P O L S KI E T O W A R ZY S T W O G EO G R A F I C ZN E

Biuletyn Info rmac yj n y nr 53
Z arz ąd G łó wny PT G
  

K w ie c ie ń 2 0 1 1

ul. Krak ow skie Prz edm ieśc ie 30, 00 -927 Warsz aw a, tel./ fax (22)8261794, e-mail: ptg@uw . edu. pl Konto: Alior Bank 48 2490 0005 0000 4520 1047 9132

http://www.ptg.pan.pl

Koleżanki i Koledzy, W ostatnich latach obserwuję poważne zawirowania wokół geografii i dotyczy to równym stopniu nauki i edukacji. Reformy nauki i szkolnictwa spychają naszą dyscyplinę na peryferia. Nauczyciele nie nadążają za zmianami w systemie nauczania, a w dodatku ogranicza się im liczbę zajęć l ekcyjnych z geografii. Jedno się nie zmienia istotnie – płace, które s ytuują nauczycieli w grupie najniżej zarabiających. W zakresie finansowania nauki, pomimo obietnic poprawy ze strony rządzących, wydziały i instytuty geograficzne otrzymują coraz mniej środków. Sytuacja taka zmusza do poszukiwania nowych źródeł finansowania. Często pogoń za pieniądzem ogranicza możliwości prowadzenia badań podstawowych oraz rozwój teorii i metodologii geografii. Jednakże poz ytywnym efektem jest to, że wzrasta znacz enie geografii, jako nauki utylitarnej. Powyższe problemy dotykają również Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ale z zadowoleniem muszę przyznać, że nie mają one większego wpływu na bieżącą działalność Towarzystwa. Od lat jesteśmy liderem w zakr esie liczby organizowanych konfer encji oraz wydawanych publikacji i to się nie zmi enia. PTG należy też do wiodących towarzystw naukowych w Polsce. Ubiegły rok przyniósł dwa ważne moim zdaniem wydarzenia: PTG otrzymało decyzję o organizacji trzech kolejnych Olimpiad Geograficznych oraz weszło do konsorcjum, które przygotowuje Konferencję Regionalną Międzynarodowej Unii Geograficznej w 2014 roku w Krakowie. Ponadto podjęto działania usprawniające wydawanie Czasopisma Geograficznego; mam nadzieję, że w końcu 2011 roku ukaże się bieżący zeszyt Czasopisma. Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz sympatykom Polskiego Towarzystwa Geograficznego aktywności i zadowolenia w pracy i życiu codziennym. Prof. zw. dr hab. Jerzy Bański Przewodniczący ZG PTG Spi s t r e ś c i

WŁADZE PTG — 2 TYTUŁY I WYR ÓŻNIEN IA PRZYZN ANE PRZEZ PTG W 2010 R. — 2 N AGR ODZEN I I W YR ÓŻN IEN I W KON KUR SAC H PR AC MAGISTER SKICH — 3 WYNIKI XXXVI. OLIMPIAD Y GEOGRAFICZN EJ I XIX. N AUTOLOGICZNEJ W R OKU SZKOLNYM 2009/20010 — 3-4 KONFER ENCJE ZORGAN IZOWAN E W 2010 R. — 4-6 PUBLIKACJE W YDANE W 2010 R. — 6-7 KONFER ENCJE PLANOWAN E W 2011 R. — 8 PUBLIKACJE PLANOWAN E W 2011 R. — 8 UCHWAŁY PODJĘTE W 2010 R. — 9-10 SYTUACJA FIN ANSOWA PTG — 10-11 DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW PTG W 2010 R. — 11-14 SPRAW Y BIEŻĄCE I KOMUN IKATY — 14 LICZBA CZŁONKÓW PTG WG ODDZIAŁÓW — 14 PTG – OR GANIZACJA POŻYTKU PUBLICZN EGO — 14

Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa, kwiecień 2011 r.

1

Oceny Treści Geograficznych w Podręcznikach Szkolnych i Innych Środkach Dy dakty cznych — Przew odnic zący — Władysław Żakowski Przewodniczący Komisji Problemowych Edukacji Geograficznej — Elż bieta Szkurłat (honorowy Przew odniczący — Sław omir Pis korz. Zbigniew Długosz. Olędzki Krakow ski — Mariola Tracz Lubelski — Jan Rodzik Łódzki — Marek Barw iński Olimpijski – Teresa Madeyska Opolski — Maria Śmigiels ka Poznański — Maria Górska-Zabielska Radomski — Tomasz Gogacz Rzeszowski — Aleksandra Kozubal Słupski — Wioletta Szy mańska Szczeciński — Beata Meyer Stalow ow ols ki — Janusz Goc Toruński — Henryk Rochnowski Warszaw ski — Jerzy Makowski Wrocławski — Elż bieta Orłowska Komisje Komisja Odznaczeń i Wy różnień — Przewodnic zący — Eugeniusz Rydz Komisja Konkursu Prac Magis terskic h — Przew odnicząca — Elw ira Żmudzka Komisja ds. Iw ona Piotrowska Sąd Koleżeński Przew odniczący — Lidia Jochym Zastępca Przew odnic zącego — Stanisław Mis ztal Sekretarz – Hanna Politowska Członkowie — Andrzej Bonasewicz. w Warszawie Prezydium Zarządu Głównego Prz ew odniczący — Jerzy Bańsk i Zastępcy Przew odnic zącego — Zbigniew Podgórski. Członkostwo Honorowe PTG: Józef Wojtanow ic z (O/Lubels ki) Medal PTG: Sław omir Pis korz (O/ Krakowski) Eugeniusz Ry dz (O/ Słupski) Złota Odznaka PTG: Katarzy na Janic zek (O/ Katow ic ki) Mariusz Rzętała (O/ Katow icki) Ew a Pałka (O/ Kielecki) Anita Bokw a (O/ Krakowski) Mariola Tracz (O/ Krakowski) Krzy sztof Kałamucki (O/ Lubels ki) Barbara Krok (O/ Rzeszowski) Małgorzata Szychta-Sulima (O/ Słupski) Danuta Mączak (O/ Warszawski) Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. 5 czerwca 2009 r. Andrzej Muraw ski. Jankowski. Główna Komisja Rewizyjna Przew odniczący — Arkadiusz Stańczyk Zastępca Przew odnic zącego — Ryszard Wrzosek Sekretarz — Teresa Sadoń-Osowiecka. Geografii Komunikacji — Jerzy Kitowski Geografii Osadnictw a i Ludności — Wiesław Maik Geografii Przemysłu — Zbigniew Zioło Geografii Tury zmu — Stanisław Liszewski Historii Geografii i Kartografii — Zbigniew J. Ryszard Gładysz. kwiecień 2011 r. 2 . wybrane na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dn. Maria Tkocz  Klub Teledetekcji Środow is ka — Jan R.W Ł AD ZE P TG Władze Towarzystwa PTG w kadencji 2009-2012. Wójcik Hy drologiczna — Joanna Pociask-Karteczka Krajobrazu Kulturow ego — Urszula Myga-Piątek Obszarów Wiejskic h — Roman Rudnicki Przewodniczący Oddziałów PTG Akademicki — Dariusz Św iątek Białostocki — Mirosław Stepaniuk Częstochowski — Bożena Dobosik Gdański — Piotr Paw eł Woźniak Kartograficzny — Wiesław a Żyszkowska (wybrana ponow nie na kolejną kadencję) Katow icki — Adam Hibszer Kielecki — Cezary Jastrzębski Klub Polarny — Jerzy Pereyma TY TUŁY I W Y RÓ Ż NIENIA PRZY ZNA NE PRZ EZ PTG W 201 0 r. Andrzej T. Tomasz Komornicki. Członkowie — Ewa Nowak. Marek Sobczyński Sekretarz — Tomasz Wites Zastępca Sekretarza — Marcin Mazur Skarbnik — Konrad Czapiewski Zastępca Skarbnika — Paulina Szmielińska-Pietraszek Członkowie ZG PTG — Anna Bilik .

Jacek Kozak) Nagrody rzeczow e ufundow ali: Zarząd Główny PTG. Mgr inż. W zaw odach finałowych XXXVI Olimpiady Geograficznej udział wzięło 118 zaw odników. I LO w Krosnie. kwiecień 2011 r. I Nagroda – nie przyznano II Nagroda Mgr Ewa Lubera za pracę Charakterystyka porównawcza wybranych form skałk owych w Dolinie Chochołowskiej (Tatry Zachodnie) (Zakład Geomorfologii Insty tut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wy dział Biologii i Nauk o Ziemi Uniw ersy tet Jagielloński. 21 zaw odników zdoby ło ty tuł laureata Olimpiady Geograficznej. XXXIII LO w Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Andrzej Macioch) Wyróżnienia . Reader's Digest Przegląd Sp. nauczyciel geografii: mgr Paw eł Słow iak III lokata: Melc hior JAKUBOWSKI. W Y N I K I XX X V I . dr hab. opiekun – dr hab. z o. nauczyciel geografii: mgr Małgorzata Podyma II lokata: Wojciech KACZMARCZYK.o  I Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teledetekcji środowiska (Klub Teledetekcji Środowiska PTG) Na konkurs w pły nęło 7 prac.Barbara Ścisłowicz za pracę Zastosow anie danych satelitarny ch MODIS do oceny współc zesnych zmian pokrycia terenu w Polsce (Insty tut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wy dział Biologii i Nauk o Ziemi Uniw ersy tet Jagielloński.NA G RO DZENI I W Y RÓ ŻNIENI W K O N K U R S A C H PR A C M A G IS T ER S K I C H XXVI Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu geografii przy ZG PTG Na Konkurs wpły nęły 22 prace. w Supraślu. 3 . O L I MP I A D Y N A UT O LO GI C Z N E J W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Zaw ody finałow e XXXVI Olimpiady Geograficznej i XIX Olimpiady Nautologicznej odby ły się w dniach 8-11 kw ietnia 2010 r. Sąd Konkursowy nagrodził ZŁOTYM PIKSELEM dwie prace. za pracę Opracowanie symulacyjnego modelu mechanizmu przetwarzania sygnałów w radarowym systemie z syntetyczna aperturą (SAR). Lista laureatów Olimpiady Geograficznej (w kolejności w g zdoby ty ch punktów trzy pierwsze lokaty ): I lokata: Bartosz GIERLACH. V LO w Krakow ie. opiekun – dr inż. Dorota Borow ic z) Mgr Jerzy Królikowski za pracę Ocena przydatności danych SRTM-3 do opracowań kartograficznych (Katedra Kartografii Wy dział Geografii i Studiów Regionalny ch Uniw ersy tet Warszawski. I Nagroda – ex aequo Mgr Justyna Metrycka z Uniw ersy tetu Warszawskiego z Wy działu Geografii i Studiów Regionalnych (Katedra Geoinformaty ki i Teledetekcji). za pracę Wpływ wybranych elementów środowis ka przyrodniczego na zróżnicowanie emisyjności promieniowania termalnego Doliny Gąsienicowej. Kazimierz Krzemień) III Nagroda – ex aequo Mgr Kacper Jancewicz za pracę Atlas Ziemi Kłodzkiej dla turystyki rowerowej (Zakład Kartografii Insty tut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniw ersy tet Wrocławski. 97 zaw odników uzyskało ty tuł finalisty . Robert Kędzierawski z Wojskow ej Akademii Technicznej. opiekun – prof. O L I M P I A DY GEO GR A F I C Z N E J O R A Z X IX . opiekun – dr inż.

Adama Mic kiewicza. Komis ja Obszarów Wiejskic h PTG [dotacja MNiSW – 4 000 zł]. Pols kie Tow arzystw o Botaniczne. Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy. Zakład Kartografii Insty tut Geografii i Rozw oju Regionalnego Uniw ersy tetu Wrocławskiego. Stow arzyszenie Geomorfologów Polskich. Zakład Klimatologii  UMCS. Komisja Hy drologic zna PTG. TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ NAUK PRZYRODNICZYCH.. Oddział Kartograficzny PTG. Słupsk-Ustka.Warszaw ie.mgr Małgorzata Podymna III lokata: Robert SZKLARZ.. 13 zaw odnik ów uzyskało ty tuł finalisty.  XVII SOSNOWIECKIE FORUM NAUCZYCIELI PRZYRODY I GEOGRAFII. Oddział Lubels ki PTG. Oddział Słupski PTG. Nadleśnic tw o Staszów .. Komis ja Naukow a Paleolim nologii Polskiego Tow arzystw a Limnologicznego. 15-16 kw ietnia 2010 r.  XXVI. 4 Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Oddział Lubelski PTG. 14-17 czerwca 2010 r. Lublin. . NUMERYCZNE MODELE TERENU W KARTOGRAFII. IGiPZ PAN.  AGROTURYSTYKA SZANSĄ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH. nauczyciel geografii: dr Rydzewski Tomasz II lokata: Bartosz GIERLACH.  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA: GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA POBRZEŻA I POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU..  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA WODA W BADANIACH GEOGRAFICZNYCH..  SEMINARIUM NAUKOWE I WARSZTATY: NAUKA I PRAKTYKA W EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU. Urząd Marszałkowski Wojew ództw a Dolnośląskiego. Stow arzyszenie Geomorfologów Polskic h. 15 maja 2010 r. nauczyciel geografii: mgr Kosakowski Wiesław W 2010 r..  58. KO NFER ENC J E ZO RG A NIZO W A NE W 2010 r.  20 LAT PRZEMIAN SPOŁECZNOGOSPODARCZYCH KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ . ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO : OBSZARY METROPOLITALNE WE WSPÓŁCZESNYM ŚRODOWISKU G0EOGRAFICZNYM. Insty tut Geografii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej. Zakład Hy drologii i Modelow ania Przestrzeni Geograficznej Insty tutu Geografii Uniw ersy tetu Humanisty cznoPrzy rodniczego Jana Kochanowskiego w Kielc ach. ( w e d ł ug p or z ąd k u c hr on ol og i cz n eg o ) KONFERENCJA NAUKOWA BADANIA INTERDYSCYPLINARNE PRZESZŁOŚĆ. 18-19 maja 2010 r. Słupsk. Wy dział Ekonomii Uniw ersy tet Rzeszowski. Oddział Kielecki PTG [dotacja MNiSW – 5 000 zł]. SEMINARIUM GEOGRAFICZNOROLNICZE: POLSKA WIEŚ W UNII EUROPEJSKIEJ – BILANS DOKONAŃ. Sekcja Św iętokrzyska Komitetu Zagospodarow ania Ziem Górskic h PAN. Insty tut Nauk o Ziemi UMCS. Sosnow iec. 8-12 w rześnia 2010 r. Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Insty tutu Geografii Pomorskiej Akademii Pedagogic znej. 28 maja 2010 r. XIII LO w Szczecinie.  V MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM EROZJI WĄWOZOWEJ: HUMAN IMPACT ON GULLY EROSION. Insty tut Geografii Uniw ersy tetu Humanisty cznoPrzy rodnicznego Jana Kochanow skiego w Kielc ach. 23-25 maja 2010 r. Golejów. której uczniowie zdoby li doty chczas 16 ty tułów laureata i finalisty Olim piady Geograficznej. 10 zaw odnik ów zdoby ło ty tuł laureata Olimpiady Nautologicznej. 31 maja-1 czerwca 2010. Kielce. nauczyciel geografii . LTN. Lista laureatów Olimpiady Nautologicznej (w kolejności w g zdoby ty ch punktów trzy pierwsze lokaty ): I lokata: Jan KREFT. kwiecień 2011 r. I LO w Krośnie. Kielc e. Oddział Kielecki PTG. Oddział Słupski PTG. na w niosek Komitetu Głów nego Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej Zarząd Głów ny ufundow ał nagrodę dla mgr Barbary Dąbrow skiej. 10-11 czerwca 2010 r.  XXXIX ZJAZD POLSKICH OGRODÓW BOTANICZNYCH POLSKIE OGRODY BOTANICZNE W DOBIE GLOBALNYCH ZMIAN KLIMATU. 2325 czerwca 2010 r..PRÓBA BILANSU.. Polańczyk. Oddział Katow ic ki PTG. Sieraków. Ogród Botaniczny UMCS. 20-25 kwietnia 2010 r.. Zakład Gospodarki Żyw nościowej i Wsi Insty tutu Geografii SpołecznoEkonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniw ersy tetu im. Łódź. Kazim ierz Dolny. nauczyciel geografii: mgr Barbara Dąbrow ska W zaw odach finałowych XIX Olim piady Nautologicznej wzięło udział 97 zawodników. Komisja Geografii Komunik acji PTG. Zakład Paleogeografii Czw artorzędu i Ochrony Przyrody Insty tutu Geografii Uniw ersy tetu Humanistyczno-Przy rodnic zego Jana Kochanow skiego w Kielcach. 21-23 kw ietnia 2010 r... III LO w Gdyni. Zieleniec (Duszniki Zdrój).  XIX SZKOŁA KARTOGRAFICZNA GŁÓWNE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ KARTOGRAFII 2010.

 II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU "PROCESY TRANSFORMACJI OBSZARÓW WIEJSKICH" NT. Uniw ersy tet Warszaw ski.. Zakład Dy dakty ki Geografii i Krajoznawstw a Insty tutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wy działu Geografii i Studiów Regionalny ch Uniw ersy tetu Warszawskiego.. Klub Teledetekcji Środow iska PTG. Ukraińskie Tow arzystw o Geograficzne..  III WARSZTATY GEOGRAFICZNE "KRYM PÓŁWYSEP GEORÓŻNORODNOŚCI". Katedra Geoinformaty ki i Teledetekcji Wy działu Geografii i Studiów Regionalnych UW. kwiecień 2011 r. Wy dział Nauk o Ziemi UŚ Zakład Geoekoturysty ki. 27-28 w rześnia 2010 r. Herzena w Sankt Petersburgu. 17-24 w rześnia 2010 r.. 4-5 października 2010 r. Komitet Przestrzennego Zagospodarow ania Kraju PAN. 18-19 września 2010 r.  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HYDROGRAFICZNA OKAZJI 50-LECIA ZAKŁADU HYDROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ UAM: WODA – ŚRODOWISKO – ZMIANY. 29-30 w rześnia 2010 r. ósma z cyklu STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEJ KARTOGRAFII: POLSKA KARTOGRAFIA W DOBIE PRZEMIAN METODYCZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH. Kielce-Warszaw a. Poznań – Dymaczew o. Katedra Geologii i Geoekologii Państw ow ego Uniw ersy tetu Pedagogicznego im A. Oddział Krakowski PTG. Oddział Lubelski PTG. W. 15-16 w rześnia 2010 r. Narodow a Akademia Nauk Ukrainy . 16-18 września 2010 r. NOWE WIZJE ROZWOJU.  VII OGÓLNOPOLSKA METODYCZNA KONFERENCJA NAUKOWA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W GLOBALIZACJI. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarow ania PAN. Oddział Kielecki PTG. Zakład Hy drologii i Gospodarki Wodnej Wy działu 5 Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa.  XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA FOTOINTERPRETACJI I TELEDETEKCJI nt. Ukraina.  III KONFERENCJA NAUKOWA DYNAMIKA ZMIAN ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO POD WPŁYWEM ANTROPOPRESJI. Komis ja Edukacji Geograficznej PTG.  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ. Oddział Katow ic ki PTG. Uniw ersy tet Pedagogiczny w Sankt Petersburgu [dotacja MNiSW – 5 000 zł] .. 21-23 października 20110 r. Oddział Kartograficzny PTG. Ukraińskie Tow arzystw o Geograficzne. Wernackiego. Insty tut Geografii Uniw ersy tetu Humanisty czno-Przy rodnic zego Jana Kochanow skiego w Kielcach. Wy dział Nauk Geograficznych UŁ [dotacja MNiSW – 25 500 zł].. Katedra Geografii Polity cznej i Studiów Regionalnych UŁ. Wernackiego. Katedra Kartografii UW [dotacja MNiSW – 8 000 zł] . Symferopol. Ministerstw o Edukacji i Nauki Autonomicznej Republiki Krymu. Insty tut Rozw oju Wsi i Rolnic tw a PAN. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG.. Narodow a Akademia Nauk Ukrainy . Zakład Ochrony Środowiska UMCS. 18-19 w rześnia 2010 r. Tow arzystw o Przy jaciół Ziemi Łęczy ńskiej. Uniw ersy tet Adama Mic kiewicza w Poznaniu Zakład Geoekologii. Kraków..I.Oddział Łódzki PTG. Komitet Nauk Geograficzny ch PAN. Krymskie Centrum Naukowe NANU i MONU. Cedzy na.  KONCEPCJA KRAJOBRAZU I JEJ ZASTOSOWANIE W TURYSTYCE" POLSKOUKRAIŃSKA NAUKOWA KONFERENCJA BILATERALNA. Komitet Nauk Geograficznych PAN.. Oddział Katow ic ki PTG. Wy dział Nauk o Ziemi UŚ Zakład Geoekoturysty ki. Kraków. Warszaw a. Fundacja "Edukacja dla Społeczeństw a" w Warszaw ie oraz Wy daw nic tw o "Now a Era" [dotacja MNiSW – 10 000 zł]. 22-24 września 2010 r. 21-23 w rześnia 2010 r. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. . Oddział Łódzki PTG. Insty tut Geografii Uniw ersy tetu Humanis ty cznoPrzy rodniczego Jana Kochanowskiego w Kielc ach. Oddział Kielecki PTG  XII INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM NIEMATERIALNE WARTOŚCI KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH.  SEMINARIUM POLSKO-WĘGIERSKIE. 21-22 październik a 2010 r. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Insty tutu Geografii Uniw ersy tetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie. Komisja Geografii Przemysłu PTG. W. Sanok. Ministerstw o Edukacji i Nauki Autonomicznej Republiki Krymu. LublinŁęczna. MIGRACJE. UMSC w Lublinie. Głubczyce-Opaw a..  12TH INTERNATIONAL „ŁÓDŹ” CONFERENCE ON POLITICAL GEOGRAPHY: HISTORICAL REGIONS IN THE STRUCTURES OF THE EUROPEAN UNION. Oddział Katow icki PTG. Smoleń. Warszaw a. OBSZARY WIEJSKIE: WIELOFUNKCYJNOŚĆ. Insty tut Geografii Uniw ersy tetu Pedagogicznego im KEN w Krakow ie. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Komis ja Teledetekcji Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarny ch przy Prezy dium Pols kiej Akademii Nauk.  XXXIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KARTOGRAFICZNA. Uniw ersy tet Adama Mickiew ic za w Poznaniu Zakład Geoekologii.. Minis terstw o Edukacji i Nauki Ukrainy. Głów ny Urząd Geodezji i Kartografii. Taw rijs kyj Narodowy Uniw ersy tet im . Minis terstw o Edukacji i Nauki Ukrainy. Insty tut Śląski w Opolu [dotacja MNiSW – 4 000 zł]. TELEGEOINFORMACJA ZINTEGROWANYM SYSTEMEM BADAŃ ŚRODOWISKA. UMSC w Lublinie.. Taw rijs kyj Narodowy Uniw ersy tet im .

..]. t. Oddział Kartograficzny PTG. t. Łódź. 447 s. 25. Komisja Obszarów Wiejskich PTG. (red. Kacprzak E.). 2010. 2010. Mickiew ic za. Kraków .]. Warszaw a. Komis ja Geografii Komunikacji PTG. Teledetekcja Środowis ka. Krajobrazy kulturow e dolin rzecznych. Łódź. Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów w iejs kic h. 187 s.Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.]. s.]... Bednarek-Szczepańska M. 2010. EUROPA XXI – 20. Komusiński S. Studia Obszarów Wiejs kic h. Warszaw a. 2010. ISSN 1896-1460. 44. Ziułkiew ic z M. dawniej Fotointerpretacja w Geografii. Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. ISBN 978-83-7467-094-4 [dotacja MNiSW – 4 000 zł. Czapiewski K. 160 s. Komisja Obszarów Wiejskic h PTG. ISSN 0071-8076 [dotacja: KTŚ PTG. ISSN 0071-8076. 41. Oddział Łódzki PTG. Komisja Obszarów Wiejskich. Rzeszów. 170 s. 1-4. Szmielińska-Pietraszek P. Wy dział Nauk Geograficznych UŁ. ISSN 0324-8321 [dotacja MNiSW – 34 800 zł. (ed. Polish Academy of Sciences Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organiz ation Centre for European Studies. Env ironmental and infrastructual netw orks. A. 2010.)... 17. Zespół Badań Obszarów Wiejskich.23. (ed... t. Studia Obszarów Wiejskich PTG. ISSN 1896-1460.). Przemiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni geograficznej.). 2010. ISSN 0045-9453 [dotacja MNiSW – 20 300 zł. Oddział Poznański PTG. PTG Klub Teledetekcji Środow iska. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. Rola podmiotów lokalny ch w rozw oju turysty ki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny.. T. 81. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG. (red. Fundacja Wspierania Radiokomunik acji i Technik Multimedialnych. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG. Warszaw a. ISBN 1426-5915 [dotacja MNiSW – 6 750 zł. z. Św iątek D. 217 s. dawniej Fotointerpretacja w Geografii. Szymańska W. ISSN 1642-4689. 2010. Komisja Hy drologiczna PTG. kwiecień 2011 r. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarow ania im . Teledetekcja Środowis ka. 2010. ISBN 978-83-61695-05-9 [dotacja MNiSW – 9 000 zł. Polish Academy of Sciences Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization Centre for European Studies...). Potencjał i wy korzystanie.6. Sosnow iec. (red. KEN w Krakowie.Wy dział Nauk Geograficzny ch Uniw ersy tetu Łódzkiego.]. 290 s. ]. Infrastruktura techniczna a rozw ój pozarolniczej działalności gospodarczej w regionie Płocka. Warszaw a. T. European Union ex ternal and internal borders –    interactions and netw orks. (red. Krajobraz a tury sty ka. (red. Komis ja Geografii Przemy słu PTG. 140 s. 226 s. Sosnow iec. t. Akademia Pomorska w Słupsku. 6-7 grudnia 2010 r. Studia Obszarów Wiejskich PTG. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. ISBN 978-83-7525490-0 [dotacja MNiSW – 3 360 zł. Komornicki T.. Polish Geographical Society . Czapiewski K. t. 1-4. Plit J. t.. z.. Fundacja Uniw ersy tetu im.).]. Inne publikacje (w tym materiały konferencyjne finansowane w części przez MNiSW)    Andrejczuk W. PTG. 2010. nr 13. Barw iński M.]. ISBN 978-83-62089-12-3. Warszawa. 6 . 43..]. ISBN 978-83-62089-02-4 [dotacja MNiSW – 8 400 zł. Wojew ódzki Fundusz Ochrony Środow is ka i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  XXVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: WPŁYW KRYZYSU NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ ZMIANY STRUKTUR PRZESTRZENNYCH PRZEMYSŁU I USŁUG. nr 14. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Insty tutu Geografii Uniw ersy tetu Pedagogicznego im.. Polskie Towarzystw o Geograficzne . t. ]. Wrocław. Polish Geographical Society. Dofinansowane przez MNiSW (dotacje uzyskane przez ZG PTG):          Czasopis mo Geografic zne. Warszawa. 187 s. Warszaw a. Komornicki T. Słupsk.. Uniw ersy tet Rzeszowski. 24. ISSN 1429-7132 [dotacja MNiSW – 9 000 zł. PUBLI KA C JE W Y DA NE W 2010 R. VIFP – EU HYPER-I-NET MRN-CT-2006-035927 – 8697 zł]. Uniw ersy tet Warszawski – 4 695 zł]. Kołodziejczak A. EUROPA XXI – 21. Komisja Hy drologiczna Pols kiego Towarzystw a Geograficznego. Polski Przegląd Kartograficzny. Obszary metropolitalne we współc zesnym środowis ku geografic znym: 58.). (red. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG. PTG Klub Teledetekcji Środow iska. 359 s. ISBN 978-83-62089-14-7 [dotacja MNiSW – 8 400 zł. ISBN 978-83-61695-06-6. Warszaw a. 113 [dotacja: Uniw ersy tet Warszawski.. ISSN 1429-7132 [dotacja MNiSW – 9 000 zł.. Stan i antropogenic zne zmiany jakości wód w Pols ce. ISSN 1642-4689. Zjazd Pols kiego Towarzystwa Geograficznego. Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddział w Krakowie [dotacja MNiSW – 5 000 zł].).

Studia i Prace z Geografii i Geologii. Sosnowiec. Borow iec M. Polskie Tow arzystw o Geograficzne. Pałka E. Rudnicki R. 94 s. Adama Mickiew ic za w Poznaniu. Obszary metropolitalne we współc zesnym środowis ku geografic znym: 58. 302.  XXXVII Olim piada Geografic zna. 107 s. t. Wilczy ńska-Mic halik W. (red. Anthropogenic aspects of landscape transformations.. 218 s. 224 s. Univ ersity of Silesia . Antropogeniczna transformacja środowis ka przyrodniczego. Uniw ersy tet im . Kielc e. (red.)..).). Komisja Historii i Dokumentacji Badań Polarnych Komitetu Badań Polarny ch PAN. Komisja Obszarów Wiejskich. 2010. no.. Wy dział Nauk Geograficznych UŁ.). 10.). ISBN 978-8389720-54-2. ISBN 978-83-62089-06-2. (red. 2010. (red. Pols kie Towarzystw o Geograficzne. Polska Akademia Nauk. Kraków. Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w wojew ództw ie mazowieckim. ss. Insty tut Geografii Uniw ersy tet Pedagogiczny im . (ed. Zioło Z. Łódź. Wy daw nic tw o Naukowe UP w Krakowie. ISBN 978-83-61695-04-2. Ł.. Polska kartografia w dobie przemian metodycznych i technologic znych. 165 s.272. 2010. Book of abstracts. (red. Wy dawnictw o Naukow e UP w Krakow ie.. Insty tut Geografii. Stanisław a Leszczyckiego. Landscape Parks Complex of the Silesian Voiv odeship. Polis h Geographical Society – Katow ice Branch.. Biuletyn Informacyjny nr 52. Human impact on upland ladscapes of the Lublin region. Zespół Badań Obszarów Wiejskich. ISBN 978-83-62139-13-2. Hall City Office in Sosnow iec. (red.. Sitek S. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. Kiniorska I. 2010. 2010.. Prace i Studia Kartograficzne. Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Tow arzystw a Geograficznego. Polskie Towarzystw o Geograficzne . 2010. Stanisław a Leszczyckiego...). Czapiewski K. Zarząd Głów ny PTG. Warszaw a-Kraków. 425 s. Zgłobicki W. April 19th-24th. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Bogucki Wy daw nic tw o Naukowe. (eds. 3. Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejs kic h. 1. (red.). Komisja Geografii Przemysłu PTG. (red. ISBN 978-83-62089-07-9. Klub Polarny PTG. 2010. Komisja Geografii Przemysłu PTG. 2010. Komis ja Obszarów Wiejskic h. 2010/2011. 2010. 210 s.Ł. Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego. 2010.. Oddział Łódzki PTG.. Rachw ał T.). Insty tut Geografii UP. ISSN 1642-4689. 2010. 256 s. nr 7. Wpływ kryzysu na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz zmiany struktur przestrzennych przemysłu i usług. „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. kwiecień 2011 r. Materiały informacyjne  Wites T. Insty tut Geografii Uniw ersy tetu HumanistycznoPrzy rodniczego w Kielcach. ISSN 1234-1754. nr 15. 165 s. Polskie Towarzystw o Geograficzne Komitet Głów ny Olim piady Geograficznej i Olimpiady Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. 2010. 128 pp. 218 s. (red.). Poznań.. Historical regions in the structures of European Union: General problems and policy of European Union tow ards historical regions. Ostrowski J. Problematyka 26. ISBN 978-83-61320-88-3. Zjazd Pols kiego Towarzystwa Geograficznego. (red. 151 s.Faculty of Earth Sciences. Warow na J... ISSN 1642-4689. Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych. ISBN 978-83-6002635-9. Czapiewski K. ISBN 978-83-61644-11-8. Wpływ granicy państw owej na kierunki rozw oju społeczno-gospodarczego w schodniej części w ojewództw a lubels kiego.).). ss. ISBN 978-83-7126268-5. Lublin. 2010. 2010. Region and Regionalism. Rachw ał T..Oddział Kartograficzny. Komis ja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystw a Geograficznego. ISBN 978-83-62089-11-6. 2010. 7 . Uniw ersy tet Pedagogiczny im . Polskie Towarzystw o Geograficzne .. WnoZ UŚ. Kraków .. Warszaw a. 2010. Zioło Z. Rykała A. Studia Obszarów Wiejs kic h.. Polska Akademia Nauk. nr 15-16. Insty tut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Schmitt A. t. 2010. Zespół Badań Obszarów Wiejskich.. Maciejewska B. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Zioło Z. 2010.). 12 s. Human impact on gully erosion. Lublin. 123 s..22. ISBN 978-8362089-13-0. ISBN 978-83-89720-59-7. 234 pp. Insty tut Geografii UP. Sobczy ński M. Rahmonov O. Insty tut Geografii i Przestrzennego Zagospodarow ania im . Warszaw a-Kraków. Procesy przemian przemysłu i usług w wybrany ch krajach. Komisji Edukacji Narodow ej w Krakow ie. Polska Akademia Nauk. Komisji Edukacji Narodow ej w Krakowie. Univ ersity of Łódź.). Silesian Institute in Opole. Korycka-Skorupa J. nr 16. 6... ISBN 978-83-7271-640-8. Liszewski S. Biuletyn Polarny. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. 205 s. Manecki A. 5th International Symposium on Gully Erosion Lublin (Poland). ISBN 978-83-62089-01-7. Warszawa-Kraków.). ISSN 1642-4689. Studia Obszarów Wiejskic h t. Polskie Towarzystw o Geograficzne .. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. (ed. Sosnow iec-Będzin.21. v ol. Łódź – Opole.. Polish Geographical Society. (red.        Oddział Katow icki PTG.         Stanisław a Leszczyckiego.

.Kielc . t.Functional regions – tow ards new paradigm of territorial and cohesion policy . KO NFER ENC J E PLA NO W A NE W 2011 R . Oddział Akademicki PTG. EUROPA XXIv ol. Warszaw a. Oddział Krakowski PTG.: Przestrzeń publiczna jako element struktury mały ch miast.  IX ogólnopolska konferencja naukow a na temat "mały ch miast" pt.Nautologicznej. Oddział Kartograficzny PTG.  T. „Rola przedsiębiorczości w edukacji” .).  Plit J. Spała.. Komisja Geografii Komunikacji PTG. Niematerialne w artości krajobrazów kulturowych – t. 8 . 1-4. 1-4. Bednarek-Szczepańska M.. Komisja Obszarów Wiejskich PTG. Oddział Łódzki PTG. 16-18 listopada 2011 r.  XXVII Seminarium Geograficzno-Rolnic ze i Obszarów Wiejskic h: Wiejskie obszary pery feryjne – uw arunkowania i czy nniki akty wizacji. Studiów Obszarów Wiejskic h PTG. Kraków. geochemicznych i straty graficznych.  Między narodowa Konferencja Naukow a Nauki przy rodnicze w systemach edukacy jnych krajów Europy w XXI w ieku. Oddział Łódzki PTG. 16-17 czerwca 2011 r. Komis ja Geografii Przemysłu PTG.  Border Conflicts in the Contemporary World. 14-15 październik a 2011 r. Myga-Piątek U. Czapiew ski K. z. 21-24 w rześnia 2011 r. 19-20 maja 2011 r.2011 r.. systemy informacji geograficznej oraz kartografię. PUBLI KA C JE PLA NO W A NE W 2011 R. Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa.  VI Ogólnopolskie Sy mpozjum Geoinformacyjne pośw ięcone problematy ce modelowania i prezentacji różnych zagadnień przestrzennych. 82. 18.. Kraków. kwiecień 2011 r.  Polski Przegląd Kartografic zny. Warszaw a. 43. Oddział Akademicki PTG. Komisja Geografii Przemysłu PTG.  Bański. Komisja Edukacji Geograficznej PTG. Warszaw a. (wymieniono organizator ów tylko ze str ony PTG)  Rekonstrukcje środowisk depozycyjnych na podstaw ie badań sedymentologicznych. 2-4 czerwca 2011 r. (wymieniono wydawców tylko ze str ony PTG)  Czasopis mo Geograficzne. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG.  Aktualne wyzw ania akademic kiego kształcenia geografów a edukacja szkolna. Seminarium Krajobrazow e: Materiały kartograficzne w badaniach ew olucji krajobrazu kulturow ego. 15 Prac Komis ji Krajobrazu Kulturow ego PTG. 3-4 października 2011 r. Komisja Krajobrazu Kulturow ego PTG.  XIV.  XVII Między narodow a Konferencja Naukowa nt. Bański (red. Komisja Geografii Turyzmu PTG. Rzeszów. Komis ja Obszarów Wiejskich PTG.  M. Toruń. Łódź.). Warszaw a. (red.  Bioklimatologia człowieka. Local and Regional Dev elopment challenges and policy issues – t. Klub Teledetekcji Środow is ka PTG. Oddział Kielecki PTG. „Wpły w innow acy jności na rozw ój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych”. 22. 35 s.). Oddział Akademic ki PTG. ISSN 1508017X. Kitowski (red). Warszawa.. Oddział Toruński PTG. dedykow ane osobom wykorzystującym w swojej pracy teledetekcję i fotogrametrię. 24-25 października.  XXVII Seminarium terenow e: Warsztaty badawcze z geografii tury zmu. Komornicki. t. 16-17 listopada 2011 r. Wesołowska (red. 27. 22-24 września 2011 r.  Warsaw Regional Forum 2011 . 19-22 października 2011 r. Warszaw a. Wrocław. Nałęczów . K. Warszawa. Prace Komisji Geografii Komunikacji – t. Mazur M. Wiejskie obszary pery fery jne – uw arunkow ania i czy nnik i akty w iz acji. Ameliówka k. Ustka. Kraków . Oddział Słupski PTG. Warszaw a. 26. 5-6 grudnia 2011 r.  J.  VIII Między narodowa Konferencja Naukow a nt. Studiów Obszarów Wiejskic h PTG. PTG. Komisja Obszarów Wiejskic h PTG. t.. Oddział Lubelski PTG. Diagnosis and perspectiv es for agriculture of Vojv odina – t. PolanicaZdrój. z. Warszaw a. Komis ja Obszarów Wiejskich PTG. 17-18 listopada 2011 r. Lublin. 28 Studiów Obszarów Wiejskic h PTG. 15-16 w rześnia 2011 r.  J.  Funkcjonowanie pols kic h uzdrowisk w okresie przekształceń. Czapiew ski (red).

UC HW A ŁY PO DJĘTE W 2010 R. Uchwała nr 7 (2009-2012) W § 17 w pkt. 1. 1. podpisanej przez dwóch członków wprowadzających. 2.8 września 2010 r. 1 przyjmuje się nowe brzmienie ppkt. 2. samorządowymi oraz organizacjami społecznymi i osobami prywatnymi. 1. przyjęta przez Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji. 7. a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. ustalanie zasad powoływania członków do Głównego Komitetu Olimpiady Geograficznej oraz zatwierdzanie składu osobowego tego Komitetu. oraz ppkt. Uchwała nr 12 (2009-2012) W § 30 w pkt. Posiedzenia Prezydium ZG PTG odbywają się w miarę potrzeby.. Uchwała nr 9 (2009-2012) W § 23 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. a także zatwierdzania regulaminów jego działalności. Uchwała nr 2 (2009-2012) Dodaje się do § 9 nowy ppkt. oraz przyjmuje się nowe brzmienie pkt. nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku. 1 przyjmuje się nowe brzmienie ppkt. 3. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata. członek taki ma prawo członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. kwiecień 2011 r. Zebrania Zarządu Głównego zwołuje Przewodniczący PTG lub jego zastępca przynajmniej dwa razy w roku. o czym zawiadamia członków Zarządu Głównego co najmniej 30 dni przed planowanym terminem zebrania. 2. Uchwała nr 13 (2009-2012) W § 31 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. wraz z Przewodniczącym PTG tworzą Prezydium ZG PTG. współdziałanie z organami państwowymi. Sekretarza ZG PTG i jego Zastępcę oraz Skarbnika ZG PTG i jego Zastępcę. Uchwała nr 6 (2009-2012) W § 15 przyjmuje się nowe brzmienie ppkt. Uchwała nr 15 (2009-2012) Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. uchwały Zarządu Oddziału w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo pospolite. o brzmieniu: Podejmowanie badań przestrzennych w skali lokalnej i regionalnej. Zarząd Główny składa się z Przewodniczącego PTG – wybieranego w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Delegatów oraz 10 członków wybieranych również przez Walne Zgromadzenie Delegatów w odrębnym głosowaniu tajnym oraz przewodniczących oddziałów. Zarząd Główny wybiera ze swego grona 3 Zastępców Przewodniczącego PTG. Uchwała nr 3 (2009-2012) W § 10 przyjmuje się nowe brzmienie ppkt. Uchwała nr 1 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 6: Członkowie Towarzystwa posiadają legitymację na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa. Uchwała nr 10 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 25: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się raz w roku. 4: posiadania legitymacji Towarzystwa. 9 .. Uchwała nr 4 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 11: Towarzystwo ma prawo nadawania odznak. 3. 4. Uchwała nr 5 (2009-2012) W § 14 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. Członkiem zwyczajnym może również być obywatel obcego państwa przyjęty przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji. Uchwała nr 14 (2009-2012) W § 32 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. Uchwała nr 8 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 20: Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Towarzystwa. 3. medali oraz członkostwa honorowego. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PTG z dn. Uchwała nr 11 (2009-2012) W § 29 przyjmuje się nowe brzmienie pkt.

Wśród źródeł finansowania Zarządu Głównego PTG zawsze do najw ażniejszych należy dotacja Minis terstw a Nauki i Szkolnic tw a Wyższego. Łącznie na konto Zarządu Głównego wpły nęło 4 762 zł 90 gr (w 2009 – 5 720 zł 47 gr. wysokość wpłat wahała się od 5.37 800 zł. spośród siebie wybierają przewodniczącego.141 015 zł).127 610 zł. w 2008 .50 zł (9 157. z czego dla Zarządu Głównego przekazano 9 413.W § 33 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. S Y TU A C J A F I N AN S O W A P TG W roku 2010 koszty Zarządu Głównego i Oddziałów zamknęły się kwotą 973 775 zł 30 gr. Corocznie dotację z Minis terstw a Edukacji Narodowej otrzymuje Oddział Olim pijs ki PTG. Dotacja na konferencje wyniosła 66 500 zł (2009 .00 zł. upoważnieni przez Zarząd Główny do podpisywania pism w sprawach finansowych. 36 623 zł). jego zastępcę i sekretarza. rachunków i czeków. 36 750 zł). 3. oraz dodaje się pkt. Wynik finansowy za rok 2010 jest zatem dodatni i wynosi 128 693 zł 71 gr. delegacje na posiedzenie Sądu Konkursowego – 474. oraz Dotychczasowy pkt. Uchwała nr 20 (2009-2012) Przyjmuje się nowe brzmienie § 48: Zobowiązania majątkowe Towarzystwa podejmują łącznie Przewodniczący i Skarbnik Zarządu Głównego PTG lub w razie ich nieobecności dwaj członkowie Prezydium Zarządu Głównego. 3. 1. Przychody te uzyskane są głównie ze sprzedaży zeszytów Czasopisma Geografic znego zeszyt 4/2008 oraz 1-3/2009 oraz Studiów Obszarów Wiejskic h. Sąd Koleżeński wybierany jest w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Delegatów. które w ciągu miesiąca od daty wyboru. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego. W roku 2010 po raz kolejny odnotowano przychody ty tułem 1% podatk u dla PTG jako organiz acji pożytku publicznego. w 2008. w składzie pięciu osób. W ubiegły m roku Olimpiadę dofinansowano kwotą 396 238 zł. O terminie. które zostały opisane poniż ej. na wydawnic tw a 116 650 zł (89 810 zł. 2 o brzmieniu: Walne Zebranie Członków Oddziału odbywa się raz w roku. 1.48 zł (z czego sfinansowano nagrody rzeczowe – 2 000. 4 340 zł). 8 838 zł. Dochody uzyskane przez sprzedaż wydawnic tw przez ZG PTG w 2010 roku wyniosły 4 575. Kwota dofinansowania Olim piady stanowi 39% ogólnej kwoty dochodów Towarzystw a. Konkursu Prac Magis terskic h z zakresu geografii – 2 780. Uchwała nr 16 (2009-2012) W § 35 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. zmienia się w pkt.22 zł. Główna Komisja Rewizyjna wybierana jest w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Delegatów. inne – 53. Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego wybieranego w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków Oddziału na okres 4 lat oraz 4-6 członków wybieranych również w odrębnym tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków Oddziału na okres 4 lat. Pozostałe przychody uzyskane na ten cel to kwota 12 200 zł. oraz dodaje się pkt. które w roku 2010 wyniosły 27 316 zł (w ubiegły ch latach były to kwoty 27 836 zł.6 322 zł 08 gr).52 zł (4 379. opłaty pocztowe – 252. 1. Uchwała nr 18 (2009-2012) W § 41 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. .50 zł. kwiecień 2011 r.50 zł . 9 830 zł. 32 933 zł.70 zł. 2008 .96 zł) (b) nagroda rzeczowa dla nauczyciela. W 2010 roku wysokość dotacji wyniosła 427 346 zł. w składzie siedmiu osób.90 zł. Sekretarza i Skarbnika. Koszty przygotowania Olimpiady zamknęły się kwotą 434 237 zł 35 gr. Uchwała nr 19 (2009-2012) W § 43 przyjmuje się nowe brzmienie pkt. który wypromował kilkunastu laureatów Olimpiady 10 Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. Środki z ty tułu 1% podatku zostały wydatkowane w następujący sposób: (a) organizacja 26. 2007 .50 zł ty tułem wsparcia na wydanie Czasopis ma Geografic znego (3 982. Minis terstw o Nauki i Szkolnictw a Wyższego łącznie dofinansowało wydanie 10 publik acji i 8 konferencji. zaś dochody – 1 102 469 zł 01 gr.65 050 zł).30 zł. miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed zwołaniem Zebrania. Kolejnym źródłem dochodów są opłaty składek członkowskic h Oddziałów. 7 035 zł). który organiz uje Olim piadę Geograficzną. spośród siebie wybierają przewodniczącego. 2. Na tę sumę złożyły się wpłaty 59 osób. 9 402 zł) oraz 3 952. 76 575 zł. które w ciągu miesiąca od daty wyboru.10 zł do 653.64 440 zł. 1. Sekcje problemowe są w oddziałach powoływane na okres 4 lat. Na taki wynik złożyło się kilk a czynnik ów. W roku 2010 PTG otrzymało 183 150 zł (w 2009 . jego zastępcę i sekretarza. Uchwała nr 17 (2009-2012) Dodaje się do § 39 pkt. 2.

02 31 201. wyższe wpływy z tego ty tułu).00 1 128. kwiecień 2011 r. (2) Muzeum Kopalnic tw a Rud Żelaza w Częstochowie. Łączna kwota środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.  7 odczy tów oddziałowych.50 2 780.  7 odczy tów oddziałowych.  Współorganiz acja międzynarodowych warsztatów NORPOLAR. Wpływ na to miały następujące czynnik i: rozlic zenie zaległy ch należności dla Polskiego Przeglądu Kartograficznego. biurowe. a także wpłaty z ty tułu organizacji Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej 2014. Krakowskim . podlaskiego. zł.95 436 zł 136 513 zł . kwota przychodów wyniosła 97 263 zł 98 gr (107 452 zł 88 gr. Wyniki finansowe PTG w ostatnich latach ROK KOSZTY DOCHODY ZYSK 2010 2009 2008 2007 2006 973 775 zł 897 329 zł 1 136 910 zł 956 024 zł 870 313 zł 1 102 469 zł 882 609 zł 1 041 474 zł 1 092 537 zł 798 765 zł 128 694 zł . Klubie Teledetekcji Środowis ka (ponad 20 tys.  Współuczestnictw o w organizacji I Międzyszkolnego Konkursu Turysty cznego dla młodzieży gimnazjalnej woj. Najw iększe oszczędności są zgromadzone w Oddziałach: Kartograficznym i Lubelskim – ponad 50 ty s.09 6 310.Geografic znej i Nautologicznej Pani Barbary Dąbrowskiej w kwocie 1 498.62 047 zł 63 gr). Koszty i przychody Biura Zarządu Głównego z pominięciem środków obrotowych: Przychody Składki członkowskie (25%) Wsparcie dla Czasopisma Geografic znego Ryczałt od dotacji na konferencje (20%) Sprzedaż wydawnic tw II rata dotacji MRR 1% podatku dla OPP Konferencja MUG 2014 Odsetk i bankowe Inne – w ty m obsługa prac zleconych RAZEM Koszty Wy nagrodzenia i pochodne Konkurs Prac Magis terskic h Nagroda dla nauczyciela Konferencja MUG 2014 Delegacje Komputer Telefon. Zysk w wysokości 36 265 zł 92 gr odnotowano w Oddziałach Towarzystw a.00 4 575.  Wy cieczka: (1) Częstochowa-Nagłowic e-Huta Szklana-Święty Krzyż-Nowa Słupia-Święta Katarzyna-JędrzejówCzęstochowa.89 96 922.14 720 zł .48 1 498. wyjątek stanowią tylko inne przychody. 2008 . Jest to przede wszystk im wynik iem rozliczenia drugiej transzy dotacji z roku ubiegłego z Minis terstw a Rozwoju Regionalnego.50 13 300. Częstochowski  Współorganiz acja IX edycji sesji popularnonaukowej: „Cudze chwalicie. Wysokość przychodów w odniesieniu do roku 2009 pozostaje na porównywalnym poziomie. a także jak wspomniano wcześniej przelew drugiej części dotacji Minis terstw a Rozwoju Regionalnego (koszty poniesione w roku 2009).). bank. Gdański  Przygotowanie referatów popularnonaukowych w ramach VIII Bałty ckiego Festiw alu Nauki.88 D ZI AŁ A LN O Ś Ć O D D ZI AŁ Ó W P TG W R O K U 2 0 1 0 ( z w y ł ą c z e n i em i n f o r m a c j i o k o n f e r en c j ac h i w y d a wn ic t w a c h ) o p r ac o w a n o n a p o d s t a w i e n ad e s ł a n y c h s p r aw o zd a ń Białostocki  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej. Koszty Zarządu Głównego w stosunku do lat ubiegły ch były znacząco niższe (część kosztów z projektu w MRR była już rozliczona w roku 2009). Ogólnie wynik finansowy biura ZG zamknął się zyskiem w wysokości 58 666 zł 77 gr. zł. które w roku bieżącym były dwukrotnie wyższe (większa liczba konferencji. z czego fundusz statutowy wyniósł 326 636 zł 58 gr.12 zł). Słupskim – powyżej 10 ty s.90 33 000. a także w pły wami z ty tułu organizacji Konferencji Regionalnej MUG 2014.52 25 414.84 9 413.62 1 540.74 1 626.01 2 409. Koszty Zarządu Głównego zamknęły się kwotą 38 597 zł 26 gr (2009 .88 542 zł 23 gr. znaczki.12 2 661.50 3 952.85 zł (w 2009 roku – 168 657 zł 37 gr).32 4 762. sąd.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej. głównie jest to spowodowane przeniesieniem na rok następny części wydatk ów wydania materiałów pokonferencyjnych. która wyniosła 296 422. Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. a swoje znacie?”. inne RAZEM 14 002. 69 378 zł 50 gr). W roku 2010 stw ierdzono ogólne zwiększenie stanu oszczędności w Oddziałach. 11 .71 548 zł Stan aktywów i stan pasywów zamknął się kwotą 327 378 zł 58 gr. Na koncie Zarządu Głównego wystąpił zysk w wysokości 92 427 zł 79 gr.

Rybnik u i w Zawierciu). Katowicki  W oddziale działa 6 kół terenowych (w Lublińcu. świętokrzyskiego. odczyty .  Współorganiz acja III Miejskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów szkół ponadgim nazjalnych (Koło w By tomiu). Runge).Kartograficzny  Wy cieczka: Zieleniec ..  Organiz acja VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu PTG dla uczniów gim nazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Mieszkam w województw ie śląskim”. Tychach.  Współorganiz acja IX Międzynarodowego Konkursu Kartograficznego im. 17-18 maja 2010 r.  Współorganiz acja II Miejskiej Olimpiady Geograficznej dla uczniów gim nazjów (Koło w By tomiu). (9) Wy cieczka na jarmark świąteczny do Wiednia. B.  Organiz acja międzyszkolnego konkursu geograficzno-matematy cznego GEOMAT dla gim nazjalis tów w Katow ic ach. Lublin. Łódzki  Terenowe warsztaty Geoekologic zne Chiny. 7) Poznajemy Zawiercie – w nieznane.Odczy ty dla uczniów i nauczycieli.  Współorganiz acja X Konkursu Krajoznawczego o Regionie Świętokrzyskim „Moja Mała Ojc zyzna” dla uczniów szkół gimnazjalnych woj. 6. kwiecień 2011 r.  Współorganiz acja XVIII Dni Ziemi w Sosnowcu. Kielecki  „Wyprawa na tetrapody: Kielc e-Zachełm ie-Kielc e. 12 . (2) Włochy.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej. Lubelski  (1) Wy cieczka-seminarium terenowe Walory przy rodnicze i kulturowe północnej części Kotliny Sandomierskiej.  23 odczy ty oddziałowe (1254 osoby). J.  Współorganiz acja szkolnego konkursu plasty cznego „Ratujmy bałty ckie morśw iny” (Koło w Bytomiu). (3) Zajęcia terenowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Istebnej.  Robocze spotkanie kierowników uczelnianych jednostek geograficznych Geografia – zastosowania w prakty ce.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.  Współorganiz acja X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Ziemi Śląskiej „Moja Ty Ziemio Rodzima” (Koło w Rybnik u). warsztaty dydakty czne dla nauczycieli. Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa. spotkania dyskusyjne. małopolskiego Poznajemy Świat i Polskę. Bośnia i Hercegowina.  Organiz acja III edycji miejs kiego konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Mieszkam w Sosnowcu”. Goleszowie. Krakowski  Organiz acja konkursu geograficznego dla uczniów gim nazjum woj. Explorers Festiv al.Współorganiz acja Konkursu Wiedzy Geograficznej o Pols ce „Znaszli swój kraj”.  37 spotkań oddziałowych (zebrania. By tomiu. Chorwacja.  IX Ogólnopolskie warsztaty z geografii społeczno-ekonomicznej. Petchenik pod hasłem: Żyjąc w zglobalizowanym świecie dla dzieci klas V i VI szkół podstawowych. Cieszyn (org. w których uczestniczy ło 2713 osób).  Współorganiz acja II Ogólnopolskiego Konkursu prac magis terskic h z zakresu kartografii oraz geoinformacji. prof. (8) Wycieczka „Zielone i czarne barwy Śląska”. (4) Słowacja. .Kudowa Zdrój .  21 odczy tów oddziałowych.  Wy stawa fotograficzna: Na dachu Św iata – Tybet 2010”  Wy kład w ramach IV Wielk iej Lekcji Geografii podczas 12. (2) Goleszów-Karls tein-Karlove Vary-Goleszów.  Współorganiz acja Wojewódzkiego Konkursu dla Nauczycieli (Koło w Rybnik u). (10) Wycieczka do Wiednia „Na szlaku kultur europejs kich…”. Izba Oświęcimska w Goleszowie.  IX Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Złota Rybka” dla uczniów szkół podstawowych (Koło w Zawierciu).  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej na WNoZ UŚ w Sosnowcu.  Organiz acja tematy cznego wykładu dla nauczycieli gim nazjum w czasie zawodów wojewódzkic h konkursu geografic znego.  Działalność Sekcji Dydakty cznej PTG: .  Objęcie patronatem imprezy „Z Jury w góry” organiz owanej w Zaw ierciu. prelekcje.  Organiz acja szkolnego konkursu „Św iąteczna krzątanina” (Koło w Zawierciu). kamieniołom Wis ła Obłaziec. (5.  Wy cieczki: (1) Rudnik i. Tybet 2010.Nachod (Czechy ) – Adrszpaskie Skalne Miasto (Czechy) – Czermna – Dusznik i Zdrój – Zieleniec.

Szkoleniowe marsze na orientacje .  7 spotkań „Klubu Obieżyświata”.  21 odczy tów oddziałowych (1469 osób). Jeziórko . Toruński  2 koła terenowe we Włocławku i Grudziądzu. 13 .  Wy cieczki do Maroka i kopalni w Kłodawie.  Współpraca z Komitetem Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN w organiz owaniu seminariów naukowych z zakresu teledetekcji. Poznański  7 odczy tów oddziałowych.  Przeprowadzenie według nowych zasad I etapu XXXVII Olim piady Geografic znej. podkarpackiego i małopolskiego w Krośnie (konty nuacja).  Wstępne przygotowania do organizacji Olimpiady Między narodowej w 2014 roku. b. (3) Kraje alpejskie – Szwajc aria i Austria. Alp i Filipin.  4 spotkania tzw. Słupski  Wy stawy fotografic zne: (1) Minerały w procesach geologicznych i geomorfologic znych.  Udział w przygotowaniu wyjazdu drużyny polskiej na VIII Międzynarodową Olim piadę Geografic znej w Tajpej.  Wy stawa posterowa. Rzeszowski  Wy cieczki: (1) Indie . kwiecień 2011 r.  2 odczy ty oddziałowe.  Patronat nad Konkursem organiz owanym przez Komis ję Edukacji Geografic znej PTG dla uczniów szkół ponadgim nazjalnych woj.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.  6 odczy tów oddziałowych (199 osób). Szczeciński  Współorganiz acja IV Wojew ódzkiego Konkursu Wiedzy Geografic znej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.Puszcza Kozienicka. Radomski  Wy stawa prac finałowych XXIV Konkursu „Mój LAS” w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państw owych.  1 odczy t oddziałowy. Stalowowolski  VIII Warsztaty geografic zne dla olim pijc zyków.  2 wycieczki terenowe. (2) rezerwat U źródeł Jasiołki w Jaślis kim Parku Krajobrazowym. Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa.  1 odczy t oddziałowy. w trakcie których organizowane są konkursy geograficzno-tematy czne dla młodzieży. „Wieczorów w PTG”.Goa. (3) dla olimpijc zyków – Skutki powodzi w regionie Sandomierza. Klub Teledetekcji Środowiska  Zorganiz owanie i przeprowadzenie I Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu teledetekcji środowiska.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej. (2) Formy geomorfologiczne Norwegii. Opolski  Współoganiz acja wycieczki zamki i Pałace Opolszczczyzny – Rogów Opolski – Moszna – Kamień Śląski.  Warsztaty terenowe (1) Rekulty wacja terenów pogórnic zych.  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.Olimpijski  Organiz acja XXXVI.  Spotkania klubowe w siedzibie Radomskiego Okręgu LOP. Olim piady Geograficznej i XIX Olim piady Nautologicznej. (2) a. geneza wąwozów lessowych w regionie Kazimierza Dolnego.Machów.  Przygotowanie nowej oferty na prowadzenie Olim piady Geograficznej w latach 2010-2013 zgodnie z wymogami konkursu ogłoszonego przez MEN wraz z nowym regulaminem i składem osobowym Komitetu Głównego.  1 odczy t oddziałowy.

........... Bardzo prosimy o wsparcie Towarzystwa 1% swojego podatku należnego oraz o rozpowszechnienie tej informacji wśród innych członków i sympatyków Towarzystwa. Teledetekcja Środowis ka................. C z a p i e w s k i ......................... Wrocławski  Objęcie honorowym patronatem Festiw alu Nauki Pols kiej w Bystrzycy Kłodzkiej i we Wrocławiu........................html Czasopis ma Geograficznego..... 104 Wrocławski.. cena prenumeraty z wysyłką wynosi 68 zł...35 Szczeciński..33 Gdański.......... Zapraszamy do zakupu..... cena 20 zł   Artykuły do „Teledetekcji Środowiska” prosimy nadsyłać na adres Redakcji Krakowskie Przedmieście 30.......30 Białostocki.................44 Krakowski.................... S P RAW Y BI EŻ Ą C E i K O M U NI K AT Y Prosimy o nadsyłanie artykułów do „Czasopisma Geograficznego” na adres Redakcji Pl.. ul....................wroc................................... 1 2 ........................Warszawski  Wy cieczki do Arboretum w Rogow ie i do Żyrardowa.................. .............16 Toruński.... 138 Kielecki..................... .............  14 odczy tów oddziałowych.62 Kartograficzny ...................... 14 .....  14 odczy tów oddziałowych (778 osób)........ Sprzedaż bieżącą i wysyłk ową prowadzi Centrum Kartografii........pl/Teledetekcja_Srodowiska_pl. ........ 04-398 Warszawa.............................. _____________________________________________________________________________ B iuletyn opracowali: Tomasz W i t es ......24 Opols ki...... W swojej deklaracji PIT wystarczy wpisać tylko numer KRS „0000110860” .................................15 Rzeszowski.......................... 225 Warszawski.... Grochowska 258/260............... kwiecień 2011 r.................  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej... tel.... ..19 Radomski........................................................  Współuczestnictw o w organiz acji Okręgowych Zawodów Olim piady Geografic znej.. ...47 RAZEM ..............55 Olimpijski ...58 Katow icki...uni..................... Polski Przegląd Kartograficzny (kwartalnik ).... 00-927 Warszawa http://telegeo....edu..................... cena rocznej prenumeraty dla członków PTG (ze zniż ką) wynosi 49 zł (zeszy t łączony 1-2 kosztuje 21 zł.. ................... Prosimy o włączenie się razem z nami w promocję wiedzy. 4 po 14 zł)................... Beata M a c i e j e w s k a Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG ● nr 53 ● Warszawa.............................. ) Oddziały Liczba członków Akademicki....... cena jednego tomu wraz z wysyłk ą wynosi 65 zł......32 Klub Polarny ..................... 136 Łódzki............................ 50-137 Wrocław lub czasopismo@geogr............................. Wpłaty należy dokonywać na konto Klubu: 23 1020 1156 0000 7302 0059 7948   Prosimy o nadsyłanie poprzez Oddziały zamówień na prenumeratę na rok 2011: Przelewy bankowe lub pocztowe prosimy kierować na numer rachunku bankowego biura Zarządu Głównego PTG w Alior Banku SA 48 2490 0005 0000 4520 1047 9132 LIC ZB A CZ ŁO NK ÓW W G OD DZ IA ŁÓW PT G (n a d zi eń 3 1............. Przekazując 1% na rzecz PTG wspieramy najlepszych studentów i nauczycieli geografii..................39 Słupski....................... /fax 022 813 81 00......... Uniw ersytecki 1.......................... ..... 00-927 Warszawa... ................17 Poznański.. Krakowskie Przedmieście 30.................................... 2 0 1 0 r.pl    W 2009 roku ukazał się suplement do Czasopisma Geograficznego zawierający noty biograficzne członków Towarzystwa........................ Konrad Ł............................22 Stalow owolski......... Z góry dziękujemy.. Zamówienia należy kierować na adres Klubu Teledetekcji Środowiska PTG. ul...wgsr......1473 *stan z lat poprzednich P T G – O R G A N I Z A C J A P O Ż YT K U P U B L I C Z N E GO Od 2006 roku Polskie Towarzystwo Geograficzne posiada status Organizacji Pożytku Publicznego............... 3.............. 98* Klub Teledetekcji Środowis ka....... 194 Lubels ki......................uw...30 Częstochowski.......... ..