P O L S KI E T O W A R ZY S T W O G EO G R A F I C ZN E

Biuletyn Info rmac yj n y nr 53
Z arz ąd G łó wny PT G
  

K w ie c ie ń 2 0 1 1

ul. Krak ow skie Prz edm ieśc ie 30, 00 -927 Warsz aw a, tel./ fax (22)8261794, e-mail: ptg@uw . edu. pl Konto: Alior Bank 48 2490 0005 0000 4520 1047 9132

http://www.ptg.pan.pl

Koleżanki i Koledzy, W ostatnich latach obserwuję poważne zawirowania wokół geografii i dotyczy to równym stopniu nauki i edukacji. Reformy nauki i szkolnictwa spychają naszą dyscyplinę na peryferia. Nauczyciele nie nadążają za zmianami w systemie nauczania, a w dodatku ogranicza się im liczbę zajęć l ekcyjnych z geografii. Jedno się nie zmienia istotnie – płace, które s ytuują nauczycieli w grupie najniżej zarabiających. W zakresie finansowania nauki, pomimo obietnic poprawy ze strony rządzących, wydziały i instytuty geograficzne otrzymują coraz mniej środków. Sytuacja taka zmusza do poszukiwania nowych źródeł finansowania. Często pogoń za pieniądzem ogranicza możliwości prowadzenia badań podstawowych oraz rozwój teorii i metodologii geografii. Jednakże poz ytywnym efektem jest to, że wzrasta znacz enie geografii, jako nauki utylitarnej. Powyższe problemy dotykają również Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ale z zadowoleniem muszę przyznać, że nie mają one większego wpływu na bieżącą działalność Towarzystwa. Od lat jesteśmy liderem w zakr esie liczby organizowanych konfer encji oraz wydawanych publikacji i to się nie zmi enia. PTG należy też do wiodących towarzystw naukowych w Polsce. Ubiegły rok przyniósł dwa ważne moim zdaniem wydarzenia: PTG otrzymało decyzję o organizacji trzech kolejnych Olimpiad Geograficznych oraz weszło do konsorcjum, które przygotowuje Konferencję Regionalną Międzynarodowej Unii Geograficznej w 2014 roku w Krakowie. Ponadto podjęto działania usprawniające wydawanie Czasopisma Geograficznego; mam nadzieję, że w końcu 2011 roku ukaże się bieżący zeszyt Czasopisma. Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz sympatykom Polskiego Towarzystwa Geograficznego aktywności i zadowolenia w pracy i życiu codziennym. Prof. zw. dr hab. Jerzy Bański Przewodniczący ZG PTG Spi s t r e ś c i

WŁADZE PTG — 2 TYTUŁY I WYR ÓŻNIEN IA PRZYZN ANE PRZEZ PTG W 2010 R. — 2 N AGR ODZEN I I W YR ÓŻN IEN I W KON KUR SAC H PR AC MAGISTER SKICH — 3 WYNIKI XXXVI. OLIMPIAD Y GEOGRAFICZN EJ I XIX. N AUTOLOGICZNEJ W R OKU SZKOLNYM 2009/20010 — 3-4 KONFER ENCJE ZORGAN IZOWAN E W 2010 R. — 4-6 PUBLIKACJE W YDANE W 2010 R. — 6-7 KONFER ENCJE PLANOWAN E W 2011 R. — 8 PUBLIKACJE PLANOWAN E W 2011 R. — 8 UCHWAŁY PODJĘTE W 2010 R. — 9-10 SYTUACJA FIN ANSOWA PTG — 10-11 DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW PTG W 2010 R. — 11-14 SPRAW Y BIEŻĄCE I KOMUN IKATY — 14 LICZBA CZŁONKÓW PTG WG ODDZIAŁÓW — 14 PTG – OR GANIZACJA POŻYTKU PUBLICZN EGO — 14

Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa, kwiecień 2011 r.

1

Zbigniew Długosz. Marek Sobczyński Sekretarz — Tomasz Wites Zastępca Sekretarza — Marcin Mazur Skarbnik — Konrad Czapiewski Zastępca Skarbnika — Paulina Szmielińska-Pietraszek Członkowie ZG PTG — Anna Bilik . wybrane na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dn. Andrzej Muraw ski. Członkowie — Ewa Nowak. Olędzki Krakow ski — Mariola Tracz Lubelski — Jan Rodzik Łódzki — Marek Barw iński Olimpijski – Teresa Madeyska Opolski — Maria Śmigiels ka Poznański — Maria Górska-Zabielska Radomski — Tomasz Gogacz Rzeszowski — Aleksandra Kozubal Słupski — Wioletta Szy mańska Szczeciński — Beata Meyer Stalow ow ols ki — Janusz Goc Toruński — Henryk Rochnowski Warszaw ski — Jerzy Makowski Wrocławski — Elż bieta Orłowska Komisje Komisja Odznaczeń i Wy różnień — Przewodnic zący — Eugeniusz Rydz Komisja Konkursu Prac Magis terskic h — Przew odnicząca — Elw ira Żmudzka Komisja ds. Maria Tkocz  Klub Teledetekcji Środow is ka — Jan R. Ryszard Gładysz. Geografii Komunikacji — Jerzy Kitowski Geografii Osadnictw a i Ludności — Wiesław Maik Geografii Przemysłu — Zbigniew Zioło Geografii Tury zmu — Stanisław Liszewski Historii Geografii i Kartografii — Zbigniew J. Tomasz Komornicki. 2 . kwiecień 2011 r. Główna Komisja Rewizyjna Przew odniczący — Arkadiusz Stańczyk Zastępca Przew odnic zącego — Ryszard Wrzosek Sekretarz — Teresa Sadoń-Osowiecka. w Warszawie Prezydium Zarządu Głównego Prz ew odniczący — Jerzy Bańsk i Zastępcy Przew odnic zącego — Zbigniew Podgórski. Wójcik Hy drologiczna — Joanna Pociask-Karteczka Krajobrazu Kulturow ego — Urszula Myga-Piątek Obszarów Wiejskic h — Roman Rudnicki Przewodniczący Oddziałów PTG Akademicki — Dariusz Św iątek Białostocki — Mirosław Stepaniuk Częstochowski — Bożena Dobosik Gdański — Piotr Paw eł Woźniak Kartograficzny — Wiesław a Żyszkowska (wybrana ponow nie na kolejną kadencję) Katow icki — Adam Hibszer Kielecki — Cezary Jastrzębski Klub Polarny — Jerzy Pereyma TY TUŁY I W Y RÓ Ż NIENIA PRZY ZNA NE PRZ EZ PTG W 201 0 r.W Ł AD ZE P TG Władze Towarzystwa PTG w kadencji 2009-2012. Członkostwo Honorowe PTG: Józef Wojtanow ic z (O/Lubels ki) Medal PTG: Sław omir Pis korz (O/ Krakowski) Eugeniusz Ry dz (O/ Słupski) Złota Odznaka PTG: Katarzy na Janic zek (O/ Katow ic ki) Mariusz Rzętała (O/ Katow icki) Ew a Pałka (O/ Kielecki) Anita Bokw a (O/ Krakowski) Mariola Tracz (O/ Krakowski) Krzy sztof Kałamucki (O/ Lubels ki) Barbara Krok (O/ Rzeszowski) Małgorzata Szychta-Sulima (O/ Słupski) Danuta Mączak (O/ Warszawski) Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Iw ona Piotrowska Sąd Koleżeński Przew odniczący — Lidia Jochym Zastępca Przew odnic zącego — Stanisław Mis ztal Sekretarz – Hanna Politowska Członkowie — Andrzej Bonasewicz. Oceny Treści Geograficznych w Podręcznikach Szkolnych i Innych Środkach Dy dakty cznych — Przew odnic zący — Władysław Żakowski Przewodniczący Komisji Problemowych Edukacji Geograficznej — Elż bieta Szkurłat (honorowy Przew odniczący — Sław omir Pis korz. Andrzej T. 5 czerwca 2009 r. Jankowski.

3 . W zaw odach finałowych XXXVI Olimpiady Geograficznej udział wzięło 118 zaw odników. I Nagroda – ex aequo Mgr Justyna Metrycka z Uniw ersy tetu Warszawskiego z Wy działu Geografii i Studiów Regionalnych (Katedra Geoinformaty ki i Teledetekcji). 97 zaw odników uzyskało ty tuł finalisty . Andrzej Macioch) Wyróżnienia . z o. opiekun – prof. Mgr inż.o  I Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teledetekcji środowiska (Klub Teledetekcji Środowiska PTG) Na konkurs w pły nęło 7 prac. O L I M P I A DY GEO GR A F I C Z N E J O R A Z X IX . opiekun – dr inż. XXXIII LO w Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. W Y N I K I XX X V I .NA G RO DZENI I W Y RÓ ŻNIENI W K O N K U R S A C H PR A C M A G IS T ER S K I C H XXVI Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu geografii przy ZG PTG Na Konkurs wpły nęły 22 prace. I Nagroda – nie przyznano II Nagroda Mgr Ewa Lubera za pracę Charakterystyka porównawcza wybranych form skałk owych w Dolinie Chochołowskiej (Tatry Zachodnie) (Zakład Geomorfologii Insty tut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wy dział Biologii i Nauk o Ziemi Uniw ersy tet Jagielloński. Robert Kędzierawski z Wojskow ej Akademii Technicznej. Dorota Borow ic z) Mgr Jerzy Królikowski za pracę Ocena przydatności danych SRTM-3 do opracowań kartograficznych (Katedra Kartografii Wy dział Geografii i Studiów Regionalny ch Uniw ersy tet Warszawski. dr hab. V LO w Krakow ie. Reader's Digest Przegląd Sp. Sąd Konkursowy nagrodził ZŁOTYM PIKSELEM dwie prace. 21 zaw odników zdoby ło ty tuł laureata Olimpiady Geograficznej. nauczyciel geografii: mgr Małgorzata Podyma II lokata: Wojciech KACZMARCZYK. za pracę Opracowanie symulacyjnego modelu mechanizmu przetwarzania sygnałów w radarowym systemie z syntetyczna aperturą (SAR). opiekun – dr hab. w Supraślu. kwiecień 2011 r. Lista laureatów Olimpiady Geograficznej (w kolejności w g zdoby ty ch punktów trzy pierwsze lokaty ): I lokata: Bartosz GIERLACH. Jacek Kozak) Nagrody rzeczow e ufundow ali: Zarząd Główny PTG. I LO w Krosnie. Kazimierz Krzemień) III Nagroda – ex aequo Mgr Kacper Jancewicz za pracę Atlas Ziemi Kłodzkiej dla turystyki rowerowej (Zakład Kartografii Insty tut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniw ersy tet Wrocławski. opiekun – dr inż.Barbara Ścisłowicz za pracę Zastosow anie danych satelitarny ch MODIS do oceny współc zesnych zmian pokrycia terenu w Polsce (Insty tut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wy dział Biologii i Nauk o Ziemi Uniw ersy tet Jagielloński. nauczyciel geografii: mgr Paw eł Słow iak III lokata: Melc hior JAKUBOWSKI. za pracę Wpływ wybranych elementów środowis ka przyrodniczego na zróżnicowanie emisyjności promieniowania termalnego Doliny Gąsienicowej. O L I MP I A D Y N A UT O LO GI C Z N E J W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Zaw ody finałow e XXXVI Olimpiady Geograficznej i XIX Olimpiady Nautologicznej odby ły się w dniach 8-11 kw ietnia 2010 r.

 58. 14-17 czerwca 2010 r. Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy. Zakład Paleogeografii Czw artorzędu i Ochrony Przyrody Insty tutu Geografii Uniw ersy tetu Humanistyczno-Przy rodnic zego Jana Kochanow skiego w Kielcach. 31 maja-1 czerwca 2010.  20 LAT PRZEMIAN SPOŁECZNOGOSPODARCZYCH KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ... nauczyciel geografii: mgr Barbara Dąbrow ska W zaw odach finałowych XIX Olim piady Nautologicznej wzięło udział 97 zawodników. Urząd Marszałkowski Wojew ództw a Dolnośląskiego. Insty tut Geografii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.. Słupsk-Ustka... Lublin. Kielc e. Zieleniec (Duszniki Zdrój). III LO w Gdyni. na w niosek Komitetu Głów nego Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej Zarząd Głów ny ufundow ał nagrodę dla mgr Barbary Dąbrow skiej. Oddział Lubels ki PTG. Pols kie Tow arzystw o Botaniczne. 4 Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa.. ( w e d ł ug p or z ąd k u c hr on ol og i cz n eg o ) KONFERENCJA NAUKOWA BADANIA INTERDYSCYPLINARNE PRZESZŁOŚĆ. Sekcja Św iętokrzyska Komitetu Zagospodarow ania Ziem Górskic h PAN.  XXVI.mgr Małgorzata Podymna III lokata: Robert SZKLARZ. 18-19 maja 2010 r. Golejów. której uczniowie zdoby li doty chczas 16 ty tułów laureata i finalisty Olim piady Geograficznej.. Oddział Kartograficzny PTG. Sieraków. Łódź. Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Insty tutu Geografii Pomorskiej Akademii Pedagogic znej. Słupsk. Zakład Hy drologii i Modelow ania Przestrzeni Geograficznej Insty tutu Geografii Uniw ersy tetu Humanisty cznoPrzy rodniczego Jana Kochanowskiego w Kielc ach. I LO w Krośnie.  XVII SOSNOWIECKIE FORUM NAUCZYCIELI PRZYRODY I GEOGRAFII. Kielce. 15 maja 2010 r. nauczyciel geografii: mgr Kosakowski Wiesław W 2010 r. 10-11 czerwca 2010 r.  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA: GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA POBRZEŻA I POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU. Komis ja Naukow a Paleolim nologii Polskiego Tow arzystw a Limnologicznego. 23-25 maja 2010 r. Zakład Gospodarki Żyw nościowej i Wsi Insty tutu Geografii SpołecznoEkonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniw ersy tetu im.  V MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM EROZJI WĄWOZOWEJ: HUMAN IMPACT ON GULLY EROSION. Oddział Katow ic ki PTG. LTN. Zakład Klimatologii  UMCS. Stow arzyszenie Geomorfologów Polskic h. Ogród Botaniczny UMCS. 10 zaw odnik ów zdoby ło ty tuł laureata Olimpiady Nautologicznej.  SEMINARIUM NAUKOWE I WARSZTATY: NAUKA I PRAKTYKA W EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU. Oddział Słupski PTG. Wy dział Ekonomii Uniw ersy tet Rzeszowski.. Kazim ierz Dolny. 28 maja 2010 r. Insty tut Geografii Uniw ersy tetu Humanisty cznoPrzy rodnicznego Jana Kochanow skiego w Kielc ach. nauczyciel geografii: dr Rydzewski Tomasz II lokata: Bartosz GIERLACH. Insty tut Nauk o Ziemi UMCS. 13 zaw odnik ów uzyskało ty tuł finalisty. 2325 czerwca 2010 r. XIII LO w Szczecinie. Komis ja Obszarów Wiejskic h PTG [dotacja MNiSW – 4 000 zł]. SEMINARIUM GEOGRAFICZNOROLNICZE: POLSKA WIEŚ W UNII EUROPEJSKIEJ – BILANS DOKONAŃ. 20-25 kwietnia 2010 r. Lista laureatów Olimpiady Nautologicznej (w kolejności w g zdoby ty ch punktów trzy pierwsze lokaty ): I lokata: Jan KREFT.  XXXIX ZJAZD POLSKICH OGRODÓW BOTANICZNYCH POLSKIE OGRODY BOTANICZNE W DOBIE GLOBALNYCH ZMIAN KLIMATU.. 15-16 kw ietnia 2010 r. Oddział Kielecki PTG. 8-12 w rześnia 2010 r. IGiPZ PAN. Nadleśnic tw o Staszów . nauczyciel geografii . Oddział Kielecki PTG [dotacja MNiSW – 5 000 zł]. ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO : OBSZARY METROPOLITALNE WE WSPÓŁCZESNYM ŚRODOWISKU G0EOGRAFICZNYM..  XIX SZKOŁA KARTOGRAFICZNA GŁÓWNE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ KARTOGRAFII 2010. Stow arzyszenie Geomorfologów Polskich. Oddział Lubelski PTG. Zakład Kartografii Insty tut Geografii i Rozw oju Regionalnego Uniw ersy tetu Wrocławskiego.. 21-23 kw ietnia 2010 r. Komisja Hy drologic zna PTG. Oddział Słupski PTG.  AGROTURYSTYKA SZANSĄ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH. NUMERYCZNE MODELE TERENU W KARTOGRAFII. . TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ NAUK PRZYRODNICZYCH. Komisja Geografii Komunik acji PTG.Warszaw ie. Sosnow iec.  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA WODA W BADANIACH GEOGRAFICZNYCH.PRÓBA BILANSU. kwiecień 2011 r. Adama Mic kiewicza. KO NFER ENC J E ZO RG A NIZO W A NE W 2010 r. Polańczyk.

Insty tut Geografii Uniw ersy tetu Humanis ty cznoPrzy rodniczego Jana Kochanowskiego w Kielc ach. Katedra Geoinformaty ki i Teledetekcji Wy działu Geografii i Studiów Regionalnych UW. Smoleń. Klub Teledetekcji Środow iska PTG. 27-28 w rześnia 2010 r. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Herzena w Sankt Petersburgu. Uniw ersy tet Pedagogiczny w Sankt Petersburgu [dotacja MNiSW – 5 000 zł] . Sanok. 4-5 października 2010 r. Taw rijs kyj Narodowy Uniw ersy tet im . Komitet Nauk Geograficzny ch PAN. kwiecień 2011 r. 21-23 w rześnia 2010 r. Symferopol.  III KONFERENCJA NAUKOWA DYNAMIKA ZMIAN ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO POD WPŁYWEM ANTROPOPRESJI. Ministerstw o Edukacji i Nauki Autonomicznej Republiki Krymu. TELEGEOINFORMACJA ZINTEGROWANYM SYSTEMEM BADAŃ ŚRODOWISKA. OBSZARY WIEJSKIE: WIELOFUNKCYJNOŚĆ. 16-18 września 2010 r. Insty tut Rozw oju Wsi i Rolnic tw a PAN. Głów ny Urząd Geodezji i Kartografii. Taw rijs kyj Narodowy Uniw ersy tet im . Ukraińskie Tow arzystw o Geograficzne. Kraków. W. 29-30 w rześnia 2010 r. UMSC w Lublinie.  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ. 15-16 w rześnia 2010 r. Oddział Katow ic ki PTG... Ministerstw o Edukacji i Nauki Autonomicznej Republiki Krymu. 22-24 września 2010 r.  XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA FOTOINTERPRETACJI I TELEDETEKCJI nt. 18-19 w rześnia 2010 r.. Oddział Lubelski PTG. Komisja Geografii Przemysłu PTG.  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HYDROGRAFICZNA OKAZJI 50-LECIA ZAKŁADU HYDROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ UAM: WODA – ŚRODOWISKO – ZMIANY. Krymskie Centrum Naukowe NANU i MONU.. Uniw ersy tet Adama Mic kiewicza w Poznaniu Zakład Geoekologii.  II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU "PROCESY TRANSFORMACJI OBSZARÓW WIEJSKICH" NT.  SEMINARIUM POLSKO-WĘGIERSKIE. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. W. Narodow a Akademia Nauk Ukrainy . Uniw ersy tet Warszaw ski... MIGRACJE. Minis terstw o Edukacji i Nauki Ukrainy. UMSC w Lublinie. Wy dział Nauk Geograficznych UŁ [dotacja MNiSW – 25 500 zł]. Wernackiego. Uniw ersy tet Adama Mickiew ic za w Poznaniu Zakład Geoekologii. Insty tut Geografii Uniw ersy tetu Pedagogicznego im KEN w Krakow ie. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarow ania PAN.  XXXIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KARTOGRAFICZNA. Komitet Przestrzennego Zagospodarow ania Kraju PAN.Oddział Łódzki PTG.  KONCEPCJA KRAJOBRAZU I JEJ ZASTOSOWANIE W TURYSTYCE" POLSKOUKRAIŃSKA NAUKOWA KONFERENCJA BILATERALNA. Oddział Łódzki PTG.  VII OGÓLNOPOLSKA METODYCZNA KONFERENCJA NAUKOWA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W GLOBALIZACJI. Katedra Geografii Polity cznej i Studiów Regionalnych UŁ. 21-22 październik a 2010 r..I. Wy dział Nauk o Ziemi UŚ Zakład Geoekoturysty ki. Katedra Kartografii UW [dotacja MNiSW – 8 000 zł] . Głubczyce-Opaw a. Komis ja Teledetekcji Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarny ch przy Prezy dium Pols kiej Akademii Nauk. Poznań – Dymaczew o. Komis ja Edukacji Geograficznej PTG. Narodow a Akademia Nauk Ukrainy .  12TH INTERNATIONAL „ŁÓDŹ” CONFERENCE ON POLITICAL GEOGRAPHY: HISTORICAL REGIONS IN THE STRUCTURES OF THE EUROPEAN UNION. Tow arzystw o Przy jaciół Ziemi Łęczy ńskiej. Zakład Dy dakty ki Geografii i Krajoznawstw a Insty tutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wy działu Geografii i Studiów Regionalny ch Uniw ersy tetu Warszawskiego. NOWE WIZJE ROZWOJU. 18-19 września 2010 r. Zakład Ochrony Środowiska UMCS. ósma z cyklu STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEJ KARTOGRAFII: POLSKA KARTOGRAFIA W DOBIE PRZEMIAN METODYCZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH. Minis terstw o Edukacji i Nauki Ukrainy. 21-23 października 20110 r.. Oddział Katow icki PTG. Cedzy na. Kielce-Warszaw a. . Fundacja "Edukacja dla Społeczeństw a" w Warszaw ie oraz Wy daw nic tw o "Now a Era" [dotacja MNiSW – 10 000 zł]. Insty tut Geografii Uniw ersy tetu Humanisty czno-Przy rodnic zego Jana Kochanow skiego w Kielcach. 17-24 w rześnia 2010 r. Warszaw a... Insty tut Śląski w Opolu [dotacja MNiSW – 4 000 zł]. Oddział Kielecki PTG. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG. Oddział Kielecki PTG  XII INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM NIEMATERIALNE WARTOŚCI KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH. Oddział Kartograficzny PTG. Oddział Katow ic ki PTG. Kraków. Komitet Nauk Geograficznych PAN. Oddział Krakowski PTG.  III WARSZTATY GEOGRAFICZNE "KRYM PÓŁWYSEP GEORÓŻNORODNOŚCI".. Wy dział Nauk o Ziemi UŚ Zakład Geoekoturysty ki. Wernackiego. Katedra Geologii i Geoekologii Państw ow ego Uniw ersy tetu Pedagogicznego im A.. Ukraińskie Tow arzystw o Geograficzne. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Insty tutu Geografii Uniw ersy tetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie. LublinŁęczna. Ukraina. Warszaw a. Zakład Hy drologii i Gospodarki Wodnej Wy działu 5 Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa.

Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Insty tutu Geografii Uniw ersy tetu Pedagogicznego im.. (ed. 359 s. t. Warszawa. Oddział Łódzki PTG. ISBN 978-83-61695-05-9 [dotacja MNiSW – 9 000 zł. Mickiew ic za. 187 s. t. Komusiński S. PTG Klub Teledetekcji Środow iska. Polski Przegląd Kartograficzny.). Stan i antropogenic zne zmiany jakości wód w Pols ce. EUROPA XXI – 21. 2010.23.. ISSN 1896-1460. Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Łódź.). Łódź. Zespół Badań Obszarów Wiejskich.6.. Kraków . Oddział Kartograficzny PTG. Warszaw a. PTG. PTG Klub Teledetekcji Środow iska. Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów w iejs kic h. 2010. 1-4. ISSN 0045-9453 [dotacja MNiSW – 20 300 zł. Komisja Hy drologiczna Pols kiego Towarzystw a Geograficznego.)..]. ISSN 1642-4689. (red. t. 447 s. dawniej Fotointerpretacja w Geografii.. t. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarow ania im . (red. ISBN 978-83-62089-12-3. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG. Fundacja Wspierania Radiokomunik acji i Technik Multimedialnych. ISSN 1896-1460. 113 [dotacja: Uniw ersy tet Warszawski. nr 14. European Union ex ternal and internal borders –    interactions and netw orks. ISBN 978-83-62089-02-4 [dotacja MNiSW – 8 400 zł.. Potencjał i wy korzystanie. t. Studia Obszarów Wiejskich PTG. 6 . nr 13. Warszaw a. VIFP – EU HYPER-I-NET MRN-CT-2006-035927 – 8697 zł]. ].. z. Komornicki T. ISSN 0071-8076 [dotacja: KTŚ PTG. Warszaw a. Uniw ersy tet Rzeszowski. 25. Rola podmiotów lokalny ch w rozw oju turysty ki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny. Polish Geographical Society .. ISSN 1642-4689. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. ]. 6-7 grudnia 2010 r.]. Szmielińska-Pietraszek P. t. 2010.).]. Inne publikacje (w tym materiały konferencyjne finansowane w części przez MNiSW)    Andrejczuk W. ISBN 978-83-62089-14-7 [dotacja MNiSW – 8 400 zł. 2010. Sosnow iec. (ed. t. 2010. Teledetekcja Środowis ka. Warszawa. Bednarek-Szczepańska M. 2010. Wojew ódzki Fundusz Ochrony Środow is ka i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  XXVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: WPŁYW KRYZYSU NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ ZMIANY STRUKTUR PRZESTRZENNYCH PRZEMYSŁU I USŁUG. Czapiewski K.).. 17. Studia Obszarów Wiejskich PTG.]. 2010. Wrocław. ISSN 1429-7132 [dotacja MNiSW – 9 000 zł. Oddział Poznański PTG. Warszaw a. Polskie Towarzystw o Geograficzne . ISBN 978-83-7525490-0 [dotacja MNiSW – 3 360 zł. Krajobraz a tury sty ka. Komis ja Geografii Przemy słu PTG.. Akademia Pomorska w Słupsku. Kacprzak E. Słupsk. ISSN 0071-8076. Obszary metropolitalne we współc zesnym środowis ku geografic znym: 58. Komisja Obszarów Wiejskich PTG. Sosnow iec. Czapiewski K. Env ironmental and infrastructual netw orks. kwiecień 2011 r. Warszaw a..). Fundacja Uniw ersy tetu im.. 2010.]. Wy dział Nauk Geograficznych UŁ. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG. 226 s. Komis ja Geografii Komunikacji PTG. Warszaw a. 1-4. 217 s. s.). 41. Studia Obszarów Wiejs kic h. Barw iński M. Polish Academy of Sciences Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization Centre for European Studies.].. Polish Geographical Society. (red. Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddział w Krakowie [dotacja MNiSW – 5 000 zł]. T. Kołodziejczak A. T. 170 s. Dofinansowane przez MNiSW (dotacje uzyskane przez ZG PTG):          Czasopis mo Geografic zne. ISBN 978-83-7467-094-4 [dotacja MNiSW – 4 000 zł. Teledetekcja Środowis ka.. Krajobrazy kulturow e dolin rzecznych. Komisja Obszarów Wiejskic h PTG. Zjazd Pols kiego Towarzystwa Geograficznego. KEN w Krakowie. ISBN 978-83-61695-06-6. ISSN 0324-8321 [dotacja MNiSW – 34 800 zł. Infrastruktura techniczna a rozw ój pozarolniczej działalności gospodarczej w regionie Płocka. Szymańska W.]. ISBN 1426-5915 [dotacja MNiSW – 6 750 zł. Komornicki T. PUBLI KA C JE W Y DA NE W 2010 R. 44. ISSN 1429-7132 [dotacja MNiSW – 9 000 zł.Wy dział Nauk Geograficzny ch Uniw ersy tetu Łódzkiego..Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. 160 s. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. 43.. Plit J.. Przemiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni geograficznej. Uniw ersy tet Warszawski – 4 695 zł].. Komisja Obszarów Wiejskich. 81. Komisja Hy drologiczna PTG. (red.). A. 24. z. (red. dawniej Fotointerpretacja w Geografii. Rzeszów. (red. 2010. Św iątek D.. 187 s. 140 s. EUROPA XXI – 20. Polish Academy of Sciences Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organiz ation Centre for European Studies. Ziułkiew ic z M.]. 290 s. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG.

6. Uniw ersy tet Pedagogiczny im . nr 15-16. ISBN 978-83-7271-640-8. Komisja Obszarów Wiejskich. 165 s. Region and Regionalism.). Polskie Towarzystw o Geograficzne Komitet Głów ny Olim piady Geograficznej i Olimpiady Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Procesy przemian przemysłu i usług w wybrany ch krajach. Human impact on upland ladscapes of the Lublin region.. ISBN 978-83-61644-11-8. t. 12 s. Prace i Studia Kartograficzne. (eds. 234 pp. Kiniorska I. Rykała A. Zespół Badań Obszarów Wiejskich.Oddział Kartograficzny.). Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w wojew ództw ie mazowieckim. ISBN 978-83-62089-07-9. 10. 2010. (red.). Polska Akademia Nauk. Stanisław a Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk. 205 s.. Lublin. ss.... Insty tut Geografii Uniw ersy tetu HumanistycznoPrzy rodniczego w Kielcach. Wpływ kryzysu na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz zmiany struktur przestrzennych przemysłu i usług. WnoZ UŚ. Landscape Parks Complex of the Silesian Voiv odeship. nr 7. Warszaw a-Kraków. (red. Polskie Towarzystw o Geograficzne .). Komisja Historii i Dokumentacji Badań Polarnych Komitetu Badań Polarny ch PAN. Warszaw a-Kraków. Univ ersity of Łódź. Uniw ersy tet im . Kraków. Insty tut Geografii UP.. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. Czapiewski K. Ł. 94 s.. Polish Geographical Society.        Oddział Katow icki PTG. (red. Liszewski S. Komis ja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystw a Geograficznego. Manecki A. 3. (red.).).  XXXVII Olim piada Geografic zna. nr 16. Łódź – Opole.. Komisji Edukacji Narodow ej w Krakowie. Bogucki Wy daw nic tw o Naukowe. Insty tut Geografii Uniw ersy tet Pedagogiczny im . Zarząd Głów ny PTG. (red. 2010. Polska kartografia w dobie przemian metodycznych i technologic znych. Hall City Office in Sosnow iec.Ł. 210 s. Zioło Z. Komisji Edukacji Narodow ej w Krakow ie.. Stanisław a Leszczyckiego. Studia i Prace z Geografii i Geologii. 2010. 2010. Komisja Geografii Przemysłu PTG. Ostrowski J. Warszaw a. Univ ersity of Silesia . Studia Obszarów Wiejs kic h. Polskie Towarzystw o Geograficzne .. 2010. Polskie Towarzystw o Geograficzne . Rudnicki R. 107 s. Rachw ał T. Rachw ał T.. ISSN 1642-4689. Polska Akademia Nauk. Polis h Geographical Society – Katow ice Branch. Pols kie Towarzystw o Geograficzne. 218 s. (red. Łódź. 128 pp. (red. ISBN 978-8389720-54-2. Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych. 2010. 2010. Silesian Institute in Opole. ISBN 978-83-62089-11-6. 2010. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. (red. 425 s. Komisja Geografii Przemysłu PTG.. 2010. 165 s. ISBN 978-83-62089-06-2.). 218 s.         Stanisław a Leszczyckiego.. „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. t.. Obszary metropolitalne we współc zesnym środowis ku geografic znym: 58. 2010/2011. Schmitt A. Human impact on gully erosion. Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejs kic h. Poznań.). Warszawa-Kraków. nr 15. ISBN 978-83-7126268-5.Faculty of Earth Sciences. 123 s. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. Polskie Tow arzystw o Geograficzne. 1. Borow iec M. ISBN 978-8362089-13-0. Komis ja Obszarów Wiejskic h. Wpływ granicy państw owej na kierunki rozw oju społeczno-gospodarczego w schodniej części w ojewództw a lubels kiego. Adama Mickiew ic za w Poznaniu.. 2010.. Maciejewska B.. 256 s.. Warow na J. ISSN 1642-4689. Sosnow iec-Będzin. Studia Obszarów Wiejskic h t. Klub Polarny PTG. no. Wy daw nic tw o Naukowe UP w Krakowie. 2010. Antropogeniczna transformacja środowis ka przyrodniczego. (ed. Rahmonov O. ISBN 978-83-89720-59-7.. 2010. ISBN 978-83-62139-13-2. ISSN 1234-1754. ISBN 978-83-61695-04-2. Insty tut Geografii. 2010. 2010. (red.. Zjazd Pols kiego Towarzystwa Geograficznego. Insty tut Geografii UP. Problematyka 26. 2010. Book of abstracts. Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego... kwiecień 2011 r. Sitek S. ISBN 978-83-62089-01-7. Insty tut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. 2010. ISBN 978-83-61320-88-3. 2010. Materiały informacyjne  Wites T. Lublin. Historical regions in the structures of European Union: General problems and policy of European Union tow ards historical regions. Korycka-Skorupa J. ss. (red. Biuletyn Polarny. Zespół Badań Obszarów Wiejskich. Zioło Z.272.22. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wilczy ńska-Mic halik W. ISBN 978-83-6002635-9. Biuletyn Informacyjny nr 52. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. 151 s. 224 s.).). Oddział Łódzki PTG. Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Tow arzystw a Geograficznego.. v ol. (red. Zgłobicki W. Pałka E. Wy dział Nauk Geograficznych UŁ. Sosnowiec. 302. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarow ania im . 7 . ISSN 1642-4689. Kraków .)..). Wy dawnictw o Naukow e UP w Krakow ie. 5th International Symposium on Gully Erosion Lublin (Poland). Sobczy ński M. Zioło Z. 2010.21. Kielc e. Anthropogenic aspects of landscape transformations. (ed.)..). April 19th-24th. Czapiewski K.

(red. Komisja Geografii Przemysłu PTG. Oddział Łódzki PTG. Bednarek-Szczepańska M. Toruń. 43. Komisja Geografii Komunikacji PTG. (wymieniono wydawców tylko ze str ony PTG)  Czasopis mo Geograficzne. 1-4. PolanicaZdrój. Komis ja Geografii Przemysłu PTG. „Wpły w innow acy jności na rozw ój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych”. Komisja Obszarów Wiejskich PTG. 27. Komisja Geografii Turyzmu PTG. Wesołowska (red. 22. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG. Warszaw a. 21-24 w rześnia 2011 r. Oddział Lubelski PTG. Lublin. Oddział Kielecki PTG. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG.  Plit J. 35 s.  VI Ogólnopolskie Sy mpozjum Geoinformacyjne pośw ięcone problematy ce modelowania i prezentacji różnych zagadnień przestrzennych. Wiejskie obszary pery fery jne – uw arunkow ania i czy nnik i akty w iz acji. 26. 24-25 października. „Rola przedsiębiorczości w edukacji” . t.  XVII Między narodow a Konferencja Naukowa nt.  XXVII Seminarium Geograficzno-Rolnic ze i Obszarów Wiejskic h: Wiejskie obszary pery feryjne – uw arunkowania i czy nniki akty wizacji. 22-24 września 2011 r.. Bański (red. (wymieniono organizator ów tylko ze str ony PTG)  Rekonstrukcje środowisk depozycyjnych na podstaw ie badań sedymentologicznych. Kitowski (red). Komis ja Obszarów Wiejskich PTG.: Przestrzeń publiczna jako element struktury mały ch miast. Ameliówka k.  T. Warszaw a. 8 . Kraków. Nałęczów .  Bański.  J. systemy informacji geograficznej oraz kartografię.  Polski Przegląd Kartografic zny.. Kraków. PUBLI KA C JE PLA NO W A NE W 2011 R. K. Komis ja Obszarów Wiejskich PTG. Oddział Akademic ki PTG. Studiów Obszarów Wiejskic h PTG.  Między narodowa Konferencja Naukow a Nauki przy rodnicze w systemach edukacy jnych krajów Europy w XXI w ieku. Studiów Obszarów Wiejskic h PTG.2011 r. kwiecień 2011 r.  J.  Aktualne wyzw ania akademic kiego kształcenia geografów a edukacja szkolna. 16-17 listopada 2011 r.  Funkcjonowanie pols kic h uzdrowisk w okresie przekształceń. t.  XXVII Seminarium terenow e: Warsztaty badawcze z geografii tury zmu. Czapiew ski (red).).). dedykow ane osobom wykorzystującym w swojej pracy teledetekcję i fotogrametrię.  Border Conflicts in the Contemporary World. Czapiew ski K. geochemicznych i straty graficznych. PTG. ISSN 1508017X. 15 Prac Komis ji Krajobrazu Kulturow ego PTG. KO NFER ENC J E PLA NO W A NE W 2011 R . Oddział Akademicki PTG. 82.  IX ogólnopolska konferencja naukow a na temat "mały ch miast" pt. Ustka. Warszawa. Komisja Edukacji Geograficznej PTG.  M. Kraków . Warszaw a. Oddział Słupski PTG. 16-18 listopada 2011 r. Oddział Kartograficzny PTG.. 2-4 czerwca 2011 r.. Warszaw a.). Spała. Oddział Krakowski PTG. Wrocław. Local and Regional Dev elopment challenges and policy issues – t.  Warsaw Regional Forum 2011 .Kielc . z. Komornicki. Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. 5-6 grudnia 2011 r. 17-18 listopada 2011 r. 3-4 października 2011 r. Warszawa. EUROPA XXIv ol. 28 Studiów Obszarów Wiejskic h PTG. Klub Teledetekcji Środow is ka PTG. Warszaw a. Oddział Łódzki PTG. 18. 15-16 w rześnia 2011 r. Łódź. 19-20 maja 2011 r. t. 19-22 października 2011 r. z. Diagnosis and perspectiv es for agriculture of Vojv odina – t. 1-4. Oddział Toruński PTG.  XIV. Warszaw a.  Bioklimatologia człowieka. Komisja Obszarów Wiejskic h PTG.  VIII Między narodowa Konferencja Naukow a nt. Oddział Akademicki PTG. Mazur M.. Prace Komisji Geografii Komunikacji – t. Seminarium Krajobrazow e: Materiały kartograficzne w badaniach ew olucji krajobrazu kulturow ego.Functional regions – tow ards new paradigm of territorial and cohesion policy . Niematerialne w artości krajobrazów kulturowych – t.Nautologicznej.. 14-15 październik a 2011 r. Rzeszów. 16-17 czerwca 2011 r. Myga-Piątek U. Warszaw a..

samorządowymi oraz organizacjami społecznymi i osobami prywatnymi. Posiedzenia Prezydium ZG PTG odbywają się w miarę potrzeby. 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PTG z dn. podpisanej przez dwóch członków wprowadzających. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata. Uchwała nr 2 (2009-2012) Dodaje się do § 9 nowy ppkt. Uchwała nr 6 (2009-2012) W § 15 przyjmuje się nowe brzmienie ppkt. wraz z Przewodniczącym PTG tworzą Prezydium ZG PTG. 3. uchwały Zarządu Oddziału w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo pospolite. 1 przyjmuje się nowe brzmienie ppkt. 1. Uchwała nr 3 (2009-2012) W § 10 przyjmuje się nowe brzmienie ppkt. Uchwała nr 13 (2009-2012) W § 31 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. 1. Zebrania Zarządu Głównego zwołuje Przewodniczący PTG lub jego zastępca przynajmniej dwa razy w roku. medali oraz członkostwa honorowego. o brzmieniu: Podejmowanie badań przestrzennych w skali lokalnej i regionalnej. 3. Uchwała nr 9 (2009-2012) W § 23 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. 2. Zarząd Główny składa się z Przewodniczącego PTG – wybieranego w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Delegatów oraz 10 członków wybieranych również przez Walne Zgromadzenie Delegatów w odrębnym głosowaniu tajnym oraz przewodniczących oddziałów. a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 7 (2009-2012) W § 17 w pkt. kwiecień 2011 r. przyjęta przez Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji. 3. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa. 9 . 2. Uchwała nr 12 (2009-2012) W § 30 w pkt. oraz ppkt. ustalanie zasad powoływania członków do Głównego Komitetu Olimpiady Geograficznej oraz zatwierdzanie składu osobowego tego Komitetu.8 września 2010 r. 7. Uchwała nr 1 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 6: Członkowie Towarzystwa posiadają legitymację na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów. 1. nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku. Zarząd Główny wybiera ze swego grona 3 Zastępców Przewodniczącego PTG. Uchwała nr 5 (2009-2012) W § 14 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. Członkiem zwyczajnym może również być obywatel obcego państwa przyjęty przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji. 4: posiadania legitymacji Towarzystwa. Uchwała nr 11 (2009-2012) W § 29 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. Uchwała nr 15 (2009-2012) Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Uchwała nr 8 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 20: Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Towarzystwa. Uchwała nr 14 (2009-2012) W § 32 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. a także zatwierdzania regulaminów jego działalności. Sekretarza ZG PTG i jego Zastępcę oraz Skarbnika ZG PTG i jego Zastępcę... 1 przyjmuje się nowe brzmienie ppkt. o czym zawiadamia członków Zarządu Głównego co najmniej 30 dni przed planowanym terminem zebrania. 2. oraz przyjmuje się nowe brzmienie pkt. Uchwała nr 4 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 11: Towarzystwo ma prawo nadawania odznak. Uchwała nr 10 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 25: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się raz w roku. członek taki ma prawo członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. współdziałanie z organami państwowymi.UC HW A ŁY PO DJĘTE W 2010 R.

127 610 zł. oraz Dotychczasowy pkt. 36 750 zł).52 zł (4 379. O terminie.141 015 zł). zaś dochody – 1 102 469 zł 01 gr.64 440 zł.37 800 zł.6 322 zł 08 gr). spośród siebie wybierają przewodniczącego.00 zł. 9 402 zł) oraz 3 952. Pozostałe przychody uzyskane na ten cel to kwota 12 200 zł. W ubiegły m roku Olimpiadę dofinansowano kwotą 396 238 zł. . 1. w składzie siedmiu osób. zmienia się w pkt. 7 035 zł). rachunków i czeków. spośród siebie wybierają przewodniczącego. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego.65 050 zł). które zostały opisane poniż ej.W § 33 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. Kolejnym źródłem dochodów są opłaty składek członkowskic h Oddziałów. Na taki wynik złożyło się kilk a czynnik ów. 76 575 zł.50 zł. w 2008 . Uchwała nr 16 (2009-2012) W § 35 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. Sekretarza i Skarbnika. 1.50 zł . 8 838 zł. miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed zwołaniem Zebrania. Konkursu Prac Magis terskic h z zakresu geografii – 2 780. W roku 2010 po raz kolejny odnotowano przychody ty tułem 1% podatk u dla PTG jako organiz acji pożytku publicznego. 4 340 zł). Środki z ty tułu 1% podatku zostały wydatkowane w następujący sposób: (a) organizacja 26. Główna Komisja Rewizyjna wybierana jest w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 2.50 zł (9 157. Dotacja na konferencje wyniosła 66 500 zł (2009 . który organiz uje Olim piadę Geograficzną. z czego dla Zarządu Głównego przekazano 9 413. oraz dodaje się pkt. Wynik finansowy za rok 2010 jest zatem dodatni i wynosi 128 693 zł 71 gr. w składzie pięciu osób. Uchwała nr 20 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 48: Zobowiązania majątkowe Towarzystwa podejmują łącznie Przewodniczący i Skarbnik Zarządu Głównego PTG lub w razie ich nieobecności dwaj członkowie Prezydium Zarządu Głównego. 36 623 zł). kwiecień 2011 r. Uchwała nr 19 (2009-2012) W § 43 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. delegacje na posiedzenie Sądu Konkursowego – 474. 2.48 zł (z czego sfinansowano nagrody rzeczowe – 2 000. W 2010 roku wysokość dotacji wyniosła 427 346 zł. który wypromował kilkunastu laureatów Olimpiady 10 Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. 2008 . 1. wysokość wpłat wahała się od 5. jego zastępcę i sekretarza. 32 933 zł.96 zł) (b) nagroda rzeczowa dla nauczyciela. na wydawnic tw a 116 650 zł (89 810 zł. inne – 53. Koszty przygotowania Olimpiady zamknęły się kwotą 434 237 zł 35 gr. 2 o brzmieniu: Walne Zebranie Członków Oddziału odbywa się raz w roku. Corocznie dotację z Minis terstw a Edukacji Narodowej otrzymuje Oddział Olim pijs ki PTG. S Y TU A C J A F I N AN S O W A P TG W roku 2010 koszty Zarządu Głównego i Oddziałów zamknęły się kwotą 973 775 zł 30 gr. Kwota dofinansowania Olim piady stanowi 39% ogólnej kwoty dochodów Towarzystw a. Wśród źródeł finansowania Zarządu Głównego PTG zawsze do najw ażniejszych należy dotacja Minis terstw a Nauki i Szkolnic tw a Wyższego. Sekcje problemowe są w oddziałach powoływane na okres 4 lat. 3. opłaty pocztowe – 252.70 zł. 3. Na tę sumę złożyły się wpłaty 59 osób. Minis terstw o Nauki i Szkolnictw a Wyższego łącznie dofinansowało wydanie 10 publik acji i 8 konferencji. oraz dodaje się pkt. które w ciągu miesiąca od daty wyboru.30 zł. Uchwała nr 17 (2009-2012) Dodaje się do § 39 pkt. Przychody te uzyskane są głównie ze sprzedaży zeszytów Czasopisma Geografic znego zeszyt 4/2008 oraz 1-3/2009 oraz Studiów Obszarów Wiejskic h. Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego wybieranego w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków Oddziału na okres 4 lat oraz 4-6 członków wybieranych również w odrębnym tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków Oddziału na okres 4 lat. w 2008. upoważnieni przez Zarząd Główny do podpisywania pism w sprawach finansowych. które w ciągu miesiąca od daty wyboru.90 zł. 2007 . 1. Łącznie na konto Zarządu Głównego wpły nęło 4 762 zł 90 gr (w 2009 – 5 720 zł 47 gr.22 zł. 9 830 zł.10 zł do 653. Sąd Koleżeński wybierany jest w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Delegatów. jego zastępcę i sekretarza.50 zł ty tułem wsparcia na wydanie Czasopis ma Geografic znego (3 982. Dochody uzyskane przez sprzedaż wydawnic tw przez ZG PTG w 2010 roku wyniosły 4 575. W roku 2010 PTG otrzymało 183 150 zł (w 2009 . które w roku 2010 wyniosły 27 316 zł (w ubiegły ch latach były to kwoty 27 836 zł. Uchwała nr 18 (2009-2012) W § 41 przyjmuje się nowe brzmienie pkt.

bank. a także w pły wami z ty tułu organizacji Konferencji Regionalnej MUG 2014.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.85 zł (w 2009 roku – 168 657 zł 37 gr).52 25 414. Klubie Teledetekcji Środowis ka (ponad 20 tys. zł.00 1 128. Wpływ na to miały następujące czynnik i: rozlic zenie zaległy ch należności dla Polskiego Przeglądu Kartograficznego.88 D ZI AŁ A LN O Ś Ć O D D ZI AŁ Ó W P TG W R O K U 2 0 1 0 ( z w y ł ą c z e n i em i n f o r m a c j i o k o n f e r en c j ac h i w y d a wn ic t w a c h ) o p r ac o w a n o n a p o d s t a w i e n ad e s ł a n y c h s p r aw o zd a ń Białostocki  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.  Współuczestnictw o w organizacji I Międzyszkolnego Konkursu Turysty cznego dla młodzieży gimnazjalnej woj. Jest to przede wszystk im wynik iem rozliczenia drugiej transzy dotacji z roku ubiegłego z Minis terstw a Rozwoju Regionalnego.50 3 952.88 542 zł 23 gr. Słupskim – powyżej 10 ty s. inne RAZEM 14 002. Łączna kwota środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych. która wyniosła 296 422. sąd.  7 odczy tów oddziałowych.12 zł). Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa.95 436 zł 136 513 zł . podlaskiego. a swoje znacie?”.12 2 661.32 4 762.50 2 780. Krakowskim .09 6 310. (2) Muzeum Kopalnic tw a Rud Żelaza w Częstochowie. znaczki. Koszty i przychody Biura Zarządu Głównego z pominięciem środków obrotowych: Przychody Składki członkowskie (25%) Wsparcie dla Czasopisma Geografic znego Ryczałt od dotacji na konferencje (20%) Sprzedaż wydawnic tw II rata dotacji MRR 1% podatku dla OPP Konferencja MUG 2014 Odsetk i bankowe Inne – w ty m obsługa prac zleconych RAZEM Koszty Wy nagrodzenia i pochodne Konkurs Prac Magis terskic h Nagroda dla nauczyciela Konferencja MUG 2014 Delegacje Komputer Telefon. Ogólnie wynik finansowy biura ZG zamknął się zyskiem w wysokości 58 666 zł 77 gr. Na koncie Zarządu Głównego wystąpił zysk w wysokości 92 427 zł 79 gr. Wysokość przychodów w odniesieniu do roku 2009 pozostaje na porównywalnym poziomie. Gdański  Przygotowanie referatów popularnonaukowych w ramach VIII Bałty ckiego Festiw alu Nauki.74 1 626.Geografic znej i Nautologicznej Pani Barbary Dąbrowskiej w kwocie 1 498.62 1 540.71 548 zł Stan aktywów i stan pasywów zamknął się kwotą 327 378 zł 58 gr. Koszty Zarządu Głównego zamknęły się kwotą 38 597 zł 26 gr (2009 . biurowe. 11 . wyjątek stanowią tylko inne przychody.90 33 000.84 9 413.48 1 498. Zysk w wysokości 36 265 zł 92 gr odnotowano w Oddziałach Towarzystw a.89 96 922. 69 378 zł 50 gr). a także wpłaty z ty tułu organizacji Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej 2014. wyższe wpływy z tego ty tułu).62 047 zł 63 gr). które w roku bieżącym były dwukrotnie wyższe (większa liczba konferencji. W roku 2010 stw ierdzono ogólne zwiększenie stanu oszczędności w Oddziałach.). Najw iększe oszczędności są zgromadzone w Oddziałach: Kartograficznym i Lubelskim – ponad 50 ty s.  Wy cieczka: (1) Częstochowa-Nagłowic e-Huta Szklana-Święty Krzyż-Nowa Słupia-Święta Katarzyna-JędrzejówCzęstochowa.  Współorganiz acja międzynarodowych warsztatów NORPOLAR. zł.50 13 300. z czego fundusz statutowy wyniósł 326 636 zł 58 gr. kwiecień 2011 r.01 2 409.00 4 575. Częstochowski  Współorganiz acja IX edycji sesji popularnonaukowej: „Cudze chwalicie.  7 odczy tów oddziałowych. Koszty Zarządu Głównego w stosunku do lat ubiegły ch były znacząco niższe (część kosztów z projektu w MRR była już rozliczona w roku 2009). głównie jest to spowodowane przeniesieniem na rok następny części wydatk ów wydania materiałów pokonferencyjnych. 2008 . kwota przychodów wyniosła 97 263 zł 98 gr (107 452 zł 88 gr.14 720 zł .02 31 201. a także jak wspomniano wcześniej przelew drugiej części dotacji Minis terstw a Rozwoju Regionalnego (koszty poniesione w roku 2009). Wyniki finansowe PTG w ostatnich latach ROK KOSZTY DOCHODY ZYSK 2010 2009 2008 2007 2006 973 775 zł 897 329 zł 1 136 910 zł 956 024 zł 870 313 zł 1 102 469 zł 882 609 zł 1 041 474 zł 1 092 537 zł 798 765 zł 128 694 zł .

 Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.Odczy ty dla uczniów i nauczycieli.  Wy stawa fotograficzna: Na dachu Św iata – Tybet 2010”  Wy kład w ramach IV Wielk iej Lekcji Geografii podczas 12.  Organiz acja szkolnego konkursu „Św iąteczna krzątanina” (Koło w Zawierciu). Goleszowie. . (4) Słowacja. odczyty . małopolskiego Poznajemy Świat i Polskę.  Objęcie patronatem imprezy „Z Jury w góry” organiz owanej w Zaw ierciu. (5.  Współorganiz acja X Konkursu Krajoznawczego o Regionie Świętokrzyskim „Moja Mała Ojc zyzna” dla uczniów szkół gimnazjalnych woj. Kielecki  „Wyprawa na tetrapody: Kielc e-Zachełm ie-Kielc e. Petchenik pod hasłem: Żyjąc w zglobalizowanym świecie dla dzieci klas V i VI szkół podstawowych. Explorers Festiv al.  IX Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Złota Rybka” dla uczniów szkół podstawowych (Koło w Zawierciu). 17-18 maja 2010 r. Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa.  Współorganiz acja X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Ziemi Śląskiej „Moja Ty Ziemio Rodzima” (Koło w Rybnik u). Lubelski  (1) Wy cieczka-seminarium terenowe Walory przy rodnicze i kulturowe północnej części Kotliny Sandomierskiej.  Organiz acja VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu PTG dla uczniów gim nazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Mieszkam w województw ie śląskim”.  Działalność Sekcji Dydakty cznej PTG: .Kudowa Zdrój .  21 odczy tów oddziałowych.  IX Ogólnopolskie warsztaty z geografii społeczno-ekonomicznej.  Współorganiz acja II Ogólnopolskiego Konkursu prac magis terskic h z zakresu kartografii oraz geoinformacji.  23 odczy ty oddziałowe (1254 osoby).  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej na WNoZ UŚ w Sosnowcu. Łódzki  Terenowe warsztaty Geoekologic zne Chiny. Tybet 2010.  Organiz acja tematy cznego wykładu dla nauczycieli gim nazjum w czasie zawodów wojewódzkic h konkursu geografic znego.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej. Bośnia i Hercegowina. 6. kamieniołom Wis ła Obłaziec. Tychach.Nachod (Czechy ) – Adrszpaskie Skalne Miasto (Czechy) – Czermna – Dusznik i Zdrój – Zieleniec. Runge).  Współorganiz acja II Miejskiej Olimpiady Geograficznej dla uczniów gim nazjów (Koło w By tomiu). warsztaty dydakty czne dla nauczycieli.  Wy cieczki: (1) Rudnik i. (8) Wycieczka „Zielone i czarne barwy Śląska”. Izba Oświęcimska w Goleszowie.  Współorganiz acja XVIII Dni Ziemi w Sosnowcu. (2) Goleszów-Karls tein-Karlove Vary-Goleszów.  37 spotkań oddziałowych (zebrania.  Organiz acja III edycji miejs kiego konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Mieszkam w Sosnowcu”.Współorganiz acja Konkursu Wiedzy Geograficznej o Pols ce „Znaszli swój kraj”. 12 . Chorwacja. kwiecień 2011 r. (3) Zajęcia terenowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Istebnej. Krakowski  Organiz acja konkursu geograficznego dla uczniów gim nazjum woj. Rybnik u i w Zawierciu). Cieszyn (org. prelekcje. prof.  Robocze spotkanie kierowników uczelnianych jednostek geograficznych Geografia – zastosowania w prakty ce.  Współorganiz acja Wojewódzkiego Konkursu dla Nauczycieli (Koło w Rybnik u).  Organiz acja międzyszkolnego konkursu geograficzno-matematy cznego GEOMAT dla gim nazjalis tów w Katow ic ach. spotkania dyskusyjne.  Współorganiz acja IX Międzynarodowego Konkursu Kartograficznego im. J. (2) Włochy.  Współorganiz acja szkolnego konkursu plasty cznego „Ratujmy bałty ckie morśw iny” (Koło w Bytomiu). B.Kartograficzny  Wy cieczka: Zieleniec . świętokrzyskiego. w których uczestniczy ło 2713 osób). (9) Wy cieczka na jarmark świąteczny do Wiednia. Katowicki  W oddziale działa 6 kół terenowych (w Lublińcu. 7) Poznajemy Zawiercie – w nieznane. (10) Wycieczka do Wiednia „Na szlaku kultur europejs kich…”. By tomiu. Lublin.  Współorganiz acja III Miejskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów szkół ponadgim nazjalnych (Koło w By tomiu)..

13 .  Udział w przygotowaniu wyjazdu drużyny polskiej na VIII Międzynarodową Olim piadę Geografic znej w Tajpej.  Wstępne przygotowania do organizacji Olimpiady Między narodowej w 2014 roku.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.  1 odczy t oddziałowy. Jeziórko . Klub Teledetekcji Środowiska  Zorganiz owanie i przeprowadzenie I Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu teledetekcji środowiska.  Patronat nad Konkursem organiz owanym przez Komis ję Edukacji Geografic znej PTG dla uczniów szkół ponadgim nazjalnych woj. (3) dla olimpijc zyków – Skutki powodzi w regionie Sandomierza.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.Puszcza Kozienicka. Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej. Radomski  Wy stawa prac finałowych XXIV Konkursu „Mój LAS” w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państw owych. (2) a. Opolski  Współoganiz acja wycieczki zamki i Pałace Opolszczczyzny – Rogów Opolski – Moszna – Kamień Śląski.  Współpraca z Komitetem Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN w organiz owaniu seminariów naukowych z zakresu teledetekcji. Słupski  Wy stawy fotografic zne: (1) Minerały w procesach geologicznych i geomorfologic znych. w trakcie których organizowane są konkursy geograficzno-tematy czne dla młodzieży.  Spotkania klubowe w siedzibie Radomskiego Okręgu LOP.  21 odczy tów oddziałowych (1469 osób). (2) rezerwat U źródeł Jasiołki w Jaślis kim Parku Krajobrazowym. kwiecień 2011 r. Toruński  2 koła terenowe we Włocławku i Grudziądzu. Olim piady Geograficznej i XIX Olim piady Nautologicznej.  2 wycieczki terenowe.  Warsztaty terenowe (1) Rekulty wacja terenów pogórnic zych.  1 odczy t oddziałowy. Rzeszowski  Wy cieczki: (1) Indie . (3) Kraje alpejskie – Szwajc aria i Austria. geneza wąwozów lessowych w regionie Kazimierza Dolnego. Alp i Filipin.  7 spotkań „Klubu Obieżyświata”.  2 odczy ty oddziałowe.Olimpijski  Organiz acja XXXVI. b.Goa. Stalowowolski  VIII Warsztaty geografic zne dla olim pijc zyków.  1 odczy t oddziałowy. Szkoleniowe marsze na orientacje . Szczeciński  Współorganiz acja IV Wojew ódzkiego Konkursu Wiedzy Geografic znej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. podkarpackiego i małopolskiego w Krośnie (konty nuacja).  Wy stawa posterowa.  4 spotkania tzw. (2) Formy geomorfologiczne Norwegii.  Wy cieczki do Maroka i kopalni w Kłodawie. Poznański  7 odczy tów oddziałowych.  6 odczy tów oddziałowych (199 osób).Machów.  Przeprowadzenie według nowych zasad I etapu XXXVII Olim piady Geografic znej.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.  Przygotowanie nowej oferty na prowadzenie Olim piady Geograficznej w latach 2010-2013 zgodnie z wymogami konkursu ogłoszonego przez MEN wraz z nowym regulaminem i składem osobowym Komitetu Głównego. „Wieczorów w PTG”.

30 Białostocki.. ul..... 136 Łódzki.......47 RAZEM ...17 Poznański........... Wrocławski  Objęcie honorowym patronatem Festiw alu Nauki Pols kiej w Bystrzycy Kłodzkiej i we Wrocławiu..... S P RAW Y BI EŻ Ą C E i K O M U NI K AT Y Prosimy o nadsyłanie artykułów do „Czasopisma Geograficznego” na adres Redakcji Pl.......... C z a p i e w s k i .. 50-137 Wrocław lub czasopismo@geogr.  14 odczy tów oddziałowych.......uni........... ul.............. cena jednego tomu wraz z wysyłk ą wynosi 65 zł..... cena 20 zł   Artykuły do „Teledetekcji Środowiska” prosimy nadsyłać na adres Redakcji Krakowskie Przedmieście 30.............. 14 .........35 Szczeciński............ 00-927 Warszawa http://telegeo....55 Olimpijski ....................................... Grochowska 258/260.................................................. cena prenumeraty z wysyłką wynosi 68 zł..........................................pl    W 2009 roku ukazał się suplement do Czasopisma Geograficznego zawierający noty biograficzne członków Towarzystwa.....................Warszawski  Wy cieczki do Arboretum w Rogow ie i do Żyrardowa.................32 Klub Polarny ............................58 Katow icki......... Wpłaty należy dokonywać na konto Klubu: 23 1020 1156 0000 7302 0059 7948   Prosimy o nadsyłanie poprzez Oddziały zamówień na prenumeratę na rok 2011: Przelewy bankowe lub pocztowe prosimy kierować na numer rachunku bankowego biura Zarządu Głównego PTG w Alior Banku SA 48 2490 0005 0000 4520 1047 9132 LIC ZB A CZ ŁO NK ÓW W G OD DZ IA ŁÓW PT G (n a d zi eń 3 1......62 Kartograficzny .......................................... Uniw ersytecki 1...... Prosimy o włączenie się razem z nami w promocję wiedzy.............................. ................ 1 2 .................. _____________________________________________________________________________ B iuletyn opracowali: Tomasz W i t es .... 98* Klub Teledetekcji Środowis ka............... ) Oddziały Liczba członków Akademicki................................. 04-398 Warszawa.  14 odczy tów oddziałowych (778 osób).. Konrad Ł................. .................................................. 2 0 1 0 r........ 138 Kielecki......... Polski Przegląd Kartograficzny (kwartalnik ). 194 Lubels ki....... ............ 3.. 225 Warszawski....... Teledetekcja Środowis ka........ Sprzedaż bieżącą i wysyłk ową prowadzi Centrum Kartografii........ Z góry dziękujemy........................ 4 po 14 zł).......wroc..html Czasopis ma Geograficznego.......................... 00-927 Warszawa..30 Częstochowski...........pl/Teledetekcja_Srodowiska_pl................. 104 Wrocławski...... ..............................15 Rzeszowski............................................................. .......... Zamówienia należy kierować na adres Klubu Teledetekcji Środowiska PTG.... Przekazując 1% na rzecz PTG wspieramy najlepszych studentów i nauczycieli geografii....... .. /fax 022 813 81 00........ Beata M a c i e j e w s k a Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa...............19 Radomski......... kwiecień 2011 r... Zapraszamy do zakupu................................................ ..16 Toruński..wgsr........................................edu. cena rocznej prenumeraty dla członków PTG (ze zniż ką) wynosi 49 zł (zeszy t łączony 1-2 kosztuje 21 zł..................  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.......39 Słupski...........  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.......................22 Stalow owolski.... ......1473 *stan z lat poprzednich P T G – O R G A N I Z A C J A P O Ż YT K U P U B L I C Z N E GO Od 2006 roku Polskie Towarzystwo Geograficzne posiada status Organizacji Pożytku Publicznego..44 Krakowski.......uw...33 Gdański..... ............ W swojej deklaracji PIT wystarczy wpisać tylko numer KRS „0000110860” .......24 Opols ki.... tel. Krakowskie Przedmieście 30....... Bardzo prosimy o wsparcie Towarzystwa 1% swojego podatku należnego oraz o rozpowszechnienie tej informacji wśród innych członków i sympatyków Towarzystwa.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful