/w EPDw ULLTExM

Historia Kościoła Katolickiego – tom 2

EPOKA ŚREDNIOWIECZA 692 - 1517
Kościół na Zachodzie ostał się w okresie wędrówki ludów, mimo rozbicia struktur politycznych, społecznych i gospodarczych. Nie mógł Jednak sam nie ulec przemianom w swoje j, strukturze zewnętrznej, czego najwyraźniejszym znakiem jest powstanie Państwa Kościelnego i upolitycznienie papiestwa . Zachowując z epoki starożytności dziedzictwo swojej kultury, silnie związanej z antyczną kulturą Greków i Rzymian, uwzględnił wartości kulturowe nowych narodów germańskich, a potem słowiańskich. Wprawdzie nie zdołał we wszystkim wyeliminować ich barbarzyńskich obyczajów, lecz dał nowy kształt kulturze , zwanej średniowieczną. Właściwie stał się jej twórcą i uczynił ją kościelną. Kościół na Wschodzie nie i przeżył takich gwałtownych, zmian, jak na Zachodzie, jego zewnętrzne dzieje były bardziej, stabilne, podobnie jak od Herakliusza I dzieje cesarstwa bizantyjskiego, z którym związał się, jeszcze silniej niż w epoce chrześcijańskiej starożytności. Cesarstwo, zacieśnione do terenów zamieszkałych przez ludność grecką, nabrało charakteru jeszcze bardziej greckiego, choć wpływy orientalne są w nim widoczne. Cesarz, po przyjęciu (629) tytułu basileus namaszczany i koronowany przez patriarchę konstantynopolitańskiego, otaczał się ceremoniałem wschodnim, któremu uległa też liturgia bizantyjska. W politycznych wydarzeniach tego cesarstwa uczestniczył Zachód w mniejszym lub większym stopniu do 800 roku, zanim powstało zachodnie cesarstwo Karola Wielkiego, w kościelnych zaś wydarzeniach do 1054 roku, kiedy dokonał się rozłam między papiestwem i patriarchatami wschodnimi. Wcześniej już wystąpiły duże różnice w kulturze i praktykach życia kościelnego. Gdy Kościół na Wschodzie przeżywał walkę o cześć obrazów , Kościół na Zachodzie rozwijał kulturę i życie religijne w ramach karolińskiego renesansu. Kiedy zaś Zachód był wstrząsany najazdami Normanów, Saracenów i Węgrów, a papiestwo przeżywało w X wieku tragiczny kryzys , przezwyciężony dopiero w pierwszej połowie XI wieku, Bizancjum osiągnęło politycznie i kościelnie jeden ze szczytów swego rozwoju pod rządami dynastii macedońskiej (867-1056). Po rozłamie w 1054 roku Kościół Katolicki ma z Kościołem Prawosławnym tylko sporadycznie przyjazne kontakty bezpośrednie, głównie z przyczyn politycznych, dlatego unie z 1274 i 1439 roku okazały się

Epoka średniowiecza 692 . Państwo Kościelne. . Odrodzenie. Pierwsza faza walki. co uwidoczniło się najwyraźniej w tak zwanej niewoli awiniońskiej papieży i koncyliaryzmie. Przez papiestwo i episkopaty krajowe. Misja we Fryzji.efemerycznymi zjawiskami. przekształciła się w reformację. W swoim najszerszym nurcie. Karol Martel i Pepin. przyniosło w swoim nurcie spoganiałym osłabienie życia religijnego i zniekształcenie jego form. Lojalność wobec cesarzy. Kościół frankoński. Bonifacy. którego zewnętrznym wyrazem stały się krucjaty i dominująca rola papieży względem cesarzy. Reforma . Zarządzenia cesarskie. misje Kościoła Utrata Afryki i Hiszpanii. Kościół Katolicki. Kryzys papiestwa. 2. gdy inne grupy Słowian przyjęły chrześcijaństwo z Bizancjum. zwłaszcza tak zwanymi wielkimi herezjami ludowymi. opromienione w Rzymie mecenatem papieży doby renesansu. Korona Pepina I (20). Darowizna Konstantyna Wielkiego. objął chrystianizacją Bałtów i Słowian z grupy językowej zachodniej i częściowo południowej. Synod laterański 769. Urzędy papieskie. lecz nie zrealizowano w stopniu wystarczającym. Pepin . Synod w Hiereia. Przyczyny ikonoklazmu. do których zwalczania powstała inkwizycja. Opór mnichów. Zdobycze islamu. oprócz innych przyczyn. nabrał Kościół Katolicki szczególnego znaczenia politycznego w XII i XIII wieku. przyjęła niespodziewanie kierunek antypapieski. Papieże i Bizancjum Grecy w Rzymie. Kościół na Wschodzie. przezwyciężył kryzys X wieku i wzmocnił się wewnętrznie przez reformę gregoriańską. W XIV wieku osłabieniu uległo szczególnie papiestwo. Kolejny rozkwit kultury w XII wieku został rychło osłabiony wewnętrznymi trudnościami kościelno-społecznymi. dokonał nawróceń pozostałych ludów germańskich. o której mówiono na soborze laterańskim piątym. Papieże i Frankonia Zagrożenie longobardzkie. spowodował osłabienie całego Kościoła Katolickiego w XV wieku. Włoskie wyprawy Pepina. Apostoł Niemiec. kończąc średniowieczną jedność chrześcijaństwa na Zachodzie. silnie związane w swej działalności z władzą państwową. 3.Stefan III. skoncentrowany na swych problemach. od wystąpienia Lutra w 1517 roku.1517 1 Historia Kościoła Katolickiego – tom 2 I OKRES 692 – 772 PATRIMONIUM PIOTROWE 1.

Wybór Leona III. Chrystianizacja Bułgarów. 12. Nawrócenia i zniszczenia Nawracanie Sasów. III OKRES 886 – 1054 PRZEZWYCIĘŻONY KRYZYS 10. Rusini. Ośrodki i szkoły. Chrzest Mieszka I. Sprawa Focjusza w Rzymie. Metropolita Hinkmar. Powrót Focjusza. 7. Chrystianizacja Słowian i Węgrów Chorwaci. Dąbrówka. Awarowie i Maurowie. Chrystianizacja ludów północnych Dania. Dekrety pseudoizydoriańskie. Leon III I wyprawa wioska. W Irlandii. Spory teologiczne. W Normandii. Jan VIII. Ikouoklazm w Kościele Wschodnim Cesarzowa Irena. Synod gnieźnieński. Wznowienie cesarstwa zachodniego. Kościół wśród najeźdźców Na Sycylii i w Italii. Opozycja Wali. Pierwszy biskup. Sprawy rzymskie.1517 2 Historia Kościoła Katolickiego – tom 2 8. Pod rządami rodu Teofilakta. 14. Teologowie. 13. Święto ortodoksji . Mnisi w Polsce. Uczeni. Reformy i renesans karoliński Kapitularze Karola. Chrystianizacja Polski Pogaństwo Polan. Więź z Rzymem. Jan Szkot z Eriugena. Chrzest Wiślan. Ignacy i Focjusz Patriarcha i studyci. Zniszczenia normandzkie i saraceńskie.II OKRES 722 – 885 KAROLIŃSKA ODNOWA 4. Wieleci. Misjonarze. Sobór ósmy powszechny. Norwegia. Metropolia magdeburska. Karol Wielki. 9. Mikołaj I. Morawy . Czesi. Hadrian I. Przywilej ottoński (96). Renesans karoliński. W Anglii. Święty Wojciech. Sobór nicejski. Epoka średniowiecza 692 . 6. 11. Nawrót niepokojów w Rzymie (97). . Reakcja pogańska .Cyryl i Metody. Księgi karolińskie . Reformy Ludwika Pobożnego. Konstytucja rzymska. Marinus i Hadrian III. Na Półwyspie Iberyjskim. Początki rekonkwisty hiszpańskiej. II i III wyprawa włoska. Węgrzy. 5. Reformator Benedykt z Aniane. Wznowienie ikonoklazmu. Papieże. Kryzys papiestwa Sprawa Formozusa. Papieże i metropolici Układ w Verdun. Odnowienie cesarstwa (95). Mnisi i bigamia cesarza. Islandia. Szwecja. Patriarcha Focjusz.

Cystersi. Kongregacja kluniacka. Utrata Jerozolimy. Odnowienie nauki i sztuki. Krucjaty w Europie. 19. Herezje i inkwizycja Geneza herezji ludowych. Premonstratensi. Antypapież. Bernard z Clairvaux. Kanonicy regularni. Pomoc świeckiego ramienia. Kościół i władcy Papieże i Fryderyk I. Teologia. W Czechach. Śmierć biskupa Stanisława. . Chiny. Sobór laterański pierwszy. Papieże niemieccy. Sojusz z Normanami. Aleksander II i pataria. Działalność Grzegorza VII W cesarstwie. Henryk II i Tomasz Becket. Kanossa. Magdeburg i Gniezno. Inkwizycja papieska. 24. Żydzi i trędowaci.pierwsze uniwersytety. Urban II. 22. Reformy i misje w Polsce. W cesarstwie. templariusze. Papieże tuskulańscy. Leon IX . Schizma i sobór. 25.kartuzi. Katarzy (165). Sobór laterański trzeci. Synody reformatorskie.15. Trzecia krucjata. Abelard. Papieże reformatorzy Wybór papieża. Synod w Clermont. Wolności Kościoła polskiego. Na Północy i w Anglii. Zakony reformatorskie Kongregacja w Hirsau. Wielka schizma. na Węgrzech i w Chorwacji . Druga krucjata. Zagrożenie normandzkie. Nowe struktury. V OKRES 1140 – 1294 PODWÓJNY MIECZ WŁADZY 23. 20. Układ wormacki. Krucjata przeciw albigensom. 16. Zbiory prawa. Kameduli. We Francji i Hiszpanii.1517 3 Historia Kościoła Katolickiego – tom 2 IV OKRES 1084 – 1140 SKUTECZNA REFORMA 17. Grzegorz VII. nowe struktury Początki scholastyki. Bizancjum . Polscy krzyżowcy i misjonarze. W Italii. Joannici. Athos i mnisi. 18. Błędy Berengariusza. Szkoły . W Polsce i na Rusi. WaMensi. Uniwersalizm i reforma Otton III i Sylwester II. Szczyt ruchu krzyżowego Republika Rzymska. krzyżacy. Inkwizycja biskupia. Eremici .pierwsza krucjata Przyczyny krucjaty. Aleksander III. 21.Cerulariusz Reformy Leona IX. Wyprawa Piotra d’Amiens. Reforma i dwa sobory We Francji i Anglii. prawo. Pierwsza krucjata. Epoka średniowiecza 692 .

Reformy . Znaczenie krucjat.Cola di Rienzi. Zamach w Anagni. Sobór lyoński pierwszy. Szkoła dominikańska. Klemens VI. Reformy w Polsce. Karmelici i inni. Ostatnia krucjata. Praktyki religijne.1517 4 Historia Kościoła Katolickiego – tom 2 26. Spór o świadczenia dla króla. VI OKRES 1294 – 1431 OSŁABIONE PAPIESTWO 33. Spirytuałowie. Kościół za Innocentego II I Poprzednicy i Sycylia. Rzym i cesarz. Wielki jubileusz. 32. Innocenty III. Kultura i sztuka gotyku Poematy religijne i rycerskie. Państwo Kościelne i lenna. Szkoła franciszkańska.biczownicy.Epoka średniowiecza 692 . Prawo i duszpasterstwo Prawodawstwo. 34. Legiści . Innocenty IV.1517 5 . 29. Sobór w Vienne. W Inflantach. Epoka średniowiecza 692 . 28. Narodowe problemy Kościoła polskiego. Szkoły teologiczne. 27. Misje wschodnie i północne. Bractwa .Marsyliusz. Dominik i jego zakon. Rzeźby i witraże. Kapitulacja wyborcza . Rozkwit scholastyki Rozwój uniwersytetów. Znaczenie Tomasza z Akwinu.cechy. Papieże awiniońscy Jan XXII. Sprawa Colonnów. Sobór lyoński drugi. Unia lyońska. Zakony żebracze Franciszek z Asyżu. Powrót do Rzymu. Awerroizm i Roger Bacon. Bulla Unam sanctam .sobór. Nauka o sakramentach. Pod wpływem Andegawenów Nadanie Sycylii. Misja pruska. Dziedzictwo Innocentego III Krucjata i Sycylia. Czarna śmierć . Początek papieży awiniońskich. Uległość papieży. 30. Doktryna Arystotelesa. Święci w Polsce. Historie i legendy. 31. Spotęgowana walka. Formy strukturalne. Kultura materialna. Rola zakonów żebraczych. Królowie i cesarz. Proces Bonifacego i templariuszy.Innocenty VI. Gotyckie katedry. Papieże i Filip IV Bonifacy VIII. Szpitale. Krucjaty – cesarstwo łacińskie. Grzegorz IX. Rzym . Franciszkani. Duszpasterstwo miejskie. Szósta krucjata.

Przyniosła rozwój nauk kościelnych. z klęsk żywiołowych i coraz bardziej dostrzegalnych braków w strukturze Kościoła./w EPDw ULLTExM Historia Kościoła Katolickiego – tom 3 CZASY NOWOŻYTNE 1517 . ale także władcy. pod wpływem uchwał soboru trydenckiego.10. tego wyznanie (cuius regio. Henryk VIII doprowadził Anglię do schizmy. Chrześcijanie jednak ulegli wzmożonemu pesymizmowi. Nikłe były wyniki starań o reformę Kościoła . Drugi okres (1564-1648): Odnowy Trydenckiej . który rodził się z narastającego zła w życiu ludzi tej epoki. Ujawniła się w dużej liczbie kanonizowanych świętych. oraz sobór trydencki. nazwany okresem Reformy i Reformacji . Trzeci okres (1648-1758): Wystawności Barokowej . najbardziej widocznej w sztuce sakralnej i formach . Obok Kościoła katolickiego zaczęły istnieć Kościoły ewangelickie. od Pawła III do Piusa IV. Ulrych Zwingli i Jan Kalwin. wielu znakomitym biskupom. eius religio). jest krótki czasowo. szczególnie jednak papieże. diecezje i zakony. ale obfituje w ważne wydarzenia.1914 Wielkie odkrycia geograficzne z końca XV wieku przyniosły Kościołowi nowe tereny działalności misyjnej. Objęła swym zasięgiem misje. choć sobór laterański piąty zajmował się nią przez kilka lat (1512-1517). za jego zaś następców uległa ona sprotestantyzowaniu.1517) z tezami o odpustach przyjęto w wielu środowiskach kościelnych jako ożywienie ruchu reformy. Niedostrzegalny od początku podział zachodniego chrześcijaństwa stał się faktem dokonanym. Epoka nowożytna została w tym opracowaniu podzielona na pięć okresów: Pierwszy (1517-1564). Jej blask pomniejszyły wojny religijne i dążności niektórych władców katolickich. Renesans dał mu znakomite dzieła sztuki sakralnej. by za przykładem książąt protestanckich stosować w swoich państwach reformacyjną zasadę: czyja władza. Odnowa ta dokonała się dzięki wielkim papieżom. Reformą katolicką zajęły się nowe i niektóre dawne zakony. Wystąpienie Marcina Lutra (31. Pluralizm wyznaniowy ma odtąd zasadniczy wpływ na nowożytne dzieje Kościoła katolickiego. gorliwym kapłanom i świeckim katolikom. W reformacji odegrali zasadniczą rolę jej wielcy twórcy: Marcin Luter. W rzeczywistości podzieliło go na słaby nadal ruch reformy i silny przez długi czas prąd reformacji . to nieomal całe stulecie rozkwitu Kościoła katolickiego.

Piąty ( XVIII ) okres (1850-1914): Umocnienia Prymacjalnego . Nieomylność papieża w sprawach wiary i moralności zdefiniował sobór watykański pierwszy. Śmiertelnym zagrożeniem był racjonalizm Oświecenia i wrogość masonerii do Bożego Objawienia. to przede wszystkim działalność wybitnych papieży. jedynie z rządem Zjednoczonego Królestwa Włoskiego nie załatwiono w tym okresie tzw. . Zdołano także przezwyciężyć trudności w należytym układzie stosunków Kościoła i państwa. Niebezpiecznymi stały się nowe sytuacje w krajach objętych Wielką Rewolucją Francuską. wydaje się być kontynuacją Odnowy Trydenckiej. Rozwój misji Wspólne dzieło. Tom 3 I OKRES 1517 – 1564 REFORMA I REFORMACJA 1. Czwarty ( XVII ) okres (1758-1850): Wstrząsów Rewolucyjnych . Papieże. we Francji zaś także gallikanizm i jansenizm. od Leona XIII. obejmuje dzieje Kościoła broniącego się przed atakami z zewnątrz. Pod berłem hiszpańskim. Wystawność ta nie ukrywa znacznego osłabienia wewnętrznych sił Kościoła. Patronat Portugalii. Zaczął się wstępny okres nowej epoki czasów najnowszych.pobożności. choć nadal rozwijają się misje i coraz liczniej dokonują się konwersje z protestantyzmu na katolicyzm. Franciszek Ksawery i Daleki Wschód. Patronat Hiszpanii. wraz z klerem i laikatem zaangażowali się na szeroką skalą w społeczne działanie Kościoła. Obrońcy Indian. a nauka kościelna znalazła nowe źródło rozwoju w katolickich uniwersytetach. Misje natomiast nabrały nowego rozmachu. wojnami napoleońskimi i Wiosną Ludów. w których wprowadzono neoscholastykę i neotomizm. Czasy nowożytne 1517 – 1914 1 Historia Kościoła Katolickiego – tom 3 Pierwsza wojna światowa (1914-1918) przyniosła zasadnicze zmiany w życiu narodów i państw. Na dziejach papiestwa ciążył nadto legitymizm Kongresu Wiedeńskiego. a szczególnie dla papiestwa szkodliwy był absolutyzm władców. a także zmiany w warunkach życia i działalności Kościoła katolickiego. Dla Kościoła. W religijności katolików widoczny był wpływ romantyzmu. kwestii rzymskiej i doszło do laicyzacji Francji.

Książęta i Albrecht Pruski. 3. Polska i reformacja Humanizm i prymas Łaski. 4. Krwawy bill i anglikanizm. Dania. Zygmunt August i sejmy. Pius IV . Paweł III zwołanie soboru. II OKRES 1564 – 1648 ODNOWA TRYDENCKA 8. Miasta włoskie i reformacja. Fundamentalne pisma. Tezy o odpustach. walki i układy Anabaptyści. reformacja i władcy Francja przed Kalwinem. Kawalerowie Mieczowi. Luter i Zwingli Marcin Luter. Kalwinizm. Maria Tudor i Elżbieta I. Dysputy zurychskie. Jan Kalwin. Czechy i Moraw. Układy i wojna szmalkadzka. Islandia. Unifikacja. Juliusz III . Królestwo Boże w Monasterze. 6.Karlstadt. Kalwin. Edykt wormacki. Jednota bracka (bracia czescy). Reformacja w Zurychu.kontynuacja soboru. Bracia morawscy. Optymizm Erazma. Schizma angielska. Znaczenie soboru. Węgry i Siedmiogród. Krytycyzm i pesymizm. Reforma i sobór trydencki Nowe zakony. Radykalizm. Radykalne zmiany . Interim augsburskie. Reformacja w Gdańsku. Odpowiedź papieska. Norwegia. Wojna i Bullinger. Zerwanie z Kościołem. Rycerstwo i wojna chłopska.zakończenie soboru-.2. Kościół narodowy. Nauka Kalwina. Luteranizm i sekularyzacja biskupstw. Klasztory i świeccy. Król Henryk VIII. Szwecja i Finlandia. Przyjęcie uchwał. Udział w soborze. Biskupi i legaci. Misyjny patronat i kongregacja . Obrady soborowe (1545-1548). Bazylea i Berno. Wybuch reformacji Cienie renesansu. Dysputy i zwolennicy. Kalwin i Genewa. Hiszpania i Niderlandy. 5. Rozwój luteranizmu. Szkocja i Maria Stuart. Reformacja Hesji i Saksonii. Pokój augsburski. Augsburskie wyznanie wiary. Prorocy . Antytrynitaryzm (bracia polscy). Sytuacja polityczna cesarstwa. Cesarz Karol V. Ulrych Zwingli. Paweł IV reformy bez soboru. Ignacy Loyola i jezuici. Francja i hugenoci. Konfederacja warszawska. Kryzys ekonomicznospołeczny. Teologia i papiestwo.Tomasz Műntzer. Czasy nowożytne 1517 – 1914 2 Historia Kościoła Katolickiego – tom 3 7. Hadrian VI i Klemens VII. Zygmunt Stary i synody. Protestanci w Spirze. Biskupi i duchowieństwo.

Przebudowany Rzym. Duchowość i życie Epoka świętych. Prawo i problemy władzy. Rekatolicyzacja krajów habsburskich.Rok Jubileuszowy. Centurie i Roczniki kościelne . Sykstus V i konkregacje. Mistycy: Teresa z Avila. Klemens VIII . Karol Boromeusz i Szwajcaria. Powstanie w Niderlandach. Biskupi i inkwizycja hiszpańska. 12. Kongregacja maurynów i cystersi. Biskupi i nuncjusze w Polsce. Historia Kościoła i hagiografia. Bajanizm.Rozwój terytorialny i organizacyjny. Wyznania w cesarstwie.Piotr Mohyła. System akomodacji. Krytycyzm kartezjański. Bartłomieja . Mistyka i duchowość. Teologia historyczna. Nauczanie i nauka Kościelne nauczanie. Zakony odnowione. Uniwersytety i teologia. Dawne i nowe zakony żeńskie. Rutski i Kuncewicz. Duchowieństwo i zakony Kapłani nowej formacji. wojny i prześladowania Francja . Kapucyni. Innocenty X i Mazzarini. Biskupi i odnowa w Niemczech. Kościoły unijne na Wschodzie. Wincenty à Paulo i Jan Eudes. nowy patriarchat. Kolokwia i nawrócenia. Edykt nantejski i Richelieu. Kongregacja Rozkrzewiania Wiary. Kopernik i Galileo Galilei. 11. Pokój westfalski. Odnowa trydencka we Francji. Unia brzeska. Jan od Krzyża. Wojna trzydziestoletnia. Rzecznik pojednania . 10.Piotr Klawer.noc św. Odnowa trydencka w Polsce. Stambuł i Lepanto. Papieże i biskupi Święty Pius V. 14. Murzyni . Biblioteki i drukarnie. Iwan Groźny i patriarchat moskiewski. Filozofia przyrody Giordano Bruno. Kontrreformacja Ferdynanda II. Urban VIII i Richelieu. Redukcje paragwajskie. Idee gallikanizmu. Włoskie zgromadzenia kapłańskie. Nieudana rekatolicyzacja Szwecji. unie Piotr Kanizy w Niemczech. oratorianie i sulpicjanie. Irenizm. Augustinus i początki jansenizmu. Paweł V i Wenecja. Unia ormiańska i użhorodzka. Problemy misyjne. Jezuici. Męczennicy japońscy. Anglikanie. 9. Uczony Grzegorz XIII. Katolicyzm Zygmunta III. Prawosławni i protestanci. Anglia i katolicka Irlandia. Anglikanie i katolicy. Spór o łaskę (molinizm). Władcy. Konwersje. Trudności i prześladowania. Franciszek Sale- . purytanie i katolicy. Bourdoise. Pijarzy. Czasy nowożytne 1517 – 1914 3 Historia Kościoła Katolickiego – tom 3 13. Nuncjusze i sekretarz stanu. Katolicyzm książąt bawarskich.

duchowość francuska. Leibniz i Bossuet. Nonkonformiści anglikańscy. 19. Regalizm hiszpański w Ameryce. Katolicy obrządku ormiańskiego i greckiego. Misjonarze i seminarium w Paryżu. Papiestwo. Konwersje królów i utrwalenie anglikanizmu. Potop szwedzki . Upadek redukcji paragwajskich. Pobożność polska. Kościół na Filipinach. Cerkiewne reformy Piotra Wielkiego. prawo natury. Polska i Stolica Apostolska. Misje w Chinach. Misje w Afryce. Montesquieu i Wolter. Nuncjusze. III OKRES 1648 – 1758 WYSTAWNOSC BAROKOWA 15. . Wyrok śmierci w Toruniu. Śluby lwowskie Jana Kazimierza. książęta elektorzy. asceza dla wszystkich. Wolnomularstwo (masoneria). Synod zamojski. ekskluzywy. Cześć świętych i bractwa. Życie sakramentalne. Hegemonia Ludwika XIV. Konkordaty Benedykta XIV. Misje w Ameryce Północnej. Kościelne działanie papieży. Turcy i chrześcijanie wschodni Liga i Odsiecz Wiednia. Manieryzm i początek baroku. Akademie i towarzystwa naukowe. 17. Władcy i Kościół. W Syjamie. nepoci. Misje w Brazylii. Wypędzenie arian. Rozłamy i unie. episkopalizm. papieże. Artykuły gallikańskie. Pierre Berulle. sekretarze stanu. schizma pekińska. Kochinchinie i Japonii. Uniwersytety. Empiryzm i deizm. Teatr i muzyka. nauka i religi a Prekursorzy: Bayle i Collins. Indie i obrzędy malabarskie. Państwo Kościelne i Monarchia Siccula .zy. Schizma utrechcka. Kościół w Ameryce Łacińskiej. Prawosławie i unia w Polsce. Katolicki Kościół maronicki.obrona Jasnej Góry. Nietrwałe unie. Potępienie akomodacji. Chrześcijanie w Turcji. Nauki przyrodnicze. Chrześcijanie w Rosji. Patriarcha moskiewski Nikon. Kościół w krajach misyjnych Instrukcja Kongregacji. Filozofia i Objawienie. Nabożeństwa i pobożność. Ewangelicy i katolicy Plany unii i konwersje. Oświecenie. Hugenoci we Francji. Pietyzm w Niemczech. Kardynałowie. Czarownice z Loudun i procesy. Katolicy w Wielkiej Brytanii. Unici w Siedmiogrodzie i na Węgrzech. Kalwini i katolicy w Czasy nowożytne 1517 – 1914 4 Historia Kościoła Katolickiego – tom 3 Niderlandach. absolutyzm i episkopalizm Konklawe. nauczanie i wychowanie. 16. 18.

W Republikach włoskich. Fenelon i bulla Unigenitus . Mistyka i kwietyzm. Kult Serca Jezusowego i Matki Bożej. Czasy nowożytne 1517 – 1914 5 . Seminaria i duchowieństwo. Akceptanci i apelacja do soboru. Konstytucja cywilna kleru. Dechrystianizacja i ateizacja. Samodzierżawie carskie i katolicy. Kościół i Wielka Rewolucja Francuska Francja i Kościół. wrogie idee i systemy Konklawe i papieże (do 1799). Kazania i misje ludowe. zakony. Tom 3* IV OKRES 1758 – 1850 WSTRZĄSY REWOLUCYJNE 22. Biblistyka i teologia. Schizmatycki Kościół konstytucyjny. Atak na jezuitów. Dyrektoriat i ucisk Kościoła. Historia i mauryni. bractwa i pielgrzymki. życie religijne Biskupstwa i biskupi. Pius VI i rewolucja. Wystawność sztuki. Synod w Pistoi. Szkoły i nauczyciele. Zakony żeńskie. Brewe kasacyjne i restytucja. Quesnel. Republika Rzymska i papież więzień. Jansenizm i teologia Janseniści i Prowincjałki . Konfederacja barska i rozbiór Polski. Walka z jezuitami. Książęta biskupi i febronianizm. Kazuistyka i teologia moralna. Liturgia i święta. Reformy Marii Teresy. Konstytuanta i kler. Rewolucyjne republiki i Kościół. Insurekcja Kościuszkowska.20. Literatura duchowa i ascetyczna. Pobożność. Pobożność sarmacka. Francuskie duchowieństwo. Milczenie i jansenizm polityczny. 21. Kapituły i kapitulacje wyborcze . Oświecenie w Polsce. Diecezje. Papiestwo. Konstytucja Trzeciego Maja. 23. Józefinizm. Jakobini i terror. Orzeczenia papieży i ingerencje króla. Zakony męskie. Janseniści i synod utrechcki. Gravamina i punktacja emska. Duchowni i Zgromadzanie Narodowe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful