P O L S KI E T O W A R ZY S T W O G EO G R A F I C ZN E

Biuletyn Info rmac yj n y nr 53
Z arz ąd G łó wny PT G
  

K w ie c ie ń 2 0 1 1

ul. Krak ow skie Prz edm ieśc ie 30, 00 -927 Warsz aw a, tel./ fax (22)8261794, e-mail: ptg@uw . edu. pl Konto: Alior Bank 48 2490 0005 0000 4520 1047 9132

http://www.ptg.pan.pl

Koleżanki i Koledzy, W ostatnich latach obserwuję poważne zawirowania wokół geografii i dotyczy to równym stopniu nauki i edukacji. Reformy nauki i szkolnictwa spychają naszą dyscyplinę na peryferia. Nauczyciele nie nadążają za zmianami w systemie nauczania, a w dodatku ogranicza się im liczbę zajęć l ekcyjnych z geografii. Jedno się nie zmienia istotnie – płace, które s ytuują nauczycieli w grupie najniżej zarabiających. W zakresie finansowania nauki, pomimo obietnic poprawy ze strony rządzących, wydziały i instytuty geograficzne otrzymują coraz mniej środków. Sytuacja taka zmusza do poszukiwania nowych źródeł finansowania. Często pogoń za pieniądzem ogranicza możliwości prowadzenia badań podstawowych oraz rozwój teorii i metodologii geografii. Jednakże poz ytywnym efektem jest to, że wzrasta znacz enie geografii, jako nauki utylitarnej. Powyższe problemy dotykają również Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ale z zadowoleniem muszę przyznać, że nie mają one większego wpływu na bieżącą działalność Towarzystwa. Od lat jesteśmy liderem w zakr esie liczby organizowanych konfer encji oraz wydawanych publikacji i to się nie zmi enia. PTG należy też do wiodących towarzystw naukowych w Polsce. Ubiegły rok przyniósł dwa ważne moim zdaniem wydarzenia: PTG otrzymało decyzję o organizacji trzech kolejnych Olimpiad Geograficznych oraz weszło do konsorcjum, które przygotowuje Konferencję Regionalną Międzynarodowej Unii Geograficznej w 2014 roku w Krakowie. Ponadto podjęto działania usprawniające wydawanie Czasopisma Geograficznego; mam nadzieję, że w końcu 2011 roku ukaże się bieżący zeszyt Czasopisma. Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz sympatykom Polskiego Towarzystwa Geograficznego aktywności i zadowolenia w pracy i życiu codziennym. Prof. zw. dr hab. Jerzy Bański Przewodniczący ZG PTG Spi s t r e ś c i

WŁADZE PTG — 2 TYTUŁY I WYR ÓŻNIEN IA PRZYZN ANE PRZEZ PTG W 2010 R. — 2 N AGR ODZEN I I W YR ÓŻN IEN I W KON KUR SAC H PR AC MAGISTER SKICH — 3 WYNIKI XXXVI. OLIMPIAD Y GEOGRAFICZN EJ I XIX. N AUTOLOGICZNEJ W R OKU SZKOLNYM 2009/20010 — 3-4 KONFER ENCJE ZORGAN IZOWAN E W 2010 R. — 4-6 PUBLIKACJE W YDANE W 2010 R. — 6-7 KONFER ENCJE PLANOWAN E W 2011 R. — 8 PUBLIKACJE PLANOWAN E W 2011 R. — 8 UCHWAŁY PODJĘTE W 2010 R. — 9-10 SYTUACJA FIN ANSOWA PTG — 10-11 DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW PTG W 2010 R. — 11-14 SPRAW Y BIEŻĄCE I KOMUN IKATY — 14 LICZBA CZŁONKÓW PTG WG ODDZIAŁÓW — 14 PTG – OR GANIZACJA POŻYTKU PUBLICZN EGO — 14

Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa, kwiecień 2011 r.

1

Ryszard Gładysz. 2 . Główna Komisja Rewizyjna Przew odniczący — Arkadiusz Stańczyk Zastępca Przew odnic zącego — Ryszard Wrzosek Sekretarz — Teresa Sadoń-Osowiecka. Iw ona Piotrowska Sąd Koleżeński Przew odniczący — Lidia Jochym Zastępca Przew odnic zącego — Stanisław Mis ztal Sekretarz – Hanna Politowska Członkowie — Andrzej Bonasewicz. Jankowski. Tomasz Komornicki. Andrzej T. Oceny Treści Geograficznych w Podręcznikach Szkolnych i Innych Środkach Dy dakty cznych — Przew odnic zący — Władysław Żakowski Przewodniczący Komisji Problemowych Edukacji Geograficznej — Elż bieta Szkurłat (honorowy Przew odniczący — Sław omir Pis korz. Marek Sobczyński Sekretarz — Tomasz Wites Zastępca Sekretarza — Marcin Mazur Skarbnik — Konrad Czapiewski Zastępca Skarbnika — Paulina Szmielińska-Pietraszek Członkowie ZG PTG — Anna Bilik . Maria Tkocz  Klub Teledetekcji Środow is ka — Jan R. Zbigniew Długosz. w Warszawie Prezydium Zarządu Głównego Prz ew odniczący — Jerzy Bańsk i Zastępcy Przew odnic zącego — Zbigniew Podgórski. Olędzki Krakow ski — Mariola Tracz Lubelski — Jan Rodzik Łódzki — Marek Barw iński Olimpijski – Teresa Madeyska Opolski — Maria Śmigiels ka Poznański — Maria Górska-Zabielska Radomski — Tomasz Gogacz Rzeszowski — Aleksandra Kozubal Słupski — Wioletta Szy mańska Szczeciński — Beata Meyer Stalow ow ols ki — Janusz Goc Toruński — Henryk Rochnowski Warszaw ski — Jerzy Makowski Wrocławski — Elż bieta Orłowska Komisje Komisja Odznaczeń i Wy różnień — Przewodnic zący — Eugeniusz Rydz Komisja Konkursu Prac Magis terskic h — Przew odnicząca — Elw ira Żmudzka Komisja ds. wybrane na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dn. Geografii Komunikacji — Jerzy Kitowski Geografii Osadnictw a i Ludności — Wiesław Maik Geografii Przemysłu — Zbigniew Zioło Geografii Tury zmu — Stanisław Liszewski Historii Geografii i Kartografii — Zbigniew J. Andrzej Muraw ski. Członkostwo Honorowe PTG: Józef Wojtanow ic z (O/Lubels ki) Medal PTG: Sław omir Pis korz (O/ Krakowski) Eugeniusz Ry dz (O/ Słupski) Złota Odznaka PTG: Katarzy na Janic zek (O/ Katow ic ki) Mariusz Rzętała (O/ Katow icki) Ew a Pałka (O/ Kielecki) Anita Bokw a (O/ Krakowski) Mariola Tracz (O/ Krakowski) Krzy sztof Kałamucki (O/ Lubels ki) Barbara Krok (O/ Rzeszowski) Małgorzata Szychta-Sulima (O/ Słupski) Danuta Mączak (O/ Warszawski) Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. 5 czerwca 2009 r. kwiecień 2011 r. Członkowie — Ewa Nowak.W Ł AD ZE P TG Władze Towarzystwa PTG w kadencji 2009-2012. Wójcik Hy drologiczna — Joanna Pociask-Karteczka Krajobrazu Kulturow ego — Urszula Myga-Piątek Obszarów Wiejskic h — Roman Rudnicki Przewodniczący Oddziałów PTG Akademicki — Dariusz Św iątek Białostocki — Mirosław Stepaniuk Częstochowski — Bożena Dobosik Gdański — Piotr Paw eł Woźniak Kartograficzny — Wiesław a Żyszkowska (wybrana ponow nie na kolejną kadencję) Katow icki — Adam Hibszer Kielecki — Cezary Jastrzębski Klub Polarny — Jerzy Pereyma TY TUŁY I W Y RÓ Ż NIENIA PRZY ZNA NE PRZ EZ PTG W 201 0 r.

Jacek Kozak) Nagrody rzeczow e ufundow ali: Zarząd Główny PTG. I LO w Krosnie. Andrzej Macioch) Wyróżnienia . I Nagroda – ex aequo Mgr Justyna Metrycka z Uniw ersy tetu Warszawskiego z Wy działu Geografii i Studiów Regionalnych (Katedra Geoinformaty ki i Teledetekcji). O L I M P I A DY GEO GR A F I C Z N E J O R A Z X IX . dr hab. V LO w Krakow ie. Kazimierz Krzemień) III Nagroda – ex aequo Mgr Kacper Jancewicz za pracę Atlas Ziemi Kłodzkiej dla turystyki rowerowej (Zakład Kartografii Insty tut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniw ersy tet Wrocławski. w Supraślu. O L I MP I A D Y N A UT O LO GI C Z N E J W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Zaw ody finałow e XXXVI Olimpiady Geograficznej i XIX Olimpiady Nautologicznej odby ły się w dniach 8-11 kw ietnia 2010 r. Mgr inż. opiekun – dr inż. W zaw odach finałowych XXXVI Olimpiady Geograficznej udział wzięło 118 zaw odników. Dorota Borow ic z) Mgr Jerzy Królikowski za pracę Ocena przydatności danych SRTM-3 do opracowań kartograficznych (Katedra Kartografii Wy dział Geografii i Studiów Regionalny ch Uniw ersy tet Warszawski. nauczyciel geografii: mgr Małgorzata Podyma II lokata: Wojciech KACZMARCZYK. opiekun – dr inż.o  I Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teledetekcji środowiska (Klub Teledetekcji Środowiska PTG) Na konkurs w pły nęło 7 prac. kwiecień 2011 r. za pracę Wpływ wybranych elementów środowis ka przyrodniczego na zróżnicowanie emisyjności promieniowania termalnego Doliny Gąsienicowej. opiekun – prof. Reader's Digest Przegląd Sp. Sąd Konkursowy nagrodził ZŁOTYM PIKSELEM dwie prace. opiekun – dr hab. I Nagroda – nie przyznano II Nagroda Mgr Ewa Lubera za pracę Charakterystyka porównawcza wybranych form skałk owych w Dolinie Chochołowskiej (Tatry Zachodnie) (Zakład Geomorfologii Insty tut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wy dział Biologii i Nauk o Ziemi Uniw ersy tet Jagielloński. z o. W Y N I K I XX X V I . Robert Kędzierawski z Wojskow ej Akademii Technicznej. 21 zaw odników zdoby ło ty tuł laureata Olimpiady Geograficznej. XXXIII LO w Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Lista laureatów Olimpiady Geograficznej (w kolejności w g zdoby ty ch punktów trzy pierwsze lokaty ): I lokata: Bartosz GIERLACH. za pracę Opracowanie symulacyjnego modelu mechanizmu przetwarzania sygnałów w radarowym systemie z syntetyczna aperturą (SAR). 3 . 97 zaw odników uzyskało ty tuł finalisty . nauczyciel geografii: mgr Paw eł Słow iak III lokata: Melc hior JAKUBOWSKI.Barbara Ścisłowicz za pracę Zastosow anie danych satelitarny ch MODIS do oceny współc zesnych zmian pokrycia terenu w Polsce (Insty tut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wy dział Biologii i Nauk o Ziemi Uniw ersy tet Jagielloński.NA G RO DZENI I W Y RÓ ŻNIENI W K O N K U R S A C H PR A C M A G IS T ER S K I C H XXVI Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu geografii przy ZG PTG Na Konkurs wpły nęły 22 prace.

14-17 czerwca 2010 r. 23-25 maja 2010 r.  58. Ogród Botaniczny UMCS. KO NFER ENC J E ZO RG A NIZO W A NE W 2010 r. Adama Mic kiewicza.. Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Insty tutu Geografii Pomorskiej Akademii Pedagogic znej. Lista laureatów Olimpiady Nautologicznej (w kolejności w g zdoby ty ch punktów trzy pierwsze lokaty ): I lokata: Jan KREFT. kwiecień 2011 r. Oddział Kielecki PTG. nauczyciel geografii: mgr Barbara Dąbrow ska W zaw odach finałowych XIX Olim piady Nautologicznej wzięło udział 97 zawodników. 15 maja 2010 r. Oddział Lubels ki PTG. Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy. Stow arzyszenie Geomorfologów Polskic h..mgr Małgorzata Podymna III lokata: Robert SZKLARZ.  V MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM EROZJI WĄWOZOWEJ: HUMAN IMPACT ON GULLY EROSION. której uczniowie zdoby li doty chczas 16 ty tułów laureata i finalisty Olim piady Geograficznej.. NUMERYCZNE MODELE TERENU W KARTOGRAFII. Oddział Kielecki PTG [dotacja MNiSW – 5 000 zł]. Zakład Hy drologii i Modelow ania Przestrzeni Geograficznej Insty tutu Geografii Uniw ersy tetu Humanisty cznoPrzy rodniczego Jana Kochanowskiego w Kielc ach. Oddział Kartograficzny PTG. Komis ja Obszarów Wiejskic h PTG [dotacja MNiSW – 4 000 zł]. Zieleniec (Duszniki Zdrój). 21-23 kw ietnia 2010 r. nauczyciel geografii: mgr Kosakowski Wiesław W 2010 r.. Sosnow iec.. Zakład Paleogeografii Czw artorzędu i Ochrony Przyrody Insty tutu Geografii Uniw ersy tetu Humanistyczno-Przy rodnic zego Jana Kochanow skiego w Kielcach. nauczyciel geografii: dr Rydzewski Tomasz II lokata: Bartosz GIERLACH. Insty tut Geografii Uniw ersy tetu Humanisty cznoPrzy rodnicznego Jana Kochanow skiego w Kielc ach. Nadleśnic tw o Staszów .  20 LAT PRZEMIAN SPOŁECZNOGOSPODARCZYCH KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ . Zakład Kartografii Insty tut Geografii i Rozw oju Regionalnego Uniw ersy tetu Wrocławskiego. 15-16 kw ietnia 2010 r.  SEMINARIUM NAUKOWE I WARSZTATY: NAUKA I PRAKTYKA W EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU. 18-19 maja 2010 r. Lublin. 10-11 czerwca 2010 r. Komisja Geografii Komunik acji PTG.PRÓBA BILANSU.  XVII SOSNOWIECKIE FORUM NAUCZYCIELI PRZYRODY I GEOGRAFII. Kazim ierz Dolny..  XXVI. Kielc e... Pols kie Tow arzystw o Botaniczne. XIII LO w Szczecinie.  AGROTURYSTYKA SZANSĄ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH. Sieraków. Insty tut Nauk o Ziemi UMCS. 28 maja 2010 r.Warszaw ie. nauczyciel geografii . Komisja Hy drologic zna PTG.  XXXIX ZJAZD POLSKICH OGRODÓW BOTANICZNYCH POLSKIE OGRODY BOTANICZNE W DOBIE GLOBALNYCH ZMIAN KLIMATU. SEMINARIUM GEOGRAFICZNOROLNICZE: POLSKA WIEŚ W UNII EUROPEJSKIEJ – BILANS DOKONAŃ. Oddział Lubelski PTG. 13 zaw odnik ów uzyskało ty tuł finalisty. 20-25 kwietnia 2010 r. TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ NAUK PRZYRODNICZYCH. Oddział Słupski PTG. 2325 czerwca 2010 r. I LO w Krośnie. 4 Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Insty tut Geografii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej. LTN. ( w e d ł ug p or z ąd k u c hr on ol og i cz n eg o ) KONFERENCJA NAUKOWA BADANIA INTERDYSCYPLINARNE PRZESZŁOŚĆ.. ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO : OBSZARY METROPOLITALNE WE WSPÓŁCZESNYM ŚRODOWISKU G0EOGRAFICZNYM. Słupsk-Ustka. .  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA WODA W BADANIACH GEOGRAFICZNYCH. 8-12 w rześnia 2010 r. Oddział Katow ic ki PTG. Urząd Marszałkowski Wojew ództw a Dolnośląskiego. Wy dział Ekonomii Uniw ersy tet Rzeszowski. na w niosek Komitetu Głów nego Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej Zarząd Głów ny ufundow ał nagrodę dla mgr Barbary Dąbrow skiej.  XIX SZKOŁA KARTOGRAFICZNA GŁÓWNE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ KARTOGRAFII 2010.. Zakład Gospodarki Żyw nościowej i Wsi Insty tutu Geografii SpołecznoEkonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniw ersy tetu im. III LO w Gdyni. Zakład Klimatologii  UMCS. Łódź. Kielce.. Oddział Słupski PTG. Golejów. 10 zaw odnik ów zdoby ło ty tuł laureata Olimpiady Nautologicznej. Słupsk.  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA: GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA POBRZEŻA I POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU. Komis ja Naukow a Paleolim nologii Polskiego Tow arzystw a Limnologicznego. Sekcja Św iętokrzyska Komitetu Zagospodarow ania Ziem Górskic h PAN. Stow arzyszenie Geomorfologów Polskich. 31 maja-1 czerwca 2010. IGiPZ PAN. Polańczyk.

18-19 września 2010 r. Herzena w Sankt Petersburgu. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Wy dział Nauk Geograficznych UŁ [dotacja MNiSW – 25 500 zł]. TELEGEOINFORMACJA ZINTEGROWANYM SYSTEMEM BADAŃ ŚRODOWISKA.. Minis terstw o Edukacji i Nauki Ukrainy..  XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA FOTOINTERPRETACJI I TELEDETEKCJI nt. Wy dział Nauk o Ziemi UŚ Zakład Geoekoturysty ki. Komis ja Teledetekcji Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarny ch przy Prezy dium Pols kiej Akademii Nauk. Insty tut Rozw oju Wsi i Rolnic tw a PAN.. Komitet Nauk Geograficzny ch PAN. LublinŁęczna. Komitet Nauk Geograficznych PAN. Warszaw a.  SEMINARIUM POLSKO-WĘGIERSKIE. ósma z cyklu STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEJ KARTOGRAFII: POLSKA KARTOGRAFIA W DOBIE PRZEMIAN METODYCZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH.Oddział Łódzki PTG. Uniw ersy tet Warszaw ski.  III KONFERENCJA NAUKOWA DYNAMIKA ZMIAN ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO POD WPŁYWEM ANTROPOPRESJI. Kraków. Głubczyce-Opaw a. Wernackiego.. Uniw ersy tet Adama Mic kiewicza w Poznaniu Zakład Geoekologii. Insty tut Geografii Uniw ersy tetu Humanis ty cznoPrzy rodniczego Jana Kochanowskiego w Kielc ach.  III WARSZTATY GEOGRAFICZNE "KRYM PÓŁWYSEP GEORÓŻNORODNOŚCI"... 4-5 października 2010 r. 18-19 w rześnia 2010 r. Zakład Hy drologii i Gospodarki Wodnej Wy działu 5 Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa.  XXXIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KARTOGRAFICZNA. Oddział Kartograficzny PTG. Ministerstw o Edukacji i Nauki Autonomicznej Republiki Krymu. Uniw ersy tet Pedagogiczny w Sankt Petersburgu [dotacja MNiSW – 5 000 zł] . Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Insty tutu Geografii Uniw ersy tetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie. kwiecień 2011 r. Zakład Ochrony Środowiska UMCS. Głów ny Urząd Geodezji i Kartografii. Oddział Krakowski PTG.  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ. Komisja Geografii Przemysłu PTG. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarow ania Kraju PAN. Smoleń. Oddział Łódzki PTG. Kraków. Ukraińskie Tow arzystw o Geograficzne. Kielce-Warszaw a. Komis ja Edukacji Geograficznej PTG. Zakład Dy dakty ki Geografii i Krajoznawstw a Insty tutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wy działu Geografii i Studiów Regionalny ch Uniw ersy tetu Warszawskiego. 21-22 październik a 2010 r. 21-23 października 20110 r. OBSZARY WIEJSKIE: WIELOFUNKCYJNOŚĆ. Oddział Katow ic ki PTG. Insty tut Geografii Uniw ersy tetu Humanisty czno-Przy rodnic zego Jana Kochanow skiego w Kielcach. Warszaw a.  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HYDROGRAFICZNA OKAZJI 50-LECIA ZAKŁADU HYDROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ UAM: WODA – ŚRODOWISKO – ZMIANY. Ministerstw o Edukacji i Nauki Autonomicznej Republiki Krymu. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG. Oddział Kielecki PTG.  II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU "PROCESY TRANSFORMACJI OBSZARÓW WIEJSKICH" NT. UMSC w Lublinie. Insty tut Geografii Uniw ersy tetu Pedagogicznego im KEN w Krakow ie. Narodow a Akademia Nauk Ukrainy . Tow arzystw o Przy jaciół Ziemi Łęczy ńskiej. Wy dział Nauk o Ziemi UŚ Zakład Geoekoturysty ki.. Taw rijs kyj Narodowy Uniw ersy tet im . Symferopol. Katedra Geografii Polity cznej i Studiów Regionalnych UŁ. MIGRACJE. Oddział Katow ic ki PTG. Poznań – Dymaczew o. UMSC w Lublinie. Fundacja "Edukacja dla Społeczeństw a" w Warszaw ie oraz Wy daw nic tw o "Now a Era" [dotacja MNiSW – 10 000 zł]. .I. 27-28 w rześnia 2010 r. 21-23 w rześnia 2010 r. Minis terstw o Edukacji i Nauki Ukrainy. Narodow a Akademia Nauk Ukrainy . Oddział Katow icki PTG. 16-18 września 2010 r. Sanok. Krymskie Centrum Naukowe NANU i MONU. Ukraina.. 17-24 w rześnia 2010 r.  VII OGÓLNOPOLSKA METODYCZNA KONFERENCJA NAUKOWA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W GLOBALIZACJI. Wernackiego. Ukraińskie Tow arzystw o Geograficzne. W.. 15-16 w rześnia 2010 r. Uniw ersy tet Adama Mickiew ic za w Poznaniu Zakład Geoekologii. 22-24 września 2010 r.  KONCEPCJA KRAJOBRAZU I JEJ ZASTOSOWANIE W TURYSTYCE" POLSKOUKRAIŃSKA NAUKOWA KONFERENCJA BILATERALNA. NOWE WIZJE ROZWOJU... Katedra Geologii i Geoekologii Państw ow ego Uniw ersy tetu Pedagogicznego im A. Katedra Geoinformaty ki i Teledetekcji Wy działu Geografii i Studiów Regionalnych UW. 29-30 w rześnia 2010 r. Oddział Kielecki PTG  XII INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM NIEMATERIALNE WARTOŚCI KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH. Cedzy na. Klub Teledetekcji Środow iska PTG. Oddział Lubelski PTG. Katedra Kartografii UW [dotacja MNiSW – 8 000 zł] . Insty tut Śląski w Opolu [dotacja MNiSW – 4 000 zł].. Taw rijs kyj Narodowy Uniw ersy tet im .  12TH INTERNATIONAL „ŁÓDŹ” CONFERENCE ON POLITICAL GEOGRAPHY: HISTORICAL REGIONS IN THE STRUCTURES OF THE EUROPEAN UNION. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarow ania PAN. W.

Rola podmiotów lokalny ch w rozw oju turysty ki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny. 160 s. ISBN 978-83-7467-094-4 [dotacja MNiSW – 4 000 zł. ISSN 0324-8321 [dotacja MNiSW – 34 800 zł. 2010. ISBN 978-83-62089-14-7 [dotacja MNiSW – 8 400 zł.. Wojew ódzki Fundusz Ochrony Środow is ka i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  XXVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: WPŁYW KRYZYSU NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ ZMIANY STRUKTUR PRZESTRZENNYCH PRZEMYSŁU I USŁUG. Sosnow iec.). Czapiewski K. nr 13. Zespół Badań Obszarów Wiejskich. Env ironmental and infrastructual netw orks.. EUROPA XXI – 21.. Łódź. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. Kołodziejczak A. 44. Studia Obszarów Wiejs kic h. Studia Obszarów Wiejskich PTG. nr 14. Komisja Hy drologiczna Pols kiego Towarzystw a Geograficznego. ISBN 978-83-61695-06-6. 217 s. z. Stan i antropogenic zne zmiany jakości wód w Pols ce. Teledetekcja Środowis ka. Warszaw a.). Infrastruktura techniczna a rozw ój pozarolniczej działalności gospodarczej w regionie Płocka. 1-4. t. Fundacja Wspierania Radiokomunik acji i Technik Multimedialnych. (red.. Ziułkiew ic z M. 2010. 140 s.. Polish Academy of Sciences Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organiz ation Centre for European Studies.). dawniej Fotointerpretacja w Geografii. ]. Krajobrazy kulturow e dolin rzecznych. Inne publikacje (w tym materiały konferencyjne finansowane w części przez MNiSW)    Andrejczuk W. 1-4. 226 s. Komisja Hy drologiczna PTG. ISSN 1896-1460. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Insty tutu Geografii Uniw ersy tetu Pedagogicznego im. 2010.. Sosnow iec. Obszary metropolitalne we współc zesnym środowis ku geografic znym: 58.]. 41. t. Potencjał i wy korzystanie. 2010. (red. Warszaw a.. Fundacja Uniw ersy tetu im. Przemiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni geograficznej.. ISSN 1429-7132 [dotacja MNiSW – 9 000 zł. Oddział Kartograficzny PTG... ISSN 0071-8076... (red.. 17. Kacprzak E. Szymańska W. Komisja Obszarów Wiejskich. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG. 2010. 187 s. Kraków . Warszawa. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. ISSN 0071-8076 [dotacja: KTŚ PTG.). Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarow ania im . Krajobraz a tury sty ka. Dofinansowane przez MNiSW (dotacje uzyskane przez ZG PTG):          Czasopis mo Geografic zne.). Polskie Towarzystw o Geograficzne . 2010.]. Oddział Łódzki PTG.23. Studia Obszarów Wiejskich PTG. Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddział w Krakowie [dotacja MNiSW – 5 000 zł].. PUBLI KA C JE W Y DA NE W 2010 R.].).. 25. Słupsk. Warszaw a. Bednarek-Szczepańska M. Rzeszów. Polski Przegląd Kartograficzny.]. ISBN 1426-5915 [dotacja MNiSW – 6 750 zł.Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. kwiecień 2011 r. Łódź. Komisja Obszarów Wiejskich PTG. 2010. Wy dział Nauk Geograficznych UŁ. Czapiewski K. t. ISSN 1429-7132 [dotacja MNiSW – 9 000 zł. t. Komusiński S. (red.). t. (red. 447 s. 2010. Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów w iejs kic h. ISBN 978-83-7525490-0 [dotacja MNiSW – 3 360 zł. 24.].6. Komornicki T. 113 [dotacja: Uniw ersy tet Warszawski.]. ISSN 1896-1460. PTG. z. Komis ja Geografii Komunikacji PTG. (ed. Komornicki T. 43. Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Barw iński M. EUROPA XXI – 20. PTG Klub Teledetekcji Środow iska. ISBN 978-83-61695-05-9 [dotacja MNiSW – 9 000 zł. Wrocław. s. ISBN 978-83-62089-12-3. A. Uniw ersy tet Rzeszowski. T. Akademia Pomorska w Słupsku. ]. Warszawa. 6-7 grudnia 2010 r. 359 s.. 290 s. Oddział Poznański PTG. dawniej Fotointerpretacja w Geografii. European Union ex ternal and internal borders –    interactions and netw orks.]. 187 s. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG. Szmielińska-Pietraszek P.. Komis ja Geografii Przemy słu PTG.]. Polish Geographical Society. Warszaw a. Polish Geographical Society .). ISSN 0045-9453 [dotacja MNiSW – 20 300 zł. Warszaw a. 2010. Mickiew ic za. Teledetekcja Środowis ka. ISSN 1642-4689. T. ISBN 978-83-62089-02-4 [dotacja MNiSW – 8 400 zł. Plit J.. t. Polish Academy of Sciences Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization Centre for European Studies. VIFP – EU HYPER-I-NET MRN-CT-2006-035927 – 8697 zł]. Komisja Obszarów Wiejskic h PTG. Warszaw a. Św iątek D. (ed.. (red.Wy dział Nauk Geograficzny ch Uniw ersy tetu Łódzkiego. Uniw ersy tet Warszawski – 4 695 zł]. 81. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG. t. 170 s. ISSN 1642-4689. PTG Klub Teledetekcji Środow iska. 6 . Zjazd Pols kiego Towarzystwa Geograficznego. KEN w Krakowie.

2010.. Book of abstracts. Liszewski S. (ed. Wy daw nic tw o Naukowe UP w Krakowie. (ed. t. Komisji Edukacji Narodow ej w Krakow ie.. Łódź – Opole. ISBN 978-83-62089-06-2. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. 256 s. ISSN 1642-4689..). Oddział Łódzki PTG. Zarząd Głów ny PTG. Lublin. (red. 7 .Oddział Kartograficzny. Komisja Geografii Przemysłu PTG.        Oddział Katow icki PTG. Zespół Badań Obszarów Wiejskich. Obszary metropolitalne we współc zesnym środowis ku geografic znym: 58. 210 s. Sobczy ński M. Human impact on upland ladscapes of the Lublin region. (red. Wpływ kryzysu na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz zmiany struktur przestrzennych przemysłu i usług. Warow na J. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarow ania im .). Ostrowski J.Ł. Landscape Parks Complex of the Silesian Voiv odeship.).21. 6.. Warszawa-Kraków. Adama Mickiew ic za w Poznaniu..).. 165 s. Rachw ał T.). 205 s. Kiniorska I. Wy dział Nauk Geograficznych UŁ. 224 s. ISBN 978-83-62139-13-2. ISSN 1642-4689. 2010. Zespół Badań Obszarów Wiejskich. ss. Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w wojew ództw ie mazowieckim. Komisja Historii i Dokumentacji Badań Polarnych Komitetu Badań Polarny ch PAN. Lublin. Insty tut Geografii. 2010. Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego. Stanisław a Leszczyckiego. Stanisław a Leszczyckiego. 128 pp. Prace i Studia Kartograficzne. Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Tow arzystw a Geograficznego. Zgłobicki W. Polska Akademia Nauk. Warszaw a. Materiały informacyjne  Wites T.22. 107 s. April 19th-24th. ISBN 978-8362089-13-0. nr 7.. (red.. 1. Studia Obszarów Wiejs kic h. 2010. Warszaw a-Kraków.. 10. 2010. 302. Komis ja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystw a Geograficznego. Zioło Z. Insty tut Geografii UP. 165 s. Insty tut Geografii UP.. no. Kielc e.. (red.. 2010. Polskie Tow arzystw o Geograficzne. Problematyka 26. Ł. Maciejewska B. (red. Polska Akademia Nauk. ISBN 978-83-61695-04-2. 234 pp. ISBN 978-83-61644-11-8. ISSN 1642-4689. Polskie Towarzystw o Geograficzne . (red. Insty tut Geografii Uniw ersy tetu HumanistycznoPrzy rodniczego w Kielcach. (red. ss. Studia i Prace z Geografii i Geologii. Klub Polarny PTG. 425 s. kwiecień 2011 r. Studia Obszarów Wiejskic h t. Uniw ersy tet Pedagogiczny im . „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej..Faculty of Earth Sciences. 2010. 2010. (red. Rudnicki R. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. Pałka E. Wy dawnictw o Naukow e UP w Krakow ie. ISSN 1234-1754. Komisja Obszarów Wiejskich. ISBN 978-83-62089-01-7. Polskie Towarzystw o Geograficzne Komitet Głów ny Olim piady Geograficznej i Olimpiady Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Pols kie Towarzystw o Geograficzne. ISBN 978-83-89720-59-7. Polis h Geographical Society – Katow ice Branch. Komis ja Obszarów Wiejskic h.). ISBN 978-83-62089-11-6.. Zioło Z. 2010. Manecki A.         Stanisław a Leszczyckiego. 94 s. Korycka-Skorupa J. Czapiewski K. 2010. 2010.. Warszaw a-Kraków. Rahmonov O..). 151 s. Silesian Institute in Opole. 123 s. 218 s. Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejs kic h. Kraków . Rykała A. Wilczy ńska-Mic halik W. Anthropogenic aspects of landscape transformations. Region and Regionalism. Zjazd Pols kiego Towarzystwa Geograficznego. Univ ersity of Silesia . Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych. Sosnowiec. 5th International Symposium on Gully Erosion Lublin (Poland). nr 16. Łódź. Biuletyn Polarny. 2010. (red.. v ol. Hall City Office in Sosnow iec. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Biuletyn Informacyjny nr 52. 2010. 2010. ISBN 978-83-6002635-9. ISBN 978-83-7126268-5. Sosnow iec-Będzin. 2010. 2010. Polska Akademia Nauk. Polskie Towarzystw o Geograficzne .. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Human impact on gully erosion.).). Kraków. nr 15. (red. 2010. Polish Geographical Society. Czapiewski K.. ISBN 978-8389720-54-2. Wpływ granicy państw owej na kierunki rozw oju społeczno-gospodarczego w schodniej części w ojewództw a lubels kiego. 12 s.).. Polska kartografia w dobie przemian metodycznych i technologic znych. ISBN 978-83-62089-07-9. Zioło Z. nr 15-16. t. Komisja Geografii Przemysłu PTG. Polskie Towarzystw o Geograficzne . 2010. 3.. (red. Uniw ersy tet im . 218 s. Antropogeniczna transformacja środowis ka przyrodniczego. Historical regions in the structures of European Union: General problems and policy of European Union tow ards historical regions.  XXXVII Olim piada Geografic zna. Poznań.272. Procesy przemian przemysłu i usług w wybrany ch krajach. Komisji Edukacji Narodow ej w Krakowie. Borow iec M. ISBN 978-83-61320-88-3. Sitek S. ISBN 978-83-7271-640-8. WnoZ UŚ.. Bogucki Wy daw nic tw o Naukowe. Univ ersity of Łódź.. 2010/2011.).).. Schmitt A. Insty tut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.). (eds. Rachw ał T.).. Insty tut Geografii Uniw ersy tet Pedagogiczny im .

Komisja Geografii Przemysłu PTG.  Plit J. Toruń.  Border Conflicts in the Contemporary World.  Polski Przegląd Kartografic zny. K. 82. 15 Prac Komis ji Krajobrazu Kulturow ego PTG. 3-4 października 2011 r.  VI Ogólnopolskie Sy mpozjum Geoinformacyjne pośw ięcone problematy ce modelowania i prezentacji różnych zagadnień przestrzennych. Wiejskie obszary pery fery jne – uw arunkow ania i czy nnik i akty w iz acji.  XXVII Seminarium Geograficzno-Rolnic ze i Obszarów Wiejskic h: Wiejskie obszary pery feryjne – uw arunkowania i czy nniki akty wizacji. „Rola przedsiębiorczości w edukacji” . 43. Komis ja Obszarów Wiejskich PTG. Bański (red. z. PTG. Komornicki. Mazur M. KO NFER ENC J E PLA NO W A NE W 2011 R . Ameliówka k. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG. Lublin. Czapiew ski (red).  T. Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Oddział Lubelski PTG. Komisja Edukacji Geograficznej PTG. 1-4. Klub Teledetekcji Środow is ka PTG. 28 Studiów Obszarów Wiejskic h PTG.  IX ogólnopolska konferencja naukow a na temat "mały ch miast" pt. PolanicaZdrój. 27. Komisja Geografii Turyzmu PTG..  Między narodowa Konferencja Naukow a Nauki przy rodnicze w systemach edukacy jnych krajów Europy w XXI w ieku. 24-25 października.  M.  XXVII Seminarium terenow e: Warsztaty badawcze z geografii tury zmu.Kielc . 22-24 września 2011 r.. systemy informacji geograficznej oraz kartografię.  Warsaw Regional Forum 2011 . Diagnosis and perspectiv es for agriculture of Vojv odina – t. Local and Regional Dev elopment challenges and policy issues – t. PUBLI KA C JE PLA NO W A NE W 2011 R. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG. 1-4.. Komisja Geografii Komunikacji PTG. Oddział Kielecki PTG. Kraków . Wrocław. Warszaw a. Oddział Kartograficzny PTG. t. 26. Warszawa.  Bański.). 22.  VIII Między narodowa Konferencja Naukow a nt. Komisja Obszarów Wiejskic h PTG. Komis ja Obszarów Wiejskich PTG.Functional regions – tow ards new paradigm of territorial and cohesion policy . Studiów Obszarów Wiejskic h PTG. Bednarek-Szczepańska M. Komisja Obszarów Wiejskich PTG. (red. kwiecień 2011 r. Oddział Toruński PTG.2011 r..  Funkcjonowanie pols kic h uzdrowisk w okresie przekształceń.. 19-20 maja 2011 r. Warszawa. 2-4 czerwca 2011 r. geochemicznych i straty graficznych. Warszaw a. 18. Oddział Akademic ki PTG. Kraków. Warszaw a. Kitowski (red). Oddział Słupski PTG. Myga-Piątek U. 14-15 październik a 2011 r. Nałęczów . 17-18 listopada 2011 r. Warszaw a. EUROPA XXIv ol. 15-16 w rześnia 2011 r. Oddział Łódzki PTG. 35 s. dedykow ane osobom wykorzystującym w swojej pracy teledetekcję i fotogrametrię. Niematerialne w artości krajobrazów kulturowych – t. Prace Komisji Geografii Komunikacji – t. Komis ja Geografii Przemysłu PTG.).  Bioklimatologia człowieka. 16-18 listopada 2011 r.  Aktualne wyzw ania akademic kiego kształcenia geografów a edukacja szkolna. t. Rzeszów.  J. Oddział Akademicki PTG. 8 .  XIV. Warszaw a. Czapiew ski K.  J. Warszaw a. Spała.). Seminarium Krajobrazow e: Materiały kartograficzne w badaniach ew olucji krajobrazu kulturow ego. Warszaw a.. ISSN 1508017X. Oddział Krakowski PTG. „Wpły w innow acy jności na rozw ój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych”. (wymieniono organizator ów tylko ze str ony PTG)  Rekonstrukcje środowisk depozycyjnych na podstaw ie badań sedymentologicznych. Łódź. 5-6 grudnia 2011 r.Nautologicznej. 16-17 czerwca 2011 r. Ustka. Oddział Akademicki PTG. Wesołowska (red. 19-22 października 2011 r. 16-17 listopada 2011 r. Studiów Obszarów Wiejskic h PTG.  XVII Między narodow a Konferencja Naukowa nt.: Przestrzeń publiczna jako element struktury mały ch miast. z. t. (wymieniono wydawców tylko ze str ony PTG)  Czasopis mo Geograficzne. Kraków.. 21-24 w rześnia 2011 r. Oddział Łódzki PTG.

wraz z Przewodniczącym PTG tworzą Prezydium ZG PTG. Uchwała nr 14 (2009-2012) W § 32 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. Sekretarza ZG PTG i jego Zastępcę oraz Skarbnika ZG PTG i jego Zastępcę.8 września 2010 r. Uchwała nr 6 (2009-2012) W § 15 przyjmuje się nowe brzmienie ppkt. 4. Uchwała nr 1 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 6: Członkowie Towarzystwa posiadają legitymację na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów. o czym zawiadamia członków Zarządu Głównego co najmniej 30 dni przed planowanym terminem zebrania.. 9 . 1 przyjmuje się nowe brzmienie ppkt. 1. przyjęta przez Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji. 3. współdziałanie z organami państwowymi. Członkiem zwyczajnym może również być obywatel obcego państwa przyjęty przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji. Uchwała nr 15 (2009-2012) Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. 2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa. Uchwała nr 13 (2009-2012) W § 31 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. kwiecień 2011 r. 3. Zarząd Główny składa się z Przewodniczącego PTG – wybieranego w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Delegatów oraz 10 członków wybieranych również przez Walne Zgromadzenie Delegatów w odrębnym głosowaniu tajnym oraz przewodniczących oddziałów. Uchwała nr 2 (2009-2012) Dodaje się do § 9 nowy ppkt. Zebrania Zarządu Głównego zwołuje Przewodniczący PTG lub jego zastępca przynajmniej dwa razy w roku. Uchwała nr 11 (2009-2012) W § 29 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. Uchwała nr 10 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 25: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się raz w roku. Uchwała nr 9 (2009-2012) W § 23 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. samorządowymi oraz organizacjami społecznymi i osobami prywatnymi. podpisanej przez dwóch członków wprowadzających. nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku. 2.UC HW A ŁY PO DJĘTE W 2010 R. 1. Uchwała nr 4 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 11: Towarzystwo ma prawo nadawania odznak. o brzmieniu: Podejmowanie badań przestrzennych w skali lokalnej i regionalnej. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PTG z dn. członek taki ma prawo członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Uchwała nr 7 (2009-2012) W § 17 w pkt.. oraz przyjmuje się nowe brzmienie pkt. a także zatwierdzania regulaminów jego działalności. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata. oraz ppkt. Uchwała nr 3 (2009-2012) W § 10 przyjmuje się nowe brzmienie ppkt. medali oraz członkostwa honorowego. 2. Zarząd Główny wybiera ze swego grona 3 Zastępców Przewodniczącego PTG. 3. 1 przyjmuje się nowe brzmienie ppkt. 4: posiadania legitymacji Towarzystwa. Uchwała nr 12 (2009-2012) W § 30 w pkt. Uchwała nr 8 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 20: Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Towarzystwa. Posiedzenia Prezydium ZG PTG odbywają się w miarę potrzeby. Uchwała nr 5 (2009-2012) W § 14 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. 7. ustalanie zasad powoływania członków do Głównego Komitetu Olimpiady Geograficznej oraz zatwierdzanie składu osobowego tego Komitetu. uchwały Zarządu Oddziału w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo pospolite. 1. a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

32 933 zł. Uchwała nr 18 (2009-2012) W § 41 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. na wydawnic tw a 116 650 zł (89 810 zł. Corocznie dotację z Minis terstw a Edukacji Narodowej otrzymuje Oddział Olim pijs ki PTG. kwiecień 2011 r. Na tę sumę złożyły się wpłaty 59 osób.65 050 zł). Uchwała nr 16 (2009-2012) W § 35 przyjmuje się nowe brzmienie pkt.37 800 zł. 2. 2 o brzmieniu: Walne Zebranie Członków Oddziału odbywa się raz w roku. W roku 2010 po raz kolejny odnotowano przychody ty tułem 1% podatk u dla PTG jako organiz acji pożytku publicznego.10 zł do 653.90 zł. które w roku 2010 wyniosły 27 316 zł (w ubiegły ch latach były to kwoty 27 836 zł. Pozostałe przychody uzyskane na ten cel to kwota 12 200 zł.50 zł. Sąd Koleżeński wybierany jest w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Delegatów.70 zł. 36 750 zł). zmienia się w pkt. inne – 53. z czego dla Zarządu Głównego przekazano 9 413. Uchwała nr 19 (2009-2012) W § 43 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. który wypromował kilkunastu laureatów Olimpiady 10 Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. W ubiegły m roku Olimpiadę dofinansowano kwotą 396 238 zł. . opłaty pocztowe – 252. Dochody uzyskane przez sprzedaż wydawnic tw przez ZG PTG w 2010 roku wyniosły 4 575. jego zastępcę i sekretarza. Minis terstw o Nauki i Szkolnictw a Wyższego łącznie dofinansowało wydanie 10 publik acji i 8 konferencji. upoważnieni przez Zarząd Główny do podpisywania pism w sprawach finansowych.48 zł (z czego sfinansowano nagrody rzeczowe – 2 000. które w ciągu miesiąca od daty wyboru. Kolejnym źródłem dochodów są opłaty składek członkowskic h Oddziałów. jego zastępcę i sekretarza.W § 33 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego.50 zł . Sekcje problemowe są w oddziałach powoływane na okres 4 lat. oraz Dotychczasowy pkt. W roku 2010 PTG otrzymało 183 150 zł (w 2009 . Na taki wynik złożyło się kilk a czynnik ów.64 440 zł. Wśród źródeł finansowania Zarządu Głównego PTG zawsze do najw ażniejszych należy dotacja Minis terstw a Nauki i Szkolnic tw a Wyższego. 76 575 zł.141 015 zł). Główna Komisja Rewizyjna wybierana jest w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 2007 . 2.50 zł ty tułem wsparcia na wydanie Czasopis ma Geografic znego (3 982. 36 623 zł).00 zł. który organiz uje Olim piadę Geograficzną. S Y TU A C J A F I N AN S O W A P TG W roku 2010 koszty Zarządu Głównego i Oddziałów zamknęły się kwotą 973 775 zł 30 gr. 1. 3. 8 838 zł. 1. Uchwała nr 20 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 48: Zobowiązania majątkowe Towarzystwa podejmują łącznie Przewodniczący i Skarbnik Zarządu Głównego PTG lub w razie ich nieobecności dwaj członkowie Prezydium Zarządu Głównego. miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed zwołaniem Zebrania. Dotacja na konferencje wyniosła 66 500 zł (2009 . 9 402 zł) oraz 3 952. Wynik finansowy za rok 2010 jest zatem dodatni i wynosi 128 693 zł 71 gr. Uchwała nr 17 (2009-2012) Dodaje się do § 39 pkt. 7 035 zł). w składzie siedmiu osób. Kwota dofinansowania Olim piady stanowi 39% ogólnej kwoty dochodów Towarzystw a.22 zł. spośród siebie wybierają przewodniczącego. Przychody te uzyskane są głównie ze sprzedaży zeszytów Czasopisma Geografic znego zeszyt 4/2008 oraz 1-3/2009 oraz Studiów Obszarów Wiejskic h. rachunków i czeków.6 322 zł 08 gr).52 zł (4 379.127 610 zł. które w ciągu miesiąca od daty wyboru. Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego wybieranego w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków Oddziału na okres 4 lat oraz 4-6 członków wybieranych również w odrębnym tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków Oddziału na okres 4 lat. O terminie. Koszty przygotowania Olimpiady zamknęły się kwotą 434 237 zł 35 gr.30 zł. spośród siebie wybierają przewodniczącego. W 2010 roku wysokość dotacji wyniosła 427 346 zł. Łącznie na konto Zarządu Głównego wpły nęło 4 762 zł 90 gr (w 2009 – 5 720 zł 47 gr. wysokość wpłat wahała się od 5. oraz dodaje się pkt.50 zł (9 157. 9 830 zł.96 zł) (b) nagroda rzeczowa dla nauczyciela. zaś dochody – 1 102 469 zł 01 gr. które zostały opisane poniż ej. 4 340 zł). delegacje na posiedzenie Sądu Konkursowego – 474. w 2008. Sekretarza i Skarbnika. Konkursu Prac Magis terskic h z zakresu geografii – 2 780. w składzie pięciu osób. w 2008 . 1. 3. Środki z ty tułu 1% podatku zostały wydatkowane w następujący sposób: (a) organizacja 26. oraz dodaje się pkt. 1. 2008 .

a także jak wspomniano wcześniej przelew drugiej części dotacji Minis terstw a Rozwoju Regionalnego (koszty poniesione w roku 2009). Koszty Zarządu Głównego w stosunku do lat ubiegły ch były znacząco niższe (część kosztów z projektu w MRR była już rozliczona w roku 2009). W roku 2010 stw ierdzono ogólne zwiększenie stanu oszczędności w Oddziałach.32 4 762. która wyniosła 296 422.90 33 000.89 96 922. a także wpłaty z ty tułu organizacji Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej 2014. Klubie Teledetekcji Środowis ka (ponad 20 tys.09 6 310.95 436 zł 136 513 zł .01 2 409. a także w pły wami z ty tułu organizacji Konferencji Regionalnej MUG 2014.00 1 128.50 3 952.).  7 odczy tów oddziałowych.00 4 575. Słupskim – powyżej 10 ty s.85 zł (w 2009 roku – 168 657 zł 37 gr).Geografic znej i Nautologicznej Pani Barbary Dąbrowskiej w kwocie 1 498. Częstochowski  Współorganiz acja IX edycji sesji popularnonaukowej: „Cudze chwalicie. Jest to przede wszystk im wynik iem rozliczenia drugiej transzy dotacji z roku ubiegłego z Minis terstw a Rozwoju Regionalnego. podlaskiego. wyższe wpływy z tego ty tułu). Gdański  Przygotowanie referatów popularnonaukowych w ramach VIII Bałty ckiego Festiw alu Nauki.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej. zł.74 1 626. Zysk w wysokości 36 265 zł 92 gr odnotowano w Oddziałach Towarzystw a. wyjątek stanowią tylko inne przychody.  7 odczy tów oddziałowych. 69 378 zł 50 gr). kwota przychodów wyniosła 97 263 zł 98 gr (107 452 zł 88 gr.50 2 780.62 047 zł 63 gr). sąd.88 542 zł 23 gr.  Współorganiz acja międzynarodowych warsztatów NORPOLAR.  Współuczestnictw o w organizacji I Międzyszkolnego Konkursu Turysty cznego dla młodzieży gimnazjalnej woj. Koszty Zarządu Głównego zamknęły się kwotą 38 597 zł 26 gr (2009 .84 9 413. 2008 . Wysokość przychodów w odniesieniu do roku 2009 pozostaje na porównywalnym poziomie. Najw iększe oszczędności są zgromadzone w Oddziałach: Kartograficznym i Lubelskim – ponad 50 ty s. Na koncie Zarządu Głównego wystąpił zysk w wysokości 92 427 zł 79 gr.02 31 201. 11 . Wpływ na to miały następujące czynnik i: rozlic zenie zaległy ch należności dla Polskiego Przeglądu Kartograficznego. inne RAZEM 14 002.14 720 zł . (2) Muzeum Kopalnic tw a Rud Żelaza w Częstochowie. z czego fundusz statutowy wyniósł 326 636 zł 58 gr. zł.88 D ZI AŁ A LN O Ś Ć O D D ZI AŁ Ó W P TG W R O K U 2 0 1 0 ( z w y ł ą c z e n i em i n f o r m a c j i o k o n f e r en c j ac h i w y d a wn ic t w a c h ) o p r ac o w a n o n a p o d s t a w i e n ad e s ł a n y c h s p r aw o zd a ń Białostocki  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.52 25 414. które w roku bieżącym były dwukrotnie wyższe (większa liczba konferencji. Łączna kwota środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.48 1 498. Ogólnie wynik finansowy biura ZG zamknął się zyskiem w wysokości 58 666 zł 77 gr.12 2 661. Koszty i przychody Biura Zarządu Głównego z pominięciem środków obrotowych: Przychody Składki członkowskie (25%) Wsparcie dla Czasopisma Geografic znego Ryczałt od dotacji na konferencje (20%) Sprzedaż wydawnic tw II rata dotacji MRR 1% podatku dla OPP Konferencja MUG 2014 Odsetk i bankowe Inne – w ty m obsługa prac zleconych RAZEM Koszty Wy nagrodzenia i pochodne Konkurs Prac Magis terskic h Nagroda dla nauczyciela Konferencja MUG 2014 Delegacje Komputer Telefon. biurowe. głównie jest to spowodowane przeniesieniem na rok następny części wydatk ów wydania materiałów pokonferencyjnych. Krakowskim .62 1 540. a swoje znacie?”. Wyniki finansowe PTG w ostatnich latach ROK KOSZTY DOCHODY ZYSK 2010 2009 2008 2007 2006 973 775 zł 897 329 zł 1 136 910 zł 956 024 zł 870 313 zł 1 102 469 zł 882 609 zł 1 041 474 zł 1 092 537 zł 798 765 zł 128 694 zł . bank.71 548 zł Stan aktywów i stan pasywów zamknął się kwotą 327 378 zł 58 gr. Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa.12 zł).50 13 300.  Wy cieczka: (1) Częstochowa-Nagłowic e-Huta Szklana-Święty Krzyż-Nowa Słupia-Święta Katarzyna-JędrzejówCzęstochowa. kwiecień 2011 r. znaczki.

 Współorganiz acja szkolnego konkursu plasty cznego „Ratujmy bałty ckie morśw iny” (Koło w Bytomiu).Nachod (Czechy ) – Adrszpaskie Skalne Miasto (Czechy) – Czermna – Dusznik i Zdrój – Zieleniec. (4) Słowacja.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej. spotkania dyskusyjne.  Objęcie patronatem imprezy „Z Jury w góry” organiz owanej w Zaw ierciu.  Wy cieczki: (1) Rudnik i. odczyty . (9) Wy cieczka na jarmark świąteczny do Wiednia. 17-18 maja 2010 r.  Organiz acja tematy cznego wykładu dla nauczycieli gim nazjum w czasie zawodów wojewódzkic h konkursu geografic znego.Kartograficzny  Wy cieczka: Zieleniec . Explorers Festiv al. w których uczestniczy ło 2713 osób). (10) Wycieczka do Wiednia „Na szlaku kultur europejs kich…”. Chorwacja.  Organiz acja III edycji miejs kiego konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Mieszkam w Sosnowcu”.  Organiz acja VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu PTG dla uczniów gim nazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Mieszkam w województw ie śląskim”. Krakowski  Organiz acja konkursu geograficznego dla uczniów gim nazjum woj. By tomiu. Katowicki  W oddziale działa 6 kół terenowych (w Lublińcu.Współorganiz acja Konkursu Wiedzy Geograficznej o Pols ce „Znaszli swój kraj”.  21 odczy tów oddziałowych.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej na WNoZ UŚ w Sosnowcu. Runge).  Współorganiz acja X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Ziemi Śląskiej „Moja Ty Ziemio Rodzima” (Koło w Rybnik u).  Organiz acja szkolnego konkursu „Św iąteczna krzątanina” (Koło w Zawierciu). Tybet 2010. małopolskiego Poznajemy Świat i Polskę. Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. (8) Wycieczka „Zielone i czarne barwy Śląska”. 7) Poznajemy Zawiercie – w nieznane.. kwiecień 2011 r. Rybnik u i w Zawierciu). prof. Łódzki  Terenowe warsztaty Geoekologic zne Chiny.  Współorganiz acja Wojewódzkiego Konkursu dla Nauczycieli (Koło w Rybnik u). Tychach. 6.Odczy ty dla uczniów i nauczycieli.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.  Robocze spotkanie kierowników uczelnianych jednostek geograficznych Geografia – zastosowania w prakty ce.  IX Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Złota Rybka” dla uczniów szkół podstawowych (Koło w Zawierciu). 12 .  Współorganiz acja II Ogólnopolskiego Konkursu prac magis terskic h z zakresu kartografii oraz geoinformacji. warsztaty dydakty czne dla nauczycieli. (5. Cieszyn (org. kamieniołom Wis ła Obłaziec. Goleszowie.  Współorganiz acja III Miejskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów szkół ponadgim nazjalnych (Koło w By tomiu). prelekcje. Kielecki  „Wyprawa na tetrapody: Kielc e-Zachełm ie-Kielc e.  Współorganiz acja X Konkursu Krajoznawczego o Regionie Świętokrzyskim „Moja Mała Ojc zyzna” dla uczniów szkół gimnazjalnych woj. (3) Zajęcia terenowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Istebnej. J. B. Izba Oświęcimska w Goleszowie.Kudowa Zdrój .  Wy stawa fotograficzna: Na dachu Św iata – Tybet 2010”  Wy kład w ramach IV Wielk iej Lekcji Geografii podczas 12.  Współorganiz acja II Miejskiej Olimpiady Geograficznej dla uczniów gim nazjów (Koło w By tomiu).  Działalność Sekcji Dydakty cznej PTG: .  IX Ogólnopolskie warsztaty z geografii społeczno-ekonomicznej. (2) Włochy. Bośnia i Hercegowina.  Współorganiz acja XVIII Dni Ziemi w Sosnowcu. .  23 odczy ty oddziałowe (1254 osoby).  Współorganiz acja IX Międzynarodowego Konkursu Kartograficznego im. Petchenik pod hasłem: Żyjąc w zglobalizowanym świecie dla dzieci klas V i VI szkół podstawowych.  Organiz acja międzyszkolnego konkursu geograficzno-matematy cznego GEOMAT dla gim nazjalis tów w Katow ic ach. Lubelski  (1) Wy cieczka-seminarium terenowe Walory przy rodnicze i kulturowe północnej części Kotliny Sandomierskiej. Lublin.  37 spotkań oddziałowych (zebrania. (2) Goleszów-Karls tein-Karlove Vary-Goleszów. świętokrzyskiego.

w trakcie których organizowane są konkursy geograficzno-tematy czne dla młodzieży.Machów.  4 spotkania tzw. (3) dla olimpijc zyków – Skutki powodzi w regionie Sandomierza. kwiecień 2011 r.  Przygotowanie nowej oferty na prowadzenie Olim piady Geograficznej w latach 2010-2013 zgodnie z wymogami konkursu ogłoszonego przez MEN wraz z nowym regulaminem i składem osobowym Komitetu Głównego.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej. (2) a.  1 odczy t oddziałowy. (2) Formy geomorfologiczne Norwegii.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej. Alp i Filipin.  6 odczy tów oddziałowych (199 osób). Klub Teledetekcji Środowiska  Zorganiz owanie i przeprowadzenie I Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu teledetekcji środowiska.Goa.  Udział w przygotowaniu wyjazdu drużyny polskiej na VIII Międzynarodową Olim piadę Geografic znej w Tajpej.Olimpijski  Organiz acja XXXVI.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej. 13 . Olim piady Geograficznej i XIX Olim piady Nautologicznej.  21 odczy tów oddziałowych (1469 osób).  Wy cieczki do Maroka i kopalni w Kłodawie. (2) rezerwat U źródeł Jasiołki w Jaślis kim Parku Krajobrazowym. Stalowowolski  VIII Warsztaty geografic zne dla olim pijc zyków.  Warsztaty terenowe (1) Rekulty wacja terenów pogórnic zych.  2 odczy ty oddziałowe.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.  Spotkania klubowe w siedzibie Radomskiego Okręgu LOP. Szkoleniowe marsze na orientacje .  2 wycieczki terenowe. Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. (3) Kraje alpejskie – Szwajc aria i Austria. Słupski  Wy stawy fotografic zne: (1) Minerały w procesach geologicznych i geomorfologic znych.  1 odczy t oddziałowy.  Przeprowadzenie według nowych zasad I etapu XXXVII Olim piady Geografic znej. Opolski  Współoganiz acja wycieczki zamki i Pałace Opolszczczyzny – Rogów Opolski – Moszna – Kamień Śląski.  Współpraca z Komitetem Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN w organiz owaniu seminariów naukowych z zakresu teledetekcji. Poznański  7 odczy tów oddziałowych. Rzeszowski  Wy cieczki: (1) Indie .Puszcza Kozienicka. b. geneza wąwozów lessowych w regionie Kazimierza Dolnego. Toruński  2 koła terenowe we Włocławku i Grudziądzu.  Patronat nad Konkursem organiz owanym przez Komis ję Edukacji Geografic znej PTG dla uczniów szkół ponadgim nazjalnych woj. Szczeciński  Współorganiz acja IV Wojew ódzkiego Konkursu Wiedzy Geografic znej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  1 odczy t oddziałowy.  Wy stawa posterowa. podkarpackiego i małopolskiego w Krośnie (konty nuacja). Radomski  Wy stawa prac finałowych XXIV Konkursu „Mój LAS” w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państw owych.  7 spotkań „Klubu Obieżyświata”. Jeziórko .  Wstępne przygotowania do organizacji Olimpiady Między narodowej w 2014 roku. „Wieczorów w PTG”.

.... .............wroc.........edu................... Prosimy o włączenie się razem z nami w promocję wiedzy............ 1 2 ................ ) Oddziały Liczba członków Akademicki...  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej............................. Wpłaty należy dokonywać na konto Klubu: 23 1020 1156 0000 7302 0059 7948   Prosimy o nadsyłanie poprzez Oddziały zamówień na prenumeratę na rok 2011: Przelewy bankowe lub pocztowe prosimy kierować na numer rachunku bankowego biura Zarządu Głównego PTG w Alior Banku SA 48 2490 0005 0000 4520 1047 9132 LIC ZB A CZ ŁO NK ÓW W G OD DZ IA ŁÓW PT G (n a d zi eń 3 1... 194 Lubels ki.....62 Kartograficzny ..................... kwiecień 2011 r............................pl    W 2009 roku ukazał się suplement do Czasopisma Geograficznego zawierający noty biograficzne członków Towarzystwa............ cena jednego tomu wraz z wysyłk ą wynosi 65 zł..22 Stalow owolski..pl/Teledetekcja_Srodowiska_pl............................. 50-137 Wrocław lub czasopismo@geogr.... 136 Łódzki...... Konrad Ł............... ul....... cena prenumeraty z wysyłką wynosi 68 zł................................................... 3.......... C z a p i e w s k i ................24 Opols ki........uw..... _____________________________________________________________________________ B iuletyn opracowali: Tomasz W i t es .......... tel........ ................... ............... ....................................................33 Gdański......  14 odczy tów oddziałowych (778 osób). Krakowskie Przedmieście 30........... ul....58 Katow icki.15 Rzeszowski... Grochowska 258/260...............30 Częstochowski. 04-398 Warszawa.... Przekazując 1% na rzecz PTG wspieramy najlepszych studentów i nauczycieli geografii.......... Z góry dziękujemy................................... W swojej deklaracji PIT wystarczy wpisać tylko numer KRS „0000110860” ....... Teledetekcja Środowis ka........ S P RAW Y BI EŻ Ą C E i K O M U NI K AT Y Prosimy o nadsyłanie artykułów do „Czasopisma Geograficznego” na adres Redakcji Pl...44 Krakowski...................................html Czasopis ma Geograficznego..... Polski Przegląd Kartograficzny (kwartalnik ).... Wrocławski  Objęcie honorowym patronatem Festiw alu Nauki Pols kiej w Bystrzycy Kłodzkiej i we Wrocławiu........ 4 po 14 zł).. Bardzo prosimy o wsparcie Towarzystwa 1% swojego podatku należnego oraz o rozpowszechnienie tej informacji wśród innych członków i sympatyków Towarzystwa..........19 Radomski.......39 Słupski...............................1473 *stan z lat poprzednich P T G – O R G A N I Z A C J A P O Ż YT K U P U B L I C Z N E GO Od 2006 roku Polskie Towarzystwo Geograficzne posiada status Organizacji Pożytku Publicznego................ 00-927 Warszawa http://telegeo.. cena rocznej prenumeraty dla członków PTG (ze zniż ką) wynosi 49 zł (zeszy t łączony 1-2 kosztuje 21 zł......47 RAZEM .................. Zapraszamy do zakupu.. ........... Uniw ersytecki 1.. 225 Warszawski.....17 Poznański......... 00-927 Warszawa.......... 14 . cena 20 zł   Artykuły do „Teledetekcji Środowiska” prosimy nadsyłać na adres Redakcji Krakowskie Przedmieście 30..... 138 Kielecki........uni.. ............................................ 104 Wrocławski.. Sprzedaż bieżącą i wysyłk ową prowadzi Centrum Kartografii.........................55 Olimpijski ... .........................30 Białostocki....................  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej...................................................................................................35 Szczeciński....................... 98* Klub Teledetekcji Środowis ka........... Beata M a c i e j e w s k a Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa.. ..................wgsr.......Warszawski  Wy cieczki do Arboretum w Rogow ie i do Żyrardowa........... Zamówienia należy kierować na adres Klubu Teledetekcji Środowiska PTG..............................32 Klub Polarny ...........  14 odczy tów oddziałowych... 2 0 1 0 r.. ..16 Toruński......... /fax 022 813 81 00.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful