Problemy Unii Europejskiej

Chrońmy świat!
Obowiązujące w Unii Europejskiej normy w zakresie ochrony środowiska należą do najwyższych na świecie. Są one efektem wieloletnich prac i obejmują szereg kwestii. Obecnie do najważniejszych problemów należą:  walka ze zmianami klimatu,  ochrona różnorodności biologicznej,  ograniczenie problemów zdrowotnych wynikających z zanieczyszczenia środowiska oraz bardziej odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Geneza Polityki Ochrony Środowiska w Unii Europejskiej
Rok 1972 uznaje się za początek budowania wspólnej polityki środowiskowej, wieloletnich programów działania w ochronie środowiska oraz opartego na zawartych w nich priorytetach prawa w postaci dyrektyw i rozporządzeń. Komisja Europejska przedstawiła Radzie Pierwszy Program Działań na lata 1973-1975. Sformułowane w nim zostały podstawowe zasady polityki ochrony środowiska WE, w tym zasada podejmowania środków ostrożności i prewencji oraz odpowiedzialności finansowej sprawcy zanieczyszczeń.

odpowiedzialności sprawcy za degradację środowiska.Czwarty Program Działań na okres 19871992 okazał się przełomowy dla polityki ochrony środowiska. W Jednolitym Akcie Europejskim z 1987 r. Wspólnota otrzymała podstawę prawną w kwestii działań podejmowanych w dziedzinie środowiska. prewencji. . a zawarte w nim przepisy wprowadziły zasady: ostrożności. naprawy szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu w pierwszym rzędzie u źródła. Do Traktatu EWG wprowadzono nowy tytuł "Środowisko naturalne". integracji z innymi politykami Wspólnoty oraz subsydiarności.

. 1993-1997. podejścia wertykalnego lub sektorowego). podejście horyzontalne. Program ten bazował na wzroście świadomości ekologicznej oraz był wyrazem współodpowiedzialności za przyszły rozwój Wspólnoty Europejskiej. Zastosowano w nim po raz pierwszy tzw. Był on po części realizacją założeń Traktatu z Maastricht. Sformułowano również priorytety działania w obszarze ochrony środowiska."Ku zrównoważeniu" Piąty Program Działań. w którym bierze się pod uwagę wszelkie przyczyny zanieczyszczeń (w odróżnieniu od poprzednio przyjętego tzw. który jako pierwszy określił osiągniecie zrównoważonego rozwoju jako główny cel UE. przedłużony do roku 2000.

Szósty Program Działań na Rzecz Środowiska zatytułowany "Środowisko 2010: Nasza przyszłość zależy od naszego wyboru" 20012010. . w tym mórz). Priorytetami są przeciwdziałanie zmianom klimatycznym (efektowi cieplarnianemu). dbałość o wpływ środowiska na zdrowie (surowsze normy). oszczędne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz rozsądna gospodarka odpadami (recykling). ochrona przyrody i bioróżnorodności (zwiększenie obszarów chronionych.

ma stać się najbardziej konkurencyjną i opartą na wiedzy gospodarką. . Unia Europejska do 2010 r. dołączono do niej rozdział dotyczący ochrony środowiska (Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE). Zgodnie z nią. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości. wyznacza również Strategia Lizbońska z 2000 r.) .Kierunek rozwoju Unii Europejskiej w pierwszym dziesięcioleciu XX w. zawarte przez Wspólnotę. W 2001 r.dotyczący ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz Konwencja Genewska z 1979 r. Istotnymi elementami kształtowania polityki ochrony środowiska w UE są również porozumienia międzynarodowe. Do najważniejszych z nich można zaliczyć Protokół z Kioto (1997 r.

Zasady i Prawo Ochrony Środowiska w UE Cele polityki UE w dziedzinie środowiska naturalnego zostały określone w art.  promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego.  ochrona zdrowia człowieka. 191 ust 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sposób następujący:  zachowanie. ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego.Cele. . w szczególności zwalczania zmian klimatu.  ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

.

Wśród regulacji sektorowych można wyróżnić następujące obszary tematyczne:  Powietrze i emisje przemysłowe  Woda  Przyroda i bioróżnorodność  Odpady  Chemikalia  Ochrona ludności  Hałas  GMO .Większość prawodawstwa UE w ochronie środowiska ma charakter sektorowy (dotyczy poszczególnych działów środowiska lub rodzaju uciążliwości).

Zwykła procedura prawodawcza .

.

Organy UE Zajmujące Się Ochorną Środowiska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej  Komisja Ochrony Środowiska. Środowiska  Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency)  Egzekwowanie Przestrzegania Unijnego Prawa Ochrony Środowiska  . Zdrowia i Praw Konsumentów w Parlamencie Europejskim (ENVI)  Rada Unii Europejskiej ds.

Wydatki na ochronę środowiska .

Egzekwowanie i przestrzeganie prawa Egzekwowanie przestrzegania unijnego prawa przez Komisję i Trybunał Sprawiedliwości UE  Możliwość nałożenia kar finansowych  Egzekwowanie przestrzegania unijnego prawa przed krajowymi organami administracyjnymi i sądowymi  .

.

dwutlenku azotu oraz ozonu troposferycznego. spalarni odpadów. ołowiu.  wymagania dotyczące pojazdów silnikowych. – np. . pyłów. zawartości ołowiu w benzynie i siarki w niektórych paliwach płynnych. niebezpieczne substancje chemiczne.  dyrektywy określające jakość produktów.  dopuszczalną emisje zanieczyszczeń do powietrza przez zakłady przemysłowe – dotyczą one emisji z zakładów przemysłowych. azbest. Dyrektywy te możemy podzielić na cztery grupy:  normy jakości powietrza – odnoszą się do dopuszczalnych wartości stężeń dwutlenku siarki. która wpływa na stopień zanieczyszczenia powietrza (głównie paliw) oraz określające ograniczenia produkcji i stosowania substancji zubożających warstwę ozonową. magazynów produktów petrochemicznych oraz ich dystrybucji do stacji paliw oraz emisji z dużych obiektów energetycznego spalania paliw.Ochrona powietrza Jakość powietrza w UE określa tzw. dyrektywa ramowa 96/62/WE.

Emisja zanieczyszczeń powietrza na świecie w roku 2006 .

detergentów. • zrzutów do wód niektórych substancji niebezpiecznych np. • wymagania w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. pestycydów. • warunków. . sposobu i częstotliwości pobierania próbek do analiz oraz metod oznaczania zawartości substancji w wodach i ściekach.Ochrona wód Unia Europejska przyjęła szereg regulacji w zakresie ochrony wód i gospodarowania zasobami wodnymi: • standardy wód pobieranych do konsumpcji. wód w kąpieliskach oraz wymagań dla zachowania życia ryb. mięczaków i skorupiaków. • zanieczyszczeń wód azotanami pochodzenia rolniczego. metali ciężkich.

.

.  dpowiednie składowanie i kontrola. baterie.  recykling i powtórne użycie. Zasada ta ma zastosowanie w szczególności w regulacjach dotyczących poszczególnych rodzajów odpadów (opakowania. Składowanie odpadów powinno być ostatecznością. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). powinny zostać bezpiecznie spalone. które nie mogą zostać poddane recyklingowi lub powtórnie użyte. wraki samochodowe. Odpady.Gospodarka odpadami Polityka Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania odpadami opiera się na trzech podstawowych zasadach:  zapobieganie powstawaniu odpadów. Jeśli nie jest możliwe zapobieżenie powstawaniu odpadów. jak najwięcej surowców powinno być odzyskiwanych z odpadów.

.

spycharki. ładowarki i koparkoładowarki.  żurawie wieżowe. Polskie wymagania nie były zgodne w tym obszarze z unijnymi. liniowe.  agregaty prądotwórcze.  maszyny i urządzenia fabryk elementów budowlanych.  kosiarki trawy. co spowodowało konieczność oceny zgodności wyrobów z wymaganiami i wprowadzenie obowiązku certyfikacji tych wyrobów.  koparki hydrauliczne.Ochrona przed hałasem Wprowadzenie europejskich norm spowoduje konieczność zmian konstrukcyjnych i wymagań jakościowych w stosunku do urządzeń:  sprzęt i maszyny budowlane. .  sprężarki.  generatory spawalnicze.  zmechanizowany sprzęt domowy.  ręczne kruszarki betonu i młoty.

GMO Postęp technologiczny i naukowy w dziedzinie genetyki spowodował konieczność kontroli rozmiaru zmian. ochrony środowiska (biologiczne oczyszczanie ścieków) i produkcji biopreparatów. . farmaceutycznego. Unia Europejska w celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska wprowadziła reglamentacje prawne w zakresie: • kontrolowanego wykorzystania genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów • zamierzonego uwalniania do środowiska genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów dostosowująca do postępu technicznego. jakie powodują te modyfikacje. Przepisy te dotyczą głównie przemysłu spożywczego.

.

Ochrona ludności .

.

. płoszenia.Ochrona bioróżnorodności i przyrody Najważniejszymi instrumentami prawnymi służącymi ochronie przyrody i bioróżnowrodności w Unii Europejskiej są:  Dyrektywa ptasia. Dyrektywa wprowadza zakaz niszczenia i zanieczyszczania naturalnych siedlisk ptaków.ustanawia ona system ochrony gatunków dzikiego ptactwa. niszczenia ich gniazd. występujących naturalnie na europejskim terytorium państw członkowskich. wybierania jaj oraz handlu żywymi lub martwymi okazami ptaków. chwytania i zabijania ptactwa przez człowieka. Dyrektywa zezwala na polowanie tylko określonych gatunków ptaków. Jednocześnie zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia określonego systemu kontroli praktyk łowieckich.

ich odtworzenia. w stosownych przypadkach.Dyrektywa siedliskowa.  .składa się ona z ochrony siedlisk i ochrony gatunków Celem utrzymywania sieci Natura 2000 jest umożliwienie zachowania typów siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków we właściwym stanie ochrony w ich naturalnym zasięgu lub.

• zasad oceny ryzyka dla człowieka i środowiska powodowanego przez te substancje.in.Chemikalia Prawo Unii Europejskiej w tym zakresie koncentruje się na sposobie wprowadzania do obrotu niebezpiecznych substancji chemicznych. znakowania i opakowania substancji niebezpiecznych. W tym obszarze dorobek prawny UE jest również bogaty. Szczegółowo opisują to dyrektywy i rozporządzenia Rady dotyczące m. . • listy substancji notyfikowanych.: • klasyfikacji. importu i eksportu niektórych z nich oraz oceny ryzyka ich oddziaływania na życie ludzkie i środowisko.

.

Dziękujemy za uwagę Wykonały: Katarzyna Krucz Paulina Łaszewska Patrycja Niewiadomska Dagmara Roj .

czy Polska powinna zazwolić czy zakazać upraw tego typu?  działaniach unii względem ochrony środowiska?  .Co sądzisz o... GMO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful