Komendy AutoCAD

komendy 2d
komendy podstawowe
komenda en line circle arc pline move zoom offset rotate mirror align copy skrót en l c a pl m z o ro mi al co komenda pl linia okrąg łuk plinia przesuń zoom odsuń obrót lustro dopasuj kopiuj skrót pl l o u pl prs z od ob lus dp k opis komendy rysowanie linii rysowanie okręgu rysowanie łuku rysowanie polilinii przesuwanie powiększanie lub zmniejszanie widoku odsuniecie obracanie lustro – odbijanie względem osi dopasowanie elementu względem dwóch punktów kopiuje elementy

komendy dodatkowe
komenda skrót komenda skrót opis komendy en en pl pl xline xl prosta rysowanie prostej otwiera okno „designcenter” – przegladarka adc adc umo liwiająca oglądanie plików na dysku, baza bloków otwiera okno „Quick Selekt”/„Szybki wybór” - wybór qselect swybierz elementów według koloru, typu elementu, rodzaju linii itp. properties ch cechy ce otwiera okno “Properties”/”Cechy” – cechy elementów regen re regen re odświe enie widoku, modelu otwiera okno „Hath and Gradient”/„Kreskowanie do hatch h gkreskuj gk granic i wypełnienie” – kreskowanie powierzchni erase e wyma wy kasowanie wybranych obiektów undo u cofaj c cofanie ostatniej komendy otwiera okno „Layer Properties Manager”/„Menad er layer la warstwa wa cech warstw” – tworzenie warstw itp. otwiera okno “Purge”/”Usuń” - czyszczenie rysunku z purge pu usuń us niepotrzebnych elementów

.

itp. np: grubość.tekst komenda en text dtext mtekst style skrót komenda en pl t tekst dy dtekst mt wtekst st styl skrót pl t dt wt st opis komendy wstawianie tekstu wstawianie tekstu wstawianie tekstu otwiera okno ”Text Style”/”Styl tekstu” . lista atrybutów bloku otwiera okno „Write Block”/”Zapisz blok” – zapis wybranego bloku na dysk modyfikacja komenda skrót komenda skrót opis komendy en en pl pl pedit pe edplin edp edycja polilinii. tworzy lub ustala nazwane style tekstu bloki Blok – to kilka obiektów połączonych ze sobą w jedną całość Atrybut – zmienna tekstowa komenda skrót komenda skrót en en pl pl block insert explode attdef ddatte wblock b i x att blok wstaw rozbij atrdef ddatte piszblok b w r atr pb opis komendy otwiera okno „Block Definition”/”Definicja bloku” – definiowanie bloków wstawianie bloków do rysunku rozbijanie elementów lub bloków na podstawowe elementy otwiera okno „Attribute Definition”/„Definicja atrybutu” .definiowanie atrybutów otwiera okno „Edit Attributes”/”Edycja atrybutów” edytowanie atrybutów. dociągniecie do siebie dwóch fillet f zaokrągl za linii stretch s rozciągnij rozc rozciąganie elementów trim tr utnij ut array ar szyk sz status stan otwiera okno z lista wykonanych komend matchprop ma uzgcechy uzg słu y do przenoszenia obiektów do innej warstwy .modyfikuje. zaokrąglanie rogów. łaczenie.

view v widok dół.ustawienia komenda skrót komenda skrót en en pl pl dimstyle units d un odwym. otwiera okno „Viewports”/„Rzutnie” – mo liwość vports rzutnie podzielenia lub zredukowania ilości rzutni w zakładce „Model” . wymstyl jedn d jed opis komendy otwiera okno “Dimension Style Manager”/„Menad er stylów wymiarowania” – definiowanie stylów wymiarowania. wybór stylu wymiarowania otwiera okno „Deawing Units”/„Jednostki rysunku” – ustawienia jednostek rysunku arkusze Polecenia działają tylko w zakładce „Layout”/„Arkusz” komenda en pspace mspace mview skrót komenda skrót en pl pl ps ms papier model wwidok p m ww opis komendy przełącza z obszaru modelu do obszaru papieru. izometria itp.wybór widoku: góra. podczas pracy w zakładce arkusz przełącza z rzutni obszaru modelu na obszar papieru tworzy i kontroluje rzutnie arkusza widok komenda skrót komenda skrót opis komendy en en pl pl pan p nfragm nf przesuwanie widoku otwiera okno „View”/”Widok” .

<Osnap on> /<Osnap off> . koniec linii.włącza i wyłącza pomocniczą siatkę punktów F8 . środek linii itp.<Grid on>/<Grid off> .uaktywnia pomocnicze linie.skok.włącza i wyłącza wyświetlanie współrzędnych w lewym dolnym rogu F7 .<Snap on>/<Snap off> .włącza i wyłącza przyciąganie do charakterystycznych punktów takich jak.<Ortho on>/<Ortho off> .<Coords on>/<Coords off> . automatycznie przyciąganie do siatki punktów pomocniczych F10 . wewnątrz czterech lub trzech 3dface 3wpow punktów tworzy płaszczyznę union uni suma sum łączy dwie bryły widok 3d komenda en skrót en komenda pl skrót pl opis komendy 3dorbit 3do 3dorbita 3do obracanie widoku 3d włącza cieniowanie obiektów 3d shade sha shade - klawisze funkcyjne F1 .otwiera pomoc F2 – otwiera okno „AutoCAD Text Windows” – okno z lista wykonanych komend F3 . F6 . tworzy bryłę z zamkniętej extrude ext wyciągnij wyc polilinii 3dpoly 3p 3wplinia 3p surftab1 surftab1 określanie gęstości siatek w jednym z kierunków surftab2 surftab2 określanie gęstości siatek w drugim z kierunków tworzenie płaszczyzn. które pojawiają się w trakcie rysowania skróty klawiszowe Crtl+S – qsave – zapisz Crtl+O – open – otwórz .komendy 3d podstawowe komendy 3d komenda skrót komenda skrót opis komendy en en pl pl rotate3d l obracanie 3d wyciąganie elementów.rysowanie tylko w pionie i poziomie F9 .<Polar on>/<Polar off> .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful