http://www.edukacjaprawnicza.pl/aktualnosci/a/pokaz/c/aktualnosc/art/wymiarykultury-teorie-ktore-zrewolucjonizowaly-swiat-czesc-pierwsza.

html

Wymiary kultury – teorie, które zrewolucjonizowały świat – Część pierwsza
Marta Bem 07 października 2008 Francja – z pierwszej ręki „... Wieczorami Place de la Victoire jest pełen ludzi. Tutaj weekend zaczyna się trochę wcześniej, bo już od czwartku nikt nie myśli o pracy ani o nauce. Co prawda w piątek trzeba jeszcze pójść na zajęcia, ale studenci się tym nie przejmują: impreza trwa od czwartku i tak do końca weekendu. Tramwaje wieczorem są pełne ludzi. Któregoś popołudnia poszliśmy większą grupą do miejskiego ogrodu, usiedliśmy na trawie, otworzyliśmy tutejsze (albo belgijskie) piwo (w sklepach nie jest aż tak drogie jak w knajpach i można je kupić w normalnych butelkach, a nie w tych ich 0,2) i się integrowaliśmy. Takie prawdziwe życie erasmusowostudenckie (ja erasmusem, jak wiecie, nie jestem, ale wszyscy mnie tutaj tak traktują i już mi się powoli nudzi tłumaczenie, na jakich zasadach ja tutaj właściwie przyjechałem). Potem podjechał policjant na dziwnym pojeździe, powiedział, że zamykają już i musimy wyjść. A i żebyśmy nie zostawili butelek na trawniku i że w ogóle to nie powinniśmy tutaj pić. Coś mi się jednak wydaje, że w Polsce już by nas spisał i kazał płacić, a tutaj jeszcze nam dobranoc powiedział przy wyjściu. Można i tak...” Łukasz Kolejny artykuł z cyklu zapoczątkowanego w EP 10/2007. Zapraszamy do lektury niniejszych materiałów, do komentowania i przysyłania własnych opracowań dotyczących szeroko pojętej kultury. Miłej lektury! Kolejny artykuł z cyklu zapoczątkowanego w EP 10/2007. Zapraszamy do lektury niniejszych materiałów, do komentowania i przysyłania własnych opracowań dotyczących szeroko pojętej kultury. Miłej lektury! „Poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści” Horacy „Naszym bliźnim nie jest nasz sąsiad, ale sąsiad naszego sąsiada – tak myśli każdy naród” Fryderyk Nietsche W poprzednim artykule, pod tytułem „Podmiot i wymiary kultury – pierwsze spotkanie z klasyfikacją kultur” zapoznaliśmy się, a właściwie dopiero „liznęliśmy” temat dotyczący wymiarów kultury. Przedstawione wcześniej typologie, takie jak: kultura zachodnia – kultura wschodnia, czy chociażby kultura wysokiego kontekstu, czy niskiego kontekstu – były zaledwie pierwszymi nieśmiałymi próbami określenia czy zdefiniowania kultur. Typologie te zostały stworzone dla rozróżnienia kultur pod jednym, no czasami dwoma względami, ale daleko było im jeszcze do późniejszych teorii i propozycji, które opisują kultury praktycznie we wszystkich jej przejawach. Od czegoś trzeba było jednak zacząć i dlatego koncepcje E. Hall’a (wysoki i niski kontekst) zasługują na zastanowienie oraz rozważenie zasadności tego podziału. Jednak współczesnym twórcą wymiarów kultury (w szerokim tego słowa znaczeniu) jest Geert Hofstede – najczęściej cytowany autor w zakresie nauk społecznych, wykładowca wielu renomowanych uczelni oraz konsultant organizacji międzynarodowych.

w których dobro jednostki jest przedkładane nad dobro grupy stanowią mniejszość. Państwo odgrywa ograniczoną rolę w gospodarce. niskie versus wysokie unikanie niepewności. W społeczeństwach kolektywistycznych będziemy mieli do czynienia z niższymi wskaźnikami przestrzegania praw człowieka.A po nim inni. relacje między pracodawcą a pracownikiem przypominają więzy rodzinne. a życie prywatne zdominowane jest przez grupę lub grupy. że jest to wiedza tak szeroka. W takim typie społeczeństwa najważniejsza jest harmonia i zgoda. co zostało powiedziane. Zacznijmy nasze „bliskie spotkania” z wymiarami kultury od pierwszych prób określenia kultur i ich wymiarów E. większa jej część mieści się w człowieku – odbiorcy. na podstawie analizy wielu danych. a prawa i zasady będą różniły się w zależności od grupy. Dlaczego jedynie tymi dwiema? Ponieważ obejmują one największy zakres sfer życia człowieka. zatem zaczynamy: Kolektywizm – indywidualizm: Społeczeństwa kolektywistyczne charakteryzują się tym. takich jak: kultury azjatyckie (Japonia. jednak w kontekście opisu wymiarów kultury nie ma żadnego zabarwienia politycznego. W kulturach niskiego kontekstu. że dobro grupy przedkładane jest nad dobro jednostki – termin ten ma z pewnością polityczne konotacje dla czytelników. jaki napotkała belgijska pisarka Amelie Nothomb – urodzona w Japonii. córka belgijskiego dyplomaty. że cały przekaz ma oznaczać jedynie to. iż w niniejszym artykule pojawią się jedynie najważniejsze elementy definicji. natomiast w przypadku wysokiego kontekstu proces komunikowania jest niezwykle skomplikowany – aby dobrze zrozumieć komunikat należy wiedzieć jakie normy i wartości kierują danym społeczeństwem. Chiny czy kraje muzułmańskie) komunikowanie odbywa się w sposób niebezpośredni. takich jak: kraje Europy Zachodniej. W czym przejawiają się różnice między kulturami reprezentującymi jedną z grup? W kulturach wysokiego kontekstu. co zostało powiedziane i przedstawione. czy Ameryki Północnej komunikowanie odbywa się w sposób bezpośredni. dlatego też na potrzeby lepszego ich zdefiniowania powstał szósty wymiar: dynamizm konfucjański. jaką ma grupa. Natomiast na polu zawodowym w tego typu społeczeństwach mamy do czynienia z mniejszą mobilnością zawodową. ponieważ nie odnosi się do władzy. Model rodziny składa się tu jedynie z rodziców i dzieci (coraz częściej z jednego rodzica i dzieci). to znaczy. a ideologie równości przeważać będą nad ideologiami wolności osobistej. Ważnym ideałem jest tutaj także ideał patriotyzmu. a do siły wpływu. pochodzących z ankiet wypełnionych przez pracowników 50 filii firmy IBM na całym świecie. który wyodrębnił. każda informacja jedynie w niewielkim stopniu umieszczona jest w przekazie. kuzyni oraz krewni żyją osobno i rzadko się ich widuje. Hall – amerykański etnolog. męskość versus kobiecość. a indywidualne nagradzanie pracownika zakłóca harmonię. jakiego rodzaju rejestry komunikowania stosowane są w określonych sytuacjach. nazwać je można komunikowaniem miedzy wierszami. orientacja długoterminowa versus orientacja krótkoterminowa. 5 wymiarów: kolektywizm versus indywidualizm. iż w krajach tego rodzaju . Jako pierwszą omówimy teorię Geerta Hofstede2. która po latach postanawia związać życie z Japonią i która w swej książce pod tytułem „Z pokorą i uniżeniem”1 opisuje swoje perypetie jako pracownicy wielkiej japońskiej korporacji. duży versus mały dystans władzy. w przypadku kultur azjatyckich nie do końca spełniły swoje zadania. Państwo pełni tutaj dominującą rolę w gospodarce. Wszystkie wyżej wymienione wymiary. Historia ta jest doskonałą kroniką różnic kulturowych jakie dzielą kraje należące do grup komunikujących w różnych kontekstach. również opinie jednostki będą uzależnione od przynależności do grupy. nie ma tu żadnego czytania między wierszami. Zatem co należy zapamiętać z charakterystyk obu rodzajów kultur? Najważniejsze wydaje się pamiętanie o tym. że nie ma tu drugiego dna. W dalszej części artykułu postaram się przedstawić podstawowe cechy każdego z wymiarów. muszę jednak podkreślić. Społeczeństwa indywidualistyczne. że w kulturach niskiego kontekstu znaczenie ma tylko to. W tego typu kulturze kładzie się nacisk na indywidualne postrzeganie rzeczywistości – każdy powinien mieć własne zdanie. Oprócz tego zaznaczyć należy. który wyróżnił dwie grupy kultur: kultury wysokiego kontekstu oraz kultury niskiego kontekstu. W dalszej części artykułu omówimy teorie dwóch naukowców zajmujących się wymiarami kultury: teorią Geerta Hofstede oraz teorią Fonsa Trompenaarsa. aby uniknąć takiego problemu. między innymi Fons Trompenaars czy Harry Triandis i Richard Gesteland.

że prawa i zasady powinny być takie same dla wszystkich. tkwi z nich bardzo głęboko. to tutaj bawią się one z tych samych powodów. natomiast jedno można powiedzieć z całą pewnością. Co prawda w piątek trzeba jeszcze pójść na zajęcia. by wspólnie spędzić czas :). Tutaj weekend zaczyna się trochę wcześniej. Zadania dla każdej płci wpajane są od dzieciństwa i tak: chłopcy bawią się. że pomaga się jedynie tym. od mężczyzn oczekuje się asertywności. etc. to pracownicy wykazują się większą mobilnością. by zrozumieć podejście do prawa w danym kraju oraz to sposobów jego przestrzegania bądź nie. dlatego też w społeczeństwach azjatyckich (takich jak Chiny. ale co najważniejsze: jest również głęboko emocjonalny. ale studenci się tym nie przejmują: impreza trwa od czwartku i tak do końca weekendu. Jeśli chodzi o sferę zawodową. ponieważ nie jest jeszcze jasno zdefiniowany we wszystkich sferach życia. w których role społeczne związane z płcią są jasno określone (na przykład Japonia). w których role społeczne obu płci wzajemnie się przenikają (tzn. budzi najwięcej kontrowersji. Podkreślić należy. Należy podkreślić. że wykształcenie związku między jednostką a grupą ma charakter przede wszystkim psychologiczny. że w kulturach raczej kolektywistycznych niż indywidualistycznych relacje między ludzkie są ważniejsze od realizacji zadań. a w dalszej części zapoznamy się również (jak wspominałam wcześniej) z teorią Fonsa Trompenaarsa i jego wymiarami. by ze sobą konkurować (natomiast dziewczynki. bo już od czwartku nikt nie myśli o pracy ani o nauce.: zarówno od mężczyzn jak i od kobiet oczekuje się skromności. Męskość – kobiecość: Wymiar ten jest niezmiernie ciekawy. a sprawy duchowe i bytowe są przedmiotem troski dla obojga rodziców. Umysłowe zaprogramowanie społeczeństw związane z tym wymiarem ma charakter społeczny. W kolejnym artykule przedstawię kolejne cztery wyodrębnione przez niego wymiary (niskie – wysokie unikanie niepewności. Nadrzędną zasadą jest tu: POMOC NAJSŁABSZYM JEDNOSTKOM W SPOŁECZEŃSTWIE. panuje tutaj zasada. Męskość to cecha społeczeństw.. Jeśli chodzi o dzieci (dziewczynki i chłopcy). natomiast od kobiet skromności. duży – mały dystans władzy oraz ostatni – dynamizm konfucjański) . Japonia. że jedną z najważniejszych cech takiego społeczeństwa jest zasada. czy krajach muzułmańskich: Arabia Saudyjska. Ktoś mógłby zapytać: „Po co to wszystko?” Już odpowiadam: jest to niezwykle istotne. która mówi. ale już to jak ludzie się z tym czują. a okazywanie uczuć i dbanie o relacje międzyludzkie jest zadaniem dla kobiet. zarobki i postęp. interesy robi się i nawiązuje się współpracę Z OSOBĄ. że jest to wymiar dotyczący najgłębszych wartości i norm społecznych. . Zatem drogi czytelniku: ODWAGI!!! A ŚWIAT WYDA CI SIĘ NIECO BARDZIEJ LOGICZNY I PRZYJAZNY!!! Francja – z pierwszej ręki „. A NIE Z FIRMĄ). przeważają tu ideologie wolności osobistej nad ideologiami równości. bo przecież role społeczne mogą być narzucone. nakierowania na sukces. Natomiast kultury indywidualistyczne (takie jak kultury anglosaskie czy skandynawskie) cechuje nadawanie większego znaczenia realizacji zadań niż relacjom międzyludzkim.. Któregoś popołudnia poszliśmy większą grupą do miejskiego ogrodu. aby (mowa o tym była w pierwszym artykule serii) poznać wartości i normy kierujące działaniem ludzi będących przedstawicielami danej kultury. czułości i troskliwości o jakość życia. orientacja długoterminowa – orientacja krótkoterminowa. Wydaje mi się. Kobiecość charakteryzuje te społeczeństwa. do tego jak ważne w danym społeczeństwie są zasady i dlaczego w USA prawo oparte jest na precedensach – odstępach od normy. Najważniejszą wartością są tu dobre relacje międzyludzkie. troskliwości oraz dbania o jakość życia). a relacje między pracodawcą a pracownikiem są kontraktem zawieranym na rynku pracy. Ma to niebagatelne znaczenie. Tramwaje wieczorem są pełne ludzi. którzy na tę pomoc zasługują i NIE SĄ TO Z PEWNOŚCIĄ JEDNOSTKI NAJSŁABSZE W SPOŁECZEŃSTWIE. na przykład dla prawników :).mamy do czynienia z wyższym wskaźnikiem przestrzegania praw człowieka. Na tym zakończymy nasze spotkanie z klasyfikacją wymiarów kultury zaproponowaną przez Geerta Hofstede. Wieczorami Place de la Victoire jest pełen ludzi. Egipt. W tego typu społeczeństwach ważne są wyzwania.

W kontekście maila od Łukasza warto byłoby wspomnieć o francuskim podejściu do prawa – scena z policjantem – ale. po drugie weekend oraz tak zwane le pont (znienawidzone oraz kompletnie niezrozumiałe dla obcokrajowców we Francji zjawisko). jest to temat rzeka. Takie prawdziwe życie erasmusowostudenckie (ja erasmusem. aby znaczną część dnia poświęcali rozkoszom stołu :)]..com . wszystko wtedy jest zamknięte. który poruszymy w następnym spotkaniu. ale przede wszystkim francuski sposób spędzania wolnego czasu. na jakich zasadach ja tutaj właściwie przyjechałem). Potem podjechał policjant na dziwnym pojeździe. Co to jest le déjeuner? Jest to święty czas dla Francuzów. który produkowany jest w znikomej ilości w małym opactwie na drugim końcu Francji.geert-hofstede. A i żebyśmy nie zostawili butelek na trawniku i że w ogóle to nie powinniśmy tutaj pić. 2 www. że tydzień pracy we Francji wynosi 35 godzin. że w Polsce już by nas spisał i kazał płacić. którzy znaleźli się tam na jakiś czas. Drogi czytelniku pamiętaj. a większość tygodnia Francuz spędza na planowaniu weekendu :) Mieszkając we Francji musisz przyswoić sobie francuski sposób pracy (kulturę ich organizacji). powiedział. to każdy Francuz przy zdrowych zmysłach korzysta z tak zwanego le pont – czyli bierze wolny dzień w piątek i może sobie gdzieś wyjechać..usiedliśmy na trawie. bo . Francuz je [już w XVIII wieku kardynał Richelieu radził swoim rodakom. otworzyliśmy tutejsze (albo belgijskie) piwo (w sklepach nie jest aż tak drogie jak w knajpach i można je kupić w normalnych butelkach.2) i się integrowaliśmy.. Coś mi się jednak wydaje. z Bordeaux dotyczy francuskich weekendów oraz sposobu spędzania czasu przez młodych i starych Francuzów oraz ludzi. wspomnę jedynie dla przypomnienia. ale wszyscy mnie tutaj tak traktują i już mi się powoli nudzi tłumaczenie.... żeby na przykład skosztować wspaniałego sera koziego. że zamykają już i musimy wyjść. a nie w tych ich 0. jak wiecie. nie jestem. Warszawa 2002 r. niezależnie od tego czy mówimy o Francuzach w Paryżu. A co możemy powiedzieć o słynnych le pont? Jeśli jakieś święto wypada we czwartek. czy w małej wiosce. że jest we Francji kilka świętości: po pierwsze przerwa na le déjeuner = lunch. Można i tak. a tutaj jeszcze nam dobranoc powiedział przy wyjściu.. 1 Amelie Nothomb „Z pokorą i uniżeniem”..” Łukasz Powyższy fragment maila naszego korespondenta z Francji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful