Problemy Unii Europejskiej

Chrońmy świat!
Obowiązujące w Unii Europejskiej normy w zakresie ochrony środowiska należą do najwyższych na świecie. Są one efektem wieloletnich prac i obejmują szereg kwestii. Obecnie do najważniejszych problemów należą:  walka ze zmianami klimatu,  ochrona różnorodności biologicznej,  ograniczenie problemów zdrowotnych wynikających z zanieczyszczenia środowiska oraz bardziej odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Geneza Polityki Ochrony Środowiska w Unii Europejskiej
Rok 1972 uznaje się za początek budowania wspólnej polityki środowiskowej, wieloletnich programów działania w ochronie środowiska oraz opartego na zawartych w nich priorytetach prawa w postaci dyrektyw i rozporządzeń. Komisja Europejska przedstawiła Radzie Pierwszy Program Działań na lata 1973-1975. Sformułowane w nim zostały podstawowe zasady polityki ochrony środowiska WE, w tym zasada podejmowania środków ostrożności i prewencji oraz odpowiedzialności finansowej sprawcy zanieczyszczeń.

odpowiedzialności sprawcy za degradację środowiska. Do Traktatu EWG wprowadzono nowy tytuł "Środowisko naturalne". a zawarte w nim przepisy wprowadziły zasady: ostrożności. naprawy szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu w pierwszym rzędzie u źródła. . Wspólnota otrzymała podstawę prawną w kwestii działań podejmowanych w dziedzinie środowiska. integracji z innymi politykami Wspólnoty oraz subsydiarności. W Jednolitym Akcie Europejskim z 1987 r. prewencji.Czwarty Program Działań na okres 19871992 okazał się przełomowy dla polityki ochrony środowiska.

podejścia wertykalnego lub sektorowego). 1993-1997. przedłużony do roku 2000. Program ten bazował na wzroście świadomości ekologicznej oraz był wyrazem współodpowiedzialności za przyszły rozwój Wspólnoty Europejskiej. Sformułowano również priorytety działania w obszarze ochrony środowiska. w którym bierze się pod uwagę wszelkie przyczyny zanieczyszczeń (w odróżnieniu od poprzednio przyjętego tzw. który jako pierwszy określił osiągniecie zrównoważonego rozwoju jako główny cel UE."Ku zrównoważeniu" Piąty Program Działań. . Był on po części realizacją założeń Traktatu z Maastricht. podejście horyzontalne. Zastosowano w nim po raz pierwszy tzw.

w tym mórz). oszczędne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz rozsądna gospodarka odpadami (recykling). Priorytetami są przeciwdziałanie zmianom klimatycznym (efektowi cieplarnianemu).Szósty Program Działań na Rzecz Środowiska zatytułowany "Środowisko 2010: Nasza przyszłość zależy od naszego wyboru" 20012010. ochrona przyrody i bioróżnorodności (zwiększenie obszarów chronionych. . dbałość o wpływ środowiska na zdrowie (surowsze normy).

w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości. dołączono do niej rozdział dotyczący ochrony środowiska (Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE).dotyczący ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz Konwencja Genewska z 1979 r. Istotnymi elementami kształtowania polityki ochrony środowiska w UE są również porozumienia międzynarodowe. Zgodnie z nią.Kierunek rozwoju Unii Europejskiej w pierwszym dziesięcioleciu XX w. Do najważniejszych z nich można zaliczyć Protokół z Kioto (1997 r. . W 2001 r. Unia Europejska do 2010 r.) . zawarte przez Wspólnotę. ma stać się najbardziej konkurencyjną i opartą na wiedzy gospodarką. wyznacza również Strategia Lizbońska z 2000 r.

Cele. Zasady i Prawo Ochrony Środowiska w UE Cele polityki UE w dziedzinie środowiska naturalnego zostały określone w art.  ochrona zdrowia człowieka. w szczególności zwalczania zmian klimatu.  promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego. . 191 ust 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sposób następujący:  zachowanie. ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego.  ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

.

Większość prawodawstwa UE w ochronie środowiska ma charakter sektorowy (dotyczy poszczególnych działów środowiska lub rodzaju uciążliwości). Wśród regulacji sektorowych można wyróżnić następujące obszary tematyczne:  Powietrze i emisje przemysłowe  Woda  Przyroda i bioróżnorodność  Odpady  Chemikalia  Ochrona ludności  Hałas  GMO .

Zwykła procedura prawodawcza .

.

Zdrowia i Praw Konsumentów w Parlamencie Europejskim (ENVI)  Rada Unii Europejskiej ds. Środowiska  Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency)  Egzekwowanie Przestrzegania Unijnego Prawa Ochrony Środowiska  .Organy UE Zajmujące Się Ochorną Środowiska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej  Komisja Ochrony Środowiska.

Wydatki na ochronę środowiska .

Egzekwowanie i przestrzeganie prawa Egzekwowanie przestrzegania unijnego prawa przez Komisję i Trybunał Sprawiedliwości UE  Możliwość nałożenia kar finansowych  Egzekwowanie przestrzegania unijnego prawa przed krajowymi organami administracyjnymi i sądowymi  .

.

Ochrona powietrza Jakość powietrza w UE określa tzw. Dyrektywy te możemy podzielić na cztery grupy:  normy jakości powietrza – odnoszą się do dopuszczalnych wartości stężeń dwutlenku siarki. magazynów produktów petrochemicznych oraz ich dystrybucji do stacji paliw oraz emisji z dużych obiektów energetycznego spalania paliw. dyrektywa ramowa 96/62/WE.  dopuszczalną emisje zanieczyszczeń do powietrza przez zakłady przemysłowe – dotyczą one emisji z zakładów przemysłowych. spalarni odpadów. . dwutlenku azotu oraz ozonu troposferycznego. – np. która wpływa na stopień zanieczyszczenia powietrza (głównie paliw) oraz określające ograniczenia produkcji i stosowania substancji zubożających warstwę ozonową. azbest.  dyrektywy określające jakość produktów. pyłów. ołowiu. zawartości ołowiu w benzynie i siarki w niektórych paliwach płynnych.  wymagania dotyczące pojazdów silnikowych. niebezpieczne substancje chemiczne.

Emisja zanieczyszczeń powietrza na świecie w roku 2006 .

• zanieczyszczeń wód azotanami pochodzenia rolniczego.Ochrona wód Unia Europejska przyjęła szereg regulacji w zakresie ochrony wód i gospodarowania zasobami wodnymi: • standardy wód pobieranych do konsumpcji. mięczaków i skorupiaków. detergentów. . pestycydów. metali ciężkich. wód w kąpieliskach oraz wymagań dla zachowania życia ryb. sposobu i częstotliwości pobierania próbek do analiz oraz metod oznaczania zawartości substancji w wodach i ściekach. • zrzutów do wód niektórych substancji niebezpiecznych np. • warunków. • wymagania w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.

.

Gospodarka odpadami Polityka Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania odpadami opiera się na trzech podstawowych zasadach:  zapobieganie powstawaniu odpadów. . wraki samochodowe. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).  recykling i powtórne użycie. jak najwięcej surowców powinno być odzyskiwanych z odpadów.  dpowiednie składowanie i kontrola. powinny zostać bezpiecznie spalone. Zasada ta ma zastosowanie w szczególności w regulacjach dotyczących poszczególnych rodzajów odpadów (opakowania. baterie. Składowanie odpadów powinno być ostatecznością. Odpady. które nie mogą zostać poddane recyklingowi lub powtórnie użyte. Jeśli nie jest możliwe zapobieżenie powstawaniu odpadów.

.

ładowarki i koparkoładowarki.  agregaty prądotwórcze.  koparki hydrauliczne. liniowe.  sprężarki. co spowodowało konieczność oceny zgodności wyrobów z wymaganiami i wprowadzenie obowiązku certyfikacji tych wyrobów. .Ochrona przed hałasem Wprowadzenie europejskich norm spowoduje konieczność zmian konstrukcyjnych i wymagań jakościowych w stosunku do urządzeń:  sprzęt i maszyny budowlane.  żurawie wieżowe.  zmechanizowany sprzęt domowy.  ręczne kruszarki betonu i młoty.  kosiarki trawy. Polskie wymagania nie były zgodne w tym obszarze z unijnymi.  maszyny i urządzenia fabryk elementów budowlanych.  generatory spawalnicze. spycharki.

farmaceutycznego. Przepisy te dotyczą głównie przemysłu spożywczego. Unia Europejska w celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska wprowadziła reglamentacje prawne w zakresie: • kontrolowanego wykorzystania genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów • zamierzonego uwalniania do środowiska genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów dostosowująca do postępu technicznego.GMO Postęp technologiczny i naukowy w dziedzinie genetyki spowodował konieczność kontroli rozmiaru zmian. . jakie powodują te modyfikacje. ochrony środowiska (biologiczne oczyszczanie ścieków) i produkcji biopreparatów.

.

Ochrona ludności .

.

chwytania i zabijania ptactwa przez człowieka. Dyrektywa zezwala na polowanie tylko określonych gatunków ptaków. Jednocześnie zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia określonego systemu kontroli praktyk łowieckich.Ochrona bioróżnorodności i przyrody Najważniejszymi instrumentami prawnymi służącymi ochronie przyrody i bioróżnowrodności w Unii Europejskiej są:  Dyrektywa ptasia. płoszenia. niszczenia ich gniazd.ustanawia ona system ochrony gatunków dzikiego ptactwa. występujących naturalnie na europejskim terytorium państw członkowskich. wybierania jaj oraz handlu żywymi lub martwymi okazami ptaków. . Dyrektywa wprowadza zakaz niszczenia i zanieczyszczania naturalnych siedlisk ptaków.

ich odtworzenia.Dyrektywa siedliskowa.składa się ona z ochrony siedlisk i ochrony gatunków Celem utrzymywania sieci Natura 2000 jest umożliwienie zachowania typów siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków we właściwym stanie ochrony w ich naturalnym zasięgu lub.  . w stosownych przypadkach.

W tym obszarze dorobek prawny UE jest również bogaty. • listy substancji notyfikowanych. znakowania i opakowania substancji niebezpiecznych. Szczegółowo opisują to dyrektywy i rozporządzenia Rady dotyczące m. importu i eksportu niektórych z nich oraz oceny ryzyka ich oddziaływania na życie ludzkie i środowisko.in.Chemikalia Prawo Unii Europejskiej w tym zakresie koncentruje się na sposobie wprowadzania do obrotu niebezpiecznych substancji chemicznych. • zasad oceny ryzyka dla człowieka i środowiska powodowanego przez te substancje. .: • klasyfikacji.

.

Dziękujemy za uwagę Wykonały: Katarzyna Krucz Paulina Łaszewska Patrycja Niewiadomska Dagmara Roj .

. GMO.. czy Polska powinna zazwolić czy zakazać upraw tego typu?  działaniach unii względem ochrony środowiska?  .Co sądzisz o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful