Czym s szkolenia online?

Marta Eichstaedt

Dzi dowiesz si «
1. Co to s webinaria, webcasty, szkolenia i spotkania online? 2. Kiedy wykorzystywa szkolenia online? 3. Jakie narz dzia maj programy do szkole online? 4. Co jest potrzebne do prowadzenia szkole online?

Jak b dziemy pracowa ? 
Chat do komunikacji z trenerem i uczestnikami Sesje pyta i odpowiedzi Ankiety Czas trwania - 1 godzina Prezentacja zostanie rozes ana mailem

Technika

Je li przestaniesz s ysze g os, napisz do mnie o tym na chacie

Poznajmy si
Jakie typu firm Pan / Pani reprezentuje? 
Firma us ugowa Firma produkcyjna Firma dystrybucyjna

Poznajmy si
Jakie stanowisko Pani / Pani zajmuje? 
Prezes, cz onek zarz du Dyrektor, menad er Specjalista W a ciciel przedsi biorstwa Wolny strzelec

Poznajmy si
Czy bra Pan/ Pani udzia w webinarium? 
Nie Tak, maksymalnie 5 razy Tak, wi cej ni 5 razy

Webinarium 

Ma charakter wyk adu Celem jest przekazanie pewnych, okre lonych tre ci Liczba uczestników od ok. 20 osób w gór Uczestnicy maj ograniczon mo liwo interakcji.

Warsztat online 

Ma charakter interaktywnego szkolenia Celem jest przekazanie i prze wiczenie okre lonych tre ci Liczba uczestników ok. 8-12 osób Uczestnicy maj du mo liwo interakcji

Spotkanie online

Ma charakter telekonferencji. Mo e s u y do: Spotka projektowych Spotka dzia owych Prezentacji dla klientów i rozmów z nimi

Do z go rogr
Nie korzystamy Praca w wirtualnych zespo ach Szkolenia Wydarzenia marketingowe Prezentacje sprzeda owe 0

orz st o s ot
16.5%

s online?
53.7%

18.5% 5.2% 6.0% 0 0 0 0 1 1

Badanie przeprowadzone na ponad 2300 respondentach biznesowych przez firm Citrix.

Cz s ot ni online s stosowane?
Czy bra Pan / Pani udzia w webinarium?
2% 45% 34% 19% Nie Tak Tak, w wielu Nie, nie znam tego narz dzia

Badanie przeprowadzone na ponad 996 respondentach biznesowych przez niemieck firm MsConsult.

Czas na pytania

Prosz u y czatu

Narz dzia w szkoleniach online 
Whiteboard, czyli tablica interaktywna

Narz dzia w szkoleniach online

Narz dzia w szkoleniach online
Czy tre ci szkolenia odpowiada y Twoim potrzebom. Oce w skali 1-5 (gdzie 1 = NIE a 5 = w 100% TAK).

1

2

3

4

5

Narz dzia w szkoleniach online 
Whiteboard, czyli tablica interaktywna Chat Ankiety Testy Dzielenie aplikacji Inne (nagrywanie, websafari)

Pro ramy do szkole online
Przyk ady:

Czas na pytania

Prosz u y czatu

Jak wykorzystywa to o szkole ? 

Cykl szkoleniowy tylko online Uzupe nienie szkole tradycyjnych Uzupe nienie szkole e-learnignowych

Trener prawie jak spiker radiowy i Åmultitaskin owyµ talent

Role w szkoleniach i spotkaniach online 
Trener Moderator 

Co-trener, co-moderator

Role w szkoleniach i spotkaniach online 
Twórca tre ci szkoleniowych Pracownik wsparcia technicznego Organizator

Narz dzia trenera
Komputer, z którego prowadzone jest szkolenie

Drugi komputer, na którym trener widzi, to co uczestnik

Narz dzia trenera

Zestaw dobrych jako ciowo s uchawek z mikrofonem

Mysz w czasie szkolenia trener du o klika

Narz dzia trenera

Szybkie cze internetowe.

Spokojne miejsce, z którego prowadzone b dzie szkolenie

Czas na pytania

Prosz u y czatu

Dzi kuj
Zapraszam na blo o e-learnin u i szkoleniach online http://martaeichelearning.wordpress.com/

Kontakt ze mn : Marta Eichstaedt marta.eich@ mail.com Tel. +48 790 43 71 61