Warszawa, li

,y K\ fl^s
$.

Sz.P. Ewa Ko
Marszalek ul. Wiejska

\\\x & x

00-902Warszawa

SzanownaPani Marszalkini,

w zrvi4gkuz wydaniemw dniu 28 czerwcabr. przez sejmow4Komisjg Ustawodawcz4 negatywnychopinii odnoSnieprojekt6w trzech ustaw, tj.: o rzeczriku ds. przeciwdzialania dyskryminacji, o umowie zrviqpkupartnerskiegooraz o zurirykachpartnerskich,nizej podpisane pozarzqdowe apeluj4 o natychmiastowe organizacje nadaniewymienionympowyZej projeklom procesu orazich skierowanie pierwszego crytantaw celukontynuacji nnmerudruku sejmowego do ustawodawczego. dziatrajqcych na W miniony czwartek przedstawicielekilku organizacji pozaruqdowych, rzecz praw czlowieka i przeciwdzialania dyskryminacji,uczestniczyliw posiedzeniuKomisji na podjqla decyzjg o negatywnymzaopiniowaniutrzech wspomnianych 1r,Jr6ra Ustawodawczej, partii koalicji oraz konserwatywnych Glosamiruqdzqcej wstgpieprojeftt6wakt6w normatywnych. ich w4tpliwofci w zakresie projektybudz4uzasadnione Komisjauznala, wszystkie ze opozycyjnych q z zgodnoSci Konstytucj RP. W przypadkuprojektu ustawy o rzecznikuds. przeciwdzialariadyskryminacji zasftzehenia dotyczyty ryzyka ewentualnej kolizji migdzy kompetencjami projektowanego urzgdu, a RzecmikaPrawObywatelskich. uprawnieniami OdnoSnie zal projekt6w ustaw dotyczqcych nvi4zk6w parlnerskich, wEtpliwo6ci zogniskowanebyty wok6l dw6ch kwestii: sprzecznofciprojektowanychregulacji z art. 18 przezprojektodawe6w technikinowelizacjiobowiqguj4cych KonstytucjiRP,a takZeproponowanej malzeristwa o prawa,kt6ra przewidujeuzupelnienie przepis6w niekt6rychprzepis6wdotyczqcych partnerskich. siE odnosz4ce do zwiaTk6w sformulowania Argumentacjata budzi naszym zdaniem powaine w4tpliwo6ci. W polskim systemie cry Rzeczrik Praw (Rzecmik Ubezpieczonych prawnym od dawna funkcjonuj4 instS.tucje Pacjenta),kt6rych uprawnieniapowinny zostaf umane, zgodnie z rozumowafliemniekt6rych

czlonk6wKomisji, za wchodzqce kolizje z kompetencjami w RzeczrikaPraw Obywatelskich. Jak jednakdo podjgcia pr6b podwa:Zenia przepis6w dot4d,nie doszlo konstytucyjnoSci ustanawiaj4cych te inst5itucje.Organizacje poznzqdowe niepokoi r6wniez fakt niedostzehenia przez czlonk6w Komisji w projektowanej regulacji dot. rzecznika ds. przeciwdzialana dyskryminacji pr6by zlikwidowania powa2nej luki prawnej, lrt6ra powstala na skutek niewlaSciwegowdro2etia za pomoc4tzw.ustawyr6wnofciowejwsp6lnotowych r6wnegotraktowania. dyrektywdotycz4cych W chwili obecnejbrakujebowiem regulacjiprawnych,kt6re pozwalalybyw spos6binstytucjonalny zagwarantowac rcaIizacjEzasady r6wnoScii zakant dyskryminacjiw sprawach, kt6rych obie ze w stron sq podmiotamiprywatnymi. Na istnienie tej luki wielokrotnie wskazywalzar6wnoRzecmik prof. Irena Lipowicz jak i licare organizacje pozarz4dowe. wzglgduna Praw Obywatelskich Ze umiejscowieniew strukturze organ6w panstwowychRzecznik Praw Obywatelskichposiada jedynie w sferzepublicmej, a do bowiem kompetencje angu2owania w sprawydyskryminacji siE wigc wyl4czniew6wczas gdy jednq ze stronjest podmiot publiczny.Obecnasytuacjastala siE procedury przezKomisjgEuropejsk4kt6ra moZe prowadzonej wyjaSniaj4cej, nesztqprzedmiotem postEpowania sprawie prawaunijnego. naruszenia doprowadziido wszczgcia w nie w W przypadkuzaSprojekt6w ustawo nti4zkach partnerskich, moZemyzaakceptowai, Swietle na trzech sporz4dzonych Zqdane Pani Marszalek opinii prawnych (z kt6rych dwie stwierdzaly zgodno66 projekl6w ustaw o zwiqzkach partnerskich z art. 18 Konstytucji), zarntfii tego typu argumentacji pod kierowanego adresem projekt6w Stosowanie obu niekonstytucyjnoSci, 2e r6wniez fakJ', w zeszlejkadencji wiEkszew4tpliwo$ci, gdy wef;miesiq pod uwagQ budzi jeszcze Zyskal on Sejmu projekt ustawy o mrirykach partnerskichnie wzbudzil podobnych zastrzeilefi. Platformy Obywatelskiej,kt6ra, z nawet poparcieze strony najwiqkszejpartii parlamentamej, posiedzenia Komisji jednoglo$nie niewiadomych przyczyn, podczas zeszlotygodniowego regulacjom. sig opowiedziala przeciwzbliZonym Nasz niepok6j budzi r6wnieZ poziom debaty Komisji. Zaponnme siq przez jej czlonkfw z jedynie do wystqpieniasprawozdawcy proponowanymiregulacjami ograniczylo sig, w zasadzie, projektu, wypowiedzi posla Ryszarda Kalisza oraz niewielu, mato merytorycznych i bezrefleksyjnychuwag kilku pozostalych uczestnik6w spotkania. ZdecydowanawiqkszoS6 projekt6w w og6le nie zabralaglosu na temat glosujqcych negatywnq za ocenewspomnianych Komisji przedstawicielii proponowanych regulacji, za$ wypowiedzi obecnychna posiedzeniu posl6w,na tematy przezdyskusjg pozarz4dowych zostalyzagluszone przedstawicielki organizacji z obrad. niezwiq-zane przedmiotem przez KomisjEnie sq dla Pani Marszalkiniwiq,zqce, Bior4c pod uwagg,ze opinie przedstawione wspomnianychprojek;t6wustaw do kolejnych stadi6w zwracamy sig z pro$b4 o dopuszczenie od postqpowania ustawodawczego. Decyzjataponroli nie tylko na rozwianienarastaj4cych kilku 2

co dni w4tpliwoSci do intencji Pani Marszatkiniw zakresie wykorzystywania negatywnych opinii projekt6wakt6w normatywnych, przezKomisjg Ustawodawcz4 eliminowaniaz wydawanych do procesu stanowieniaprawa o,niechcianych" ustaw Otworzy ona r6wnie2 drogg dla powazrej na dyskusji parlamentarnej temat proponowanych regulacji, kt6ra, mamy nadziejg,doprowadzido przyczyniaj4c tym samymdo zmianysytuacjios6bna co dzierispotykaj4cych ich przyjEcia, siE sip z nier6wnymtraktowaniem.

Lista organizacji: PrzeciwHomofobii 1. Kampania TUS 2. Fundacja 3. LambdaZielonaG6ra 4. Federacja rrarzeczKobiet Planowania i Rodziny Feminoteka 5. Fundacja 6. GrupaIrys naRzeczZyjqcychzHIV/AIDS Pozyfywniw Tgczy 7. Zjedtoczenre 8. Grupalnicjatywnads.Zwiqzk6wPartnerskich naRzeczR6znorodno6ci Polistrefa 9. Fundacja Kobiet Konsola 10.Stowarzyszenie Ot'warte Forum 11.Stowarzyszenie LambdaBydgoszcz I 2. Stowarzyszenie Transfuzja 13.Fundacja 14. FabrykaR6wnoSci I 5. Fundacja Arrtonomia Kobiet 16.Fundacj aPrzestrzef a I 7. Fundacj Pryz.natR6znorodno6ci InterwencjiPrawnej I 8. Stowarryszenie Kultura dla Tolerancji 19.Fundacja nego 20. PolskieTowarzystwoPrawaAntydyskryminacyj LambdaWarszawa 21. Stowarryszerie Homo Faber 22. Stownzyszenie R6fnorodnoSci" 23. Stowarzyszenie o,Pracownia nej i 24. TowarrystwoEdukacj Antydyskryminacyj Nomada zy 25. Stowar sr-erie 26.QAlternatyrvie

27. Milo#,,Nie Wyklucza 28.CentrunWspierania Partycypacji Spolecznej 29. StowarrysEenie Tgczowka fO. StrytaFundrcja Po*nocy Dziecim i Rodzinie 31.Instlrtut Podkaryacki

Do wiadono5ri: Rzecarik PrarvObywatel*kich- prof. Irma tipowicz -Agnieszka Kozlowska- Rajewicz PelnomocnikRzqdude.R6wnegoTraktowania Przewodtd,azryy ejmowej Komieji Sprawiedliwodci Praw Czlowie"ka-Ryszud Kalisz i