wprowadzenia ostatniej fazy unii celnej (OJ L 35 z 13/02/1996) Protokół 1 do Umowy między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali i Republiką Turcji dotyczącej handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (OJ L 227 z 07/09/1996). które mają podpisaną preferencyjną umowę ze Wspólnotą lub Turcją (OJ L 211 z 22/08/2000) Decyzja Nr 1/2001 Komitetu Współpracy Celnej WE . świadectw przewozowych lub deklaracji na fakturze wystawionych przez niektóre kraje. w sprawie akceptowania. Turcją i niektórymi krajami europejskimi (OJ L 204 z 04/08/1999) Decyzja Nr 1/2000 Komitetu Współpracy Celnej WE . rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Republiką Południowej Afryki (OJ L 311 z 04/12/1999) Autonomiczne porozumienia preferencyjne Rozporządzenie Rady (WE) Nr 82/2001 z 5 grudnia 2000 r.

(f) produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z morza poza wodami terytorialnymi przez "ich" statki. zmienione Rozporządzeniami (WE) Nr: 12/97. (d) produkty uzyskane od żywych zwierząt tam wyhodowanych. Bośni i Hercegowiny oraz Albanii. do którego wywożony będzie towar. może okazać się "niepochodzący" w rozumieniu innej umowy.wykorzystane surowce i materiały. to właściwą będzie umowa z tym krajem. Produkt jest uważany za "pochodzący" w następujących przypadkach: .3. Niezależnie od liczby regulacji prawnych dotyczących ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów. .2.3.1 Towary całkowicie uzyskane: Towarami całkowicie uzyskanymi są: (a) produkty mineralne wydobyte z ziemi lub dna morskiego. będzie miał zastosowanie w danym przypadku. (e) produkty uzyskane przez polowanie lub rybołówstwo tam przeprowadzone (dotyczy wód śródlądowych i morskich wód terytorialnych). że towary pochodzące z Norwegii lub Szwajcarii będą traktowane przy ich wprowadzeniu na terytorium celne Wspólnoty jako towary posiadające wspólnotowe pochodzenie (umowa wzajemna) (OJ C 38 z 08/02/2001) . zmienionego Rozporządzeniami (WE) Nr: 12/97. 1602/2000 i 881/2003 Generalny System Preferencji (kumulacja z materiałami z Norwegii lub Szwajcarii): porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą a każdym z krajów EFTA. Chile to należy sięgnąć do reguł pochodzenia zawartych w umowie pomiędzy Unią i Chile. pod warunkiem. które zawarte są w przepisach prawa. (c) żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane.07/12/2001) Generalny System Preferencji1: artykuły 66 do 97 Rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93. ich postanowienia są zbliżone i przewidują podobne kryteria nabywania statusu towaru "pochodzącego" przez produkt. (b) produkty roślinne tam zebrane. Ponieważ jednak uregulowania nie są identyczne. 1602/2000. Przykład Jeżeli będzie to np. który z przepisów wymienionych w paragrafie 3. a jeżeli krajem wywozu będzie RPA. zmienione Rozporządzeniami Nr: 814/2003 i 815/2003 (OJ L 116 z 13/05/2003 2Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2007/2000 z 18 września 2000 (OJ L 240 z 23/09/2000) 3. (g) produkty wytworzone na pokładzie "ich" statków-przetwórni wyłącznie z produktów. które przyznaje preferencje taryfowe GSP. 1Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2501/2001 z 10 grudnia 2001 (OJ L 346 z 31/12/2001). Zasady ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów Rozważając preferencyjne pochodzenie towarów należy kierować się szeregiem zasad. 3. Żeby nie popełnić błędu należy więc zachować ostrożność przy korzystaniu z przepisów i sięgać do właściwych regulacji. 54 . które pochodziły z innych krajów lub regionów.dotyczy Serbii i Czarnogóry. towar "pochodzący" w myśl jednej z umów.został całkowicie uzyskany lub wyprodukowany w danym kraju lub regionie. Decydujące znaczenie ma tutaj kraj lub region.Wyjaśnienie dla importerów (OJ C 104 z 04/04/2001) Zachodnie Bałkany2: artykuły 66 i od 98 do 123 Rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93. W pierwszej kolejności należy ustalić. 444/2002 i 881/2003 . zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu. o których mowa w podpunkcie (f).

Zgodnie z zasadą kumulacji pochodzenia dopuszczalne jest użycie surowców czy materiałów posiadających udokumentowane preferencyjne pochodzenie z krajów. która ma wzmacniać powiązania gospodarcze stron danej umowy. użyto surowców lub materiałów pochodzących z innych krajów. Reguły wartościowe wprowadzają ograniczenia co do wartości używanych niepochodzących surowców. aby towar mógł być uznany za poddany wystarczającemu przetworzeniu. Reguły technologiczne są uregulowaniami określającymi sposób wytwarzania oraz wymagane etapy przetworzenia. tzn. Tolerancja ta nie może być jednak stosowana do produktów z działów od 50 do 63 Zharmonizowanego Systemu.reguły wartościowe. Reguła ogólna to inaczej reguła zmiany pozycji taryfy celnej. Wymogi te są określane najczęściej w załącznikach nr II do odpowiednich protokołów i dotyczą one wyłącznie przetworzeń. które są stroną danej umowy. Zapisane tam reguły pochodzenia można zasadniczo podzielić na trzy kategorie: .reguły technologiczne i . Przepisy podają szczegółowe określenie. w którym przeprowadzane są te operacje. które zawierają regulacje łączące w sobie dwa lub nawet trzy różne typy reguł. 3. które zgodnie z regułą nie powinny być użyte. jako maksymalna wartość materiałów niepochodzących.3. a więc tych.3. Uzyskanie preferencyjnego pochodzenia przez produkt wymaga przeprowadzenia wystarczającej obróbki lub przetworzenia. Niekiedy przepisy przewidują jednak dodatkową tolerancję w wysokości 10% ceny ex-works produktu. (j) produkty wydobyte z ziemi dna morskiego lub spod ziemi dna morskiego poza ich wodami terytorialnymi. limitu. Przepisy ustalają jednak szczegółowe wymogi. że ich wartość nie przekroczy ww. łącznie z używanymi oponami nadającymi się tylko do bieżnikowania lub do wykorzystania jako odpady. (k) towary wytworzone tam wyłącznie z produktów wymienionych w podpunktach od a) do j). produkt nie może uzyskać pochodzenia w oparciu o postanowienia dotyczące towarów całkowicie uzyskanych. (i) odpady i złom powstający w wyniku działalności wytwórczej tam przeprowadzonej. których pochodzenie może zostać wykorzystane do uzyskania preferencyjnego pochodzenia przez produkt z wykorzystaniem "kumulacji pochodzenia". gdyż nie muszą być one poddane takiej obróbce.2 Towary wystarczająco przetworzone Gdy na dowolnym etapie wytwarzania danego towaru. 3. jakie muszą być dokonane na materiałach "niepochodzących". Przeprowadzenie takiej obróbki czy przetworzenia wymagane jest jednak tylko w odniesieniu do "niepochodzących" materiałów i surowców. Nie może być też przekroczony jakikolwiek inny limit określony w danej regule. w 55 .3 Kumulacja pochodzenia W ramach przepisów ustalających reguły pochodzenia pojawiają się najczęściej regulacje wprowadzające "kumulację pochodzenia". . mogą być użyte pod warunkiem. Tym samym producenci mogą chętniej korzystać z surowców. Jest to zasada. Traktowane są tak jakby pochodziły z kraju. nie odnosząc się do technologii produkcji. że materiały niepochodzące. Występują jednak także reguły "mieszane". jakie muszą być spełnione.reguła ogólna. których poziom określa odpowiednia dla tego produktu reguła pochodzenia. co należy rozumieć pod pojęciem "ich" statki. pod warunkiem że mają wyłączne prawa do użytkowania tych terenów. które nie posiadają statusu pochodzących z kraju. nadające się tylko do odzysku surowców. jaka jest wymagana przez regułę pochodzenia dla produktu.(h) używane artykuły tam zebrane.

Przykład Takiej strefy pełnej kumulacji pochodzenia jest Europejski Obszar Gospodarczy.kumulacja bilateralna (dwustronna). gdy dana umowa jest umową wyłącznie dwustronną i nie ma odniesień do innych krajów lub regionów. porozumieniach i innych właściwych przepisach. państwa strefy ustanawiają pomiędzy sobą umowy zawierające w swojej treści (najczęściej w formie specjalnego protokołu) identyczne reguły pochodzenia. Wyróżnia się trzy podstawowe typy kumulacji pochodzenia: . 3. Przykład Strefa pan-europejska (UE. występuje w przypadkach.kumulacja diagonalna (wielostronna). Przykład Dla większości produktów odzieżowych reguła pochodzenia wymaga wytworzenia ich od etapu przędzy. które były wykonane w innym kraju niż kraj produkcji. Przy wystawianiu dowodu pochodzenia należy kierować się regułami pochodzenia zawartymi w odpowiednich umowach. bez konieczności przeprowadzania u siebie procesu tkania. a z niej dopiero uszyć odzież. nawiązując do omówionego wyżej przykładu stosowania kumulacji pochodzenia przy wytwarzaniu odzieży można zaprezentować także zasadę stosowania kumulacji pełnej: przędza jest sprowadzana do Norwegii i poddawana procesowi tkania.kumulacja pełna (całkowita). gdyż dopuszcza uwzględnianie przy ustalaniu pochodzenia produktu. Bułgaria. Towar. która uzyska status towaru pochodzącego. występuje w przypadku umów wprowadzających możliwość kumulowania pochodzenia w ramach strefy wolnego handlu. ale z wykorzystaniem pełnej kumulacji jest to możliwe w sumie przeprowadzone operacje są wystarczające . Wystawianie preferencyjnych dowodów pochodzenia Wystawienie takiego dowodu pochodzenia jest uzasadnione tylko w przypadku towarów pochodzących. . wobec których będą stosowane preferencje celne.w ramach strefy produkt został wytworzony od etapu przędzy. .którym wytwarzany jest produkt. Surowiec ten może być materiałem pochodzącym z importu. któremu przypisane zostało preferencyjne pochodzenie w oparciu o kumulację pochodzenia może być wywieziony z odpowiednim dowodem pochodzenia tylko do kraju. do której należy więcej niż dwa kraje. która uzyska tą drogą preferencyjne pochodzenie. Rumunia. ale z przędzy tej należy uzyskać tkaninę. jest najbardziej zaawansowanym modelem kumulacji pochodzenia. Stosując jednak zasadę kumulacji pochodzenia producent może wykorzystać tkaninę pochodzącą z kraju objętego systemem kumulacji i w ten sposób wytworzyć odzież. a wyrób finalny jest wywożony na Islandię. Tymczasem używanie surowców "niepochodzących" wymaga przeprowadzenia znacznie bardziej zaawansowanego procesu technologicznego. obróbek i przetworzeń przeprowadzonych na surowcach i materiałach. Przykład Zastosowaniem kumulacji tego typu są postanowienia Protokołu 4 do Umowy Przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem miedzy Wspólnotą Europejską i Republiką Chorwacji. Generalnie dowód pochodzenia może być wystawiony dla każdego towaru klasyfikowanego w Działach od 1 do 97 Systemu Zharmonizowanego. 56 . uzyskana tkanina nie nabywa preferencyjnego pochodzenia (obróbka niewystarczająca) i jest przekazywana do Polski celem uszycia spodni. EFTA. operacje te jednak mogą zostać uwzględnione przy określaniu pochodzenia towaru wytworzonego z wykorzystaniem tych półproduktów w innym kraju strefy pełnej kumulacji.4. a które były niewystarczające do uzyskania przez półprodukt preferencyjnego pochodzenia. operacje przeprowadzone w Norwegii jak i w Polsce traktowane odrębnie nie pozwalają na nadanie spodniom statusu towaru pochodzącego. z którym zawarta jest odpowiednia umowa o stosowaniu kumulacji. w ramach tej kumulacji mogą być wykorzystywane surowce i materiały pochodzące wyłącznie z tych dwóch krajów. Turcja).

dla celów przesłania tych produktów lub części tych produktów do innego miejsca we Wspólnocie.1 A. który wydał świadectwo pierwotne. dla celów dalszej przesyłki tych towarów (lub ich części) w obrębie Wspólnoty lub do Szwajcarii i Norwegii. Duplikat świadectwa ma moc obowiązującą od dnia wydania oryginału. Wystawienie świadectwa pochodzenia Form A Świadectwo pochodzenia Form A służy przede wszystkim dokumentowaniu pochodzenia towarów w Ogólnym Systemie Preferencji (GSP). 3. 57 . Praktyczna procedura wystawienia świadectwa przez urząd celny jest następująca: a) zainteresowany składa poprawnie wypełniony i podpisany wniosek o wystawienie świadectwa EUR.3.1 W zamian za zagubione. zwróceniu wnioskodawcy oryginału świadectwa i dowodów potwierdzających pochodzenie.1 Wystawienie preferencyjnego dowodu pochodzenia w trybie retrospektywnym jest możliwe tylko wtedy. Jeżeli produkty pochodzące znajdują się pod kontrolą jednego w urzędów celnych we Wspólnocie. pominięć lub szczególnych okoliczności. W tym przypadku wniosek o wydanie duplikatu świadectwa należy złożyć w urzędzie celnym.2 Retrospektywne wystawianie świadectw EUR.1.115 RWKC). W praktyce zajmują się tym wyznaczone osoby z oddziałów celnych. W praktyce.4.1. pierwotny dowód pochodzenia może zostać zastąpiony jednym lub większą liczbą świadectw przewozowych EUR. może zostać zastąpiony jednym lub większa liczbą świadectw na formularzu A.1 Świadectwa EUR. skradzione lub zniszczone świadectwo przewozowe EUR. 3.1 oraz wypełniony i podpisany w polu 12.87 RWKC). Świadectwa zastępcze wystawiane są przez urząd celny. pod kontrolą którego znajdują się towary (art. W polu 7 (Uwagi) należy umieścić zapis "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE" w języku polskim lub innym przewidzianym daną umową. to pierwotny dowód pochodzenia. gdy nie został on wystawiony w momencie dokonania eksportu z powodu nieumyślnych błędów.4. 3. W polu 7 (Uwagi) należy umieścić zapis "DUPLIKAT" w języku polskim lub innym przewidzianym daną umową. Wystawienie świadectwa przewozowego EUR. będziemy więc mieć do czynienia z wydawaniem zastępczych świadectw pochodzenia Form A. albo jeżeli uprzednio wystawiony dowód pochodzenia nie został uznany w kraju importu z powodów formalnych. legalizacji świadectwa.1 Wystawianie świadectw Form A i EUR. pod którego kontrolą znajdują się produkty (art. B. czy formularz świadectwa został wypełniony poprawnie pod względem formalnym. Zastępcze świadectwa przewozowe EUR 1 wydawane są przez urząd celny.1 mogą być wystawiane przez każdy urząd celny.4 Wystawianie świadectw zastępczych Jeżeli produkty pochodzące znajdują się pod kontrolą jednego z urzędów celnych we Wspólnocie.3 Wystawianie duplikatów świadectw EUR. urząd celny może wystawić jego "duplikat".4. Wniosek o retrospektywne wydanie świadectwa należy zasadniczo składać w urzędzie celnym właściwym miejscowo dla siedziby wnioskodawcy. b) czynności urzędowe polegają na: sprawdzeniu. sprawdzeniu poprawności udokumentowania i ustalenia pochodzenia towaru (deklaracja dostawcy). formularz świadectwa.4.

Urząd celny odpowiedzialny za wydanie świadectwa zastępczego dokonuje na świadectwie pierwotnym adnotacji dotyczących masy. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych zawartych w świadectwie pierwotnym. 8 oraz 9. ilości i rodzaju opakowań wysyłanego towaru oraz podaje numer i serię świadectwa zastępczego.4. Dane umieszczone w polu 12. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione.76 RWKC. B. Procedura ta nie może być zastosowana przy wysyłkach do Norwegii i Szwajcarii. czyli kraju wydania świadectwa. W polu 2 należy podać nazwę ostatecznego odbiorcy towaru. Organ celny wydający świadectwo zastępcze dokonuje jego legalizacji w polu 11.1 Jeżeli w trakcie badania wniosku o wydanie świadectwa EUR. W polu 10 można umieścić odniesienie do numeru faktury reeksportera. W polu 2 należy podać nazwę ostatecznego odbiorcy towaru. wystawienie świadectwa zastępczego jest możliwe tylko dla produktów przesyłanych do innych krajów Wspólnoty. A. Odmowa wydania świadectwa EUR 1 następuje w formie pisemnej (postanowienie) i musi zawierać informację o powodach odmowy oraz pouczenie o prawnych środkach odwoławczych. 5. Wszystkie wpisy umieszczone w oryginalnym świadectwie. Pole to podpisuje reeksporter. urząd celny odrzuca wniosek. Pole 12 podpisuje reeksporter.Świadectwo zastępcze jest traktowane jako ostateczny dowód pochodzenia określonego w nim produktu. który czyniąc to w dobrej wierze. Świadectwa zastępcze Form A Zastępcze świadectwo pochodzenia na formularzu A jest wystawiane na wniosek reeksportera. W tym celu dostawca winien wypełnić wniosek i druk świadectwa INF. Do świadectwa zastępczego może zostać dołączona kserokopia świadectwa pierwotnego. Świadectwa zastępcze EUR. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych zawartych w świadectwie pierwotnym. należy wnioskodawcy dać możliwość uzupełnienia lub przedłożenia dodatkowych dowodów.5 Odmowa wystawienia świadectwa EUR. 3. W prawym górnym polu świadectwa musi zostać podana nazwa kraju pośredniczącego. 3.4. dotyczące kraju pochodzenia i kraju przeznaczenia są danymi ze świadectwa pierwotnego. a dotyczące wywożonych produktów muszą zostać przeniesione do pól od 3 do 9. że przedłożone dowody są niewystarczające do ustalenia pochodzenia towaru. Do świadectwa zastępczego może zostać dołączona fotokopia świadectwa pierwotnego.4 według wzoru określonego w Załączniku V 58 .1 W polu 1 świadectwa należy wpisać nazwę reeksportera. W przypadku świadectw pochodzenia Form A wystawionych dla produktów korzystających z odstępstw (derogacji) przyznanych zgodnie z art.4.1 i załączonych dowodów stwierdzono. Urząd celny odpowiedzialny za wydanie świadectwa zastępczego dokonuje na świadectwie pierwotnym adnotacji dotyczących masy. Wszystkie wpisy umieszczone w oryginalnym świadectwie. W polu 1 świadectwa należy wpisać nazwę reeksportera. ilości i rodzaju opakowań wysyłanego towaru oraz podaje numer i serię odpowiedniego świadectwa zastępczego. który czyniąc to w dobrej wierze. a dotyczące produktów muszą zostać przeniesione odpowiednio (zgodnie ze stanem faktycznym) do pól 4. Organ celny wydający świadectwo zastępcze dokonuje jego legalizacji w polu 11.6 Wystawianie świadectw INF 4 Celem sprawdzenia autentyczności i poprawności deklaracji dostawcy władze celne mogą zażądać od eksportera przedłożenia świadectwa INF.

przez zważenie. w terminie trzech miesięcy od otrzymania wniosku dostawcy. a oświadczeniami w dokumentach przedłożonych w urzędzie celnym w celu dopełnienia formalności przywozowych. jeżeli można ustalić.4 Świadectwo INF. deklaracje na fakturze) określają odpowiednie przepisy regulujące zasady dokumentowania pochodzenia w handlu z danym krajem. świadectwie przewozowym EUR. ten z kolei przekazuje je swojemu klientowi lub urzędowi celnemu.2 Niezgodności w dokumentach Stwierdzenie drobnych niezgodności między oświadczeniami zamieszczonymi na świadectwie pochodzenia.1. właściwy urząd celny. EUR. określających masę towarów. Jeżeli dokument jest sporządzany odręcznie. a puste miejsca wykreślić. Niezależnie od powyższego w celu ujednolicenia postępowania organów celnych przyjąć należy. iż różnica ta nie powinna przekraczać 5%. o których mowa w ww.5. wyparowaniu w czasie transportu. że wielkość dopuszczalnej różnicy wagowej powinna być przyjmowana z uwzględnieniem rodzaju towaru (w przypadku towarów masowych lub o małej gęstości/masie właściwej kilka procent masy może stanowić znaczną objętościowo część transportu). bez pozostawiania wolnych miejsc między wierszami. mimo dopuszczalnych różnic w masie) w szczególności w przypadku towarów ulegających zmianom fizycznym.5.4.rozporządzenia Rady WE Nr 1207/2001 z 11. drobnych niezgodnościach nie odnoszą się wprost do różnic w masie towaru. świadectwo przewozowe EUR. formularz A. Opisu towaru należy dokonać w przeznaczonym do tego celu polu. W praktyce handlowej zdarzają się sytuacje gdy w zgłoszeniu celnym oraz w załączonych do niego dowodach pochodzenia towarów. jednak pozwalają na stosowanie pewnej tolerancji w zakresie niezgodności masy towarów objętych zgłoszeniem celnym i innymi dokumentami w tym dowodem pochodzenia. 3. np. tolerancja do 5% może mieć zastosowanie tylko do ilości towaru wskazanej w dowodzie pochodzenia. że różnice w masie towaru są dość często uwzględniane już w samym kontrakcie (stała cena za dostawę. Wzory dokumentów potwierdzających pochodzenie towaru (np. i złożyć je we właściwym urzędzie celnym. Większych różnic nie można uznać za drobne niezgodności. że podane przez dostawcę we wniosku i w świadectwie dane dotyczące towaru są prawdziwe.1 Forma dokumentu Dowody pochodzenia załączone do zgłoszenia celnego muszą zostać przedłożone w oryginale. 59 . występują rozbieżności w danych.2. Uznawanie dokumentów potwierdzających pochodzenie 3. grupą krajów lub dotyczące preferencyjnych środków taryfowych przyjętych jednostronnie przez Wspólnotę. który żąda tego świadectwa. świadectwie Form A.5. 3. Po sprawdzeniu i upewnieniu się. której dokładną wartość można ustalić np. przepisach. pod ostatnim wierszem opisu należy narysować poziomą linię. Jeżeli pole nie zostało całkowicie wypełnione. i OJ L 170 z 2002 r. a nadwyżki towaru traktowane jako dowodem tym nie objęte. Dokumenty te należy wypełnić w jednym z języków urzędowych Wspólnoty. Akceptowane niewielkie rozbieżności nie mogą przekraczać kilku procent masy określonej w zgłoszeniu celnym. że dowód ten dotyczy przedłożonych produktów. W przypadku gdy faktycznie przywieziona ilość towaru jest znacznie wyższa od ilości wskazanej w dowodzie pochodzenia.06.OJ L 165 z 2001 r.2001 . to winien zostać wypełniony tuszem lub długopisem oraz drukowanymi literami. Władze celne są uprawnione do żądania dodatkowych dowodów lub przeprowadzenia koniecznych kontroli mających na celu sprawdzenie poprawności danych podanych w deklaracji dostawcy lub w świadectwie INF. Należy zauważyć. Ponadto warto zauważyć.1 lub deklaracji na fakturze. nie powoduje nieważności tych dowodów pochodzenia. Wprawdzie odpowiednie przepisy traktujące o ww. wystawia świadectwo INF.4 przekazuje lub wydaje się dostawcy.

Jordania. numer faktury. Liban EUR 1 EUR 1 deklaracja na fakturze Okres wazności 4 miesiące 4 miesiące 5 miesięcy 4 miesiące 4 miesiące 5 miesięcy 4 miesiące 4 miesiące Izrael EUR 1 deklaracja na fakturze 4 miesiące 4 miesiące Ceuta i Melilla EUR 1 deklaracja na fakturze 4 miesiące 4 miesiące Wyspy Owcze EUR 1 deklaracja na fakturze 4 miesiące 4 miesiące 60 . 3. należy akceptować dowód z takim "zapasem". Okresy ważności są różne dla różnych systemów preferencyjnych Rodzaj umowy EOG. nie powodują odmowy przyjęcia dokumentu. specyfikacji i/lub innych dokumentów np. dopuszcza się możliwość wskazania w świadectwie na odpowiednie dokumenty towarzyszące (np. jeżeli rodzaj tych błędów nie stwarza wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń zawartych w tym dokumencie. a faktycznie z umotywowanych powodów przywożone są tylko niektóre z nich (co wynika również bezpośrednio z faktur.5. dowodu dostawy). które spowodowały zmianę w przesyłce. 3. opisujące towar w sposób wystarczający do jego identyfikacji.W przypadkach bardziej złożonych.5. Rumunia. jednakże działanie to powinno być poprzedzone wyjaśnieniem złożonym na piśmie dla celów dowodowych lub udokumentowaniem w inny sposób (korespondencja z dostawcą itp.) przez importera okoliczności.5.4 Opis towaru W przypadku braku wystarczająco dokładnego opisu towaru w polu 8.3 Oczywiste błędy formalne Oczywiste błędy formalne. pozwalającego na jednoznaczne ustalenie jego tożsamości. 3. który rozpoczyna się z dniem wystawienia dokumentu. Szwajcaria. gdy dowód pochodzenia obejmuje kilka różnych towarów i wskazuje ich łączną ilość.5 Ważność dowodu pochodzenia Dowody pochodzenia muszą zostać przedłożone w okresie ich ważności. Bułgaria Algieria Tunezja i Maroko Dowód pochodzenia EUR 1 deklaracja na fakturze EUR 1 EUR 1 deklaracja na fakturze Syria Egipt. transportowych) i masa zgłaszanych towarów jest znacznie mniejsza niż określona w dowodzie pochodzenia. takie jak błędy maszynowe.

Bośnia i Hercegowina. Serbia i Czarnogóra Strefa Gazy.Andora EUR 1 deklaracja na fakturze 4 miesiące 4 miesiące AKP (Afryka. 61 . Zachodni Brzeg Jordanu EUR 1 deklaracja na fakturze EUR 1 deklaracja na fakturze Meksyk EUR 1 deklaracja na fakturze 10 miesięcy 10 miesięcy 10 miesiące 10 miesiące Republika Południowej Afryki EUR 1 deklaracja na fakturze Dawna Jugosłowiańska Republika Macedonii Chorwacja EUR 1 deklaracja na fakturze EUR 1 deklaracja na fakturze 4 miesiące 4 miesiące 4 miesiące 4 miesiące Przy przekroczeniu powyższych terminów preferencje mogą być przyznane. jeżeli towary zostały przedłożone władzom celnym przed upływem terminu ważności dowodu pochodzenia. Karaiby i Pacyfik) EUR 1 deklaracja na fakturze 10 miesięcy 10 miesięcy 10 miesięcy 10 miesięcy 10 miesięcy 10 miesięcy Kraje i Terytoria Zamorskie (OCT) EUR 1 deklaracja na fakturze GSP (Ogólny System Preferencji) Form A deklaracja na fakturze Turcja (produkty stalowe) EUR 1 deklaracja na fakturze 4 miesiące 4 miesiące Turcja (produkty rolne) EUR 1 deklaracja na fakturze 4 miesiące 4 miesiące 4 miesiące 4 miesiące 4 miesiące 4 miesiące Albania.

Zazwyczaj przepisy przewidują jednak także pewne formy uproszczone. 3. Eksporter sporządza deklarację na fakturze wpisując maszynowo.4 Warunki udzielenia upoważnienia polskim eksporterom Organ celny może udzielić upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów osobom. które spełniają wymogi określone w odpowiednich postanowieniach umowy międzynarodowej lub RWKC. Numer ten eksporter zamieszcza w odpowiednim miejscu w treści deklaracji.3 Inne formy uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia Specyficzne rozwiązanie w zakresie formy uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towaru zawierają postanowienia umów zawartych z Marokiem. 3.3. składają we właściwym urzędzie celnym wniosek o jego przyznanie. W większości przypadków wzór deklaracji jest jednakowy .6. specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie. Eksporter w ramach otrzymywanego upoważnienia może uzyskać także prawo do niepodpisywania deklaracji. które mają zastosowanie w danej wymianie handlowej. jeżeli dostarczy organowi celnemu wydającemu upoważnienie pisemne zobowiązanie.6. w grę wchodzi potwierdzanie pochodzenia towaru deklaracją na fakturze albo jego statusu wspólnotowego potwierdzonym in blanco lub stemplowanym przez eksportera formularzem A. W przypadku dwóch pierwszych krajów sporządzanie deklaracji na fakturze jest możliwe przez każdego eksportera.1 Deklaracja na fakturze Pochodzenie towarów jest dokumentowane świadectwami pochodzenia różnych typów. którzy mogą potwierdzać pochodzenie towarów bez względu na ich wartość. który opisuje towary w sposób wystarczający do ich identyfikacji. że przejmuje wszelką odpowiedzialność za każdą deklarację. Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia towarów 3. przy pomocy stempla lub drukując na fakturze. tak jakby była podpisana przez nią własnoręcznie. "upoważnionych eksporterów". że dane produkty mogą być uważane za produkty pochodzące i spełniające pozostałe warunki przewidziane w odpowiednich regulacjach. Tunezją czy Turcją. bowiem w przypadku wymiany handlowej z Turcją. Przepisy wprowadzające dany reżim preferencyjny określają typ świadectwa. postanowienia dotyczące Izraela.1 potwierdzonych przez organ celny in blanco lub ostemplowanych przez eksportera specjalną pieczęcią. która identyfikuje tę osobę. deklarację według wzoru podanego w przepisach (umowach).6. na żądanie organów celnych. należy najpierw ustalić czy obrót danym towarem nie odbywa się w ramach unii celnej. Po uzyskaniu upoważnienia mogą sporządzać deklaracje na fakturach bez względu na wartość towarów. ale tylko dla przesyłek o wartości nieprzekraczającej 5110 EURO. W przypadku Turcji.6. który będzie potwierdzał pochodzenie towaru w ramach tej regulacji. Sporządzając deklarację na fakturze eksporter musi mieć możliwość przedstawienia w każdej chwili. których preferencyjne pochodzenie może być udokumentowane w ten sposób (najczęściej jest to 6000 EURO). Wprowadzana jest jednak także kategoria tzw. Sporządzanie deklaracji przez eksportera jest ograniczone limitem wartości towarów.TR.6. odnoszących się do uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia i które : 62 . 3.do wyjątków należą np. Najczęściej jest to forma deklaracji składanej przez eksportera na fakturze lub innym dokumencie handlowym opisującym towary w sposób umożliwiający ich identyfikację. W upoważnieniu nadawany jest wnioskodawcy numer upoważnienia. wszystkich dokumentów potwierdzających. dla przesyłek powyżej tej wartości uproszczeniem dokumentowania ich pochodzenia (po uzyskaniu upoważnienia) jest stosowanie świadectw przewozowych EUR.2 Upoważniony eksporter Podmioty zainteresowane uzyskaniem statusu upoważnionego eksportera.

(Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1207/2001 z 11 czerwca 2001 r. itp. powiązania. składa wniosek do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy. których działalnością kierują osoby. może wystąpić o wykorzystanie swojego uprawnienia na wywóz towarów z drugiego Państwa Członkowskiego. siedziba. Upoważnienie wydaje się na czas nieokreślony. a także nie jest wobec nich prowadzone postępowanie egzekucyjne. który będzie kontrolował wykorzystywanie polskiego upoważnienia przez podmiot mający siedzibę na terytorium innego Państwa Członkowskiego. zakres współpracy. o którym mowa w pkt 4. musi przedstawić deklaracje swoich dostawców. które są wystawiane w Niemczech (tzw. (art. Gdy eksporter wnosi o zwolnienie z obowiązku podpisywania deklaracji do wniosku załącza także zobowiązanie. nie zostało im cofnięte upoważnienie do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. który działa poprzez dystrybutora w Berlinie. W uzasadnionych gospodarczo wypadkach organ celny może udzielić upoważnienia osobom niespełniającym warunku. ze względu na naruszenie przez nich przepisów prawa. przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe. są podmiotami. gdy wnioskodawca chce korzystać z tych uprawnień musi przekazać informacje dotyczące podmiotu. mieniu. wydrukowanie deklaracji z numerem jego polskiego upoważnienia na fakturach. Do wniosku dołącza się w szczególności dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej i oświadczenie wnioskodawcy (sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w celu potwierdzenia ich preferencyjnego pochodzenia. którego wzór został określony w załączniku nr 3 do ww. dotyczące procedur ułatwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR. które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych). w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych. 2.chyba że wnioskodawca wnosi o ograniczenie okresu jego ważności. 3. sporządzanie deklaracji na fakturach oraz formularzy EUR. rozporządzenia.nie zalegają z cłem. w okresie ostatniego roku. 3. Jeżeli eksporter nie jest jednocześnie producentem towarów. likwidacyjne lub układowe. w sprawie 63 .1.) Upoważnienie do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów wydaje naczelnik urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. dokonujący często wywozu swoich gotowych produktów z innego Państwa Członkowskiego. Przykład umożliwia to producentowi polskiemu. obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.6. Powyższym rozporządzeniem wprowadzono także instrument. mają swoją siedzibę na terytorium Polski. upadłościowe. który będzie posługiwał się numerem jego upoważnienia (nazwa.8 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1207/2001 z 11 czerwca 2001 r. zgodnie z którym upoważniony eksporter w jednym Państwie Członkowskim. 4. iż w stosunku do jego osoby nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz nie popełnił poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów.2 i wydawanie upoważnień niektórym eksporterom na podstawie przepisów regulujących preferencyjny handel między Wspólnotą Europejską i niektórymi krajami oraz uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 3351/83).5 Procedura uzyskiwania upoważnienia Osoba ubiegająca się o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów (wnioskodawca). Wniosek taki powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa oraz składkami na ubezpieczenie społeczne.1. upoważnienie transgraniczne).) oraz dane adresowe właściwego urzędu celnego. W przypadku.

7 Kontrola i cofanie upoważnień Podmioty. dla celów kontroli. która identyfikuje tę osobę. jeżeli dostarczy organowi celnemu wydającemu upoważnienie pisemne zobowiązanie. Deklaracja na fakturze może zostać sporządzona niezależnie od wartości towarów. 3. sposób jej sporządzenia). Organ celny może zawsze cofnąć pozwolenie.7. których dotyczy. jeżeli towary te są uznawane za produkty pochodzące w rozumieniu odpowiedniej umowy o wolnym handlu. Osoba posiadająca upoważnienie jest zobowiązana do niezwłocznego zgłoszenia do organu. 3) uniemożliwiania lub utrudniania przeprowadzenie kontroli celnej dotyczącej prawidłowości sporządzenia deklaracji na fakturze. B . gdy upoważniony eksporter nie daje już gwarancji. może sporządzać taką deklarację na fakturze.7. wszelkich zmian warunków ekonomiczno-technologicznych odnoszących się do produktów wymienionych w upoważnieniu.6. zgodność deklaracji ze wzorem. a w szczególności wystawiała deklarację na fakturze w sposób niezgodny z tymi przepisami. 3. Deklaracja na fakturze powinna mieć formę i treść określoną w tych regulacjach i może dotyczyć wyłącznie towarów wywożonych we własnym imieniu przez osobę posiadającą upoważnienie. jak i dokumenty uzasadniające potwierdzenie pochodzenia. Numer upoważnienia musi mieć następującą strukturę: PL/A/B. Np. a w każdym razie cofa upoważnienie. które muszą być spełnione. jakie zaistniały po jego wydaniu.6. Osoba ta nie jest jednak zobowiązana do podpisywania deklaracji na fakturze. Deklaracja na fakturze powinna być podpisana własnoręcznie przez osobę upoważnioną do podpisania tej deklaracji. który opisuje towary w sposób wystarczający do ich identyfikacji. że osoba naruszyła przepisy prawa celnego lub umowy międzynarodowej dotyczące pochodzenia towarów. aby możliwe było przyznanie upoważnienia.kod literowy Polski. którym zostało przyznane upoważnienie do uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów są kontrolowane w zakresie sposobu wykorzystywania takiego upoważnienia przynajmniej raz na trzy lata.kolejny numer upoważnienia. A . w czasie 64 .sześciocyfrowy kod urzędu. PL/042010/0001 3. których pochodzenie udokumentowane jest dowodami pochodzenia. zawartej przez Wspólnoty Europejskie z danym krajem lub regionem lub właściwych przepisów RWKC. lub nadużywa w jakikolwiek sposób pozwolenia. jeśli dalsze jego stosowanie jest niewskazane. że przejmuje wszelką odpowiedzialność za każdą deklarację. Kontroli podlega prawidłowość dokumentowania pochodzenia pod względem formalnym (np. zwanej "deklaracją na fakturze".wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych. Przykład Naczelnik urzędu celnego może cofnąć upoważnienie w przypadku: 1) naruszenia co najmniej jednego z warunków. który je wydał. Postanowienia szczególne 3.6 Korzystanie z upoważnienia Osoba posiadająca upoważnienie do potwierdzania pochodzenia towarów w formie deklaracji na fakturze.1 Towary w składach celnych. gdzie: PL. że dane produkty mogą być uważane za produkty pochodzące i spełniające pozostałe warunki przewidziane w odpowiednich regulacjach. specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie. 2) stwierdzenia w wyniku kontroli celnej. Towary wprowadzone do składu celnego. tak jakby była podpisana przez nią własnoręcznie.

przywożone powrotnie do Wspólnoty. Wspólne składowanie oznacza składowanie jednorodnych (identycznych) towarów o różnym pochodzeniu.7. zostają na wniosek osoby zainteresowanej zwolnione z należności przywozowych.ze względu na szczególne okoliczności. że jednorodne (identyczne) towary o różnym pochodzeniu są składowane wspólnie. Aby zachować powyższy warunek i nie dopuścić do utraty ważności podczas składowania towarów.gdy towary powracające zostały. jaka została składowana z dowodem pochodzenia. że dowód pochodzenia zostaje przedłożony organom celnym po wprowadzeniu towarów do składu celnego. dla którego wydany jest dowód pochodzenia.Cło". aby dowód pochodzenia przedłożony był organom celnym w terminie jego ważności.2 Towary o wspólnotowym pochodzeniu. może być udzielone jedynie pod warunkiem. w jakim zostały wywiezione. ostemplować go pieczęcią "Polska . Wspólne składowanie Pochodzenie towaru jest nierozerwalnie związane z określonym produktem. dopuszczone do obrotu z zastosowaniem obniżonej lub zerowej stawki należności przywozowych ze względu na ich przeznaczenie. chyba. 3. na wspólnotowy obszar celny. w jakim zostały wywiezione. B. przed ich wywozem z obszaru celnego Wspólnoty. które wyszczególnione są na dowodach pochodzenia są pomocne przy identyfikacji towaru. które po wywiezieniu poza obszar celny Wspólnoty są powrotnie wprowadzane i dopuszczane do obrotu w terminie trzech lat. Zwolnienie z należności przywozowych. Dokument ten zachowuje ważność do czasu wyprowadzenia całej dostawy towaru. Termin ważności dowodów pochodzenia towarów pozostających w składzie celnym W przypadku towarów wyprowadzanych partiami ze składu celnego zlokalizowanego na terytorium Polski. o którym mowa. Jeżeli przywiezione towary nie kwalifikują się do zwolnienia z cła na podstawie wspomnianych artykułów Kodeksu. że zostaną one ponownie użyte w ten sam sposób. Tożsamość towaru. udzielane jest jedynie w przypadku gdy towary są powrotnie przywożone w takim samym stanie. zwolnienie o którym mowa. jakości.składowania nie zmieniają swojego pochodzenia. mogą korzystać ze zwolnienia od cła na podstawie artykułów 185 i 186 WKC. jako towary powracające. b) towarów. odpowiednio do ich ilości. Zdarza się jednak. . Pod pojęciem "towary jednorodne (identyczne)" należy rozumieć towary. Towary wspólnotowe. Możliwe jest. Aby była możliwość ustalenia daty jego przedłożenia należy. Należy mieć na uwadze. Jednakże: . której dotyczy. Towary wyprowadzane ze składu uważane są za pochodzące. które podlegały środkom wspólnotowym. urząd celny może przyjąć. A. to nie można ustalić czy dowód pochodzenia został wystawiony dla określonego produktu. 65 . własności technicznych i fizycznych. Oznaczenia i/lub numery opakowań. Jeżeli nie jest to zachowane. w takim przypadku. dokument dotyczący całej dostawy uprzednio objętej procedurą składu celnego. Zwolnień z należności przywozowych dla towarów powracających nie udziela się dla: a) towarów wywiezionych poza obszar celny Wspólnoty w ramach uszlachetniania biernego. Przy obejmowaniu towarów procedurą składu celnego należy podjąć czynności mające na celu zapewnienie możliwości identyfikacji towarów z przedkładanymi dowodami pochodzenia. to podlegają one cłu na ogólnych zasadach (stawka erga omnes). dokument ten powinien być przedłożony w urzędzie celnym wraz z towarem wprowadzanym na skład celny. że towary te pozostają wciąż w stanie. termin trzech lat może zostać przekroczony. jako dowód potwierdzający pochodzenie. powodującym ich wywóz do kraju trzeciego. które są całkowicie j ednakowe pod względem rodzaju. przywożone powrotnie do Wspólnoty Towary o wspólnotowym pochodzeniu.

Jeżeli Umowa wprowadza jednostronne preferencje. opisane wyżej zasady postępowania z towarami powracającymi. Taka sytuacja może mieć miejsce w odniesieniu do towarów rolnych (działy od 1 do 24 HS). mają zastosowanie także w odniesieniu do towarów przywożonych z Księstwa Lichtenstein. Preferencje te dotyczą także towarów powracających. towary takie będą podlegać cłu na ogólnych zasadach (stawka erga omnes). przepisów WKC. Gdy preferencyjny dowód pochodzenia towaru przywożonego z tych krajów wskazuje na jego pochodzenie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. których stroną jest Wspólnota.12. a w polu 34a kod Wspólnoty "EU". z uwzględnieniem postanowień w nim przewidzianych. z preferencji celnych. w polu 36 należy podać kod rozpoczynający się cyfrą 1. zastosowanie ich wobec towaru powracającego nie jest możliwe. 1) Zgłaszający może wnioskować o zwolnienie z cła towarów jako powracających na podstawie art. dowód ich preferencyjnego pochodzenia może być brany pod uwagę przy ustalaniu.) zawiera postanowienia nieco odmienne od innych umów o wolnym handlu. Umowa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Konfederacją Szwajcarską (Dz. Z uwagi na istniejącą pomiędzy Szwajcarią i Lichtensteinem unię celną. dla których Umowa UE-Szwajcaria nie przewiduje obustronnych preferencji (w przybliżeniu odpowiada to towarom rolnym). dla których w Umowie obustronnie przewidziano preferencyjne traktowanie.185 i 186 WKC. 3) Gdy zgłoszenie dotyczy towarów. Szczegóły dotyczące wypełniania dokumentu SAD w takich przypadkach określa "Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD". Zgodnie z postanowieniami tej umowy towarom wytworzonym na terytorium Wspólnoty może być przyporządkowane pochodzenie z EOG i wspólnotowa taryfa celna przewiduje preferencje celne dla towarów o takim pochodzeniu. Jeżeli wspólnotowe pochodzenie towaru jest udokumentowane tylko niepreferencyjnym dowodem pochodzenia (np. 66 . W związku z powyższym należy przyjąć następującą procedurę postępowania w odniesieniu to towarów przywożonych ze Szwajcarii z dowodem ich preferencyjnego wspólnotowego pochodzenia (świadectwo przewozowe EUR. Towary przywożone ze Szwajcarii i Lichtensteinu. brak jest możliwości zastosowania takich preferencji. we wzajemnym handlu.U. Na jej podstawie towary pochodzące (w rozumieniu tej Umowy) ze Wspólnoty i ze Szwajcarii korzystają.1972 r. W tym przypadku pole 37 wypełnia się na ogólnych zasadach. 2) Zamiast wniosku o zwolnienie towarów z cła na podstawie ww. Jeżeli zwolnienie nie może być przyznane.1 lub właściwa "deklaracja na fakturze"). w odniesieniu do towarów. czy takie zwolnienie jest w danym przypadku możliwe. B. dla których Umowa UE-Szwajcaria przewiduje obustronne preferencje (w przybliżeniu odpowiada to towarom przemysłowym). Towary przywożone z Norwegii i Islandii Wymiana towarowa z tymi krajami odbywa się przede wszystkim na podstawie umowy o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). zwykłe świadectwo pochodzenia) możliwe jest wyłącznie zwolnienie z cła w oparciu o artykuły 185 i 186 WKC. mogą zostać zastosowane preferencje w oparciu o wspomnianą Umowę. a w polu 34a kod Wspólnoty "EU". Gdyby jednak przedstawiony dowód wskazywał na pochodzenie towaru ze Wspólnoty to stosowanie preferencji celnych nie jest możliwe i w grę wchodzi tylko zwolnienie z cła na podstawie artykułów 185 i 186 WKC. W praktyce dotyczy więc towarów z działów od 25 do 97 Zharmonizowanego Systemu (wyjątkiem są towary z Załącznika I do Umowy ze Szwajcarią) oraz towarów wymienionych w Protokole 2 tej Umowy. czyli np. w polu 36 (preferencje) zgłaszający powinien zamieścić kod 300 (pozostałe preferencje taryfowe). Wówczas w drugiej części pola 37 dokumentu SAD wpisuje się szczególny krajowy kod procedury "7PL". Zasada ta ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych towarów. to takie preferencje mogą być zastosowane.Od przedstawionej zasady są jednak wyjątki: A. towarów o wspólnotowym preferencyjnym pochodzeniu przywożonych do Wspólnoty ze Szwajcarii. WE L 300 z 31.

zmieniona Decyzją Nr 1/2003 z 30 stycznia 2003 r. które zostały tam przywiezione z krajów lub terytoriów nie wchodzących w skład ich obszaru celnego.Turcja z 22 grudnia 1995 r. w sprawie warunków handlu produktami rolnymi (Dz. w sprawie wprowadzenia ostatniej fazy unii celnej (Dz. WE L 28 z 04/02/2003 . Handel tymi towarami odbywa się na zasadach typowych dla umowy o wolnym handlu. Towary takie znajdują się w wolnym obrocie pomiędzy Turcją oraz Unią Europejską. WE L 98 z 07/04/2001). 3) Trzecią grupą są nieprzetworzone produkty rolne. jakkolwiek przewidziana jest również uproszczona procedura ich wystawiania. (Dz.Turcja z 25 lutego 1998 r. WE L 227 z 07/09/1996). to jego tureckie pochodzenie musi być udokumentowane świadectwem EUR. jakkolwiek dla przetworzonych produktów rolnych pobierane są należności z tytułu: elementu rolnego (EA). Dokumentem potwierdzającym status takich towarów jest świadectwo przewozowe A.U. Należy jeszcze zwrócić uwagę na Decyzję Nr 1/2000 Komitetu Współpracy Celnej WE . zmieniająca Decyzję Nr 1/96 ustanawiającą szczegółowe reguły stosowania Decyzji Nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE . jako dowód wspólnotowego lub tureckiego pochodzenia. w sprawie akceptowania. W przypadku ich przywozu podlegają traktowaniu jak inne towary przywożone z krajów trzecich. Zasady ustalania i dokumentowania pochodzenia produktów z tej grupy towarowej reguluje Protokół 1 do Umowy między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali i Republiką Turcji dotyczącej handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (Dz. ostatnio zmieniony Decyzją Nr 2/99 Wspólnego Komitetu z 8 lipca 1999 r. Preferencyjne dowody pochodzenia wystawione w ww. WE L 211 z 22/08/2000). które mają podpisaną preferencyjną umowę ze Wspólnotą lub Turcją (Dz. nie jest tutaj stosowane. Dokument taki zastępuje wówczas świadectwo A. 1) Najliczniejszą jest grupa towarów objętych postanowieniami umowy o utworzeniu unii celnej. świadectw przewozowych lub deklaracji na fakturze wystawionych przez niektóre kraje. Dokument ten jest wystawiany przez władze celne Państw Członkowskich UE (w tym Polski) oraz Turcji. Świadectwo A. jak i towary.TR.7.skorygowana w OJ L 74 z 20/03/2003) 2) Druga grupa towarowa to produkty objęte Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS).Turcja (Dz. 67 .3 Wymiana towarowa z Turcją Wymiana towarowa z Turcją regulowana jest wieloma aktami prawnymi i jest podzielona na trzy podstawowe grupy.U.1. również mogą być akceptowane dla stosowania preferencji celnych z tytułu umów o wolnym handlu nieprzetworzonymi towarami rolnymi i produktami EWWiS. może być weryfikowane na zasadach podobnych do procedury weryfikacji świadectw EUR. Zasady ustalania i dokumentowania pochodzenia nieprzetworzonych produktów rolnych zostały określone w Protokole 3 do Decyzji Rady Nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE . Oznacza to. L 86 z 20/03/1998). przetworzone towary rolne.TR.Turcja z 25 lipca 2000 r. Handel nimi odbywa się również na zasadach typowych dla umowy o wolnym handlu (podobnie jak to ma miejsce z produktami EWWiS).3.TR. dodatkowego cła za cukier (ADSZ) i dodatkowego cła za mąkę (ADSM).TR. Świadectwo A.Turcja z 28 marca 2001 r.1 lub preferencyjną "deklaracją na fakturze". Z postanowień umowy o unii celnej korzystają zarówno towary wytworzone na terytorium Unii Europejskiej oraz Turcji. WE L 212 z 12/08/1999). (Dz. kraje EFTA) dla celów stosowania postanowień umowy o unii celnej. Jeżeli wspólnotowa taryfa celna przewiduje preferencje celne dla takiego produktu.1. nie ma tutaj zastosowania. Istotne regulacje dotyczące handlu między Unią Europejską i Turcją to: Decyzja Nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE .U. Należy do niej większość towarów przemysłowych (działy od 25 do 97 CN) oraz tzw. Świadectwo A. krajach na towary nie objęte unia celną. WE L 35 z 13/02/1996) Decyzja Nr 1/2001 Komitetu Współpracy Celnej WE .U.U.U.1 lub preferencyjną "deklaracją na fakturze".U. deklaracja na fakturze) wystawionych w krajach strefy pan-europejskiej (Bułgaria. Preferencje celne mogą być stosowane po udokumentowaniu ich tureckiego pochodzenia świadectwem EUR.TR. Decyzja ta umożliwia uznawanie preferencyjnych dowodów pochodzenia (świadectwo EUR. a następnie dopuszczone do swobodnego obrotu. Rumunia. że towary przewożone pomiędzy tymi terytoriami nie są obciążane cłem.

towary te muszą także być zgłoszone z wykorzystaniem dokumentu SAD. w eksporcie Turcja traktowana jest jak każdy inny kraj trzeci. Islandii.U.U. Jednakże określony w Załączniku IV do Protokołu 4 Euro-Śródziemnomorskiej Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi. Natomiast w imporcie. przewidujące pewne specyficzne rozwiązanie. potwierdza status towaru. dotyczącym procedur ułatwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR. są traktowane tak. Turcją i niektórymi krajami europejskimi (Dz. Dla celów stosowania tej Umowy. Za terytorium Izraela uznaje się więc tereny.06.. które znajdowały się w granicach tego Państwa w 1967 roku (przed wybuchem wojny). Umowy między Wspólnotami Europejskimi i Izraelem.4 Dokumentowanie pochodzenia towarów z Izraela W przypadku dokumentowania pochodzenia towarów z Izraela występują pewne istotne odstępstwa od najczęściej przyjętych rozwiązań w tym zakresie. który będzie wywieziony.).1 i sporządzania deklaracji na fakturze. Także w Polu 36 "Preferencje" wspólnotowy ustawodawca przewidział dla handlu towarami objętymi unią celną specjalny kod "4" tj. istnieje potrzeba ustalenia tego pochodzenia tam.TR. a krajami połączonymi ze Wspólnotą unią celną (kod procedury 49).2 oraz udzielania upoważnień niektórym eksporterom na podstawie przepisów regulujących obrót preferencyjny między Wspólnotą Europejską i niektórymi krajami oraz uchylającym rozporządzenie (EWG) Nr 3351/83 (Dz. gdzie dany towar będzie wywożony w postaci niezmienionej lub też zostanie użyty do wytworzenia produktu. lecz procedura wprowadzenia na rynek krajowy towarów w ramach handlu między Wspólnotą. Zgodnie z postanowieniami ww. mogą być wykorzystywane "deklaracje dostawcy" w formie takiej jak to jest przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1207/2001z 11 czerwca 2001 r.2000 r. w sprawie procedur umożliwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR. których stroną jest Wspólnota. jak w przypadku przywozu takich towarów z krajów trzecich.1. z drugiej strony (Dz. Zgłoszenie to jest wypełniane standardowo. i Państwem Izrael. weszło w życie porozumienie techniczne pomiędzy Unią Europejską i Państwem Izrael w sprawie zasad dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towarów z Izraela.kod procedury 40). Dodatkowo z dniem 1 lutego 2005 r. Zachodni Brzeg Jordanu. WE L 170 z 29/06/2002). Towary przywiezione z Turcji (w ramach unii celnej) stają się wspólnotowymi w momencie przyjęcia zgłoszenia wraz z dotyczącym ich świadectwem A. brak cła na podstawie umów o unii celnej. na podstawie przepisów regulujących obrót preferencyjny między Unią Europejską. Procedura 49 jest pewną odmianą procedury dopuszczenia do obrotu. WE L 204 z 04/08/2000).U. Problem ten został uregulowany w Decyzji Nr 1/1999 Komitetu Współpracy Celnej WE . Rumunii i Bułgarii. z jednej strony. WE L 165 z 21/06/2001 i zmiana w Dz.7. W dotyczącym wypełniania dokumentu SAD-u Załączniku 38 do RWKC. W przypadku tym nie występuje jednak "zwykła" procedura dopuszczenia do obrotu (pole 37 .TR.U. WE L 147 z 21. Zgodnie z tą Decyzją do ustalania pochodzenia wywożonych towarów i w konsekwencji wystawiania preferencyjnego dowodu pochodzenia. wprowadzonym przez Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r.(oraz opartej na nim "Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD"). za część terytorium Izraela nie są uważane: Strefa Gazy. wzór "deklaracji na fakturze" odbiega od wzoru przyjętego w innych umowach. a nie jego pochodzenie.Ponieważ świadectwo A. Lichtensteinu. Towary objęte postanowieniami umowy o unii celnej.1 oraz deklaracje na fakturze.TR. wschodnia część Jerozolimy oraz Wzgórza Golan. Zgłoszenia celne towarów w handlu z Turcją (zarówno import jak i eksport) dokonuje się na dokumencie SAD. Szwajcarii. do preferencyjnego traktowania we Wspólnocie są uprawnione towary wytworzone na terytorium Izraela i spełniające reguły pochodzenia zawarte w Protokole 4 do tej Umowy. Rozwiązanie to może być stosowane w przypadkach wywozu towarów do: Norwegii.Turcja z 28 maja 1999 r. Jako dowody pochodzenia wykorzystywane są świadectwa przewozowe EUR. sporządzania deklaracji na fakturze i formularzy EUR. 3. w handlu towarami objętymi unią celną z Turcją. bowiem unijny prawodawca nie przewidział w tym zakresie żadnych uproszczeń (ułatwień) dla państw połączonych ze Wspólnotą unią celną (oprócz Turcji także Andora i San Marino). ale przywożone z Turcji bez świadectwa A. 68 .

Jeżeli miejsce wskazane w dowodzie pochodzenia jest osiedlem (włączonym do listy). które mogą udzielać informacji czy dane miejsce znajduje się na liście. Celem ustalenia. chyba że występują uzasadnione wątpliwości.7. Przykład Działania. W takim przypadku weryfikacja powinna być przeprowadzona zgodnie z postanowieniami artykułu 32 Protokołu.1 i "deklaracje na fakturze") zamieszczane są adnotacje określające miejsce produkcji towarów wraz z kodem pocztowym. Po przystąpieniu przez Polskę do Wspólnoty problemy te mogą dotykać także polskich eksporterów wywożących towary do Meksyku. Umowy. Przy ustalaniu pochodzenia towarów muszą być spełnione zasady przewidziane w art. Nie musi to być tłumaczenie urzędowe. Jednak władze Meksyku systematycznie wymagają tłumaczeń.oraz wewnętrznego ustawodawstwa i instrukcji administracyjnych Meksyku. W celu ujednolicenia sposobów sporządzania dowodów pochodzenia towarów wywożonych ze Wspólnoty do Meksyku oraz ograniczenia ilości przypadków. czy dane miejsce produkcji zlokalizowane jest poza terytorium Izraela. Poprawione zostały także wewnętrzne przepisy meksykańskie i instrukcje administracyjne. ale także takie.Towary wytworzone poza tak rozumianym terytorium Izraela. .W przypadku wątpliwości co do pochodzenia towarów z Izraela.1 i deklaracji na fakturze Zarówno świadectwa EUR. Zalecenia dotyczące świadectw przewozowych EUR. . Jeżeli będzie to miejsce zlokalizowane poza terytorium Izraela taki dowód pochodzenia towaru powinien być odrzucony. gdy dowody takie są odrzucane. Lista nie została upubliczniona. należy od razu odmówić preferencji i nie jest potrzebny wniosek o weryfikację. W okresie obowiązywania Umowy Wspólnota podejmowała działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałych problemów.Jeżeli ani nazwa ani kod pocztowy miejsca produkcji nie są wskazane na dowodzie pochodzenia. Celem łatwiejszego odróżnienia towarów wytworzonych na terytorium Izraela od tych. 17 Załącznika III do Umowy . W przypadku dowodów obejmujących obydwie kategorie produktów. które na jakimś etapie wytwarzania produktu były poddawane tam obróbkom i przetworzeniom (z uwzględnieniem tolerancji przewidzianej w ww. Podmioty gospodarcze jak i poszczególni funkcjonariusze mogą zwracać się z pytaniami czy dane osiedle znajduje się na liście. preferencje są przyznawane. dowód może być przyjęty.1 jak i deklaracje na fakturze można wydawać i sporządzać w każdym z 20 oficjalnych języków Wspólnoty.2002 r. 3. wystawionych w krajach Unii Europejskiej.takich jak sama Umowa i noty wyjaśniające do art. W ramach każdej izby celnej wyznaczono osoby. nie mogą korzystać w przywozie do Wspólnoty z preferencji przewidzianych w Umowie z Izraelem.). Izrael powinien odpowiadać zgodnie z porozumieniem (przez wskazanie nazwy i kodu pocztowego miejsca produkcji) i władze celne powinny odpowiednio przyznawać lub odmawiać preferencji.1 i sporządzaniem deklaracji na fakturze. a importer może przedstawić je na kartce 69 . co powodowało w wielu przypadkach utratę korzyści wynikających z preferencyjnych stawek celnych stosowanych na mocy ww.02. które będą podjęte przez administracje celne Państw Członkowskich: . ale wobec towarów wytworzonych poza terytorium Izraela preferencje nie mogą być zastosowane. pojawiały się problemy związane zwłaszcza z uznawaniem przez meksykańskie władze dowodów pochodzenia towarów. Skutkiem tego było uzgodnienie not wyjaśniających do art.W odniesieniu do wniosków o weryfikację. Zalecenia te stanowią wynik łącznego obowiązywania przepisów dwustronnych . Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską a Meksykiem. dowód ten może być odrzucony z powodów technicznych. Protokole 4). opracowane zostały zalecenia związane z wypełnianiem świadectw przewozowych EUR. ale nie mogą korzystać z preferencji. które zostały przywiezione z tego kraju.U WE C 40 z 14. . 11 i 12 Protokołu 4 Umowy (zasada terytorialności). przygotowana została odpowiednia lista tych miejsc wraz z kodami pocztowymi. Dowody pochodzenia były odrzucane. 17 Załącznika III do Umowy (Dz.Jeżeli miejsce wskazane w dowodzie pochodzenia nie jest włączone do listy.5 Wystawianie dowodów pochodzenia towarów wywożonych do Meksyku Od wejścia w życie w dniu 1 lipca 2000 r. przedłożone dowody ich pochodzenia należy kierować do weryfikacji. czy też nie. jeżeli dowód pochodzenia nie jest w języku angielskim lub hiszpańskim. . w dowodach ich pochodzenia (świadectwa EUR.

że "innymi dokumentami handlowymi" są dokumenty jednoznacznie wymienione w załączniku III i w notach wyjaśniających. Dlatego zalecane jest. Jednak władze Meksyku mogą odrzucać świadectwa EUR. zgodnie z nagłówkiem rubryki 8. Należy więc zalecać eksporterom przygotowywanie wolnego tłumaczenia dowodu pochodzenia na język angielski lub hiszpański i przekazywać je importerowi lub sporządzać dowód pochodzenia bezpośrednio w języku angielskim lub hiszpańskim. władze meksykańskie porównują takie opisy z opisami umieszczonymi na fakturach. pełną nazwę eksportera. W przypadku eksporterów. jako dokumenty handlowe można stosować również inne dokumenty. notami wyjaśniającymi świadectwo nie może być odrzucone z przyczyn technicznych.1 jeżeli rubryki te będą wypełnione i będą zawierać niepełne i/lub nieprawidłowe informacje. numery upoważnień powinny zawsze odpowiadać określonej strukturze. specyfikacja wysyłkowa. wolne tłumaczenie). Ewentualne błędy mogą prowadzić do odrzucania ich deklaracji przez meksykańską administrację celną. jednak muszą one zawierać wiele elementów informacyjnych (np. w przypadku stosowania którejkolwiek z tych wzmianek lub któregokolwiek z tych skrótów świadectwo nie może zostać odrzucone z powodów technicznych. W Meksyku surowo przestrzega się obowiązku przedstawienia tych danych. Władzom Meksyku przekazano dokument zawierający wszystkie struktury numerów upoważnień wydawanych we wszystkich Państwach Członkowskich Wspólnoty. Dodatkowo przed każdym produktem należy podać numer porządkowy oraz oznaczenia i numery umieszczone na kartonach lub innych opakowaniach. B) Każdy "upoważniony eksporter" otrzymuje numer upoważnienia wydany zgodnie z określoną strukturą.papieru (tzw.1. aby do sporządzanie "deklaracji na fakturze" używać tylko faktur. należy ich poinformować o tym jak ważne jest dokładne podanie numeru upoważnienia w "deklaracji na fakturze". pełnego adresu i kraju eksportera. dopuszcza się dokładniejszą klasyfikację taryfową towaru. W przypadku podawania klasyfikacji produktu jedynie na poziomie pozycji. W tej sytuacji zalecane jest niewypełnianie tych rubryk. w związku z tym należy zawsze podawać pełny adres eksportera. Władze Meksyku są zdania. 4. Współpraca administracyjna 4. noty wyjaśniające wyszczególniają rodzaj wzmianek lub skrótów stosowanych przy wskazywaniu wspólnotowego pochodzenia towarów. kraj wywozu. Zgodnie z wewnętrznymi przepisami meksykańskimi. C) Wypełnianie rubryk 3. wewnętrzne przepisy Meksyku wymagają umieszczenia przed każdym produktem numeru porządkowego. Ponadto. Zgodnie z ww. 6 i 10 jest opcjonalne.17. Aby uniknąć ryzyka problemów przy przywozie. których zakres upoważnienia obejmuje Meksyk. Niemniej jednak. Zalecenia dotyczące sporządzania deklaracji na fakturze A) Deklaracje na fakturze można sporządzać na fakturach lub innych dokumentach handlowych wydanych we Wspólnocie. Zgodnie z nową notą wyjaśniającą do art. E) W rubryce 8 należy obowiązkowo wskazać klasyfikację taryfową towarów. Wprowadzenie 70 . listów przewozowych lub innych specyfikacji wystawionych we Wspólnocie.).1 A) W rubryce 1 świadectwa wymaga się podania nazwy. Zalecenia dotyczące wypełniania świadectw przewozowych EUR. Jeżeli jednak opinie Meksyku i Wspólnoty na temat klasyfikacji taryfowej danego produktu będą różne. zmniejszeniu ulec powinno ryzyko rozbieżności interpretacyjnych dotyczących klasyfikacji taryfowej towarów. W tej sytuacji w rubryce 8 należy zawsze podawać klasyfikację taryfową produktów jedynie na poziomie pozycji (kody czterocyfrowe). jeżeli tego rodzaju rubryki nie są wypełnione. którą każde Państwo Członkowskie przekazało Komisji. B) W przypadku rubryk 2 i 4 świadectwa ww. D) W rubryce 8 "towary muszą być opisane zgodnie z praktykami handlowymi i wystarczająco szczegółowo. itp. Zalecane jest używanie określenia "Wspólnota" przy wypełnianiu rubryk 2 i 4. Należy więc opisywać produkty wystarczająco szczegółowo i w miarę możliwości dopasowywać ten opis do opisu umieszczonego na fakturze. pojawić się mogą problemy. aby umożliwić ich identyfikację". wartość każdego produktu i całkowitą wartość wszystkich produktów. list przewozowy i specyfikacja. przynajmniej na poziomie pozycji (kodu czterocyfrowego). tj. specyfikacji wysyłkowych.

Gdyby okazało się.3 Wnioski otrzymywane z zagranicy Weryfikację dowodów pochodzenia prowadzi izba celna właściwa miejscowo dla siedziby eksportera. Po zakończeniu procedury weryfikacji izba przekazuje swoją odpowiedź władzom.2. mieszczących się na ich terytorium organów urzędowych upoważnionych do wydawania świadectw pochodzenia. Tam przeprowadzany jest pierwszy etap procedury. wniosek o jego weryfikację kierowany jest do izby. Istnieje też możliwość dokonania ograniczonej liczby rutynowych kontroli pochodzenia towarów z określonych firm. W związku z powyższym. W przypadku świadectwa. 4. powinny być przekazywane do izby celnej. czy świadectwo takie było rzeczywiście wystawione. wnioski urzędów celnych o weryfikację dowodów pochodzenia wystawionych za granicą.2. że dokument jest fałszywy informację o tym należy przekazać władzom wnioskującym o weryfikację oraz wszcząć postępowanie mające na celu ustalenie okoliczności tego faktu oraz odpowiedzialnych osób. przy uwzględnieniu rodzaju towaru. które go dotyczą. 4. 4. podpis funkcjonariusza) jak i sam fakt. z danych zawartych w dowodzie pochodzenia lub w innych dokumentach towarzyszących towarowi wynika. przewidziano specjalne uregulowania w sprawie wzajemnej pomocy pomiędzy administracjami celnymi. niż podane w preferencyjnym dowodzie pochodzenia. które wnioskowały o sprawdzenie dokumentu. Jeżeli świadectwo jest autentyczne to dalszy etap procedury (sprawdzenie pochodzenia towarów) prowadzi już izba właściwa miejscowo dla siedziby eksportera. jak również adresy organów odpowiedzialnych za kontrolę świadectw i deklaracji na fakturze. Mogą to być także inne dokumenty jak np.1 Zadania polskiej administracji celnej W Polsce zadania weryfikacji dowodów pochodzenia powierzono izbom i urzędom celnym. Jest to przede wszystkim wniosek o wystawienie świadectwa wraz z załącznikami. ich opakowania lub towarzyszące im dokumenty wskazują na inne pochodzenie. kserokopia dokumentu SAD (wywóz) czy upoważnienia. W związku z tym izba. Przykład Uzasadnionych wątpliwości można wskazać następujące przypadki: produkty. 71 . które zostało wystawione przez urząd celny podległy innej izbie niż właściwa terytorialnie dla siedziby eksportera. Powinna zostać tutaj wykorzystana analiza ryzyka. 4.Dla zapewnienia prawidłowego i zgodnego z obowiązującym prawem stosowania przepisów. wzory odcisków pieczęci używanych przez te organy. Dyrektorzy izb celnych występują do zagranicznych organów celnych lub innych uprawnionych podmiotów z wnioskami o przeprowadzenie weryfikacji dowodów pochodzenia tam wystawionych oraz realizują (we współpracy z właściwym urzędem celnym) zagraniczne wnioski o weryfikację dowodów pochodzenia wystawionych w Polsce. branż lub pewnych krajów pochodzenia. Sprawdzeniu podlega autentyczność dokumentu (pieczęć. dotyczących pochodzenia towarów.2. Załącza jednocześnie informacje o wynikach sprawdzania autentyczności świadectwa oraz kopie dokumentów. Wzajemna pomoc powinna być udzielana w zakresie kontroli autentyczności i prawidłowości dowodów pochodzenia. która rozpoczęła procedurę przekazuje do właściwej izby otrzymany wniosek o weryfikację świadectwa. Wybór dowodu pochodzenia do weryfikacji może być prowadzony również metodą losową. której podlega urząd wystawiający świadectwo.2. że dokonana na produktach obróbka nie była wystarczająca dla nadania statusu pochodzenia. Weryfikacja preferencyjnych dowodów pochodzenia Kraje uczestniczące w systemie preferencji przekazują Komisji Europejskiej nazwy i adresy. zgodnie z właściwością miejscową.2 Powody weryfikacji dowodów pochodzenia Postępowanie weryfikacyjne wszczyna się w przypadku wątpliwości co do autentyczności świadectwa lub prawdziwości zawartych w nim danych. jego pochodzenia lub z powodu innych okoliczności.

odpowiedzialnej za przygotowanie właściwego wniosku weryfikacyjnego i skierowanie go do zagranicznych organów celnych lub innych uprawnionych instytucji. . aby wniosek kierowany do izby celnej zawierał: .fotokopie dokumentów powinny być czytelne. . sprawdzenie dowodów źródłowych . "no-drawback rule".fotokopię faktury i/lub specyfikacji. deklaracje dostawców). należy podjąć następujące czynności: a) w przypadku świadectw . to należy przeprowadzić kontrolę w siedzibie producenta. upoważnienia osób podpisujących deklarację oraz wartości produktów pochodzących w przesyłce. zawarte we wniosku o weryfikację. urząd celny niezwłocznie przekazuje do izby celnej. . czy dowód pochodzenia jest autentyczny i rzetelny.fotokopię dokumentu transportowego Uwagi: . b) w przypadku deklaracji na fakturze . Wnioski o przeprowadzenie weryfikacji dowodów pochodzenia wystawionych za granicą.4 Wnioski polskich organów celnych Dowody pochodzenia są kierowane do weryfikacji wyrywkowo lub wtedy.odpowiedź na postawione przez zagraniczne władze pytania.istotne dla sprawy (potwierdzające lub negujące) dokumenty. 72 . zgodnie z którymi. Wyniki własnego badania zawierające: . d) w razie potrzeby.sprawdzenie tekstu deklaracji z odpowiednim wzorem. . . c) kontrola pochodzenia produktów tj. gdy organ celny ma uzasadnione wątpliwości co do: . która udzieli ostatecznej odpowiedzi zagranicznym wnioskodawcom. Kopia udzielonej przez izbę celną odpowiedzi. powinny być kierowane do komórki organizacyjnej izby celnej. do wiadomości.2. przesyłana jest do Ministerstwa Finansów.np.opis wątpliwości (zauważone błędy formalne i zasadniczy powód weryfikacji).oryginał lub fotokopię dowodu pochodzenia. Należy mieć na uwadze.sprawdzenie autentyczności podpisu funkcjonariusza celnego i odcisku stempla urzędowego. świadczące o pochodzeniu.wskazanie na jakiej podstawie produkty można uznać za pochodzące.spełnienia innych wymogów przewidzianych w przepisach prawa.autentyczności dowodu pochodzenia. Zaleca się. . e) jeżeli zachodzi potrzeba dokładnego sprawdzenia procesu wytwarzania danego towaru.statusu pochodzenia produktów. kontrola przestrzegania zasady zakazu zwrotu i zwolnienia z cła tzw. 4. Jeżeli wniosek o weryfikację dowodu pochodzenia. sprawdzenie czy status pochodzenia został nabyty zgodnie z przewidzianymi regułami pochodzenia (korespondencja z eksporterem. . jeżeli wniosek weryfikacyjny otrzymano za pośrednictwem tej instytucji. brak odpowiedzi w określonym terminie powoduje odmowę przyznania preferencji.Po otrzymaniu wniosku o weryfikację dowodu pochodzenia.informacje. to urząd ten przeprowadza analizę według wyżej wymienionych zaleceń. iż niektóre umowy/uregulowania przewidują szczegółowe postanowienia.fotokopię dokumentu SAD. . . został przekazany przez izbę celną do urzędu celnego.

gdy kontrola opiera się na uzasadnionych wątpliwościach i brak jest odpowiedzi w terminie 10 miesięcy od dnia wysłania wniosku. w stosunku do sprawdzanych towarów.2. są analizowane w izbie celnej i w razie konieczności. na odwrocie świadectwa EUR.fotokopie świadectw EUR. W tym przypadku odstępuje się od skierowania wniosku weryfikacyjnego za granicę.) oraz pod względem statusu pochodzenia (na podstawie dostępnych informacji o produkcji danego towaru oraz na podstawie bieżąco realizowanych lub niedawno zakończonych weryfikacji takich samych produktów lub dotyczących tego samego eksportera). W przypadku. 4.1 ("prosi się o weryfikację autentyczności i rzetelności tego świadectwa") powinna być wypełniona w izbie celnej.rubryka nr 13. należy pobrać zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy długiem celnym wyliczonym według stawki erga omnes i wyliczonym według stawki preferencyjnej. W takiej sytuacji należy podjąć działania zmierzające do określenia kwoty długu celnego w prawidłowej wysokości. W tym celu należy zwrócić świadectwo pochodzenia lub jego kopię organowi rządowemu wyznaczonemu przez kraj 73 . gdy decyzja o skierowaniu dokumentów do weryfikacji w ramach współpracy międzynarodowej zostanie podjęta przed zwolnieniem towaru. gdy udzielona odpowiedź z kraju eksportu nie zawiera wystarczających informacji do ustalenia autentyczności weryfikowanych dokumentów lub rzeczywistego pochodzenia produktów.7 Brak odpowiedzi Pomimo. w którym został wystawiony.2. celem przeprowadzenia dodatkowej kontroli. to komórka wnioskująca otrzymuje z izby celnej informacje to potwierdzające wraz z nadesłanym dowodem pochodzenia. . Wynik weryfikacji uznający dowód pochodzenia i/lub zawarte w nim informacje za niewłaściwe jest podstawą do odmowy przyznania preferencji. podpisy itp..2.wskazane wątpliwości są uzasadnione lub jest to kontrola wyrywkowa. która jest organem bezpośrednio występującym do zagranicznych władz celnych o przeprowadzenie weryfikacji. że: . stosowana pieczęć.3. Wyniki dodatkowej kontroli dowodów pochodzenia są następnie przekazywane do komórki organizacyjnej. zachodzi możliwość. odmawia się przyznania preferencji. to izba celna przesyła dowód pochodzenia do odpowiedniej instytucji w kraju. poddawany jest tam wstępnej ocenie. Oczywiście działanie takie będzie możliwe jedynie w sytuacjach. 4. Przekazany dowód pochodzenia jest badany pod względem formalnym (instytucja wystawiająca świadectwo. 4. 4. jeżeli nie zaistnieją wyjątkowe okoliczności. odmawia się przyznania preferencji. wnioskującej o jej przeprowadzenie. że w przepisach przewidziano ustalenia dotyczące współpracy administracyjnej.6 Wyniki weryfikacji Otrzymane z zagranicy wyniki weryfikacji dowodów pochodzenia.dowód pochodzenia spełnia wymagania formalne i nie ma wątpliwości co do pochodzenia towaru.5 Zabezpieczenie W przypadku podjęcia działań weryfikacyjnych. kierowane są dodatkowe zapytania do instytucji zagranicznej. Należy więc podjąć działania zmierzające do określenia kwoty długu celnego w prawidłowej wysokości.1 powinny być dwustronne. Weryfikacja świadectw pochodzenia dla niektórych produktów rolnych objętych specjalnymi ustaleniami dotyczącymi przywozu Ponowna weryfikacja "rolnych" świadectw pochodzenia dokonywana jest w sposób wyrywkowy oraz w każdym przypadku. W przypadku. gdy pojawiają się uzasadnione wątpliwości w odniesieniu do autentyczności dokumentu lub prawdziwości zawartych w nim informacji. Skierowany do izby celnej wniosek. udzielającej odpowiedzi. jeżeli nie zaistnieją wyjątkowe okoliczności. . że mimo wielokrotnego monitowania nie otrzymuje się odpowiedzi z zagranicy. Jeżeli wstępna ocena wykazała.

k) zgodę na umieszczenie danych zawartych we wniosku w bazie danych Komisji Europejskiej. wiążące informacje o pochodzeniu. Informacja ta zobowiązuje organy celne wobec osoby. podając formalne i/lub materialne powody uzasadniające weryfikację. które pozwalają ustalić pochodzenie. Jest on zamieszczony w 74 .1. odmawia się zgody na korzystanie ze specjalnych ustaleń dotyczących przywozu tych towarów. Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) 5. należy pobrać zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy długiem celnym wyliczonym według stawki erga omnes i wyliczonym według stawki wynikającej ze specjalnych ustaleń dotyczących przywozu niektórych towarów rolnych. Weryfikacja uniwersalnych świadectw pochodzenia Uniwersalne świadectwa pochodzenia (w tym wymagane dla towarów tekstylnych. Należy więc podjąć działania zmierzające do określenia kwoty długu celnego w prawidłowej wysokości. któremu zostały one poddane. plany. a także deklaracje na fakturze wystawione dla tekstyliów) są weryfikowane w ramach międzynarodowej współpracy. użyte materiały i ich pochodzenie. j) informacje dotyczące wiążącej informacji taryfowej lub wiążącej informacji o pochodzeniu. odpowiednie wartości i opis okoliczności. jak i przewidywane pochodzenie towaru. której udzielono informacji musi być w stanie udowodnić. Osoba. katalogi lub inne dostępne dokumenty dotyczące składu towarów i komponentów. czyli w oparciu o zawarte przez Wspólnotę umowy o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. tłumaczenia wszelkich załączonych dokumentów na język polski. b) nazwisko i adres osoby składającej wniosek. c) mające zastosowanie podstawy prawne. Do zwracanego świadectwa należy dołączyć fakturę lub jej kopię. (art. w tym celu należy podać zastosowaną regułę pochodzenia. na pisemny wniosek. Wprowadzenie Organy celne wydają. f) warunki. Dla ułatwienia podmiotom procedury sporządzanie wniosków został przyjęty jego wzór. jeżeli jest taka potrzeba. które będą uważane za poufne. e) skład towarów oraz metody badania stosowane dla jego określenia oraz ich cenę ex-works. Dotyczy to formalności związanych ze stosowaniem artykułów 22 i 27 WKC. które umożliwiają spełnienie reguły pochodzenia. 5. w którym informacja została wydana. W przypadku podjęcia działań weryfikacyjnych. i) wyraźne oznaczenie informacji. że świadectwo zawiera niedokładne dane lub nie jest autentyczne.12 WKC) 5. klasyfikację taryfową. h) zgodę na przedłożenie. Wniosek o udzielenie WIP Wniosek o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu powinien zawierać: a) nazwisko i adres posiadacza (wnioskodawcy). a także przekazać wszelkie informacje pozwalających przypuszczać. 4. na żądanie organów celnych. fotografie.2. Jeżeli w maksymalnym terminie 6 miesięcy nie udzielono odpowiedzi na wniosek o dokonanie ponownej weryfikacji. że dany towar i okoliczności decydujące o nabyciu pochodzenia odpowiadają pod każdym względem towarom i okolicznościom opisanym w informacji.wywozu. d) szczegółowy opis towarów i ich klasyfikację taryfową.4. dotyczących towarów identycznych lub podobnych (o ile wnioskodawca posiada takie informacje). w przypadku gdy nie będzie ona posiadaczem. g) wszelkie próbki. w stosunku do sprawdzanych towarów. której ją wydano jedynie w zakresie określenia pochodzenia towarów i dla których formalności celne zostały dokonane po dniu. mogące pomóc w przedstawieniu procesu produkcyjnego lub przetwarzania.

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. Została ona wyznaczona do realizacji tego zadania przez Ministra Finansów. 5. Wnioski sporządzone zgodnie ze wzorem i instrukcją należy więc kierować na adres Izby. który został zamieszczony w odpowiednim polu formularza. z którą organ celny dysponuje wszystkimi danymi. poz. lub z uchwałą Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. pod warunkiem. której udzielono informacji. niezbędnymi do podjęcia decyzji. zostanie wcześniej powiadomiona o tym cofnięciu lub zmianie. staje się sprzeczna z ustanowionym w ten sposób prawem. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych ( Dz.clo. Wiążąca informacja o pochodzeniu traci też ważność. zwraca się do wnioskodawcy o dostarczenie brakujących danych. czy opinią wydaną na temat pochodzenia i przyjętą w celu interpretacji tego Porozumienia.U. Wydawanie WIP W Polsce wiążące informacje o pochodzeniu są wydawane wyłącznie przez Izbę Celną w Warszawie. że osoba. że nie zawiera on wszystkich danych niezbędnych do zajęcia stanowiska w danej sprawie. Nr 283. Termin na udzielenie informacji biegnie od chwili.2824 ) jako załącznik 1. ale najpóźniej w terminie 150 dni. W załączniku tym znajduje się także instrukcja wypełniania tego wniosku.pl. Jest on także dostępny na stronie internetowej www. licząc od dnia przyjęcia kompletnego wniosku.na poziomie Wspólnoty z Notami wyjaśniającymi i opiniami wydanymi w celu interpretacji przepisów.3. którego wzór jest przedstawiony w załączniku 1a do RWKC. z Porozumieniem w sprawie reguł pochodzenia. staje się niezgodna: . . ● może zostać cofnięta lub zmieniona także zgodnie z artykułem 9 WKC. gdy: ● ● w konsekwencji wydania rozporządzenia lub zawarcia przez Wspólnotę umowy. Jeżeli organ przyjmujący wniosek uzna. Informacja jest przekazywana na formularzu. Zawarte jest tam także pouczenie o możliwości wniesienia odwołania 5.w skali międzynarodowej. jeżeli została wydana na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych danych. Wiążąca informacja o pochodzeniu jest decyzją administracyjną i jest przekazywana wnioskodawcy w możliwie krótkim terminie. wypracowanym przez Światową Organizację Handlu (WTO) lub Notami wyjaśniającymi. Ważność WIP Wiążąca informacja o pochodzeniu jest ważna przez okres 3 lat licząc od daty jej wydania. Może zostać unieważniona. 75 .4. dostarczonych przez wnioskodawcę.gov.

w skali międzynarodowej. który byłby szerzej akceptowany niż dotychczas funkcjonujące systemy. która w większości zawiera stawki wyrażone procentowo w stosunku do wartości celnej towarów (stawki ad valorem).1 Wprowadzenie. W związku z powyższym. jednolitego i neutralnego systemu ustalania wartości dla potrzeb celnych. Ta cena. znoszenia barier handlowych. . międzynarodowego systemu ustalania wartości celnej. Negocjacje były poświęcone osiągnięciu rozwoju i większej liberalizacji handlu światowego wskutek. w latach 1973-1979 problem wartości celnej stał się jednym z tematów wielostronnych negocjacji handlowych w ramach GATT. dla których ustalana jest wartość celna. a co za tym idzie niewystarczający do praktycznego stosowania. że "wartość towarów importowanych dla potrzeb wyceny celnej powinna opierać się na rzeczywistej wartości importowanego towaru". Porozumienie podaje pięć zastępczych metod ustalania wartości celnej. Kodeks Wartości Celnej wszedł w życie 1 stycznia 1981 r. pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu. Podstawowe postanowienia wynikające z Porozumienia to: . Jednakże. jako podstawa kalkulowania należności przywozowych. znanych jako runda tokijska. wykorzystanie wartości transakcyjnej importowanych towarów stanowi tym samym pierwszą i najważniejszą metodę wymienioną w Porozumieniu.00 Wartość celna 1.ustalanie wartości celnej powinno. Na mocy Kodeksu Wartości Celnej zostały powołane dwie międzynarodowe instytucje. prawidłowe ustalenie wartości celnej jest bardzo istotne. Tak więc. którego celem było zapewnienie uczciwego. dwa razy do roku. ponieważ ma bezpośredni wpływ na określenie należności przywozowych większości towarów importowanych do Unii Europejskiej. bowiem brak jednolitego. Jednakże. wiosną i jesienią.na płaszczyźnie merytorycznej zakładał. odzwierciedlającego realia handlowe.9. na ile to możliwe.1. W przypadku większości importowanych towarów. odbywa posiedzenia w Genewie. jest znana jako wartość transakcyjna.w przypadku. osiągnięto po raz pierwszy porozumienie co do ogólnych zasad ustalania wartości celnej. Jednym ze środków prowadzących do tego celu było przyjęcie wspólnego. Jednym z rezultatów tych negocjacji było przyjęcie Porozumienia w sprawie stosowania Artykułu VII GATT (tzw. 1. Wartość celna jest określana w celu stosowania Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich oraz środków pozataryfowych określonych szczególnymi przepisami wspólnotowymi i mających zastosowanie w wymianie towarowej. Wówczas. Podstawy systemu ustalania wartości celnej. między innymi. ze względu na zniekształcenie ceny powstałe w rezultacie wystąpienia pewnych warunków lub ograniczeń. 28-36 WKC. która odbyła się w Genewie w 1947 roku. W związku z tym. które zajmują się funkcjonowaniem ustanowionego tym Kodeksem systemu ustalania wartości celnej.00.zobowiązywał układające się strony do przyjęcia jednolitych zasad w kwestii wyceny wartości towarów dla potrzeb celnych. Jest on stosowany przez zdecydowaną większość państw na świecie. Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje wspólna dla wszystkich państw członkowskich taryfa celna. podwaliny pod obecnie obowiązujący w większości państw na świecie system ustalania wartości celnej zostały położone na Konferencji Narodów Zjednoczonych poświęconej zagadnieniom handlu i zatrudnienia. systemu ustalania wartości celnej był jednym z zasadniczych czynników hamujących wzrost międzynarodowej wymiany towarowej. Temat wartości celnej wielokrotnie był przedmiotem różnego rodzaju wielostronnych ustaleń. Są to: Komitet Ustalania Wartości Celnej − − zajmuje się aspektami handlowych Kodeksu Wartości Celnej. i stanowi bezpośrednią podstawę art. . Wartość celna. po wprowadzeniu pewnych korekt. Przyjęty tekst dotyczył jedynie ogólnych zasad i nie zawierał zbyt wielu wytycznych co do jego stosowania: . na tyle. .1.zakaz stosowania arbitralnych i fikcyjnych wartości celnych. i która jest zazwyczaj przedstawiona w fakturze. gdy wartość transakcyjna nie istnieje. 1. Kodeks Wartości Celnej). Artykuł VII GATT był w swoich zapisach dość nieprecyzyjny. które należy stosować w założonej kolejności. 76 . albo gdy nie może być zaakceptowana jako wartość celna. wartość transakcyjna będzie wartością celną. być oparte na cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za towary. które zostało ujęte w Artykule VII Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT). jednolitego.

że dokumenty te. Do tej pory Komitety opracowały serię ponad 100 dokumentów regulujących kwestie ustalania wartości celnej. odbywa posiedzenia w Brukseli. Komitetów funkcjonuje Komitet Kodeksu Celnego Wspólnot Europejskich.1.in. podatku akcyzowego.in. umożliwia skonsultowanie zagadnień związanych z zarządzaniem systemem ustalania wartości celnej przez każdą Stronę.− − w jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich Stron Kodeksu Wartości Celnej. Kompendium to zawiera szereg dokumentów (m. zajmuje się badaniem przepisów prawnych dotyczących wartości celnej oraz procedur i praktyk w tym zakresie. ceł antydumpingowych. Kompendium tekstów dotyczących ustalania wartości celnej. Niezależnie od ww. komentarzy i wniosków) interpretujących zapisy regulujące problematykę wartości celnej w prawodawstwie wspólnotowym.2 Inne wartości i ceny. metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych.: − − − − − wartości celnej. 1. not wyjaśniających. wiosną i jesienią. podstawy ustalenia podatku od towarów i usług VAT. z praktycznego punktu widzenia. Komitet Techniczny Ustalania Wartości Celnej − − − − zajmuje się aspektami celnymi Kodeksu Wartości Celnej. komentarzy. Kompendium Wartości Celnej Należy tu jednak podkreślić. dwa razy do roku. 1. studiów i studiów przypadków. Porozumienie w sprawie stosowania Artykułu VII Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) przewiduje sześć metod ustalania wartości celnej: − − − − metoda wartości transakcyjnej. Dokumenty te nie posiadają statusu prawnego. Jednak powinny odgrywać ważną rolę w procesie w interpretacji i stosowania poszczególnych zapisów Kodeksu Wartości Celnej. Komitetów jest to. ponieważ wpływa w bezpośredni sposób na zastosowanie szeregu stosowanych przez państwo instrumentów polityki handlowej. metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych. wydanych przez Światową Organizację Celną jako tzw. aspektem działania ww. wartości statystycznej. opinii. m. same w sobie. metoda ceny jednostkowej (metoda dedukcyjna). prawidłowa identyfikacja ceny faktycznie zapłaconej lub należnej ma bardzo istotne znaczenie.3 System i metody ustalania wartości celnej. Najistotniejszym. która opracowała tzw.in. czyli cena faktycznie zapłacona lub należna za towar ma w pewnym sensie uniwersalne znaczenie bowiem służy do ustalenia m. Wartość transakcyjna. który dzieli się na sekcje tematyczne. jak również organizacji międzyrządowych i handlowych. 77 .1. które pomagają w osiągnięciu jednolitości interpretacji i stosowania Kodeksu Wartości Celnej w poszczególnych państwach członkowskich. Sekcję Ustalania Wartości Celnej. nie stanowią prawa międzynarodowego. w postaci decyzji. w jego skład wchodzą przedstawiciele władz celnych krajów sygnatariuszy i krajów obserwatorów. pod auspicjami Światowej Organizacji Celnej. jednakże również powinny być brane pod uwagę w państwach członkowskich Wspólnoty. Jak wynika z powyższego. przy rozstrzyganiu problemów związanych z ustalaniem wartości celnej. że wydają one dokumenty.

.WE L 302 z 19. str. lecz nie ujęte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za towary: 78 .WE L 253 z 11. dla których ustalana jest wartość celna.28 Wzór deklaracji wartości celnej (D. . .10. str. . zawierających: . . 29 ust.4.36 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.jakakolwiek część dochodu z odsprzedaży.25 Wykaz kosztów transportu lotniczego na określonych trasach. 1. dla których można stosować uproszczony system ustalania wartości celnej.W. . na którym towary mogą być odsprzedane. 29 WKC.1 i n.są nakładane lub wymagane przez prawo bądź przez władze publiczne we Wspólnocie. podstawowa metoda ustalania wartości celnej) polega na ustaleniu wartości celnej na podstawie ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za towary wtedy. do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary dodaje się: następujące elementy.1993.1). Zarys metody wartości transakcyjnej. zgodnie z art.26 Wykaz towarów łatwo psujących się. metoda ostatniej szansy.kupujący i sprzedawca nie są ze sobą powiązani lub też w przypadkach gdy są powiązani. Metody te powinny być stosowane w kolejności. zwanego dalej RWKC. Metoda ta może być stosowana pod warunkiem spełnienia następujących warunków: . których wartość.27 Giełdy towarowe uwzględniane przy obliczaniu cen jednostkowych dla uproszczonego systemu ustalania wartości celnej towarów łatwo psujących się. 2 WKC. Załącznikach 23 .1992.1 i n.1.10. .nie mają istotnego wpływu na wartość towarów.). (art. w odniesieniu do towarów.sprzedaż lub cena nie są uzależnione od warunków lub świadczeń. RWKC. . i .nie istnieją ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego inne niż ograniczenia. 141 . 32 WKC może zostać dokonana odpowiednia korekta. w wysokości w jakiej zostały poniesione przez kupującego.29 Wzór uzupełniającego formularza deklaracji wartości celnej (D.U. Poniżej przedstawiono zarys poszczególnych metod ustalania wartości celnej (szczegółowe omówienie metod zawierają dalsze rozdziały podręcznika).U. zwanego dalej WKC.W. lub .181a Rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r.24 Stosowanie ogólnie uznanych zasad rachunkowości przy ustalaniu wartości celnej. 28 . Art.23 Objaśnienia do niektórych przepisów dotyczących wartości celnej. nie może zostać ustalona.− − metoda wartości kalkulowanej.29 do ww. w celu ustalenia wartości celnej z zastosowaniem art.). gdy zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty. które: . . dyspozycji lub późniejszego użytkowania towarów przez nabywcę nie przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu. być zaakceptowana dla potrzeb celnych.ograniczają obszar geograficzny. chyba że zgodnie z art.1-BIS). wartość transakcyjna może. 29 WKC) Jednakże. Przedstawione metody zostały implementowane do prawodawstwa Unii Europejskiej w: Art. Metoda wartości transakcyjnej (pierwsza. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.

o ile dla potrzeb celnych są traktowane łącznie z towarem.koszt pakowania. . niezależnie od tego czy finansowanie zapewnione jest przez sprzedającego czy też przez inną osobę. . jako warunek sprzedaży wycenianych towarów.. dla których ustalana jest wartość celna. bezpłatnie lub po obniżonej cenie.kosztów transportu towarów po ich przybyciu do miejsca wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty. o ile można je wyodrębnić z ceny faktycznie zapłaconej lub należnej: .1.opłaty załadunkowe i manipulacyjne związane z transportem przywiezionych towarów do miejsca ich wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty. . matryc. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne. kupujący będzie w stanie udowodnić. z wyjątkiem prowizji od zakupu. . tantiemy autorskie i opłaty licencyjne nie są ujęte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej.prowizji od zakupu. .towary te zostały rzeczywiście sprzedane po cenie zadeklarowanej jako faktycznie zapłacona lub należna. która przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu. części i podobnych elementów. 32 WKC) Ponadto. (art.kosztów związanych z pracami budowlanymi. zastępcze metody ustalania wartości celnej. .określoną w odpowiedniej proporcji wartość wymienionych poniżej towarów i usług. Zarys zastępczych metod wyceny. w zakresie. komponentów. .prac inżynieryjnych.należności celnych przywozowych lub innych opłat pobieranych we Wspólnocie z tytułu przywozu lub sprzedaży towarów. badawczych. nie wlicza się do wartości celnej następujących kosztów. .honoraria. dyspozycji lub wykorzystania przywiezionych towarów. zarówno bezpośrednio jak i pośrednio. zawartej przez kupującego i odnoszącej się do zakupu przywożonych towarów.żądane oprocentowanie nie przekracza normalnie stosowanego oprocentowania dla tego typu transakcji dokonywanych w tym kraju w czasie. a kiedy będzie to wymagane. instalacyjnymi. . artystycznych i projektowych oraz planów i szkiców wykonanych poza Wspólnotą i niezbędnych do produkcji przywiezionych towarów. form i podobnych elementów użytych przy produkcji przywiezionych towarów. i .opłat za prawo do kopiowania przywiezionych towarów we Wspólnocie. montażowymi. jak i materiały. które musi opłacić nabywca. metodę wartości transakcyjnej towarów podobnych. (art. w jakim taka wartość nie została ujęta w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej: . czyli metodę wartości transakcyjnej towarów identycznych. ustala się ją stosując w kolejności tzw.koszt pojemników. . metodę wartości kalkulowanej.odsetek wynikających z umowy o finansowaniu.materiałów zużytych przy produkcji przywiezionych towarów. do użytku związanego z produkcją i sprzedażą przywożonych towarów na wywóz. maszyny lub wyposażenie. dostarczonych bezpośrednio lub pośrednio przez kupującego.5. o ile umowa o finansowaniu została zawarta w formie pisemnej. dotyczące towarów. metodę ostatniej szansy. zarówno robocizna. .30. obsługą lub pomocą techniczną wykonaną po przywozie towarów takich jak: zakłady przemysłowe. gdy wartość celna nie może być ustalona metodą wartości transakcyjnej. W przypadku. (art. metodę ceny jednostkowej (metoda dedukcyjna).wartość jakiejkolwiek części dochodu z tytułu dalszej odsprzedaży. .31 WKC) 79 . 33 WKC) 1.materiałów. . . że: . w którym dokonano operacji finansowej. które stanowią część składową lub przynależność przywiezionych towarów.prowizje i koszty pośrednictwa.(i) koszty transportu i ubezpieczenia przywiezionych towarów oraz .narzędzi. o ile te honoraria.

(art. 2c WKC. dla których ustalana jest wartość celna. VII Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. dla których ustalana jest wartość celna. 30 ust. wytworzonych przez producentów z kraju wywozu na eksport do Wspólnoty. 31 WKC) 1. zazwyczaj płacone lub uzgodnione do zapłacenia bądź też narzuty.2 Procedury i czynności urzędowe 1.3 Dokładniejsze postanowienia. 80 . w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej. VII Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu.30 ust. która jest sumą: kosztów lub wartości materiałów i produkcji bądź innych procesów zastosowanych przy wytworzeniu przywożonych towarów. kwoty zysku i kosztów ogólnych równych kwocie zwyczajowo wliczanej w cenę sprzedaży towarów tego samego gatunku lub rodzaju jak te. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r.2b WKC) Metoda ceny jednostkowej (dedukcyjna) polega na ustaleniu wartości celnej na podstawie ceny jednostkowej po jakiej towary przywożone lub towary identyczne bądź podobne sprzedawane są we Wspólnocie w największych zbiorczych ilościach osobom nie powiązanym ze sprzedawcami. kosztów transportu i ubezpieczenia przywiezionych towarów oraz opłat załadunkowych i manipulacyjnych związanych z transportem przywiezionych towarów do miejsca ich wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty. Tak ustaloną cenę jednostkową pomniejsza się o: marże.30 ust. przepisów Działu 2 Rozdziału 3 WKC.2a WKC) Metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych polega na ustaleniu wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej podobnych towarów sprzedanych w celu wywozu do Wspólnoty i wywiezionych w tym samym lub zbliżonym czasie co towary. (art. (art. 152 RWKC) Metoda wartości kalkulowanej polega na ustaleniu wartości celnej na podstawie wartości kalkulowanej.Metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych polega na ustaleniu wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej identycznych towarów sprzedanych w celu wywozu do Wspólnoty i wywiezionych w tym samym lub zbliżonym czasie co towary. obejmujące zyski i wydatki (włączając koszty bezpośrednie i pośrednie obrotu danymi towarami) związane ze sprzedażą we Wspólnocie przywożonych towarów tego samego gatunku i rodzaju. należności celne przywozowe i inne opłaty należne we Wspólnocie z tytułu przywozu lub sprzedaży towarów. art. art. (art. w sprawie szczegółowych zasad stosowania uzgodnień importowych dotyczących owoców i warzyw. dla których ustalana jest wartość celna. jakie są zazwyczaj stosowane. (art. 2d WKC) Metoda ostatniej szansy polega na ustaleniu wartości celnej na podstawie danych dostępnych we Wspólnocie. z zastosowaniem odpowiednich grodków zgodnych z zasadami i ogólnymi przepisami: Porozumienia w sprawie stosowania art. 30 ust. zwykłe koszty transportu i ubezpieczenia oraz związane z nimi koszty ponoszone we Wspólnocie.

Wyjątki 1. ustanawiające niektóre przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1172/95 w odniesieniu do statystyki handlu zagranicznego. dyspozycji lub późniejszego użytkowania towarów przez kupującego nie przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu.Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1917/2000 z dnia 7 września 2000 r. pod warunkiem że: . . Wartość transakcyjna Wartością transakcyjną jest cena faktycznie zapłacona lub należna za towar sprzedany w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004. Postanowienia karne. jeżeli świadczenie dzieła zostaje wykonane poza obszarem Wspólnoty. 2.1. cena sprzedaży w ramach transakcji kupno-sprzedaż. Wartość transakcyjna importowanych towarów 2. . brak jest wartości transakcyjnej. inne niż ograniczenia. 29 ust. Również umowy o dzieło i umowy o dostarczenie dzieła można traktować na równi z umowami kupna. Sprzedaż na eksport to przywóz towarów na obszar Wspólnoty. .1. z uwzględnieniem artykułów 32 i 33 WKC. których wartość. 2 WKC. na którym towary mogą być odsprzedane lub . W przypadku wielu transakcji sprzedaży poprzedzających ustalenie wartości celnej towaru. . że towary będące przedmiotem sprzedaży zostały zgłoszone do dopuszczenia do wolnego obrotu musi być uważany za wystarczającą informację.nie mają istotnego wpływu na wartość towarów.sprzedaż lub cena nie są uzależnione od warunków lub świadczeń. w tym zobowiązań finansowych. 2. 29 WKC) 2.1. ustalona.5. Tego rodzaju transakcja ma miejsce wówczas. Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r. wynegocjonowana między stronami umowy. gdy są powiązani.4.sprzedaży.jakakolwiek część dochodu z odsprzedaży. podstawą dla obliczenia tej 81 . które: . że zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty.ograniczają obszar geograficzny. wartość transakcyjna może być akceptowana na zasadach określonych w art. Fakt.2.są nakładane bądź wymagane przez prawo lub przez władze publiczne we Wspólnocie. gdy sprzedający zobowiązuje się kupującemu przekazać na własność towar a kupujący za ten towar płaci uzgodnioną cenę kupna. w odniesieniu do towarów dla których ustalana jest wartość celna. (art. w konkretnym przypadku jest. nabytych na podstawie umowy handlowej.nie istnieją ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego. Wprowadzenie W paragrafie tym zostaną ujęte kwestie ściśle powiązane i mające wpływ na wartość transakcyjną towarów poddawanych określonej procedurze celnej. Sprzedaż na eksport Sprzedaż na eksport jest efektem zawarcia umowy kupna . jak i wyjaśniają charakter poszczególnych elementów kosztów importowanych towarów. Obejmują one definicje przyjętych tu pojęć i terminów. przewidującej konieczność spełnienia pewnych wymogów i warunków. 1. a jej podstawą. o ile jest to konieczne.kupujący i sprzedający nie są ze sobą powiązani lub też w przypadkach. chyba że zgodnie z artykułem 32 może zostać dokonana odpowiednia korekta. nie może zostać ustalona. Jeżeli brak jest sprzedaży.1. Wartość transakcyjna towarów sprowadzanych na obszar Wspólnoty jest wynikiem zasady swobodnego zawierania umów handlowych.

3. przedmiotem transakcji jest usługa a nie towar podlegający utylizacji. w przypadku: dostaw bezpłatnych. Brak danych dotyczących cen sprzedaży może mieć miejsce m. którzy ich nie zakupują i którzy sprzedają je na obszarze celnym Wspólnoty po dokonaniu importu. jednak deklarując ją importer musi wykazać. Cena faktycznie zapłacona lub należna Ceną faktycznie zapłaconą lub należną jest całkowita płatność dokonana lub mająca zostać uiszczona przez kupującego. a tym samym wartość sprzedanego towaru nie musi być wykorzystana do ustalenia wartości celnej. Kupujący i sprzedający Zgłoszenia celnego towarów. 2. (art.1. celem wprowadzenia towaru na obszar celny Wspólnoty może dokonać kupujący we własnym imieniu lub w jego imieniu przedstawiciel.4. gdy towary zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu stanowią część większej ilości tych samych towarów zakupionych w ramach jednej transakcji. zastosowanie wartości transakcyjnej nie jest konieczne.7. 147 RWKC) 2. Brak danych dotyczących cen sprzedaży W przypadku braku transakcji na podstawie której nastąpiła sprzedaż towarów.1. Przykład: wypożyczenie specjalistycznego sprzętu gaśniczego do gaszenia płonącego tankowca. Mając powyższe na uwadze: w przypadku. Wykorzystanie towarów w kraju trzecim W przypadku użycia towarów w kraju trzecim. (Opinia 1. że tę transakcję sprzedaży zawarto z przeznaczeniem na obszar celny Wspólnoty. brak jest ceny sprzedaży i tym samym nie może być mowy o wartości transakcyjnej. brak w momencie odprawy celnej jakiejkolwiek sprzedaży.1. Przykład: utylizacja przeterminowanych leków. po czym sprzedaje je na terenie Wspólnoty na rachunek i ryzyko producenta. 82 . jeżeli transakcje nie pociągały za sobą konieczności zapłaty. (art. towarów importowanych w ramach umowy najmu lub dzierżawy. 1 RWKC) 2.wartości może być cena ustalona dla innej transakcji niż ostatnia sprzedaż przed zgłoszeniem towaru do procedury dopuszczenia do obrotu. artykuły reklamowe. Przykład: Importer ze Wspólnoty działa jako agent producenta spoza obszaru celnego Wspólnoty. Dokonuje on odprawy celnej importowanych od tego producenta towarów i wprowadza je do zapasów agencji. Przykład: umowy leasingowe. 147 ust. towarów importowanych przez pośredników. 145 ust. Przykład: producent z kraju eksportu wysyła towar swojemu przedstawicielowi działającemu na terenie Wspólnoty celem sprzedaży na licytacji. pomiędzy sprzedażą a dopuszczeniem do wolnego obrotu. próbki.1. towarów wypożyczonych przy zachowaniu praw własności wypożyczającego.6. Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO „Pojęcie „sprzedaży" w rozumieniu Porozumienia") 2. ceną faktycznie zapłaconą lub należną powinna być cena. mającej miejsce na obszarze celnym Wspólnoty. towarów (odpady lub zniszczone części) importowanych celem zniszczenia. Kupującym towar wprowadzany na obszar Wspólnoty może być osoba mająca siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty jak i poza tym obszarem. towarów wprowadzonych na zasadzie konsygnacji.1. podział na cenę faktycznie zapłaconą lub należną powinien mieć także miejsce w przypadku utraty części ładunku lub gdy towary poddawane wycenie zostały uszkodzone przed ich wprowadzeniem do wolnego obrotu.5. Przykłady: prezenty. (art.1. in. 2 RWKC) 2. która jest częścią ceny całkowitej i wyraża stosunek ilości zadeklarowanych towarów do całkowitej ilości towarów nabytych. Ilości towarów i niedobory Ilość towarów wprowadzanych w danym momencie na obszar celny Wspólnoty winna być podstawą dla ustalenia ich wartości celnej.

cen wydzielonych).dla lub na korzyść sprzedającego za przywożone towary i obejmująca wszystkie płatności dokonane lub mające być uiszczone.sprzedaży.10. (art. 2. (art.9. Płatność niekoniecznie musi zostać dokonana w formie przelewu pieniężnego. 29 ust. Koszty ważenia lub badania Koszty ważenia lub badania wynikające z konieczności wywiązania się sprzedającego z zawartej z kupującym umowy i obciążające kupującego. podjęte przez kupującego na jego własny rachunek. 3 lit. których doliczenie przewidziane jest w art. cena zapłacona będzie uwzględniona jako podstawa tej wartości. że jeżeli należność za towary została zapłacona przed ustaleniem wartości celnej. ceną właściwą jest suma wszystkich wpłat lub zobowiązań. Przykłady: Kupujący A ze Wspólnoty kupuje od sprzedającego B spoza Wspólnoty towary. Termin „zapłacona lub należna" oznacza. Jeżeli cena faktycznie zapłacona lub należna składa się z kilku części składowych (tzw. 29 ust. I. nawet. Ad. jak również każdą działalność związaną z ich gwarantowaniem. Koszty składowania poza obszarem Wspólnoty Europejskiej Postępowanie wobec kosztów składowania dla celów ustalenia wartości celnej wymaga określenia dokładnego charakteru tych kosztów. Cena odbioru ze składu płacona B przez A obejmuje koszty składowania dotyczące przywożonych towarów. Ceną faktycznie zapłaconą lub należną jest całkowita płatność za towary przywożone.1.1. jeżeli stanowią one płatność dokonaną pośrednio lub bezpośrednio sprzedającemu lub na jego rzecz. Punktem wyjścia dla ustalenia ceny faktycznie zapłaconej lub należnej jest ostateczna kwota rachunku po korekcie rabatów i skont. towary są składowane z powodów związanych z ich transportem. Koszty działań podjętych przez kupującego (marketing) Działania. lecz przed ich eksportem na obszar celny Wspólnoty. a) WKC) 2. Przykład: kwota za badanie towaru wykonane na zlecenie sprzedającego. jeżeli mogłyby być uznane za korzystne dla sprzedającego lub zostały podjęte na podstawie porozumienia ze sprzedającym. Koszty 83 . inne niż te. jeżeli nie.8. 149 RWKC) 2. W przeciwnym razie koszty te należy włączyć do ceny. Tego rodzaju działalność prowadzona przez kupującego jest uważana za działalność prowadzoną na rzecz jego samego nawet jeżeli wynika ona z obowiązku nałożonego na kupującego na podstawie umowy kupna . które magazynuje je w kraju eksportu. dokonana lub mająca być dokonana przez kupującego na rzecz sprzedającego. wówczas będzie uwzględniona cena należna. Można więc założyć. celem spełnienia zobowiązań sprzedającego. że koszty składowania poniesione przez sprzedającego zostaną zwrócone przez kupującego w postaci części ceny faktycznie zapłaconej lub należnej.1. przez kupującego sprzedającemu lub przez kupującego osobie trzeciej. 3 lit b) WKC. nie są uznawane za pośrednie płatności na rzecz sprzedającego. 32 WKC. Płatność może być dokonana za pomocą akredytywy lub zbywalnych instrumentów płatniczych i może zostać dokonana bezpośrednio lub pośrednio. gdy kupujący w stosunku do osoby trzeciej reguluje dług sprzedającego. Mogą wystąpić następujące sytuacje stwarzające problemy przy ustalaniu wartości celnej. art. uznawane są za element składowy wartości transakcyjnej. a ich koszt nie będzie doliczony do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej przy ustalaniu wartości celnej przywożonych towarów. towary są składowane w magazynie poza obszarem Wspólnoty po ich zakupie. a dotyczące składowania: towary są składowane w magazynie poza obszarem celnym Wspólnoty w momencie sprzedaży na eksport. Określenie „działalność marketingowa" oznacza każdą działalność związaną z reklamą i promowaniem sprzedaży danych towarów. włączając w to działalność marketingową. Płatność na korzyść sprzedającego ma miejsce wówczas. jako warunek sprzedaży przywożonych towarów.

Koszty te nie mogą być doliczone do wartości transakcyjnej.1. poprzez wykorzystanie usług finansowych. Poza ceną towarów kupujący A musi także zapłacić właścicielowi magazynu koszty składowania poniesione przez sprzedającego B. koszty oprocentowania kredytu Prowizja za udzielenie gwarancji zapłaty Eksporterzy zabezpieczają się przed ryzykiem finansowym związanym z nie otrzymaniem zapłaty za towary i usługi dostarczone w handlu międzynarodowym. które B magazynuje w kraju eksportu. Na obszarze Wspólnoty upływa pewien czas pomiędzy rozładowaniem towarów a złożeniem zgłoszenia celnego. łącznie z takimi. Przykład: Kupujący A ze Wspólnoty kupuje po cenie na bazie EXW od sprzedającego B spoza Wspólnoty towary. (Komentarz 7. Koszty te ponoszone są pośrednio na rzecz sprzedającego i mogą być doliczone do wartości transakcyjnej. bezpośrednio lub pośrednio przez kupującego sprzedającemu lub na jego rzecz za importowane towary. Koszty te nie mogą być doliczone do wartości transakcyjnej. II. związane ze składowaniem spowodowanym okolicznościami transportu. które magazynuje w kraju eksportu. na pokładzie którego towary zostaną wyeksportowane.1. Wydatki tego rodzaju. kupujący A płaci sprzedającemu B poniesione przez niego koszty składowania wykazane w odrębnej fakturze. Kupujący A ze Wspólnoty kupuje po cenie EXW od sprzedającego B spoza Wspólnoty towary. należy mieć na uwadze. jako warunek sprzedaży towarów importowanych. gdyż chroni go przed ryzykiem nie dokonania płatności przez bank kupującego i jeśli prowizja za udzielenie gwarancji jest opłacana przez kupującego na 84 . Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO „Postępowanie wobec składowania i kosztów z tym związanych w ramach Artykułu 1") 2. Cena ta obejmuje wszelkie płatności faktycznie poniesione lub należne. podjętych przez kupującego mogą być doliczone do wartości transakcyjnej. Kupujący A składuje te towary w kraju eksportu na własny rachunek. towarzystwa ubezpieczeniowe lub wyspecjalizowane przedsiębiorstwa handlowe. Ad. które zapewniają potwierdzenie gwarancji zapłaty. po czym wwozi je na obszar celny Wspólnoty. 32 WKC. Koszty składowania poniesione przez kupującego za magazynowanie po zakupie towarów nie mogą być uznane za pośrednią lub bezpośrednią płatność na rzecz sprzedającego. Jeśli więc gwarancja taka przyczynia się do osiągnięcia zysku przez sprzedającego. pod warunkiem. iż cena faktycznie zapłacona lub należna stanowi całkowitą płatność dokonaną lub mającą być dokonaną. Natomiast. Koszty te ponoszone są bezpośrednio na rzecz sprzedającego i mogą być doliczone do wartości transakcyjnej. III. że będą one wyodrębnione z ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. Koszty te mogą być doliczone do wartości transakcyjnej. przez kupującego na rzecz sprzedającego lub przez kupującego na rzecz osoby trzeciej w celu wypełnienia zobowiązań wobec sprzedającego. Podczas tego okresu towary składowane są pod dozorem celnym i w związku z tym trzeba ponosić koszty składowania. nie będą się zawierać w wartości celnej importowanych towarów.składowania są już ujęte w wartości transakcyjnej. Tylko koszty działań przewidzianych w art. Ad.11 Prowizja za udzielenie gwarancji zapłaty. Ustalając charakter prowizji za udzielenie gwarancji w odniesieniu do wartości celnej. Opłaty za powyższe usługi często nazywane są „prowizją za udzielenie gwarancji zapłaty". Kupujący A ze Wspólnoty kupuje po cenie EXW od sprzedającego B spoza Wspólnoty towary. jeżeli koszty poniesione zostały po dokonaniu importu. Potwierdzenia lub gwarancji zapłaty za towary przez kupującego mogą podjąć się banki. Oprócz ceny towarów. agencje rządowe. należy traktować jako koszty związane z transportem towarów. Przykłady: Kupujący I ze Wspólnoty kupuje towary na bazie EXW spoza Wspólnoty. nie stanowią one części ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. Koszty składowania ponoszone są w kraju eksportu w oczekiwaniu na przybycie statku.

wówczas. płatność ta nie stanowi części wartości celnej towaru. 1 lit.12. kwota wpłacona za prowizję za udzielenie gwarancji nie będzie stanowić części ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. W sytuacji. kiedy umowa sprzedaży zobowiązuje kupującego do uczęszczania na kurs i opłacenia kursu. (Nota wyjaśniająca 5.1. opłata za kurs nie jest warunkiem sprzedaży. bank lub inną osobę fizyczną lub prawną. dostarczenie towarów i zapewnienie kursu. czy środki finansowe zapewnione są przez sprzedającego. tak jak w sytuacji przedstawionej wyżej. c) WKC) 2. że: przedmiotowe opłaty zostaną wyodrębnione z ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za towary. Koszty kursu (szkolenia) Ceną faktycznie zapłaconą lub należną za przywożony towar jest całkowita płatność dokonana lub mająca być dokonana. cena faktycznie zapłacona lub należna będzie zawierać każdą prowizję z tego tytułu. a tym samym wartość celną towarów są m. w takim razie oba elementy muszą być traktowane oddzielnie.rzecz sprzedającego lub osoby trzeciej jako warunek sprzedaży importowanych towarów. bezpośrednio lub pośrednio. Jednym z elementów wpływających na ostateczną wysokość ceny transakcyjnej. 33 ust. W konsekwencji całkowita płatność. Powyższe stosuje się również. Jeżeli urządzenie może być zakupione bez wnoszenia opłaty za kurs. kiedy opłata za kurs jest koniecznym wymogiem ustalonym w umowie sprzedaży i musi być dokonana nawet jeśli kupujący nie uczęszcza na powyższy kurs należy ją uznać za warunek sprzedaży. w tym opłata za kurs. Tak więc.in. poniesione jako warunek sprzedaży towarów importowanych. a korzyści osiągnięte zostaną raczej przez kupującego. nie będzie uznane jako część wartości celnej pod warunkiem. kupujący może wykazać. i stawki oprocentowania nie przekraczają poziomu dla tego rodzaju transakcji w kraju i w czasie. w którym zawarto taką umowę. aby tego faktu nie uznać przy ustalaniu wartości celnej sprowadzanych towarów. W niektórych przypadkach kupujący może podjąć działania w celu zapewnienia sprzedającemu nieodpłatnej i potwierdzonej akredytywy. gdyż nie była ona warunkiem jego sprzedaży. Cena ta obejmuje wszystkie płatności faktycznie dokonane lub należne do zapłacenia przez kupującego dla sprzedającego. stanowi wartość transakcyjną za importowany towar będącą podstawą dla ustalenia wartości celnej towaru. 85 . Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO „Prowizja za udzielenie gwarancji") Koszty oprocentowania kredytu Oprocentowanie podlegające zapłacie wynikające z umowy finansowej podpisanej przez kupującego i dotyczące zakupu towarów importowanych. Przyjęty sposób traktowania oprocentowania kredytu obowiązuje niezależnie od tego. przez kupującego dla lub na rzecz sprzedającego. Zawarta umowa sprzedaży łączy dwa elementy. W takich okolicznościach. iż: towary te sprzedawane są w cenie deklarowanej jako cena faktycznie zapłacona lub należna. gdzie nie zostały określone warunki w umowie sprzedaży. opłata za kurs stanowi część wartości celnej towaru. Występujące w powyższych przypadkach opłaty prowizji mogą zostać opłacone przez kupującego bezpośrednio do instytucji potwierdzającej. (Studium przypadków 7. (art. W przypadku.1. mimo że kupujący uczęszczał na kurs szkoleniowy i opłata za kurs została zafakturowana. niż metoda wartości transakcyjnej. Rabaty i upusty cenowe za opłatę z góry lub opłatę gotówką Rabat jest dość powszechnym elementem transakcji handlowych i nie ma podstaw. umowa finansowa została sporządzona w formie pisemnej. Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO „Zastosowanie ceny faktycznie zapłaconej lub należnej") 2. rabaty. Jeśli istnieje możliwość zakupu urządzenia (towaru) bez opłacenia kursu szkoleniowego.1.13. gdy wartość celna ustalana jest według metody innej. a nie przez sprzedającego.1. jeśli jest to konieczne.

w przypadku. np. cena należna w ramach rozliczenia w określonym terminie stanowi. Nie jest konieczne. przy ustaleniu wartości celnej powinny być wzięte pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące transakcji. że zgłaszający musi ją wyczerpująco udokumentować. korekt ceny faktycznie zapłaconej lub należnej dokonywanych po dopuszczeniu towaru do obrotu dokonywanych z innych tytułów niż wady towaru). ustalana. hurtownik. którą importer ma zapłacić za towar. należy brać pod uwagę ilość. przy czym nota została wystawiona przed dopuszczeniem towaru do swobodnego obrotu). Doprecyzowanie ww. których cena nie została faktycznie zapłacona w chwili określonej dla ustalenia wartości celnej.1. Korekta dokonana przed dopuszczeniem do swobodnego obrotu (przed ustaleniem wartości celnej). jeżeli okazuje się. a tym samym z ilością towarów będącą przedmiotem umów handlowych. aby możliwość dokonania korekty była zagwarantowana kontraktem.15. gdyż w momencie ustalania wartości celnej nie została jeszcze uiszczona płatność za towary. 2. gdy zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty. Jak wynika z zapisu art. 1 tego Rozporządzenia. podstawą wartości transakcyjnej jest kwota. które mają wpływ na ostateczne określenie wartości celnej w tego typu sytuacjach. gdy możliwy jest do uzyskania rabat za zapłatę gotówkową. w związku z możliwością wystąpienia korekt ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. zakup towaru niechodliwego. (Opinia 15.in. nie oznacza. Rabaty mogą być też udzielone z innego tytułu. Wystarczy. Tak więc. Mogą być przyznane okazjonalnie ze względu na długotrwałe umowy handlowe. 1. ponieważ interesuje nas w tym przypadku jedynie cena faktycznie zapłacona lub należna za towar (w odróżnieniu od np. Należy tu jednak wziąć pod uwagę. 144 ust. ale również z innych tytułów).Rabaty za ilość stanowią obniżki ceny towarów przyznane przez sprzedającego kupującemu ze względu na ilość zakupioną w danym okresie. Należy podkreślić. Zniżka obrotowa Zniżka obrotowa jest swego rodzaju rabatem handlowym związanym ze statusem nabywcy. jednakże ich interpretacja w praktyce może powodować pewne trudności. Brzmienie cytowanych przepisów wydaje się być proste i zrozumiałe. w szczególności zaś fakt. W takim przypadku generalną zasadą powinno być uwzględnienie dokonanej korekty przy ustalaniu wartości celnej towaru. Rabat za zapłatę gotówkową brany jest pod uwagę przy ustalaniu wartości transakcyjnej towarów obejmowanych procedurą celną. wystawiono notę korygującą do faktury za towar dla którego ustalana jest wartość celna. Fakt. Przede wszystkim należy wziąć tu pod uwagę termin dokonania korekty (korekta może być dokonana przed dopuszczeniem towaru do swobodnego obrotu i ustaleniem jego wartości celnej lub po dopuszczeniu towaru do swobodnego obrotu). podstawę dla określenia wartości celnej. Korekta dokonana po dopuszczeniu towaru do swobodnego obrotu (po ustaleniu wartości celnej).29 WKC. Skonto). lecz w momencie ustalania wartości płatność jeszcze nie została uiszczona. m. że taka korekta dotyczy towaru dla którego ustalana jest wartość celna. to znaczy cena faktycznie zapłacona lub należna za towary wtedy. zapisu następuje w RWKC. o ile jest to konieczne. Innym rodzajem rabatu jest rabat udzielany za zapłatę gotówkową. Oczywiście. dla których ustalana jest wartość celna. że sprzedający ustala cenę swoich towarów na podstawie stałej skali opartej na ilości sprzedanych towarów. że korekta dokonana przed zwolnieniem towaru do swobodnego obrotu powinna być uwzględniona przy ustalaniu wartości celnej niezależnie od tytułu z jakiego została dokonana. w każdym przypadku. Innym ważnym czynnikiem.32 i 33. Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO „Postępowanie wobec rabatu za ilość") 2. detalista. na podstawie art.1. Wpływ korekt ceny faktycznie zapłaconej lub należnej na wartość celną. na mocy art. że wartość transakcyjna nie może być przyjęta za wartość celną towaru.1. Istnieje bowiem szereg czynników. w szczególności zaś te. wartości celnej towarów. w stosunku do której wyznaczona jest cena jednostkowa towarów. Rabat za ilość ma więc miejsce jedynie. a także ze względu na termin zapłaty (tzw. Zgodnie z art. kiedy są one sprzedawane w eksporcie do kraju importu. że fakt dokonania korekty wynika z formalnego i udokumentowanego rozliczenia pomiędzy sprzedającym i kupującym (np. do celów ustalania. że możliwy do uzyskania rabat za zapłatę gotówkową nie został jeszcze faktycznie zrealizowany. co do zasady. który należy wziąć pod uwagę jest charakter czy też tytuł dokonanej korekty (np.29 WKC wartością celną przywożonych towarów jest wartość transakcyjna. 86 . korekty mogą być dokonywane z tytułu wad w towarze.14. 2. Dla celów ustalenia wartości celnej. które bezpośrednio związane są z samym towarem oraz dokonaną korektą.

c.236 WKC i art.145 ust.145 ust. świeżości. gdy dostosowania dokonano w okresie 12 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia celnego o dopuszczenie towarów do swobodnego obrotu.niezależnie od tego.2 RWKC. Nie jest tu konieczne.145 ust. co jest wykazane. gdy wadliwy stan towaru został uwzględniony w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za towar żadne korekty z tego tytułu nie powinny być dokonywane.2 RWKC wyłączone są sytuacje. Korekta musi być dokonana całkowicie na podstawie odpowiednich zapisów wynikających z umowy zawartej pomiędzy sprzedającym i kupującym.000.00 Euro. Odrębną kwestią jest tu charakter wad. które mogłyby być uwzględnione przy ustalaniu wartości celnej towarów w oparciu o art. sprzedający dokonał dostosowania wypełniając zobowiązanie gwarancyjne przewidziane w umowie sprzedaży. że: w czasie. że przepisy szczególne stanowią inaczej o dacie. innych elementów kalkulacyjnych .145 ust. ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za towary może zostać wzięte pod uwagę przy określaniu wartości celnej zgodnie z art. że korekta jest dokonywana w związku ze stwierdzonymi wadami towaru. należy stwierdzić. również za towar drugiego gatunku uzgodnioną cenę zapłacić. której przedmiotem jest towar dla którego ustalana jest wartość celna. W kontekście powyższego należy pamiętać. zawartej przed dopuszczeniem towarów do wolnego obrotu. które wynikają z postanowień umowy. określonym w art. to poza sytuacją określoną w art.Zgodnie z art. Należy także podkreślić. którą należy uwzględnić przy stosowaniu przepisów regulujących procedurę celną). Do takich przypadków należą np. aby zapisy dotyczące gwarancji wynikały z umowy głównej zawartej pomiędzy sprzedającym i kupującym mogą one wynikać z odrębnego dokumentu (np.145 ust. z przedłożonych przez zgłaszającego dokumentów musi jasno wynikać. ponieważ kupujący jest widocznie gotowy. że nie każda zmiana ceny transakcyjnej. nabywcę.2 RWKC. Przykład: Kupujący K zakupuje u sprzedającego V towar pierwszego gatunku za 100.00 Euro. może zostać uwzględnione jedynie wówczas. przepisach WKC i RWKC (np. na korzyść nabywcy. zwrot towarów uszkodzonych lub wysłanych w wyniku pomyłki nadawcy). W przypadku. Jednocześnie. zgodnie z ustaleniami kontrahentów. np. nawet należycie udokumentowana. Reasumując należy podkreślić. Z powyższego wynika. dostosowanie przez sprzedającego. jeśli zwrot cła miałby być konsekwencją zmiany wartości celnej towaru. że zgodnie z art. dostosowana zgodnie z w/cyt. czy wynika ze zmiany wartości celnej towaru czy np. standardowej wielkości. Artykuł 145 nie zawiera w tym zakresie żadnych zapisów.dokonywany jest w trybie i przypadkach określonych w art. Mimo to kupujący odbiera towar i płaci pełną cenę. wadliwy stan towarów nie został wcześniej uwzględniony w odnośnej umowie sprzedaży.145 ust 2 i 3 RWKC) 87 . sprzedaż towarów podlegających ubezpieczeniu co do ich zbywalności lub sprzedaż z zastrzeżeniem zmienności wskaźników (parametrów towaru). Rzeczywiście dostarczone towary są drugiego gatunku. jeżeli z ww.236 i następnych WKC oraz art. Art. jakości. że generalnie zwrot cła .3 RWKC cena faktycznie zapłacona bądź należna za towary. zezwalających na możliwość dokonania takiej korekty w przypadku wystąpienia wad. W związku z tym nie mogą być tu brane pod uwagę wszelkie rodzaje kompensacji pośredniej lub odroczonej. że jest on ściśle związany z kontraktem i obydwa dokumenty dotyczą transakcji handlowej. korekta ceny faktycznie zapłaconej lub należnej musi być dokonana w oparciu o formalne (udokumentowane) rozliczenie pomiędzy sprzedającym i kupującym. np.878 i następne RWKC. że pierwotnie zafakturowana cena została skorygowana.2 RWKC.145 ust. musiałyby być spełnione warunki określone w ww.2 RWKC. powodu nastąpiłaby korekta ceny zapłaconej za towar to może być ona uwzględniona dla dokonania korekty wartości celnej (oczywiście przy spełnieniu wszystkich przesłanej art. towary były wadliwe. jeżeli zostanie udowodnione w sposób przekonujący dla organów celnych.000. aneksu do umowy) pod warunkiem. Jednakże. Ponadto. w związku z tym należy wziąć tu pod uwagę normy i warunki. że towary dla których ustalana jest wartość celna były wadliwe w dniu przyjęcia przez organ celny zgłoszenia celnego (chyba. A zatem. pozwalające na stwierdzenie. (art. Rzeczywiście zapłacona cena jest nadal 100. w których ryzyko obniżonej jakości towaru obciąża.2 RWKC). może stanowić podstawę korekty wartości celnej towaru i zwrotu cła. że postanowienia tego przepisu w zasadzie nie będą odnosić się do artykułów rolnych.67 Kodeksu. W tym przypadku importer jest zobowiązany do wykazania organowi celnemu.145 ust.29 Kodeksu. po dopuszczeniu towarów do swobodnego obrotu. Ponadto. iż spod regulacji art. płatności na rzecz osób trzecich lub wymiana towarów.

korekta ceny rzeczywiście zapłaconej lub należnej za towary dokonana przez sprzedającego na korzyść kupującego może być uwzględniona przy określaniu wartości celnej zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 2. wartość towarów powinna być ustalona biorąc pod uwagę stan. Jest to zjawisko naganne. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku. wartość celna tego rodzaju towarów musi być ustalona jedną z metod zastępczych. Ad. 88 . nawet jeżeli cena faktycznie zapłacona lub należna sprzedającemu pozostaje niezmieniona. można je zwalczać za pomocą opłat antydumpingowych. Innymi słowy. gdy jest wykazane niekorzystne dla kupującego odejście od jakości uzgodnionej w transakcji. można przyjąć jako wartość transakcyjną cenę stanowiącą procent ceny całkowitej odpowiadającej ilości towarów nieuszkodzonych w stosunku do całkowitej zakupionej ilości. I. o ile stwarza lub może stwarzać poważne zagrożenie dla produkcji kraju importu. Na to jednak strony transakcji nie ustaliły ceny zakupu. w jakim znajdują się one w momencie dokonania importu. Należy mieć na uwadze. Niemniej wypłacenie kupującemu odszkodowania z tytułu ubezpieczenia nie ma wpływu na przyjęcie przez administrację celną ceny pomniejszonej z powodu szkody powstałej podczas importu.16 Towary utracone lub uszkodzone Rozpatrując kwestie dotyczące towarów uszkodzonych lub utraconych w kontekście ich wartości celnej należy uwzględnić możliwość zaistnienia dwóch przypadków: stwierdzanie uszkodzenia lub utraty części towaru następuje przed dopuszczeniem towarów do obrotu.1. Uszkodzona część dostawy zostanie wyceniona zgodnie z jedną z metod zastępczych w ustalonej prawem kolejności. Cena faktycznie zapłacona lub należna w rzeczywistości nie odnosi się do uszkodzonych towarów importowanych. 2. Zniżka za próbki i zniżka wystawowa Towary noszące charakter próbek czy mające charakter eksponatów wystawowych wywożone na obszar celny Wspólnoty na podstawie umowy sprzedaży są traktowane na równi z innymi towarami nabytymi na mocy umowy kupna i wartość ich ustalana jest w oparciu o metodę wartości transakcyjnej. Przykład: Statkiem są transportowane szyby. jak zaznaczono wyżej.1 RWKC nie ma zastosowania. stwierdzanie uszkodzenia lub utraty części towaru następuje po dopuszczeniem towarów do obrotu. II.Ceny dumpingowe i subwencje eksportowe lub premie Dumping Dumping definiuje się jako wprowadzenie towarów jednego kraju na rynek innego kraju po cenie niższej od ich faktycznej wartości. Wówczas wobec braku sprzedaży. Artykuł 145 ust. 2. Ad. względnie jeżeli w znacznym stopniu opóźnia powstanie krajowej produkcji. posiłkować się opinia biegłego.17.1.2. nie mamy do czynienia wówczas z uszkodzeniem lecz towarem wadliwym. to w większości przypadków zastosowana zostanie metoda ostatniej szansy. kiedy transakcja. ponieważ odszkodowanie traktowane jest oddzielnie w ramach stosunków pomiędzy importerem a firmą ubezpieczeniową.złom szklany. Zgłaszający ma obowiązek udokumentowania wysokości szkody powstałej w transporcie lub powstałych strat przed dokonaniem zgłoszenia celnego.15. że odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe niekoniecznie stanowi proporcjonalną utratę wartości wynikającej ze szkody.1. Należy wartość celną towaru ustalić stosując metodę zastępczą. Stosując ją można np. Chociaż. Jeżeli tylko część dostawy uległa uszkodzeniu lub utracie. w związku z czym nie może być przyjęta za wartość celną. istnieje szereg możliwości określenia wartości celnej uszkodzonych towarów stosując jedną z metod zastępczych. Podczas sztormu uległy one całkowitemu zniszczeniu. Przedmiotem oclenia jest jeżeli cała dostawa nie została zwrócona .18. Jeśli już do transportu został przekazany towar wadliwy. gdyż jego wysokość może się różnić w zależności od innych okoliczności.1. na podstawie której wprowadzane są na obszar celny Wspólnoty próbki czy też eksponaty wystawowe nie pociąga za sobą konieczności zapłaty ceny. Towar wadliwy jest wówczas. Po dopuszczeniu towarów do swobodnego obrotu.

jak w przypadku towarów importowanych po cenie niższej od aktualnych cen rynkowych na identyczne lub podobne towary. że postępowanie przy ustalaniu wartości celnej towarów wywożonych do Wspólnoty. towarów wspólnotowych. że ww. którym odrębne przepisy wspólnotowe dają możliwość korzystania w związku z ich umieszczeniem w składzie celnym. 112 ust. w odniesieniu do przywożonych towarów powstanie dług celny. od którego sprzedaż bądź cena są uzależnione i którego wartości nie sposób określić. jak w przypadku innych towarów.Zgodnie z komentarzem wstępnym do Porozumienia w sprawie stosowania artykułu VII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994r. należy ustalić. 1 WKC) 2.32 WKC. W związku z tym. Jeżeli. nie jest możliwe dokonanie korekty z tego tytułu.20. dodawanie do wartości transakcyjnej jakiejś kwoty w celu zrównoważenia marży dumpingu. ze środków zwykle stosowanych przy wywozie tego rodzaju towarów. Subwencje eksportowe lub premie Ogólnie rzecz ujmując. wartość celna oraz ilość. w formie pośredniej lub bezpośredniej.19. takie. jeżeli zostanie stwierdzone lub istnieje podejrzenie występowania jakiejkolwiek odmiany dumpingu należy ją zwalczać przy pomocy zasad antydumpingowych obowiązujących we Wspólnocie. Składowanie w składzie celnym Zgodnie z zapisem art. Reasumując. wspomniane towary zostały poddane zwyczajowym zabiegom. (art. jakości handlowej lub przygotowania ich do dystrybucji bądź odsprzedaży. przybierające postać pomocy ekonomicznej przyznawanej przez rządy osobom prawnym lub fizycznym bądź organom administracyjnym. cena faktycznie zapłacona lub należna od kupującego może zostać podwyższona o sumę subwencji lub premii. chyba że nie zostanie spełniony któryś z warunków wymienionych w art.1. wartość transakcyjną można odrzucić wyłącznie jeżeli nie jest spełniony któryś z warunków wymienionych w art. którą sprzedający dostaje od swojego rządu ewidentnie nie jest zapłatą dokonaną przez kupującego. a zatem nie jest wliczana do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej.32. Z powyższego wynika. to koszty te nie muszą być ujęte w wartości celnej. dotacje nie mogą być uważane za odpowiednik któregokolwiek z elementów wymienionych w wyżej przywołanym art. że są wyodrębnione z ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za towar. W przypadku towarów dotowanych. mającym na celu zapewnienie ich utrzymania. jakie uwzględniono by na podstawie elementów kalkulacyjnych właściwych towarowi w chwili 89 . Jeżeli. stanowiących przedmiot dumpingu jest takie samo. 1 WKC procedura składu celnego pozwala na składowanie w składzie celnym: towarów niewspólnotowych. a wartość celna takich towarów ustalona została w oparciu o cenę faktycznie zapłaconą lub należną. postępowanie wobec wyceny towarów będących przedmiotem subwencji eksportowych lub premii jest takie same. czy w celu ustalenia wartości transakcyjnej. subwencje eksportowe lub premie stanowią instrumenty polityki handlowej.1 WKC. tak jak w każdym innym przypadku. Zwyczajowe czynności podejmowane w składzie celnym Przywożone towary objęte procedurą składu celnego mogą podlegać zwyczajowym zabiegom. uznaje się. że "postępowanie mające na celu ustalenie wartości celnej nie powinno być stosowane dla zwalczania dumpingu".1 WKC. to rodzaj towarów. 2. które podczas składowania nie podlegają należnościom przywozowym ani środkom polityki handlowej. czy dotację można uważać za warunek lub świadczenie. która zawiera koszty składowania i konserwacji towarów w czasie ich przebywania w składzie. Dopłata. Przy ustalaniu wartości celnej nie należy dokonywać żadnych doliczeń do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. czy suma subwencji lub premii może być uznana za część całkowitej zapłaty. Ceną faktycznie zapłaconą lub należną jest całkowita zapłata dokonaną na rzecz sprzedającego przez kupującego za przywożone towary. Mają one na celu rozwijanie produkcji. Wykluczone jest więc: odrzucenie wartości transakcyjnej jako podstawy ustalenia wartości celnej towaru stanowiącego przedmiot dumpingu. Ponadto. którą należy uwzględnić przy określaniu kwoty należności przywozowych mają być. Biorąc pod uwagę. Zatem należy ustalić. wytwarzanie bądź eksport jakiegoś artykułu.29 ust. na wniosek zgłaszającego. Pod rozwagę należy również poddać problem. poprawienia ich wyglądu.29 ust.1. pod warunkiem. 98 ust.

109 i 112 ust. 29 WKC.22. 151 WKC) 2. aby ich nie sprzedawał. 3 RWKC) 2. do trzech krajów europejskich lub trzech regionów jednego kraju. Dla przykładu. na którym towar może być odsprzedany. Kwotę powstałego długu celnego oblicza się na podstawie elementów kalkulacyjnych (m. ustalona. Przykłady tego typu sytuacji: − sprzedający ustala cenę przywożonych towarów pod warunkiem. inne niż ograniczenia.1. o ile jest to konieczne.1.1. że kupujący zakupi również inne towary w określonych ilościach 90 . gdy wobec towarów objętych procedurą uszlachetnienia czynnego powstał dług celny.24. ograniczają obszar geograficzny. Ten wyjątek pozwala na akceptację transakcji. gdyby towary te nie zostały poddane takim zabiegom (art. Są one równoznaczne z umowami kupna. od którego zaczyna się rocznik nowego modelu.powstania długu celnego. które: − są nakładane bądź wymagane przez prawo lub przez władze publiczne we Wspólnocie.in.23. których wartość. gdy ograniczenia: są nakładane lub wymagane przez prawo. Przetwarzanie pod kontrolą Przy ustalaniu wartości celnej zgłoszonych towarów przetworzonych pod kontrolą. nie może zostać ustalona. ponieważ głównym założeniem umów o dzieło jest zmiana rzeczywistej i prawnej możności rozporządzania towarami za odpłatnością. to takie ograniczenia nie spowodują w rezultacie odrzucenia wartości transakcyjnej. w dniu przyjęcia zgłoszenia celnego tych towarów do procedury uszlachetnienia czynnego. zużytych do wytwarzania produktów kompensacyjnych. nie mają istotnego wpływu na wartość towaru. opakowań tych towarów. w odniesieniu do towarów dla których ustalana jest wartość celna. − − ograniczają obszar geograficzny. (art. wartość celna) właściwych dla towarów przywożonych. że niezbędne będzie odrzucenie wartości transakcyjnej ze względu na działanie takich ograniczeń. Istnieją jednak trzy wyjątki od tej zasady. (art. Uszlachetnianie czynne W wypadku. Uszlachetnianie bierne Podstawą dokonywania transakcji w uszlachetnieniu biernym nie są w zasadzie umowy kupna (z przeniesieniem prawa własności) lecz umowy o dzieło i o dostarczenie dzieła. pod warunkiem że: a) nie istnieją ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego.21.1. na którym towary mogą być odsprzedane lub nie mają istotnego wpływu na wartość towarów. b) sprzedaż lub cena nie są uzależnione od warunków lub świadczeń. że wartość celna zasadniczo może zostać ustalona zgodnie z art. 2. z uwzględnieniem artykułów 32 i 33 WKC. To postanowienie uznaje. że ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego mogą wywrzeć taki wpływ na ich cenę. 551 ust. zgłoszonych do wolnego obrotu zgłaszający może wybrać jedną z następujących metod zastępczych: metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych. w stosunku do jakiej ilości towarów przywożonych.. Ograniczenia w zastosowaniu metody wartości transakcyjnej Wartością transakcyjną jest cena faktycznie zapłacona lub należna za towar sprzedany w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty. 2 WKC) 2. Oznacza to. ani nie wystawiał do sprzedaży przed ustalonym terminem. lub przyjąć wartość celną towarów przywożonych powiększoną o koszty przetworzenia. w której dystrybucja towaru byłaby ograniczona np. Na przykład: sprzedający samochody wymaga od kupującego. tj. należy ustalić na podstawie norm zużycia. metoda ceny jednostkowej. oblicza się należności przywozowe. jeżeli prawo wspólnotowe wymaga pozwolenia na przywóz jakiś towarów lub nakłada specjalne wymagania dot.

Na żądanie zgłaszającego informacja o takich powodach zostaje przedstawiona w formie pisemnej. w których on i kupujący nie są powiązani. że powiązanie wpłynęło na cenę. 29 ust. Wartości testowe powinny być stosowane z inicjatywy zgłaszającego tylko dla celów porównawczych. (art. czy zaakceptowana może być wartość transakcyjna. że istnieje wartość celna. wartości testowych. trzy testy opierają się na tej samej zasadzie. po których kupujący przywożone towary sprzedaje inne towary sprzedającemu przywożone towary cena jest ustalona na bazie formy płatności niezwiązanej z przywożonymi towarami. wartość transakcyjna może być zaakceptowana na zasadach określonych w art. że sprzedający otrzyma określoną ilość produktów gotowych c) jakakolwiek część dochodu z odsprzedaży. która zostanie przekazana przez kupującego sprzedającemu jest możliwa do określenia w momencie ustalania wartości celnej. które mają zostać wywiezione do Wspólnoty. 1 WKC) 2. to za zgodą importera ta wartość celna może być wykorzystana do ustalenia. Jednakże. jeżeli jest do zaakceptowania. 2 WKC. gdy są powiązani. Gdy okaże się to konieczne. jeżeli odpowiada wartości testowej. Wszystkie. w przypadku. d) kupujący i sprzedający nie są ze sobą powiązani lub też w przypadkach. tzn. 2 WKC) 91 . 29 ust. chyba że zgodnie z artykułem 32 może zostać dokonana odpowiednia korekta. gdy przywożone towary są półfabrykatami. Akceptowalność wartości transakcyjnej w przypadku powiązania stron Przy ustalaniu czy wartość transakcyjna jest do zaakceptowania dla celów stosowania metody wartości transakcyjnej fakt iż kupujący i sprzedawca są ze sobą powiązani nie stanowi sam w sobie wystarczającej podstawy do niezaakceptowania wartości transakcyjnej. to wartość celna może być ustalona w oparciu o odpowiednio skorygowaną o te koszty wartość transakcyjną. jeśli ta część dochodu z odsprzedaży. dyspozycji lub późniejszego użytkowania towarów. przewidziane prawem. wartości już zaakceptowanej dla towarów identycznych lub podobnych. identycznych lub podobnych towarów. w tym samym lub zbliżonym czasie: wartości transakcyjnej przy sprzedaży kupującemu. które są dostarczane sprzedającemu pod warunkiem. automatycznie stanowi o możliwości przyjęcia wartości transakcyjnej oraz wyklucza potrzebę dalszych badań dotyczących danego towaru. z których każda. o ile zgłaszający udowodni. 29 ust. różnice ilościowe. ustalonej metodą ceny jednostkowej wartości celnej identycznych lub podobnych towarów. 32 WKC oraz koszty poniesione przez sprzedającego przy transakcji sprzedaży. gdy kupujący i sprzedający są ze sobą powiązani Kodeks Celny przewiduje wykorzystanie. w żadnym konkretnym przypadku nie powiązanemu ze sprzedającym. (art. Przy zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów. Ponadto. wartości celnej identycznych lub podobnych towarów. W przypadku transakcji pomiędzy osobami powiązanymi wartość transakcyjna jest akceptowana. tzw. Jeżeli na podstawie informacji uzyskanych od zgłaszającego lub z innych źródeł organy celne mają powody aby uznać. Jeżeli jednak administracja celna ustali.− − cena przywożonych towarów jest uzależniona od ceny czy też cen. ustalonej metodą wartości kalkulowanej. a wartość transakcyjną akceptuje.25. że generalnie. okoliczności dotyczące sprzedaży bada się.1. dyspozycji lub późniejszego użytkowania towarów przez kupującego nie przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu. przekazanie przez kupującego części dochodu z odsprzedaży. elementy wymienione w art. nawet bez złożonego wniosku. dyspozycji lub późniejszego użytkowania towarów sprzedającemu powoduje odrzucenie metody wartości transakcyjnej z punktu widzenia ustalenia wartości celnej. a towary wyceniane metodą wartości transakcyjnej. wartość transakcyjna zostaje automatycznie przyjęta. pod warunkiem że powiązanie nie wpłynęło na cenę. i gdy takie koszty nie są ponoszone przez sprzedającego w transakcjach sprzedaży. na przykład. należy we właściwy sposób uwzględnić różnice: w rodzajach i sposobach handlu. powody takie podaje się zgłaszającemu i zapewnia mu możliwość ustosunkowania się do nich. w której on i kupujący są powiązani. która mogłaby być wykorzystana przez importera jako wartość testowa. To postanowienie uznaje. że taka wartość jest zbliżona do jednej z występujących.

informowania sprzedającego o wymaganiach importera. Makler (określany również jako „agent" lub „pośrednik") jest osobą. że są one ponoszone przez kupującego.1. Koszty prowizji i pośrednictwa stanowią wynagrodzenie wypłacone pośrednikom za ich udział w zawarciu umowy sprzedaży. W ogólnym rozumieniu „pośrednik" oznacza takiego pośrednika. Prowizje i koszty pośrednictwa (z wyjątkiem prowizji od zakupu) W celu ustalenia wartości celnej metodą wartości transakcyjnej do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej należy dodać koszty prowizji i koszty pośrednictwa. niekiedy pod własnym nazwiskiem. lecz zawsze na rachunek zleceniodawcy. Można rozróżnić maklerów (agentów) zakupu oraz maklerów (agentów) sprzedaży. Towary sprzedane za pośrednictwem agenta sprzedaży na ogół nie mogą zostać zakupione bez zapłacenia agentowi sprzedaży prowizji. prowizję. a mających istotne znaczenie dla prawidłowego ustalenia wartości celnej towarów wyprowadzanych na obszar celny Wspólnoty. gdy pośrednik wynagradzany jest przez dostawcę towarów. transportu. zbierają zamówienia oraz ewentualnie zapewniają składowanie i dostawę towarów.5. W transakcjach handlowych. z wyjątkiem prowizji od zakupu. Koszty doliczane do wartości transakcyjnej 3. zbierania próbek. stanowiąca określony procent wartości towarów. całkowita suma kosztów pośrednictwa 92 . Wyjątki 2. pod warunkiem. Wynagrodzeniem maklera jest prowizja. stanowiących na ogół określony procent od wartości transakcji zawartych przy jego udziale. płaconą przez importera niezależnie od uiszczenia przez niego kwoty za zakupione towary. Są na ogół wynagradzani prowizją od zakupu. 3.1. gdyż w praktyce nie ma ścisłych rozgraniczeń między tymi dwiema kategoriami. i na ogół nie ma innych funkcji jak tylko skontaktować ze sobą obie strony transakcji. najczęściej sami wynagradzają usługi tych agentów i fakturują klientom ceny łączne. by uwzględnić te usługi. Wprowadzenie W rozdziale tym omówiony zostanie zakres stosowania przepisów dotyczących ustalania wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej towarów z uwzględnieniem elementów kosztów nie ujętych w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej. Uczestnicząc w zawarciu umowy sprzedaży reprezentuje w niej sprzedającego bądź kupującego. W takim przypadku nie należy.1. świadczącymi im usługi w zakresie wyszukiwania dostawców. zwykle określone jest jako „prowizja od sprzedaży". Zagraniczni dostawcy. dokonywać korekty zafakturowanej ceny.2. organizowania ubezpieczenia. zawartych przy udziale pośrednika występuje makler. przy wycenie. który nie działa pod własnym nazwiskiem. że kupujący musi zapłacić. poszukują klientów. jakie otrzymują w zamian za usługi świadczone w ramach zawartej umowy.2. Pośrednik wynagradzany jest za pomocą kosztów pośrednictwa.4. Postanowienia karne 3.3. w niektórych przypadkach. która najczęściej wypłacana jest bezpośrednio agentowi. Dokładniejsze postanowienia 2. a nie zostały włączone do ceny. Terminy „pośrednicy" i „koszty pośrednictwa" ustanawiają raczej teoretyczną różnicę w stosunku do wyrażeń „agenci" i „prowizja". oprócz ceny faktycznej za towary. składowania i dostawy towarów. Wynagrodzenie. działa on zarazem w imieniu kupującego i sprzedającego. Agenci sprzedaży działają na rzecz sprzedającego. Jeżeli w ramach umowy sprzedaży przewidziane jest. którzy dostarczają swoje towary zgodnie z umowami zawartymi za pośrednictwem agentów. Ten rodzaj prowizji nie powinien być doliczany do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za te towary. Procedury i czynności urzędowe 2. Z kolei agenci zakupu są osobami działającymi w imieniu kupujących. kontroli towarów oraz. W przypadku. wówczas przy ustalaniu wartości celnej metodą wartości transakcyjnej należy do ceny fakturowej doliczyć wartość tej prowizji. która kupuje lub sprzedaje towary.

lub też jeżeli każda ze stron uczestniczących w transakcji pokrywa część kosztów pośrednictwa. futerały do aparatów. Koszty prowizji bądź pośrednictwa obciążające sprzedającego. 154 RWKC) 3. które nie będą ponoszone przez kupującego nie mogą być doliczone do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. nie stanowi to żadnego problemu przy wycenie. materiał mocujący. 32 ust. formy i podobne elementy użyte przy produkcji przywożonych towarów. Istnienie i charakter usług pośredników w realizacji transakcji sprzedaży często trudno ustalić na podstawie samych tylko dokumentów handlowych załączonych do zgłoszenia celnego. skrzyń i innych pojemników łącznie z wewnętrznymi i zewnętrznymi materiałami opakowaniowymi używanymi zazwyczaj po to. art. beczki do piwa) jak również inne opakowania (np. Koszty za opakowania należy doliczyć do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. futerały na skrzypce. Rozstrzygnięcie.2. aby towary zostały dostarczone w dobrym stanie do portu lub miejsca wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty. plandeki). sznurki i materiały do wypełniania). należy ewentualnie podjąć niezbędne działania celem uzyskania informacji o istnieniu i dokładnym charakterze ww. zarówno w zakresie materiałów jak też robocizny.1. gdy pośrednik wynagradzany jest przez kupującego. W odniesieniu do towarów dostarczanych i usług świadczonych przez kupującego często dla bardziej czytelnego określenia ich znaczenia w zawartej transakcji handlowej używa się terminu „pomoc". Zamierzeniem tego postanowienia nie jest doliczanie do wartości celnej kosztów wielkich pojemników transportowych. etui do okularów. usług. Opakowaniami są pojemniki (np. które stanowią część składową lub przynależą do przywożonych towarów. 93 . zwyczajowych opakowań są niezbędne do zapakowania i ochrony towarów przywożonych. Musi też być doliczony koszt pakowania towarów na paletach. które stanowią całość z towarami importowanymi oraz są z tymi towarami dostarczane importerowi. a) i) WKC) 3. (art. Przykładem tego rodzaju pomocy jest np. które umożliwiają składowanie lub sprzedaż towaru. czy do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej należy dodać koszty pośrednika ponoszone przez kupującego. lecz opakowań i pojemników. 1 lit. (art. torebki papierowe. bądź jeżeli nie stanowią one prowizji od zakupu. iii) WKC. zależy w ostatecznym rachunku od rzeczywistych funkcji spełnianych przez tego pośrednika. komponenty. 32 ust. Do tego rodzaju towarów i usług należą: materiały. narzędzia. jak też użyte dodatki przy transporcie (np. matryce. Biorąc więc pod uwagę wielkość ponoszonych z tego tytułu płatności.3 Towary dostarczone i usługi świadczone przez kupującego Elementem składowym ceny faktycznie zapłaconej lub należnej są odpowiednio przydzielone wartości powierzonych przez kupującego nieodpłatnie lub po obniżonych cenach towarów i usług. na papier do pakowania. Natomiast w przypadku. taśmy klejące. Jeżeli koszty te nie zostały jeszcze wliczone. części i podobne elementy. W celach ustalenia wartości celnej należy wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane z zapewnieniem palet. powinny zostać dodane do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. w jakiej obciążają one kupującego i o ile nie zostały one jeszcze wliczone do ceny. należy te ostatnie dodać do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej w takiej wysokości. które powstają w procesie związanym z opakowaniem i koszty materiałowe (np. a ponoszone są przez kupującego. Do kosztów opakowania należą koszty robocizny. w skrzyniach itp. dostawa eksporterowi dżinsów przez importera materiału przeznaczonego na uszycie wyrobu gotowego. 1 lit. puszki do napojów. jakim jest on określany. jeśli towar wyceniany i jego opakowania klasyfikowane są razem. lecz nie włączone do ceny. Opakowaniami nie są środki transportowe w tym kontenery i palety. liny. kartoniki do jajek i kubki do jogurtu). które obok właściwych. Koszty opakowań i pakowania Stosując metodę wartości transakcyjnej przewidziano doliczenie kosztów pojemników traktowanych dla celów celnych łącznie z towarami dla których ustalana jest wartość celna oraz kosztów pakowania. a nie od terminu.1. a) ii).wliczona jest zwykle do fakturowanej ceny. Przy ustalaniu wartości celnej importowanych towarów należy dodać do tej wartości koszty prowizji i pośrednictwa poniesione przez kupującego z wyjątkiem prowizji od zakupu. plandeki.

które mogą być włączone do wartości celnej towaru należą między innymi: techniczne i inżynieryjne studium przedprojektowe. linii produkcyjnych. ekonomistów. artystyczne i projektowe oraz plany i szkice wykonane poza Wspólnotą i niezbędne do produkcji przywożonych towarów. nadzór techniczny. budowanie prototypów oraz funkcjonowanie instalacji pilotażowych. nadzór zamawiania i zakupów. Pracami projektowymi są zazwyczaj usługi świadczone przez wyspecjalizowane firmy lub placówki zatrudniające zespół specjalistów: inżynierów. szkolenie personelu. prace badawcze. 94 . Prace te mogą mieć charakter prac rozwojowych i prac badawczych. inspekcje miejsca budowy. które w zasadzie może zapewnić jedynie wyspecjalizowana firma czy placówka oferująca szeroki zakres usług. organizacja zakupów. prace projektowe. poradnictwo eksploatacyjne i efektywność ekonomiczna. procesów wytwórczych oraz innych trwających operacji. zapewnienia planów i rynków. procesu lub istotne udoskonalenie istniejącego produktu czy procesu przeznaczonego do sprzedaży lub wykorzystania. Mają one na celu pozyskanie wiedzy użytecznej w opracowaniu nowego produktu. inżynieria produkcji. specyfikacja materiałowa. specjalne instrukcje dla projektowania budowlanego oraz inżynieryjnego. montaż i rozruch. administracja i księgowość. jeżeli nawet te zmiany mogą obejmować udoskonalenia i nie zawierać w sobie badań ani prób rynkowych. instrukcje obsługi. oszacowanie kosztów. instrukcje konserwacji i napraw. specyfikacja przetargowa dla dostawców i podwykonawców. architektów. Do usług. koordynacja pracy różnych podwykonawców. Skomplikowanie i złożoność dzisiejszych projektów przemysłowych wymaga wielodyscyplinarnego podejścia. specyfikacji technicznych i materiałowych. prace inżynieryjne. projektowanie i badanie alternatywnych produktów. prawników itp. zapewnienie informacji w formie planów. usługi lub nowego procesu czy techniki albo doprowadzić do istotnego udoskonalenia istniejących produktów lub procesów. Prace rozwojowe są przekształceniem rezultatów badań lub innej wiedzy w plan lub projekt nowego produktu. organizowanie dostaw materiałów i magazynowanie ich w oznaczonym miejscu.materiały zużyte przy produkcji przywożonych towarów. proces technologiczny. Obejmuje to sformułowanie koncepcje. Nie obejmuje rutynowych ani okresowych zmian istniejących produktów. wykwalifikowane prace przygotowawcze. struktura zaopatrzenia oraz koordynacja.

1. b) WKC. lub użycia lub odsprzedaży przywożonych towarów (szczególnie prawa autorskie. technologie traktowane łącznie z importowanym towarem. W przypadku wytworzenia ich przez kupującego lub osobę z nim powiązaną. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej). projektów. artystyczne i projektowe itd. Korzystanie z opatentowanego wynalazku możliwe jest tylko po uzyskaniu upoważnienia właściciela patentu. Koszty wstępnych badań i szkiców projektowych nie zostają włączone do wartości celnej. które w danym wypadku należy doliczyć do wartości celnej przywożonych towarów. które nie odnoszą się do towarów przywożonych. Dostawa towarów lub świadczenie usług może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.") 3. Honoraria.1 Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO „Raport na temat studium przypadku dotyczącego w szczególności Artykułu 81. Patenty. 157 RWKC) 3. b) Porozumienia: prace techniczno . szkiców itp. Koszty za badania związane z produkcją zaliczają się do kosztów technologicznych. matryc. licencje i znaki towarowe Patenty Patent jest to dokument wystawiony przez odpowiedni. upoważniony organ (np. rozwojowe. przedstawione modele). Wynalazek jest nową 95 . 155 RWKC) 3. Jeżeli dostarczone towary lub świadczone usługi użyte przy produkcji lub sprzedaży towarów przywożonych są nabywane od niepowiązanego sprzedającego. zdolności wchłaniania i zachowania przy wysokiej temperaturze. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne uważa się płatności za skorzystanie z praw odnoszących się do: produkcji importowanego towaru (szczególnie świadectwa. Pod pojęciem badania podstawowego należy rozumieć takie czynności badawcze. (studium przypadku 1.) sposób jej przydzielenia do towarów przywożonych. 32 ust.5. o których mowa w art.1. 32 ust. odporności. Wartość towarów dostarczonych i usług świadczonych przez kupującego Przy przydzielaniu elementów.inżynieryjne. to ich wartością będzie koszt nabycia. lub sprzedaży przywożonych towarów na eksport (szczególnie znaki handlowe i fabryczne. jakie wywiera noga w różnych dyscyplinach sportowych). właściwy dla okoliczności i zgodny z ogólnie akceptowanymi zasadami księgowości. jeśli w tych transakcjach występuje osoba trzecia.4.) lub badania pod kątem oceny w fazie wstępnej produkcji butów sportowych i odzieży sportowej (badania obciążenia. który opisuje wynalazek i ustala stan prawny zabezpieczający interesy właściciela patentu. (art. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne: ogólnie Za honoraria. 1 lit. rysunki.6. kontrole bieżące. 1 lit. art. modele i wiedzę dotyczącą produkcji). Do kosztów badania i projektów wstępnych zalicza się tylko koszty badań podstawowych. zimnie itd.sprawdzanie planów i rysunków. Bezpośrednie dostarczenie lub świadczenie występuje wtedy. wilgotności. gdy sam kupujący reguluje te zobowiązania na rzecz producenta / wytwórcy.1. Przykład: Koszty za badanie w związku z dostosowaniem buta sportowego do szczególnych właściwości fizycznych dla biegaczy długodystansowych. Przykład: Badanie materiału (fizyczne testy na nowych materiałach z tworzywa sztucznego odnośnie ich elastyczności. b) WKC. Przydzielanie tych elementów powinno być dokonane w sposób rozsądny. wartością będzie koszt ich wytworzenia. (art. do towarów przywożonych należy uwzględnić dwa czynniki: wartość samego elementu (narzędzi. ścieralności. Pośrednie dostarczenie lub świadczenie występuje.

muzyczne. Zarys wykładu. handlu lub nauki. s. Prawo umów w obrocie gospodarczym. 12). "Know-how". kopiowaniem czy tłumaczeniem. Można wyróżnić dwa zasadnicze elementy konstytuujące instytucję franchisingu: pakiet praw własności przemysłowej lub intelektualnej związany ze znakami towarowymi. modeli. zwanemu franchisingobiorcą" (Kazimierz Kruczelak. op. Prawa autorskie chronią ich właścicieli przed nieupoważnionym wykorzystywaniem. która jest niezbędna dla przemysłowego odtworzenia produktu lub procesu. filmy. Kraków 1993. umów nienazwanych. prace fotograficzne. wszelkiego rodzaju patentów. W zależności od obszaru życia gospodarczego. iż franchisingobiorca świadczy określone w umowie usługi (najczęściej gastronomiczne. przy czym reprezentuje to czego producent nie może się dowiedzieć ze zwykłego przebadania produktu oraz zwykłej wiedzy o postępie technicznym". Strategia rozwoju małych firm w Polsce. Franchising. które dotyczą praw do użytkowania wszelkich praw autorskich do działa literackiego. zgodnie ze sformułowaniem przyjętym w § 12 komentarza OECD. Licencje Licencje to porozumienia. lub praw do informacji dotyczących doświadczenia w dziedzinie przemysłu. planów. franchising dystrybucyjny (Kazimierz Kruczelak.bardziej elastycznego. mapy i rysunki techniczne. wzorów. Franchising usługowy polega na tym. licencji). które pojawiły się w polskim życiu gospodarczym w związku z potrzebą z jednej strony . a następnie sam zbywa te wyroby po znakiem towarowym franchisingodawcy. np. s. dzięki udostępnionej przez franchisingodawcę wiedzy technologicznej (know-how). s. technikę) prowadzenia działalności gospodarczej. Ochrona praw autorskich zakłada ochronę takich prac. 98). Warszawa 2001. o tyle o ile pochodzi z doświadczenia. "Franchising" W ramach obowiązującej w polskim prawie zasady swobody umów strony stosunków cywilno-prawnych same kształtują ich treść. Znaki te podlegają ochronie po rejestracji przez upoważniony urząd.bardziej kompleksowego kształtowania stosunków handlowych. franchisingodawca jako organizator sieci franchisingowej udziela pozwolenia (zgody. w tym przed reprodukowaniem. znaków towarowych. franchising produkcyjny. utrzymywanych w tajemnicy technologii lub procesów produkcyjnych. (w:). w którym wykorzystywana jest taka metoda prowadzenia działalności gospodarczej wyróżnia się: franchising usługowy. definiuje się jako „wszelka nie wyjawiona informacja techniczna. które wymagają również uwagi są: "know . a z drugiej . handlu lub nauki" ogólnie zwane jest jako "know-how". na prowadzenie w ramach sieci i pod firmą dającego pozwolenie określonej działalności handlowej przedsiębiorcy.. zarówno nadająca się do opatentowania lub nie.ideą powstałą w rezultacie działalności wynalazczej. jak: prace literackie. Znaki towarowe (handlowe) Są to oznaczenia służące odróżnieniu towarów produkcji danego przedsiębiorstwa lub grupy takich przedsiębiorstw. zwanego franchise.how" i "franchising" "Know-how" Przywołane w definicji licencji sformułowanie „doświadczenia w dziedzinie przemysłu. Natomiast franchising produkcyjny charakteryzuje się tym. serwisowe) pod znakiem firmowym franchisingodawcy i z wykorzystaniem jego know-how. nazwami handlowymi. cit. W umowie franchisingowej "tzw. know-how i patentami oraz czynność prawną jaką jest udostępnienie tego pakietu do korzystania w celu odsprzedaży dóbr i świadczenia usług końcowym użytkownikom (Agnieszka Tokaj-Krzewska. zawierającą w sobie możliwość zastosowań przemysłowych. Dlatego franchising definiowany jest również jako "pewna szczególna forma oddania podmiotom trzecim fragmentu przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania" (Stanisław Włodyka. przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. 480). artystycznego lub naukowego włączając w to filmy kinowe. Przywołany w definicji licencji termin „prawa autorskie" jest zwykle wiązany z pracami literackimi i artystycznymi. Difin. 479). hotelarskie. Z kolei o franchisingu dystrybucyjnym możemy mówić wówczas. jak i pewną kategorię jurydyczną (nowy typ umowy nienazwanej). gdy franchisingobiorca ogranicza swą działalność do sprzedaży określonych towarów w prowadzonym przez siebie punkcie 96 . wzorami użytkowymi i zdobniczymi. prawami autorskimi. s. W doktrynie prawa handlowego pod pojęciem "franchising" rozumie się zarówno metodę (sposób. Warszawa 1999. iż franchisingobiorca sam wytwarza określone produkty. Prawo handlowe. Pojęciami. artystyczne. Wydawnictwa Prawnicze PWN. Umowa franchisingowa należy do kategorii tzw. bezpośrednio pod tymi samymi warunkami.

ponosi na rzecz rozporządzającego tym prawem opłaty licencyjne. iż komponenty do produkcji określonych wyrobów są nabywane od franchisingodawcy lub od podmiotu od niego zależnego. po ustaleniu. czy honoraria.8 Znak towarowy a importowany produkt gotowy. s. są to: przekazanie prawa do używania znaku towarowego. który już w momencie zgłoszenia celnego musi wykazywać charakter 97 . cit. którym rozporządza franchisingodawca (z tym zastrzeżeniem. Natomiast rola franchisingobiorców sprowadza się do sprzedaży tych towarów klientom. 480. w ramach międzynarodowego koncernu). 3. Szeroki zakres przedmiotowy umów franchisingowych nie pozwala na proste odniesienie opłat licencyjnych do przyznanego franchisingobiorcy prawa do korzystania z know-how i/lub prawa do wprowadzania do obrotu na terenie Wspólnoty towarów oznaczonych chronionym znakiem towarowym. Powyżej wskazano podstawowe formy franchisingu. iż są to wyroby oznaczone chronionym znakiem towarowym). Tylko w przypadku ścisłego powiązania pomiędzy towarami a tymi opłatami należy uznać je za element wartości celnej. Honoraria. w przypadku importowanych komponentów lub składników licencjonowanego produktu albo w przypadku importowanych maszyn lub instalacji produkcyjnych. udostępnienie poufnych wiadomości i doświadczeń produkcyjnych czy informacji odnoszących się do strategii marketingowych. W praktyce najczęściej można spotkać się z przypadkami. Jednakże. W związku z powyższym organy celne powinny dokładnie i wnikliwie analizować zakres przedmiotowy umów franchisingowych.1. powinny zbadać czy opłaty te stanowią element wartości celnej towaru w rozumieniu przepisu art. zarówno producentem określonych towarów (w oparciu o wiedzę technologiczną przekazaną przez franchisingodawcę). Tak więc.sprzedaży lub w systemie obwoźnym. Za produkt finalny uznaje się przywożony towar. na ich podstawie możliwe jest tworzenie form mieszanych (franchising mieszany) zawierających niektóre elementy z podstawowych typów umów franchisingowych (Kazimierz Kruczelak. w których franchisingobiorca/importer jest: tylko dystrybutorem sprowadzanych produktów na terenie Wspólnoty (z tym zastrzeżeniem. głównym zagadnieniem jest ustalenie powodu ich ponoszenia. przy czym w procesie wytwórczym korzysta on z know-how. Przy określaniu.7. a w szczególności w części odnoszącej się do zasad korzystania przez franchisingobiorcę (importera) z know-how przekazanego przez kontrahenta zagranicznego oraz sposobu i warunków wprowadzania do obrotu na terenie Wspólnoty importowanych towarów oznaczonych chronionym znakiem towarowym. op. Jeżeli. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne a towary importowane. 161 RWKC) 3. Organy celne. sposób obliczania kwoty honorariów. 30 § 1 pkt 3 WKC. tylko producentem określonych towarów. W tym miejscu należy podkreślić. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne. tantiem autorskich lub opłat licencyjnych oparta o realizację sprzedaży produktu licencjonowanego może się wiązać w całości lub w części z importowanymi towarami lub w ogóle się z nimi nie wiązać. 481). dla których ustalana jest wartość celna.. Z reguły podmiot posiadający prawo do korzystania z określonych dóbr niematerialnych. o ile dowody temu nie zaprzeczają. jeżeli dotyczą towarów. gdy kwota ta obliczana jest niezależnie od ceny przywożonego towaru. tantiem autorskich lub opłat licencyjnych wiąże się z ceną przywożonego towaru. W takim systemie franchisingodawca pełni rolę centrali dystrybucji produkowanych przez siebie towarów. a i b). dla których ustalana jest wartość celna. (art.1. Do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary dodaje się honoraria. to płatność ta może pozostać w związku z wycenianym towarem. że płatność tej opłaty pozostaje w związku z wycenianym towarem. jaki i ich dystrybutorem na terenie Wspólnoty ( z zastrzeżeniami z pkt. iż franchisingobiorca/importer ponosi na rzecz franchisingodawcy opłaty licencyjne związane z realizacją postanowień umowy franchisingowej. to powstaje przypuszczenie. płatność honorariów. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne związane są z towarami. iż zakres przedmiotowy umowy franchisingowej zawiera niektóre postanowienia charakterystyczne dla umowy licencyjnej. np.

159 RWKC) 3. płatność ta może być uważana za warunek sprzedaży jedynie o ile sprzedający lub osoba z nim powiązana domaga się od kupującego dokonania takiej płatności. (art. b) WKC) 98 . półprodukty. 3. Dostawa tych towarów już na obszarze Wspólnoty osobom trzecim może przybrać formę dostaw odpłatnych lub bezpłatnych. faktyczna sprzedaż musi być realizowana z tym znakiem. To samo dotyczy płatności za prawo do wyłącznej sprzedaży. Warunek może być sformułowany bezpośrednio lub pośrednio. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne a importowane części. nałożenie znaku towarowego z kraju przywozu). w zależności od charakteru towarów i celu danej transakcji. a od kupującego wymaga się płatności pośredniej lub bezpośredniej jako warunku sprzedaży importowanych towarów. a honoraria i tantiemy autorskie oraz opłaty licencyjne są płacone innej osobie. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne a warunek sprzedaży Do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary dodaje się honoraria. jeżeli takie płatności nie stanowią warunku sprzedaży towarów na wywóz do Wspólnoty. Następnie. jeżeli dotyczą towarów. Włączenie ich do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej może więc nastąpić z uwzględnieniem stopnia. Płatność kupującego w ramach umowy sprzedaży za prawo do zbytu zaimportowanych towarów nie jest opłatą licencyjną. Przy określeniu czy honoraria i tantiemy autorskie oraz opłaty licencyjne związane są z towarami dla których ustalana jest wartość celna należy za podstawę przyjąć ustalenie powodu ponoszenia tych opłat.9. które zostały nabyte z przeznaczeniem dla osób trzecich. Honoraria. 1 lit. Honoraria. Honoraria. 32 ust. Jeśli w takim przypadku przypadają opłaty licencyjne. nie należy ich doliczać do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. 32 ust. tylko o ile: dotyczą towarów odsprzedawanych w tym samym stanie w jakim zostały przywiezione lub poddanych po dokonaniu przywozu nieznacznej operacji (np. lecz jest traktowane jako wydzielona część ceny zakupu. Nie jest jednak istotne. aby taki warunek był przewidziany. że szanse rynkowe produktu są zbyt małe. Honoraria. (art. dla których ustalana jest wartość celna. W przypadku importowanych części. w jakim odnoszą się one do towarów poddawanych procedurze celnej. 5 lit.11. kupujący nie może zaopatrywać się w takie towary od innego dostawcy nie powiązanego ze sprzedającym. W przypadku. Przykład: Importer decyduje się sprzedawać przywożony towar bez znaku towarowego. półproduktów. gdy towary są nabywane od jednej osoby. W tym kontekście należy ustalić. składników lub surowców do produktu finalnego honoraria.1. składniki lub surowce produktu finalnego. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne a prawo do dystrybucji i odsprzedaży Prawo do dystrybucji i odsprzedaży towarów przywiezionych może być przedmiotem uzgodnień między kupującym i sprzedającym. c) WKC) 3. warunek ten może zostać uwzględniony w sposób wyraźny lub przez cichą ugodę. ponieważ na podstawie nowej analizy rynkowej zauważono. bowiem jak już wspomniano wyżej. tantiemy autorskie lub opłaty licencyjny związane z prawem stosowania znaku fabrycznego lub handlowego są włączane do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożony towar. (art. za którego użytkowanie płaci się opłatę licencyjną. czy sprzedawca byłby skłonny do sprzedaży towarów bez zapłacenia honorariów i tantiem autorskich oraz opłat licencyjnych. W większości przypadków w umowie licencyjnej podaje się czy sprzedaż towarów importowanych jest uwarunkowana uiszczeniem płatności honorariów i tantiem autorskich oraz opłat licencyjnych. Odnosi się ono do działań podejmowanych przez kupującego w związku towarami. towary te są wprowadzane do obrotu pod znakiem towarowym umieszczonym przed lub po dokonaniu przywozu. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne. Płatności za prawo do dystrybucji lub odsprzedaży przywożonych towarów poniesione przez kupującego nie są doliczane do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary.10.towaru markowego i być przeznaczony do sprzedaży pod znakiem. tantiemy autorskie lub opłaty licencyjne mogą wyłącznie lub częściowo odnosić się do towarów będących przedmiotem przywozu lub ich nie dotyczyć.1.1.

Do nich zalicza się w szczególności: . Za miejsce wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty uważa się: dla towarów przewożonych drogą morską. 1 lit. (art. drogowe.koszt ubezpieczenia. (art. drogą śródlądową lub transportem drogowym.1. . dyspozycji lub wykorzystania towarów importowanych Dochody z dalszej odsprzedaży.koszty. c WKC) 3. Obszar celny Obszar celny Wspólnoty obejmuje wszystkie kraje ujęte w art. Koszty dostawy (transportu) ogólnie Pojęcie „koszty dostawy (transportu)" obejmuje wszystkie główne i poboczne usługi. że koszty frachtu do portu wyładunku towarów są wyższe od kosztów frachtu do tego pierwszego portu. koleją.14. 99 .koszt transportu. Doliczenie to powinno nastąpić na podstawie obiektywnych i wymiernych danych. koszty za konwój. 1 lit. koszty oclenia w kraju trzecim). dla towarów przewożonych drogą morską. palety wynajęte do transportu przywożonych towarów). które są związane z transportem do Wspólnoty. pierwszy port .opłaty za najem środków transportu (np. Dochody z dalszej odsprzedaży. pod warunkiem że wykazano organom celnym. 3 ust.1. miejsce pierwszego urzędu celnego. Brak danych umożliwiających ustalenie wysokości tych dochodów wyklucza ustalenie wartości celnej przywożonych towarów na podstawie art. c) WKC. 29 WKC.3. 1 lit. 3.16. a następnie drogą wodną śródlądową. miejsce przekroczenia granicy lądowej obszaru celnego Wspólnoty. morskimi wodami wewnętrznymi oraz przestrzenią powietrzną. . dyspozycji lub wykorzystania towarów importowanych Wartość jakiejkolwiek części dochodu z tytułu dalszej odsprzedaży. że przeładunek potwierdzony został przez organy celne tego portu. która przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu stanowi element uzupełniający cenę faktycznie zapłaconą lub należną za przywożone towary.1. dyspozycji lub wykorzystania przywożonych towarów. żeglugą śródlądową i pocztą. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne a dochody z dalszej odsprzedaży.gdzie dokonanie wyładunku towarów było możliwe.koszty spedycyjne łącznie z prowizjami za pośrednictwo przy umowach przewozowych z przewoźnikami. łącznie ze specjalnymi dopłatami. dla towarów przewożonych koleją. lecz stanowią element korygujący cenę faktycznie zapłaconą lub należną za przywożone towary.związane bezpośrednio z transportem koszty za składowanie . dyspozycji lub wykorzystania importowanych towarów nie są opłatami licencyjnymi w rozumieniu art. 32 ust.1.wszystkie inne koszty i opłaty związane z dostarczeniem towarów do miejsca wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty (np. Miejsce wprowadzenia towarów.znajdujący się u ujścia rzeki lub kanału lub w dalszym biegu . . 1 lit. które powstają za zwłokę w transporcie (tzw. 3. 32 ust. port wyładunku lub port przeładunku. . . Honoraria. pod warunkiem. drogą wodną.1. dla towarów przewożonych w inny sposób.15. opłaty wizowe. .13. kontenery. Jak wynika z powyższego towary na obszar celny Wspólnoty mogą być dostarczone drogą morską. drogą powietrzną. d) WKC) 3. 32 ust.12. 1 i 2 WKC wraz z przynależnymi im morzem terytorialnym.opłaty załadunkowe i manipulacyjne. d oraz 29 ust. koszty „Demurrage").

1. w którym towary zostają wprowadzone. w którym towary te zostaną rozładowane. Koszty transportu do miejsca przeznaczenia. chyba że ostatecznie ustalono. że mogą one zostać wyodrębnione w momencie zgłoszenia towarów i poparte odpowiednimi dowodami. koszty transportu lotniczego włączane do wartości celnej towarów są określane według reguł i zastosowaniem wartości procentowych określonych w załączniku 25 do RWKC. Jeżeli towary przed dostarczeniem ich do Rzeczypospolitej Polskiej są dostarczane do innego państwa Wspólnoty. c RWKC) 3. załącznik 25 do RWKC) 100 . biuro lub dom importera. Przesyłka pocztowa Za miejsce wprowadzenia towarów przyjmuje się adres odbiorcy tzn. miejscem wprowadzenia towarów jest port polski. do wartości celnej należy doliczyć całkowity koszt transportu. (art. art. e) WKC. 163 RWKC) 3. 166 RWKC. Droga powietrzna Miejscem wprowadzenia towarów jest punkt. miejscem wprowadzenia towarów jest port. Koszty transportu na obszarze Wspólnoty wliczone w cenę towarów można odjąć od ceny faktycznie zapłaconej lub należnej pod warunkiem. gdy: Koszty transportu na obszarze Wspólnoty można wyodrębnić w celu otrzymania wartości odnoszącej się do transportu towarów po przekroczeniu granicy Wspólnoty. W wartości celnej towarów należy uwzględniać wyłącznie koszty poniesione do miejsca wprowadzenia przywożonych towarów na obszar celny Wspólnoty. Jeżeli towary są przeładowywane na obszarze celnym Wspólnoty. Wysokość tych kosztów powinna odpowiadać kosztom faktycznie poniesionym przez kupującego. 164 lit. Przy transporcie nieodpłatnym lub przy przewozach środkami transportu kupującego należy uwzględniać w wartości celnej koszty transportu obliczając ich wysokość według zwyczajowo stosowanej. że przeładunek potwierdzony został przez organ celny tego portu. dla tych samych środków transportu. W tym celu można przyjąć stawki z taryfy na danej linii lub ogłaszane w inny sposób przez linię żeglugową lub innego przewoźnika. Droga. pod warunkiem. miejscem wprowadzenia towarów jest port w tym państwie członkowskim. lit. Do wartości celnej należy wliczyć opłatę frachtową. 32 ust. iż cena franco miejsce przeznaczenia jest równa cenie franko miejsce wprowadzenia. 1. Przy oszacowaniu towarów stanowiących bagaż podróżnych nie dolicza się kosztów transportu. 164 lit.Droga morska Jeżeli towary są dostarczane bezpośrednio do Rzeczypospolitej Polskiej. kolej lub żegluga śródlądowa Miejscem wprowadzenia towarów jest punkt. jaka zostałaby zapłacona do miejsca wprowadzenia towarów na obszar celny Wspólnoty.18. w którym towary po raz pierwszy przechodzą przez urząd celny na obszarze Wspólnoty. W przypadku towarów przywożonych drogą morską nie ma większego znaczenia sposób ujęcia tych kosztów. w którym po raz pierwszy została przekroczona granica lądowa.1. (art. w którym towary przekraczają granicę Wspólnoty. (art. W tym celu można zwrócić się o ogólnie obowiązującą taryfę np. Koszty transportu do miejsca wprowadzenia. taryfy. Przy łącznej cenie za transport poza miejsce wprowadzenia. W przypadku transportu droga powietrzną.17. w którym odbywa się przeładunek towarów. Nie dotyczy to sytuacji. Zwykle jest to punkt. do spedytora. a I b oraz art.

(art. Należy więc je doliczać do wartości transakcyjnej towaru. rozwojowych. 3.1. Myśl intelektualna (w tym wartości prac techniczno . 165 RWKC) 3. 3. które zostały wykonane lub sporządzone we Wspólnocie.2.1. karmienia i opieki przy transporcie żywych zwierząt).20. (art. „koszty traktowania towaru". 1 lit.21. dla których ustalana jest wartość celna. gdy osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.1. Do kosztów związanych z transportem należą również tzw. biuro). Koszty składowania związanego z transportem. artystycznych i projektów oraz planów i szkiców) osoby fizycznej uważana jest za wyświadczoną wewnątrz Wspólnoty.1. przewietrzania. artystycznych i projektów oraz planów i szkiców. 4 WKC) 3. do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary nie dodaje się prowizji od zakupu.inżynieryjnych. Jeśli siedziba ta leży na obszarze Wspólnoty nie następuje doliczenie kosztów za tę usługę do wartości celnej przywożonych towarów. Prowizja od zakupu Przy ustalaniu wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej. Przesyłki pocztowe Przy towarach przewożonych w obrocie pocztowym należy doliczyć łączne opłaty pocztowe do miejsca przeznaczenia.4.4. które zostały wykonane lub sporządzone we Wspólnocie Europejskiej. artystycznych i projektów oraz planów i szkiców. filia. 32 ust.3. (art.inżynieryjnych. Przy osobach prawnych lub organizacjach nie posiadających osobowości prawnej należy odnieść się do siedziby (oddział. Wyjątki 3. Określenie „prowizja od zakupu" oznacza opłaty poniesione przez importera na rzecz jego agenta za usługę polegającą na reprezentowaniu go przy zakupie towarów. opłat pocztowych nie należy doliczać.19. Jeśli przesyłka nie ma charakteru handlowego. Do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej należy doliczyć koszty za załadunek i rozładunek (w tym koszty postojowe) przywożonego towaru.3 Dokładniejsze postanowienia 3. Natomiast nie należy doliczać kosztów za rozładunek i przeładunek jak też kosztów składowania w miejscu pierwszego przeznaczenia. Przy ustalaniu wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej. w której została wyświadczona usługa. Wydatki związane ze składowaniem spowodowanym okolicznościami transportu należy traktować jako koszty związane z transportem. do miejsca wprowadzenia towaru w odpowiednim stanie (np. 32 ust. rozwojowych. Koszty ubezpieczenia drugiego lub podwójnego traktowane są w sposób identyczny jak koszty ubezpieczenia pierwszego (podstawowego). są to wydatki związane z utrzymaniem.2 Procedury i czynności urzędowe 3. Wartości prac techniczno-inżynieryjnych. koszty postojowego i koszty wyładunku.4. b) pt. rozwojowych. do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary nie dodaje się wartości prac techniczno . IV WKC) 101 . koszty chłodzenia. jak też koszty przeładunku z jednego środka transportu na drugi. Koszty ubezpieczenia Do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej należy doliczyć koszty ubezpieczenia przywożonego towaru.

montażowymi. 5 lit. jako faktycznie zapłacona lub należna i . Wprowadzenie 4.1.. 5 lit.33 WKC) 4.towary te zostały rzeczywiście sprzedane po cenie zadeklarowanej. maszyny lub wyposażenie.1.2.5. kosztów związanych z pracami budowlanymi. 32 ust.1. które podlegają odliczeniu muszą zostać wykazane w momencie zgłoszenia celnego oddzielnie od ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywieziony towar. kupujący będzie w stanie udowodnić. Prawo do dystrybucji lub odsprzedaży Przy ustalaniu wartości celnej opłaty za prawo do dystrybucji lub odsprzedaży towarów poniesione przez kupującego nie są doliczane do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej jeżeli takie płatności nie stanowią warunku sprzedaży towarów na wywóz do Wspólnoty. Warunek dla dokonania odliczeń Warunkiem upoważniającym do wykluczenia wyżej wymienionych elementów z wartości celnej towarów importowanych jest ich wyodrębnienie z ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za te towary. Pozycje. Opłaty i koszty podlegające odliczeniu Do wartości celnej nie wlicza się następujących elementów: kosztów transportu towarów po ich przybyciu do miejsca wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty. zawartej przez kupującego i odnoszącej się do zakupu przywożonych towarów. 32 ust.(art. (art. jako opłaty poniesionej przez importera na rzecz jego agenta za usługę polegającą na reprezentowaniu go przy zakupie towarów. opłat za prawo do kopiowania przywożonych towarów we Wspólnocie. Koszty odliczane od wartości transakcyjnej W rozdziale tym omówiony zostanie zakres stosowania przepisów dotyczących ustalania wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej towarów z uwzględnieniem elementów kosztów ponoszonych przez kupującego a nie uznawanych jako element wpływający na wartość celną towarów wyprowadzanych na obszar celny Wspólnoty. b) WKC) 3. w czasie. Nakłady te i koszty tylko wówczas podlegają odliczeniu od ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. należności celnych przywozowych lub innych opłat pobieranych we Wspólnocie z tytułu przywozu lub sprzedaży towarów. a) WKC) 3.4. w którym dokonano operacji finansowej. o ile umowa o finansowaniu została zawarta w formie pisemnej a kiedy będzie wymagane. Odliczenie to musi zostać dokonane w sposób zgodny z ogólnie obowiązującymi zasadami księgowości i wykazane na 102 .4. że: .żądane oprocentowanie nie przekracza normalnie stosowanego poziomu oprocentowania dla tego typu transakcji dokonywanych w tym kraju.1. prowizji od zakupu. 4. obsługą lub pomocą techniczną wykonaną po przywozie towarów takich jak: zakłady przemysłowe. instalacyjnymi.3. Prawo do kopiowania Przy ustalaniu wartości celnej płatności za prawo do kopiowania przywożonych towarów we Wspólnocie nie są doliczane do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary. Postanowienia karne 4. czy też przez inną osobę. niezależnie od tego czy finansowanie zapewnione jest przez sprzedającego.4. gdy są w niej zawarte. dla których ustalana jest wartość celna. odsetek wynikających z umowy o finansowaniu. (art.3.

iż cena faktycznie zapłacona lub należna obejmuje te opłaty. natomiast muszą istnieć oczywiste informacje i dane na fakturze lub innym dokumencie towarzyszącym.fakturze lub innym dokumencie potwierdzającym wartość. 5. ponieważ z definicji jest możliwe dokonanie rozróżnienia między opłatami i podatkami kraju importu a ceną faktycznie zapłaconą lub należną. 2a WKC.1). 33. że będą one wydzielone" w uwadze interpretacyjnej do Artykułu 1 Porozumienia: Opłaty i podatki w kraju importu" 4.3. O ile jest to konieczne.1.1.W. 5.3. 4.1.1. Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO "Znaczenie wyrażenia "pod warunkiem. Metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych polega na ustaleniu wartości celnej w oparciu o wartość transakcyjną identycznych towarów sprzedanych w celu wywozu do Wspólnoty i wywiezionych w tym samym lub zbliżonym czasie co towary. Wartość transakcyjna towarów identycznych. Pozycje. 5 RWKC). Poziom handlu. Towary identyczne muszą być takie same pod każdym względem. dla których ustalana jest wartość celna.2. które podlegają odliczeniu muszą zostać zgłoszone w deklaracji wartości celnej (D. Towary identyczne muszą być wyprodukowane w tym samym kraju. Dla celów ustalenia wartości celnej metodą wartości transakcyjnej towarów identycznych może być wzięta pod uwagę jedynie wartość transakcyjna towarów identycznych. (art. Wyjątki 4. art.5 Postanowienia karne. Procedury i czynności urzędowe 4. Wprowadzenie. Dla ustalenia wartości celnej metodą wartości transakcyjnej towarów identycznych należy stosować wartość 103 . ust. Ponadto. 5. f WKC).1. Informacje dotyczące stawek tego typu opłat i podatków są publikowane i powszechnie dostępne. poziomu handlu. 1 lit. Import towaru identycznego w tym samym bądź zbliżonym czasie. (art. możliwe jest przystosowanie w odniesieniu do ilości. Opinia 3. 5. fakt nie wyodrębnienia tych kwot na fakturze nie wyklucza możliwości odliczenia i uwzględnienia przy ustalaniu wartości celnej przywożonych towarów. Jeżeli wartość celna nie może zostać ustalona na podstawie wartości transakcyjnej ustala się ją w oparciu o metodę wartości transakcyjnej towarów identycznych. Wartość transakcyjna towarów identycznych. Zastosowanie tej metody możliwe jest tylko w przypadku spełnienia następujących warunków: Nie jest możliwe określenie wartości celnej metodą wartości transakcyjnej. 150 ust.2. Podatki krajowe i opłaty celne Opłaty i podatki w kraju importu nie stanowią części wartości celnej.1. która zastała określona na podstawie art. 30 ust. Dokładniejsze postanowienia 4. 29 WKC (metoda wartości transakcyjnej).4. drogi transportu.

Wartość celna ustalana metodą wartości transakcyjnej towarów identycznych powinna być określona na podstawie wartości transakcyjnej towarów identycznych sprzedanych w celu wywozu do Wspólnoty i wywiezionych w tym samym lub zbliżonym czasie. W przypadku.na innym poziomie handlu i w innych ilościach. . że sprzedający udziela rabatów ilościowych. Na przykład. kiedy towary zostały sprzedane. jak i poziomie handlu. dla których ustalana jest wartość celna. załącznik nr 23 do RWKC. W wypadku. czy też zmniejszenia wartości. (art. powinno być interpretowane jako pewien okres czasu. W takiej sytuacji należy dokonać stosowanych korekt. była partia 500 sztuk. sam fakt. niezależnie od tego. podczas gdy jedynymi identycznymi towarami. dla których istnieje ustalona cena transakcyjna. Koszty transportu. jeżeli tylko stwierdzono wiarygodność listy cenowej.4. 1 RWKC).na innym poziomie handlu lecz w zasadzie w tych samych ilościach. . (art. że moment wywozu towarów identycznych jest bliższy momentowi wywozu towarów 104 . by sprzedaż musiała być dokonywana w partiach 10 jednostek. podczas którego praktyka handlowa i warunki rynkowe mające wpływ na cenę pozostają niezmienione. Jednak przy braku takiej obiektywnej wskazówki. pod warunkiem że tego rodzaju korekta może być dokonana na podstawie przedstawionych dowodów określających zasadność i prawidłowość korekty. Wymagania dotyczące czasu wywozu nie mogą zmieniać kolejności stosowania metod wyceny.1.jedynie czynniki ilościowe. dla ustalenia wartości celnej można wykorzystać dane dot. który został sprzedany: . . 150 ust.1 Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO). uwzględniających w zależności od konkretnego przypadku: . ustalanie wartości celnej metodą wartości transakcyjnej towarów identycznych nie jest możliwe.opłaty załadunkowe. W takim przypadku należy dokonać stosownej korekty w celu uwzględnienia istotnych różnic w takich kosztach pomiędzy towarami podlegającymi wycenie a towarami identycznymi.opłaty manipulacyjne. możliwie najbliższy daty wywozu. (art. .koszty transportu. przy czym ustalono. tzn. towaru identycznego. 150 ust. 2 RWKC) 5.1. gdy brak jest danych dotyczących towarów identycznych sprzedanych w tych samych ilościach i na tym samym poziomie handlu. a nie chwili. .zarówno różnicę w ilości. korekta może być dokonana po uzyskaniu wglądu do listy cenowej sprzedającego i ustaleniu ceny. gdy brak jest danych dotyczących tego rodzaju sprzedaży.jedynie różnicę w poziomie handlu. dla ustalenia wartości celnej należy przyjmować wartość transakcyjną identycznych towarów sprzedawanych na innych poziomach handlu i/lub w innych ilościach. Ponadto.transakcyjną identycznych towarów sprzedawanych na tym samym poziomie handlu i w zasadzie w tych samych ilościach co towary. 5. dotyczy dostawy 10 sztuk. Nie jest wymagane. po której realizowana jest sprzedaż 10 sztuk. 150 ust. Komentarz nr 10. czy taka korekta prowadzi do zwiększenia. . Pojęcie "w tym samym lub zbliżonym czasie" odnosi się do chwili. z niezbędnymi poprawkami mającymi na celu uwzględnienie różnicy w poziomach handlu lub ilości. . 1. Czynnik czasu.3.na tym samym poziomie handlu lecz w innych ilościach. kiedy towary zostały wywiezione w celu przywozu na teren Wspólnoty. Wartość transakcyjna może zawierać następujące elementy: .koszty ubezpieczenia. jeżeli towar dla którego ustalana jest wartość celna.

6. . aby zmienić kolejność stosowania metod wartości transakcyjnej towarów identycznych i podobnych.. ponieważ zostały wykonane we Wspólnocie. Procedury i czynności urzędowe 5.1 Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO). w stosunku do których nie dokonano korekty z tytułu użycia przy ich produkcji tego rodzaju prac. c. 142 ust. Wyjątki 5. gdy zostały wyprodukowane przez tę samą osobę.5 Postanowienia karne. Wprowadzenie. 142 ust. W przypadku stwierdzenia dwóch lub więcej wartości transakcyjnych towarów identycznych. (art.1. gdy: 105 . Towary produkowane przez inną osobę mogą być wzięte pod uwagę tylko wówczas.podlegających wycenie nie jest wystarczający.7. 1 lit. Dokładniejsze postanowienia 5.2.1.4. Wartość najniższa. 2 RWKC). Zastosowanie tej metody możliwe jest tylko w przypadku. 6. 4 RWKC). 5.1. 150 ust. co osoba która wyprodukowała towary wyceniane.1. Metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych polega na ustaleniu wartości celnej w oparciu o wartość transakcyjną towarów podobnych. Towary są uważane za identyczne w zasadzie tylko w przypadku. 6. jeśli odpowiadają one pod innymi względami ww.5. Pojęcie "towary identyczne" nie dotyczy towarów. która wytworzyła towary podlegające wycenie. 5. 150 ust. Producent. (art. 5. Towary są uznawane za identyczne w przypadku. gdy zostały wytworzone w tym samym kraju co towary podlegające wycenie oraz są takimi samymi pod każdym względem. 3 RWKC). Wartość transakcyjna towarów podobnych Jeżeli wartość celna nie może zostać ustalona na podstawie wartości transakcyjnej i wartości transakcyjnej towarów identycznych ustala się ją w oparciu o metodę wartości transakcyjnej towarów podobnych. Nieznaczne różnice w wyglądzie zewnętrznym nie są przeszkodą do uznania towarów za identyczne. włączając w to: . art. kryteriom. (Nota Wyjaśniająca 1.3. . gdy nie ma towarów identycznych produkowanych przez tę samą osobę.enomę jaką posiadają. projektowe oraz plany i szkice. Wartość transakcyjna towarów podobnych. włączają lub odzwierciedlają prace techniczno-inżynieryjne. artystyczne. wartość celną należy ustalić na podstawie wartości najniższej. sprzedanych na tym samym poziomie handlu i w zasadzie w tych samych ilościach co towary będące przedmiotem wyceny.6. 5.cechy fizyczne.1.1.jakość. które w zależności od przypadku. Towary identyczne. rozwojowe. (art.

na innym poziomie handlu i w innych ilościach. . W wypadku. . 30 ust. dotyczy dostawy 10 sztuk. Nie jest wymagane. . 151 ust. . drogi transportu. niezależnie od tego. czy taka korekta prowadzi do zwiększenia. podczas gdy jedynymi podobnymi towarami. (art.3.opłaty załadunkowe. Komentarz nr 10.1.na tym samym poziomie handlu lecz w innych ilościach. 106 .zarówno różnicę w ilości. była partia 500 sztuk. Wartość transakcyjna może zawierać następujące elementy: . 6. 151 ust. gdy brak jest danych dotyczących towarów podobnych sprzedanych w tych samych ilościach i na tym samym poziomie handlu.jedynie różnicę w poziomie handlu. by sprzedaż musiała być dokonywana w partiach 10 sztuk.koszty transportu. .O ile jest to konieczne. załącznik nr 23 do RWKC. 1. 2b WKC. 6. jeżeli tylko stwierdzono wiarygodność listy cenowej. (art. ustalanie wartości celnej metodą wartości transakcyjnej towarów podobnych nie jest możliwe.na innym poziomie handlu lecz w zasadzie w tych samych ilościach. dla których istnieje ustalona cena transakcyjna.koszty ubezpieczenia. dla ustalenia wartości celnej należy przyjmować wartość transakcyjną podobnych towarów sprzedawanych na innych poziomach handlu i/lub w innych ilościach. . dla ustalenia wartości celnej można wykorzystać dane dot. że sprzedający udziela rabatów ilościowych. 5 RWKC). Dla celów ustalenia wartości celnej metodą wartości transakcyjnej towarów podobnych może być wzięta pod uwagę jedynie wartość transakcyjna towarów podobnych. możliwe jest przystosowanie w odniesieniu do ilości. . poziomu handlu. po której realizowana jest sprzedaż 10 sztuk. pod warunkiem że tego rodzaju korekta może być dokonana na podstawie przedstawionych dowodów określających zasadność i prawidłowość korekty.Towary podobne mogą pełnić te same funkcje i być towarami handlowo zamiennymi.2. uwzględniających w zależności od konkretnego przypadku: . przy czym ustalono.Towary podobne są wyprodukowane w tym samym kraju.1 Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO).Nie jest możliwe określenie wartości na podstawie metody wartości transakcyjnej i metody wartości transakcyjnej towarów identycznych. 29 WKC (metoda wartości transakcyjnej). jak i poziomie handlu. z niezbędnymi poprawkami mającymi na celu uwzględnienie różnicy w poziomach handlu lub ilości. . czy też zmniejszenia wartości. towaru podobnego. jeżeli towar dla którego ustalana jest wartość celna. Koszty transportu. która zastała określona na podstawie art. Jednak przy braku takiej obiektywnej wskazówki. art.jedynie czynniki ilościowe.1. który został sprzedany: . W takiej sytuacji należy dokonać stosowanych korekt. korekta może być dokonana po uzyskaniu wglądu do listy cenowej sprzedającego i ustaleniu ceny. Poziom handlu. Dla ustalenia wartości celnej metodą wartości transakcyjnej towarów podobnych należy stosować wartość transakcyjną podobnych towarów sprzedawanych na tym samym poziomie handlu i w zasadzie w tych samych ilościach co towary. gdy brak jest danych dotyczących tego rodzaju sprzedaży. dla których ustalana jest wartość celna. Na przykład. W przypadku.. . .Import towaru podobnego nastąpił w tym samym bądź zbliżonym czasie.

7. wartość celną należy ustalić na podstawie wartości najniższej. możliwie najbliższy daty wywozu. Ponadto. 6. Wymagania dotyczące czasu wywozu nie mogą zmieniać kolejności stosowania metod wyceny. znak handlowy i opinię o towarach. Producent. Za podobne uznawane są towary. Wyjątki 6. 6. Czynnik czasu. 142 ust. 151 ust. W takim przypadku należy dokonać stosownej korekty w celu uwzględnienia istotnych różnic w takich kosztach pomiędzy towarami podlegającymi wycenie a towarami podobnymi. powinno być interpretowane jako pewien okres czasu. 6. 142 ust. Towary produkowane przez inną osobę mogą być wzięte pod uwagę tylko wówczas. 6. Dokładniejsze postanowienia 6.1.6.1. Przy ustalaniu podobieństwa towarów należy brać pod uwagę jakość.3. a nie chwili. Towary podobne.4. gdy zostały wyprodukowane przez tę samą osobę. nie będąc podobnymi pod każdym względem. 4 RWKC). 2 RWKC). aby zmienić kolejność stosowania metod wartości transakcyjnej towarów identycznych i podobnych. co osoba która wyprodukowała towary wyceniane. sam fakt. Wartość celna ustalana metodą wartości transakcyjnej towarów podobnych powinna być określona na podstawie wartości transakcyjnej towarów podobnych sprzedanych w celu wywozu do Wspólnoty i wywiezionych w tym samym lub zbliżonym czasie. 151 ust. Pojęcie "towary podobne" nie dotyczy towarów. ponieważ zostały wykonane we Wspólnocie.1. (art. (Nota Wyjaśniająca 1.4.5. kiedy towary zostały sprzedane. tzn.2. (art. co pozwala im pełnić te same funkcje i być towarami handlowo wymiennymi. w stosunku do których nie dokonano korekty z tytułu użycia przy ich produkcji tego rodzaju prac. które w zależności od przypadku. projektowe oraz plany i szkice. artystyczne. rozwojowe. podczas którego praktyka handlowa i warunki rynkowe mające wpływ na cenę pozostają niezmienione.7.5 Postanowienia karne. że moment wywozu towarów podobnych jest bliższy momentowi wywozu towarów podlegających wycenie nie jest wystarczający. Metoda ceny jednostkowej (metoda dedukcyjna) Jeżeli wartość celna nie może być ustalona na podstawie wcześniej przedstawionych metod. Wartość najniższa. 2 RWKC). kiedy towary zostały wywiezione w celu przywozu na teren Wspólnoty. Towary są uważane za podobnych w zasadzie tylko w przypadku. gdy nie ma towarów podobnych produkowanych przez tę samą osobę. Procedury i czynności urzędowe 6. W przypadku stwierdzenia dwóch lub więcej wartości transakcyjnych towarów podobnych. 151 ust. która wytworzyła towary podlegające wycenie. (art. włączają lub odzwierciedlają prace techniczno-inżynieryjne. 6. Pojęcie "w tym samym lub zbliżonym czasie" odnosi się do chwili.1 Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO).opłaty manipulacyjne. art. 3 RWKC). które zostały wytworzone w tym samym kraju co towary podlegające wycenie oraz.1. 1 lit. d.. tzn. (art. metody wartości 107 . posiadają podobne cechy i skład materiałowy.

Osoby powiązane: . są sprzedane w ciągu 90 dni po przywozie na obszar celny Wspólnoty. . znak handlowy i opinia jaką posiadają są czynnikami. .1.wartościowo dokonane obróbki towaru dokonane jeszcze przed odsprzedażą. Towary identyczne: towary wyprodukowane w tym samym kraju. . . .jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio dysponuje prawami głosu lub udziałem w kapitale zakładowym wynoszącym co najmniej 5 % wszystkich praw lub co najmniej 5% kapitału zakładowego drugiej osoby.jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio kontroluje drugą.są one prawnie uznanymi wspólnikami w działalności gospodarczej. co pozwala im pełnić te same funkcje i traktować je jako towary handlowo zamienne.transakcyjnej towarów identycznych lub podobnych ustala się ja w oparciu o metodę ceny jednostkowej. .są one pracodawcą i pracobiorcą. jakościowe i renomę. na podstawie których ustalana jest wartość celna. należy określić cenę jednostkową największej ilości. Dodatkowo. w największych zbiorczych ilościach.Przy sprzedaży części towaru.1 Wartość celna oparta na cenie jednostkowej Metoda ta polega na obliczeniu wartości opartej na cenie jednostkowej. osobom nie powiązanym ze sprzedającymi.wspólnie kontrolują. Możliwe jest dokonanie odpowiednich korekt związanych z poziomem handlu czy też transportem. odpowiadające pod innymi względami definicji. takie same pod każdym względem. Niewielkie różnice w wyglądzie nie wykluczają ich uznania za towary identyczne. 7. 7.w przypadku gdy towary po przywozie na teren Wspólnoty podlegały obróbce . . jakość towarów. Towary podobne: towary wyprodukowane w tym samym kraju.Nie jest możliwe określenie wartości celnej metodą wartości transakcyjnej towarów identycznych bądź podobnych.1 Wprowadzenie. Za członków rodziny uważa się wyłącznie osoby pozostające ze sobą w którymkolwiek z wymienionych poniżej stosunków: 108 .są one członkami rodziny. o ile jest to konieczne: Można określić . . włączając w to cechy fizyczne. po jakiej towary przywożone lub towary identyczne bądź podobne sprzedawane są we Wspólnocie. posiadają podobne cechy i podobny skład materiałowy.Importer nie skorzystał z przysługującego mu prawa odwrócenia kolejności metod i określenia wartości według wartości kalkulowanej.obie znajdują się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą osoby trzeciej. Możliwym jest odliczenie należności przywozowych. .jedna jest urzędnikiem lub dyrektorem w firmie drugiej osoby. Aby możliwym było stosowanie tej metody muszą być spełnione następujące warunki: . bezpośrednio lub pośrednio osobę trzecią. które nie będąc podobne pod każdym względem. . które należy uwzględniać przy ustalaniu podobieństwa towarów.Importowane towary lub towary identyczne bądź podobne.

Sprzedaż towarów importowanych (również identycznych i podobnych) w kraju importu powinna się odbywać w takim stanie w jakim nastąpił import. czy istnieje potrzeba rozpatrywania sprzedaży towarów identycznych lub podobnych. z którą dokonano sprzedaży towarów importowanych lub identycznych. jest największa ilość jednostek w sprzedażach osobom nie powiązanym z osobami. 7.wujek lub ciotka i bratanek lub siostrzeniec oraz bratanica lub siostrzenica. jeśli nie są dostępne dane sprzedaży towarów importowanych. od których osoby te kupują takie towary na pierwszym szczeblu handlu po zaimportowaniu. czy podobne nie są sprzedawane w tym samym bądź zbliżonym czasie do daty importu towarów.1. . Praktyczne zastosowanie tej metody wymaga przyjęcia.. 109 . po której sprzedawane są towary importowane lub identyczne bądź podobne w możliwie największych ilościach. 7.5 Cena za jednostkę Dla celów stosowania tej metody należy ustalać cenę jednostkową.2 Sprzedaż Sprzedaż towarów powinna odbywać się pomiędzy osobami. . Rozpakowanie w celu usunięcia opakowań do transportu morskiego czy proste rozpakowanie w celu wprowadzenia na rynek krajowy nie jest uważane za naruszenie powyższego warunku. Sprzedaż towarów identycznych lub podobnych może być wzięta pod uwagę. to należy szukać transakcji możliwie najbliższej dacie importu towarów dla których ustalana jest wartość celna lecz nie przekraczającej 90 dni od daty ich przywozu. 30 WKC.1. Importowane towary mogą być sprowadzane jedynie do użytku importera lub mogą być odsprzedawane w zbyt odległej przyszłości po dokonaniu importu. art. dla których ustalana jest wartość celna. w tym samym lub zbliżonym czasie.4 Hierarchia sprzedaży Mając na względzie okoliczności wiążące się z każdym przypadkiem należy ustalić. (Art. w jakim są towary. które nie są powiązane. Reasumując cena jednostkowa towarów.rodzice i dzieci. Największą ilością. stanowi iż za wartość celną przyjmuje się cenę jednostkową towarów przywożonych lub identycznych bądź podobnych. Nie są też uważane za naruszenie zmiany naturalne takie jak parowanie. Dlatego też metoda ta pozwala na korzystanie z ceny jednostkowej towarów identycznych jak i podobnych. że jeśli nastąpiła sprzedaż towarów importowanych. Metoda ta. czy też podobnych towarów importowanych w ilościach wystarczających dla ustalenia ceny jednostkowej. dla którego ustalana jest wartość celna. nie przekraczającym 90 dni od daty przywozu towaru.mąż i żona. dla których ustalana jest wartość celna 7. .1. zwana także metodą dedukcyjna. nie ma konieczności brania pod uwagę sprzedaży towarów identycznych lub podobnych dla potrzeb określenia ceny jednostkowej. sprzedanych na obszarze celnym Wspólnoty w największych zbiorczych ilościach i stanie. 143 RWKC) 7. 152 ust.bracia i siostry (nawet rodzeni lub przyrodni). na którym to szczeblu miały miejsce takie sprzedaże. kurczenie się itp.3 Kolejność sprzedaży Jeśli ani towary importowane. Ustalając cenę jednostkową nie powinno odwoływać się jedynie do ceny sprzedaży towarów importowanych. Dla celów tej metody wyrażenie "możliwa najbliższa data" będzie oznaczać datę. w transakcjach sprzedaży miedzy nie powiązanymi ze sobą osobami. ani identyczne. dla których ustalana jest wartość celna posiada pierwszeństwo przed ceną jednostkową towarów identycznych lub podobnych. (art. . . ponieważ stwarzałoby to wielkie ograniczenie dla stosowania tego artykułu.2a oraz 5 RWKC).szwagier i szwagierka. .teściowie i zięć lub synowa.dziadkowie i wnuki.1.

osobie mającej swoją siedzibę we Wspólnocie.7. Największa liczba sztuk sprzedanych po takiej samej cenie stanowi poszukiwaną wartość. Przykład: (a) Sprzedaże Ilość sprzedana Cena jednostkowa 40 jednostek towaru 30 jednostek towaru 15 jednostek towaru 50 jednostek towaru 25 jednostek towaru 35 jednostek towaru 5 jednostek towaru (b) Łącznie 100 90 100 95 105 90 100 110 . należności przywozowe i inne opłaty należne we Wspólnocie z tytułu przywozu lub sprzedaży towarów. jeśli dane te zgodne są ze zwyczajowymi. z uwzględnieniem wartości dodanej w wyniku obróbki lub przetworzenia. zazwyczaj płacone lub uzgodnione do zapłacenia bądź też narzuty jakie są zazwyczaj stosowane. wartość celna jest ustalana na podstawie ceny jednostkowej towarów importowanych po której są sprzedawane. Odliczenie dotyczące marży następuje w przypadku. w możliwie największych zbiorczych ilościach. które ma być dokonane. w jakim zostały przywiezione. obejmujące zyski i wydatki (włączając koszty bezpośrednie i pośrednie obrotu danymi towarami) związane ze sprzedażą we Wspólnocie przywożonych towarów tego samego gatunku i rodzaju.1. gdy odsprzedaż towarów w kraju importu została lub będzie dokonana na zasadzie pośrednictwa/prowizji. od której kupuje takie towary. W pierwszej sprzedaży 500 szt. a sumę wszystkich sztuk towarów sprzedanych po tej cenie porównuje się z sumą wszystkich sztuk sprzedanych po dowolnej innej cenie. Przykład. 7. 7. koszty transportu i ubezpieczenia oraz związane z nimi koszty ponoszone we Wspólnocie. W przypadku wystąpienia kilku sprzedaży należy wybrać sprzedaż z największą zbiorczą ilością. Pozycje odejmowane Od ceny odsprzedaży towarów importowanych lub identycznych bądź podobnych należy odjąć: marże.1. gdy towary importowane bądź towary identyczne lub podobne nie są sprzedawane we Wspólnocie w takim stanie. po dokonaniu obróbki lub przetworzenia. to na wniosek importera. W tym przypadku największa ilość jednostek sprzedanych po danej cenie wynosi 500 szt.9. Ilość Aby zastosować tą metodę należy ustalić cenę jednostkową. dotyczących sprzedaży towarów importowanych powinno być oparte na informacjach dostarczonych przez. zysku lub wydatków ogólnych. tym samym cena jednostkowa największej zbiorczej ilości wynosi 95. sprzedanych jest po cenie 95 jednostek pieniężnych za sztukę. a dotyczące kwoty prowizji. w których nie jest pobierana prowizja. importera lub z jego polecenia.1. 7.7 Obróbka lub przetwarzanie po czasie wprowadzenia do wolnego obrotu. sprzedawanych jest po cenie 90 jednostek pieniężnych za sztukę. Odliczenie narzutu (zysk i koszty ogólne) zazwyczaj ma miejsce w przypadku sytuacji. która nie jest powiązana z osobą. Odliczenie.6 Sprzedaże z różnymi cenami. należy wziąć razem wszystkie sprzedaże po danej cenie. W drugiej sprzedaży 400 szt. Mamy do czynienia z dwiema sprzedażami. W przypadku. po której sprzedawane są towary importowane lub identyczne bądź podobne w możliwie największych ilościach..8.1. Aby określić największą sprzedaną ilość.

tym samym cena jednostkowa największej zbiorczej ilości wynosi 90.Można ustalić kwoty zysku i koszty ogólne. .Metoda wartości kalkulowanej Jeżeli wartość celna nie może ustalona na podstawie wcześniej przedstawionych metod. które zwyczajowo wliczane są przez sprzedającego w kraju wywozu. 8. Na pisemny wniosek zgłaszającego może zostać zmieniona kolejność stosowania metody ceny jednostkowej na korzyść metody wartości kalkulowanej.Nie jest możliwe określenie wartości celnej wcześniej opisanymi metodami.1 Wprowadzenie. . . Wartość celna ustalana metodą wartości kalkulowanej jest równa sumie: kosztów lub wartości materiałów i produkcji bądź innych procesów zastosowanych przy wytworzeniu przywożonych towarów. Aby możliwym było stosowanie tej metody muszą być spełnione następujące warunki: . 7. kosztów transportu i ubezpieczenia przywożonych towarów oraz opłat załadunkowych i manipulacyjnych związanych z transportem przywożonych towarów do miejsca wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty. oraz całości procesu produkcyjnego.3 Dokładniejsze postanowienia: warzywa i owoce (zarezerwowany) 7.4 Wyjątki: kolejność metody ceny jednostkowej i metody wartości kalkulowanej.2 Procedury i czynności urzędowe 7.1.Łączna ilość sprzedana 65 50 60 25 Cena jednostkowa 90 95 100 105 W tym przykładzie największa ilość jednostek sprzedana po danej cenie wynosi 65. w celu wywozu do Wspólnoty. 7. 8. tzn. 8.Można ustalić koszty transportu. Art. metody wartości transakcyjnej towarów identycznych lub podobnych czy też metody opartej na cenie jednostkowej należy ja ustalić w oparciu o metodę wartości kalkulowanej. tego samego gatunku lub rodzaju co towary dla których ustalana jest wartość celna. 30d WKC 111 .5 Postanowienia karne. kwoty zysku i kosztów ogólnych równych kwocie zwyczajowo wliczanej w cenę sprzedaży towarów.1 Wartość celna oparta na cenie kalkulowanej. wytworzonych przez producentów w kraju eksportu.Można ustalić koszty lub wartość materiału.

bezpłatnie po obniżonych cenach.prace techniczno-inżynieryjne. iż "koszty lub wartość". a które nie zostały uwzględnione w kosztach wytworzenia lub materiałów.materiały.materiały zużyte przy produkcji przywiezionych towarów. pod warunkiem.1. które stanowią część składową lub przynależność przywiezionych towarów. Należy jednak pamiętać. co towary. Towary tego samego gatunku lub rodzaju" muszą pochodzić z tego samego kraju. że taka księgowość prowadzona jest zgodnie z ogólnie akceptowanymi zasadami księgowości w kraju produkcji towarów. glina. Kwota zysku i kosztów ogólnych. części prefabrykowane które będą podlegały montażowi.1. co towary podlegające wycenie. . Ma ona być oparta na księgowości handlowej producenta.5 Koszty związane z transportem. jeżeli występują.8. obsługa wytwórni. a także koszt naprawy i obsługi sprzętu i maszyn wykorzystywanych podczas operacji wytwarzania. lecz również bezpośrednie koszty robocizny oraz. są koszty bezpośrednie i pośrednie związane z produkcją i sprzedażą towarów na eksport. dowolne koszty montażu (gdy chodzi o operacje montażu zamiast procesów wytwarzania). w odniesieniu do okoliczności łączących się ze sprawą. czy pewne towary są "tego samego gatunku lub rodzaju". . . 8. artystyczne i projektowe oraz plany i szkice wykonane poza terenem Unii i niezbędne do produkcji przywiezionych towarów.3 Zysk i koszty operacyjne firmy Kosztami ogólnymi. koszty pośrednie: takie jak nadzór fabryczny. Jak widać z powyższego koszt wytwarzania obejmuje wszystko to co producent używa do wyprodukowania towaru. ołów. dla których określana jest wartość celna. towary i usługi dostarczone bezpośrednio lub pośrednio przez kupującego. nadgodziny itp. koszty robocizny. dla których ustalana jest wartość celna. tak że nie tylko uwzględniane są bezpośrednie koszty przetwarzania lub wytwarzania towarów. udostępnionych przez producenta lub w jego imieniu.1. dla których ustalana jest wartość celna. części i podobne elementy.narzędzia. matryce. koszty pojemników stanowiących jedną całość z towarami. koszty dostarczenia surowców do miejsca produkcji.4 Towary tego samego rodzaju lub tego samego gatunku Towary tego samego gatunku lub rodzaju oznaczają towary zawierające się w grupie lub asortymencie towarowym. 8. 8. tekstylia. Do wyżej wymienionej wartości należy dodać koszty lub wartości dotyczące kosztów transportu i ubezpieczenia oraz opłat załadunkowych i manipulacyjnych związanych z transportem przywożonych towarów do miejsca wprowadzenia 112 . do użytku związanego z produkcją takie jak: . Przykładem takich kosztów są: surowce takie jak drzewo. o których mowa wyżej mają być ustalone na podstawie informacji związanych z produkcją towarów. formy i podobne elementy użyte przy produkcji przywiezionych towarów. komponenty. koszty montażu gdy chodzi o zmontowanie towaru.2 Koszty lub wartość materiałów: W pierwszej kolejności powinniśmy ustalić koszty wytworzenia. a w przypadku gdy takie dane nie są dostępne przechodzimy do wartości materiałów potrzebnych do wytworzenia danego produktu. wytwarzane przez określoną gałąź przemysłu lub branżę przemysłową i obejmujące towary identyczne lub podobne.1. koszty pakowania. z których korzysta się przy ustalaniu wartości kalkulowanej. ma być ustalana na podstawie informacji dostarczonej przez producenta lub w jego imieniu. stal. To. o ile podane przez niego dane nie są niezgodne z danymi. rozwojowe. musi być ustalone dla każdego poszczególnego przypadku. które są zazwyczaj podawane przez producentów w kraju eksportu w eksporcie do kraju importu przy sprzedaży towarów tego samego gatunku lub rodzaju. co inne towary.

gdy towary importowane nie są dalej odsprzedawane. Metoda "ostatniej szansy".1 Wprowadzenie. przedłożenia jakichkolwiek danych księgowych lub innych danych niezbędnych do zastosowania tej metody.1 Wartość celna według metody rozsądnych środków Metoda ostatniej szansy nie przewiduje konkretnego sposobu ustalania wartości celnej towaru. mogą być weryfikowane za jego zgodą przez organ celny w innym kraju. Informacje pochodzące od producenta towarów. . polegającego na przyjmowaniu dla potrzeb celnych wyższej z dwóch alternatywnych wartości.gdy transakcja dotyczy towarów gdzie nie następuje przeniesienie własności towarów. 8. Wynika to stąd.4 Wyjątki: kolejność metody ceny jednostkowej i metody kalkulacyjnej. W takich przypadkach jedyną możliwą do zastosowania metodą może okazać się metoda ostatniej szansy. . np.5 Postanowienia karne. "Wartość celna towarów". . organy celne kraju obcego.: .6 Inne informacje Stosowanie metody wartości kalkulowanej będzie w zasadzie ograniczone do przypadków. 9. jeżeli organ celny powiadomi o tym. 8.gdy producent nie jest znany lub odmawia podania danych dotyczących wytworzenia importowanego towaru. W wypadku ustalania wartości celnej tą metodą nie żąda się od osoby zagranicznej przedstawienia lub udostępnienia dokumentów księgowych albo innych informacji służących do ustalenia wartości celnej. gdy sprzedający i kupujący są powiązani. a producent jest gotów do przedłożenia władzom celnym kraju importu niezbędnych kosztorysów i zapewnienia możliwości ich weryfikacji. Wartość celna ustalana na podstawie tej metody nie może być przyjęta na podstawie: . natomiast wymaga. Jednak niektóre sytuacje nie pasują do powyższych metod.. Na pisemny wniosek zgłaszającego może zostać zmieniona kolejność stosowania metody ceny jednostkowej na korzyść metody wartości kalkulowanej. nie rezydującej na jej terytorium.2 Procedury i czynności urzędowe (zarezerwowany) 8. która może być konieczna.gdy nie są importowane towary identyczne bądź podobne. przepisów rozdziału 3 Tytułu II WKC pt.ceny sprzedaży na obszarze Wspólnoty towarów wytworzonych we Wspólnocie. 9. 113 . . że władze celne żadnego kraju nie mogą domagać się lub wymuszać na osobie.3 Dokładniejsze postanowienia (zarezerwowany) 8. z dostatecznym wyprzedzeniem.1. 8. Pięć poprzednich metod ustalania wartości celnej w większości przypadków umożliwia ustalanie wartości celnej towarów. aby ta wartość była ustalona na podstawie: Porozumienia w sprawie stosowania artykułu VII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994r. artykułu VII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994r. służące do ustalenia wartości celnej na podstawie tej metody.systemu.1. 9.na teren Wspólnoty..

które powinny być stosowane z "rozsądną elastycznością". Rezygnacja z pewnych wymagań w ramach rozsądnej elastyczności wymaga w każdym wypadku indywidualnego i wnikliwego rozważenia i nie może cechować jej arbitralność. dla których ustalana jest wartość celna. mogą również być podstawą ustalania wartości celnej.1. 9.elastyczne stosowanie może obejmować wymóg. dla których ustalana jest wartość celna. innych niż wartość kalkulowana. mogą również być podstawą ustalania wartości celnej. .1. . która została ustalona dla identycznych lub podobnych towarów na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt d). iż towary podobne powinny być wyeksportowane w tym samym lub przybliżonym czasie. w innych jako alternatywa dla ustalania wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej towaru i metod zastępczych. należy ustalić wartość celną stosując inne metody. 10. Wartość celna ustalona powyższą metodą powinna być w możliwie największym stopniu oparta na pozostałych metodach ustalania wartości celnej.5 Postanowienia karne. w jakim były importowane" może być interpretowany elastycznie. 10. (Art. co towary. Także podobne towary produkowane w kraju innym niż kraj eksportu towarów dla których ustalana jest wartość celna.ceny towarów na rynku wewnętrznym kraju wywozu. 9. co towary.2 Procedury i czynności urzędowe (zarezerwowany) 9.cen na wywóz do kraju nie będącego częścią obszaru celnego Wspólnoty.1. że towary identyczne powinny być wyeksportowane w tym samym lub przybliżonym czasie. w kolejności 114 .2 Przykłady rozsądnej elastyczności Poniżej podane są niektóre przykłady tej rozsądnej elastyczności: Towary identyczne . .1. 9. dla których ustalana jest wartość celna. W niektórych przypadkach taki szczególny tryb przewidziano jako obligatoryjny sposób wyceny. Metoda ceny jednostkowej .kosztów produkcji. nawet jeżeli zawierają klauzule o opcji zakupu wynajmowanych towarów. ze względu na ich specyfikę i konieczność odmiennego traktowania przewidziano szczególny tryb ustalania ich wartości celnej. .wymóg. iż towary powinny być sprzedane w "stanie takim. Towary podobne . Postępowanie wobec towarów wynajętych lub wydzierżawionych Z samej swojej natury transakcje dotyczące towarów importowanych w ramach umowy najmu lub dzierżawy. Skoro w tej sytuacji nie można zastosować metody wartości transakcyjnej. Dokładniejsze postanowienia.4 Wyjątki 9. nie stanowią sprzedaży.. Elastyczność w stosowaniu metody może wyrażać się w odstąpieniu od pewnych warunków jej stosowania. Szczególny tryb ustalania wartości celnej W odniesieniu do pewnych towarów. Ponadto.minimalnych wartości celnych -arbitralnych lub fikcyjnych wartości. 32 WKC). produkowane w kraju innym niż kraj eksportu towarów. Wprowadzenie 10.3.wymóg "90 dni" może być stosowany elastycznie. identyczne towary importowane.wymóg.

które były używane. rat dzierżawnych itp. wartość celną należy ustalić stosując kolejno zastępcze metody ustalania wartości celnej. Postępowanie wobec używanych pojazdów motorowych W przypadku braku ceny sprzedaży lub gdy pojazd jest importowany przez osobę lub firmę. najczęściej w takich wypadkach stosowanej. modelu. Takie ustalenie wartości celnej towaru jest zatem prostsze. (Studium Przypadku 4. Jeżeli towary identyczne lub podobne do towarów wynajętych lub wydzierżawionych. podstawę wyliczenia należności celnych musi stanowić wartość towaru w dniu obejmowania go procedurą celną. dzierżawy itp. która posiadała i użytkowała go w dłuższym okresie przed przywozem. (jeżeli brak takich cen dla towarów używanych). Ponieważ jednak z samej swej natury towary podlegające najmowi lub dzierżawie. w czasie trwania i na koniec trwania umowy. roku produkcji pojazdów musiałaby też występować zgodność wyposażenia oraz stopnia i sposobu zużycia. Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej Światowej Organizacji Celnej (WCO)) 10. Chociaż używane pojazdy motorowe są towarem importowanym dość często. która . jakby towar był dopuszczony do obrotu. uwzględniając wysokość uiszczonego czynszu.ze swej natury. naprawy wynajętych urządzeń). dla ustalenia wartości celnej towarów wynajętych lub wydzierżawionych pozostaje metoda ostatniej szansy. są sprzedawane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty. Dokonując takiej wyceny można również skorzystać z wiedzy biegłego. Opcja taka może przysługiwać na początku. W pierwszym przypadku wartość powinna być oparta na cenie opcji. Jeżeli wszystkie te próby nie powiodły się. jest on zbywany. które będą miały miejsce w kraju importu w trakcie wynajmowania towaru (np. konserwacja. podstawę do określenia wartości celnej mogą stanowić koszty najmu wskazane w umowie najmu. na leasingowaniu tego towaru. która powinna jak najlepiej odpowiadać cenie zbycia.in. ustalenie wartości celnej towarów będących przedmiotem innych transakcji niż sprzedaż. ponieważ towary powinny być wyceniane według ich stanu w momencie importu.1. identycznych lub podobnych może natomiast znaleźć 115 . . wycena może bazować na aktualnych cenach towarów nowych. należy sięgnąć po następną metodę. Natomiast prowizja wynajmującego pobierana od całej kwoty do zapłacenia za okres trwania umowy najmu stanowi marżę wynajmującego (wydzierżawiającego) i wchodzi do podstawy obliczenia wartości celnej towaru. W przypadku towarów. Również wtedy. Prócz zgodności marki. gdy po okresie najmu. które mają być wycenione.przewidzianej przepisami. gdy umowa przewiduje opcję wykupu. aktualne ceny towarów nowych powinny ulec korekcie uwzględniającej amortyzację towarów podlegających wycenie. jeśli identyczne lub podobne towary importowane są w kraju importu sprzedawane. wartość celna może zostać ustalona metodą wartości transakcyjnej towarów identycznych czy też podobnych. można się oprzeć na aktualnych cenach towarów nowych bądź używanych. a nie wyłącznie wartość usługi polegającej np. który sporządzi stosowną opinię rzeczoznawczą. 143 § 1 WKC). W przeciwnym wypadku trzeba starać się ustalić wartość celną metodą wartości kalkulowanej.2. czyli m. powiększone o wymaganą dodatkową sumę.1. który spełniałby warunki określone w przepisach celnych dla towarów identycznych lub podobnych i tym samym pozwalałby na zastosowanie metody wartości transakcyjnej towarów identycznych czy też podobnych. Nie wlicza się do niej kosztów oprocentowania ani czynności. Jak wynika z powyższego. Koresponduje to z regulacjami dotyczącymi. Metoda ceny jednostkowej towarów przywożonych. jednakże. W dwu pozostałych przypadkach. zgodnie z którymi należności celne od towarów objętych procedurą czasowego przywozu pobiera się miesięcznie jako część należności celnych ustalonych tak. gdy nie występuje opcja zakupu. Niemożliwym jest bowiem znalezienie identycznych bądź podobnych używanych pojazdów motorowych. instalacja. nie będą sprzedane we Wspólnocie. i Studium 2. W tym celu podstawę obliczenia wartości celnej może stanowić całkowita kwota kosztów najmu przewidzianych do zapłacenia przez okres użytkowania towarów. W przypadku kiedy wartości celnej nie można ustalić przez elastyczne zastosowanie poprzednich metod. W pewnych przypadkach umowy najmu przewidują opcję zakupu. ustalenie wartości celnej towaru zgodnie z metodą ostatniej szansy może być dokonane na bazie kosztu najmu zapłaconego lub do zapłacenia za importowany towar. Stąd. metodę ceny jednostkowej można zastosować jedynie. to jednak nie jest możliwe uzyskanie odpowiedniego materiału porównawczego.ma zrównoważyć wartość towaru w przypadku. ma na celu określenie ich wartości.1. Jeżeli te dwie metody nie mogą zostać zastosowane. które są eksportowane do kraju importu. procedury czasowego przywozu (art.

Od średniej wartości rynkowej należy odliczać cło. należy stwierdzić. jego wartość celna nie może być ustalona w oparciu o metodę wartości transakcyjnej i trzeba ją ustalić metodą zastępczą. w przypadku importu dla celów handlowych. Ta kategoria nie może być brana pod uwagę. W takim przypadku dokonując ustalania wartości towaru należy uwzględnić wszystkie elementy wpływające na jego wartość. Ewentualne korekty z uwagi na stan towaru powinny być dokonywane w oparciu o instrukcje zawarte w specjalistycznych katalogach samochodowych lub na podstawie oceny technicznej. od której dokonywane są kolejne odliczenia) o taki element. Skoro używane pojazdy nie są produkowane jako takie. W ramach tej metody wcześniejsze metody ustalania wartości celnej powinny być stosowane z "rozsądną elastycznością". Wartość celna ustalona powyższą metodą powinna być w możliwie największym stopniu oparta na uprzednio ustalonych wartościach celnych. typowe dla towaru stanowiącego punkt odniesienia. prowadzonych w sposób fachowy przez specjalistów w dziedzinie motoryzacji. Ponadto również ta metoda bazuje na cenach towarów identycznych bądź podobnych. to może ona być wzięta pod uwagę w ramach stosowania ostatniej z metod ustalania wartości celnej towaru (metoda ostatniej szansy). nie może być brana pod uwagę. w oparciu o które dokonywane są stosowne wyliczenia (niezależnie od źródła danych .1. ciężarowych) na podstawie ogólnokrajowych badań rzeczoznawczych. Procedury i czynności urzędowe Wartość celną towaru przekazanego bezpłatnie należy ustalić pierwszą możliwą do zastosowania metodą wyceny. Takich cech nie posiada handel pojazdami używanymi. a z drugiej strony zapłata wynagrodzenia. specjalistycznych katalogach lub czasopismach zawierających ceny rynkowe tych pojazdów. Korekta winna być dokonywana niezależnie od tego czy prowadzi do zwiększenia czy zmniejszenia średniej wartości rynkowej. 116 . katalogi). Przesyłki bezpłatne Okolicznością warunkującą możliwość ustalenia wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej jest dokonanie "sprzedaży w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty". Nie należy pomniejszać lub powiększać wartości rynkowej pojazdu bazowego (pojazd o wartości rynkowej. Biorąc pod uwagę powyższe.periodyki. Ponieważ w transakcjach. jak wielkość (wyrażona procentowo) wahań cen giełdowych. Istotnymi elementami pojęcia sprzedaży z jednej strony jest przeniesienie własności przywożonego towaru (przeniesienie faktycznej i prawnej możliwości dysponowania towarem).2. ponieważ średnie ceny rynkowe.zastosowanie. sporządzonej przez rzeczoznawcę samochodowego w rozumieniu art. (Studium 1. stanowisko Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej Światowej Organizacji Celnej (WCO)) 10.3. dostawczych. podatek VAT. 10. metoda ta. Jeżeli wartość bezpłatnej przesyłki jest określona w umowie darowizny lub innym dokumencie towarzyszącym przesyłce.1. które należy uwzględniać przy ustalaniu wartości celnej w oparciu o specjalistyczne katalogi zawierające średnie ceny. określającej procentowo stopień korekty. podatek akcyzowy odpowiednio do pojemności silnika oraz roku produkcji pojazdu oraz zwyczajową marżę. cena rynkowa pojazdu bazowego nie obejmuje danego elementu kalkulacji (np. w których nie następuje zapłata ceny (bezpłatne przesyłki) nie mamy do czynienia ze sprzedażą towaru. uwzględniają wahania cen giełdowych. że wartość celna używanego pojazdu motorowego może być ustalona według metody "ostatniej szansy". podatku VAT lub podatku akcyzowego). Nie jest też możliwe ustalanie wartości celnej używanych pojazdów motorowych w oparciu o metodę wartości kalkulowanej. Jeżeli w katalogach zawierających wartości pojazdów samochodowych we Wspólnocie. w zasadzie wyłącznie. Przy ustalaniu wartości celnej używanych pojazdów motorowych można oprzeć się na opiniach rzeczoznawców. Dotyczy bowiem sprzedaży towarów sprzedawanych we Wspólnocie w największych zbiorczych ilościach. 79a ustawy Prawo o ruchu drogowym. wówczas w przeprowadzanej kalkulacji wielkości tej nie należy uwzględniać (odliczać). terenowych. Poniżej zawarto wytyczne. oparta na koszcie produkcji importowanych towarów. w których wydawca zestawia średnie ceny pojazdów samochodowych (osobowych.

kwotę już wydatkowaną należy przeliczyć po kursie właściwym w momencie obliczania wartości celnej towaru. że kurs odnotowany różni się o 5% lub więcej od kursu aktualnie stosowanego. ten nowy kurs zastępuje kurs dotychczasowy od następnej środy i obowiązuje aż do końca miesiąca stosowania. jeżeli kurs wymiany zanotowany w ostatnią środę miesiąca i opublikowany w tym dniu lub w dniu następnym różni się o 5% lub więcej od kursu ustalonego zgodnie ze wskazaną wyżej zasadą. Stąd obejmuje ono nie tylko narodową walutę. Kursy walut obcych Dla ustalania wartości celnej wykorzystuje się bieżące kursy średnie walut obcych w złotych.3. jeszcze raz zostanie stwierdzone. Centralne zasoby kursów wymiany Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych. albo gdy stwierdzone kursy wymiany nie zostały opublikowane tego lub następnego dnia. lecz również jednostki księgowe. 11. Jednakże: gdy kurs wymiany nie jest odnotowany w przedostatnią środę (dla wszystkich walut albo dla poszczególnych). 11. które mogą być stosowane podczas wystawiania faktur handlowych.172 RWKC). 11.4. Zasady stosowania kursów walut Momentem właściwym dla dokonania przeliczenia jest zawsze moment ustalania wartości celnej przywożonego towaru. 117 . chyba że w tym okresie. zastępuje kurs ustalony na ten następny miesiąc począwszy od pierwszej środy tego miesiąca. takie jak jednostki rozliczeniowe i rozrachunkowe. wyliczane i ogłaszane przez Narodowy Bank Polski. Zasadą jest. Określenie "waluta" oznacza każdą jednostkę monetarną stosowaną jako środek regulujący płatności bądź między władzami finansowymi. Wyjątki 10. które będą stosowane w następnym miesiącu. Również w przypadku zapłaty zaliczki.10. Informacje o kursach wymiany. które są wyrażone w innej walucie niż PLN. a stosuje się je według zasad wynikających bezpośrednio z przepisów wspólnotowych. a także o każdej zmianie kursu o 5% lub więcej od kursu aktualnie stosowanego są przekazywane dyrektorom izb celnych. a także umieszczane na stronie internetowej Służby Celnej. kurs wymiany zanotowany w środę i opublikowany w tym samym dniu lub w dniu następnym różni się o 5% lub więcej od kursu aktualnie stosowanego. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej . wyliczane i ogłaszane przez Narodowy Bank Polski są badane przez Departament Ceł (Wydział Reguł Pochodzenia i Wartości Celnej) w Ministerstwie Finansów w każdą środę. że bieżące kursy średnie walut obcych w złotych.3. wyliczone w przedostatnią środę miesiąca i ogłoszone przez NBP w tym samym dniu lub w dniu następnym obowiązują przez cały następny miesiąc. Art. Wprowadzenie 11. aby wejść w życie w następnym miesiącu. gdy podczas okresu stosowania. Nie ma więc znaczenia termin zapłaty za towar lub za pozostałe elementy składające się na wartość celną. w dowolną środę. 11.1. Kursy wymiany walut Kursy wymiany walut służą przeliczeniu tych elementów właściwych dla określenia wartości celnej towaru. (§ 1 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r.1. Dokładniejsze postanowienia (przepisy szczególne) 10.5 Postanowienia karne. bądź na rynku międzynarodowym. w celu ich rozpowszechnienia w podległych jednostkach.2.1.1. korzystać należy z ostatniego kursu stwierdzonego i opublikowanego w poprzednich czternastu dniach.1. 168 .

Dokładniejsze postanowienia (przepisy szczególne) Przepisy wspólnotowe przyznają Państwom Członkowskim prawo do wyznaczenia.3.172 RWKC nie są stosowane w ramach uproszczonego systemu ustalania wartości celnej towarów łatwo psujących się.4. Komisja ustala dla każdej rubryki klasyfikacyjnej. poz. Nr 68. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej (Dz. Procedury i czynności urzędowe Kurs waluty zastosowany do przeliczenia waluty z faktury na PLN nie jest podawany w zgłoszeniu celnym.1) i .2. 12. to dla celów ustalania wartości celnej można przeliczyć walutę zagraniczną według uzgodnionego stałego kursu pod warunkiem.1) przez składającego tę deklarację. U.4. Wyjątki Zasadą jest.1 Kontraktowo uzgodniony kurs wymiany Jeżeli w umowie zawartej pomiędzy kupującym a sprzedającym został z góry ustalony kurs wymiany dla PLN. Przeliczenie wartości jednostkowych (oznaczonych w TARIC EurVU) na waluty Państw Członkowskich odbywa się po ostatnich kursach wymiany ustalonych przez Komisję i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich przed tygodniem. kontraktowo uzgodniony kurs wymiany).11. Departament Ceł (Wydział Reguł Pochodzenia i Wartości Celnej) w Ministerstwie Finansów udostępnia dyrektorom izb celnych. 827). opisanych w poprzednich rozdziałach. w celu ich przekazania podległym jednostkom.2) 11. U. kursu wymiany innego niż ostatni kurs sprzedaży zanotowany dla transakcji handlowych na najbardziej reprezentatywnym rynku walutowym. kursy wymiany stosuje się według reguł określonych w Art.4. Kursami wymiany walut.172 RWKC. 173 i 175 RWKC) 11. 622) delegację dla Ministra Finansów do wyznaczenia takiego kursu. Natomiast zawsze kurs ten powinien być podany w deklaracji wartości celnej (D. 11. poz. Dla ustalenia wartości celnej towarów wymienionych w Załączniku 26 do RWKC. 118 . w celu ustalania wartości celnej towarów.4. 168 .4. 11. stąd wskazanie ich w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. Odstępstwem od tej zasady jest : . Uproszczony system ustalania wartości celnej łatwo psujących się towarów może być stosowany jako alternatywny sposób wyceny (do wyboru przez zgłaszającego) niektórych owoców i warzyw przywożonych do konsygnacji. Z tej możliwości skorzystał polski ustawodawca.W. w celu przeliczenia kwot podanych w walucie zagranicznej. stosowanymi w celu ustalania wartości celnej towarów są zatem bieżące kursy średnie wyliczane i ogłaszane przez NBP. 168 .kontraktowo uzgodniony kurs wymiany (paragraf 11.2 Wartości jednostkowe towarów łatwo psujących się wyrażone w EUR Bieżące kursy średnie wyliczane i ogłaszane przez Narodowy Bank Polski wykorzystywane do ustalania wartości celnej towarów według zasad określonych w Art. (Art. wartość jednostkową za 100 kilogramów netto wyrażoną w walucie państw członkowskich i dane te przekazuje do odpowiednich organów w tych państwach.przeliczanie wartości jednostkowych towarów łatwo psujących się wyrażonych w EUR (paragraf 11. w którym ustalane są wartości jednostkowe. chyba że do wyliczenia należności przyjmuje się elementy kalkulacyjne z daty innej niż data objęcia wnioskowaną procedurą (np.5 Postanowienia karne. ale stosuje się je według zasad wynikających z przepisów wspólnotowych. Nr 87. Otrzymane tą drogą wartości. że dla ustalenia wartości celnej towarów w PLN. 11. Bieżące kursy średnie wyliczane i ogłaszane przez Narodowy Bank Polski spełniają te kryteria. umieszczając w Prawie celnym (Dz. Uproszczony sposób ustalania wartości celnej towarów łatwo psujących się. że rozliczenie rzeczywiście oparto na tym kursie.

Odpowiedni raport o wykluczeniu zostanie przekazany do Departamentu Ceł (Wydział Reguł Pochodzenia i Wartości Celnej) w Ministerstwie Finansów. a ponieważ są one wyrażone w EUR.2. 36 ust. gdy importer ustala wartość celną danych produktów w inny sposób niż przy zastosowaniu uproszczonego systemu.1. 173 . Wprowadzenie 12.2. 173 ust.4. Wartości jednostkowe Komisja WE ustanawia i ogłasza co dwa tygodnie średnie wartości jednostkowe dla owoców i warzyw wymienionych w Załączniku 26 do RWKC. odpowiedniego kodu oraz zadeklarowaniem wartości celnej towaru według wartości jednostkowych.177 RWKC) 12. Wniosek importera o przystąpienie do systemu Dokonując pierwszego zgłoszenia w roku kalendarzowym. 12. a jeśli tak. poza wskazaniem w polu 37 (i ewentualnie także 12) SAD.3.1. gdy dany podmiot chce z tego systemu skorzystać. 177 ust. Wartości te publikowane są co drugi wtorek w Dzienniku Urzędowym WE. Procedury i czynności urzędowe Wpisanie w drugiej części pola 37 kodu E01 oznacza przystąpienie importera do ww. który rozpoczyna się w piątek.1. który informację te przekaże do Komisji WE w celu ich rozpowszechnienia w pozostałych państwach członkowskich. (Art. 1. Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 12. Nie jest wymagany zatem żaden odrębny wniosek. 2 WKC i Art. Dokładniejsze postanowienia (przepisy szczególne) 12. należy dokonać aktualizacji listy (dane importera zostaną przeniesione do listy importerów wykluczonych z systemu) i powiadomić importera o wykluczeniu go z uproszczonego systemu ustalania wartości celnej dla danego towaru. (Art.1. Należy zwrócić uwagę. są one także dostępne w TARIC (a więc i w systemie ISZTAR). co do których możliwe jest ustalenie wartości celnej według uproszczonego systemu.4. według wartości jednostkowych ustalonych przez Komisję WE. a wybór jest dokonywany dla poszczególnych towarów i obowiązuje we wszystkich Państwach Członkowskich. Wartości jednostkowe ustanawiane są na podstawie dostarczonych przez Państwa Członkowskie średnich cen z określonych centrów handlowych (są to giełdy towarowe wymienione w Załączniku 27 do RWKC. czy zgłoszeniem celnym objęto towary z Załącznika 26 do RWKC przywiezione do konsygnacji. Jeżeli zgłaszający będzie na liście importerów. tj. to w przypadku.1. Wartości jednostkowe stosuje się dla każdego okresu czternastodniowego. 175 RWKC) 12. Art. konieczne jest ich przeliczenie na walutę danego Państwa Członkowskiego. Towary łatwo psujące się Owoce i warzywa. 2 RWKC.12.1. którzy przystąpili do uproszczonego sposobu ustalania wartości celnej określonego towaru na dany rok. sprawdzić czy znajduje się on na liście importerów. wartość celna może zostać ustalona na podstawie uproszczonych reguł ustanowionych dla całej Wspólnoty. wymienione są w Załączniku 26 do RWKC. które powinny być uwzględnione przy wymiarze cła w przypadku. zgłaszający w zasadzie decyduje o korzystaniu z procedury uproszczonej przez cały ten rok. które są dostarczane do konsygnacji. Wartość celna towarów łatwo psujących się W odniesieniu do określonych łatwo psujących się towarów. (Art. Wyjątki Jeśli ustala się wartość standardową dla produktów oraz dla okresów stosowania podanych w Załączniku do 119 .3. którzy przystąpili do uproszczonego sposobu ustalania wartości celnej określonego towaru na dany rok. 12. systemu w odniesieniu do towaru o kodzie taryfowym z pola 33 dokumentu SAD.

lub przez zastosowanie wartości jednostkowych ustalonych dla produktu zdrowego. a więc zachowania formy decyzji administracyjnej. w przypadku konsygnacji). Należy ją zastąpić standardową wartością w przywozie. ma być oclony według tej wartości. Wykluczenie importera z systemu. każdego dnia roboczego. Określenie wartości celnej według uproszczonego systemu następuje niezależnie od metod wskazanych w Kodeksie Celnym. które w momencie określania wartości celnej są co najmniej w 5% niezdatne do konsumpcji lub których wartość obniżyła się co najmniej o 20% w porównaniu do wartości rynkowej. 2 WKC) 12. Niemniej jednak wykluczenie powinno być zakomunikowane zgłaszającemu i należy zachować formę pisemną. co wymaga zapewnienia możliwości odwołania się. dla którego istnieje wartość jednostkowa. Czynności urzędowe O wykluczeniu importera z systemu należy poinformować go na piśmie. jako jeszcze jeden sposób ustalania wartości celnej określonych towarów. 2 RWKC) 12. nie stosuje się wartości jednostkowej w rozumieniu Artykułów 173 .4.2. 36 ust. importer chce skorzystać z uproszczonego ustalania wartości celnej. Wykluczenie importera z uproszczonego systemu ustalania wartości celnej następuje z takim samym skutkiem we wszystkich państwach członkowskich WE. 176 RWKC) 12. ale wtedy będzie z niego wykluczony w odniesieniu do wybranego towaru (towarów) przynajmniej do końca roku kalendarzowego.4.14) i wobec produktu tam wymienionego.Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 3223/94 w sprawie szczegółowych zasad stosowania uzgodnień importowych dotyczących owoców i warzyw (Załącznik Nr 2 do Rozdziałów ). lub przez zastosowanie wartości jednostkowych ustalonych dla produktu zdrowego pomniejszonego o procent uznany przez rzeczoznawcę za odzwierciedlający uszkodzenie i zaakceptowany przez organ celny. 4 ust.1. 120 . który może być przez dany podmiot kwestionowany. traktowane są jako uszkodzone. Wyceniane są one w następujący sposób: po przesortowaniu. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 3223/94 (Załącznik Nr 2 do Rozdziałów 9 . (Art. gdyż wynika z aktu woli zgłaszającego. Wybór. (Art.4. 177 ust.4. Towary uszkodzone Przesyłki. należy do zgłaszającego.3. Metody inne niż uproszczony sposób ustalania wartości celnej. to zamiast wartości jednostkowej ustalonej dla tego produktu zastosować należy standardową wartość przywozową. poprzez zastosowanie wartości jednostkowych do części zdrowej. wartość transakcyjną lub ustaloną metodą zastępczą). Są one ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.176 RWKC. a ostateczne ustalenie wartości celnej nastąpi wtedy. w EUR. Standardową wartość przywozową ustala Komisja WE. Pamiętać jednak należy. Nie powoduje to wykluczenia importera z uproszczonego systemu ustalania wartości celnej tego produktu. czy przywożony towar. Jeśli zatem w okresie objętym Załącznikiem do ww. przy czym część zepsuta powinna zostać zniszczona pod dozorem celnym. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 3223/94) 12. tzn. gdy wartość transakcyjna będzie już znana. (Art. postanowienie). ustalona w ramach ww. (Art. Dla każdego towaru łatwo psującego się importer może wybrać inną metodę ustalania wartości celnej niezależnie od tego czy są one objęte jednym czy wieloma zgłoszeniami celnymi.4. po odjęciu od wagi przesyłki procentu równego części przesyłki uznanej przez rzeczoznawcę za uszkodzoną oraz zaakceptowanej przez organ celny. Zgłaszający może zrezygnować z korzystania z systemu (deklarując np. że pierwsza metoda (Art. Wykluczenie do końca roku kalendarzowego nie wymaga żadnej szczególnej formy aktu administracyjnego (decyzja. systemu. Natomiast w przypadku przedłużenia wykluczenia na okres następnego roku kalendarzowego pojawia się element uznaniowości. chyba że korzystając z możliwości złożenia zgłoszenia niekompletnego importer zadeklaruje wartość prowizoryczną. 29 WKC) nie może być stosowana w przypadku braku określenia wartości transakcyjnej (czyli np.

13. należy w odpowiednim miejscu danego pola wpisać słowa: "nie dotyczy" lub "n/d". Wprowadzenie 13. 1 i 4.1 BIS w kolumnie POZYCJA należy podać dane dotyczące towaru klasyfikowanego według jednego kodu taryfy celnej (pole 32 SAD lub SAD-BIS).1 i dokumenty handlowe.należy podać pełną nazwę i dokładny adres zgłaszającego. należy wpisać "jak wyżej".W. Deklaracja wartości celnej Deklaracja wartości celnej jest dokumentem. która będzie zniszczona pod dozorem celnym oraz ustalić wartość dla pozostałej (zdrowej) części towaru.należy podać symbol warunków dostawy wg INCOTERMS 2000 (załącznik Nr 1 do Rozdziałów 9 . dostarczenie każdej informacji lub dodatkowego dokumentu potrzebnego dla ustalenia wartości celnej towarów.2. Złożenie deklaracji wartości celnej jest traktowane jako przyjęcie odpowiedzialności przez składającego za: − − − ścisłość i pełność danych zawartych w deklaracji. Do zgłoszenia celnego o objęcie towaru procedurą dopuszczenia do obrotu należy dołączyć: − − − − deklarację wartości celnej. umowy licencyjne. autentyczność dokumentów przedstawionych na poparcie tych danych. Pole Nr 3 . dla którego wartość celna jest deklarowana. 218 RWKC) 13. 178 ust.1 Formularz deklaracji D.1. które zadeklarowano do doliczenia/odliczenia od wartości transakcyjnej.5 Postanowienia karne. Wartości w polach.W.Wybierając pierwszą z metod wyceny towarów uszkodzonych należy dokonać przesortowania towaru w celu wydzielenia części zepsutej. W przypadku.SAD). o finansowaniu zakupu lub dowody ubezpieczenia.nadawcy/eksportera (pole 2 .należy podać pełną nazwę i dokładny adres kupującego . Jeżeli jakiekolwiek z pól D.1 wypełnia się w następujący sposób. których wartość celna ma być ustalona. 181 ust.1 Deklaracja wartości celnej D. należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Art.1 i formularza D. należy sporządzić odpowiednio D. W przypadku braku faktury handlowej należy przedłożyć inny dokument określający wartość towaru. na żądanie .SAD).W.1. z wyjątkami określonymi w przepisach. Na drugiej stronie formularza D. który należy dołączyć do zgłoszenia celnego towarów. 12.W. kopię faktury.1 BIS. Władze celne są uprawnione do żądania dalszych informacji i dokumentów w celu upewnienia się.1.1 nie ma zastosowania do towaru. Pole Nr 2 (b) .14) 121 . dokumenty dotyczące transportu i kosztów z nim związanych (np.W. Wybierając którąś z pozostałych metod należy posiłkować się opinią rzeczoznawcy. Pole Nr 1 . 1 i Art. z wyjątkiem pola 24.należy podać pełną nazwę i dokładny adres sprzedającego .odbiorcy (pole 8 . 13. na podstawie której deklarowana jest wartość celna towarów. Pole Nr 2 (a) .inne dokumenty (np. gdy w danym zgłoszeniu występują towary klasyfikowane według więcej niż trzech kodów taryfy celnej. Wypełnianie deklaracji D.W.odbiorca. list przewozowy) oraz dotyczące innych opłat.W. że zadeklarowana wartość celna stanowi całkowitą kwotę faktycznie zapłaconą lub należną za towar. (Art. Jeśli jest to kupujący .

ale warunkowo.W. Jeżeli koszty transportu i ubezpieczenia są ujęte łącznie.wyjaśnienie. "uzgodniono telegraficznie" itp. Pole 17(b) . Jeżeli koszty te są ponoszone odrębnie.należy podać wartości celne. usługę montażu itp. należy podać ich wartość w odpowiedniej kolumnie POZYCJA. kurs wymiany stosowany w celu ustalenia wartości celnej (art. Składający deklarację D. (c) są ujęte w cenie sprzedaży. należy podać ich wartość.należy podać wartość towaru pomniejszoną o przyznane upusty (rabaty. Pole 11 (b) . Należy podać numer i datę wcześniejszego zgłoszenia celnego. w przypadku dostawy na warunkach DDP (Delivered Duty Paid . które dokonują zgłoszeń sporadycznie.należy podać numer i datę kontraktu.kwotę należy podać w pełnych złotych polskich.należy podać numer i datę faktury lub innego dokumentu. skonta).1.W.wypełnić np. przywiezionych w okresie 3 miesięcy przed datą zgłoszenia towarów.3.1. na zasadzie wzajemności.22. 827) Pole 13. należy podać ich wartość w odpowiedniej kolumnie POZYCJA. zamówienia. 168172 RWKC.należy podać łączne koszty z pól 19 . magazynowanie.oraz nazwę miejsca. Pole 23 . Pole 16 . (c) nie ujęto w cenie sprzedaży. Pole Nr 6 . Pole 21 . Pole 24 . Faktury Podstawowym dokumentem handlowym służącym ustaleniu wartości transakcyjnej towaru jest faktura. opłaty za: załadunek towaru na środek transportu. d. 15 . dokumenty te mogą być zaakceptowane.wypełniać w przypadku wpisania w polu 9 (b) "tak". 33 ust. 15 zostały ujęte w cenie sprzedaży. poz.1 Deklaracja wartości celnej może zostać sporządzona tylko przez osobę mającą swoją siedzibę we Wspólnocie i dysponującą wszystkimi wymaganymi informacjami. czy były wydane wcześniejsze decyzje dotyczące takiego samego towaru i transakcji dokonanej przez tego samego kupującego i sprzedającego.: chłodzenie.dostarczone. To samo odnosi się do elementów doliczanych bądź odliczanych w celu ustalenia wartości celnej towaru (np. a jeśli takie nie występują . w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej . na podstawie którego ustalona jest wartość celna (pole 44 SAD). przeładunek przy zmianie środków transportu. Warunek pierwszy nie dotyczy osób. 178 ust. które powinny być zastąpione fakturą ostateczną (sprzedaż nie 122 . (b). należy zapisać: "ujęto w cenie". e WKC. które zostały ustalone dla identycznych lub podobnych towarów. tzn. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. Wartość towaru musi obejmować również dokonane przedpłaty lub zaliczki. utrzymanie towaru w dobrym stanie w trakcie transportu.(Dz. Pole Nr 7 (c) . 13. (b). Pole 20 . 2 RWKC) 13.4. 14. jak została zawarta umowa kupna . faktura za transport. (Art. np. W przypadku przedstawienia faktur pro-forma.opłaty załadunkowe i inne związane z transportem towaru oznaczają m.należy podać informacje. należy zapisać: "ujęto w cenie".jeżeli koszty wymienione w pkt (a). Nr 87. cło opłacone). Jeżeli kosztów wymienionych w pkt (a). 1 lit c. U. Pole Nr 4 . którego warunek dostawy dotyczy (pole 20 SAD). o ile organ celny uzna to za uzasadnione oraz nie stanowi to przeszkody w stosowaniu odpowiednich postanowień umów dwustronnych zawartych z państwami trzecimi lub zwyczajowych praktyk. dla celów celnych. jako dokumenty prowizoryczne. Pole 17 . bez miejsc po przecinku (pole 46 SAD). tj. o których mowa w polu 8(b) D.1. "uzgodniono telefonicznie". należy wpisać: "transport i ubezpieczenie ujęto łącznie". składowanie i spedycję w trakcie transportu.jeżeli koszty takie ujęto w cenie sprzedaży i można je z niej wyodrębnić.o ile koszty opisane w pkt 13. Należy podać właściwy dla momentu dokonania zgłoszenia celnego towaru. np. Pole 22 . wietrzenie.należy podać wartość płatności pośrednich. Pole 11 (a) .sprzedaży.wypełnia się w przypadku wystąpienia kosztów wymienionych w art.). 14.in. dla których wartość celna jest deklarowana. wyżywienie zwierząt żywych. Pole Nr 5 .

181 RWKC. Organ celny może zwolnić importera z obowiązku dostarczenia w całości.2. Inne dokumenty handlowe To. 13. W przypadkach tych należy postępować zgodnie z zasadami określonymi dla składania zgłoszeń niekompletnych./ oznaczone miejsce) według INCOTERMS 2000. nazwę i adres nabywcy. kserokopii. Forma i tryb składania dokumentów handlowych Osoba składająca deklarację wartości celnej.. należy przyjąć warunki dostawy podane w kontrakcie. 181 ust. niż to. 2 RWKC) 13. faksem i powinna zawierać w szczególności: − − − − − − nazwę i adres kontrahenta. numer. wg Międzynarodowych Reguł Wykładni Terminów Handlowych Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu INCOTERMS 2000 .1. zależy od konkretnego przypadku. jaki inny dokument handlowy może posłużyć do ustalenia wartości transakcyjnej oraz jakie dokumenty mogą być pomocne przy dokonywaniu wyceny towaru. rodzaj i ilość towarów oraz ich wartość wyrażoną w walucie wymienialnej. Jeden z tych egzemplarzy jest przechowywany przez organy celne.14). w którym wartość celna została zadeklarowana. które mogą być rozpatrywane jako równoważne fakturze (rachunek/paragon. danych wymaganych zgodnie z formularzem D. Wtedy importer ma obowiązek dostarczyć dokumenty.nastąpiła.W. od okoliczności transakcji.1. opatrzony pieczęcią danego urzędu i numerem ewidencyjnym zgłoszenia celnego.1. Jeżeli wartość celna została zadeklarowana na piśmie i faktura odnosząca się do importowanych towarów została wystawiona na osobę mającą swoją siedzibę w innym Państwie Członkowskim. miejsce i datę wystawienia. pochodzące od tego samego sprzedającego i przeznaczone dla tego samego kupującego. Faktura może być przedłożona w oryginale. jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych − (Art. ale nastąpi). m. zostaje zwrócony zgłaszającemu w celu przekazania go osobie.. że dostawa była realizowana na warunkach EXW (Z zakładu /..załącznik Nr 1 do Rozdziałów 9 . § 35 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2004 r. w którym wartość celna została zadeklarowana. że towary zostaną sprzedane bez faktury.1. w sprawie szczegółowych wymogów. (Art. na poparcie każdego zgłoszenia celnego. którą wartość celna ma być ustalona itd. >inne dane.2. do wyliczenia wartości celnej należy przyjąć. to zgłaszający musi przedłożyć 2 egzemplarze tej faktury.6. na którą wystawiona została faktura.. umowa kupna-sprzedaży).3. na podstawie którego została zadeklarowana wartość celna importowanych towarów. który nie był przedmiotem sprzedaży. dla zastosowania ceny transakcyjnej wymagana jest faktura handlowa (wystawiana w przypadku sprzedaży). Dokładniejsze postanowienia (przepisy szczególne) 13.in. jakie powinno spełniać zgłoszenie celne) 13. walucie polskiej albo walucie obcej niebędącej walutą wymienialną. to zgłaszający musi przedłożyć organom celnym drugi egzemplarz tej faktury. drugi. musi przedłożyć organom celnym egzemplarz faktury.. realizowanego na tych samych warunkach handlowych. gdy chodzi o towary będące przedmiotem stałego przywozu. niż to. Zbiorcza deklaracja wartości celnej D. W wypadku braku informacji o warunkach dostawy na fakturze lub innym dokumencie służącym do ustalenia wartości celnej. tj.W. W tym wypadku jednak należy zażądać dostarczenia tych elementów za każdym razem.. 13. wyboru metody.3. Jeżeli brak tej informacji również w kontrakcie. Zasadniczo. gdy 123 .5. jednak mogą zdarzyć się przypadki. Procedury i czynności urzędowe Jeżeli wartość celna została zadeklarowana na piśmie a faktura odnosząca się do importowanych towarów została wystawiona na osobę mającą swoją siedzibę w innym Państwie Członkowskim. warunki dostawy (np.

2 Pole 1 .W.3. W przypadku braku numeru REGON należy wpisać "BR".należy podać pełną nazwę. Osoba podpisująca wniosek gwarantuje. Pole 3 . Pole 6 .W. że wszystkie warunki zostaną spełnione w przypadku towarów zgłaszanych z zastosowaniem numeru D.należy wpisać swój numer identyfikacyjny.należy podać numer i datę zawarcia kontraktu (lub innego porozumienia) dotyczącego towarów.2. Pole 9 stanowisko osoby wymienionej w polu 8.należy podać pełną nazwę i dokładny adres kupującego wraz z numerem telefonu. że warunki wymagane dla jego udzielenia nie zostały spełnione lub już nie są spełniane.2 oraz zbiorcza deklaracja wartości celnej D.zmieniają się okoliczności i co najmniej raz na trzy lata. dokładny adres oraz kraj sprzedającego. To pozwolenie może zostać cofnięte i przedłożenie D. 143(1) RWKC.2. wcześniejsze pozwolenie na stosowanie D. w odniesieniu do których ma być stosowana zbiorcza deklaracja wartości celnej D.2 oraz formularz D.W.W.należy wpisać swój numer REGON (14 lub 9 znakowy).zanim wniosek zostanie podpisany należy zapoznać się z zawartymi w tym polu warunkami.W. 156a RWKC oraz załączyć ich kserokopie. w których okaże się.2. Pole 7(a) .podpis osoby wymienionej w polu 8.1 będzie wymagane w przypadkach.W. . Pole 3 .1 realizowane jest w praktyce z zastosowaniem następujących formularzy: .W.2 oraz.2 Wypełnianie deklaracji D.pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W. Pole 8 .imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. .wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.2 składane są we właściwym miejscowo.W.miejscowość i data sporządzenia wniosku. Pole 6 .numer wniosku (numer wewnętrzny wnioskodawcy).W.. Pole 5 . Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.2 Pole 2 . Pole 10 . Pole 2 . 179 ust. Pole 5 .nazwa i pełny adres wnioskodawcy. Pole 7 .2 wypełnia się w następujący sposób: Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie D. 3 i 4 RWKC). (Art. Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie D. pozwolenie wydane na podstawie art. Jeżeli takie powiązanie występuje to należy zaznaczyć odpowiedź "Tak".2. czy kupujący i sprzedający są ze sobą powiązani w rozumieniu art. W przypadku braku numeru NIP należy wpisać "BN". urzędzie celnym.zbiorczej deklaracji wartości celnej D. 13. W przeciwnym przypadku należy zaznaczyć odpowiedź "Nie".należy podać numery wcześniejszych decyzji dotyczących pól od 7 do 13 (np.W. PL5221862551). Zwolnienie importera z obowiązku każdorazowego dostarczania danych wymaganych zgodnie z D. Pole 4 .W.data wniosku (data sporządzenia).W.W.2. ze względu na siedzibę wnioskodawcy. 124 . składający się z numeru NIP poprzedzonego symbolem PL (np. Pole 4 .należy podać.W.2 otrzymanego w wyniku złożenia niniejszego wniosku.nazwa i adres urzędu celnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę wnioskodawcy. Zbiorcza deklaracja wartości celnej D.

nie mają istotnego wpływu na wartość towaru. 29 ust.3. W przypadku. W przeciwnym przypadku należy zaznaczyć odpowiedź "Nie". lub .Pole 7(b) .jeżeli w transakcji występuje którakolwiek z wymienionych w tym polu kategorii kosztowych należy w odpowiednim miejscu zaznaczyć odpowiedź "Tak".W.1. dyspozycji lub użytkowania towarów należy zaznaczyć odpowiedź "Tak". "Nie" należy zaznaczyć również w przypadku. części przychodów z dalszej odsprzedaży. bezpośrednio lub pośrednio. jeżeli możliwe jest precyzyjne określenie wartości takiego warunku lub świadczenia należy zaznaczyć odpowiedź "Nie" oraz podać szczegółowe informacje w tym zakresie. którego wartości nie można określić należy odpowiedzieć "Tak". 32 ust. Deklarację wartości celnej. 32 ust.2. Pole 16 .W. 13. 1 pkt c WKC. Pole 8(b) . 1 pkt d WKC. którego wzór określony jest w Załączniku 28 do RWKC. Pole 8(a) .sprzedający może zastosować w stosunku do kupującego różnego rodzaju ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów.W. W przeciwnym przypadku należy zaznaczyć odpowiedź "Nie".jeżeli w polu 6(a) i 6(b) zaznaczono odpowiedź "Tak" (powiązanie mało wpływ na cenę zapłaconą za towary). Pole 12 . Art. Należy również pamiętać o podaniu pełnych. które składane są wraz z wnioskiem w wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D. chyba że te ograniczenia: . Pole 15 . gdy w danym zgłoszeniu występują towary klasyfikowane według więcej niż trzech kodów taryfy celnej. jedynie gdy wymagane dane różnią się od podanych w polu 5. 29 WKC) oraz brak jest możliwości zastosowania zbiorczej deklaracji wartości celnej DW.W. sporządzić należy na formularzu D. W takim przypadku. 1 pkt b WKC. 33 WKC. 29 ust.ograniczają obszar geograficzny. W przeciwnym przypadku należy zaznaczyć odpowiedź "Nie". Jeśli istnieje warunek lub świadczenie. Art.jeżeli w transakcji występują koszty prowizji i pośrednictwa (z wyjątkiem prowizji od zakupu) oraz koszty pojemników lub pakowania należy zaznaczyć odpowiedź "Tak". Art. 32 ust. 125 . 32 ust.należy podać załączniki.sprzedający może uzależnić sprzedaż lub cenę towaru od spełnienia przez kupującego dodatkowych warunków lub wykonania świadczeń.należy wypełnić. Pole 14 . 30-31 WKC). 1 pkt c WKC. Pole 13 . W takim przypadku należy zaznaczyć odpowiedź "Tak".2.jeżeli w transakcji występują tego rodzaju koszty zawarte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej należy zaznaczyć odpowiedź "Tak". gdy tego rodzaju warunki lub świadczenia nie istnieją.jeżeli w transakcji występują honoraria.jeżeli umowa sprzedaży nakłada na kupującego obowiązek przekazania sprzedającemu.należy podać dokładne dane i złożyć podpis. Art. 1 pkt e WKC. Art. Wartość celną należy ustalić zastępczymi metodami wyceny (art. Pole 9(b) . na którym towary mogą być odsprzedane.są nakładane lub wymagane przez prawo lub władze publiczne we Wspólnocie. Pole 9(a) . to brak jest możliwości zastosowania dla ustalenia wartości celnej metody wartości transakcyjnej (art. a nie skróconych danych osoby podpisującej wniosek oraz jej stanowiska.2. 1 pkt a WKC. W takim przypadku należy zaznaczyć odpowiedź "Nie". Pole 11 .3. 1 pkt a WKC.1 i D.jeżeli w transakcji występują jakiekolwiek koszty transportu i ubezpieczenia oraz opłaty załadunkowe i manipulacyjne związane z transportem przywiezionych towarów a nie ujęte w cenie należy zaznaczyć odpowiedź "Tak". 32 ust. Art. Pole 10 . Forma deklaracji wartości celnej D. . Art. tantiemy autorskie lub opłaty licencyjne związane z przywiezionymi towarami uiszczane bezpośrednio lub pośrednio przez kupującego jako warunek sprzedaży należy zaznaczyć odpowiedź "Tak". Art.

14).177 RWKC.W. Czynności urzędowe 13.2 zawarto w Załączniku Nr 3 do Rozdziałów 9. (Art.W.3. 29 WKC. Odstąpienie od składania deklaracji D.1.W. określonym w przepisach Art. Uproszczenie polega na tym. 3 i Art. nawet jeżeli nie są wymierne w momencie przyjęcia zgłoszenia celnego. Postanowienia karne 14. Administracyjny sposób uproszczonego (zryczałtowanego) określenia elementów wliczanych/niewliczanych do wartości celnej towarów.1.4.W. 32 oraz Art. 173 . 156a ust. 33 WKC umożliwia uproszczone (zryczałtowane) określenie ich wysokości.W. mogą być doliczone do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. gdy wartość celna nie może być ustalona na podstawie Art. Czynności urzędowe 13.4.1.2.należy sporządzić odpowiednio D.1 BIS. 179 ust. (Art. zbiorczej deklaracji wartości celnej D. Wyjątki Deklaracji wartości celnej nie składa się w odniesieniu do towarów łatwo psujących się. Regulacje dotyczące uproszczonego (zryczałtowanego) określenia elementów wliczanych/niewliczanych do wartości celnej towarów Administracyjny sposób uproszczonego (zryczałtowanego) określenia elementów wliczanych/niewliczanych do wartości celnej towarów umożliwia doliczanie/odliczanie tych elementów. 1 RWKC) 13. tj. . 5 RWKC) 13.3.gdy przedstawienie odpowiednich elementów nie jest konieczne dla zastosowania taryfy celnej lub towary są zwolnione z cła. kiedy ich kwota w momencie przyjęcia zgłoszenia celnego nie jest znana. zgodnie z wartością transakcyjną. 1 RWKC) 126 . 178 RWKC i Załączniki 28 i 29 do niego) 13. których włączenie lub niewłączenie do wartości celnej uregulowane jest w Art. Formularze wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.1. Wzór formularza określony jest w Załączniku 29 do RWKC. Wprowadzenie 14. że takie elementy. 178 ust.4.gdy chodzi o przywóz pozbawiony charakteru handlowego.W. Można także odstąpić od wymogu sporządzenia deklaracji na formularzu D. pod pewnymi warunkami i za pozwoleniem organu celnego.5. Ten administracyjny sposób ustalania poszczególnych elementów. 178 ust.1 O ile nie jest to niezbędne dla właściwego poboru należności celnych organ celny odstąpi od wymogu przedstawiania deklaracji wartości celnej: .2 oraz pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D. 14.2. (Art. pod warunkiem że nie są to przesyłki wysyłane partiami lub wysyłane wielokrotnie przez tego samego nadawcę temu samemu odbiorcy. .1. (Art. których wartość celna jest ustalana systemem uproszczonym.gdy wartość celna importowanych towarów nie przekracza 10 000 EUR za przesyłkę.

14. nie dłuższy niż 3 lata. nie prowadzi to do naruszenia zasad konkurencji . Powinno ono także zawierać zastrzeżenie.termin obowiązywania pozwolenia. Warunki stosowania uproszczeń Elementy określone w Art..1. korespondencja itp.14. opłat licencyjnych.3. Wprawdzie są one ustalane ostatecznie w pozwoleniu. . zakupu towaru.dotyczy to sytuacji. 33 WKC mogą zostać określone administracyjnie. tj. Pozwolenie na stosowanie uproszczeń Pozwolenie na stosowanie tego uproszczenia wydawane jest przez naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy. Pozwolenie powinno zawierać m. . istnieją uzasadnione powody.5.). jednak dla ich określenia może być przyjęta kalkulacja sporządzona przez importera.in.przyznanie pozwolenia danemu podmiotowi nie wpłynie w istotny sposób na jego pozycję na rynku (np. takich samych lub podobnych transakcji. skutkiem uproszczonego doliczania/odliczania ww. analiza ryzyka). 2 RWKC) 14.: . jaką jest wartość transakcyjna towaru. 127 . na podstawie których można dokonać kalkulacji stawki ryczałtowej (kontrakty zawarto w formie pisemnej. w formie decyzji. na podstawie których udzielono pozwolenia. Termin obowiązywania uproszczenia Pozwolenie winno być udzielone na okres dostosowany do warunków transakcyjnych.1.1. w których importer dokonuje bardzo dużej ilości zgłoszeń celnych (np. czasochłonność. nagrania muzyczne czy oprogramowanie). w uproszczony sposób.określenie towaru (towarów) objętych uproszczeniem. itp. odsprzedaży. dot. 156a ust. oferty sprzedaży. które przyznawałoby mu uprzywilejowaną pozycję na danym rynku). która byłaby należna w przypadku braku pozwolenia . 32 oraz Art.4. ze względu na brak danych) lub nie zapewnia dostatecznie precyzyjnego ustalenia wartości celnej (np. 14. aneksy. kalkulacje cenowe. uwzględniający okresy rozliczeniowe. jak również wiarygodności importera (ewentualna kontrola w firmie. 30 i 31 WKC okaże się nieuzasadnione w szczególnych okolicznościach . dodatkową wskazówką mogą być rozliczenia dotyczące wcześniejszych. kilkuset w skali roku) i zastosowanie procedury zgłoszenia niekompletnego wiąże się z poniesieniem dużych kosztów administracyjnych (konieczność dokonywania korekty. zaaprobowana przez organ celny. − − − − (Art. dot.1.zastosowanie metod zastępczych dla nośników zawierających wartości niematerialne jak filmy. jaką jest wartość transakcyjna towaru. faktury m. że jest ważne dopóki warunki transakcyjne pozostają niezmienne w stosunku do tych.in.zastosowanie zastępczych metod wyceny jest niemożliwe (np. zastosowanie Art. aby uważać.wskazanie stawki ryczałtowej wyrażonej w procentach i stosowanej do podstawy.). elementów nie powinno być takie obniżenie kosztów działalności podmiotu. Wartości ustalone administracyjnie Wartości elementów wliczanych/niewliczanych do wartości celnej towaru ustalone administracyjnie. kontrakty towarzyszące np. ze względu na rodzaj towaru . długość trwania kontraktu itp. potwierdzenia przekazanych płatności towarzyszących np. że kwota należności przywozowych do pobrania w okresie objętym pozwoleniem nie będzie niższa od kwoty. kosztowe. kontrahenci sformułowali warunki rozliczania transakcji.2.istnieją dane. jeżeli − mogą one zostać ustalone na podstawie szczególnych i uzasadnionych kryteriów . zaangażowanie osobowe) również ze strony organu celnego.warunek ten należy badać poprzez dokładną analizę dokumentów transakcyjnych (kontrakty zasadnicze np. na zakup towarów. są wyrażone w procentach i stosowane do podstawy. prowadzona przez importera księgowość umożliwia kontrolę prawidłowości rozliczeń. opłat licencyjnych. przeprowadzenie procedury polegającej na złożeniu zgłoszenia niekompletnego i ustaleniu wartości prowizorycznej wiąże się w tych okolicznościach z poniesieniem nieproporcjonalnych kosztów administracyjnych .

Wyjątki 14. 14. na podstawie których udzielono pozwolenia. .wyczerpujące uzasadnienie przyjęcia konkretnej stawki ryczałtowej (kalkulacje. dla celów niniejszego Załącznika. Załącznik 1 1. gdy "ex" występuje przed kodem CN. Warunki dostawy zgodnie z INCOTERMS 2000. dla których ustalane są wartości standardowe w przywozie Bez uszczerbku dla zasad wykładni Nomenklatury Scalonej.2.3. W przypadku.4. zakres dodatkowych ceł jest ustalany zarówno przez zakres kodu CN oraz opisu produktów. ubezpieczenie i fracht przewoźne opłacone do przewoźne i ubezpieczenie opłacone do dostarczone na granicę dostarczone statek dostarczone nabrzeże dostarczone (cło nieopłacone) dostarczone (cło opłacone) oznaczone miejsce oznaczony port przeznaczenia oznaczony port przeznaczenia oznaczone miejsce przeznaczenia oznaczone miejsce przeznaczenia Miejsce. Zakres uzgodnień przewidzianych niniejszym rozporządzeniem jest. franco przewoźnik z zakładu franco wzdłuż burty statku franco statek koszt i fracht koszt. że jest ważne dopóki warunki transakcyjne pozostają niezmienne w stosunku do tych. Dokładniejsze postanowienia 14. uwzględnione dokumenty i informacje itp.. Produkty i okresy.zastrzeżenie. opis produktów uważa się jedynie za informacyjny. KodyIncoterms Incoterms-ICC/ECE EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP Załącznik 2. które należy określić oznaczone miejsce oznaczone miejsce oznaczony port załadunku oznaczony port załadunku oznaczony port przeznaczenia oznaczony port przeznaczenia oznaczone miejsce przeznaczenia oznaczone miejsce przeznaczenia CZĘŚĆ A 128 .5 Postanowienia karne.). ustalony przez zakres kodów CN jakie istnieją w czasie przyjęcia najnowszej zmiany tego rozporządzenia. Procedury i czynności urzędowe 14. i także odpowiadającemu mu okresowi stosowania.

świeże Klementynki Od dnia 1 grudnia do dnia 31 maja Od dnia 1 listopada do końca lutego Mandarynki (włączając tangerynki i satsuma). Citrus limonum) Winogrona stołowe Od dnia 1 czerwca do 31 maja Od 21 lipca do dnia 20 listopada Jabłka Gruszki Morele Wiśnie i czereśnie. włącznie z nektarynami ex 0809 40 05 Śliwki Od dnia 11 czerwca do dnia 30 września Od dnia 11 czerwca do dnia 30 września 1 Inne niż ogórki określone w części B niniejszego Załącznika CZĘŚĆ B Kody CN Opis Okres stosowania 129 . inne niż wiśnie (Prunus cerasus) Od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca Od dnia 1 lipca do dnia 30 kwietnia Od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca Od dnia 21 maja do dnia 10 sierpnia ex 0809 30 10 ex 0809 30 90 Brzoskwinie.Kody CN ex 0702 00 00 ex 0707 00 05 ex 0709 10 00 ex 0709 90 70 ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50 ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 Ogórkil Wyszczególnienie Pomidory Karczochy Cukinie Okres stosowania Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia Od dnia 1 listopada do dnia 30 czerwca Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia Pomarańcze słodkie.wilkingi i inne podobne hybrydy cytrusowe Od dnia 1 listopada do końca lutego ex 0805 50 10 ex 0806 10 10 ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90 ex 0808 20 50 ex 0809 10 00 ex 0809 20 95 Cytryny (Citrus limon.

podpis osoby upoważnionej).30 ustawy . liczenia terminów (art.30 ust.Prawo celne postanowienie o zajęciu określonego towaru.W. in.).W. które wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Poza tym zajęcie dokonywane na podstawie art. że towar powinien mieć w pierwszej kolejności uregulowaną sytuację z punktu widzenia przepisów celnych. postanowienie może być zaskarżone w drodze zażalenia.236-239 Ord.00 Regulowanie sytuacji towarów 1.00.pod. odpowiednio przepisy ustawy .217 i art.Prawo celne oraz. W płaszczyźnie formalnej schemat zajęcie towaru wygląda następująco: 1) organ celny wydaje na podstawie art. 57. 30 ustawy .217-219 Ord.Prawo celne.12 Ord. że towary znajdują się wówczas w nietypowej sytuacji powoduje konieczność niejako podjęcia z urzędu działań "zastępczych" przez organ celny.zarówno z urzędu. uzasadnienie.2. zbiorcza deklaracja wartości celnej D. że przypadki te wiążą się przede wszystkim z nieprawidłowym postępowaniem osoby na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego. zgodnie z art. 75 i 89 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. jeśli jest to uzasadnione. postanowienie może być .53. tzn. 11. jeżeli pojawi się przypadek w którym organ celny będzie musiał uregulować sytuację towaru wówczas ma możliwość zajęcia towaru. a także od działań jakie organ celny zdążył już zrealizować w odniesieniu do całości lub części zatrzymanego towaru. prawnie dysponować towarem o nieuregulowanej sytuacji w rozumieniu prawa celnego.W.Prawo celne. zależy przede wszystkim od tego. pozwolenie na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D. Celem zapewnienia skutecznej realizacji powyższych postanowień niezbędnym stało się stworzenie swoistego mechanizmu prewencyjnego za pomocą którego organ celny mógłby. Do zajęcia towaru zastosowanie znajduje art. 3) ww. w których organy celne z urzędu mają obowiązek podejmować "wszelkie niezbędne działania zmierzające do uregulowania sytuacji towaru". Wprowadzenie We wspólnotowym prawie celnym wymienia się kilka przypadków.Ordynacja podatkowa dotyczące m. Są to między innymi takie przypadki jak wskazane w art.1 ustawy .73 ust. pouczenie o zaskarżalności postanowienia. 4) ww. 2) ww.in.pod.w każdym czasie uchylone lub zmienione. Takie rozwiązanie uwarunkowane jest okolicznością. Prawa osób trzecich do towaru nie stanowią przeszkody do dokonania jego zajęcia. Dla sprawnej realizacji powyższego celu przewidziany został art.pod. jak i na wniosek . Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D. 130 .30 ustawy . oznaczenie strony. czy jest potrzeba i w jakim zakresie dalszego dysponowania przez organ celny towarem z uwagi na sytuację w jakiej się on znajduje. postanowień (art. 5) uchylenie lub zmiana albo odmowa uchylenia lub zmiany postanowienia w sprawie zajęcia towaru następuje w drodze postanowienia. powinno zawierać elementy jakie są niezbędne w postanowieniu (m.) oraz zażaleń (art.). które jest również zaskarżalne w drodze zażalenia.218 Ordynacji podatkowej.ex 0707 00 05 ex 0809 20 05 Ogórki przeznaczone do przetwórstwa Wiśnie (Prunus cerasus) Od dnia 1 maja do dnia 31 października Od dnia 21 maja do dnia 10 sierpnia" ZAŁĄCZNIK 3 – Załącznik 3. Fakt. I tak.2 DOŁĄCZONY PLIK DOC.Prawo celne korzysta z pierwszeństwa przed wszelkimi innymi obciążeniami i przywilejami wynikającymi z odrębnych przepisów. postanowienie powinno spełniać wymogi przewidziane w art.3 ustawy . powołanie podstawy prawnej. Należy przy tym zwrócić uwagę. rozstrzygnięcie.2. Podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie zmiany lub uchylenia postanowienia o zajęciu towaru.

zatrzymać towar celem przekazania go organom uprawnionym do podjęcia stosownych działań wobec towaru. co oznacza. narkotyków.in. W omawianej sytuacji organ celny może również. 2.pkt 1). które objęte są zakazami lub ograniczeniami wynikającymi z umów międzynarodowych lub przepisów odrębnych. materiałów archiwalnych. Regulowanie sytuacji towarów objętych zakazami lub ograniczeniami wynikającym z odrębnych przepisów (tzw. Postępowanie tego typu może znaleźć zastosowanie m. względy bezpieczeństwa. zgodnie z przepisami regulującymi ich uprawnienia. znajdują zastosowanie dopiero wtedy. w przypadkach. należy wspomnieć także o kontrolowaniu towarów objętych zakazami lub ograniczeniami w obrocie wewnątrzwspólnotowym. organy Policji.58 i 59 ustawy . towarów "zakazowych" lub towarów. odnoszą się także odpowiednio do przemieszczania towarów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pozostały obszar celny Wspólnoty (i odwrotnie). pozwolenia. a także przemieszczania towarów objętych podatkiem akcyzowym w nabyciu lub dostawie wewnątrzwspólnotowej. że wskazane rozwiązanie odnosi się do "przemieszczania towarów". z naruszeniem zasad obrotu wewnątrzwspólnotowego.Kodeks celny z 1997 r.Prawo celne. gdy zachodzi taka konieczność (zob.1. jeżeli obrót tymi towarami.Prawo celne. 31 ustawy . Zależnie od towaru organami nadzoru lub kontroli. czynności kontroli celnej. który funkcjonuje w kontekście szczegółowych rozwiązań prawnych (wspólnotowych i krajowych) regulujących obrót wewnątrzwspólnotowy pewnymi "specyficznymi" kategoriami towarów.in.pozwoleń. Uregulowanie sytuacji takich towarów. Są to więc dodatkowe istotne uprawnienia organów celnych realizowane obok podstawowego zadania Służby Celnej. Wskazane podmioty.Prawo celne. a więc m. jest w określony sposób reglamentowany (istnieją zakazy lub ograniczenia). Zasadnicze rozwiązanie w tej mierze wprowadza art. powiatu lub województwa. Przepisem tym wprowadzono regulację. Z zatrzymania towaru powinien zostać sporządzony protokół dokumentujący tę czynność. organy Inspekcji Weterynaryjnej. rozpowszechniania lub obrotu. że uprawnienia organów celnych w tym względzie mogą być realizowane przez tzw. wówczas. jakim jest w zakresie obrotu towarowego z zagranicą kontrola przywozu (wywozu) towarów z krajów trzecich na obszar celny Wspólnoty Europejskiej. zabytków. Należy podkreślić. W sprawach nienależących do właściwości organów celnych. towarami można zatem porównywać z kontrolą prowadzoną przez organy celne w ramach przepisów ustawy o transporcie drogowym (kontrola określonych dokumentów . mogą być np. jakie powinny towarzyszyć przesyłce . świadectw itp. świadectwa). grupy mobilne funkcjonariuszy celnych. którym także w obrocie wewnątrzwspólnotowym muszą towarzyszyć określone dokumenty (np. jeżeli przemawiają za tym np. zgodnie z którą działania organów celnych w ramach dozoru celnego. informowanymi przez organy celne.danemu towarowi.. roślin. że naruszone zostały przepisy dotyczące obrotu danymi towarami wewnątrz Wspólnoty. odbywa się według zasad przewidzianych w art. Kontrolowanie towarów objętych zakazami lub ograniczeniami w obrocie wewnątrzwspólnotowym W kontekście zagadnień związanych z postępowaniem z towarami objętymi zakazami lub ograniczeniami w obrocie z krajami trzecimi. tzn. Należy jednak podkreślić. a także np.2. wprowadzające reglamentację pozataryfową nie 131 . Ogólnie rzecz ujmując odnosi się on do problematyki postępowania z towarami. tzn. zezwoleń. Regulowanie sytuacji towarów objętych zakazami lub ograniczeniami w obrocie z krajami trzecimi (przywóz/wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej) Regulowanie sytuacji towarów objętych zakazami lub ograniczeniami w obrocie z krajami trzecimi (przywóz/wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej). organy celne informują o tym fakcie właściwe organy nadzoru i kontroli oraz przekazują im sprawę do dalszego prowadzenia. organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Działania kontrolne w części dotyczącej obrotu wewnątrzwspólnotowego ww. co do zasady. podejmujące działania w ramach kontroli drogowych. odpowiednio na szczeblu np. gdy umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne.2. reglamentacja pozataryfowa) 2. materiałów wybuchowych. następuje w sposób ściśle określony (według określonej kolejności). wobec broni. organy Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Artykuł ten stanowi zmodyfikowaną i rozszerzoną wersję art. gdy towar jest przewożony. że rozwiązania przyjęte w art. znajduje się "w drodze". zgodnie z przepisami krajowymi lub wspólnotowymi.31 ustawy . w przypadku uzasadnionego przypuszczenia lub stwierdzenia przez te organy podczas kontroli celnej. podejmują dalsze działania wobec towarów przywiezionych z krajów członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.5 ustawy . odpadów. zwierząt. co do których nie spełniono wymogów niezbędnych do ich posiadania. przewożonej w transporcie drogowym).

Przepisy wspólnotowego prawa celnego przewidują określone wyjątki w tym zakresie.1 Uregulowanie sytuacji towaru poprzez cofnięcie Zgodnie z ww. gdy cofnięcie towaru nie jest możliwe. w którym osoba ta ma spełnić określone wymogi. W ten sposób organ celny niejako od razu nie dopuszcza do tego. w ramach wykonywanych czynności granicznej kontroli celnej. która zapewnia spełnienie wymogów wynikające z ograniczeń dotyczących danego towaru: a) jeśli osoba nabywcy towaru nie spełnia wymogów.2 Uregulowanie sytuacji towaru poprzez sprzedaż Uregulowanie sytuacji towaru poprzez sprzedaż odbywa się z zachowaniem następujących warunków: 1) sprzedaży towaru może nastąpić dopiero wówczas. Cofnięcie towaru może być zastosowane w związku z wykryciem nieprawidłowości w obrocie towarem "na granicy".2. Stwierdzenia uchybień na dalszym etapie . aby zrealizowany został przywóz lub wywóz towaru z naruszeniem przepisów. terytorium nienależącym do Wspólnoty.wewnątrz kraju. Jeśli takie odmienne regulacje istnieją są one stosowane w pierwszej kolejności.31 ust. 2. Jest to zatem czynność materialno-techniczna. Równie ż w tym przedmiocie nie jest wydawana decyzja administracyjna. gdy będzie on spełniał wymogi niezbędne do posiadania. lecz odbywa się na warunkach określonych w art. możliwość korzystania z rozwiązań prawnych przewidzianych w art. towarami w przepisach odrębnych i umowach międzynarodowych można zatem uznać za przesłankę negatywną warunkującą. 3) w przypadku towarów objętych zakazem. na nabywcy zaczynają ciążyć obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego związane z nadaniem towarowi przeznaczenia celnego (art.867a ust. nie wydaje na tę okoliczność decyzji administracyjnej.Prawo celne. 2) w przedmiocie sprzedaży towaru. że nabywca powinien niezwłocznie spełnić formalności wymagane do nadania towarowi dopuszczalnego dla niego przeznaczenia celnego (art.867a ust. co do zasady.841 RWKC. tj. Rozwiązanie to odnosi się do obrotu towarowego między terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5) z chwilą wydania towaru. 2.866 RWKC (gdy należności przywozowe zostały już uiszczone) i art. art. z którym może wiązać się jednocześnie powstanie długu celnego.2.nie jest nakazem powrotnego wywozu (w przepisach prawa celnego odstąpiono od wydawania decyzji "nakazującej powrotny wywóz towaru"). sprzedaż następuje na rzecz osoby. Zgodnie z art. organ celny sprzedając jej towar wyznacza termin. 4) w przypadku towarów objętych ograniczeniami. zwalniające z obowiązku zgłoszenia towaru do dopuszczenia do obrotu. W przypadku sprzedaży towarów niewspólnotowych zasadą jest. a sprzedaż jest możliwa i uzasadniona.70 ust. organ celny sprzedając towar wyznacza termin powrotnego wywozu. Właściwy w tym zakresie organ celny. Nadanie towarowi przeznaczenia celnego "powrotny wywóz" . tzn. Dla cofnięcia towaru "z granicy" nie przewidziano szczególnej formy prawnej. W formalnościach tych mieści się między innymi zgłoszenie towaru do dopuszczenia do obrotu.Prawo celne). b) towar może być wydany nabywcy dopiero wówczas. którymi obrót został dokonany z naruszeniem właściwego dla nich reżimu prawnego.182 WKC i art.przewidują własnych sposobów postępowania z towarami. sprzedaż następuje na rzecz osoby.6 ustawy .Prawo celne. przepisem w pierwszej kolejności zastosowanie znajduje cofnięcie towaru poza obszar celny Wspólnoty . W sytuacji towarów objętych zakazami lub ograniczeniami. nie pozwala na zastosowanie "cofnięcia" towaru.33 ust.jeśli towar jest z niego wyprowadzany. rozpowszechniania lub obrotu określonym towarem. lub na obszar celny Wspólnoty . będącym jednocześnie częścią obszaru celnego Wspólnoty.1 pkt 3 ustawy . naczelnik urzędu celnego.jeśli towar jest wprowadzany.2 zdanie drugie RWKC (gdy z ceny sprzedaży można pokryć należności przywozowe).2 zdanie pierwsze RWKC).1 ustawy . organem celnym właściwym w zakresie sprzedaży towaru jest 132 . a terytorium państwa trzeciego. Brak określenia sposobu postępowania z ww. która dokona jego powrotnego wywozu. preferowanie takiego sposobu załatwienia sprawy jest jak najbardziej uzasadnione. organ celny nie wydaje decyzji administracyjnej.po dokonaniu sprzedaży . Działania organu celnego w istocie sprowadzają się wówczas do faktycznego uniemożliwienia dokonania przywozu/wywozu towaru podlegającego zakazom lub ograniczeniom. np.

1 Działania podejmowane w przedmiocie przepadku Uregulowanie sytuacji towaru poprzez wystąpienie o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa odbywa się z zachowaniem następujących warunków: 1) wystąpienie o orzeczenie przepadku musi być poprzedzone ustaleniem. sprzedaży.233 WKC stanowi między innymi o "zniszczeniu towarów na polecenie organów celnych" i "zniszczeniu zgodnie z art.U.1 pkt 3 ustawy . lub powierza to zniszczenie wyspecjalizowanym jednostkom (podmiotom) zewnętrznym.2. przeprowadza sam organ celny. w których zamiast zniszczenia towaru możliwym rozwiązaniem będzie nieodpłatne przekazanie towaru określonym podmiotom. zależnie od stanu faktycznego. będący w istocie nieco zmienioną (rozszerzoną o koszty przechowywania) wersją art. 5) sąd orzeka przepadek również bez względu na to. o którym mowa w art. Według art.31 ust.182 WKC (art. 4) wniosek o orzeczenie przepadku może być złożony bez względu na to.3 Uregulowanie sytuacji towaru poprzez dokonanie zniszczenia Uregulowanie sytuacji towaru poprzez dokonanie zniszczenia odbywa się z zachowaniem następujących warunków: 1) zniszczenie towaru może nastąpić dopiero wówczas. art. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji .Prawo celne nie jest przeznaczeniem celnym. jest znacznie utrudniona lub nieuzasadniona.2 ustawy . jakie powstają przy realizacji przez organy celne działań zmierzających do uregulowania sytuacji towarów objętych zakazami lub ograniczeniami generalnie zastosowanie znajduje art. 2.Prawo celne należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: 1) przepis ten dotyczy kosztów powstałych w wyniku cofnięcia towaru.Prawo celne).Prawo celne.182". Również niektóre przepisy wspólnotowego prawa celnego zawierają regulacje dotyczące ponoszenia kosztów w określonych sytuacjach (np. 4) zniszczenie towaru. 3) w przedmiocie zniszczenia towaru w tym trybie organ celny nie wydaje decyzji administracyjnej (w przepisach prawa celnego zrezygnowano z "nakazu zniszczenia"). gdy sprzedaż towaru nie jest możliwa.53.31 ust.Prawo celne. a zniszczenie jest uzasadnione.6101-6105 Kodeksu postępowania cywilnego.art.Prawo celne. Co do zasady można przyjąć.4 ustawy .Nr 50. także w zakresie niszczenia towaru poza przeznaczeniem celnym. 2) o zamiarze zniszczenia towaru należy poinformować (pisemnie) osobę na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego oraz posiadacza towarów (por.4 ustawy .2. określa rozporządzenie wydane na podstawie art. czy ustalona została osoba na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego.4 Uregulowanie sytuacji towaru poprzez wystąpienie o orzeczenie przepadku 2.6101 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego). 2. 2) wniosek o orzeczenie przepadku sporządza naczelnik urzędu celnego. Koszty związane z regulowaniem sytuacji towarów objętych zakazami lub ograniczeniami W zakresie kosztów. 3) wniosek jest kierowany do sądu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zajęcia towaru (art. Rozpatrując znaczenie wskazanego przepis art. 56 i 182 WKC).4 ustawy . 2.Dz. że zniszczenie towaru jest nieuzasadnione. Może ono mieć zastosowanie do towaru stanowiącego własność Skarbu Państwa (zob.29 ust.dyrektor izby celnej. szczegółowe kwestie związane z sądowym orzekaniem przepadku regulują przepisy art.56 WKC i art. że chodzi tu o sytuacje.449). zniszczenia lub likwidacji w inny 133 . 5) szczegółowe warunki i tryb postępowania przy zniszczeniu towaru. które mogą przeprowadzić proces zniszczenia określonego towaru w sposób zgodny z innymi przepisami. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r.31 ust.70 ust. czy ustalona została osoba na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego. poz. 6) zniszczenie przeprowadzane na podstawie art.31 ust. w szczególności dotyczącymi ochrony środowiska.2.1 pkt 3 ustawy .3. organem celnym właściwym w zakresie zniszczenia towaru jest dyrektor izby celnej.58 § 2 Kodeksu celnego z 1997 r.4.

31 ust. Art. że w przedmiocie kosztów organ celny wydaje postanowienie.Prawo celne). § 2. Postępowanie wszczyna się na wniosek organu celnego. po zmianie wynikającej z art. właściwy jest sąd miejsca zajęcia lub zatrzymania rzeczy będących towarami przez organ celny.Dz. Wyznaczenie rozprawy zależy od uznania sądu. 3) jeśli występują dwie osoby lub więcej osób wówczas ich odpowiedzialność z tytuł ww. który w postępowaniu w sprawach celnych nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce. gdy podjęcie określonych działań wobec towaru leży w gestii organów celnych.3 ustawy . Art.sposób (np. na które przysługuje zażalenie (art. § 1. 6101.Prawo celne.Prawo celne).4 ustawy . osoba faktycznie władająca towarem o nieuregulowanej sytuacji). jeżeli ponadto sąd jest właściwy dla każdej sprawy. Art. Do wniosku dołącza się protokół z pouczenia o obowiązku wskazania w Polsce pełnomocnika do doręczeń oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku. Uczestnikowi zamieszkałemu za granicą. 4) w przypadku sprzedaży towaru zastosowanie znajduje również art. 6105.73 ust. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach o przepadek rzeczy będących towarami. gdy przepadek przewidują umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne. osoba przewożąca towar . 6104. W sprawach. regulujący kwestie pokrywania z ceny uzyskanej ze sprzedaży kosztów sprzedaży. Oczywiście zastosowanie tego przepisu ograniczone jest tylko do takich sytuacji.1 ustawy . 5) za przechowywanie towarów w depozycie lub w magazynie czasowego składowania organ celny pobiera określone opłaty (art. ani nie wskazał w Polsce pełnomocnika do doręczeń. jeżeli protokół taki został sporządzony.jeżeli ciążą na niej obowiązki celne. 6) należy przyjąć. poz.Prawo celne oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. nieodpłatne przekazanie) oraz związanych z przechowywaniem towaru. o których mowa w § 1. 134 . przewozu.33 ust.93 ustawy . który nie może być pełnomocnikiem procesowym. § 1.Prawo celne postępowanie w sprawie o przepadek towarów ma zastosowanie także do sytuacji. W myśl art.U.270a ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. W razie ustanowienia pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce. Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.832).2 ustawy . 6102. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne . z uwzględnieniem przepisów prawa celnego (treść tego artykułu w brzmieniu jakie obowiązuje od dnia 1 maja 2004 r. Rozdział 2a Przepadek rzeczy (KPC) Art. a uiszczenie kosztów przez jedną z nich zwalnia pozostałych z konieczności wypełnienia tego obowiązku). 2) odpowiedzialnymi za powstałe koszty są osoby na których ciążą w danym przypadku obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego oraz każda inna osoba w której posiadaniu towar się znajduje (np.Nr 87. które na podstawie przepisów prawa celnego podlegają przepadkowi.Przepisy wprowadzające ustawę . Art. jego ustanowienie uważa się za wskazanie pełnomocnika do doręczeń. Organ celny może domagać się w jednym wniosku orzeczenia przepadku rzeczy będących towarami zajętymi lub zatrzymanymi w tych samych okolicznościach faktycznych. § 2. Do wykonania orzeczenia o przepadku towaru jest zobowiązany właściwy organ celny. przeładunku i przechowywania. przeznaczone dla niego pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. kosztów jest odpowiedzialnością solidarną w rozumieniu przepisów prawa cywilnego (żądać uiszczenia kosztów można od każdej z tych osób. 6103. osoba wprowadzająca towar.

gdy przepadek będzie orzekany: a) zarówno przez sąd cywilny w postępowaniu cywilnym (ten tryb ma zastosowanie w sytuacjach przewidzianych w art. modyfikowane i uzupełniane w pewnym zakresie przez przepisy prawa celnego.z 2002 r. dotyczącym działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów. 7) art. b) jak i przez sąd karny w postępowaniu karnym (tę kwestię regulują odrębne przepisy .33 ust. Trudno jest jednoznacznie i kategorycznie określić co to oznacza. na inną definicję "zobowiązanego" (por.08.zm. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. W tym zakresie należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące przepisy: 1) art.31-32 ustawy . 9 ust. a nie urzędu celnego. Oznacza to. czy uwzględnianie ewentualnej potrzeby nadania towarowi przeznaczenia celnego. poz. przewidziane w § 8.449) oraz określone przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.Prawo celne i art.Prawo celne. że zobowiązany jest nieznany (por. Nr 50.art.7 i n.105a § 2 pkt 4 i art. c) we wskazanych sytuacjach (lit. str. z uwzględnieniem przepisów prawa celnego (o czym niżej w pkt 6 i 7).Dla przykładu można wskazać. poz. że możliwość przepadku towaru na rzecz Skarbu Państwa przewidziana została m. 2) orzeczenie przepadku powoduje wygaśnięcie długu celnego na podstawie art. że naruszyły takie prawa (DZ. 4) art.Prawo celne. co do których orzeczono przepadek.w obwieszczeniu o licytacji i ogłoszeniu o przetargu ofert .1 RWKC.2-6 ustawy . zgodnie z którym towary niewspólnotowe po przepadku uważa się za umieszczone pod procedurą składu celnego.6105 KPC. 6) art. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 135 . że towar. Należy jednak przyjąć. Nr 110. Konieczność zmiany dotychczasowych przepisów w tym zakresie wynika z faktu umiejscowienia komórek egzekucyjnych na szczeblu izby celnej.2 ustawy .).233 WKC. art. b) w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organem tym będzie dyrektor izby celnej właściwy dla naczelnika urzędu celnego występującego z wnioskiem o przepadek. w szczególności towar niewspólnotowy nie staje się towarem wspólnotowym.867a ust. Odpowiednie przepisy tych rozporządzeń wskazują.33 ust. jeżeli przepisy krajowe taką odpowiedzialność przewidują. zgodnie z którym orzeczenie o przepadku będzie wykonywane: a) przez "właściwy organ celny".a i b) wygaśnięcie długu celnego nie zwalnia od odpowiedzialności karnej.2.Kodeks karny skarbowy). zgodnie z którym orzeczenie przepadku towaru nie zmienia statusu celnego tego towaru.Prawo celne i § 4 ust. zgodnie z którym nieodpłatne przekazanie towaru (mające zastosowanie wyłącznie do towarów stanowiących własność Skarbu Państwa). w tej części w jakiej odnoszą się do towarów niewspólnotowych. 2. nadal zachowuje taki status celny (art. w rozporządzeniu nr 1383/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.U. zgodnie z którym w określonych sytuacjach orzeczenie przepadku powoduje wygaśnięcie długu celnego. że przepadek towarów powinien nastąpić zgodnie z przepisami prawa krajowego. rozporządzenia).2003. co do których stwierdzono. Zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r.107b § 2 pkt 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). w jakich towar się znajduje.233 WKC. jaki miał przed orzeczeniem przepadku. z 2.).3 ustawy .34 ustawy .1.4 pkt 6 WKC).33 ust.968 z późn. podawanie . zgodnie z którym także przeprowadzenie sprzedaży towaru po orzeczeniu przepadku (analogicznie jak sprzedaż towaru bez orzekania przepadku) musi uwzględniać uwarunkowania celne. 5) art.U. WE L 196/7.in. Dla przykładu można jednak wskazać m. że w stosunku do takich towarów znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące procedury składu celnego.2 Konsekwencje orzeczenia przepadku towarów i dalsze postępowanie z towarami.3 ww. 3) art.in.867 RWKC.4. co do którego orzeczono przepadek. Kwestia sprzedaży towaru zostanie jeszcze poruszona w dalszej części opracowania.faktu. do których to rozporządzenie odsyła.Prawo celne.

zniszczenie towaru. wówczas może powstać dług celny. 3.32 ustawy . powrotny wywóz towaru poza obszar celny Wspólnoty. powoduje. że nie ma potrzeby cofania towaru.Prawo celne. gdy towar będzie podlegał należnościom celnym przywozowym. że przedmiotem działań podejmowanych przez organ celny w oparciu o art.449). że towar taki nie może otrzymać przeznaczenia "zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa". objęcie towaru procedurą celną. Nr 50. gdy zachodzi taka konieczność. 5) cena sprzedaży towaru powinna uwzględniać kwotę należności przywozowych ciążących na tym towarze (art. odbywać się musi przy zachowaniu dodatkowych wymogów wynikających z przepisów prawa celnego. Podobnie jak w przypadku towarów objętych zakazami i ograniczeniami. że formalności związane z nadaniem towarowi przeznaczenia celnego musi wykonać ta administracja. 8) art.6 ustawy . odbywa się. jakie powinien mieć do dyspozycji organ celny.32 ustawy .3 RWKC. Regulowanie sytuacji towarów nieobjętych zakazami lub ograniczeniami w obrocie z krajami trzecimi (przywóz/wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej) Regulowanie sytuacji towarów nieobjętych zakazami lub ograniczeniami w obrocie z krajami trzecimi (przywóz/wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej). Przyjęte w tym względzie rozwiązania są zbieżne z rozwiązaniami wyżej już omówionymi. Odmienności w tym względzie mogą wynikać z przepisów prawa celnego. Wskazać jednak należy pewne różnice jakie w tym zakresie występują z uwagi na fakt. 2) W przypadku towarów "niezakazowych" uznano. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. w inny sposób niż dokonanie ich sprzedaży. według reguł przewidzianych w art. że stanowi on już własność Skarbu Państwa. wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego lub do składu wolnocłowego.dnia 23 kwietnia 2002 r. jako.33 ust. c) obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego związane z nadaniem przeznaczenia celnego powstają z chwilą wydania towaru (odpowiednie stosowanie art.867a ust. zgodnie z którym zadysponowanie towarami niewspólnotowymi przez samą administrację celną. gdy w stosunku do tego samego towaru wcześniej wygasł dług celny na podstawie art.c) i d) WKC ze względu na orzeczenie przepadku towaru.Prawo celne). że dla prawidłowego przeprowadzenia nieodpłatnego przekazania towaru niewspólnotowego muszą zostać spełnione dodatkowo następujące warunki: a) podmiot. 3) sprzedaż może być dokonana na rzecz dowolnego nabywcy.Prawo celne jest inny towar. e) powstanie długu celnego poprzez zgłoszenie towaru do dopuszczenia do obrotu następuje nawet wówczas. 3. 3. Oczywistym jest. Rozwiązanie powyższe oznacza. tj. 2) przed uruchomieniem sprzedaży organ celny powinien ocenić możliwość oraz zasadność jej przeprowadzenia. Cofnięcie towaru 1) Brak możliwości cofnięcia towaru poza obszar celny wspólnoty lub na ten obszar.1. poz. W takim przypadku towar powinien otrzymać jedno z możliwych przeznaczeń celnych. który nieodpłatnie otrzymał towar ma obowiązek wystąpić o nadanie towarowi przeznaczenia celnego.233 lit. że dług ten nie może już powstać z innego tytułu. a ten właśnie element był istotny z punktu widzenia gradacji środków. gdyż jego przywóz/wywóz nie podlega reglamentacji pozataryfowej. regulowanie sytuacji pozostałych towarów także następuje w kolejności ściśle określonej. w tej sytuacji wygaśnięcie "pierwszego" długu celnego nie oznacza zatem. b) organ celny określa jakie ma to być przeznaczenie celne oraz wskazuje termin w którym należy o nie wystąpić. 4) nabywca nie musi się zobowiązywać do powrotnego wywozu towaru. w przypadkach. co do zasady.2.32 136 . d) jeśli towar będzie zgłaszany do dopuszczenia do obrotu. Sprzedaż towaru 1) sprzedaż towaru jest pierwszym sposobem regulowania sytuacji towarów innych niż "zakazowe".

U.zm. materiałów wybuchowych i innych przedmiotów. z 2002 r. co do których istnieją zakazy i ograniczenia. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r.968 z późn. poz.3.).2 ustawy .z 2002 r.31 ust. w zakresie zniszczenia towaru właściwym organem celnym jest dyrektor izby celnej.5. Zniszczenie towaru 1) analogiczne rozwiązania jak w przypadku niszczenia towarów.70 ust. że dokonywana będzie sprzedaż towaru.U. w sposób generalny uregulowane zostało w art. zarówno w sytuacjach. art. poz. wskazując niekiedy jednocześnie. Nr 110. stosowanymi z zakresie wynikającym z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r.U. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. że sprzedaż jest przeprowadzana w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. poz.453) oraz określone przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. Generalnie sprzedaż towaru o statusie wspólnotowym lub niewspólnotowym przebiega następująco: 1) jako regułę przyjęto.968 z późn.1 pkt 3 ustawy . 2) zgodnie z art. Nr 110. amunicji.33 ustawy . w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 6) art.Prawo celne). 3) po orzeczeniu przepadku dalsze postępowanie z towarem jak wyżej wskazano.4. Aby warunek ten został dotrzymany cena musi także uwzględniać koszty sprzedaży oraz koszty przewozu.2 RWKC. 4. że odbywa się ona według reguł przewidzianych w krajach członkowskich.252 i art. 2) przepadek orzeka sąd cywilny na wniosek naczelnika urzędu celnego. gdy sprzedaż następuje zanim przepadek zostanie orzeczony towar nie stanowi własności Skarbu Państwa (art.250 RWKC przewiduje modyfikację omawianego postępowania w przedmiocie sprzedaży. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni. poz.zm.449).ust.U. Nr 50.U. 137 . na których posiadanie jest wymagane zezwolenie (Dz.). Wspólnotowe przepisy prawa celnego w kilku miejscach wprost przewidują możliwość sprzedaży towaru. Orzeczenie przepadku 1) analogiczne rozwiązania jak w sytuacji orzekania przepadku towarów.Prawo celne. modyfikowane i uzupełniane w pewnym zakresie przez przepisy prawa celnego. 3.U Nr 50.).6105 KPC w związku z przepisami działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. przeładunku i przechowywania przez organ celny. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. do których to rozporządzenie odsyła. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.zm.250 ust.Prawo celne.867a ust. 3. co do których istnieją zakazy i ograniczenia.Nr 137.Prawo celne).449).1 pkt 2 oraz art. jako że są one pokrywane z kwoty uzyskanej ze sprzedaży przed należnościami przywozowymi/wywozowymi. informowanie przez organy celne zgłaszającego o tym.1541 z późn. Wcześniej już wskazano. jak i po przepadku (art.32 ust. jak w przypadku towarów objętych zakazami lub ograniczeniami (różnica dotyczy braku kosztów cofnięcia towaru).3.1 pkt 1 ustawy . np. że zastosowanie w tym zakresie znajdują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. Koszty związane z regulowaniem sytuacji towarów innych niż objęte zakazami lub ograniczeniami Problematyka kosztów wygląda analogicznie. wprowadzając dodatkowe wymogi w tym względzie między innymi: wyznaczenie zgłaszającemu terminu na uregulowanie sytuacji towaru. poz. poz.Nr 50. 3. Ogólne regulacje dotyczące sprzedaży towaru przed orzeczeniem przepadku oraz po orzeczeniu przepadku Dokonanie sprzedaży towaru. orzeczenie przepadku wykonuje dyrektor izby celnej właściwej dla naczelnika urzędu celnego wnioskującego o przepadek. art. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.

której dokonanie . Podstawę do zaksięgowania należności może także stanowić decyzja administracyjna. wówczas. Zgłaszający. Przyjęcie zgłoszenia celnego jest czynnością materialno .33 ust. rozporządzenia Rady Ministrów). a na końcu kwoty należności obciążające towar na podstawie przepisów odrębnych np.23 Prawa celnego. kwota pozostała po pokryciu kosztów i kwot należności) jest: a) zwracana osobie uprawnionej. w którym na nabywcę towaru przechodzą obowiązki związane z koniecznością nadania towarowi określonego przeznaczenia celnego jest moment "wydania towaru".2 WKC).art.co do zasady . podstawą stosowania przepisów dotyczących procedury stanowią wyniki tej weryfikacji. np. ponosi odpowiedzialność za podane w zgłoszeniu dane. na gruncie przepisów krajowych reguluje art. art. c) dokonywanie sprzedaży towaru niewspólnotowego pod warunkiem nadania towarowi we wskazanym czasie określonego przeznaczenia celnego.1 RWKC) oraz zastosowania przepisów regulujących procedurę (art. poprzez którą osoba wyraża w wymaganej formie i określony sposób. to zgodnie z art.107b § 2 pkt 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). wolę umieszczenia towaru pod określoną procedurą celną. Zgodnie z tym przepisem zgłaszający oblicza i wykazuje w zgłoszeniu celnym kwotę należności przywozowych lub należności wywozowych. zawarte w określonych przepisach egzekucyjnych. podatki. przeładunku i przechowywania .poniesione przez Skarb Państwa. 3) kwota uzyskana ze sprzedaży podlega ściśle określonemu rozdysponowaniu: pokrywa się z niej w kolejności: koszty sprzedaży.Prawo celne i art.1 Prawa celnego wprowadza zasadę wypełniania zgłoszeń celnych zgodnie z techniką samoobliczenia.1 WKC. na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego lub osoby.2 ustawy .105a § 2 pkt 4 oraz art. koszty przewozu.199 RWKC.00. jeżeli nieprawidłowości te mogą mieć wpływ na wysokość kwoty wynikającej z długu celnego lub zastosowaną procedurę. momentem.00 Postępowanie ze zgłoszeniem celnym 1.3 ww. w dokumentach sporządzanych na użytek postępowania w sprawie sprzedaży. Bezdecyzyjność postępowania dotyczy wszelkich czynności związanych ze zgłoszeniem celnym.71 ust.podawać należy fakt.4 pkt 17 WKC.powoduje z mocy prawa objęcie towaru procedurą celną oraz stanowi podstawę do zaksięgowania kwoty należności celnych. mają zastosowanie do osoby.techniczną.71 ust. w "obwieszczeniu o licytacji" i "ogłoszeniu o przetargu ofert" . W ustawie Prawo celne przyjęto konstrukcję "bezdecyzyjnego" załatwiania spraw związanych z objęciem towaru procedurą celną. 4) ewentualna nadwyżka ze sprzedaży towaru niestanowiącego własności Skarbu Państwa (tzn. uzupełniając postanowienia przepisów wspólnotowych.2) z uwagi jednak na pewne specyficzne rozwiązania funkcjonujące na gruncie przepisów prawa celnego. Art. Konstrukcja zgłoszenia celnego Kwestie związane ze zgłoszeniem celnym.23 ust. stosownie do postanowień art. oznacza czynność. że zobowiązany jest nieznany (por.33 ust.248 ust.stanowi podstawę do zaksięgowania należności celnych (art. która posiada towar (por. lub nie odebrania nadwyżki w terminie 12 miesięcy od zawiadomienia o jej odbiorze. kwotę należności przywozowych lub wywozowych. 138 .Prawo celne i § 4 ust. niezbędnym było wprowadzenie określonych modyfikacji w tym przedmiocie (o czym też już wspominano): a) regulacje dotyczące "zobowiązanego". Przyjęcie zgłoszenia wywołuje określone skutki prawne . Jeżeli jednak organ celny przeprowadził weryfikację zgłoszenia. Wprowadzenie Zgłoszenie celne.3 ustawy . b) jeśli osoba ta jest nieznana. z wyjątkiem rozstrzygnięć podejmowanych przez organy celne w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pomiędzy stanem faktycznym a danymi zadeklarowanymi w zgłoszeniu. stosownie do postanowień art. 2. bądź b) przechodzi na rzecz Skarbu Państwa po 12 miesiącach od stwierdzenia braku możliwości doręczenia zawiadomienia o odbiorze nadwyżki (obejmuje to także osobę nieznaną). 12.

3) objęcie towaru wnioskowaną procedurą celną lub nadanie przeznaczenia celnego nie może nastąpić z powodu obowiązujących zakazów lub ograniczeń. nie złożenie wraz ze zgłoszeniem celnym o objęcie towarów gospodarczą procedurą celną pozwolenia na korzystanie z tej procedury. Może to być adnotacja na zgłoszeniu celnym. w przypadku zgłoszenia do procedury towarów objętych reglamentacją pozataryfową lub zakazami. I tak. jest dokonanie tej czynności we właściwym urzędzie celnym.3. jeżeli przyjęcie zgłoszenia celnego nakłada na określoną osobę szczególne obowiązki.1 WKC określa z kolei. 3) zgłoszenie powinno zostać podpisane.2 tego artykułu. jak i do obejmowania procedurami danych towarów. tj. jeżeli: 1) zgłoszenie nie odpowiada wymogom formalnym. aby mogło wywołać zamierzony skutek. 5. którą towar ma zostać objęty. organ celny odmawia przyjęcia zgłoszenia celnego. gdy zgłoszenie celne nie odpowiada przewidzianym przepisami prawa wymogom reguluje art. Forma odmowy przyjęcia zgłoszenia celnego Stosownie do postanowień art. w imieniu której dokonywane jest zgłoszenie celne. 139 . 4) do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty niezbędne dla zastosowania wnioskowanej procedury. którego zgłoszenie to dotyczy (art. 4. Art. o których mowa w art. stanowić będzie podstawę odmowy przyjęcia zgłoszenia celnego.2.Prawo celne. pod warunkiem. 2) nie są spełnione warunki do objęcia towaru wnioskowaną procedurą celną lub nadania przeznaczenia celnego.Prawo celne. Zgodnie z tym przepisem. jakie powinno spełniać zgłoszenie celne Zgodnie z art. chyba że: a) towar. że organy celne uznają to za uzasadnione.21 ustawy . 5. Warunki. Dodatkowe warunki.21 ustawy .1. organ celny odmawia przyjęcia zgłoszenia celnego. która dokonuje zgłoszenia celnego we własnym imieniu lub osoba. Ponadto zgłaszający powinien mieć swoją siedzibę we Wspólnocie. z zastrzeżeniem wynikającym z art. którego zgłoszenie dotyczy wraz z dokumentami wymaganymi na podstawie przepisów dotyczących procedury. 2) zgłoszenie powinno zawierać wszelkie dane niezbędne dla zastosowania wnioskowanej procedury.63 WKC). urzędzie uprawnionym do nadawania towarom danego przeznaczenia celnego.4 pkt 18 WKC . powinno spełniać następujące warunki: 1) zgłoszenie powinno zostać złożone na odpowiednim formularzu. wraz ze zgłoszeniem należy przedstawić towar. zgłoszenia dokonuje ta osoba lub dokonuje się go na jej rzecz.1 RWKC. która przedstawi lub doprowadzi do przedstawienia właściwemu organowi celnemu towar. Odmowa przyjęcia zgłoszenia celnego Sposób postępowania organu celnego. Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia celnego Definicję zagaszającego zawiera art.202 ust. wskazując przyczyny odmowy w formie pisemnej. Podobnie.62 WKC zgłoszenie celne. w przypadku. kto może dokonać zgłoszenia celnego. w świetle art.5 WKC (zastrzeżenie możliwości dokonywania zgłoszenia celnego przez przedstawiciela dla agenta celnego) zgłoszenia celnego może dokonać każda osoba. Jednym z warunków wymaganych dla skutecznego złożenia zgłoszenia celnego. jakie powinien spełniać zgłaszający określa ust. brak wymaganych pozwoleń stanowić będzie przesłankę odmowy przyjęcia zgłoszenia celnego. lub b) zgłasza towary sporadycznie. Przesłanki odmowy przyjęcia zgłoszenia celnego Stosownie do tego przepisu. Ponadto.62 WKC. Przykładowo. którego dotyczy zgłoszenie ma zostać objęty procedurą tranzytu lub procedurą odprawy czasowej.64 ust. 5.zgłaszającym jest osoba.

stosownie do treści art. czy postanowienie. Wszelkie czynności podejmowane przez organ celny w toku weryfikacji powinny być odnotowywane na dokumencie zgłoszenia celnego. 7.247 RWKC. bądź przystąpić do jego weryfikacji stosownie do postanowień art.248 ust.68 WKC.Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jeżeli spełnione są ww. Rozstrzygnięcia podejmowane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mających wpływ na kwotę wynikającą z długu celnego Przepisem określającym działanie organów celnych w tym zakresie jest art. w tym pobrać próbki.1. a stanem faktycznym są zróżnicowane. księgując kwotę należności przywozowych na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu. Jeżeli w wyniku weryfikacji zgłoszenia organ celny stwierdzi niezgodności pomiędzy danymi zadeklarowanymi w zgłoszeniu a wynikiem przeprowadzonych badań.1 i 2 RWKC.przed zwolnieniem lub po zwolnieniu towaru. Organ celny w celu weryfikacji zgłoszenia celnego. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pomiędzy danymi zadeklarowanymi przez zgłaszającego w zgłoszeniu celnym. Przyjęcie zgłoszenia celnego Z postanowień art. 2) przeprowadzić rewizję towaru.1. 8.WKC oraz art. 140 . 2) przedstawienie towaru. 2) rodzaju stwierdzonych niezgodności .239 i nast. może: 1) dokonać kontroli zgłoszenia oraz załączonych do niego dokumentów.czy uchybienia te mają wpływ na wysokość kwoty wynikającej z długu celnego. Jako czynność organu inna niż decyzja. Sposób postępowania organów w tym zakresie regulują odpowiednio art. przesłanki zgłoszenie celne winno być natychmiast przyjęte przez organ celny. w którym stwierdzono niezgodności .62 WKC. a zasadniczo zależą od: 1) momentu. 6. Rozstrzygnięcia podejmowane w stosunku do zgłoszenia celnego w przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy danymi zawartymi w zgłoszeniu a stanem faktycznym Rozstrzygnięcia podejmowane w stosunku do towarów objętych zgłoszeniem celnym.RWKC.Odmowa przyjęcia zgłoszenia celnego stanowi czynność o charakterze materialno-technicznym. Przyjęcie zgłoszenia stanowi czynność materialno-techniczną. Czynności podejmowane przez organ celny po przyjęciu zgłoszenia celnego Po przyjęciu zgłoszenia organ celny może zwolnić towar. stosownie do postanowień art. 8. Rozstrzygnięcia podejmowane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przed zwolnieniem towaru 8.3 § 2 pkt 4 ustawy .1.63 WKC wynikają następujące przesłanki przyjęcia zgłoszenia celnego: 1) dopełnienie warunków wynikających z art. W celu sprawdzenia prawdziwości danych zadeklarowanych przez zgłaszającego organ celny może zażądać od zgłaszającego przedstawienia innych dokumentów. odmowa przyjęcia zgłoszenia celnego może być zaskarżona do sądu administracyjnego. dokonuje adnotacji na zgłoszeniu celnym.68 i nast. czy nie.

2 prawa celnego wystąpią także w sytuacji opisanej w art. że zgłaszający zadeklarował kwotę długu celnego. 8. tj.248 ust. Decyzja taka rozstrzyga o całości kwoty wynikającej z długu celnego i stanowi podstawę do zaksięgowania należności celnych. która może powstać wobec sprowadzonego towaru. jakiej winny podlegać towary objęte zgłoszeniem celnym. a kwotą uiszczoną na podstawie zgłoszenia celnego. gdy w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego stwierdzone zostaną nieprawidłowości mogące prowadzić do ustalenia należności celnych w kwocie wyższej niż zadeklarowana w zgłoszeniu.legają towary.: 1) księguje kwotę należności celnych przywozowych wynikającą ze zgłoszenia celnego. że kwota należności za towary przywiezione na podstawie zgłoszenia celnego jest wyższa niż została zadeklarowana w zgłoszeniu celnym. wydaje decyzję rozstrzygającą o całkowitej kwocie należności celnych przywozowych.248 ust.1 Rozstrzygnięcia podejmowane w przypadku stwierdzenia w toku weryfikacji zgłoszenia celnego nieprawidłowości mogących prowadzić do ustalenia kwoty należności celnych przywozowych wyższej niż zadeklarowana w zgłoszeniu celnym.1 zdanie 3 RWKC. o którym mowa w art.220 ust. a nie jest możliwe oszacowanie tej kwoty w ostatecznej wysokości (tj. która nie została uiszczona.23 ust. której winny podlegać towary. jak również wskazuje się na okoliczności. a kwotą wynikającą ze zgłoszenia celnego. Oznacza to.1 WKC oraz art.1 zdanie 2 RWKC). tj.1. sentencji decyzji.1 zdanie 2 RWKC. w wypadku. której winny podlegać towary W takiej sytuacji organ celny podejmuje działania stosownie do postanowień art. tj.1. organ celny wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. które wpłynęły na wyższy wymiar należności. Podstawę prawną decyzji stanowi art. a zgłaszający zamiast złożenia zabezpieczenia. której winny podlegać towary.2 RWKC.220 WKC wydaje decyzję o retrospektywnym zaksięgowaniu kwoty należności. Może określać kwotę należności w wyższej wysokości niż to wynika za zgłoszenia celnego jak również w niższej.248 ust. 2) zabezpiecza potencjalną kwotę należności. że w uzasadnieniu decyzji elementy te mogą być określone w sposób odmienny niż zostały podane w zgłoszeniu celnym. Wydając decyzję o retrospektywnym zaksięgowaniu należności organ celny nie dokonuje żadnych zmian w zgłoszeniu celnym. 4) po zwolnieniu towaru prowadzi dalsze postępowanie w celu ustalenia ostatecznej kwoty należności. Jeżeli natomiast w wyniku przeprowadzonego postępowania okaże się. różnicę pomiędzy całością należności. Postępowanie prowadzone po zwolnieniu towaru ma na celu określenie ostatecznej kwoty należności. Elementy kalkulacyjne składają się na stan faktyczny sprawy.Prawo celne. 3) po przyjęciu zabezpieczenia i uiszczeniu bądź zabezpieczeniu kwoty długu wynikającej ze zgłoszenia celnego zwalnia towar. ponieważ na jej podstawie księguje się nie zaksięgowaną dotąd kwotę należności. tj. organ celny zgodnie z art. W postawie prawnej rozstrzygnięcia należy także powołać się na art.248 ust. Podstawę prawną decyzji stanowią przepisy art. nie są natomiast elementem rozstrzygnięcia. którym podlegają towary.51 ustawy . zażąda natychmiastowego zaksięgowania tej kwoty.1. różnicę pomiędzy przypuszczalną całkowitą kwotą należności. W takim wypadku organ celny powinien określić kwotę należności sumując kwotę długu celnego określoną w 141 . Organ celny może wydać taką decyzję wyłącznie przed zwolnieniem towaru. Jeżeli w toku postępowania zostanie ustalone. której pod. W sentencji decyzji określa się kwotę należności.248 ust.1. tj.2 Rozstrzygnięcia podejmowane w przypadku gdy w toku weryfikacji zgłoszenia celnego organ celny stwierdził nieprawidłowości prowadzące do ustalenia kwoty wyższej niż zadeklarowana w zgłoszeniu celnym i jednocześnie organ ten dysponuje danymi pozwalającymi na określenie przed zwolnieniem towaru całkowitej kwoty należności celnych.2 RWKC.2 Prawa celnego. Decyzja o retrospektywnym zaksięgowaniu rozstrzyga więc o nieuiszczonej różnicy.8. W uzasadnieniu decyzji wskazuje się natomiast całą kwotę należności. której powinny podlegać towary W takiej sytuacji organ celny podejmuje działania zgodnie z art. a nie jest możliwe przed zwolnieniem towaru określenie ostatecznej kwoty należności celnych przywozowych. Przesłanki do zastosowania art.23 ust.

2.23 ust. Za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego. jeżeli stwierdzi.Prawo celne.Prawo celne. W podstawie prawnej decyzji. organ celny nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania.2 WKC Korekty wymiaru należności celnych przywozowych. Rozstrzygnięcia podejmowane w przypadku stwierdzenia w toku weryfikacji nieprawidłowości mających wpływ na zastosowaną procedurę W takich sytuacjach działania i podejmowane przez organy celne czynności będą zróżnicowane w zależności od stanu faktycznego.218 i 219 WKC lub została zaksięgowana kwota niższa od prawnie należnej W takim przypadku organ celny wszczyna postępowanie. że zgłaszający zadeklarował nieprawidłowe dane mające wpływ na zastosowaną procedurę. postępowanie może się zakończyć: 1) decyzją o retrospektywnym zaksięgowaniu kwoty należności.zgłoszeniu celnym oraz kwotę.2. oprócz art. dokonuje się poprzez wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie zwrotu lub umorzenia należności. która powinna zostać zabezpieczona.3. Postępowanie w tym przedmiocie może zostać wszczęte z urzędu lub na wniosek.2.248 ust.2 ustawy .1.Prawo celne.220 ust. Jeżeli należności celne przywozowe zostały zaksięgowane w kwocie wyższej niż prawnie należna lub zostały zaksięgowane niezgodnie z art. 8. 8.250 RWKC. że w sprawie nie zachodzą przesłanki dla zastosowania art. 2) zgłoszenie celne może zostać unieważnione. 3) organ celny może podjąć inne działania zmierzające do uregulowania sytuacji towaru.2. np. 2) decyzją odmawiającą retrospektywnego zaksięgowania.220 WKC. Rozstrzygnięcia podejmowane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po zwolnieniu towaru 8.Prawo celne.23 ust. 8. 142 . w celu sprawdzenia.218 i 219 WKC lub została zaksięgowana kwota niższa od prawnie należnej.51 ustawy . że kwota długu celnego nie została zaksięgowana zgodnie z art. w przypadku. W zależności od ustalonego stanu faktycznego sprawy.1 WKC oraz art.1.220 WKC uzasadniające retrospektywne zaksięgowanie kwoty należności. Przykładowo: 1) organ celny może wydać decyzję podstawie art. jeżeli zostanie ustalone.218 i 219 WKC lub została zaksięgowana kwota niższa od prawnie należnej. w sytuacji.220 ust. że kwota należności nie została zaksięgowana zgodnie z art.2 ustawy .2.23 ust. czy nie zachodzą przesłanki wynikające z art. Postępowanie w sprawie zwrotu lub umorzenia należności wszczyna się na wniosek strony lub z urzędu. a w ocenie organu celnego nie zachodzą przesłanki do zastosowania tego przepisu. wówczas decyzja będzie rozstrzygała o nadaniu towarowi właściwego przeznaczenia celnego. Zasady wszczęcia postępowania w przypadku stwierdzenia w wyniku weryfikacji nieprawidłowości mających wpływ na wysokość kwoty wynikającej z długu celnego lub zastosowaną procedurę Stosownie do postanowień art. że zgłaszający zadeklarował nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane mające wpływ na kwotę wynikającą z długu celnego. Jeżeli istnieje podejrzenie.3 ustawy .1 zdanie 3 RWKC. gdy organ celny z urzędu wszczął postępowanie w celu ustalenia czy kwota należności została zaksięgowana zgodnie z art. 3) decyzją umarzającą postępowanie. 8. gdy przed zwolnieniem towaru w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego ustalono. Podstawę prawną decyzji stanowią przepisy art. należy wydać decyzję odmawiającą retrospektywnego zaksięgowania. wynikające z art. w przypadku gdy postępowanie zostało wszczęte na wniosek strony.1. w takich przypadkach. a w toku postępowania wyjaśniającego ustalono. należy również wskazać art.

zamiast innych towarów zgłoszone do procedury celnej powodującej obowiązek zapłacenia należności celnych przywozowych. wniosek o unieważnienie zgłoszenia może zostać uwzględniony jedynie po przeprowadzeniu takiej rewizji. która podlegać będzie zwrotowi.204 RWKC. Sprostowanie zgłoszenia celnego Sprostowanie zgłoszenia celnego regulują przepisy prawa wspólnotowego .250-251 RWKC. bądź poprzez przedłożenie nowego zgłoszenia. że: 1) towar został omyłkowo zgłoszony do procedury celnej.65 WKC i art.2. Wyjątkowo. zgodnie z art. Wydając decyzję orzekającą o zwrocie lub umorzeniu należności organ celny nie dokonuje żadnych zmian w zgłoszeniu celnym. Przepisy prawa celnego przewidują także możliwość unieważnienia zgłoszenia celnego z urzędu.220 ust.508 RWKC pozwolenie na korzystanie z gospodarczej procedury celnej z mocą wsteczną. Przykładowo: zgodnie z tym przepisem można unieważnić zgłoszenie. a także poinformowanie zgłaszającego przez organy celne o zamiarze przeprowadzenia rewizji towarów. Inne rozstrzygnięcia dotyczące zgłoszenia celnego 8. 3) wydano na podstawie art. 2) decyzją odmawiającą zwrotu lub umorzenia.W zależności od stanu faktycznego postępowanie zakończy się: 1) decyzją o zwrocie lub umorzeniu . Jeżeli organy celne poinformowały zgłaszającego o zamiarze przeprowadzenia rewizji towarów. Przesłanki unieważnienia zgłoszenia po zwolnieniu towarów określa art. Unieważnienie zgłoszenia celnego Unieważnienie zgłoszenia celnego regulują przepisy art.66 WKC. że zgłaszający zadeklarował nieprawidłowe dane. bądź 2) objęcie towaru wnioskowaną w zgłoszeniu procedurą jest nieuzasadnione. Sentencją decyzji o zwrocie lub umorzeniu jest kwota.3 WKC unieważnienie zgłoszenia pozostaje bez wpływu na stosowanie obowiązujących przepisów karnych.66 WKC oraz art.251 Rozporządzenia. stosownie do postanowień art.jeżeli należności celne przywozowe zostały zaksięgowane w kwocie wyższej niż prawnie należna lub zostały zaksięgowane niezgodnie z art. w związku z 143 . a w świetle zgromadzonego w toku postępowania materiału dowodowego nie zachodzą przesłanki dla dokonania zwrotu lub umorzenia należności celnych. Zgodnie z art. gdy postępowanie zostało wszczęte na wniosek strony.66 ust. Ograniczeniem możliwości korekty elementów zgłoszenia jest zachowanie tożsamości towaru objętego tym zgłoszeniem.2 WKC. można unieważnić zgłoszenie celne także po zwolnieniu towarów. Decyzja ta rozstrzyga o kwocie należności. o ile zgłaszający przedstawi dowód.art. stosownie do postanowień art. potwierdzający.3.1. a więc o różnicy pomiędzy kwotą uiszczoną a kwotą prawnie należną.3 WKC. Sprostowanie zgłoszenia celnego może być dokonywane w formie odpowiednich adnotacji na zgłoszeniu.66 ust. która jest zwracana bądź umarzana. stwierdzenie przez organ celny. 8.204 RWKC.3. w przypadku. 2) na wniosek zgłaszającego. Zgłoszenie celne. może zostać unieważnione przed zwolnieniem towarów. Celem tej instytucji jest umożliwienie zgłaszającemu dokonania korekty danych zadeklarowanych przez niego w zgłoszeniu celnym. 8.64 WKC sprostowanie zgłoszenia celnego może być dokonywane wyłącznie: 1) przed zwolnieniem towaru. 2) towary zostały omyłkowo. Zgodnie z art.3. jeżeli: 1) towary zostały omyłkowo zgłoszone do procedury celnej powodującej obowiązek zapłacenia należności celnych przywozowych zamiast zostać objęte inną procedurą celną.

jeżeli towary nie mogły zostać zwolnione z uwagi na to. Sytuacje te reguluje art. czyli kontroli dokonywanej po zwolnieniu towaru.1 lub art. 8. Postanowienie w sprawie zmiany nieprawidłowych danych zawartych w zgłoszeniu celnym.Prawo celne reguluje sposób dokonywania korekty danych zawartych w zgłoszeniu celnym.241 ust.4 Prawa celnego Przepis art.23 ust. Działania kontrolne mogą być podejmowane zarówno na wniosek jak i z urzędu. jeżeli dane te nie miały wpływu na kwotę należności celnych ani zastosowaną procedurę.4 RWKC organ celny może unieważnić zgłoszenie celne. ani nie stanowi uchylenia się albo próby uchylenia się od stosowania przepisów art. stanowiący. że zgłaszający nie przedstawił dokumentów. iż po zwolnieniu towarów organy celne mogą z urzędu lub na wniosek zgłaszającego dokonać sprostowania zgłoszenia.23 ust. że przepisy regulujące właściwą procedurę celną zostały zastosowane w oparciu o nieprawidłowe lub niekompletne dane. a także art.250. po zwolnieniu towaru. jeżeli zmiana tych danych nie ma wpływu na wysokość kwoty wynikającej z długu celnego lub zastosowaną procedurę. organy celne podejmują.215 § 1 Ordynacji podatkowej.75 WKC.78 WKC. kontroli a posteriori.4 ustawy .4 Prawa celnego ograniczone jest wyłącznie do sytuacji zaistniałych po zwolnieniu towaru. Jeżeli z kontroli zgłoszenia lub kontroli po zwolnieniu towarów wynika.66 ust. Przykładowe sytuacje. w których możliwe będzie wydanie postanowienia: 1) korekta drobnych błędów pisarskich i oczywistych omyłek . zgodnie z wydanymi przepisami.3.241 ust. którymi dysponują. w ustaleniu przez organy celne naruszenia przepisów regulujących objęcie towarów odpowiednią procedurą celną. biorąc pod uwagę nowe dane.3. 144 . które w danym stanie faktycznym nie wywierają wpływu na kwotę długu celnego ani na zastosowaną procedurę (np.w tym zakresie przepis ten przypomina art.250 RWKC organ celny może unieważnić zgłoszenie celne. na które przysługuje zażalenie. że odmowa uczestniczenia w badaniu towarów przez zgłaszającego lub wyznaczenia osoby zdolnej do udzielenia niezbędnej pomocy. Postanowienie wydawane na podstawie art. od których uzależnione jest umieszczenie towarów pod procedurą celną lub należności celne przywozowe lub wywozowe nie zostały uiszczone albo zabezpieczone w wymaganych terminach. Przepis ten dotyczy tzw. nie stanowi przeszkody lub próby przeszkodzenia. a wydawane w ich wyniku decyzje zależą od poczynionych ustaleń. jak również u każdej innej osoby posiadającej dla potrzeb zawodowych wymienione dokumenty i dane. Kontrole takie mogą być przeprowadzone u zgłaszającego bądź u każdej osoby bezpośrednio lub pośrednio zainteresowanej zawodowo tymi operacjami. może zostać wydane na wniosek lub z urzędu. w celu uregulowania sytuacji towarów. gdy nie ma żadnych wątpliwości.2 Kodeksu.23 ust. Przed zwolnieniem towaru korekta danych zawartych w zgłoszeniu może być bowiem dokonana w drodze sprostowania zgłoszenia celnego. 2) korekta takich elementów zgłoszenia celnego. jak również przystąpić do kontroli dokumentów i danych handlowych dotyczących operacji przywozu lub wywozu towarów objętych zgłoszeniem oraz późniejszych operacji handlowych dotyczących tych samych towarów. 9.4 RWKC. Natomiast stosownie do postanowień art. Kontrola zgłoszeń celnych po zwolnieniu towarów Kwestię tę reguluje art. Stwierdzone w toku kontroli a posteriori uchybienia i nieprawidłowości będą korygowane na podstawie odpowiednich przepisów prawa celnego.działaniami podejmowanymi przez organ celny na podstawie art. niezbędne działania w celu uregulowania sytuacji. Zgodnie z art.80 ust. Zastosowanie art.zmiana kodu taryfy celnej jeżeli zmiana ta nie pociąga za sobą zmiany wysokości kwoty długu celnego). Zgodnie z tym przepisem organ celny może skorygować takie dane w drodze postanowienia.

Wprowadzenie Instrukcja została opracowana w oparciu o przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r.. . W przypadku niekompletnego zgłoszenia celnego (o którym mowa w art.05. 2. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92. wprowadziło nowe zasady wypełniania formularza SAD. . zgłoszenie uzupełniające powinno zostać złożone w formie zgłoszenia elektronicznego.WE L 343 z 31.1 i n. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.253 ust.zgłoszenie celne musi zostać złożone zawsze wraz z przedstawieniem towaru.2 RWKC. zmieniającego rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93.1 RWKC.2006r.1 rozporządzenia wykonawczego .253 ust.niekompletne zgłoszenie celne.Urz.253 ust.12.00 Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD 1.zgłoszenie musi zostać złożone w formie zgłoszenia papierowego. o którym mowa w art..253 ust.2004r.1 i w art. jednakże ww.01.50.10.wpisanie towarów do rejestrów . po dokonaniu uprzedniej notyfikacji. .uproszczone zgłoszenie celne. Zasady te wchodzą obligatoryjnie w życie w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dniem 01. 145 .00 Procedury uproszczone 1.3 RWKC Procedura uproszczona w formie niekompletnego zgłoszenia celnego nie wymaga uzyskania wcześniejszego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Uwaga !!! Niekompletne zgłoszenie celne.253 ust. rozporządzenie Komisji (WE) nr 2286/2003 przewiduje możliwość wcześniejszego przyjęcia przez państwo członkowskie nowych zasad wypełniania dokumentu SAD.253 ust.). Instrukcja załączony plik pdf 12. str. zgodnie z art. Chcąc uniknąć dwukrotnej zmiany przepisów w stosunkowo krótkim okresie.in. które m.2 RWKC): .może zostać złożone w przypadku zgłaszania towarów do procedury dopuszczenia do obrotu i procedury wywozu.2003 r. podjęto decyzję o przyjęciu nowych zasad wypełniania formularza SAD z dniem 01. Wprowadzenie Uproszczonymi procedurami celnymi w rozumieniu artykułu 76 WKC są: .12. zgodnie z art.zgodnie z art.

wzory podpisów. o których mowa w pkt 4 lit. 4) jeżeli wniosek dotyczy procedury uproszczonej. których wysokość może ulec zmianie z upływem czasu. Załączone do wniosku dokumenty powinny być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii i zawierać dane aktualne w dniu złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.c WKC. Osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru. zawierający ich imiona i nazwiska. Jeżeli wnioskodawca składa jednocześnie do tego samego dyrektora izby celnej. właściwej ze względu na l okalizację miejsca. o której mowa w art.1 lit.1.U. jeżeli zostały one złożone w innej sprawie dyrektorowi izby celnej.do celów stosowania przepisów prawa celnego.a nie dołącza się do wniosku o stosowanie procedury uproszczonej. więcej niż jeden wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Wniosek Osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poprzez uproszczone zgłoszenie celne. oraz ich numery PESEL. do którego jest składany wniosek. do wniosku należy dołączyć dodatkowo: a) opis miejsca (miejsc).2824). 146 . jak również udziela im niezbędnej pomocy. Pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w formie uproszczonego zgłoszenia celnego oraz poprzez wpis do rejestru 2. składa wniosek do dyrektora izby celnej. w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej jest skład celny. Nr 283 poz. powinny być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 2) zaświadczenie wydane przez właściwy dla wnioskodawcy urząd skarbowy o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa.1 akapit drugi WKC. w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej.14 WKC . składa wniosek do dyrektora izby celnej. iż: . w którym towary będą obejmowane procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej.2. w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. .numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. jeżeli miejscem. Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. które będą wykonywały czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. 3) oświadczenie wnioskodawcy. jego plan sytuacyjny oraz opis warunków. miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny na podstawie odrębnej decyzji. b) wykaz pozwalający na identyfikację osób. przy której złożono dokumenty. dokumenty wymienione w pkt 1-3 i 4a należy dołączyć tylko do jednego z wniosków. 2.2. magazyn czasowego składowania. W takim przypadku należy podać numer sprawy. na ich żądanie i w ewentualnie wyznaczonym terminie. to zgodnie z art. właściwej ze względu na urząd lub urzędy celne. a dane w nich zawarte są nadal aktualne.nie popełnił poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów. Dokumentów nie dołącza się do wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Do wniosku należy dołączyć: 1) dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej. każda osoba pośrednio lub bezpośrednio uczestnicząca w operacjach dokonywanych w ramach wymiany towarowej dostarcza organom celnym. Dokumentów.w stosunku do jego osoby nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe.192 ust. które mają zapewnić nienaruszalność i tożsamość towarów.76 ust. wysokość takiego zabezpieczenia powinna zostać ustalona na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdej chwili kwoty mogącego powstać długu celnego. wszystkie dokumenty i informacje. Zabezpieczenie Jeśli osoba zobligowana jest do złożenia zabezpieczeni generalnego na poczet zabezpieczenia długów celnych. a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego . Zgodnie z art.

pod warunkiem. chyba że upoważniony nadawca uzyskał zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia.dokonuje jedynie okazjonalnie zgłoszeń celnych. 2. Ponadto w przypadku wniosku o procedurę uproszczoną poprzez wpis do rejestru .dopuszczenia do obrotu.wymagane jest złożenie jednego zabezpieczenia generalnego.3. Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej może dotyczyć: 1) jednej z form procedur uproszczonych. a szczególnie kontroli a posteriori.Jeśli wnioskodawca spełnia warunki do uzyskania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.U. dyrektor izby celnej wzywa wnioskodawcę do złożenia zabezpieczenia generalnego w terminie 30 dni od doręczenia wezwania. .osoba posiadająca pozwolenie popełniła poważne naruszenie lub powtórnie naruszyła przepisy celne. w tym także odnoszących się do utrzymywania kwoty złożonego zabezpieczenia w wysokości pozwalającej na pokrycie w każdym czasie powstałego lub mogącego powstać długu celnego. Od złożenia zabezpieczenia generalnego uzależnione jest wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w procedurze: . Pozwolenie Dyrektor izby celnej udziela pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. w tym także w zakresie wykorzystania zabezpieczenia generalnego.tranzytu. Przepisy prawa wspólnotowego nie przewidują obligatoryjnego saldowania zabezpieczenia generalnego. nie dłużej jednak niż o 30 dni. tzn. o których mowa w art. Posiadacz pozwolenia jest zobowiązany do samokontroli. która: . 147 . dyrektor izby celnej może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia zabezpieczenia generalnego. Jeśli wnioskodawca posiada już wydane wcześniej przez organ celny pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego. przez organ celny. która jedynie okazjonalnie dokonuje zgłoszeń celnych. to wówczas wystarczającym jest przedłożenie organowi celnemu oryginału potwierdzenia złożenia zabezpieczenia generalnego.76 WKC. Pozwolenie może zostać cofnięte jeżeli: .2824) Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej wydaje się bezterminowo. ma obowiązek przestrzegać warunki ustalone w pozwoleniu. Organ celny udziela pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej zgłaszającemu pod warunkiem zagwarantowania skutecznej kontroli przestrzegania zakazów bądź ograniczeń regulujących objęcie towarów daną procedurą celną. że księgi rachunkowe osoby ubiegającej się o pozwolenie pozwalają organom celnym na dokonywanie skutecznej kontroli. Posiadacz pozwolenia ma obowiązek przestrzegać wszystkich warunków zawartych w pozwoleniu.popełniła poważne naruszenie lub powtórne naruszyła przepisy celne. W pozostałych przypadkach. zgodnie z obowiązującymi przepisami złożenie zabezpieczenia przy stosowaniu procedury uproszczonej jest fakultatywne. gdy wymieniona osoba działa na rzecz innej osoby. . Pozwolenia nie udziela się osobie składającej wniosek. W przypadku jednoczesnego wnioskowania o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej oraz odroczenie terminu płatności należności celnych . które może być również stosowane w procedurze uproszczonej.składu celnego typu D oraz . 2) jednej procedury celnej. Pozwolenia można nie udzielić również w przypadku. Na uzasadniony wniosek zainteresowanego. w tym także odnoszące się do utrzymywania na właściwym poziomie kwoty zabezpieczenia. 1. Nr 283 poz. 2. Organ celny jest zobowiązany kontrolować przestrzeganie przez osobę ustaleń zawartych w wydanym na jej rzecz pozwoleniu.

w których towary mogą być objęte procedurą celną w formie zgłoszenia uproszczonego. a jedną kopię zatrzymuje organ celny. Dyrektor izby celnej wyznacza w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej urząd lub urzędy celne spośród urzędów położonych na obszarze objętym jego właściwością miejscową.U. Na strukturę numeru pozwolenia (an17) na stosowanie procedury uproszczonej. w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych.9 WKC organy celne mogą zrezygnować z cofnięcia pozwolenia gdy: . który wydał to pozwolenie. której udzielono pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej staje się "osobą upoważnioną" i ma ona obowiązek niezwłocznie (w terminie 14 dni od zaistniałej zmiany) informować dyrektora izby celnej wydającego pozwolenie o każdej zmianie danych zawartych w dokumentach załączonych do wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Jednocześnie w przypadku procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru . Procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej mogą zostać objęte towary. . Oryginał pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej wydaje się zgłaszającemu. w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru.zm.urzędzie celnym do tego wyznaczonym zostać złożone zgłoszenie uzupełniające.warunki i tryb jego stosowania. których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków oraz towarów wyłączonych spod tej procedury (Dz.972 z późn. nie powodując przy tym istotnych konsekwencji dla właściwego działania procedury. Pozwolenia udziela się pod warunkiem zagwarantowania skutecznej kontroli przestrzegania zakazów i ograniczeń regulujących objęcie towarów daną procedurą celną.również numer pozwolenia na odroczenie terminu płatności. w przypadku wyrażenia zgody na zastąpienie karty 3 jednolitego dokumentu administracyjnego SAD w procedurze wywozu .: zasady zgłaszania towarów. trybu składania zabezpieczenia. w którym musi we właściwym . składają się kolejno następujące po sobie elementy: . dyrektor izby celnej wyznacza w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej urząd celny spośród urzędów położonych na obszarze objętym jego właściwością. trybu uiszczania należności.w ustaleniach należy podać szczegółowe informacje dotyczące m. Urzędy celne powinny zostać wyznaczone z uwzględnieniem przepisów dotyczących określenia urzędów celnych. w sprawie rodzajów towarów. terminu i trybu przekazywania powiadomień i potwierdzeń. Nr 97. w przypadku wydania pozwolenia na odroczenie terminu płatności .osoba na którą zostało ono wystawione zastosuje się do nałożonych na nią obowiązków w terminie wyznaczonym przez organ celny.w przypadku pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru.nie naruszając postanowień art. 148 . które muszą być w nim zawarte. którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych. lub .określa dane.uchybienie pozostało. poz.in. za wyjątkiem towarów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r.dokumentem handlowym lub administracyjnym .). Osoba.dokonywała jedynie okazjonalnie zgłoszeń celnych. numer miejsca uznanego na stosowanie procedury uproszczonej w przypadku odroczenia terminu płatności .rok wydania pozwolenia (n2) np. okresu rozliczeniowego i początku pierwszego okresu rozliczeniowego. Dla każdego miejsca. formy i zawartości zgłoszeń uzupełniających oraz terminu. W pozwoleniu powinno zostać określone: . momentu zwolnienia towaru.. kopie przesyła się do urzędu lub urzędów celnych wskazanych w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. rok 2004 należy wpisać "04".

wpis do rejestru T . a przeznaczony jest wyłącznie dla osób dokonujących zgłoszeń w formie standardowej . 04PL440000A2R0001 .powrotny wywóz.pozwolenie wydane osobie.uszlachetnianie czynne w systemie ceł zwrotnych. gdzie: U . C .w sytuacji. Kody informacji o osobie są następujące: 1 . któremu przydzielił on wyróżnik cyfrowy 0001 3. I .1. Dotyczy uproszczenia wyłącznie w sporadycznych przypadkach. gdy osoby te nie dysponują pełną dokumentacją w chwili składania zgłoszenia celnego..pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej (wpis do rejestru) w procedurze dopuszczenia do obrotu wydane dla agencji celnej przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.przetwarzanie pod kontrolą celną. F .tranzyt. G . która będzie stosowała procedurę uproszczoną we własnym imieniu.uszlachetnianie bierne.wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny) pozwoleń wydawanych przez daną izbę celną (n4). która wydała pozwolenie (n6).zgłoszenie uproszczone R . 2 . Procedury uproszczone w procedurze dopuszczenia do obrotu Procedura dopuszczenia do obrotu nadaje towarowi niewspólnotowemu status towaru wspólnotowego. B . K .kod (n1) wskazujący na formę procedury uproszczonej. . E .1 RWKC procedura zgłoszenia niekompletnego pozwala organom celnym na przyjęcie w 149 .kod izby celnej. Zgłoszenie zawsze następuje jednocześnie z przedstawieniem towaru.253 ust.dopuszczenie do obrotu.symbol PL (a2). Dopuszczenie towaru do obrotu wymaga zastosowania środków polityki handlowej.procedura składu celnego.odprawa czasowa. (art.uszlachetnianie czynne w systemie zawieszeń.wywóz. D . . dla której wydane zostało pozwolenie (n1). Zgodnie z art. spełnienia formalności wymaganych przy przywozie towarów jak również uregulowania opłat należnych celnych i podatkowych. Niekompletne zgłoszenie celne Ten rodzaj procedury uproszczonej nie wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia organu celnego. połączone w jeden dwuskładnikowy kod (an2). dla której wydane zostało pozwolenie (a1) oraz następujący po nim kod informacji o osobie. gdzie: Kody procedur celnych są następujące: A . która będzie dokonywała zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej jako przedstawiciel pośredni (w pozwoleniu jako uprawniony zawsze figuruje przedstawiciel pośredni).uproszczenia w procedurach tranzytowych . H .kod procedury celnej. .pozwolenie wydane na osobę.79 WKC) 3.

1 Wymagane dane Zgodnie z art.1. które są niezbędne dla identyfikacji towarów: 1) Jednolity Dokument Administracyjny SAD musi mieć wypełnione następujące pola: Pole nr SAD 1 (pierwsza część pola) 1 (druga część pola) 14 Określić zgłaszającego lub status jego przedstawiciela .5 Procedura celna . należy podać ich wartość celną. składający się z numeru NIP poprzedzonego symbolem PL W prawym dolnym rogu numer REGON osoby poprzedzony symbolem PL (14 znaków . 3. liczba i rodzaj Dodatkowo należy uiścić stosowne informacje zgodnie z pkt 3. którą organy celne mogą zaakceptować biorąc pod uwagę. elementy którymi dysponuje zgłaszający. Pole to należy wypełnić w części dotyczącej przynależności państwowej. numery kontenera. należy go dopełnić zerami) (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 21 Znaki i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę. co powinno pozwolić organom celnym na natychmiastowe i jednoznaczne określenie pozycji lub podpozycji Scalonej Nomenklatury tych towarów. w szczególności.towary powinny być wystarczająco dokładnie oznaczone. prowizoryczne wskazać wartości.jeśli osoba posiada REGON 9 .1. Opakowania i opis towaru. znaki i numery. Ponadto należy wpisać: Imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego lub przedstawiciela W prawym górnym rogu numer identyfikacyjny zgłaszającego lub przedstawiciela.1.5 Miejsce i data.znakowy. do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów.1. nie zawierającego wszystkich wymaganych danych lub zgłoszenia. nazwisko zgłaszającego lub przedstawiciela (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Dane. które powinny być w nim zawarte Pole kodowe(Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Należy wpisać kod B 150 .254 RWKC.przed pełnym nazwiskiem należy wpisać odpowiedni kod (zgodnie z instrukcją).jeśli chodzi o towary podlegające należnościom ad valorem. aby zgłoszenie celne do procedury dopuszczenia do wolnego obrotu mogło zostać przyjęte przez organ celny musi zawierać przynajmniej te dane.2 Obliczanie opłat Wypełnić zgodnie z pkt 3. gdy okaże się iż zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować takiej wartości. lub. .podać kod procedury (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Deklaracja skrócona / poprzedni dokument (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Dodatkowe informacje/ załączone dokumenty Wypełnić zgodnie z pkt 3.należycie uzasadnionych przypadkach zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu. 31 37 40 44 47 54 2) Ponadto .

1. Ponadto w Polu 47 dokonuje stosownych obliczeń. 3.2 Wymagane dokumenty Zgodnie z art. Nie może on być przedłużony.1. 23. dodatkowy termin na przedłożenie tego dokumentu. jak również dla ustalenia zabezpieczenia od złożenia którego może być uzależnione zwolnienie towarów. Brakujące dokumenty. i pod warunkiem że organy celne mają powody by wierzyć. Jeżeli w chwili składania zgłoszenia celnego osoba dysponuje również dokumentami umożliwiającymi wypełnienie innych pól dokumentu SAD . od nowego wiersza. może zażądać złożenia zabezpieczenia pokrywającego różnicę między kwotą należności obliczoną na podstawie 151 . o ile dysponuje niezbędnymi danymi. że zapewniono władze celne (w formie pisemnego oświadczenia).1. o ile nie ma ponadto jakichkolwiek innych przeszkód. które nie zawiera jednego lub kilku dokumentów koniecznych do dopuszczenia do wolnego obrotu. Wpisanie w Polu 44 dokumentu brakującego jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia.1.3 Termin na przekazanie brakujących danych i dokumentów Termin udzielony przez organy celne zgłaszającemu na przekazanie danych lub dokumentów brakujących przy przyjmowaniu zgłoszenia celnego nie może przekraczać miesiąca licząc od dnia jego przyjęcia. W drodze odstępstwa zgłoszenie. Do zgłoszenia celnego muszą być dołączone przynajmniej te dokumenty. może zostać przyjęte pod warunkiem.255 RWKC organy celne.255 ust. 3. może zostać udzielony. że towary których dotyczy zgłoszenie niekompletne mogą korzystać z takiej obniżonej lub zerowej stawki należności. 47. gdzie XXXX oznacza wartość prowizoryczną wyrażoną w pełnych złotych polskich. o ile uważa. iż: a) odpowiedni dokument istnieje i nie utracił ważności. że łącznie spełnione są przesłanki.4 Zwolnienie towarów Zgodnie z art. W przypadku towarów podlegających należnościom ad valorem zgłaszający. mogą przyjąć mimo braku pewnych koniecznych dokumentów zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu. wpisuje się w Polu 44. że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona. 43.257 RWKC organ celny. gdy zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować wartości celnej towarów. bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych. może wypełnić Pola 12. na które zgłaszający nie miał wpływu. Termin ten nie może przekraczać czterech miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia.5 Należności W przypadku. powinien w Polu 31 podać prowizoryczną wartość celną towarów..zobowiązana jest do ich wypełnienia. Osoba realizująca tę formę procedury uproszczonej powinna dysponować danymi ujętymi w brakujących dokumentach z uwagi na konieczność wykorzystywania ich w składanym zgłoszeniu celnym. 3. 22 (w zakresie waluty). Jeśli chodzi o dokument. 3.1 RWKC przyjęcie przez organy celne zgłoszenia niekompletnego nie może spowodować nie zwolnienia lub opóźnienia zwolnienia towarów będących przedmiotem tego zgłoszenia. Stosownie do postanowień art. b) dokument nie został dołączony do zgłoszenia ze względów.257 ust. na prośbę zgłaszającego.2 RWKC. 44. przyjmując za podstawę prowizoryczną wartość celną podaną przez siebie w polu 31. c) jakiekolwiek opóźnienie przyjęcia zgłoszenia uniemożliwiłoby dopuszczenie odnośnych towarów do obrotu lub spowodowałoby objęcie towarów wyższą stawką celną. lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym. o których mowa w art. na wniosek zgłaszającego. 46. których przedłożenie jest niezbędne dla dopuszczenia towaru do obrotu. od przedłożenia którego uzależnione jest zastosowanie obniżonej lub zerowej stawki należności przywozowych.należy podać wszystkie inne elementy niezbędne dla identyfikacji towarów i zastosowania przepisów regulujących ich dopuszczenie do wolnego obrotu. poprzez wpisanie kodu "WP-XXXX".

które pokryje ewentualną różnicę między kwotą zadeklarowaną a kwotą.257 ust.1.857 i 858 RWKC. gdy w wyznaczonym terminie zgłaszający nie przedstawi zgłoszenia uzupełniającego. Jeżeli późniejsze dostarczenie brakujących przy zgłoszeniu celnym danych lub dokumentu może mieć wpływ na zastosowaną w tym zgłoszeniu stawkę celną to organ celny: . Ustaloną kwotę zabezpieczenia wpisuje w Polu J w następujący sposób "Zabezpieczenie=XXXX". podwyższona kwota wartości celnej prowizorycznej. gdy deklarowana w zgłoszeniu niekompletnym wysokość należności przywozowych uzależniona jest od brakującego w chwili składania zgłoszenia dokumentu niezbędnego do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki celnej . (art. gdzie XXXX kwota zabezpieczenia.5 RWKC tzn.żąda. iż zgłaszający złożył zabezpieczenie. złożenia zabezpieczenia. W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod "X".5 RWKC mają analogiczne zastosowanie. w sytuacjach innych niż podanie przez zgłaszającego wartości prowizorycznej (np.przystępuje bezzwłocznie do zaksięgowania kwoty należności obliczonej na podstawie zadeklarowanej wartości. iż zażądał on natychmiastowego zaksięgowania podwyższonych należności. której towary mogą w ostateczności podlegać. złożenia zabezpieczenia. W Polu J złożonego zgłoszenia niekompletnego funkcjonariusz celny wyznacza termin do 1 miesiąca (w systemie DDMMRR) złożenia zgłoszenia uzupełniającego. Datą dla ustalenia ewentualnych należności i zastosowania innych przepisów regulujących dopuszczenie do obrotu jest 152 .gdzie kwota zabezpieczenia to różnica pomiędzy kwotą należności obliczoną w Polu 47 z zastosowaniem stawki obniżonej lub zerowej a kwotą należności wyliczoną w Polu J według stawki konwencyjnej). oraz przyjmując tą nową podwyższoną kwotę za podstawę. o której mowa w art. w uzasadnionych przypadkach złożenia zabezpieczenia.tak więc obecność w Polu E adnotacji "Zabezpieczenie=XXXX" wskazuje.6 Zgłoszenie uzupełniające Do każdego zgłoszenia niekompletnego należy przedłożyć zgłoszenie uzupełniające. Jeżeli w momencie składania zgłoszenia osoba podaje jedynie prowizoryczną wartość towarów to organ celny: . zgłaszający może w miejsce złożenia zabezpieczenia. że podana wartość celna prowizoryczna jest zaniżona. Ww. . Nie naruszając zmian mogących nastąpić w okresie późniejszym. Zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać wszystkie elementy wymagane dla zgłoszenia standardowego (zgodnie z Częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD). czyni adnotację "Korekta WP = XXX". Jeżeli późniejsze dostarczenie brakujących przy zgłoszeniu celnym danych lub dokumentu może spowodować zastosowanie całkowitego zwolnienia z należności celnych to organ celny: . gdzie XXX nowa. funkcjonariusz celny określa kwotę wymaganego zabezpieczenia kwoty długu celnego w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy łączną kwotą opłat wskazaną w Polu 47 przez zgłaszającego a łączną kwotą opłat z Pola J.przystępuje bezzwłocznie do zaksięgowania kwoty należności obliczonej wg obniżonej stawki. którą mogą zostać obciążone towary. o tym. gdy stwierdzi. zasady ustalania kwoty zabezpieczenia oraz reguły postępowania w przypadku stosowania art. podaje wysokość wskazanych w zgłoszeniu typów opłat. . które pokryje ewentualną różnicę między zastosowanym zwolnieniem od cła a kwotą należności obliczoną przy zastosowaniu zwykłej stawki. oraz. 3.wartości celnej prowizorycznej a kwotą.żąda. natomiast jej brak świadczy. Jeżeli natomiast zachodzi sytuacja. które pokryje ewentualną różnicę między zastosowaną obniżoną stawką a kwotą należności obliczoną przy zastosowaniu zwykłej stawki. zgłaszający żąda natychmiastowego zaksięgowania podwyższonych należności (nie chce składać zabezpieczenia).257 ust. złożone zabezpieczenie zaliczane jest na poczet należności. Jeżeli zgłaszający chce złożyć zabezpieczenie.żąda. funkcjonariusz celny nie nanosi w Polu J adnotacji "Zabezpieczenie=XXXX" . którą mogą zostać faktycznie obciążone towary.257 RWKC) Odnośnie złożenia zabezpieczenia obowiązują art.189 do 200 WKC oraz art. żądać natychmiastowego zaksięgowania kwoty należności. szczególnie w wyniku ostatecznego ustalenia wartości celnej. W przypadku.

Pole to należy wypełnić w części dotyczącej przynależności państwowej. Aby móc stosować procedurę uproszczoną w formie uproszczonego zgłoszenia celnego należy złożyć do organu celnego pisemny wniosek zawierający wszystkie elementy niezbędne do uzyskania pozwolenia . 31 Opakowania i opis towaru. Osoba upoważniona zobowiązana jest do wypełnienia następujących pól na dokumencie SAD składającym się z kart 6.data przyjęcia zgłoszenia niekompletnego.przed pełnym nazwiskiem należy wpisać odpowiedni kod (zgodnie z instrukcją).zgłoszenia niekompletnego sporządzonego na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD.2 RWKC zgłoszenie uproszczone może mieć formę: . poz.260 ust. znaki i numery.2 RWKC procedura zgłoszenia uproszczonego pozwala na umieszczanie towarów pod procedurą celną po przedstawieniu zgłoszenia uproszczonego z późniejszym przedstawieniem zgłoszenia uzupełniającego.2.260 ust. 3. Zgodnie z art.2.U.Nr 283. należy go dopełnić zerami) (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 21 Znaki i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę. 3.1 Niekompletne zgłoszenie na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD. numery kontenera. W sytuacji. 7 i 8: Pole nr SAD 1 (pierwsza część pola) 1 (druga część pola) 14 Określić zgłaszającego lub status jego przedstawiciela .253 ust. Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej wydaje się zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych. Zgłoszenie uproszczone musi zawierać przynajmniej dane niezbędne dla identyfikacji towarów.2 tiret pierwsze RWKC stosuje się jednolity dokument administracyjny SAD.zgłoszenia uproszczonego lub wpisu do rejestru. które powinny zostać do niego załączone określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. Ponadto należy wpisać: Imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego lub przedstawiciela W prawym górnym rogu numer identyfikacyjny zgłaszającego lub przedstawiciela. Zgodnie z art. . Uproszczone zgłoszenie celne W przypadku stosowania uproszczonego zgłoszenia celnego konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia. gdy zgłaszający składa niekompletne zgłoszenia celne powinien zostać poinformowany o możliwości stosowania innych procedur uproszczonych .wzór wniosku oraz dokumenty. które powinny być w nim zawarte Pole kodowe (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Należy wpisać kod C 153 .innego dokumentu administracyjnego lub handlowego wraz z wnioskiem o dopuszczenie towaru do obrotu.2824). liczba i rodzaj Dane. Zgłoszenie celne zawsze następuje jednocześnie z przedstawieniem towaru.znakowy. Jako uproszczone zgłoszenia celne zgodnie z art. składający się z numeru NIP poprzedzonego symbolem PL W prawym dolnym rogu numer REGON osoby poprzedzony symbolem PL (14 znaków .jeśli osoba posiada REGON 9 .

których przedłożenie jest niezbędne dla dopuszczenia towarów do obrotu. które nie zawiera jednego lub kilku dokumentów koniecznych do dopuszczenia do wolnego obrotu. może zostać przyjęte pod warunkiem. Do zgłoszenia celnego muszą być dołączone przynajmniej te dokumenty. Organ celny może przyjąć zgłoszenie. że łącznie spełnione są przesłanki. na które zgłaszający nie miał wpływu. w szczególności. 46. W przypadku towarów podlegających należnościom ad valorem zgłaszający. prowizoryczne wskazanie wartości.wszystkie inne elementy niezbędne dla identyfikacji towarów i zastosowania przepisów regulujących ich dopuszczenie do wolnego obrotu.jeśli chodzi o towary podlegające należnościom ad walorem. 3. 47. o których mowa w art. iż: a) odpowiedni dokument istnieje i nie utracił ważności. może wypełnić Pola 12. że zapewniono władze celne. . nazwisko zgłaszającego lub przedstawiciela 154 .2 Miejsce i data. 43. Do zgłoszenia niekompletnego powinny zostać załączone dokumenty.towary powinny być wystarczająco dokładnie oznaczone.2 RWKC. W drodze odstępstwa zgłoszenie. gdy okaże się iż zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować takiej wartości.255 RWKC organy celne. W przypadku.2. na prośbę zgłaszającego.255 ust. Brakujące dokumenty.2.podać kod procedury (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Deklaracja skrócona / poprzedni dokument (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Dodatkowe informacje/ załączone dokumenty/ świadectwa i pozwolenia Wypełnić zgodnie z pkt 3. od nowego wiersza. do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów. jak również dla ustalenia zabezpieczenia od złożenia którego może być uzależnione zwolnienie towarów. b) dokument nie został dołączony do zgłoszenia ze względów. gdzie XXXX oznacza wartość celną Procedura celna . .2.2 Wymagane dokumenty Zgodnie z art.2 37 40 44 47 54 Ponadto . o ile dysponuje niezbędnymi danymi. 23.(Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Dodatkowo należy uiścić stosowne informacje zgodnie z pkt 3. mogą przyjąć mimo braku pewnych koniecznych dokumentów zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do wolnego obrotu.2.2 Obliczanie opłat Wypełnić zgodnie z pkt 3. których przedłożenie jest niezbędne dla dopuszczenia towaru do wolnego obrotu. wpisuje się w Polu 44.zobowiązana jest do ich wypełnienia. Jeżeli w chwili składania zgłoszenie celnego osoba dysponuje dokumentami umożliwiającymi wypełnienie również innych pól dokumentu SAD . poprzez wpisanie kodu "WP-XXXX". którą organy celne mogą zaakceptować biorąc pod uwagę. ich wartość celną. lub. Wpisanie w Polu 44 dokumentu brakującego jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia. lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym. powinien w Polu 31 podać prowizoryczną wartość celną towarów. gdy zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować wartości celnej towarów. 44. co powinno pozwolić organom celnym na natychmiastowe i jednoznaczne określenie pozycji lub podpozycji Scalonej Nomenklatury tych towarów. 22 (w zakresie waluty). elementy którymi dysponuje zgłaszający. bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych. c) jakiekolwiek opóźnienie przyjęcia zgłoszenia uniemożliwiłoby dopuszczenie odnośnych towarów do wolnego obrotu lub spowodowałoby objęcie towarów wyższą stawką celną.

2) każdy inny dokument niezbędny dla zastosowania przepisów regulujących dopuszczenie towarów do obrotu. Ponadto zgłaszający w Polu 47 dokonuje stosownych obliczeń. Ww.5 Zgłoszenie uzupełniające Jako okres rozliczeniowy stosowania procedury uproszczonej należy wyznaczyć miesiąc kalendarzowy (od 1 do ostatniego dnia miesiąca).260 ust. gdy stwierdzi. Zabezpieczenie ustala się w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy łączną kwotą opłat wskazaną w Polu 47 przez zgłaszającego a łączną kwotą opłat z Pola J. przyjmując tę nową podwyższoną kwotę za podstawę. 3.3 Złożenie dokumentu handlowego lub administracyjnego wraz z wnioskiem o objęcie towarów daną procedurą Jako uproszczone zgłoszenia celne zgodnie z art. podaje wysokość wskazanych w zgłoszeniu typów opłat.U. gdy deklarowana w zgłoszeniu niekompletnym wysokość należności przywozowych uzależniona jest od brakującego w chwili składania zgłoszenia dokumentu niezbędnego do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki celnej . numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej oraz osoba. Wniosek o objęcie towarów procedurą stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. przyjmując za podstawę wartość celną prowizoryczną podaną przez siebie w Polu 31.178 RWKC. Do dokumentów handlowych lub administracyjnych złożonych wraz z wnioskiem o objęcie towarów procedura celną należy dołączyć: 1) deklarację wartości celnej . że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona. W przypadku uzyskania pozwolenia na odroczenie terminu płatności. że podana wartość celna prowizoryczna jest zaniżona. Na przedniej stronie dokumentu handlowego lub administracyjnego w widocznym miejscu powinien być wpisany.257 RWKC organ celny.4 Należności Należności powinny zostać uregulowane w terminie 10 dni od dnia przyjęcia uproszczonego zgłoszenia celnego. którą mogą zostać obciążone towary. o ile uważa. Dokumenty handlowe lub administracyjne złożone wraz z wnioskiem o objęcie towarów procedurą celną wraz z dokumentami. zasady ustalania kwoty zabezpieczenia mają analogiczne zastosowanie. należności celne powinny zostać uregulowane do 16 dnia miesiąca po końcu okresu rozliczeniowego (zgodnie z trybem określonym w pozwoleniu).gdzie kwota zabezpieczenia to różnica pomiędzy kwotą należności obliczoną w Polu 47 z zastosowaniem stawki obniżonej lub zerowej a kwotą należności wyliczoną w Polu J według stawki konwencyjnej). W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod "Y".2.2. Stosownie do postanowień art. Do każdego zgłoszenia niekompletnego należy przedłożyć zgłoszenie uzupełniające. podwyższona kwota wartości celnej prowizorycznej oraz. poz. gdzie XXXX kwota zabezpieczenia.2824). Nr 283. 3. o których mowa powyżej stanowią komplet zgłoszenia. W Polu J złożonego zgłoszenia niekompletnego funkcjonariusz celny.2. czyni adnotację "Korekta WP = XXXX" gdzie XXXX nowa.prowizoryczną wyrażoną w pełnych złotych polskich. Zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać wszystkie elementy wymagane dla zgłoszenia kompletnego (patrz Część II pkt C Instrukcji wypełniania i 155 .2 tiret drugie RWKC dopuszcza się jedynie dokumenty handlowe lub administracyjne zawierające wszystkie niezbędne dane (co najmniej takie dane jakie są wymagane w niekompletnym zgłoszeniu celne na formularzu SAD). Osoba upoważniona powinna złożyć zgłoszenie celne uzupełniające nie później niż trzeciego dnia miesiąca po upływie okresu rozliczeniowego. Ustaloną kwotę zabezpieczenia funkcjonariusz celny wpisuje w Polu J w następujący sposób "Zabezpieczenie=XXXX". w sytuacjach innych niż podanie przez zgłaszającego wartości prowizorycznej (np. może zażądać złożenia zabezpieczenia pokrywającego różnicę między kwotą należności obliczoną na podstawie wartości prowizorycznej a kwotą.jeżeli jest wymagana na podstawie art. 3. której udzielono pozwolenia.

wzór wniosku oraz dokumenty. Wpis towarów do rejestru Procedura uproszczona poprzez wpis towarów do rejestru powala na umieszczenie towarów pod procedurą celną w miejscu uznanym przez organ celny.264 RWKC.1 Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru może zostać wydane dla towarów. W takim przypadku zgłaszający zwolniony jest z obowiązku przedstawiania towarów w urzędzie celnym (art. numer pozwolenia na przywóz towarów udzielonego w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą*.3. Powiadomienia w procedurach przywozowych powinno zawierać: 1. Pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru można udzielić z zachowaniem warunków określonych w art."dopuszczono do obrotu poza godzinami pracy urzędu" b) w przypadku zwolnienia z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomień o przybyciu towarów "dopuszczono do obrotu" c) w przypadku objęcia towarów procedurą składu celnego poza godzinami pracy urzędu celnego . numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.1 lit. 3.3 RWKC). wskazanie urzędu do którego jest kierowane. .263 tiret pierwsze i trzecie RWKC).3. 5.263 tiret drugie RWKC).c) WKC. 3.stosowania dokumentu SAD)."objęto procedurą 156 .uprzednio umieszczonych pod gospodarczą procedurą celną. Nie przewiduje się możliwości rezygnacji z przedkładania uzupełniających zgłoszeń celnych w sytuacji określonej w art. o ile zezwalają na to obowiązujące przepisy (art. osoba upoważniona powinna niezwłocznie przekazać powiadomienie do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. 3. Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru udziela się zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych. . o ile zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie zezwolono na przedstawienie towarów organom celnym poza urzędem celnym (art. w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej.76 ust. 4.po zrealizowaniu procedury tranzytu. numer i datę powiadomienia. właściwego dla miejsca."powiadomienie przed przybyciem towaru" .253 ust.263 tiret czwarte RWKC).262 ust. 3.2 RWKC. które przedstawione są organom celnym w innym miejscu niż urząd celny: . informacje**: .które zostały wprowadzone na obszar celny Wspólnoty z zastosowaniem zwolnienia z obowiązku przedstawiania ich organom celnym (art.zbiorcze powiadomienie a) w przypadku dopuszczenia do obrotu poza godzinami pracy urzędu celnego . 2. które powinny zostać do niego załączone określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych.2 Powiadomienie W celu objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu z zastosowaniem procedury uproszczonej.3. art. Aby móc stosować procedurę uproszczoną poprzez wpis do rejestru należy złożyć do organu celnego pisemny wniosek zawierający wszystkie elementy niezbędne do uzyskania pozwolenia .

masa netto towaru*. cechy identyfikacyjne dokumentów bez przedłożenia których nie jest możliwe wprowadzenie towarów na obszar celny wspólnoty (np.składu celnego poza godzinami pracy urzędu celnego"." 6. zwolnieniu towaru lub zatrzymaniu towaru do kontroli na adres e-mail podmiotu. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres osoby. imię i nazwisko osoby. a także w miarę możliwości powinna istnieć możliwość przesyłania przez podmioty powiadomień w formie elektronicznej na udostępniony w placówkach obsługujących procedury uproszczone adres e-mail. Jednakże podstawową formą przesyłania powiadomień powinna być forma elektroniczna w systemie CELINA (w formacie XML).. dane dotyczące środka transportu/środków transportu oraz rodzaj i numer/numery dokumentu tranzytowego jeżeli towar jest rozładowywany /został rozładowany z tego środka. liczba opakowań. 7. 14. 18. W przypadku problemów przy realizacji procedury uproszczonej z wykorzystaniem strony internetowej "CelinaOpus" (awaria systemu. numer poprzedniego dokumentu (może to być numer z systemu CELINA.. Przy mailowej obsłudze powiadomień urzędy celne każdorazowo powinny przesyłać informację nt. procedura celna. 157 . statusu obsługi tj. Powiadomienie należy przekazać do urzędu celnego co najmniej na dwie godziny przed końcem pracy urzędu. 20. z systemu NCTS lub numery innych dokumentów). 19. gdy dotyczy powiadomień określonych w pkt 5. na rzecz której działa osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej (przedstawicielstwo pośrednie). która zdejmować będzie/zdjęła zamknięcia celne.wypełnić w przypadku zbiorczych powiadomień . kod kraju pochodzenia*. Powiadomienie powinno zostać przekazane z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych. osobiście lub telefaksem. o ile w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej nie został wskazany krótszy termin. ** .należy wypełnić wyłącznie w przypadku pozwoleń w ramach administrowania obrotem towarami z zagranicą. 23. świadectwo fitosanitarne). numer miejsca. określenie wartości celnej towarów lub wartości towarów. 15. 9. 8. Jeżeli osoba upoważniona jest jednocześnie upoważnionym odbiorcą towarów przewożonych w ramach procedury tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR. 12. w sytuacji. do urzędu celnego powinno zostać przekazane jedno powiadomienie zawierające dodatkowo wymagane dane do zakończenia procedury tranzytu. *** . 11. 21. 17. kod CN towaru*. Podmiotowi po ustaniu problemów ze stroną "CelinaOpus" ukaże się informacja o nadanym numerze i zwolnieniu towaru.ilość i znaki. informacje o nadanym numerze. dane osoby upoważnionej. imię i nazwisko osoby sporządzającej powiadomienie. . w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. bez nadawania im statusu towarów składowanych czasowo. d) w przypadku wyprowadzenia ze składu celnego towarów w danym dniu i objęciu daną procedurą celną "wyprowadzono ze składu celnego i objęto procedurą . w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. numery i daty wpisów do rejestru***.wypełnić. zamknięcia celne . 10. 16. określenie towaru z uwzględnieniem ilości i masy (masa brutto). Podobne postępowanie należy przyjąć w przypadku zatrzymania towaru do kontroli. 22. powiadomienia powinny być przyjmowane w formie faxowej (zgodnie z procedurą awaryjną). informacja o kontenerach. 13. * . albo procedury realizowanej transportem kolejowym i towary dostarczone do miejsca..

3. dokonane zostało niedługo przed przybyciem towarów do miejsca wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. jednak nie później niż w ciągu dwóch godzin od otrzymania powiadomienia potwierdzenie jego otrzymania. może ustalić krótszy czas na przekazywanie potwierdzenia. 2. .zezwolić. b) jeżeli przed dopuszczeniem do wolnego obrotu towary były składowane czasowo: . 158 .b) RWKC). . 2) rozstrzygnięcie o zatrzymaniu towarów w miejscu.dokonać wpisu towarów do rejestru.dokonać wpisu towarów do rejestru.3 Potwierdzenie Organ celny przekazuje osobie upoważnionej niezwłocznie. 3.2 lit. (zgodnie z art. 3. W przypadku posiadania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru po procedurze tranzytu. Brak potwierdzenia w ww.266 ust. aby powiadomienie urzędu celnego nastąpiło już po wpisaniu towarów do rejestru oraz ich zwolnieniu (zgodnie z art.a) RWKC).3. o którym mowa powyżej.b) RWKC). W przypadku posiadania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru dla towarów uprzednio umieszczonych pod gospodarczą procedurą celną: . nie jest konieczne w przypadku towarów wcześniej umieszczonych pod procedurą składu celnego w składzie typu D.dla celów uzyskania zwolnienia towarów powiadomić organy celne o zamiarze dopuszczenia towarów do wolnego obrotu. właściwy urząd celny po konsultacji z podmiotem powinien anulować jedno z nich. w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej do chwili przeprowadzenia kontroli celnej.dokonać wpisu towarów do rejestru.dla celów uzyskania zwolnienia towarów powiadomić organy celne o zamiarze dopuszczenia towarów do wolnego obrotu. 3.266 ust.3. W pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej dyrektor izby celnej wydający pozwolenie.zwolnić osobę upoważnioną z każdorazowego przesyłania powiadomienia o przybyciu towarów do miejsca stosowania procedury uproszczonej (zgodnie z art. w formie i w sposób przez nie określony i . albo zgodę na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczonej.W przypadku podwójnego zarejestrowania powiadomienia (wysłanego faxem lub e-mailem oraz wprowadzonego poprzez aplikację "CelinaOpus"). Od momentu dokonania wpisu w rejestrze osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej zobowiązana jest przechowywać do dyspozycji organów celnych wszystkie dokumenty od przedstawienia których uzależnione jest w danym przypadku stosowanie przepisów regulujących dopuszczenie do obrotu. której wydano pozwolenie jest zobowiązana do: a) jeżeli towary są dopuszczane do wolnego obrotu. w formie i w sposób przez nie określony i . w formie i w sposób przez nie określony i .dla celów uzyskania zwolnienia towarów powiadomić o tym przybyciu władze celne.zezwolić aby powiadomienie.4 Obowiązki osoby upoważnionej 1. mogą: . o ile zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie zezwolono na przedstawienie towarów organom celnym poza urzędem celnym osoba. Zwolnienie towarów następuje z chwilą dokonania wpisu do rejestru.266 ust.2 lit. po ich przybyciu do wyznaczonych miejsc: . Powiadomienie. że nie będzie miało to wpływu na kontrolę właściwego przebiegu operacji.2 lit.5 Dalsze ułatwienia Organy celne pod warunkiem. terminie jest równoznaczny ze zgodą organu celnego na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczonej. Potwierdzenie powinno zawierać: 1) numer i datę potwierdzenia.

972 z późn. albo .2 lit a) pozwolenia na ww. 159 . w zależności od rozstrzygnięcia w potwierdzeniu po dostarczeniu towarów do miejsca stosowania procedury uproszczonej: . czy rodzaj. wpis towarów do rejestru zainteresowanego jest równoznaczny z ich zwolnieniem. w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej do chwili przeprowadzenia kontroli celnej.266 ust.) procedury uproszczonej. o ile zaistnieje taka potrzeba. W uzasadnionych wypadkach dyrektor izby celnej może określić inny termin przekazywania dokumentów. zwolnić osobę upoważnioną z obowiązku powiadomienia właściwych służb celnych o każdym przybyciu towarów. Osoba może wystąpić z wnioskiem do dyrektora izby celnej właściwej ze względu na miejsce stosowania procedury uproszczonej o możliwość dokonywania zgłoszeń celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu poza godzinami pracy urzędu celnego. albo zgodę na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczonej.poinformować właściwy urząd celny o dostarczeniu towarów do miejsca w celu przeprowadzenia kontroli. których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków oraz towarów wyłączonych spod tej procedury (Dz. Protokół rozbieżności powinien zostać przekazany do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej.b) RWKC dyrektor izby celnej może wyrazić zgodę w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. na podstawie których stwierdzono rozbieżności. ułatwienie można udzielić dla towarów objętych procedurą tranzytu. pod warunkiem że dostarczy ona tym służbom wszelkich informacji. W przypadku stwierdzenia rozbieżności osoba upoważniona sporządza protokół rozbieżności. dokonania badania towarów. 62. 61. określając warunki i tryb postępowania. W takim przypadku. osoba upoważniona powinna sprawdzić.2 lit.a) Powiadomienie przed przybyciem towarów do miejsca wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. organ celny w potwierdzeniu rozstrzyga o zatrzymaniu towarów w miejscu. nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towarów do miejsca.dokonać wpisu do rejestru i dopuścić towary do obrotu. wraz z dokumentami. które uznają one za niezbędne w celu. Późniejsze powiadomienie o wpisie towarów do rejestrów Zgodnie z art. w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej.U.266 ust.w dziale 57. Kserokopia protokołu rozbieżności stanowi załącznik do rejestru. Zgodnie z art.1 lit. składowanych czasowo lub objętych gospodarczą procedurą celną. ● ● po nadejściu towarów do miejsca stosowania procedury uproszczonej. towarów określonych w: 1) sekcji XI Wspólnej Taryfy Celnej .c Wspólnotowego Kodeksu Celnego. o której mowa w art. dyrektor izby celnej może w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej zezwolić na korzystanie z takiego ułatwienia. zawierające wszystkie wymagane elementy. wraz z adnotacją "Powiadomienie przed przybyciem towaru". Zgodnie z § 7 ust.76 ust. ułatwienie. Dyrektor izby celnej może wyrazić zgodę na określonych w pozwoleniu warunkach na obejmowanie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu poprzez wpis do rejestru poza godzinami pracy urzędu celnego. poz. W przypadku uzyskania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru poza godzinami pracy urzędu celnego. jest zobowiązana: ● ● przesłać do właściwego urzędu celnego powiadomienie. poza godzinami pracy urzędu celnego. stan i ilość zgadzają się z danymi zawartymi w dokumentach towarzyszących (zgodność dostarczonych towarów z danymi zawartymi w dokumentach). Nr 97. Stosowanie procedury uproszczonej poza godzinami pracy urzędu celnego. po przybyciu towarów do miejsca uznanego na stosowanie procedury uproszczonej osoba upoważniona wpisuje je do rejestru. aby w niektórych szczególnych okolicznościach uzasadnionych rodzajem danego towaru i przyśpieszonym tempem operacji. Osoba upoważniona posiadająca zgodę na ww. w sprawie rodzajów towarów.zm. nie stosuje się również przy objęciu. Jeżeli osoba wystąpi z wnioskiem o możliwość wysyłania powiadomienia przed przybyciem towaru.

8473 i w dziale 85 w pozycjach 8510. . .2505.glinka do produkcji płytek ceramicznych .węgiel brunatny .poz. .2516. W takiej sytuacji do wniosku należy dołączyć wykaz towarów wraz z ich kodami CN. Dyrektor izby celnej w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej określa (w zależności od ilości dokonywanych przez osobę upoważnioną operacji dopuszczenia towarów do obrotu) terminy w których osoba upoważniona zobowiązana jest przesyłać zbiorcze powiadomienia o dokonanych wpisach do rejestru (np.poz. . żużel i popiół . 8516 8525.wapń .7202. raz w tygodniu. azot . .siarka płynna . .CN 2804 40 00.towarów masowych. . .poz. . 8527-8529.dział 72 i 73 (przy ilości do 500 kg).wapno poz.rudy metali.węgiel kamienny . 2508.piasek . Wpis towarów do rejestru jest równoznaczny ze zwolnieniem towarów. że nie będą ciążyły na tych wyrobach opłaty dodatkowe w związku z przywozem niektórych wyrobów stalowych .CN 2530 10 10.poz.w dziale 84 w pozycjach 8471. .dział 26.wyroby granitowe (kostka.perlit . Pozwolenie może zostać wydane dla następującego katalogu towarów masowych: .żelazostopy . krawężniki) .2702.cement .granit . .poz.CN 2804 30 00.2507. Zbiorcze powiadomienie powinno zawierać informacje określone w pkt 3. Pozwolenie może zostać wydane dla: . Pierwszego dnia roboczego po dokonaniu wpisu do rejestru należy przesłać do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu zbiorcze powiadomienie o dokonanych wpisach.2707 10 .benzol . . .poz. zastrzeżeniem.poz.2) sekcji XVI Wspólnej Taryfy Celnej .CN 2915 32 00.2517 10.towarów transportowanych rurociągami.CN 2805 12 00.3.drewno . gazociągami i liniami energetycznymi.).CN-6801 00 00. tlen . .dział 44. .octan winylu . 160 . .nawozy rolnicze przewożone luzem .masy ogniotrwałe (stosowane w hutnictwie) .gazy szlachetne: hel .CN 2804 29 10.poz.CN 3824 90 70.żwir poz.2701. . .2 b) Zwolnienie z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomienia o przybyciu towarów do miejsca stosowania procedury uproszczonej Osoba może wystąpić z wnioskiem do dyrektora izby celnej właściwej ze względu na miejsce dokonywania czynności wynikających ze stosowania procedury uproszczonej o możliwość zwolnienia z każdorazowego przesyłania powiadomienia o przybyciu towarów do miejsca stosowania procedury uproszczonej.2523 . 8542.poz. które będą obejmowane procedurą dopuszczenia do obrotu poprzez wpis do rejestru.2503 lub 2802. .dział 31.2522.wyroby stalowe.

oraz między przesłanianym powiadomieniem a otrzymanym potwierdzeniem /CELINA/). iż jednocześnie zamykana jest procedura tranzytu.informuje o tym.3. w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. sposób prowadzenia rejestru oraz miejsce jego przechowywania. Wpis do rejestru (zwolnienie towarów do procedury dopuszczenia do obrotu) może zostać dokonany dopiero z chwilą otrzymania komunikatu: "Zawiadomienie o zwolnieniu towaru z tranzytu" /NCTS/. 3. 10) elementy podstawy opodatkowania. 3) numer i datę powiadomienia.in. Jeżeli w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej określone zostało więcej niż jedno miejsce stosowania procedury uproszczonej. 2) numer i rodzaj dokumentu tranzytowego.2 Szczególne przypadki postępowania: Zakończenie procedury tranzytu (w systemie NCTS) i dopuszczenie do obrotu (w systemie CELINA) Do czasu utworzenia interfejsu pomiędzy systemem CELINA a NCTS w przypadku towarów dostarczonych do miejsca uznanego pod procedurą tranzytu (NCTS). można przyjąć następujący tryb postępowania: Osoba upoważniona przesyła powiadomienie (w systemie CELINA) o dostarczeniu towarów .6 Rejestr prowadzony przez osobę posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej Dla każdego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej osoba upoważniona powinna prowadzić rejestr. 4) numer i datę potwierdzenia. powinna uzgodnić z naczelnikiem urzędu celnego właściwego dla miejsca. w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. numer MRN. przed dokonaniem pierwszej czynności związanej ze stosowaniem procedury uproszczonej. Wpis do rejestru dotyczący procedury dopuszczenia do obrotu powinien określać w szczególności: 1) numer i datę wpisu. jednocześnie zawiadamia komunikatem elektronicznym (w systemie NCTS) urząd przeznaczenia o przybyciu towarów. W pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej na zakończenie procedury tranzytu (upoważniony odbiorca) oraz w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej w procedurze dopuszczenia do obrotu (osoba upoważniona) powinny być określone takie same czasy (między przesłaniem komunikatu o przybyciu towarów a komunikatem zezwalającym na zdjęcie zamknięć celnych /NCTS/.podając w nim m. 9) wartość celną towarów lub wartość towarów. 161 . 8) symbol i kurs waluty.3. Numer MRN wskazany w powiadomieniu przesłanym w systemie CELINA . które mają zostać objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. odrębny rejestr dla każdego z tych miejsc. 12) stawkę podatku i kwotę podatku. Jeżeli w potwierdzeniu będzie rozstrzygnięcie o zatrzymaniu towarów w miejscu do czasu przeprowadzenia kontroli. Osoba upoważniona. 7) masę netto i masę brutto towarów. 6) ilość towarów. 11) stawkę celną i kwotę cła oraz innych należności celnych. 14) numer i datę faktury lub innego dokumentu służącego do ustalania wartości celnej towarów. wówczas należy jednocześnie wstrzymać komunikat w NCTS "Pozwolenie na rozładunek".Zbiorcze powiadomienie powinno zawierać informacje określone w pkt 3. 5) rodzaj towarów wraz z podaniem kodu taryfy celnej.

przed rozpoczęciem jego wypełniania karty rejestru powinny być przeszyte. do rejestru należy wpisać 162 . o jeden dzień. ● ● ● ● Zwolnienie towarów następuje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze. powinien zawierać również imię i nazwisko lub nazwę oraz adres osoby. terminu na dokonanie wpisu w rejestrze. gdy po rozładunku środka transportu stwierdzony zostanie niedobór towarów. w przypadku uzyskania zwolnienia z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomienia o przybyciu towarów do miejsca stosowania procedury uproszczonej . Organ celny może w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej określić wypadki.w dniu otrzymania potwierdzenia. Wpisu do rejestru dokonuje się: ● przy otrzymaniu decyzji organu celnego o zamiarze przeprowadzenia kontroli celnej . a także pozwala na dokonywanie zapisów w sposób chronologiczny.15) numer i datę pozwolenia. Osoba prowadząca rejestr z zastosowaniem elektronicznego przetwarzania danych jest zobowiązana do przechowywania kopii rejestru zapisanej na nośnikach informacji lub w formie wydruku. Rejestr może być prowadzony: 1) w formie książkowej. a ostatnia strona opatrzona pieczęcią osoby upoważnionej i pieczęcią urzędu celnego. poprzez zamieszczenie stosownej adnotacji. na rzecz której działa osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej. która jej dokonała. Rejestr może być prowadzony z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych. 17) w wypadku przedstawicielstwa pośredniego . W przypadku stwierdzenia rozbieżności osoba upoważniona powinna sporządzić protokół rozbieżności.w dniu. Każdą zmianę musi potwierdzić osoba. 16) imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu do rejestru.w dniu przybycia towarów. strony ponumerowane. w których możliwe jest przedłużenie. W wypadku prowadzenia rejestru w formie książkowej. jeżeli: 1) osoba upoważniona posiada szczegółową pisemną instrukcję obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia rejestru. Przy stosowaniu procedury uproszczonej w procedurze dopuszczenia do obrotu wpis do rejestru powinien być dokonany (po rozładunku towaru. a przy wpisie do rejestru należy uwzględnić dane zawarte w protokole rozbieżności. przy otrzymaniu decyzji organu celnego o zgodzie na rozładunek towaru. kserokopii faktury. 2) z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.w dniu przybycia towarów. jeżeli jest wymagane w związku z przywozem lub wywozem towarów objętych środkami administrowania obrotem towarowym z zagranicą. a także numer i datę upoważnienia. gdy minął określony w pozwoleniu czas w dniu przybycia towarów. usunięcie zamknięć celnych lub objęcia towaru procedurą celną z zastosowaniem uproszczeń . w przypadku braku potwierdzenia w ciągu dwóch godzin od czasu wysłania do organu celnego powiadomienia (lub krótszego okresu wskazanego w pozwoleniu). w którym organ celny stwierdzi. Ewentualne zmiany należy wprowadzić po skreśleniu nieprawidłowych danych. W przypadku. W przypadku prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w rejestrze zapisy w poszczególnych rubrykach rejestru nie mogą być wycierane lub zamalowywane. że zostały spełnione warunki objęcia towarów procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej. albo w innym dokumencie służącym do ustalenia wartości celnej albo jego kserokopii. 2) posiadany przez osobę upoważnioną program komputerowy zapewnia wgląd do treści dokonywanych zapisów i przechowywania danych w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem i uniemożliwia usuwanie dokonywanych zapisów. Rejestr powinien być prowadzony chronologicznie w okresach rocznych.rejestr. przeliczeniu i weryfikacji dokumentów) na podstawie danych zawartych w fakturze. w przypadku uzyskania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poza godzinami pracy urzędu celnego .

W przypadku osób.jeżeli organ celny jest w stanie dochować ww. Karta 6 pozostaje w urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji Karta 7 jest przeznaczona dla celów statystycznych Karta 8 jest wydawana zgłaszającemu Przy wypełnianiu poszczególnych pól dokumentu SAD zgłoszeń uzupełniających należy pamiętać o poniższych regulacjach. wszystkie należności związane z dopuszczeniem towarów do wolnego obrotu powinny zostać uregulowane do 10 dnia po dokonaniu wpisu do rejestru. 3. Należności podatkowe powinny zostać uiszczone w terminie do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru. Zgodnie z art. Y-CLE20040214-5 / Pole 12 . 163 . terminu rejestracji kwoty długu celnego.należy podać łączną wartość danej pozycji. Pole 23 .na jednym dokumencie SAD mogą zostać zgłoszone towary objęte jednym kursem waluty. Pole 18 .elementy odejmowane i elementy dodawane oznaczone tym samym kodem należy zsumować w ramach jednej pozycji. Mając powyższe na uwadze . które nie uzyskały zgody na odroczenie terminu płatności. Pole 19 . w którym upływa ww.dokument SAD złożony z kart 6. W wypadku objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu zgłoszenie uzupełniające stanowi . a brak jest dokumentów określających tożsamość nadwyżki towarów. Osoba upoważniona powinna złożyć zgłoszenie celne uzupełniające nie później niż trzeciego dnia roboczego po upływie okresu rozliczeniowego. Pole 24 . należności celne związane z dopuszczeniem towarów do obrotu powinny zostać uregulowane w terminie do 16 dnia miesiąca następującego po końcu okresu rozliczeniowego (zgodnie z trybem określonym w pozwoleniu).należy podać łączną wartość towarów za dany okres rozliczeniowy. Pole 29 .218 ust.nie należy wypełniać. Pola 42 . może zostać całościowo zaksięgowana na koniec tego okresu. W przypadku.7.nie należy wypełniać.należy podać kod najczęściej występujący w danym okresie rozliczeniowym. gdy po rozładunku środka transportu stwierdzona zostanie nadwyżka towaru. Pole 21.1 WKC suma należności za wszystkie towary. /np. poprzez wpisanie kodu odnoszącego się do danych dotyczących daty wpisu do rejestru. najczęściej występujący w danym okresie rozliczeniowym. Zaksięgowania należy dokonać w ciągu 5 dni licząc od dnia. a Pole 40 trzeba wypełnić zgodnie z regułami określonymi w IV Części Instrukcji. aby zgłoszenie uzupełniające zostało złożone nie później niż 5 dnia miesiąca po upływie okresu rozliczeniowego.7 Zgłoszenie uzupełniające Jako okres rozliczeniowy stosowania procedury uproszczonej należy wyznaczyć miesiąc kalendarzowy (od 1 do ostatniego dnia miesiąca). okres. W przypadku zgłoszenia dokonywanego we własnym imieniu lecz na rzecz innej osoby zalecane jest składanie oddzielnych zgłoszeń celnych dla każdej reprezentowanej osoby. które zostały zwolnione na rzecz tej samej osoby w okresie wskazanym przez organy celne i nie przekraczającym 31 dni. Pole 44 . Pole 22 .8.należy podać kod państwa rejestracji.3. może wyrazić zgodę.nie należy wypełniać. W przypadku uzyskania pozwolenia na odroczenie terminu płatności.należy podać kod najczęściej występujący w danym okresie rozliczeniowym. W drugiej części Pola 1 należy wpisać "Z". to te towary powinny zostać czasowo składowane do chwili przesłania faktury lub gdy nadawca towaru wypowie się jakie nadać towarowi przeznaczenie celne.faktyczną ilość dostarczonych towarów (pomniejszoną o braki).

liczba i rodzaj (wypełnić zgodnie z częścią II lit. A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD. (art. A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD.279 i art. A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 17a Należy podać podany w części IV Instrukcji kod odpowiadający ostatniemu krajowi przeznaczenia wywożonych towarów (zgodnie z częścią II instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 31 Opakowania i opis towaru.1. a przeznaczony jest wyłącznie dla osób dokonujących zgłoszeń celnych w formie standardowej . Zgłoszenie do procedury wywozu powinno zostać dokonane na kartach 1. kiedy towary opuszczają obszar celny Wspólnoty w tym samym stanie.1 Wymagane dane Organy celne mogą przyjąć na wniosek zgłaszającego zgłoszenie celne do procedury wywozu nie zawierające niektórych danych.należy wypełnić tylko w zakresie dokumentów oraz informacji dodatkowych (wypełnić zgodnie z częścią II lit.2 164 .2 33 38 Kod towaru Masa netto w kilogramach 44 Dodatkowe informacje / załączone dokumenty/ świadectwa i pozwolenia >. znaki i numery. gdy osoby te nie dysponują pełną okumentacją w chwili składania zgłoszenia celnego. oraz dodatkowo zgodnie z pkt 4. 2 i 3 dokumentu SAD i mieć wypełnione przynajmniej następujące pola: Pole nr SAD Dane. 4. 4. (art. oraz dodatkowo zgodnie z pkt 4.w sytuacji.2) Dodatkowo należy wpisać informację: "WYWÓZ UPROSZCZONY-30100" 47 Obliczanie opłat . A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) (wypełnić zgodnie z częścią II lit. Procedury uproszczone w procedurze wywozu Zastosowanie procedury wywozu pozwala na wyprowadzenie towaru wspólnotowego poza obszar celny Wspólnoty.162 WKC) Objęcie towarów procedurą wywozu może zostać dokonane z z astosowaniem dowolnej formy procedury uproszczonej. Dokonanie wywozu wymaga spełnienia formalności dla niego przewidzianych.793 RWKC).4. o ile znajdują zastosowanie (art.1. które powinny być w nim zawarte Pole kodowe Należy wpisać kod B 1 (pierwsza część pola) 1 (druga część pola) 2 14 Nadawca /Eksporter Zgłaszający lub przedstawiciel eksportera / nadawcy (wypełnić zgodnie z częścią II lit. Zgłoszenie zawsze następuje jednocześnie z przedstawieniem towarów.1. Pozostałe czynności związane z wywozem towarów musza być dokonane odpowiednio zgodnie z obowiązującymi przepisami. numery kontenera (ów).1.jeżeli występują należności wywozowe . z uwzględnieniem środków polityki handlowej i należności wywozowych. Niekompletne zgłoszenie celne Ten rodzaj procedury uproszczonej nie wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia organu celnego.1.wypełnić zgodnie z pkt 4.161 WKC) Zwolnienie do wywozu następuje w chwili. w jakim znajdowały się w chwili przyjęcia zgłoszenia wywozowego.

powinien w Polu 31 podać prowizoryczną wartość towarów. że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona. gdy w wyznaczonym terminie zgłaszający nie przedstawi zgłoszenia uzupełniającego. gdy zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować wartości towarów. funkcjonariusz celny określa kwotę wymaganego zabezpieczenia kwoty długu celnego w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy łączną kwotą opłat wskazaną w Polu 47 przez zgłaszającego a łączną kwotą opłat z Pola E. 165 . podwyższona kwota wartości prowizorycznej oraz. 46. Stosownie do postanowień art. przyjmując tę nową podwyższoną kwotę za podstawę. lub innym środkom przewidzianym w przepisach szczególnych. o których mowa w art. Wpisanie w Polu 44 dokumentu brakującego jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia. Do zgłoszenia celnego muszą być dołączone przynajmniej te dokumenty.255 RWKC organy celne. W przypadku. W przypadku towarów podlegających należnościom wywozowym zgłaszający.3 Termin na przekazanie brakujących danych i dokumentów Termin udzielony przez organy celne zgłaszającemu na przekazanie danych lub dokumentów brakujących przy przyjmowaniu zgłoszenia celnego nie może przekraczać miesiąca licząc od dnia jego przyjęcia. od nowego wiersza. Jeśli zgłaszający chce złożyć zabezpieczenie. W przypadku. oraz. czyni adnotację "Korekta WP = XXXX" gdzie XXXX nowa. gdy stwierdzi. licencja wywozowa). o ile stwierdzi. o tym. bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych. na prośbę zgłaszającego.5 RWKC tzn.1. Organ celny może przyjąć zgłoszenie.1. o ile dysponuje niezbędnymi danymi. podaje wysokość wskazanych w zgłoszeniu typów opłat. do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów. 4. zgłaszający żąda natychmiastowego zaksięgowania podwyższonych należności (nie chce składać zabezpieczenia). wpisuje się w Polu 44.255 ust.54 Należy wpisać miejsce i datę wypełnienia zgłoszenia celnego Należy przy tym pamiętać. mogą przyjąć mimo braku pewnych koniecznych dokumentów wywozowe zgłoszenie celne. lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym. Jeżeli zgłaszający dysponuje danymi powinien wypełnić również pozostałe pola dokumentu SAD. od złożenia którego uzależniony jest wywóz. że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona. Jeżeli natomiast zachodzi sytuacja. poprzez wpisanie kodu "WP-XXXX". gdzie XXXX kwota zabezpieczenia. których przedłożenie jest niezbędne dla objęcia towarów procedurą wywozu (np. Ponadto zgłaszający w Polu 47 dokonuje stosownych obliczeń. iż zażądał on natychmiastowego zaksięgowania podwyższonych należności.255-259 RWKC stosuje się odpowiednio. zgłoszenie niekompletne powinno zawierać wszystkie inne elementy niezbędne dla identyfikacji towarów i zastosowania przepisów regulujących wywóz. 47. o której mowa w art. pozwolenie wywozu. może zażądać złożenia zabezpieczenia pokrywającego różnicę między kwotą należności obliczoną na podstawie wartości prowizorycznej a kwotą.257 ust. natomiast jej brak świadczy. może wypełnić Pola: 22. 4. Art. funkcjonariusz celny nie nanosi w Polu E adnotacji "Zabezpieczenie=XXXX" . gdzie XXXX oznacza wartość prowizoryczną wyrażoną w pełnych złotych polskich. że łącznie spełnione są przesłanki. iż zgłaszający złożył zabezpieczenie. złożone zabezpieczenie zaliczane jest na poczet należności. którą mogą zostać obciążone towary.257 RWKC organ celny. jak również dla określenia zabezpieczenia.tak więc obecność w Polu E adnotacji "Zabezpieczenie=XXXX" wskazuje. Ustaloną kwotę zabezpieczenia wpisuje w Polu E w następujący sposób "Zabezpieczenie=XXXX".2 RWKC.2 Wymagane dokumenty Ponadto zgodnie z art. 23. że w przypadku towarów podlegających należnościom wywozowym. przyjmując za podstawę wartość prowizoryczną podaną przez siebie w Polu 31. Brakujące dokumenty. W Polu E złożonego zgłoszenia niekompletnego funkcjonariusz celny wyznacza termin do 1 miesiąca (w systemie DDMMRR) złożenia zgłoszenia uzupełniającego.

Zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać wszystkie elementy wymagane dla zgłoszenia kompletnego (zgodnie z częścią II pkt A Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD).A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD zgodnie z opisem pkt 4. z tego też względu zgłoszenie uzupełniające może zostać złożone tylko w tym urzędzie.1 Niekompletne zgłoszenie celne na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD. gdy podwykonawca składa zgłoszenie niekompletne w urzędzie celnym właściwym miejscowo dla swojej siedziby i jednocześnie wie. 4. 4. Instytucja podwykonawstwa ma zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku. W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod "X".2. Pole nr SAD 1 (pierwsza część pola) 1 (gruga część pola) 2 14 17a Dane.281 RWKC zgłoszenie wywozowe może zostać również złożone w urzędzie celnym właściwym dla miejsca. W przypadku stosowania postanowień ww. Uproszczone zgłoszenie celne W przypadku stosowania uproszczonego zgłoszenia celnego konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia. adnotacji obliguje urząd celny do przesłania niekompletnych kart 1 i 2 dokumentu SAD do urzędu wskazanego w Polu 44 zgłoszenia niekompletnego. Pomiędzy podwykonawcą a eksporterem powinna zostać zawarta umowa zobowiązująca eksportera do złożenia w określonym terminie zgłoszenia uzupełniającego do zgłoszenia niekompletnego złożonego przez podwykonawcę. artykułu zgłoszenie uzupełniające może zostać złożone w urzędzie celnym właściwym dla siedziby eksportera. znaki i numery.2) Kod towaru Masa netto w kilogramach 166 .2. 4.1. Umieszczenie ww. 2 i 3 dokumentu SAD.1.A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 31 oraz 33 38 Opakowania i opis towaru. podwykonawca zobowiązany jest w Polu 44 umieścić informację dodatkową "ZGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJĄCE -3PL02" wraz z nazwą i adresem urzędu. Osoba upoważniona zobowiązana jest do przedłożenia niekompletnego zgłoszenia celnego na kartach 1. które powinny być w nim zawarte Pole kodowe Należy wpisać kod C Nadawca /Eksporter (wypełnić zgodnie z częścią II lit.) W przypadku. gdy zarówno eksporter jak i podwykonawca mają swoją siedzibę w Polsce. A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Zgłaszający lub przedstawiciel eksportera / nadawcy (wypełnić zgodnie z częścią II lit. gdzie zlokalizowany jest podwykonawca. gdzie zostanie złożone zgłoszenie uzupełniające.5 Zgłoszenie uzupełniające Do każdego zgłoszenia niekompletnego należy przedłożyć zgłoszenie uzupełniające.4 Podwykonawstwo Zgodnie z art. (Umowa ta powinna zostać załączona do niekompletnego zgłoszenia celnego.4.2.A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Należy podać podany w części IV Instrukcji kod odpowiadający ostatniemu krajowi przeznaczenia wywożonych towarów (zgodnie z częścią II lit. że zgłoszenie uzupełniające będzie składane w urzędzie właściwym dla siedziby eksportera. numery kontenera (ów). liczba i rodzaj (wypełnić zgodnie z częścią II lit.

których przedłożenie jest niezbędne dla procedury wywozu.należy wypełnić tylko w zakresie dokumentów oraz informacji dodatkowych Dodatkowo wypełnić zgodnie z opisem pkt 4.stosuje się odpowiednio zgodnie z pkt 4. Brakujące dokumenty. Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w formie uproszczonego zgłoszenia . W przypadku.4 Dokument handlowy lub administracyjny W celu użycia dokumentu handlowego lub administracyjnego zamiast jednolitego dokumentu SAD w procedurze uproszczonej poprzez zgłoszenie uproszczone obowiązują odpowiednio regulacje poprzez wpis do rejestru zgodnie z pkt 4. Organ celny może przyjąć zgłoszenie. jak również dla określenia zabezpieczenia. poprzez wpisanie kodu "WP-XXXX". podwyższona kwota wartości prowizorycznej oraz. powinien w Polu 31 podać prowizoryczną wartość towarów. o ile stwierdzi. 4. gdy zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować wartości towarów. Ustaloną kwotę zabezpieczenia funkcjonariusz celny wpisuje w Polu E w następujący sposób "Zabezpieczenie=XXXX".2. do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów. 4. podaje wysokość wskazanych w zgłoszeniu typów opłat. że w przypadku towarów podlegających należnościom wywozowym.1. Stosownie do postanowień art.44 Dodatkowe informacje / załączone dokumenty/ świadectwa i pozwolenia . lub innym środkom przewidzianym w przepisach szczególnych. 4. wpisuje się w Polu 44. przyjmując tę nową podwyższoną kwotę za podstawę. od nowego wiersza. 46. że łącznie spełnione są przesłanki. W przypadku towarów podlegających należnościom wywozowym zgłaszający. gdzie XXXX oznacza wartość celną prowizoryczną wyrażoną w pełnych złotych polskich. 23.255 ust. o których mowa w art. W Polu E złożonego zgłoszenia niekompletnego funkcjonariusz celny. może wypełnić Pola: 22. którą mogą zostać obciążone towary.2 Należy wpisać miejsce i datę wypełnienia zgłoszenia celnego Należy przy tym pamiętać.257 RWKC organ celny. od złożenia którego uzależniony jest wywóz. przyjmując za podstawę wartość prowizoryczną podaną przez siebie w Polu 31. może zażądać złożenia zabezpieczenia pokrywającego różnicę między kwotą należności obliczoną na podstawie wartości prowizorycznej a kwotą. 167 .2 Należy wpisać również informację:"WYWÓZ UPROSZCZONY-30100" 47 54 Obliczanie opłat .2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy łączną kwotą opłat wskazaną w Polu 47 przez zgłaszającego a łączną kwotą opłat z Pola E.2.9. gdy stwierdzi. bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych. że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona.2 RWKC. o ile dysponuje niezbędnymi danymi.2. Wpisanie w Polu 44 dokumentu brakującego jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia.4.3. 47. lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym.powinien posiadać eksporter.jeżeli występują należności wywozowe . zgłoszenie niekompletne powinno zawierać wszystkie inne elementy niezbędne dla identyfikacji towarów i zastosowania przepisów regulujących wywóz.3 Podwykonawstwo Instytucję podwykonawstwa .uprawniająca podwykonawcę do składania zgłoszeń niekompletnych.2. gdzie XXXX kwota zabezpieczenia. Pomiędzy eksporterem a podwykonawcą powinna zostać podpisana umowa .2 Wymagane dokumenty Do zgłoszenia niekompletnego powinny zostać załączone dokumenty. że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona.zgodnie z opisem pkt 4. czyni adnotację "Korekta WP = XXXX" gdzie XXXX nowa. Ponadto zgłaszający w Polu 47 dokonuje stosownych obliczeń.

Zgodnie z art. zwolnieniu towaru lub zatrzymaniu towaru do kontroli na adres e-mail podmiotu. 4. Podobne postępowanie należy przyjąć w przypadku zatrzymania towaru do kontroli. gdyż powiadomienie to zostanie później wykorzystane jako zgłoszenie uzupełniające.3. W drugiej części Pola 1 wpisuje się kod "Z".5 WKC. Do każdego zgłoszenia niekompletnego należy przedłożyć zgłoszenie uzupełniające. Wpis do rejestru Osoba. która uzyska pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru staje się "upoważnionym eksporterem".161 WKC . W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod "Y". że udostępni dla powtórnej kontroli wszystkie wymagane dokumenty. że towary mogą być przewożone bez zamknięć celnych np.zgłoszenie wywozowe musi zostać złożone w urzędzie celnym właściwym dla dozoru miejsca. w rozumieniu art. powiadomienia powinny być przyjmowane w formie faxowej (zgodnie z procedurą awaryjną).3. 4.3.4. Zgodnie z art. 4.3 Potwierdzenie Organ celny przekazuje osobie upoważnionej niezwłocznie. W pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej dyrektor izby celnej wydający pozwolenie.3. terminie jest równoznaczny ze zgodą organu celnego 168 . może ustalić krótszy czas na przekazywanie potwierdzenia. w której zapewni. statusu obsługi tj.a WKC nadawcy i zgłaszającemu. W Polu D powinny zostać wpisane informacje dotyczące założonych zamknięć celnych. Powiadomienie powinno zostać przesłane w formie elektronicznej na formularzu SAD. W przypadku problemów przy realizacji procedury uproszczonej z wykorzystaniem strony internetowej "CelinaOpus" (awaria systemu). a także w miarę możliwości powinna istnieć możliwość przesyłania przez podmioty powiadomień w formie elektronicznej na udostępniony w placówkach obsługujących procedury uproszczone adres e-mail. towary masowe) upoważniony eksporter powinien niezwłocznie przekazać powiadomienie do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. jednak nie później niż w ciągu dwóch godzin od otrzymania powiadomienia potwierdzenie jego otrzymania.161 ust. a w szczególności kontrolę retrospektywną (artykuł 284 w związku z artykułem 264 RWKC). Powiadomienie elektroniczne uzupełnia się o brakujące dane (w tym również o datę wpisu do rejestru w Polu 40) po przedłożeniu przez zgłaszającego pisemnego zgłoszenia uzupełniającego. Przy mailowej obsłudze powiadomień urzędy celne każdorazowo powinny przesyłać informację nt.64 ust. W przypadku podwójnego zarejestrowania powiadomienia (wysłanego faxem lub e-mailem oraz wprowadzonego poprzez aplikację "CelinaOpus").5 Zgłoszenie uzupełniające Jako okres rozliczeniowy stosowania procedury uproszczonej należy wyznaczyć miesiąc kalendarzowy (od 1 do ostatniego dnia miesiąca). Warunkiem udzielenia pozwolenia jest spełnienie wymagań dotyczących księgowości. 4. Natomiast przy wysyłanym powiadomieniu w Polu 40 nie wpisuje się danych dotyczących daty wpisu do rejestru. jest uznawany za osobę w imieniu której składane jest zgłoszenie celne oraz która jest właścicielem towaru lub ma podobne prawa do dysponowania towarami w momencie przyjęcia zgłoszenia celnego. aby zapewnić organom celnym skuteczną kontrolę.1 Pozwolenie Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru może zostać udzielone zgodnie z art. Zgłoszenie uzupełniające powinno zwierać wszystkie wymagane dla zgłoszenia kompletnego (zgodnie z częścią II pkt A Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD). Podmiotowi po ustaniu problemów ze stroną "CelinaOpus" ukaże się informacja o nadanym numerze i zwolnieniu towaru.2 lit. gdzie osoba dokonująca wywozu ma swoja siedzibę lub gdzie towary zostały zapakowane bądź załadowane do transportu wywozowego. Brak potwierdzenia w ww. W tym wypadku zgłaszający jako wnioskodawca musi złożyć pisemne zobowiązanie w formie deklaracji.2.2 Powiadomienie Po przygotowaniu towarów do objęcia procedurą celną i nałożeniu zamknięć celnych (chyba. informacje o nadanym numerze.788 RWKC eksporter. właściwy urząd celny po konsultacji z podmiotem powinien anulować jedno z nich.

4 Ułatwienia a) Wysyłka poza godzinami pracy urzędu celnego Osoba może wystąpić z wnioskiem do dyrektora izby celnej właściwej ze względu na miejsce stosowania procedury uproszczonej o możliwość dokonywania zgłoszeń celnych uproszczonych w procedurze wywozu poza godzinami pracy urzędu celnego.3. Zwolnienie towarów następuje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze. Zgoda oraz szczegółowy tryb postępowania w takim przypadku powinny stanowić element pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. osoba upoważniona nie ma obowiązku wcześniejszego przekazywania do urzędu celnego informacji o planowanych wysyłkach poza godzinami pracy urzędu celnego.3. w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej do chwili przeprowadzenia kontroli celnej. gdyż powiadomienie to zostanie później wykorzystane jako zgłoszenie uzupełniające. W drugiej części Pola 1 wpisuje się kod "Z". Jako datę potwierdzenia . gdy dokument SAD pełni rolę powiadomienia pole 7 SAD powinno być wypełniane obligatoryjnie).datę określoną w polu "Data i czas decyzji" formularza "POWIADOMIENIE".3PL01".bez konieczności zachowania chronologii w numeracji (w przypadku.5 Wpis do rejestru Upoważniony eksporter dokonuje wpisu do rejestru: 169 . albo zgodę na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczone. W przypadku awarii systemu CELINA należy postępować zgodnie z procedurami awaryjnymi dla systemu CELINA. W polu 44 powinna dodatkowo zostać umieszczona informacja "WYSYŁKA POZA GODZINAMI . Potwierdzenie powinno zawierać: 1) numer i datę potwierdzenia. 2) rozstrzygnięcie o zatrzymaniu towarów w miejscu. Jako numer potwierdzenia przyjęcia powiadomienia . b) Zwolnienie z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomienia o wyprowadzeniu towarów z miejsca stosowania procedury uproszczonej Osoba może wystąpić z wnioskiem do dyrektora izby celnej właściwej ze względu na miejsce dokonywania czynności wynikających ze stosowania procedury uproszczonej o możliwość zwolnienia z każdorazowego przesyłania powiadomienia o wysyłce towarów. W Polu D powinny zostać wpisane informacje dotyczące założonych zamknięć celnych.na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczonej.datę określoną w polu 54 dokumentu SAD. określony w pkt 1 formularza potwierdzenia podjęcia decyzji. 4. Zwolnienie towarów następuje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze. Natomiast przy wysyłanym powiadomieniu w Polu 40 nie wpisuje się danych dotyczących daty wpisu do rejestru. Jako datę przesłania powiadomienia . 4. jak również nie ma obowiązku sporządzania zestawienia wysyłek dokonywanych poza godzinami pracy urzędu celnego. Zwolnienie towarów następuje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze. W takiej sytuacji do wniosku należy dołączyć wykaz towarów wraz z ich kodami CN. Jako numer powiadomienia w procedurach wywozowych należy przyjąć numer referencyjny określony w polu 7 formularza SAD . nazwanego w systemie "POWIADOMIENIEM". Powiadomienie przesyłane w formie elektronicznej powinno zostać dokonane na formularzu SAD. które będą obejmowane procedurą wywozu.numer ewidencyjny OGL systemu CELINA. iż powiadomienia przekazywane są w formie elektronicznej na formularzu SAD. Pozwolenie może zostać wydane tylko dla: . Powiadomienie elektroniczne uzupełnia się o brakujące dane (w tym również o datę wpisu do rejestru w Polu 40) po przedłożeniu przez zgłaszającego pisemnego zgłoszenia uzupełniającego. Biorąc pod uwagę.towarów transportowanych rurociągami. gazociągami i liniami energetycznymi.

3PL01". 2) dane środka transportu.należy podać w sytuacji. w przypadku wysyłki poza godzinami pracy urzędu celnego "WYSYŁKA POZA GODZINAMI . Zgłoszenie do procedury wywozu powinno zostać sporządzone na kartach 1. Osoba upoważniona. 2 i 3 dokumentu SAD. 8) masę netto i brutto towarów.w dniu. w którym organ celny stwierdzi. przez upoważnionego eksportera pieczęci w polu A karty 3 dokumentu SAD. w którym upłynął ten termin.7 Rejestr prowadzony przez osobę posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej Dla każdego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej osoba upoważniona powinna prowadzić rejestr. sposób prowadzenia rejestru oraz miejsce jego przechowywania. do której zostaną dostarczone towary. Zgodnie z art.(numer i datę informacji .3. w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej.przed wysyłką towarów. powinna uzgodnić z naczelnikiem urzędu celnego właściwego dla miejsca. 5) w przypadku uzyskania zgody na zwolnienie z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomienia o wyprowadzeniu towarów z miejsca stosowania procedury uproszczonej . 4) numer i datę powiadomienia lub informacji .w dniu. W celu faktycznej kontroli opuszczenia obszaru celnego Wspólnoty musi zostać użyta w charakterze dokumentu potwierdzającego wyprowadzenie towarów poza obszar celny wspólnoty karta 3 dokumentu SAD.286 RWKC uprzednie uwierzytelnienie może zostać dokonane bądź: a) poprzez wcześniejsze umieszczenie w polu A pieczęci właściwego urzędu celnego i podpis funkcjonariusza celnego. 4) w przypadku uzyskania zgody na wysyłkę poza godzinami pracy urzędu .1) w przypadku zatrzymania towarów w celu przeprowadzenia kontroli celnej . 5) numer i datę potwierdzenia.6 Dokument potwierdzający wyprowadzenie towaru poza obszar celny wspólnoty. Upoważniony eksporter zobowiązany jest do zachowania do dyspozycji organów celnych wszystkich dokumentów od przedstawienia których uzależnione jest stosowanie przepisów regulujących wywóz. 170 . 4. Ponadto w polu 44 dokumentu SAD powinny być podane dodatkowe informacje: ● ● ● "WYWÓZ UPROSZCZONY-30200" numer pozwolenia wraz z urzędu celnego. 6) rodzaj towarów wraz z podaniem kodu taryfy celnej. w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. Wpis do rejestru powinien określać w szczególności: 1) numer i datę wpisu. który do udzielił. b) umieszczenie. 4. przed dokonaniem pierwszej czynności związanej ze stosowaniem procedury uproszczonej. 7) ilość towarów. Jeżeli w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej określone zostało więcej niż jedno miejsce stosowania procedury uproszczonej. 9) wartość towarów. 3) dane osoby. 2) w wypadku wyrażenia zgody na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczonej w dniu otrzymania potwierdzenia. 3) braku potwierdzenia w terminie . gdy powiadomienia nie są przekazywane w formie elektronicznej na formularzu SAD). a także numer i rodzaj dokumentu tranzytowego. która musi zostać wcześniej odpowiednio uwierzytelniona. odrębny rejestr dla każdego z tych miejsc (dla każdej z procedur). że zostały spełnione warunki objęcia towarów procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej.przed wysyłką towarów.3.

6 stosuje się odpowiednio. rodzaj i oznaczenie opakowań.3.10) symbol i kurs waluty. które to pozwolenie przewiduje stosowanie dokumentów handlowych lub administracyjnych.numer pozwolenia i oznaczenie urzędu celnego. porozumienia.oznaczenie towaru jak i jego ilość. 13) wypadku przedstawicielstwa pośredniego . władze celne w urzędzie celnym wyjścia zezwalają aby dokument ten zastąpił kartę 3 jednolitego dokumentu administracyjnego SAD. zostaje na wniosek osoby udzielone. zasady wypełniania pól oraz pola niezbędne do wypełnienia są identyczne z określonymi w części II pkt A Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD. a także numer i datę upoważnienia.b RWKC. gdy jest to przewidziane odpowiednimi porozumieniami administracyjnymi zawartymi pomiędzy krajami członkowskimi. 12) imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu do rejestru. Przy wywozach bezpośrednich z obszaru Wspólnoty można postępować odpowiednio: Tryb postępowania: ● ● dokument handlowy lub administracyjny zamiast egzemplarza nr 3 jednolitego dokumentu może być tylko wtedy zastosowany. który je wydał.8 Zgłoszenie uzupełniające Rolę zgłoszenia uzupełniającego pełnią egzemplarze 1 i 2 dokumentu SAD. Uzgodnienie administracyjne z dnia 11 stycznia 1994 roku do stosowania artykułu 288 RWKC W przypadku. gdy jest to wyraźnie dopuszczone w pozwoleniu. których to dotyczy. a Pole 40 należy wypełnić zgodnie z regułami określonymi w części IV pkt A Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD. odpowiednie pozwolenie.rejestr. na razie z wyjątkiem Grecji zawarły porozumienie administracyjne. . . . przystąpiła do ww. jeżeli to dla zainteresowanego prowadzi do znacznych uproszczeń w procedurze wywozu i nie zagraża interesom administracji celnej. 11) numer i datę pozwolenia. gdy spełnione są poniższe warunki: 1. 171 . . 4.3. gdy zostało wydane pozwolenie na procedurę uproszczonego zgłoszenia zgodnie z artykułem 282 RWKC lub na procedurę uproszczoną poprzez wpis do rejestru zgodnie z artykułem 283 ww. Z powodów uproszczenia kraje członkowskie.288 ust.1 RWKC w procedurze uproszczonej poprzez wpis jak i w procedurze uproszczonego zgłoszenia w procedurze wywozu dokument handlowy lub dokument administracyjny w miejsce jednolitego dokumentu administracyjnego SAD może być tylko wtedy zastosowany. które dołączyły do uzgodnienia administracyjnego. Pkt 3.kod CN towaru.kraj przeznaczenia.3.ilość. Polska z dniem 1 maja 2004 r. Karty te powinny zostać złożone w urzędzie celnym do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru.pieczęć urzędu celnego wywozu z podpisem kompetentnego funkcjonariusza celnego lub w przypadku zastosowania procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru .288 RWKC Zgodnie z art.9 Potwierdzanie faktycznego wywozu na innym dokumencie niż karta 3 SAD Dotyczy art. powinien zawierać również imię i nazwisko lub nazwę oraz adres osoby.2 lit. na rzecz której działa osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej. . Zgodnie z zawartymi porozumieniami egzemplarz nr 3 jednolitego dokumentu administracyjnego może zostać zastąpiony poprzez dokument handlowy lub dokument administracyjny.specjalna pieczęć zgodnie z artykułem 286 ust. jeżeli jest wymagane w związku z przywozem lub wywozem towarów objętych środkami administrowania obrotem towarowym z zagranicą. 4. następujące elementy muszą być w każdym wypadku zawarte w dokumencie handlowym albo administracyjnym: . rozporządzenia. pod warunkami ograniczeń w stosunku do wywozów przez kraje członkowskie. W części drugiej Pola 1 należy wpisać kod "Z".

Procedura uproszczona poprzez wpis do rejestru 1. Przedsiębiorcy muszą mieć zagwarantowaną pewność. 5. Wypełnianie pól literowych: Pole A Karta 3 dokumentu SAD musi zostać uprzednio uwierzytelniona (zgodnie z art. 172 . Urząd celny wyprowadzenia nie ma obowiązku weryfikacji decyzji podejmowanych przez inne urzędy celne. To uzgodnienie nie wyklucza możliwości zawierania przez kraje członkowskie umów dwustronnych zgodnie z artykułem 288 ust. bądź . 4.. Pole D Osoba upoważniona wpisuje rodzaj . Wyszczególnione w punkcie 1 elementy muszą być wyraźnie widoczne na dokumencie handlowym lub administracyjnym. 2.umieszczenie przez upoważnionego eksportera specjalnej pieczęci. 3. B. A. Jeżeli urząd celny wyprowadzenia. który stwierdzi. w których dokument handlowy lub administracyjny nie spełnia wymogów i zgłaszający sam to może stwierdzić. Postępowanie w przypadku. liczbę i numery założonych zamknięć celnych. 4. Wcześniejsze zgłoszenie musi zostać unieważnione przed złożeniem zgłoszenia uzupełniającego zgodnie z artykułem 76 ust. Procedura zgłoszenia uproszczonego Poza przypadkami wyjątkowymi. że przez jednego i tego samego zgłaszającego często składane są dokumenty administracyjne lub handlowe. gdy urząd celny wyjścia odmówi przyjęcia dokumentu handlowego lub administracyjnego.286 ust.2 RWKC). informuje o tym urząd celny. zgłoszenie to może być przyjęte przez urząd celny wyprowadzenia. 3. przyjęcia dokumentu administracyjnego lub handlowego i uzasadnia odmowę. które w ramach procedury uproszczonej poprzez wpis nie mogą być przyjęte.2 WKC. które do wywozu zgłoszone zostały w procedurze uproszczonej poprzez wpis do rejestru. 4. który wydał pozwolenie.1 RWKC. że zgłoszenia celne przyjęte przez jeden z urzędów celnych we Wspólnocie będą uznawane na całym obszarze celnym Wspólnoty. jeżeli wymienione w artykule 791 RWKC warunki są spełnione. przy towarach.wcześniejsze umieszczenie pieczęci właściwego urzędu celnego i podpisu funkcjonariusza celnego. ma zastosowanie następujące postępowanie. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 62 do RWKC. stwierdza.adnotacja "uproszczony wywóz". 6. dostarczone z dokumentem handlowym lub administracyjnym. który nadał urząd celny na powiadomieniu przesłanym w formie elektronicznej na dokumencie SAD). Urząd celny wyprowadzenia. W danym przypadku należy złożyć nowe zgłoszenie wywozowe. W przypadkach wątpliwych lub podejrzenia o nieprawidłowości urząd celny wyprowadzenia odsyła przedłożony dokument handlowy lub administracyjny do urzędu celnego wywozu. że ten dokument nie spełnia warunków określonych w uzgodnieniu administracyjnym z dnia 11 lutego 1994 (Druk XXI/1976/93 -Rev. Pole B Na przekazanych do urzędu celnego jako zgłoszenie uzupełniające kartach 1 i 2 funkcjonariusz celny przystawia stempel SAD z aktualna datą. 5. aby ten mógł dokument zweryfikować. (numer ewidencyjny. jeżeli te nie będą odpowiadały wymienionym powyżej standardom. Jeżeli jest to tylko możliwe musi być przystawiona pieczątka u góry po prawej stronie. Urząd celny wyprowadzenia odmawia zgodnie z pkt 3 powołanego uzgodnienia administracyjnego. Urząd celny wyprowadzenia może odmówić przyjęcia dokumentów w zastępstwie 3 karty jednolitego dokumentu administracyjnego. 3. Na kartach tych powinna być umieszczona przez osobę upoważnioną pozycja ewidencji OGL. 2. Załącznik do uzgodnienia administracyjnego z dnia 11 stycznia 1994r. Uzgodnienie administracyjne obowiązuje od 1 lutego 1994r. poprzez: .).4. urząd celny wyprowadzenia przyjmuje ten dokument zamiast egzemplarza nr 3 jednolitego dokumentu administracyjnego.

Po pozytywnym zweryfikowaniu zgłoszenia tranzytowego i sprawdzeniu zabezpieczenia następuje zwolnienie towarów do tranzytu. W takim przypadku urzędem celnym. dokumentu w czerwonym kolorze stempla "EXPORT". Mogą wystąpić dwa przypadki postępowania: 1. Egzemplarz 3 dokumentu SAD powinna zostać potwierdzona przez ten urząd celny. wyznaczony w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. w terminie do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru (do czasu złożenia zgłoszenia uzupełniającego).793 ust.793 ust. w którym towary przejmowane są w ramach jednej umowy przewozu w celu transportu do kraju trzeciego przez towarzystwo kolejowe. Urząd ten nadzoruje faktyczny wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty i dokonuje potwierdzenia. W takim przypadku jest zobowiązana: 1.a) RWKC) urzędem celnym wyprowadzenia w przypadku towarów wywożonych koleją jest urząd celny właściwy dla miejsca.793 ust. w którym nastąpiło zgłoszenie towaru do procedury wywozu i następującej po niej procedury tranzytu.793 ust. Egzemplarz 3 powinien zostać potwierdzony po przedstawieniu go w urzędzie celnym w terminie do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru (przed złożeniem zgłoszenia uzupełniającego). W przypadku.upoważniony nadawca przystawia na wszystkich egzemplarzach dokumentu tranzytowego w czerwonym kolorze stempel EXPORT.2 lit. Osoba posiada pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w procedurze wywozu i jest jednocześnie upoważnionym nadawcą towarów przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu w transporcie kolejowym.a) RWKC jest urzędem wyprowadzenia. mamy do czynienia ze zgłoszeniem do procedury wywozu. Następnie upoważniony nadawca powinien złożyć zgłoszenie tranzytowe w formie elektronicznej poprzez przesłanie do administracji celnej odpowiedniego komunikatu.6 RWKC).5.793 ust. po której następuje procedura tranzytu . wskazany w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. Egzemplarz 3 dokumentu SAD powinien zostać potwierdzony przez urząd celny. Upoważniony nadawca zgodnie z zasadą określoną w art. II. który dokona potwierdzenia na egzemplarzu 3 SAD. wówczas zgodnie z zasadami określonymi w art.potwierdzenia na egzemplarzu 3 dokumentu SAD dokonuje urząd celny wyjścia w rozumieniu przepisów regulujących procedurę tranzytu. Do potwierdzenia powinien być załączony dokument tranzytowy. w którym nastąpiło zgłoszenie celne towaru do procedury tranzytu (art.6 RWKC potwierdza Tranzytowy Dokument Towarzyszący. czyli urząd. jest urząd celny wewnętrzny. towary zostają objęte procedurą wywozu. w którym nastąpiło zgłoszenie towaru do procedury wywozu i następującej po niej procedury tranzytu w terminie do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru (przed złożeniem zgłoszenia uzupełniającego). Zgłoszenie celne do procedury wywozu i następującej po niej procedury tranzytu.4.wpisać towary do rejestru. Procedura wywozu realizowana transportem kolejowym W myśl przepisów wspólnotowych. Egzemplarz 3 dokumentu SAD powinien zostać dostarczony wraz z towarem do urzędu celnego wyprowadzenia. 2. Procedura wywozu realizowana transportem drogowym. Osoba posiada pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w procedurze wywozu (upoważniony eksporter) oraz jest upoważnionym nadawcą przy przewozach towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu. który w tym przypadku zgodnie z art. Tryb postępowania w zakresie potwierdzania faktycznego wywozu towarów w przy stosowaniu procedury uproszczonej. I. poprzez przystawienie na wszystkich kartach ww. wskazanym w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. list przewozowy CIM. 173 . że towary opuściły obszar Unii Europejskiej.po otrzymaniu potwierdzenia w zależności od rozstrzygnięcia . Przesłać do właściwego urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej powiadomienia (elektronicznie na dokumencie SAD). W sytuacji gdy towary po procedurze wywozu obejmowane są procedurą tranzytu (NCTS. wykaz zdawczy TR) i osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w procedurze wywozu (upoważniony eksporter) posiada również pozwolenie na obejmowanie towarów procedurą tranzytu (upoważniony nadawca). gdy wysyłka związana jest ze stosowaniem procedury tranzytu tj. Wraz z dokonaniem wpisu towarów do rejestru. .2 lit. (art.6 RWKC . Egzemplarz 3 SAD powinien zostać potwierdzony po przedstawieniu go w urzędzie celnym wewnętrznym.

Osoba posiada pozwolenie na stosowanie procedury wywozu.UWAGA! Art. w ramach jednej umowy przewozu. organy pocztowe. Do potwierdzenia powinien być załączony dokument transportowy (odpowiednia karta CIM. np. w którym towary przejmowane są w ramach jednej umowy przewozu w celu transportu do kraju trzeciego przez towarzystwo kolejowe. Organ celny powinien prowadzić rejestr dotyczący potwierdzonych dokumentów transportowych przed dokonaniem zgłoszenia do procedury wywozu i sprawować nadzór czy wszystkie wcześniej poświadczone dokumenty zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. w terminie do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru (do czasu złożenia zgłoszenia uzupełniającego). że na obszarze właściwości miejscowej danego urzędu mamy do czynienia z przejęciem towaru przez przewoźnika. gdy towary wywożone są w ramach zawartej umowy przewozu na zasadach door . w przypadku towarów wywożonych koleją.: transport drogowy i transport morski). a więc przedsiębiorstw kolejowego. Numer PWZ powinien być generowany przez każdy urząd celny.1 RWKC określa. który dokonuje potwierdzenia karty 3 SAD. 2.5. w którym nastąpiło zgłoszenie towaru do procedury wywozu. raz w tygodniu organ celny potwierdza dokumenty transportowe na których realizowany będzie wywóz z zastosowaniem procedury uproszczonej). Wystawiany w takim przypadku jest dokument pokrywający cały odcinek przewozu.door.2 lit. jest urząd celny właściwy dla miejsca. Egzemplarz 3 powinien zostać potwierdzony po przedstawieniu go w urzędzie celnym w terminie do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru. właściwy urząd celny wskazany w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej może ma wniosek eksportera potwierdzić dokumenty transportowe (np.793 RWKC. W związku z powyższym. wskazany w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. Upoważniony eksporter nie jest uprawniony do przystawiania stempla EXPORT na dokumentach transportowych.1 oraz art.1 lit. wyznaczony w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. które przejmuje towary do przewozu.5 art. przedsiębiorstwo lotnicze lub żeglugowe. in. W celu ułatwienia dokonywania formalności celnych. Wystawiający tego typu dokument przewozu bierze odpowiedzialność za dostarczenie ładunku do miejsca dostawy oznaczonego na konosamencie od momentu przejęcia w miejscu odbioru/załadunku również umieszczonego w tym 174 . Egzemplarz 3 dokumentu SAD powinien zostać potwierdzony przez urząd celny. W przypadku.1 Szczególne przypadki postępowania: Zgodnie z ust. drogą pocztową. 4. w celu transportu do kraju trzeciego (nawet jeśli transport będzie miał charakter mieszany/kombinowany. morską lub lotniczą. CIM. Upoważniony eksporter po dokonaniu wpisu do rejestru przystawia dodatkowo pieczęć upoważnionego eksportera na dokumencie transportowym. którego rola sprowadza się m. Powiadomienie powinno zostać przesłane w formie elektronicznej na formularzu SAD.430 ust. Jak wynika z postanowień art.a) RWKC jest urzędem wyprowadzenia. TR.upoważniony eksporter po przygotowaniu towarów do objęcia procedurą celną i nałożeniu zamknięć celnych powinien niezwłocznie przekazać powiadomienie do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. jest urząd celny wewnętrzny. potwierdzanie wywozu na odwrocie egzemplarza 3 SAD polega na umieszczeniu pieczęci wskazującej datę i nazwę urzędu celnego.793 RWKC. Egzemplarz 3 dokumentu SAD powinna zostać potwierdzona przez ten urząd celny. SMGS) przed dokonaniem zgłoszenia wywozowego poprzez przystawienie w czerwonym kolorze stempla EXPORT oraz pieczęci "Polska-Cło". który w tym przypadku zgodnie z art. Z punktu widzenia interpretowanego przepisu istotne jest stwierdzenie.416 ust. Dokumenty transportowe powinny mieć wypełnione przynajmniej pola zawierające dane eksportera (np. urzędem celnym wyprowadzenia. do potwierdzania wywozu towaru poza obszar celny Wspólnoty na egzemplarzu 3 dokumentu SAD. który to przewóz objęty jest jedną umową przewozu.2a w związku z ust. o której mowa w art. TR.76 ust. który dokona potwierdzenia na egzemplarzu 3 SAD. Powiadomienie elektroniczne uzupełnia się o brakujące dane po przedłożeniu przez zgłaszającego pisemnego zgłoszenia uzupełniającego. pozwolenie na upoważnionego nadawcę w procedurze tranzytu z zastosowaniem dokumentów kolejowych może być wydane jedynie dla głównego zobowiązanego. a wywóz realizowany będzie transportem kolejowym. Urzędem celnym.a) WKC .793 ust. że głównym zobowiązanym w uproszczonej procedurze tranzytowej z zastosowaniem dokumentów kolejowych staje się przedsiębiorstwo kolejowe. W przypadku obejmowania towarów procedurą wywozu w procedurze uproszczonej. transportem multimodalnym (przewóz towarów przez więcej niż jeden środek transportu). SMGS przeznaczona dla eksportera).

że towar obejmowany jest procedurą wywozu w procedurze uproszczonej. urząd celny wyprowadzenia poświadcza egzemplarz 3 zgłoszenia wywozowego po opatrzeniu dokumentu przewozowego adnotacją "EXPORT" w czerwonym kolorze i swoją pieczęcią. mianowicie np. 6) numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.ze zlecenia wynikać będzie.szerokość 55 mm. a z konosamentu wynikać będzie. 1 stycznia a konosament obejmujący cały odcinek przewozu datowany jest dopiero w dniu załadunku na statek a. 4) data objęcia towaru procedurą. a zgłaszający w dniu objęcia towaru procedurą wywozu nie posiada dokumentu potwierdzającego. z Rzeszowa do Gdyni lub z Rzeszowa do Hamburga . 2) kod urzędu celnego objęcia. Konosament multimodalny (w większości przypadków) datowany jest w dniu załadunku towaru na statek.powinno posiadać uzupełnione pole 44 o dany dokument . W przypadku regularnych linii żeglugowych. iż zgodnie z art. 5) nazwa osoby posiadającej pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej.5 RWKC w przypadkach określonych w ust. jeżeli operatorzy są w stanie zagwarantować za pomocą innych środków prawidłowość przebiegu operacji. 2 4 6 175 . konosament wraz z jego numerem. . 3) numer zgłoszenia celnego. iż np. ze dany towar został przejęty przez przewoźnika. niezależnie od faktu wcześniejszego przejęcia towaru do przewozu. Towary zostają objęte procedurą wywozu w dniu np. Powinno to stanowić podstawę do potwierdzenia faktycznego wywozu na egzemplarzu 3 dokumentu SAD przez urząd celny wskazany w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. Jednocześnie należy dodać. to umieszczenie potwierdzenia "EXPORT" nie jest wymagane.793 ust. 4 stycznia. iż załadunek na statek obył się np. Mając powyższe na uwadze.6 Stempel upoważnionego eksportera (wzór stempla stanowi załącznik nr 62 do rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93) 1 3 5 Wymiary stempla: .2 lit a). zgłaszający powinien przynajmniej posiadać zlecenie przewozowe na towar obejmowany procedurą wywozu np. 4 stycznia. w celu transportu do kraju trzeciego. rozumiejąc specyfikę transportu i występujące trudności proponuje się następujące rozwiązanie w sytuacji gdy nie jest możliwe posiadanie przez eksportera dokumentu przewozu do kraju trzeciego w dniu obejmowania towarów procedurą wywozu w procedurze uproszczonej: 1. 4.tj. w ramach jednej umowy przewozu. transportu bezpośredniego lub bezpośrednich lotów do państw trzecich przeznaczenia. zgłoszenie uzupełniające .wysokość 25 mm Oznaczenie pól pieczęci: 1) Pl. 1 stycznia towar został przekazany do przewozu. 2. Zgodnie z powyższym może zaistnieć sytuacja.dokumencie przewozowym.

znaki i numery. z późniejszym przedstawieniem zgłoszenia uzupełniającego. marka. Można tu także zwrócić uwagę na takie elementy jak: rodzaj towaru. że łącznie spełnione są przesłanki. bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych. 5. lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym.253 ust. o 176 . W przypadku składu celnego Typu F nie stosuje się procedury zgłoszenia uproszczonego. które są niezbędne dla identyfikacji towarów. Zgłoszenie celne powinno mieć wypełnione co najmniej następujące pola: Pole nr SAD 1 (pierwsza część pola) 1 (gruga część pola) 2 14 21 31 oraz 40 44 49 54 Dane. Należą do nich także dane dotyczące ilości towarów.5. które powinny być w nim zawarte Pole kodowe Należy wpisać kod C Nadawca /Eksporter (wypełnić zgodnie z częścią II lit. 5. numery kontenera (ów).A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD zgodnie z opisem pkt 4. Objęcie towarów procedurą składu celnego Niekompletnego zgłoszenia celnego.1.1. numer. Aby skorzystać z uproszczonej procedury zgłaszania trzeba uzyskać pozwolenie.1 nie stosuje się w przypadku obejmowania towarów procedurą składu celnego. Zgłoszenie uproszczone może mieć formę: .1. do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów.1 Uproszczone zgłoszenie celne Uproszczone zgłoszenie celne pozwala na obejmowanie towarów procedurą składu celnego po przedstawieniu zgłoszenia uproszczonego.zgłoszenia niekompletnego sporządzonego na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD. A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Zgłaszający lub przedstawiciel eksportera / nadawcy (wypełnić zgodnie z częścią II lit.2. których przedłożenie jest niezbędne dla objęcia towarów wnioskowaną gospodarczą procedurą celną.1. Opakowania i opis towaru. Wpisanie w Polu 44 dokumentu brakującego jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia. od nowego wiersza.objęcie 5. wpisuje się w Polu 44. Gospodarcze procedury celne .2) Deklaracja skrócona / poprzedni dokument Dodatkowe informacje / załączone dokumenty Oznaczenie składu Należy wpisać miejsce i datę wypełnienia zgłoszenia celnego Do zgłoszenia niekompletnego powinny zostać załączone dokumenty. liczba i rodzaj (wypełnić zgodnie z częścią II lit. >Pole to należy wypełnić w części dotyczącej przynależności państwowej.A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Znaki i przynależność państwowa aktualnego środka transportu przekraczającego granicę.innego dokumentu administracyjnego lub handlowego wraz z wnioskiem o objęcie procedurą. Organ celny może przyjąć zgłoszenie. . o którym mowa w art.1 Zgłoszenie celne na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD Zgłoszenie celne o objęcie towarów procedurą składu celnego musi zawierać przynajmniej te dane. Brakujące dokumenty.

zgodnie z art.1 Obowiązki osoby upoważnionej . dlatego też te brakujące elementy należy podać we wniosku o umieszczenie pod procedurą. co oznacza. zachować do dyspozycji kontrolującego wszelkie dokumenty dotyczące umieszczania towarów w składzie celnym w sposób umożliwiający do nich pełny wgląd.1. 5. 177 .4 RWKC dla umieszczenia towarów pod procedurą składu celnego typu B wymagane jest podanie następujących danych określonych w Polach: 1 (pierwsza i druga część pola). 54 (zgodnie z załącznikiem 37 do RWKC). 46.1.266 ust. . W zasadzie na dokumencie administracyjnym rzadko znajdują się wszystkie dane niezbędne dla umieszczenia towarów w składzie celnym typu B. 5. 22 (w zakresie waluty).a i b) tj.których mowa w art.2 Wpis do rejestru Procedury uproszczonej poprzez objęcie towarów procedurą składu celnego nie stosuje się w odniesieniu do składów typu B. 34a.2).1.a) RWKC do zgłoszenia o umieszczenie towarów pod procedurą składu celnego typu D należy dołączyć dokumenty określone w art. 5. 38.2 w połączeniu z art.1.1. 37.255 ust.273 ust. 43.1.możliwie dokładnie określić rodzaj towarów. osoba której udzielono pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej jest zobowiązana podjąć następujące czynności: 1. tak aby można było dokonać natychmiastowej i pewnej klasyfikacji. 44.273 ust.218 ust. 35. 19.220 ust. 5. Zgodnie z art.2 RWKC.1. powiadomić właściwy urząd celny o dostarczeniu towarów (zgodnie z pkt 2.określić wartość celną towarów. to w zgłoszeniu uproszczonym należy dodatkowo: .2 RWKC) 5. 2.1.1. . której to pozwolenie zostało wydane.deklarację wartości celnej. 14.47.3.2a Skład celny typu B W celu umieszczenia towarów w składzie typu B można jedynie wykorzystać dokument administracyjny wraz z wnioskiem o umieszczenie pod procedurą. 5. 49. 31. 44. Towary mogą zostać objęte procedurą składu celnego w procedurze uproszczonej poprzez wpis do rejestru w dwóch formach: 1) jako procedura podstawowa . 40.2. 8.1 lit. Zgodnie z art.3 Zgłoszenie uzupełniające Zgłoszenie uzupełniające nie musi być wymagane. oraz 2) jako procedura ułatwiona określona w art.procedura podstawowa Gdy towary znajdą się w wyznaczonym miejscu. (artykuł 269 ust. wpisać towary do ewidencji towarowej / rejestru.269 ust. 41.2 Złożenie dokumentu handlowego lub administracyjnego wraz z wnioskiem o objęcie daną procedurą celną Na przedniej stronie dokumentu handlowego lub administracyjnego należy podać numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej oraz dane osoby.1. 5.1a Skład celny typu D Jeżeli procedura zgłoszenia uproszczonego stosowana jest w składzie celnym typu D.2 RWKC.: . 3.1 lit. ze powinny zostać wypełnione dodatkowo na dokumencie SAD pola 12. E i F.1 RWKC. 23. 3.fakturę na podstawie której deklarowana jest wartość celna towarów.

po czasowym składowaniu lub w przypadku towarów uprzednio umieszczonych pod gospodarczą procedurą celną). .1. Wpis towarów do rejestru jest równoznaczny ze zwolnieniem towarów. który jest jednocześnie korzystającym ze składu . 41 42-tylko przy składzie typu D. Wpisanie towarów do ewidencji towarowej zgodnie z art. (w przypadku towarów po zrealizowanej procedurze tranzytu.1.6) 5. 49.1 lit. po przybyciu towarów do miejsca uznanego na stosowanie procedury uproszczonej osoba upoważniona wpisuje je do rejestru. .rodzaj danego towaru oraz przyśpieszone tempo operacji usprawiedliwiają to odstępstwo. 3.b) RWKC lub do rejestru ma tę samą moc prawną co przyjęcie zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą składu celnego. gdzie odpowiedzialność spoczywa na prowadzącym skład. Ewidencja Osoba upoważniona . odprawy czasowej.w przypadku prywatnego składu celnego . dokonania badania towarów.273 ust.na obejmowanie towarów procedurą składu celnego poza godzinami pracy urzędu celnego W przypadku uzyskania ww.3. 31.1 lit.w przypadku publicznego składu celnego.2. przetwarzania pod kontrolą celną 5. 19. 5.b) RWKC ma tę samą moc prawną co przyjęcie zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą składu celnego.1 Uproszczone zgłoszenie celne Osoba upoważniona zobowiązana jest do wypełniania następujących pól na dokumencie SAD: Pole nr SAD Dane.2. 40.w przypadku prywatnego składu celnego. pozwolenia. Wpisanie towarów do ewidencji towarowej zgodnie z art.2 Ułatwienia Organ celny na wniosek osoby może w pozwoleniu wyrazić zgodę: . 47(rodzaj i podstawa opodatkowania)-tylko przy składzie typu D.można zezwolić na prowadzenie tylko ewidencji towarowej. (art. Musi zawierać datę wpisu oraz wymagane dane określone w załączniku 37 do RWKC (tj. o ile zaistnieje taka potrzeba. 22(w zakresie waluty). które uznają one za niezbędne w celu. Osobę.273 ust. które powinny być w nim zawarte 178 . 8. w urzędzie celnym sprawującym nadzór.powinna przedkładać w cyklu miesięcznym do 10 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego wyciąg z ewidencji towarowych (wpisy do ewidencji dokonane w miesiącu poprzednim).nie musi być wymagane. 37. 38.osoba upoważniona udzieli władzom celnym wszelkich informacji. (dane.W przypadku obejmowania towarów procedurą składu celnego z zastosowaniem procedury uproszczonej: . 5. gdzie odpowiedzialność spoczywa na prowadzącym skład celny .powinien prowadzić odrębny rejestr. 14. 35. 34a. jakie powinien zawierać rejestr przedstawione są w pkt 2.aby powiadomienie dokonane zostało niedługo przed przybyciem towarów.zwolnić osobę upoważnioną z obowiązku każdorazowego powiadamiania właściwych władz celnych o każdym przybyciu towarów (np. dane wymagane w Polu 1 (1 i 2 część). 44. towary masowe). 54.2. 32.2.3 Zgłoszenie uzupełniające Zgłoszenie uzupełniające .515 i 516 RWKC) .każdy korzystający z procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów procedurą składu celnego . upoważnioną można zwolnić z obowiązku każdorazowego powiadamiania o przybyciu towarów tylko wtedy gdy spełnione są następujące warunki: . 5. Pierwszego dnia roboczego po dokonaniu wpisu do rejestru należy przesłać do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu zbiorcze powiadomienie o dokonanych wpisach. . Objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń.

2) Procedura celna .2. numery kontenera (ów).3. Opakowania i opis towaru. należy go dopełnić zerami) (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 21 31 oraz 37 40 44 47 49 Znaki i przynależność państwowa aktualnego środka transportu przekraczającego granicę. o których mowa w art. że łącznie spełnione są przesłanki.podać kod procedury (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Deklaracja skrócona / poprzedni dokument (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Dodatkowe informacje / załączone dokumenty / swiadectwa i pozwolenia Obliczanie opłat Oznaczenie składu Pole to należy wypełnić.255 ust.znakowy. Do zgłoszenia niekompletnego powinny zostać załączone dokumenty.A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD zgodnie z opisem pkt 4. Pkt 3. wpisuje się w Polu 44. (postanowienia art. Organ celny może przyjąć zgłoszenie. 5.2. Brakujące dokumenty. liczba i rodzaj (wypełnić zgodnie z częścią II lit.3 stosuje się odpowiednio. Ponadto należy wpisać: Imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego lub przedstawiciela W prawym górnym rogu numer identyfikacyjny zgłaszającego lub przedstawiciela. 5. od nowego wiersza. znaki i numery. 256 i 259 RWKC stosuje się odpowiednio). których przedłożenie jest niezbędne dla objęcia towarów wnioskowaną gospodarczą procedurą celną.2 RWKC.255.przed pełnym nazwiskiem należy wpisać odpowiedni kod (zgodnie z instrukcją). >Pole to należy wypełnić w części dotyczącej przynależności państwowej.2.2 Złożenie dokumentu handlowego lub administracyjnego wraz z wnioskiem o objęcie towarów daną procedurą celną.1 (pierwsza część pola) 1 (gruga część pola) 14 Pole kodowe Należy wpisać kod C Określić zgłaszającego lub status jego przedstawiciela . lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym. gdy zgłoszenie o objęcie procedurą celną wykorzystywane jest do zakończenia procedury składu celnego. składający się z numeru NIP poprzedzonego symbolem PL W prawym dolnym rogu numer REGON osoby poprzedzony symbolem PL (14 znaków jeśli osoba posiada REGON 9 . bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych. Objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych Osoba upoważniona zobowiązana jest do wypełniania następujących pól na dokumencie SAD: Pole nr 179 . 54 Należy wpisać miejsce i datę wypełnienia zgłoszenia celnego Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne dla jednoznacznej identyfikacji towarów. do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów. Wpisanie w Polu 44 dokumentu brakującego jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia.

>Pole to należy wypełnić w części dotyczącej przynależności państwowej. .wywozu.dopuszczenia do obrotu.podać kod procedury (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Deklaracja skrócona / poprzedni dokument (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Dodatkowe informacje / załączone dokumenty / swiadectwa i pozwolenia Obliczanie opłat Oznaczenie składu Pole to należy wypełnić. 54 Należy wpisać miejsce i datę wypełnienia zgłoszenia celnego Postanowienia art.276 RWKC stosuje się odpowiednio. . 258 i 259 RWKC stosuje się odpowiednio.przed pełnym nazwiskiem należy wpisać odpowiedni kod (zgodnie z instrukcją).1.znakowy. numery kontenera (ów).2. liczba i rodzaj (wypełnić zgodnie z częścią II lit. procedury wywozu (pkt 4). gdy zgłoszenie o objęcie procedurą celną wykorzystywane jest do zakończenia procedury składu celnego. Opakowania i opis towaru. Gospodarcze procedury celne . składający się z numeru NIP poprzedzonego symbolem PL W prawym dolnym rogu numer REGON osoby poprzedzony symbolem PL (14 znaków jeśli osoba posiada REGON 9 . należy go dopełnić zerami) (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 21 31 oraz 37 40 44 47 49 Znaki i przynależność państwowa aktualnego środka transportu przekraczającego granicę.stosuje się odpowiednio zasady opisane w instrukcji dot. które powinny być w nim zawarte Pole kodowe Należy wpisać kod C Określić zgłaszającego lub status jego przedstawiciela . 6. 257.SAD 1 (pierwsza część pola) 1 (gruga część pola) 14 Dane.A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD zgodnie z opisem pkt 4. Ponadto należy wpisać: Imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego lub przedstawiciela W prawym górnym rogu numer identyfikacyjny zgłaszającego lub przedstawiciela. znaki i numery.2) Procedura celna . 5. Procedura uszlachetniania biernego W stosunku do towarów zgłaszanych do wywozu w ramach procedury uszlachetniania biernego . 180 . procedury dopuszczenia do obrotu (pkt 3) w związku z art. Dotyczy to stosowania procedur uproszczonych przewidzianych dla: . 256. Zamknięcie procedury składu celnego Procedury uproszczone mogą być wykorzystywane do zamknięcia procedury składu celnego.255.powrotnego wywozu.zakończenie 6.4. Instrukcję dot.

6.2 lit. Powiadomienie. można stosować procedury uproszczone przewidziane dla dopuszczenia do obrotu. o ile osoba zainteresowana zażąda ich stosowania w chwili powstawania długu celnego.76 ust. odprawa czasowa. W związku z faktem. (art. wywozu lub powrotnego wywozu. W przypadku zakończenia procedury składu celnego towary mogą zostać objęte procedurą dopuszczenia do obrotu.1 lit. Powyższe stosuje się nie naruszając zasad a posteriori w rozumieniu art.278 RWKC) Uproszczony tryb zakończenia procedury składu celnego. wartość.2. nie jest możliwe w tym przypadku udzielenie pozwolenia na zastosowanie uproszczonego trybu zakańczania procedury składu celnego. to procedury tej nie można zastosować. Nie można zastosować bezpośrednio procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru. Jednakże. Dla towarów umieszczonych pod procedurą w składzie celnym typu F nie może zostać dopuszczone zastosowanie jakiejkolwiek procedury uproszczonej.78. iż w procedurach wywozowych powiadomienie powinno być przesyłane w formie elektronicznej na formularzu SAD. Organ celny może wyrazić zgodę.266 ust. Szczególne przypadki postępowania W przypadku zakończenia gospodarczej procedury celnej poprzez nadanie towarom przeznaczenia celnego powrotnego wywozu możemy mieć do czynienia z dwoma sytuacjami: 1. 6. Dotyczy to sytuacji zakańczania procedury składu celnego i objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu.3 WKC jeżeli przywożony towar jest dopuszczany do obrotu zgodnie z postanowieniami art. przetwarzanie pod kontrolą celną. W pozwoleniu na gospodarczą procedurę celną osoba posiada zgodę na transfer do urzędu wyjścia w celu 181 . które należy uwzględnić zgodnie z art.b Rozporządzenia Wykonawczego). Powyższe stosuje się pod warunkiem. Zgłoszenie uzupełniające Jako okres rozliczeniowy stosowania procedury uproszczonej należy wyznaczyć miesiąc kalendarzowy. Osoba upoważniona powinna złożyć zgłoszenie celne uzupełniające nie później niż trzeciego dnia roboczego po upływie okresu rozliczeniowego. wywozu lub powrotnego wywozu. W tym przypadku mogą zostać zastosowane inne procedury związane z obowiązkiem przedstawienia towarów organom celnym. rodzaj.214 są tymi. aby powiadomienie miało charakter zbiorczy i dotyczyło towarów wyprowadzonych ze składu celnego w danym dniu i objętych procedurą dopuszczenia do obrotu (zgodnie z art.112 ust. ze elementy kalkulacyjne odnoszące się do tych towarów zostały uznane lub dopuszczone w momencie umieszczania tych towarów pod procedurą składu celnego. powinno być przekazane najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu wyprowadzenia towarów ze składu celnego. które nie mogą zostać skontrolowane bez fizycznego zbadania towarów. uszlachetnianie czynne. b) przy zamykaniu procedury uszlachetniania biernego można stosować procedury uproszczone przewidziane dla dopuszczenia do obrotu. Zgodnie z art. w przypadkach gdy osoba chce skorzystać z zastosowania elementów naliczania należności. Zamknięcie pozostałych gospodarczych procedur celnych a) przy zamykaniu procedur gospodarczych tj.3.c). które są właściwe temu towarowi w chwili jego umieszczenia pod procedurą składu celnego. cena i ilość.Skład celny typu B Dla towarów umieszczonych w składzie celnym typu B stosuje się jedynie zgłoszenia niekompletne lub procedurę zgłoszenia uproszczonego. Skład celny typu D Wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego typu D pociąga za sobą automatyczne stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru w procedurze dopuszczenia do obrotu.

00. nie podlegających w tym czasie należnościom przywozowym i innym obciążeniom ani środkom polityki handlowej. 3 Przepisów Wykonawczych. w formie produktów kompensacyjnych lub towarów w niezmienionym stanie.00 Procedury tranzytowe 1. lub .zostały poddane. iż zgodnie z art.zostały poddane wywozowym formalnościom celnym w celu udzielenia zwrotów przy wywozie do krajów trzecich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. co uzależ. Towary te wraz z formularzem 3 dokumentu SAD powinny zostać dostarczone do granicznego urzędu celnego.3 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Mając powyższe na uwadze ma zastosowanie przepis art. 4 pkt 16 WKC określa.182 ust. lub . w systemie procedury standardowej lub uproszczonej. formalnościom celnym w wywozie do kraju trzeciego kończącym procedurę uszlachetnia czynnego z zastosowaniem systemu ceł zwrotnych. które są realizowane na podstawie umów międzynarodowych.korzystają ze zwrotu lub umorzenia należności przywozowych. w których produkty objęte środkami lub korzystające ze środków obowiązujących w wywozie mogłyby unikać tych środków lub bezzasadnie z nich korzystać. zostają umieszczone pod procedurą wspólnotowego tranzytu zewnętrznego. procedura zawieszająca ulega zakończeniu w momencie faktycznego opuszczenia obszaru Wspólnoty przez ww.Wprowadzenie Procedury tranzytowe stosowane we Wspólnocie Europejskiej podzielić można na takie.nione jest od dokonania ich wywozu poza obszar celny Wspólnoty. W pozwoleniu na gospodarczą procedurę celną osoba nie ma zgody na transfer do urzędu wyjścia. W takiej sytuacji w celu powrotnego wywozu towarów z zastosowaniem procedury uproszczonej podmiot powinien posiadać pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej przy nadawaniu towarom przeznaczenia celnego powrotnego wywozu.że się odbywać. Przemieszczanie towarów w ramach procedury tranzytu może następować w ramach tranzytu zewnętrznego lub tranzytu wewnętrznego. Przemieszczanie towarów w tranzycie zewnętrznym odbywać się może: ● z zastosowaniem procedury zewnętrznego tranzytu wspólnotowego T1. w celu uniknięcia sytuacji. ale posiada zgodę na zakończenie danej procedury z zastosowaniem uproszczeń. Zwracam uwagę. oraz takie. 2. 91-97 WKC. 2. jeżeli towary wspólnotowe są wywożone do kraju EFTA lub przez terytorium jednego lub kilku krajów EFTA z zastosowaniem Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej.512 ust. 340 c ust.Procedury tranzytowe w WKC: Art. iż tranzyt jest jednym z rodzajów procedury celnej. Procedura tranzytu zewnętrznego pozwala na przemieszczanie z jednego punktu do drugiego punktu znajdującego się na obszarze celnym Wspólnoty: a) towarów niewspólnotowych. które są określone we WKC.pochodzą ze składów interwencyjnych i podlegają środkom kontroli użytkowania i/lub przeznaczenia i poddane zostały formalnościom celnym przy wywozie do krajów trzecich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. procedura nie ulegnie zakończeniu do momentu. jeżeli: . jak również posiadać pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu. towary. w celu zwrotu lub umorzenia należności. b) towarów wspólnotowych. kiedy towary lub produkty zgłoszone do powrotnego wywozu faktycznie opuszczą obszar celny Wspólnoty. 14. Towarom powinno zostać nadane przeznaczenie celne powrotnego wywozu w urzędzie celnym wskazanym w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. w przypadkach i na warunkach określonych zgodnie z procedurą Komitetu. W takim przypadku. o ile: 182 . ● z zastosowaniem karnetu TIR Przewóz towarów w procedurze TIR w procedurze tranzytu zewnętrznego mo. Tranzyt zewnętrzny regulowany jest przepisami art. Zgodnie z art.3 RWKC 2454/93 transfer do urzędu wyjścia w celu powrotnego wywozu może mieć miejsce w ramach procedury.powrotnego wywozu jak również posiada zgodę na zakończenie danej procedury z zastosowaniem uproszczeń. lub .

taka możliwość została przewidziana umową międzynarodową. fińskie Wyspy Alandzkie. Procedury tranzytu zewnętrznego nie stosuje się w odniesieniu do przewozów dokonywanych przez terytorium kraju trzeciego. 9 poprawionej Konwencji dotyczącej żeglugi na Renie (ten rodzaj procedury nie będzie w Polsce stosowany. Dyrektywa Rady 77/388/EWG odnosi się do obowiązku podatku od towarów i usług (VAT) w obrocie w ramach Wspólnoty. Dla zastosowania tej dyrektywy określono zasięg obszaru podatkowego Wspólnoty.przejazd przez ten kraj odbywa się z zastosowaniem jednolitego dokumentu przewozowego wystawionego na obszarze celnym Wspólnoty. 163-165 WKC. Gujana Francuska. wobec której przepisy dyrektywy Rady 77/388/EWG nie są stosowane. wobec której przepisy dyrektywy Rady 77/388/EWG nie obowiązują. innej części obszaru celnego Wspólnoty. W procedurze tranzytu wspólnotowego wewnętrznego używane będą dokumenty T2 (dla towarów wspólnotowych) lub T2F (jeżeli procedurą są obejmowane towary nie pochodzące z obszaru podatkowego Wspólnoty). drogą pocztową (włącznie z paczkami) z zastosowaniem manifestu reńskiego. Jersey Sark i Herm. do . jeżeli taka możliwość została przewidziana umową międzynarodową.chodzi o przewóz z jednego do drugiego miejsca znajdującego się we Wspólnocie. które są wysyłane: . 1 Przepisów Wykonawczych do Rozporządzenia ustanawiającego WKC po procedurą wspólnotowego tranzytu wewnętrznego umieszczane są towary wspólnotowe.dotyczy przesyłek towarów. ● z zastosowaniem karnetu TIR 183 . podpisanej w Londynie w dniu 19 czerwca 1951r. Jeżeli jednak towary te przewożone są wyłącznie drogą morską lub powietrzną. jednak musza one być przewożone na pozostałe obszary Wspólnoty z zastosowaniem wewnętrznej wspólnotowej procedury tranzytu (na dokumencie T2F). Przemieszczanie towarów w tranzycie wewnętrznym odbywać się może: ● z zastosowaniem procedury wewnętrznego tranzytu wspólnotowego. góra Athos w Grecji. do innej części obszaru celnego Wspólnoty. Guernsey. w której wymienione przepisy nie obowiązują. w której wymienione przepisy obowiązują. Zgodnie z art. umieszczenie pod tą procedurą nie jest obowiązkowe. W tym wypadku działanie procedury na terytorium kraju trzeciego zostaje zawieszone. hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie. 340 c ust.stronami Paktu Północno-Atlantyckiego w sprawie statusu ich sił. do innej części obszaru celnego Wspólnoty. gdyż jest on wykorzystywany jedynie dla przewozu towarów po Renie bąde jego dopływach). ● ● ● ● z zastosowaniem karnetu ATA jako dokumentu tranzytowego z zastosowaniem formularza 302 przewidzianego w ramach Konwencji pomię. umieszczane są pod procedurą wewnętrznego tranzytu wspólnotowego. w której wymienione przepisy również nie obowiązują. które są wysyłane z jednego miejsca na obszarze celnym Wspólnoty do drugiego miejsca na tym obszarze przez terytorium jednego lub kilku krajów EFTA. Towary pochodzące z tych obszarów są towarami unijnymi. które mają zostać rozładowane na obszarze celnym Wspólnoty i które są przewożone razem z towarami przeznaczonymi do rozładowania w krajach trzecich. Procedura tranzytu wewnętrznego pozwala na przemieszczanie z jednego punktu do drugiego punktu znajdującego się na obszarze celnym Wspólnoty. lub . lub . Nie obejmuje on następujących obszarów: francuskie departamenty zamorskie: Gwadelupa. lub . ponieważ pochodzą z obszarów należących do obszaru celnego Wspólnoty.dzy państwami . przez terytorium kraju trzeciego towarów wspólnotowych bez zmiany ich statusu celnego.z części obszaru celnego Wspólnoty..rozpoczął się lub ma się zakończyć poza Wspólnotą. chyba że: . Wyspy Normandzkie: Alderney. Towary wspólnotowe.z części obszaru celnego Wspólnoty. Tranzyt wewnętrzny regulowany jest przepisami art. wobec której stosowane są przepisy dyrektywy Rady 77/388/EWG. Obszar ten nie pokrywa się jednak całkowicie z obszarem terytorialnym Unii Europejskiej. Martynika i Reunion. na podstawie art.z części obszaru celnego Wspólnoty. z zastosowaniem Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej. przez terytorium kraju trzeciego. .

wykaz zdawczy TR. W przewozach kolejowych stosowane będą wyłącznie dokumenty CIM. Z dniem 1 maja 2004r. Wymienione wyżej procedury tranzytowe zgodne są z tzw. Norwegia i Islandia). Aktualnie stronami Konwencji są: Unia Europejska jako całość. w zależności od statusu towarów. W Polsce procedura WPT stosowana jest od 1 lipca 1996r. których stosowanie nie ma podstawy w Kodeksie celnym UE. kraje EFTA (Szwajcaria.stronami Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987r. Planowana jest zmiana wspólnotowych przepisów celnych w kierunku obligatoryjnego przesyłania zgłoszeń tranzytowych do systemu NCTS w formie elektronicznych komunikatów również przez osoby stosujące procedurę standardową. stosowana w wymianie towarowej z zagranicą pomiędzy krajami . stosować procedurę T1 lub T2. przy obrocie towarowym z San Marino. Dla obsługi procedury tranzytu wspólnotowego (zewnętrznego i wewnętrznego) oraz wspólnej procedury tranzytowej na dokumencie SAD funkcjonuje Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy NCTS. Należą do nich: Wspólna procedura tranzytowa Jest to dobrze znana w Polsce procedura. którzy realizowali tranzyty na kartach SAD. Przewozy towarów do/z Andory: Między Unią Europejską a Księstwem Andory zawarta zastała umowa regulująca wzajemne stosunki handlowe. obligatoryjnie są podłączeni do systemu NCTS. W zakresie procedury tranzytu stosuje się Uchwałę 1/96.● ● ● ● z zastosowaniem karnetu ATA jako dokumentu tranzytowego z zastosowaniem formularza 302 drogą pocztową (włącznie z paczkami) z zastosowaniem manifestu reńskiego (nie dotyczy Polski 3. Dokumenty gwarancyjne i poświadczenia gwarancji generalnej muszą zawierać adnotację "Księstwo Andory".Andora określono przepisy wykonawcze. W dodatkowych uchwałach Komisji Mieszanej Wspólnota Europejska . dokument SMGS. Przewozy towarów do/z San Marino: Przewozy dokonywane są na podstawie Uchwały nr 4/92 Komisji Współpracy mię. Dokumenty gwarancyjne i poświadczenia gwarancji generalnej muszą zawierać adnotację "Republika San Marino". Przewóz towarów z San Marino do Wspólnoty następuje zgodnie z przepisami o wspólnotowej procedurze tranzytu. lecz wynikają one z bilateralnych lub multilateralnych umów międzynarodowych.dokument SMPS oraz dokument SAT jako sprzeczne z acquis. Podkreślić więc należy. Procedury tranzytowe realizowane na podstawie porozumień międzynarodowych: Są to procedury. upoważnieni nadawcy i upoważnieni odbiorcy. 184 . Na podstawie tej uchwały przy wywozie towarów do Andory i przywozie towarów w z Andory stosować należy. procedurę T1 lub T2. Od 1 maja 2004 r. Polska przestała być Stroną Konwencji o WPT.dzy Unią Europejską a San Marino z dnia 22 grudnia 1992r. że z dniem 1 maja 2004r. System NCTS działa we wszystkich urzędach celnych w całej Wspólnocie Europejskiej i w krajach EFTA. Inne nie mogą być stosowane po akcesji. lub dokument SAD (NCTS). Na podstawie tej uchwały. acquis communataire. w zale żności od statusu towarów. należy. przestały pełnić rolę dokumentów tranzytowych.

niewspólnotowy. który nie należy do obszaru celnego Wspólnoty.towary całkowicie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty.10. Jako towary niewspólnotowe traktowane są: . o ile ma zastosowanie. lub . We wspólnotowej procedurze tranzytowej. znajdujące się w wolnym obrocie w jednym z państw członkowskich. czy zastosowana będzie procedura tranzytowa przy przewozie towarów. Status towarów jest ważnym czynnikiem. a wewnętrzną procedurę tranzytu T2.14. Powyższe rozróżnienie w statusie towarów określa.towary uzyskane lub wytworzone na obszarze celnym Wspólnoty z towarów pochodzących z krajów trzecich lub obszarów. który nie należy do obszaru celnego Wspólnoty. które nie należą do obszaru celnego Wspólnoty. lub . i które nie znajdują się w wolnym obrocie na obszarze celnym Wspólnoty.wspólnotowy. 2. znajdujących się w wolnym obrocie w jednym z państw członkowskich Wspólnoty. zewnętrzną procedurę tranzytu T1 stosuje się do przewozu towarów niewspólnotowych. Jako towary wspólnotowe traktowane są: . które nie zostały całkowicie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty.towary pochodzące z kraju lub obszaru. lub . lub .towary. od którego zależy rodzaj stosowanej procedury tranzytowej. albo towary uzyskane lub wytworzone z połączenia takich towarów i towarów całkowicie uzyskanych na obszarze celnym Wspólnoty. stosuje się dla przewozu 185 . W określonych wypadkach konieczne jest udowodnienie statusu towarów.00 Status towarów 1.towary pochodzące z kraju lub obszaru. Zasady ogólne i źródła prawa Status celny oznacza określenie towaru jako towar: . Wprowadzenie W celu poznania zasad działania wspólnej i wspólnotowej procedury tranzytowej niezbędne jest zrozumienie roli statusu towarów.

że dokonują przewozów regularną linią rejsową. które wymagają zezwolenia. Komponowanie tras przewozu z odcinków. Wniosek o wydanie pozwolenia na dokonywanie przewozów regularną linią rejsową przedkłada się właściwym władzom celnym państwa członkowskiego. że towary znajdujące się w ramach obszaru celnego Wspólnoty mają status towarów wspólnotowych. III. 2 RWKC Jednak nie ma obowiązku potwierdzania wspólnotowego statusu towarów. . Art. 313 ust. Jeżeli towary wspólnotowe mają status towarów składowanych czasowo lub znajdują się w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym. na obszarze którego towarzystwo żeglugowe ma swoją siedzibę. statki nie będą zawijać do żadnych portów w kraju trzecim albo do wolnych obszarów celnych w portach znajdujących się na obszarze celnym Wspólnoty. wspólnotowy status towarów musi zostać potwierdzony.1 Przewozy regularną linią rejsową 3. 3 RWKC 3. Art. Jeżeli towary wspólnotowe zostały objęte zawieszającą procedurą celną. chyba że zostanie potwierdzony ich niewspólnotowy status. (2) towary wspólnotowe są przewożone regularną linią rejsową między portami znajdującymi się na obszarze celnym Wspólnoty (patrz punkt 3.mają siedzibę lub przedstawicielstwo na obszarze celnym Wspólnoty. w stosunku do których dopełniono formalności wywozowych (z wyjątkiem wywozu do krajów EFTA). 313 ust. takie.2 Pozwolenie na dokonywanie przewozów regularną linią rejsową Pozwolenie jest udzielane wyłącznie towarzystwom żeglugowym. płyną do lub przepływają przez porty znajdujące się poza tym obszarem albo wolne obszary celne typu I (tj. Przewozy regularną linią rejsową obejmują jedynie wymianę towarową między państwami członkowskimi.zobowiążą się.2). które zostały zatwierdzone i odcinków nie zatwierdzonych.1. że na trasach przewozu. i których ewidencje są dostępne dla właściwych organów celnych. Są to następujące sytuacje: I. oraz że nie będą dokonywane przeładunki na pełnym morzu. Jeżeli towary wspólnotowe. Wyżej opisanych przewozów regularną linią rejsową nie należy mylić z potocznym określeniem przewozów rejsowych używanym w transporcie morskim. jest zabronione (Art.1. Potwierdzenie wspólnotowego statusu towarów Uznaje się.udowodnią wobec władz celnych. W Polsce 186 . które: . 91 i 163 WKC oraz art. . zostały załadowane lub przeładowane w porcie lotniczym znajdującym się na obszarze celnym Wspólnoty i są przewożone na podstawie dokumentu przewozowego wystawionego w państwie członkowskim. w określonych wypadkach. w których nadzór nad towarami opiera się głównie na istnieniu ogrodzenia) w portach znajdujących się na obszarze celnym Wspólnoty. lub które zostały objęte procedurą uszlachetniania czynnego (system ceł zwrotnych). 313a RWKC). że poświadczenie wydania pozwolenia na dokonywanie przewozów regularną linią rejsową będzie przewożone na statku i przedstawiane na żądanie właściwych władz celnych. jeżeli: (1) towary wspólnotowe są przewożone transportem lotniczym. oraz . które zostały wyprowadzone z obszaru celnego Wspólnoty są ponownie wprowadzane na ten obszar.nie popełniły poważnego lub powtórnego naruszenia przepisów w związku z działaniem linii rejsowej. 3. Uwaga: Dokumenty i przepisy potwierdzające wspólnotowy status towarów nie mogą być stosowane w odniesieniu do towarów. mimo obowiązywania powyższej zasady. Art. które kursują wyłącznie między portami znajdującymi się na obszarze celnym Wspólnoty i nie przypływają z. II.1 Definicja Przewozy regularną linią rejsową odbywają się statkami. 1 RWKC Jednakże. 340 c ust. 3.zobowiążą się. .towarów wspólnotowych.

poświadczony przez władze celne. .tablice rejestracyjne i dokumenty rejestracyjne dla pojazdów samochodowych zarejestrowanych w państwie członkowskim. na który by.nych (towary nie są przeznaczone dla celów handlowych). lub przywiezione z innego państwa członkowskiego przez obszar kraju trzeciego i przewożone pod osłoną dokumentu przewozowego wystawionego w państwie członkowskim. lub do którego statki wpływają (Dyrektor Izby Celnej w Gdyni właściwy jest dla portów w: Gdyni.dokument T2LF (karta 4 SAD.prawidłowo wypełniona faktura lub dokument przewozowy dotyczący wy. Gdańsku. że zachodzi wątpliwość. Jeżeli w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia otrzymania wniosku nie zostanie udzielona odpowiedź.ły pierwotnie załadowane.: .manifest towarzystwa żeglugowego prawidłowo wypełniony i potwierdzony przez właściwy urząd z wpisanym odpowiednio kodem "C" dla towarów wspólnotowych. np. 4. Nr 87. Pozostałe administracje potwierdzają otrzymanie wniosku i w ciągu sześćdziesięciu dni od jego otrzymania wyrażają swoją zgodę lub odmow ę udzielenia pozwolenia. Darłowie i Kołobrzegu. palet i innego podobnego wyposażenia. że zachodzi wątpliwość. co do statusu. jeżeli w sposób wyraźny potwierdzają status wspólnotowy. Świnoujściu. gdy wymagane jest potwierdzenie wspólnotowego statusu towarów. . władze celne wydają pozwolenie wnioskującemu towarzystwu żeglugowemu. . .dokument T2M dla produktów rybołówstwa morskiego i towarów uzyskanych z takich produktów 187 . z wyjątkiem kontenerów. zbiorników. że towary zostały: ● ● ● przywiezione z innego państwa członkowskiego a przewóz nie nastąpił przez obszar kraju trzeciego. . z lub przez wolne obszary podatkowe).deklaracja statusu wspólnotowego dla opakowań.łącznie towarów wspólnotowych. z którego statki wypływają. . dla towarów przewożonych do. Władysławowie. paczek.manifest towarzystwa żeglugowego lub towarzystwa lotniczego w wypadku stosowania uproszczonej procedury tranzytowej (poziom II) z wpisanym kodem "C" dla towarów wspólnotowych. chyba. jeżeli w sposób wyraźny potwierdzają ich wspólnotowy status. . . Ustce i Elblągu.deklaracja statusu wspólnotowego dla bagażu przewożonego przez podróż. Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie oraz Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych) (Dz. . Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie właściwy jest dla portów w: Szczecinie. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Gdyni. właściwe władze celne odpowiednio zmieniają poświadczenie pozwolenia na dokonywanie przewozów regularną linią rejsową. Do nowego dokumentu należy dołączyć kopię pierwszego dokumentu. tj. z wpisanym odpowiednio symbolem T2L/T2LF. wolet karnetu TIR lub karnetu ATA z wpisanym symbolem T2L.Administracyjny Dokument Towarzyszący (AAD).dokument T2L (karta 4 Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD). poz. stosowany zgodnie z Rozporządzeniem EWG Nr 2719/92. co do statusu. 831) Po sprawdzeniu wniosku.pozowlenie na dokonywanie przewozów regularną linią rejsową wydaje Dyrektor Izby Celnej w Gdyni oraz Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie. . pod warunkiem. chyba. Poświadczenie wydania pozwolenia na dokonywanie przewozów regularną linią rejsową jest wydawane w dwóch egzemplarzach. (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. władze celne państwa członkowskiego. w zalezności od portu morskiego. przesyłają jego kopię do administracji centralnej pozostałych właściwych państw członkowskich z prośbą o wyrażenie zgody na udzielenie pozwolenia. W takim wypadku. i został wystawiony nowy dokument przewozowy.numer kodu i znak właściciela (wyróżniające litery) widoczne na wagonach towarowych należących do towarzystwa kolejowego państwa członkowskiego. dla przewozu towarów akcyzowych znajdujących się w wolnym obrocie. w którym towarzystwo żeglugowe ma siedzibę. Statki operujące na zatwierdzonej regularnej linii rejsowej mogą zostać zmienione. które wracają puste z innego państwa członkowskiego. należy zastosować jeden z następujących dokumentów lub zasad. lub przeładowane w kraju trzecim na środek transportu inny niż ten. "F" dla towarów przewożonych do/z wolnych obszarów podatkowych i "N" dla innych towarów (w wypadku przewozów okazjonalnych). Odmowę należy uzasadnić. na podstawie którego odbywał się przewóz z państwa członkowskiego wyjścia do państwa członkowskiego przeznaczenia. Sposoby potwierdzania wspólnotowego statusu towarów W wypadku. U.

faktura lub dokument przewozowy w pełni wypełniony i podpisany przez tę osobę. jest potwierdzany przez właściwy urząd celny. władze celne mogą udzielić pozwolenia towarzystwu żeglugowemu na wystawianie takich manifestów w dniu następującym po dniu wypłynięcia statku. gdy wywóz towarów ze Wspólnoty jest zabroniony lub podlega należnościom celnym lub innym opłatom) Uwaga: karta kontrolna T5 stosowana w wypadku wywozu towarów korzystających ze zwrotów nie może służyć potwierdzeniu wspólnotowego statusu towarów. .domniemanie wspólnotowego statusu przesyłek pocztowych (łącznie z paczkami pocztowymi) przewożonych z jednego punktu do innego w ramach obszaru celnego Wspólnoty. jeżeli występuje. Manifest towarzystwa żeglugowego W wypadku. ale przed jego przypłynięciem do portu przeznaczenia. gdy przesyłki takie są przewożone do/z wolnych obszarów podatkowych. . . w wypadku. W wypadku. Jednak w wypadku.masę brutto w kilogramach.opis towarów. 188 . gdy dokumenty T2L lub stosowane dokumenty handlowe opatrzone odciskiem specjalnego stempla. W takim przypadku. gdy osoba ta nie jest nadawcą. gdy manifesty towarzystw żeglugowych są stosowane w celu potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów. na opakowaniach i towarzyszących dokumentach musi być przyklejona specjalna naklejka. aby dokumenty te nie musiały być przez niego podpisywane. Wydanie takiego pozwolenia jest uzależnione od spełnienia określonych warunków.dokument potwierdzający wspólnotowy status towarów. że upoważniony nadawca uprzednio zobowiąże się pisemnie wobec władz wydających pozwolenie do ponoszenia odpowiedzialności za skutki prawne wystawiania wszystkich dokumentów T2L lub dokumentów handlowych zawierających odcisk specjalnego stempla. odpowiednio. dokumenty lub zasady są stosowane dla towarów wspólnotowych znajdujących się w opakowaniach nie posiadających statusu wspólnotowego. dokumenty te mogą być wystawione z mocą wsteczną. właściwe władze mogą pozwolić upoważnionemu nadawcy. Wystawianie retrospektywne Jeżeli są spełnione warunki konieczne dla potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów. . . wpisać nazwę właściwego urzędu.karta kontrolna T5 (stosowana. na dokumencie potwierdzającym wspólnotowy status tych towarów zostaje naniesiona adnotacja: N-opakowanie.złowionych przez wspólnotowe statki na wodach niewspólnotowych. . Uwaga: faktura lub dokument przewozowy może dotyczyć wyłącznie towarów wspólnotowych. Opakowania nie posiadające statusu wspólnotowego Jeżeli ww. . osoba taka musi w polu "D. zwanej "upoważnionym nadawcą".symbol T2L lub T2LF. . są sporządzone przy użyciu elektronicznego lub automatycznego systemu przetwarzania danych. . datę wystawienie dokumentu oraz adnotację "upoważniony nadawca". znajdujących się w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym.numery kontenera.pełną nazwę i adres nadawcy lub właściwej osoby. Kontrola urzędu wywozu" dokumentu T2L lub w widocznym miejscu stosowanego dokumentu handlowego. W takim wypadku należy umieścić na nich adnotację w kolorze czerwonym: "Wystawiono retrospektywnie" Upoważniony nadawca Władze celne mogą udzielić pozwolenia osobie. Pozwolenia udziela się pod warunkiem. Na wniosek właściwej osoby. znaki i numery opakowań. Faktura lub dokument przewozowy musi zawierać co najmniej poniższe dane: . bez konieczności przedstawiania ich właściwemu urzędowi w celu poświadczenia.odręczny podpis właściwej osoby. jako dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów. na stosowanie dokumentu T2L i dokumentu handlowego.liczbę i rodzaj.

do którego nie stosuje się postanowień Dyrektywy 77/388/EEC. danych. .podpisu funkcjonariusza celnego tego urzędu. . aby umożliwiały ich identyfikację. . .000 EURO. aby jednoznacznie odnosi ł się tylko do towarów wspólnotowych. . Na wniosek towarzystwa żeglugowego całkowicie wypełniony i podpisany manifest zostaje potwierdzony przez właściwe władze. numery identyfikacyjne kontenera. . tj.miejsce rozładunku.odpowiednio. 189 .odniesienie do konosamentu lub innego dokumentu handlowego.litera 'N' dla wszystkich innych towarów. Manifest towarzystwa lotniczego lub manifest towarzystwa żeglugowego w wypadku stosowania tranzytowych procedur uproszczonych (poziom II): Manifest towarzystwa lotniczego lub manifest towarzystwa żeglugowego stosowany dla przewozu towarów transportem lotniczym lub morskim w procedurze uproszczonej może być użyty dla potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów.masę brutto w kilogramach. wolne obszary podatkowe.litera 'F' (równoznaczna z T2LF) dla towarów wspólnotowych wysyłanych z części obszaru celnego Wspólnoty. nie przekracza 10. Jednak w takim wypadku. W takim wypadku litera "C" (równoznaczna z "T2L") jest wpisywana obok odnośnych pozycji na manifeście. Poświadczenie manifestu towarzystwa żeglugowego (przewozy okazjonalne) przez właściwe władze dokonywane jest przez wpisanie następujących danych: . . nazwa i adres właściwego urzędu muszą być wpisane na tych dokumentach obok ww. jeżeli takie zgłoszenie jest wymagane.numeru ewidencyjnego lub numeru zgłoszenia do wysyłki lub wywozu. .nazwę statku.miejsce i datę załadunku. których dotyczy faktura lub dokument przewozowy. należy oddzielnie wpisać obie kategorie towarów. . potwierdzenie przez właściwy urząd nie jest wymagane.odpowiednio. .pełną nazwę i adres towarzystwa żeglugowego. gdy całkowita wartość towarów wspólnotowych.litera 'C' (równoznaczna z T2L) dla towarów wspólnotowych. W wypadkach.daty poświadczenia. znaki i numery opakowań. zgłaszający wpisuje w dobrze widoczny sposób potwierdzony swoim podpisem symbol "T2L" w polach przeznaczonych dla opisu towarów odpowiednich odcinków zastosowanego karnetu i przedstawia karnet właściwym władzom w celu dokonania adnotacji.nazwy i pieczęci właściwego urzędu celnego. Manifest towarzystwa żeglugowego (przewozy okazjonalne) zawiera następujące dane: . opis. a symbol "T2L" umieścić tak.liczbę.zwyczajowe opisy handlowe towarów na tyle dokładne. . następujące wpisy dotyczące statusu towarów: . . . Manifest powinien ponadto zawierać następujące informacje dla każdej przesyłki: .nazwy i pieczęci właściwego urzędu celnego.W wypadku. w których na podstawie karnetu TIR lub karnetu ATA przewożone są zarówno towary wspólnotowe jak i niewspólnotowe. WŁADZE CELNE Poświadczenie faktury lub dokumentu przewozowego przez właściwe władze dokonywane jest przez wpisanie następujących danych: . Stosowanie karnetu TIR lub karnetu ATA w celu poświadczenia wspólnotowego statusu towarów: Przy przewozach towarów z zastosowaniem karnetu TIR lub karnetu ATA.

jest systemem informatycznym.podpisu funkcjonariusza celnego tego urzędu. .pomiędzy podmiotami gospodarczymi i administracją celną ("obszar zewnętrzny"). . Dokumenty te w przyszłości mają zostać również wyeliminowane. mające być użyte w celu potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów.NCTS.karty A. Ten ogólnoeuropejski system. B oraz Wykaz towarów (WT). że towary wspólnotowe zostały wpisane oddzielnie niż pozostałe towary i. zwany w skrócie od angielskiej nazwy New Computerised Transit System .20. 14. należy upewnić się.jeżeli procedura odbywa się na podstawie dokumentu SAD). T2 i T2F. w transporcie drogowym (choć także w przypadku innych rodzajów transportu . . Podstawowe informacje o systemie NCTS Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy NCTS jest systemem informatycznym opartym na wymianie komunikatów elektronicznych..Standardowe zgłoszenie tranzytowe 2. Komunikaty te zastępują dokumenty papierowe i pewne formalności.NCTS 2. które były stosowane przed wprowadzeniem systemu.daty poświadczenia.pomiędzy urzędami celnymi ("obszar krajowy"). realizowane są w Nowym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym. że symbol "T2L" został wpisany w taki sposób. W wypadku. że odnosi się wyłącznie do towarów wspólnotowych. procedury T1. Wprowadzenie Wspólnotowa procedura tranzytowa (stosowana dla przewozów tranzytowych we Wspólnocie Europejskiej) oraz wspólna procedura tranzytowa WPT (stosowana w krajach EFTA) tj.00 Standardowa procedura wspólnotowego tranzytu z wykorzystaniem Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego (NCTS) 1. Rozdział 2 . gdy karnet TIR lub karnet ATA. Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy .pomiędzy poszczególnymi administracjami celnymi oraz administracjami celnymi a Komisją Europejską ("obszar 190 . w którym operacje tranzytowe są przetwarzane i monitorowane od momentu wprowadzenia zgłoszenia celnego do czasu zamknięcia procedury. W NCTS stosowane są dwa dokumenty (wydruki z systemu): Tranzytowy Dokument Towarzyszący (TDT) .1. Jeżeli powyższy warunek jest spełniony. Elektroniczna wymiana komunikatów odbywa się na trzech poziomach: . są przedstawiane w celu poświadczenia. symbol "T2L" jest potwierdzany odciskiem pieczęci właściwego urzędu celnego i podpisem właściwego funkcjonariusza celnego.

"Wyniki kontroli" (IE18). 3. Zakres systemu NCTS System NCTS ma zastosowanie do wszystkich operacji wspólnotowego/wspólnego tranzytu bez względu na stosowany rodzaj transportu za wyjątkiem procedur uproszczonych.Numer referencyjny operacji tranzytowej (MRN).dobrowolna . który jest unikalnym numerem ewidencyjnym. po przedstawieniu towarów. .NCF (IE118). Procedura dokonywania zgłoszenia 3. 2.Zgłoszenie tranzytowe składane na dokumencie SAD lub drogą elektroniczną. aby korzystać z systemu NCTS. komunikat wysyłany z faktycznego urzędu tranzytowego."Powiadomienie o przekroczeniu granicy . 349 RWKC) Dla celów procedury tranzytu.dla podmiotów stosujących procedurę standardową. W przypadku przesłania zgłoszenia w formie elektronicznej. podmiot nie składa zgłoszenia na dokumencie SAD. pod warunkiem korzystania z aplikacji spełniającej warunki techniczne określone w Specyfikacji XML umożliwiającej komunikację z Podsystemem Wymiany Komunikatów PWK administracji celnej.2. jak i standardowej.obligatoryjna . Z systemem NCTS może komunikować się elektronicznie każdy podmiot gospodarczy stosujący procedurę wspólnotowego i wspólnego tranzytu.mf. morskim lub kolejowym. wysyłanie i odbieranie komunikatów w formacie XML. komunikat wysyłany przez faktyczny urząd przeznaczenia do urzędu wyjścia (jeśli było to konieczne.wspólny"). po przeprowadzonej kontroli towarów).ATR" (IE50). załadunek oznacza umieszczenie towarów na jednym środku transportu. komunikat wysyłany przez faktyczny urząd przeznaczenia do urzędu wyjścia. Podstawowe elementy i komunikaty dotyczące systemu NCTS: . w przyszłości komunikacja elektroniczna z systemem będzie dla zgłaszających obligatoryjna. nadawanym zgłoszeniu przez system i drukowanym na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym (także w formie kodu paskowego) w celu identyfikacji operacji tranzytowej. czyli generowanie. na który będą wysyłane komunikaty zwrotne.gov. komunikat wysyłany przez urząd wyjścia do deklarowanego w zgłoszeniu urzędu przeznaczenia. 2. gdzie. procedura uproszczona w transporcie lotniczym. Specyfikacja opublikowana jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www."Komunikat informujący wyprzedzająco o dostarczeniu towaru ."Komunikat informujący wyprzedzająco o przekroczeniu granicy .AAR" (IE. . Uwaga: Zgodnie z planowaną zmianą przepisów w tym zakresie. Oprócz posiadania stosownej aplikacji. . przez który miało miejsce przekroczenie granicy."Zawiadomienie o przybyciu towaru" (IE06).3.01). Załadunek (art. który towarzyszy przesyłce od miejsca wyjścia do miejsca przeznaczenia. . w celu przemieszczania z jednego urzędu wyjścia do jednego urzędu przeznaczenia. manifest lub list przewozowy CIM są stosowane jako zgłoszenie tranzytowe). .dla podmiotów korzystających z procedury uproszczonej (upoważniony nadawca i upoważniony odbiorca). 191 . w których dokument handlowy służy jako zgłoszenie tranzytowe (takich jak np. komunikat wysyłany przez urząd wyjścia do deklarowanego urzędu tranzytowego (urzędów tranzytowych) w celu powiadomienia o przewidywanym przekraczaniu granicy przez przesyłkę.1. odpowiednio. na podstawie jednego zgłoszenia tranzytowego. .Tranzytowy Dokument Towarzyszący (TDT). .pl. zarówno w procedurze uproszczonej. . podmiot powinien dokonać rejestracji swojej firmy w Podsystemie Danych Referencyjnych PDR oraz posiadać adres poczty elektronicznej. Komunikacja elektroniczna podmiotów z systemem NCTS Komunikacja elektroniczna podmiotów z systemem jest: .

Każ. Jeżeli przesyłka rozdzielona jest na dwa środki transportu. jeżeli jest więcej niż jeden kraj. Numer pozycji (pole 32). kody towarów wrażliwych. Poprzedni dokument (pole 40).kontenery. Kontener (pole 19 i pole 30). kody języka. Co więcej.2. Określone one zostały w Dodatku 37c Przepisów Wykonawczych. Jeżeli towary załadowywane są na pojedynczy środek transportu w więcej niż jednym urzędzie wyjścia.pojazd drogowy z jedną lub kilkoma przyczepami lub naczepami. Operacja tranzytowa może dotyczyć maksymalnie 999 pozycji towarowych. Na jednym środku transportu przewożone mogą być łącznie towary objęte zgłoszeniem tranzytowym (zgłoszeniami tranzytowymi) oraz towary podlegające obrotowi handlowemu na zasadzie dostaw wewnątrzwspólnowych (towary wspólnotowe nie obejmowane procedurą tranzytu). Masa netto w kg (pole 38) oraz. następujące opcjonalne dane mogą również być wymagane: Nadawca (pole 2). Kraj przeznaczenia (pole 17).nie wydrukowana w Wykazie towarów wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym. . Środek transportu wewnętrznego (pole 26). Przedstawione dokumenty. niektóre pola wypełnia się opcjonalnie. Rodzaj transportu wewnętrznego (pole 26). kod dostępu) (pole 52) oraz Urząd celny przeznaczenia (pole 53). a następnie ma być wprowadzone do systemu NCTS i w nim przetwarzane. kody towarów. Masa netto (pole 38).Następujące środki transportu są traktowane jako jeden środek transportu.2. Jedno zgłoszenie tranzytowe może dotyczyć jedynie towarów załadowanych na pojedynczy środek transportu w celu przewiezienia z jednego urzędu wyjścia do jednego urzędu przeznaczenia.da pozycja towarowa w zgłoszeniu musi zostać wprowadzona do systemu i zosta. jeżeli jest więcej niż jeden kraj.ładowania towarów w więcej niż jednym urzędzie wyjścia i rozładowania w więcej niż jednym urzędzie przeznaczenia.1. Kodami tymi mogą być: kody krajów. 38 RWKC) W przypadku gdy zgłoszenie składane jest na dokumencie SAD. 3. świadectwa i pozwolenia (pole 44). . Kraj wysyłki (pole 15a). 37a. pojedynczy środek transportu może być wykorzystywany do za. kody opakowań i kody przedstawionych dokumentów i świadectw. pomimo że wszystkie towary transportowane są z tego samego urzędu wyjścia do tego samego urzędu przeznaczenia. Wypełnianie formularzy zgłoszenia tranzytowego (Załączniki 37. gdy konieczne: 192 . automatycznie zostanie utworzony i dołączony do Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego Wykaz towarów.zastaw wagonów kolejowych. etc. Zgłoszenia tranzytowe wypełnia się w języku polskim. na poziomie pozycji podaje się następujące dane: Kraj wysyłki (pole 15). o ile przewożone nimi towary mają pozostawać razem: . . Wykaz towarów jest zgodny ze wzorem określonym w Dodatkach 45a i 45b Przepisów Wykonawczych. Kod towaru wrażliwego (pole 31). Z drugiej strony. które zostały załadowane na jeden środek transportu. Wymagane pola to: Deklaracja (pole 1). w każdym urzędzie należy złożyć odrębne zgłoszenie tranzytowe dla wszystkich towarów załadowanych w tym urzędzie. W przypadku gdy załączona jest Karta kontrolna T5. (pole 31). Kod towaru (pole 33).statki. które w określonych okolicznościach stają się wymagane. Numer pozycji (pole 32). Zgłoszenie tranzytowe 3. które tworzą jeden zestaw.żyć zgłoszenie na jednej karcie dokumentu SAD. Miejsce załadunku (pole 27). Znaki i przynależność państwowa środka transportu przy wyjściu (pole 18). Jeżeli zgłoszenie tranzytowe obejmuje więcej niż jedną pozycję towarową. Dla celów systemu NCTS. Całkowita liczba opakowań (pole 6). W celu wypełnienia zgłoszenia tranzytowego należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Kraj przeznaczenia (pole 17a). istnieją pewne dane. Pozycje (pole 5). podmiot może zło. Główny zobowiązany (pole 50). Gdy zgłoszono więcej niż jedną pozycję towarową. Zgłaszający może dokonać koniecznych poprawek w zgłoszeniu lub złożyć nowe zgłoszenie. Rodzaj transportu na granicy (pole 25). Te warunkowe dane to: Odbiorca (pole 8). Uwagi (pole 44) oraz Przedstawiciel (pole 50). Kod towaru (pole 33). odniesienie do tego dokumentu musi znajdować się w zgłoszeniu (pole 44). Rodzaj transportu na granicy (pole 26). W przypadku gdy zgłoszenie jest odrzucone przez system. Miejsce wynikające z pozwolenia (pole 30). numer. Całkowita masa brutto (pole 35). Gwarancje (rodzaj. stosowane są pewne dodatkowe w stosunku do dokumentu SAD kody. zgłaszającego należy poinformować o powodzie odrzucenia zgłoszenia. Urząd tranzytowy (pole 51) oraz Numer gwarancji (pole 52). Opis towarów. Bardzo ważne jest prawidłowe wypełnienie zgłoszenia tranzytowego przez zgłaszającego w celu uniknięcia odrzucenia zgłoszenia przez system NCTS. wymagane są odrębne zgłoszenia tranzytowe dla każdego środka transportu. Dodatkowo. Masa brutto w kg (pole 35).

Podpisywanie zgłoszenia tranzytowego (art.zawiera wszystkie wymagane dane. że: . zgłoszenie tranzytowe obejmuje wyłącznie towary znajdujące się w procedurze tranzytu.Deklaracja skrócona.dołączone są wszystkie wymagane dokumenty. T2F) wprowadzany jest do systemu na poziomie towaru. 3. . W tym przypadku zgłaszający przechowuje dokumenty i udostępnia je organom celnym na żądanie. zostały przedstawione organowi celnemu. 3. 63 WKC) Urząd wyjścia przyjmuje zgłoszenie tranzytowe pod warunkiem.w atrybucie "odniesienie do dokumentu" należy podać opis i numer dokumentu. rejestracja i weryfikacja zgłoszenia tranzytowego (art. na poziomie zgłoszenia jako rodzaj deklaracji obejmujący całe zgłoszenie wpisuje się T-. 62. . 351 i 352 RWKC) W przypadku przesyłek składających się z towarów niewspólnotowych przemieszczanych w procedurze tranzytu T1 i towarów wspólnotowych przemieszczanych w procedurze tranzytu T2/T2F na podstawie jednego zgłoszenia tranzytowego. czy towary zostaną poddane kontroli czy nie. T2. Odrzucenie zgłoszenia następuje także w przypadku. możliwe jest sporządzenie odrębnych zgłoszeń tranzytowych (np. Pole 44 zgłoszenia tranzytowego wypełnia się w sposób następujący: .w atrybucie "rodzaj dokumentu" należy wskazać kod odpowiadający danemu dokumentowi (kody znajdują się w Załączniku 37a Przepisów Wykonawczych. W systemie NCTS w przypadku przesyłek mieszanych. Formalności w urzędzie wyjścia 4. 193 . nie jest podpisywany przez zgłaszającego. Alternatywnie. Przyjęcie.3. Organy celne mogą zezwolić. przedstawione dokumenty. zarówno w procedurze standardowej. Uwaga: W przypadku gdy na tym samym środku transportu przewożone są towary wspólnotowe nie objęte procedurą tranzytu (i przemieszczane po terytorium Wspólnoty) i towary umieszczone pod procedurą tranzytu. o których mowa w zgłoszeniu. zgłoszenie nie jest podpisywane przez zgłaszającego. jak i uproszczonej. Nieprawidłowe pod względem formalnym lub niepełne zgłoszenie nie zostanie przyjęte przez system. Uwaga: Tranzytowy Dokument Towarzyszący stanowiący wydruk z systemu NCTS. Zgłoszenie znajduje się wtedy w statusie "Przyjęte". poprzedni dokument (pole 40) oraz. etc. Faktyczny status każdej pozycji towarowej (T1. .2. gdy stosowane: Dodatkowe informacje. Podmiot identyfikowany jest przez unikalny numer TIN oraz adres poczty elektronicznej podany w Podsystemie Danych Referencyjnych. do Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego dołącza się Wykaz towarów. 199 RWKC) W przypadku gdy zgłoszenie przesyłane jest drogą elektroniczną. Przesyłki mieszane (art.2. gdy podane w zgłoszeniu dane są niezgodne z danymi zarejestrowanymi w Podsystemie Danych Referencyjnych. zgłoszenie tranzytowe T1 dla towarów niewspólnotowych i zgłoszenie tranzytowe T2 lub T2F dla towarów wspólnotowych). 4.1. W Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym podane będą wspólne dane i informacja na temat Wykazów towarów stosowanych dla towarów o różnych statusach.towary. aby inne dokumenty wymagane do objęcia towarów procedurą tranzytu nie były składane wraz ze zgłoszeniem. (pole 44).2. a funkcjonariusz w urzędzie wyjścia podejmuje decyzję. System NCTS automatycznie sprawdza ważność zgłoszenia tranzytowego. z którego to adresu musi nastąpić wysłanie zgłoszenia elektronicznego. Po przyjęciu zgłoszenia system NCTS generuje Numer referencyjny operacji tranzytowej (MRN).

Jeżeli w wyjątkowej sytuacji następuje unieważnienie zgłoszenia tranzytowego. Sprostowanie nie może zostać przekazane elektronicznie w systemie NCTS. W przypadku poważnych niezgodności urząd wyjścia informuje głównego zobowiązanego. urzędy tranzytowe o unieważnieniu zgłoszenia. 65 WKC) Główny zobowiązany może zwrócić się z wnioskiem o zezwolenie na sprostowanie zgłoszenia tranzytowego po jego przyjęciu przez organ celny. Główny zobowiązany przekazuje sprostowanie danych zgłoszenia celnego do urzędu wyjścia. Unieważnienie zgłoszenia tranzytowego (art.5.rewizja towarów oraz. 94 WKC) Otwarcie procedury tranzytu wymaga złożenia zabezpieczenia. że podano nieprawidłowe dane. 66 WKC) Zgłoszenie tranzytowe może zostać unieważnione przez urząd wyjścia na wniosek głównego zobowiązanego do momentu zwolnienia towarów do procedury tranzytu. Zgłoszenie tranzytowe może być unieważnione po zwolnieniu towarów jedynie w wyjątkowych sytuacjach (np. wniosek o unieważnienie może zostać przyjęty jedynie po dokonaniu takiej kontroli. 194 . Sprostowanie nie może jednak spowodować. 4. jeżeli dotyczy. 4. Sprostowanie nie może zostać przyjęte. jeśli konieczne. Jednakże. urząd wyjścia informuje urząd przeznaczenia i. jeżeli właściwe władze poinformowały po otrzymaniu zgłoszenia.Niezgodnie (kod B). W przypadku wykrycia w wyniku kontroli drobnych nieprawidłowości. W niektórych sytuacjach organ celny może zażądać złożenia (przesłania) nowego zgłoszenia tranzytowego.W przypadku gdy towarom towarzyszy Karta kontrolna T5. Typowanie do kontroli może odbywać się na zasadzie wyrywkowej (typowanie dokonywane przez aplikację MCC) lub w oparciu o analizę ryzyka. informację tę należy podać w danych zgłoszenia w polu Przedstawione dokumenty. 68. jeżeli towary były poddane rewizji. za wyjątkiem sytuacji. lub już zwolniły towary. 1 WKC. Kontrola towarów (art. pobranie próbek do analizy. 4. kontrolę towarów przeprowadza się w wyznaczonych miejscach i w określonych godzinach. gdy przyjęto zgłoszenia wywozowe i tranzytowe. Urząd wyjścia informuje głównego zobowiązanego o dokonaniu unieważnienia. Jeżeli organy celne poinformowały zgłaszającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli. urząd wyjścia informuje o tym głównego zobowiązanego.z mocy prawa lub w związku z uzyskanym pozwoleniem.Zgodnie (A1). który decyduje o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Złożenie zabezpieczenia (art. a następnie stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą procedury wywozu).4. lub ustaliły. 69 WKC) Po przyjęciu zgłoszenia tranzytowego organ celny może przeprowadzić następujące kontrole: . Unieważnienie może być dokonane drogą elektroniczną. Po podjęciu decyzji o przyjęciu sprostowania. Poprawki nie mogą dotyczyć zmiany urzędu wyjścia (pole C) i zmiany Głównego zobowiązanego (pole 50). gdy istnieje zwolnienie z tego obowiązku . 4. Sprostowanie zgłoszenia tranzytowego (art. że zamierzają dokonać rewizji towarów. W takiej sytuacji poprzednie zgłoszenie tranzytowe jest unieważniane. a nowemu zgłoszeniu nadawany jest nowy numer MRN. pozwolenia (pole 44).szczegółowe badanie towarów. Jeżeli towary są zwalniane do procedury tranzytu. . Zgodnie z art. jeżeli towary nie były kontrolowane. lub Uznano za zgodnie (A2). urząd wyjścia wprowadza drobne poprawki w danych zgłoszenia w celu umożliwienia zwolnienia towarów do procedury tranzytu. W celu usunięcia tych niezgodności. że towary nie są zwolnione do tranzytu (komunikat IE51) i rejestruje w systemie NCTS wyniki kontroli .2. iż zgłoszenie tranzytowe będzie dotyczyć innych towarów niż pierwotnie zgłoszone. funkcjonariusz wprowadza samodzielnie poprawki do zgłoszenia (w systemie). na wniosek i koszt głównego zobowiązanego. organ celny może przeprowadzić rewizję towarów w innym miejscu i poza tymi godzinami.3. 68 i 69 ust. do systemu należy wprowadzić wyniki kontroli .

które mogą być konieczne i nanoszą adnotację w polu G Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. czy: . należy wprowadzić do systemu NCTS. Wiążąca trasa przewozu (art. w którym towary muszą zostać przedstawione w urzędzie przeznaczenia. . urząd bierze pod uwagę następujące elementy: . w przypadku przewozu towarów o podwyższonym stopniu ryzyka lub w sytuacji. W przypadku gdy ma miejsce zmiana trasy. 4. na którego terytorium znajduje się środek transportu. przepisy socjalne lub ochrony środowiska. 356 RWKC) Urząd wyjścia określa termin. . czy operacja tranzytowa może być kontynuowana. których dotyczy dana operacja tranzytowa. . wprowadzając informację na temat wyznaczonej transy należy podać również kody tych krajów. i uznanych przez urząd przeznaczenia za usprawiedliwione. Informacje. podejmują wszelkie kroki.ważność gwarancji nie wygasła.gwarancja jest wystawiona na głównego zobowiązanego. gdy organ celny lub główny zobowiązany uznają to za konieczne. biorąc pod uwagę wszelkie informacje uzyskane od głównego zobowiązanego. oświadczenie jest dołączane do Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. podmiot ma obowiązek przedstawiania organom celnym oryginałów dokumentów gwarancyjnych. które mogą wpływać na dany rodzaj transportu). Urząd wyjścia wprowadza do systemu (w formacie RRRR-MM-DD) termin na dostarczenie towarów wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym do urzędu przeznaczenia. i nie może być przez nie zmieniony. Jednakże. pierwsza kopia karnetu TC32 jest dołączana do Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego.ewentualne szczegółowe informacje uzyskane od głównego zobowiązanego. Do czasu wdrożenia podsystemu elektronicznej obsługi gwarancji w ramach systemu NCTS.gwarancja jest ważna na wszystkie kraje.kwota gwarancji jest wystarczająca do pokrycia ewentualnego długu celnego. 4. przez które przesyłka jest przewożona. Pozwolenie na odstąpienie od obowiązku przestrzegania wyznaczonej trasy może być przyznane głównemu zobowiązanemu na zasadzie uproszczenia. . oryginał zaświadczenia TC31 lub TC33 jest zwracany podmiotowi. Urząd wyjścia. W przypadku gwarancji pojedynczej w formie karnetów.w przypadku karnetów TC32 . termin na dostarczenie towarów uważa się za dotrzymany. iż towary objęte procedurą tranzytu powinny być przewożone do urzędu przeznaczenia ekonomicznie uzasadnioną trasą.w przypadku zaświadczeń TC31 i TC33 . Określając termin. . W przypadku gwarancji generalnej (lub zwolnienia z obowiązku składania gwarancji). po spełnieniu określonych warunków.6.Urząd wyjścia sprawdza. Uwaga: W przypadku gdy przesyłka ma być przewożona przez terytoria krajów trzecich. przewoźnik ma obowiązek naniesienia odpowiednich zapisów w polu 56 Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego i przedstawienia dokumentu wraz z towarami władzom celnym kraju. Wyznaczona trasa może zostać zmieniona w trakcie operacji tranzytowej. przez które ma być dokonywany przewóz. W przypadku gwarancji pojedynczej w formie oświadczenia gwaranta.mogące mieć wpływ przepisy transportowe lub inne (np. .określa wiążącą trasę poprzez wprowadzenie do danych zgłoszenia danych krajów. co najmniej na temat krajów. 355 RWKC) Generalną zasadą jest. wyznacza się trasę przewozu. Termin na dostarczenie towarów (art. 195 .trasę przewozu. przez które towary powinny być przewożone (wystarczające są kody krajów). Właściwe władze rozstrzygają. . Termin na dostarczenie towarów określony przez urząd wyjścia jest wiążący dla właściwych władz krajów.rodzaj transportu. W przypadku przekroczenia terminu z przyczyn niezawinionych przez przewoźnika lub głównego zobowiązanego.7.nie upłynął termin jednego roku od daty wydania karnetu.

Jako zasada ogólna. które we Wspólnocie związane są z uzyskaniem środków finansowych (refundacji.środek transportu nie posiada ukrytych przestrzeni. 72 WKC oraz art. Te urzędy przeznaczenia podają informację (numery. etc. 2 RWKC) Istnieją dwie metody nakładania zamknięć celnych: . nakładanie zamknięć na pojazd generalnie nie będzie wykonywane. Po nałożeniu zamknięć. wymienionych w Załączniku 44c RWKC. którym przewożone są towary do różnych urzędów przeznaczenia na podstawie kilku Tranzytowych Dokumentów Towarzyszących.8. Metody nakładania zamknięć celnych (art. jeżeli identyfikacja towarów jest zapewniona poprzez nałożenie zamknięć na poszczególne opakowania lub przez szczegółowy opis towarów. Uwaga: ww. urząd wyjścia może odmówić objęcia towarów procedurą tranzytu. i gdy ma miejsce sukcesywny rozładunek towarów objętych poszczególnymi zgłoszeniami w kolejnych urzędach celnych w tym samym lub różnych krajach. W przypadku gdy urząd wyjścia nałożył zamknięcia celne na pojazd. jeżeli opis towarów w zgłoszeniu celnym jest wystarczająco dokładny dla zapewnienia łatwej ich identyfikacji (np. Jednakże.-" w polu D Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. które towary są przewożone w procedurze tranzytu. iż niemożliwe jest usunięcie lub do. . a informację na ten temat wpisują w polu F wszystkich pozostałych Tranzytowych Dokumentów Towarzyszących skierowanych do innych urzędów przeznaczenia.nakładanie zamknięć na poszczególne opakowania. Środki służące identyfikacji towarów 4. System automatycznie drukuje ". dopłat. W przypadku gdy zamknięcia nie są wymagane i nie są nakładane. . Opis towarów generalnie nie powinien być uznawany za odpowiedni sposób identyfikacji w przypadku: .1.środek transportu jest tak skonstruowany. Wszystkie dokumenty stosowane w celu identyfikacji towarów powinny zostać załączone do Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego i ostemplowane w taki sposób. towary muszą być wyraźnie odseparowane i oznakowane w celu zapewnienia łatwej identyfikacji. identyfikacja towarów powinna być zapewniona poprzez nałożenie zamknięć celnych. gdzie zdejmowane są zamknięcia w celu rozładunku części towarów. 357 RWKC) Zapewnienie identyfikacji towarów przewożonych w procedurze tranzytu jest bardzo ważne. gdzie towary mogłyby zostać schowane.4. nakładają nowe zamknięcia celne.8. urząd wyjścia wprowadza numer i znaki nałożonych zamknięć do systemu. Wprowadzenie (art. poprzez podanie numeru silnika i podwozia w przypadku transportu samochodów w procedurze tranzytu). W przypadku przewozu na jednym środku transportu towarów objętych procedurą tranzytu i towarów nie podlegających tej procedurze. .produktów rolnych. a które nie. 357 ust.przestrzeń ładunkowa jest łatwo dostępna do kontroli przez właściwe władze.towarów podwyższonego ryzyka. 72 WKC oraz art.zamknięcia mogą być nałożone w sposób prosty i skuteczny.8. Jeżeli nakłada się zamknięcia na przestrzeń ładunkową. . aby niemożliwe było ich podmienienie. Jeżeli tożsamość przesyłki nie może być zapewniona poprzez nałożenie zamknięć celnych lub inne środki identyfikacji (opis). znaki) o nowych zamknięciach wpisanych na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym do urzędu wyjścia w wysyłanym komunikacie "Wyniki kontroli".jeżeli: . .2. 4. urząd wyjścia może odstąpić od nakładania zamknięć celnych. Uwaga: Pojazdy uznane za odpowiednie do nałożenia zamknięć celnych na podstawie konwencji międzynarodowych 196 .nakładanie zamknięć na przestrzeń ładunkową. władze celne pośrednich urzędów przeznaczenia.). Urząd wyjścia uznaje środek transportu za właściwy do nałożenia zamknięć celnych.ładowanie towarów bez pozostawienia widocznych śladów włamania lub naruszenia zamknięć. środek transportu musi być odpowiedni do nałożenia takich zamknięć. Zamknięcia celne nie mogą być zdejmowane bez pozwolenia właściwych władz celnych. urząd wyjścia nie wprowadza żadnej informacji na temat zamknięć do systemu.

do deklarowanego urzędu przeznaczenia wysyła komunikat AAR (IE 01) oraz do urzędu tranzytowego (lub urzędów tranzytowych) komunikat ATR (IE 50). 357 ust.1. .rejestruje wyniki kontroli. z którego zostały wykonane zamknięcia celne.dokonuje wydruku Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego (karta A w 1 egzemplarzu. muszą być wykonane w taki sposób.9. . w sytuacjach gdy jest to wymagane.być łatwe do sprawdzenia i rozpoznania.przedstawieniu zabezpieczenia.określeniu terminu na dostarczenie towarów do urzędu przeznaczenia. 2 RWKC. aby można był na nie nanosić indywidualny znak identyfikacyjny za każdym razem. wraz z Wykazem Towarów. ale wymiary muszą umożliwiać łatwe odczytanie znaków identyfikacyjnych.wyznaczeniu trasy przewozu.przeprowadzeniu ewentualnej kontroli. w sytuacjach gdy jest to wymagane. oraz .przedstawieniu danych zgłoszenia (w formie elektronicznej lub pisemnej na dokumencie SAD).muszą być przeznaczone do jednorazowego zastosowania. . 4. tj. .znaki identyfikacyjne zamknięć muszą być tego rodzaju. .9. musi być odporny na przypadkowe naruszenie i uniemożliwiać niewykrywalne sfałszowanie lub ponowne użycie. Dokumenty stosowane przy zwolnieniu towarów do tranzytu Urząd wyjścia przekazuje Tranzytowy Dokument Towarzyszący zgłaszającemu. aby niemożliwe było ich sfałszowanie i trudne podrobienie. Tranzytowy Dokument Towarzyszący towarzyszy przesyłce w czasie transportu.(np.: . Zamknięcia celne muszą spełniać następujące warunki techniczne: .8. lub jeżeli są przeznaczone do wielokrotnego korzystania. karta B w 1 egzemplarzu).być odporne na zwykłe zużycie. 197 .muszą posiadać indywidualny znak identyfikacyjny. 249 RWKC) Po wypełnieniu wszystkich formalności w urzędzie wyjścia.forma i wymiary zamknięć celnych mogą różnić się w zależności od zastosowanej metody zamknięcia. 4.przeprowadza walidację zgłoszenia tranzytowego. . towary zostają zwolnione do procedury tranzytu. .3. . iż każda próba ich naruszenia lub usunięcia pozostawia ślady widoczne gołym okiem. Charakterystyka zamknięć celnych (art.być wykonane w taki sposób. Zamknięcia muszą spełniać następujące wymogi: . Załącznik 46a do RWKC) Wszystkie zamknięcia celne stosowane w celu identyfikacji towarów muszą spełniać określone wymogi i warunki techniczne. 4. ewentualnie. Zwolnienie towarów do procedury tranzytu (art. .weryfikacji danych zgłoszenia i jego przyjęciu. . . Konwencja TIR) uważane są za właściwe do nałożenia zamknięć dla celów procedury tranzytu.materiał. . jeśli dotyczy oraz. W tym celu urząd wyjścia wykonuje następujące czynności: . . gdy są stosowane.

urząd wyjścia wyznaczył wiążącą trasę przewozu i zaistniała konieczność zmiany trasy. władze potwierdzają pole F Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. właściwy urząd celny dokonuje wpisów w polach 55 i G Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. na skutek zaistniałego bezpośredniego niebezpieczeństwa. Właściwe władze podejmują decyzję. . W takim wypadku poświadczenie właściwych władz nie jest konieczne. o którym mowa w art. nakładane są nowe zamknięcia celne.właściwe władze dokonują rewizji towarów i pojazdu. na której dokona adnotacji "Alternatywny dowód" i która zostanie wydana zgłaszającemu. a procedura tranzytowa musi zostać 198 . w wypadku gdy podczas przewozu następuje wyłącznie zmiana ciągnika (bez dokonywania przekazania lub przeładunku towarów).1. Uwaga 2: Na wniosek podmiotu. określając podjęte działania. ale informacja musi zostać w późniejszym czasie wprowadzona do systemu NCTS. zgłaszający nie będą mieli możliwości stosowania papierowych list towarowych jako opisowych części zgłoszenia w odniesieniu do operacji tranzytowych realizowanych w systemie NCTS. W takiej sytuacji przewoźnik wypełnia w sposób odręczny. Jeżeli jest to konieczne. Oto przykłady sytuacji. czy nie. Jednakże. od dnia 1. Jeżeli zostanie podjęta decyzja pozwalająca na kontynuowanie przewozu. przewoźnik powinien powiadomić o tym niezwłocznie właściwe władze i dokonać stosownych adnotacji w polu 56 Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego.towary są przeładowywane na inny środek transportu. Władze celne dokonują wpisów w polu G Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. Jeżeli miały miejsce więcej niż dwa przeładunki i w polu F nie ma miejsca na dokonanie dalszych wpisów. w polu 56 Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego wpisuje się numer rejestracyjny i przynależność państwową nowego ciągnika. W przypadku zaistnienia zdarzenia podczas transportu. czy operacja tranzytowa może być kontynuowana. . które mogą uniemożliwić głównemu zobowiązanemu lub przewoźnikowi wypełnienie zobowiązań. 5.wystąpiła konieczność natychmiastowego częściowego lub całkowitego wyładunku towarów. jeśli dołączone są Listy Towarowe Karta A Karta A Karta A i B Uwaga 1: W związku z przyjętą zmianą przepisów w tym zakresie. Informacja dotycząca przeładunku jest rejestrowana w systemie NCTS w urzędzie przeznaczenia lub w urzędzie tranzytowym. Formalności i zdarzenia w trakcie transportu 5.2005 r. zaistnieje konieczność natychmiastowego dokonania częściowego lub całkowitego rozładunku. urząd wyjścia może dokonać wydruku 1 egzemplarza "Kopii urzędowej" Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. gdzie ma nastąpić przeładunek. zostały naruszone zamknięcia celne. a na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym dokonywane odpowiednie wpisy. Jeżeli w wypadku zaistnienia bezpośredniego zagrożenia. Właściwe władze powinny zostać niezwłocznie poinformowane o wystąpieniu wszelkich innych zdarzeń lub wypadków. z przyczyn niezależnych od przewoźnika. w którym zdarzenie miało miejsce.01. 365 RWKC. Jeżeli. pole 55 "Przeładunki" Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. Przeładunek towarów na inny środek transportu może być dokonany jedynie za zgodą władz właściwych ze względu na miejsce. Jeżeli operacja może być kontynuowana. czytelnie i drukowanymi literami. . które można określić jako zdarzenia podczas transportu: .zamknięcia celne zostały przypadkowo uszkodzone. wymagane informacje powinny zostać wpisane przez przewoźnika w polu 56 Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. 360 RWKC) W przypadku zaistnienia zdarzenia w trakcie transportu towarów. Formalności w przypadku zaistnienia zdarzeń podczas transportu (art. przewoźnik ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie najbliższego urzędu celnego. w celu umożliwienia mu posiadania dokumentu. przewoźnik niezwłocznie dokonuje stosownych adnotacji w polu 56 Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego i przedstawia przesyłkę właściwym władzom kraju. Wszelkie podziały przesyłek mogą odbywać się jedynie pod nadzorem celnym.W chwili zwalniania towarów do tranzytu drukowane są następujące dokumenty: Tranzytowy dokument Towarzyszący Tranzytowy Dokument Towarzyszący wraz z Wykazem Towarów Tranzytowy dokument Towarzyszący.

Urząd tranzytowy może przeprowadzić kontrolę towarów. miejsce wprowadzenia . 5. na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym (w polu 44) widnieje jeden z następujących kodów: .z obszaru Umawiającej się Strony. . oraz . jeżeli w trakcie operacji tranzytowej przesyłka opuszcza to terytorium przez granicę między Państwem Członkowskim a krajem trzecim innym niż kraj EFTA.przesyłka wprowadzana jest na obszar Wspólnoty z innego Państwa Członkowskiego/ Umawiającej się Strony.z obszaru celnego Wspólnoty.1. jeżeli w trakcie operacji tranzytowej towary były przewożone przez obszar kraju trzeciego. .rejestruje przekroczenie granicy. Urząd tranzytowy Urząd tranzytowy to urząd celny usytuowany w miejscu wprowadzenia lub wyprowadzenia.rejestruje w systemie NCTS numer MRN (z wykorzystaniem czytnika kodu paskowego na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym). DG1 ("Wywóz z WE podlegający cłu"). Formalności w urzędzie tranzytowym 5. Zmiana urzędu tranzytowego (art.2.na terytorium celne Wspólnoty. jeżeli w trakcie operacji tranzytowej przesyłka opuszcza obszar celny tej Umawiającej się Strony przez granicę między tą Umawiającą się Stroną a krajem trzecim Zgodnie z powyższym.przesyłka opuszczająca terytorium Wspólnoty kierowana jest do innego Państwa Członkowskiego/Umawiającej się Strony. przez terytorium kraju trzeciego (na którego obszarze operacja tranzytowa zostaje zawieszona).w tranzycie wspólnym: DG0 ("Wywóz z Państwa EFTA podlegający ograniczeniom") lub. 359 ust.2.wysyła komunikat "Powiadomienie o przekroczeniu granicy" (IE118) do urzędu wyjścia. jeżeli w trakcie operacji tranzytowej: .zgodnie z poniższą tabelą prezentującą różne sytuacje dotyczące tranzytu wspólnego i wspólnotowego.2. lub .3.zakończona.na terytorium Umawiającej się Strony [innej niż kraj wyjścia] tranzyt wspólnotowy .2. Procedura w urzędzie tranzytowym Tranzytowy Dokument Towarzyszący należy przedstawić wraz z towarami w każdym urzędzie tranzytowym. 5. W przypadku towarów podlegających ograniczeniom wywozowym. 5. DG1 ("Wywóz z Państwa EFTA podlegający cłu") . jeżeli uzna to za konieczne Urząd tranzytowy wykonuje następujące działania: .w tranzycie wspólnotowym: DG0 ("Wywóz z WE podlegający ograniczeniom") lub. Dla każdej partii towaru musi zostać złożone nowe zgłoszenie tranzytowe. 3 RWKC) Towary mogą być przewożone przez urząd tranzytowy inny niż wskazany na Tranzytowym Dokumencie 199 . miejsce wprowadzenia tranzyt wspólny .2. przez terytorium kraju trzeciego. w Polsce rolę urzędów tranzytowych pełnić mogą wyłącznie urzędy usytuowane na zewnętrznej granicy Wspólnoty.

Jeżeli towary podlegają ograniczeniom wywozowym i nie mogą zostać wprowadzone na obszar celny kraju. Faktyczny urząd tranzytowy rejestruje wtedy przekroczenie granicy przez przesyłkę i wysyła komunikat "Powiadomienie o przekroczeniu granicy" (IE118) do urzędu wyjścia. 5. dokonując ich poprawienia. Formalności w urzędzie przeznaczenia 6. 6. W szczególności za drobne nieprawidłowości można uznać. 356 RWKC) Praktycznie zakończenie operacji tranzytowej oznacza przedstawienie towarów i Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego w urzędzie przeznaczenia. brak wskazania urzędu tranzytowego w zgłoszeniu. wprowadzając informacje o niezgodnościach do systemu NCTS oraz nanosząc je na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym dla informacji urzędu przeznaczenia. a w sensie prawnym oznacza takie przedstawienie. że wystąpiły istotne nieprawidłowości w związku z realizowaną operacją tranzytową.1. standardową lub uproszczoną (dodatkowo do ogólnej definicji zakończenia procedury. urząd wyjścia wysyła komunikat zwrotny IE115. Jeżeli nie wystąpiły żadne nieprawidłowości. powinien pozwolić na kontynuowanie operacji tranzytowej. W przypadku gdy towary przedstawione zostają w urzędzie tranzytowym innym niż pierwotnie deklarowany. Zakończenie procedury tranzytowej (art. procedura poszukiwawcza. inicjowanych przez urząd wyjścia i realizowanych poza systemem NCTS (wyjaśnienia. Jeżeli urząd tranzytowy stwierdzi. Jeżeli komunikat IE115 podaje przyczynę odrzucenia wniosku. kiedy procedura jest zakończona lub uznawana za zakończoną w ramach procedur takich jak te dotyczące upoważnionego odbiorcy oraz uproszczeń stosowanych w transporcie lotniczym. Urząd przeznaczenia dokonuje kontroli towarów na podstawie danych uzyskanych z systemu NCTS. konieczne jest podjęcie dalszych działań. tj. 3. 6. Procedura w urzędzie przeznaczenia 6. procedura odzyskania należności). nowy urząd tranzytowy zostanie poinformowany przez system. jeżeli jest to możliwe: 1.1.2.4. w przeciwnym wypadku komunikat IE115 jest wysyłany do urzędu tranzytowego wraz z komunikatem ATR (IE50). 14. 96 i 92 WKC oraz art. czyli komunikatu ATR (IE50). w którym przedstawiono towary. W tym wypadku faktyczny urząd tranzytowy nie otrzymał komunikatu ATR (IE50). procedura tranzytowa jest zamykana (zwalniana) przez urząd wyjścia. ewentualnie uzupełnionych informacjami z Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. Jeżeli nowy urząd tranzytowy znajduje się w innym kraju niż pierwotnie deklarowany urząd tranzytowy. który wnioskuje o dane zgłoszenia. niepotwierdzony odręczny wpis (lub niepotwierdzoną zmianę wpisu) dotyczący numeru rejestracyjnego środka transportu (pole 18). 200 . 361. jeżeli gwarancja nie jest ważna na ten kraj. nowy urząd tranzytowy wysyła w systemie NCTS do urzędu wyjścia komunikat IE114. morskim i przesyłowym). urząd tranzytowy dokonuje zakończenia danej procedury tranzytowej lub zawraca przesyłkę.Towarzyszącym. 4. stanowiący wniosek o przesłanie danych zgłoszenia dotyczącego danej procedury tranzytowej. wskazanie w zgłoszeniu tranzytowym innego urzędu tranzytowego niż ten. rejestruje wyniki kontroli w systemie wysyła komunikat zawierający wyniki kontroli do urzędu wyjścia. które odbyło się zgodnie z przepisami regulującymi zastosowana procedurę. dokonuje zakończenia operacji tranzytowej i podejmuje konieczne działania wyjaśniające.2. Zasady ogólne W celu zakończenia procedury tranzytu towary wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym muszą zostać przedstawione władzom celnym w urzędzie przeznaczenia. W ten sposób następuje zakończenie operacji tranzytowej. brak numeru rejestracyjnego środka transportu (pole 18) lub numerów kontenerów (pole 31). W wypadku wystąpienia nieprawidłowości. że w zgłoszeniu tranzytowym znajdują się drobne niezgodności i nie ma przypuszczeń co do ewentualnego nadużycia. w którym wskazana jest przyczyna odrzucenia wniosku. 2. istnieją przepisy szczególne określające specyficzne warunki.2. Działania podejmowane w wypadku zaistnienia nieprawidłowości Jeżeli urząd tranzytowy stwierdzi.

Poprzez numer MRN. W tym wypadku urząd przeznaczenia musi wysłać wyniki kontroli (IE18) tego samego dnia. w którym towary zostały przedstawione w urzędzie przeznaczenia. Jeżeli urząd przeznaczenia zadecyduje o przeprowadzeniu kontroli. dokonuje sprawdzenia przynajmniej: . Nie oznacza to jednak. 6. w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przedstawienia towarów. do sytemu NCTS wprowadza się kod A1 . urząd przeznaczenia decyduje. Termin na dostarczenie towarów określony przez urząd wyjścia jest wiążący dla właściwych władz krajów. że są one objęte procedurą tranzytu. iż głównego zobowiązanego nie można pociągnąć do odpowiedzialności (finansowej lub innej) po zakończeniu procedury. Termin na dostarczenie towarów znajduje się w polu D Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. Po przedstawieniu przesyłki urząd przeznaczenia rejestruje przybycie. której system nadaje w tym momencie status "Przybycie".data przybycia.środków identyfikacji towarów (sprawdzenie stanu nałożonych zamknięć celnych lub opisu towarów). dotyczy innych przeznaczeń i regulacji celnych niż tych odnoszących się do tranzytu. która odbiera towary wiedząc. Przewoźnik i każda inna osoba. Urząd przeznaczenia wysyła komunikat "Wyniki kontroli" (IE 18) do urzędu wyjścia. jest również odpowiedzialna za przedstawienie towarów w stanie nienaruszonym i w wyznaczonym terminie w urzędzie przeznaczenia. lub najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przedstawienia towarów. w wyjątkowych sytuacjach w ciągu 6 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia 201 .w przypadku zdarzeń podczas transportu (wypadki. urząd przeznaczenia uzyskuje dane z systemu NCTS na temat operacji tranzytowej.Przedstawienie towarów i Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego w urzędzie przeznaczenia jest podstawowym obowiązkiem głównego zobowiązanego.MRN (numer ewidencyjny operacji tranzytowej). w którym towary zostały przedstawione w urzędzie przeznaczenia. w tym także władze celne w urzędzie przeznaczenia. przeładunki. lub."Uznano za zgodnie". jednak jedynie wtedy gdy dotyczy realizacji operacji tranzytowej. . ."Zgodnie". Komunikat "Zawiadomienie o przybyciu" (IE 06) jest wysyłany do urzędu wyjścia w momencie gdy funkcjonariusz w urzędzie przeznaczenia zarejestrował numer MRN w systemie. W tym wypadku urząd przeznaczenia musi wysłać wyniki kontroli (IE18) tego samego dnia. lub. które będzie miało miejsce po tym czasie. wprowadzając następujące informacje do systemu NCTS: . Kontrola zakończenia procedury (art. Przed wysłaniem wyników kontroli do urzędu wyjścia urząd przeznaczenia wprowadza odpowiednie wyniki kontroli do systemu NCTS: ● W sytuacji gdy urząd zadecydował o nie przeprowadzaniu kontroli wprowadza się kod A2 . Właściwe władze. Towary wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym zostają przedstawione w urzędzie przeznaczenia w wyznaczonych godzinach urzędowania. z wykorzystaniem czytnika kodu paskowego.terminu na dostarczenie towarów i wiążącej trasy (jeśli była wyznaczona). nie mogą zmieniać tego terminu. Informacja ta pozwala urzędowi wyjścia na zlokalizowanie danej operacji tranzytowej. przez których terytoria następuje przewóz towarów. nowe zamknięcia celne.2. otrzymane w komunikacie AAR (IE 01). Poza głównym zobowiązanym także inne osoby mają określone obowiązki w procedurze tranzytu. czy przesyłka może zostać zwolniona. . Zakończenie operacji tranzytowej umożliwia zamknięcie procedury i zwolnienie głównego zobowiązanego z jego zobowiązań w odniesieniu do danej operacji tranzytowej. ● Jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości. 371 RWKC) Po przedstawieniu towarów i Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. Zdarzenie lub nie wypełnianie obowiązków. Komunikat powinien zawierać także wszelkie informacje naniesione na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym podczas transportu (np. Kontrola towarów odbywa się na podstawie danych uzyskanych w komunikacie AAR otrzymanym z urzędu wyjścia. Przedstawienie towarów musi nastąpić w terminie określonym przez urząd wyjścia. wypadki podczas transportu).2. przeładunki) wszystkie konieczne informacje uzyskane z Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. Urząd przeznaczenia zachowuje i archiwizuje Tranzytowy Dokument Towarzyszący. czy towary zostaną poddane kontroli. najpóźniej. stosując wymagane środki identyfikacji towarów.

zgodnie z art. 361 ust.towarów.zawierać numer MRN i dane zgłoszenia tranzytowego. podpis funkcjonariusza i wpisanie daty. Ww. iż przewoźnik dostarczył dokumenty tranzytowe do urzędu przeznaczenia. W takim wypadku główny zobowiązany może przedstawić poświadczenie odbioru w urzędzie wyjścia. pod który przewoźnik prześle poświadczenie odbioru po potwierdzeniu przez władze celne (może być wpisany na odwrotnej stronie poświadczenia odbioru). w którym urzędzie przedstawione zostały dokumenty tranzytowe. jeśli nie stwierdzono nieprawidłowości. Urząd przeznaczenia nie ma obowiązku przesyłania poświadczenia odbioru pocztą.1.3. Poświadczenie odbioru (art. Formularz poświadczenia odbioru musi być zgodny ze wzorem TC11 zamieszczonym w Załączniku 47 RWKC.3. oraz . w razie potrzeby. który mógłby stanowić dla urzędu wyjścia podstawę zamknięcia procedury.3.2. Dzięki temu prowadzenie procedury poszukiwawczej jest znacznie ułatwione. zawierające numer MRN. Władze celne w urzędzie przeznaczenia sprawdzają. czy zamknięcia nie zostały naruszone.posiadać oznaczenie "kopia". urząd przeznaczenia podaje tę informację w komunikacie wyniki kontroli. że to poświadczenie jest autentyczne. powinna zostać przedstawiona wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym.3. 3 RWKC. 362 RWKC) Na wniosek osoby przedstawiającej Tranzytowy Dokument Towarzyszący i towary w urzędzie przeznaczenia. Sytuacje szczególne 6. powinna spełniać następujące warunki: . urząd celny wydaje poświadczenie odbioru (TC11). Główny zobowiązany może chcieć na przykład. dokumenty. Poświadczenie odbioru nie może być uznane za alternatywny dowód zakończenia procedury tranzytu. która może być kserokopią. poświadczenie odbioru ma duże znaczenie w wypadku prowadzenia procedury poszukiwawczej. 361 ust. aby było oczywiste dla władz celnych kraju wyjścia. Wniosek taki może zostać zgłoszony w chwili przedstawienia dokumentu tranzytowego i towarów w urzędzie przeznaczenia. 3 RWKC) Główny zobowiązany może wystąpić do władz celnych z wnioskiem o wydanie alternatywnego dowodu prawidłowego zakończenia procedury tranzytu. Jeżeli zamknięcia celne zostały naruszone. Nieprawidłowości 6. jeżeli była wystawiona przez urząd wyjścia.3.1. władze celne urzędu przeznaczenia powinny te informację przekazać w komunikacie wyniki kontroli przesyłanym do 202 . wskazując tym samym. Karta kontrolna T5. Poświadczenie odbioru może zawierać dodatkowe informacje dotyczące przesyłki.3. Zwykle przewoźnik zwraca poświadczenie odbioru głównemu zobowiązanemu. 6. Poświadczenie przez władze może zostać dokonane komputerowo w taki sposób. na którym widnieje odniesienie do tego dokumentu. aby wpisany został adres. Wydanie alternatywnego dowodu zakończenia procedury (art. W przypadku nie przedstawienia karty T5 wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym. wskazując kod wyniku kontroli A4 "Drobne nieprawidłowości bez następstw". Osoba występująca z wnioskiem o wydanie poświadczenia odbioru powinna wypełnić je przed przedłożeniem funkcjonariuszowi celnemu w urzędzie przeznaczenia w celu potwierdzenia. Poświadczenie to dokonywane jest poprzez przystawienie stempla. Nieprawidłowości dotyczące zamknięć celnych Z reguły towary przemieszczane w procedurze tranzytu znajdują się pod zamknięciami celnymi. muszą być poświadczone przez władze celne. gdy urząd wyjścia nie otrzymał informacji o przybyciu przesyłki (komunikat IE06). 6. Urząd przeznaczenia wydaje tej osobie poświadczoną kopię Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. W celu uzyskania alternatywnego dowodu zakończenia procedury tranzytu. Osoba przedstawiająca taki dokument wraz z towarami jest uznawana za przedstawiciela głównego zobowiązanego. Po pierwsze stanowi informacje dla głównego zobowiązanego. . kopia Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego i ewentualnie Wykazu Towarów może być przedstawiona urzędowi przeznaczenia w celu poświadczenia. 6. Po drugie. choć może to zrobić.posiadać adnotację "Alternatywny dowód". Urząd przeznaczenia poświadcza dowód alternatywny. Poświadczenie odbioru spełnia dwie ważne funkcje.3. Kopia.

władze celne mogą przeprowadzić kontrolę towarów i informacje na ten temat wprowadzić do systemu. system urzędu wyjścia wysyła do urzędu przeznaczenia odpowiedź na wniosek o AAR (IE03).3. dlaczego komunikat AAR nie może zostać wysłany do urzędu przeznaczenia. 6.wskazuje wszelkie nieprawidłowości w komunikacie wyniki kontroli. 361 ust. . W tym wypadku w komunikacie "Wyniki kontroli" należy wprowadzić informację "opłaty pobrane" Urząd przeznaczenia: . 203 . Gdy kwestia została wyjaśniona. . iż rozpoczęto wyjaśnienia w miejscu przeznaczenia. Jeżeli zamknięcia są naruszone lub istnieje podejrzenie.wysyła komunikat "Wyniki kontroli" (IE18) do urzędu wyjścia.2. Jeżeli system urzędu wyjścia nie znajdzie operacji tranzytowej o danym numerze MRN.3.3. Po "odszukaniu" operacji tranzytowej. System NCTS odrzuca informację o przybyciu (w wypadku gdy podmiot w miejscu przeznaczenia posiada komunikację elektroniczną z systemem. Inne nieprawidłowości Urząd przeznaczenia określa w systemie NCTS rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości. powiadamia go o tym fakcie wysyłając komunikat IE21). . a operacja tranzytowa przechodzi do statusu "Towary zwolnione". w szczególności poprzez sprawdzenie wszelkich dokumentów przedstawionych przez głównego zobowiązanego i przez porównanie ich z danymi zgłoszenia tranzytowego. Urząd ten staje się wtedy urzędem przeznaczenia. urząd wyjścia w wysyłanym komunikacie "Odpowiedź na wniosek o AAR" podaje przyczyny (kody od 1 do 4). Urząd przeznaczenia akceptuje zmianę urzędu przeznaczenia i wysyła do urzędu wyjścia komunikat "Zawiadomienie o przybyciu" (IE06).w ciągu trzech miesięcy wysyła wyniki wyjaśnień do urzędu wyjścia.3. 6. Towary zostają wtedy zwolnione. W tej sytuacji operacja tranzytowa pozostaje w statusie "oczekiwanie na wyjaśnienie". Urząd przeznaczenia może również zadecydować o samodzielnym podjęciu wyjaśnienia nieprawidłowości. W urzędzie przeznaczenia może zostać stwierdzona różnica pomiędzy towarami deklarowanymi w systemie oraz faktycznie przedstawionymi w urzędzie.rejestruje numer MRN.rejestruje numer MRN. . Wyjaśnianie niezgodności W wypadku gdy urząd przeznaczenia decyduje nie zwalniać towarów z procedury tranzytu w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz wnioskuje do urzędu wyjścia o wyjaśnienie tych nieprawidłowości.wprowadza kod A5 "Pobrano opłaty" w komunikacie "Wyniki kontroli".wysyła komunikat "Wyniki kontroli" (IE18) do urzędu wyjścia. iż próbowano je naruszyć.3. jakie kroki w danej sytuacji należy podjąć.rejestruje numer MRN. urząd wyjścia informuje urząd przeznaczenia wysyłając komunikat "Powiadomienie o wyjaśnieniu niezgodności" (IE 20). W czasie gdy operacja tranzytowa znajduje się tym statusie.4. Urząd przeznaczenia może podjąć decyzję o zabezpieczeniu należności w konsekwencji stwierdzonej nieprawidłowości. 4 RWKC) Operacja tranzytowa może zakończyć się w innym urzędzie celnym niż deklarowany w zgłoszeniu tranzytowym. na podstawie przekazanych informacji. decyzję. urząd wyjścia przeprowadza wyjaśnienia nieprawidłowości. w celu poinformowania urzędu wyjścia. Urząd przeznaczenia sprawdza stan zamknięć celnych i rejestruje wynik sprawdzenia w systemie NCTS. Urząd wyjścia podejmuje.urzędu wyjścia. wysyła komunikat "Wyniki kontroli" zawierający uwagę "oczekiwanie na wyjaśnienie niezgodności".3. Urząd przeznaczenia: . oraz . Urząd przeznaczenia: . . W systemie NCTS faktycznego urzędu przeznaczenia nie będzie dostępny komunikat AAR (IE01) dla danego numeru MRN. urząd ten musi wysłać "Wniosek o AAR" (IE02) do urzędu wyjścia. Zmiana urzędu przeznaczenia (art.w komunikacie "Wyniki kontroli" (IE18) wskazuje. 6.

rejestruje numer MRN.wysyła komunikat "Wyniki kontroli" (IE18) do urzędu wyjścia. . rejestruje wyniki kontroli w systemie. przeprowadzanych kontroli. o fakcie zakończenia operacji tranzytowej (IE24).DG1 ("Wywóz z kraju EFTA podlegający cłu") * w tranzycie wspólnotowym: . . . ● Nowy urząd przeznaczenia znajduje się na obszarze innej Umawiającej się Strony/państwa członkowskiego niż urząd przeznaczenia wskazany w zgłoszeniu tranzytowym: Urząd przeznaczenia: . stan zamknięć celnych i wiążącą trasę przewozu (jeśli była wyznaczona).wnioskuje do urzędu wyjścia o informację o operacji tranzytowej na podstawie numeru MRN. o fakcie zakończenia operacji tranzytowej (IE24) ● Nowy urząd przeznaczenia znajduje się na obszarze innej Umawiającej się Strony/państwa członkowskiego niż urząd przeznaczenia wskazany w zgłoszeniu tranzytowym.po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli.wnioskuje do urzędu wyjścia o informację o operacji tranzytowej na podstawie numeru MRN. bądź z powodu nieprawidłowości) lub .decyduje nt.DG0 ("Wywóz z kraju EFTA podlegający ograniczeniom") lub . informuje pierwotnie deklarowany urząd przeznaczenia oraz deklarowane urzędy tranzytowe.po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli.przesyłka o danym numerze MRN dostarczona już została do innego urzędu przeznaczenia.wysyła komunikat "Wyniki kontroli" (IE18) do urzędu wyjścia. . W związku ze zmianą urzędu przeznaczenia można wyróżnić trzy sytuacje: ● Nowy urząd przeznaczenia znajduje się na obszarze tej samej Umawiającej się Strony/państwa członkowskiego co urząd przeznaczenia wskazany w zgłoszeniu tranzytowym: Urząd przeznaczenia: . przeprowadzanych kontroli. przez które przesyłka nie przejechała. . . .Przyczyny odrzucenia informacji o przybyciu mogą być następujące: .decyduje nt.wysyła "Zawiadomienie o przybyciu" (IE06) do urzędu wyjścia.sprawdza dotrzymanie terminu na dostarczenie towarów. Urząd wyjścia: Po otrzymaniu "Zawiadomienia o przybyciu" (IE06). rejestruje wyniki kontroli w systemie.wysyła "zawiadomienie o przybyciu" (IE06) do urzędu wyjścia. .numer MRN jest nieznany (bądź z przyczyn technicznych. informuje pierwotnie deklarowany urząd przeznaczenia oraz deklarowane urzędy tranzytowe. . . .rejestruje numer MRN. Urząd wyjścia: Po otrzymaniu "Zawiadomienia o przybyciu" (IE06). przez które przesyłka nie przejechała.operacja tranzytowa o danym numerze MRN została unieważniona przez urząd wyjścia.DG0 ("Wywóz z WE podlegający ograniczeniom") lub 204 . . . a na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym widnieje jeden z następujących kodów: * w tranzycie wspólnym: .z innych powodów.

aby udowodnić zakończenie procedury (lub skierować procedurę poszukiwawczą do właściwego urzędu przeznaczenia). . Procedura poszukiwawcza i weryfikacyjna 7. miał miejsce wypadek. * nie zezwala na ich wywóz. W przypadku gdy urząd wyjścia nie otrzymał w systemie NCTS "Komunikatu o przybyciu towaru" w wyznaczonym terminie.wnioskuje do urzędu wyjścia o informację o operacji tranzytowej na podstawie numeru MRN. Wzór przykładowego pisma kierowanego do głównego zobowiązanego (właściwe władze kraju wyjścia) (miejsce i data) 205 .4.. . 361 RWKC. gdy opóźnienie zostało spowodowane strajkiem lub innymi nie dającymi się przewidzieć okolicznościami. 6. Poniżej znajduje się wzór pisma. zatrzymuje towary pod dozorem celnym i podejmuje decyzję. w którym towary powinny zostać przedstawione w urzędzie przeznaczenia. który może być stosowany w celu poinformowania głównego zobowiązanego o nie zakończeniu operacji tranzytowej.zgodnie z art.DG1 ("Wywóz z WE podlegający cłu") Urząd przeznaczenia: . Główny zobowiązany jest zaangażowany na wczesnym etapie postępowania wyjaśniającego. iż po przejściu zgłoszenia tranzytowego do statusu "Rekomendowane zapytanie poszukiwawcze". udzielono pomocy medycznej). a jeśli to konieczne. czego skutkiem będzie przejście zgłoszenia do statusu "Zapytanie poszukiwawcze". aż do czasu otrzymania z urzędu wyjścia szczególnego pisemnego pozwolenia na zwolnienie tych towarów. że wypełnił swoje obowiązki. tak aby mógł w ten sposób udowodnić. Przedstawienie towarów po upływie wyznaczonego terminu (art. . Jednakże od władz celnych w urzędzie przeznaczenia zależy. organ celny niezwłocznie powiadamia o tym fakcie głównego zobowiązanego i wzywa go do dostarczenia dowodu zakończenia procedury.rejestruje numer MRN. kradzież). że procedura została zakończona oraz okoliczności tego zakończenia. które pozostają nie zamknięte pomimo upłynięcia wyznaczonych terminów. . będzie przynajmniej miał możliwość przygotowania się do podjęcia ewentualnych działań mających na celu odzyskanie długu.poświadczenie wystawione przez służbę zdrowia (jeżeli np. w sytuacji gdy główny zobowiązany jest w stanie dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji. Dodatkowo. czy dowód zostanie uznany.1. 356 RWKC) Poniżej przedstawiono przykłady dowodów wystąpienia nie dających się przewidzieć okoliczności. 7. informacja ta ma na celu zapobieżenie rozpoczęciu zbędnej administracyjnej procedury poszukiwawczej w odniesieniu do urzędu przeznaczenia. Wzór zawiera minimum wymaganych informacji.protokół policyjny/zaświadczenie wydane przez policję (gdy np. w której znajduje się urząd wyjścia. . Oznacza to tym samym. Przekazanie zapytania do głównego zobowiązanego ma na celu zaangażowanie go w poszukiwania dowodu. czy * zezwala na ich wywóz do Umawiającej się Strony. tzn. w celu szybkiego wyjaśnienia przypadków operacji tranzytowych.poświadczenie/rachunek ze stacji naprawy (jeżeli miała miejsce naprawa pojazdu).wszelkiego rodzaju dowody. które mogą spowodować przekroczenie terminu dostarczenia towarów: . poza systemem NCTS. należy niezwłocznie wystąpić z zapytaniem do głównego zobowiązanego. Jednakże wszczynając powyższe postępowanie wyjaśniające należy w systemie NCTS zaznaczyć działanie "Rozpocznij poszukiwanie". udzielenia pomocy w określeniu kraju właściwego dla odzyskania długu. znajdują się w statusie "Rekomendowane zapytanie poszukiwawcze". niezawinionych prze przewoźnika ani głównego zobowiązanego. Jeśli nie jest w stanie dostarczyć takiego dowodu (alternatywnego dowodu zakończenia procedury). Informowanie głównego zobowiązanego Urząd celny wyjścia (pełniąc rolę urzędu zamknięcia w systemie NCTS) stale monitoruje przesyłki w systemie NCTS.

do których sprawa jest kierowana. Gdy stosowany jest system NCTS. a w przypadku gdy stosowane były listy towarowe w terminie dwóch miesięcy. że procedura została zakończona.szybkiej i jasnej reakcji władz. Prosimy o przesłanie ww. że procedura się zakończyła. operacji tranzytowej. że procedura została zakończona. że procedura nie została zakończona. gdy urząd wyjścia nie otrzymał w systemie NCTS "Komunikatu o przybyciu towaru" w wyznaczonym terminie. w którym. będziecie Państwo zobowiązani do uiszczenia długu odnośnie towarów objętych ww.lub. zgodnie z art. jeśli nie jest możliwe stwierdzenie. 114 i 115 Załącznika I do Konwencji/art. . Procedura poszukiwawcza W przypadku braku dowodu zakończenia procedury po upływie określonego czasu lub gdy tylko odnośne władze zostały o tym poinformowane lub podejrzewają. Powinniście również Państwo przekazać informacje o wszelkich zmianach urzędu przeznaczenia i/lub urzędów tranzytowych.aktualizowania przez kraje wykazu właściwych władz i urzędów.2. w szczególności nazwę miejsca (kraju). wszczynana jest procedura poszukiwawcza mająca głównie na celu: . że procedura została zakończona. 215 Kodeksu Celnego UE1. zdaniem Państwa. po otrzymaniu "Komunikatu o przybyciu towaru". organ celny niezwłocznie wszczyna procedurę poszukiwawczą za każdym razem w sytuacji. 39 ust. prosimy o przesłanie jakichkolwiek posiadanych informacji wraz z odpowiednią dokumentacją. informacji w terminie (podać termin) od daty napisania tego pisma. 2 i 3 Załącznika I do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej/art. . aby zidentyfikować dłużnika (-ów) oraz określić właściwe władze dla odzyskania długu. 7.wypełnienia not poszukiwawczych w sposób kompletny i szczegółowy.uzyskanie dowodu na to. w którym towary muszą być przedstawione w urzędzie przeznaczenia lub nie otrzymał "Wyników kontroli" w terminie sześciu dni. Właściwa realizacja procedury poszukiwawczej uzależniona jest od: . Jeżeli nie jesteście Państwo w stanie udowodnić. . ponieważ musimy rozpocząć procedurę poszukiwawczą. . 116 Załącznika nr I do Konwencji/art. informujemy Państwa. W związku z tym prosimy Państwa o przesłanie informacji i dokumentów w celu udowodnienia. Jesteście Państwo głównym zobowiązanym dla niżej podanego zgłoszenia do wspólnej/wspólnotowej procedury tranzytowej: (numer i data zgłoszenia tranzytowego) z urzędu wyjścia: (nazwa urzędu wyjścia) Zgodnie z przepisami art. Wszystkie przedstawione dowody muszą być zgodne z przepisami art. procedurą tranzytową (należności przywozowe i wywozowe oraz inne opłaty). 2 Przepisów Wykonawczych do Kodeksu Celnego UE1. 365 ust. ustanowienie warunków. 1 Załącznika nr I do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej/art. 39 ust. z perspektywą zamknięcia procedury.efektywnego i prawidłowego zarejestrowania przybycia towarów i przewozów tranzytowych w urzędach przeznaczenia i urzędach celnych tranzytowych.(nazwa i adres głównego zobowiązanego Temat: Wspólny/wspólnotowy tranzyt Brak dowodu na zakończenie procedury tranzytu Szanowni Państwo. w przypadku braku takiego dowodu albo gdy przedstawiony dowód okazał się w późniejszym czasie sfałszowany lub nieważny. 365 ust. że nie mamy dowodu na zakończenie ww. w których powstał dług. Wymienione działania wykonywane są poza systemem NCTS (do czasu poszerzenia funkcjonalności o procedurę poszukiwawczą) i realizowane są dla zgłoszeń znajdujących się w statusie 206 . 203 lub 204 Kodeksu Celnego UE1. zaistniało zdarzenie powodujące powstanie długu. Zgodnie z przepisami art. 1 Przepisów Wykonawczych do Kodeksu Celnego UE1. Z poważaniem.

4 miesiące (od dnia przyjęcia zgłoszenia tranzytowego) na wszczęcie procedury poszukiwawczej. zarówno od właściwej władzy kraju przeznaczenia lub od urzędu celnego tranzytowego. iż został sfałszowany.Nota poszukiwawcza TC20 Procedura poszukiwawcza wszczynana jest przez właściwe władze kraju wyjścia poprzez wysłanie do właściwej władzy kraju przeznaczenia noty poszukiwawczej na formularzu.2. procedura poszukiwawcza nie rozpocznie się. która mogła być wskazana na TC20 poprzez właściwe władze kraju wyjścia. Nota wysyłana jest pocztą rejestrowaną (wymagającą potwierdzenia odbioru) oraz odpowiedni zapis przechowywany jest przez właściwe władze kraju wyjścia.3str.1str. Władze te najpierw przeprowadzają sprawdzanie we własnych rejestrach lub w rejestrach upoważnionych odbiorców.2. czy był stosowany system NCTS. odpowiedzi lub prośby o dalsze szczegóły lub informacje.gdy tylko władze zostały poinformowane o tym lub istnieje na wczesnym etapie podejrzenie (nawet zanim upłyną terminy opisane wyżej). NOTA POSZUKIWAWCZA TC20 . jeśli to konieczne. który został przedstawiony.1. który zgodny jest ze wzorem TC20 (przedstawiony poniżej). Właściwe władze kraju wyjścia wypełniają pole III i zwracają TC20 właściwym władzom kraju przeznaczenia. Jeśli to konieczne. aby określić ważność dowodu. jeżeli istnieją podejrzenia. wysyła monit kierowany do właściwej władzy kraju przeznaczenia i/lub do władz wyższych w tym kraju.gdy tylko władze stwierdzą a posteriori (po upływie terminów opisanych wyżej). Jednakże. Kraj przeznaczenia . czy procedura poszukiwawcza powinna być wcześniej przeprowadzona lub towarzyszyć będzie postępowaniu weryfikacyjnemu. w procedurze poszukiwawczej obowiązują następujące terminy: .Monit TC22 Jeżeli właściwa władza kraju wyjścia nie otrzymała potwierdzenia. oraz . które pochodzą od głównego zobowiązanego. w szczególności dotyczące zmiany odbiorcy towaru. czyli operacja tranzytowa realizowana była na podstawie kart dokumentu SAD. 207 . TC20 zawiera wszystkie dostępne szczegóły. że jest wciąż przydatna w celu potwierdzenia lub unieważnienia wcześniej przedstawionych dowodów. dłużnika i władz właściwych dla odzyskania długu.2. władza kraju przeznaczenia może wystąpić o dodatkowe informacje poprzez zwrot TC20 właściwej władzy kraju wyjścia. jaki widnieje na zgłoszeniu tranzytowym lub z osobą. i/lub w celu określenia długu. jak jest to możliwe i w odpowiedni sposób.2 miesiące (od dnia przyjęcia zgłoszenia tranzytowego) na poinformowanie głównego zobowiązanego o nie zamknięciu operacji tranzytowej i wezwanie go do dostarczenia dowodu zakończenia procedury.2str. Oczywiście. że przedstawiony im dowód został sfałszowany i że procedura nie została zakończona. 7. NOTA POSZUKIWAWCZA TC20 . jeżeli w międzyczasie główny zobowiązany był zdolny przedstawić zadowalający "alternatywny" dowód zakończenia procedury. właściwe władze kraju przeznaczenia kontaktują się z odbiorcą towarów. które odebrały notę poszukiwawczą reagują tak szybko. procedurę poszukiwawczą należy wszcząć: . jeśli to konieczne.2. że uzyskają. włączając w to te. wypełniając pole II. jeżeli informacje przedstawione przez właściwe władze kraju wyjścia na TC20 lub na załączonych dokumentach są niewystarczające dla umożliwienia właściwym władzom kraju przeznaczenia przeprowadzenia niezbędnych procedur poszukiwawczych. zgodnie z informacjami. w zależności od warunków właściwe władze kraju wyjścia zadecydują. 7. jakimi dysponują lub jest prawdopodobnie. jako bezpośrednim odbiorcą towarów i dokumentów. TC20 powinna towarzyszyć kopia dokumentu (-ów) stosowanych do objęcia towarów procedurą celną. Kraj wyjścia . 7. procedura poszukiwawcza nie rozpocznie się."Zapytanie poszukiwawcze". Uwaga: Jeżeli zastosowanie miała procedura awaryjna dla systemu NCTS. . Kraj wyjścia .3. że procedura nie została zakończona dla wszystkich lub części towarów lub gdy przedstawiony dowód wykazuje niezgodności lub wskazuje na to. Niezależnie. NOTA POSZUKIWAWCZA TC20 . chyba że wydaje się.reakcje na notę poszukiwawczą Władze w kraju przeznaczenia. wraz z kopią odpowiedniej noty poszukiwawczej TC20.

.) i/lub jeżeli dane towary zosta ły odnalezione w całości. jeżeli jest to konieczne. W tym celu należy: . tzn.rzeczywiste lub przypuszczalne miejsce. rok . tj. tzn. Jedynie w odniesieniu do operacji tranzytowych realizowanych poza systemem. właściwa władza kraju wyjścia może określić: . wraz z towarzyszącymi mu odpowiednimi dokumentami i informacjami.Konsekwencje rezultatów procedury poszukiwawczej Na podstawie odpowiedzi otrzymanych w procedurze poszukiwawczej. Sytuacja normalna . włączając w to każdą informację otrzymaną od głównego zobowiązanego.nadać zgłoszeniu numer ewidencyjny LRN składający się z 18 znaków. wszystkie odnośne informacje muszą być niezwłocznie znane odpowiednim władzom kraju wyjścia. posiadający następującą strukturę . Odpowiednio. lub . Obsługa operacji tranzytowych bez elektronicznej komunikacji z podmiotami gospodarczymi A. Należycie wypełniony monit TC22. o ile posiada potwierdzenie z systemu. właściwa władza kraju wyjścia niezwłocznie informuje głównego zobowiązanego. poza dozorem celnym oraz gdy zidentyfikowano osoby odpowiedzialne za oszustwa lub nieprawidłowości. jeżeli poinformowano właściwą władzę kraju wyjścia o wysłaniu noty poszukiwawczej do tego urzędu i nie było dalszego działania. 208 . może być również wysłany do urzędu celnego tranzytowego. rozbieżności pomiędzy dokumentami a danymi w systemie) mogą być stwierdzane i weryfikowane na bieżąco. konsekwentnie. Z drugiej strony.2. właściwą władzę dla odzyskania długu celnego. gdzie dług powstał oraz. itp. Złożone zgłoszenie tranzytowe na dokumencie SAD należy zarejestrować w stworzonej na potrzeby systemu NCTS tymczasowej ewidencji papierowej (wzór . 199 ust. iż wszelkie nieprawidłowości (np. Tranzytowy Dokument Towarzyszący ma w tym wypadku w zasadzie znaczenie pomocnicze. kiedy operacja tranzytowa może być należycie zwolniona jako wynik procedury poszukiwawczej. 2 Przepisów Wykonawczych do Kodeksu Celnego / art. 8.6 cyfr. W przypadku operacji tranzytowych realizowanych całkowicie w systemie NCTS (wszystkie dane przekazywane w sposób elektroniczny) prowadzenie procedury weryfikacyjnej nie jest konieczne ze względu na fakt. na dokumencie SAD.w przypadku braku w rozsądnym czasie odbioru potwierdzenia. W przypadku stosowania procedury uproszczonej dokument ten nie musi być potwierdzany jakimkolwiek stemplem. numer kolejny . W szczególności ma to miejsce. 4 ust 2 Załącznika III do Konwencji)".poprawne działanie systemu 1. Instrukcja postępowania dla funkcjonariuszy w placówkach celnych z uruchomionym systemem NCTS URZĄD CELNY WYJŚCIA (UW) UW I. Każda dodatkowa informacja lub obserwacja dokonana przez właściwą władzę w stosunku do danych towarów może mieć wpływ na rezultaty procedury poszukiwawczej. albo ich część. że nota poszukiwawcza TC20 nie została odebrana. gdzie: kod jednostki .Monit jest wysyłany: .3. jak staje się jasne. należy dokonywać wyrywkowych procedur weryfikacyjnych. gdy stosowane były papierowe listy towarowe. Kraj wyjścia . 7. tak szybko.6 cyfr. Postępowanie weryfikacyjne Kontrole weryfikacyjne dotyczą sprawdzania autentyczności i zgodności adnotacji oraz stempli na kartach zgłoszenia tranzytowego na dokumencie SAD i na innych dokumentach papierowych stosowanych w tranzycie (jak również na dokumentach służących jako dowód wspólnotowego statusu towarów). gwaranta oraz inne władze celne zaangażowane w procedurę poszukiwawczą. jeżeli w trakcie operacji tranzytowej stwierdzono nieprawidłowości lub oszustwa (niezgodne z prawem usunięcie towarów spod dozoru celnego.osobę (-y) odpowiedzialną za pokrycie długu. .4. jeśli to konieczne.załącznik nr 1).4 cyfry. takich które otwarte były w procedurze awaryjnej lub częściowo poza systemem. MONIT TC 22 7. nadruk w dole Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego: "Potwierdzenie: (art.czy procedura zakończyła się oraz czy operację można zwolnić.w przypadku braku odpowiedzi na notę poszukiwawczą TC20 lub prośbę o dalsze szczegóły: najpóźniej na koniec okresu trzymiesięcznego następującego po wysłaniu TC20. zamiana towarów.kod danej jednostki/ rok/numer kolejny.

na jego żądanie. poprzedzonemu literami PL (bez spacji). jego nazwa i adres zostaną wpisane przez system automatycznie).w jednym egzemplarzu). nazwa głównego zobowiązanego (oraz ewentualne inne. Tranzytowy Dokument Towarzyszący wraz z ewentualnymi listami towarowymi wydaje się zgłaszającemu. 4 i 5 SAD funkcjonariusz przystawia i odpowiednio wypełnia stempel (czerwony tusz. gdy zgłoszenie zostało wprowadzone do systemu. Pozostałe dokumenty (SAD . zgodny z poniższym wzorem: PROCEDURA AWARYJNA NCTS 209 . Po nadaniu operacji tranzytowej przez system numeru identyfikacyjnego MRN. Zgłoszenie obsługiwane poza systemem należy zarejestrować w ewidencji awaryjnej NCTS (wzór . ale z przyczyn technicznych nie ma możliwości dokonania zwolnienia do tranzytu lub wydrukowania Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. w tym dokumentów dotyczących złożonego zabezpieczenia. zamknąć lub unieważnić w systemie wszystkie operacje tranzytowe.. Uwaga: W celu ułatwienia wprowadzania do systemu danych dotyczących podmiotów. których to dotyczy. Ważne: Po wprowadzeniu wszystkich danych należy upewnić się. poniżej pola E oraz na ewentualnych listach towarowych. 9.po naniesieniu numeru LRN w polu C oraz numeru MRN w polu A.załącznik nr 2). czy dane ze zgłoszenia zostały wprowadzone do systemu prawidłowo. można dokonać wydruku kopii urzędowej Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. Postępowanie awaryjne . należy potwierdzić autentyczność tego dokumentu poprzez przystawienie stempla "Polska-Cło" i złożenie podpisu w polu D oraz dołączyć ewentualne listy towarowe. Przed wprowadzeniem danych do systemu. konieczne jest przeprowadzenie weryfikacji formalnej. data złożenia zgłoszenia. 2. Poza rejestracją dokumentu w systemie NCTS nie należy go rejestrować w jakichkolwiek innych systemach ewidencyjnych (elektronicznych lub tradycyjnych). Po zwolnieniu towarów do procedury tranzytu i wydrukowaniu przez system Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego (karta A . Zgłoszenie należy przydzielić funkcjonariuszowi celnemu. Należy określić termin na dostarczenie towarów. co oznacza jego zarejestrowanie w ewidencji awaryjnej NCTS. Jeżeli ze względu na brak dostępu do systemu (system nie działa) nie ma możliwości wprowadzenia danych zgłoszenia do systemu. jednego egzemplarza "Kopii urzędowej" Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego (nadruk "Kopia urzędowa" w poprzek dokumentu). Struktura numeru TIN odpowiada numerowi NIP. 5. Uwaga: W takich sytuacjach po przywróceniu pracy systemu. podając następujące informacje: numer LRN. a odpowiednie informacje wprowadzić do systemu. stosownie do potrzeb).z naniesionym numerem MRN. poniżej pola E. Możliwe jest wydanie zgłaszającemu. po naniesieniu na niej przez funkcjonariusza celnego adnotacji "Alternatywny dowód". w celach pomocniczych (opcjonalnie).wpisać zgłoszenie do ewidencji. co oznacza jego zarejestrowanie w ewidencji awaryjnej NCTS. wymiary: 26 x 59 mm). Należy przeprowadzić weryfikację zabezpieczenia (poza systemem). dla potrzeb art.niewłaściwe działanie systemu 1. po 30 minutach należy przejść na obsługę zgłoszenia poza systemem. 7. po 30 minutach należy przejść na obsługę zgłoszenia poza systemem. należy odrzucić. 2.w jednym egzemplarzu i. 365 ust. a następnie: a) w polu A kart 1. B. karta B . kopię urzędową Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego) należy zarchiwizować w oddziale. W przypadku. 3. . należy nanieść go na odwrotnej stronie karty 1 dokumentu SAD. Podejmując decyzję dotyczącą kontroli towarów. 8. nanosząc na nich numer MRN. Uwaga: Wszystkie operacje tranzytowe otwarte poza systemem nie są wprowadzane do systemu po jego uruchomieniu. środka transportu. według daty złożenia zgłoszenia. należy zawsze wprowadzić do systemu. 6. funkcjonariusz może wpisać jedynie numer identyfikacyjny podmiotu TIN (jeżeli podmiot znajduje się w bazie danych Podsystemu Danych Referencyjnych. 1 RWKC. 4. który dokona jego wprowadzenia do systemu NCTS. Wyniki kontroli. uwzględniając wszystkie czynniki dotyczące trasy przewozu. ewentualnie.nanieść numer LRN na odwrotnej stronie karty 1 dokumentu SAD. ewentualne listy towarowe . etc. niezależnie od tego czy się odbyła. (sugerowany przez system termin domyślny zawsze może zostać skrócony).

. należy odrzucić.. W tej sytuacji funkcjonariusz obowiązany jest zweryfikować poza systemem papierowe listy towarowe. W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia elektronicznie przez podmiot (awaria po stronie zgłaszającego) winno ono zostać złożone na dokumencie SAD i wprowadzone do systemu NCTS na zasadach określonych dla zgłoszeń składanych bez komunikacji elektronicznej (patrz punkt UW IA). W innym przypadku zgłoszenie zostaje odrzucone i nie zostanie nadany numer MRN. Sytuacja normalna . jak również miejsce uznane.. RR ..poprawne działanie systemu ● ● ● Zgłoszenie tranzytowe składane jest drogą elektroniczną...niewłaściwe działanie systemu ● ● Uwaga I: Wszystkie operacje tranzytowe otwarte poza systemem NCTS. ● B. kiedy podmiot opis towaru zadeklaruje w formie papierowych list towarowych* lub towar znajduje się w miejscu uznanym (dla procedury standardowej)... nie są wprowadzane do systemu po jego uruchomieniu.. Ważne: Przed podjęciem decyzji o przejściu na obsługę zgłoszenia poza systemem należy niezbędnie skontaktować się z centrum wsparcia . Postępowanie awaryjne . 1. Pozytywny wynik weryfikacji pozwala na przyjęcie zgłoszenia. papierowe listy towarowe nie będą mogły być stosowane przez podmioty przesyłające zgłoszenia tranzytowe w formie elektronicznej do systemu NCTS. WE L 134 z 29. od dnia 1.. podmiot winien złożyć zgłoszenie w formie papierowej na dokumencie SAD.2003 r..2005 r.. Ważne: Przed podjęciem decyzji o przejściu na obsługę zgłoszenia poza systemem należy skontaktować się z centrum wsparcia .wzór nr 1. funkcjonariusz celny obsługuje operację tranzytową w systemie według zasad obowiązujących dla zgłoszeń wprowadzanych do systemu bez komunikacji elektronicznej z podmiotami.dwucyfrowe oznaczenie roku.. które zostały otwarte poza systemem. uniemożliwiającej elektroniczną obsługę operacji tranzytowych. W szczególności należy przeprowadzić weryfikację zabezpieczenia (poza systemem).sześciocyfrowy kod oddziału celnego. a informację o jego przyjęciu lub odrzuceniu wprowadzić do systemu. Dalsza obsługa następuje w sposób określony w punkcie UW IB.(data/godzina) b) w polu C nanosi numer ewidencji awaryjnej NCTS posiadający strukturę PL/XXXXXX/NNNNNN/RR gdzie: XXXXXX .. * Na podstawie rozporządzenia Komisji nr 881/03 z dnia 21. Zgłoszenie w formie elektronicznej posiada nadany przez podmiot numer LRN.. Uwaga II: W takich sytuacjach.05.05.DANE NIE SĄ DOSTĘPNE W SYSTEMIE OTWARTO W DNIU__________________ .sześciocyfrowy numer z awaryjnej ewidencji NCTS.. NNNNNN . w związku z tym podmiot nie ma obowiązku składania zgłoszenia w formie papierowej na dokumencie SAD. zamknąć lub unieważnić w systemie wszystkie operacje tranzytowe... Po nadaniu zgłoszeniu numeru MRN. nie jest wymagane rejestrowanie w ewidencji LRN .. 2.... Procedura uproszczona 210 . Obsługa operacji tranzytowych z wykorzystaniem elektronicznej komunikacji z podmiotami gospodarczymi Uwaga: Każda czynność wykonana w systemie NCTS skutkuje wysłaniem odpowiedniego komunikatu do podmiotu składającego zgłoszenie. co skutkuje nadaniem numeru MRN..). W przypadku awarii w systemie po stronie administracji. UW II. Wyjątek stanowi sytuacja.2003r.. Numer MRN nadawany jest automatycznie przez system..... (Dz..helpdesk. Procedura standardowa (bez stosowania uproszczeń) A.01. po przywróceniu pracy systemu.helpdesk. Urz.

2005 r. URZĄD CELNY PRZEZNACZENIA (UP) UP I. należy niezwłocznie zarejestrować jej przybycie w systemie.05. operacja tranzytowa realizowana jest poza systemem NCTS . Poza rejestracją dokumentu w systemie NCTS nie należy go rejestrować w jakichkolwiek innych systemach ewidencyjnych (elektronicznych lub tradycyjnych). Po przeprowadzeniu kontroli należy wprowadzić wynik kontroli do systemu i podjąć czynności jak w przypadku procedury zwykłej z tą różnicą. z chwilą ich dokonania. gdy możliwość taka wynika z udzielonego pozwolenia. Czas automatycznego zwolnienia przesyłki do tranzytu przez system jest określony w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. iż Tranzytowy Dokument Towarzyszący jest drukowany w siedzibie podmiotu.05. Obsługa operacji tranzytowych bez elektronicznej komunikacji z podmiotami gospodarczymi A. 211 . (Dz. dnia 1. ● B. co skutkuje wyłączeniem mechanizmu automatycznego zwolnienia przesyłki do tranzytu. Urz. z rejestru powiadomień dla systemu NCTS prowadzonego przez upoważnionego nadawcę. WE L 134 z 29. Powiadomienie (karta zgłoszenia tranzytowego przesłana faksem) wraz z kartą 1 SAD dostarczoną przez podmiot w terminie określonym w pozwoleniu. zapisanego w formacie: XXXXXXXXXXXXXXXXX\NNNNNN.w procedurze uproszczonej.17 znaków.2003 r.zachodzi konieczność sprawdzenia list przez funkcjonariusza celnego. Powiadomienie urzędu o wysyłce następuje poprzez przesłanie faksem karty zgłoszenia tranzytowego na dokumencie SAD opatrzonego w polu C numerem Polski Podręcznik Celny wersja 1 / listopad 2004 * Na podstawie rozporządzenia Komisji nr 881/03 z dnia 21.* ● ● ● System umożliwia upoważnionym nadawcom dokonywanie wysyłki towarów poza godzinami urzędowania w sytuacjach.2003r. uprawniony funkcjonariusz celny winien nacisnąć przycisk "Kontrola" w aplikacji MCC. są archiwizowane w siedzibie placówki celnej.poprawne działanie systemu ● ● Po przedstawieniu przesyłki realizowanej w systemie NCTS (Tranzytowy Dokument Towarzyszący z nadanym numerem MRN). W przypadku podjęcia decyzji o kontroli przesyłki.Ważne: Dane z wydanego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej należy bezzwłocznie wprowadzić do podsystemu PDR. A. gdzie X oznacza numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej . N oznacza numer kolejny rejestru . od momentu przyjęcia zgłoszenia do zwolnienia towaru do tranzytu. Ważne: Decyzję o realizacji operacji tranzytowej poza systemem podmiot powinien skonsultować z centrum wsparcia helpdesk> Zgłoszenie tranzytowe.01. Sytuacja normalna . papierowe listy towarowe nie będą mogły być stosowane przez podmioty przesyłające zgłoszenia tranzytowe w formie elektronicznej do systemu NCTS.). którego dane dotarły do systemu i zostały zapisane przed wystąpieniem awarii należy unieważnić na wniosek podmiotu. Postępowanie awaryjne . Sytuacja normalna . Uwaga: Nie dotyczy to sytuacji gdy są stosowane papierowe listy towarowe .niewłaściwe działanie systemu ● ● W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia elektronicznie (awaria po stronie zgłaszającego lub administracji).6 znaków. Wszelkie późniejsze zmiany pozwolenia lub informacja o jego cofnięciu bezwzględnie powinny być także wprowadzone do podsystemu. bez udziału funkcjonariusza celnego. jednak umożliwia monitorowanie tego procesu i wybór zgłoszenia do kontroli. od ● ● Zwolnienie do procedury tranzytu następuje w terminie określonym w pozwoleniu (o ile nie została podjęta decyzja o kontroli przesyłki).poprawne działanie systemu ● Aplikacja MCC obsługuje zgłoszenie tranzytowe w procedurze uproszczonej.

Ważne: Przed podjęciem decyzji o przejściu na obsługę zgłoszenia poza systemem należy niezbędnie skontaktować się z centrum wsparcia . Procedura uproszczona Ważne: Dane z wydanego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej należy bezzwłocznie wprowadzić do podsystemu PDR. 2. Obsługa operacji tranzytowych odbywa się na tych samych zasadach jak w przypadku gdy podmiot nie dysponuje komunikacją elektroniczną z systemem (patrz punkt UP IA). które otwarte były w systemie NCTS. po naniesieniu na kartach Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego wyników kontroli. jednak umożliwia monitorowanie tego procesu i wybór zgłoszenia do kontroli. w przypadku. odsyła się kartę B wraz z listami towarowymi drogą pocztową do Centralnego Biura Tranzytu w Izbie Celnej w łodzi. Operację tranzytową należy zarejestrować w systemie CELINA.niewłaściwe działanie systemu Obsługa operacji tranzytowych odbywa się na tych samych zasadach jak w przypadku gdy podmiot nie dysponuje komunikacją elektroniczną z systemem (patrz punkt UP IB). gdy są stosowane listy towarowe. wyniki kontroli) należy niezwłocznie wprowadzić do systemu. jeżeli nie ma dostępu do systemu. a kartę 5 odesłać do Centralnego Biura Tranzytu. Uwaga: Nie dotyczy to sytuacji gdy są stosowane papierowe listy towarowe .helpdesk. dane (rejestracja przybycia. jest archiwizowana w oddziale celnym. celem dokonania zakończenia operacji tranzytowej w systemie. Sytuacja normalna . Uwaga: Po przywróceniu działania systemu. A. zgodnie z opisaną wyżej procedurą.* ● Podmiot może przesłać równocześnie powiadomienie do systemu NCTS i powiadomienie dotyczące kolejnej procedury do systemu CELINA. Obsługa operacji tranzytowych z wykorzystaniem elektronicznej komunikacji z podmiotami gospodarczymi 1. wraz z ewentualnymi kopiami list towarowych. Uwaga: karty nie odsyła się. ● B. dokonać stosownych adnotacji na kartach 4 i 5 SAD. Uwaga: wyników kontroli nie wprowadza się do systemu.poprawne działanie systemu ● Aplikacja MCC obsługuje zgłoszenie tranzytowe w procedurze uproszczonej. UP II. Karta A Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego (oryginał).niewłaściwe działanie systemu ● ● Operacje tranzytowe otwarte poza systemem NCTS (karty 4 i 5 SAD) obsługuje się poza systemem NCTS. Naniesione wyniki kontroli powinny być zgodne z instrukcją wypełniania formularza SAD (wypełnianie pola I). prowadzimy obsługę operacji tranzytowej dokonując adnotacji (wyniki kontroli) na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym.zachodzi konieczność sprawdzenia list przez funkcjonariusza celnego. Sytuacja normalna . Postępowanie awaryjne . W odniesieniu do operacji tranzytowych. Oznacza to. W przypadku. bez udziału funkcjonariusza celnego. Procedura standardowa (bez stosowania uproszczeń) A. iż upoważniony odbiorca zobowiązany jest do wstrzymania się ze zwolnieniem towarów do następnej procedury celnej do czasu 212 . Zwolnienie towarów do procedury w CELINIE (wpis do rejestru) nie może jednak nastąpić wcześniej niż zwolnienie towarów z tranzytu. z naniesioną adnotacją o następnej ewidencji (o ile dotyczy). Kartę A Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego archiwizuje się i nie odsyła się jej drogą pocztową.poprawne działanie systemu Towary wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym powinny zostać przedstawione w urzędzie przeznaczenia. B. Wyniki kontroli nanosi się również na karcie A Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego w polu I (wraz ze stemplem i podpisem). gdy nie są stosowane listy towarowe. Postępowanie awaryjne .● Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu kontroli i wprowadzenie wyników kontroli do systemu musi nastąpić najpóźniej w terminie 6 dni od daty zarejestrowania przybycia przesyłki w systemie. od momentu zarejestrowania przybycia przesyłki do zakończenia tranzytu. z chwilą ich dokonania. według daty zwolnienia towaru do tranzytu w urzędzie wyjścia (Pole C Tranzytowego Dokumentu Tranzytowego) lub według daty zakończenia procedury tranzytu w urzędzie przeznaczenia. kartę 4 zarchiwizować. Wszelkie późniejsze zmiany pozwolenia lub informacja o jego cofnięciu bezwzględnie powinny być także wprowadzone do podsystemu.

● System umożliwia upoważnionym odbiorcom dokonywanie zakończenia operacji tranzytowych poza godzinami urzędowania w sytuacjach. W przypadku podjęcia decyzji o kontroli przesyłki. Sytuacja normalna . dnia 1.05. przedstawienie dokumentu TC 10 nie jest 213 . gdy możliwość taka wynika z udzielonego pozwolenia. gdy po procedurze tranzytu następuje procedura dopuszczenia do obrotu (i podmiot posiada pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w tej procedurze poza godzinami urzędowania) lub procedura tranzytu.niewłaściwe działanie systemu ● ● ● ● ● Ważne: Przed podjęciem decyzji o przejściu na obsługę zgłoszenia poza systemem należy skontaktować się z centrum wsparcia . Podmiot przesyła faksem informację zawartą w komunikacie "Zawiadomienie o przybyciu". archiwizuje kartę 4 wraz z powiadomieniem i wynikami kontroli. Możliwość taką dopuszcza się. Zwolnienie z procedury tranzytu następuje w terminie określonym w pozwoleniu (o ile nie została podjęta decyzja o kontroli przesyłki).2003 r. WE L 134 z 29. Jeżeli upoważniony odbiorca posiada pozwolenie na kończenie operacji tranzytowych poza godzinami urzędowania. informacje zawarte w komunikacie "Uwagi rozładunkowe". nanosi stosowne adnotacje na kartach 4 i 5 SAD. jako wspólne powiadomienie dla tranzytu i kolejnej procedury celnej.2003r. Jeżeli po procedurze tranzytu następuje procedura dopuszczenia do obrotu. Podmiot może przesłać równocześnie powiadomienie do systemu NCTS i powiadomienie dotyczące kolejnej procedury do systemu CELINA. od ● ● Czas automatycznego zwolnienia przez system przesyłki do rozładunku jest określony w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. Po otrzymaniu kart 4 i 5 w terminie określonym w pozwoleniu. Zwolnienie towarów do procedury w CELINIE (wpis do rejestru) nie może jednak nastąpić wcześniej niż zwolnienie towarów z tranzytu.01.poprawne działanie systemu Po przedstawieniu Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego wraz z towarem. Po przeprowadzeniu kontroli należy wprowadzić wynik kontroli do systemu i podjąć czynności jak w przypadku procedury standardowej aż do zakończenia tranzytu.otrzymania w systemie NCTS komunikatu IE25 Zwolnienie z tranzytu. Postępowanie awaryjne . uprawniony funkcjonariusz celny winien nacisnąć przycisk "Kontrola" w aplikacji MCC. a następnie w czasie określonym w pozwoleniu. urząd dokonuje rejestracji operacji tranzytowej w systemie CELINA (jako dokument DTG). Poza rejestracją dokumentu w systemie NCTS nie należy go rejestrować w jakichkolwiek innych systemach ewidencyjnych (elektronicznych lub tradycyjnych).2005 r. możliwość tę zachowuje również w przypadku awarii systemu. W przypadku operacji tranzytowych. informacja zawarta w tych komunikatach musi zostać przekazana za pośrednictwem faksu. URZĄD CELNY TRANZYTOWY (UT) A.). ich obsługa następuje poza systemem NCTS. Wymiana informacji pomiędzy upoważnionym odbiorcą a urzędem następuje analogicznie jak to zostało opisane powyżej (faksem) lub . a kartę 5 odsyła do Centralnego Biura Tranzytu. Jeżeli system NCTS nie działa. należy zarejestrować informację o przekroczeniu granicy w systemie. W sytuacji braku możliwości wymiany elektronicznych komunikatów (awaria po stronie podmiotu lub administracji).drogą elektroniczną w systemie CELINA. które otwarte zostały poza systemem NCTS (karty 4 i 5 SAD). ● B. Uwaga: W przypadku realizacji operacji tranzytowych w systemie NCTS. * Na podstawie rozporządzenia Komisji nr 881/03 z dnia 21.helpdesk. co skutkuje wyłączeniem mechanizmu automatycznego zwolnienia przesyłki do rozładunku. papierowe listy towarowe nie będą mogły być stosowane przez podmioty przesyłające zgłoszenia tranzytowe w formie elektronicznej do systemu NCTS. Funkcjonariusz podejmujący decyzję o kontroli przesyłki powiadamia o tym fakcie upoważnionego odbiorcę za pośrednictwem faksu. dane należy wprowadzić niezwłocznie po jego uruchomieniu. pozwolenie takie może dotyczyć wyłącznie towarów określonych w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej przy dopuszczeniu do obrotu poza godzinami urzędowania. Urz.05.alternatywnie . wprowadzając dane ręcznie do systemu na podstawie otrzymanych powiadomień. (Dz. W takim przypadku funkcjonariusz celny ma obowiązek obsłużyć operację tranzytową w systemie NCTS jako procedurę uproszczoną.

stosownie do potrzeb. co urząd celny wyjścia.wymagane.łącznik nr 3). Załącznik nr 1 Ewidencja LRN* Nr LRN Data złożenia zgłoszenia Nazwa Głównego Zobowiązanego - * Ewidencja może zostać poszerzona o dodatkowe rubryki i dane. Po przejściu operacji tranzytowej do statusu "Rekomendowane zapytanie poszukiwawcze".przesyłka już dostarczona do urzędu przeznaczenia). procedura poszukiwawcza. je.helpdesk. Ważne: Przed podjęciem decyzji o przejściu na obsługę zgłoszenia poza systemem należy niezbędnie skontaktować się z centrum wsparcia . należy podjąć decyzję dotyczącą przesyłki: * zatrzymanie przesyłki i przejście na działanie urzędu przeznaczenia. postępowanie mające na celu odzyskanie należności) .niewłaściwe działanie systemu Jeżeli nie ma dostępu do systemu (system nie działa). Wszczynając powyższe postępowanie wyjaśniające należy w systemie NCTS zaznaczyć działanie "Rozpocznij poszukiwanie". ale komunikat ATR nie jest dostępny (najczęściej w wyniku międzynarodowej zmiany trasy przewozu) i wysłano wniosek o ATR. Postępowanie awaryjne . informację tę należy odnotować w ewidencji. powiadomienia 214 . Należy monitorować prawidłowość realizacji operacji tranzytowych rozpoczętych w tym urzędzie. Data Nazwa Liczba Masa towaru pozycji brutto Kraj przeznaczenia Nazwa głównego zobowiązanego Środek transportu przynależność państwowa) Data i godzina centrum wsparcia Uwagi (nr rejestracyjny.wykonywane poza systemem NCTS. gdy system działa. W sytuacji. podmiot przesyłający elektronicznie zgłoszenie do procedury tranzytu jest powiadamiany o zamknięciu tej procedury automatycznie. należy niezwłocznie wszcząć odpowiednie. Uwaga: Po przywróceniu działania systemu dane należy wprowadzić do systemu. zgłoszenie tranzytowe jest w niewłaściwym stanie . URZĄD CELNY ZAMKNIĘCIA (UZ) Uwaga I: W polskiej administracji celnej urząd celny zamknięcia jest to zawsze ten sam urząd. lub * kontynuacja obsługi operacji tranzytowej . Uwaga II: W przypadku elektronicznej wymiany komunikatów. W ewidencji powinny znaleźć się następujące informacje: numer kolejny. data przekroczenia granicy oraz data wprowadzenia danych do systemu NCTS (po przywróceniu pracy systemu).p. czego skutkiem będzie przejście zgłoszenia do statusu "Zapytanie poszukiwawcze".żeli nie uzyskano wnioskowanego ATR w ciągu 2 godzin. Jeżeli nie ma możliwości wprowadzenia danych do systemu (np. po 5 minutach należy dokonać ewidencji awaryjnej Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego (wzór . Załącznik nr 2 Ewidencja Awaryjna NCTS L. B.za. zgodne z przepisami czynności mające na celu zamknięcie operacji tranzytowej (tj.przejście na procedury awaryjne opisane powyżej. wystąpienie z zapytaniem do głównego zobowiązanego. numer MRN.

9. 4. 7. - Załącznik nr 3 Ewidencja Awaryjna Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego L. 2.helpdesk 1. 3. 10. 5. Nr MRN Data przekroczenia granicy Data wprowadzenia danych do systemu (po przywróceniu pracy systemu) - 215 . 6. 8.p.

iż w sytuacji. które mają być rozładowane na obszarze celnym Wspólnoty i są przewożone razem z towarami przeznaczonymi do rozładunku w krajach trzecich (tzw.163 WKC. pod warunkiem.00 Procedura TIR 1. z Gdyni do Berlina czy z Hamburga do Warszawy. przez który pojazd drogowy. Kontrola procedury TIR uległa zatem przesunięciu. w miejscu gdzie transport ten opuści czasowo teren Wspólnoty i ponownie na niego wejdzie. Konsekwencją postrzegania Wspólnoty jako jednego obszaru celnego jest również fakt. sporządzonej w Genewie 14 listopada 1975 r. czynności kontrolne odnoszące się do procedury TIR realizowane będą przy wjeździe do lub wyjeździe z terytorium celnego Unii. iż karnet TIR stosuje się do przewozu towarów z urzędu wyjścia do docelowego urzędu z przekroczeniem jednej lub kilku granic.dotyczy przewozu realizowanego z jednego do drugiego miejsca znajdującego się we Wspólnocie przez terytorium kraju trzeciego.dotyczy przesyłek towarów.14.30. zespół pojazdów lub kontener jest wwożony na obszar celny Wspólnoty lub wywożony z tego obszaru w trakcie transportu TIR. o pozbawieniu danego przewoźnika (unijnego lub nieunijnego) prawa do stosowania systemu TIR na swoim terytorium to decyzja ta ma zastosowanie na całym obszarze celnym Wspólnoty. iż terytorium Wspólnoty Europejskiej traktowane jest jako jeden obszar celny. który pozwala na przemieszczanie z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na obszarze celnym Wspólnoty przez terytorium państwa trzeciego towarów wspólnotowych bez zmiany ich statusu celnego (do tego typu przewozów należy zaliczyć przewóz towarów wspólnotowych z Polski do Grecji przez Rumunię i Bułgarię). wejście w życie z dniem 20 lipca 1983 r.38 Konwencji TIR. Z przepisów Konwencji TIR jednoznacznie wynika. gdy władze celne danego państwa członkowskiego zadecydują. 3. 2. częściowy rozładunek). Państwa członkowskie Unii Europejskiej pod pojęciem "tranzytowy urząd celny" w ramach transportu TIR rozumieją każdy urząd celny.) Szczegółowe uregulowania dotyczące procedury TIR zawarte zostały w WKC oraz RWKC. Zasady i zakres stosowania Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej system TIR uległ modyfikacjom wynikającym z zasad funkcjonujących w ramach Wspólnoty. karnet TIR może również być wykorzystany w ramach procedury tranzytu wewnętrznego. Nie będzie zatem możliwy przewóz za karnetem towarów niewspólnotowych np. Zgodnie z obowiązującymi przepisami karnet TIR nie może zostać wykorzystany do przewozu towarów jedynie w ramach Unii Europejskiej uważanej za jeden obszar celny. zgodnie z art. lub .319 RWKC. przy uwzględnieniu zasad określonych w art. Informacja w tej sprawie przekazywana jest każdorazowo do Sekretariatu TIR i 216 . a w sytuacji. Ponadto.91 WKC przewóz towarów może odbywać się z zastosowaniem karnetu TIR (tranzyt zewnętrzny).Wprowadzenie Przewóz towarów z zastosowaniem karnetu TIR odbywa się na podstawie Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR). że: -przewóz ten rozpoczął się lub ma się zakończyć poza Wspólnotą. zgodnie z art. Konsekwencje dla procedury TIR wynikające z postrzegania Wspólnoty jako jednego obszaru celnego W związku z faktem. Zgodnie z art. gdy przewóz odbywać się będzie przez terytorium kraju trzeciego. lub . (Rozporządzenie Rady nr 2112/78 z dnia 25 lipca 1978 r...

. Stowarzyszenie poręczające ustanowione w państwie członkowskim właściwym do odzyskania długu celnego. towary wrażliwe. W Polsce decyzje w sprawie wykluczenia z systemu TIR podejmuje Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. która zrzesza wszystkie stowarzyszenia poręczające w ramach Konwencji TIR. długu celnego.dokument przewozowy . Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR należy złożyć za pośrednictwem stowarzyszenia poręczającego (Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce).215 ust. w chwili jej wprowadzenia. Dla celów Konwencji TIR. do odzyskania tego długu celnego. zgodnie z art.do wglądu. Dopiero w sytuacji. Oznacza to w konsekwencji brak gwarancji na tego typu przewozów. Jeżeli zatem na mocy art. 5.215 ust. 4. żądanie zapłaty zostanie skierowane do polskiego stowarzyszenia poręczającego. W przypadku importu tego typu towarów.000 EUR (wprowadzona kwota 60.Komisji Europejskiej oraz wszystkich krajów UE. że to polskie władze celne są właściwe do odzyskania długu celnego. iż inne władze celne są kompetentne. iż sytuacja ta dotyczy również minimalnych ilości wskazanych w załączniku nr 44C. Wówczas te drugie władze celne są właściwe do odzyskania od stowarzyszenia poręczającego uznanego przez te władze. karnet TIR zostanie zamknięty na granicy UE i następnie otworzona zostanie wspólnotowa procedura tranzytu T1.215 WKC. zgodnie z art. gdy ustalone zostanie. określone w załączniku 44C WKC są wykluczone z przewozów pod osłoną karnetu TIR w ramach Unii Europejskiej. każde stowarzyszenie poręczające ustanowione (i zatwierdzone) we Wspólnocie może stać się odpowiedzialne za zapłatę zabezpieczonej kwoty długu celnego odnoszącego się do towarów objętych danym karnetem TIR do wysokości 60 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej. w przypadku braku możliwości odzyskania należności celnych i podatkowych od osoby bezpośrednio odpowiedzialnej.zaświadczenia wydanego przez właściwy dla wnioskodawcy urząd skarbowy o nie zaleganiu z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa. iż ograniczenie to dotyczy stowarzyszenia poręczającego nie zaś posiadacza karnetu TIR. Na podstawie decyzji podjętej przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego IRU w Genewie. Jednak podkreślić należy. która uzyskała pozwolenie Dyrektora Izby Celnej w Warszawie na korzystanie z procedury TIR.inne dokumenty. równowartość 50. pozostaje także ważne w przypadku.licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu międzynarodowego. Ważne powiadomienie stowarzyszenia poręczającego o niezwolnieniu karnetu TIR dokonane przez władze celne jednego kraju członkowskiego właściwe.215 WKC zostanie ustalone. Dostęp do systemu TIR W Polsce uprawnioną do przewozu towarów pod osłoną karnetu TIR jest osoba.1 drugi akapit WKC. Poręczenie stowarzyszenia poręczającego stanowi zabezpieczenie kwoty opłat i podatków przywozowych i wywozowych.1 trzeci akapit WKC. zgodnie z art. Stosowne zmiany w tym zakresie zostały również odpowiednio dokonane w Porozumieniu zawartym miedzy Prezesem GUC a Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. jeśli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych.1. Wzór wniosku i pozwolenia na stosowanie procedury TIR określać będzie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych. który odpowiada do pełnej kwoty mogącego powstać długu celnego. gdy brak jest możliwości wyegzekwowania tej kwoty od posiadacza karnetu roszczenie kierowane jest do stowarzyszenia i ograniczone do kwoty 60. Szczegółowy tryb postępowania w ramach procedury TIR 5.000 EUR stanowiła. do odzyskania długu celnego i skierowane do stowarzyszenia poręczającego uznanego przez te władze.000 USD).opinii o sytuacji finansowej wnioskodawcy wydanej przez bank lub banki prowadzące jego rachunek lub rachunki. Zaznaczyć należy. 217 . jeżeli jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów. Zasady ogólne W urzędzie celnym wyjściowym lub urzędzie celnym przy wjeździe na obszar Wspólnoty należy przedstawić karnet TIR wraz z przewożonymi towarami oraz: . . będzie zobowiązane do zapłacenia zabezpieczonej kwoty długu celnego. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR należy dołączyć kopię: . . stąd żadna z administracji celnych krajów unijnych nie może otworzyć lub przyjąć karnetu TIR dla tych towarów. jeżeli operacja TIR realizowana jest na obszarze celnym Wspólnoty.

w rubryce 4 wszystkich odcinków karnetu i jeżeli przewóz dokonywany jest z zastosowaniem międzynarodowego listu przewozowego CMR w rubrykach 16 i 23 CMR.okładka karnetu TIR i poszczególne karty są opatrzone tym samym numerem i posiadają znaki Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego IRU. Ul.karnetem TIR posługuje się osoba uprawniona. .w rubrykach 2 i 4 okładki została zamieszczona nazwa stowarzyszenia poręczającego i odciśnięta jego pieczęć. dane w nich zawarte nie mogą być przez funkcjonariuszy celnych potwierdzane.pozostawienie w wyjściowym urzędzie celnym odcinka 1 pierwszej pary odcinków karnetu TIR. Urząd zwraca się do stowarzyszenia oraz posiadacza karnetu o przedstawienie dowodu prawidłowego zakończenia operacji TIR. Rubryki 1-4 na stronie 1 okładki wypełnia stowarzyszenie poręczające. czy też zawarte umowy międzynarodowe nie narzucają także funkcjonariuszom celnym obowiązku potwierdzania faktur.potwierdzenie dokonanych wpisów pieczęcią "Polska .2. Dowód ten może zostać przedstawiony w formie dokumentu poświadczonego przez urząd celny przy wyjeździe ze Wspólnoty. POLSKA. 13. . Przepisy te.wypełnienie rubryk 18-23 odcinków 1 i 2 oraz rubryk 1-6 grzbietu nr 1 karnetu. . 90-560 ŁÓDŹ.wszystkich odcinków karnetu TIR. Operacja TIR zostanie uznana za zakończoną również wtedy. urząd ten zobowiązany jest poinformować o tym fakcie stowarzyszenie poręczające (ZMPD) oraz posiadacza karnetu TIR (do tego celu urząd może wykorzystać wzór pisma załączony do instrukcji).sprawdzenie autentyczności i prawidłowości wypełnienia karnetu TIR. .Cło" i podpisem w rubrykach: 17 .odcinków 1 i 2 oraz 6 grzbietu nr 1. Warunkiem przyjęcia karnetu TIR przez urząd celny jest: .karnet TIR został przedstawiony w urzędzie w terminie określonym w rubryce 1 okładki.po dokonanym załadunku nałożenie zamknięć celnych i wpisanie ich numerów lub znaków w rubryce 16 wszystkich odcinków karnetu TIR i w rubryce 3 grzbietu nr 1. że towary zostały przedstawione w przejściowym urzędzie celnym przy wyjeździe ze Wspólnoty. Karnet TIR nie może zostać przyjęty.karty karnetu są kolejno ponumerowane. . Przed przyjęciem karnetu TIR funkcjonariusz celny urzędu wyjścia bada jego autentyczność i prawidłowość wypełnienia poprzez stwierdzenie czy: . której dane wpisane są w rubryce 3 i 12 okładki karnetu oraz rubrykach 4. Uwaga: obowiązujące przepisy nie wymagają przedkładania przez posiadacza karnetu faktury przy otwieraniu procedury TIR. 5. . którym dokonywany jest przewóz. Jeżeli dolna część odcinka 2 nie zostanie zwrócona do tego urzędu (za pośrednictwem Centralnego Biura Tranzytu) w terminie 2 miesięcy od daty przyjęcia karnetu. określający (identyfikujący) towary i stwierdzający. Czynności organów celnych przy zgłaszaniu towaru do wywozu z obszaru celnego Wspólnoty Do czynności funkcjonariusza celnego urzędu celnego.nadanie numeru ewidencyjnego.CENTRALNE BIURO TRANZYTU. Rubryki 6-12 na stronie 1 okładki karnetu TIR i rubryki 2-15 na wszystkich odcinkach karnetu TIR wypełnia posiadacz karnetu. w którym następuje objęcie towarów procedurą TIR należy: . . 23 .wpisanie w rubryce 8 okładki i w rubryce 7 na odcinkach karnetu TIR numeru rejestracyjnego pojazdu.wpisanie w rubryce 9 okładki karnetu numeru i daty świadectwa uznania pojazdu. 14 i 15 każdego odcinka karnetu TIR. . Są to dokumenty handlowe. .wpisanie odręczne lub przystawienie stempla w polu "Dla użytku służbowego" odcinka 2 pierwszej pary odcinków karnetu TIR adnotacji "TO BE SENT TO . gdy posiadacz karnetu lub stowarzyszenie poręczające przedstawi dokument wystawiony w 218 .Uprawnionym do posługiwania się karnetem TIR jest jego posiadacz wymieniony w rubryce 3 okładki i w rubryce 4 odcinków karnetu. . . którym dokonywany jest przewóz." Adnotacja ta powinna być zamieszczona również na odwrocie dolnej części odcinka nr 2. jeśli nie spełnia określonych powyżej warunków.zamieszczenie danych dotyczących posiadacza karnetu TIR w rubryce 3 okładki. . KAROLEWSKA 41.

KAROLEWSKA 41. . kto jest dłużnikiem i kto odpowiedzialny jest za odzyskanie długu. oraz jeśli rozpoczęta została procedura odzyskiwania długu celnego.Cło" i podpisem w rubrykach 17 wszystkich odcinków karnetu oraz rubryce 6 grzbietu nr 1 i 2 pierwszej pary odcinków karnetu TIR.pozostawienie w granicznym urzędzie celnym odcinka nr 1 i 2 (wraz z jego dolną częścią) pierwszej pary odcinków karnetu TIR. że operacja TIR została prawidłowo zakończona.3.wpisanie w polu "Dla użytku służbowego" odcinka 2 adnotacji "TO BE SENT TO .wypełnienie rubryk 1-6 grzbietu nr 1 karnetu. 90-560 ŁÓDŹ. aby był to dokument wystawiony lub potwierdzony przez władze celne.kraju trzecim.sprawdzenie autentyczności i prawidłowości wypełnienia karnetu TIR. do urzędu celnego przy wyjeździe z obszaru Wspólnoty prośbę o pomoc wraz z niezbędnymi. . jeżeli zachodzi taka potrzeba nałożenie własnych zamknięć celnych i wpisanie ich numerów lub znaków w rubryce 3 grzbietu nr 1.nadanie numeru ewidencyjnego. W ramach procedury poszukiwawczej urząd celny przesyła. Jeżeli urząd wcześniej posiada informacje lub nawet podejrzewa. dowodu zakończenia operacji TIR.potwierdzenie w rubryce 23 odcinków 1 i 2 oraz w rubryce 6 grzbietu nr 1 dokonanych wpisów podpisem i pieczęcią "Polska . organy celne. . możliwe jest otwarcie procedury TIR w granicznym urzędzie celnym w sytuacji wywozu tych towarów z obszaru celnego Wspólnoty. Czynności organów celnych przy przywozie towarów na obszar celny Wspólnoty Do czynności funkcjonariusza celnego urzędu celnego przy wjeździe na obszar celny Wspólnoty należy: ." .sprawdzenie stanu zamknięć celnych nałożonych przez wyjściowy urząd celny kraju wywozu.nałożenie zamknięć celnych i wpisanie ich numerów lub znaków w rubryce 16 wszystkich odcinków karnetu TIR i w rubryce 3 grzbietu nr 1. Również w przypadku. które w tą procedurę są zaangażowane. w którym następuje objęcie towarów procedurą TIR przy wyjeździe z obszaru celnego Wspólnoty należy: . Ul. Przepisy wyraźnie wymagają.wypełnienie rubryk 18-23 odcinków 1 i 2 karnetu TIR. Uwaga: jako dokument potwierdzający zakończenie operacji TIR nie można uznać dokumentu wystawionego czy potwierdzonego przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego IRU czy stowarzyszenie poręczające. określona w art. za pośrednictwem Centralnego Biura Tranzytu. Do czynności funkcjonariusza celnego granicznego urzędu celnego. urząd ten wszczyna procedurę poszukiwawczą w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji odnoszących się do tej operacji oraz ustalenia czy powstał dług celny. . . Jeżeli urząd celny nie otrzyma. Jeżeli zostanie ustalone. . Uwaga: w przypadku towarów wrażliwych określonych w załączniku nr 44C Przepisów Wykonawczych do Wspólnotowego Kodeksu Celnego. .potwierdzenie dokonanych wpisów pieczęcią "Polska. gdy dowód zakończenia operacji został sfałszowany zostaje bezzwłocznie wszczęta procedura poszukiwawcza. z uwagi na niewielkie ryzyko.wypełnienie rubryk 1-6 grzbietu nr 1 i nr 2 karnetu pierwszej pary odcinków karnetu TIR." Adnotacja ta powinna zostać naniesiona również na odwrocie dolnej części odcinka nr 2. . w ciągu 4 miesięcy od dnia przyjęcia karnetu TIR. . odpowiadających odcinkowi nr 1.217 do 232 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.Cło. posiadanymi informacjami nt.pozostawienie w urzędzie celnym odcinka nr 1. potwierdzający objęcie towarów procedurą celną w tym kraju.CENTRALNE BIURO TRANZYTU. danej operacji (wzór formularza w załączeniu). 5.nadanie numeru ewidencyjnego. POLSKA. urząd ten zobowiązany jest poinformować o tym fakcie stowarzyszenie poręczające (ZMPD) oraz posiadacza karnetu TIR (do tego celu może zostać wykorzystany wzór pisma załączony do 219 . iż operacja nie została zakończona wszczyna niezwłocznie procedurę poszukiwawczą. Jeżeli dolna część odcinka 2 nie zostanie zwrócona do tego urzędu (za pośrednictwem Centralnego Biura Tranzytu) w terminie 2 miesięcy od daty przyjęcia karnetu. urząd bezzwłocznie informuje zrzeszenie poręczające oraz posiadacza karnetu TIR. .

gdy operacja TIR dotyczy jedynie obszaru Polski. Rola Centralnego Biura Tranzytu Izby Celnej w łodzi w sprawnym funkcjonowaniu systemu TIR w Polsce Centralne Biuro Tranzytu Izby Celnej w łodzi jest upoważnione do przesyłania dolnych odcinków voletów nr 2. iż towar może nie zostać dostarczony do urzędu przeznaczenia. Dowód ten może zostać przedstawiony w formie dokumentu poświadczonego przez docelowy urząd celny. . Jeżeli urząd celny nie otrzyma. Uwaga: CBT przesyła volety nr 2 i pośredniczy w procedurze poszukiwawczej również w przypadku. .000 EUR byłaby niewystarczająca do pokrycia ewentualnego długu celnego istnieje możliwość podjęcia decyzji o organizacji konwoju celnego.wypełnienie rubryk 24-28 odcinka nr 2 karnetu TIR. Dolna część odcinka musi zostać przesłana do urzędu wskazanego w polu "Dla użytku służbowego" (lub rubryce 21 odcinka nr 1) bezzwłocznie i najpóźniej w ciągu miesiąca od daty zakończenia operacji TIR. posiadanymi informacjami nt.sprawdzenie lub zdjęcie zamknięć celnych. CBT dokonuje wstępnej weryfikacji dotyczącej danego karnetu TIR w posiadanym systemie ewidencyjnym.wypełnienie rubryk 1-6 grzbietu nr 2 karnetu TIR odpowiadających odcinkowi nr 2. Jeżeli zostanie ustalone. Istotne jest zatem. iż rola CBT ogranicza się jedynie do przesyłania właściwych 220 . Do czynności funkcjonariusza docelowego urzędu celnego albo urzędu celnego przy wyjeździe z obszaru celnego Wspólnoty należy: . . w ciągu 4 miesięcy od dnia przyjęcia karnetu TIR. Karolewska 41. za pośrednictwem Centralnego Biura Tranzytu. Jeżeli w ramach danej procedury wszczęta została procedura poszukiwawcza urząd docelowy lub urząd celny przy wyjeździe z obszaru celnego Wspólnoty ściśle współpracuje w ramach procedury poszukiwawczej z właściwym urzędem wyjścia lub w urzędzie celnym przy wjeździe na obszar celny Wspólnoty. iż instrument ten może być wykorzystany jedynie na obszarze kraju. a następnie przesyła formularz do wskazanego urzędu. ul. Jeżeli urząd wcześniej posiada informacje lub podejrzewa. Uwaga: nie ma podstawy prawnej do żądania przedłożenia faktury przy wprowadzaniu towaru pod osłoną karnetu TIR na obszar celny Wspólnoty. że towary zostały przedstawione w docelowym urzędzie celnym. . Centralne Biuro Tranzytu zobowiązane jest niezwłocznie przesłać do urzędu celnego w którym nastąpiło objęcie towarów procedurą TIR lub przez który towary zostały wprowadzone na obszar celny Wspólnoty dolny odcinek nr 2 karnetu TIR. a z przepisów Konwencji TIR jednoznacznie wynika. którego władze celne podjęły taką decyzję.potwierdzenie w rubryce 28 odcinka nr 2 i w rubryce 6 grzbietu nr 2 dokonanych wpisów podpisem i pieczęcią "Polska . Jeżeli istnieje podejrzenie. lub gwarancja stowarzyszenia poręczającego . jak również do pośredniczenia w ramach prowadzonej przez urzędy celne procedurze poszukiwawczej.pozostawienie w urzędzie górnej części odcinka nr 2 karnetu TIR. iż sytuacje takie powinny mieć miejsce jedynie w przypadkach wyjątkowych. które w tę procedurę były zaangażowane.nadanie numeru ewidencyjnego.odpowiednio .217 do 232 Kodeksu celnego. Należy jednak zaznaczyć. dowodu zakończenia operacji TIR.instrukcji). określający (identyfikujący) towary i stwierdzający.niezwłoczne przesłanie dolnego odcinka nr 2 karnetu TIR do Centralnego Biura Tranzytu Izby Celnej w łodzi. określona w art. organy celne. danej operacji. gdy dowód zakończenia operacji został sfałszowany zostaje bezzwłocznie wszczęta procedura poszukiwawcza. Odpowiedni formularz jest wypełniany przez właściwy urząd celny i przekazywany do CBT celem przesłania do właściwego urzędu docelowego/przejściowego przy wyjeździe z UE. kto jest dłużnikiem i kto odpowiedzialny jest za odzyskanie długu. wszczyna procedurę poszukiwawczą w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji odnoszących się do tej operacji oraz informacji w celu ustalenia czy powstał dług celny. . Pamiętać należy.Cło". wskazanego w tym formularzu. urząd bezzwłocznie informuje zrzeszenie poręczające (ZMPD) oraz posiadacza karnetu TIR.kwota 60. Urząd zwraca się do stowarzyszenia oraz posiadacza karnetu o przedstawienie dowodu prawidłowego zakończenia operacji TIR. W ramach procedury poszukiwawczej urząd celny przesyła. 6. do docelowego urzędu celnego prośbę o pomoc (wzór formularza w załączeniu) wraz z niezbędnymi. . że operacja TIR została prawidłowo zakończona. 90-560 łódź. aby urząd przekazał odcinek nr 2 do CBT w maksymalnie najkrótszym terminie. oraz jeśli rozpoczęta została procedura odzyskiwania długu celnego. Również w przypadku. iż operacja nie została zakończona wszczyna procedurę poszukiwawczą niezwłocznie.

w październiku 2004r. tzn. Procedura uproszczona polega na bezpośrednim dostarczeniu do odbiorcy towarów i dokumentów związanych z przewozem towarów pod osłoną karnetu TIR. która uzyskała pozwolenie (upoważniony odbiorca) zobowiązana jest do prowadzenia rejestru towarów objętych procedurą uproszczoną.49 Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR. upoważniony odbiorca. Komitet Kodeksu Celnego Sekcja Tranzytu (TIR) przyjął stosowaną zmianę Przepisów Wykonawczych do Wspólnotowego Kodeksu Celnego. który: . iż z Rosją łączy nas umowa międzynarodowa. Pozwolenie może zostać cofnięte w wypadku. .nie naruszył rażąco lub wielokrotnie przepisów prawa celnego ani podatkowego. Ponadto. Konwencja TIR zastosowanie będzie miała procedura tranzytu na podstawie karnetu TIR na całej trasie przewozu. posiadacz karnetu TIR powinien przekazać karnet TIR do urzędu celnego docelowego. która formalnie wprowadza upoważnionego odbiorcę we wspólnotowym porządku prawnym. Najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu.prowadzi ewidencje w sposób pozwalający organowi celnemu na dokonywanie kontroli celnej towarów. Wniosek może złożyć odbiorca towarów. gdy wnioskodawca prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa celnego. b) Firma Y przewozi towary wspólnotowe z Polski do Grecji przez Rumunię i Bułgarię. Do wniosku należy dołączyć: . w którym towary zostały dostarczone do miejsca wskazanego w pozwoleniu. Osoba.oświadczenie wnioskodawcy. Uwaga: upoważniony odbiorca nie może dokonywać żadnych adnotacji w karnecie TIR. która systematycznie odbiera towary przewożone pod osłoną karnetów TIR (w ramach przedstawicielstwa pośredniego). . Pozwolenie jest bezterminowe. Termin i zasady przedstawiania karnetu TIR w urzędzie docelowym w sposób szczegółowy określa pozwolenie. towarach lub zamknięciach celnych.dokumentów i to na urzędach celnych zaangażowanych w daną procedurę TIR ciąży obowiązek podejmowania i nadzorowania procedury poszukiwawczej. który wydał pozwolenie. Podstawą prawną jest art. . W związku z faktem.systematycznie odbiera towary przewożone pod osłoną karnetów TIR. . Po dostarczeniu towarów do miejsca wskazanego w pozwoleniu upoważniony odbiorca jest zobowiązany do zawiadomienia urzędu celnego docelowego o wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości w dokumentach. Operacja realizowana jest na obszarze Polski ale przekaz dolnego odcinka voletu nr 2 następuje za pośrednictwem CBT. b) nie popełnił poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów. 221 . volet nr 2 dla urzędu celnego przy wyjeździe z obszaru celnego Wspólnoty. 8. Rejestr.zaświadczenie wydane przez właściwy dla wnioskodawcy urząd skarbowy o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa. stąd obowiązek przekazania karnetu TIR do wskazanego urzędu przeznaczenia. jak również kontroli terminów.prowadzi działalność gospodarczą we Wspólnocie. Pozwolenie może zostać wydane przedstawicielowi osoby. Volet nr 1 jest przeznaczony dla urzędy wyjścia. prowadzony jest w sposób uzgodniony z organem celnym. Przykłady dotyczące zakresu stosowania procedury TIR a) Firma X wywozi towary wspólnotowe z Polski do Rosji. Wzór wniosku i pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury TIR określać będzie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie formularzy stosowanych w sprawach celnych. 7. Procedura TIR a procedury uproszczone W ramach procedury TIR nadal zastosowanie będzie miała w Polsce procedura uproszczona przy zakończeniu operacji TIR tj. że: a) w stosunku do jego osoby nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe.

tzn. e) Firma YY przewozi towary niewspólnotowe z Hamburga do Warszawy.Na podstawie art. d) Firma XX wywozi towary wspólnotowe z Polski do Szwajcarii. Konwencja TIR. np.163 WKC przewóz ten może zostać zrealizowany na podstawie karnetu TIR. Volet nr 1 jest przeznaczony dla urzędu wyjścia. na Węgrzech. która potwierdzona być musi przez funkcjonariusza urzędu celnego wyjścia.Niemcy. volet nr 2 dla urzędu przy wyjeździe z obszaru celnego Wspólnoty. volet nr 2 dla urzędu przy wyjeździe z obszaru celnego Wspólnoty (na granicy węgiersko-rumuńskiej). W związku z faktem. przewóz ten może być realizowany na podstawie karnetu TIR. c) Firma Z przywozi towary niewspólnotowe z Rosji do Niemiec. iż ze Szwajcarią łączy Wspólnotę umowa międzynarodowa. Karnet ten może zostać otwarty już w Polsce. Volet nr 1 przeznaczony jest dla urzędu wyjścia. jak również może zostać otwarty w miejscu. Adnotacja ta potwierdza wspólnotowy status towarów. volet nr 2 dla urzędu docelowego. Istotne jest. iż nie nastąpi przekroczenie granicy celnej nie jest możliwe zastosowanie procedury TIR 222 . Transport TIR obejmuje trasę Rosja . Na obszarze Wspólnoty volet nr 1 przeznaczony jest dla urzędu celnego przy wjeździe na obszar celny Wspólnoty. W związku z faktem. gdzie towary opuszczą obszar celny Wspólnoty. aby w karnecie posiadacz wpisał (na manifeście towarów) adnotację T2L.

148 lit.składu celnego. a zdanie pierwsze i art. Przepis ten.w wypadku procedury uszlachetniania czynnego . Przedmiotem procedury uszlachetniania biernego mogą być natomiast tylko towary posiadające status celny towarów wspólnotowych. a WKC. a zdanie drugie WKC. Podstawowe zasady określania właściwości organów celnych upoważnionych do wydawania takich pozwoleń zawiera przepis art. 3. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. które zostały zdefiniowane w art. Pozwolenie na korzystanie z procedury gospodarczej wydawane jest jeżeli spełnione zostały określone przepisami prawa warunki. Wprowadzenie Pojęcie "gospodarcze procedury celne" odnosi się do następujących procedur: .Prawo celne (Dz. poz. art. 622).w wypadku procedury składu celnego . U.00. która zamierza złożyć zgłoszenie celne o umieszczenie towarów pod procedurą składu celnego (art. Taki warunek wyrażony został wprost m.in.uszlachetniania biernego. 8 WKC. . wskazuje organy celne jakiego państwa członkowskiego są właściwe do wydania pozwolenia na korzystanie z poszczególnych procedur. 911). 498 RWKC.osoba. poprzez zastosowane kryterium. 100 ust.uszlachetniania czynnego.przetwarzania pod kontrolą celną.osoba.2 Warunki podmiotowe Pozwolenie wydawane jest jedynie osobom mającym siedzibę we Wspólnocie.15. poz. .1 Właściwości organów celnych Korzystanie z procedur gospodarczych uzależnione jest od uzyskania pozwolenia organu celnego.art. która dokonuje procesu uszlachetniania lub organizuje ten proces (art. 2.odprawy czasowej i . 117 lit. 116 WKC). Rozporządzenie to stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. O udzielenie pozwolenia może ubiegać się: . . U. 223 . Nr 94.00 Gospodarcze procedury celne 1. w przepisie art. 99 WKC). Osobom mającym miejsce zamieszkania poza Wspólnotą pozwolenie wydawane jest wyłącznie w wypadku dokonania przywozu nie mającego charakteru handlowego . Procedury gospodarcze (poza procedurą uszlachetniania biernego) odnoszą się wyłącznie do towarów niewspólnotowych. . 71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Z punktu widzenia urzędu celnego na terytorium Polski zasady określania właściwości zostały zapisane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. . 4 ust. Pozwolenie 2. Nr 68. 117 lit. 2.

2. . Przesłanką tą jest możliwość zapewnienia tożsamości towarów przywożonych (np. której dotyczy wniosek. Postępowanie w tym zakresie zależy od okoliczności danej sprawy. planowanego jej przebiegu. która dokonuje przetwarzania lub organizuje jego wykonywanie (art. iż nastąpiła zmiana terminu powrotnego wywozu lub planowane są zmiany co do rodzaju lub ilości towaru będącego przedmiotem procedury albo też. władze celne biorą pod uwagę między innymi typ składu celnego i procedurę. czy towary będące przedmiotem procedury weszły w skład produktów uzyskanych w jej toku (np. Dane zawarte we wniosku są podstawą do dokonania przez organ celny oceny czy określone dla danej procedury przesłanki do udzielenia pozwolenia są spełnione. jak i dla organu celnego. W pozwoleniu określane są warunki stosowania danej procedury. w szczególności rodzaju procedury. 132 WKC). Obowiązek sprawdzenia "współmierności nakładów" jest wprost wskazany w art. 86 myślnik 2 WKC). 138 WKC). dla wszystkich procedur gospodarczych. a także stwierdzenia przez organ celny. banków i organów podatkowych oraz organów celnych.terminowego rozliczania. 3 RWKC. 87 ust.braku ciężkich. 138 WKC). która może w nim być zastosowana. 86 pierwszy myślnik WKC).osoba. o każdej zmianie. na podstawie następujących kryteriów: . które będzie musiała ponieść w związku z tym administracja. Przepisy wspólnotowego prawa celnego nie zawierają jednolitych. Zarówno wniosek o udzielenie pozwolenia jak i samo pozwolenie są dokumentami sformalizowanymi tj. skatalogowanych zasad określania wiarygodności podmiotu. Informacje zawarte we wniosku są także podstawą do sporządzenia pozwolenia i w ten sposób stają się wiążące. zarówno dla korzystającego z procedury. b WKC). że przy sprawdzaniu czy nakłady administracyjne związane z procedurą składu celnego są współmierne do danych potrzeb ekonomicznych. która zleca dokonanie procesu uszlachetniania (art. Pozwolenie mogą otrzymać wyłącznie osoby. Ocena ta odbywa się m. która nastąpiła po wydaniu tego pozwolenia i która mogła mieć wpływ na jego utrzymanie lub zakres (art.w wypadku procedury uszlachetniania biernego . czy spełniona została powyższa przesłanka spoczywa nie na wnioskodawcy. Chodzi tu o takie informacje. zakresu prowadzonej działalności itp. gdy organy celne mogą zapewnić właściwy dozór i kontrolę procedury bez konieczności ponoszenia przez administrację nakładów niewspółmiernych w stosunku do istniejącej potrzeby gospodarczej (art. Osoba posiadająca pozwolenie ma obowiązek informować organ celny. rzetelnego prowadzenia ksiąg handlowych . sporządzanymi według ściśle określonego wzoru stanowiącego załącznik nr 67 do RWKC. Stwierdzenie. b.3 Warunki związane z kontrolą celną Pozwolenie jest udzielanie jedynie wtedy. 148 lit. 1 WKC). nie są zbyt wysokie. b. art. 2 WKC). w stosunku do oczekiwanych skutków gospodarczych związanych z korzystaniem przez podmiot z procedury gospodarczej. 133 lit. . art. art. 527 ust.in. Z powyższym warunkiem ściśle wiąże się kolejna przesłanka. Jako przykład takich informacji można podać okoliczność. że planowane są zmiany w prowadzonym systemie ewidencjonowania towarów 224 . W celu dokonania oceny wiarygodności podmiotu mogą być także zasięgane opinie izb przemysłowo handlowych. 117 lit. art. Organy te muszą zatem dokonać rzetelnej oceny zakresu przewidywanych obowiązków jakie powstaną w związku z koniecznością przeprowadzania kontroli procedury. Sprawdzenie.osoba. które mogą mieć wpływ na dalsze pozostawanie pozwolenia w obrocie oraz na ewentualną jego zmianę. czy spełniona została powyższa przesłanka sprowadza się do oceny wiarygodności podmiotu występującego o pozwolenie. Przepis ten stanowi.należytego. zgodnego z regułami określonymi w przepisach prawa celnego . która użytkuje towary będące przedmiotem tej procedury lub organizuje ich użytkowanie (art.osoba. lecz na organach celnych. W tym kontekście zobowiązane są także do oceny czy nakłady finansowe.w wypadku procedury przetwarzania pod kontrolą celną . 147 ust. powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego. które udzielą wszelkich gwarancji niezbędnych do prawidłowego przebiegu procedury (art..w wypadku procedury odprawy czasowej . od spełnienia której zależy udzielenie przez organ celny pozwolenia na procedurę gospodarczą.

chyba.uszlachetnianie czynne . 1.system ceł zwrotnych . = pierwszy wniosek 2. Wnioskodawca Należy podać pełną nazwę i adres wnioskodawcy.czasowy wwóz . 148 lit. W przepisach wspólnotowego prawa celnego obowiązek spełnienia warunków ekonomicznych jest jednym z wymogów uzyskania pozwolenia na: .uszlachetnianie czynne . że zostało stwierdzone inaczej. jakie będą brane pod uwagę przy wydawaniu pozwolenia na stosowanie określonej procedury gospodarczej. szczegółowe regulacje.skład celny . Oczywiście dla każdej procedury gospodarczej określono odrębne. Procedury celne Należy podać procedury celne. = wniosek o zmianę lub przedłużenie zezwolenia (wskazać także numer odpowiedniego zezwolenia) 3. należy użyć oddzielnych formularzy. Formularze kontynuacyjne 225 . c WKC). zaś formularz nie spełnia wymogów (np.system zawieszeń . 133 lit. Rodzaj wniosku Rodzaj wniosku musi koniecznie zostać podany w tym polu w formie przynajmniej jednego z następujących kodów: 1. nie będzie przyczyniała się do tworzenia korzystnych warunków dla utrzymania lub rozwoju we Wspólnocie szeroko rozumianej działalności przetwórczej oraz jeżeli udzielenie pozwolenia będzie miało ujemny wpływ na zasadnicze interesy producentów ze Wspólnoty. Proszę podać podstawę prawną do omawianych treści. że pozwolenie nie będzie udzielane jeżeli procedura. Oparto się tu na ogólnym założeniu. Wnioskodawcą jest osoba. które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków Uwaga ogólna: Odniesienia dotyczą przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego. e WKC) .stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną (art.stosowanie procedury uszlachetniania czynnego (art. c WKC) . którymi miałyby zostać objęte towary wymienione w polu 7. tworząc kryteria oceny spełnienia warunków ekonomicznych uwzględniające specyfikę każdej z tych procedur. = wniosek o pojedyncze zezwolenie 4. z powodu faktu. 117 lit. Poniżej zamieszczone są właściwe procedury celne: . które mają być objęte procedurami celnymi nie są takie same dla każdej z procedur). o stosowanie której ubiega się wnioskodawca. że towary. 2. Tytuł 1 Dane szczegółowe.4 Warunki ekonomiczne Obowiązek spełnienia warunków ekonomicznych jest jedną z przesłanek.uszlachetnianie bierne Uwaga: Jeżeli wnioskodawca składa wniosek o zezwolenie na stosowanie więcej niż jednej procedury celnej (pozwolenie zintegrowane).2. = wniosek o kolejne zezwolenie (uszlachetnianie czynne) 4. dla której ma zostać wystawione pozwolenie.stosowania procedury uszlachetniania biernego (art. 3.swobodny obrót z ostatecznym przeznaczeniem .przetworzenie pod kontrolą celną .

.. Co do zasady pozwolenie jest skuteczne od dnia wystawienia.. pole 5 wypełnia się jedynie w przypadku. należy wskazać miejsce i rodzaj księgowości podstawowej... gdy wymagają tego organy celne..Wyszczególnienie Wyszczególnienie towarów oznacza opis handlowy i/lub techniczny... Należy podać również rodzaj ewidencji (ewidencja zapasów). pola 5 nie wypełnia się. Uwaga: Jeśli przewidywane jest wykorzystanie składu celnego typ B. .. 2.. Skład celny: 226 ... W polu 6a należy wskazać wnioskowaną datę. Miejsce i rodzaj księgowania/ewidencji Należy podać miejsce księgowości. 7. gdzie przechowywane są materia ły dotyczące księgowości handlowej.. Jeśli wniosek dotyczy towarów objętych przepisami specjalnymi (część A i B) zawartych w wstępnych przepisach Nomenklatury Scalonej (towary mające zastosowanie w niektórych kategoriach statków. która będzie używana dla procedury celnej. Wartość . Ilość. Uwagi: Ostateczne przeznaczenie: 1... W takim przypadku należy wpisać "data wystawienia".... kody CN nie są wymagane. Jest to miejsce.... Wyszczególnienie. b. na przykład: "Samolot cywilny i ich części/przepisy specjalne... . Formularze kontynuacyjne Uwaga: Zamieszczone zostały formularze kontynuacyjne dla następujących procedur celnych: składu celnego... W przypadku czasowego wwozu. Wnioskodawca 2. Dalej nie jest konieczne podawanie danych szczegółowych dotyczących kodu CN.Wartość Wpisać szacunkową wartość w euro lub innej walucie towarów przeznaczonych do objęcia procedurą celną... . 6... Wnioskodawcy powinni wpisać w pole "Wyszczególnienie". Okres ważności zezwolenia a..Ilość Wpisać szacunkową ilość towarów przeznaczonych do objęcia procedurą celną.. podatkowej lub innej wnioskodawcy lub prowadzone w imieniu wnioskodawcy. Jeśli wniosek dotyczy towarów innych niż określone poniżej w pkt.. gdzie stosowne.. Procedury celne 3...Należy wpisać liczbę załączonych formularzy kontynuacyjnych.. 1.. Towary przeznaczone do objęcia procedurą celną kod CN. łodzi i innych jednostek pływających oraz przy wierceniu lub produkcji platform/samolotów cywilnych i towarów na użytek lotnictwa cywilnego). Należy także sprecyzować rodzaj księgowania przez podanie szczegółów dotyczących używanego systemu. W przypadku wniosku o pojedyncze pozwolenie. kod Taric (10.. Rodzaj wniosku 4. 2... ilości i wartości towarów.Kod CN Wypełnić zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (kod CN = osiem cyfr). Data wygaśnięcia pozwolenia może zostać wskazana w polu 6b... w polu "Kod CN" należy wpisać.część B".lub 14-cyfrowy). umożliwiające organom celnym nadzór i kontrolę nad procedurą celną.. od której pozwolenie staje się skuteczne (dzień/miesiąc/rok). uszlachetniania czynnego (gdzie konieczne) oraz uszlachetniania biernego (gdzie konieczne) 5. Ewidencja musi zawierać wszelkie niezbędne informacje i szczegóły techniczne. CN .

.znajduje zastosowanie art. Wyszczególnienie. 2. że wnioskodawca zamierza skorzystać z kodu 30 (wartość de minimis).MCP) lub poboczny produkt kompensacyjny (Secondary Compensating Product . Dane szczegółowe planowanych działań Opisać charakter planowanych działań (np.warunki ekonomiczne są oznaczone kodem 10. Uszlachetnianie czynne i bierne: Kod CN: Może zostać podany kod czterocyfrowy.. Jeśli wniosek o więcej niż jedną procedurę został oznaczony w polu 2.wymagają tego organy celne zgodnie z art. W przypadkach. gdy obejmuje przetwarzanie pszenicy durum w celu wytworzenia makaronu albo. 227 . którym mają zostać poddane towary w ramach procedury celnej.. 8. 499 akapit pierwszy. można wpisać słowo "różne" w polu "Kod CN"..brane są pod uwagę mleko i przetwory mleczne. Jednakże dana ilość musi być wskazana. 9.. Produkty kompensacyjne lub przetworzone Kod CN. należy podać szczegóły dotyczące jakości handlowej oraz charakterystyki technicznej towarów. 11 lub 99. Współczynnik produktywności: Należy wskazać przewidywany współczynnik produktywności lub metodę. W przypadku standardowych współczynników produktywności. a wartość de minimis lub bilans dostaw pozostają zgodne z art. gdy kod wpisany w odniesieniu do warunków ekonomicznych jest kodem 30. 586 ust. Ilość: Informacja ta nie musi być wpisywana w stosunku do uszlachetniania czynnego. Wartość: Informacja ta nie musi być wpisywana w przypadku. przy użyciu. . należy porównać załącznik 69 i wskazać odpowiednią liczbę porządkową. które będą magazynowane należy opisać w polu "Wyszczególnienie". której współczynnik ten ma być obliczony. Wskaźnik produktywności Uwaga ogólna: Należy podać szczegóły dotyczące wszystkich produktów kompensacyjnych pochodzących z operacji. Nie jest konieczne podawanie danych szczegółowych dotyczących kodu CN. opis musi jasno ukazywać czy towary mają zostać poddane procedurom celnym alternatywnie czy kolejno. Wyszczególnienie: Opis handlowy i/lub techniczny powinien być wystarczająco jasny oraz szczegółowy.. gdy musi być podany ośmiocyfrowy kod dla mleka i przetworów mlecznych. ilości oraz wartości towarów..mają być użyte towary ekwiwalentne lub standardowy system wymiany. o ile nie jest planowane zastosowanie towarów ekwiwalentnych. Jednakże konieczne jest podanie ośmiocyfrowego kodu w przypadku. dane szczegółowe operacji na mocy umów przetwarzania roboczego lub rodzaj zabiegów zwyczajowych). wskazując odpowiednio główny produkt kompensacyjny (Main Compensating Product ... gdy: . aby umożliwić wydanie decyzji dotyczącej wniosku. w przypadku.. chyba. Jeśli zaangażowana jest więcej niż jedna administracja celna. .. wskazać nazwy Państw Członkowskich.. gdy nie jest wymagane wpisanie ilości. Należy wskazać także odpowiednie miejsca. kod 30 jest stosowany w odniesieniu do zwyczajowych form zabiegów. określone w art.. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 lub .SCP).Jeśli wniosek obejmuje większą ilość sztuk różnych towarów... . 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999. jak również miejsca.. W takim przypadku charakter towarów.. Kod CN i wyszczególnienie Patrz uwagi do pola 7. gdzie planowane jest użycie towarów ekwiwalentnych lub standardowego systemu wymiany..

= numer seryjny lub numer producenta 2. . = dokument informacyjny zamieszczony w załączniku 104 (stosowny jedynie do uszlachetniania biernego) 7. 82 ust. .Uwaga: W przypadku "ostatecznego przeznaczenia" wpisać zamierzone ostateczne przeznaczenie i miejsca.uszlachetniania biernego. Uwaga: W przypadku: . .ostatecznego przeznaczenia pole 10 nie jest wypełniane. należy wypełnić pole 10 jedynie wtedy. Urząd/urzędy celny/e a objęcia b zakończenia c urząd / urzędy nadzoru Wskazać sugerowany urząd lub urzędy celne. 12. należy umieścić w polu 9 dane szczegółowe dotyczące odbiorcy takiego przekazania. . = założenie plomb. gdy jest to wymagane przez organy celne na mocy art. zacisków. których składany jest wniosek o zezwolenie oraz podanie szczegółów dotyczących właściciela towarów opisanych w polu 7. 11. pieczęci. 2 i 90 Kodeksu). 139 akapit drugi Kodeksu (stosowny jedynie do czasowego wwozu) Uwaga: 228 . ilustracje lub opisy techniczne 5. adres i funkcję innych zainteresowanych operatorów. lub innych znaków wyróżniających 3. gdzie towary zostaną przypisane do zamierzonego dla nich ostatecznego przeznaczenia. który został wskazany w polu 7.uszlachetniania czynnego przez użycie przynajmniej jednego z dwucyfrowych kodów podanych w dodatku dla każdego kodu CN. W szczególności zaś dla: . Uwaga: W przypadku ostatecznego przeznaczenia pole 11b nie jest wypełniane. Jeśli zamierzone jest dysponowanie prawami i obowiązkami (art. należy wpisać nazwę. = przeprowadzenie analiz 6. na mocy. = bez środków pozwalających na stwierdzenie tożsamości zgodnie z art.składu celnego. 10. = pobranie próbek. Gdzie stosowne. Warunki ekonomiczne Wnioskodawca musi wskazać powody dla wypełnienia warunków ekonomicznych. Identyfikacja W polu 12 należy wpisać zamierzone środki pozwalające na ustalenie tożsamości przy użyciu przynajmniej jednego z następujących kodów: 1. że istnieje ekonomicznie uzasadniona potrzeba składowania.czasowego wwozu jest konieczne wskazanie artykułów. że zastosowanie zasobów niewspólnotowych umożliwi stworzenie lub utrzymanie działalności przetwórczej we Wspólnocie. = inne środki pozwalające na ustalenie tożsamości (wyjaśnić w polu 16 "informacje dodatkowe") 8. 585 ust. = arkusz informacyjny INF 4. jeśli to możliwe. 1.przetwarzania pod kontrolą celną.

należących do wnioskodawcy bądź operatora na mocy zgłoszenia objęcia procedurą celną 3. Jeżeli to uproszczenie jest wymagane należy wpisać: "art. = transfer od jednego posiadacza pozwolenia do drugiego. lub w celu uzyskania całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności przywozowych w momencie wprowadzenia do swobodnego obrotu po uszlachetnianiu biernym. 2 i podać szczegóły w polu 16". Procedury uproszczone Pole 14a: W przypadku korzystania z uproszczonej procedury wprowadzenia. 15. wypełnia się pole 18 formularza kontynuacyjnego "uszlachetnianie czynne" albo pola 19 lub 21 formularza kontynuacyjnego "uszlachetnianie bierne". = Uproszczona procedura zgłoszenia (art. = Lokalna procedura odprawy z przedstawieniem towarów (art. Zamiast niego. . zgodnie z załącznikiem 68 229 . 253 ust. = Lokalna procedura odprawy bez przedstawienia towarów (art. 3) 4. 542 ust. Uwaga: . okres ten jest nieograniczony. należy podać przynajmniej jeden z poniższych kodów: 1. 586 ust. 13. Okres ten rozpoczyna się w momencie objęcia towarów procedurą celną. zezwolenie może określać. przy użyciu przynajmniej jednego z poniż. jeśli wymagają tego organy celne. = transfer do urzędu wyjścia w celu powrotnego wywozu powinien odbyć się z zastosowaniem procedury celnej 4. 14. 253 ust. Kończy się. 1) 2. gdzie stosuje się art. gdy w zakres sprawy wchodzą towary wstępnie finansowane lub. 2) 3. Okres zakończenia (miesiące) Podać przewidywany okres wymagany dla przeprowadzenia operacji w ramach wnioskowanych (pole 2) procedur celnych. = Niepełna deklaracja (art. pole 14b nie będzie wypełniane. Uwaga: W przypadku procedury użytkowania końcowego. = transfer z urzędu objęcia do zakładów lub miejsca wykorzystania lub przetworzenia. Transfer Jeśli zamierza się dokonać transferu towarów lub produktów. 3) Pole 14b: Jeśli zamierza się wykorzystać uproszczoną procedurę zakończenia. należy wskazać proponowane formalności transferowe. 253 ust. uszlachetniania biernego ze standardowym systemem wymiany lub tam. . = bez formalności celnych między różnymi miejscami określonymi w pozwoleniu będącym przedmiotem wniosku 2.W przypadku ostatecznego przeznaczenia należy podać okres.W przypadku składu celnego wypełnienie jest konieczne jedynie w wypadku. stąd pole zostawia się niewypełnione. należy podać szczegóły przy użyciu przynajmniej jednego z poniższych kodów: Jak dla pola 14a. Pole 12 nie jest wypełniane w przypadku uszlachetnienia czynnego z towarami ekwiwalentnymi. w celu ubiegania się o zwrot należności przywozowych po uszlachetnieniu czynnym (system ceł zwrotnych).szych kodów: 1. 2. w zależności od sprawy. 253 ust. kiedy produktom lub towarom zostanie już przypisane dozwolone przeznaczenie celne.W przypadku składowania celnego. który będzie potrzebny do przypisania produktom zamierzonego ostatecznego przeznaczenia lub do przekazania towarów do innego posiadacza zezwolenia.W przypadku uszlachetniania czynnego: w przypadku gdy okres zakończenia wygasa w określonym dniu dla wszystkich towarów objętych procedurą w danym okresie. że okres zakończenia jest automatycznie przed łużany na wszystkie towary wciąż objęte procedurą w tym dniu.

... Informacje dodatkowe Podać wszystkie dodatkowe informacje..Uwaga: W polu 16 zaznaczyć sugerowaną procedurę 1. = formularz kontrolny T5 (tylko dla ostatecznego przeznaczenia) 2... Nie została bowiem wykonana (z uwagi na swój fakultatywny charakter) delegacja pozwalająca Ministrowi Finansów na uregulowanie w przepisach wykonawczych kryteriów oraz zasad "badania" tych warunków. Początkowo w przepisach zawarty był szczegółowy katalog przypadków. którą wprowadzono do przepisów polskiego prawa celnego jeszcze przed akcesją....10. jakie będą brane pod uwagę przy wydawaniu pozwolenia na stosowanie określonej procedury gospodarczej.. z późn............ tworząc kryteria oceny spełnienia warunków ekonomicznych uwzględniające specyfikę każdej z tych procedur... Nr 75 z 2001 r.. jeżeli procedura nie przyczyniała się do stworzenia korzystnych warunków dla wywozu lub powrotnego wywozu produktów kompensacyjnych oraz jeżeli udzielenie pozwolenia naruszałoby w sposób istotny interesy krajowych producentów.. wydawało się precyzyjnych.. obowiązek spełnienia warunków ekonomicznych stanie się jedną z przesłanek.........) organ celny mógł odmówić udzielenia pozwolenia na procedurę uszlachetniania czynnego.. 16.. które mogą być użyteczne...... Pomimo tych..... Przy wypełnianiu formularza kontynuacyjnego..00 Warunki ekonomiczne dla gospodarczych procedur celnych 1. Podpis... 15. Pomimo że do polskiego ustawodawstwa celnego wprowadzono wyżej powołane przepisy uzależniające możliwość stosowania procedury gospodarczej od spełnienia warunków ekonomicznych. że pozwolenie nie będzie udzielane jeżeli procedura..... Obowiązek spełnienia warunków ekonomicznych w przypadku ubiegania się o udzielenie pozwolenia na korzystanie z gospodarczych procedur celnych Obowiązek ten jest instytucją... Przepisy wspólnotowe regulujące zagadnienie warunków ekonomicznych Przepisy te przeszły w ostatnich latach znaczną ewolucję. U.. opisać w polu 16). 23 lub 26). które zaczęły obowiązywać w związku z akcesją..... Uwaga: Transfer nie jest możliwy.... o stosowanie której ubiega się wnioskodawca..... Imię i nazwisko... sposób stosowania przez poszczególne państwa członkowskie tych regulacji był szeroko krytykowany.. co było podstawą do udzielenia pozwolenia na stosowanie danej procedury.Kodeks celny (Dz......... nie będzie przyczyniała się do tworzenia korzystnych warunków dla utrzymania lub rozwoju we Wspólnocie szeroko rozumianej działalności przetwórczej oraz jeżeli udzielenie pozwolenia będzie miało ujemny wpływ na zasadnicze interesy producentów ze Wspólnoty.... 140 § 2) oraz procedury uszlachetniania biernego.. 2..... w rzeczywistości instytucja ta nie funkcjonowała..... 802.... zamiast powyższego wypełnić jedynie stosowne pole (22. 230 .. 124 §2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r.... jeśli miejsce wysyłki lub przybycia towarów jest składem typu B. Data....... 17. poz.... zasad określania warunków ekonomicznych.... Podobne zasady przyjęto w przepisach odnoszących się do procedury przetwarzania pod kontrolą celną (art.... . I tak zgodnie z art.. Oczywiście dla każdej procedury gospodarczej określono odrębne.... Jej celem było dążenie do racjonalizacji zasad dotyczących gospodarczych procedur celnych oraz wprowadzenie bardziej elastycznych przepisów odnoszących się do trybu uzyskiwania pozwoleń. szczegółowe regulacje.... = inne dokumenty (stosowane tylko dla ostatecznego przeznaczenia.... Oparto się tu na ogólnym założeniu............. Wprowadzenie W przepisach wspólnotowego prawa celnego.. 3.... zm....... w których warunki ekonomiczne uznawano za spełnione......

mające stanowić potwierdzenie. 6. 117 lit. I tak brakowało np. różnie określane były dokumenty wymagane do wniosku o udzielenie pozwolenia. Koncepcja przerodziła się w konkretne przepisy prawa celnego. Sprawdzanie to odbywa się przy uwzględnieniu określonych kryteriów. 231 .in. 4. Ostatecznie przeważyła ta. których przywóz jest planowany. stosownie do postanowień art. Jako zaletę tej koncepcji wskazywano ułatwienie pracy administracji. czy są spełnione warunki ekonomiczne.stosowania procedury uszlachetniania biernego (art. z powodu których warunki ekonomiczne uznaje się za spełnione W przepisach wspólnotowego prawa celnego obowiązek spełnienia warunków ekonomicznych jest jednym z wymogów uzyskania pozwolenia na: . c WKC). nowe kody warunków ekonomicznych. zmieniającym rozporządzenie Nr 2454/93 określające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.zobowiązania umowne. odnoszącą się do kwestii warunków ekonomicznych jest zmiana dokonana rozporządzeniem Komisji Nr 881/2003 z dnia 21 maja 2003 r. 539 ust. 148 lit. Reforma wspólnotowego prawa celnego w zakresie gospodarczych procedur celnych znalazła swój wyraz w rozporządzeniu Komisji Nr 993/2001 z dnia 4 maja 2001 r. które nie były poddane wcześniejszej kontroli (opartej na analizie ryzyka).niedostępność towarów wyprodukowanych we Wspólnocie mających tę samą jakość i charakterystykę techniczną co towary przewidziane do przywozu dla celów planowanych procesów uszlachetniania. Jako wadę . 133 lit. Procedura uszlachetniania czynnego Warunki ekonomiczne przy procedurze uszlachetniania czynnego są bardziej złożone niż przy innych procedurach gospodarczych. że warunki ekonomiczne zostały spełnione itp. 1.różnice w cenie pomiędzy towarami wyprodukowanymi we Wspólnocie a towarami.WKC . możliwa jest dopiero ingerencja późniejsza. zgodności co do oceny interesów producentów ze Wspólnoty. ponieważ osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia sama ocenia. 2 RWKC sprawdzenie. e WKC) . 502 ust. Regulacje dotyczące zagadnienia warunków ekonomicznych Obecnie regulacje dotyczące zagadnienia warunków ekonomicznych zawarte są w: . otrzymywali pozwolenie bez problemów. Powodowało to nierówne traktowanie podmiotów ubiegających się o pozwolenie na daną procedur ę gospodarczą. Szczegółowe kryteria warunków ekonomicznych stosowanych w procedurze uszlachetniania czynnego zostały określone w załączniku 70 do RWKC Informacje o warunkach ekonomicznych i szczegółowe kryteria przedstawiane są w formie następujących kodów: "01" W przypadku towarów przywożonych nie wymienionych w Załączniku 73 (tj. Należą do nich: .że w przypadkach. załączniku. 5. Podstawowe zasady określania przyczyn. Zgodnie z postanowieniami art. w którym wymienione zostały towary. . podczas gdy ich konkurenci w innych państwach członkowskich. które miały wyeliminować występujące problemy w praktycznym stosowaniu przepisów o warunkach ekonomicznych. uważa się za niespełnione) i gdy kod 30 nie ma zastosowania. przy przywozie których warunki ekonomiczne. czy zostały spełnione warunki ekonomiczne polega tu na ocenie ekonomicznej nieopłacalności zastosowania zasobów wspólnotowych. która opierała się na liberalnym założeniu. c WKC) . Jedną z ważniejszych zmian RWKC.Głównym powodem tej krytyki była występująca niejednolitość w stosowaniu przepisów w poszczególnych państwach członkowskich.RWKC. Niektóre z podmiotów zmuszane były bowiem do udowodnienia swoich uprawnień do korzystania z procedury i napotykali przy tym na znaczne trudności. że warunki ekonomiczne uważa się za spełnione w przypadku wszystkich towarów za wyjątkiem towarów z określonych sektorów rolnych.stosowanie procedury uszlachetniania czynnego (art. Zmianą tą wprowadzono m. W tym okresie pojawiło się szereg koncepcji.stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną (art. .

art. modyfikacja lub przebudowa samolotu cywilnego lub satelity albo ich części. 539 zd. mającego siedzibę w kraju trzecim. koniecznym jest. operacje przeprowadzane na mocy umowy o przetworzenie robocze (tzn. wzięcie pod uwagę wpływu. 11 rozporządzenia (WE) nr 3448/932. wg ośmiocyfrowego kodu CN. mimo. nie przekracza 150 000 EUR dla towarów wymienionych w załączniku 73 lub 500 000 EURO dla pozostałych towarów na wnioskodawcę i na rok kalendarzowy (wartość de minimis). ● ● ● ● ● ● "31" Jeżeli. o których mowa w 232 .cenę. w których wartość1 towarów. które to. "11". jaki użycie towarów wyprodukowanych we Wspólnocie miałoby na cenę kosztów produktów kompensacyjnych i poprzez nią na zbycie produktu na rynku państwa trzeciego. zazwyczaj w zamian za pokrycie jedynie kosztów przetworzenia .cenę przed ocleniem towarów przeznaczonych do przetworzenia oraz cen ę produktów porównywalnych wyprodukowanych we Wspólnocie pomniejszoną o podatki krajowe zrefundowane lub refundowane podczas eksportu. lub produkty kompensacyjne muszą zostać otrzymane z towarów przywożonych w celu uzyskania zgodności z postanowieniami dotyczącymi ochrony praw własności przemysłowej lub handlowej (zobowiązania kontraktowe). "11" towary porównywalne pomimo. "30" Pod uwagę brane są następujące elementy: ● ● operacje obejmujące towary przywożone o charakterze niehandlowym. Przy ocenie czy towary porównywalne produkowane we Wspólnocie uczyniłyby proponowaną operację handlową ekonomicznie nieopłacalną. 7. nie mogą zostać wykorzystane. Wspomniane powody są wskazane we wniosku. "31" i "99" mogą być stosowane tylko w przypadku towarów wymienionych w Załączniku 73. . między innymi. naprawa. niedostępność wystarczającej ilości tych towarów dla przeprowadzenia przewidzianych operacji przetworzenia lub fakt. operacje. jakiekolwiek przetworzenie towarów przywożonych bezpośrednio lub pośrednio oddanych do dyspozycji posiadacza pozwolenia. ponieważ ich cena uczyniłaby proponowaną operację handlową ekonomicznie nieopłacalną. zgodnie z art. 526 lit. "99" Wnioskodawca uważa warunki ekonomiczne za spełnione z powodów innych niż odpowiadające poprzednim kodom."10" Niedostępność towarów wyprodukowanych we Wspólnocie określanych tym samym ośmiocyfrowym kodem CN. chodzi o towary przywożone określone w części A Załącznika 73 i wnioskodawca przedstawia dokument wystawiony przez właściwe organy (świadectwo IP3) zezwalające na objęcie tych towarów procedurą. zabiegi zwyczajowe. o których mowa w art. 531 RWKC. "12". ocenioną na podstawie korespondencji handlowej lub innych informacji. o których mowa we wniosku o wydanie pozwolenia. biorąc pod uwagę warunki sprzedaży i wszelkie refundacje lub inne sumy stosowane na mocy wspólnej polityki rolnej. iż zamówienie zostało złożone we właściwym czasie. Spełnienie warunków ekonomicznych dla procedury uszlachetniania czynnego Zgodnie z art. operacje przetworzenia na produktach kompensacyjnych otrzymanych w wyniku uprzedniego pozwolenia na uszlachetnianie czynne. którego przyznanie podlegało badaniom warunków ekonomicznych. lub budowa. Niedostępność oznacza całkowity brak produkcji we Wspólnocie towarów porównywalnych. UWAGA: Kody "10". przetwarzanie pszenicy durum określanej kodem CN 1001 10 00 w celu wytworzenia makaronu określanego kodami CN 1902 11 00 oraz 1902 19. w granicach ilościowych określonych przy pomocy bilansu podaży. przetworzenie jest przeprowadzane zgodnie z zaleceniami i w imieniu głównego zobowiązanego. uwzględniając: . że są dostępne. które nie odpowiadają wyraźnym wymaganiom nabywcy produktów kompensacyjnych w państwie trzecim. 1 RWKC warunki ekonomiczne dla procedury uszlachetniania czynnego uważa się za spełnione z wyjątkiem sytuacji. która może zostać otrzymana za produkty kompensacyjne na rynku państwa trzeciego. gdy wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy towarów przywożonych. b RWKC). "12" Towary porównywalne. mających tę samą jakość handlową oraz ten sam opis techniczny (towary porównywalne) jak towary przywożone. że wspólnotowe towary porównywalne nie mogą być udostępnione wnioskodawcy w odpowiednim czasie dla przeprowadzenia proponowanych operacji handlowych.

11. 497 ust. oznaczonej kodem CN 1001 10 00 w celu produkcji makaronu. udzielenie którego podlegało sprawdzeniu warunków ekonomicznych. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. korespondencją handlową. 539 RWKC. mającego siedzibę w kraju trzecim. że planowana przez wnioskodawcę działalność przetwórcza okazałaby się nieopłacalna. b RWKC). Wykorzystywane są te same kody. poprzedzone znakiem negacji (np.: a) wniosek dotyczy: .art. 539 ust. w ramach ograniczeń ilościowych określonych na podstawie bilansu podaży.łączniku 70 do RWKC). Wnioskodawca planuje przywóz w ramach procedury uszlachetniania czynnego towaru w postaci winogron przeznaczonych do przetwórstwa.załączniku 73 do RWKC. 9. Jeżeli osoba ubiega się o pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego a warunki ekonomiczne uważa się za spełnione zgodnie z art. 3 RWKC. Tryb taki określony został w art. . oznaczonego kodami CN 1902 11 00 oraz 1902 19. Występując z wnioskiem o możliwość użycia do produkcji winogron z krajów trzecich. jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. .przetworzenia produktów kompensacyjnych już otrzymanych przez przetworzenie na mocy poprzedniego pozwolenia. Informacja przekazywana jest za pomocą kodów wskazanych w za. 2 RWKC kodami. 539 ust. jakie używa się dla określenia warunków ekonomicznych. 12. Zagadnienia praktyczne: 1. C1. za pomocą kodów przedstawiany jest także powód odrzucenia wniosku lub unieważnienia bądź cofnięcia pozwolenia z powodu nieprzestrzegania warunków ekonomicznych. 31. warunki uważa się jednak za spełnione. które mogą być brane pod uwagę są kody 10. 531 RWKC. 233 . jakiekolwiek przetworzenie towarów przywożonych bezpośrednio lub pośrednio oddanych do dyspozycji posiadacza pozwolenia. 539 ust. Sposób informowania o warunkach ekonomicznych w procedurze uszlachetniania czynnego Informacja o spełnieniu warunków ekonomicznych umieszczana jest przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie pozwolenia. o których mowa w art. W przypadku gdy towary zawarte są w załączniku 73. Zgodnie z regulacją zawartą w załączniku 73 ust. . Jeżeli wniosek dotyczy towarów nie wymienionych w załączniku 73 do RWKC możliwymi do wykorzystania kodami będą 01 i 30 (w zależności od okoliczności faktycznych sprawy). Na potwierdzenie zasadności użycia kodu "11" wnioskodawca powinien dysponować np. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/934 sprawa dotyczy towarów przywożonych. 526 lit. 2 RWKC tj. wniosek o udzielenie pozwolenia może być sporządzony za pomocą zgłoszenia celnego na piśmie lub za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych. które to przetworzenie jest przeprowadzane zgodnie z zaleceniami i w imieniu głównego zobowiązanego. 1 RWKC wniosek o pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego powinien być sporządzony na piśmie z zastosowaniem wzoru zawartego w załączniku 67 do RWKC. W ocenie wnioskodawcy winogrona. w ramach procedury uszlachetniania czynnego.naprawy. W wypadku towarów określonych w powyższym załączniku.umowy o przetworzenie robocze (tzn. .zabiegów zwyczajowych. . 30 (8). lub b) połączona wartość towarów na wnioskodawcę i na rok kalendarzowy dla ośmiocyfrowego kodu CN nie przekracza 150 000 EUR.przetworzenia pszenicy durum. zazwyczaj w zamian za pokrycie jedynie kosztów przetworzenia . 497 ust. lub c) zgodnie z art. wnioskodawca wpisuje w pole 10 wniosku kod "11". o których mowa w sekcji A załącznika 73 i wnioskodawca przedstawi dokument wystawiony przez właściwy organ (świadectwo IP5) zezwalający na objęcie tych towarów procedurą. Jeżeli przedmiotem wniosku są towary wymienione w załączniku 73 i spełniające przesłanki określone w art. ale nie spełniają przesłanek określonych w art. . W tym przypadku informację o warunkach ekonomicznych należy umieścić w polu 10 wniosku.czynności obejmujących towary o charakterze niehandlowym.10). 99. które dostępne są na rynku Wspólnoty posiadają tak wysoką cenę. 8. 2 RWKC zastosowanie będzie miał wyłącznie kod 30 (z uwzględnieniem numeru umieszczonego pod tym kodem i wskazującego na konkretną sytuację faktyczną).

1 RWKC wniosek o pozwolenie na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrolą celną powinien być sporządzony na piśmie z zastosowaniem wzoru zawartego w załączniku 67 do RWKC. Za istotny interes przetwórców wspólnotowych uważa się. Dla typów towarów i operacji wymienionych w części B Załącznika 76 i nie wymienionych w części A tego załącznika (dot. pomimo. określonego w art. która wywozi towary czasowo wywożone bez zamiaru przeprowadzenia procesów uszlachetniania.2. że zastosowanie zasobów niewspólnotowych umożliwi stworzenie lub utrzymanie działalności przetwórczej we Wspólnocie. przede wszystkim towarów rolnych lub towarów objętych cłem antydumpingowym lub objętych cłem wyrównawczym). 3 RWKC tj. Rozstrzygnięcia Komitetu są wiążące dla organów celnych wszystkich państw członkowskich w wypadku zaistnienia identycznych spraw. Tryb taki określony został w art. 497 ust. Sprawdzenie warunków ekonomicznych ma w tym przypadku na celu ustalenie. aby czynności przetworzenia zaistniały lub zostały utrzymane we Wspólnocie. czy zastosowanie zasobów niewspólnotowych umożliwi. Jeżeli warunki ekonomiczne nie są uważane za spełnione wniosek o wydanie pozwolenia powinien być sporządzony w formie "pełnej" tj. czy: a) istnieje prawdopodobieństwo. który to kontrahent zleca producentowi ze Wspólnoty jedynie "usługowy przerób". Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 10. ustalane jest. 497 ust. Warunki ekonomiczne dla procedury uszlachetniania biernego uznaje się z reguły za spełnione. Warunki ekonomiczne dla procedury uszlachetnienia biernego sprawdza się na podstawie art. 2 i art. według którego ocenia się spełnienie warunków ekonomicznych dla procedury przetwarzania pod kontrolą celną zostały określone w art. Owoce są własnością kontrahenta z kraju trzeciego. iż winogrona są towarem wymienionym w Załączniku 73 do RWKC. stosownie do postanowień art. 1 akapit pierwszy RWKC. 1 RWKC wniosek o pozwolenie powinien być sporządzony na piśmie z zastosowaniem wzoru zawartego w załączniku 67 do RWKC. czy zastosowanie zasobów niewspólnotowych umożliwi. We wniosku o pozwolenie pole 10 wypełnia się tylko wtedy gdy jest to 234 . Informacja o spełnieniu warunków ekonomicznych umieszczana jest przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie pozwolenia. 1 RWKC. wnioskodawca może skorzystać ze "skróconego" trybu uzyskania pozwolenia. Jeżeli osoba ubiega się o pozwolenie na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrolą celną a warunki ekonomiczne uważa się za spełnione zgodnie z art. Dla typów towarów i operacji nie wymienionych w Załączniku 76 sprawdzenie warunków ekonomicznych odbywa się zgodnie z art. 4 RWKC oraz na podstawie art. 497 ust. aby nie ponieśli oni poważnej szkody. 2 WKC na podstawie dokumentów towarzyszących. Sprawdzenie to ustala. 497 ust. 502 ust. Informacja o spełnieniu warunków ekonomicznych umieszczana jest przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie pozwolenia. wniosek o udzielenie pozwolenia może być sporządzony za pomocą zgłoszenia celnego na piśmie lub za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych. 3 RWKC. 504 ust. 502 ust. Procedura przetwarzania pod kontrolą celną Kryterium. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 147 ust. 552 ust. W takim wypadku. 11. stosownie do postanowień art. że dokonanie przetworzenia poza Wspólnotą przyniesie poważne niekorzyści przetwórcom wspólnotowym. Jeżeli wniosek o pozwolenie sporządzany jest przez osobę. 3 RWKC. aby czynności przetworzenia dokonane były we Wspólnocie. aby udzielenie pozwolenia nie spowodowało poważnego naruszenia istotnych interesów wspólnotowych przetwórców. 3 RWKC. sprawdzenie warunków ekonomicznych odbywa się w ramach Komitetu (art. Jeżeli warunki ekonomiczne nie są uważane za spełnione wniosek o wydanie pozwolenia powinien być sporządzony w formie "pełnej" tj. 502 ust. organy celne przeprowadzają wcześniejsze sprawdzenie warunków ustanowionych w art. przetworzenie robocze. Procedura uszlachetniania biernego Podstawową przesłanką do oceny. 497 ust. Wnioskodawca powinien we wniosku o wydanie pozwolenia (pole 10) wskazać. Warunki ekonomiczne uważa się za spełnione dla typów towarów i operacji wymienionych w części A Załącznika 76. Wnioskodawca planuje przywóz w ramach procedury uszlachetniania czynnego towaru w postaci winogron przeznaczonych do przetwórstwa. 3 i 4 RWKC). 497 ust. 1 RWKC. że spełnione zostały warunki ekonomiczne w procedurze uszlachetniania biernego jest okoliczność. 585 RWKC. lub b) dokonanie przetworzenia we Wspólnocie jest nieopłacalne ekonomicznie lub nie jest wykonalne z powodów technicznych lub wobec zobowiązań kontraktowych. a więc tzw. 552 ust.

W przypadku przedłożenia sprawy Komitetowi. określone we wniosku. mających tę samą jakość handlową oraz ten sam opis techniczny (towary porównywalne) jak towary przywożone. Informacje muszą także zostać przekazane w przypadkach.wymagane przez organ celny na mocy art. 11: Choć dostępne. poniewa ż ich cena uczyniłaby proponowaną 235 . wskazane są dla każdej z właściwych procedur. kiedy dane dotyczące przyznanych zezwoleń ulegają modyfikacjom. czy wymagane jest sprawdzenie warunków ekonomicznych w ramach Komitetu. 10: Niedostępność towarów wyprodukowanych we Wspólnocie określanych tym samym ośmiocyfrowym kodem CN. 1. Zasadniczy interes przetwórców wspólnotowych oznacza. z udziałem Komisji. Komisja . w jakich informacje muszą zostać dostarczone zgodnie z art. 522. niedostępność wystarczającej ilości tych towarów dla przeprowadzenia przewidzianych procesów uszlachetniania lub fakt. 503 RWKC. W przypadku procedury uszlachetniania biernego spełnienie warunków ekonomicznych nie jest kryterium dla zastosowania wniosku o pozwolenie sporządzanego za pomocą zgłoszenia celnego (art. B. a z drugiej strony informacji. Niedostępność oznacza całkowity brak produkcji towarów porównywalnych we Wspólnocie. o którym mowa w art. iż zamówienie zostało złożone we właściwym czasie. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DLA WARUNKÓW EKONOMICZNYCH STOSOWANYCH DO PROCEDURY USZLACHETNIANIA CZYNNEGO Kody i szczegółowe kryteria 01: Jeżeli chodzi o towary przywożone nie wymienione w Załączniku 73 i gdy kod 30 nie ma zastosowania. Załączniki Załącznik nr 1 ZAŁĄCZNIK 70 do RWKC WARUNKI EKONOMICZNE I WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA (Art. 497 ust. Rozstrzygnięcie Komitetu jest wiążące dla zainteresowanych administracji celnych oraz jakichkolwiek innych administracji celnych mających do czynienia z podobnymi sprawami. towary porównywalne nie mogą zostać wykorzystane. Jeżeli rozpoczyna się sprawdzanie warunków ekonomicznych stosownie do postanowień art. sposób i terminy. które będą wymieniane w ramach współpracy administracyjnej. iż taka procedura została wszczęta. sprawa zostaje przesłana do Komisji. 585 ust. 3 RWKC). że nie poniosą oni poważnej szkody w związku z wydaniem pozwolenia. Sprawdzanie spełnienia warunków ekonomicznych z udziałem Komisji Sprawdzenie warunków ekonomicznych. Przypadki. mimo. może mieć miejsce: . PRZEPISY OGÓLNE Niniejszy Załącznik dotyczy z jednej strony szczegółowych kryteriów dla warunków ekonomicznych stosowanych do procedury uszlachetniania czynnego. władze celne informują wnioskodawcę lub posiadacza pozwolenia.jeżeli inna administracja celna wyraża sprzeciw wobec wystawionego pozwolenia . 12.jeżeli zainteresowane władze celne pragną przeprowadzić konsultacje przed lub po wystawieniu pozwolenia . postępowanie wszczęte tym wnioskiem zostaje zawieszone stosownie do postanowień art.z inicjatywy Komisji. Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia jest w toku załatwiania. 502 i 522) A. że wspólnotowe towary porównywalne nie mogą być udostępnione wnioskodawcy w odpowiednim czasie dla przeprowadzenia proponowanych operacji handlowych. wraz z wynikami już przeprowadzonego przez organ celny sprawdzenia. 201 Ordynacji podatkowej.w toku przeprowadzonego następnie postępowania i po uprzednich konsultacjach z zainteresowanymi władzami celnymi określa. 503 RWKC.

lub produkty kompensacyjne muszą zostać otrzymane z towarów przywożonych w celu uzyskania zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony praw własności przemysłowej lub handlowej (zobowiązania umowne). modyfikacja lub przebudowa samolotu cywilnego lub satelitów. Wykorzystywane są te same kody. nie przekracza 150 000 EUR dla towarów wymienionych w załączniku 73 lub 500 000 EUR dla pozostałych towarów. zabiegi zwyczajowe. na wnioskodawcę i na rok kalendarzowy (wartość de minimis). które nie odpowiadają wyraźnie wyrażonym wymaganiom nabywcy produktów kompensacyjnych w państwie trzecim. informacja jest również obowiązkowa. Wspomniane powody są wskazane we wniosku. 12: Towary porównywalne. konieczne jest. lub 99: Wnioskodawca uważa warunki ekonomiczne za spełnione z powodów innych niż odpowiadające poprzednim kodom. chodzi o towary przywożone określone w części A Załącznika 73 i wnioskodawca przedstawia dokument wystawiony przez właściwe organy zezwalające na objęcie tych towarów procedurą. wzięcie pod uwagę wpływu. która może zostać otrzymana za produkty kompensacyjne na rynku państwa trzeciego. C. którego wzór znajduje się w Załączniku. INFORMACJE. Uwaga: Kody 10. poprzedzone znakiem negacji (np. gdy kod 30 jest stosowany w odniesieniu do sytuacji określonych w podpodziałach 2. ocenioną na podstawie korespondencji handlowej lub innych informacji. 11 rozporządzenia (WE) nr 3448/93. operacje. określone w art. jak te użyte dla określenia warunków ekonomicznych. 7 tego kodu. w których wartość1 towarów przywożonych. 10. między innymi. Przypadki.10). C. lub budowa. 5. jaki użycie towarów wyprodukowanych we Wspólnocie miałoby na cenę nabycia netto produktów kompensacyjnych i tym samym. naprawa. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999. biorąc pod uwagę warunki sprzedaży i wszelkie refundacje lub inne sumy stosowane na mocy wspólnej polityki rolnej. 11. jest przedstawiany przy użyciu kodu (-ów). bądź cofnięcia zezwolenia z powodu nieprzestrzegania warunków ekonomicznych. Przy podejmowaniu decyzji czy cena towarów porównywalnych produkowanych we Wspólnocie uczyniłyby proponowaną operacje handlową ekonomicznie nieopłacalną. ● 31: Jeżeli.operację handlową ekonomicznie nieopłacalną. . procesy uszlachetniania na produktach kompensacyjnych otrzymanych w wyniku uprzedniego zezwolenia na uszlachetnianie czynne.cenę. 30: Pod uwagę brane są następujące elementy: ● ● ● ● ● ● ● operacje obejmujące towary przywożone o charakterze niehandlowym. Powód odrzucenia wniosku lub unieważnienia. Przekazywanie informacji Informacje przeznaczone do wypełnienia kolumn 2-10 formularza przedstawionego w Załączniku przekazywane są 236 . w których informacja jest obowiązkowa W przypadku gdy warunki ekonomiczne określane są kodami 01. bądź ich części. 531. zgodnie z art. 12. które zostaną przedstawione Komisji odpowiadają polom formularza. KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDSTAWIANE KOMISJI DLA KAŻDEJ STOSOWNEJ PROCEDURY Informacje. . uwzględniając: . Uszlachetnianie czynne Informacje dotyczące warunków ekonomicznych są przedstawione przy użyciu jednego lub więcej spośród kodów zawartych w części B. 11. operacje przeprowadzane na mocy umowy o przetworzenie robocze. 31 lub 99. przetwarzanie pszenicy durum określanej kodem CN 1001 10 00 w celu wytworzenia makaronu określanego kodami CN 1902 11 00 oraz 1902 19. gdy chodzi o towary wymienione w Załączniku 73. Dla mleka i przetworów mlecznych określonych w art. którego przyznanie podlegało badaniom warunków ekonomicznych. w granicach ilościowych określonych przy pomocy bilansu podaży. 1. wg ośmiocyfrowego kodu CN. 31 lub 99 mogą być używane tylko wtedy.cenę przed ocleniem towarów przeznaczonych na przetworzenie oraz cen ę produktów porównywalnych wyprodukowanych we Wspólnocie pomniejszoną o podatki krajowe zrefundowane lub refundowane podczas wywozu. na zbycie produktu na rynku państwa trzeciego.

2 w celu.Komisji elektronicznie. 147 ust. Informacja jest przekazywana przy pomocy formularza zamieszczonego w Załączniku. C. w szczególności. 3. w przypadkach. kiedy problemy techniczne czasowo uniemożliwiają komunikację drogą elektroniczną. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (wyciąg) Artykuł 11 1. anulowanie lub cofnięcie zezwolenia dotyczy złożonego wniosku lub zezwolenia przyznanego zgodnie z art. w terminie na nim wskazanym. umożliwiające wyznaczenie podstawowych produktów dopuszczonych w ramach procedur uszlachetniania czynnego oraz kontroli i planowania ilości w nim wymienionych. Przetwarzanie pod kontrolą celną Informacja jest przekazywana. 1 akapit drugi i przez to niepodlegające opłacie przewidzianej w art. Informacje te mogą wyjątkowo być przekazywane przy użyciu formularza zamieszczonego w Załączniku. gdy zezwolenie jest przyznawane zgodnie z art. W kolumnie (10) "Powód". są tymi. Informacja jest przekazywana przy pomocy formularza zamieszczonego w Załączniku. Terminy przekazywania informacji Informacja jest przekazywana tak szybko jak to możliwe. włączając jedynie przypis 1 dotyczący zbóż. Załącznik nr 6 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1488/2001 z dnia 19 lipca 2001 r. wówczas informacja jest przekazywana terminie na nim określonym. które zostały faktycznie wykorzystane przy wytworzeniu towarów. Ilości te ustala się za pomocą bilansu sporządzonego przez Komisję. wskazuje się również. Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 3448/931 z dnia 6 grudnia 1993 r. warunki gospodarcze określone w art. 2 Kodeksu. Szczegółowe zasady stosowania akapitu drugiego. 2. jeśli dotyczy rodzaju towarów i operacji innych niż te wymienione w części A załącznika 76. zagwarantują podmiotom gospodarczym większą przejrzystość dzięki uprzedniej publikacji indykatywnych ilości przywozu dla każdej oddzielnej wspólnej organizacji rynku. opartego na porównaniu wymaganych dostępnych środków z prognozowanym zapotrzebowaniem na refundacje oraz uwzględniając. 16. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do obejmowania pewnych ilości niektórych produktów podstawowych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ustaleniami dotyczącymi przetwórstwa wewnętrznego bez uprzedniego badania warunków gospodarczych (wyciąg) Artykuł 4 Wnioski o wydanie świadectw IP 237 . że odrzucenie wniosku. uznaje się także za spełnione dla pewnych ilości produktów podstawowych użytych do wytworzenia towarów. Ilości towarów. Publikacje te wydawane są regularnie.pach czasu. 2. aby wziąć pod uwagę rozwój czynników gospodarczych i regulacyjnych. w zależności od wykorzystania takich ilości. a zatem ilości. powinny być oceniane w regularnych odstę. Warunki te uważa się za spełnione zgodnie z art. C. w terminie na nim wskazanym. dopuszczonych w ramach procedur uszlachetniania czynnego innych niż określone w ust. Uszlachetnianie bierne Kolumny 8 i 9 "Zezwolenia przyznane" mają być wypełnione jedynie wtedy. wywozu innych towarów. 147 ust. 117 lit. 2 Kodeksu. Szczegółowe przepisy wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. Bilans ten. 117 lit. Jeśli używany jest formularz zamieszczony w Załączniku. zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2454/93. Ponadto. szacunkową wielkość wywozu wspomnianych towarów i wewnętrzną oraz zewnętrzną sytuację rynkową odpowiednich produktów podstawowych. Termin "produkt podstawowy" użyty w niniejszym artykule dotyczy produktów wyszczególnionych według kodu CN w tabeli w załączniku A. 552 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93. albo w wyniku. c) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. Odprawa produktów rolnych w ramach procedur uszlachetniania czynnego podlega uprzedniej kontroli zgodności z warunkami gospodarczymi. c) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. określonymi w art.

Jeśli ostatni dzień okresu składania wniosków wyrażonego w dniach wypada w sobotę. cukru i ryżu. 1 wnioski o świadectwa. który otrzymał refundacje w trakcie bieżącego lub poprzedniego roku budżetowego. pod warunkiem. Artykuł 9 Zasady używania i projektowania formularzy 1. niedzielę lub dzień świąteczny. Powyższe przedłużenie terminu nie jest jednak uwzględniane przy określaniu okresu ważności świadectwa. 3. w ramach ilości dla których zostały wydane. 1 oraz art. za pośrednictwem środków łączności lub pocztą elektroniczną. 11 ust. Właściwe organy mogą jednak przyjmować pisemne wiadomości przesłane drogą elektroniczną bądź za pośrednictwem środków łączności. Artykuł 6 Procedura składania wniosków 1. wszystkie wnioski zostają odrzucone. termin ten zostaje przedłużony do następnego dnia roboczego do godziny trzynastej. które nie zostały przedłożone lub wysłane właściwemu organowi na formularzach drukowanych lub wypełnionych zgodnie z art. nagłówek "Świadectwo przywozowe AGRIM". Terminy określone w niniejszym rozporządzeniu są terminami według czasu belgijskiego. Władze przyjmują jedynie wnioski o świadectwa z załączonym pisemnym oświadczeniem wnioskodawcy. z wyjątkiem przypadków zadziałania siły wyższej. że w danej transzy nie złożył on ani nie złoży żadnego innego wniosku o świadectwa IP dla tego samego produktu podstawowego w Państwie Członkowskim. Nie przyjmuje się wniosków o świadectwa. Datą złożenia takiego wniosku będzie wtedy data otrzymania przez właściwy organ takiej pisemnej wiadomości przesłanej drogą elektroniczną bądź za pośrednictwem środków łączności. Jeśli złożony został więcej niż jeden wniosek na ten sam produkt podstawowy. Z zastrzeżeniem drugiego akapitu art. Artykuł 7 Odrzucanie wniosków Wnioski zawierające warunki nieuwzględnione w zasadach Wspólnoty są odrzucane. Artykuł 5 Składanie wniosków o wydanie świadectw 1. przekazanym lub dostarczonym bezpośrednio właściwemu organowi. o świadectwo może ubiegać się każdy przedsiębiorca. o ile zawierają one wszystkie dane wymagane w formularzach. o którą stara się przedsiębiorca w danej transzy. 9. same świadectwa oraz ich wypisy są sporządzane na formularzach zgodnych ze wzorami w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1291/2000. Wymóg ten nie będzie wpływał na ważność pisemnych wniosków przesłanych drogą elektroniczną lub za pośrednictwem środków łączności. Za dzień złożenia wniosku o świadectwo przyjmuje się dzień. w niedzielę lub w dniu świątecznym lub po godzinie trzynastej w dniu roboczym jest traktowany jako wniosek złożony pierwszego dnia roboczego po dniu jego faktycznego otrzymania. 14 ust. ani w żadnym innym Państwie Członkowskim. Artykuł 8 Wypisy Wypisy ze świadectw mają taką samą wagę prawną co same świadectwa. Należy składać osobny wniosek dla każdej ilości dostępnego pojedynczego produktu podstawowego o ośmiocyfrowym kodzie Nomenklatury Scalonej. w którym wystąpił o wydanie takiego świadectwa. 3. Wniosek taki musi zostać otrzymany przez właściwe władze przed godziną trzynastą w dniu złożenia wniosku. Jeden przedsiębiorca może złożyć w jednej transzy tylko jeden wniosek na każdy produkt podstawowy. aby pisemna wiadomość przesłana drogą elektroniczną lub za pośrednictwem środków łączności została potwierdzona wnioskiem na formularzu wydrukowanym lub wypełnionym zgodnie z art. W przypadku wniosków o świadectwa składanych drogą elektroniczną.1. w których ma zastosowanie akapit drugi art. w wypadkach. Nie ma znaczenia. 5 ust. 2. Wnioski o świadectwa mogą zostać wycofane jedynie listem wysłanym pocztą zwykłą. 9. czy wniosek został dostarczony właściwemu organowi bezpośrednio czy też listem wysłanym pocztą zwykłą. Jednakże. Wniosek o świadectwo otrzymany przez właściwe organy w sobotę. 3 rozporządzenia (WE) nr 1520/2000. nie może przekroczyć 5 000 ton w przypadku produktów podstawowych objętych organizacją wspólnego rynku przetworów mlecznych. łączna ilość produktu podstawowego. Państwa Członkowskie mogą wymagać. z następującymi zmianami: a) nagłówek "Świadectwo przywozowe AGRIM" zostaje usunięty lub wykreślony bądź na nagłówku tym nadrukowuje 238 . 2. właściwe władze Państw Członkowskich określą sposób zamiany metody ręcznego podpisu na inną metodę. w którym zostaje on otrzymany przez właściwy organ. że nastąpi to przed godziną trzynastą. 4. za pośrednictwem środków łączności lub pocztą elektroniczną. która może być oparta na zastosowaniu kodów. O świadectwo IP ubiegać się może jedynie przedsiębiorca będący tytularnym posiadaczem ważnego świadectwa refundacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/20002 lub będący tytularnym posiadaczem świadectwa wydanego w poprzednim roku budżetowym. 2. a 20 000 ton w przypadku produktów objętych organizacją wspólnego rynku zbóż.

pozostaje w organie wydającym. interlinią 4. Formularze takie muszą być wypełniane zgodnie z podanymi w nich wskazówkami. "DE" dla Niemiec. 1 rozporządzenia (WE) nr 1520/2000. 6. "FI" dla Finlandii. Właściwe władze Państw Członkowskich mogą. Wnioski. Formularze świadectw są sporządzane w zestawach zawierających w podanej kolejności: egzemplarz pierwszy. "ES" dla Hiszpanii. świadectwa i wypisy są drukowane i wypełniane w jednym z oficjalnych języków Wspólnoty. Nie sporządza się dalszych wypisów z wypisu ze świadectwa. zwany "egzemplarzem posiadacza" i oznaczony kodem "Nr 1". Jeśli ilość. w którym mają one siedzibę. "SE" dla Szwecji i "UK" dla Wielkiej Brytanii. "IE" dla Irlandii. Formularze i ich dodatkowe strony są drukowane na białym papierze bez ścieru drzewnego. Organ wydający może też używać zamiast pieczęci zwykłej pieczęci suchej z perforowanymi literami lub cyframi. W takim wypadku na każdym formularzu znajduje się odniesienie do upoważnienia udzielonego przez dane Państwo Członkowskie. świadectwa i wypisy są wypełniane maszynowo lub komputerowo. "DK" dla Danii. 2. 7. "IT" dla Włoch. Na wniosek tytularnego posiadacza świadectwa lub cesjonariusza oraz po złożeniu pierwszego egzemplarza dokumentu organ wydający lub agencje wyznaczone przez każde Państwo Członkowskie mogą wydać jeden lub więcej wypisów z tego dokumentu. łącznie z dodatkowymi egzemplarzami świadectwa. 3. e) w sekcji 20 wzoru wniosku o świadectwo oraz w sekcji 24 wzoru świadectwa dodaje się pozycję "Świadectwo UC. 4. "EL" dla Grecji. Pieczęcie organów wydających i organów zajmujących się przypisaniem są wyciskane pieczątką metalową. o gramaturze co najmniej 40 g/m2. by zapobiec wszelkim fałszerstwom metodami mechanicznymi czy chemicznymi. dla której dany wypis zosta ł wydany. określonym przez właściwe władze wydającego Państwa Członkowskiego. 2. b) skreśla się sekcje 7 i 8. jest wydawany lub przesyłany wnioskodawcy. zwany "egzemplarzem organu wydającego" i oznaczony kodem "Nr 2". wymagać tłumaczeń świadectw i ich wypisów na jeden z urzędowych języków danego Państwa Członkowskiego. "NL" dla Niderlandów. Każdy formularz zawiera nazwę oraz adres drukarni lub znak ją identyfikujący. Państwa Członkowskie mogą także dopuszczać wnioski wypełnione atramentem i drukowanymi literami. Państwa Członkowskie mogą zwalniać wnioskodawców od wypełniania zestawów określonych w poprzednim akapicie wymagając jedynie wypełniania formularza wniosku. 1 ust. jeśli to konieczne. d) skreśla się sekcję 19 wzoru świadectwa. Wypisy są sporządzane w co najmniej dwóch egzemplarzach. druga ilość musi być podana jedynie na formularzu wniosku. 239 . a także indywidualny numer seryjny. W momencie ich wydania świadectwa i wypisy mogą mieć numer wydania przyznany przez wydający je organ.24 mm (szósta część cala) i z dokładnie odwzorowanym rozmieszczeniem elementów formularzy. "FR" dla Francji. "PT" dla Portugalii. "LU" dla Luksemburga. na której powinny się pojawić przypisania. Drukowaniem formularzy zajmują się Państwa Członkowskie. Egzemplarz pierwszy. Artykuł 10 Procedura wydawania wypisów 1. najlepiej ze stali. Numer ten jest poprzedzony następującymi literami odpowiadającymi Państwu Członkowskiemu wydającemu dokument: "AT" dla Austrii. Obie strony egzemplarza pierwszego oraz strona kartek dodatkowych.się wyrazy "świadectwo IP". z wyjątkiem formularza wniosku oraz dodatkowych stron. dla celów produkcji towarów nieobjętych załącznikiem I" ręcznie albo środkami mechanicznymi lub elektronicznymi. Rozmiar papieru wynosi 210 x 297 mm. przygotowanym do pisania. egzemplarz drugi oraz wniosek. 5. jest mniejsza niż ilość określona w oryginalnym wniosku. c) skreśla się tytuł sekcji 11. Egzemplarz drugi. Można to czynić środkami mechanicznymi lub elektronicznymi. na którą wystawiono świadectwo. Na egzemplarzu nr 1 organ wydający wypis określa ilość. z tolerancją długości -5-+8 mm. Obok tej ilości na egzemplarzu nr 1 zamieszczane jest słowo "wypis". o którym mowa w art. są ponadto oznaczone drukowanym zielonym wzorem w plecionkę. Formularze mogą być także drukowane przez drukarnie wyznaczone przez Państwo Członkowskie. Formularze dla wypisów ze świadectw są sporządzane w zestawach zawierających w podanej kolejności: egzemplarz pierwszy i egzemplarz drugi. Wnioski. "BE" dla Belgii.

c) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.3.Wprowadzenie Podstawowymi aktami prawnymi. pozostaje w organie wydającym. Egzemplarz pierwszy. 9 ust.RWKC. Treść świadectwa elektronicznego musi być identyczna z treścią świadectwa papierowego. Świadectwa takie są dalej zwane "świadectwami elektronicznymi". zwany "egzemplarzem posiadacza" i oznaczony kodem "Nr 1". nastąpił a reforma wspólnotowego prawa celnego w zakresie gospodarczych procedur celnych. W części 2 sekcji 1 kolumny 29 oraz sekcji 1 kolumny 30 egzemplarza nr 1 organy celne określają ilość. Świadectw tych nie można jednak używać do momentu ich faktycznego wydania. Organy celne przesyłają następnie w ciągu 15 dni właściwie wypełniony oryginał egzemplarza nr 1 organowi wydającemu. które regulują zasady wydawania pojedynczych pozwoleń są: . 2. zwany "egzemplarzem organu wydającego" i oznaczony kodem "Nr 2". zmieniającym rozporządzenie Nr 2454/93 określające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny zostały wprowadzone nowe regulacje. Do celu określenia okresu ważności świadectw są one uważane za wydane w dniu złożenia o nie wniosku. organy celne przesyłają organowi wydającemu kopię wypełnionego egzemplarza nr 1. W przypadku świadectwa elektronicznego może to nastąpić drogą elektroniczną. Jeżeli jednak ma zastosowanie art. W 2001 r. na którą został faktycznie złożony wniosek. W celu poświadczenia daty złożenia wniosku organy celne podpisują i pieczę. Wypisy te są niezwłocznie wydawane bez dodatkowych kosztów na formularzu. z załączonym egzemplarzem nr 1 świadectwa. 240 . o których mowa w art. 2. Za okazaniem egzemplarza nr 1 ważnego świadectwa UC lub wypisu z takiego świadectwa i przy spełnieniu warunków ustalonych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/933.00 Pojedyncze pozwolenia 1. 14 może jednak zostać następnie przyjęty drugi wniosek.20. 11 świadectwa te są sporządzane w co najmniej dwóch egzemplarzach. których celem była racjonalizacja zasad dotyczących gospodarczych procedur celnych oraz wprowadzenie bardziej elastycznych przepisów odnoszących się do trybu uzyskiwania pozwoleń. 1. zatrzymując oryginał.tują sekcję 1 kolumny 32 oryginału egzemplarza nr 1. określonemu w sekcji 1. którzy zamierzają używać ich w Państwie Członkowskim nie podłączonym do skomputeryzowanego systemu wydawania dokumentów. Wypisy te wydawane są w formie dokumentu papierowego w Państwach Członkowskich podłączonych do systemu skomputeryzowanego wydawania dokumentów. zgodnie ze szczegółowymi zasadami ustalonymi przez właściwe władze. 3. Tytularni posiadacze lub cesjonariusze świadectw elektronicznych. Artykuł 13 Okres ważności świadectw IP 1. muszą zwrócić się o sporządzenie wypisu z takich świadectw. Artykuł 11 Świadectwa elektroniczne 1. Na mocy art. 15. że zostały spełnione warunki gospodarcze. Egzemplarz drugi. 9 świadectwa mogą być wydawane i stosowane przy użyciu systemów komputerowych. Z zastrzeżeniem art. z wliczeniem tego dnia do okresu ich ważności. żeby organ wydający mógł dostosować wpisy na egzemplarzu nr 1 świadectwa do wpisów na egzemplarzu nr 1 wypisu. Artykuł 12 Liczba egzemplarzy świadectw IP Z zastrzeżeniem art. 14 ust. Uważa się w takim przypadku. przedsiębiorca może złożyć pojedynczy wniosek do organów celnych Państwa Członkowskiego o zezwolenie na stosowanie wewnętrznych ustaleń dotyczących przetwórstwa w stosunku do ilości produktu podstawowego mniejszej lub równej ilości określonej na świadectwie lub wypisie. na podstawie którego został on sporządzony. Świadectwa IP są ważne do końca trzeciego miesiąca po dacie złożenia wniosku o ich wydanie. o którym mowa w art. jest niezwłocznie wydawany wnioskodawcy. 1. Tytularny posiadacz zwraca egzemplarz nr 1 wypisu wykorzystanego lub nieaktualnego do organu wydającego świadectwo.WKC . I tak rozporządzeniem Komisji Nr 993/2001 z dnia 4 maja 2001 r. 117 lit.

także w Niemczech i Słowacji. a jedynie urząd wyjścia dla wywozu/powrotnego wywozu towaru znajduje się w innym państwie członkowskim. forma taka może mieć równie ż zastosowanie do wniosków o pojedyncze pozwolenie. Firma "B" rozważa przeprowadzenie procedury odprawy czasowej.2.496 lit. Z pozwoleniem pojedynczym nie mamy do czynienia także w sytuacji gdy np.c RWKC. Ponadto w polu 5 wnioskodawca zobowiązany jest umieścić informację o rodzaju i miejscu prowadzenia głównej księgowości. na Słowacji i w Czechach. właściwego ze względu na miejsce pierwszego wykorzystania towaru (art. przeprowadzana jest w całości w jednym państwie członkowskim. Jeżeli przepisy wspólnotowego prawa celnego dopuszczają możliwość aby wniosek o pozwolenie na gospodarczą procedurę celną został sporządzony poprzez złożenie zgłoszenia celnego (art. O pojedynczym pozwoleniu mówimy już wtedy. którego organy celne są właściwe do wydania pozwolenia ze względu na miejsce 241 . osoba ubiegająca się o udzielenie pojedynczego pozwolenia wpisuje w polu 3 "Rodzaj wniosku" kod "3".526 ust. czasowego wywozu). na terytoriach których będzie przebiegać dana procedura. gdy procedura gospodarcza od chwili objęcia towaru procedurą.5 RWKC). Pozwolenie pojedyncze nie zostanie jednak wydane. natomiast wszystkie czynności związane z planowaną procedurą ograniczają się do terytorium innego państwa członkowskiego. który jest właściwy ze względu na miejsce prowadzenia/przechowywania ksiąg handlowych wnioskodawcy oraz gdzie przeprowadzana jest przynajmniej część operacji/czynności związanych z procedurą (składowania. na podstawie którego gospodarcza procedura celna może być realizowana na terytoriach kilku (przynajmniej dwóch) państw członkowskich. Przykład: Przedsiębiorstwo "A" planuje realizację procedury uszlachetniania czynnego w zakładach produkcyjnych znajdujących się w Polsce. Z pozwoleniem pojedynczym nie mamy do czynienia także w sytuacji gdy np. Przykład: Miejscem prowadzenia ksiąg handlowych jest Polska. miejsce prowadzenia/przechowywania ksiąg handlowych przedsiębiorcy znajduje się w jednym państwie członkowskim. składowanie lub uszlachetnianie przebiegają na terytorium Słowacji. wszystkie czynności związane z planowaną procedurą np. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku zawartą w powyższym załączniku. przetwarzane lub wykorzystywane. Pojęcie Definicja pojęcia pojedyncze pozwolenie została określona w art. Właściwość do złożenia wniosku Wniosek o wydanie pozwolenia składa się do organu celnego. Urzędy objęcia i zakończenia planowanej procedury będą znajdowały się w Polsce. W takim przypadku pozwolenie pojedyncze udzielane jest poprzez przyjęcie zgłoszenia celnego.500 ust. przetwarzania.497 ust. 3. że jeżeli miejsce dokonywania czynności związanych z procedurą nie znajduje się na terytorium tego państwa członkowskiego. Zgodnie z tą definicją pojedyncze pozwolenie oznacza pozwolenie. uszlachetniania. Tryb udzielania pojedynczego pozwolenia Forma wniosku o pojedyncze pozwolenie Wniosek o udzielenie pojedynczego pozwolenia. Oznacza to. Towary będą zastosowane obok Polski. W przypadku składów celnych pojedyncze pozwolenia mogą być wydawane jedynie dla prywatnych składów celnych (art. 4. sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik 67 do RWKC. miejsce prowadzenia/przechowywania ksiąg handlowych przedsiębiorcy znajduje się w jednym państwie członkowskim. z wyjątkiem odprawy czasowej. natomiast wszystkie czynności związane z planowaną procedurą ograniczają się do terytorium innego państwa członkowskiego.3 RWKC).2 RWKC). aż do nadania towarom jednego z nowych przeznaczeń celnych w urzędzie zakończenia. gdy przy realizowaniu procedury chociażby tylko jeden urząd celny znajdował się w innym państwie członkowskim. uszlachetniane. natomiast w polu 9 "Dane dotyczące planowanych działań" należy wskazać nazwy państw członkowskich. Przy procedurze odprawy czasowej wniosek składany jest do organu celnego. niż to w którym towary będą składowane. poprzez poszczególne czynności (procesy). Przy każdym z planowanych miejsc znajdować się będą urzędy zakończenia.

500 ust. Natomiast wnioskowana procedura składu celnego przeprowadzana będzie na terytorium Słowacji. W ciągu 15 dni od wpływu wniosku i projektu pozwolenia do organów celnych uczestniczących w postępowaniu państw członkowskich. poprzez przekazanie arkusza informacyjnego INF 6. w terminie 30 dni od dnia wpływu projektu pozwolenia (art. poz. 5. zastępuje ją zwykłe powiadomienie organów celnych zainteresowanych państw członkowskich (art. Przebieg procedury konsultacyjnej Wydanie pojedynczego pozwolenia wymaga uprzedniej zgody organów celnych zainteresowanych państw członkowskich. a następnie uzgadnianiu treści pozwolenia z administracjami celnymi uczestniczących państw członkowskich powierzone zostało w Polsce Dyrektorowi Izby Celnej we Wrocławiu. sprawdza wniosek w zakresie swoich kompetencji i przygotowuje projekt pozwolenia. odpowiedzialnego za wydanie pojedynczego pozwolenia (art. jeżeli wniosek o pojedyncze pozwolenie dotyczy czasowego przywozu i nie jest sporządzany według wzoru stanowiącego Załącznik 67 do RWKC (dotyczy to przypadków gdy wniosek o pojedyncze pozwolenie może być sporządzony w formie zgłoszenia celnego). wniosek zostaje odrzucony w części obejmującej te zastrzeżenia.Prawo celne (Dz. Jeżeli w zakresie zgłoszonych przez państwa członkowskie zastrzeżeń.501 RWKC określono w jakich sytuacjach.1 RWKC wnioskodawca w ramach ogólnych zasad dotyczących wyznaczania terminów przy zwykłym trybie uzyskiwania pozwolenia powinien być poinformowany o rozstrzygnięciu organu celnego w sprawie udzielenia pozwolenia w terminie 30 dni. Zgodnie z art. W izbie tej powstała komórka organizacyjna prowadząca procedurę konsultacyjną.500 ust.4 RWKC). Wniosek wraz z projektem pozwolenia przesyłany jest następnie do organów celnych innych zainteresowanych państw członkowskich. na obszarze którego prowadzona jest zasadnicza część czynności związanych z procedurą. w których organy celne powinny wydać rozstrzygnięcie w sprawie pojedynczego pozwolenia. może ograniczać się do zwykłego powiadomienia.622) w Polsce organem właściwym do udzielenia pojedynczego pozwolenia jest dyrektor izby celnej.2 RWKC). 6. wniosek należy złożyć do organu celnego tego państwa członkowskiego. Czynność polegająca na przekazaniu. Organ odpowiedzialny za wydanie pozwolenia przesyła kopię uzgodnionego pozwolenia do organów celnych wszystkich uczestniczących w postępowaniu państw członkowskich (art. dokonane np.Nr 68. to w wypadku pojedynczych pozwoleń jego sytuacja nie może być gorsza. Przykład: Miejsce prowadzenia ksiąg handlowych oraz urząd objęcia znajdują się w Polsce. Prowadzi to do wniosku.3 RWKC) Odpowiedzialny organ celny może udzielić pozwolenia jeżeli w wyznaczonym 30-dniowym terminie. jeżeli ulegają zmianie kryteria i warunki dla wydania rozstrzygnięcia o udzieleniu pozwolenia. że odpowiedzialne organy muszą zredagować projekt pozwolenia w terminie 30 dni. które zostały wcześniej ogólnie uzgodnione pomiędzy uczestniczącymi w konsultacjach państwami członkowskimi (art. Organem odpowiedzialnym za wydanie pozwolenia będzie zatem słowacka administracja celna.2 RWKC). Organ celny państwa członkowskiego.3 zd.506 ust.3 zd.501 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. o której mowa w art.500 nie wypowiada się na temat ewentualnych terminów. Są to następujące sytuacje: 1. procedura konsultacyjna. (art.prowadzenia/przechowywania ksiąg handlowych. Art. nie przeprowadza się wówczas procedury konsultacyjnej.500 ust. Ułatwienia stosowane przy udzielaniu pojedynczych pozwoleń W art.500-501 RWKC. .U. państw.500 ust.2 lit. nie zostanie osiągnięte porozumienie.501 ust. nieznacznie zmieniane.1 RWKC o ewentualnych zastrzeżeniach powinny natomiast zawiadomić odpowiedzialny organ. Jednakże skoro stosownie do postanowień art. uchylone lub cofnięte (art.b RWKC). Tryb postępowania w takim przypadku określa art.500 RWKC.1 RWKC) 2.3 zd. tj. jeżeli pojedyncze pozwolenie jest przedłużane. organy te powinny potwierdzić datę przyjęcia/odebrania przedmiotowych informacji (dokumentów).500 ust. 242 . na terytoriach których procedura będzie realizowana (procedura konsultacyjna). żadne sprzeciwy/zastrzeżenia wobec projektu pozwolenia nie zostały zgłoszone albo zrezygnowano z wniesienia sprzeciwu po uprzednim postępowaniu wyjaśniającym i osiągnięciu porozumienia.70 ust.2 lit.501 ust. Obowiązek taki wynika z postanowień art.a RWKC) 3.

przywóz surowców. jeżeli towary zastaną wywiezione poza obszar celny Wspólnoty.a WKC.3 lit. Procedura uszlachetniania czynnego w zależności od zastosowanego systemu umożliwia zatem albo bezcłowy przywóz surowców (system zawieszeń) albo odzyskanie uprzednio zapłaconych od nich należności (system ceł zwrotnych).w ramach obu podstawowych systemów wprowadzono następujące szczególne sposoby realizowania procedury: ● wytwarzanie produktów kompensacyjnych z towarów ekwiwalentnych (nazywane także "obrotem ekwiwalentnym") .501 ust. z czym wiąże się pobór należności przywozowych oraz zastosowanie środków polityki handlowej.114-129 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.114 ust. biorąc pod uwagę różnorodność sytuacji praktycznych występujących w obrocie gospodarczym. Towary objęte procedurą w systemie ceł zwrotnych są najpierw dopuszczane do obrotu.4. że przywóz towarów na obszar celny Wspólnoty wymaga uiszczenia.00. pod szczegółowo uregulowanymi w prawie celnym warunkami.115 ust.00 Procedura uszlachetniania czynnego 1.1 lit. że powyżej wskazane podstawowe systemy realizowania procedury mogą okazać się niewystarczające.a-c RWKC). ale jednocześnie wypełniając nałożone. 243 .art. zwanego w przepisach celnych produktem kompensacyjnym. w postaci produktów kompensacyjnych . korzystając tym samym z przywilejów jakie ta procedura stwarza. aż do chwili gdy towary te zostaną powrotnie wywiezione poza obszar celny Wspólnoty. Zasady stosowania procedury uszlachetniania czynnego regulują przepisy: art. przez importera.a WKC. zwanego dalej "WKC" oraz art. a następnie. Jeżeli więc osoba spełnia określone prawem warunki może stosować procedurę uszlachetniania czynnego. należności przywozowych.114 ust. 17. A zatem w celu wspierania eksportu.1 lit. Z uwagi na fakt. są wywożone poza ten obszar.art. przez tę procedurę. uzasadnione. iż procedura ta jest wyjątkiem od zasady pobierania należności przywozowych od towaru przywożonego spoza Wspólnoty. Do tych sytuacji zalicza się np. Utrzymywanie w takim wypadku należności powodowałoby zmniejszenie zainteresowania ze strony wspólnotowych producentów działalnością eksportową z uwagi na brak konkurencyjności na rynkach zagranicznych. a tym samym zapobiec trudnościom jakie mogą wystąpić podczas jej przebiegu (z powodów często niezależnych od osoby korzystającej z procedury) . gdy pobieranie takich należności od sprowadzanych towarów nie jest. systemie zawieszeń i systemie ceł zwrotnych. Aby zatem uczynić tę procedurę jak najbardziej elastyczną. w postaci produktów kompensacyjnych . procedury z zastosowaniem Karnetu ATA lub CPD oraz szczególne przypadki stosowania procedury odprawy czasowej (art. które wprowadzane są na obszar celny Wspólnoty tylko na określony czas potrzebny do wytworzenia gotowego produktu. jak również nie stosuje się wobec nich środków polityki handlowej.art. 2. Te szczególne uprawnienia w obrocie towarowym z zagranicą nazwano procedurą uszlachetniania czynnego. a ponadto winna przyczyniać się do stworzenia korzystnych warunków dla wywozu lub powrotnego wywozu produktów kompensacyjnych oraz nie może naruszać w sposób istotny interesów wspólnotowych producentów. zwanego dalej "RWKC". jej stosowanie musi być poprzedzone udzieleniem przez organ celny pozwolenia. na wniosek osoby korzystającej z procedury. szczególne przypadki obrotu trójstronnego. Wobec towarów objętych procedurą w systemie zawieszeń nie pobiera się należności przywozowych. Wprowadzenie Na gruncie prawa celnego zasadą jest. obowiązki.1 lit. Sposoby korzystania z procedury Procedura uszlachetniania czynnego może być przeprowadzana w dwóch podstawowych systemach tj. W przepisach celnych przyjęto założenie.b WKC. w postaci tego produktu. spowodowanej wysokimi kosztami produkcji. Następnie należności te mogą zostać zwrócone lub umorzone. Istnieją jednak sytuacje.526-550 Rozporządzenia Wykonawczego. ze względów gospodarczych. umożliwiono wprowadzanie takich surowców na obszar celny Wspólnoty bez konieczności uiszczania należności przywozowych lub dopuszczając ich zwrot lub umorzenie.

537 RWKC. podczas ich pozostawania w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym . w ramach procedury uszlachetniania biernego . mającego siedzibę w kraju trzecim. Zgodnie z powyższym kontraktem polski producent będzie dokonywał przywozu towarów przeznaczonych do powyższej produkcji. System zawieszeń Towary przeznaczone do uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń nie są obciążane należnościami przywozowymi.art.● ● poprzedni wywóz . odpowiednich regulacji dotyczących zwolnienia od należności przywozowych towarów powracających . wywóz ze Wspólnoty produktów kompensacyjnych wytworzonych z towarów ekwiwalentnych przed przywozem towarów przeznaczonych do uszlachetniania . należy do osoby ubiegającej się o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego.1 lit. Z wyżej przedstawionych powodów procedurę uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń nazywa się procedurą zawieszającą.187 WKC. objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego. pozataryfowych środków dotyczących przywozu i wywozu towarów. które prowadzą działalność eksportową i mają zapewnione dla produktów kompensacyjnych.c WKC określone zostały procesy.123 WKC. jakie stosuje się przy dopuszczaniu do obrotu przywożonych towarów. zalicza się: obróbkę towarów (w tym składanie.tj.art.b RWKC. czasowy wywóz produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym w celu poddania ich uzupełniającym procesom uszlachetniania poza obszarem celnym Wspólnoty.art.1 lit.art.art. Należności przywozowe uiszcza się dopiero wtedy gdy wobec towarów (w postaci produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym) powstanie dług celny np. jak również nie stosuje się wobec nich środków polityki handlowej (art. Do procesów uszlachetniania zalicza się także wykorzystywanie towarów nie wchodzących w skład produktów kompensacyjnych ale umożliwiających lub ułatwiających ich uzyskanie. zwanych procesami uszlachetniania.115 ust. związana jest z założeniem. 2.106 ust.b WKC. które to przetworzenie jest przeprowadzane zgodnie z zaleceniami i w imieniu głównego zobowiązanego. przetwarzanie towarów oraz naprawę towarów (w tym odnawianie i regulację).173 lit. W związku z powyższymi zasadami na stosowanie systemu zawieszeń decydują się zazwyczaj te podmioty. ● ● ● Zasadą jest. Po dokonaniu procesu polegającego na obróbce i przetwarzaniu przywiezionych towarów gotowe meble będą odsyłane z powrotem do kontrahenta lub też. że wybór sposobu realizowania procedury spośród wymienionych powyżej trybów.114 ust. nawet jeżeli zostają one całkowicie lub częściowo zużyte w tym procesie. do wskazanego odbiorcy poza obszarem celnym Wspólnoty. Do procesów tych. Wtedy też zastosowanie będą miały środki polityki handlowej.c WKC.1.536 lit. na warunkach określonych dla tej procedury. że zamiarem osoby korzystającej z procedury jest powrotny wywóz głównych produktów kompensacyjnych . zarówno należności przywozowe jak i środki polityki handlowej są zawieszone. towary te zostaną dopuszczone do obrotu. takich jak środki dozoru i ochrony.art. rynki zbytu poza Wspólnotą. umowa) podmioty te nie muszą angażować środków finansowych w przywóz towarów potrzebnych do ich wytworzenia. ustanowionych przez przepisy wspólnotowe w ramach wspólnej polityki handlowej.2 lit.art. Poprzez zapewnienie możliwości powrotnego wywozu głównych produktów kompensacyjnych (kontrakt. w pomieszczeniach składu celnego . Istota zawieszenia poboru należności przy procedurze uszlachetniania czynnego w omawianym systemie. ograniczenia lub limity ilościowe oraz zakazy dotyczące przywozu lub wywozu towarów. że na czas pozostawania towarów na obszarze celnym Wspólnoty w celu poddania ich procesom uszlachetniania.b WKC. Przykład Polski producent mebli zawiera kontrakt z kontrahentem z kraju trzeciego na wytworzenie kompletów mebli tapicerowanych z materiałów i surowców powierzonych przez tego kontrahenta i według określonych przez niego wzorów. W art. poddanie towarów niewspólnotowych procesom uszlachetniania w ramach procedury uszlachetniania czynnego i zgodnie z jej warunkami. zgodnie z jego dyspozycją. Głównie dotyczy to wypadków tzw. którym mogą być poddane towary w związku z zastosowaniem procedury uszlachetniania czynnego. Oznacza to. montaż lub instalowanie ich w innych towarach). przetworzenia roboczego oznaczającego jakiekolwiek przetworzenie towarów przywożonych bezpośrednio lub pośrednio oddanych do dyspozycji posiadacza pozwolenia. a ponadto towar ten przeznaczony jest do powrotnego wywozu w postaci 244 . zastosowanie wobec produktów kompensacyjnych pierwotnie wywiezionych lub powrotnie wywiezionych w związku z procedurą uszlachetniania czynnego. Ponieważ polski producent nie jest właścicielem towaru sprowadzonego z zagranicy (towar został mu jedynie powierzony). zazwyczaj w zamian za pokrycie jedynie kosztów przetworzenia .1 pkt 7 RWKC) tj.

wykorzystują surowce (np. W przeciwnym wypadku. bakalie) zakupione w krajach trzecich. W takim wypadku. Wytwarzanie produktów kompensacyjnych z towarów ekwiwalentnych Jest to szczególny sposób korzystania z procedury. które wiążą się ze zwłoką w dostawie towarów przeznaczonych do uszlachetniania lub koniecznością wykonania krótkoterminowych zleceń. 2. jeżeli osoba ta wykaże. zostaną wywiezione poza ten obszar w postaci produktów kompensacyjnych. zakład wykorzystał do wytworzenia koncentratu odpowiednie składniki wspólnotowe.128 ust. System ceł zwrotnych opiera się na założeniu. przysługuje zwrot lub umorzenie należności przywozowych wymaganych wobec tych towarów. a jedynie przewidywać taką możliwość. jeżeli spełnione zostały wszystkie warunki korzystania z procedury. Planując opisaną powyżej działalność polski producent może ubiegać się o pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. Jeżeli jednak pewna ilość wyrobów zostanie sprzedana na rynku wspólnotowym zakłady nie będą występowały o zwrot należności przywozowych od surowców wykorzystanych w procesie. a wobec zobowiązań kontraktowych powinien pilnie dostarczyć poza obszar celny Wspólnoty określoną ilość produktów. Jeżeli zatem producent gotowych wyrobów nie będzie posiadał wystarczającej ilości towaru pochodzącego z importu. 245 .gotowe wyroby zostaną wywiezione poza obszar celny Wspólnoty zakłady będą mogły ubiegać się o zwrot należności przywozowych uprzednio zapłaconych w stosunku do towarów przywiezionych z krajów trzecich i wykorzystanych do produkcji.1 tiret drugie WKC. gdyż sytuacja tych towarów została już uprzednio uregulowana zgłoszeniem celnym o ich dopuszczeniu do obrotu.3. tj. że przywiezione towary dopuszczone do obrotu w ramach systemu ceł zwrotnych zostały wywiezione poza obszar celny Wspólnoty lub. że osoba korzystająca z procedury nie musi mieć konkretnego zamiaru wywozu głównych produktów kompensacyjnych. Zakłady zgłaszają te surowce do obrotu na obszarze celnym Wspólnoty w ramach procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych. Jeżeli po dokonaniu procesu polegającego na przetworzeniu . nie jest zainteresowany uiszczaniem należności przywozowych. może do ich wytworzenia wykorzystać towar wspólnotowy zwany ekwiwalentnym. Przykład Polskie zakłady przemysłu cukierniczego do wytworzenia wyrobów czekoladowych przeznaczonych dla odbiorców spoza obszaru celnego Wspólnoty. zanim właściwe składniki do produkcji zostały przywiezione. o ile spełnione zostaną określone warunki. gdy towar pozostanie na obszarze celnym UE (jako towar w stanie nie zmienionym lub w postaci produktu kompensacyjnego) można go zbyć na rynku wspólnotowym bez ponoszenia konsekwencji prawnych (decyzja o stwierdzeniu wypadku powstania długu celnego) i narażenia się na zarzut.2. Z uwagi na krótki termin wykonania zlecenia. który stał się następnie przedmiotem wywozu. W związku z zastosowaniem tej procedury producent nie będzie musiał angażować środków finansowych w przywóz towarów przeznaczonych do obróbki i przetworzenia. a jedynie świadczeniem usługi polegającej na wytworzeniu zamówionego produktu. System ceł zwrotnych System ten jest stosowany wobec towarów dopuszczonych do obrotu na obszarze celnym Wspólnoty. które po poddaniu ich jednemu lub większej liczbie procesów uszlachetniania. może użyć do produkcji towar wspólnotowy w miejsce towaru przywożonego w tym celu spoza UE. 2. W wypadku bowiem znalezienia nabywcy dla wytworzonego produktu i wywiezienia tego produktu poza obszar celny Wspólnoty można ubiegać się o zwrot należności lub ich umorzenie.gotowych mebli. W chwili przywozu składników spoza obszaru celnego Wspólnoty zakład posiadał już wytworzony koncentrat. Zakłady nie będą przy tym zobowiązane do przedkładania organom celnym zgłoszenia celnego w celu uregulowania sytuacji towarów przywiezionych z krajów trzecich. Zatem. Przykład Zakład przetwórstwa spożywczego wykonujący produkcję eksportową otrzymał zlecenie na wytworzenie w określonym terminie koncentratu zupy w proszku. iż działanie takie miało na celu odroczenie zapłaty należności. Do wytworzenia tego produktu zakład zamierzał sprowadzić spoza Wspólnoty odpowiednie składniki. Stąd właśnie wygodniejszą formą będzie uprzednie uiszczenie należności przywozowych. który poprzez swoją konstrukcję eliminuje te problemy producentów. Zwrot lub umorzenie należności przywozowych dokonywany jest na wniosek osoby korzystającej z procedury. że towarom tym nadano jedno z przeznaczeń celnych określonych w art.

jeżeli towary ekwiwalentne są tej samej jakości i mają te same cechy charakterystyczne. w razie występujących opóźnień w jego imporcie . Zagadnienie praktyczne Czy treść punktu 3 Załącznika nr 74 do RWKC należy rozumieć tylko w zakresie wyjaśnienia dotyczącego szczególnego przypadku skorzystania ze stosowania towarów ekwiwalentnych między surowym cukrem buraczanym oraz trzcinowym. Dopuszczenie. Czy i zgodnie z jakimi warunkami towary ekwiwalentne mogą być zastosowane w procesie uszlachetniania precyzuje pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego. wówczas organ celny może wyrazić zgodę na odstąpienie od powyższej zasady. oliwa z oliwek oraz mleko i przetwory mleczne. pszenica. Wytwarzanie produktów kompensacyjnych z towarów ekwiwalentnych może być stosowane. Opisane w tym rozdziale zasady dotyczące towarów ekwiwalentnych stosuje się także do uprzedniego wywozu (patrz dalej). uwarunkowania geograficzne związane z jego uprawą. a co za tym idzie dostępność). I tak. aby do procedury wykorzystać towary ekwiwalentne o wyższym stopniu przetworzenia powinna być wyrażona przez organ celny w pozwoleniu. w którym proces ten zostanie dokonany na jego rzecz. w tym ten sam 8-cyfrowy kod CN. co towary przywożone do uszlachetniania.4. że surowy cukier buraczany może być wykorzystywany w miejsce surowego cukru trzcinowego. pod warunkiem. czy też szczególny zapis punktu 3 ogranicza stosowanie ekwiwalencji dla innych rodzajów cukrów (innych niż surowy buraczany i trzcinowy)? Regulacje zawarte w Załączniku nr 74 do RWKC są przepisami szczególnymi dotyczącymi towarów ekwiwalentnych.Taki sposób korzystania z procedury pozwolił na skrócenie czasu realizacji zamówienia poprzez efektywne wykorzystanie czasu potrzebnego na przywóz surowca. żywe zwierzęta i mięso.poprzez zastąpienie go towarem wspólnotowym. Jest to szczególny sposób korzystania z procedury. Przepisy szczególne dotyczące towarów ekwiwalentnych zawarte zostały w załączniku 74 do RWKC. 246 . jeżeli służy do wytworzenia cukru białego o kodzie CN 1701 99 10. z których każdy może być wykorzystany do wytworzenia ww. Wymóg ten ma na celu wyeliminowanie ewentualnych nadużyć wynikających z wykorzystania różnic jakościowych między towarami przywożonymi a ekwiwalentnymi. uprzedni wywóz. jeżeli towary ekwiwalentne są tej samej jakości i mają takie same cechy charakterystyczne. 2. W załączniku tym określono zasady stosowania "obrotu ekwiwalentnego" wobec takich towarów jak: ryż. Korzyści wynikające ze stosowania tego trybu są podobne jak w zwykłym "obrocie ekwiwalentnym". że towary te różnią się kodem uznane zostało. produktu kompensacyjnego. w przypadku gdy w wyniku zastosowanego procesu uszlachetniania otrzymywany jest produkt kompensacyjny w postaci cukru białego określonego kodem CN 1701 99 10. aby gotowy produkt wytworzony z towarów ekwiwalentnych opuścił wspólnotowy obszar celny przed przywozem towarów przeznaczonych do wykorzystania w procesie. co towary przywożone do uszlachetnienia. Wytwarzanie produktów kompensacyjnych z towarów ekwiwalentnych może być stosowane zarówno w systemie zawieszeń. który poprzez swoją konstrukcję eliminuje te problemy producentów. Zgoda. Jeżeli jednak z uzasadnionych powodów producent nie może zdobyć na rynku Wspólnoty towaru odpowiadającego towarowi przywożonemu. zabezpiecza dodatkowo interesy wspólnotowego producenta przed stratami jakie mogłyby powstać z powodu przedłużającej się zwłoki w dostawie. polegający na wywozie poza obszar celny Wspólnoty produktów kompensacyjnych wytworzonych z towarów ekwiwalentnych przed przywozem towarów przeznaczonych do uszlachetniania. kukurydza. że zasadnicza część procesu uszlachetniania przeprowadzana będzie w przedsiębiorstwie posiadacza pozwolenia lub w przedsiębiorstwie. które wiążą się ze zwłoką w dostawie towarów przeznaczonych do uszlachetniania lub koniecznością wykonania krótkoterminowych zleceń. W czasie przeznaczonym na import surowca trwała już bowiem produkcja wyrobu. Pomimo. wytwarzanie produktów kompensacyjnych z towarów ekwiwalentnych może być stosowane. W punkcie 3 tego załącznika określone zostały zasady dotyczące obrotu ekwiwalentnego w odniesieniu do cukru. zgodnie z zasadami ogólnymi.np. Zgodnie natomiast z zasadami zawartymi w punkcie 3 Załącznika nr 74 możliwe jest odstąpienie od powyższej zasady ogólnej i zastosowanie obrotu ekwiwalentnego pomiędzy surowym cukrem trzcinowym określonym kodem CN 1701 11 90 oraz surowym cukrem buraczanym określonym kodem CN 1701 12 90. którego zastosowanie jest dozwolone pod warunkiem otrzymania produktów kompensacyjnych w postaci cukru białego. cukier. Polegają więc na zapewnieniu producentowi ciągłości dostaw surowca . jak i w systemie ceł zwrotnych. Powyższy wyjątek uwzględnia więc specyfikę obu towarów (np. Uprzedni wywóz Inną formą wyżej opisanego trybu jest tzw. ale tylko poprzez dopuszczenie do procedury towaru ekwiwalentnego o wyższym stopniu przetworzenia.

uzależnia poziom jego importu od tego.5 WKC). tyle surowców sprowadzi z krajów trzecich. część wykonywanych w ramach procesu uszlachetniania czynności zakłady zlecają firmom poza obszarem celnym Wspólnoty. że w terminie przywiezie towary w celu uszlachetniania (art.dokonać czasowego wywozu produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie nie zmienionym. co towary przywożone do uszlachetniania. że mamy tu do czynienia z "odwróconym systemem zawieszeń". Po zakończeniu takich procesów i powrotnym przywozie produktów kompensacyjnych. iż można . Inaczej mówiąc w zależności od tego ile i jakie produkty wytworzone z towarów ekwiwalentnych wywiezie producent poza obszar celny Wspólnoty. Możliwość poddawania produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie nie zmienionym uzupełniającym procesom uszlachetniania za granicą.115 ust. Jest to wyjątek od zasady. Oczywiście zwrot cła będzie możliwy także wtedy gdy po poddaniu towaru uzupełniającym procesom uszlachetniania powróci on na polski obszar celny. iż w procedurze tej można czasowo wywozić wyłącznie towary wspólnotowe. W okresach nasilonych (sezonowo) zamówień na produkowane wyroby.5. w systemie zawieszeń oraz systemie ceł zwrotnych. znajdzie nabywcę we Wspólnocie gdzie przeprowadzane były uzupełniające procesy uszlachetniania. ale tylko poprzez dopuszczenie do procedury towaru ekwiwalentnego o wyższym stopniu przetworzenia. Ponieważ przywóz towarów z krajów trzecich odbywa się po wywozie produktu kompensacyjnego. Przywóz towaru odbywa się przy wykorzystaniu procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych. jakie daje powyższy sposób korzystania z procedury. zakłady nie mogą wystąpić o zwrot zapłaconych należności przywozowych. jak to ma miejsce. będą one ponownie objęte procedurą uszlachetniania czynnego. Uzupełniające procesy uszlachetniania Kolejnym wariantem stosowania procedury uszlachetniania czynnego jest możliwość wykonania poszczególnych procesów uszlachetniania poza obszarem celnym Wspólnoty. zabezpieczenie należności przywozowych. gdyby nie był wywożony w ramach procedury uszlachetniania czynnego. ile i jakie produkty sprzeda poza Wspólnotę. występuje w obu podstawowych systemach uszlachetniania czynnego tj. Wymóg ten ma na celu wyeliminowanie ewentualnych nadużyć wynikających z wykorzystania różnic jakościowych między towarami przywożonymi a ekwiwalentnymi. ● ● 2. Przykład Zakłady odzieżowe prowadzą produkcję polegającą na szyciu konfekcji z importowanej dzianiny. W wypadku uzasadnionych trudności z uzyskaniem na rynku wspólnotowym towaru odpowiadającego towarowi przywożonemu organ celny może wyrazić zgodę na odstąpienie od powyższej zasady. Oznacza to. 247 . muszą być spełnione następujące warunki: ● towary ekwiwalentne muszą być tej samej jakości i mieć te same cechy charakterystyczne. Można więc powiedzieć. uzupełniającym procesom uszlachetniania. jeżeli produkt kompensacyjny wytworzony z towaru ekwiwalentnego w ramach uprzedniego wywozu podlegałby należnościom wywozowym. posiadacz pozwolenia powinien złożyć zabezpieczenie w celu pokrycia tych należności w razie nie przywiezienia w terminie towarów przeznaczonych do uszlachetniania. poza wspólnotowy obszar celny. mając założenie. Korzystanie z powyższego trybu wymaga uzyskania pozwolenia wydanego zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących uszlachetniania biernego.Tryb ten stosowany jest także w sytuacjach gdy producent nie chcąc tworzyć zapasów przywożonego surowca. Pomimo.w ramach procedury uszlachetniania czynnego . iż towar objęty uprzednio procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych opuszcza wspólnotowy obszar celny. Aby skorzystać z uprawnień. w klasycznym systemie zawieszeń mija się z celem. a następnie w ramach zakończenia procedury uszlachetniania czynnego zostanie przez zakłady wywieziony do odbiorcy. organ celny wyznacza termin na przywóz towarów przeznaczonych do uszlachetniania. to ze względu na czasowy charakter wywozu tego towaru. gdyż osoba korzystająca z procedury nie uiszcza ich przy wywozie produktów kompensacyjnych. gdzie zostaną poddane tzw. Zabezpieczeniu natomiast muszą podlegać ewentualne należności wywozowe. który to termin biegnie od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego do wywozu produktów kompensacyjnych uzyskanych z towarów ekwiwalentnych. gdy czasowo wywieziony towar nie zostanie powrotnie przywieziony np. Zwrot taki będzie możliwy dopiero wtedy. stosując procedurę uszlachetniania biernego zgodnie z jej warunkami.

Taki tryb pozwala na wykorzystanie pomieszczeń składu celnego w innym celu niż tylko składowanie towarów. Zgodnie z przepisem § 2 pkt 5 tego rozporządzenia.U. zwrotu reklamacyjnego. że wniosek powinien być sporządzony na piśmie według wzoru stanowiącego załącznik 67 do RWKC.622). zgodnie z warunkami tej procedury.1 Pełna forma wniosku Zasadą jest.mamy do czynienia ze zgłoszeniem celnym sporządzonym na piśmie lub za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych w zwykłej procedurze . wydawane jest wyłącznie: . które przed wyprowadzeniem poza obszar celny Wspólnoty były towarami wspólnotowymi i w terminie 3 lat od dnia ich wyprowadzenia są powrotnie wprowadzane i dopuszczane do obrotu na tym obszarze. (art. Towary powracające zwalnia się od należności przywozowych na wniosek osoby zainteresowanej. Produkty kompensacyjne korzystające ze zwolnienia od należności przywozowych jako towary powracające Towary powracające są to towary wspólnotowe. gdzie będzie dokonywany proces uszlachetniania.zm.Nr 94.3 RWKC). Tryb taki może być stosowany pod następującymi warunkami: .2 Skrócona forma wniosku Wniosek o pozwolenie może być także sporządzony za pomocą zgłoszenia celnego w formie pisemnej lub elektronicznej (art. 3.U.1.71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Wzór ten składa się z formularza podstawowego i ewentualnie formularza kontynuacyjnego. w sytuacjach tzw.1 RWKC).Nr 68. poz.w przypadkach. w którym mogą być prowadzone lub przechowywane księgi handlowe.1. dotyczącej wszystkich towarów objętych procedurą składu celnego (art. Zasady określania właściwości miejscowej do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. poz.2. 3.o ile nie ogranicza to możliwości sprawowania dozoru celnego W wypadku opisanym powyżej towary nie są objęte procedurą składu celnego. Kwota należności przywozowych podlegająca zwolnieniu określana jest zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie w ramach procedury uszlachetniania czynnego.6. gdy zgodnie z art. 248 .Prawo celne (Dz.911 z późn.w gospodarczo uzasadnionych wypadkach . Zwolnienie to jest udzielane.7. Wniosek o udzielenie pozwolenia 3.). gdy towary są powrotnie przywożone w tym samym stanie.497 ust. 3. wniosek o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego składa się według miejsca.539 RWKC warunki ekonomiczne uważa się za spełnione.497 ust. zostały ujęte w ewidencji towarowej. Rozporządzenie to stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. lub miejsca.1.106 ust. które opuściły obszar celny Wspólnoty w związku z procedurą uszlachetniania czynnego. Udzielenie pozwolenia Korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego uzależnione jest od uzyskania pozwolenia właściwego organu celnego. Przepisy dotyczące powyższego trybu postępowania mogą być stosowane także do produktów kompensacyjnych. .3 WKC). a więc kiedy zagraniczny odbiorca produktów zwraca je jako wadliwe producentowi z UE. z wyjątkiem wniosków o stosowanie procedury uszlachetniania czynnego z wykorzystaniem towarów ekwiwalentnych. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. 2. Przeprowadzanie procesu uszlachetniania czynnego w pomieszczeniach składu celnego Towary będące przedmiotem procedury uszlachetniania czynnego mogą być poddane procesom uszlachetniania w pomieszczeniach składu celnego. aby towary poddawane w pomieszczeniach składu celnego procesom uszlachetniania. np. w jakim były wywiezione. pomimo to organ celny może zażądać. Pozwolenie organu celnego na przeprowadzenie procesu uszlachetniania w pomieszczeniach składu celnego. Zwolnienie od tych należności przysługuje bez względu na to czy produkty kompensacyjne powstały w ramach systemu ceł zwrotnych czy systemu zawieszeń.

Jeden egzemplarz dodatkowego dokumentu jest zwracany wnioskodawcy. Ocena ta odbywa się przykładowo m. o którym mowa w art. na podstawie następujących kryteriów: 249 . 2) warunki ekonomiczne powinny być uznane za spełnione. o ile zostaną spełnione warunki korzystania z procedury. Udzielenie pojedynczego pozwolenia wymaga uprzedniej zgody zainteresowanych władz celnych. pozwolenia.2 RWKC). O udzielenie pozwolenia może ubiegać się osoba. Warunki podmiotowe Pozwolenie wydawane jest jedynie osobom mającym siedzibę we Wspólnocie art.art.500 . zgodnie z art. Sprawdzenie. procedura uszlachetniania czynnego powinna przebiegać wyłącznie w Polsce. Pozwolenie może otrzymać wyłącznie osoba. Pozwolenie udzielane jest poprzez przyjęcie zgłoszenia celnego wraz z dodatkowym dokumentem. która dokonuje procesu uszlachetniania lub organizuje ten proces (art.3 RWKC składa się do wybranego przez wnioskodawcę organu celnego.Wniosek.1.1. zastosowanie skróconego trybu udzielania pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego ograniczone jest następującymi warunkami: 1) zgłoszenie celne powinno być sporządzone na piśmie lub za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych w zwykłej procedurze. 3) wniosek nie dotyczy stosowania procedury uszlachetniania czynnego z wykorzystaniem towarów ekwiwalentnych. Podsumowując. 4.U. Jako urząd kontrolny określa się urząd celny. drugi natomiast pozostaje w urzędzie objęcia.Nr 283. organ celny może zezwolić aby wniosek taki miał formę zwykłego podania na piśmie (art.3 Wniosek o pojedyncze pozwolenie Wniosek może dotyczyć udzielenia pojedynczego pozwolenia. 3. Osobom mającym miejsce zamieszkania poza Wspólnotą pozwolenie wydawane jest wyłącznie w wypadku dokonania przywozu nie mającego charakteru handlowego . o którym mowa w art. to urząd zakończenia przesyła niezwłocznie do urzędu kontrolnego kserokopię zgłoszenia celnego o nadaniu towarom objętym uprzednio procedurą (w trybie skróconym) nowego przeznaczenia celnego. czy spełniona została powyższa przesłanka sprowadza się do oceny wiarygodności podmiotu występującego o pozwolenie.501 RWKC. która udziela wszelkich gwarancji niezbędnych do prawidłowego przebiegu procedury (art. na obszarze właściwości którego będą prowadzone lub przechowywane księgi handlowe wnioskodawcy.499 RWKC (tzw. w którym będą prowadzone lub przechowywane księgi handlowe wnioskodawcy (art.539 Rozporządzenia Wykonawczego. Warunki udzielenia pozwolenia 4. tj.500 ust. 3.497 ust.1. które zostały objęte procedurą na podstawie przedmiotowego zgłoszenia celnego.in. w sprawie formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. dodatkowy dokument). 4) nie chodzi o wniosek o udzielenie pojedynczego pozwolenia tzn.117 (a) zdanie drugie WKC. wówczas zobowiązany jest przesłać kserokopię tego dokumentu do urzędu kontrolnego. który udzielił pozwolenia.117 (a) zdanie pierwsze) WKC.2824).4 Wniosek o przedłużenie lub zmianę pozwolenia Jeżeli wniosek dotyczy przedłużenia lub zmiany pozwolenia.497 ust. Jeżeli urząd objęcia nie jest jednocześnie urzędem kontrolnym. Jeżeli zastosowanie ma tryb określony w art.86 pierwszy myślnik WKC). Tryb postępowania w takim przypadku określa art. Rozstrzygnięcie organu celnego zawarte jest w ostatnim polu dodatkowego dokumentu. Wydane pozwolenie ma zastosowanie tylko do tej ilości towarów. na podstawie którego procedura może być realizowana na terytoriach kilku państw członkowskich Wzór takiego wniosku stanowi załącznik 67 do RWKC. mającego uprawnienie do obejmowania towarów procedurą uszlachetniania czynnego.497 ust. Wniosek o udzielenie pojedynczego pozwolenia składa się do organu celnego właściwego ze względu na miejsce dokonywania procesów uszlachetniania oraz właściwego ze względu na miejsce. poz. Wzór tego dokumentu zawarty jest w Załączniku Nr 26 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r.2 zd. Jeżeli zakończenie procedury następuje w urzędzie celnym innym niż ten.3 RWKC wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia celnego dwa egzemplarze dokumentu.2 RWKC).116 WKC).

zakresu prowadzonej działalności itp. lub c) zgodnie z art. gdy wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy towarów przywożonych.umowy o przetworzenie robocze (tzn. rzetelnego prowadzenia ksiąg handlowych . którego udzielenie podlegało sprawdzeniu warunków ekonomicznych.117 (b) WKC). 4. w stosunku do oczekiwanych skutków gospodarczych związanych z korzystaniem przez osobę z procedury. . gdy organy celne mogą zapewnić właściwy dozór i kontrolę procedury bez konieczności stosowania przez administrację środków (nakładów) niewspółmiernych w stosunku do istniejącej potrzeby gospodarczej (art. W wypadku towarów określonych w powyższym załączniku.539 ust. Warunki ekonomiczne Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego nie jest udzielane jeżeli procedura nie przyczynia się do stworzenia korzystnych warunków dla wywozu lub powrotnego wywozu produktów kompensacyjnych oraz jeżeli udzielenie pozwolenia ma ujemny wpływ na zasadnicze interesy producentów ze Wspólnoty (warunki ekonomiczne) (art. nie są zbyt wysokie. powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego.zabiegów zwyczajowych. Sprawdzanie to odbywa się przy uwzględnieniu określonych kryteriów. Kolejna przesłanka to możliwość zapewnienia tożsamości towarów przywożonych. której dotyczy wniosek. o których mowa w 250 . .86 myślnik 2 WKC). jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. Warunki związane z kontrolą celną Pozwolenie jest udzielanie jedynie wtedy. o których mowa w załączniku 73 do RWKC. warunki uważa się jednak za spełnione. Stwierdzenie. 4. zgodnego z regułami określonymi w przepisach prawa celnego .braku ciężkich. oznaczonego kodami CN 1902 11 00 oraz 1902 19. lub b) połączona wartość towarów na wnioskodawcę i na rok kalendarzowy dla ośmiocyfrowego kodu CN nie przekracza 150 000 EUR. Sprawdzenie czy zostały spełnione warunki ekonomiczne polega na ocenie ekonomicznej nieopłacalności zastosowania zasobów wspólnotowych. Przepisy wspólnotowego prawa celnego nie zawierają jednolitych..przetworzenia produktów kompensacyjnych już otrzymanych poprzez przetworzenie na mocy poprzedniego pozwolenia. Muszą one zatem dokonać rzetelnej oceny zakresu przewidywanych obowiązków jakie powstaną w związku z koniecznością przeprowadzania kontroli procedury.b RWKC). . lecz na organach celnych. zazwyczaj w zamian za pokrycie jedynie kosztów przetworzenia . czy spełniona została powyższa przesłanka spoczywa nie na wnioskodawcy.c WKC). mającego siedzibę w kraju trzecim.3. skatalogowanych zasad określania wiarygodności podmiotu dla procedury uszlachetniania czynnego. Są one określone w załączniku 70 do RWKC.11 rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 sprawa dotyczy towarów przywożonych.przetworzenia pszenicy durum.terminowego rozliczania procedury.naprawy. jakiekolwiek przetworzenie towarów przywożonych bezpośrednio lub pośrednio oddanych do dyspozycji posiadacza pozwolenia. które to przetworzenie jest przeprowadzane zgodnie z zaleceniami w imieniu głównego zobowiązanego.czynności obejmujących towary o charakterze niehandlowym.531 RWKC. Postępowanie w tym zakresie zależy od okoliczności danej sprawy. Należą do nich: . oznaczonej kodem CN 1001 10 00 w celu produkcji makaronu. których przywóz jest planowany Warunki ekonomiczne uważa się za spełnione z wyjątkiem sytuacji.2. . W tym kontekście zobowiązane są także do oceny czy nakłady finansowe.należytego. o których mowa w art. czy towary będące przedmiotem procedury weszły w skład produktów uzyskanych w jej toku (art.2 RWKC oraz jeżeli: a) wniosek dotyczy: . które będzie musiała ponieść w związku z tym administracja. .niedostępność towarów wyprodukowanych we Wspólnocie mających tę samą jakość i charakterystykę techniczną co towary przewidziane do przywozu dla celów planowanych procesów uszlachetniania .526 lit.różnice w cenie pomiędzy towarami wyprodukowanymi we Wspólnocie a towarami. w szczególności sposobu realizowania procedury. planowanego jej przebiegu.117 lit.art. a także stwierdzenia przez organ celny.

telefonicznie.505 lit.1 RWKC (tryb pisemny) . o którym mowa w art. sposób wykazywać czy też udowadniać.art. ale termin jego ważności już upłynął.3 RWKC. Zagadnienie praktyczne We wniosku o wydanie pozwolenia strona wskazuje spełnienie warunków ekonomicznych przy pomocy kodów 01 i 30.dla wniosku.dla wniosku. wniosku o wydanie pozwolenia wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia przez organ celny. niż samo wskazanie tych kodów. o którym mowa w art. ale organ celny ma 30 dni na jego rozpatrzenie. zanim wydane zostało pozwolenie na ich przywóz z zastosowaniem tej procedury. bez zachowania wymogu wydania pozwolenia.508 ust. to na podstawie art. Udzielone w takim przypadku pozwolenie z mocą wsteczną zaczyna obowiązywać od daty wygaśnięcia pierwotnego pozwolenia.2 RWKC) art.508 RWKC. w ramach ograniczeń ilościowych określonych na podstawie bilansu podaży.505 lit.497 ust. organ celny wydaje pozwolenie we właściwej formie i w polu 6a wzoru pozwolenia. Przykład: Przedsiębiorstwo posiada już pozwolenie na korzystanie z procedury.według wzoru stanowiącego załącznik 67 do RWKC .1 RWKC. Jeżeli przywożone towary i stosowane wobec nich operacje były tego samego rodzaju co towary i sposób ich wykorzystania określony w pozwoleniu.497 ust.c RWKC.497 ust. 6. Czy w takim wypadku mamy obowiązek badać spełnienie warunków ekonomicznych np.539 ust. spełnienie warunków ekonomicznych.1 RWKC. organ celny może zezwolić.a RWKC . 1) Stosownie do postanowień art. Wniosek musi jednak dotyczyć takich samych towarów i operacji. funkcjonariusz celny rozpatrujący wniosek o wydanie pozwolenia może powiadomić ustnie.sekcji A załącznika 73 i wnioskodawca przedstawi dokument wystawiony przez właściwy organ zezwalający na objęcie tych towarów procedurą.art. Przykładowo można wskazać trzy sytuacje.b RWKC .508 ust. Przedsiębiorstwo po upływie tego terminu nadal jednak przywoziło i zgłaszało towary do tej procedury.505 lit. Ponieważ do zgłoszeń celnych nie było załączane pozwolenie. 5.2 RWKC można zwrócić się z wnioskiem o przedłużenie terminu ważności tego pozwolenia.poprzez każdy stosowny akt . 2) Jeżeli pozwolenie zostało wydane.505 RWKC pozwolenie jest udzielane przez właściwy organ celny: .poprzez przyjęcie zgłoszenia celnego . Podobne rozwiązania prawne funkcjonowały również przed akcesją na podstawie rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych. że towar może być objęty procedurą do której jest zgłaszany. W celu potwierdzenia. że strona posiadała aktualne pozwolenie. Pozwolenie z mocą wsteczną Instytucja "wstecznego pozwolenia" pozwala na znaczne odformalizowanie procedury uzyskiwania pozwolenia. jako początek biegu terminu ważności pozwolenia.1 RWKC uznaje się za spełnione. to organ celny przyjmował takie zgłoszenia uznając. ale pozwolenie nie zostało jeszcze wydane. faxem lub pocztą elektroniczną jednostkę. Pozwolenie takie zaczyna obowiązywać najwcześniej od daty złożenia wniosku.539 ust. zgodnie z art. poprzez przyjęcie oświadczenia? Wskazanie we wniosku o wydanie pozwolenia. Tym samym wnioskodawca nie musi w inny. które jednocześnie wprowadzało w takim przypadku obowiązek dołączenia do zgłoszenia celnego o objęcie towaru procedurą. określonego w Załączniku nr 67 do RWKC. Wynika to z postanowień art. ale termin jego ważności już upłynął. Towary przywożone nie są wymienione w załączniku 73. kodów 01 i 30 w stosunku do towarów nie wymienionych w załączniku 73 do RWKC oznacza. wpisuje datę faktycznego objęcia towaru procedurą albo datę złożenia wniosku. iż warunki ekonomiczne uważane są z mocy prawa za spełnione. Przykład: Towary zostały przywiezione na obszar celny Wspólnoty.w przypadku wniosku o przedłużenie lub zmianę pozwolenia (art. Wprawdzie wniosek o wydanie pozwolenia został złożony przed przywozem albo najpóźniej w dniu przywozu. Forma pozwolenia na stosowanie procedury Zgodnie z postanowieniami art. tak więc warunki ekonomiczne na mocy art. że wniosek ten wpłynął do urzędu i że będzie pozytywnie rozpatrzony. Następnie.3 RWKC . po zakończeniu postępowania. aby towary zostały objęte procedurą uszlachetniania czynnego. w których może znaleźć zastosowanie instytucja pozwolenia z mocą wsteczną przewidziana w art. W takim przypadku organ celny rozpatrujący wniosek o wydanie pozwolenia wyraża zgodę na objęcie towarów wnioskowaną procedurą. w której złożone zostało zgłoszenie celne. którego termin 251 .220 ust.

3 RWKC powinien być stosowany w wyjątkowych sytuacjach z uwzględnieniem okresów ważności pozwolenia określonych w art. unieważnienie zgłoszenia celnego. Zgłoszenie takie powinno nastąpić w jednym z urzędów objęcia. W przypadku pozwolenia. W ramach poszczególnych procedur zawieszających mogą zostać ustanowione odrębne przepisy dotyczące składania zabezpieczenia. że przykłady zastosowania wstecznego pozwolenia zawarte są także w Wytycznych Komisji dotyczących Tytułu III "Gospodarcze procedury celne" RWKC. Przepis art. b) okres ważności. czy w konkretnym wypadku istnieje ryzyko powstania długu celnego w związku z procedurą.508 ust. w tym procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. komponenty z kraju trzeciego zostały dopuszczone do obrotu we Wspólnocie w celu ich dalszego przetwarzania.b RWKC urząd objęcia przesyła do urzędu kontrolnego kopię JDA SAD stanowiącą potwierdzenie objęcia towaru procedurą uszlachetniania czynnego. W związku z niemożnością znalezienia nabywcy w państwach członkowskich. 3) Zgodnie z art.237 WKC.3 RWKC. Objęcie procedurą Rozpoczęcie realizowania procedury uszlachetniania czynnego następuje z chwilą dokonania zgłoszenia celnego o objęcie towarów tą procedurą. Przepis powyższy wyraża ogólną zasadę. uwzględniając m.na wniosek osoby zainteresowanej .1c RWKC. należy pamiętać. art. towary mogą zostać zidentyfikowane dla okresu o którym mowa. to organ celny może przedłużyć termin ważności pozwolenia. 7. że istnieje udowodniona potrzeba gospodarcza oraz że: a) wniosek nie odnosi się do próby oszustwa lub oczywistego zaniedbania.507 RWKC nie zostanie przekroczony. Dodatkowo należy wskazać. 8.88 WKC przewiduje. gdzie stosowne.. co w rezultacie skutkuje zwolnieniem towaru z należności celnych przywozowych.507 RWKC. a takie księgi pozwalają na kontrolę procedury. na podstawie pozwolenia z mocą wsteczną podmiot gospodarczy może objąć towary procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. a następnie sprzedaży na rynku krajowym. która zobowiązała się do zakupu przetworzonych produktów. Jednakże po przetworzeniu. Jeżeli na podstawie pierwotnego zgłoszenia zostały uiszczone należności celne. że wszelkie wymagania procedury mogą zostać uznane za wypełnione oraz. posiadacz pozwolenia decyduje się na wywiezienie produktu kompensacyjnego do kraju trzeciego.251 ust. Do urzędu kontrolnego przekazywana jest także kopia dokumentu. Na podstawie wstecznego pozwolenia pierwotne zgłoszenie celne jest na wniosek osoby zainteresowanej unieważniane na podstawie art. tzn. pomimo ogólnej regulacji dotyczącej możliwości wydawania pozwoleń z terminem ważności do jednego roku wstecz.505 lit. oraz d) dokonane mogą zostać wszelkie formalności konieczne do uregulowania sytuacji towarów. że zbankrutowała firma. o którym mowa w art. na podstawie art. że istnieje możliwość (a nie obowiązek) żądania zabezpieczenia w związku z korzystaniem z procedury zawieszającej. c) księgi rachunkowe wnioskodawcy potwierdzają. Osoba zainteresowana składa wniosek o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń z terminem ważności tego pozwolenia od dnia 1 czerwca 2004 r. w lipcu 2004 r. który zostałby ustanowiony na mocy art. w szczególnych okolicznościach moc wsteczna pozwolenia może obejmować okres jednego roku przed datą złożenia wniosku pod warunkiem. o ile jest wymagany. Posiadacz pozwolenia na korzystanie z gospodarczej procedury celnej składa nowe zgłoszenie celne w celu objęcia towarów procedurą. w razie potrzeby. określonych w pozwoleniu. okoliczność. W tym przypadku.499 RWKC. okazało się. 252 . Przykład: 1 czerwca 2004 r. Zabezpieczenie kwoty długu celnego W przypadku zabezpieczenia składanego w związku z korzystaniem z procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. że np. włączając. że organy celne mogą uzależnić objęcie towarów tą procedurą od złożenia zabezpieczenia w celu zapewnienia pokrycia kwoty długu celnego mogącego powstać w stosunku do tych towarów. O tym czy zabezpieczenie powinno być złożone i jaka winna być jego wysokość decyduje organ celny. wówczas . o którym mowa w art.in. dla produktów mlecznych pozwolenie może być wydane na okres nieprzekraczający 3 miesięcy.508 ust.należności te są zwracane.ekspirował i jeżeli firma złoży wniosek o wydanie pozwolenia z mocą wsteczną. A zatem moc wsteczna pozwolenia nie może wykraczać poza ten okres. obejmując tym przedłużeniem okres od daty wygaśnięcia terminu ważności pozwolenia do daty wskazanej przez wnioskodawcę.

w celu poddania towaru końcowym procesom uszlachetniania.515 zdanie 1 RWKC). W przypadku systemu zawieszeń jest to art.) może zostać dozwolone na wniosek. może być przeprowadzony na podstawie zgłoszenia celnego o objęcie procedurą. Warunkiem koniecznym do stosowania takiego sposobu przemieszczania jest. b) Przemieszczanie pomiędzy różnymi miejscami określonymi w jednym pozwoleniu Transfer towarów pomiędzy różnymi miejscami określonymi w jednym pozwoleniu (np. w ramach procedury zawieszającej. czy i pod jakimi warunkami. a towary lub produkty kompensacyjne powinny zostać wpisane do rejestru.pomieszczenia posiadacza Transfer z urzędu objęcia do pomieszczeń posiadacza pozwolenia albo operatora. którym zostało nadane przeznaczenie powrotnego wywozu. 9. w których organ celny pobiera zabezpieczenie (Dz. Przypadki. Przekazujący towar posiadacz pozwolenia powinien upewnić się. faktycznie opuszczą obszar celny Wspólnoty. wymagane jest złożenie zabezpieczenia. pomiędzy różnymi miejscami albo do pomieszczeń innego posiadacza. W przypadku powrotnego wywozu procedura dopiero wtedy jest zakończona. O ile organ celny nie uzna tego za zbędne (art. W tym przypadku zgłoszenie celne uzupełniające nie jest wymagane.transfer do urzędu wyprowadzenia. o której mowa w art. a) Przemieszczanie: urząd objęcia . przy transferze towarów o podwyższonym ryzyku.115 ust.829) zarządzono. wymagane. d) Przemieszczanie od jednego posiadacza pozwolenia do drugiego (art. w przypadku tego sposobu przemieszczania.w ramach powrotnego wywozu . objęcia procedurą składu celnego itp. kiedy towary. względnie do pierwszego miejsca uszlachetniania. na warunkach odpowiadających warunkom przewidzianym dla 253 . aby osoba przyjmująca towar była także posiadaczem pozwolenia na stosowanie drugiej procedury gospodarczej i jednocześnie posiadaczem pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.Obok przepisu art. bez zakończenia tej procedury. stosownie do postanowień art.Nr 87.c WKC. o ile ruch towarów będzie uprzednio zawarty w ewidencji prowadzonej przez posiadacza pozwolenia. iż w przypadku procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń zabezpieczenie pobiera się w sytuacji. jeżeli przemieszczane towary przywożone lub produkty kompensacyjne zostały uprzednio objęte procedurą za pomocą pisemnego zgłoszenia celnego. przemieszczanie do pomieszczeń podwykonawcy) może się odbywać bez szczególnych formalności.266 RWKC. które należy spełnić.5 WKC (procedura uszlachetniania czynnego uprzedni wywóz). czy osoba przyjmująca posiada w tym zakresie odpowiednie pozwolenie. różnymi miejscami składowania lub uszlachetniania. jest możliwy w ramach procedury. w sprawie przypadków. Prowadzenie oddzielnej ewidencji nie jest. zostały uregulowane w Załączniku nr 68 do RWKC. w których organ celny wymaga złożenia zabezpieczenia w związku z korzystaniem z procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń określone zostały także w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo celne. przemieszczanie towarów podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji.514 RWKC.U. Przewóz towarów (transfer) W pozwoleniu może zostać określone.76 lit. Gdy tylko towary lub produkty kompensacyjne zostaną dostarczone do pomieszczeń drugiego posiadacza. poz.513 do 514 RWKC) Przemieszczanie towarów od jednego posiadacza pozwolenia na stosowanie gospodarczej procedury celnej do drugiego (np. organy celne powinny zostać o tym fakcie powiadomione. Formalności celne. gdy korzystającym z procedury jest osoba posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę poza obszarem celnym Wspólnoty Europejskiej lub gdy uszlachetnianie dotyczy towarów "wrażliwych" określonych w załączniku 44c do RWKC. Dowód wyprowadzenia towaru powinien być dostarczony przy rozliczeniu procedury. towary przywożone lub produkty kompensacyjne mogą być przewożone. e) Zabezpieczenie Zgodnie z art. w szczególności w zakresie stosowania dokumentów transportowych. Urząd kontrolny musi posiadać w każdym czasie udokumentowane informacje.88 WKC (mającego charakter ogólny) w przepisach wspólnotowego prawa celnego znajdują się przepisy szczegółowo odnoszące się do kwestii pobierania zabezpieczenia przy poszczególnych procedurach gospodarczych. gdzie znajdują się towary przywożone lub produkty kompensacyjne. wymienionych w Załączniku nr 44 c do RWKC. I tak w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. c) Przemieszczanie do urzędu wyprowadzenia Transfer do urzędu zakończenia i .

które jest przedmiotem wniosku 2 . Oznacza to. Dotyczy to sytuacji gdy termin zakończenia procedury wygasa w określonym dniu dla wszystkich towarów objętych procedurą w danym okresie. w wymaganym terminie.89 WKC). Na stosowanie opisanego sposobu przewozu towarów zgodę musi wyrazić organ celny wydający pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego. 11.procedury tranzytu.542 ust.2 RWKC dopuszcza możliwość automatycznego przedłużania terminu zakończenia procedury.w przypadku systemu zawieszeń . Termin zakończenia procedury Jest to termin. Zakończenie procedury Procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń kończy się gdy produkty kompensacyjne lub towary w stanie niezmienionym zostaną powrotnie wywiezione lub otrzymają inne dopuszczalne przeznaczenie celne (art. w którym upływa termin do zakończenia procedury.128 ust. bądź też umieszczenie tych towarów lub produktów w woc lub składzie wolnocłowym. 542 ust. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarczymi przepis art.oznacza transfer z urzędu objęcia do zakładów lub miejsca przetworzenia. w którym towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń lub produkty kompensacyjne powinny otrzymać nowe dopuszczalne przeznaczenie celne (art. procedurą składu celnego.M RWKC).oznacza przewóz bez formalności celnych między różnymi miejscami określonymi w pozwoleniu.89 WKC).3. Żądanie to wyrażone jest w polu 15 wniosku. oznaczonego jako "Transfer".496 lit. że osoba ubiegająca się o korzystanie z procedury musi wystąpić w tym zakresie ze stosowanym żądaniem wyrażonym we wniosku o udzielenie pozwolenia. procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń lub procedurą odprawy czasowej.oznacza transfer do urzędu wyjścia w celu powrotnego wywozu odbywający się z zastosowaniem procedury celnej 4 .oznacza transfer od jednego posiadacza pozwolenia do drugiego. Jest to również termin. należących do wnioskodawcy lub operatora. dokument 254 . Taki sposób postępowania z terminami eliminuje uciążliwe sytuacje.521 ust. 12. W przypadku systemu ceł zwrotnych formą "zakończenia" procedury jest dokonanie wywozu produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym lub umieszczenie ich. Wyszczególnione zostały następujące kody: 1 . Termin ten wyznaczany jest przy uwzględnieniu czasu niezbędnego na przeprowadzenie procesów uszlachetniania i zbyt produktów kompensacyjnych (art. wyniki tego rozliczenia (art.542 ust. w przypadku stosowania systemu ceł zwrotnych (art.30 dni od dnia. na mocy zgłoszenia o objęciu procedurą celną 3 . Termin powyższy zaczyna swój bieg z chwilą objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego.520. 10. przed upływem którego towarom lub produktom musi zostać nadane przeznaczenie celne w celu ubiegania się o zwrot lub umorzenie należności celnych przywozowych. wnioskodawca wskazuje w jaki sposób zamierza dokonywać przewozu towarów lub produktów kompensacyjnych.1 WKC). że termin zostanie automatycznie przedłużony dla wszystkich towarów pozostających pod procedurą w tym dniu. w których posiadacz pozwolenia (prowadzący rozległą działalność) zmuszony byłby do występowania z wnioskami o prolongatę terminu dla poszczególnych towarów. Inne szczegółowe regulacje dotyczące zakończenia procedury uszlachetniania czynnego zawarte są w art. Rozliczenie procedury Posiadacz pozwolenia zobowiązany jest dokonać rozliczenia procedury uszlachetniania czynnego i przedłożyć organowi celnemu.1 RWKC) i może zostać przedłużony nawet jeżeli termin wyznaczony pierwotnie już upłynął. Termin na dokonanie tej czynności wynosi: .118 ust. Przy użyciu kodów opisanych w instrukcji wypełniania wniosku zawartej w załączniku 67 do RWKC. w celu powrotnego wywozu pod procedurą tranzytu. 543-544 RWKC.1 WKC). Termin zakończenia procedury wyznaczany jest w pozwoleniu (art. Pozwolenie może wówczas przewidywać. Wszystkie pozostałe warunki procedury muszą również zostać spełnione (art. zgodnie z załącznikiem 68 do RWKC.1 RWKC).

upływa ostatniego dnia następującego po nim kwartału (zestawienie kwartalne zwane też "globalizacją kwartalną"). Zgodnie z tymi przepisami. I tak.rozliczenie ma formę wniosku o zwrot lub umorzenie należności celnych przywozowych. o których mowa w art. albo jakiejkolwiek innej metody dającej podobne wyniki. upływa ostatniego dnia następującego po nim miesiąca kalendarzowego (zestawienie miesięczne zwane też "globalizacją miesięczną") 2. które będą w danej sytuacji obliczane.521 ust. W tym zakresie organ celny sam podejmuje decyzję. termin.b RWKC rozliczenia zawsze dokonuje urząd kontrolny. Zagadnienie praktyczne: Czy rozliczanie procedury uszlachetniania czynnego może odbywać się w oparciu o np.521 ust. we wszystkich tych przypadkach obowiązuje jednolity termin do złożenia rozliczenia tj. wniosek powinien być złożony w terminie 6 miesięcy od dnia. Oczywiście w przepisach wspólnotowych nie został doprecyzowany zwrot "jeżeli uzna to za niezbędne". Jest to jednak forma stosowana w wyjątkowych wypadkach. następuje przy zastosowaniu proporcji towarów przywożonych jakie weszły w skład produktów kompensacyjnych. w którym upływa termin zakończenia procedury. siłą rzeczy. Termin na dokonanie takiego rozliczenia musi być zgodny z terminem określonym w art. Bez względu jednak.3 RWKC dopuszcza możliwość dokonania rozliczenia procedury przez urząd kontrolny.2 RWKC. czy zastosowanie miało zestawienie miesięczne lub kwartalne.505 lit. w celu uproszczenia można przyjąć następujący sposób określania terminu do zakończenia procedury: 1. że przykłady dotyczące tzw. Dodatkowo należy wskazać. 13. rozliczenia kwartalne? Przepisy wspólnotowego prawa celnego używają określeń "miesięczne" i "kwartalne" tylko w odniesieniu do terminu zakończenia procedury. Instytucję tę zastępuje obecnie ewidencja.jeżeli mamy do czynienia tylko z jednym rodzajem produktu kompensacyjnego jaki powstaje w wyniku procesu uszlachetniania lub . w którym dokonywano objęcia procedurą.jeżeli kilka rodzajów produktów kompensacyjnych powstaje w wyniku procesu uszlachetniania oraz wszystkie składniki towarów przywożonych znajdują się w każdym z tych produktów kompensacyjnych. termin. Zagadnienie praktyczne: W jakiej formie mają być prowadzone księgi uszlachetniania czynnego? Kto i w jakiej formie ma to określać? Przepisy wspólnotowego prawa celnego nie przewidują instytucji "ksiąg uszlachetniania czynnego". który rozpoczyna swój bieg w danym miesiącu kalendarzowym. Zgodnie z tą metodą ilość towarów przywożonych uznana za obecną w ilości danego produktu kompensacyjnego jest proporcjonalna do: 255 .521 ust. Obliczenia dokonywane są przy wykorzystaniu metody ilościowej oraz metody wartościowej. dokonywać będzie się także rozliczenia procedury odnosząc się odpowiednio do miesiąca lub kwartału.1 RWKC. Stosując zestawienia miesięczne lub kwartalne.rozliczenia składany jest do urzędu kontrolnego. czy też zwykły sposób obliczania terminu zakończenia.521 ust. Metoda skali wartościowej stosowana jest. który rozpoczyna swój bieg w danym kwartale.515 i 516 RWKC. czy też potrzebuje do tego celu danych z ewidencji prowadzonej przez posiadacza lub operatora. Przepis art. jakie powinien zawierać dokument rozliczenia oraz wniosek o zwrot lub umorzenie należności celnych przywozowych zostały określone w art.w przypadku systemu ceł zwrotnych . czy jest w stanie kontrolować przepływ towarów tylko na podstawie zgłoszeń celnych przywozowych i wywozowych. do urzędu kontrolnego. Powstanie długu celnego Określenie należności celnych przywozowych. niedotrzymanie terminu powoduje powstanie długu celnego . zobowiązuje posiadacza pozwolenia lub operatora do prowadzenia ewidencji. jeżeli metoda skali ilościowej nie jest użyteczna. W przypadku pozwoleń. jeżeli organ celny uzna to za niezbędne. 30 dni od dnia zakończenia procedury (art. łącznego zakończenia procedury zawarte są w Wytycznych Komisji dotyczących Tytułu III "Gospodarcze procedury celne" RWKC. Elementy.1 RWKC). o której mowa w art. Metoda skali ilościowej stosowana jest: .

Nie podlegają one już żadnemu urzędowi kontrolnemu. poprzez którą może się to odbyć. jako procentu wartości ogólnej wszystkich produktów kompensacyjnych . jeżeli nie zostało im przyznane/przypisane inne przeznaczenie celne. Wykonaniem tego upoważnienia jest art. a więc ostatniego dnia tego terminu. Od chwili wprowadzenia do obrotu handlowego/gospodarczego.wartości produktów kompensacyjnych. Zagadnienie praktyczne: W jaki sposób należy stosować przepisy o dopuszczeniu do obrotu produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym bez konieczności złożenia zgłoszenia celnego? Stosownie do postanowień art.76 WKC i art. z chwilą upływu terminu zakończenia procedury towary te są uważane za dopuszczone do obrotu.120 WKC zawarte zostało upoważnienie do wyznaczenia w Rozporządzeniu Wykonawczym przypadków i warunków. a także wprowadzenia do obrotu handlowego (gospodarczego) bez konieczności współdziałania z organami celnymi.546 RWKC. Czynnością. Przykłady zastosowania obu metod zostały umieszczone w Wytycznych Komisji dotyczących Tytułu III "Gospodarcze procedury celne" RWKC. jest złożenie oświadczenia o zbyciu lub każdym innym wykorzystaniu towarów. stosownie do postanowień art.546 akapit 1 RWKC.89 WKC procedura uszlachetniania czynnego może zostać zakończona np. Ponadto zgodnie z art. pod którymi produkty kompensacyjne lub towary w stanie niezmienionym mogą zostać uznane za dopuszczone do obrotu. przepisów dotyczących procedury uproszczonej (art. Dług celny wobec tych towarów powstaje zatem. jako procent wartości ogólnej produktów kompensacyjnych tego rodzaju. wynika z pozwolenia. w zależności od przypadku. określonego w Załączniku nr 67 do RWKC. Zgodnie z tym przepisem. 256 .253 RWKC). poprzez objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu. w art. wniosek o objęcie towarów przywożonych (bądź w postaci produktów kompensacyjnych bądź towarów w stanie niezmienionym) procedurą dopuszczenia do obrotu bez zgłoszenia celnego umieszcza się w polu 20 wniosku o wydanie pozwolenia.wstania długu celnego. dla których powstał dług celny. Tryb postępowania przy objęciu towarów tą procedurą wynika z przepisów ogólnych oraz.201 ust. Dodatkowo.wartości konkretnego rodzaju produktu kompensacyjnego. Podstawa dla dopuszczenia towarów do obrotu bez złożenia zgłoszenia celnego o objęcie tą procedurą. w chwili upływu terminu zakończenia procedury.546 akapit 3 RWKC).. poprzez objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu. niezależnie od po.1 lit.a WKC. towary przywożone są traktowane jako towary wspólnotowe (art.

90 i art. przedłożonym przez administrację Grecji (dokument TAXUD/490/2004-TD155. Pobierane będą wówczas należności przywozowe wymagane nie wobec towarów przywożonych lecz wobec produktów powstałych w wyniku procesów przetwarzania (art. kwota cła od sera wytworzonego ze skondensowanego mleka krowiego przywiezionego z Rumunii i Bułgarii będzie wyższa od kwoty cła od przywożonego (z tych krajów) skondensowanego mleka.09.496 .84 . 2.1 RWKC) stanowił podstawę do odstąpienia przez Komitet od głosowania nad wnioskiem. w którym stawka celna w odniesieniu do produktu przetworzonego nie jest stawką o wartości zero.art. po uprzednim poddaniu ich określonym procesom przetwarzania.2004r.18. Zasady stosowania procedury przetwarzania pod kontrolą celną regulują przepisy: art.136 WKC oraz art.551 zdanie pierwsze RWKC). Przykład Bez zastosowania przetwarzania pod kontrolą celną Towary/towary przywiezione Wartość celna/wartość celna po przetwarzaniu pod kontrola celną Koszty przetwarzania Produkty przetworzone Stawka celna Kwota cła przywozowego 4% 4 000 EURO 250 000 EURO Siedzenia z metalową ramą Wolne 0 EURO Rurki żelazne 100 000 EURO Z zastosowaniem przetwarzania pod kontrolą celną Rurki żelazne 350 000 EURO Korzyść z cła przywozowego 4 000 EURO Wynik: kwota cła przywozowego bez stosowania przetwarzania pod kontrolą celną .84 ust. Jak się okazało.130 .art.552 RWKC.1 WKC).) w sprawie udzielenia pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do skondensowanego mleka krowiego o kodzie CN 0402 91 39 i 0402 91 59. gdy należności przywozowe stosowane wobec towarów przywożonych są wyższe niż wobec produktów powstałych w wyniku zastosowania procedury. jest to tzw.realizacja tego celu następuje wtedy. Sposób realizowania procedury Sposób realizowania procedury przetwarzania pod kontrolą celną można opisać według następującego schematu: 1. przetwarzanego w "ser biały" o kodzie CN 0406 90 88. Przykład dotyczący sytuacji.00 Procedura przetwarzania pod kontrolą celną 1. Przy wykorzystaniu tej procedury towary niewspólnotowe.kwota cła przywozowego ze stosowaniem przetwarzania pod kontrolą celną = korzyść z cła przywozowego.4 pkt 16 lit.e WKC) będącą jednocześnie gospodarczą procedurą celną oraz procedurą zawieszającą (art.art.551 . przedmiotem procedury są towary niewspólnotowe przywożone na obszar celny Wspólnoty w celu: a) obniżenia kosztów produkcji (poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z importem towarów przeznaczonych do przetworzenia) .00.art.551 ust.130 WKC). "korzyść z cła przywozowego" (art. w której nie jest uzyskiwana "korzyść z cła przywozowego": Brak "korzyści z cła przywozowego" (art. Można też wskazać inny przykład. posiedzenie Komitetu Kodeksu Celnego z dnia 28. Przykład obliczania takiej korzyści zawarty został w Wytycznych Komisji dotyczących Tytułu III "Gospodarcze procedury celne" RWKC (2001/C 269/01).523 i art. Wprowadzenie Zgodnie z systematyką przyjętą w przepisach wspólnotowego prawa celnego przetwarzanie pod kontrolą celną jest procedurą celną (art. mogą zostać dopuszczone do obrotu na obszarze celnym Wspólnoty. pochodzącego z Bułgarii i Rumunii. gdyż nie będzie możliwe 257 .

procesom zmieniającym rodzaj lub stan towarów. Tym samym osoba nie będzie mogła korzystać z uprawnień jakie wynikają dla produktów przetworzonych w związku z procedurą przetwarzania pod kontrolą celną.131 WKC wskazane zostało.1 RWKC). Wzór ten składa się z formularza podstawowego i ewentualnie formularza kontynuacyjnego. Ponadto na skutek zastosowanego procesu przetwarzania zmieni się pochodzenie produktu przetworzonego (będzie miał pochodzenie wspólnotowe) i nie będzie możliwe skorzystanie z kontyngentu preferencyjnego. stanowi niewykonanie obowiązku wynikającego z procedury celnej.a w związku z art. Przetworzenie towarów w inne produkty niż wynika to z pozwolenia. 4. że wniosek powinien być sporządzony na piśmie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 67 do RWKC (art.dopuszczalne jest wobec wszelkich towarów. które zapewnią zgodność towarów przywożonych z wymogami technicznymi obowiązującymi przy dopuszczaniu tych towarów do obrotu na obszarze celnym Wspólnoty (art. 3. 4. których dotyczą niższe należności przywozowe niż te.może im zostać nadane inne dopuszczalne przeznaczenie celne. które mają zastosowanie do przywożonych towarów niewspólnotowych.1.1 Pełna forma wniosku Zasadą jest.130 WKC i art.131 WKC).497 ust.551 ust.551 zdanie drugie RWKC) lub c) uniknięcia zastosowania wobec towarów niewspólnotowych środków polityki handlowej. towary przywożone poddane są na obszarze celnym Wspólnoty procesom przetwarzania tj. 4. Towary przywożone mogą więc nie zostać przetworzone. które zostały określone w pozwoleniu.509 ust. Zgodnie z zasadami obowiązującymi przy stosowaniu gospodarczych procedur celnych osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną jest zobowiązana do podejmowania tylko takich czynności. Wykonaniem przedmiotowej delegacji jest art.135 WKC). Udzielenie pozwolenia Korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrolą celną uzależnione jest od uzyskania pozwolenia właściwego organu celnego. że w ramach procedury przetwarzania pod kontrolą celną towary powinny być poddane procesom przetwarzania. zgodnie z tym przepisem dopuszczalne jest każde przetworzenie. Jest to tym samym jeden z przypadków. I tak. przetworzenie . sporządzanymi według ściśle określonego wzoru.551 RWKC). 3. nie istnieje bezwzględny obowiązek poddawania towarów takim procesom. produkty przetworzone są dopuszczane do obrotu według właściwych dla nich należności przywozowych (art.niezależnie od wysokości należności przywozowych .1 RWKC. Wniosek o udzielenie pozwolenia Zarówno wniosek o udzielenie pozwolenia jak i samo pozwolenie są dokumentami sformalizowanymi tj. środki takie będą miały zastosowanie dopiero wobec produktów otrzymanych w wyniku przetwarzania. że przypadki i szczególne warunki zastosowania procedury przetwarzania pod kontrolą celną określone zostaną w RWKC.1. 2. Jeżeli jednak w ramach tego przeznaczenia powstanie dług celny.130 i art. Oczywiście pomimo istniejącej zasady. w wyniku tych procesów powstają produkty przetworzone (art.3 RWKC).1 lit. lecz jako towarom w stanie niezmienionym . którą towar został objęty. Dla 258 . przy ich dopuszczeniu do obrotu (art.84 ust. pobór należności przywozowych jak również zastosowanie środków polityki handlowej wobec towarów przywożonych zostaje zawieszone na czas trwania procedury (art. zaś w odniesieniu do sera białego zastosowanie będzie mieć stawka celna dla krajów trzecich.130 WKC). dla których będzie prowadziło do zapewnienia zgodności tych towarów z wymogami technicznymi obowiązującymi przy dopuszczaniu tych towarów do obrotu. Ponadto. Procesy przetwarzania mogą być przeprowadzane wyłącznie w miejscach wskazanych w pozwoleniu.zastosowanie preferencji taryfowych w odniesieniu do tego mleka. z którym przepisy prawa celnego wiążą powstanie długu celnego. kwota tego długu określona zostanie na podstawie elementów kalkulacyjnych właściwych dla przywożonych towarów w chwili przyjęcia zgłoszenia o ich umieszczenie pod procedurą przetwarzania pod kontrolą celną (art. Procesy przetwarzania W art. 4. prowadzące do powstania produktów. b) poddania towarów niewspólnotowych odpowiednim procesom.

Prawo celne (Dz. .3 RWKC.497 ust.nie chodzi o wniosek o udzielenie pojedynczego pozwolenia tzn.497 ust. w sprawie formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. Nr 272 poz. procedura przetwarzania pod kontrolą celną powinna przebiegać wyłącznie w Polsce. to urząd zakończenia przesyła niezwłocznie do urzędu kontrolnego kserokopię zgłoszenia celnego o nadaniu towarom objętym uprzednio procedurą (w trybie skróconym) nowego przeznaczenia celnego. Wzór takiego wniosku stanowi Załącznik nr 67 do RWKC. wówczas zobowiązany jest przesłać kserokopię tego dokumentu do urzędu kontrolnego.501 RWKC. według wzoru stanowiącego Załącznik nr 67 do RWKC. . które jest 259 .1.c RWKC).U. stosowany jest także w procedurach: uszlachetniania czynnego. Udzielenie pojedynczego pozwolenia wymaga uprzedniej zgody zainteresowanych władz celnych.71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. na podstawie którego procedura może być realizowana na terytoriach kilku państw członkowskich (art. Nr 94. W przypadku procedury przetwarzania pod kontrolą celną są to następujące warunki: . Jeden egzemplarz dodatkowego dokumentu jest zwracany wnioskodawcy.U. Zasady określania właściwości miejscowej do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r.procedury przetwarzania pod kontrolą celną wykorzystywane są wzory formularzy stosowane dla procedury uszlachetniania czynnego.2703).499 RWKC. z 2004 r. wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia celnego dwa egzemplarze dokumentu. Rozstrzygnięcie organu celnego zawarte jest w ostatnim polu dodatkowego dokumentu.3 Wniosek o pojedyncze pozwolenie Wniosek może dotyczyć udzielenia pojedynczego pozwolenia.496 lit. który udzielił pozwolenia. Rozporządzenie to stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. zwanego dalej "dodatkowym dokumentem".2694).622 ze zmianą w Dz.500 .2824). w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. Zastosowanie skróconego trybu udzielania pozwolenia na gospodarczą procedurę celną ograniczone jest warunkami. 4. odrębnymi dla poszczególnych procedur.Nr 68.552 ust. Tryb postępowania w takim przypadku określa art. 4. W przypadku zastosowania powyższego trybu złożenia wniosku (zwanego dalej "skróconym wnioskiem"). tj. Zgodnie z tym przepisem wniosek o pozwolenie może być sporządzony za pomocą zgłoszenia celnego na piśmie lub za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych. gdzie będzie dokonywany proces przetwarzania. odprawy czasowej i uszlachetniania biernego.U. mającego uprawnienie do obejmowania towarów tą procedurą. o ile zostaną spełnione warunki korzystania z procedury. poz.warunki ekonomiczne powinny być uznane za spełnione zgodnie z art. Wzór tego dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 26 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. Jeżeli urząd objęcia nie jest jednocześnie urzędem kontrolnym. Zgodnie z przepisem § 2 pkt 6 tego rozporządzenia. .1. poz.2 Skrócona forma wniosku Zasadą jest. poz.U. Jeżeli zakończenie procedury następuje w urzędzie celnym innym niż ten. o którym mowa w art. Dla wniosku. które zostały objęte procedurą na podstawie przedmiotowego zgłoszenia celnego. Obok procedury przetwarzania pod kontrolą celną wymieniony powyżej dodatkowy dokument. Od zasady tej przewidziano wyjątek określony w art.911 zmienionego Dz. drugi natomiast pozostaje w urzędzie objęcia.zgłoszenie celne powinno być sporządzone na piśmie lub za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych w zwykłej procedurze. pozwolenia. w którym będą prowadzone lub przechowywane księgi handlowe lub miejsca. o którym mowa w art.U. Wniosek o udzielenie pojedynczego pozwolenia składa się do organu celnego tego państwa członkowskiego. że wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną jest sporządzany pisemnie. z 2004 r.3 RWKC.Nr 283. W przypadku procedury przetwarzania pod kontrolą celną.1 akapit pierwszy RWKC. Wydane pozwolenie ma zastosowanie tylko do tej ilości towarów. pozwolenie udzielane jest przez właściwy organ celny poprzez przyjęcie zgłoszenia celnego wraz z dodatkowym dokumentem. wniosek o pozwolenie na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną składa się do organu celnego właściwego ze względu na miejsce. Nr 273 poz. skrócony wniosek składa się do wybranego przez wnioskodawcę urzędu celnego.

4.133 lit. w którym będą prowadzone lub przechowywane księgi handlowe wnioskodawcy (art.a WKC).86 pierwszy myślnik WKC). Warunki ekonomiczne Pozwolenie na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrolą celną jest udzielane jeżeli procedura przyczynia się do tworzenia lub podtrzymywania działalności przetwórczej we Wspólnocie nie wywierając ujemnego wpływu na istotne interesy wspólnotowych producentów podobnych towarów (warunki ekonomiczne) . w stosunku do oczekiwanych skutków gospodarczych związanych z korzystaniem przez osobę z procedury.zastosowanie procedury nie będzie stanowić obejścia przepisów dotyczących pochodzenia i ograniczeń ilościowych mających zastosowanie do przywożonych towarów.4. 5.500 ust. powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego. Muszą one zatem dokonać rzetelnej oceny zakresu przewidywanych obowiązków jakie powstaną w związku z koniecznością przeprowadzania kontroli procedury.towary przywożone nie mogą już być. Ocena ta odbywa się przykładowo na podstawie m. czy spełniona została powyższa przesłanka sprowadza się do oceny wiarygodności podmiotu występującego o pozwolenie.1. W tym kontekście zobowiązane są także do oceny czy nakłady finansowe.4 Wniosek o przedłużenie lub zmianę pozwolenia Jeżeli wniosek dotyczy przedłużenia lub zmiany pozwolenia.1. zgodnego z regułami określonymi w przepisach prawa celnego . organ celny może zezwolić aby wniosek taki miał formę zwykłego podania na piśmie (art. która dokonuje procesu przetwarzania lub organizuje przetwarzanie (art. . przywrócone po ich przetworzeniu do rodzaju lub stanu. które będzie musiała ponieść w związku z tym administracja. zakresu prowadzonej działalności itp. Stwierdzenie.in.2.497 ust. gdy organy celne mogą zapewnić właściwy dozór i kontrolę procedury bez konieczności stosowania przez administrację środków (nakładów) niewspółmiernych w stosunku do istniejącej potrzeby gospodarczej (art.należytego.Warunki związane z kontrolą celną Pozwolenie jest udzielanie jedynie wtedy. 5. Warunki przedmiotowe Pozwolenie wydawane jest jeżeli: . Warunki udzielenia pozwolenia 5.e WKC).2 RWKC). która udziela wszelkich gwarancji niezbędnych do prawidłowego przebiegu procedury (art. w szczególności rodzaju procedury. będące przedmiotem procedury. czy przywożone towary. nie są zbyt wysokie.2 zd.terminowego rozliczania. .b WKC). Postępowanie w tym zakresie zależy od okoliczności danej sprawy. bez ponoszenia nadmiernych kosztów.3. następujących kryteriów: .133 lit. której dotyczy wniosek. weszły w skład produktów uzyskanych w jej toku (art.właściwe ze względu na miejsce dokonywania procesów przetwarzania oraz właściwego ze względu na miejsce.133 lit.132 WKC).2 RWKC).możliwe jest stwierdzenie przez organ celny. Przepisy wspólnotowego prawa celnego nie zawierają jednolitych. skatalogowanych zasad określania wiarygodności podmiotu dla procedury przetwarzania pod kontrolą celną. Sprawdzenie.braku ciężkich. Warunki ekonomiczne uważa się za spełnione dla typów towarów i operacji wymienionych w części A Załącznika nr 260 . 5.(art. lecz na organach celnych. planowanego jej przebiegu. O udzielenie pozwolenia może ubiegać się osoba.86 myślnik 2 WKC). czy spełniona została powyższa przesłanka spoczywa nie na wnioskodawcy. rzetelnego prowadzenia ksiąg handlowych . w jakim znajdowały się w chwili gdy zostały objęte procedurą. 5. Warunki podmiotowe Pozwolenie wydawane jest jedynie osobom mającym siedzibę we Wspólnocie (art. Pozwolenie może otrzymać wyłącznie osoba.

stosownie do zasad określonych w instrukcji wypełniania wniosku o wydanie pozwolenia na procedurę gospodarczą. że warunki ekonomiczne uznaje za spełnione. ale nie mogą być użyte ponieważ nie spełniają wymagań nabywcy gotowego produktu przetworzonego. ale nie mogą być użyte. dla których warunki ekonomiczne uważa się za spełnione. stwierdzającymi. lub wyciąg z umowy licencyjnej. w kalkulacji powinny być uwzględnione ceny materiałów i komponentów.552 ust.4. iż producenci nie produkują towarów o takich wymaganych parametrach i właściwościach. Powód: Towary tego samego rodzaju są produkowane we Wspólnocie. Warunki ekonomiczne nie mogą być traktowane jako bezpośredni instrument ochrony rynku krajowego. Kalkulacja cenowa dla eksportowanych produktów z wykorzystaniem towarów wspólnotowych i spoza Wspólnoty. Dla typów towarów i operacji wymienionych w części B Załącznika nr 76 do RWKC i nie wymienionych w części A tego załącznika (dot. a nie jest sprzeczne z prawem. złożone krajowym oraz innym unijnym producentom wraz z kopiami odpowiedzi stwierdzających.1 Udokumentowanie spełnienia warunków ekonomicznych Wnioskodawca składając wniosek o udzielenie pozwolenia informuje organ celny o przyczynach. gdyż realizacji tego celu służą inne środki.76 do RWKC. Dokument takie jak kopia umowy albo oświadczenie na piśmie. Data na oświadczeniu nie powinna być późniejsza. Informacja przekazywana jest w postaci kodów (wyszczególnionych w Załączniku 70 do RWKC) lub opisowo. że podejmowane były starania w celu otrzymania towarów od krajowych i innych unijnych producentów wraz z kopiami odpowiedzi stwierdzających. energii a także średnia cena sprzedaży. zamówienia złożone krajowym oraz innym unijnym producentom wraz z odpowiedziami od nich. których dotyczyć ma przetwarzanie. Dokument w postaci oświadczenia izby gospodarczej lub ::stowarzyszenia gospodarczego lub odpowiednia publikacja (np. Powód: Towary nie są produkowane we Wspólnocie. niż data wniosku o udzielenie pozwolenia. dowodem 261 . siły roboczej. Przykładowe powody zastosowania procedury oraz przykładowe dokumenty. co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. które mogą być wykorzystane do udowodnienia spełnienia warunków ekonomicznych Powód: Towary tego samego rodzaju są produkowane we Wspólnocie. Przepisy prawa celnego nie precyzują. Analiza praktyki stosowania warunków ekonomicznych w poszczególnych państwach "Piętnastki" pokazuje na liberalne podejście w zakresie regulacji dotyczących warunków ekonomicznych. ponieważ nie posiadają parametrów i właściwości jakie są potrzebne do wyprodukowania wymaganego gotowego produktu przetworzonego. Podstawową zasadą jest "Nie utrudniać obrotu gospodarczego". Powód: Towary tego samego rodzaju są produkowane we Wspólnocie. Podanie numeru właściwego patentu i o ile jest to możliwe jego kopia. zawartej w Załączniku nr 67 do RWKC. Powód: Wspólnotowi producenci nie mogą dostarczyć towarów w wymaganym terminie. że za dowód może służyć wszystko. to przede wszystkim towarów rolnych lub towarów objętych cłem antydumpingowym lub cłem wyrównawczym). 5. Aktualne dokumenty potwierdzające zapotrzebowanie na towary. artykuł w fachowej prasie) lub wyniki badań rynkowych potwierdzające fakt. ale nie mogą być użyte ponieważ produkt przetworzony musi zostać otrzymany z towarów pochodzących z importu z uwagi na ochronę praw dotyczących własności przemysłowej lub handlowej.2 i art. zgodnie z ogólnymi zasadami przeprowadzania postępowania dowodowego. Powód: Towary tego samego rodzaju są produkowane we Wspólnocie. Aktualne dokumenty potwierdzające. że klienci/konsumenci nalegali na użycie niewspólnotowych towarów do wytworzenia gotowego produktu przetworzonego. iż producenci nie są w stanie wyprodukować danych towarów. Należy zatem przyjąć. ale nie mogą być użyte ponieważ są one zbyt drogie Dokumenty (kopie) zawierające ofertę cenową krajowych i innych unijnych producentów oraz kopia oferty cenowej producentów spoza Wspólnoty.3 i 4 RWKC). iż towary nie są produkowane we Wspólnocie. Zapytania ofertowe. jakie dokumenty powinien przedłożyć wnioskodawca w celu udowodnienia. Rozstrzygnięcia Komitetu są wiążące dla organów celnych wszystkich państw członkowskich w wypadku zaistnienia identycznych spraw. że zamówienia nie mogą być zrealizowane w wymaganym terminie. Sprawdzenie to przeprowadza organ celny właściwy do wydania pozwolenia.504 ust. Dla typów towarów i operacji nie wymienionych w powyższym załączniku odbywa się sprawdzenie warunków ekonomicznych. sprawdzenie warunków ekonomicznych odbywa się w ramach Komitetu Kodeksu Celnego (Komisja Europejska) (art. Powód: Towary nie są produkowane we Wspólnocie w wystarczającej ilości.

o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do płyt pilśniowych o kodzie CN 44 11 11 10. 5. . a warunki ekonomiczne są określane na podstawie tego samego kodu. 44 11 21 10 i 44 11 29 90 wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Nr 2193/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. przetwarzanych w Wielkiej Brytanii w drzwi o kodzie CN od 44 18 20 50 do 44 18 20 80. iż stawka celna dla przywożonego surowca jest wielokrotnie wyższa od stawki celnej dla ww. ewentualnie opis poczynionych starań o uzyskanie o ofert na terenie Wspólnoty. Wartość. jeżeli co najmniej: .spełnienia tego warunku są jednoznaczne zapisy w tych dokumentach stwierdzające. w gotowe produkty z kurczaka . ale nie uzyskał żadnej odpowiedzi ze strony unijnych producentów. przedłożony przez administrację Anglii (dokument TAXUD/489/2004-TD154. ilość i kraj przeznaczenia muszą być także identyczne. jeżeli powyższe było istotne dla rozstrzygnięcia Komitetu. przy czym towary irlandzkiego producenta nie spełniają wymagań technicznych wnioskodawcy. który nadaje sprawie dalszy bieg. zgodnie z którymi wniosek lub pozwolenie są identyczne.3 Sprawy badane przez Komitet Kodeksu Celnego Sprawy.w przypadku uszlachetniania biernego towary wywożone czasowo posiadają ten sam ośmiocyfrowy kod CN.11. ilość i kraj pochodzenia muszą być także identyczne. Komitet Kodeksu Celnego uznał. do którego wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia. . Dokumenty (kopie) w postaci kierowanych zapytań ofertowych do producentów. Przekazanie do Komisji Europejskiej wniosków w sprawie sprawdzenia warunków ekonomicznych będzie następować za pośrednictwem Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów.) o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do zamrożonych. oraz przewidywaną groźbą utraty miejsc pracy lub przeniesienia działalności wnioskodawcy poza obszar wspólnoty. że importowane towary muszą być używane do produkcji w celu zapewnienia przestrzegania praw dotyczących własności przemysłowej lub handlowej. gotowych produktów z kurczaka. w której przedmiotem badania przez Komitet będą podobne wnioski (dotyczące podobnych stanów faktycznych) określone zostały zasady postępowania stosowane w związku z badaniem warunków ekonomicznych. były przedmiotem badania przez Komitet Kodeksu Celnego i rozstrzygnięcia.w przypadku przetwarzania pod kontrolą celną towary przywożone i produkty przetworzone posiadają ten sam ośmiocyfrowy kod CN. 44 11 19 10 . Wartość i ilość muszą być także identyczne. surowych i bez kości piersi kurczaków o kodzie CN 0207-1410 przetwarzanych.wniosek. przedłożony przez administrację Anglii (dokument TAXUD/3507/2004.wniosek. w Wielkiej Brytanii. posiedzenie z dnia 26.w przypadku uszlachetniania czynnego towary przywożone posiadają ten sam ośmiocyfrowy kod CN.2 Badanie warunków ekonomicznych w ramach Komitetu Kodeksu Celnego W przypadku procedury przetwarzania pod kontrolą celną badanie warunków ekonomicznych z udziałem Komisji Europejskiej.).o kodzie CN 1602-3219. kanapki z kurczakiem. którego udzielenie powinno być poprzedzone sprawdzeniem warunków ekonomicznych przez Komisję Europejską. Następnie mając na uwadze. że kwestia oceny warunków ekonomicznych pozostaje w gestii Komisji Europejskiej. ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. iż jedyny dostawca we Wspólnocie produkujący płyty mogące być wykorzystane do produkcji drzwi znajduje się w Irlandii. które zapadły po ich rozpoznaniu: . W związku z tym organ celny. . Wniosek argumentowany był okolicznością. pasztet z kurczaka . jeżeli powyższe było istotne dla rozstrzygnięcia Komitetu. Powód: Wnioskodawca próbował w ściśle określonym terminie zdobyć towary do przetworzenia na terenie Wspólnoty. organ celny przesyła wniosek wraz z całą dokumentacją bezpośrednio do Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów. niewystarczającymi ilościami surowca we Wspólnocie. W celu uniknięcia sytuacji. czyli w ramach Komitetu. że warunki ekonomiczne w tym przypadku nie zostały spełnione. 262 .2004r. to przede wszystkim towarów rolnych oraz towarów objętych cłem antydumpingowym lub cłem wyrównawczym). sprawdza wniosek pod względem formalnym oraz pod względem merytorycznym.4. jeżeli powyższe było istotne dla rozstrzygnięcia Komitetu. Wartość.11. Wniosek argumentowany był okolicznością."chicken nuggets". 5.4.2004r. Komitet Kodeksu Celnego uznał. że warunki ekonomiczne w tym przypadku zostały spełnione. które w okresie od dnia 1 maja 2004r. posiedzenie z dnia 26. zostało przewidziane wyłącznie dla typów towarów i operacji wymienionych w części B Załącznika 76 i nie wymienionych w części A tego załącznika (dot.

11. posiedzenie z dnia 10. cukier trzcinowy jest importowany w ramach umów preferencyjnych na przykład z Indiami. przetwarzanych w procesie pieczenia (palenia) w opieczone orzechy laskowe o kodzie CN 2008 19 19.2001r. Podniesiono argument.wniosek. posiedzenie z dnia 18.wniosek. w octan etylu o kodzie CN 2915 31 00. .09. przedłożony przez administrację Holandii (dokument TAXUD/778/2003. że zmiana istniejącej sytuacji prawnej lub faktycznej może stanowić przesłankę do przedstawienia Komitetowi sprawy podobnej do wyżej wymienionych. że warunki ekonomiczne nie zostały spełnione w tym konkretnym przypadku. przedłożony przez administrację Niemiec (dokument TAXUD/794/2003. które są objęte cłami antydumpingowymi wymaga specjalnego uzasadnienia.09.). posiedzenie z dnia 3.wniosek (dokument TAXUD/833/2001 RDE 149.2003r.11. gdyż alkohol etylowy podlega "środkom rolniczym" (ujęty został w Rozporządzeniu Rady Nr 670/2003 z 8 kwietnia 2003r. . że warunki ekonomiczne w tym określonym przypadku nie zostały spełnione. że proces pieczenia (palenia) nie jest objęty Załącznikiem 72 punkt 8 RWKC (mowa w nim tylko o prostym podwyższaniu temperatury). że istnieje możliwość importu cukru jako "wolnego od cła" z państw bałkańskich. filc igłowany i watolinę. Komitet Kodeksu Celnego uznał. 263 .10. były przedmiotem badania przez Komitet Kodeksu Celnego i rozstrzygnięcia. Komitet Kodeksu Celnego uznał. Podniesiono argument. Z uwagi na brak dostępu do wymienionych poniżej dokumentów TAXUD. z Turcji.04. że warunki ekonomiczne zostały spełnione w tym konkretnym przypadku. nie jest możliwe podanie kodów CN badanych poniżej towarów: .Sprawy. . o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do alkoholu etylowego o kodzie CN 2207 20 00. Zauważyć należy. Komitet Kodeksu Celnego uznał. że wykorzystanie "towarów przywożonych". pochodzącego z Brazylii. badany przez Komitet. ustanawiającym szczególne środki dotyczące rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego). zaś dowód przewidywanej utraty miejsc pracy lub przeniesienia działalności nie został udowodniony w sposób wystarczający.2003r. przedłożony przez administrację Niemiec (dokument TAXUD/795/2003. Podniesiono argument. Komitet Kodeksu Celnego uznał. Komitet Kodeksu Celnego uznał. i 2. .) o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do magnesu.wniosek (dokument TAXUD/860/2001 . o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do orzechów laskowych o kodzie CN 0802 22 00. . przetwarzanych w sok jabłkowy o kodzie CN 2009 79 30 oraz sok pomarańczowy o kodzie CN 2009 19 98.).06. posiedzenie z dnia 10.2001r. Komitet Kodeksu Celnego uznał. W tym przypadku nie jest uzyskiwana korzyści z tytułu cła przywozowego.). że warunki ekonomiczne zostały spełnione.2003r.wniosek. posiedzenie z dnia 18. o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do cukru trzcinowego o kodzie CN 1701 99 10. mimo opinii części delegacji.09. posiedzenie z dnia 22. że warunki ekonomiczne nie zostały spełnione w tym konkretnym przypadku. gdyż alkohol etylowy może być importowany w ramach umów preferencyjnych.) o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do poliestrowych syntetycznych włókien odcinkowych przetwarzanych na włókniny. przetwarzanego w używane jako dodatki w procesie produkcji papierosów osłony tytoniu i preparat cukru o kodzie CN 3824 90 99. gdyż przedmiotowy surowiec jest w wystarczającej ilości dostępny we Wspólnocie. pochodzącego z USA. że warunki ekonomiczne nie zostały spełnione w tym konkretnym przypadku. przedłożony przez administrację Belgii (dokument TAXUD/777/2003. posiedzenie z dnia 26.wniosek (dokument TAXUD/714/2003 . o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do soku jabłkowego o kodzie CN 2009 79 30 i soku pomarańczowego o kodzie CN 2009 11 99 oraz cukru o kodzie CN 1701 99 10. Ponadto. wspólnotowi konkurenci także używają wspólnotowego surowca. Komitet Kodeksu Celnego uznał warunki ekonomiczne za spełnione w tym określonym przypadku.2003r. które zapadły po ich rozpoznaniu: . że zastosowania procedury nie można uznać za niezbędne.2003) o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do surowego mięsa w postaci piersi kurczaków. które były przedmiotem badania przez Komitet Kodeksu Celnego.).RDE 155. które w okresie od 2001r.2003r. że warunki ekonomiczne nie zostały spełnione w tym konkretnym przypadku. import alkoholu etylowego pochodzącego z Brazylii mógłby niekorzystnie wpłynąć na podstawowe interesy wspólnotowych producentów ponieważ alkohol etylowy z Brazylii jest wysoko subwencjonowany oraz koszty jego produkcji są niższe w Brazylii. Podniesiono argument. do kwietnia 2004r.TD 146. zaś argument wnioskodawcy dotyczący opłacalności produkcji włókien wydaje się być niewystarczającym dla przyjęcia rozstrzygnięcia.wniosek. niż we Wspólnocie. Brazylią i Kubą (około 1 800 000 ton rocznie). że na rynku Wspólnoty są dostępne wystarczające ilości cukru trzcinowego np. na przykład z Pakistanu.

a . w celu przywozu lub wywozu towarów w nim określonych.507 ust.508 ust. że termin ważności pozwolenia określa tylko czas. o którym mowa w art. które muszą zostać spełnione. zasadą jest.508 ust. kiedy pozwolenie utraci ważność. wnioskodawca proponuje w polu 6d wzoru wniosku. późniejsza data.d RWKC. można zwrócić się z wnioskiem o przedłużenie tego pozwolenia. w jakim osoba korzystająca z procedury może posługiwać się otrzymanym pozwoleniem.poprzez przyjęcie zgłoszenia celnego .3 RWKC). organizację dokonywanego procesu. Pozwolenie z mocą wsteczną Instytucja "wstecznego pozwolenia" pozwala na znaczne odformalizowanie procedury uzyskiwania pozwolenia. wpisując w pole 6a wzoru wniosku termin. w których mogą być składane zgłoszenia celne o objęcie towarów procedurą. Zgłoszenie takie powinno nastąpić w jednym z urzędów objęcia określonych w pozwoleniu.508 ust.3 lit.497 ust. od której pozwolenie będzie obowiązywało.b RWKC .art. Termin ważności pozwolenia Jest to termin. 9.497 ust. który wyznacza granice czasowe.według wzoru stanowiącego Załącznik nr 67 do RWKC . Pozostałe warunki. Wniosek musi jednak dotyczyć takich samych towarów i procesów przetwarzania.art.dla wniosku.1 RWKC (tryb pisemny) . którym jest zainteresowana (art.a RWKC .poprzez każdy stosowny akt . iż w przeciwieństwie do obowiązujących w Polsce przed akcesją przepisów prawa celnego. zawarte kontrakty itp. ale termin jego ważności już upłynął.dla wniosku. w której pozwolenie zaczęło obowiązywać (art.1 RWKC).w przypadku wniosku o przedłużenie lub zmianę pozwolenia . Termin ważności pozwolenia jest często mylony z terminem wyznaczonym do zakończenia procedury. W pozwoleniu może jednak zostać określona także inna. o którym mowa w art. obecne.505 lit. że istnieje udowodniona potrzeba gospodarcza. W przepisach wspólnotowego prawa celnego wprowadzone zostały ograniczenia w określaniu terminu ważności pozwolenia dla niektórych procedur oraz towarów. Jeżeli pozwolenie zostało wydane. Trzeba zatem wyraźnie podkreślić.505 lit.art.1 RWKC). dla procedury przetwarzania pod kontrolą celną termin ważności pozwolenia nie może przekraczać trzech lat od daty. Objęcie procedurą Aby można było skorzystać z przywilejów. jakie wynikają z procedury przetwarzania pod kontrolą celną towary niewspólnotowe przywożone w celu przetwarzania powinny zostać objęte tą procedurą. biorąc pod uwagę np.508 RWKC). Pozwolenie takie zaczyna obowiązywać najwcześniej od daty złożenia wniosku. Proponuje go wnioskodawca stosownie do swoich potrzeb.c RWKC. Ostatniego zgłoszenia o objęcie procedurą można dokonać w dniu upływu tego terminu.3 RWKC (tryb skrócony) . Datę. że pozwolenie wchodzi w życie z dniem jego wydania. Wniosek w tym zakresie składa osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia. Pozwolenie na stosowanie procedury Zgodnie z postanowieniami art. Z wyjątkiem sytuacji. zezwalają na przedłużanie terminu ważności pozwolenia.505 lit. Po upływie tego czasu pozwolenie "traci ważność" i chcąc kontynuować przewidziane w pozwoleniu czynności należy wystąpić o nowe pozwolenie. określone zostały w art.505 RWKC pozwolenie jest udzielane przez właściwy organ celny: . Istotną nowością jest. wspólnotowe regulacje. Objęcie takie następuje z chwilą dokonania zgłoszenia celnego (zarówno w trybie zwykłym jak i przy wykorzystaniu procedury uproszczonej). W szczególnych okolicznościach moc wsteczna pozwolenia może obejmować okres jednego roku przed datą złożenia wniosku pod warunkiem. W przypadku zastosowania tej instytucji organ celny może zezwolić. w których mamy do czynienia ze wstecznym pozwoleniem (art. 7.2 RWKC).6. aby towary zostały objęte procedurą przetwarzania pod kontrolą celną. zanim wydane zostało pozwolenie na ich przywóz z zastosowaniem tej procedury (art. 264 . 8.507 ust. I tak. Udzielone w takim wypadku pozwolenie z mocą wsteczną zaczyna obowiązywać od daty wygaśnięcia pierwotnego pozwolenia (art.

829) zarządzono. Dotyczy to sytuacji gdy termin zakończenia procedury 265 . Przypadki.powinny zostać zachowane wymogi dotyczące zapewnienia tożsamości towarów przywożonych. poz. . w których organ celny wymaga złożenia zabezpieczenia w związku z korzystaniem z zawieszającej procedury celnej. użycie towarów ekwiwalentnych nie jest dopuszczalne. Zabezpieczenie należności przywozowych W przypadku zabezpieczenia składanego w związku z korzystaniem z procedury zawieszającej (a więc także procedury przetwarzania pod kontrolą celną). że organy celne mogą uzależnić objęcie towarów tą procedurą od złożenia zabezpieczenia w celu zapewnienia pokrycia kwoty długu celnego mogącego powstać w stosunku do tych towarów. w celu zapewnienia pokrycia kwoty wynikającej z długu celnego mogącego powstać w stosunku do towarów objętych tą procedurą.118 ust.1. gdy przetwarzanie dotyczy towarów "wrażliwych" określonych w załączniku 44c do RWKC. Zakończenie procedury Procedura przetwarzania pod kontrolą celną kończy się w stosunku do towarów przywożonych.9.520 RWKC. w których organ celny pobiera zabezpieczenie (Dz.551 ust. iż w przypadku procedury przetwarzania pod kontrolą celną zabezpieczenie należy pobrać w sytuacji. . Termin zakończenia procedury wyznaczany jest w pozwoleniu (art. Inne szczegółowe regulacje odnoszące się do zakończenia gospodarczych procedur celnych (w tym również do procedury przetwarzania pod kontrolą celną) zawarte są w art. art.U. w sprawie przypadków. w którym towary objęte procedurą przetwarzania pod kontrolą celną lub produkty przetworzone.134 w związku art.89 WKC) oraz spełnione zostały wszystkie pozostałe warunki procedury.1 WKC). 12. I tak w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. określone zostały w przepisach wykonawczych do ustawy . Jest to termin.2 w związku z art.89 WKC). uwzględniając m.m RWKC).powinny być przestrzegane pozostałe warunki niezbędne dla prawidłowego przebiegu procedury.Prawo celne.2 RWKC dopuszcza możliwość automatycznego przedłużania terminu zakończenia procedury. I tak. O tym czy zabezpieczenie powinno być złożone i jaka winna być jego wysokość decyduje organ celny. Przebieg procedury Szczegóły przebiegu procedury przetwarzania pod kontrolą celną wyznaczone są w pozwoleniu. . 88 WKC przewiduje.542 ust. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarczymi przepis art. okoliczność.542 ust. że istnieje możliwość (a nie obowiązek) żądania zabezpieczenia w związku z korzystaniem z procedury zawieszającej. które zostały dozwolone w pozwoleniu. .: . terminie zakończenia procedury (art. uzyskane pod tą procedurą.1 RWKC) i może zostać przedłużony nawet jeżeli termin wyznaczony pierwotnie już upłynął.Nr 87. czy w konkretnym wypadku istnieje ryzyko powstania długu celnego w związku z daną procedurą.produkty przetworzone powinny zostać wytworzone z towarów przywożonych. 10. lub jeżeli dane takie nie są dostępne. na podstawie danych odnoszących się do operacji tego samego rodzaju. powinny otrzymać nowe dopuszczalne przeznaczenie celne (art.wobec towarów niewspólnotowych mogą być przeprowadzone tylko takie procesy przetwarzania. znajdujące się na pośrednim etapie przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia określonego w pozwoleniu zostaną dopuszczone do obrotu lub otrzymają inne dopuszczalne przeznaczenie celne (art. W ramach określonej procedury zawieszającej mogą zostać ustanowione odrębne przepisy dotyczące składania zabezpieczenia. Przedstawiony przepis wyraża ogólną zasadę. Termin powyższy zaczyna swój bieg z chwilą objęcia towarów procedurą. gdy produkty przetworzone lub towary znajdujące się w stanie nie zmienionym lub produkty.powinien zostać wyznaczony rzeczywisty współczynnik produktywności ustalony na podstawie danych dotyczących produkcji lub danych technicznych. Termin ten wyznaczany jest przy uwzględnieniu czasu niezbędnego na przeprowadzenie procesów przetwarzania i zbyt produktów przetworzonych (art.496 lit.in. Termin zakończenia procedury Zakończenie procedury przetwarzania pd kontrolą celną powinno nastąpić w tzw. 11.

posiadacz pozwolenia . b (towary podobne) lub c (metoda dedukcyjna) WKC lub wartość celną towarów przywożonych powiększoną o koszty przetworzenia (art. Wysokość długu celnego W przypadku gdy dług celny powstaje w wyniku dopuszczenia do obrotu produktów przetworzonych.2 lit. Dłużnikiem.201 WKC. . w których posiadacz pozwolenia (prowadzący rozległą działalność) zmuszony byłby do występowania z wnioskami o prolongatę terminu dla poszczególnych towarów. zgłaszający może wybrać którąkolwiek z metod określonych w art. które znajdują się na pośrednim etapie przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia określonego w pozwoleniu. otrzymają nowe przeznaczenie celne.a (towary identyczne).3 RWKC dopuszcza możliwość dokonania rozliczenia procedury przez urząd kontrolny. kwota tego długu jest określana na podstawie elementów kalkulacyjnych właściwych dla przywożonych towarów w chwili przyjęcia zgłoszenia o ich objęcie procedurą przetwarzania pod kontrolą celną (art. jest: . .ilości produktów przetworzonych. . 15. rozliczenie procedury nie zostało złożone lub zostało złożone z naruszeniem terminu do jego złożenia.3 RWKC). które otrzymały nowe przeznaczenie celne. Taki sposób postępowania z terminami eliminuje uciążliwe sytuacje. 13. Niedotrzymanie terminu do złożenia dokumentu rozliczenia powoduje powstanie długu celnego.30 ust. Jeżeli w chwili objęcia procedurą przetwarzania pod kontrolą celną przywożone towary spełniały warunki do 266 .zgłaszający . Szczegółowe elementy jakie powinno zawierać rozliczenie zostały określone w art. że wobec tych towarów zawieszony zostaje pobór należności przywozowych.201 ust.204 WKC. Przepis art. stosuje się należności przywozowe właściwe dla tych produktów w chwili powstania tego długu.1 RWKC).ilości towarów przywożonych. Termin na dokonanie takiego rozliczenia jest zgodny z terminem określonym w art. zalicza się tu m. łącznie z kosztami ogólnymi i wartością wszelkich użytych towarów wspólnotowych. Przez koszty przetworzenia należy rozumieć wszystkie koszty poniesione na wytworzenie produktów przetworzonych.a WKC).521 ust. w wymaganym terminie.204 ust. Jest to jednak forma stosowana w wyjątkowych wypadkach. W przypadku powstania długu celnego w odniesieniu do towarów w stanie nie zmienionym lub produktów. wyniki tego rozliczenia (art. 14. aż do chwili gdy produkty przetworzone otrzymane w wyniku procesów przeprowadzonych w ramach procedury.1 RWKC. dla których termin zakończenia procedury upłynął.551 ust. że termin zostanie automatycznie przedłużony dla wszystkich towarów pozostających pod procedurą w tym dniu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 30 dni od dnia. Dług celny powstaje gdy: .521 ust.towary będące przedmiotem procedury przetwarzania pod kontrolą celną zostaną zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu (art.w przypadku powstania długu celnego na podstawie art.135 WKC). Pozwolenie może wówczas przewidywać. W celu ustalenia wartości celnej produktów przetwarzanych zgłoszonych do dopuszczenia do obrotu. w którym upływa termin do zakończenia procedury.521 ust.2 RWKC.in.1 WKC). następujące sytuacje: zamiast towarów przywożonych wykorzystano towary ekwiwalentne. produkty przetworzone nie otrzymały nowego przeznaczenia celnego w wyznaczonym terminie zakończenia procedury.procedura nie została przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa (naruszenie obowiązku. a więc w chwili dopuszczenia ich do obrotu.wygasa w określonym dniu dla wszystkich towarów objętych procedurą w danym okresie. a więc osobą zobowiązaną do uiszczenia kwoty długu celnego.Rozliczenie procedury Posiadacz pozwolenia zobowiązany jest dokonać rozliczenia procedury przetwarzania pod kontrolą celną i przedłożyć organowi celnemu.1 lit. o którym to naruszeniu jest mowa w art. Dokument rozliczenia składany jest do urzędu kontrolnego.w przypadku powstania długu celnego na podstawie art. Powstanie długu celnego W procedurze przetwarzania pod kontrolą celną przywiezione towary niewspólnotowe korzystają z ułatwienia polegającego na tym.521 ust. W rozliczeniu zawarta zostaje informacja na temat: .

jest wliczana do kontyngentów lub plafonów taryfowych obowiązujących w chwili przyjęcia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu. a preferencje takie obejmują produkty identyczne jak dopuszczone do obrotu produkty przetworzone. którym podlegają produkty przetworzone oblicza się z zastosowaniem stawek preferencyjnych.zastosowania preferencji taryfowych. W takim przypadku ilość przywożonych towarów. to zastosowanie ww. Dopuszczone do obrotu towary przetworzone nie obciążają kontyngentów lub plafonów taryfowych otwartych dla towarów identycznych jak produkty przetworzone (art. która została faktycznie zużyta przy wytworzeniu dopuszczonych do obrotu produktów przetworzonych. Jeżeli ww. to należności. 267 . stawki w odniesieniu do produktów przetworzonych uzależnione jest również od spełnienia warunku.136 WKC). preferencje taryfowe obejmują towary przywożone w ramach kontyngentów lub plafonów taryfowych. aby wspomniane preferencje taryfowe były stosowane wobec przywożonych towarów w chwili przyjęcia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu.

) Procedura odprawy czasowej pozwala na wykorzystanie na obszarze celnym Wspólnoty towarów niewspólnotowych przeznaczonych do powrotnego wywozu bez dokonywania żadnych zmian. obrazu lub danych .częściowe zwolnienie z należności celnych przywozowych (1.materiały reklamowe .towary przywożone na targi. wystawy lub podobne imprezy . 1.nośniki dźwięku. Przy objęciu towaru tą procedurą nie powstaje dług celny. Całkowite zwolnienie z należności celnych przywozowych Pozwolenie na zastosowanie procedury odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych udzielane jest dla określonych przepisami prawa kategorii towarowych. jako pożyczka na prośbę szpitala lub innej instytucji medycznej . z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych i bez stosowania wobec nich środków polityki handlowej. ale organ celny w określonych przypadkach może pobrać zabezpieczenie na poczet mogącego powstać długu celnego.2.wyposażenie zawodowe . Wprowadzenie Procedura odprawy czasowej uregulowana jest w: art. .zwierzęta na sezonowy wypas lub wypas albo do prowadzenia prac lub transportu . morskiego powietrznego i szynowego . 1. Towary.formy. z wyjątkiem wynikającego ze zużycia obniżenia ich wartości.2. które mogą być objęte procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych.1. Katalog towarów określony jest w art.2. 553 .578 RWKC: . używany na statkach biorących udział w międzynarodowym ruchu morskim . szkice. kontrolne lub badawcze oraz podobne artykuły .palety i kontenery .całkowite zwolnienie z należności celnych przywozowych (1.środki transportu drogowego.art. 137 do 144 WKC art.2.00.sprzęt medyczny chirurgiczny i laboratoryjny.części zamienne .00 Procedura odprawy czasowej 1.majątek marynarzy.art. 496 . 90 i art.sprzęt radiowy i telewizyjny do produkcji i nadawania oraz pojazdy specjalnie przystosowane do powyższych celów 268 .próbki .19.rzeczy osobistego użytku i towary do celów sportowych przywożone przez podróżnych. Istota procedury W tej części zawarto następujące tematy: .opakowania wielokrotnego użytku . 523 i art.towary przywożone w celu likwidacji klęsk żywiołowych .1.materiały pedagogiczne i naukowe . narzędzia pomiarowe. 84 . 582 RWKC.) . 556 .towary służące do testów lub podlegające testom .2.zastępcze środki produkcji .art.

sposób dokonania zgłoszenia celnego 2.497 ust.3 WKC. za każdy miesiąc lub część miesiąca. Zsumowaną należność za cały okres trwania procedury oblicza się w chwili zakończenia procedury i pobiera się w trybie przewidzianym dla poboru należności przywozowych. Definicja palety Paleta oznacza urządzenie podnośnikowo-transportowe. gdyby zostały do.b i ust. b RWKC . poz.2.143 ust. które mogłyby mieć tu zastosowanie. które przywożone są okazjonalnie i na okres nie przekraczający trzech miesięcy lub w konkretnych sytuacjach nie mających skutków gospodarczych.U.232 ust.Prawo celne (Dz. zgodnie z którym organy celne mogą w szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W związku z powyższym organ celny może przedłużyć terminu powrotnego wywozu tego rodzaju towarów. które wydały pozwolenie na dokonanie odprawy czasowej takiego sprzętu i pojazdów . Podstawa prawna: art.wniosek o wydanie pozwolenia art. rozpoczętą przed dniem 1 maja 2004 r.556 RWKC . w którym towary objęte były procedurą odprawy czasowej.instrumenty i aparaty niezbędne dla lekarzy przy niesieniu pomocy pacjentom czekającym na organ do przeszczepu . o którym mowa w ww. 1.inne towary.wraz z wyposażeniem. (art. aby tworzyły jednostkę ładunkową w celu jej transportowania.2. Kwestie dotyczące przedłużania terminów powrotnego wywozu towarów objętych procedurą odprawy czasowej reguluje art. Palety 2. 2. Kwota należności celnych przywozowych do uiszczenia nie może być wyższa od tej. art. nie spełniają wszystkich określonych w nich warunków dla udzielenia pozwolenia na odprawę czasową z całkowitym zwolnieniem. Nr 68. linie technologiczne. na wniosek osoby zainteresowanej i we właściwych granicach.27 ust.1 pkt b i ust. obejmującą np. na którego powierzchni może zostać zgromadzona pewna ilość towarów. która miałaby zostać uiszczona za te towary. przedłużyć termin powrotnego wywozu lub nadania nowego przeznaczenia celnego towarom objętym procedurą odprawy czasowej.1.wydanie pozwolenia art.2 oraz art. (art. nie uwzględniając odsetek.505 lit.? Zgodnie z postanowieniami art. itp. Wprowadzenie Palety mogą być obejmowane procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych.puszczone do obrotu w dniu.1 lit.2 RWKC .2 WKC) Pytanie-odpowiedź Czy można przedłużyć termin powrotnego wywozu towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych.nym Wspólnoty i zaakceptowane przez organy celne. które mogą być objęte całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych lub które będąc w nich wymienione.nosi 3% od kwoty.3 akapit drugi i trzeci RWKC . jeżeli istnieje uzasadnienie. w którym zostały objęte procedurą odprawy czasowej. która miałaby zostać uiszczona gdyby towary te zostały dopuszczone do obrotu w dniu.140 ust.1 WKC) Kwota należności celnych przywozowych do uiszczenia za towary objęte procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności przywozowych wy. obsługiwania lub układania przy pomocy 269 .229 ust. w którym zostały objęte procedurą odprawy czasowej.142 ust.2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę .140 ust. w celu umożliwienia dopuszczonego wykorzystania towaru.3 WKC. przywożone przez organizacje publiczne lub prywatne mające swoją siedzibę poza obszarem cel. Częściowe zwolnienie z należności celnych przywozowych Pozwolenie na zastosowanie procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych udzielane jest dla towarów.2.zakres przedmiotowy art. które nie są wymienione w katalogu towarów. maszyny i urządzenia.623) możliwe jest dokonanie zmiany pozwoleń zgodnie z przepisami prawa celnego obowiązującymi od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

2 RWKC . Nr33 z 1969 r.1 lit.505 lit.wniosek o wydanie pozwolenia art.U. (Dz. Jeżeli zgłoszenie towaru do procedury nastąpiło z zastosowaniem formy pisemnej (dokument SAD lub karnet ATA) to zgłoszenie towaru do powrotnego wywozu następuje również w tej formie.1 lit.4.280) art.. poz.. 2. Nr14 z 1998 r. Zakończenie procedury poprzez powrotny wywóz następuje poprzez dokonanie odpowiednio: zgłoszenia w formie ustnej lub w formie innej czynności niż forma pisemna lub ustna.3.229 ust. a przyjęcie tego zgłoszenia jest wydaniem pozwolenia na korzystanie z procedury. Formy wnioskowania o wydanie pozwolenia) Zgłoszenie może być również dokonane z zastosowaniem formy pisemnej na dokumencie SAD lub z zastosowaniem karnetu ATA. o którym mowa w art.505 lit. Wprowadzenie Kontenery mogą być obejmowane procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. całkowita wysokość urządzenia jest zmniejszona do minimum umożliwiającego obsługiwanie go za pomocą wózków widłowych lub paletowych.497 ust. Objęcie towaru procedurą Palety mogą być obejmowane procedurą odprawy czasowej z zastosowaniem zgłoszenia celnego w formie innej czynności niż forma ustna lub pisemna (art. którego wzór określony został w załączniku nr 27 do rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r.2.2 i art. Nr198. Zgłoszenie towaru w ww. Podstawa prawna: art.2824) (patrz również: pkt 21.1 ust.2 RWKC). Jest to najprostsza i najbardziej liberalna forma zgłaszania towarów do procedury. poz.1 lit. z 2002 r.232 ust.b RWKC). (art.urządzenie umożliwiające transport (przenośna skrzynia. ruchoma cysterna lub inna podobna konstrukcja): 270 . Definicja palety określona została w: art.b RWKC . Towary te mogą być również zgłaszane do procedury z zastosowaniem zgłoszenia ustnego (art.3 i art. poz.497 ust. może ono mieć nadbudowę lub może jej nie mieć.2.U.urządzeń mechanicznych.3 akapit drugi i trzeci RWKC .sposób dokonania zgłoszenia celnego 3.557 RWKC .229 ust.b Konwencji europejskiej dotyczącej postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych sporządzona w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r.232 ust.b i ust.b i ust. do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej sporządzonej w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r. jeśli palety tego samego rodzaju i zasadniczo tej samej wartości są wywożone lub powrotnie wywożone. Jednakże procedura jest zakończona również.d) Załącznika B.1 lit.3. 2.1 lit.229 ust.2 oraz art.5.b RWKC). Zakończenie procedury Procedura jest zakończona poprzez powrotny wywóz palet lub nadanie im innego przeznaczenia celnego. poz.U.zakres przedmiotowy art.U. z tym że w tym przypadku wymagany jest dodatkowy dokument informacyjny. Nr283. formach jest jednocześnie wnioskiem o wydanie pozwolenia. akcesoria i wyposażenie towarzyszące paletom są również obejmowane procedurą odprawy czasowej.232 ust.499 RWKC. Definicja kontenera Kontener .b RWKC) 2.1 lit. (Dz.wydanie pozwolenia art.1668). ponieważ nie jest wymagana żadna deklaracja pisemna. jeżeli objęcie procedurą nastąpiło w tej formie (art. Inne postanowienia dotyczące palet Części zapasowe.61 i Dz.1. 3 Kontenery 3. Urządzenie to składa się z dwóch płaszczyzn oddzielonych wspornikami lub z jednej płaszczyzny podtrzymywanej przez podstawki.

Nr14. ponieważ nie jest wymagana żadna deklaracja pisemna. który może mieć pojemność mniejszą niż jeden metr sześcienny.U. także wówczas. akcesoriów lub części zapasowych do pojazdów ani też opakowań lub palet. Jest to najprostsza i najbardziej liberalna forma zgłaszania to. pokazane albo w pełnym brzmieniu albo przez kod kraju zgodny z ISO alfa-2 kodem kraju ustanowionym w międzynarodowych normach ISO 3166 lub 6346 albo przez rozpoznawalny akronim używany dla oznaczania kraju na rejestracjach pojazdów mechanicznych w międzynarodowym ruchu drogowym.1 lit.b RWKC).61 i Dz. w przypadku gdy są one oznaczone trwale oraz w miejscu stosownym i wyraźnie widocznym następującymi informacjami: 1) identyfikacja właściciela lub użytkownika może mieć miejsce bądź przez stwierdzenie jego pełnej nazwy. Określenie "kontener" nie obejmuje pojazdów.499 RWKC. aby nadawał się do wielokrotnego użytku.2824). 3. poz. 3.229 ust. aby ułatwić przewóz towarów przez jeden lub więcej środków transportu bez konieczności dokonywania przeładunków jego zawartości.1 lit.b RWKC).36) art. Nr 198. gdy są one zdejmowane: 1) urządzenia do nadzoru (monitorowania).c) Konwencji celnej w sprawie kontenerów. o którym mowa w art. (patrz również: pkt 21. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. poz. Akcesoriami i elementami wyposażenia kontenerów są w szczególności następujące urządzenia.2. 2) z wyłączeniem nadwozi zamiennych przeznaczonych do kombinowanego transportu drogowo .1 lit. oznaczenie kraju przynależności kontenera. chyba że jest to kontener stosowany w transporcie lotniczym.kolejowego.3. którego wzór określony został w załączniku nr 27 do rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r.1 lit. regały. z tym że w tym przypadku wymagany jest dodatkowy dokument informacyjny. zmiany i utrzymywania stałej temperatury w kontenerach. 3) ściany działowe. 2) małe urządzenia (do rejestracji temperatury i wartości szczytowych itd. 3) z wyłączeniem kontenerów stosowanych w transporcie powietrznym. 271 .c) Załącznika B.Objęcie towaru procedurą Kontenery mogą być obejmowane procedurą odprawy czasowej z zastosowaniem zgłoszenia celnego w formie innej czynności niż forma ustna lub pisemna (art. Definicja kontenera określona została w: art. podane przez właściciela lub użytkownika. "Nadwozia zdejmowane" są traktowane jako kontenery. 3) specjalnie skonstruowany. Nr 283. Warunki stosowania procedury Całkowite zwolnienie z należności przywozowych jest przyznawane kontenerom. poz. Nr7 z 1983 r. symbole takie jak emblematy lub flagi są wyłączone. ramy.1) całkowicie lub częściowo zamknięty. 232 ust. włączając na stałe zamocowane kompletne wyposażenie. szczególnie w przypadkach przenoszenia z jednego środka transportu na inny. 2) o stałym charakterze i odpowiednio wytrzymały. jego ciężar własny.). oznaczenia identyfikacyjne i numery kontenera. lub w cyfrach w przypadku nadwozi zamiennych używanych w kombinowanym transporcie drogowo – kolejowym.U. 4) skonstruowany w sposób zapewniający łatwą obsługę. (Dz.warów do procedury. aby tworzył pomieszczenie przeznaczone do umieszczenia w nim towarów. Kontener obejmuje akcesoria i wyposażenie kontenera stosowne dla danego typu. aby łatwo go było załadować i rozładować oraz 6) posiadający pojemność jednego metra sześciennego lub więcej. Towary te mogą być również zgłaszane do procedury z zastosowaniem zgłoszenia ustnego (art.U. poz. pod warunkiem że takie akcesoria