P O L S KI E T O W A R ZY S T W O G EO G R A F I C ZN E

Biuletyn Info rmac yj n y nr 53
Z arz ąd G łó wny PT G
  

K w ie c ie ń 2 0 1 1

ul. Krak ow skie Prz edm ieśc ie 30, 00 -927 Warsz aw a, tel./ fax (22)8261794, e-mail: ptg@uw . edu. pl Konto: Alior Bank 48 2490 0005 0000 4520 1047 9132

http://www.ptg.pan.pl

Koleżanki i Koledzy, W ostatnich latach obserwuję poważne zawirowania wokół geografii i dotyczy to równym stopniu nauki i edukacji. Reformy nauki i szkolnictwa spychają naszą dyscyplinę na peryferia. Nauczyciele nie nadążają za zmianami w systemie nauczania, a w dodatku ogranicza się im liczbę zajęć l ekcyjnych z geografii. Jedno się nie zmienia istotnie – płace, które s ytuują nauczycieli w grupie najniżej zarabiających. W zakresie finansowania nauki, pomimo obietnic poprawy ze strony rządzących, wydziały i instytuty geograficzne otrzymują coraz mniej środków. Sytuacja taka zmusza do poszukiwania nowych źródeł finansowania. Często pogoń za pieniądzem ogranicza możliwości prowadzenia badań podstawowych oraz rozwój teorii i metodologii geografii. Jednakże poz ytywnym efektem jest to, że wzrasta znacz enie geografii, jako nauki utylitarnej. Powyższe problemy dotykają również Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ale z zadowoleniem muszę przyznać, że nie mają one większego wpływu na bieżącą działalność Towarzystwa. Od lat jesteśmy liderem w zakr esie liczby organizowanych konfer encji oraz wydawanych publikacji i to się nie zmi enia. PTG należy też do wiodących towarzystw naukowych w Polsce. Ubiegły rok przyniósł dwa ważne moim zdaniem wydarzenia: PTG otrzymało decyzję o organizacji trzech kolejnych Olimpiad Geograficznych oraz weszło do konsorcjum, które przygotowuje Konferencję Regionalną Międzynarodowej Unii Geograficznej w 2014 roku w Krakowie. Ponadto podjęto działania usprawniające wydawanie Czasopisma Geograficznego; mam nadzieję, że w końcu 2011 roku ukaże się bieżący zeszyt Czasopisma. Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz sympatykom Polskiego Towarzystwa Geograficznego aktywności i zadowolenia w pracy i życiu codziennym. Prof. zw. dr hab. Jerzy Bański Przewodniczący ZG PTG Spi s t r e ś c i

WŁADZE PTG — 2 TYTUŁY I WYR ÓŻNIEN IA PRZYZN ANE PRZEZ PTG W 2010 R. — 2 N AGR ODZEN I I W YR ÓŻN IEN I W KON KUR SAC H PR AC MAGISTER SKICH — 3 WYNIKI XXXVI. OLIMPIAD Y GEOGRAFICZN EJ I XIX. N AUTOLOGICZNEJ W R OKU SZKOLNYM 2009/20010 — 3-4 KONFER ENCJE ZORGAN IZOWAN E W 2010 R. — 4-6 PUBLIKACJE W YDANE W 2010 R. — 6-7 KONFER ENCJE PLANOWAN E W 2011 R. — 8 PUBLIKACJE PLANOWAN E W 2011 R. — 8 UCHWAŁY PODJĘTE W 2010 R. — 9-10 SYTUACJA FIN ANSOWA PTG — 10-11 DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW PTG W 2010 R. — 11-14 SPRAW Y BIEŻĄCE I KOMUN IKATY — 14 LICZBA CZŁONKÓW PTG WG ODDZIAŁÓW — 14 PTG – OR GANIZACJA POŻYTKU PUBLICZN EGO — 14

Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa, kwiecień 2011 r.

1

Iw ona Piotrowska Sąd Koleżeński Przew odniczący — Lidia Jochym Zastępca Przew odnic zącego — Stanisław Mis ztal Sekretarz – Hanna Politowska Członkowie — Andrzej Bonasewicz. w Warszawie Prezydium Zarządu Głównego Prz ew odniczący — Jerzy Bańsk i Zastępcy Przew odnic zącego — Zbigniew Podgórski. Geografii Komunikacji — Jerzy Kitowski Geografii Osadnictw a i Ludności — Wiesław Maik Geografii Przemysłu — Zbigniew Zioło Geografii Tury zmu — Stanisław Liszewski Historii Geografii i Kartografii — Zbigniew J. Wójcik Hy drologiczna — Joanna Pociask-Karteczka Krajobrazu Kulturow ego — Urszula Myga-Piątek Obszarów Wiejskic h — Roman Rudnicki Przewodniczący Oddziałów PTG Akademicki — Dariusz Św iątek Białostocki — Mirosław Stepaniuk Częstochowski — Bożena Dobosik Gdański — Piotr Paw eł Woźniak Kartograficzny — Wiesław a Żyszkowska (wybrana ponow nie na kolejną kadencję) Katow icki — Adam Hibszer Kielecki — Cezary Jastrzębski Klub Polarny — Jerzy Pereyma TY TUŁY I W Y RÓ Ż NIENIA PRZY ZNA NE PRZ EZ PTG W 201 0 r. Maria Tkocz  Klub Teledetekcji Środow is ka — Jan R. 5 czerwca 2009 r. wybrane na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dn. Ryszard Gładysz.W Ł AD ZE P TG Władze Towarzystwa PTG w kadencji 2009-2012. Tomasz Komornicki. Członkowie — Ewa Nowak. Andrzej Muraw ski. Jankowski. Oceny Treści Geograficznych w Podręcznikach Szkolnych i Innych Środkach Dy dakty cznych — Przew odnic zący — Władysław Żakowski Przewodniczący Komisji Problemowych Edukacji Geograficznej — Elż bieta Szkurłat (honorowy Przew odniczący — Sław omir Pis korz. Olędzki Krakow ski — Mariola Tracz Lubelski — Jan Rodzik Łódzki — Marek Barw iński Olimpijski – Teresa Madeyska Opolski — Maria Śmigiels ka Poznański — Maria Górska-Zabielska Radomski — Tomasz Gogacz Rzeszowski — Aleksandra Kozubal Słupski — Wioletta Szy mańska Szczeciński — Beata Meyer Stalow ow ols ki — Janusz Goc Toruński — Henryk Rochnowski Warszaw ski — Jerzy Makowski Wrocławski — Elż bieta Orłowska Komisje Komisja Odznaczeń i Wy różnień — Przewodnic zący — Eugeniusz Rydz Komisja Konkursu Prac Magis terskic h — Przew odnicząca — Elw ira Żmudzka Komisja ds. Andrzej T. 2 . kwiecień 2011 r. Członkostwo Honorowe PTG: Józef Wojtanow ic z (O/Lubels ki) Medal PTG: Sław omir Pis korz (O/ Krakowski) Eugeniusz Ry dz (O/ Słupski) Złota Odznaka PTG: Katarzy na Janic zek (O/ Katow ic ki) Mariusz Rzętała (O/ Katow icki) Ew a Pałka (O/ Kielecki) Anita Bokw a (O/ Krakowski) Mariola Tracz (O/ Krakowski) Krzy sztof Kałamucki (O/ Lubels ki) Barbara Krok (O/ Rzeszowski) Małgorzata Szychta-Sulima (O/ Słupski) Danuta Mączak (O/ Warszawski) Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Główna Komisja Rewizyjna Przew odniczący — Arkadiusz Stańczyk Zastępca Przew odnic zącego — Ryszard Wrzosek Sekretarz — Teresa Sadoń-Osowiecka. Marek Sobczyński Sekretarz — Tomasz Wites Zastępca Sekretarza — Marcin Mazur Skarbnik — Konrad Czapiewski Zastępca Skarbnika — Paulina Szmielińska-Pietraszek Członkowie ZG PTG — Anna Bilik . Zbigniew Długosz.

za pracę Opracowanie symulacyjnego modelu mechanizmu przetwarzania sygnałów w radarowym systemie z syntetyczna aperturą (SAR). Robert Kędzierawski z Wojskow ej Akademii Technicznej. opiekun – prof. W zaw odach finałowych XXXVI Olimpiady Geograficznej udział wzięło 118 zaw odników. O L I M P I A DY GEO GR A F I C Z N E J O R A Z X IX . z o. za pracę Wpływ wybranych elementów środowis ka przyrodniczego na zróżnicowanie emisyjności promieniowania termalnego Doliny Gąsienicowej. Dorota Borow ic z) Mgr Jerzy Królikowski za pracę Ocena przydatności danych SRTM-3 do opracowań kartograficznych (Katedra Kartografii Wy dział Geografii i Studiów Regionalny ch Uniw ersy tet Warszawski. Jacek Kozak) Nagrody rzeczow e ufundow ali: Zarząd Główny PTG.o  I Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teledetekcji środowiska (Klub Teledetekcji Środowiska PTG) Na konkurs w pły nęło 7 prac. O L I MP I A D Y N A UT O LO GI C Z N E J W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Zaw ody finałow e XXXVI Olimpiady Geograficznej i XIX Olimpiady Nautologicznej odby ły się w dniach 8-11 kw ietnia 2010 r. nauczyciel geografii: mgr Małgorzata Podyma II lokata: Wojciech KACZMARCZYK. Kazimierz Krzemień) III Nagroda – ex aequo Mgr Kacper Jancewicz za pracę Atlas Ziemi Kłodzkiej dla turystyki rowerowej (Zakład Kartografii Insty tut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniw ersy tet Wrocławski.NA G RO DZENI I W Y RÓ ŻNIENI W K O N K U R S A C H PR A C M A G IS T ER S K I C H XXVI Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu geografii przy ZG PTG Na Konkurs wpły nęły 22 prace. V LO w Krakow ie. w Supraślu. I LO w Krosnie. I Nagroda – nie przyznano II Nagroda Mgr Ewa Lubera za pracę Charakterystyka porównawcza wybranych form skałk owych w Dolinie Chochołowskiej (Tatry Zachodnie) (Zakład Geomorfologii Insty tut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wy dział Biologii i Nauk o Ziemi Uniw ersy tet Jagielloński. XXXIII LO w Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Andrzej Macioch) Wyróżnienia . 97 zaw odników uzyskało ty tuł finalisty . dr hab. kwiecień 2011 r. Mgr inż. 21 zaw odników zdoby ło ty tuł laureata Olimpiady Geograficznej.Barbara Ścisłowicz za pracę Zastosow anie danych satelitarny ch MODIS do oceny współc zesnych zmian pokrycia terenu w Polsce (Insty tut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wy dział Biologii i Nauk o Ziemi Uniw ersy tet Jagielloński. opiekun – dr hab. opiekun – dr inż. Reader's Digest Przegląd Sp. Sąd Konkursowy nagrodził ZŁOTYM PIKSELEM dwie prace. opiekun – dr inż. Lista laureatów Olimpiady Geograficznej (w kolejności w g zdoby ty ch punktów trzy pierwsze lokaty ): I lokata: Bartosz GIERLACH. I Nagroda – ex aequo Mgr Justyna Metrycka z Uniw ersy tetu Warszawskiego z Wy działu Geografii i Studiów Regionalnych (Katedra Geoinformaty ki i Teledetekcji). 3 . W Y N I K I XX X V I . nauczyciel geografii: mgr Paw eł Słow iak III lokata: Melc hior JAKUBOWSKI.

Oddział Kartograficzny PTG. Kazim ierz Dolny.  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA WODA W BADANIACH GEOGRAFICZNYCH. Insty tut Geografii Uniw ersy tetu Humanisty cznoPrzy rodnicznego Jana Kochanow skiego w Kielc ach. Stow arzyszenie Geomorfologów Polskic h. LTN. NUMERYCZNE MODELE TERENU W KARTOGRAFII. Słupsk.  20 LAT PRZEMIAN SPOŁECZNOGOSPODARCZYCH KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ .  AGROTURYSTYKA SZANSĄ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH. Insty tut Geografii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej. Komisja Hy drologic zna PTG..  XIX SZKOŁA KARTOGRAFICZNA GŁÓWNE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ KARTOGRAFII 2010. Urząd Marszałkowski Wojew ództw a Dolnośląskiego. Stow arzyszenie Geomorfologów Polskich. ( w e d ł ug p or z ąd k u c hr on ol og i cz n eg o ) KONFERENCJA NAUKOWA BADANIA INTERDYSCYPLINARNE PRZESZŁOŚĆ. nauczyciel geografii . 28 maja 2010 r.  58. nauczyciel geografii: mgr Barbara Dąbrow ska W zaw odach finałowych XIX Olim piady Nautologicznej wzięło udział 97 zawodników. III LO w Gdyni. Kielce. 15-16 kw ietnia 2010 r. nauczyciel geografii: mgr Kosakowski Wiesław W 2010 r.PRÓBA BILANSU. Wy dział Ekonomii Uniw ersy tet Rzeszowski. Zakład Kartografii Insty tut Geografii i Rozw oju Regionalnego Uniw ersy tetu Wrocławskiego. 15 maja 2010 r. Sekcja Św iętokrzyska Komitetu Zagospodarow ania Ziem Górskic h PAN. Lublin.  XVII SOSNOWIECKIE FORUM NAUCZYCIELI PRZYRODY I GEOGRAFII. Polańczyk. Komisja Geografii Komunik acji PTG. Oddział Słupski PTG. Lista laureatów Olimpiady Nautologicznej (w kolejności w g zdoby ty ch punktów trzy pierwsze lokaty ): I lokata: Jan KREFT. Ogród Botaniczny UMCS.. Sosnow iec. Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Insty tutu Geografii Pomorskiej Akademii Pedagogic znej. I LO w Krośnie... Zieleniec (Duszniki Zdrój).Warszaw ie. 2325 czerwca 2010 r. KO NFER ENC J E ZO RG A NIZO W A NE W 2010 r. XIII LO w Szczecinie.. IGiPZ PAN. Oddział Kielecki PTG [dotacja MNiSW – 5 000 zł]. . 10 zaw odnik ów zdoby ło ty tuł laureata Olimpiady Nautologicznej. Kielc e.. Komis ja Naukow a Paleolim nologii Polskiego Tow arzystw a Limnologicznego.. Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy. 14-17 czerwca 2010 r. Zakład Gospodarki Żyw nościowej i Wsi Insty tutu Geografii SpołecznoEkonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniw ersy tetu im. 10-11 czerwca 2010 r. Oddział Słupski PTG...mgr Małgorzata Podymna III lokata: Robert SZKLARZ. Oddział Lubelski PTG. 31 maja-1 czerwca 2010. nauczyciel geografii: dr Rydzewski Tomasz II lokata: Bartosz GIERLACH. 4 Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Sieraków. kwiecień 2011 r. 20-25 kwietnia 2010 r. 21-23 kw ietnia 2010 r. 8-12 w rześnia 2010 r.  SEMINARIUM NAUKOWE I WARSZTATY: NAUKA I PRAKTYKA W EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU.  XXVI. ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO : OBSZARY METROPOLITALNE WE WSPÓŁCZESNYM ŚRODOWISKU G0EOGRAFICZNYM. Zakład Hy drologii i Modelow ania Przestrzeni Geograficznej Insty tutu Geografii Uniw ersy tetu Humanisty cznoPrzy rodniczego Jana Kochanowskiego w Kielc ach. Łódź. na w niosek Komitetu Głów nego Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej Zarząd Głów ny ufundow ał nagrodę dla mgr Barbary Dąbrow skiej. Zakład Klimatologii  UMCS. 18-19 maja 2010 r. której uczniowie zdoby li doty chczas 16 ty tułów laureata i finalisty Olim piady Geograficznej. SEMINARIUM GEOGRAFICZNOROLNICZE: POLSKA WIEŚ W UNII EUROPEJSKIEJ – BILANS DOKONAŃ.. Pols kie Tow arzystw o Botaniczne.  V MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM EROZJI WĄWOZOWEJ: HUMAN IMPACT ON GULLY EROSION. 13 zaw odnik ów uzyskało ty tuł finalisty. Golejów. Adama Mic kiewicza. Insty tut Nauk o Ziemi UMCS. Oddział Lubels ki PTG. Oddział Kielecki PTG.. 23-25 maja 2010 r. Komis ja Obszarów Wiejskic h PTG [dotacja MNiSW – 4 000 zł]. Zakład Paleogeografii Czw artorzędu i Ochrony Przyrody Insty tutu Geografii Uniw ersy tetu Humanistyczno-Przy rodnic zego Jana Kochanow skiego w Kielcach.  XXXIX ZJAZD POLSKICH OGRODÓW BOTANICZNYCH POLSKIE OGRODY BOTANICZNE W DOBIE GLOBALNYCH ZMIAN KLIMATU. TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ NAUK PRZYRODNICZYCH.  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA: GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA POBRZEŻA I POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU. Oddział Katow ic ki PTG. Nadleśnic tw o Staszów . Słupsk-Ustka.

21-22 październik a 2010 r. 27-28 w rześnia 2010 r. Kraków. Kraków. Komis ja Teledetekcji Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarny ch przy Prezy dium Pols kiej Akademii Nauk. Katedra Geografii Polity cznej i Studiów Regionalnych UŁ. Oddział Katow ic ki PTG. Komisja Geografii Przemysłu PTG. Wy dział Nauk Geograficznych UŁ [dotacja MNiSW – 25 500 zł].. Ukraina. Poznań – Dymaczew o.  II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU "PROCESY TRANSFORMACJI OBSZARÓW WIEJSKICH" NT. Wy dział Nauk o Ziemi UŚ Zakład Geoekoturysty ki. Katedra Geoinformaty ki i Teledetekcji Wy działu Geografii i Studiów Regionalnych UW. Komitet Nauk Geograficzny ch PAN. Oddział Kielecki PTG.  KONCEPCJA KRAJOBRAZU I JEJ ZASTOSOWANIE W TURYSTYCE" POLSKOUKRAIŃSKA NAUKOWA KONFERENCJA BILATERALNA. ósma z cyklu STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEJ KARTOGRAFII: POLSKA KARTOGRAFIA W DOBIE PRZEMIAN METODYCZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH. Warszaw a.. 22-24 września 2010 r. Komitet Nauk Geograficznych PAN. Sanok. Oddział Lubelski PTG. Taw rijs kyj Narodowy Uniw ersy tet im . Herzena w Sankt Petersburgu. W. .  XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA FOTOINTERPRETACJI I TELEDETEKCJI nt.  XXXIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KARTOGRAFICZNA. Uniw ersy tet Adama Mickiew ic za w Poznaniu Zakład Geoekologii. Katedra Geologii i Geoekologii Państw ow ego Uniw ersy tetu Pedagogicznego im A. Ministerstw o Edukacji i Nauki Autonomicznej Republiki Krymu.. Insty tut Geografii Uniw ersy tetu Humanis ty cznoPrzy rodniczego Jana Kochanowskiego w Kielc ach. Uniw ersy tet Warszaw ski. LublinŁęczna.  III KONFERENCJA NAUKOWA DYNAMIKA ZMIAN ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO POD WPŁYWEM ANTROPOPRESJI. Wernackiego. Oddział Katow icki PTG. Uniw ersy tet Pedagogiczny w Sankt Petersburgu [dotacja MNiSW – 5 000 zł] . Taw rijs kyj Narodowy Uniw ersy tet im .  VII OGÓLNOPOLSKA METODYCZNA KONFERENCJA NAUKOWA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W GLOBALIZACJI. Zakład Hy drologii i Gospodarki Wodnej Wy działu 5 Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. 15-16 w rześnia 2010 r. Tow arzystw o Przy jaciół Ziemi Łęczy ńskiej. W. Głów ny Urząd Geodezji i Kartografii. Narodow a Akademia Nauk Ukrainy .. Katedra Kartografii UW [dotacja MNiSW – 8 000 zł] . Ministerstw o Edukacji i Nauki Autonomicznej Republiki Krymu.  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ. kwiecień 2011 r. 16-18 września 2010 r. Komis ja Edukacji Geograficznej PTG..  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HYDROGRAFICZNA OKAZJI 50-LECIA ZAKŁADU HYDROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ UAM: WODA – ŚRODOWISKO – ZMIANY. Ukraińskie Tow arzystw o Geograficzne.Oddział Łódzki PTG. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Insty tutu Geografii Uniw ersy tetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie. Fundacja "Edukacja dla Społeczeństw a" w Warszaw ie oraz Wy daw nic tw o "Now a Era" [dotacja MNiSW – 10 000 zł]. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG. Komitet Przestrzennego Zagospodarow ania Kraju PAN. Kielce-Warszaw a. UMSC w Lublinie. Symferopol. Wy dział Nauk o Ziemi UŚ Zakład Geoekoturysty ki.. 29-30 w rześnia 2010 r. Głubczyce-Opaw a. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.  SEMINARIUM POLSKO-WĘGIERSKIE. Insty tut Geografii Uniw ersy tetu Pedagogicznego im KEN w Krakow ie.. Oddział Kartograficzny PTG. OBSZARY WIEJSKIE: WIELOFUNKCYJNOŚĆ. Oddział Łódzki PTG. Klub Teledetekcji Środow iska PTG. 4-5 października 2010 r. 17-24 w rześnia 2010 r.  III WARSZTATY GEOGRAFICZNE "KRYM PÓŁWYSEP GEORÓŻNORODNOŚCI". Ukraińskie Tow arzystw o Geograficzne. Warszaw a.. Narodow a Akademia Nauk Ukrainy . Wernackiego. 18-19 w rześnia 2010 r. Insty tut Geografii Uniw ersy tetu Humanisty czno-Przy rodnic zego Jana Kochanow skiego w Kielcach.. Minis terstw o Edukacji i Nauki Ukrainy. Oddział Katow ic ki PTG. MIGRACJE. Zakład Dy dakty ki Geografii i Krajoznawstw a Insty tutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wy działu Geografii i Studiów Regionalny ch Uniw ersy tetu Warszawskiego. Insty tut Rozw oju Wsi i Rolnic tw a PAN. Oddział Kielecki PTG  XII INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM NIEMATERIALNE WARTOŚCI KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH. NOWE WIZJE ROZWOJU.. UMSC w Lublinie. 21-23 w rześnia 2010 r. Cedzy na. Minis terstw o Edukacji i Nauki Ukrainy. 18-19 września 2010 r. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarow ania PAN.. Smoleń. Krymskie Centrum Naukowe NANU i MONU. 21-23 października 20110 r.  12TH INTERNATIONAL „ŁÓDŹ” CONFERENCE ON POLITICAL GEOGRAPHY: HISTORICAL REGIONS IN THE STRUCTURES OF THE EUROPEAN UNION.I. TELEGEOINFORMACJA ZINTEGROWANYM SYSTEMEM BADAŃ ŚRODOWISKA.. Zakład Ochrony Środowiska UMCS. Insty tut Śląski w Opolu [dotacja MNiSW – 4 000 zł]. Oddział Krakowski PTG. Uniw ersy tet Adama Mic kiewicza w Poznaniu Zakład Geoekologii.

European Union ex ternal and internal borders –    interactions and netw orks. Teledetekcja Środowis ka. Komisja Hy drologiczna PTG.Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.. Łódź. Komisja Obszarów Wiejskich PTG. Czapiewski K.... 2010.. 1-4.. Wojew ódzki Fundusz Ochrony Środow is ka i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  XXVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: WPŁYW KRYZYSU NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ ZMIANY STRUKTUR PRZESTRZENNYCH PRZEMYSŁU I USŁUG. Wy dział Nauk Geograficznych UŁ.Wy dział Nauk Geograficzny ch Uniw ersy tetu Łódzkiego.23. Komornicki T. Słupsk. Zjazd Pols kiego Towarzystwa Geograficznego. Stan i antropogenic zne zmiany jakości wód w Pols ce. ISBN 978-83-61695-06-6. ISSN 0071-8076. Komisja Hy drologiczna Pols kiego Towarzystw a Geograficznego.]. Komis ja Geografii Przemy słu PTG. Sosnow iec.. 6 .). 113 [dotacja: Uniw ersy tet Warszawski. Infrastruktura techniczna a rozw ój pozarolniczej działalności gospodarczej w regionie Płocka. ISBN 978-83-61695-05-9 [dotacja MNiSW – 9 000 zł.). 44. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarow ania im . ]. Barw iński M. Dofinansowane przez MNiSW (dotacje uzyskane przez ZG PTG):          Czasopis mo Geografic zne. Kacprzak E.. 140 s. 2010.].. Akademia Pomorska w Słupsku. Warszawa. Kraków . ISSN 0324-8321 [dotacja MNiSW – 34 800 zł. 290 s.. Polish Academy of Sciences Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization Centre for European Studies. t. EUROPA XXI – 20. Komusiński S.). kwiecień 2011 r. (red. Zespół Badań Obszarów Wiejskich. 447 s.]. Fundacja Wspierania Radiokomunik acji i Technik Multimedialnych. Studia Obszarów Wiejs kic h. Mickiew ic za. ISSN 0071-8076 [dotacja: KTŚ PTG. PTG Klub Teledetekcji Środow iska. Fundacja Uniw ersy tetu im. PTG. Teledetekcja Środowis ka. ISBN 978-83-62089-14-7 [dotacja MNiSW – 8 400 zł. Przemiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni geograficznej. ISSN 1429-7132 [dotacja MNiSW – 9 000 zł. Studia Obszarów Wiejskich PTG. 226 s. Sosnow iec. (ed. 359 s. A. ISSN 1896-1460.]. Obszary metropolitalne we współc zesnym środowis ku geografic znym: 58. ISBN 978-83-62089-12-3.).. t.]. 170 s. Warszaw a. Warszawa. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG. Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Warszaw a. ISBN 978-83-62089-02-4 [dotacja MNiSW – 8 400 zł.. Oddział Kartograficzny PTG. Komis ja Geografii Komunikacji PTG.). PTG Klub Teledetekcji Środow iska. Env ironmental and infrastructual netw orks. 2010. dawniej Fotointerpretacja w Geografii. 2010. t. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. Oddział Poznański PTG. 43. Komisja Obszarów Wiejskich. Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów w iejs kic h. Czapiewski K. Szymańska W. T. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG. 6-7 grudnia 2010 r.. ]. Wrocław. ISBN 1426-5915 [dotacja MNiSW – 6 750 zł. 25. (red. nr 14. Św iątek D. Komornicki T. t.). EUROPA XXI – 21. ISSN 0045-9453 [dotacja MNiSW – 20 300 zł. Rzeszów. ISBN 978-83-7467-094-4 [dotacja MNiSW – 4 000 zł.]. Komisja Obszarów Wiejskic h PTG. Uniw ersy tet Rzeszowski.).].. Inne publikacje (w tym materiały konferencyjne finansowane w części przez MNiSW)    Andrejczuk W.). Warszaw a. ISSN 1896-1460. Łódź. Bednarek-Szczepańska M. Polish Academy of Sciences Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organiz ation Centre for European Studies. Warszaw a. (ed. 2010. Polish Geographical Society . Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Insty tutu Geografii Uniw ersy tetu Pedagogicznego im. nr 13. (red. 41. Polskie Towarzystw o Geograficzne . Potencjał i wy korzystanie. dawniej Fotointerpretacja w Geografii. ISSN 1642-4689. Kołodziejczak A. 2010. (red. Krajobrazy kulturow e dolin rzecznych. 81. VIFP – EU HYPER-I-NET MRN-CT-2006-035927 – 8697 zł]. 24. Rola podmiotów lokalny ch w rozw oju turysty ki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny. T. 1-4. s. Polski Przegląd Kartograficzny. Warszaw a. Krajobraz a tury sty ka. 217 s. t. 160 s. 2010. t. ISSN 1429-7132 [dotacja MNiSW – 9 000 zł. 187 s. PUBLI KA C JE W Y DA NE W 2010 R. (red. Uniw ersy tet Warszawski – 4 695 zł]. z.. Ziułkiew ic z M. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG.6. Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddział w Krakowie [dotacja MNiSW – 5 000 zł]. Plit J. Oddział Łódzki PTG.]. Warszaw a. (red. ISBN 978-83-7525490-0 [dotacja MNiSW – 3 360 zł. ISSN 1642-4689.... Studia Obszarów Wiejskich PTG. 2010. KEN w Krakowie. Szmielińska-Pietraszek P. z. Polish Geographical Society. t. 2010. 187 s.. 17.

234 pp. (eds.). Klub Polarny PTG. Warszaw a-Kraków. Warszawa-Kraków. (red. Landscape Parks Complex of the Silesian Voiv odeship. ss. Studia Obszarów Wiejs kic h. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. ISBN 978-83-7126268-5. Materiały informacyjne  Wites T. 2010. 3. Uniw ersy tet im .). Komisji Edukacji Narodow ej w Krakow ie. 6. Adama Mickiew ic za w Poznaniu.. Pols kie Towarzystw o Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu PTG.. Wpływ kryzysu na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz zmiany struktur przestrzennych przemysłu i usług. 5th International Symposium on Gully Erosion Lublin (Poland). 2010.272.). Lublin. Studia i Prace z Geografii i Geologii. ISSN 1642-4689. Rahmonov O. (ed. 2010. Rachw ał T..). Silesian Institute in Opole. Komisja Geografii Przemysłu PTG. Human impact on upland ladscapes of the Lublin region.. Ł. Polska Akademia Nauk. 151 s. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im... ISBN 978-83-61695-04-2. April 19th-24th.. Zgłobicki W. Maciejewska B. Zioło Z. ISBN 978-8362089-13-0. 2010. Rudnicki R. 107 s. no. Wy daw nic tw o Naukowe UP w Krakowie. 425 s. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. Liszewski S. „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Manecki A.. v ol. ISBN 978-8389720-54-2. Uniw ersy tet Pedagogiczny im . ISBN 978-83-62089-01-7. Book of abstracts. 2010/2011. Insty tut Geografii. Oddział Łódzki PTG. Pałka E. Sosnowiec. Zarząd Głów ny PTG. Polskie Towarzystw o Geograficzne Komitet Głów ny Olim piady Geograficznej i Olimpiady Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. 2010.Ł.. ISBN 978-83-62139-13-2. Prace i Studia Kartograficzne. Schmitt A... Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Tow arzystw a Geograficznego.. (red. (red. Wy dział Nauk Geograficznych UŁ. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarow ania im . Biuletyn Informacyjny nr 52. Warszaw a-Kraków.. (red. ISSN 1234-1754. Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych.. 123 s. (ed. Historical regions in the structures of European Union: General problems and policy of European Union tow ards historical regions. Rachw ał T. ISBN 978-83-7271-640-8.Faculty of Earth Sciences. Warszaw a. Poznań. Czapiewski K. 2010. (red. Komisja Historii i Dokumentacji Badań Polarnych Komitetu Badań Polarny ch PAN. Wilczy ńska-Mic halik W. ISBN 978-83-89720-59-7. Polis h Geographical Society – Katow ice Branch. (red. 128 pp. 2010.Oddział Kartograficzny. Zioło Z. Sobczy ński M. 2010.. nr 7. Czapiewski K. Insty tut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.        Oddział Katow icki PTG. 2010. Studia Obszarów Wiejskic h t. Univ ersity of Silesia . (red. Polska kartografia w dobie przemian metodycznych i technologic znych. Borow iec M. Rykała A.         Stanisław a Leszczyckiego. Kielc e. Korycka-Skorupa J. nr 15-16. 12 s. Kraków .. Komisji Edukacji Narodow ej w Krakowie. t. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. t. Region and Regionalism. Sosnow iec-Będzin. 2010. Komisja Obszarów Wiejskich.). 205 s. Polskie Towarzystw o Geograficzne . Insty tut Geografii Uniw ersy tet Pedagogiczny im . (red. Kiniorska I. Wy dawnictw o Naukow e UP w Krakow ie. Warow na J. 165 s. Polskie Towarzystw o Geograficzne . ISBN 978-83-62089-11-6. 94 s. 2010..). Polska Akademia Nauk. Procesy przemian przemysłu i usług w wybrany ch krajach. (red.. ISSN 1642-4689. 2010. Stanisław a Leszczyckiego. Bogucki Wy daw nic tw o Naukowe. Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w wojew ództw ie mazowieckim. Problematyka 26. ss.). 256 s. Insty tut Geografii Uniw ersy tetu HumanistycznoPrzy rodniczego w Kielcach. Antropogeniczna transformacja środowis ka przyrodniczego. 7 . 218 s.. kwiecień 2011 r. Hall City Office in Sosnow iec. (red. WnoZ UŚ. Ostrowski J. ISBN 978-83-61320-88-3. Insty tut Geografii UP.. Obszary metropolitalne we współc zesnym środowis ku geografic znym: 58. Univ ersity of Łódź. (red. 2010. Polskie Tow arzystw o Geograficzne. 2010.).). Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.. Łódź. 218 s. Anthropogenic aspects of landscape transformations. Lublin. 2010. 1. Sitek S. 210 s.22.  XXXVII Olim piada Geografic zna. ISBN 978-83-6002635-9. ISBN 978-83-61644-11-8.21. 10. Biuletyn Polarny. 2010.). Polish Geographical Society.)..). Zespół Badań Obszarów Wiejskich. Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego. nr 16. Zjazd Pols kiego Towarzystwa Geograficznego. ISSN 1642-4689. Human impact on gully erosion. 2010. Kraków. Komis ja Obszarów Wiejskic h. Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejs kic h.). 2010. Komis ja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystw a Geograficznego. Łódź – Opole. Wpływ granicy państw owej na kierunki rozw oju społeczno-gospodarczego w schodniej części w ojewództw a lubels kiego. Insty tut Geografii UP... ISBN 978-83-62089-06-2. Stanisław a Leszczyckiego. nr 15. Polskie Towarzystw o Geograficzne . Polska Akademia Nauk.. Zioło Z. 224 s. ISBN 978-83-62089-07-9.). Zespół Badań Obszarów Wiejskich. 302. 165 s.

Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. 24-25 października.Nautologicznej.  XXVII Seminarium terenow e: Warsztaty badawcze z geografii tury zmu.  J. 27.  XVII Między narodow a Konferencja Naukowa nt. (red.  M. Niematerialne w artości krajobrazów kulturowych – t. Warszawa. PTG. 19-20 maja 2011 r. 17-18 listopada 2011 r.. z. 5-6 grudnia 2011 r. 15-16 w rześnia 2011 r.  Funkcjonowanie pols kic h uzdrowisk w okresie przekształceń. dedykow ane osobom wykorzystującym w swojej pracy teledetekcję i fotogrametrię. Oddział Akademicki PTG.  Między narodowa Konferencja Naukow a Nauki przy rodnicze w systemach edukacy jnych krajów Europy w XXI w ieku. 3-4 października 2011 r. Komisja Edukacji Geograficznej PTG. systemy informacji geograficznej oraz kartografię. 1-4.). 14-15 październik a 2011 r. Oddział Krakowski PTG. Warszaw a.  Aktualne wyzw ania akademic kiego kształcenia geografów a edukacja szkolna. Oddział Łódzki PTG. Bednarek-Szczepańska M. Łódź.. (wymieniono wydawców tylko ze str ony PTG)  Czasopis mo Geograficzne.  Polski Przegląd Kartografic zny.  IX ogólnopolska konferencja naukow a na temat "mały ch miast" pt. kwiecień 2011 r. t. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG. 16-17 listopada 2011 r. Komornicki. Komisja Geografii Turyzmu PTG.2011 r. Czapiew ski (red). Oddział Słupski PTG. EUROPA XXIv ol. KO NFER ENC J E PLA NO W A NE W 2011 R .  Warsaw Regional Forum 2011 . Kraków. 26. Oddział Toruński PTG. z. Komisja Obszarów Wiejskich PTG. Warszaw a. Komisja Geografii Przemysłu PTG. Oddział Kartograficzny PTG.  J. Kitowski (red). Wrocław.Functional regions – tow ards new paradigm of territorial and cohesion policy . Nałęczów . 22.. Spała. Warszaw a. t. Oddział Akademic ki PTG..  Bański.).  XIV. PolanicaZdrój.  T. Toruń.  VIII Między narodowa Konferencja Naukow a nt. ISSN 1508017X. Oddział Akademicki PTG. Ameliówka k. Studiów Obszarów Wiejskic h PTG. „Rola przedsiębiorczości w edukacji” .. Diagnosis and perspectiv es for agriculture of Vojv odina – t. Komisja Obszarów Wiejskic h PTG. Ustka. 16-17 czerwca 2011 r.. Wiejskie obszary pery fery jne – uw arunkow ania i czy nnik i akty w iz acji. (wymieniono organizator ów tylko ze str ony PTG)  Rekonstrukcje środowisk depozycyjnych na podstaw ie badań sedymentologicznych. PUBLI KA C JE PLA NO W A NE W 2011 R. Oddział Kielecki PTG. Local and Regional Dev elopment challenges and policy issues – t. 1-4. 15 Prac Komis ji Krajobrazu Kulturow ego PTG. Kraków . t. K. Warszawa.  Bioklimatologia człowieka. Wesołowska (red. 16-18 listopada 2011 r. Rzeszów. 21-24 w rześnia 2011 r. Warszaw a. Studiów Obszarów Wiejskic h PTG. 18. Mazur M. 8 . Warszaw a. Komis ja Obszarów Wiejskich PTG. Warszaw a. Komisja Geografii Komunikacji PTG. Seminarium Krajobrazow e: Materiały kartograficzne w badaniach ew olucji krajobrazu kulturow ego. Komis ja Geografii Przemysłu PTG. 19-22 października 2011 r. geochemicznych i straty graficznych. Lublin. 28 Studiów Obszarów Wiejskic h PTG. 82. Czapiew ski K. Oddział Lubelski PTG.  XXVII Seminarium Geograficzno-Rolnic ze i Obszarów Wiejskic h: Wiejskie obszary pery feryjne – uw arunkowania i czy nniki akty wizacji. 2-4 czerwca 2011 r.: Przestrzeń publiczna jako element struktury mały ch miast.Kielc . Bański (red.). Kraków. 22-24 września 2011 r. Komis ja Obszarów Wiejskich PTG. 35 s. „Wpły w innow acy jności na rozw ój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych”.  Plit J.. Oddział Łódzki PTG. Klub Teledetekcji Środow is ka PTG.  VI Ogólnopolskie Sy mpozjum Geoinformacyjne pośw ięcone problematy ce modelowania i prezentacji różnych zagadnień przestrzennych. 43. Myga-Piątek U. Prace Komisji Geografii Komunikacji – t. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG. Warszaw a.  Border Conflicts in the Contemporary World.

Uchwała nr 11 (2009-2012) W § 29 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. Zarząd Główny wybiera ze swego grona 3 Zastępców Przewodniczącego PTG. o czym zawiadamia członków Zarządu Głównego co najmniej 30 dni przed planowanym terminem zebrania. 1 przyjmuje się nowe brzmienie ppkt. Członkiem zwyczajnym może również być obywatel obcego państwa przyjęty przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji. 4. wraz z Przewodniczącym PTG tworzą Prezydium ZG PTG. samorządowymi oraz organizacjami społecznymi i osobami prywatnymi. 1. Uchwała nr 3 (2009-2012) W § 10 przyjmuje się nowe brzmienie ppkt. kwiecień 2011 r. medali oraz członkostwa honorowego. ustalanie zasad powoływania członków do Głównego Komitetu Olimpiady Geograficznej oraz zatwierdzanie składu osobowego tego Komitetu. Uchwała nr 4 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 11: Towarzystwo ma prawo nadawania odznak. a także zatwierdzania regulaminów jego działalności. Uchwała nr 7 (2009-2012) W § 17 w pkt. Uchwała nr 14 (2009-2012) W § 32 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. oraz przyjmuje się nowe brzmienie pkt. nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku. 2. 7. uchwały Zarządu Oddziału w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo pospolite. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata. Zarząd Główny składa się z Przewodniczącego PTG – wybieranego w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Delegatów oraz 10 członków wybieranych również przez Walne Zgromadzenie Delegatów w odrębnym głosowaniu tajnym oraz przewodniczących oddziałów. Sekretarza ZG PTG i jego Zastępcę oraz Skarbnika ZG PTG i jego Zastępcę. 3. współdziałanie z organami państwowymi. o brzmieniu: Podejmowanie badań przestrzennych w skali lokalnej i regionalnej. Uchwała nr 13 (2009-2012) W § 31 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. Uchwała nr 8 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 20: Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Towarzystwa. oraz ppkt. 3. Zebrania Zarządu Głównego zwołuje Przewodniczący PTG lub jego zastępca przynajmniej dwa razy w roku. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PTG z dn. Uchwała nr 1 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 6: Członkowie Towarzystwa posiadają legitymację na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów. członek taki ma prawo członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 1 przyjmuje się nowe brzmienie ppkt. 4: posiadania legitymacji Towarzystwa. 2. Uchwała nr 12 (2009-2012) W § 30 w pkt. a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała nr 2 (2009-2012) Dodaje się do § 9 nowy ppkt. Uchwała nr 5 (2009-2012) W § 14 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. Posiedzenia Prezydium ZG PTG odbywają się w miarę potrzeby. 1. Uchwała nr 6 (2009-2012) W § 15 przyjmuje się nowe brzmienie ppkt. Uchwała nr 9 (2009-2012) W § 23 przyjmuje się nowe brzmienie pkt.8 września 2010 r.. Uchwała nr 10 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 25: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się raz w roku. 2. Uchwała nr 15 (2009-2012) Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. podpisanej przez dwóch członków wprowadzających.. przyjęta przez Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji. 9 . 1.UC HW A ŁY PO DJĘTE W 2010 R.

kwiecień 2011 r.50 zł. 9 402 zł) oraz 3 952.50 zł . Na taki wynik złożyło się kilk a czynnik ów. jego zastępcę i sekretarza. spośród siebie wybierają przewodniczącego. 1. miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed zwołaniem Zebrania. Kolejnym źródłem dochodów są opłaty składek członkowskic h Oddziałów. spośród siebie wybierają przewodniczącego. oraz dodaje się pkt. Wynik finansowy za rok 2010 jest zatem dodatni i wynosi 128 693 zł 71 gr. W roku 2010 PTG otrzymało 183 150 zł (w 2009 . które w roku 2010 wyniosły 27 316 zł (w ubiegły ch latach były to kwoty 27 836 zł. 1. Środki z ty tułu 1% podatku zostały wydatkowane w następujący sposób: (a) organizacja 26. w 2008 . 3. 7 035 zł). 36 623 zł). Corocznie dotację z Minis terstw a Edukacji Narodowej otrzymuje Oddział Olim pijs ki PTG. Konkursu Prac Magis terskic h z zakresu geografii – 2 780. oraz dodaje się pkt. S Y TU A C J A F I N AN S O W A P TG W roku 2010 koszty Zarządu Głównego i Oddziałów zamknęły się kwotą 973 775 zł 30 gr. 3. jego zastępcę i sekretarza. Łącznie na konto Zarządu Głównego wpły nęło 4 762 zł 90 gr (w 2009 – 5 720 zł 47 gr.10 zł do 653.22 zł. 4 340 zł). w 2008.90 zł.00 zł. inne – 53. 8 838 zł.127 610 zł. Uchwała nr 18 (2009-2012) W § 41 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. 32 933 zł. 1. Sąd Koleżeński wybierany jest w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Delegatów.50 zł ty tułem wsparcia na wydanie Czasopis ma Geografic znego (3 982. W 2010 roku wysokość dotacji wyniosła 427 346 zł. Na tę sumę złożyły się wpłaty 59 osób. Uchwała nr 16 (2009-2012) W § 35 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. z czego dla Zarządu Głównego przekazano 9 413. Minis terstw o Nauki i Szkolnictw a Wyższego łącznie dofinansowało wydanie 10 publik acji i 8 konferencji.141 015 zł). upoważnieni przez Zarząd Główny do podpisywania pism w sprawach finansowych. które w ciągu miesiąca od daty wyboru.65 050 zł). W ubiegły m roku Olimpiadę dofinansowano kwotą 396 238 zł. 2007 . 2. Dotacja na konferencje wyniosła 66 500 zł (2009 .W § 33 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. który organiz uje Olim piadę Geograficzną. rachunków i czeków.50 zł (9 157. zaś dochody – 1 102 469 zł 01 gr. O terminie. w składzie siedmiu osób.52 zł (4 379. Wśród źródeł finansowania Zarządu Głównego PTG zawsze do najw ażniejszych należy dotacja Minis terstw a Nauki i Szkolnic tw a Wyższego. Uchwała nr 20 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 48: Zobowiązania majątkowe Towarzystwa podejmują łącznie Przewodniczący i Skarbnik Zarządu Głównego PTG lub w razie ich nieobecności dwaj członkowie Prezydium Zarządu Głównego. który wypromował kilkunastu laureatów Olimpiady 10 Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Uchwała nr 19 (2009-2012) W § 43 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. Kwota dofinansowania Olim piady stanowi 39% ogólnej kwoty dochodów Towarzystw a. na wydawnic tw a 116 650 zł (89 810 zł. delegacje na posiedzenie Sądu Konkursowego – 474. Główna Komisja Rewizyjna wybierana jest w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 76 575 zł.37 800 zł. 2. opłaty pocztowe – 252. 36 750 zł). Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego wybieranego w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków Oddziału na okres 4 lat oraz 4-6 członków wybieranych również w odrębnym tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków Oddziału na okres 4 lat. Przychody te uzyskane są głównie ze sprzedaży zeszytów Czasopisma Geografic znego zeszyt 4/2008 oraz 1-3/2009 oraz Studiów Obszarów Wiejskic h.30 zł. Sekcje problemowe są w oddziałach powoływane na okres 4 lat. które w ciągu miesiąca od daty wyboru. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego. które zostały opisane poniż ej. wysokość wpłat wahała się od 5. 9 830 zł.70 zł. 2008 . Sekretarza i Skarbnika.64 440 zł. 2 o brzmieniu: Walne Zebranie Członków Oddziału odbywa się raz w roku. 1. Pozostałe przychody uzyskane na ten cel to kwota 12 200 zł. oraz Dotychczasowy pkt.96 zł) (b) nagroda rzeczowa dla nauczyciela. Uchwała nr 17 (2009-2012) Dodaje się do § 39 pkt. . zmienia się w pkt. Dochody uzyskane przez sprzedaż wydawnic tw przez ZG PTG w 2010 roku wyniosły 4 575. W roku 2010 po raz kolejny odnotowano przychody ty tułem 1% podatk u dla PTG jako organiz acji pożytku publicznego. Koszty przygotowania Olimpiady zamknęły się kwotą 434 237 zł 35 gr. w składzie pięciu osób.48 zł (z czego sfinansowano nagrody rzeczowe – 2 000.6 322 zł 08 gr).

Klubie Teledetekcji Środowis ka (ponad 20 tys. 2008 . Wysokość przychodów w odniesieniu do roku 2009 pozostaje na porównywalnym poziomie. wyższe wpływy z tego ty tułu). Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Słupskim – powyżej 10 ty s. sąd. a swoje znacie?”.00 4 575. biurowe. a także wpłaty z ty tułu organizacji Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej 2014. która wyniosła 296 422. z czego fundusz statutowy wyniósł 326 636 zł 58 gr. głównie jest to spowodowane przeniesieniem na rok następny części wydatk ów wydania materiałów pokonferencyjnych. kwota przychodów wyniosła 97 263 zł 98 gr (107 452 zł 88 gr. Zysk w wysokości 36 265 zł 92 gr odnotowano w Oddziałach Towarzystw a. Jest to przede wszystk im wynik iem rozliczenia drugiej transzy dotacji z roku ubiegłego z Minis terstw a Rozwoju Regionalnego.02 31 201. zł. Koszty Zarządu Głównego zamknęły się kwotą 38 597 zł 26 gr (2009 .50 13 300.12 2 661.50 2 780. znaczki.88 D ZI AŁ A LN O Ś Ć O D D ZI AŁ Ó W P TG W R O K U 2 0 1 0 ( z w y ł ą c z e n i em i n f o r m a c j i o k o n f e r en c j ac h i w y d a wn ic t w a c h ) o p r ac o w a n o n a p o d s t a w i e n ad e s ł a n y c h s p r aw o zd a ń Białostocki  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej. podlaskiego. Wpływ na to miały następujące czynnik i: rozlic zenie zaległy ch należności dla Polskiego Przeglądu Kartograficznego.50 3 952.89 96 922. wyjątek stanowią tylko inne przychody. 69 378 zł 50 gr).  Współuczestnictw o w organizacji I Międzyszkolnego Konkursu Turysty cznego dla młodzieży gimnazjalnej woj.71 548 zł Stan aktywów i stan pasywów zamknął się kwotą 327 378 zł 58 gr. a także w pły wami z ty tułu organizacji Konferencji Regionalnej MUG 2014.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.  Wy cieczka: (1) Częstochowa-Nagłowic e-Huta Szklana-Święty Krzyż-Nowa Słupia-Święta Katarzyna-JędrzejówCzęstochowa.62 1 540.09 6 310.32 4 762.  Współorganiz acja międzynarodowych warsztatów NORPOLAR. Wyniki finansowe PTG w ostatnich latach ROK KOSZTY DOCHODY ZYSK 2010 2009 2008 2007 2006 973 775 zł 897 329 zł 1 136 910 zł 956 024 zł 870 313 zł 1 102 469 zł 882 609 zł 1 041 474 zł 1 092 537 zł 798 765 zł 128 694 zł . (2) Muzeum Kopalnic tw a Rud Żelaza w Częstochowie.). Krakowskim .  7 odczy tów oddziałowych.00 1 128. bank. inne RAZEM 14 002.48 1 498. 11 .  7 odczy tów oddziałowych. W roku 2010 stw ierdzono ogólne zwiększenie stanu oszczędności w Oddziałach. Ogólnie wynik finansowy biura ZG zamknął się zyskiem w wysokości 58 666 zł 77 gr.62 047 zł 63 gr).74 1 626. Koszty i przychody Biura Zarządu Głównego z pominięciem środków obrotowych: Przychody Składki członkowskie (25%) Wsparcie dla Czasopisma Geografic znego Ryczałt od dotacji na konferencje (20%) Sprzedaż wydawnic tw II rata dotacji MRR 1% podatku dla OPP Konferencja MUG 2014 Odsetk i bankowe Inne – w ty m obsługa prac zleconych RAZEM Koszty Wy nagrodzenia i pochodne Konkurs Prac Magis terskic h Nagroda dla nauczyciela Konferencja MUG 2014 Delegacje Komputer Telefon. Koszty Zarządu Głównego w stosunku do lat ubiegły ch były znacząco niższe (część kosztów z projektu w MRR była już rozliczona w roku 2009). Najw iększe oszczędności są zgromadzone w Oddziałach: Kartograficznym i Lubelskim – ponad 50 ty s.12 zł). Łączna kwota środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych. kwiecień 2011 r. zł. Na koncie Zarządu Głównego wystąpił zysk w wysokości 92 427 zł 79 gr.Geografic znej i Nautologicznej Pani Barbary Dąbrowskiej w kwocie 1 498. Gdański  Przygotowanie referatów popularnonaukowych w ramach VIII Bałty ckiego Festiw alu Nauki.90 33 000.01 2 409.88 542 zł 23 gr.85 zł (w 2009 roku – 168 657 zł 37 gr).84 9 413.52 25 414. a także jak wspomniano wcześniej przelew drugiej części dotacji Minis terstw a Rozwoju Regionalnego (koszty poniesione w roku 2009).14 720 zł . Częstochowski  Współorganiz acja IX edycji sesji popularnonaukowej: „Cudze chwalicie. które w roku bieżącym były dwukrotnie wyższe (większa liczba konferencji.95 436 zł 136 513 zł .

kamieniołom Wis ła Obłaziec.  IX Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Złota Rybka” dla uczniów szkół podstawowych (Koło w Zawierciu).  Współorganiz acja Wojewódzkiego Konkursu dla Nauczycieli (Koło w Rybnik u). (5.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej. warsztaty dydakty czne dla nauczycieli. Chorwacja.  Współorganiz acja szkolnego konkursu plasty cznego „Ratujmy bałty ckie morśw iny” (Koło w Bytomiu).  Organiz acja tematy cznego wykładu dla nauczycieli gim nazjum w czasie zawodów wojewódzkic h konkursu geografic znego. B. odczyty . J. Tychach.  Współorganiz acja X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Ziemi Śląskiej „Moja Ty Ziemio Rodzima” (Koło w Rybnik u). Łódzki  Terenowe warsztaty Geoekologic zne Chiny.  Wy cieczki: (1) Rudnik i. (8) Wycieczka „Zielone i czarne barwy Śląska”.Odczy ty dla uczniów i nauczycieli. Explorers Festiv al.  23 odczy ty oddziałowe (1254 osoby).  Organiz acja VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu PTG dla uczniów gim nazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Mieszkam w województw ie śląskim”.Kudowa Zdrój . 17-18 maja 2010 r.Kartograficzny  Wy cieczka: Zieleniec . w których uczestniczy ło 2713 osób). Cieszyn (org.  Robocze spotkanie kierowników uczelnianych jednostek geograficznych Geografia – zastosowania w prakty ce. Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa.  Współorganiz acja II Ogólnopolskiego Konkursu prac magis terskic h z zakresu kartografii oraz geoinformacji.  Objęcie patronatem imprezy „Z Jury w góry” organiz owanej w Zaw ierciu. Rybnik u i w Zawierciu). (9) Wy cieczka na jarmark świąteczny do Wiednia. 6. Izba Oświęcimska w Goleszowie. spotkania dyskusyjne. Katowicki  W oddziale działa 6 kół terenowych (w Lublińcu. (3) Zajęcia terenowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Istebnej. (10) Wycieczka do Wiednia „Na szlaku kultur europejs kich…”.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej na WNoZ UŚ w Sosnowcu.  Współorganiz acja X Konkursu Krajoznawczego o Regionie Świętokrzyskim „Moja Mała Ojc zyzna” dla uczniów szkół gimnazjalnych woj.  Współorganiz acja IX Międzynarodowego Konkursu Kartograficznego im. Krakowski  Organiz acja konkursu geograficznego dla uczniów gim nazjum woj. Lubelski  (1) Wy cieczka-seminarium terenowe Walory przy rodnicze i kulturowe północnej części Kotliny Sandomierskiej. świętokrzyskiego..  Organiz acja III edycji miejs kiego konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Mieszkam w Sosnowcu”. małopolskiego Poznajemy Świat i Polskę.  Organiz acja międzyszkolnego konkursu geograficzno-matematy cznego GEOMAT dla gim nazjalis tów w Katow ic ach. (2) Włochy.  Wy stawa fotograficzna: Na dachu Św iata – Tybet 2010”  Wy kład w ramach IV Wielk iej Lekcji Geografii podczas 12.Współorganiz acja Konkursu Wiedzy Geograficznej o Pols ce „Znaszli swój kraj”. Bośnia i Hercegowina. Runge).  Współorganiz acja XVIII Dni Ziemi w Sosnowcu. 12 .  21 odczy tów oddziałowych. kwiecień 2011 r.  Organiz acja szkolnego konkursu „Św iąteczna krzątanina” (Koło w Zawierciu). prelekcje.  Działalność Sekcji Dydakty cznej PTG: .  Współorganiz acja II Miejskiej Olimpiady Geograficznej dla uczniów gim nazjów (Koło w By tomiu). Petchenik pod hasłem: Żyjąc w zglobalizowanym świecie dla dzieci klas V i VI szkół podstawowych.  37 spotkań oddziałowych (zebrania.  IX Ogólnopolskie warsztaty z geografii społeczno-ekonomicznej. Lublin.Nachod (Czechy ) – Adrszpaskie Skalne Miasto (Czechy) – Czermna – Dusznik i Zdrój – Zieleniec.  Współorganiz acja III Miejskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów szkół ponadgim nazjalnych (Koło w By tomiu). Kielecki  „Wyprawa na tetrapody: Kielc e-Zachełm ie-Kielc e. (4) Słowacja. Goleszowie. By tomiu. 7) Poznajemy Zawiercie – w nieznane. .  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej. (2) Goleszów-Karls tein-Karlove Vary-Goleszów. prof. Tybet 2010.

 Przeprowadzenie według nowych zasad I etapu XXXVII Olim piady Geografic znej. Szkoleniowe marsze na orientacje . Słupski  Wy stawy fotografic zne: (1) Minerały w procesach geologicznych i geomorfologic znych. Stalowowolski  VIII Warsztaty geografic zne dla olim pijc zyków.  Wy cieczki do Maroka i kopalni w Kłodawie. Opolski  Współoganiz acja wycieczki zamki i Pałace Opolszczczyzny – Rogów Opolski – Moszna – Kamień Śląski.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej. Jeziórko . Olim piady Geograficznej i XIX Olim piady Nautologicznej. b.Olimpijski  Organiz acja XXXVI.  Udział w przygotowaniu wyjazdu drużyny polskiej na VIII Międzynarodową Olim piadę Geografic znej w Tajpej. Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa.  21 odczy tów oddziałowych (1469 osób). (2) a. Alp i Filipin.  2 wycieczki terenowe. (2) Formy geomorfologiczne Norwegii. geneza wąwozów lessowych w regionie Kazimierza Dolnego.  1 odczy t oddziałowy.  6 odczy tów oddziałowych (199 osób). podkarpackiego i małopolskiego w Krośnie (konty nuacja). Szczeciński  Współorganiz acja IV Wojew ódzkiego Konkursu Wiedzy Geografic znej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  1 odczy t oddziałowy.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.  Patronat nad Konkursem organiz owanym przez Komis ję Edukacji Geografic znej PTG dla uczniów szkół ponadgim nazjalnych woj. Klub Teledetekcji Środowiska  Zorganiz owanie i przeprowadzenie I Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu teledetekcji środowiska. Radomski  Wy stawa prac finałowych XXIV Konkursu „Mój LAS” w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państw owych.  Wy stawa posterowa.Machów. Poznański  7 odczy tów oddziałowych. 13 . „Wieczorów w PTG”.  Przygotowanie nowej oferty na prowadzenie Olim piady Geograficznej w latach 2010-2013 zgodnie z wymogami konkursu ogłoszonego przez MEN wraz z nowym regulaminem i składem osobowym Komitetu Głównego. (2) rezerwat U źródeł Jasiołki w Jaślis kim Parku Krajobrazowym. (3) Kraje alpejskie – Szwajc aria i Austria.  Współpraca z Komitetem Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN w organiz owaniu seminariów naukowych z zakresu teledetekcji.Goa.  Wstępne przygotowania do organizacji Olimpiady Między narodowej w 2014 roku.  2 odczy ty oddziałowe.  Spotkania klubowe w siedzibie Radomskiego Okręgu LOP.  7 spotkań „Klubu Obieżyświata”.Puszcza Kozienicka.  Warsztaty terenowe (1) Rekulty wacja terenów pogórnic zych.  4 spotkania tzw. Rzeszowski  Wy cieczki: (1) Indie .  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej. w trakcie których organizowane są konkursy geograficzno-tematy czne dla młodzieży. (3) dla olimpijc zyków – Skutki powodzi w regionie Sandomierza. Toruński  2 koła terenowe we Włocławku i Grudziądzu.  1 odczy t oddziałowy. kwiecień 2011 r.

............................ 225 Warszawski........................ ..  14 odczy tów oddziałowych........ Prosimy o włączenie się razem z nami w promocję wiedzy...............17 Poznański.. Grochowska 258/260.......... Bardzo prosimy o wsparcie Towarzystwa 1% swojego podatku należnego oraz o rozpowszechnienie tej informacji wśród innych członków i sympatyków Towarzystwa...1473 *stan z lat poprzednich P T G – O R G A N I Z A C J A P O Ż YT K U P U B L I C Z N E GO Od 2006 roku Polskie Towarzystwo Geograficzne posiada status Organizacji Pożytku Publicznego........................30 Białostocki..... 50-137 Wrocław lub czasopismo@geogr.......... Teledetekcja Środowis ka................................................. Wpłaty należy dokonywać na konto Klubu: 23 1020 1156 0000 7302 0059 7948   Prosimy o nadsyłanie poprzez Oddziały zamówień na prenumeratę na rok 2011: Przelewy bankowe lub pocztowe prosimy kierować na numer rachunku bankowego biura Zarządu Głównego PTG w Alior Banku SA 48 2490 0005 0000 4520 1047 9132 LIC ZB A CZ ŁO NK ÓW W G OD DZ IA ŁÓW PT G (n a d zi eń 3 1.... Konrad Ł...................................... .. Wrocławski  Objęcie honorowym patronatem Festiw alu Nauki Pols kiej w Bystrzycy Kłodzkiej i we Wrocławiu..........33 Gdański... 00-927 Warszawa............... kwiecień 2011 r.............................. 98* Klub Teledetekcji Środowis ka................ Zapraszamy do zakupu......Warszawski  Wy cieczki do Arboretum w Rogow ie i do Żyrardowa.....................30 Częstochowski...... cena jednego tomu wraz z wysyłk ą wynosi 65 zł........................wgsr.............. cena prenumeraty z wysyłką wynosi 68 zł.......... cena rocznej prenumeraty dla członków PTG (ze zniż ką) wynosi 49 zł (zeszy t łączony 1-2 kosztuje 21 zł...edu.............. Uniw ersytecki 1..... tel.... Z góry dziękujemy..................................... ul.................. 4 po 14 zł). ................. ...15 Rzeszowski.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej....22 Stalow owolski.... 3.... 14 .........................html Czasopis ma Geograficznego.39 Słupski................... 136 Łódzki................... 104 Wrocławski......... /fax 022 813 81 00...............35 Szczeciński........................................ C z a p i e w s k i ...pl    W 2009 roku ukazał się suplement do Czasopisma Geograficznego zawierający noty biograficzne członków Towarzystwa... 194 Lubels ki..............24 Opols ki................................... ...... ul.......... ................................. Zamówienia należy kierować na adres Klubu Teledetekcji Środowiska PTG...  14 odczy tów oddziałowych (778 osób)....... Przekazując 1% na rzecz PTG wspieramy najlepszych studentów i nauczycieli geografii...... _____________________________________________________________________________ B iuletyn opracowali: Tomasz W i t es .................... S P RAW Y BI EŻ Ą C E i K O M U NI K AT Y Prosimy o nadsyłanie artykułów do „Czasopisma Geograficznego” na adres Redakcji Pl.... Sprzedaż bieżącą i wysyłk ową prowadzi Centrum Kartografii. ...58 Katow icki.. cena 20 zł   Artykuły do „Teledetekcji Środowiska” prosimy nadsyłać na adres Redakcji Krakowskie Przedmieście 30..... 04-398 Warszawa........................ 1 2 ..... ......55 Olimpijski ..pl/Teledetekcja_Srodowiska_pl.............19 Radomski........ Polski Przegląd Kartograficzny (kwartalnik )..uni.... 2 0 1 0 r....16 Toruński.......................wroc................................ Beata M a c i e j e w s k a Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa............... 138 Kielecki.62 Kartograficzny ............uw...44 Krakowski.32 Klub Polarny .... W swojej deklaracji PIT wystarczy wpisać tylko numer KRS „0000110860” .......................47 RAZEM ....... Krakowskie Przedmieście 30............ ) Oddziały Liczba członków Akademicki................. 00-927 Warszawa http://telegeo................... .............  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej..............................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful