Nawrócony gangster, niepoważne jego słowa

Na internecie można znaleźć masę wywiadów i kazań brata Piotra Stępniaka a.k.a Gepard i o ile jego świadectwo nawrócenia to praca Boga, o tyle jego teologia pochodzi z innego ducha i fałszywych tradycji których wyuczyli go w zborze. Człowiek niespełna rozumu i zaślepiony duchowo rzuca mięsem na każdego, kto nie zgadza się z jego przekonaniami i jego denominacja. Wg Piotra, wyganianie demonów z Chrześcijan[i w ogóle] i związywanie zwierzchności nad miastem to praca złego ducha. Nie wiem czy zdaje on sobie sprawę z konsekwencji tego co mówi. Jakże historia lubi się powtarzać! Jezus, zanim odszedł do nieba, po zmartwychwstaniu nakazał prawdziwym wierzącym głosić Ewangelie, oraz przyjąć i czekać na Ducha Bożego. Ewangelia Marka 16:16-18 mówi nam o tym ze poniższe znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli[jak nie uwierzył to nie będą]! W imieniu Jezusa będą: • • • • wyganiać demony leczyć chorych mówić innymi językami choćby truciznę wypili- nic im nie będzie[to na wypadek gdyby na misji czarownica lub Jezuita chcieli ich otruć]

Niewątpliwie Piotr, nie został sam ani uwolniony, ani nikogo w życiu nie uwolnił, jednak obrósł w piórka i próbuje innych, co to robią obrzucać obelgami! Wymienione wyżej rzeczy, dotyczą tego, kto prawdziwie uwierzył Jezusowi! Jeśli 'kościół' dzisiaj nie robi uwolnienia ale mówi tym co są zdemonizowani aby tańczyli, uśmiechali się i chodzili do budynku, i to rozwiąże ich problemy, a jak nie to oznacza ze nie są podporządkowani pod pastora albo nie są Chrześcijanami, to niewątpliwie nie jest to kościół z Biblii. Cielesne metody, plany człowieka i organizacja i metody pastora i innych są po to by cieleśnie 'pomoc' tym co potrzebują Bożej mocy aby demony wyszły! Osoby jak Piotr są bezużyteczne jeśli chodzi o niesienie pomocy zdemonizowanym i walkę duchowa . Zwierzchności i moce zaślepiły tego człowieka i prowadza jego usta do wypowiadania bluźnierstw.

„O tak ja widzę doskonale, stad mój osad jest dobry!” Dobra rada dla wszystkich Zielonoświątkowców, którzy nie robią tego co Jezus nakazał[a pośród nich są oczywiście wyjątki] jest taka: trzymać dziób na kłódkę ze względu na własne dobro. Po co kusić Boga i narażać się na piekło wieczne? Przypominam jeszcze raz- Jezusa posadzono o współprace z demonami, o Janie Chrzcicielu mówili ze ma demona! Głoszenie Jezusa nie przypominało 'dżentelmena' o którym tak często słyszymy zza pulpitu! Ananiasz i Safira? Elymas? Bardzo po dżentelmeńsku! Jn 8:48, Lk 7:33, Mt 12:24, Mk 3:22, Lk 11:15 Kim był Belzebub1? W grece to Beelzeboul[954]. To demon Ekronu, do którego jeden król z Biblii posłał by dowiedzieć się czy wyzdrowieje! Za to Bóg ogłosił co się z nim stanie- cena konsultacji z diabłem! Gdy faryzeusze zobaczyli co czyni Jezus, widząc jak związani demonicznie chodżą wolno, po raz pierwszy w życiu, lub od bardzo długiego czasu, to z zazdrości i zawiści chcieli go pogrążyć i wygadywali na Niego takie brednie!

Pytanie: Kto nie chce aby uwalniać ludzi od demonów? Kto nie chce aby siły ciemności straciły uchwyt na mieszkańcach miasta czy narodu, kraju? Bóg czy diabeł? Kogo rzecznikiem jest Piotr, wygadując bluźnierstwa, przeciwko jasnemu nakazowi Pana Jezusa? Nawet Biblijny Piotr wyganiał diabły! Czyż Jezus nie przyszedł po to by zniszczyć dzieła diabla? Piotr jest również zwolennikiem taniej 'ewangelii', gdzie powiedzenie prawdy uważa za 'nie miłość'. Dokładnie tych samych argumentów używali Żydzi w starciu z Jezusem

1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Belzebub

Jezus im pokazał prawdę, pokazał drogę wyjścia z ciemności w której byli nazywając ich 'sługami grzechu'[Jana 8]Poprzez ich czyny Jezus wskazuje na źródło ich inspiracji, wskazując jednoznacznie na diabla! To ich doprowadza do szalu, jak i Piotra i nie tylko nie dostrzegają Słowa Bożego i Ducha Świętego, próbującego ich przekonać o ich stanie, ale i biorą błoto i rzucają! To nie miłość, Mesjaszu, tak się nie głosi!

„Czy nie dobrze powiedzieliśmy, ze jesteś samarytaninem i masz demona?”Jn 8:48 „Jan Chrzciciel przyszedł nie jedząc ani chleba, nie pijąc wina, a mówili: on ma demona!”Lk 7:33 Piotr, widząc Jana Chrzciciela, jak nazywa Faryzeuszy- plemieniem żmijowym-[rod pochodzący od węża z ogrodu Eden!] powiedz mi, z jakiego Ducha on mówił? Czy nawrócił byś się i dal ochrzcić przyznając ze mówi prawdę o tobie, czy napadłbyś go z pala i oskarżył o 'nie miłość' nazywając o zgrozo, opętanym? To pytanie dla ciebie do przemyślenia! • •

Do kogo te słówka o pokucie, synku?Ty pokutuj, myśmy 'świeci'!

Mt 12:22-34 „Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy; i uzdrowił go, tak że odzyskał mowę i wzrok. (23) I zdumiony był cały lud, i mówił: Czy nie jest to Syn Dawida? (24) A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli: Ten nie wygania demonów inaczej jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. (25) A Jezus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się. (26) A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jakże więc ostoi się królestwo jego? (27) A jeśli Ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. (28) A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże. (29) Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi? (30) Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. (31) Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. (32) A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym. (33) Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry, albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły; albowiem z owocu poznaje się drzewo. (34) Plemiona żmijowe! Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. ”Warszawska „Tedy przywiedziono do niego opętanego, ślepego i niemego, i uzdrowił go, tak iż on ślepy i niemy i mówił i widział. (23) I zdumiał się wszystek lud, i mówili: Nie tenże jest on syn Dawidowy? (24) Ale Faryzeuszowie usłyszawszy to, rzekli: Ten nie wygania dyjabłów, tylko przez Beelzebuba, książęcia dyjabelskiego. (25) Lecz Jezus widząc myśli ich, rzekł im: Każde królestwo rozdzielone samo przeciwko sobie pustoszeje, i każde miasto albo dom, sam przeciwko sobie rozdzielony, nie ostoi się. (26) A jeźliż szatan szatana wygania, sam przeciwko sobie rozdzielony jest; jakoż się tedy ostoi królestwo jego? (27) A jeźliż ja przez Beelzebuba wyganiam dyjabły, synowie wasi przez kogoż wyganiają? Przetoż oni sędziami waszymi będą; (28) A jeźliż ja duchem Bożym wyganiam dyjabły, tedyż do was przyszło królestwo Boże. (29) Albo jakoż może kto wnijść do domu mocarza, i sprzęt jego rozchwycić, jeźliby pierwej nie związał mocarza onego? toż dopiero dom jego rozchwyci. (30) Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. (31) Dlatego powiadam wam: Wszelki grzech i bluźnierstwo ludziom odpuszczone będzie; ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone ludziom. (32) I ktobykolwiek rzekł słowo przeciwko Synowi człowieczemu, będzie mu odpuszczono; ale kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczono, ani w tym wieku ani w przyszłym. (33) Czyńcież albo drzewo dobre, i owoc jego dobry; albo czyńcie drzewo złe, i owoc jego zły; albowiem z owocu drzewo poznane bywa. (34) Rodzaju jaszczurczy! jakoż możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi, gdyż z obfitości serca usta mówią? ”Gdanska „Tedy mu przywiedzion jest opętany, ślepy i niemy. I uzdrowił go tak, iż on, który był ślepym i niemym, mówił i widział. (23) I zdumiało się wszytko zgromadzenie ludu i mówili: Izali ten jest on syn Dawidów? (24) Co Faryzeuszowie usłyszawszy rzekli: Ten nie wygania diabłów jedno przez Beelzebuła książę diabłów. (25) Ale Jezus wiedząc myśli ich rzekł im: Wszelkie królestwo rozdzielone przeciwko sobie, bywa spustoszone. I wszelkie miasto, abo dom rozdzielony przeciwko sobie, nie ostoi się. (26) Ale jeśli szatan szatana wygania, przeciwko sobie jest rozdzielon. Jakoż tedy ostoi się królestwo jego? (27) A jeśliże ja przez Beelzebuła wyganiam diabelstwa, synowie waszy przez kogoż wyganiają? A przetoż oni będą sędziami waszymi. (28) Ale jeśliż ja Duchem Bożym wyganiam diabelstwa, iścieć do was przyszło Królestwo Boże. (29) Abowiem jako może kto wniść do domu mocarza jakiego, a statek jego zabrać, jeśliby pierwej nie związał mocarza onego? Gdyż tak

dopiero dom jego złupić może. (30) Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. (31) A przetoż powiedam wam: Wszelki grzech i bluźnierstwo będzie odpuszczone ludziom. (32) A ktokolwiek będzie mówił przeciwko Synowi człowieczemu, odpuszczono mu będzie, ale ktoby mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczono ani w tym wieku, ani w przyszłym. (33) Abo czyńcie drzewo dobre i owoc jego dobry, abo czyńcie drzewo zgniłe i owoc jego zgniły. Abowiem z owocu drzewo bywa poznane. (34) Rodzaje żmijów, jakobyście mogli rzeczy dobre mówić będąc złemi? Gdyż z obfitości serca usta mówią. ”Brzeska

Tuz po uwolnieniu biedaka od złych duchów, Jezusa osaczyła grupa Faryzeuszy.

„On nie wyrzuca demonów, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów”[24] I dalej tłumaczy: „A jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, to przez kogo wyganiają je twoje dzieci? Dlatego oni będą twoimi sędziami”[27] Dodam, ze jeszcze są niedobitki w kościele Zielonoświątkowym, którzy wyganiają demony, wbrew

ospałości reszty! I kiedyś Piotr staniesz przed sadem i Bóg ich wezwie, aby cie osadzili i twoje słowa. Tzw 'Szkoła Chrystusa' ci nie pomoże, oni nie głoszą pełnej ewangelii! Obyś obudził się z otępienia i nawrócił, zanim duch opuści ciało! Obyś otworzył oczy i gorąco pokutował za wyniosłe i kłamliwe słowa i głupie rzucanie mięsem! Ty Duchowi Bożemu uwalczasz! I ważnych zasadach walki duchowej i uwolnienia, Jezus wskazuje w Mt 12:28-29-30. Uwolnienie od demonów, to wg Biblii oznaka przybliżenia się Królestwa Bożego. Dziwne ze Jezus nie wskazał ze przez hip hop, maślaną ewangelie i poprawne politycznie slogany? Pomyśl i rusz szare komórki! Gdzie wysyłasz zdemonizowanych? Na leżankę, dajesz im pigułki czy może zapraszasz na uśmiechanie i skakanie do rytmu muzyki rockowej w zborze? To nazywasz ewangelia? Pokaz mi to w Biblii i w końcu ja otwórz na miłość Boska! I dalej- Jeśli obrażasz braci, którzy uwalniają innych od demonów i walczą o dusze niezbawionych wiązać demony na niebiosach, ziemi i morzu- to nie ich obrażasz. To Bóg ci wybaczy, jeśli uznasz swoja głupotę. Jezus Chrystus wskazuje ze nazywanie pracy Ducha Bożego, praca Belzebuba, to bluźnierstwo, które może się fatalnie dla ciebie skończyć! Postudiuj wraz ze swoja grupa- Mt 12:31-32. I po co ci skończyć w płomieniach? Dobrze zacząłeś- dobrze skończ, nawróć się! Nie rozumiesz czegoś- dziób na kłódkę i powiedz ze nie wiesz, nie rozumiesz i Bóg się zlituje, Nie mów jednak ze gdy ktoś kto robi te rzeczy jest 'opętany'. To otwiera cie na nieprzyjemne rzeczy i po co ci to? Mk 3:29-29 ”Powiedamci wam zaprawdę, że wszytki grzechy będą odpuszczone synom ludzkim i bluźnierstwa którymikolwiekby bluźnili. (29) Ale ktobykolwiek bluźnił przeciw Duchowi świętemu, nie ma odpuszczenia na wieki, owszem jest winien potępienia wiecznego. (30) Abowiem mówili, że ma ducha nieczystego. ” Boisz sie demonów, boisz się popaprać garniturek- twoja sprawa, zdasz z tego sprawe przed Panem. Nie atakuj ludzi którzy robią co Jezus im kazał. Nie stawaj na drodze Bogu, bi nie mozesz dlugo pokopac przeciwko kolcom. Prędzej czy później się o tym przekonasz. Na zakończenie coś dla braci, których inni nazwali 'opętanymi' 'heretykami' 'zwiedzonymi', którzy wiedza ze wykonują prace do której Bóg powołał cały kościół- tj. Konflikt z szatanem[co jednak 'kościół' odrzucił i zamiast tego idzie własnymi drogami], polecam wersety na zachętę: • „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. (11) Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! (12) Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. ”Mt 5:10-12 „Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, (13) ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili. (14) Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży, spoczywa na was. (15) A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. (16) Wszakże

jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. (17) Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego; a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą ewangelii Bożej? (18) A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą? (19) Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. ”1 Piotra 4 Piotrowi przypominam na koniec wersety, które jasno jak słońce objaśniają jak Bóg patrzy na małżeństwo i ile zona ma mieć więżący: • „Powiedziano też: Ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. (32) A Ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. ”Mt 5:31-32

Brat rozwodnik. Hmm, smaczna nowa żonka! Stara wywalona na kałmuk! Do dzieła ogierze!Przecież jesteś starszym zboru i tyle głosisz! Bóg na pewno przymknie oko, bylebyś tylko do nas chodził! „Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem; ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. (3) A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą, jeśliby jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. ”Rzym 7:2-3

Rozwodników i tych co biorą sobie nowe 'zony', a porzucają małżonki, zostawiają je na progu domu we łzach- Bóg osadzi wg ich uczynków!

Możesz chodzić do budynku, brać udział w jego aktywnościach i chodzić z dala od Biblii, co zresztą robisz. Wnioski wyciągnij sam. Sam sobie szkodzisz i nikomu więcej. Grasz w niebezpieczna grę i ktoś musi cie ostrzec,bo przecież ekumenicy i politycznie poprawni tego przecież nie zrobią. Odbierz to jako miłość Boza nad związanym, zaślepionym człowiekiem. Cechy tego pokolenia: „Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, Ja też zapomnę o twoich dzieciach. ”Hos 4:6 „I leczą rany swojego ludu powierzchownie, mówiąc: Pokój, pokój! - choć nie ma pokoju. ”Jer 6:14 Odpowiadając na oskarżenia Piotra zakończę tym wersetem: Jn 8:49 ”Jezus odpowiedział: Ja nie mam demona, ale czczę Ojca mego, a wy mnie znieważacie. ” Obyś pokutował i Bóg wybaczył ci nierozumność i pochopność twoich wypowiedzi: „Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. ”Job 42

Linki: Prawdziwa bezkompromisowa Ewangelia- Kaznodzieje z Ulicy[Angielski] Powiedz tak jak to jest naprawdę Powiedz im prawdę! Wolność słowa Pedziuchy się tak nie urodziły! Głoszenie pośród zlotu hipisów Ewangelia vs Hare Kriszna Katolicy atakują Kaznodzieje z Ulicy Czy Chrześcijanin może mieć demony[lecz nie opętanie!]? Część 1 Część 2 Czemu ludzie atakują służbę uwolnienia? Diabeł za tym stoi. Cześć 1 Cześć 2 Cześć 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful