II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19

)

– opr. P. Kocz

10.02.2012 r.

WYKAZ Nr 1/2012
POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW,

ustalony zgodnie ze „Szczegółowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane” II (19)
Wykaz przepisów – Lp. 49 – oznaczenie 2.PN-W, których znajomość i umiejętność praktycznego
stosowania obowiązuje zdających egzamin na uprawnienia budowlane i specjalizacje technicznobudowlane – w sesji wiosennej 1/2012

1

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19)

CZĘŚĆ A –

– opr. P. Kocz

10.02.2012 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalnościach :

A – architektonicznej,
B – konstrukcyjno-budowlanej,
D – drogowej,
M – mostowej,
S – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
E – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
i elektroenergetycznych
K – kolejowej,
T – telekomunikacyjnej,
W – wyburzeniowej przy uŜyciu materiałów wybuchowych.

2

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19)

– opr. P. Kocz

10.02.2012 r.

1. SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
1a) DO PROJEKTOWANIA W OGRANICZONYM ZAKRESIE
Lp.

Nr normy PN

Tytuł normy PN

1

PN-B-01025:2004

Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektonicznobudowlanych.

2
3

PN-B-03002:2007
PN-B-10425:1989

Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

4
5

PN-B-02000:1982
PN-B-03020:1981

ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości.
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

6

PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/AC:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-B-01027:2002

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

7
8

9

PN-B-03150:2000
PN-B-03150:2000/Az1:2001
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-B-03150:2000/Az3:2004
PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000
(z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)

Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane
w projektach zagospodarowania działki lub terenu.
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania

1b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM
ZAKRESIE
Lp.

Nr normy PN

Tytuł normy PN

1.

PN-B-01025:2004

2.

4.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004;
PN-EN 206-1:2003/A1:2005;
PN-EN 206-1:2003/A2:2006
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
PN-B-03002:2007
(Rozdział 1, 3, 4, 7)
PN-B- 06050:1999

Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektonicznobudowlanych.
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

5.

PN-B-10425:1989

6.
7.

PN-EN 13139:2003
PN-EN 13139:2003/Ac:2004
PN-EN 12620+A1:2010

8.

PN-B-01027:2002

9.

PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/AC:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010

10.

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000
(z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)

3.

Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
Kruszywa do zapraw.
Kruszywa do betonu.
Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane
w projektach zagospodarowania działki lub terenu.
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania

3

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19)

– opr. P. Kocz

10.02.2012 r.

2. SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA
2a) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE
Lp.

Nr normy PN

Tytuł normy PN

1.

PN-B-01025:2004

2.

PN-B-01027:2002

3.
4.
5.
6.

PN-B-02000:1982
PN-B-02482:1983
PN-B-03002:2007
PN-B-03020:1981

7.

PN-B-03150:2000
PN-B-03150:2000/Az1:2001
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-B-03150:2000/Az3:2004
PN-B-03200:1990

Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.
Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane
w projektach zagospodarowania działki lub terenu.
ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości.
Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

8.
9.

PN-B-03264:2002
PN-B-03264:2002/Ap1:2004

10.

PN-EN ISO 13789:2008

11.

PN-EN ISO 6946:2008

12.

PN-B-02010:1980
PN-B-02010:1980/Az1:2006
PN-B-02011:1977
PN-B-02011:1977/Az1:2009
PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/AC:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011
PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009
PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010
PN-EN 1991-1-5:2005
PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009
PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-6:2007
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008
PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-7:2008
PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010
PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010
PN-EN 1992-1-1:2008
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010
PN-EN 1992-1-2:2008
PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010

13.
14.

15.

16.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone.
Obliczenia statyczne i projektowanie
Cieplne właściwości uŜytkowe budynków. Współczynnik wymiany
ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania.
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania
ObciąŜenia w obliczeniach statycznych - ObciąŜenie śniegiem
ObciąŜenia w obliczeniach statycznych - ObciąŜenie wiatrem
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1.
Oddziaływania ogólne. CięŜar objętościowy, cięŜar własny,
obciąŜenia uŜytkowe w budynkach.
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3.
Oddziaływania ogólne – ObciąŜenia śniegiem.

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4.
Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru.

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5.
Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie termiczne.
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6.
Oddziaływania ogólne . Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7.
Oddziaływania ogólne . Oddziaływania wyjątkowe.
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1.
Reguły ogólne i reguły dla budynków.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2.
Projektowanie z uwagi na warunki poŜarowe.

4

Część 1-1.2012 r. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Zasady ogólne Eurokod 7. Część 1-3. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2. Część 1-5. Blachownice Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki poŜarowe Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. dobór materiałów i wykonanie murów. Część 3. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Wymagania projektowe. Część 1-8. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z blach profilowanych na zimno. Reguły ogólne. Reguły ogólne i reguły dla budynków Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Część 1-2. 18. Uproszczone metody obliczania konstrukcji murowych niezbrojonych Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-2:2007 PN-EN 1993-1-2:2007/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/AC:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/NA:2010 PN-EN 1993-1-3:2008 PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011 PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1995-1-2:2008 PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009 PN-EN-1995-1-2:2008/NA:2010 PN-EN 1996-1-1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1996-1-2:2010 PN-EN 1996-2:2006 PN-EN 1996-2:2006/AC:2010 PN-EN 1996-3:2006 PN-EN 1996-3:2006/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 – opr. Projektowanie węzłów Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. P. 20. Część 1-1. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego 5 . Projektowanie z uwagi na warunki poŜarowe. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. Część 1-2. Reguły ogólne. Zasady ogólne.02. 19. Zasady ogólne i zasady dla budynków. Kocz 10. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki poŜarowe.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 17. Projektowanie geotechniczne. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

2. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. 6. Kocz 10. Część 1-4. 3. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. 1. produkcja i zgodność. Podstawy projektowania konstrukcji. 3. 5. PN-B.Wymagania i badania 11. 4. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu. PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja -. Oddziaływania ogólne – ObciąŜenia śniegiem. PN-EN 13139:2003 PN-EN 13139:2003/Ac:2004 Kruszywa do zaprawy. obciąŜenia uŜytkowe w budynkach. PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany.06050:1999 PN-EN 1090-1:2010 Geotechnika. Część 1-3. Oddziaływania ogólne. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. 8. Określenia. spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 10. Wymagania ogólne. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. 14. PN-B-10425:1989 Przewody dymowe. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. PN-EN 1090-2:2009 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Konstrukcje betonowe. Projektowanie i obliczenie. zaprawy i rzadkiej zaprawy. symbole. PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 7) PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Rozdział 8 Beton. CięŜar objętościowy. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 6 . Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. 9. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. P.Zbiorniki -. Oddziaływania ogólne .II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Ŝelbetowe i spręŜone. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 PN-B-03002:2007 (pkt. 13. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. 7.2012 r. 12. PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Część 1-6. PN-EN 13055-1:2003 PN-EN 13055-1:2003/Ac:2004 Kruszywa lekkie. cięŜar własny. Część 1-1.02. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 4. Konstrukcje murowe. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. Część 1: Wymagania. 16. Roboty ziemne. 2b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE Lp. PN-EN 206-1:2003/A1:2005. właściwości. podział i opis gruntów 15.

Kocz 10. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie geotechniczne. 18.2012 r. dobór materiałów i wykonanie murów. Zasady ogólne i zasady dla budynków.3.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 17. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Część 1-1. Część 1-1.9 PN-EN 1996-2:2006 PN-EN 1996-2:2006/AC:2010 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. 19. Część 1-8.3. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.02. PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 Rozdział : 1. PN-EN 1996-1-1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 Rozdział : 1. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. 20.3. Reguły ogólne i reguły dla budynków Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.8.10 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.9. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego 7 . P. Część 1-1. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Wymagania projektowe. Projektowanie węzłów Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1. Część 1-1. – opr.9 PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011 PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 Rozdział : 1. Część 2.8. 21. Zasady ogólne Eurokod 7.4.8.

SPECJALNOŚĆ DROGOWA 3a) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE Lp. Część 1-6.2012 r. Podstawy projektowania konstrukcji. Komunikacja miejska. Drogi samochodowe. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. II GDDKiA – Transprojekt Warszawa. 23. Określenia. ObciąŜenia ruchome mostów. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. 8 . Oddziaływania ogólne . Komentarz do Warunków technicznych. Oddziaływania wyjątkowe. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 2001. podział i opis gruntów Eurokod. 10. GDDP – IBDM. jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 20. fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. PN-B-02480:1986 PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-2:2007 PN-EN 1991-2:2007/AC:2010 PN-EN 1991-2:2007/Ap1:2010 9. Wymagania techniczne . Część 5: Mieszanka SMA. Nr normy PN lub WT Tytuł normy PN 1. WT-1 2010 15. Drogi samochodowe. 8. Część 2.02. 17. PN-EN 13251:2002 i A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych. Drogi samochodowe. 12. 11. 21. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 3. 22. Część 1-7. lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 2002. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. PN-EN 13043:2004 PN-EN 13043:2004/AC:2004 PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 7. 1997. 18. Roboty ziemne. 5.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Część 1: Beton asfaltowy. 4. Kocz 10. WT-4 2010 WT-5 2010 19. 2001. 3. Cz. Odwodnienie dróg. PN-EN 13108-5:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Wymagania ogólne i metody badań. 14. Wymagania techniczne – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 2010 Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP – IBDM. Oddziaływania ogólne. Wymagania i badania. PN-V-83002:1999 6. PN-B-01027:2002 2. 16. PN-S-02204:1997 PN-S-02205:1998 PN-S-06102:1997 Rysunek budowlany. PN-EN 13249:2002 i A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciąŜonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych. P. symbole. PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Grunty budowlane. Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. WT-3 2009 Wymagania techniczne – Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. 13. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach. PN-K-92009:1998 Wymagania techniczne – Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych.Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. Skrajnia budowli. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych GDDP – IBDM.

PN-EN 13251:2002 PN-EN 13251:2002/A1:2006 21. Wymagania ogólne i metody badań. Część 1-6.Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. Część 1: Beton asfaltowy.02. Określenia. podział i opis gruntów Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP – IBDM. 10. WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. Oddziaływania wyjątkowe. Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciąŜonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych. P. 3. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. WT-2 2010 Wymagania techniczne – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. PN-EN 13043:2004 PN-EN 13043:2004/AC:2004 PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 PN-86/B-02480 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach. WT-3 2009 Wymagania techniczne – Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. Grunty budowlane. Roboty ziemne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 6. PN-EN 1338:2005 PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowa kostka brukowa – Wymagania i metody badań. fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych. Nr normy PN lub WT Tytuł normy PN 1. PN-V-83002:1999 Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Projektowanie geotechniczne. PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 Oddziaływania ogólne. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. symbole. 7. 9. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 9 . WT-4 2010 Wymagania techniczne – Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. PN-B-01027:2002 2. 15. 18. PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 (uwaga: bez załączników) Eurokod. Część 5: mieszanka SMA. Odwodnienie dróg.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 24. PN-EN 1340:2004 PN-EN 1340:2004/AC:2007 KrawęŜniki betonowe – Wymagania i metody badań. 11. Część 1-7. PN-EN 13108-5:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe. lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 – opr. Drogi samochodowe. 12. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego 3b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE Lp. Część 1. PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. 2001. WT-5 2010 Wymagania techniczne . Kocz 10. PN-S-02204:1997 Rysunek budowlany. Podstawy projektowania konstrukcji. 8. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. 17. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. 4. 19. PN-EN 13249:2002 i A1:2006 20. Zasady ogólne Eurokod 7. 14. 13.2012 r. 5. 16. Wymagania i badania. Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych. Oddziaływania ogólne .

Część 1. P. Kocz 10. Projektowanie geotechniczne. – opr. PN-EN 1991-2:2007 PN-EN 1991-2:2007/AC:2010 PN-EN 1991-2:2007/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. ObciąŜenia ruchome mostów. Część 2. PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego 10 .02.2012 r. Zasady ogólne Eurokod 7.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 22.

Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie termiczne. Część 2. Projektowanie. 12. produkcja i zgodność. PN-S-10050:1989 PN-S-10052:1982 PN-EN 934-4:2002 A1:2005 13. Oddziaływania ogólne . Projektowanie. Obiekty mostowe. ObciąŜenia ruchome mostów. Konstrukcje betonowe. Oddziaływania wyjątkowe. Konstrukcje betonowe. Część 1-7. zgodność. w sprawie wprowadzenia „Warunków technicznych dla kolejowych obiektów inŜynieryjnych” Id-2 (D-2) 15. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Zarządzenie Nr 29 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S. Ŝelbetowe i spręŜone. Ściany oporowe. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Obliczenia statyczne i projektowanie. Obiekty mostowe. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. PN-B-02482:1983 PN-B-03010:1983 PN-B-03020:1981 5. Nośność pali i fundamentów palowych. 4. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. 14. 17. 7. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje stalowe. 16. 11 . PN-EN 206-1:2003/A1:2005. PN-S-10042:1991 10. Beton. Konstrukcje stalowe.2012 r. Posadowienie bezpośrednie budowli. Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. Grunty budowlane. P. 6. 8. CięŜar objętościowy. Kocz 10. wymagania. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. SPECJALNOŚĆ MOSTOWA DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE Lp.A. Wymagania i badania. 2. Część 1: Wymagania. Ŝelbetowe i spręŜone. Podstawy projektowania konstrukcji. Obiekty mostowe. Obiekty mostowe. Obiekty mostowe. Część 1-1. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 PN-S-10030:1985 PN-S-10040:1999 Fundamenty budowlane. Wymagania i badania. zapraw i zaczynu – Część 4: Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych – Definicje. Część 1-5. PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. Konstrukcje drewniane. cięŜar własny. Projektowanie. ObciąŜenia. 3. 11. właściwości. PN-S-10082:1992 UWAGA: obowiązuje znajomość całośći warunków technicznych Obiekty mostowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. znakowanie i etykietowanie. 4.02. PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod. Konstrukcje betonowe. Część 1-4. Oddziaływania ogólne. Część 1-6. Domieszki do betonu. Ŝelbetowe i spręŜone. PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-5:2005 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-2:2007 PN-EN 1991-2:2007/AC:2010 PN-EN 1991-2:2007/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 9. Oddziaływania ogólne . Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. obciąŜenia uŜytkowe w budynkach. z dnia 05 października 2005 r. PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany.

Zasady ogólne Eurokod 7. Część 2. Część 1. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 22. Część 1-1.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 18. Projektowanie geotechniczne. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla mostów. 25. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.2012 r. Wykonanie konstrukcji z betonu. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Część 1-9. Część 1-8.. PN-EN 13670:2011 19. 23. – opr. P.02. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Obliczanie i reguły konstrukcyjne. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. 21. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo – betonowych. Mosty z betonu. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2. Zmęczenie Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 20. Blachownice Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1-1. Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo – betonowych. PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1992-2:2010 PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-5:2008 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011 PN-EN 1993-1-9:2007 PN-EN 1993-1-9:2007/AC:2009 PN-EN 1993-1-9:2007/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-9:2007/NA:2010 PN-EN 1993-2:2010 PN-EN 1993-2:2010/Ap1:2010 PN-EN 1994-1-1:2008 PN-EN 1994-1-1:2008/AC:2009 PN-EN 1994-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1994-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1994-2:2010 PN-EN 1994-2:2010/Ap1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1995-2:2007 PN-EN 1995-2:2007/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 PN-EN 1090-1:2010 26. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Kocz 10. Część 2. PN-EN 1090-2:2009 27. 24. 12 . Część 1-5. Część 1-1. Część 2. Mosty. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Postanowienia ogólne i regułu dotyczące budynków. Mosty stalowe. Projektowanie węzłów Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości uŜytkowe okien.5. 3.3.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 5. Kocz 10. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. PN-EN ISO 13370:2008 18. Wymagania. 11.1. PN-B-01027:2002 2.Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków .4. 4. WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 5a) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE Lp.Metoda obliczania projektowego obciąŜenia cieplnego 17.2.Obliczanie współczynnika przenikania ciepła . 10.Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację . PN-C-04750:2002 Paliwa gazowe. Wymagania. PN-B-01706:1992 3. 3.2. Instalacje kanalizacyjne . Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.4.Metoda obliczania 13. PN-B-94340:1991 7. PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości uŜytkowe okien.1-3.Przenoszenie ciepła przez grunt Metody obliczania Cieplne właściwości uŜytkowe budynków . Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych.02.Część 1: Postanowienia ogólne 14.Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego .3-2. oznaczenia i wymagania. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach . PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach . PN-EN 12056-1:2002 PN-EN 12056-2:2002 PN-EN 12056-3:2002 PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków . drzwi i Ŝaluzji .4-4. PN-EN ISO 13789:2008 19.2.Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków .6) Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.1.2012 r.Obliczanie współczynnika przenikania ciepła .1. P. 3. 2. Klasyfikacja. 9. Instalacje wodociągowe . 3. Kotły typu B11 i B11BS z palnikami atmosferycznymi o nominalnym obciąŜeniu cieplnym nie przekraczającym 70 kW.Część 4: Pompownie ścieków .3.3.3.5) 5. PN-B-01707:1992 Rysunek budowlany. 12. SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI.Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła . – opr.1. 2. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.2 z wyjątkiem odwołania do pkt 3.2 i 4.Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-7) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków .1.Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) Zsyp na odpady 6. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Wymagania.1.4.1. WENTYLACYJNYCH.Część 2: Metoda komputerowa dla ram 15.Strumienie ciepła i temperatury powierzchni Obliczenia szczegółowe 16. PN-EN 1717:2003 4. 2. Nr normy PN Tytuł normy PN 1.Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 4. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. 13 .7.Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 2. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku .Wymagania 8. GAZOWYCH. 3.5. PN-EN 297:2002 PN-EN 297:2002/A6:2006 PN-EN 297:2002/Ap1:2006 PN-EN 297:2002/AC:2006 PN-EN 297:2002/A4:2007 Cieplne właściwości uŜytkowe budynków .Część 2: Kanalizacja sanitarna . 3. drzwi i Ŝaluzji . INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH.2.Metoda obliczania Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem.Część 3: Przewody deszczowe . PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . 4.

uŜytkowania i eksploatacji. Podstawy projektowania konstrukcji. 23. 5.Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych -. Przewody gazowe dla budynków. PN-B-10702:1999 Dostawa gazu -. Kocz 10.2012 r. PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 Dostawa gazu. PN-EN 1610:2002 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 12. armatury i urządzeń. PN-B-02431-1:1999 Rysunek budowlany. PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-4-3:2008 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 PN-B-10425:1989 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. PN-B-02421:2000 3. 7.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. 13.Zalecenia funkcjonalne Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -. spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Przewody zewnętrzne: Wymagania i badania. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze.Zbiorniki -. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. 4. Zalecenia funkcjonalne. 21. Część 1-1.Badania Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych – Wymagania i badania przy odbiorze.Przewody gazowe dla budynków -. 22. Wodociągi i kanalizacja -.02. Część 4-3: Rurociągi.Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze -. Projektowanie geotechniczne. PN-B-10425:1989 Przewody dymowe. PN-EN 1775:2009 14. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niŜ 1. Podstawy projektowania konstrukcji.Część 5: MontaŜ i badania. Zasady ogólne Eurokod 7. PN-EN 14134:2008 15. instrukcje działania. PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków . Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. P. Ogrzewnictwo. Reguły ogólne i reguły dla budynków. 20. Próby rurociągów. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Wymagania. PN-B-02419:1991 9. PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod. 14 .Wymagania i badania 11. PN-B-10720:1998 10. Wymagania i badania odbiorcze. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego Przewody dymowe. 5b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. Projektowanie konstrukcji stalowych. 6. spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Eurokod. Izolacja cieplna przewodów. PN-EN 1775:2009 8. Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze. Wentylacja budynków – badanie właściwości i kontrola wykonania instalacji wentylacji mieszkań. Eurokod 3. PN-B-01027:2002 2. Część 1. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.

Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego 15 . Część 1. Zasady ogólne Eurokod 7.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 16. Projektowanie geotechniczne. PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 – opr. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.2012 r. Kocz 10. P.02.

Zarządzenie Nr 9 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S. 4. 17. INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE Lp.2012 r. Ogólne wymagania i metody badań. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji . Uziemienia i przewody ochronne. Oświetlenie miejsc pracy. PN-IEC 60364-4-443:1999 10. Załącznik Nr 2 do uchwały 18. Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyŜszym od 1 kV (bez załącznika S – strony 119-170) Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa . PN-K-89000:1997 15. PN-K-91002:1997 Zastosowania kolejowe.Część:1 Wymagania podstawowe. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. Zasady ogólne. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji . Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. PN-IEC 60364-5-54:1999 11. Część 1: Środki ochrony dotyczą bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień. PN-E-05115:2002 7. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Wymagania. N SEP-E-004 8. ustalanie ogólnych charakterystyk. 12. Instalacje elektryczne. z dnia 30. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .A.Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Urządzenia stacjonarne. 16. PN-IEC 60364-4-41: 2000 9. 6.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Sieć trakcyjna kolejowa. PN-B-01027:2002 2. z dnia 16 czerwca 2004 r. PN-K-92002:1997 Komunikacja miejska.Uszdzenia fizyczne obiektów i zagroŜenia Ŝycia . SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI. Ochrona odgromowa. PN-EN 12464-2:2008 PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009 PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010 PN-EN 62305-1:2008 PN-EN 62305-2:2008 PN-EN 62305-3:2008 PN-EN 62305-4:2009 Rysunek budowlany.06.03. Osprzęt. Światło i oświetlenie. Prace przy i w pobliŜu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nie trakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej EBH-1a (PKP Et-4). definicje. Kocz 10. Uchwała Nr 170 Zarządu „PKP Energetyka” Spółka z o. Ochrona odgromowa.2004 r.Pomieszczenia wyposaŜane w wannę lub/i basen natryskowy.02. z dnia 19. Część 2. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. Ochrona odgromowa. PN-EN 50341-1:2005 6. Projektowanie i budowa. P. Część 1. Część 1. 16 . Część 3.A. w sprawie ustalenia „Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej” let-2 (Et-2) + uchwała nr 151/2008 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S. PN-EN 50122-1:2002 14. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.o. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach budowlanych. Sieć trakcyjna kolejowa. w sprawie ustalenia Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa . Zarządzanie ryzykiem. Miejsca pracy we wnętrzach. Część 4. Ochrona odgromowa. Miejsca pracy na zewnątrz. Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyŜej 45 kV Część 1: Wymagania ogólne. w sprawie zmian w instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej – let-2 20.Ochrona przed przepięciami. 5.Ochrona przeciwporaŜeniowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 13. Specyfikacje wspólne. Światło i oświetlenie. 19. Oświetlenie miejsc pracy. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. Część 2. Tablice ostrzegawcze przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Osprzęt.2008 r. PN-EN 12464-1:2004 3. PN-HD 60364-1:2010 21. PN-HD 60364-4-nnn: PN-IEC 60364-4-nnn: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -.

Zastosowania kolejowe. Zastosowania kolejowe. Instalacje elektryczne niskiego napięcia.02. Napięcia zasilania systemów trakcyjnych. – opr. Sprawdzanie.690 ze zm. Urządzenia stacjonarne. Kocz 10. PN-HD 60364-6:2008 23. PN-EN 50163:2006 PN-EN 50163:2006/A1:2007 PN-EN 50163:2006/AC:2010 PN-HD 308 S2:2007 25. PN-EN 50122-2 24.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 22.2012 r.2002. Część 6. Identyfikacja Ŝył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych 17 . Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego. według załącznika Dz. P.75.U. Część 2.

Skrajnie budowli. PN-EN 13674-1:2006 Kolejnictwo. Prace przy i w pobliŜu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej EBH-1a (PKP Et-4). 15. Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządzenie Nr 30 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. 5. Część 3: Systemy przytwierdzeń do podkładów drewnianych.wraz z późniejszymi zmianami.10. 16. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.2005 r. Posadowienie bezpośrednie budowli.05. Tor. z dnia 16 czerwca 2004 r. Badania polowe. Podstawy projektowania konstrukcji. P. Skrajnia budowli. 6.2012 r. Kocz 10. Tor.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. w sprawie wprowadzenia „Warunków technicznych utrzymania podtorza kolejowego Id3 (D-4) PKP-PLK S. 13. Część 2: Systemy przytwierdzeń do podkładów betonowych.ILK 1a-510-46/2005 10. w sprawie ustalenia Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej.A. w sprawie wprowadzenia „Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” Id-1 (D-1) . Obliczenia statyczne i projektowanie.A. PN-EN 13481-2:2004 PN-EN 13481-2:2004/A1:2007 Kolejnictwo. 14. Tor. Tor. z dnia 18. 7. Uchwała Nr 170 Zarządu „PKP Energetyka” Spółka z o. PN-B-04452:2002 Geotechnika. 7. PN-K-92009:1998 Komunikacja miejska. z dnia 05. Zarządzenie Nr 14 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S. Wymagania ogólne. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego 18 . PN-B-01027:2002 2.2005 r. PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod. PN-EN 13450:2004 PN-EN 13450:2004/AC:2004 Kruszywa na podsypkę kolejową. Projektowanie geotechniczne. PN-EN 13481-3:2004 PN-EN 13481-3:2004/A1:2007 Kolejnictwo. 11. PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. 3. PN-K-02057:1969 Rysunek budowlany. 2 Część 1: Szyny kolejowe Vignole’a o masie 46kg/m i większej 8. Koleje normalnotorowe. Szyna.A.02. Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń.ILK 1a-510-18/2005 9. Roboty ziemne. Nr normy Tytuł normy – uchwały 1. SPECJALNOŚĆ KOLEJOWA . PN-EN 13481-1:2004 A1:2007 Kolejnictwo. Część 1: Definicje 12. Zasady ogólne Eurokod 7. 4. Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń.A. Część 1. PKP-PLK S.o. 05.K DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE Lp. Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń. 05.

Część:1. SPECJALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA – T DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE Lp. wypełnione. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach. 8. 13. Zasady ogólne.02. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Kocz 10. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. pęczkowe. Linie kablowe. ustalanie ogólnych charakterystyk. Część 3. Zarządzanie ryzykiem. PN-T-90335:1992 PN-T-90335:1992/Az1:1998 4. Pomieszczenia biurowe. Ochrona odgromowa. 2. BN-89/8984-17/3 12. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania ogólne. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. SkrzyŜowania z liniami kolejowymi. PN-EN 50310:2007 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi. 3. Ochrona odgromowa. Ogólne wymagania. PN-IEC 60364-4-41:2000 6. Technika Informatyczna. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. PN-IEC 60364-4-443:1999 7. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. PN-T-90320:1992 PN-T-90320:1992/Az1:1996 PN-T-90320:1992/Az2:1999 19 . Ogólne wymagania i badania. Telekomunikacyjne kable stacyjne i zakończeniowe małej częstotliwości o izolacji i powłoce polwinitowej. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. o izolacji polietylenowej. Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. definicje. Część 2. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. Ochrona przed przepięciami.Uszdzenia fizyczne obiektów i zagroŜenia Ŝycia . Ogólne wymagania i badania. PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Ogólne wymagania i badania. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Instalacje wewnętrzne. PN-IEC 60364-7-707:1999 9. Nr normy Tytuł normy 1. Systemy okablowania strukturalnego. Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. Ochrona przeciwporaŜeniowa. Wymagania podstawowe. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. P. PN-E 01002:1997 PN-EN 50173-2:2008 14. Ochrona przed przepięciami. Część 4. PN-IEC 60364-5-548:2001 10. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. Ochrona odgromowa. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. BN-84/8984-10 11. PN-IEC 60364-4-444:2001 8. PN-T-45002:1998 5. Część 1. Telekomunikacyjne linie przewodowe. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.2012 r. Słownik Terminologiczny elektryki – Kable i przewody. Ochrona odgromowa. Część 2. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. PN-EN 62305-1:2008 PN-EN 62305-2:2008 PN-EN 62305-3:2008 PN-EN 62305-4:2009 15. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych. powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową.

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Kocz 10. Materiały wybuchowe do uŜytku cywilnego – Materiały wybuchowe kruszące Część 10:Metoda sprawdzania zdolności do detonacji. DLA SPECJALNOŚCI WYBURZENIOWEJ – WB DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ Lp. 9.02. Materiały wybuchowe do uŜytku cywilnego – Zapalniki i przekaźniki – Część 16:Oznaczanie dokładności opóźnienia. Materiały wybuchowe do uŜytku cywilnego – Zapalniki i przekaźniki – Część 18:Oznaczanie prądu odpalającego serię zapalników elektrycznych.2012 r. Materiały wybuchowe do uŜytku cywilnego – Zapalniki i przekaźniki – Część 1:Terminologia. P. 20 . Materiały wybuchowe do uŜytku cywilnego – Zapalniki i przekaźniki – Część 19:Oznaczanie impulsu odpalającego zapalników elektrycznych. przekaźniki i osprzęt łączeniowy. Materiały wybuchowe do uŜytku cywilnego – Zapalniki i przekaźniki – Część 25 : Oznaczenie zdolności przenoszenia fali uderzeniowej przez złącza zewnętrzne. Nr normy PN-EN 13630-1:2005 PN-EN 13763-16:2005 PN-EN 13763-18:2005 PN-EN 13763-19:2005 PN-EN 13857-1:2005 PN-EN 13631-10:2005 PN-EN 13763-25:2006 Tytuł normy Materiały wybuchowe do uŜytku cywilnego – lonty detonujące i prochowe – Część 1: Wymagania.

wentylacyjnych.p. instalacji i urządzeń cieplnych.p.4 – instalacyjnej w zakresie sieci.3 – instalacyjnej w zakresie sieci.p. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie . Kocz 10. gazowych. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (pozycje 13-15 poniŜszego wykazu) 21 . wodociągowych i kanalizacyjnych (pozycje 10-12 poniŜszego wykazu) l.w ramach specjalności: l.02. P.1 – konstrukcyjno-budowlanej (pozycje 1-7 poniŜszego wykazu) l.04.p. CZĘŚĆ B –SPECJALIZACJE TECHNICZNO-BUDOWLANE wyodrębnione w załączniku do rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr.2 – mostowej (pozycje 8 i 9 poniŜszego wykazu) l.2006 r.2012 r.

Badania polowe. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. 10. PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. PN-B-03020:1981 4. PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Nośność pali i fundamentów palowych. 7. 14. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr.02. Ściany szczelinowe. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego Wykonanie konstrukcji z betonu. SPECJALIZACJA – GEOTECHNIKA Lp. PN-EN 1538:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. PN-B-04452:2002 Geotechnika. 17. PN-B-03010:1983 Ściany oporowe. CięŜar objętościowy. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. Zasady ogólne. 6. 15. ObciąŜenie gruntem. 1. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. 20. PN-EN 12716:2002 13. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania ogólne – ObciąŜenia śniegiem. Część 1-1. PN-B-2000:1982 ObciąŜenia budowli. Oddziaływania wyjątkowe Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 16. PN-B-02014:1988 ObciąŜenia budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. obciąŜenia uŜytkowe w budynkach. Podstawy projektowania konstrukcji. podział i opis gruntów Eurokod. Oddziaływania ogólne . Pale przemieszczeniowe. Wymagania ogólne. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-02480:1986 PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 Grunty budowlane. Projektowanie geotechniczne. Oddziaływania ogólne . 2. Część 1. PN-EN 12715:2003 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Dokumentowanie geotechniczne. 8. PN-B-02479:1998 Geotechnika. Kocz 10. Część 1-6. PN-B-02482:1983 Grunty budowlane. 12. cięŜar własny. symbole. Geotechnika. 22 . Część 1-3. Część 1-1. 21. PN-EN 1537:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. 5. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. Ścianki szczelne. PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 PN-EN 13670:2011 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Posadowienie bezpośrednie budowli. 11. Kotwy gruntowe. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Pale wiercone. Roboty ziemne. Fundamenty budowlane. Zasady ustalania wartości. Część 1-7. PN-B-06050:1999 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja. 3.2012 r. 9. P. Iniekcja strumieniowa. 19. Określenia. Zasady ogólne Eurokod 7. 18.

Oddziaływania ogólne. Współczynnik wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację.ObciąŜenie wiatrem Eurokod. 23 . PN-EN ISO 6946:2008 10. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 14. Część 1-1. 12. PN-EN ISO 13789:2008 9. Część 1-5. PN-B-02000:1982 PN-B-02482:1983 PN-B-03002:2007 PN-B-03020:1981 5. 6. Część 1-1.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 3. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. cięŜar własny. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie termiczne. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania wyjątkowe. Część 1-6.02. Komponenty budowlane i elementy budynku. Obliczenia statyczne i projektowanie. Część 1-2. PN-B-03150:2000 PN-B-03150:2000/Az1:2001 PN-B-03150:2000/Az2:2003 PN-B-03150:2000/Az3:2004 PN-B-03200:1990 ObciąŜenia budowli. Ŝelbetowe i spręŜone. Zasady ustalania wartości. Kocz 10. Metoda obliczania. Projektowanie z uwagi na warunki poŜarowe. Posadowienie bezpośrednie budowli. obciąŜenia uŜytkowe w budynkach. SPECJALIZACJA – OBIEKTY BUDOWLANE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Lp. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Podstawy projektowania konstrukcji. PN-B-02010:1980 PN-B-02010:1980/Az1:2006 PN-B-02011:1977 PN-B-02011:1977/Az1:2009 PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-5:2005 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1992-1-2:2008 PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010 11. CięŜar objętościowy. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Obliczenia statyczne i projektowanie. 13. Część 1-4. 2. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Nośność pali i fundamentów palowych. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. Konstrukcje murowe. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 4. Konstrukcje stalowe. Konstrukcje drewniane. Fundamenty budowlane. PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 8. Obliczenia statyczne i projektowanie Cieplne właściwości uŜytkowe budynków. Metoda obliczania ObciąŜenia w obliczeniach statycznych . Oddziaływania ogólne – ObciąŜenia śniegiem. Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe. Część 1-3.ObciąŜenie śniegiem ObciąŜenia w obliczeniach statycznych . 7. Reguły ogólne i reguły dla budynków. P. Oddziaływania ogólne . Oddziaływania ogólne .2012 r. 2. Projektowanie i obliczenie Grunty budowlane. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.

– opr. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego Beton. dobór materiałów i wykonanie murów. Zasady ogólne. Kruszywa do zaprawy. 16. produkcja i zgodność. PN-EN 206-1:2003/A1:2005.2012 r. Zasady ogólne i zasady dla budynków. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki poŜarowe Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. PN-EN 1090-2:2009 22. Projektowanie z uwagi na warunki poŜarowe. P. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 PN-EN 1090-1:2010 21. 24. Część 1-1. 17. PN-EN 13670:2011 PN-EN 13139:2003 PN-EN 13139:2003/Ac:2004 PN-EN 12620+A1:2010 18. Kocz 10. Część 3. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1. Wykonanie konstrukcji z betonu.02. Projektowanie geotechniczne. Reguły ogólne. Część 1-1. Część 1-2. Uproszczone metody obliczania konstrukcji murowych niezbrojonych Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Zasady ogólne Eurokod 7. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Kruszywa do betonu. Część 1-1. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki poŜarowe. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. 19. właściwości. Część 1-5. Część 1-2. Projektowanie węzłów Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. 24 . Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z blach profilowanych na zimno. Część 1-3. Część 1-2. Reguły ogólne i reguły dla budynków Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-2:2007 PN-EN 1993-1-2:2007/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/AC:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/NA:2010 PN-EN 1993-1-3:2008 PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011 PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1995-1-2:2008 PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009 PN-EN-1995-1-2:2008/NA:2010 PN-EN 1996-1-1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1996-1-2:2010 20. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. Wymagania projektowe. Część 1-8. Blachownice Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. PN-EN 1996-2:2006 PN-EN 1996-2:2006/AC:2010 PN-EN 1996-3:2006 PN-EN 1996-3:2006/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. 23. Część 1: Wymagania. Reguły ogólne. Część 2.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 15. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.

Oddziaływania ogólne. cięŜar własny. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie termiczne. PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Oddziaływania ogólne – ObciąŜenia śniegiem. Część 1-1. Podstawy projektowania konstrukcji. Część 1-5.02. WieŜe i maszty. Projektowanie i obliczenie 4. Obliczenia statyczne i projektowanie 11. PN-B-03004:1988 9. Konstrukcje stalowe.ObciąŜenie wiatrem 15. Konstrukcje stalowe. P. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03204:2002 8. Posadowienie bezpośrednie budowli. Komponenty budowlane i elementy budynku. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Obliczenia statyczne i projektowanie. 16. Kominy.2012 r. Część 1-7. PN-B-02011:1977 PN-B-02011:1977/Az1:2009 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych .ObciąŜenie śniegiem 14. PN-EN ISO 6946:2008 13. Metoda obliczania. Oddziaływania ogólne . Współczynnik wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację. Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje stalowe. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. PN-B-03020:1981 5. Oddziaływania ogólne . CięŜar objętościowy. Kocz 10. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Część 1-3. 2. obciąŜenia uŜytkowe w budynkach. Oddziaływania wyjątkowe. Konstrukcje drewniane. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Nośność pali i fundamentów palowych. 6. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. 25 . SPECJALIZACJA – OBIEKTY BUDOWLANE BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Lp. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. PN-B-02010:1980 PN-B-02010:1980/Az1:2006 Cieplne właściwości uŜytkowe budynków. Fundamenty budowlane. PN-B-02000:1982 PN-B-02482:1983 ObciąŜenia budowli. PN-B-03150:2000 PN-B-03150:2000/Az1:2001 PN-B-03150:2000/Az2:2003 PN-B-03150:2000/Az3:2004 PN-B-03200:1990 Grunty budowlane. PN-EN ISO 13789:2008 12. Zasady ustalania wartości. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 3. Obliczenia i projektowanie. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. Metoda obliczania ObciąŜenia w obliczeniach statycznych . Część 1-4. Część 1-6. 7. PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-5:2005 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010 Eurokod. 3. PN-B-03201:1993 10. Kominy murowane i Ŝelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Projektowanie i wykonanie. Ŝelbetowe i spręŜone.

Reguły ogólne. 21. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 22.02. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Projektowanie węzłów Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Silosy i zbiorniki. 25. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. Część 1-1. Silosy Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4. Część 1-2. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. Część 4-1. Zasady ogólne i zasady dla budynków. Część 1-1. dobór materiałów i wykonanie murów. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Kocz 10. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 3. Projektowanie z uwagi na warunki poŜarowe. Część 1-2. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki poŜarowe. maszty Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 17. Uproszczone metody obliczania konstrukcji murowych niezbrojonych 26 . maszty i kominy – Kominy Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5. 23. Blachownice Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. WieŜe. 18. Reguły ogólne i reguły dla budynków Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 19. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3-1. Część 1-2. maszty i kominy . Projektowanie z uwagi na warunki poŜarowe. Część 2. WieŜe. Reguły ogólne. Silosy i zbiorniki na ciecze. P. Część 1-1. Część 4-2 Zbiorniki Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 3. 24.2012 r. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-8.WieŜe. Część 1-2. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z blach profilowanych na zimno. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Część 1-1. Zasady ogólne. Reguły ogólne. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. PN-EN 1991-4:2008 PN-EN 1991-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-4-2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-4:2008/NA:2010 PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1992-1-2:2008 PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010 PN-EN 1992-3:2008 PN-EN 1992-3:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-3:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-2:2007 PN-EN 1993-1-2:2007/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/AC:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/NA:2010 PN-EN 1993-1-3:2008 PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011 PN-EN 1993-3-1:2008 PN-EN 1993-3-1:2008/Ap1:2009 PN-EN 1993-3-1:2008/AC:2009 PN-EN 1993-3-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1993-3-1:2008/NA:2010 PN-EN 1993-3-2:2008 PN-EN 1993-3-2:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-3-2:2008/NA:2010 PN-EN 1993-4-1:2009 PN-EN 1993-4-1:2009/Ap1:2010 PN-EN 1993-4-1:2009/NA:2010 PN-EN 1993-4-2:2009 PN-EN 1993-4-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1993-4-2:2009/NA:2010 PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1995-1-2:2008 PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009 PN-EN-1995-1-2:2008/NA:2010 PN-EN 1996-1-1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1996-1-2:2010 PN-EN 1996-2:2006 PN-EN 1996-2:2006/AC:2010 PN-EN 1996-3:2006 PN-EN 1996-3:2006/AC:2009 – opr. Część 3-2. 20. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki poŜarowe Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Wymagania projektowe. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-EN 13139:2003 PN-EN 13139:2003/Ac:2004 PN-EN 12620+A1:2010 27. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Wymagania. Wykonanie konstrukcji z betonu. PN-EN 13670:2011 31. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 PN-EN 1090-1:2010 29. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. 28. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Projektowanie geotechniczne.02. Zasady ogólne Eurokod 7. Kruszywa do zaprawy.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 26. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. 27 . Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego Beton. PN-EN 206-1:2003/A1:2005. 32. PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. Część 1. – opr. produkcja i zgodność. właściwości.2012 r. PN-EN 1090-2:2009 30. Kruszywa do betonu. P. Kocz 10.

Oddziaływania ogólne. PN-EN ISO 13789:2008 9. P. PN-B-02000:1982 ObciąŜenia budowli. Oddziaływania ogólne – ObciąŜenia śniegiem. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-6. 4. PN-B-03204:2002 7. Zasady ustalania wartości. PN-EN ISO 6946:2008 10. Projektowanie i obliczenie 4. 3. 13. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Metoda obliczania. Część 1-2. Projektowanie i wykonanie. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr.2012 r. PN-B-03020:1981 5. PN-B-02011:1977 PN-B-02011:1977/Az1:2009 PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-5:2005 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1992-1-2:2008 PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010 12. Obliczenia statyczne i projektowanie 6. 28 . CięŜar objętościowy. PN-B-02010:1980 PN-B-02010:1980/Az1:2006 Cieplne właściwości uŜytkowe budynków. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Posadowienie bezpośrednie budowli. obciąŜenia uŜytkowe w budynkach. Część 1-1. PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.ObciąŜenie wiatrem Eurokod. Oddziaływania ogólne . Część 1-4. Nośność pali i fundamentów palowych. Konstrukcje stalowe. Metoda obliczania ObciąŜenia w obliczeniach statycznych . ObciąŜenia w obliczeniach statycznych . Oddziaływania wyjątkowe. WieŜe i maszty.02. Część 1-3. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie termiczne. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. Część 1-7. Część 1-1. Oddziaływania ogólne . Konstrukcje stalowe. Kocz 10. 2. 14. PN-B-02482:1983 Fundamenty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Komponenty budowlane i elementy budynku. Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie 8. Podstawy projektowania konstrukcji. Część 1-5.ObciąŜenie śniegiem 11. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Projektowanie z uwagi na warunki poŜarowe. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. cięŜar własny. Współczynnik wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację. PN-B-03200:1990 Grunty budowlane. SPECJALIZACJA – BUDOWLE WYSOKOŚCIOWE Lp. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.

Projektowanie geotechniczne. produkcja i zgodność. Wykonanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla budynków PN-EN 1996-1-1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.2012 r. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2. Projektowanie z uwagi na warunki poŜarowe. Blachownice Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.02. Część 3. Część 1: Wymagania. 18. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego Beton. PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-2:2007 PN-EN 1993-1-2:2007/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/AC:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/NA:2010 PN-EN 1993-1-3:2008 PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011 PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1995-1-2:2008 PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009 PN-EN-1995-1-2:2008/NA:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 15. Kocz 10. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki poŜarowe. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-3. PN-EN 206-1:2003/A1:2005. dobór materiałów i wykonanie murów. Część 1-8. Część 1-1. 17. Część 1-2. Reguły ogólne. Reguły ogólne. 29 . Projektowanie węzłów Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Zasady ogólne. PN-EN 1090-2:2009 22. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z blach profilowanych na zimno. – opr. Zasady ogólne PN-EN 1996-2:2006 PN-EN 1996-2:2006/AC:2010 PN-EN 1996-3:2006 PN-EN 1996-3:2006/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 20. Zasady ogólne i zasady dla budynków. Część 1-2. Część 2. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. właściwości. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. 19. PN-EN 13670:2011 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. P. Wymagania projektowe. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. Reguły ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki PoŜarowe Eurokod 7. Część 1. PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. Część 1-1. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. 16. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 PN-EN 1090-1:2010 21. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. Uproszczone metody obliczania konstrukcji murowych niezbrojonych Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1-5.

PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe. Ŝelbetowe i spręŜone. Posadowienie bezpośrednie budowli.02. Podstawy projektowania konstrukcji. Część 1-6. CięŜar objętościowy. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 30 . Obliczenia statyczne i projektowanie. Część 1-1. Obliczenia statyczne i projektowanie. Silosy i zbiorniki. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. PN-B-02000:1982 ObciąŜenia budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 7. Kocz 10. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 6. 5. Oddziaływania ogólne . P. Część 3.2012 r. obciąŜenia uŜytkowe w budynkach. 10. Oddziaływania ogólne . Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie termiczne. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-5:2005 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-4:2008 PN-EN 1991-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-4-2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-4:2008/NA:2010 PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1992-1-2:2008 PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010 PN-EN 1992-3:2008 PN-EN 1992-3:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-3:2008/NA:2010 Eurokod. Część 1-5. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2. Część 4. Oddziaływania ogólne. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Oddziaływania ogólne – ObciąŜenia śniegiem. 9. PN-B-03010:1983 5.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Część 1-3. Silosy i zbiorniki na ciecze. 4. Nośność pali i fundamentów palowych. 8. Część 1-7. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 3. Projektowanie z uwagi na warunki poŜarowe. PN-B-02482:1983 Fundamenty budowlane. Część 1-4. SPECJALIZACJA – BUDOWLE HYDROTECHNICZNE Lp. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. cięŜar własny. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Część 1-1. 2. Zasady ustalania wartości. Oddziaływania wyjątkowe.

14.02. Kocz 10. Blachownice Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Część 4-2 Zbiorniki Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. PN-EN 13670:2011 12. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. PN-EN 1090-2:2009 16. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. Zasady ogólne Eurokod 7. PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-2:2007 PN-EN 1993-1-2:2007/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/AC:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/NA:2010 PN-EN 1993-1-3:2008 PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011 PN-EN 1993-4-2:2009 PN-EN 1993-4-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1993-4-2:2009/NA:2010 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 PN-EN 1090-1:2010 15. Projektowanie geotechniczne. Część 1-8. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 11. Część 1-5. Reguły ogólne. P. Projektowanie węzłów Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z blach profilowanych na zimno. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki poŜarowe. Wykonanie konstrukcji z betonu. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 31 . Część 1-2. – opr. 13.2012 r. Część 1. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3.

Projektowanie rozstawu i głębokości drenowania na podstawie kryteriów hydrauliczno-hydrologicznych.2012 r. 4. Drenowanie. Eurokod. Geotechnika. PN-EN 13251:2002 PN-EN 13251:2002/A1:2006 10. Projektowanie geotechniczne. PN-B-12089:1997 7. Wymagania i badania przy odbiorze. Układanie sączków drenarskich. Darniowanie.02. Kocz 10. Roboty ziemne. SPECJALIZACJA – OBIEKTY BUDOWLANE MELIORACJI WODNYCH Lp. Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciąŜonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych. PN-B-12097:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Urządzenia wodno-melioryzacyjne. PN-B-12074:1998 6. Część 1. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego 32 . PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009 11. Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych. Otwory jazów. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania ogólne. PN-B-06050:1999 8. Urządzenia wodno-melioracyjne. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. Zasady ogólne. Wymiary. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Wymagania i badania przy odbiorze. Obszar oddziaływania. 3. P. Podstawy projektowania konstrukcji. Eurokod 7. 6. PN-EN 13249:2002 i A1:2006 9.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. PN-B-12082:1996 2. fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych. Melioracje wodne. PN-B-12041:1992 PN-B-12042:1998 5.

7.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr.ObciąŜenie śniegiem 9. Część 1-4. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. Projektowanie węzłów Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Podstawy projektowania konstrukcji. Część 1-1. P. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Terminologia. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania stojakowe z rur. Część 1-1. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Wymagania. PN-M-48090:1996 8. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Badania przy odbiorze 4. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 33 . CięŜar objętościowy. PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010 12. 2. PN-B-02010:1980 PN-B-02010:1980/Az1:2006 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Oddziaływania ogólne . 6. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z blach profilowanych na zimno. PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 11. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania ramowe. PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-3:2008 PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011 13. podział i główne 5. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Określenia. Część 1-3. Część 1-8. 7. PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych . Część 1-3. Oddziaływania wyjątkowe.02. Oddziaływania ogólne. Część 1-7. Zasady ogólne i zasady dla budynków. Część 1-1. Oddziaływania ogólne – ObciąŜenia śniegiem. Kocz 10. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 3. PN-B-02011:1977 PN-B-02011:1977/Az1:2009 10. cięŜar własny. Oddziaływania ogólne . Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. SPECJALIZACJA – RUSZTOWANIA I DESKOWANIA WIELOFUNKCYJNE Lp. obciąŜenia uŜytkowe w budynkach. ObciąŜenia w obliczeniach statycznych .ObciąŜenie wiatrem Eurokod. Reguły ogólne.2012 r.

PN-B-02482:1983 Fundamenty budowlane. Wymagania i badania. zapraw i zaczynu – Część 4: Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych – Definicje. Konstrukcje stalowe. 2. 12. Zasady projektowania i obliczeń statycznych. w sprawie wprowadzenia „Warunków technicznych dla kolejowych obiektów inŜynieryjnych” Id-2 (D-2) PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod. DROGOWE OBIEKTY INśYNIERSKIE Lp. Obliczenia statyczne i projektowanie. 15. 9. 14. Projektowanie. Nośność pali i fundamentów palowych. Konstrukcje betonowe. Obudowa betonowa monolityczna. PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. PN-G-05600:1998 Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe. właściwości. Obiekty mostowe. Obudowa powłokowa. Obiekty mostowe. 16. Podstawy projektowania konstrukcji. Posadowienie bezpośrednie budowli. Konstrukcje betonowe. z dnia 05 października 2005 r. ObciąŜenia. PN-S-10042:1991 7. 34 . PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. 11.02. znakowanie i etykietowanie. Obliczenia statyczne i projektowanie. Projektowanie. zgodność.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Kocz 10. PN-EN 934-4:2002 A1:2005 10. 8. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. PN-EN 206-1:2003/A1:2005. PN-S-10030:1985 Grunty budowlane. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Ŝelbetowe i spręŜone. wymagania. Część 1: Wymagania. PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe.A. Obliczenia statyczne i projektowanie.2012 r. 13. Wymagania i badania. PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe. 5. Wymagania i badania. 3. 8. P. PN-B-03010:1983 Ściany oporowe. UWAGA: obowiązuje znajomość całośći warunków technicznych Zarządzenie Nr 29 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S. Obiekty mostowe. produkcja i zgodność. Konstrukcje drewniane. Ŝelbetowe i spręŜone. PN-S-10040:1999 6. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. PN-G-06002:1997 Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe. Ŝelbetowe i spręŜone. PN-B-03020:1981 4. PN-S-10082:1992 Domieszki do betonu. Obiekty mostowe.

Część 1-8. Część 1-1. PN-EN 1994-1-1:2008 PN-EN 1994-1-1:2008/AC:2009 PN-EN 1994-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1994-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1994-2:2010 PN-EN 1994-2:2010/Ap1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1995-2:2007 PN-EN 1995-2:2007/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo – betonowych. Projektowanie geotechniczne. Oddziaływania ogólne . Kocz 10. Reguły ogólne i reguły dla mostów. – opr. Mosty stalowe. 18. Mosty z betonu. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-1. 22. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) 17. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5. Część 2. 24. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. ObciąŜenia ruchome mostów. Część 1-4. obciąŜenia uŜytkowe w budynkach. Zmęczenie Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1992-2:2010 PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 25. PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-5:2008 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011 PN-EN 1993-1-9:2007 PN-EN 1993-1-9:2007/AC:2009 PN-EN 1993-1-9:2007/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-9:2007/NA:2010 PN-EN 1993-2:2010 PN-EN 1993-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-5:2005 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-2:2007 PN-EN 1991-2:2007/AC:2010 PN-EN 1991-2:2007/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Część 2. Oddziaływania ogólne . Obliczanie i reguły konstrukcyjne. 21. Postanowienia ogólne i regułu dotyczące budynków. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie termiczne. Część 1-6. Część 1-1.02. Zasady ogólne Eurokod 7. Część 1-7. 20. 23. Część 1-9. Część 1-1. Część 1-5. CięŜar objętościowy.2012 r. Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo – betonowych. Oddziaływania ogólne. P. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Część 2. 19. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Część 1. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Mosty. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego 35 .. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. Blachownice Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 2. cięŜar własny. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie węzłów Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 2. Oddziaływania wyjątkowe.

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.02. 28. Kocz 10. 27. P. 26. 36 . Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. PN-EN 1090-1:2010 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.2012 r. PN-EN 1090-2:2009 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.

wymagania. zapraw i zaczynu – Część 4: Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych – Definicje.2012 r. PN-S-10042:1991 35.02. Oddziaływania ogólne . PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. 39. Konstrukcje drewniane. Oddziaływania ogólne. w sprawie wprowadzenia „Warunków technicznych dla kolejowych obiektów inŜynieryjnych” Id-2 (D-2) Eurokod. PN-G-05600:1998 Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe. PN-B-02482:1983 Fundamenty budowlane. Ŝelbetowe i spręŜone. Obiekty mostowe. Wymagania i badania. PN-B-03010:1983 Ściany oporowe. Konstrukcje stalowe. 41. 36. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 40. 31. KOLEJOWE OBIEKTY INśYNIERSKIE Lp. Oddziaływania ogólne . 37 . Projektowanie. Obudowa betonowa monolityczna. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Konstrukcje stalowe. Obiekty mostowe. obciąŜenia uŜytkowe w budynkach. Projektowanie. 9. UWAGA: obowiązuje znajomość całośći warunków technicznych PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-5:2005 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010 Zarządzenie Nr 29 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S. z dnia 05 października 2005 r. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. 30. cięŜar własny. Konstrukcje betonowe. 42. Kocz 10. Podstawy projektowania konstrukcji. Obliczenia statyczne i projektowanie. Obliczenia statyczne i projektowanie. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Obiekty mostowe. Część 1: Wymagania. Nr normy PN Tytuł normy PN 29. Część 1-4. Ŝelbetowe i spręŜone. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie termiczne. P. Wymagania i badania. PN-EN 934-4:2002 A1:2005 38. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5. Ŝelbetowe i spręŜone. PN-S-10030:1985 Grunty budowlane. ObciąŜenia. Obliczenia statyczne i projektowanie. Część 1-1. właściwości. produkcja i zgodność. PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. znakowanie i etykietowanie. 45. Wymagania i badania. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Konstrukcje betonowe. zgodność. Obiekty mostowe. PN-S-10040:1999 34. Beton. Część 1-6. CięŜar objętościowy. Konstrukcje betonowe. PN-B-03020:1981 32. PN-S-10082:1992 Domieszki do betonu. Posadowienie bezpośrednie budowli.A. Obudowa powłokowa. 44. PN-EN 206-1:2003/A1:2005. 43. Projektowanie. PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe. Oddziaływania wyjątkowe. 37. 33. Część 1-7. Zasady projektowania i obliczeń statycznych. PN-G-06002:1997 Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe. Nośność pali i fundamentów palowych.

48. Część 1-1. Część 1-1. PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1992-2:2010 PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. Część 2. PN-EN 1994-1-1:2008 PN-EN 1994-1-1:2008/AC:2009 PN-EN 1994-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1994-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1994-2:2010 PN-EN 1994-2:2010/Ap1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1995-2:2007 PN-EN 1995-2:2007/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 PN-EN 1090-1:2010 55.2012 r. 46. Reguły ogólne i reguły dla budynków. PN-EN 1991-2:2007 PN-EN 1991-2:2007/AC:2010 PN-EN 1991-2:2007/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Reguły ogólne i reguły dla mostów. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. Część 1-8. Postanowienia ogólne i regułu dotyczące budynków. Mosty z betonu. PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-5:2008 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011 PN-EN 1993-1-9:2007 PN-EN 1993-1-9:2007/AC:2009 PN-EN 1993-1-9:2007/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-9:2007/NA:2010 PN-EN 1993-2:2010 PN-EN 1993-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2. 56. Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo – betonowych. Mosty stalowe. 49. Część 1-1.. 50. Zasady ogólne Eurokod 7. Projektowanie węzłów Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Kocz 10. 38 . Część 2. Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo – betonowych. Projektowanie geotechniczne. Część 2. 51. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Reguły ogólne i reguły dla budynków. 52. PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Część 2. Blachownice Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. P. 54. Część 1. Obliczanie i reguły konstrukcyjne. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1-9. Zmęczenie Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.02. Mosty. ObciąŜenia ruchome mostów. PN-EN 1090-2:2009 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. 53. 47. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Wymagania. Nr normy PN Tytuł normy PN PN-EN 12101-3:2004 PN-EN 12101-3:2004/AC:2005 PN-EN 12101-3:2004/Ap1:2005 PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających. Wymagania. 6. Izolacja cieplna przewodów armatury i urządzeń. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. 2. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania i badania odbiorcze. Wymagania i badania odbiorcze. Kocz 10.02. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. 10. Kotły typu B11 i B11BS z palnikami atmosferycznymi o nominalnym obciąŜeniu cieplnym nie przekraczającym 70 kW. 8. P. INSTALACJE I URZĄDZENIA CIEPLNE I WENTYLACYJNE Lp. Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem. 1. Izolacja cieplna przewodów armatury i urządzeń. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. SPECJALIZACJA – SIECI. 4. Metoda obliczania projektowego obciąŜenia cieplnego. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. PN-B-02421:2000 5. PN-EN 297:2002 PN-EN 297:2002/A6:2006 PN-EN 297:2002/Ap1:2006 PN-EN 297:2002/AC:2006 PN-EN 297:2002/A4:2007 PN-91/B-02413 7.2012 r. 39 . 3.

PN-M-34507:2002 Instalacje gazowe. 7. 2. Część 1. Projektowanie konstrukcji stalowych. 8. Zalecenia funkcjonalne. PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-4-3:2008 Eurokod. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.2012 r. Kontrola okresowa. PN-C-04751:2002 Gaz ziemny. Klasyfikacja. INSTALACJE I URZĄDZENIA GAZOWE Lp. Jakość gazu w sieci przesyłowej 4. oznaczanie i wymagania. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. 3. P. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Maksymalne ciśnienie r robocze równe 5 bar lub mniejsze. Eurokod 7. Zasady ogólne 9. PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu. SPECJALIZACJA – SIECI. PN-C-04752:2002 Gaz ziemny.02.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. PN-C-04753:2002 Gaz ziemny. PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Projektowanie geotechniczne. Eurokod 3. Kocz 10. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego 40 . 6. 10. PN-C-04750:2002 Paliwa gazowe. PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania. 11. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej. Część 4-3: Rurociągi. 5. Część 1-1. Ocena jakości. Przewody gazowe dla budynków. Podstawy projektowania konstrukcji.

7. Kocz 10. Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów. Wymagania i badania przy odbiorze.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr.2012 r. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 41 . PN-EN 12050-2:2002 3. PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja -. PN-B-10725:1997 Wodociągi.Zbiorniki -. 12. P.Część 5: MontaŜ i badania. uŜytkowania i eksploatacji. PN-EN 1717:2003 6. Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami. 8. INSTALACJE I URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE KANALIZACYJNE Lp. PN-EN 12050-4:2002 PN-EN 12050-4:2002/Ap1:2007 5.02. 1. 10. PN-B-10720:1998 Wodociągi. instrukcje działania. SPECJALIZACJA – SIECI. 9. Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 3: Przepompownie ścieków zawierających fekalia do ograniczonego zakresu stosowania. Przewody zewnętrzne: Wymagania i badania. Nr normy PN Tytuł normy PN Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia. PN-EN 12050-1:2002 2. PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków . Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. PN-EN 12050-3:2002 4.Wymagania i badania PN-EN 1610:2002 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. SPECJALIZACJA – SIECI. Prace przy i w pobliŜu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej EBH-1a (PKP Et-4). Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagroŜenia Ŝycia. 5.Ochrona przed przepięciami. 5. PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .o. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Część 3.Załącznik Nr 2 do uchwały 6. w sprawie ustalenia Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyŜszym od 1 kV. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagroŜenia Ŝycia.Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa . Kocz 10.Ochrona przeciwporaŜeniowa. 13. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa . Część 3. PN-E-05115:2002 3. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . 1. 4. PN-EN 50341-1:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyŜej 45 kVczęść 1. Projektowanie i budowa. Nr normy PN Tytuł normy PN Ochrona odgromowa.2012 r. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. 4. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE W ELEKTROWNIACH JĄDROWYCH Lp. 3. P. 14.Ochrona przed przepięciami. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE PONIśEJ 45 kV Lp. z dnia 16 czerwca 2004 r. PN-EN 62305:2009 2. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyŜszym od 1 kV. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. 42 . Projektowanie i budowa.02. 2. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Uchwała Nr 170 Zarządu „PKP Energetyka” Spółka z o. SPECJALIZACJA – SIECI. Specyfikacje wspólne.

7. PN-E-05115:2002 2. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. N SEP-E-004 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyŜszym od 1 kV. Kompatybilność elektromagnetyczna.II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW – WYKAZ POLSKICH NORM (19) – opr. Część Zastosowania kolejowe. SPECJALIZACJA – TRAKCJE ELEKTRYCZNE Lp. Kompatybilność elektromagnetyczna. P. PN-EN 50121-2:2004 PN-EN 50121-2:2010 Zastosowania kolejowe. Załącznik Nr 2 do uchwały Zastosowania kolejowe.02. Napięcia zasilania systemów trakcyjnych. PN-K-92002:1997 Komunikacja miejska. 5. Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. 8. Nr normy PN Tytuł normy PN 1. 43 . 3. Część 2. 15.2012 r. Wymagania. 4. Część 1: Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień. Kocz 10. Prace przy i w pobliŜu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej EBH-1a (PKP Et-4). Urządzenia stacjonarne. w sprawie ustalenia Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. z dnia 16 czerwca 2004 r. Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego.o. PN-EN 50122-1:2002 Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Część 2: Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie 6. PN-EN 50163:2006 PN-EN 50163:2006/A1:2007 PN-EN 50163:2006/AC:2010 Zastosowania kolejowe. PN-EN 50122-2:2002 Uchwała Nr 170 Zarządu „PKP Energetyka” Spółka z o. Projektowanie i budowa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful