Olsztyńska Wyższa Szkoła Infor matyki i Zar ządzania  im. Prof. T.

 Kotarbińskiego 

Studia Podyplomowe Public Relations 

Alicja Zembr zuska 

Public r elations w działaniach policji 

Praca dyplomowa  Pod kierunkiem naukowym  dr Sebastiana Chachołka 

Olsztyn 2006

WSTĘP 
1  W 1990 roku, na mocy ustawy z 6 kwietnia, powołano do istnienia policję.  Po latach 

funkcjonowania  jako  narzędzie  kontroli  społeczeństwa,  dawna  Milicja  Obywatelska  ­  jako  organizacja ­ musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości.  Lata ’90 w Polsce to okres gwałtownych przemian – przyspieszony kurs kapitalizmu  musiały przejść wszystkie  instytucje,  i prywatne, i państwowe. Szybko rosnąca konkurencja  i ekspansja inwestorów z zachodu wymusiły na polskich przedsiębiorcach zmiany w sposobie  myślenia,  a  w  konsekwencji  poruszania  się  w  świecie,  w  którym  pozostawało  coraz  mniej  monopolistów, a twarde prawa rynku eliminowały najsłabszych.  Wzorce  przyszły  z  Zachodu.  Firmy,  które  w  Polsce  zakładały  swoje  oddziały  i  filie,  przyniosły  ze  sobą  ­  nowe  w  polskiej,  a  od  dawna  znane  i  sprawdzone  w  rzeczywistości  zachodniej – strategie zarządzania, plany marketingowe i kampanie reklamowe. Zagraniczne  produkty  i  marki,  dzięki  umiejętnie  prowadzonym  akcjom  reklamowym  i  wizerunkowym,  skutecznie  wypierać  zaczęły  produkty  krajowe.  Na  odbiorców  działały  na  równi:  urok  nowości  i  ­  po  latach  reglamentacji  ­  możliwość  wyboru.  Te  same  czynniki  zmusiły  przedsiębiorców  do  walki  o  własny  wizerunek.  Na  tyle  oryginalny  i  skuteczny,  aby  mógł  zaistnieć w świadomości klientów/konsumentów.  Policja,  mimo  że  jako  instytucja  finansowana  z  budżetu  państwa  miała  uprzywilejowaną  pozycję  (choćby  przez  fakt,  że  nie  groziło  jej  i  nie  grozi  zastąpienie  inną  formacją),  musiała  zmierzyć  się  z  innym  problemem.  W  odróżnieniu  od  firm/instytucji  dopiero  wkraczających  na  szeroki  rynek,  policja  miała  już  wizerunek  –  spadek  po  Milicji  Obywatelskiej, ZOMO i ORMO. Wizerunek, jak nie trudno się domyślić, negatywny.  Już sama zmiana nazwy z „milicja” na „policja” i nawiązanie tym samym do tradycji  dwudziestolecia  międzywojennego  była  pierwszym  krokiem  do  odcięcia  się  od  przeszłości  PRL,  związanych  z  nią  skojarzeń  i  stereotypów.  Także  odejście  od  obowiązujących  w  MO 
2  stopni  wojskowych  ,  zmiana  umundurowania  i  symboli  noszonych  przez  policjantów 

na pagonach,  wyzbywanie  się  starego  sprzętu  bojowego,  nowe  oznakowania  komend,  komisariatów,  posterunków  policji  i  radiowozów  miało  na  celu  wyraźne  zaznaczenie,  że policja  –  przynajmniej  w  sferze  wizualnej  –  jest  organizacją  nową  (nowoczesną),  wolną  od naleciałości z przeszłości. 
1  2 

Dz. U. 1990 nr 30, poz. 179  W Oddziałach Prewencji Policji oraz Sekcjach Antyterrorystycznych, jako formacjach zmilitaryzowanych,  stopnie wojskowe funkcjonowały do roku 1995. Po tym czasie, w ramach ujednolicania wizerunku, wszystkie  komórki organizacyjne policji przyjęły jeden system stopni służbowych.

Zmiany  dokonywały  się  nie  tylko  na  zewnątrz,  ale  i  w  szeregach  policji.  Pomijając  sprawy  kadrowe,  w  tym  masowe  dokształcanie  się  policjantów  (co  również  związane  było  z budowaniem  nowego  wizerunku  organizacji,  jako  instytucji  zarządzanej  przez  ludzi  kompetentnych  i  godnych  zaufania),  policja  z  organizacji,  która  w minionym  systemie  sprawowała funkcje głównie represyjne, zaczęła przekształcać się w instytucję skierowaną nie  przeciwko  społeczeństwu,  ale  służącą  i  działającą  na  jego  rzecz.  Uświadomiono  sobie  bowiem,  że  bycie  skutecznym,  a  więc  godnym  zaufania,  zależy  od  informacji.  Nie  da  się  pozyskać  informacji,  czy  to  od  świadków  przestępstw,  czy  informatorów,  nie  traktując  społeczeństwa  jak  równorzędnego  partnera.  Podobnie  nie  da  się  tworzyć  pozytywnego  wizerunku  bez  informacji  zwrotnej  ­  nie  odpowiadając  na  potrzeby  i  oczekiwania  społeczeństwa.  Policja  wciąż  się  zmienia.  Od  kilku  lat,  wykorzystując  marketing  i  public  relations,  konsekwentnie  buduje,  choć  nie  jest  to  proces  całkowicie  wolny  od  błędów,  wizerunek  organizacji profesjonalnej, skutecznej i godnej zaufania.

  Propaganda. cyt.  budowaniu  wzajemnych  relacji  opartych na zrozumieniu...1.  najbardziej  charakterystyczną  cechą  reklamy.  Public  relations  opiera  się  na  dialogu.  Wreszcie.  reklama  natomiast  ogranicza  się  do oferty (produkt lub usługa) i jej konsumentów. Giedrojć K.  że  pierwsza  z wymienionych dziedzin zajmuje się wizerunkiem niemal każdego z elementów organizacji. s.  co  zwiększa  wiarygodność  przekazywanych  komunikatów.  3  4  Por. 1.  Wójcik.  nadawca  odwołuje  się  do  sfery  uczuciowej.  nie  występują  tu  kryteria  moralne. wyjaśnieniu. a więc wzajemnie  się wykluczają.  wykorzystując  takie techniki jak lobbing. znacznie się od propagandy różni.  stara  się  trafić  do  wszystkich  członków  jej  otoczenia. uważanych za potencjalnych  3  zwolenników poglądów. cit. a public relations skutecznie to wykorzystuje.  Bardziej  skłonni  jesteśmy  wierzyć  artykułom  prasowym. ideologii.  mają  wykształcić  u członków  określonej  grupy  założone  opinie  i  postawy.  16 lat  gospodarki  rynkowej  sprawiło. idei.  kładzie  nacisk  na  zachętę  i  ma  charakter  jednokierunkowy.  Dla  odmiany. sponsoring czy media relations.  strategia  public  relations  jest zawsze rozłożona w czasie.  1..  folderów  reklamowych  i  ulotek. które mają skrajnie różne cele. Public relations w administracji. za: Giedrojć K. 20  Por..  informacja  jest  jednostronna.  Choć  działania  public  relations. s. że są to dziedziny.  Ważniejszy  jest  dla  niej  szybki  efekt  niż  obiektywna  prawda. 23 ­ 25 4  . Wójcik K.  odnosi  się  przede  wszystkim  do  celów  politycznych  i światopoglądowych.  Propaganda kierowana jest także do węższych grup społecznych. Public relations posługuje  4  się  kanałami  niekomercyjnymi.  obrazowy. PODSTAWOWE POJ ĘCIA – DEFINICJ A PUBLIC RELATIONS  1. op. 2. Public relations a propaganda  Public  relations  nader  często  utożsamia  się  z  propagandą. buduje relacje w sposób głębszy i ma charakter nieprzerwany.  że  jesteśmy  sceptycznie  nastawieni  do nachalnych  spotów.  to  public  relations.  nie  istnieją  zasady  etyczne.  Przekaz  reklamowy  jest  krótki.  a  zarazem  jej  najsłabszym  punktem.  Prawda  i  rzetelność  informacyjna  są  stosowane  tylko  wówczas.  choć  nie  brakuje  również  opinii. precyzyjnie określoną reakcję  w  równie  szczegółowo określonej  grupie  docelowej. poczuciu więzi.  gdy  nie  dostrzega  się  ich  negatywnego  wpływu  na  skuteczność  działań. jest możliwość zakupu emisji komunikatu reklamowego. Public relations a reklama  Podstawową  różnicą  między  public  relations  a  reklamą  jest  fakt.  podobnie  jak  propaganda.  zdaniem  K.  Reklama w swym założeniu nastawiona jest na szybką.

  polegającą  na  przekazywaniu  przez  firmę  specjalnie  przygotowanych  informacji w różnej formie w celu stworzenia w otoczeniu firmy jej pożądanego wizerunku.  personelem).  i  PR  mają  bezpośredni  związek  z  każdym  aspektem  działalności  przedsiębiorstwa  (produkcją.Jedyną  formą  współdziałania  reklamy  i  public  relations  są  kampanie  społeczne  ze względu na ich specyficzny (niekomercyjny) charakter..  identyfikację  grup  docelowych  i  dążenie  do  satysfakcji.  Bielawskiego.  PR  natomiast  do  utrzymywania  5  właściwych stosunków z otoczeniem. że PR zajmuje się również  6  przedsięwzięciami.pl  7  Bobińska A..  tłumaczącym  równocześnie.proto.  Wyraźna  jest  zresztą  relacja  zwrotna  pomiędzy  działaniami  PR. źródło: www.  1.  ale  przy  tym  różnią  się  celem  –  marketing  zmierza  do  wzrostu  sprzedaży.  ciągłą  działalność  prowadzoną  z  uwzględnieniem  wyników  badań.  Bielawski  zauważa. Public relations – zarządzanie informacjami.  które  dotyczą  rynku. za: Bielawski P.  Obie  dziedziny  zawierają  proces  planowania.  1. 5  .  W  przypadku  PR  funkcja ta obejmuje wszystkie obszary związane z ogólną polityką zarządu dotyczącą szeroko  pojętego otoczenia. cyt.  jak  i  marketing  są  formami  zarządzania.  Bielawski  jako  domenę  PR  wskazuje  manipulowanie  informacjami. które z marketingowego punktu widzenia nie mają większego znaczenia.  obie  pełnią  funkcję  integracyjną. Public relations – zarządzanie informacjami. Porównanie reklamy i marketingu z public relations.  uczestnictwo  w  procesie  wymiany.proto.  choć  ociera  się  zakresem działalności o wszystkie te dziedziny.  I  marketing. cit.  a  marketing  integruje  te  rodzaje  aktywności  i decyzje  przedsiębiorstwa.  P. Bojarska D.  że  efekty  pracy  komórki  public  relations. Czym zatem jest?  PR  określa  się  jako  planową..  reklamą  czy  marketingiem. źródło: www.  co  prowadzi  do  lepszego  zintegrowania  się  z  otoczeniem  oraz  ułatwia  realizację  7  podstawowych celów.  Jednakże trzeba pamiętać.  czym  zajmuje  się  PR.  najlepszym  synonimem.  Zdaniem  P. 3 Public relations a mar keting  Zarówno  public  relations.  a przedsięwzięciami  marketingowymi..  Słowo  manipulacja  słownikowo  nie  ma  w  tym  przypadku  żadnego  zabarwienia:  ani  pozytywnego  ani  negatywnego:  określa  czynność.pl  Bielawski P.  gwarantem  dobrej  jakości  produktów  dostarczanych  na  rynek.  jest  zarządzanie  informacjami. 4 Public relations – zar ządzanie informacjami  Public  relations  nie  jest  propagandą.  finansami.  którą  cechuje  5  6  Por.  Dobry  wizerunek  firmy  jest  np. op.  pracującej  na  rzecz  wizerunku  organizacji  (w  jej  wnętrzu  i  na  zewnątrz)  mają  duże  znaczenie  także  dla  marketingu.

·  lobbing. ·  kontakty z mass mediami. wykazywanie zalet towarów i usług. ·  imprezy  promocyjne  –  organizowanie  dni  otwartych. organizacjami społecznymi. nie  mówiąc  już  o niezbędnej  umiejętności  szerokiego  oglądu  aktualnej  sytuacji  przez  pryzmat  sytuacji  pożądanej w dłuższej perspektywie.  Działania public relations  można podzielić  na kilka grup. ·  komunikację antykryzysową. w której znajduje się firma.  Cele PR to: ·  promocja  reputacji  –  dbanie  o  wizerunek  przedsiębiorstwa. ·  relacje  finansowe  –  utrzymywanie  dobrych  kontaktów  z  bankami. cit. ·  relacje  ze  społecznością  i  władzami  lokalnymi  –  podtrzymywanie  i  nawiązywanie  korzystnych kontaktów z lokalnymi władzami.  jego  obrona  i umacnianie.  tras  zwiedzania zakładu. ·  relacje  z  kadrą  pracowniczą  –  dbanie  o  częstotliwość  i  jakość  komunikowania  się  kierownictwa  z  pracownikami  i  pracowników  z  kierownictwem  oraz  korzystne  relacje  między nimi.  8  Por. ·  komunikację w kryzysie. ·  kontakty międzykulturowe. Bielawski P. 8  ·  część relacji biznesowych.  konferencji  prasowych. ·  relacje  inwestycyjne  –  podtrzymywanie  i  nawiązywanie  dobrych  kontaktów  z akcjonariuszami. Public relations – zarządzanie informacjami. dziennikarzami ekonomicznymi.  Panowanie  nad  wieloma  strumieniami  wychodzących  i  napływających  informacji wymaga  m. politykami. 6  .in.. ·  komunikacja  mar ketingowa  –  wspomaganie  marketingu  przedsiębiorstwa  poprzez  nagłaśnianie nowych produktów. Kolejność podejmowanych  zadań jest zmienna i zależy od sytuacji.duża  precyzja.  PR obejmuje następujące dziedziny: ·  komunikację wewnętrzną.  analitykami  finansowymi. op. przyjmowanie ważnych gości z zewnątrz. ·  informacja  –  rozpowszechnianie  informacji  o  firmie  za  pośrednictwem  mediów  oraz kontaktów interpersonalnych. zdolności precyzyjnego działania w tym obszarze.

  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.. ·  szukanie  ciekawych  propozycji.156 7 . ·  publikacje – koordynowanie od strony merytorycznej i graficznej wszystkich publikacji  9  przedsiębiorstwa. sponsorowanie  osób. Funkcja public relations w zarządzaniu przedsiębiorstwem.  9  Siewierska­Chmaj A.  które  mogłyby  uzyskać  wsparcie  od przedsiębiorstwa.·  sytuacje  kryzysowe  –  minimalizowanie  wpływu  sytuacji  kryzysowych  na  wizerunek  przedsiębiorstwa.. Zaborowska E. nr 4/2000. s. ·  sponsoring – udział w rozpatrywaniu wniosków o wsparcie finansowe. imprez i instytucji.

  jeśli  kolejne  poznawane elementy będą wzajemnie sprzeczne. jeżeli jej  strategia zachowania/działania przekazuje spójny obraz. Oczywiście istnieje system znaków.  Innymi słowy.  ani  ich  układ  nie  są  zarezerwowane  wyłącznie  dla  policji. pisma firmowe. w: Skuteczne kreowanie wizerunku.  procedury  kontaktów  telefonicznych.  barwy  firmy. skojarzeń czy własnych ocen i opinii.  wygląd  samochodów. 1 Czym jest wizerunek?  Wizerunek  to  własny  i  subiektywny  obraz  rzeczy. red.  na  przykład  biały  napis  „POLICJA”  na niebieskim/granatowym  tle.  merytorycznych.  Można powiedzieć.2..  Charakterystyczne dla wizerunku jest to.  pozycja  firmy  na  rynku. że: ·  wizerunek  nie  jest  stabilny  w  czasie  –  ulega  pogłębieniu  i  wzmocnieniu. aby wizerunek  był wiarygodny.  ale  może  także  ulec  rozpadowi.  obsługa  interesantów.  złożony  z  elementów  materialnych.  ale  także  elementów  emocjonalnych.. opakowania. Katowice 2005 8  .  jeśli  przyczynia się do strat. J AK NAS WIDZĄ.  wystrój  budynków.  osoby  bądź  sprawy.  jeśli  dostrzegamy  kolejne  elementy  obiektu. itp. musi być spójny. ale z pewnością nie można go nazwać znakiem firmowym – ani same kolory.  zjawiska. który potwierdzany jest dzięki sądom  10  oraz wypowiedziom osób z najbliższego i dalszego otoczenia.  Zdecydowana  większość  komend  wojewódzkich  przyjęła  za  swój  10  Por.  ubiór  pracowników. druki firmowe.  2.  procedury  kontaktu  z  rynkiem.  Wystąpienia publiczne.  symboli. TAK NAS PISZĄ – WIZERUNEK POLICJ I  2. wizytówki. że jakaś jednostka/firma/organizacja posiada wizerunek.  Elementy kształtujące wizerunek można podzielić na: ·  wizualne  –  logo.  W  rzeczywistości  w  tej  kwestii  panuje  pewna  dowolność. ·  wizerunek nie jest dobry lub zły – jest odpowiedni (właściwy). Skuteczne kształtowanie i podtrzymywanie wizerunku.  sukcesy  firmy. jeśli zapewnia firmie  lub  osobie  realizację  założonych  celów  lub  nieodpowiedni  (niewłaściwy). Stasikowska – Woźniak D. zdobyte nagrody.  który  można  znaleźć  na  tablicach  informacyjnych  i radiowozach. ·  niewizualne  –  rodzaj  działalności. który jest  identyfikowany  z  tą  instytucją. 2 Logo i „twar z” policji  Oficjalnie policja nie ma swojego logo. Łęcki K.

znak rozpoznawczy gwiazdę. nawiązującą kształtem do policyjnej odznaki służbowej. tyle pomysłów. Jednak  ile komend.  KWP w Olsztynie  KWP w Poznaniu  KWP w Lublinie  Komenda Główna Policji  KWP w Łodzi  KWP z siedzibą w Radomiu 9  .

  Wydaje  się  jednak. gdy na obszarze jednego województwa funkcjonuje wiele policyjnych  symboli.  zamiast  jednego  spójnego  obrazu.  że  także  dokumenty  reprezentują  daną  firmę  na zewnątrz.  Należałoby się zastanowić nad opracowaniem jednego wspólnego znaku graficznego.  wielkością  i  kolorem. 17 komend powiatowych  i 2 miejskie  –  każda  z  nich  posługuje  się  własnym  znakiem.  Dopóki  obie postaci będą się cieszyć uznaniem społecznym.  zmian  struktur  organizacyjnych  policji  czy  zmiany  strategii  ­  wypowiada  się  Marek Bieńkowski. W najważniejszych kwestiach (w skali całego kraju) – zmian kadrowych.To.  że w sprawach  dla  policji  ważnych  nie  zabierali  głosu  poprzednicy  Marka  Bieńkowskiego  (obecnego  komendanta  głównego  policji)  sprawił.  Oznacza  to.  o  tyle  Rutkowski  –  postać  barwna. Warszawa 2005 10  . iż komendant główny policji  nie występował w mediach – robił to w jego imieniu rzecznik prasowy lub osoby przez niego  wyznaczone.  która  kompetentnie  mogłaby  się  wypowiadać w imieniu i o policji.  widzimy  niekontrolowany popis inwencji twórczej poszczególnych komend.  Niebezpieczeństwo tkwi w tym. nie będzie to zagrażało jej wizerunkowi.  które  nierzadko  przeprowadzane  były  na  granicy  prawa. Raport z badania.  bo w konkretnym regionie zaczynają się i kończą kompetencje danej jednostki policji. Konsekwentnie od dłuższego czasu  sprawy policji omawiane są w mediach albo przez policję.  Jeszcze  do  niedawna  nie  było  w  Polsce  osoby. Królikowska K.  że  symbole  komend  wojewódzkich  różnią  się  między  sobą. Wizerunek policji w świadomości społecznej.  kompetentne  w  danej  dziedzinie.  że  skojarzenia  związane  z  Dziewulskim  i  Rutkowskim  są  przenoszone  na  policję.  a zdarza się to często.  Niemniej  te  dwie  postaci  zaistniały  11  w świadomości Polaków i niejako są utożsamiane z policją.  który  stałby  się  logo  policji. jeśli któraś z nich straci dobrą opinię.  O  ile  ten  pierwszy  w przeszłości  był  policjantem.  Gorzej.  który  pojawia  się  mediach  stosunkowo  często.  że  istnieje  przynajmniej  20  różniących  się  od  siebie  wzorów pism urzędowych reprezentujących tę samą  instytucję. albo z udziałem policji na zasadzie  „nic o nas bez nas”. Garnizon warmińsko – mazurski to komenda wojewódzka. że znak firmowy jest rozpoznawalny w danym województwie.  zasłynął  brawurowymi  akcjami.  z  punktu  widzenia  wizerunku  jest  istotne. Gorzej. Niepisanym zwyczajem było.  zmieniła się również kwestia związana z „twarzą” policji.  ale  biorąc  pod  uwagę  fakt.  różniącym  się  kształtem.  wiedząc.  że  każda  z  komend  ma  ściśle  określony  zasięg działania – ważne jest.  że  wraz  ze  zmianą  na  stanowisku  komendanta  głównego  policji.  Być  może  fakt.  Obecnie.  że  „ekspertami”  w  tej  dziedzinie  stali  się  ludzie  z  policją  nie  związani  –  poseł  Dziewulski  i  detektyw  Rutkowski.  natomiast  w  kwestiach  11  Por.. Trudno zatem  mówić w tym  przypadku  o  spójnym  wizerunku.

  a po drugie ­ kojarzyły się z uniformami.  mł.  choć  o  innym  kroju. op. 3 Mundur   Z  badań  wynika.  2.  w  których  o  działaniu.  Jednak mimo tak oczywistego skojarzenia. Zbigniew  Matwiej.  porządku  publicznego  i  innych  zadań  policji  –  rzecznik  KGP.  która  gotowa  jest  przyjąć ich punkt widzenia.  Pierwszym  z  nich  jest  różnorodność  noszonych  przez  policjantów  mundurów. Raport z badania. także w tej  kwestii pojawia  się  kilka  problemów. Paweł  Biedziak.  Pozwala  to  uniknąć  sytuacji. K.  najłatwiej  rozpoznać  policjanta.  bądź  dyrektor  Biura  Komunikacji  Społecznej  KGP. Ani legitymacja służbowa.  ale  znane  szerokiej  publiczności..  a  te  z  kolei  ankietowanym  po  pierwsze  ­  wydawały  się  zwyczajnie  niechlujne.  12  Królikowska.  którzy  mają  najczęstszy  i  bezpośredni  kontakt  ze społeczeństwem  (patrole).  podinsp. jakie noszą konwojenci i ochroniarze.  Niebieskoszare  mundury.  Tymczasem  ci  policjanci.bezpieczeństwa. 11  . insp. noszą na co dzień policjanci służby drogowej (białe czapki i lizak to również elementy  charakterystyczne  dla  tej  służby)  oraz  dzielnicowi. Wizerunek policji w świadomości społecznej.  Zdaniem  ankietowanych.  który  ubrany  jest  w  niebieskoszary  mundur  wyjściowy. ani odznaka policyjna nie są tak silnie związane  12  z policją w świadomości społecznej.  że  mundur  jest  najbardziej  charakterystycznym  elementem  wizerunku policji.  noszą  czarne  mundury  ćwiczebne.  sukcesach  i  porażkach  policji  wypowiadają  się  osoby  niekompetentne. cit.  Jasno  zostały  określone  zasady  –  policję  reprezentują  policjanci  .

  O  tym.  Prawie  jedna  piąta  (17  %)  stwierdza  jednak.  13  Wyjaśnienie jest raczej oczywiste – w małych miastach i na wsiach rzadko funkcjonują inne niż policja  służby.  którą  noszą  policjanci  służby  drogowej  i patrole  policji.  Jednak  ani  jej  kolor. który wyróżniać  ma policjanta  jest odblaskowa kamizelka.Biorąc  pod  uwagę  mechanizm  przenoszenia  skojarzeń  oraz  doniesienia  mediów  o ochroniarzach nadużywających swych uprawnień.  Źródło: www.  Wśród  policjantów  zdania  są  podzielone  –  z  jednej  strony  nie  wyobrażają  sobie  patrolowania  ulic.  że  78  %  respondentów  odróżnia  policjantów  od  funkcjonariuszy  innych  służb.pl  Dyskusja  na  temat  policyjnych  mundurów  trwa.  wiedzą  wszyscy  policjanci. nie jest to zjawisko dla wizerunku policji  korzystne.  Jak  zauważa  zastępca  Biura  Prewencji  i  Ruchu  Drogowego KGP. 12  .  ani  fason  nie  są zarezerwowane wyłącznie dla policji – trudno ją zatem nazwać znakiem rozpoznawczym.  którą  można  by nosić latem podczas upałów.  który  zdecydowanie  utrudnia  ruchy.  z  drugiej  –  mundur  ćwiczebny  nie  ma  wersji.  że  ma  z  tym  kłopot.  Najlepiej  rozpoznają  13  policjantów mieszkańcy wsi i małych miast.  pościgów  i  bezpośredniej  interwencji  w  mundurze  wyjściowym. Nieco gorzej jest w większych aglomeracjach.policja.  Dodatkowym  elementem.  że  jest  to  ważny  element  budowania  wizerunku  całej  organizacji.  Badania  przeprowadzone  przez  CBOS  na  zlecenie  Komendy  Głównej  Policji  pokazują.  Pewne  zachowania  w mundurze  są  po  prostu  niedopuszczalne. „to policjanci w mundurach w głównej mierze kształtują wizerunek policji.

 zamieniły się w recepcje.  Zmiany  wizerunku  policji  wprowadzano  na  każdym  poziomie  –  i  wizualnym.  aby  policjant  reprezentujący  daną  jednostkę  zawsze  ubrany  był  w mundur. oceniane i żywo komentowane. prewencji (także patrole) oraz dzielnicowi.  że  daje  poszczególnym  grupom/społecznościom  poczucie. okienka.  Zaczęto  skracać  dystans  między  policją  a  społeczeństwem.  iż  ktoś  rozumie  ich  14  Cyt.  co jest  lepszym  rozwiązaniem  –  poczekać  aż  społeczeństwo  przyzwyczai  się  do  widoku  policjantów  ubranych  na  czarno. s. integrując społeczności i zachęcając je do współpracy z policją.  Pomysły  na  pierwsze  programy  prewencyjne  zaczerpnięto  z  Anglii. 4. do których mówił interesant. 4 Służby kr eujące wizerunek policji  Na  początku  lat  ’90.  Coraz  rzadziej  widzi  się  policyjnych  rzeczników  prasowych  wypowiadających się dla telewizji w ubraniu cywilnym. za: Paciorkowski J.  2.  Głównym  celem  miało  być  zdobycie  zaufania  społecznego.  Kwestią  dyskusyjną  pozostaje  mundur  noszony  przez  patrole.  zaczęto  pracować  nad  poprawą  nadszarpniętego  przez  lata  PRL  wizerunku  służb  mundurowych.  odbudowanie  prestiżu  służby  i  większa  skuteczność.  reakcja  na  wydarzenia  są  bacznie  obserwowane przez obywateli.  Trudno  powiedzieć. Prewencja inaczej.  i niewizualnym.Ich  zachowanie.  Komendy. To one pozwoliły  określić.  sposób  przeprowadzania  interwencji.  zaraz  po  przekształceniu  MO  w  policję. Policja 997 nr 5/2006. A każdą fuszerkę natychmiast  14  nagłaśniają media. Umundurowany policjant ma budzić  szacunek i zaufanie. Jest to o tyle  istotne. a co za tym idzie skuteczności policjantów?  2..  komisariaty  i  posterunki  policji  otworzyły  się  dla  swych  potencjalnych  klientów  (pomijam  tu  oczywiście  sprawców  przestępstw)  –  zniknęły  z  okien  kraty.  dostosowano  je  do  lokalnych  potrzeb  i  stopniowo  wprowadzano w życie.  a są to służby: drogowa.  które  wreszcie  przestało być przedmiotem kontroli.  które  służby  wywierają  najwyraźniejszy  wpływ  na  budowanie  wizerunku  policji. pojawiły się policyjne  telefony zaufania oraz pierwsze badania opinii publicznej na temat policji.  to  nowe  inicjatywy.”  Kładzie  się  szczególny  nacisk  na  to.  Każdy program prewencyjny skierowany jest do innej grupy społecznej. a zaczęło być dla policji partnerem.  czy  dążyć  do  ujednolicenia  umundurowania  wszystkich  służb kosztem wygody. 35 13  .  Stara  zasada  „lepiej  zapobiegać  niż  leczyć”  znalazła  zastosowanie  także  w  działaniach  policji. 1 Programy prewencyjne  Początki  policji.

 jak: ·  Bezpieczeństwo  dzieci  i  młodzieży  na  terenie  placówek  oświatowych  –  w ramach  tego  zagadnienia  realizowane  są  projekty  –  „Redukcja  strachu  przed  staniem  się  ofiarą  przemocy  rówieśniczej  i  wykorzystywania  seksualnego  na  terenie  szkół  i placówek  oświatowych  w  województwie  warmińsko  –  mazurskim”  oraz  „Bezpiecznie  z Sierżantem  Bobrem”  –  skierowany  do  najmłodszych  uczniów  szkół  podstawowych. ·  Bezpieczeństwo  w  miejscach  zamieszkania  –  projekty  „Mój  Dzielnicowy”.  „Sąsiedzki  Program  Przeciwdziałania  Przestępczości”.  w  ramach  którego  kierowcy  taksówek  informują  policję  o  zdarzeniach  mogących  zagrażać  bezpieczeństwu  i  porządkowi  publicznemu.  że  policjanci  prowadzą  w szkołach  zajęcia  zarówno  z uczniami.  agresją  rówieśników/uczniów.  W  województwie  warmińsko  –  mazurskim  działa  program  „Bezpieczna Warmia i Mazury”. choćby nigdy więcej nie mieli z nią kontaktu.  Trzeba  zauważyć.  która  postrzega  policję  głównie  przez  pryzmat  ­  bezpodstawnego  ich  zdaniem  –  legitymowania.  jak  i  nauczycielami. 14  .  niewłaściwie  zachowująca się młodzież).  że  policja  jest  instytucją  otwartą.  pozwalają  na  utrwalanie  kontaktów i lepsze poznanie danego środowiska. ·  Bezpieczeństwo  w  miejscach  publicznych  ­  projekty  „Taxi  –  Oko”. gdy jest się ofiarą przestępstwa.  Dla  większości  dzieci  w  tym  wieku  szkolne  pogadanki  będą  pierwszym  bezpośrednim  kontaktem  z  policjantem.  które  mogą  zagrażać  ich  poczuciu  bezpieczeństwa  (zła  infrastruktura.problemy  i  chce  im  pomóc.  zniszczenie  mienia. po drugie – policji dają  informację  zwrotną  o  potrzebach  i  oczekiwaniach  społecznych.  życzliwą  i  że  można  się  do  niej  zwrócić po pomoc nie tylko wtedy.  To  wrażenie  będzie  wpływać na ich wyobrażenie na temat policji.  Takie  działania  są  ważne  z  dwóch  powodów  –  po  pierwsze  przyzwyczajają  dzieci  do  kontaktów  z  policją. mają ogromne  znaczenie  w  budowaniu  wizerunku  policji.  Pierwszych  zasad  bezpiecznego  zachowania  policjanci  uczą  już  w przedszkolach. który zakresem działania obejmuje takie strefy.  że  zaufanie  do  policji  jest  najniższe  właśnie  wśród  młodzieży  szkolnej.  gdzie  szukać  pomocy  i  w  jaki  sposób  interweniować.  wyrabiają  przekonanie.  Normą  się  stało.  Programy prewencyjne. zwłaszcza te skierowane do dzieci i młodzieży.  „Patrol  Obywatelski”  oraz  „Społeczne  Konsultacje”­  w  ramach  którego  zachęca  się  mieszkańców  regionu  do zgłaszania  lokalnej  policji  wszystkich  tych  spraw.  „Bezpieczna  Podróż  ­  działania  zmierzające  do  zwiększenia  poczucia  bezpieczeństwa  podróżnych  na  obszarach  kolejowych” oraz „S T O P ! kradzieżom kieszonkowym”.  ucząc  jak  radzić  sobie  z przemocą.

 że wiemy do kogo się zwrócić w razie potrzeby  i że pomoc otrzymamy  bez  względu na fakt.  Źródło: www. Dają poczucie bezpieczeństwa  przez sam  fakt. Dużym zainteresowaniem w Olsztynie cieszyła  się akcja  „Poznaj swojego  dzielnicowego”. kim jesteśmy.gov.  a  także  rozwieszono  na klatkach schodowych informacje z tymi samymi informacjami.  Ulotki. naklejki ostrzegające przed kieszonkowcami i komunikaty dźwiękowe  w autobusach  (  program  „STOP!  kradzieżom  kieszonkowym”)  pełnią  w  świadomości  społecznej taką samą rolę.policja.warminsko­mazurska.  numery  telefonów  i  adresy  kontaktowe  dzielnicowych. w ramach której w kolejnych wydaniach „Gazety Olsztyńskiej” publikowano  zdjęcia. jak widok patrolu na ulicach miasta. plakaty.Wszystkie  czynności  podejmowane  w  ramach  programów  prewencyjnych  przynoszą  wymierne efekty.pl 15  .

 które  zostaną skierowane do służby prewencji.2. 16  .  Najczęstszy  widok.  właśnie  policjanta  zapyta  o  drogę.  a  ich  zachowanie  jest  podstawą  kształtowania  wizerunku instytucji. Z jednej strony sama ich obecność podnosi notowania policji w oczach społeczeństwa. Niemniej od częstotliwości  widywania patroli  na ulicach  miasta zależy  poziom poczucia bezpieczeństwa Polaków.  jaką  jeszcze  do niedawna  mieli  angielscy  Bobbies.  że  policja  zamiast  zajmować  się  poważnymi  przestępstwami.  tym  czujemy  się  bezpieczniejsi  –  a  zatem  mamy  większe zaufanie do działań policji. Inna sprawa.  Od  jego  postawy  zależy  cały  przebieg  zdarzenia  i  nasza  opinia  o  reprezentowanej  przez  niego  instytucji. Zasada  jest  prosta.  Jak wcześniej wspomniałam.  Naturalnym  zachowaniem  jest.  podobnie  jak  fakt  15  reorganizacji służb logistycznych ogłoszony przez Marka Bieńkowskiego.  zajmuje  się  nikomu  nie  przeszkadzającymi  drobiazgami. 2 Patrole  Największą siłą. ale  i  największą słabością policji są  ludzie.  co  zwyczajnie  niekulturalny. aby  patrole (zwłaszcza piesze) były jak najbardziej widoczne na ulicach miasta i że jest ich coraz  więcej  –  jest  to  odpowiedź  na  podstawowe  oczekiwania  społeczne.  to  dwóch  policjantów  legitymujących  osoby  pijące  alkohol  w miejscach publicznych  bądź po prostu obchodzących teren swojego działania.  gdy  to  my  sami  pijemy  piwo  na ławce w parku.  W  90%  nie  otrzyma  15  Chodzi o ucywilnienie etatów w służbie logistycznej i uwolnienie tym samym etatów policyjnych.  który  zna  się  z  telewizyjnych  seriali.  z drugiej – są tematem nieustających dyskusji i krytycznych uwag na temat działań policji.  Im  częściej  widzimy  patrole. najbliższe posterunki policji.  Z jednej  strony  społeczeństwo  chciałoby  widzieć  patrole.  Policjanci patrolujący ulice stoją na „pierwszej linii” kontaktu z obywatelem nie tylko  w  przypadku. Nieprzypadkowo tak dużą wagę kładzie się na fakt. a więc między innymi do służby patrolowej. itp.  z  drugiej  –  chętnie  przystałoby  na  taką  ich  rolę. Stąd częste  przekonanie.  Rzadko  widzi  się  patrole  interweniujące  w  sposób.  które  budzą  szacunek  i  dają  poczucie  bezpieczeństwa. w przypadku służb  patrolowych kontrowersje  budzi  już  ich umundurowanie. 4.  i  traktowani  byli  po  trosze  jak  rodzaj  informacji  turystycznej – wskazywali drogę zagubionym turystom.  gdy  ten  ostatni  łamie  prawo. a w konsekwencji ich zaufania do policji.  Patrole  stanowią  pewien  problem. Od nich zależy  jak  będą  przebiegać  relacje  policja  –  społeczeństwo. a nie w wyznaczonym do tego miejscu. budynki  użyteczności publicznej.  Zwłaszcza. gdy wykonujący swe  obowiązki  policjant  jest  nie  tyle  stanowczy. którą reprezentują.  jeśli  chodzi  o  ich  rolę  w  budowaniu  wizerunku  policji.  którzy  do  czasu  ostatnich  zamachów  bombowych  w Londynie  nie  nosili  przy  sobie  broni.  że  zagraniczny  turysta  widząc  przechodzący  patrol.

  a  nawet  nie  powinien  kontaktu  z dzielnicowym szukać. Z własnego doświadczenia wiem.  Specyfika  województwa  warmińsko  –  mazurskiego.  w  której  mieszkańcy  danego  terenu  chcą  znać  swojego  dzielnicowego  bez  względu  na  fakt.  Można  zatem uznać. 4. że kandydatów do służby policja szuka  16  również na targach pracy  .  w  tym obowiązkowo  do  służby  patrolowej. 17  .  teraz  –  coraz  częściej  odbywający  w  policji  zastępczą  służbę  wojskową.  2. 3 Dzielnicowy  Dwie  postawy  charakteryzują  relacje  między  dzielnicowym  a  społeczeństwem.  po zdanych  egzaminach  i  odbyciu  10  –  miesięcznego  szkolenia  zawodowego. które z jednej strony przydziela dzielnicowym coraz  większe rejony obsługi.  druga  natomiast  to przekonanie. która mogłaby się z pokrzywdzonym porozumieć.  na początku  swej  drogi  zawodowej. kandydat do służby w policji musi przejść wszystkie etapy  egzaminu. Poziom znajomości języków obcych wśród policjantów jest bardzo  niski.  że  uczciwy  obywatel  nie  musi. że nowy sposób rekrutacji.  Egzamin  składa  się  z trzech  etapów  –  testu  wiedzy.  Przez  długi  czas  tradycyjne  wysiłki  policji  skoncentrowane  były  na  zdobywaniu  informacji o sprawcach przestępstw i ich otoczeniu. a także fakt. a z drugiej  oczekuje  wyników.  Nowy  sposób  rekrutacji  do  policji  zakłada  zmianę  tę  sytuacji.  czy  będą  potrzebować  jego  pomocy. nie inwestuje w sprzęt. tymczasem ideałem byłoby równoczesne  16  Inicjatywa Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.  czy  nie.  zostaną  skierowani  do  służby  przygotowawczej. system motywacyjny.  znający  kilka  języków  obcych.  Pierwsza  to  ta.  którzy  z  racji  wykonywanej  pracy  bezpośredniego kontaktu ze społeczeństwem nie mają.  sprawiła.  jako  regionu  o  najwyższym  w Polsce  bezrobociu.  Oni. doszkalanie. jak  wielkim kłopotem jest przyjęcie zgłoszenia o przestępstwie od cudzoziemca. że na organizowane przez  szkoły  policji  kursy  językowe  jeżdżą  ci policjanci. kiedy w pobliżu  nie ma osoby.  Jeszcze  do  niedawna  nie  wysyłało  się  do  służby  patrolowej  policjantów  z wyższym wykształceniem.  Aby  znaleźć się na liście rankingowej. służy poprawie reputacji policji.  testu  sprawnościowego  oraz  testu  psychologicznego. Paradoksem i wielkim błędem kierownictwa policji jest fakt.  że  do  służby  w  policji  zgłaszają  się  ludzie  z  wyższym  wykształceniem  (często  po  dwóch  kierunkach).  Inną  sprawą  pozostaje  dobór  policjantów  do  patroli.  systematycznych  sprawozdań  z  działalności  oraz  budowania  pozytywnego wizerunku policji wśród lokalnej społeczności.  Sprzeczne wydaje  się działanie.potrzebnej mu informacji.  Są  to  na  ogół  ludzie  młodzi.

 itp. Januszek H.  ale  pogarszające  jakość  życia  mieszkańców  (np..  chodników.  Taka sytuacja  sprawia  jednak. red.. 201 18  .  Praktyka  jednak  wygląda  inaczej.zbieranie informacji od uczciwych mieszkańców rejonu.  w  tym  raz. że dzielnicowi – mimo ich ogromnego znaczenia dla wizerunku policji – nie cieszą  się  szacunkiem  społeczności.  który  17  mieszkańcom wydaje się szczególnie niebezpieczny.  Bardzo  daleko  polskiemu  dzielnicowemu  do  jego  francuskiego  odpowiednika.  zanieczyszczanie  ulic.  które  z  racji  pełnionych  funkcji..  aby  nawiązywać  kontakty  z  osobami.  Nie  może  być  inaczej. Poznań 2005. a  jego wizerunek  jest traktowany tak poważnie.  na  którym  mieszkam. skoro większość  lokalnej  społeczności  nigdy dzielnicowego nie widziała.  Nie  potrafię  wyobrazić  sobie.  który  często  łączy  swoje  obowiązki  z  funkcją  instruktora  sportowego  dzieci  i  młodzieży  (to  zajęcie  ma wliczone do czasu służby).  ile  czasu musiałby poświęcić mój dzielnicowy na poznanie wszystkich mieszkańców podległego  mu  rejonu. s.  nieistotne.  Oczywiście  ma  to  swoje  znaczenie  –  przestępcy  nie  czują  się  pewnie. że  nie  może  17  Por.). Obliński S. Teoretycznie dzielnicowy ma wiele  okazji.  Na  wizerunek  dzielnicowego  wciąż  wpływają  skojarzenia  z  Milicją  Obywatelską.  kiedy  przeprowadzał  ze mną  rozmowę  w  ramach  rekrutacji  do  pracy  w  policji.  Niewiele  jest  spotkań.  Gembara S. Medialna rola dzielnicowego w kształtowaniu wizerunku policji na przykładzie Komendy  Powiatowej Policji w Szamotułach.  np. że dzielnicowi  nie  są widoczni.  Wszystkie te czynniki  sprawiają. wiedzą.  reagowanie  na  wulgaryzmy  na  ulicy.  że  działania  dzielnicowych  ograniczają się w większości przypadków do rozpoznania lokalnych patologii i zagrożeń oraz  interwencji  na  wezwanie.  poprzez  zwracanie  uwagi  przełożonych  na  konieczność  natężenia  służb  patrolowych  w  rejonie. że ich poczynania są obserwowane.  działalności  na rzecz  lokalnej  społeczności  czy  wykonywanego  zawodu  mogą  mieć  wpływ  na integrowanie  mieszkańców.  że  osiedle.  Aby  zmienić  ten  stan  rzeczy  szczególny  nacisk  w  pracy  dzielnicowego kładzie się na: ·  zwracanie  uwagi  na  sytuacje  z  pozoru  drobne. ·  zwiększanie  poczucia  bezpieczeństwa  mieszkańców.  jest  największym  skupiskiem  ludności  w  Olsztynie.  prelekcji  czy  pogadanek  organizowanych  przez  dzielnicowych  dla  mieszkańców  zainteresowanych  sprawami  bezpieczeństwa  w  swoim  najbliższym  otoczeniu.  biorąc  pod  uwagę  fakt.  Sama  swojego  dzielnicowego  widziałam  dwa  razy  przez  ostatnie  18  lat. ·  służenie  ludziom  pomocą  w  drobnych  sprawach  życia  publicznego  (choćby  pisanie  pism do sądu). w: Elementy nowoczesnego zarządzania w policji.  Nic  zatem  dziwnego.

 4 Służby drogowe  Służby drogowe – jak pokazują badania – są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych  19  służb  w  policji. Wydawać  by  się  mogło.  Tymczasem  istnieje  społeczne  przyzwolenie  na  zachowania  korupcyjne  tej  służby. op.  a  konsekwentnie  prowadzone  akcje  przeciwko  nietrzeźwym  kierowcom  spotykają  się  z  dużym  poparcie  społecznym. 196  Por.  sposobu  bycia.  Od  ich  zachowania. cit. s.  20  Ibidem 19  .  umiejętności  autoprezentacji dla tych policjantów.  sposobu  formułowania  myśli.  a  także  na  system  szkoleń  z  zakresu  komunikacji.  Dochodzi  do  sytuacji  absurdalnych.  jest  nazywany  uczciwym.na przykład brać udziału w eksmisjach.  Akcje  „Znicz”.  który  przyjął  50 zł  łapówki  od  kierowcy. Jednak równie często.  Ich  obecność  na  drogach  zdecydowanie  wpływa  na  zmniejszenie  ilości  wypadków  drogowych.  kultury  osobistej. którzy już tę służbę pełnią.  kiedy  to  policjant.  wyglądu. które mają największy wpływ  na  kreowanie  wizerunku.  „Bezpieczny  weekend”..  że  i  opinia  publiczna  będzie  ostro  reagować  na  podobne  zachowania  policjantów  drogówki.  będzie  zależała  jakość tego kontaktu i w konsekwencji sposób postrzegania policji przez obywateli.  2. 4.  bo  inny  wcześniej  za  to  samo  20  wykroczenie przyjął złotych 100!  Wizerunek  policji  zależy  w  głównej  mierze  od  umiejętności  interpersonalnych  policjantów.  pojawiają  się  w  mediach  doniesienia  o  kolejnych  policjantach  tych  służb. Królikowska K.  którzy  przyjmują  łapówki  w  zamian  za  odstąpienie  od  ukarania  mandatem.  którzy  mają  najczęstszy  kontakt  ze  społeczeństwem. Dlatego  należy położyć szczególny nacisk na sposób doboru do służb. obok informacji o nowych akcjach prewencyjnych policjantów  służb  drogowych.  Podobnie  rzecz  ma  się  z  corocznymi  akcjami  wręczania  cytryn  kierowcom  popełniającym  drobne  wykroczenia  drogowe  oraz  wręczania  kwiatów  kobietom  –  kierowcom  w  Dniu  Kobiet. zjawisko nie ustępuje.  Mimo  jednoznacznego stanowiska szefostwa policji w tej sprawie.  18  19  Ibidem.  dzięki  medialnemu  nagłośnieniu  na  stałe  wpisały  się  w  świadomość  Polaków. bo on sam i jego mundur mają pozostać synonimem  18  zaufania i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

 Rau Z. Lis L. poziom wiedzy  nadawcy. co się dzieje podczas realizowania kontaktów z  mediami. I oczywiście pełne informacje o sytuacji firmy i jej planach powinni  otrzymać.  Teoretycy  i  praktycy  PR  zgodnie  twierdzą. Sprawnie funkcjonująca komunikacja wewnętrzna  powinna  się  opierać  na  założeniu.  przy  formułowaniu  swego  komunikatu  musi  wziąć  pod  uwagę  cechy  charakteryzujące  odbiorcę  i  do  nich  dostosować  komunikat. 2 Komunikacja wewnętr zna  Komunikacja wewnątrz organizacji jest często niedoceniana jako skuteczne narzędzie  zarządzania. Teoria i Praktyka.  że  pracownicy  firmy  są  bardziej  zainteresowani  jej  sprawami niż otoczenie. Łańcucki J.  Nadawca.  Komunikacja  wewnętrzna w organizacji  jest ważnym  narzędziem  budowania kultury  21  Por.  Skuteczne  komunikowanie  zachodzi  wtedy.  Nie  jest  bezwzględnie  konieczne. myśl  bądź opinię ( komunikat) innej osobie (odbiorcy).  jeśli  chce  być  właściwie  zrozumiany. w: Zarządzanie jakością w Policji Wielkopolskiej.  uznawane  przez  niego  wartości.  jakie  opinie  będą  przekazywali  pracownicy  swoim  znajomym  i rodzinie. ale jeśli funkcjonuje właściwie. a na przebieg komunikacji ma wpływ wiele czynników. Komunikat zawsze ma określone znaczenie  dla nadawcy.3.. które jest reakcją odbiorcy na komunikat nadawcy.  pozycja  społeczna  i  zawodowa..  lobbingu czy komunikacji antykryzysowej. 21  3. Rozpoczyna się w chwili.  gdy  odbiorca  staje  się  nadawcą. m.  To. in. Problematyka komunikacji wewnętrznej w systemie zarządzania jakością na przykładzie  Komendy Powiatowej Policji. Następuje ono wtedy.  red.  W  organizacjach  sprzężenie  zwrotne  może  mieć  postać  ustnego potwierdzenia przyjęcia komunikatu oraz konkretnego działania. Istotnym elementem procesu komunikowania jest  sprzężenie zwrotne. kiedy osoba (nadawca) chce przekazać fakt. będzie najlepszą  płaszczyzną  uzgadniania  informacji  dla  zewnętrznej  komunikacji  organizacji..  by  akurat  komunikacja  wewnętrzna  była  punktem odniesienia dla innych działań PR.  że  komunikacja  wewnątrz  organizacji  powinna  być  fundamentem  wszystkich  innych  działań  public  relations.  jest  istotne dla postrzegania organizacji przez  jej  najbliższe otoczenie.  Otwarty  system  komunikowania  się  z  członkami  organizacji  powinien  przekazywać  znacznie więcej  informacji  niż to. KOMUNIKACJ A WEWNĘTRZNA J AKO PODSTAWA WIZERUNKU FIRMY  3.  gdy  następuje  zrozumienie  komunikatu przez odbiorcę (odkodowanie). s. Poznań 2003. 1 Komunikacja  Proces  komunikowania  się  zakłada  istnienie  dwóch  stron  –  nadawcy  komunikatu  i jego odbiorcy.  A  przecież  bez  sprawnego  porozumiewania  się  z  pracownikami  firmy  nie  jest  możliwe  jej  dobre  funkcjonowanie. 269 ­ 270 20  .  jego  doświadczenie.

  Ważny  jest  także  ich  poziom  wiedzy  o firmie – im więcej o niej wiedzą. ·  radiowęzły. mówiących o nastrojach wśród załogi.  jeśli  organizacje  te  nie  kierują  się  zasadą..  To. ·  spotkania z pracownikami.  które  nie  wprowadzają  systemów  komunikacji  wewnętrznej  zgodnych  ze standardami  public  relations  tzn.  22  Por. ·  poczta elektroniczna.pl 21  .  które  obserwuje  się  przede  wszystkim  w  tych  firmach.  Ukształtowana  w  czasach  PRL  kultura  organizacji  przenosi  się  na  postawy  dzisiejszych  pracodawców  i  pracowników. Komunikacja wewnętrzna.  którzy  mają  dobrą  opinię  o swojej  organizacji.  Narzędzia wykorzystywane w komunikacji wewnętrznej to: ·  biuletyn. źródło: www.  że dobrze  poinformowany  pracownik  jest  aktywny  i  nie  jest  manipulowany  informacjami  „z drugiego  obiegu”  ­  plotką  lub  wybiórczo  przekazywanymi  informacjami  przez  lepiej  zorientowanych  (uprzywilejowanych)  członków  organizacji  lub  liderów  związkowych.  lepiej  się  z  nią  identyfikują. tym łatwiej wyrabiają sobie własne zdanie o sposobie jej  funkcjonowania  i  są  skłonni  do  przyjmowania  aktywnej  postawy.  Takie  założenie  komunikowania  się  z  członkami  organizacji  jest  niezbędnym  warunkiem otrzymywania informacji zwrotnych. Bielawski P. ·  strony www.organizacji i przeciwdziałania kryzysom wewnętrznym.  System komunikacji wewnętrznej powinien być tak zorganizowany. ·  listy do pracowników.  jaki  image  ma  organizacja  w swoim  bliższym  i  dalszym  otoczeniu.  ma  ogromne  znaczenie  dla  ich  postaw. ·  intranet.  Pracownicy.  które  nie  są  tajemnicą  firmy  (handlową.  Wprowadzanie  systemu  otwartej  komunikacji  wewnętrznej  napotyka  na  opór  zwłaszcza  w  tych  polskich  organizacjach. Wizerunek firmy powinien być także  kształtowany  wśród  jej  pracowników  –  nie  jest  istotne  tylko  to. ·  jednodniówki (pisma ulotne).  wojskową)  powinny  być  dostępne  dla  jej  pracowników. ·  tworzenie kręgów opiniotwórczych.  w  jaki  sposób  członkowie  organizacji  oceniają  swoją  firmę.  które  powstały  lub  funkcjonowały  przez  dziesięciolecia  w  systemie  gospodarki  centralnie  sterowanej.. że wszystkie informacje. 22  ·  media lokalne w bliskim otoczeniu firmy.proto.  Jest  to  zjawisko.

 3 Komunikacja wewnętr zna w policji  Policja  jest  organizacją  silnie  zhierarchizowaną. sprzątaczki.  22  . ·  pracownicy i urzędnicy Korpusu Służby Cywilnej pełniący funkcje wspomagające. technicy.  a  przepływ  informacji  pomiędzy  poszczególnymi  jednostkami  i  służbami  ma  niezwykle  istotne  znaczenie  dla  prawidłowego funkcjonowania organizacji. konserwatorzy.  Komunikacja  w  policji  przebiega  na  wielu  poziomach.  W  jednostkach  policji  zatrudniane  są trzy grupy pracowników: ·  policjanci. ·  pracownicy cywilni – sekretarki.3.  Pionowy schemat przepływu informacji pomiędzy jednostkami policji przedstawia się  następująco:  K  M EN  A  GŁÓWNA POLICJ I  KO  E  D  O M ND K om en d y W oj ewód zk ie P olicj i  K  m  n  W  j  w  d  k  P  l  c  o  e  d  o  e  ó  z  i  o i  j  K omen d y M iej skie/P owia t owe P olicj  K  m  n  M e  s  i  /  o  i  t  w  P  l c i  o  e  d  i  j  k e  P  w  a  o  o i  ji  K om sa  ia  y/  os  er un  i P  li  ji  K  mi  ar  a ty P o  te    nk  P ol cj  o  is  r i  t  /P  st  r u  ki  o ic  i Schemat przepływu informacji między jednostkami policji.

  jak  i  wewnątrz  nich  (wymiana  informacji  między poszczególnymi służbami i wydziałami/sekcjami/zespołami komend i komisariatów).Pionowy  system  przepływu  informacji  w  jednostkach  policji  (  na  przykładzie  Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie) przedstawia poniższy schemat:  KOMENDANT WOJ EWÓDZKI POLICJ I  NACZELNICY WYDZIAŁÓW: ·  Inspektoratu Komendanta ·  Kadr i Szkolenia ·  Prezydialnego ·  Finansów ·  Ochrony Informacji  Niejawnych  ORAZ ·  Główny Księgowy ·  Zespół ds. Analiz i Prognoz ·  Zespół Prawny Zastępca Komendanta  Wojewódzkiego Policji  nadzor ujący służbę  pr ewencyjną  Zastępca Komendanta  Wojewódzkiego Policji  nadzor ujący służbę  kr yminalną  Zastępca Komendanta  Wojewódzkiego Policji  nadzor ujący służbę  logistyczną  NACZELNICY WYDZIAŁÓW: ·  Sztabu Policji ·  Prewencji ·  Ruchu Drogowego  ORAZ ·  Oddział Prewencji Policji  NACZELNICY WYDZIAŁÓW: ·  Kryminalnego ·  Dochodzeniowo –  Śledczego ·  do walki z Przestępczością  Gospodarczą ·  do walki z Korupcją ·  Techniki Operacyjnej  ORAZ ·  Zespół Analizy  Kryminalnej ·  Samodzielne Stanowisko  ds. Międzynarodowej  Współpracy Policji  NACZELNICY WYDZIAŁÓW: ·  Zaopatrzenia i Inwestycji ·  Transportu ·  Łączności i Informatyki  ORAZ ·  Zespół Zamówień  Publicznych  policjanci i pracownicy wydziałów  policjanci i pracownicy wydziałów  policjanci i pracownicy wydziałów  Schemat przepływu informacji w KWP w Olsztynie  Kanały  komunikacyjne  przebiegają  również  na  płaszczyźnie  poziomej  zarówno  między  poszczególnymi  jednostkami  policji.  23  .

 s. powtarza się ten sam schemat zachowań – każda komenda przygotowuje się  na  zmiany. ·  przygotowanie  pracowników  do  nadchodzących  zmian. ·  zwiększenie  motywacji  pracowników  poprzez  dostarczanie  rzetelnej.  zależy  jakość  pracy.  opartej  na  powszechnie  akceptowanych  wartościach. cit. ·  ukierunkowanie kadry kierowniczej na potrzeby pracowników.  Tymczasem  jednym  z  podstawowych  powodów  frustracji  policjantów  i  pracowników  policji  jest  brak  spójnego  systemu  awansu  zawodowego  oraz  systemu  motywacyjnego.  Miało  to  swoje  wytłumaczenie  –  naczelnicy  wydziałów  także  długo  nie  byli  23  Por.  Natomiast  nie  od bezpośrednich  przełożonych.  prawdziwej.  oprócz  dezorganizacji  pracy.  zrozumiałej informacji. Efektywna  komunikacja  jest  zawsze  dwukierunkowa  i  opiera  się  na  informacji  zwrotnej. ·  rozwinięcie  silnej  kultury  organizacji. które umożliwia: ·  tworzenie warunków pracy stymulujących wzrost kreatywności pracowników.  Od  jakości  tych  kontaktów.  sposobu  rozliczania  pracownika  z  wykonania  powierzonych  mu obowiązków  oraz  klarownego  systemu  motywacji.  W tym roku w  jednej z komend doszło do absurdalnej  sytuacji. op. które nie służą niczemu. kiedy to pracownicy  i policjanci  o  zmianach  w  strukturze  organizacyjnej  oraz  zmianach  na stanowiskach  komendantów  powiatowych  i  naczelników  wydziałów  dowiadywali  się  z prasy.Komunikacja  bywa  mylona z  jednostronnym przekazywaniem  informacji.  a  nawet  od  ludzi  z  policją  nie  związanych  (!). 270 24  ..  a  także  niejasne  określenie przydzielanych im zadań.  Problem  polega  na  tym..  a  więc  także  jasnego  określenia  zadań.  Jednym  z  podstawowych  błędów  w  komunikacji  wewnętrznej  jest  przemilczanie  zmian  kadrowych  i  organizacyjnych  w  policji.  co jest zupełnie naturalne.  Poziom  frustracji  wśród  policjantów  i  pracowników  rośnie.  z  lokalnego  radia. Lis L.  Celem  komunikacji jest stwarzanie takiego stanowiska pracy.  doprowadzenie  23  do zrozumienia i zmniejszenia oporu na zmiany.  Co  cztery  lata.  tuż  po  wyborach  parlamentarnych.  że  w  większości  przypadków  wszelkie  zmiany  odbywają  się  na  zasadzie  „nie  znasz  dnia  ani  godziny”.  Najistotniejszą z punktu widzenia komunikacji wewnętrznej relacją jest bezpośrednia  zależność  przełożony  –  podwładny.  Natychmiast  uruchamiają się nieformalne kanały informacji – plotki i spekulacje. ·  poprawę  komunikacji  i  stosunków  między  szefem  i  pracownikiem  oraz  między  współpracownikami.  które  muszą  nadejść. gdy pracownicy boją się o miejsca pracy.

  sprawiają.ifp. rzetelne i wiarygodne.  podważają  autorytet  przełożonych.  W  Komendzie  Wojewódzkiej  Policji  w  Olsztynie  oprócz  codziennie  przygotowywanego przez zespół prasowy przeglądu lokalnej i ogólnokrajowej prasy.  Wyraz  swojemu  rozgoryczeniu  policjanci  dali  na  Internetowym  Forum  Policyjnym.  że spada  motywacja  do  pracy. ·  informacje  powinny  być  przekazywane  szybko. s. 276 25  .  Wiadomości  umieszczane  na  stronie  internetowej  warmińsko  –  mazurskiej  policji  skierowane  są  do  szerokiej  publiczności.  ale  nie  traktują  o wewnętrznych sprawach policji.  tak  trzeba  zauważyć.  W tym kontekście nierealna wydaje się sytuacja.pl).  O  ile  do  relacji  przełożony  –  podwładny  można  mieć  dużo  zastrzeżeń.  Rolę  integracyjną  w  środowisku  policyjnym  pełni  zatem  miesięcznik  „Policja  997”.  że  kontakty  między  współpracownikami  i  policjantami  są  dobre.  wydawany przez Komendę Główną Policji.  podobnie  jak  oparty  na  tych  kontaktach  system  przepływu  informacji  między  poszczególnymi  służbami  i komórkami organizacyjnymi policji.o zmianach  informowani. gdy komunikacja wewnętrzna spełnia  poniższe standardy: ·  informacje powinny być pełne. ·  proces  informowania  powinien  być  konsekwentny.  którym  są rzeczywiście niezbędne.  24  Ibidem. ·  system  komunikacji  wewnętrznej  powinien  być  zaakceptowany  przez  kierownictwo  i zarządzany  przez  kompetentnych  pracowników  przy  ciągłej  weryfikacji  24  aktualizowanych informacji.  Sytuacje  tego  typu  prowadzą  do  zupełnie  niepotrzebnych  konfliktów.  w  pierwszej  kolejności  tym. ·  każdy kanał komunikacji wewnętrznej powinien mieć jasno określony krąg odbiorców  – policjantów i pracowników policji. oraz Internetowe Forum Policyjne (www.  jasny  i  skoordynowany  z kompleksem zasad i norm działania.  wprowadzają  atmosferę  podejrzliwości i nieufności oraz dezintegrują środowisko. kto ma w domu lub w pracy internet. nie jest  wydawany  wewnętrzny  biuletyn  informacyjny  ani  żadne  inne  wydawnictwo  adresowane  do policjantów  i  pracowników  policji.  Reorganizacja  przebiegła  w atmosferze  niedomówień. ·  musi  istnieć  sprzężenie  zwrotne.  Wszyscy  przełożeni  powinni  być  przygotowani  do udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości podwładnych.  do którego  –  dodam – ma dostęp każdy.

  w  których  policja  brała  udział  (Wielka  Orkiestra  Świątecznej  Pomocy.  ich  osiągnięcia  (także  sportowe).  stałam  się  dla  swojego  najbliższego otoczenia  ekspertem  w  tej  dziedzinie.Niektóre  komendy  wojewódzkie  (  np. przedstawiają sylwetki najlepszych funkcjonariuszy oraz poświęcają sporo miejsca  tym  wydarzeniom.  Moja  niekompetencja  będzie  niekompetencją  pracujących  ze  mną  urzędników i  policjantów.  działalność charytatywna).  numery  telefonów.  procedury.  itp. 26  . mój profesjonalizm – sukcesem wszystkich.  Komunikacja  wewnętrzna  jest  podstawą  wizerunku  organizacji. od kiedy zaczęłam pracować w policji.  w  Poznaniu  czy  Krakowie)  wydają  coroczne  raporty  podsumowujące  pracę  policjantów  danego  garnizonu.  To  mnie  pyta  się  o zasady  przyjęć  do  policji.  Każdy  pracownik  staje się jej rzecznikiem w swoim środowisku.  daty  naboru.  kwestie  związane  z mandatami. Sama.

  kto  i  jak  realizuje  politykę  medialną  swojej  jednostki.  jak  ważne  są  relacje  z  mediami  w  budowaniu  wizerunku  policji.  wyprzedzać  krytykę  i  zarzuty.  nowych  inwestycjach. pozostali zostali oddelegowani do pełnienia tej funkcji.  Do  dziennikarzy  należy  „wychodzić”  z informacjami  ­  zawiadamiać  ich  o  każdym  sukcesie  organizacji. Najdotkliwszym problemem służb prasowych w garnizonie warmińsko  –  mazurskim  jest  fakt. Właśnie w takim działaniu upatrywałabym główne  zadanie  rzecznika  prasowego.  organizowanych  przez  nią  akcjach.  Nie  trudno  zatem  sobie  wyobrazić. żeby tego typu  informacje w mediach się nie ukazywały.  poruszać  tematy.  tylko  dwóch  rzeczników  wykonuje  swoje  zadania  w  ramach  pełnego etatu.  że  nie  jest  sztuką  reagowanie  na  nieprzychylne  komentarze  prasowe.  jako  organizacja  finansowana  z  budżetu  państwa.4.  dysponuje  bardzo  ograniczonymi  środkami  na  promocję  swej  działalności.  bronienie  się  przed  zarzutami. 1 Rola r zecznika prasowego  Tylko 20% społeczeństwa czerpie  swe  wyobrażenie o policji  na podstawie własnych  doświadczeń.  W  komendzie  wojewódzkiej  funkcjonuje  zespół  prasowy. cit..  Mówi  się.  25  Królikowska K.  Opinię  blisko  80%  Polaków  na  temat  tej  organizacji  kształtują  wyłącznie  25  media.  W  województwie  warmińsko  –  mazurskim  każda  komenda  miejska  i  powiatowa  ma  swojego  rzecznika  prasowego.  podstawowych  obowiązków  służbowych.  Stąd  niezmiernie  ważne  jest  to.  które  mogą  zainteresować  lokalną  społeczność.  Nie  można  zatem  przecenić  roli rzecznika prasowego jako tej osoby.  WSPÓŁPRACA  Z  MEDIAMI  J AKO  SPOSÓB  KREOWANIA  WIZERUNKU  ORGANIZACJ I  4.  Samo  odpowiadanie  na  krytykę  ze  strony  mediów. op.  obok  innych.  aby  tego  typu  informacje  nie  trafiały  na  czołówki  gazet  czy  do głównych  wydań  telewizyjnych  programów  informacyjnych.  Kronika  kryminalna.  że  w  większości  przypadków  policjanci  funkcję  rzecznika  pełnią  dodatkowo.  Często  praca  rzecznika  prasowego  jest  jedyną  formą  aktywności  w  tej  dziedzinie. sprawa  linczu we Włodowie).  wyjątkowych  osiągnięciach  jej  pracowników. która odpowiada za kontakty z dziennikarzami.  ale  prawdziwym wyzwaniem  staje się takie prowadzenie polityki  informacyjnej.  który  udziela  wsparcia  jednostkom  terenowym  w przypadku spraw skomplikowanych lub wyjątkowo nagłaśnianych przez media (np.  Policja.  Na  17  komend  powiatowych  i  2  miejskie.  to  stanowczo  za  mało.  porażki  i  afery  z  udziałem  policjantów  to  ulubiony  temat  mediów  –  nie  ma  dnia. 27  .

  współpracą  z  samorządami    i    partnerami  policji  (strażą  pożarną.  prewencją  kryminalną.  miejską.  obsługą  stron  internetowych  oraz  badaniem  opinii  publicznej.  zarządzaniem  jakością.  wzorem  Komendy  Głównej  Policji.  szkołami.  który  zajmowałby  się  tą działalnością  policji.  Przygotow anie zaw odow e z zakresu kom unikacji społecznej (studia. i że jest on „twarzą” policji na danym  terenie. 28  .  Współpraca.  W  Komendzie  Wojewódzkiej  Policji  w  Olsztynie  planowane  jest. do której zwracają  się media szukając informacji na interesujący je temat. brak jakiegokolwiek przygotowania 42% rzeczników do pełnionej przez nich funkcji.  instytucjami  zainteresowanymi  zagadnieniem  bezpieczeństwa  i porządku  publicznego).  jest przynajmniej zastanawiający.  w  ramach  jednego  wydziału.  graniczną.Inną  problematyczną  kwestią  jest  przygotowanie  zawodowe  osób  realizujących  zadania  rzecznika  prasowego. że rzecznik prasowy  jest  pierwszą osobą. kursy.  która  ma  związek  z  budowaniem  jej  wizerunku  –  promocją.  szkolenia)  32%  42%  szk ol eni a r esor towe  szk ol eni e w KWP w Ol sztyni e  i nne  br ak   5%  21%  Źródło: KWP w Olsztynie  Biorąc pod uwagę  fakt.  kontaktami  z  mediami.  Poniższy  wykres  ukazuje  poziom  znajomości  zagadnień  z zakresu  komunikacji  społecznej  osób  na  stanowisku  rzecznika  prasowego  komendy  powiatowej i miejskiej województwa warmińsko – mazurskiego.  utworzenie  wydziału  komunikacji  społecznej.

 2 Internet  Kwestia  stron  internetowych  policji  przedstawia  się  podobnie  do  kwestii  jej  oficjalnego logo i oznakowania budynków.  które  niż zapewniają dostępu do strony wszystkim użytkownikom internetu. Jak zauważa Tomasz Jankowski.  Brak wyraźnie określonego sposobu wykorzystywania  internetu w pracach  jednostek  policji  oznacza. 3 Seriale telewizyjne  Popularność  seriali  telewizyjnych  typu  „Oficer”.  „Fala  zbrodni”  czy  „Kryminalni”  powoduje.  elementów  utworzonych  w  technologiach.  4.  doświadczenia  lub  czasu  na  zajmowanie  się  stroną  www  jednostki. 29 29  .  powinna  przynieść wymierny efekt w postaci spójnego wizerunku warmińsko – mazurskiej policji.  Jego  podstawą  jest  logo  i  paleta  kolorów  –  elementy.  „W11. Ibidem.  Jankowski  zauważa. policji potrzebne  jest jej „Corporate Identity”. 29  Por.  Wydział  śledczy”.  jak  i  w  relacjach  wewnętrznych.  „Kryminalni”  ­  Komendy  Stołecznej  Policji.  Na  stronach  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Poznaniu  i Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Katowicach  nie  znajdziemy  nawet  podstawowej  informacji o kierownictwie policji. s. czyli zbiór zasad prezentowania instytucji zarówno w kontaktach  zewnętrznych.wszystkich  tych  osób. Kolorowy zawrót głowy.  że  warto  się  zastanowić  nad  ich  wpływem  na wizerunek policji. Jankowski T.  zbyt  długo  ładującej  się  grafiki. 27  Strony  często  przeładowane  są  efektami  graficznymi. Policja 997 nr 6/2005. System stron internetowych policji to wciąż  raczej hobby niż jeden z ważniejszych kanałów komunikowania się ze społeczeństwem.  nieczytelnej  nawigacji.  że  twórcom  policyjnych  stron  internetowych  brakuje  często  fachowej  wiedzy.  które  odwracają  uwagę  od prezentowanych  treści.  26  27  Por.  Zdecydowana  większość  tych  produkcji  powstaje  pod  opieką  merytoryczną  komend  policji:  „Oficer”  ­  Komendy  Głównej  Policji..  4.  które  do tej  pory  pracowały  raczej  obok  siebie  niż  ze  sobą.  Na policyjnych  stronach  znajdziemy  mnóstwo  nieaktualnych  odnośników.  które  dzięki  promocji  i  konsekwentnemu  stosowaniu  stają  się  powszechnie  26  identyfikowane. s. Osoby wyznaczone do obsługi stron wykonują to zadanie najczęściej  przy okazji realizacji innych zadań służbowych.  że  mogą  one  w  dowolny  sposób  realizować  za  pomocą  tego  medium  wyznaczone im zadania.

pl 28  Por. op.  pokazują  nowoczesne  techniki  kryminalistyczne.  Źródło: www.onet.  Poza  tym  seriale  policyjne  spełniają  funkcje  edukacyjne  –  uchylają  przed  widzem  rąbka tajemnicy o pracy operacyjnej policji. bezrefleksyjnie.  że  także  w  Polsce  ściganiem  przestępców  zajmują  się  prawdziwi  zawodowcy.  a  policjantów  jako  profesjonalistów..  Jestem zdania.  co zobaczą. Wydział Śledczy”  ­ swoisty fenomen ze względu na fakt.  a  przede  wszystkim  kładą  nacisk  na skuteczność działań organów ścigania i nieuchronność kary za popełnione zbrodnie. Królikowska K. że grają w nim autentyczni  policjanci ­ Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.  30  .  że  zaspokajają  one  w widzach  potrzebę  postrzegania  policji  jako  organizacji  skutecznej.  wreszcie  można  poczuć  się  dumnym  z  faktu. przyjmą bezkrytycznie.  Niezwykłe  zainteresowanie  produkcjami  tego  typu  można.  tłumaczyć  faktem.  to  na  pewno  mu  nie  szkodzą.  że  wszystko. cit.  moim  zdaniem. Pojawia się tutaj także coś na kształt „lokalnego patriotyzmu” –  po  latach  oglądania  seriali  o  pracy  amerykańskich  policjantów.  w  której  żyjemy  –  nie  ma  więc  obaw.  że  prezentowana  w  serialach  28  rzeczywistość  daleko  różni  się  od  tej.  zupełnie  różnych  od  tych.„W11. obowiązujących w policji procedur i  hierarchii. że seriale ukazujące pracę policji –  jeśli  nie poprawiają  jej wizerunku  w oczach  społeczeństwa.w11.  których  znają  z  nieudanych  akcji  szeroko  komentowanych w mediach.  Większość  widzów  zdaje  sobie  sprawę  z  tego.

 warto  przede wszystkim określić: ·  obecny i docelowy wizerunek policji i czynniki. 31  . na które należy zwrócić uwagę. ·  role i uprawnienia oraz zadania w zakresie kształtowania wizerunku.  dla  której  wizerunek  jest  istotnym  elementem  funkcjonowania  w  świadomości  społeczeństwa. ·  wpływ poszczególnych służb na kształtowanie wizerunku policji.  jakim  darzą  policję  Polacy. Aby skutecznie budować wizerunek.PODSUMOWANIE  W ciągu 16 lat swego istnienia policja przeobraziła się z organizacji sterowanej przez  władze  w  nowoczesną  instytucję.policja.  Zaufanie.pl  Mimo  konsekwencji.  przynoszą  efekty (patrz: wykres). ·  mechanizmy i narzędzia. ·  zasoby ludzkie i techniczne niezbędne do realizacji podjętych zadań.  że  kroki  podjęte  w  ramach  budowania  dobrej  reputacji. jakie mają na niego wpływ. www.  z  jaką  wdrażane  są  działania  PR  w  policji.  jest  wyraźnym  sygnałem.  pozostaje  jeszcze  wiele zagadnień.  ZAUFANIE DO POLICJ I W LATACH 1990 – 2005  Źródło: Badanie OBOP na zlecenie KGP. które mogłyby być wykorzystane do jego pozytywnej  zmiany.

  co  można  wprowadzić  na drodze decyzji  i zarządzeń.  angażując  przy  tym  wszystkich  pracowników  firmy.  że  reputacja  nie  jest  czymś.Jedną  z  najistotniejszych  kwestii  pozostaje  rola  komunikacji  wewnętrznej. jak: ·  zasady.  częstotliwość  i  sposoby  komunikowania  się  i  wymiany  informacji  przez  poszczególne  służby  pomiędzy  szczeblami  w  hierarchii  policji. ·  system motywacyjny.  W przypadku policji należy tutaj wziąć pod uwagę takie zagadnienia. 32  .  którą  stanowi  rzetelność i wiarygodność poszczególnych pracowników.  Każdy  z  zatrudnionych  jest  jego  elementem  –  od  jego  opinii  będą  zależały  opinie  innych.  Pamiętać  również  należy.  Warto  o  tym  pamiętać  nie  tylko  z okazji Święta Policji. ·  przejrzysty system awansu zawodowego. ·  precyzyjny podział kompetencji i zadań. Proces ten trzeba  budować stopniowo.  kanały.  bez  wzajemnego  zaufania  i  podstawy. nie można zbudować wiarygodnego  wizerunku  organizacji. ·  zasady rozliczania służb prasowych i promocji z powierzonych im zadań. odgórnie.  Bez  przepływu  informacji  między  poszczególnymi  służbami.  jednostkami  i komórkami  organizacyjnymi.

 Poznań 2002  15...  Doświadczenia  i  nowe  wyzwania. Współdziałanie Policji z mediami w Wielkopolsce.  (red. (red.  Wizerunek  policji  w  świadomości  społecznej. Policja 997 nr 5/2006  18. Kraków 2002  3.  Ciepiela W.  Bojarska  D.  Problematyka  komunikacji  wewnętrznej  w  systemie  zarządzania  jakością  na  przykładzie Komendy Powiatowej Policji.  Rau  Z.  KGP.proto..pl  6.pl  5.. Pływaczewski  W.  (red.  Raport  z  badania.. Materiały pokonferencyjne. Zarządzanie marketingowe w Policji.proto..  Bauer Z. Policja 997 nr 6/2005  10.)...  Adamus – Matuszyńska A.).BIBLIOGRAFIA  1.. źródło: www. Dziennikarstwo i świat mediów.  Poznań 2003  13..  Wpływ  pierwszego  kontaktu  z  kilentem  na  kształtowanie  pozytywnego  wizerunku Policji.  Jankowski T.proto. Policyjny Biuletyn Szkoleniowy nr 2.  źródło:  www. Policja 997 nr 6/2005  8. Poznań 2003  12.... źródło: www. Miętus  M.  Zarządzanie  jakością  w  Policji  Wielkopolskiej.  Misiuk  A. Poznań 2003  17.pl  7.  Bielawski P. Szczytno 2001  20.  Wystąpienia  publiczne  jako  instrument  kreowania  wizerunku  policji. Public relations w strukturze organizacji.  Bielawski P.).  Poznań 2003  16. Piotrowski M.. (red. Prewencja inaczej. 2002  2. Paciorkowski J.  Porównanie  reklamy  i  marketingu  z  public  relations.  Bielawski P. Oblińska  K. Public relations – zarządzanie informacjami. 1997  19. O trudnościach i możliwych formach współpracy w kontaktach między  policją a mediami. Łańcucki  J.. Mruk H. Problemy  jakości nr 12. Chudziński E. Rzecznik nie wystarczy.pl  4. Królikowska  K.). źródło: www.  9. Lis  L.  Policja  w  XXI  wieku. Komunikowanie się w biznesie.. Kolorowy zawrót głowy. Olkiewicz E. Poznań 2003  14. Public relations w administracji.. Piotrowski M.proto.. Szczytno 2001 33  . Certyfikat  systemu  jakości a wizerunek  firmy..  Giedrojć K. Komunikacja wewnętrzna. Warszawa 2005  11.

kryminalni.  Wystąpienia  Publiczne.onet.gov.proto.wielkopolska.  Zaborowska  E.  www.pl  10.pl  2. www.  www.pl  4.pl  6. Sokołowski  M..gov..pl  9.gov.w11. Rzecznik w mundurze.kwp.  www.proto.  www.  (red.policja.pl  7.  www. Stasikowska  –  Woźniak  D. Wachowski I.pl  5.  www.onet.katowice. źródło: www.  Policja  997  nr 5/ 2006  23.21.policja.pl  25. Szwed – Piestrzeniewicz P. Szczytno 2001  STRONY WWW  1.pl  8.ifp..policja.  Funkcja  public  relations  w  zarządzaniu  przedsiębiorstwem.  www.policja.  Jak  napisać  informację  dla  prasy  –  antyporadnik.  Zeszyty  Naukowe  Wyższej  Szkoły  Informatyki  i  Zarządzania  w Rzeszowie.pomorska.  Skuteczne  kreowanie  wizerunku..warminsko­mazurska.  www. nr 4/2000  22.policja.pl 34  . Filozofia działania Policji.gov.).pl  3.  Siewierska  ­  Chmaj  A. Katowice 2005  24..gov.  www.gazeta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful