II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19

)

– opr. P. Kocz

10.02.2012 r.

WYKAZ Nr 1/2012
POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW,

ustalony zgodnie ze „Szczegółowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane” II (19)
Wykaz przepisów – Lp. 49 – oznaczenie 2.PN-W, których znajomość i umiejętność praktycznego
stosowania obowiązuje zdających egzamin na uprawnienia budowlane i specjalizacje technicznobudowlane – w sesji wiosennej 1/2012

1

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19)

CZĘŚĆ A –

– opr. P. Kocz

10.02.2012 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalnościach :

A – architektonicznej,
B – konstrukcyjno-budowlanej,
D – drogowej,
M – mostowej,
S – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
E – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
i elektroenergetycznych
K – kolejowej,
T – telekomunikacyjnej,
W – wyburzeniowej przy uŜyciu materiałów wybuchowych.

2

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19)

– opr. P. Kocz

10.02.2012 r.

1. SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
1a) DO PROJEKTOWANIA W OGRANICZONYM ZAKRESIE
Lp.

Nr normy PN

Tytuł normy PN

1

PN-B-01025:2004

Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektonicznobudowlanych.

2
3

PN-B-03002:2007
PN-B-10425:1989

Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

4
5

PN-B-02000:1982
PN-B-03020:1981

ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości.
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

6

PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/AC:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-B-01027:2002

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

7
8

9

PN-B-03150:2000
PN-B-03150:2000/Az1:2001
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-B-03150:2000/Az3:2004
PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000
(z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)

Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane
w projektach zagospodarowania działki lub terenu.
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania

1b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM
ZAKRESIE
Lp.

Nr normy PN

Tytuł normy PN

1.

PN-B-01025:2004

2.

4.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004;
PN-EN 206-1:2003/A1:2005;
PN-EN 206-1:2003/A2:2006
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
PN-B-03002:2007
(Rozdział 1, 3, 4, 7)
PN-B- 06050:1999

Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektonicznobudowlanych.
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

5.

PN-B-10425:1989

6.
7.

PN-EN 13139:2003
PN-EN 13139:2003/Ac:2004
PN-EN 12620+A1:2010

8.

PN-B-01027:2002

9.

PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/AC:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010

10.

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000
(z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)

3.

Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
Kruszywa do zapraw.
Kruszywa do betonu.
Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane
w projektach zagospodarowania działki lub terenu.
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania

3

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19)

– opr. P. Kocz

10.02.2012 r.

2. SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA
2a) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE
Lp.

Nr normy PN

Tytuł normy PN

1.

PN-B-01025:2004

2.

PN-B-01027:2002

3.
4.
5.
6.

PN-B-02000:1982
PN-B-02482:1983
PN-B-03002:2007
PN-B-03020:1981

7.

PN-B-03150:2000
PN-B-03150:2000/Az1:2001
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-B-03150:2000/Az3:2004
PN-B-03200:1990

Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.
Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane
w projektach zagospodarowania działki lub terenu.
ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości.
Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

8.
9.

PN-B-03264:2002
PN-B-03264:2002/Ap1:2004

10.

PN-EN ISO 13789:2008

11.

PN-EN ISO 6946:2008

12.

PN-B-02010:1980
PN-B-02010:1980/Az1:2006
PN-B-02011:1977
PN-B-02011:1977/Az1:2009
PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/AC:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011
PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009
PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010
PN-EN 1991-1-5:2005
PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009
PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-6:2007
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008
PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-7:2008
PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010
PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010
PN-EN 1992-1-1:2008
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010
PN-EN 1992-1-2:2008
PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010

13.
14.

15.

16.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone.
Obliczenia statyczne i projektowanie
Cieplne właściwości uŜytkowe budynków. Współczynnik wymiany
ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania.
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania
ObciąŜenia w obliczeniach statycznych - ObciąŜenie śniegiem
ObciąŜenia w obliczeniach statycznych - ObciąŜenie wiatrem
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1.
Oddziaływania ogólne. CięŜar objętościowy, cięŜar własny,
obciąŜenia uŜytkowe w budynkach.
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3.
Oddziaływania ogólne – ObciąŜenia śniegiem.

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4.
Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru.

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5.
Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie termiczne.
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6.
Oddziaływania ogólne . Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7.
Oddziaływania ogólne . Oddziaływania wyjątkowe.
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1.
Reguły ogólne i reguły dla budynków.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2.
Projektowanie z uwagi na warunki poŜarowe.

4

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. dobór materiałów i wykonanie murów. P. Zasady ogólne i zasady dla budynków. 19. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego 5 . Projektowanie węzłów Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z blach profilowanych na zimno. Część 1-2. Reguły ogólne.2012 r. Reguły ogólne i reguły dla budynków Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 2. Projektowanie z uwagi na warunki poŜarowe. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki poŜarowe. Zasady ogólne Eurokod 7. Kocz 10. Wymagania projektowe. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-5. Część 3. PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-2:2007 PN-EN 1993-1-2:2007/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/AC:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/NA:2010 PN-EN 1993-1-3:2008 PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011 PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1995-1-2:2008 PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009 PN-EN-1995-1-2:2008/NA:2010 PN-EN 1996-1-1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1996-1-2:2010 PN-EN 1996-2:2006 PN-EN 1996-2:2006/AC:2010 PN-EN 1996-3:2006 PN-EN 1996-3:2006/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 – opr. Część 1-2. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1. 20.02. Część 1-8. 18.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 17. Blachownice Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Zasady ogólne. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguły ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki poŜarowe Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3. Reguły ogólne. Część 1-1. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. Część 1-1. Część 1-1. Projektowanie geotechniczne. Uproszczone metody obliczania konstrukcji murowych niezbrojonych Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1-2. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

Kocz 10. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. Roboty ziemne. PN-B-10425:1989 Przewody dymowe.06050:1999 PN-EN 1090-1:2010 Geotechnika. 2. Część 1-1. 2b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE Lp. 13. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Ŝelbetowe i spręŜone. 5. PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. 4. PN-B. Projektowanie i obliczenie. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Wymagania ogólne. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu. 7) PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Rozdział 8 Beton. 1. produkcja i zgodność. PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu. 4. zaprawy i rzadkiej zaprawy.2012 r. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru.Wymagania i badania 11. obciąŜenia uŜytkowe w budynkach. PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. CięŜar objętościowy. 3. spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Konstrukcje betonowe. Część 1: Wymagania. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. Oddziaływania ogólne . 8. symbole. PN-EN 1090-2:2009 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 6 . Część 1-4. PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 PN-B-03002:2007 (pkt. podział i opis gruntów 15. 10.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. Oddziaływania ogólne. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. cięŜar własny. 12. Podstawy projektowania konstrukcji. 16. właściwości. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. 6.02. P. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.Zbiorniki -. PN-EN 13139:2003 PN-EN 13139:2003/Ac:2004 Kruszywa do zaprawy. PN-EN 206-1:2003/A1:2005. 3. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. PN-EN 13055-1:2003 PN-EN 13055-1:2003/Ac:2004 Kruszywa lekkie. Część 1-3. PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Konstrukcje murowe. 9. Część 1-6. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Oddziaływania ogólne – ObciąŜenia śniegiem. PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja -. 7. Obliczenia statyczne i projektowanie. 14.

3. 19. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego 7 .3.9. Wymagania projektowe. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8. Część 1-1. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. P. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.8. Projektowanie węzłów Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Zasady ogólne Eurokod 7. Część 1-1.9 PN-EN 1996-2:2006 PN-EN 1996-2:2006/AC:2010 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. 20. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. dobór materiałów i wykonanie murów. PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 Rozdział : 1.3. – opr.10 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Kocz 10.8.2012 r. PN-EN 1996-1-1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 Rozdział : 1.02.9 PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011 PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 Rozdział : 1. 18. Część 1. Zasady ogólne i zasady dla budynków. Reguły ogólne i reguły dla budynków.8.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 17. Część 2. Część 1-1. Projektowanie geotechniczne.4. 21.

Skrajnia budowli. Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. 21. jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 14. Wymagania i badania. Grunty budowlane. GDDP – IBDM. 3. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 5. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach. Wymagania ogólne i metody badań. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. WT-2 2010 Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP – IBDM. 11. Wymagania techniczne . 1997. Odwodnienie dróg. 18. SPECJALNOŚĆ DROGOWA 3a) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE Lp. 20. PN-EN 13108-5:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Oddziaływania wyjątkowe. Nr normy PN lub WT Tytuł normy PN 1. Roboty ziemne. WT-1 2010 15. Podstawy projektowania konstrukcji. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 8. Część 1: Beton asfaltowy. Oddziaływania ogólne. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych GDDP – IBDM. 17. PN-EN 13043:2004 PN-EN 13043:2004/AC:2004 PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 7. 13. Wymagania techniczne – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. Drogi samochodowe. 8 . P. lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.02. 3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Kocz 10. PN-S-02204:1997 PN-S-02205:1998 PN-S-06102:1997 Rysunek budowlany. WT-4 2010 WT-5 2010 19. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Część 2. Komunikacja miejska. Oddziaływania ogólne . ObciąŜenia ruchome mostów. Część 1-6. PN-V-83002:1999 6. 2002. 16. Komentarz do Warunków technicznych. Drogi samochodowe. Część 5: Mieszanka SMA. Cz. Drogi samochodowe. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 23. podział i opis gruntów Eurokod. 12. 22. fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. PN-B-01027:2002 2.2012 r. 4. PN-EN 13251:2002 i A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych. WT-3 2009 Wymagania techniczne – Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. symbole. PN-EN 13249:2002 i A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciąŜonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych. 2001. Część 1-7. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. 2001.Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. Określenia. 10. PN-K-92009:1998 Wymagania techniczne – Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. PN-B-02480:1986 PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-2:2007 PN-EN 1991-2:2007/AC:2010 PN-EN 1991-2:2007/Ap1:2010 9. II GDDKiA – Transprojekt Warszawa.

Część 5: mieszanka SMA. 16. WT-4 2010 Wymagania techniczne – Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 14.2012 r. 6. 11. Nr normy PN lub WT Tytuł normy PN 1. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. symbole. PN-EN 13249:2002 i A1:2006 20. Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych. PN-S-02204:1997 Rysunek budowlany. Drogi samochodowe. Projektowanie geotechniczne. PN-EN 13108-5:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Oddziaływania ogólne . podział i opis gruntów Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP – IBDM. Podstawy projektowania konstrukcji. Zasady ogólne Eurokod 7. Określenia. 17. lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 (uwaga: bez załączników) Eurokod. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. P. WT-5 2010 Wymagania techniczne . PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 Oddziaływania ogólne.Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. PN-EN 13251:2002 PN-EN 13251:2002/A1:2006 21. 12. PN-EN 13043:2004 PN-EN 13043:2004/AC:2004 PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 PN-86/B-02480 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach. 9. Część 1-6. 19. 18.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 24. Odwodnienie dróg. PN-EN 1338:2005 PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowa kostka brukowa – Wymagania i metody badań. Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciąŜonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych. fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych. Grunty budowlane. 8. 7. Część 1. Kocz 10. Część 1-7. 3. 10. PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 9 . PN-V-83002:1999 Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Oddziaływania wyjątkowe. 13. PN-B-01027:2002 2. Część 1: Beton asfaltowy. Roboty ziemne. Wymagania ogólne i metody badań. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. PN-EN 1340:2004 PN-EN 1340:2004/AC:2007 KrawęŜniki betonowe – Wymagania i metody badań. 4. WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. 5. Wymagania i badania. PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 – opr. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. WT-3 2009 Wymagania techniczne – Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 2010 Wymagania techniczne – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego 3b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE Lp. 15. 2001.02. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.

Projektowanie geotechniczne.02. Kocz 10. PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego 10 .II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 22. ObciąŜenia ruchome mostów. P. Część 1.2012 r. Część 2. PN-EN 1991-2:2007 PN-EN 1991-2:2007/AC:2010 PN-EN 1991-2:2007/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. – opr. Zasady ogólne Eurokod 7.

CięŜar objętościowy. z dnia 05 października 2005 r. Ŝelbetowe i spręŜone. obciąŜenia uŜytkowe w budynkach. 14. Obiekty mostowe.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. zapraw i zaczynu – Część 4: Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych – Definicje. Oddziaływania wyjątkowe. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 PN-S-10030:1985 PN-S-10040:1999 Fundamenty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-S-10042:1991 10. Część 2. Ŝelbetowe i spręŜone. produkcja i zgodność. PN-EN 206-1:2003/A1:2005. 7. SPECJALNOŚĆ MOSTOWA DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE Lp. Kocz 10. PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-5:2005 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-2:2007 PN-EN 1991-2:2007/AC:2010 PN-EN 1991-2:2007/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 9. Oddziaływania ogólne . ObciąŜenia ruchome mostów. wymagania. cięŜar własny. Konstrukcje stalowe.02. właściwości. 6. Część 1-7. Oddziaływania ogólne. PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. Beton. Oddziaływania ogólne . Obiekty mostowe. Część 1-6. Zarządzenie Nr 29 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S. P. 11 . Ŝelbetowe i spręŜone. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie termiczne. Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. Obiekty mostowe. Podstawy projektowania konstrukcji. Konstrukcje drewniane. zgodność. Grunty budowlane. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe. PN-B-02482:1983 PN-B-03010:1983 PN-B-03020:1981 5. Ściany oporowe. PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 11.A. Część 1-5. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 4.2012 r. PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Projektowanie. znakowanie i etykietowanie. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. 4. w sprawie wprowadzenia „Warunków technicznych dla kolejowych obiektów inŜynieryjnych” Id-2 (D-2) 15. 12. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-S-10082:1992 UWAGA: obowiązuje znajomość całośći warunków technicznych Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. 17. 16. 2. PN-S-10050:1989 PN-S-10052:1982 PN-EN 934-4:2002 A1:2005 13. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Konstrukcje betonowe. ObciąŜenia. 8. 3. Projektowanie. Domieszki do betonu. Część 1: Wymagania. Posadowienie bezpośrednie budowli. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. Wymagania i badania. Nośność pali i fundamentów palowych. Część 1-1. Część 1-4. Konstrukcje betonowe. Projektowanie. Obliczenia statyczne i projektowanie. Wymagania i badania. Obiekty mostowe.

Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. Część 2. PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1992-2:2010 PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-5:2008 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011 PN-EN 1993-1-9:2007 PN-EN 1993-1-9:2007/AC:2009 PN-EN 1993-1-9:2007/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-9:2007/NA:2010 PN-EN 1993-2:2010 PN-EN 1993-2:2010/Ap1:2010 PN-EN 1994-1-1:2008 PN-EN 1994-1-1:2008/AC:2009 PN-EN 1994-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1994-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1994-2:2010 PN-EN 1994-2:2010/Ap1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1995-2:2007 PN-EN 1995-2:2007/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 PN-EN 1090-1:2010 26. Zasady ogólne Eurokod 7. 20. Reguły ogólne i reguły dla budynków. 24. Część 2. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Kocz 10. Część 1-1. Projektowanie węzłów Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Część 1-1. Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo – betonowych. Część 1-9. Część 2. Blachownice Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8. 12 . 25. PN-EN 1090-2:2009 27. Część 1-1. Część 2.. Projektowanie geotechniczne. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. P. Obliczanie i reguły konstrukcyjne.2012 r. Reguły ogólne i reguły dla mostów. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 21. 23. Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo – betonowych. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. PN-EN 13670:2011 19. Część 1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. 22. – opr. Postanowienia ogólne i regułu dotyczące budynków. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.02. Reguły ogólne i reguły dla budynków.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 18. Mosty. Mosty z betonu. Zmęczenie Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Wykonanie konstrukcji z betonu. Mosty stalowe.

1. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach . Instalacje wodociągowe .2 i 4. 3.4. PN-C-04750:2002 Paliwa gazowe.Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 4. – opr. PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach .Obliczanie współczynnika przenikania ciepła . Klasyfikacja.1.Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 2.Obliczanie współczynnika przenikania ciepła . Instalacje kanalizacyjne .3. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. 2. Wymagania. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków .5.Wymagania 8. 3.4-4.Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego . INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH.2012 r.Metoda obliczania 13.3. Kocz 10. oznaczenia i wymagania.Przenoszenie ciepła przez grunt Metody obliczania Cieplne właściwości uŜytkowe budynków .1.2. 11. P.3.Strumienie ciepła i temperatury powierzchni Obliczenia szczegółowe 16. 4. Kotły typu B11 i B11BS z palnikami atmosferycznymi o nominalnym obciąŜeniu cieplnym nie przekraczającym 70 kW.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 5.1.4. WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 5a) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE Lp. PN-EN ISO 13789:2008 19. PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości uŜytkowe okien. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. drzwi i Ŝaluzji . Wymagania.1. PN-EN 1717:2003 4.Część 3: Przewody deszczowe . GAZOWYCH. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku . WENTYLACYJNYCH. 3. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .2. 3.1-3.02.5) 5. 12. 3. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych.4.Metoda obliczania Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem. PN-B-94340:1991 7. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. PN-EN 12056-1:2002 PN-EN 12056-2:2002 PN-EN 12056-3:2002 PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków . PN-EN 297:2002 PN-EN 297:2002/A6:2006 PN-EN 297:2002/Ap1:2006 PN-EN 297:2002/AC:2006 PN-EN 297:2002/A4:2007 Cieplne właściwości uŜytkowe budynków . 9.3-2.Metoda obliczania projektowego obciąŜenia cieplnego 17. 10.2 z wyjątkiem odwołania do pkt 3.Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-7) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków .7.Część 1: Postanowienia ogólne 14.2.1. SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI. PN-B-01027:2002 2. 3. 2.Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła .6) Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.5.Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków .1. drzwi i Ŝaluzji .Część 2: Kanalizacja sanitarna .Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację .Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) Zsyp na odpady 6. PN-B-01706:1992 3. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.2. 4. 2. PN-EN ISO 13370:2008 18. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.Część 2: Metoda komputerowa dla ram 15.3. PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości uŜytkowe okien. PN-B-01707:1992 Rysunek budowlany. 13 .Część 4: Pompownie ścieków . Wymagania.

Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze -. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. Przewody zewnętrzne: Wymagania i badania. 22. 4. PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. PN-EN 14134:2008 15. spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. PN-B-10702:1999 Dostawa gazu -. Ogrzewnictwo. 6. PN-B-02431-1:1999 Rysunek budowlany. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 Dostawa gazu. 14 . Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego Przewody dymowe.Przewody gazowe dla budynków -. 20.Zbiorniki -. PN-B-02419:1991 9. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. 12. PN-B-10720:1998 10. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niŜ 1.2012 r. Część 4-3: Rurociągi.02.Część 5: MontaŜ i badania. Projektowanie geotechniczne. uŜytkowania i eksploatacji. PN-B-02421:2000 3. Zasady ogólne Eurokod 7. PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod. Wentylacja budynków – badanie właściwości i kontrola wykonania instalacji wentylacji mieszkań. Przewody gazowe dla budynków. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Wodociągi i kanalizacja -.Wymagania i badania 11. 5. PN-EN 1610:2002 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 23. 13. Wymagania i badania odbiorcze. Izolacja cieplna przewodów. P. PN-EN 1775:2009 14. Zalecenia funkcjonalne. Podstawy projektowania konstrukcji. Eurokod.Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych -. Eurokod 3. Próby rurociągów. instrukcje działania. PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków . PN-EN 1775:2009 8. 21. Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze. PN-B-10725:1997 Wodociągi. 7. PN-B-10425:1989 Przewody dymowe. armatury i urządzeń. Część 1-1.Zalecenia funkcjonalne Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -. Część 1. PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-4-3:2008 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 PN-B-10425:1989 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Wymagania. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 5b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE Lp. Podstawy projektowania konstrukcji. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Kocz 10. PN-B-01027:2002 2. spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.Badania Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych – Wymagania i badania przy odbiorze.

Zasady ogólne Eurokod 7.02. P. PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 – opr. Projektowanie geotechniczne.2012 r. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego 15 .II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 16. Kocz 10. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1.

16. PN-HD 60364-4-nnn: PN-IEC 60364-4-nnn: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -. Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyŜszym od 1 kV (bez załącznika S – strony 119-170) Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Część 3. w sprawie ustalenia „Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej” let-2 (Et-2) + uchwała nr 151/2008 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.Część:1 Wymagania podstawowe. Załącznik Nr 2 do uchwały 18. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa . PN-K-91002:1997 Zastosowania kolejowe. Miejsca pracy na zewnątrz. 19. PN-K-89000:1997 15. Ochrona odgromowa. Oświetlenie miejsc pracy. Sieć trakcyjna kolejowa. Część 4. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji .A. 12.o. ustalanie ogólnych charakterystyk. PN-EN 50341-1:2005 6. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji . w sprawie ustalenia Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Część 1. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. Część 2. Tablice ostrzegawcze przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Uchwała Nr 170 Zarządu „PKP Energetyka” Spółka z o. Instalacje elektryczne. Kocz 10. PN-EN 12464-2:2008 PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009 PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010 PN-EN 62305-1:2008 PN-EN 62305-2:2008 PN-EN 62305-3:2008 PN-EN 62305-4:2009 Rysunek budowlany. Urządzenia stacjonarne. PN-HD 60364-1:2010 21. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.06. P. Ochrona odgromowa. PN-IEC 60364-4-443:1999 10. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Zasady ogólne. PN-K-92002:1997 Komunikacja miejska.2012 r. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Osprzęt. PN-IEC 60364-5-54:1999 11. 17. Część 1: Środki ochrony dotyczą bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień. Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Zarządzanie ryzykiem. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. z dnia 19. Osprzęt.Ochrona przeciwporaŜeniowa. PN-EN 12464-1:2004 3. PN-B-01027:2002 2. Sieć trakcyjna kolejowa. Część 2.Uszdzenia fizyczne obiektów i zagroŜenia Ŝycia .A. INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE Lp. Światło i oświetlenie. Zarządzenie Nr 9 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.03. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach budowlanych.02. w sprawie zmian w instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej – let-2 20. 5. z dnia 16 czerwca 2004 r. definicje. 4. SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI.2008 r. Specyfikacje wspólne. PN-EN 50122-1:2002 14. Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyŜej 45 kV Część 1: Wymagania ogólne. 13. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach. Ochrona odgromowa. Wymagania. 16 .II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr.Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Projektowanie i budowa. Prace przy i w pobliŜu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nie trakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej EBH-1a (PKP Et-4). PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. z dnia 30. Światło i oświetlenie. Miejsca pracy we wnętrzach.Pomieszczenia wyposaŜane w wannę lub/i basen natryskowy. Ochrona odgromowa. PN-IEC 60364-4-41: 2000 9.2004 r. PN-E-05115:2002 7. N SEP-E-004 8. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Ogólne wymagania i metody badań. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. Oświetlenie miejsc pracy. 6.Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa . Część 1.Ochrona przed przepięciami.

Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego. PN-EN 50122-2 24. Zastosowania kolejowe. Identyfikacja Ŝył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych 17 .02. Zastosowania kolejowe. PN-EN 50163:2006 PN-EN 50163:2006/A1:2007 PN-EN 50163:2006/AC:2010 PN-HD 308 S2:2007 25. Sprawdzanie. według załącznika Dz. Część 6. Napięcia zasilania systemów trakcyjnych.U.690 ze zm.2012 r.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 22. Urządzenia stacjonarne. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. – opr.2002. Kocz 10.75. P. PN-HD 60364-6:2008 23. Część 2.

ILK 1a-510-46/2005 10. 7.wraz z późniejszymi zmianami. z dnia 05. PN-K-92009:1998 Komunikacja miejska.05. 3. 13. 05. 16. w sprawie wprowadzenia „Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” Id-1 (D-1) .A. 4. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego 18 .2012 r. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Definicje 12. Część 3: Systemy przytwierdzeń do podkładów drewnianych. 7. Skrajnia budowli. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. PKP-PLK S. Nr normy Tytuł normy – uchwały 1. Część 1.02.A. PN-EN 13481-1:2004 A1:2007 Kolejnictwo. Wymagania ogólne. 14. Zasady ogólne Eurokod 7.A. Tor. SPECJALNOŚĆ KOLEJOWA . Kocz 10. PN-K-02057:1969 Rysunek budowlany. 11. Tor. Szyna.A. PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. z dnia 18. PN-EN 13450:2004 PN-EN 13450:2004/AC:2004 Kruszywa na podsypkę kolejową. Obliczenia statyczne i projektowanie. Tor. 2 Część 1: Szyny kolejowe Vignole’a o masie 46kg/m i większej 8. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Tor. Prace przy i w pobliŜu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej EBH-1a (PKP Et-4).o.2005 r. PN-B-01027:2002 2. Część 2: Systemy przytwierdzeń do podkładów betonowych. Posadowienie bezpośrednie budowli. Podstawy projektowania konstrukcji.K DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE Lp. 05. PN-B-04452:2002 Geotechnika.2005 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządzenie Nr 30 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S. Zarządzenie Nr 14 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S. PN-EN 13481-3:2004 PN-EN 13481-3:2004/A1:2007 Kolejnictwo. z dnia 16 czerwca 2004 r. Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń. Roboty ziemne. P.ILK 1a-510-18/2005 9. PN-EN 13674-1:2006 Kolejnictwo. Skrajnie budowli. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Badania polowe. Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń. 5.10. w sprawie ustalenia Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. 15. Uchwała Nr 170 Zarządu „PKP Energetyka” Spółka z o. w sprawie wprowadzenia „Warunków technicznych utrzymania podtorza kolejowego Id3 (D-4) PKP-PLK S. 6. PN-EN 13481-2:2004 PN-EN 13481-2:2004/A1:2007 Kolejnictwo. PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod. Koleje normalnotorowe. Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń.

PN-EN 62305-1:2008 PN-EN 62305-2:2008 PN-EN 62305-3:2008 PN-EN 62305-4:2009 15. Nr normy Tytuł normy 1. BN-89/8984-17/3 12. Wymagania podstawowe. Część 2. PN-E 01002:1997 PN-EN 50173-2:2008 14. Ochrona przed przepięciami. Systemy okablowania strukturalnego. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona odgromowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 4. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach. P. BN-84/8984-10 11.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. o izolacji polietylenowej. PN-IEC 60364-4-41:2000 6. PN-IEC 60364-7-707:1999 9. 2. Ogólne wymagania i badania. Ochrona odgromowa. Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable stacyjne i zakończeniowe małej częstotliwości o izolacji i powłoce polwinitowej. Linie kablowe. PN-IEC 60364-4-443:1999 7. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zasady ogólne. Część 3. Ochrona odgromowa. Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. definicje. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. PN-EN 50310:2007 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi. Zarządzanie ryzykiem. Kocz 10. PN-T-90320:1992 PN-T-90320:1992/Az1:1996 PN-T-90320:1992/Az2:1999 19 . 8. Część 1. SPECJALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA – T DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE Lp. Technika Informatyczna. Wymagania ogólne. Ochrona przed przepięciami. powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową. PN-IEC 60364-5-548:2001 10. Telekomunikacyjne linie przewodowe. PN-T-45002:1998 5. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje wewnętrzne. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Część 2.02. 13. Ogólne wymagania i badania. Ochrona odgromowa. wypełnione. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych. ustalanie ogólnych charakterystyk. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogólne wymagania i badania. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -.2012 r. SkrzyŜowania z liniami kolejowymi.Część:1. PN-T-90335:1992 PN-T-90335:1992/Az1:1998 4. PN-IEC 60364-4-444:2001 8. pęczkowe. 3.Uszdzenia fizyczne obiektów i zagroŜenia Ŝycia . Słownik Terminologiczny elektryki – Kable i przewody. Pomieszczenia biurowe. Ogólne wymagania.

Materiały wybuchowe do uŜytku cywilnego – Zapalniki i przekaźniki – Część 19:Oznaczanie impulsu odpalającego zapalników elektrycznych. 20 . Materiały wybuchowe do uŜytku cywilnego – Zapalniki i przekaźniki – Część 25 : Oznaczenie zdolności przenoszenia fali uderzeniowej przez złącza zewnętrzne. Materiały wybuchowe do uŜytku cywilnego – Zapalniki i przekaźniki – Część 18:Oznaczanie prądu odpalającego serię zapalników elektrycznych. Nr normy PN-EN 13630-1:2005 PN-EN 13763-16:2005 PN-EN 13763-18:2005 PN-EN 13763-19:2005 PN-EN 13857-1:2005 PN-EN 13631-10:2005 PN-EN 13763-25:2006 Tytuł normy Materiały wybuchowe do uŜytku cywilnego – lonty detonujące i prochowe – Część 1: Wymagania.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Kocz 10. 9. P. Materiały wybuchowe do uŜytku cywilnego – Materiały wybuchowe kruszące Część 10:Metoda sprawdzania zdolności do detonacji. Materiały wybuchowe do uŜytku cywilnego – Zapalniki i przekaźniki – Część 16:Oznaczanie dokładności opóźnienia.2012 r. DLA SPECJALNOŚCI WYBURZENIOWEJ – WB DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ Lp. przekaźniki i osprzęt łączeniowy.02. Materiały wybuchowe do uŜytku cywilnego – Zapalniki i przekaźniki – Część 1:Terminologia.

wentylacyjnych. Kocz 10.3 – instalacyjnej w zakresie sieci. wodociągowych i kanalizacyjnych (pozycje 10-12 poniŜszego wykazu) l. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (pozycje 13-15 poniŜszego wykazu) 21 .p.w ramach specjalności: l.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. instalacji i urządzeń cieplnych. CZĘŚĆ B –SPECJALIZACJE TECHNICZNO-BUDOWLANE wyodrębnione w załączniku do rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.2006 r.02. gazowych.p.2012 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie . P.2 – mostowej (pozycje 8 i 9 poniŜszego wykazu) l.04.p.1 – konstrukcyjno-budowlanej (pozycje 1-7 poniŜszego wykazu) l.4 – instalacyjnej w zakresie sieci.p.

Dokumentowanie geotechniczne. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. ObciąŜenie gruntem. Podstawy projektowania konstrukcji. PN-B-02479:1998 Geotechnika. PN-B-02480:1986 PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 Grunty budowlane. 17. Posadowienie bezpośrednie budowli. Pale przemieszczeniowe. PN-B-06050:1999 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Oddziaływania ogólne – ObciąŜenia śniegiem. Wymagania ogólne. Obliczenia statyczne i projektowanie. Projektowanie geotechniczne. 6. Część 1-1. 2. cięŜar własny. 21. Zasady ogólne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego Wykonanie konstrukcji z betonu. PN-B-2000:1982 ObciąŜenia budowli. PN-B-02014:1988 ObciąŜenia budowli. 9. Część 1-7. Iniekcja. Iniekcja strumieniowa. podział i opis gruntów Eurokod. SPECJALIZACJA – GEOTECHNIKA Lp. 7. 8. Obliczenia statyczne i projektowanie. symbole. Część 1-6. 12. Pale wiercone. PN-EN 1538:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.2012 r. Nośność pali i fundamentów palowych. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. 22 . 20. Badania polowe. 3. 15. PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 PN-EN 13670:2011 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. PN-B-03020:1981 4. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. Kotwy gruntowe. Część 1-4. Zasady ustalania wartości. Ścianki szczelne. PN-B-03010:1983 Ściany oporowe. obciąŜenia uŜytkowe w budynkach. Określenia. Część 1-3. Oddziaływania ogólne . 14. PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. PN-EN 1537:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. P. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. Roboty ziemne. CięŜar objętościowy. Reguły ogólne i reguły dla budynków. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. 5. Ściany szczelinowe. 1.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Część 1-1. PN-B-02482:1983 Grunty budowlane.02. 16. Oddziaływania ogólne. PN-EN 12716:2002 13. PN-EN 12715:2003 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. 18. Oddziaływania wyjątkowe Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 10. 11. Kocz 10. PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. 19. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Geotechnika. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Zasady ogólne Eurokod 7. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Fundamenty budowlane. Oddziaływania ogólne .

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Konstrukcje drewniane. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Zasady ustalania wartości.02.2012 r. Posadowienie bezpośrednie budowli. Część 1-1. 23 . Oddziaływania ogólne – ObciąŜenia śniegiem. 4. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. PN-EN ISO 6946:2008 10. PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 8. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. Część 1-1. Obliczenia statyczne i projektowanie Cieplne właściwości uŜytkowe budynków. 2.ObciąŜenie śniegiem ObciąŜenia w obliczeniach statycznych . Część 1-2. Oddziaływania ogólne. Komponenty budowlane i elementy budynku. 3. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. 13. Projektowanie i obliczenie Grunty budowlane.ObciąŜenie wiatrem Eurokod. 14. PN-B-02010:1980 PN-B-02010:1980/Az1:2006 PN-B-02011:1977 PN-B-02011:1977/Az1:2009 PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-5:2005 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1992-1-2:2008 PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010 11. Projektowanie z uwagi na warunki poŜarowe. obciąŜenia uŜytkowe w budynkach. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie termiczne. Metoda obliczania. Ŝelbetowe i spręŜone. PN-B-03150:2000 PN-B-03150:2000/Az1:2001 PN-B-03150:2000/Az2:2003 PN-B-03150:2000/Az3:2004 PN-B-03200:1990 ObciąŜenia budowli. Część 1-3. Część 1-6. Metoda obliczania ObciąŜenia w obliczeniach statycznych . cięŜar własny. Kocz 10. Konstrukcje murowe. Nośność pali i fundamentów palowych. PN-EN ISO 13789:2008 9. Obliczenia statyczne i projektowanie. 6. Oddziaływania ogólne . Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 2. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Podstawy projektowania konstrukcji. Część 1-7. 12. Oddziaływania wyjątkowe. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. CięŜar objętościowy. Współczynnik wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację. Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe. P. Oddziaływania ogólne . Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. PN-B-02000:1982 PN-B-02482:1983 PN-B-03002:2007 PN-B-03020:1981 5. 7. SPECJALIZACJA – OBIEKTY BUDOWLANE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Lp. Fundamenty budowlane. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 PN-EN 1090-1:2010 21. Kruszywa do betonu. Reguły ogólne. PN-EN 13670:2011 PN-EN 13139:2003 PN-EN 13139:2003/Ac:2004 PN-EN 12620+A1:2010 18. Część 1-1. Kocz 10. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego Beton. Reguły ogólne i reguły dla budynków Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.2012 r. 19. 24 . 16. Reguły ogólne. Część 1-8. 17.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 15. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. Kruszywa do zaprawy. Zasady ogólne. – opr. PN-EN 1090-2:2009 22. Projektowanie z uwagi na warunki poŜarowe. właściwości. Wykonanie konstrukcji z betonu. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1: Wymagania. Projektowanie węzłów Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Zasady ogólne Eurokod 7. dobór materiałów i wykonanie murów. Część 1. Część 1-1. Część 1-2. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki poŜarowe Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2. 23. Część 2. Część 1-3. PN-EN 206-1:2003/A1:2005. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki poŜarowe. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. produkcja i zgodność. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Zasady ogólne i zasady dla budynków. Blachownice Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1. 24. Część 1-2. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z blach profilowanych na zimno. Projektowanie geotechniczne.02. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. P. PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-2:2007 PN-EN 1993-1-2:2007/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/AC:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/NA:2010 PN-EN 1993-1-3:2008 PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011 PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1995-1-2:2008 PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009 PN-EN-1995-1-2:2008/NA:2010 PN-EN 1996-1-1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1996-1-2:2010 20. PN-EN 1996-2:2006 PN-EN 1996-2:2006/AC:2010 PN-EN 1996-3:2006 PN-EN 1996-3:2006/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. Wymagania projektowe. Uproszczone metody obliczania konstrukcji murowych niezbrojonych Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1-5. Część 3. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

Konstrukcje stalowe. Oddziaływania wyjątkowe. Część 1-4. Kominy murowane i Ŝelbetowe. 3. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. PN-B-02011:1977 PN-B-02011:1977/Az1:2009 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych . Ŝelbetowe i spręŜone.02. PN-B-03201:1993 10. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03020:1981 5. Kocz 10. Obliczenia i projektowanie. PN-B-03150:2000 PN-B-03150:2000/Az1:2001 PN-B-03150:2000/Az2:2003 PN-B-03150:2000/Az3:2004 PN-B-03200:1990 Grunty budowlane. WieŜe i maszty. Część 1-3. Fundamenty budowlane. Komponenty budowlane i elementy budynku. 3. PN-B-03204:2002 8. 6. Konstrukcje stalowe.ObciąŜenie śniegiem 14. Metoda obliczania. cięŜar własny. 7. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. obciąŜenia uŜytkowe w budynkach. PN-B-03004:1988 9.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Część 1-1. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 11. PN-B-02010:1980 PN-B-02010:1980/Az1:2006 Cieplne właściwości uŜytkowe budynków. Część 1-6. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Obliczenia statyczne i projektowanie. Projektowanie i wykonanie. Projektowanie i obliczenie 4. Podstawy projektowania konstrukcji. Zasady ustalania wartości. PN-EN ISO 13789:2008 12. PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. SPECJALIZACJA – OBIEKTY BUDOWLANE BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Lp. Część 1-7. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie termiczne. Posadowienie bezpośrednie budowli. PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. CięŜar objętościowy. Metoda obliczania ObciąŜenia w obliczeniach statycznych . Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Obliczenia statyczne i projektowanie. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne – ObciąŜenia śniegiem. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne . P.ObciąŜenie wiatrem 15. Nośność pali i fundamentów palowych. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. 16. PN-B-02000:1982 PN-B-02482:1983 ObciąŜenia budowli. Współczynnik wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację. PN-EN ISO 6946:2008 13.2012 r. Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje stalowe. Część 1-5. Oddziaływania ogólne . Oddziaływania ogólne. Kominy. 2. 25 . PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-5:2005 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010 Eurokod.

23. 18. 22. Część 4-2 Zbiorniki Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguły ogólne. Część 3. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-5. Reguły ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki poŜarowe Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. P. Część 1-1. Część 1-1. Silosy Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Silosy i zbiorniki na ciecze. Część 3-2. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. maszty i kominy . Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 2. Projektowanie z uwagi na warunki poŜarowe. Zasady ogólne. Część 1-3. Uproszczone metody obliczania konstrukcji murowych niezbrojonych 26 . WieŜe. maszty Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Projektowanie węzłów Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.WieŜe. Blachownice Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Silosy i zbiorniki. 19. maszty i kominy – Kominy Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. WieŜe. Kocz 10.2012 r. 21. Część 1-2. dobór materiałów i wykonanie murów.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 17. 24. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z blach profilowanych na zimno. Część 1-2. Część 1-2. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-2. 25. Część 1-1. Reguły ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki poŜarowe. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków.02. Część 3-1. PN-EN 1991-4:2008 PN-EN 1991-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-4-2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-4:2008/NA:2010 PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1992-1-2:2008 PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010 PN-EN 1992-3:2008 PN-EN 1992-3:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-3:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-2:2007 PN-EN 1993-1-2:2007/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/AC:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/NA:2010 PN-EN 1993-1-3:2008 PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011 PN-EN 1993-3-1:2008 PN-EN 1993-3-1:2008/Ap1:2009 PN-EN 1993-3-1:2008/AC:2009 PN-EN 1993-3-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1993-3-1:2008/NA:2010 PN-EN 1993-3-2:2008 PN-EN 1993-3-2:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-3-2:2008/NA:2010 PN-EN 1993-4-1:2009 PN-EN 1993-4-1:2009/Ap1:2010 PN-EN 1993-4-1:2009/NA:2010 PN-EN 1993-4-2:2009 PN-EN 1993-4-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1993-4-2:2009/NA:2010 PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1995-1-2:2008 PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009 PN-EN-1995-1-2:2008/NA:2010 PN-EN 1996-1-1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1996-1-2:2010 PN-EN 1996-2:2006 PN-EN 1996-2:2006/AC:2010 PN-EN 1996-3:2006 PN-EN 1996-3:2006/AC:2009 – opr. Zasady ogólne i zasady dla budynków. Wymagania projektowe. Reguły ogólne i reguły dla budynków Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. Projektowanie z uwagi na warunki poŜarowe. Część 4. Część 1-8. Część 4-1. 20. Część 1-1. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.

Projektowanie geotechniczne. PN-EN 13139:2003 PN-EN 13139:2003/Ac:2004 PN-EN 12620+A1:2010 27. P. właściwości. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego Beton. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. – opr. produkcja i zgodność. Zasady ogólne Eurokod 7. PN-EN 1090-2:2009 30.2012 r. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 PN-EN 1090-1:2010 29. Część 1: Wymagania. 32. 27 . Wykonanie konstrukcji z betonu. 28. PN-EN 13670:2011 31.02. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. PN-EN 206-1:2003/A1:2005. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. Kocz 10. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Kruszywa do zaprawy. Kruszywa do betonu. Część 1. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 26.

02. Komponenty budowlane i elementy budynku. Konstrukcje stalowe. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie termiczne. Projektowanie i obliczenie 4. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Obliczenia statyczne i projektowanie. Obliczenia statyczne i projektowanie 6. P. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. 3. Ŝelbetowe i spręŜone. Część 1-7. Oddziaływania ogólne .II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. WieŜe i maszty. 2. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Część 1-4. Nośność pali i fundamentów palowych. Metoda obliczania. 13.ObciąŜenie wiatrem Eurokod. ObciąŜenia w obliczeniach statycznych . Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. PN-B-03204:2002 7. PN-B-02011:1977 PN-B-02011:1977/Az1:2009 PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-5:2005 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1992-1-2:2008 PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010 12. CięŜar objętościowy. 14. Podstawy projektowania konstrukcji. Konstrukcje stalowe. Część 1-2.ObciąŜenie śniegiem 11.2012 r. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-3. Obliczenia statyczne i projektowanie 8. PN-B-03200:1990 Grunty budowlane. Oddziaływania ogólne. Część 1-1. Oddziaływania wyjątkowe. Projektowanie z uwagi na warunki poŜarowe. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. Zasady ustalania wartości. 28 . Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-5. Oddziaływania ogólne . obciąŜenia uŜytkowe w budynkach. PN-B-03020:1981 5. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. cięŜar własny. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Kocz 10. PN-EN ISO 6946:2008 10. Projektowanie i wykonanie. Metoda obliczania ObciąŜenia w obliczeniach statycznych . SPECJALIZACJA – BUDOWLE WYSOKOŚCIOWE Lp. PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Część 1-1. Posadowienie bezpośrednie budowli. 4. Część 1-6. Współczynnik wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację. PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe. PN-B-02010:1980 PN-B-02010:1980/Az1:2006 Cieplne właściwości uŜytkowe budynków. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. PN-B-02000:1982 ObciąŜenia budowli. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne – ObciąŜenia śniegiem. PN-EN ISO 13789:2008 9. PN-B-02482:1983 Fundamenty budowlane.

– opr. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego Beton. 16. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. PN-EN 13670:2011 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Zasady ogólne i zasady dla budynków. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.2012 r. Wymagania projektowe. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki poŜarowe. Wykonanie konstrukcji z betonu. 18. Część 2. Blachownice Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-2:2007 PN-EN 1993-1-2:2007/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/AC:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/NA:2010 PN-EN 1993-1-3:2008 PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011 PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1995-1-2:2008 PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009 PN-EN-1995-1-2:2008/NA:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. PN-EN 206-1:2003/A1:2005. Zasady ogólne PN-EN 1996-2:2006 PN-EN 1996-2:2006/AC:2010 PN-EN 1996-3:2006 PN-EN 1996-3:2006/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 20. Część 1: Wymagania. PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. właściwości. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków PN-EN 1996-1-1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki PoŜarowe Eurokod 7. Część 1-5. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 15. Część 1-1. dobór materiałów i wykonanie murów. 19. produkcja i zgodność.02. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. Kocz 10. Zasady ogólne. Projektowanie geotechniczne. 17. Projektowanie z uwagi na warunki poŜarowe. 29 . Reguły ogólne. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1-3. Część 3. Reguły ogólne. Projektowanie węzłów Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. P. Część 1-1. Część 1-1. Część 1-2. Część 1-2. Część 1-8. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 PN-EN 1090-1:2010 21. Uproszczone metody obliczania konstrukcji murowych niezbrojonych Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. PN-EN 1090-2:2009 22. Reguły ogólne. Część 1-2. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z blach profilowanych na zimno. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. 4. Część 1-2. CięŜar objętościowy. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. obciąŜenia uŜytkowe w budynkach. PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Oddziaływania ogólne . Część 1-6.2012 r. Część 1-3. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. 9. Część 4. 10. PN-B-03010:1983 5. Oddziaływania ogólne. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Silosy i zbiorniki na ciecze. SPECJALIZACJA – BUDOWLE HYDROTECHNICZNE Lp.02. Część 1-1. PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe. cięŜar własny. Część 1-5. Kocz 10. Część 1-4. PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-5:2005 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-4:2008 PN-EN 1991-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-4-2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-4:2008/NA:2010 PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1992-1-2:2008 PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010 PN-EN 1992-3:2008 PN-EN 1992-3:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-3:2008/NA:2010 Eurokod. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Reguły ogólne i reguły dla budynków. P. Część 1-1. Oddziaływania ogólne . Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Ściany oporowe. Podstawy projektowania konstrukcji. Obliczenia statyczne i projektowanie 6.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Silosy i zbiorniki. PN-B-02482:1983 Fundamenty budowlane. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Ŝelbetowe i spręŜone. Oddziaływania wyjątkowe. Zasady ustalania wartości. 3. Część 3. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie termiczne. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. PN-B-02000:1982 ObciąŜenia budowli. 5. Obliczenia statyczne i projektowanie. 2. Część 1-7. 30 . Oddziaływania ogólne – ObciąŜenia śniegiem. Obliczenia statyczne i projektowanie 7. 8. Projektowanie z uwagi na warunki poŜarowe. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Posadowienie bezpośrednie budowli.

Projektowanie węzłów Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. 31 . Kocz 10. Część 1-5.02. Reguły ogólne. Część 4-2 Zbiorniki Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z blach profilowanych na zimno. – opr.2012 r. PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-2:2007 PN-EN 1993-1-2:2007/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/AC:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/NA:2010 PN-EN 1993-1-3:2008 PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011 PN-EN 1993-4-2:2009 PN-EN 1993-4-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1993-4-2:2009/NA:2010 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 PN-EN 1090-1:2010 15. 14. Wykonanie konstrukcji z betonu. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki poŜarowe. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Zasady ogólne Eurokod 7. Część 1. Reguły ogólne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1-2. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. P. PN-EN 1090-2:2009 16.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 11. PN-EN 13670:2011 12. Część 1-3. Blachownice Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Część 1-8. 13. Projektowanie geotechniczne. Reguły ogólne i reguły dla budynków Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

Drenowanie. Darniowanie. SPECJALIZACJA – OBIEKTY BUDOWLANE MELIORACJI WODNYCH Lp. PN-EN 13251:2002 PN-EN 13251:2002/A1:2006 10.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. PN-B-06050:1999 8. PN-B-12074:1998 6. 3. Obszar oddziaływania. Otwory jazów. Projektowanie rozstawu i głębokości drenowania na podstawie kryteriów hydrauliczno-hydrologicznych. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. Geotechnika. Melioracje wodne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną.02.2012 r. Wymagania i badania przy odbiorze. fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych. Urządzenia wodno-melioracyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Część 1. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. PN-B-12041:1992 PN-B-12042:1998 5. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego 32 . PN-B-12097:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. PN-B-12082:1996 2. Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciąŜonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych. PN-B-12089:1997 7. Urządzenia wodno-melioryzacyjne. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009 11. Kocz 10. Eurokod 7. P. 4. Zasady ogólne. PN-EN 13249:2002 i A1:2006 9. Wymagania i badania przy odbiorze. 6. Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymiary. Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych.

obciąŜenia uŜytkowe w budynkach. cięŜar własny. 7. Część 1-1.ObciąŜenie wiatrem Eurokod. SPECJALIZACJA – RUSZTOWANIA I DESKOWANIA WIELOFUNKCYJNE Lp. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Terminologia. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Wymagania. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Reguły ogólne. podział i główne 5. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania ramowe. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. Zasady ogólne i zasady dla budynków. 6. PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 11. Kocz 10.ObciąŜenie śniegiem 9.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z blach profilowanych na zimno. Część 1-1. PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-3:2008 PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011 13. Podstawy projektowania konstrukcji. PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010 12. ObciąŜenia w obliczeniach statycznych . 3. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania stojakowe z rur. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. CięŜar objętościowy. 33 . P.02. Oddziaływania ogólne – ObciąŜenia śniegiem. Część 1-3. Część 1-7. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. PN-B-02010:1980 PN-B-02010:1980/Az1:2006 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. PN-B-02011:1977 PN-B-02011:1977/Az1:2009 10. Część 1-8. Oddziaływania ogólne. Część 1-3. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Badania przy odbiorze 4. Oddziaływania wyjątkowe. Oddziaływania ogólne . Projektowanie węzłów Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych . 7. Reguły ogólne i reguły dla budynków Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. Część 1-1. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Określenia. Część 1-6.2012 r. Część 1-4. 2. Oddziaływania ogólne . Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. PN-M-48090:1996 8.

Konstrukcje stalowe. DROGOWE OBIEKTY INśYNIERSKIE Lp. 13. Konstrukcje stalowe. PN-G-06002:1997 Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe. znakowanie i etykietowanie. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. wymagania. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. 16. PN-EN 934-4:2002 A1:2005 10.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe. PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. Obudowa powłokowa. Kocz 10. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe.A. w sprawie wprowadzenia „Warunków technicznych dla kolejowych obiektów inŜynieryjnych” Id-2 (D-2) PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod. PN-S-10082:1992 Domieszki do betonu. Posadowienie bezpośrednie budowli. Zasady projektowania i obliczeń statycznych. Obliczenia statyczne i projektowanie. z dnia 05 października 2005 r. Wymagania i badania. 15. P. PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Część 1: Wymagania. Wymagania i badania. 2. zgodność. PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe. Obudowa betonowa monolityczna. produkcja i zgodność. Ŝelbetowe i spręŜone. PN-B-03010:1983 Ściany oporowe. Podstawy projektowania konstrukcji. Obiekty mostowe.02. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-S-10040:1999 6. zapraw i zaczynu – Część 4: Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych – Definicje. właściwości. 8. Ŝelbetowe i spręŜone. Ŝelbetowe i spręŜone. Obiekty mostowe.2012 r. UWAGA: obowiązuje znajomość całośći warunków technicznych Zarządzenie Nr 29 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S. Projektowanie. ObciąŜenia. PN-B-03020:1981 4. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Wymagania i badania. 34 . 8. 11. PN-G-05600:1998 Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe. 14. 12. Projektowanie. 5. PN-S-10042:1991 7. Obiekty mostowe. 9. PN-EN 206-1:2003/A1:2005. PN-B-02482:1983 Fundamenty budowlane. Projektowanie. Konstrukcje betonowe. 3. PN-S-10030:1985 Grunty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

obciąŜenia uŜytkowe w budynkach. Część 1-6. 23. cięŜar własny. Oddziaływania wyjątkowe. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Blachownice Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Projektowanie geotechniczne.02. Zmęczenie Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 2. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-5:2005 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-2:2007 PN-EN 1991-2:2007/AC:2010 PN-EN 1991-2:2007/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7. Oddziaływania ogólne . Mosty stalowe. 24. Mosty z betonu. Kocz 10. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego 35 .II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 17. Część 1-4. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 20. 25. Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. PN-EN 1994-1-1:2008 PN-EN 1994-1-1:2008/AC:2009 PN-EN 1994-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1994-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1994-2:2010 PN-EN 1994-2:2010/Ap1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1995-2:2007 PN-EN 1995-2:2007/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo – betonowych. Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo – betonowych. Zasady ogólne Eurokod 7. PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-5:2008 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011 PN-EN 1993-1-9:2007 PN-EN 1993-1-9:2007/AC:2009 PN-EN 1993-1-9:2007/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-9:2007/NA:2010 PN-EN 1993-2:2010 PN-EN 1993-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 22. Reguły ogólne i reguły dla mostów. Część 1-1.2012 r.. Część 2. – opr. Część 1-5. Część 1-1. Część 2. PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1992-2:2010 PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-5. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-8. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. Część 1-1. Postanowienia ogólne i regułu dotyczące budynków. Część 1-1. ObciąŜenia ruchome mostów. Oddziaływania ogólne . Część 1. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. 18. 21. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Reguły ogólne i reguły dla budynków. 19. Mosty. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie termiczne. Projektowanie węzłów Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Obliczanie i reguły konstrukcyjne. Część 2. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. P. CięŜar objętościowy. Część 1-9.

27. P. PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu. 36 . Kocz 10.2012 r. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. PN-EN 1090-1:2010 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. PN-EN 1090-2:2009 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. 28. 26.02.

37 . Konstrukcje stalowe. 42. 31. Projektowanie. 9. PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe. Część 1-4. PN-S-10040:1999 34. Część 1-1. 43.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Obudowa powłokowa. Posadowienie bezpośrednie budowli. Konstrukcje drewniane. Ŝelbetowe i spręŜone. P. 33. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5. Wymagania i badania. 45. Konstrukcje betonowe. Zasady projektowania i obliczeń statycznych. 41. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-G-06002:1997 Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie termiczne. wymagania. w sprawie wprowadzenia „Warunków technicznych dla kolejowych obiektów inŜynieryjnych” Id-2 (D-2) Eurokod.02. PN-G-05600:1998 Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe. 30. Konstrukcje stalowe. Oddziaływania ogólne. Projektowanie. UWAGA: obowiązuje znajomość całośći warunków technicznych PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-5:2005 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010 Zarządzenie Nr 29 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S. PN-S-10082:1992 Domieszki do betonu. Obliczenia statyczne i projektowanie. cięŜar własny. PN-B-02482:1983 Fundamenty budowlane. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. ObciąŜenia. PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Kocz 10. Nr normy PN Tytuł normy PN 29. PN-B-03010:1983 Ściany oporowe. Wymagania i badania. Projektowanie. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. zapraw i zaczynu – Część 4: Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych – Definicje. Część 1-7. Obliczenia statyczne i projektowanie. obciąŜenia uŜytkowe w budynkach. Konstrukcje betonowe. PN-EN 934-4:2002 A1:2005 38. Oddziaływania ogólne . zgodność. Część 1: Wymagania. Nośność pali i fundamentów palowych. 36. Obiekty mostowe.2012 r. Obiekty mostowe. produkcja i zgodność. PN-B-03020:1981 32. Beton. Obiekty mostowe. znakowanie i etykietowanie. Oddziaływania ogólne . KOLEJOWE OBIEKTY INśYNIERSKIE Lp. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 39. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. CięŜar objętościowy. Część 1-6. PN-EN 206-1:2003/A1:2005. Wymagania i badania. PN-S-10042:1991 35. Konstrukcje betonowe. z dnia 05 października 2005 r. 44. Oddziaływania wyjątkowe. Obudowa betonowa monolityczna. 37. Ŝelbetowe i spręŜone. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 40.A. PN-S-10030:1985 Grunty budowlane. właściwości. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. Obiekty mostowe. Ŝelbetowe i spręŜone. Podstawy projektowania konstrukcji.

Mosty z betonu. Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo – betonowych. Obliczanie i reguły konstrukcyjne. Projektowanie geotechniczne. Część 2.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo – betonowych. Zmęczenie Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. 46. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Blachownice Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1. Część 1. Część 2. Zasady ogólne Eurokod 7. Część 2. Część 2. 49. 50. 48. Część 1-1. PN-EN 1994-1-1:2008 PN-EN 1994-1-1:2008/AC:2009 PN-EN 1994-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1994-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1994-2:2010 PN-EN 1994-2:2010/Ap1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1995-2:2007 PN-EN 1995-2:2007/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 PN-EN 1090-1:2010 55. ObciąŜenia ruchome mostów. P.. Reguły ogólne i reguły dla mostów. PN-EN 1090-2:2009 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1-9. 54. Mosty stalowe. 38 . Część 1-8. Projektowanie węzłów Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.02. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu. Część 1-5. Mosty. Reguły ogólne i reguły dla budynków. 47. 56. Kocz 10. PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1992-2:2010 PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Postanowienia ogólne i regułu dotyczące budynków. 53. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.2012 r. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. 52. PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-5:2008 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011 PN-EN 1993-1-9:2007 PN-EN 1993-1-9:2007/AC:2009 PN-EN 1993-1-9:2007/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-9:2007/NA:2010 PN-EN 1993-2:2010 PN-EN 1993-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. PN-EN 1991-2:2007 PN-EN 1991-2:2007/AC:2010 PN-EN 1991-2:2007/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. 51. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Część 1-1.

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem. Izolacja cieplna przewodów armatury i urządzeń. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.02. Kocz 10. SPECJALIZACJA – SIECI. 3. 2. 1. Wymagania. Wymagania. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. INSTALACJE I URZĄDZENIA CIEPLNE I WENTYLACYJNE Lp. 4. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. 8. Izolacja cieplna przewodów armatury i urządzeń. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. PN-EN 297:2002 PN-EN 297:2002/A6:2006 PN-EN 297:2002/Ap1:2006 PN-EN 297:2002/AC:2006 PN-EN 297:2002/A4:2007 PN-91/B-02413 7. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej.2012 r. 10. Wymagania i badania odbiorcze. Metoda obliczania projektowego obciąŜenia cieplnego. P. 6. Nr normy PN Tytuł normy PN PN-EN 12101-3:2004 PN-EN 12101-3:2004/AC:2005 PN-EN 12101-3:2004/Ap1:2005 PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających. 39 . Kotły typu B11 i B11BS z palnikami atmosferycznymi o nominalnym obciąŜeniu cieplnym nie przekraczającym 70 kW. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Wymagania i badania odbiorcze. PN-B-02421:2000 5.

6. Przewody gazowe dla budynków. 3. Kontrola okresowa.2012 r. Podstawy projektowania konstrukcji. Część 1. 2. 8. 7. Eurokod 3.02. PN-M-34507:2002 Instalacje gazowe. Projektowanie geotechniczne. Wymagania. Ocena jakości. PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej. Projektowanie konstrukcji stalowych. 11.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Maksymalne ciśnienie r robocze równe 5 bar lub mniejsze. INSTALACJE I URZĄDZENIA GAZOWE Lp. PN-C-04751:2002 Gaz ziemny. SPECJALIZACJA – SIECI. PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-4-3:2008 Eurokod. Jakość gazu w sieci przesyłowej 4. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Kocz 10. oznaczanie i wymagania. Eurokod 7. Klasyfikacja. PN-C-04753:2002 Gaz ziemny. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. Zasady ogólne 9. PN-C-04752:2002 Gaz ziemny. Część 4-3: Rurociągi. PN-C-04750:2002 Paliwa gazowe. 5. PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Zalecenia funkcjonalne. P. 10. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego 40 . Część 1-1. PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

9.Wymagania i badania PN-EN 1610:2002 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. 10. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 12050-3:2002 4. 41 . 8.Część 5: MontaŜ i badania. PN-EN 1717:2003 6. 12.02. uŜytkowania i eksploatacji.2012 r. PN-B-10720:1998 Wodociągi. SPECJALIZACJA – SIECI. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Nr normy PN Tytuł normy PN Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia. PN-EN 12050-4:2002 PN-EN 12050-4:2002/Ap1:2007 5. INSTALACJE I URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE KANALIZACYJNE Lp.Zbiorniki -. instrukcje działania. Kocz 10. 1. Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 3: Przepompownie ścieków zawierających fekalia do ograniczonego zakresu stosowania. PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków . P. 7. PN-EN 12050-1:2002 2. PN-B-10725:1997 Wodociągi. PN-EN 12050-2:2002 3. PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja -. Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów. Przewody zewnętrzne: Wymagania i badania. Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami.

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa . z dnia 16 czerwca 2004 r. PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa . PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyŜszym od 1 kV. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE PONIśEJ 45 kV Lp. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Załącznik Nr 2 do uchwały 6. 14. PN-EN 62305:2009 2. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona przed przepięciami. SPECJALIZACJA – SIECI. w sprawie ustalenia Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Projektowanie i budowa.Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa . 1. 4. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. Prace przy i w pobliŜu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej EBH-1a (PKP Et-4).o. SPECJALIZACJA – SIECI. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagroŜenia Ŝycia. 4.02. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. PN-E-05115:2002 3. P. Uchwała Nr 170 Zarządu „PKP Energetyka” Spółka z o. 3.Ochrona przed przepięciami. 5. 42 . Nr normy PN Tytuł normy PN Ochrona odgromowa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyŜszym od 1 kV. Część 3. 5. 2. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE W ELEKTROWNIACH JĄDROWYCH Lp.2012 r. Kocz 10. 13. Część 3.Ochrona przeciwporaŜeniowa. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagroŜenia Ŝycia. PN-EN 50341-1:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyŜej 45 kVczęść 1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Specyfikacje wspólne.

Załącznik Nr 2 do uchwały Zastosowania kolejowe. PN-EN 50121-2:2004 PN-EN 50121-2:2010 Zastosowania kolejowe. PN-EN 50122-1:2002 Zastosowania kolejowe. Prace przy i w pobliŜu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej EBH-1a (PKP Et-4). Kompatybilność elektromagnetyczna. Część 2: Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie 6. PN-EN 50122-2:2002 Uchwała Nr 170 Zarządu „PKP Energetyka” Spółka z o. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 3. 15. w sprawie ustalenia Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. P. Część 1: Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień.o. 7. Część 2. Kompatybilność elektromagnetyczna. PN-E-05115:2002 2. 8.02. Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego. Urządzenia stacjonarne. Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Napięcia zasilania systemów trakcyjnych. Projektowanie i budowa. SPECJALIZACJA – TRAKCJE ELEKTRYCZNE Lp. PN-EN 50163:2006 PN-EN 50163:2006/A1:2007 PN-EN 50163:2006/AC:2010 Zastosowania kolejowe. 43 . 4.2012 r. Urządzenia stacjonarne. z dnia 16 czerwca 2004 r. Wymagania. PN-K-92002:1997 Komunikacja miejska. Część Zastosowania kolejowe. 5. N SEP-E-004 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyŜszym od 1 kV. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. Kocz 10.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful