P O L S KI E T O W A R ZY S T W O G EO G R A F I C ZN E

Biuletyn Info rmac yj n y nr 53
Z arz ąd G łó wny PT G
  

K w ie c ie ń 2 0 1 1

ul. Krak ow skie Prz edm ieśc ie 30, 00 -927 Warsz aw a, tel./ fax (22)8261794, e-mail: ptg@uw . edu. pl Konto: Alior Bank 48 2490 0005 0000 4520 1047 9132

http://www.ptg.pan.pl

Koleżanki i Koledzy, W ostatnich latach obserwuję poważne zawirowania wokół geografii i dotyczy to równym stopniu nauki i edukacji. Reformy nauki i szkolnictwa spychają naszą dyscyplinę na peryferia. Nauczyciele nie nadążają za zmianami w systemie nauczania, a w dodatku ogranicza się im liczbę zajęć l ekcyjnych z geografii. Jedno się nie zmienia istotnie – płace, które s ytuują nauczycieli w grupie najniżej zarabiających. W zakresie finansowania nauki, pomimo obietnic poprawy ze strony rządzących, wydziały i instytuty geograficzne otrzymują coraz mniej środków. Sytuacja taka zmusza do poszukiwania nowych źródeł finansowania. Często pogoń za pieniądzem ogranicza możliwości prowadzenia badań podstawowych oraz rozwój teorii i metodologii geografii. Jednakże poz ytywnym efektem jest to, że wzrasta znacz enie geografii, jako nauki utylitarnej. Powyższe problemy dotykają również Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ale z zadowoleniem muszę przyznać, że nie mają one większego wpływu na bieżącą działalność Towarzystwa. Od lat jesteśmy liderem w zakr esie liczby organizowanych konfer encji oraz wydawanych publikacji i to się nie zmi enia. PTG należy też do wiodących towarzystw naukowych w Polsce. Ubiegły rok przyniósł dwa ważne moim zdaniem wydarzenia: PTG otrzymało decyzję o organizacji trzech kolejnych Olimpiad Geograficznych oraz weszło do konsorcjum, które przygotowuje Konferencję Regionalną Międzynarodowej Unii Geograficznej w 2014 roku w Krakowie. Ponadto podjęto działania usprawniające wydawanie Czasopisma Geograficznego; mam nadzieję, że w końcu 2011 roku ukaże się bieżący zeszyt Czasopisma. Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz sympatykom Polskiego Towarzystwa Geograficznego aktywności i zadowolenia w pracy i życiu codziennym. Prof. zw. dr hab. Jerzy Bański Przewodniczący ZG PTG Spi s t r e ś c i

WŁADZE PTG — 2 TYTUŁY I WYR ÓŻNIEN IA PRZYZN ANE PRZEZ PTG W 2010 R. — 2 N AGR ODZEN I I W YR ÓŻN IEN I W KON KUR SAC H PR AC MAGISTER SKICH — 3 WYNIKI XXXVI. OLIMPIAD Y GEOGRAFICZN EJ I XIX. N AUTOLOGICZNEJ W R OKU SZKOLNYM 2009/20010 — 3-4 KONFER ENCJE ZORGAN IZOWAN E W 2010 R. — 4-6 PUBLIKACJE W YDANE W 2010 R. — 6-7 KONFER ENCJE PLANOWAN E W 2011 R. — 8 PUBLIKACJE PLANOWAN E W 2011 R. — 8 UCHWAŁY PODJĘTE W 2010 R. — 9-10 SYTUACJA FIN ANSOWA PTG — 10-11 DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW PTG W 2010 R. — 11-14 SPRAW Y BIEŻĄCE I KOMUN IKATY — 14 LICZBA CZŁONKÓW PTG WG ODDZIAŁÓW — 14 PTG – OR GANIZACJA POŻYTKU PUBLICZN EGO — 14

Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa, kwiecień 2011 r.

1

Marek Sobczyński Sekretarz — Tomasz Wites Zastępca Sekretarza — Marcin Mazur Skarbnik — Konrad Czapiewski Zastępca Skarbnika — Paulina Szmielińska-Pietraszek Członkowie ZG PTG — Anna Bilik . Olędzki Krakow ski — Mariola Tracz Lubelski — Jan Rodzik Łódzki — Marek Barw iński Olimpijski – Teresa Madeyska Opolski — Maria Śmigiels ka Poznański — Maria Górska-Zabielska Radomski — Tomasz Gogacz Rzeszowski — Aleksandra Kozubal Słupski — Wioletta Szy mańska Szczeciński — Beata Meyer Stalow ow ols ki — Janusz Goc Toruński — Henryk Rochnowski Warszaw ski — Jerzy Makowski Wrocławski — Elż bieta Orłowska Komisje Komisja Odznaczeń i Wy różnień — Przewodnic zący — Eugeniusz Rydz Komisja Konkursu Prac Magis terskic h — Przew odnicząca — Elw ira Żmudzka Komisja ds. 2 . Członkostwo Honorowe PTG: Józef Wojtanow ic z (O/Lubels ki) Medal PTG: Sław omir Pis korz (O/ Krakowski) Eugeniusz Ry dz (O/ Słupski) Złota Odznaka PTG: Katarzy na Janic zek (O/ Katow ic ki) Mariusz Rzętała (O/ Katow icki) Ew a Pałka (O/ Kielecki) Anita Bokw a (O/ Krakowski) Mariola Tracz (O/ Krakowski) Krzy sztof Kałamucki (O/ Lubels ki) Barbara Krok (O/ Rzeszowski) Małgorzata Szychta-Sulima (O/ Słupski) Danuta Mączak (O/ Warszawski) Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. kwiecień 2011 r. wybrane na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dn. Iw ona Piotrowska Sąd Koleżeński Przew odniczący — Lidia Jochym Zastępca Przew odnic zącego — Stanisław Mis ztal Sekretarz – Hanna Politowska Członkowie — Andrzej Bonasewicz. Członkowie — Ewa Nowak. Główna Komisja Rewizyjna Przew odniczący — Arkadiusz Stańczyk Zastępca Przew odnic zącego — Ryszard Wrzosek Sekretarz — Teresa Sadoń-Osowiecka. Geografii Komunikacji — Jerzy Kitowski Geografii Osadnictw a i Ludności — Wiesław Maik Geografii Przemysłu — Zbigniew Zioło Geografii Tury zmu — Stanisław Liszewski Historii Geografii i Kartografii — Zbigniew J. Andrzej T.W Ł AD ZE P TG Władze Towarzystwa PTG w kadencji 2009-2012. Tomasz Komornicki. Andrzej Muraw ski. Zbigniew Długosz. 5 czerwca 2009 r. Jankowski. Wójcik Hy drologiczna — Joanna Pociask-Karteczka Krajobrazu Kulturow ego — Urszula Myga-Piątek Obszarów Wiejskic h — Roman Rudnicki Przewodniczący Oddziałów PTG Akademicki — Dariusz Św iątek Białostocki — Mirosław Stepaniuk Częstochowski — Bożena Dobosik Gdański — Piotr Paw eł Woźniak Kartograficzny — Wiesław a Żyszkowska (wybrana ponow nie na kolejną kadencję) Katow icki — Adam Hibszer Kielecki — Cezary Jastrzębski Klub Polarny — Jerzy Pereyma TY TUŁY I W Y RÓ Ż NIENIA PRZY ZNA NE PRZ EZ PTG W 201 0 r. w Warszawie Prezydium Zarządu Głównego Prz ew odniczący — Jerzy Bańsk i Zastępcy Przew odnic zącego — Zbigniew Podgórski. Ryszard Gładysz. Maria Tkocz  Klub Teledetekcji Środow is ka — Jan R. Oceny Treści Geograficznych w Podręcznikach Szkolnych i Innych Środkach Dy dakty cznych — Przew odnic zący — Władysław Żakowski Przewodniczący Komisji Problemowych Edukacji Geograficznej — Elż bieta Szkurłat (honorowy Przew odniczący — Sław omir Pis korz.

Dorota Borow ic z) Mgr Jerzy Królikowski za pracę Ocena przydatności danych SRTM-3 do opracowań kartograficznych (Katedra Kartografii Wy dział Geografii i Studiów Regionalny ch Uniw ersy tet Warszawski. W Y N I K I XX X V I . V LO w Krakow ie. I LO w Krosnie. Mgr inż. z o. W zaw odach finałowych XXXVI Olimpiady Geograficznej udział wzięło 118 zaw odników. opiekun – dr hab. opiekun – dr inż.Barbara Ścisłowicz za pracę Zastosow anie danych satelitarny ch MODIS do oceny współc zesnych zmian pokrycia terenu w Polsce (Insty tut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wy dział Biologii i Nauk o Ziemi Uniw ersy tet Jagielloński. XXXIII LO w Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. w Supraślu. Sąd Konkursowy nagrodził ZŁOTYM PIKSELEM dwie prace.o  I Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teledetekcji środowiska (Klub Teledetekcji Środowiska PTG) Na konkurs w pły nęło 7 prac. I Nagroda – ex aequo Mgr Justyna Metrycka z Uniw ersy tetu Warszawskiego z Wy działu Geografii i Studiów Regionalnych (Katedra Geoinformaty ki i Teledetekcji). opiekun – prof. O L I M P I A DY GEO GR A F I C Z N E J O R A Z X IX . za pracę Wpływ wybranych elementów środowis ka przyrodniczego na zróżnicowanie emisyjności promieniowania termalnego Doliny Gąsienicowej. 97 zaw odników uzyskało ty tuł finalisty . I Nagroda – nie przyznano II Nagroda Mgr Ewa Lubera za pracę Charakterystyka porównawcza wybranych form skałk owych w Dolinie Chochołowskiej (Tatry Zachodnie) (Zakład Geomorfologii Insty tut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wy dział Biologii i Nauk o Ziemi Uniw ersy tet Jagielloński. 3 . Andrzej Macioch) Wyróżnienia . za pracę Opracowanie symulacyjnego modelu mechanizmu przetwarzania sygnałów w radarowym systemie z syntetyczna aperturą (SAR). O L I MP I A D Y N A UT O LO GI C Z N E J W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Zaw ody finałow e XXXVI Olimpiady Geograficznej i XIX Olimpiady Nautologicznej odby ły się w dniach 8-11 kw ietnia 2010 r. Kazimierz Krzemień) III Nagroda – ex aequo Mgr Kacper Jancewicz za pracę Atlas Ziemi Kłodzkiej dla turystyki rowerowej (Zakład Kartografii Insty tut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniw ersy tet Wrocławski.NA G RO DZENI I W Y RÓ ŻNIENI W K O N K U R S A C H PR A C M A G IS T ER S K I C H XXVI Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu geografii przy ZG PTG Na Konkurs wpły nęły 22 prace. nauczyciel geografii: mgr Małgorzata Podyma II lokata: Wojciech KACZMARCZYK. Robert Kędzierawski z Wojskow ej Akademii Technicznej. Reader's Digest Przegląd Sp. 21 zaw odników zdoby ło ty tuł laureata Olimpiady Geograficznej. Jacek Kozak) Nagrody rzeczow e ufundow ali: Zarząd Główny PTG. opiekun – dr inż. nauczyciel geografii: mgr Paw eł Słow iak III lokata: Melc hior JAKUBOWSKI. kwiecień 2011 r. dr hab. Lista laureatów Olimpiady Geograficznej (w kolejności w g zdoby ty ch punktów trzy pierwsze lokaty ): I lokata: Bartosz GIERLACH.

. której uczniowie zdoby li doty chczas 16 ty tułów laureata i finalisty Olim piady Geograficznej. Komisja Hy drologic zna PTG. I LO w Krośnie. 15 maja 2010 r. Oddział Kartograficzny PTG.. 31 maja-1 czerwca 2010. Oddział Lubels ki PTG. Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Insty tutu Geografii Pomorskiej Akademii Pedagogic znej. 20-25 kwietnia 2010 r. 10 zaw odnik ów zdoby ło ty tuł laureata Olimpiady Nautologicznej..  XXXIX ZJAZD POLSKICH OGRODÓW BOTANICZNYCH POLSKIE OGRODY BOTANICZNE W DOBIE GLOBALNYCH ZMIAN KLIMATU.. Łódź. 18-19 maja 2010 r. Nadleśnic tw o Staszów . .. Oddział Kielecki PTG [dotacja MNiSW – 5 000 zł]..Warszaw ie. TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ NAUK PRZYRODNICZYCH. Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy. Kielc e. 10-11 czerwca 2010 r. Słupsk. Stow arzyszenie Geomorfologów Polskich.. Adama Mic kiewicza. III LO w Gdyni. Stow arzyszenie Geomorfologów Polskic h. LTN. 13 zaw odnik ów uzyskało ty tuł finalisty. 15-16 kw ietnia 2010 r.PRÓBA BILANSU. 23-25 maja 2010 r. Oddział Kielecki PTG. Zakład Hy drologii i Modelow ania Przestrzeni Geograficznej Insty tutu Geografii Uniw ersy tetu Humanisty cznoPrzy rodniczego Jana Kochanowskiego w Kielc ach. nauczyciel geografii: mgr Kosakowski Wiesław W 2010 r.  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA: GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA POBRZEŻA I POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU.  58. Komis ja Naukow a Paleolim nologii Polskiego Tow arzystw a Limnologicznego. Lublin. Kielce. Wy dział Ekonomii Uniw ersy tet Rzeszowski. SEMINARIUM GEOGRAFICZNOROLNICZE: POLSKA WIEŚ W UNII EUROPEJSKIEJ – BILANS DOKONAŃ.mgr Małgorzata Podymna III lokata: Robert SZKLARZ. kwiecień 2011 r..  XIX SZKOŁA KARTOGRAFICZNA GŁÓWNE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ KARTOGRAFII 2010. nauczyciel geografii: dr Rydzewski Tomasz II lokata: Bartosz GIERLACH. Komisja Geografii Komunik acji PTG. ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO : OBSZARY METROPOLITALNE WE WSPÓŁCZESNYM ŚRODOWISKU G0EOGRAFICZNYM. 2325 czerwca 2010 r. na w niosek Komitetu Głów nego Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej Zarząd Głów ny ufundow ał nagrodę dla mgr Barbary Dąbrow skiej.. Oddział Lubelski PTG. Zakład Gospodarki Żyw nościowej i Wsi Insty tutu Geografii SpołecznoEkonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniw ersy tetu im.  20 LAT PRZEMIAN SPOŁECZNOGOSPODARCZYCH KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ . Insty tut Geografii Uniw ersy tetu Humanisty cznoPrzy rodnicznego Jana Kochanow skiego w Kielc ach. Zieleniec (Duszniki Zdrój). 21-23 kw ietnia 2010 r.  AGROTURYSTYKA SZANSĄ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH. ( w e d ł ug p or z ąd k u c hr on ol og i cz n eg o ) KONFERENCJA NAUKOWA BADANIA INTERDYSCYPLINARNE PRZESZŁOŚĆ.  XXVI. Pols kie Tow arzystw o Botaniczne. Oddział Katow ic ki PTG. Zakład Klimatologii  UMCS. Insty tut Nauk o Ziemi UMCS. Sekcja Św iętokrzyska Komitetu Zagospodarow ania Ziem Górskic h PAN. Kazim ierz Dolny. Zakład Kartografii Insty tut Geografii i Rozw oju Regionalnego Uniw ersy tetu Wrocławskiego. Ogród Botaniczny UMCS. XIII LO w Szczecinie. Golejów. NUMERYCZNE MODELE TERENU W KARTOGRAFII. KO NFER ENC J E ZO RG A NIZO W A NE W 2010 r. Insty tut Geografii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej. nauczyciel geografii . nauczyciel geografii: mgr Barbara Dąbrow ska W zaw odach finałowych XIX Olim piady Nautologicznej wzięło udział 97 zawodników. 4 Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Słupsk-Ustka. 14-17 czerwca 2010 r.  V MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM EROZJI WĄWOZOWEJ: HUMAN IMPACT ON GULLY EROSION. Oddział Słupski PTG. Lista laureatów Olimpiady Nautologicznej (w kolejności w g zdoby ty ch punktów trzy pierwsze lokaty ): I lokata: Jan KREFT. Oddział Słupski PTG. IGiPZ PAN. Urząd Marszałkowski Wojew ództw a Dolnośląskiego. Sosnow iec. 28 maja 2010 r. Sieraków.. 8-12 w rześnia 2010 r.  XVII SOSNOWIECKIE FORUM NAUCZYCIELI PRZYRODY I GEOGRAFII. Zakład Paleogeografii Czw artorzędu i Ochrony Przyrody Insty tutu Geografii Uniw ersy tetu Humanistyczno-Przy rodnic zego Jana Kochanow skiego w Kielcach. Polańczyk.. Komis ja Obszarów Wiejskic h PTG [dotacja MNiSW – 4 000 zł].  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA WODA W BADANIACH GEOGRAFICZNYCH.  SEMINARIUM NAUKOWE I WARSZTATY: NAUKA I PRAKTYKA W EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU.

Ukraińskie Tow arzystw o Geograficzne.. Katedra Geoinformaty ki i Teledetekcji Wy działu Geografii i Studiów Regionalnych UW.. Krymskie Centrum Naukowe NANU i MONU. Wy dział Nauk o Ziemi UŚ Zakład Geoekoturysty ki.. Oddział Łódzki PTG. 21-22 październik a 2010 r. Insty tut Geografii Uniw ersy tetu Pedagogicznego im KEN w Krakow ie.  II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU "PROCESY TRANSFORMACJI OBSZARÓW WIEJSKICH" NT.  SEMINARIUM POLSKO-WĘGIERSKIE. 21-23 w rześnia 2010 r.  12TH INTERNATIONAL „ŁÓDŹ” CONFERENCE ON POLITICAL GEOGRAPHY: HISTORICAL REGIONS IN THE STRUCTURES OF THE EUROPEAN UNION.  III WARSZTATY GEOGRAFICZNE "KRYM PÓŁWYSEP GEORÓŻNORODNOŚCI". Komitet Nauk Geograficzny ch PAN. 16-18 września 2010 r. Uniw ersy tet Adama Mickiew ic za w Poznaniu Zakład Geoekologii. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG.I. Warszaw a. Fundacja "Edukacja dla Społeczeństw a" w Warszaw ie oraz Wy daw nic tw o "Now a Era" [dotacja MNiSW – 10 000 zł]. Katedra Geografii Polity cznej i Studiów Regionalnych UŁ. 21-23 października 20110 r. Komitet Przestrzennego Zagospodarow ania Kraju PAN. Komisja Geografii Przemysłu PTG. ósma z cyklu STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEJ KARTOGRAFII: POLSKA KARTOGRAFIA W DOBIE PRZEMIAN METODYCZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH. Insty tut Śląski w Opolu [dotacja MNiSW – 4 000 zł]. Katedra Kartografii UW [dotacja MNiSW – 8 000 zł] . Sanok. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. kwiecień 2011 r. Głubczyce-Opaw a. Oddział Kartograficzny PTG. Warszaw a. Oddział Kielecki PTG  XII INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM NIEMATERIALNE WARTOŚCI KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH. Insty tut Geografii Uniw ersy tetu Humanis ty cznoPrzy rodniczego Jana Kochanowskiego w Kielc ach.. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarow ania PAN. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Kraków. Zakład Ochrony Środowiska UMCS. Komis ja Edukacji Geograficznej PTG. Insty tut Geografii Uniw ersy tetu Humanisty czno-Przy rodnic zego Jana Kochanow skiego w Kielcach. 17-24 w rześnia 2010 r. Uniw ersy tet Pedagogiczny w Sankt Petersburgu [dotacja MNiSW – 5 000 zł] . UMSC w Lublinie.  XXXIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KARTOGRAFICZNA. Oddział Katow ic ki PTG. Katedra Geologii i Geoekologii Państw ow ego Uniw ersy tetu Pedagogicznego im A. Oddział Katow ic ki PTG.. Insty tut Rozw oju Wsi i Rolnic tw a PAN.  III KONFERENCJA NAUKOWA DYNAMIKA ZMIAN ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO POD WPŁYWEM ANTROPOPRESJI.  XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA FOTOINTERPRETACJI I TELEDETEKCJI nt. Zakład Dy dakty ki Geografii i Krajoznawstw a Insty tutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wy działu Geografii i Studiów Regionalny ch Uniw ersy tetu Warszawskiego. Uniw ersy tet Warszaw ski. 22-24 września 2010 r.. W.  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HYDROGRAFICZNA OKAZJI 50-LECIA ZAKŁADU HYDROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ UAM: WODA – ŚRODOWISKO – ZMIANY.  VII OGÓLNOPOLSKA METODYCZNA KONFERENCJA NAUKOWA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W GLOBALIZACJI. 18-19 września 2010 r. OBSZARY WIEJSKIE: WIELOFUNKCYJNOŚĆ. Ministerstw o Edukacji i Nauki Autonomicznej Republiki Krymu.  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ. Ukraina. LublinŁęczna. Oddział Krakowski PTG. Wernackiego. 15-16 w rześnia 2010 r. Oddział Kielecki PTG. Komis ja Teledetekcji Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarny ch przy Prezy dium Pols kiej Akademii Nauk. Wy dział Nauk o Ziemi UŚ Zakład Geoekoturysty ki. Cedzy na. 18-19 w rześnia 2010 r. Taw rijs kyj Narodowy Uniw ersy tet im . W. Poznań – Dymaczew o. Smoleń. MIGRACJE..  KONCEPCJA KRAJOBRAZU I JEJ ZASTOSOWANIE W TURYSTYCE" POLSKOUKRAIŃSKA NAUKOWA KONFERENCJA BILATERALNA. TELEGEOINFORMACJA ZINTEGROWANYM SYSTEMEM BADAŃ ŚRODOWISKA. Minis terstw o Edukacji i Nauki Ukrainy. Wernackiego. 29-30 w rześnia 2010 r. Uniw ersy tet Adama Mic kiewicza w Poznaniu Zakład Geoekologii.. Oddział Katow icki PTG. Tow arzystw o Przy jaciół Ziemi Łęczy ńskiej. UMSC w Lublinie. Komitet Nauk Geograficznych PAN.. Zakład Hy drologii i Gospodarki Wodnej Wy działu 5 Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Kraków.. 27-28 w rześnia 2010 r. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Insty tutu Geografii Uniw ersy tetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie. Wy dział Nauk Geograficznych UŁ [dotacja MNiSW – 25 500 zł]. Symferopol. Narodow a Akademia Nauk Ukrainy . Taw rijs kyj Narodowy Uniw ersy tet im .Oddział Łódzki PTG. Oddział Lubelski PTG. Narodow a Akademia Nauk Ukrainy . 4-5 października 2010 r. Herzena w Sankt Petersburgu.. Minis terstw o Edukacji i Nauki Ukrainy. Ministerstw o Edukacji i Nauki Autonomicznej Republiki Krymu. Klub Teledetekcji Środow iska PTG. NOWE WIZJE ROZWOJU.. . Kielce-Warszaw a. Głów ny Urząd Geodezji i Kartografii. Ukraińskie Tow arzystw o Geograficzne.

17. ISBN 978-83-62089-02-4 [dotacja MNiSW – 8 400 zł. Komis ja Geografii Komunikacji PTG. EUROPA XXI – 21. Zjazd Pols kiego Towarzystwa Geograficznego.. Szmielińska-Pietraszek P. Polski Przegląd Kartograficzny. KEN w Krakowie. 6 . 2010. t.. ISBN 978-83-62089-14-7 [dotacja MNiSW – 8 400 zł. Teledetekcja Środowis ka. A. Polish Geographical Society. Warszaw a. Wojew ódzki Fundusz Ochrony Środow is ka i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  XXVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: WPŁYW KRYZYSU NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ ZMIANY STRUKTUR PRZESTRZENNYCH PRZEMYSŁU I USŁUG.]. T. Fundacja Uniw ersy tetu im. Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów w iejs kic h.]. Teledetekcja Środowis ka.. Env ironmental and infrastructual netw orks. Warszaw a. Komis ja Geografii Przemy słu PTG. 113 [dotacja: Uniw ersy tet Warszawski.]. Polish Academy of Sciences Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organiz ation Centre for European Studies. Oddział Łódzki PTG.. VIFP – EU HYPER-I-NET MRN-CT-2006-035927 – 8697 zł]. Warszaw a. Inne publikacje (w tym materiały konferencyjne finansowane w części przez MNiSW)    Andrejczuk W.). Komisja Obszarów Wiejskic h PTG. ISBN 978-83-61695-05-9 [dotacja MNiSW – 9 000 zł. Czapiewski K. 160 s. Dofinansowane przez MNiSW (dotacje uzyskane przez ZG PTG):          Czasopis mo Geografic zne. Czapiewski K.. Kołodziejczak A. s.). nr 14. Warszawa. dawniej Fotointerpretacja w Geografii. 447 s.. Komisja Hy drologiczna Pols kiego Towarzystw a Geograficznego.23. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. 2010. t. (red. 2010. T. Przemiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni geograficznej. Warszaw a. Łódź. Komisja Hy drologiczna PTG. ISSN 1896-1460. Rzeszów. 359 s. 140 s. (red. Komisja Obszarów Wiejskich PTG. ISSN 0324-8321 [dotacja MNiSW – 34 800 zł.. t. Studia Obszarów Wiejskich PTG.Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. PTG Klub Teledetekcji Środow iska. 1-4. 6-7 grudnia 2010 r.. Obszary metropolitalne we współc zesnym środowis ku geografic znym: 58. Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddział w Krakowie [dotacja MNiSW – 5 000 zł]. PTG. 24. 25. 44. Zespół Badań Obszarów Wiejskich. Plit J.. ISSN 1429-7132 [dotacja MNiSW – 9 000 zł.]. ISBN 1426-5915 [dotacja MNiSW – 6 750 zł..). Komusiński S. Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa.. 2010. 187 s. Św iątek D. 2010. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Insty tutu Geografii Uniw ersy tetu Pedagogicznego im. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG. Uniw ersy tet Warszawski – 4 695 zł]. 217 s.. (ed. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG.. ]. (red.Wy dział Nauk Geograficzny ch Uniw ersy tetu Łódzkiego. 187 s.). ISSN 1642-4689. Oddział Poznański PTG. ]. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarow ania im . 43.]. t.).6. t. ISSN 1642-4689.. Akademia Pomorska w Słupsku.). ISBN 978-83-61695-06-6. ISBN 978-83-7467-094-4 [dotacja MNiSW – 4 000 zł. Studia Obszarów Wiejs kic h. dawniej Fotointerpretacja w Geografii. Sosnow iec. Warszaw a. ISBN 978-83-62089-12-3. Wy dział Nauk Geograficznych UŁ. 170 s. Komornicki T. Mickiew ic za.). kwiecień 2011 r. Sosnow iec. European Union ex ternal and internal borders –    interactions and netw orks. 41.. Ziułkiew ic z M. (red. (red. Stan i antropogenic zne zmiany jakości wód w Pols ce. Polish Academy of Sciences Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization Centre for European Studies. 2010. Komornicki T. t. Słupsk.]. Szymańska W.. Potencjał i wy korzystanie. Polskie Towarzystw o Geograficzne . ISBN 978-83-7525490-0 [dotacja MNiSW – 3 360 zł. Warszawa.. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. Warszaw a. 2010. (red. Krajobraz a tury sty ka. Rola podmiotów lokalny ch w rozw oju turysty ki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny. 1-4. ISSN 1429-7132 [dotacja MNiSW – 9 000 zł. EUROPA XXI – 20. Fundacja Wspierania Radiokomunik acji i Technik Multimedialnych. Komisja Obszarów Wiejskich.]..). ISSN 0045-9453 [dotacja MNiSW – 20 300 zł. PTG Klub Teledetekcji Środow iska. Infrastruktura techniczna a rozw ój pozarolniczej działalności gospodarczej w regionie Płocka. t. (ed. nr 13. Łódź. Krajobrazy kulturow e dolin rzecznych. z.]. Barw iński M. Kacprzak E. Oddział Kartograficzny PTG. Wrocław. 81. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG. z. 2010. ISSN 0071-8076 [dotacja: KTŚ PTG. ISSN 1896-1460. PUBLI KA C JE W Y DA NE W 2010 R. Studia Obszarów Wiejskich PTG. 290 s. Uniw ersy tet Rzeszowski.. 226 s. ISSN 0071-8076. 2010. Polish Geographical Society . Bednarek-Szczepańska M. Kraków .

272. ISBN 978-8362089-13-0. ss. (eds. Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejs kic h. Polska Akademia Nauk. t. Komisja Geografii Przemysłu PTG.. Human impact on gully erosion. WnoZ UŚ. Wy dział Nauk Geograficznych UŁ.        Oddział Katow icki PTG. Komis ja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystw a Geograficznego. 2010. (red. Wy daw nic tw o Naukowe UP w Krakowie. kwiecień 2011 r. ISBN 978-83-62089-11-6.). ISBN 978-83-89720-59-7. (red. 2010.Oddział Kartograficzny. Polskie Tow arzystw o Geograficzne. Insty tut Geografii Uniw ersy tet Pedagogiczny im . ISBN 978-83-62089-01-7.. Wilczy ńska-Mic halik W. Warszaw a.. Polska Akademia Nauk. 128 pp. 2010.. 6. Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Tow arzystw a Geograficznego. Polska Akademia Nauk. no.). Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG.21. Korycka-Skorupa J. Studia i Prace z Geografii i Geologii. (red.. 7 . Lublin. 256 s. ISBN 978-83-62089-07-9. 2010.. 2010. 2010.Faculty of Earth Sciences. 10. Uniw ersy tet im . ss. ISBN 978-83-61695-04-2. Komisja Historii i Dokumentacji Badań Polarnych Komitetu Badań Polarny ch PAN. 2010. Stanisław a Leszczyckiego. Historical regions in the structures of European Union: General problems and policy of European Union tow ards historical regions. (red. Polskie Towarzystw o Geograficzne . Manecki A. Zioło Z. 94 s. Czapiewski K. Borow iec M. ISBN 978-83-61320-88-3. Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych. Polskie Towarzystw o Geograficzne . Bogucki Wy daw nic tw o Naukowe. ISBN 978-8389720-54-2. (red. Book of abstracts. Polska kartografia w dobie przemian metodycznych i technologic znych. (red. 2010. Region and Regionalism. 218 s.  XXXVII Olim piada Geografic zna. Sosnowiec.22. Komis ja Obszarów Wiejskic h. nr 15.). Polis h Geographical Society – Katow ice Branch. Insty tut Geografii UP. Schmitt A.. Materiały informacyjne  Wites T. 2010. 425 s... Polish Geographical Society. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. (red.). Kielc e. (red.. nr 7. Insty tut Geografii. (red. 218 s.Ł. 12 s. Univ ersity of Silesia . nr 15-16. 2010.). Polskie Towarzystw o Geograficzne Komitet Głów ny Olim piady Geograficznej i Olimpiady Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Zgłobicki W. 2010. 5th International Symposium on Gully Erosion Lublin (Poland). Zespół Badań Obszarów Wiejskich.. 151 s. Uniw ersy tet Pedagogiczny im . Prace i Studia Kartograficzne. Adama Mickiew ic za w Poznaniu. Lublin.. Zioło Z. ISBN 978-83-7126268-5. 1. Łódź. 2010. 2010.). Sobczy ński M. 234 pp. 2010/2011. April 19th-24th. ISBN 978-83-6002635-9. Polskie Towarzystw o Geograficzne . Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w wojew ództw ie mazowieckim. 2010. 123 s. Pols kie Towarzystw o Geograficzne. Zioło Z. Insty tut Geografii Uniw ersy tetu HumanistycznoPrzy rodniczego w Kielcach. Silesian Institute in Opole. Hall City Office in Sosnow iec..). Czapiewski K. 2010.. Studia Obszarów Wiejs kic h. Procesy przemian przemysłu i usług w wybrany ch krajach.. Pałka E. 2010. 3. (red.). Kiniorska I. Oddział Łódzki PTG.         Stanisław a Leszczyckiego. Wy dawnictw o Naukow e UP w Krakow ie. ISSN 1642-4689. Sosnow iec-Będzin. (ed.. ISBN 978-83-7271-640-8. Problematyka 26. Liszewski S. (ed. 205 s. Rahmonov O. Ł. Human impact on upland ladscapes of the Lublin region. ISSN 1234-1754. Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego. 107 s. Maciejewska B. Insty tut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.. Antropogeniczna transformacja środowis ka przyrodniczego. Zarząd Głów ny PTG. 2010. 210 s.. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Wpływ granicy państw owej na kierunki rozw oju społeczno-gospodarczego w schodniej części w ojewództw a lubels kiego. Rachw ał T. Warszaw a-Kraków. 165 s.. Komisji Edukacji Narodow ej w Krakowie. Univ ersity of Łódź. v ol.).). 302. Obszary metropolitalne we współc zesnym środowis ku geografic znym: 58. t.). Biuletyn Informacyjny nr 52.. 2010. Kraków. (red. Łódź – Opole. Komisja Obszarów Wiejskich. Kraków . Biuletyn Polarny.). Stanisław a Leszczyckiego. Warszaw a-Kraków..). „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. ISBN 978-83-62089-06-2.. Rykała A.). Komisja Geografii Przemysłu PTG. Studia Obszarów Wiejskic h t. Warow na J. nr 16. Komisji Edukacji Narodow ej w Krakow ie. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarow ania im ... Klub Polarny PTG. Poznań. Warszawa-Kraków. Zespół Badań Obszarów Wiejskich. ISSN 1642-4689. Sitek S. Rachw ał T.. ISSN 1642-4689. Anthropogenic aspects of landscape transformations. Zjazd Pols kiego Towarzystwa Geograficznego. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Rudnicki R. ISBN 978-83-61644-11-8. Landscape Parks Complex of the Silesian Voiv odeship. ISBN 978-83-62139-13-2. 224 s. Ostrowski J. 165 s. Insty tut Geografii UP. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. Wpływ kryzysu na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz zmiany struktur przestrzennych przemysłu i usług.

Oddział Krakowski PTG. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG.  Bioklimatologia człowieka. Klub Teledetekcji Środow is ka PTG. Oddział Toruński PTG. Rzeszów. K. geochemicznych i straty graficznych. 22. Komis ja Obszarów Wiejskich PTG.). Oddział Lubelski PTG. dedykow ane osobom wykorzystującym w swojej pracy teledetekcję i fotogrametrię. Warszaw a. Komisja Obszarów Wiejskich PTG. 19-22 października 2011 r. Komisja Edukacji Geograficznej PTG. 17-18 listopada 2011 r. Wrocław.  Border Conflicts in the Contemporary World. Wesołowska (red. Bański (red. 35 s. Kraków . kwiecień 2011 r. 16-17 czerwca 2011 r. Oddział Kielecki PTG. Komisja Geografii Komunikacji PTG. systemy informacji geograficznej oraz kartografię. Warszaw a.  XXVII Seminarium terenow e: Warsztaty badawcze z geografii tury zmu. Warszaw a. Komisja Geografii Przemysłu PTG.Kielc .  XXVII Seminarium Geograficzno-Rolnic ze i Obszarów Wiejskic h: Wiejskie obszary pery feryjne – uw arunkowania i czy nniki akty wizacji. Warszaw a. (wymieniono organizator ów tylko ze str ony PTG)  Rekonstrukcje środowisk depozycyjnych na podstaw ie badań sedymentologicznych. 3-4 października 2011 r. Oddział Akademic ki PTG. Diagnosis and perspectiv es for agriculture of Vojv odina – t. Warszawa. Studiów Obszarów Wiejskic h PTG. 22-24 września 2011 r. Ameliówka k. Komis ja Obszarów Wiejskich PTG. (red.  Między narodowa Konferencja Naukow a Nauki przy rodnicze w systemach edukacy jnych krajów Europy w XXI w ieku. „Rola przedsiębiorczości w edukacji” .  M. 1-4. 16-17 listopada 2011 r.  Aktualne wyzw ania akademic kiego kształcenia geografów a edukacja szkolna. Kraków. EUROPA XXIv ol. Warszaw a. 16-18 listopada 2011 r. Oddział Słupski PTG. 43.  Funkcjonowanie pols kic h uzdrowisk w okresie przekształceń. t. Kraków. z.  Bański. PTG.  Plit J. 28 Studiów Obszarów Wiejskic h PTG.: Przestrzeń publiczna jako element struktury mały ch miast. Prace Komisji Geografii Komunikacji – t.. Studiów Obszarów Wiejskic h PTG. Nałęczów .2011 r... ISSN 1508017X. Warszaw a. Komornicki.  T. Lublin.. t.  IX ogólnopolska konferencja naukow a na temat "mały ch miast" pt. Oddział Akademicki PTG. Komis ja Geografii Przemysłu PTG.  J.  Polski Przegląd Kartografic zny. Oddział Łódzki PTG. Spała.Nautologicznej. 2-4 czerwca 2011 r. 27. Kitowski (red). Czapiew ski K..  VIII Między narodowa Konferencja Naukow a nt. Seminarium Krajobrazow e: Materiały kartograficzne w badaniach ew olucji krajobrazu kulturow ego.  VI Ogólnopolskie Sy mpozjum Geoinformacyjne pośw ięcone problematy ce modelowania i prezentacji różnych zagadnień przestrzennych. Komisja Obszarów Wiejskic h PTG. „Wpły w innow acy jności na rozw ój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych”. PolanicaZdrój.  Warsaw Regional Forum 2011 . Wiejskie obszary pery fery jne – uw arunkow ania i czy nnik i akty w iz acji. Komisja Geografii Turyzmu PTG. (wymieniono wydawców tylko ze str ony PTG)  Czasopis mo Geograficzne. z. 5-6 grudnia 2011 r. 82. Warszaw a.  J. Mazur M.Functional regions – tow ards new paradigm of territorial and cohesion policy . Łódź. 15 Prac Komis ji Krajobrazu Kulturow ego PTG. Czapiew ski (red). 26. Ustka. 19-20 maja 2011 r. Oddział Łódzki PTG. 8 . Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. 18.). 24-25 października.. t. Warszawa. PUBLI KA C JE PLA NO W A NE W 2011 R. KO NFER ENC J E PLA NO W A NE W 2011 R . 1-4. Toruń. 21-24 w rześnia 2011 r. Niematerialne w artości krajobrazów kulturowych – t. Local and Regional Dev elopment challenges and policy issues – t.). 15-16 w rześnia 2011 r. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG.  XVII Między narodow a Konferencja Naukowa nt. Myga-Piątek U. Oddział Akademicki PTG. Bednarek-Szczepańska M. 14-15 październik a 2011 r.. Oddział Kartograficzny PTG.  XIV.

8 września 2010 r. Uchwała nr 15 (2009-2012) Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. 4. Uchwała nr 6 (2009-2012) W § 15 przyjmuje się nowe brzmienie ppkt. 3.UC HW A ŁY PO DJĘTE W 2010 R. uchwały Zarządu Oddziału w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo pospolite. oraz przyjmuje się nowe brzmienie pkt. 9 . wraz z Przewodniczącym PTG tworzą Prezydium ZG PTG. Uchwała nr 9 (2009-2012) W § 23 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. 2. Członkiem zwyczajnym może również być obywatel obcego państwa przyjęty przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji. Uchwała nr 12 (2009-2012) W § 30 w pkt.. oraz ppkt. a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 11 (2009-2012) W § 29 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata. podpisanej przez dwóch członków wprowadzających.. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PTG z dn. Zarząd Główny składa się z Przewodniczącego PTG – wybieranego w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Delegatów oraz 10 członków wybieranych również przez Walne Zgromadzenie Delegatów w odrębnym głosowaniu tajnym oraz przewodniczących oddziałów. Posiedzenia Prezydium ZG PTG odbywają się w miarę potrzeby. 4: posiadania legitymacji Towarzystwa. przyjęta przez Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji. 1. o czym zawiadamia członków Zarządu Głównego co najmniej 30 dni przed planowanym terminem zebrania. o brzmieniu: Podejmowanie badań przestrzennych w skali lokalnej i regionalnej. Uchwała nr 4 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 11: Towarzystwo ma prawo nadawania odznak. Sekretarza ZG PTG i jego Zastępcę oraz Skarbnika ZG PTG i jego Zastępcę. Zebrania Zarządu Głównego zwołuje Przewodniczący PTG lub jego zastępca przynajmniej dwa razy w roku. współdziałanie z organami państwowymi. kwiecień 2011 r. 1. członek taki ma prawo członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 1 przyjmuje się nowe brzmienie ppkt. Uchwała nr 7 (2009-2012) W § 17 w pkt. 7. 3. Uchwała nr 3 (2009-2012) W § 10 przyjmuje się nowe brzmienie ppkt. 1. nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku. 1 przyjmuje się nowe brzmienie ppkt. Uchwała nr 14 (2009-2012) W § 32 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. medali oraz członkostwa honorowego. Zarząd Główny wybiera ze swego grona 3 Zastępców Przewodniczącego PTG. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa. Uchwała nr 13 (2009-2012) W § 31 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. Uchwała nr 1 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 6: Członkowie Towarzystwa posiadają legitymację na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów. samorządowymi oraz organizacjami społecznymi i osobami prywatnymi. Uchwała nr 10 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 25: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się raz w roku. 2. ustalanie zasad powoływania członków do Głównego Komitetu Olimpiady Geograficznej oraz zatwierdzanie składu osobowego tego Komitetu. a także zatwierdzania regulaminów jego działalności. Uchwała nr 5 (2009-2012) W § 14 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. Uchwała nr 2 (2009-2012) Dodaje się do § 9 nowy ppkt. Uchwała nr 8 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 20: Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Towarzystwa. 2. 3.

Sekretarza i Skarbnika. 1. Kwota dofinansowania Olim piady stanowi 39% ogólnej kwoty dochodów Towarzystw a. delegacje na posiedzenie Sądu Konkursowego – 474. w składzie pięciu osób. które w ciągu miesiąca od daty wyboru.48 zł (z czego sfinansowano nagrody rzeczowe – 2 000. O terminie. 2. kwiecień 2011 r. W roku 2010 po raz kolejny odnotowano przychody ty tułem 1% podatk u dla PTG jako organiz acji pożytku publicznego. 36 750 zł). 8 838 zł.96 zł) (b) nagroda rzeczowa dla nauczyciela. zmienia się w pkt. Dotacja na konferencje wyniosła 66 500 zł (2009 . Łącznie na konto Zarządu Głównego wpły nęło 4 762 zł 90 gr (w 2009 – 5 720 zł 47 gr. Uchwała nr 17 (2009-2012) Dodaje się do § 39 pkt. 9 830 zł.6 322 zł 08 gr). który organiz uje Olim piadę Geograficzną. Sąd Koleżeński wybierany jest w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 2008 . Na taki wynik złożyło się kilk a czynnik ów. Kolejnym źródłem dochodów są opłaty składek członkowskic h Oddziałów.64 440 zł. które zostały opisane poniż ej. Główna Komisja Rewizyjna wybierana jest w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Delegatów. miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed zwołaniem Zebrania. z czego dla Zarządu Głównego przekazano 9 413. Uchwała nr 20 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 48: Zobowiązania majątkowe Towarzystwa podejmują łącznie Przewodniczący i Skarbnik Zarządu Głównego PTG lub w razie ich nieobecności dwaj członkowie Prezydium Zarządu Głównego.50 zł . Minis terstw o Nauki i Szkolnictw a Wyższego łącznie dofinansowało wydanie 10 publik acji i 8 konferencji. oraz dodaje się pkt. które w roku 2010 wyniosły 27 316 zł (w ubiegły ch latach były to kwoty 27 836 zł.141 015 zł).22 zł. Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego wybieranego w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków Oddziału na okres 4 lat oraz 4-6 członków wybieranych również w odrębnym tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków Oddziału na okres 4 lat. jego zastępcę i sekretarza. Uchwała nr 18 (2009-2012) W § 41 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. opłaty pocztowe – 252. 1. W 2010 roku wysokość dotacji wyniosła 427 346 zł. oraz Dotychczasowy pkt. Wynik finansowy za rok 2010 jest zatem dodatni i wynosi 128 693 zł 71 gr. w składzie siedmiu osób. 7 035 zł).50 zł (9 157. jego zastępcę i sekretarza.70 zł. Koszty przygotowania Olimpiady zamknęły się kwotą 434 237 zł 35 gr. 2. oraz dodaje się pkt.50 zł ty tułem wsparcia na wydanie Czasopis ma Geografic znego (3 982. w 2008 . Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego. inne – 53.30 zł. na wydawnic tw a 116 650 zł (89 810 zł. upoważnieni przez Zarząd Główny do podpisywania pism w sprawach finansowych. W roku 2010 PTG otrzymało 183 150 zł (w 2009 . 1. 9 402 zł) oraz 3 952. 4 340 zł). Środki z ty tułu 1% podatku zostały wydatkowane w następujący sposób: (a) organizacja 26. 2007 .65 050 zł). Corocznie dotację z Minis terstw a Edukacji Narodowej otrzymuje Oddział Olim pijs ki PTG.52 zł (4 379.50 zł. spośród siebie wybierają przewodniczącego. który wypromował kilkunastu laureatów Olimpiady 10 Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Na tę sumę złożyły się wpłaty 59 osób. S Y TU A C J A F I N AN S O W A P TG W roku 2010 koszty Zarządu Głównego i Oddziałów zamknęły się kwotą 973 775 zł 30 gr. rachunków i czeków.W § 33 przyjmuje się nowe brzmienie pkt.127 610 zł. spośród siebie wybierają przewodniczącego. Uchwała nr 16 (2009-2012) W § 35 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. Dochody uzyskane przez sprzedaż wydawnic tw przez ZG PTG w 2010 roku wyniosły 4 575. w 2008. Konkursu Prac Magis terskic h z zakresu geografii – 2 780. Sekcje problemowe są w oddziałach powoływane na okres 4 lat. 3. Uchwała nr 19 (2009-2012) W § 43 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. zaś dochody – 1 102 469 zł 01 gr.00 zł. W ubiegły m roku Olimpiadę dofinansowano kwotą 396 238 zł. które w ciągu miesiąca od daty wyboru. Wśród źródeł finansowania Zarządu Głównego PTG zawsze do najw ażniejszych należy dotacja Minis terstw a Nauki i Szkolnic tw a Wyższego. Przychody te uzyskane są głównie ze sprzedaży zeszytów Czasopisma Geografic znego zeszyt 4/2008 oraz 1-3/2009 oraz Studiów Obszarów Wiejskic h.10 zł do 653. 76 575 zł.37 800 zł. 32 933 zł. 36 623 zł). 2 o brzmieniu: Walne Zebranie Członków Oddziału odbywa się raz w roku. . wysokość wpłat wahała się od 5. 1.90 zł. 3. Pozostałe przychody uzyskane na ten cel to kwota 12 200 zł.

00 4 575.09 6 310. a także w pły wami z ty tułu organizacji Konferencji Regionalnej MUG 2014.88 542 zł 23 gr.12 2 661. które w roku bieżącym były dwukrotnie wyższe (większa liczba konferencji.  Wy cieczka: (1) Częstochowa-Nagłowic e-Huta Szklana-Święty Krzyż-Nowa Słupia-Święta Katarzyna-JędrzejówCzęstochowa.12 zł). podlaskiego. Jest to przede wszystk im wynik iem rozliczenia drugiej transzy dotacji z roku ubiegłego z Minis terstw a Rozwoju Regionalnego. wyższe wpływy z tego ty tułu). Gdański  Przygotowanie referatów popularnonaukowych w ramach VIII Bałty ckiego Festiw alu Nauki. Wpływ na to miały następujące czynnik i: rozlic zenie zaległy ch należności dla Polskiego Przeglądu Kartograficznego. zł. Krakowskim .74 1 626. znaczki.84 9 413.14 720 zł .90 33 000. W roku 2010 stw ierdzono ogólne zwiększenie stanu oszczędności w Oddziałach.62 047 zł 63 gr). Wysokość przychodów w odniesieniu do roku 2009 pozostaje na porównywalnym poziomie. Wyniki finansowe PTG w ostatnich latach ROK KOSZTY DOCHODY ZYSK 2010 2009 2008 2007 2006 973 775 zł 897 329 zł 1 136 910 zł 956 024 zł 870 313 zł 1 102 469 zł 882 609 zł 1 041 474 zł 1 092 537 zł 798 765 zł 128 694 zł . Ogólnie wynik finansowy biura ZG zamknął się zyskiem w wysokości 58 666 zł 77 gr. Klubie Teledetekcji Środowis ka (ponad 20 tys.62 1 540. która wyniosła 296 422. Łączna kwota środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.71 548 zł Stan aktywów i stan pasywów zamknął się kwotą 327 378 zł 58 gr. kwiecień 2011 r.02 31 201. a także jak wspomniano wcześniej przelew drugiej części dotacji Minis terstw a Rozwoju Regionalnego (koszty poniesione w roku 2009).89 96 922. Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa.50 3 952.  Współuczestnictw o w organizacji I Międzyszkolnego Konkursu Turysty cznego dla młodzieży gimnazjalnej woj. a swoje znacie?”. głównie jest to spowodowane przeniesieniem na rok następny części wydatk ów wydania materiałów pokonferencyjnych. bank. Koszty Zarządu Głównego w stosunku do lat ubiegły ch były znacząco niższe (część kosztów z projektu w MRR była już rozliczona w roku 2009).  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.  7 odczy tów oddziałowych.95 436 zł 136 513 zł . Na koncie Zarządu Głównego wystąpił zysk w wysokości 92 427 zł 79 gr. wyjątek stanowią tylko inne przychody. (2) Muzeum Kopalnic tw a Rud Żelaza w Częstochowie. Koszty Zarządu Głównego zamknęły się kwotą 38 597 zł 26 gr (2009 . Zysk w wysokości 36 265 zł 92 gr odnotowano w Oddziałach Towarzystw a. z czego fundusz statutowy wyniósł 326 636 zł 58 gr. a także wpłaty z ty tułu organizacji Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej 2014. inne RAZEM 14 002. kwota przychodów wyniosła 97 263 zł 98 gr (107 452 zł 88 gr. biurowe. Słupskim – powyżej 10 ty s. Częstochowski  Współorganiz acja IX edycji sesji popularnonaukowej: „Cudze chwalicie.  Współorganiz acja międzynarodowych warsztatów NORPOLAR.50 2 780. zł. 2008 .00 1 128.01 2 409. sąd. 69 378 zł 50 gr).32 4 762.85 zł (w 2009 roku – 168 657 zł 37 gr).88 D ZI AŁ A LN O Ś Ć O D D ZI AŁ Ó W P TG W R O K U 2 0 1 0 ( z w y ł ą c z e n i em i n f o r m a c j i o k o n f e r en c j ac h i w y d a wn ic t w a c h ) o p r ac o w a n o n a p o d s t a w i e n ad e s ł a n y c h s p r aw o zd a ń Białostocki  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.  7 odczy tów oddziałowych.).48 1 498. 11 .52 25 414.Geografic znej i Nautologicznej Pani Barbary Dąbrowskiej w kwocie 1 498. Koszty i przychody Biura Zarządu Głównego z pominięciem środków obrotowych: Przychody Składki członkowskie (25%) Wsparcie dla Czasopisma Geografic znego Ryczałt od dotacji na konferencje (20%) Sprzedaż wydawnic tw II rata dotacji MRR 1% podatku dla OPP Konferencja MUG 2014 Odsetk i bankowe Inne – w ty m obsługa prac zleconych RAZEM Koszty Wy nagrodzenia i pochodne Konkurs Prac Magis terskic h Nagroda dla nauczyciela Konferencja MUG 2014 Delegacje Komputer Telefon. Najw iększe oszczędności są zgromadzone w Oddziałach: Kartograficznym i Lubelskim – ponad 50 ty s.50 13 300.

6.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej na WNoZ UŚ w Sosnowcu.  Organiz acja III edycji miejs kiego konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Mieszkam w Sosnowcu”. Łódzki  Terenowe warsztaty Geoekologic zne Chiny.  37 spotkań oddziałowych (zebrania. Petchenik pod hasłem: Żyjąc w zglobalizowanym świecie dla dzieci klas V i VI szkół podstawowych. Tychach. w których uczestniczy ło 2713 osób).  Organiz acja tematy cznego wykładu dla nauczycieli gim nazjum w czasie zawodów wojewódzkic h konkursu geografic znego. Katowicki  W oddziale działa 6 kół terenowych (w Lublińcu. małopolskiego Poznajemy Świat i Polskę.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej. (10) Wycieczka do Wiednia „Na szlaku kultur europejs kich…”. Goleszowie. By tomiu. kwiecień 2011 r. spotkania dyskusyjne.Współorganiz acja Konkursu Wiedzy Geograficznej o Pols ce „Znaszli swój kraj”.  Współorganiz acja X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Ziemi Śląskiej „Moja Ty Ziemio Rodzima” (Koło w Rybnik u). (3) Zajęcia terenowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Istebnej.  Współorganiz acja XVIII Dni Ziemi w Sosnowcu. Chorwacja.  Organiz acja szkolnego konkursu „Św iąteczna krzątanina” (Koło w Zawierciu). Tybet 2010. Runge). J. kamieniołom Wis ła Obłaziec.  23 odczy ty oddziałowe (1254 osoby).  Współorganiz acja Wojewódzkiego Konkursu dla Nauczycieli (Koło w Rybnik u).  Współorganiz acja szkolnego konkursu plasty cznego „Ratujmy bałty ckie morśw iny” (Koło w Bytomiu).  Organiz acja międzyszkolnego konkursu geograficzno-matematy cznego GEOMAT dla gim nazjalis tów w Katow ic ach. 7) Poznajemy Zawiercie – w nieznane.  Robocze spotkanie kierowników uczelnianych jednostek geograficznych Geografia – zastosowania w prakty ce. Bośnia i Hercegowina. Rybnik u i w Zawierciu). 12 .  21 odczy tów oddziałowych.  Współorganiz acja X Konkursu Krajoznawczego o Regionie Świętokrzyskim „Moja Mała Ojc zyzna” dla uczniów szkół gimnazjalnych woj. (4) Słowacja. (2) Włochy. prelekcje.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.  Współorganiz acja III Miejskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów szkół ponadgim nazjalnych (Koło w By tomiu).Nachod (Czechy ) – Adrszpaskie Skalne Miasto (Czechy) – Czermna – Dusznik i Zdrój – Zieleniec. Explorers Festiv al.. (8) Wycieczka „Zielone i czarne barwy Śląska”. warsztaty dydakty czne dla nauczycieli. B.Odczy ty dla uczniów i nauczycieli. Lublin.  Współorganiz acja II Miejskiej Olimpiady Geograficznej dla uczniów gim nazjów (Koło w By tomiu). Krakowski  Organiz acja konkursu geograficznego dla uczniów gim nazjum woj. Cieszyn (org.  Współorganiz acja IX Międzynarodowego Konkursu Kartograficznego im. .  Współorganiz acja II Ogólnopolskiego Konkursu prac magis terskic h z zakresu kartografii oraz geoinformacji.Kudowa Zdrój .  IX Ogólnopolskie warsztaty z geografii społeczno-ekonomicznej.  Wy cieczki: (1) Rudnik i. prof. Kielecki  „Wyprawa na tetrapody: Kielc e-Zachełm ie-Kielc e. odczyty .  IX Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Złota Rybka” dla uczniów szkół podstawowych (Koło w Zawierciu).  Działalność Sekcji Dydakty cznej PTG: .  Objęcie patronatem imprezy „Z Jury w góry” organiz owanej w Zaw ierciu. świętokrzyskiego. Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Lubelski  (1) Wy cieczka-seminarium terenowe Walory przy rodnicze i kulturowe północnej części Kotliny Sandomierskiej.Kartograficzny  Wy cieczka: Zieleniec .  Organiz acja VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu PTG dla uczniów gim nazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Mieszkam w województw ie śląskim”. Izba Oświęcimska w Goleszowie. (2) Goleszów-Karls tein-Karlove Vary-Goleszów. (5. (9) Wy cieczka na jarmark świąteczny do Wiednia.  Wy stawa fotograficzna: Na dachu Św iata – Tybet 2010”  Wy kład w ramach IV Wielk iej Lekcji Geografii podczas 12. 17-18 maja 2010 r.

 Wstępne przygotowania do organizacji Olimpiady Między narodowej w 2014 roku. Toruński  2 koła terenowe we Włocławku i Grudziądzu.  1 odczy t oddziałowy. (2) rezerwat U źródeł Jasiołki w Jaślis kim Parku Krajobrazowym.Olimpijski  Organiz acja XXXVI.  Przygotowanie nowej oferty na prowadzenie Olim piady Geograficznej w latach 2010-2013 zgodnie z wymogami konkursu ogłoszonego przez MEN wraz z nowym regulaminem i składem osobowym Komitetu Głównego. Klub Teledetekcji Środowiska  Zorganiz owanie i przeprowadzenie I Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu teledetekcji środowiska.  Patronat nad Konkursem organiz owanym przez Komis ję Edukacji Geografic znej PTG dla uczniów szkół ponadgim nazjalnych woj. Poznański  7 odczy tów oddziałowych. (3) dla olimpijc zyków – Skutki powodzi w regionie Sandomierza.  2 odczy ty oddziałowe. Alp i Filipin. b.  1 odczy t oddziałowy. Szkoleniowe marsze na orientacje .  Wy cieczki do Maroka i kopalni w Kłodawie.  2 wycieczki terenowe. (3) Kraje alpejskie – Szwajc aria i Austria.  1 odczy t oddziałowy. „Wieczorów w PTG”.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej. Stalowowolski  VIII Warsztaty geografic zne dla olim pijc zyków. geneza wąwozów lessowych w regionie Kazimierza Dolnego.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.Puszcza Kozienicka.  Współpraca z Komitetem Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN w organiz owaniu seminariów naukowych z zakresu teledetekcji. 13 .  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej. Rzeszowski  Wy cieczki: (1) Indie .  Spotkania klubowe w siedzibie Radomskiego Okręgu LOP.Machów. Olim piady Geograficznej i XIX Olim piady Nautologicznej.  7 spotkań „Klubu Obieżyświata”. Szczeciński  Współorganiz acja IV Wojew ódzkiego Konkursu Wiedzy Geografic znej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej. podkarpackiego i małopolskiego w Krośnie (konty nuacja). Opolski  Współoganiz acja wycieczki zamki i Pałace Opolszczczyzny – Rogów Opolski – Moszna – Kamień Śląski. Radomski  Wy stawa prac finałowych XXIV Konkursu „Mój LAS” w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państw owych. (2) Formy geomorfologiczne Norwegii.  Udział w przygotowaniu wyjazdu drużyny polskiej na VIII Międzynarodową Olim piadę Geografic znej w Tajpej.  Warsztaty terenowe (1) Rekulty wacja terenów pogórnic zych. Słupski  Wy stawy fotografic zne: (1) Minerały w procesach geologicznych i geomorfologic znych. Jeziórko .  21 odczy tów oddziałowych (1469 osób).Goa.  Wy stawa posterowa. (2) a. kwiecień 2011 r. Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. w trakcie których organizowane są konkursy geograficzno-tematy czne dla młodzieży.  4 spotkania tzw.  Przeprowadzenie według nowych zasad I etapu XXXVII Olim piady Geografic znej.  6 odczy tów oddziałowych (199 osób).

... ul..... Wrocławski  Objęcie honorowym patronatem Festiw alu Nauki Pols kiej w Bystrzycy Kłodzkiej i we Wrocławiu............. 4 po 14 zł)....... Grochowska 258/260.... kwiecień 2011 r................35 Szczeciński...............  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej....................................................... W swojej deklaracji PIT wystarczy wpisać tylko numer KRS „0000110860” ........ 14 ......................... Przekazując 1% na rzecz PTG wspieramy najlepszych studentów i nauczycieli geografii......55 Olimpijski . /fax 022 813 81 00....... Zapraszamy do zakupu. 194 Lubels ki....... cena prenumeraty z wysyłką wynosi 68 zł......... 00-927 Warszawa http://telegeo... 1 2 ..  14 odczy tów oddziałowych (778 osób).......uni....... cena 20 zł   Artykuły do „Teledetekcji Środowiska” prosimy nadsyłać na adres Redakcji Krakowskie Przedmieście 30......17 Poznański..........30 Częstochowski....... tel..... cena jednego tomu wraz z wysyłk ą wynosi 65 zł........... Uniw ersytecki 1...15 Rzeszowski........ ... Prosimy o włączenie się razem z nami w promocję wiedzy. ............... S P RAW Y BI EŻ Ą C E i K O M U NI K AT Y Prosimy o nadsyłanie artykułów do „Czasopisma Geograficznego” na adres Redakcji Pl............39 Słupski......................... Konrad Ł....... 136 Łódzki................................................ 138 Kielecki... 98* Klub Teledetekcji Środowis ka........ Polski Przegląd Kartograficzny (kwartalnik )..wgsr.........pl    W 2009 roku ukazał się suplement do Czasopisma Geograficznego zawierający noty biograficzne członków Towarzystwa...........................Warszawski  Wy cieczki do Arboretum w Rogow ie i do Żyrardowa............. ............. ) Oddziały Liczba członków Akademicki... Wpłaty należy dokonywać na konto Klubu: 23 1020 1156 0000 7302 0059 7948   Prosimy o nadsyłanie poprzez Oddziały zamówień na prenumeratę na rok 2011: Przelewy bankowe lub pocztowe prosimy kierować na numer rachunku bankowego biura Zarządu Głównego PTG w Alior Banku SA 48 2490 0005 0000 4520 1047 9132 LIC ZB A CZ ŁO NK ÓW W G OD DZ IA ŁÓW PT G (n a d zi eń 3 1........................24 Opols ki... 04-398 Warszawa...... _____________________________________________________________________________ B iuletyn opracowali: Tomasz W i t es ........ Sprzedaż bieżącą i wysyłk ową prowadzi Centrum Kartografii................................................... ....................... Zamówienia należy kierować na adres Klubu Teledetekcji Środowiska PTG...........44 Krakowski.......30 Białostocki...........33 Gdański.................................................. ul................ .47 RAZEM ..wroc...................................  14 odczy tów oddziałowych... Bardzo prosimy o wsparcie Towarzystwa 1% swojego podatku należnego oraz o rozpowszechnienie tej informacji wśród innych członków i sympatyków Towarzystwa.......................32 Klub Polarny ........... ......html Czasopis ma Geograficznego....................................58 Katow icki.......1473 *stan z lat poprzednich P T G – O R G A N I Z A C J A P O Ż YT K U P U B L I C Z N E GO Od 2006 roku Polskie Towarzystwo Geograficzne posiada status Organizacji Pożytku Publicznego........16 Toruński.............. C z a p i e w s k i ............. Teledetekcja Środowis ka.......... 225 Warszawski........ Z góry dziękujemy................... Krakowskie Przedmieście 30.22 Stalow owolski................... .....  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej..... 3.............. 50-137 Wrocław lub czasopismo@geogr. Beata M a c i e j e w s k a Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa........ 00-927 Warszawa.................62 Kartograficzny ..................................19 Radomski................... 104 Wrocławski.................. .......... .............................................uw. cena rocznej prenumeraty dla członków PTG (ze zniż ką) wynosi 49 zł (zeszy t łączony 1-2 kosztuje 21 zł.pl/Teledetekcja_Srodowiska_pl......edu....... 2 0 1 0 r................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful