Logistyka zaopatrzenia

w a cuchu dostaw
Opracowanie: dr Wojciech M. BANASiEWICZ

Logistyka zaopatrzenia zagadnienia
Logistyka zaopatrzenia w a cuchu dostaw; 2. Zarz dzanie materia ami; 2.1. zaopatrzenie; 2.2. zarz dzanie procesem zakupu; 2.3. ocena dostawcy/sprzedawcy i wspó praca z nim; 2.4. Kryteria wyboru dostawcy; 2.5. Szczególny przypadek ceny zakupu; 2.6. ród a ceny; 2.7. Inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami;
1.

- Magazynowanie, - Planowanie i sterowanie produkcj , - Transport zaopatrzeniowy, - Odbiór materia ów, - Kontrola jako ci,

Gromadzenie i usuwanie odpadów, 3. Szczególne znaczenie zapasów; 3.1. Koncepcja just-in-time (JIT); Definicja i elementy systemów JIT, Koncepcja JIT a tradycyjne koncepcje zarz dzania zapasami, 3.2. Planowanie potrzeb materia owych (MRP);
- Definicja i funkcjonowanie systemów MRP; - Systemy MRP II

3.3. Planowanie zasobów dystrybucji (DRP).

Logistyka zaopatrzenia w a cuchu dostaw

kopalnia

huta

transport

fabryka opakowa

transport

Zak ad Przetwórstwa ywno ci

transport

sklep detaliczny dom towarowy

klienci

B dziemy koncentrowali si na zaopatrzeniowej stronie systemów logistycznych, czyli na zakupach i zwi zanych z nimi dzia aniach sk adaj cych si na zarz dzanie materia ami. Warto zauwa y , e logistyczne systemy zaopatrzenia i dystrybucji podejmuj podobne dzia ania lub procesy, gdy w obu przypadkach decyzje dotycz transportu, magazynowania, manipulacji materia ami, zarz dzania i sterowania zapasami, gospodarki opakowaniami a tak e kilku innych dzia a .

Logistyka zaopatrzenia w a cuchu dostaw 
  

KOPALNIA HUTA FIRMA PRODUKUJ CA PUSZKI PRODUCENT WNO CI SKLEP DETALICZNY Z O ONO SYSTEMÓW
Ró nice w z o ono ci systemów logistycznych w poszczególnych firmach ± uczestnikach a cucha dostaw.

cz ci i us ug poprzez nabywanie. komponentów (pó fabrykatów). w celu ich zu ycia do produkcji lub odsprzeda y. materia ów. dzier awienie lub w inny legalny sposób.Logistyka zaopatrzenia w a cuchu dostaw podstawowe definicje Zakupy zaopatrzeniowe mo na zdefiniowa jako: Funkcj odpowiedzialn za pozyskiwanie wyposa enia. .

11 . Wilson (ed). lub przemys owej albo w celu wykorzystania ich w dziaaniu lub prowadzeniu zak adu produkcyjnego. Marketing Charakteristics of Industrial Goods and Buyers. A. biznesu. W: The Marketing of Industrial Products. J. którzy kupuj je ze wzgl du na potrzeby produkcji rolnej. instytucji ze wzgl du na wykonywany zawód lub wiadczone us ugi´. Hutchinson. London 1965 s.Logistyka zaopatrzenia w a cuchu dostaw podstawowe definicje Nabywców instytucjonalnych mo na okre li jako: Änabywców dóbr i us ug. Marrian.

The Free Press.Logistyka zaopatrzenia w a cuchu dostaw podstawowe definicje W koncepcji analizy a cucha warto ci dodanej M. Competitive Advantages: Creating and Sustaining Superior Performance.E. Porter. gdy jest on surowcem.Portera zaopatrzenie jest rozumiane jako dzia alno pomocnicza przyczyniaj ca si do uzyskania przewagi konkurencyjnej przez dan jednostk gospodarcz poprzez dodanie warto ci. gdy jest produktem finalnym (w czaj c w to serwis posprzeda ny)´. a cuch warto ci mo na zdefiniowa jako: Ähoryzontalny plan procesu. w którego takcie jest dodawana warto do produktu pocz wszy od momentu. .E. New York 1985. a sko czywszy. M.

"Strategia Zarz dzania Zaopatrzeniem". 1.Logistyka zaopatrzenia w a cuchu dostaw Rys.. Warszawa 1998 r. Integracja przep ywów materialnych wewn trz przedsi biorstwa ród o: Sarjusz-Wolski Z. . Agencja Wydawnicza Placet.

‡Opakowania ‡Inne materia y Transport/ sk adowanie produkcja Transport/ sk adowanie Transport/ sk adowanie wykorzystanie Magzyn fabryczny Procesy produkcji Magazyn wyrobów gotowych Magazyn Regionalny Lub Magazyn po rednika Klient Lub konsument ZAPASY ZAPASY pó produkty ZARZ DZANIE MATERIA AMI ZARZ DZANIE DYSTRYBUCJ FIZYCZN FAZA WEJ CIOWA FAZA WYJ CIOWA ZARZ DZANIE LOGISTYCZNE . s. PWE.97 Zaopatrzenie/ zakup ‡Surowce ‡Podzespo y ‡Cz ci markowe ‡Cz sci niemarkowe. Zakupy zaopatrzeniowe.Zakres zarz dzania logistycznego ród o: Keneth Lysons. 2004.

Zakupy zaopatrzeniowe. 2004. PWE.Zakres zarz dzania logistycznego ród o: Keneth Lysons. s.99 produkcja Zakupy zaopatrzeniowe finanse marketing dystrybucja materia y pó produkty wyroby gotowe informacje .

PLANOWANIE I STEROWANIE PRODUKCJ .SZCZEGÓLNY PRZYPADEK CENY ZAKUPU .TRANSPORT ZAOPATRZENIOWY .OCENA DOSTAWCY/SPRZEDAWCY I WSPÓ PRACA Z NIM .KRYTERIA WYBORU DOSTAWCY .RÓD A CENY INNE CZYNNO CI ZWI ZANE Z ZARZ DZANIEM MATERIA AMI .ODBIÓR MATERIA ÓW .GROMADZENIE I USUWANIE ODPADÓW .KONTROLA JAKO CI .ZARZ DZANIE PROCESEM ZAKUPU .MAGAZYNOWANIE .Zarz dzanie materia ami ZAOPATRZNIE .

 Definicja zarz dzania materia ami (jedna z mo liwych): Äplanowanie i kontrola przep ywu materia ów.Zarz dzanie materia ami Integracja systemu zaopatrzenia i dystrybucji jest niezmiernie wa na dla sprawnego i efektywnego zarz dzania logistycznego a cuchem dostaw ± zarz dzania a cuchem logistycznym. zarz dzanie i sterowanie zapasami oraz gromadzenie i usuwanie odpadów. które s cz ci logistycznego systemu zaopatrzenia´. magazynowanie. . odbiór materia ów. kontrol jako ci materia ów. transport zaopatrzeniowy. planowanie produkcji. Zarz dzanie materia ami zwykle obejmuje nast puj ce czynno ci: zaopatrzenie.

Zarz dzanie materia ami . Zaopatrzenie mo e by z o onym procesem.] ÄW zale no ci od sytuacji zaopatrzenie mo na zdefiniowa . . [Def. zrozumie i którym trudno jest zarz dza . Proces zaopatrzenia czy uczestników a cucha dostaw i zapewnia po dan jako tworzon przez dostawców w tym a cuchu. który czasami trudno zdefiniowa . jako proces pozyskiwania dóbr i us ug dla firmy´.zaopatrzenie Efektywne zaopatrzenie w towary i us ugi przyczynia si do przewagi konkurencyjnej danej organizacji. w w szym zakresie jako akt zakupu towarów i us ug dla firmy. Lub w szerszym zakresie.

10. Zdefiniowanie i ocena wymaga u ytkownika. Ocena pozosta ych dostawców. Przeprowadzenie analizy rynku. Okre lenie wszystkich mo liwych dostawców. Ocena wykonania dostawy. Porter. 1985. 1. jak i us ug na rynkach przemys owych.Zarz dzanie materia ami . 3. 9. Okre lenie lub powtórna ocena potrzeb. Wst pna selekcja wszystkich mo liwych róde zaopatrzenia. Poni sze dzia ania tworz ce proces zaopatrzenia stosuje si zarówno w przypadku zakupu zarówno dóbr. 4. s.E.zaopatrzenie M. [1] M. Competitive Adventage.E. New York. Okre lenie typu zakupu. Wybór konkretnego dostawcy. 2. Podj cie decyzji. kupowanie ró nych rodzajów materia ów i monitorowanie wykonawstwa [1] W zwi zku z tym zaopatrzenie ma podstawowe znaczenie dla kszta towania powi za miedzy uczestnikami a cucha dostaw. Free Press. 11. 6. e obejmuje ono takie czynno ci jak: kwalifikowanie nowych do-stawców. czy produkowa we w asnym zakresie czy dokona zakupu. 8. 7. 11-16 . Przyj cie dostawy produktu lub us ugi. Porter w swoim a cuchu warto ci wyja ni strategiczne znaczenie zaopatrzenia wynikaj ce z faktu. 5.

kontrolny). e by prosta ale i Ocena efektywno ci procesu zakupu (etap . Realizacja procesu zakupu (mo z o ona).zarz dzanie procesem zakupu Mo na wyró ni nast puj ce etapy procesu zarz dzania zakupem. 2. Okre lenie niezb dnego poziomu nak adów (czasu i informacji). ponowienie). 3. Okre lenie typu zakupu (nowo . 4. umo liwiaj ce jego maksymaln efektywno : 1.Zarz dzanie materia ami .

Odnosi si to zw aszcza do firm. i wspó praca z dostawcami/sprzedawcami stanowi istotn cz skutecznych strategii zaopatrzenia. Zwi zki z dostawc przyczyniaj si do budowania przewagi konkurencyjnej firmy ju na etapie zaopatrzenia. . Dlatego te program zarz dzania zaopatrzeniem powinien Äpracowa ´ na tak przewag konkurencyjn . co wynika z potrzeby zapewnienia przez ca y czas odpowiedniej poda y wysokiej jako ci materia ów po optymalnym cznym koszcie zakupu.Zarz dzanie materia ami . które zmniejszaj liczb swoich dostawców. czy przewaga ta opiera si na niskich kosztach.ocena dostawcy/sprzedawcy i wspó praca z nimi  Wiele firm odnosz cych sukcesy dostrzeg o kluczow rol . niezale nie od tego. a tak e fakt. Strategia zatrudniania mniejszej liczby sprzedawców cz sto oznacza zawarcie sojuszu lub nawi zania partnerstwa z wybranymi dostawcami/sprzedawcami. zró nicowaniu czy na orientacji firmy na obs ug wybranej niszy rynkowej. jaka odgrywa zaopatrzenie w zarz dzaniu a cuchem dostaw. jak firma próbuje zdoby na swoim rynku. cz sto z jednoczesnym wdro eniem programów kompleksowego zarz dzania jako ci (TQM) lub systemów just-in-time (JIT) w produkcji i zapasach.

d ugoterminowej obs udze) (niestabilna sytuacja finansowa dostawcy stwarza niebezpiecze stwo zak ócenia Po dane cechy (czynniki. które mog z okre lonych powodów wp yn na wybór dostawcy ± usystematyzowane wed ug przyj tej logiki) Lokalizacja dostawcy (nale y okre li kryteria) Znaczenie czynników wp ywaj cych na wybór dostawcy (powinno wynika z przyj tej strategii firmy =>strategii zaopatrzenia =>) .kryteria wyboru dostawcy    Jako (TQM) Niezawodno Potencja sterowanie produkcj ) (element programu kompleksowego zaradzania jako ci ) (obiekty produkcyjne danego dostawcy i ich zdolno ci/umiej tno ci techniczne. zarz dcze i organizacyjne oraz Kondycja finansowa regularnej.Zarz dzanie materia ami .

RFQ}) .Zarz dzanie materia ami . Negocjacje (z potencjalnymi dostawcami) {request .szczególny przypadek ceny zakupu ród a ceny Rynki towarowe (gie dy). Oferta cenowa (analiza oferty cenowej. Katalogi z cenami. zapytanie o cen for quotes.

szczególny przypadek ceny zakupu Hierarchia metod pomiaru cen Poziom operacyjny Najni sza cena podstawowa/jednostka Najni szy koszt dostawy wraz z wy adunkiem Poziom taktyczny Najni szy koszt ca kowity firmy Najni szy koszt ca kowity firmy w ca ym a cuchu dostaw Najwy sza warto ca kowita zaoferowana ostatecznemu klientowi ostatniej firmy w a cuchu dostaw Poziom strategiczny .Zarz dzanie materia ami .

Zarz dzanie materia ami . Koszty produkcji s wynikiem ró nego oddzia ywania dostawców pozornie podobnych surowców. bezpo rednio wp ywaj na zapotrzebowanie na przestrze magazynow . obj to ci .szczególny przypadek ceny zakupu KOSZTY OPERACYJNO/LOGSTYCZNE Koszty przyj cia (odbioru) i przygotowania do u ytku (koszty przep ywu miedzy przyj ciem produktu a rozpocz ciem procesu wytwarzania). Koszty logistyczne s wa ne zarówno w górnej jak i w dolnej cz ci strumienia procesu przep ywu. S to g ówne koszty zapasów. kszta tem) Koszty zwi zane z wielko ci partii dostawy . (koszty zwi zane z wag . niezb dne manipulacje. cen jednostkow dostarczanych dóbr i zwi zane z tym przep ywy pieni ne.

Zarz dzanie materia ami . Gromadzenie i usuwanie odpadów . Transport zaopatrzeniowy. Odbiór materia ów Kontrola jako ci.inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami    Magazynowanie (wymagane obiekty). Planowanie i sterowanie produkcj .

.Zarz dzanie materia ami .planowanie i sterowanie produkcj Planuj c produkcj nale y wzi pod uwag : Liczb jednostek okre lonego produktu. Czas niezb dny do ich wytworzenia. która musi by wytworzona. Dost pno materia ów i maszyn potrzebnych do wytworzenia wymaganej liczby jednostek produktu w okre lonym terminie.inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami .

planowanie i sterowanie produkcj Poda wyrobów gotowych Popyt wewn trzny na wyroby gotowe Poda wyrobów gotowych w magazynie (zapasy) Poda wytworzonych wyrobów gotowych Popyt wewn trzny na surowce Poda surowców W magazynie (zapasy) Zakup surowców .Zarz dzanie materia ami Popyt rynkowy na wyroby gotowe .inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami .

od którego s one przemieszczane do zak adu produkcyjnego nabywcy.  Sterowanie przez dostawc /sprzedawc (Sytuacje takie zdarzaj si przy dostawach na warunkach FOB). Przesy ki przyspieszone. e transport na wej ciu domyka luk czasowo przestrzenn istniej c mi dzy nabywc a sprzedawc lub dostawc .inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami .Zarz dzanie materia ami . Wybór rodka transportu. Dzia alno tego transportu wspiera dzia alno firmy w tym sensie. .transport zaopatrzeniowy Transport zaopatrzeniowy zaczyna si u dostawcy materia ów.

Reklamacje z tytu u szkód. .inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami -odbiór materia ów  Sprawdzanie.Zarz dzanie materia ami .

kontrola jako ci  Normy jako ciowe.Zarz dzanie materia ami . Znaczenie jako ci. . Statystyczna kontrola jako ci.inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami .

inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami -gromadzenie i usuwanie odpadów  Warto odpadów. Usuwanie odpadów. .Zarz dzanie materia ami .

 Systemy MRP II. Planowanie zasobów dystrybucji (DRP) . - Planowanie potrzeb materia owych (MRP). Koncepcja JIT a tradycyjne koncepcje zarz dzania zapasami.Szczególne znaczenie zapasów - Koncepcja just-in-time (JIT). Definicje i funkcjonowanie systemów MRP. Definicje i elementy systemów JIT.

Na ka dej takiej karcie wyszczególnione s ilo ci niezb dne do uzupe nienia zapasów i dok adny czas uruchomienia dostawy uzupe niaj cej. celem systemów opartych na koncepcji just-in-time jest zarz dzanie cyklami realizacji zamówie i eliminacji marnotrawstwa. opracowanego przez Toyota Motor Company. Koncepcja just-in-time jest zamerykanizowan wersj systemu KANBAN. KANBAN. .Szczególne znaczenie zapasów. Koncepcja just-in-time (JIT). Nazwa nawi zuje do kart informacyjnych do czonych do wózków za pomoc których dostarcza si niewielkie ilo ci potrzebnych podzespo ów i innych materia ów. Ogólnie bior c. Definicje i elementy systemów JIT.

Krótkie cykle realizacji zamówienia. Koncepcja just-in-time (JIT). . Wysoka jako albo zero defektów. 3. 4. Definicje i elementy systemów JIT. Cz sto uzupe niane ilo ci poszczególnych dóbr. Zero zapasów. Zamawianie bardzo ma ych partii cz ci i bardzo krótkie czasy dostaw pozwalaj radykalnie skróci cykle realizacji zamówienia (czasy dostaw) w systemach JIT.Szczególne znaczenie zapasów. 2. (2) U podstaw koncepcji JIT le cztery g ówne za o enia: 1.

III. Boyst Jr.Postawy i post powanie w systemach tradycyjnych oraz w systemach JIT Czynnik zapasy Zapas bezpiecze stwa Serie produkcyjne Czas przestawienia produkcji Wielko kolejki Czas dostaw Kontrola jako ci Dostawcy/klienci ród a zaopatrzenia pracownicy partii dostawy System tradycyjny aktywa tak d ugie Wed ug amortyzacji urz dze EOQ niezb dne W granicach tolerancji Istotne cz przeciwnicy Wiele szkoleni ci nie krótkie zminimalizowany 1 na 1 eliminowane krótszy Ca y proces partnerzy jedno zaanga owani System JIT pasywa ród o: na podstawie: W. .M. W: Preecedingst of the 1988 Conference f the American Prodctions & Inventory Control Society (APICS). s. JIT American style.468.

[minimalizacja kolejek] System JIT minimalizuje kolejki (tj. [zmniejszy zapasy] W koncepcji JIT d y si do wyeliminowania nadmiernych zapasów u nabywcy jak i u sprzedawcy. w której akcent spoczywa na jako ci i d eniu do znajdywania rozwi za korzystnych dla obydwu stron . 5. 2. 6. (3) Cele JIT: 1. wzajemnego zaanga owania odbiorcy i dostawcy w partnersk wspó prac . 4. czas oczekiwania kolejnych linii produkcyjnych) zapewniaj c dostawy materia ów i podzespo ów do miejsc w których s one potrzebne i we w a ciwym czasie. [jako ] Systemy JIT wymagaj zapewnienia wysokiej jako ci dostarczanych firmie produktów i podzespo ów oraz wyj tkowo wysokiej jako ci dzia a logistycznych na wej ciu do systemu firmy. [krótsze. [krótsza seria produkcji] Systemy JIT oznaczaj zazwyczaj dla firm wdra aj cych krótsze serie produkcji cz ste przestawienie linii produkcyjnych z jednego produktu na drugi. Koncepcja just-in-time (JIT). [wspó praca obustronnie korzystna] Koncepcja JIT wymaga silnego. stabilne cykle realizacji zamówie (czasy dostawy)] Koncepcja JIT zak ada skrócenie cyklów realizacji zamówie i ich stabilizacj w celu punktualnego zaspokojenia zapotrzebowania na wi ksze ilo ci zapasów. 3.Szczególne znaczenie zapasów.

Materials Requirements Planing. których celem jest prze o enie g ównego harmonogramu produkcji na roz o one w czasie zapotrze-bowanie netto na zapasy i planowane pokrycie tych potrzeb wed ug poszczególnych pozycji. s.22 . regu decyzyjnych i rejestrów. New York 1075. System MRP sk ada si z ci gu logicznie ze sob powi zanych proce-dur. McGraw-Hill. Planowanie potrzeb materia owych (materials requirements planing ² MRP) MRP dotyczy zw aszcza zaopatrzenia w materia y i cz ci do produkcji. na które popyt zale y od popytu na okre lony produkt ko cowy. System MRP umo liwia obliczanie zapotrzebowania netto na poszczególne pozycje zapasów. Orlicky. ustalanie ich rozk adu w czasie i okre lenie w a ciwych ilo ci pozwalaj cych je pokry .Szczególne znaczenie zapasów. [*] [*] J.

cz ci i produktów na potrzeby zaplanowanej produkcji i dostaw do klienta.Szczególne znaczenie zapasów. 3. harmonogramów dostaw i zakupów. Planowanie dzia a produkcyjnych. Utrzymanie mo liwie najni szego poziomu zapasów. Planowanie potrzeb materia owych (materials requirements planing ² MRP) (2) Cele systemu MRP: 1. 2. . Zapewnienie wystarczaj cej ilo ci materia ów.

Planowanie potrzeb materia owych (materials requirements planing ² MRP) (3) Schemat ÄSystem planowania potrzeb materia owych (MRP)´ Zamówienia klientów G ówny harmonogram produkcji Prognozy popytu Zestawienie (rejestr) materia ów PROGRAM MRP Zestawienie (rejestr) zapasów Wyniki i sprawozdanie .Szczególne znaczenie zapasów.

Szczególne znaczenie zapasów. Program planowania potrzeb materia owych. . ISF). MPS). BMF). Zestawienie (rejestr) stanu zapasów (inventory status file. Zamówienie (rejestr) materia ów (bill of materiale file. Wyniki i sprawozdania. Planowanie potrzeb materia owych (materials requirements planing ² MRP) (4) Obliczanie zapotrzebowania na cz ci produkcji (w sekwencjach): G ówny harmonogram produkcji (master production schedule.

zanim zd si one pojawi i podjecie niezb dnych dzia a koryguj cych. Koordynowanie czynno ci zwi zanych z zamawianiem materia ów we wszystkich miejscach systemu logistycznego firmy. Okre lenie problemów i potencjalnych zak óce w a cuchu dostaw.Szczególne znaczenie zapasów. . MRP ² podsumowanie i ocena systemów >>WRA LIWO SYSTEMU NA SYGNA Y Z RYNKU<< Zalety: D enie do utrzymania zapasu bezpiecze stwa na rozs dnym poziomie oraz do zminimalizowania lub wyeliminowania zapasów tam. Opracowanie harmonogramów produkcji na podstawie faktycznego oraz prognozowanego popytu na produkty ko cowe. Przydatno w przypadku produkcji w partiach lub w produkcji przerywanej albo przy pprocesach monta u. gdzie to mo liwe.

Szczególne znaczenie zapasów. Systemy te nie s zwykle tak wra liwe na krótkookresowe wahania popytu. z drugiej strony. Zarówno koszty zamówie . jak metody oparte na koncepcji punktu zamawiania (chocia . wprowadzenie do niego zmian mo e by czasami trudne. w którym zamawia mniejsze ilo ci produktów dostarczanych wtedy. MRP ² podsumowanie i ocena systemów >>WRA LIWO SYSTEMU NA SYGNA Y Z RYNKU<< Wady: Wdro enie tych rozwi za wymaga zastosowania szybkich komputerów a kiedy system ju funkcjonuje. Cz sto staj si one zbyt z o one i czasami nie funkcjonuj zgodnie z oczekiwaniami. nie wymagaj równie utrzymania tak wysokich zapasów. kiedy s one potrzebne. jak i koszty transportu mog rosn w miar jak firma obni a poziom zapasów i d y do stworzenia bardziej skoordynowanego systemu. .

Nale y wspomnie o po czeniu koncepcji MPR II i JIT (okre lan mianem MPR III). marketingowych czy finansowych . MPR II pozwala firmie dodatkowo zintegrowa planowanie finansowe z podstawow dzia alno ci logistyczn . Obecnie s wdra ane coraz bardziej wra liwe koncepcje. Szczególne znaczenie zapasów. . która mo e okre li kierunek rozwoju logistyki w produkcji i w ca ej firmie. produkcyjnych. MRP II wykorzystuje si do planowania i zarz dzania wszelkimi zasobami organizacji. znajduje zastosowanie we wszystkich funkcjach planistycznych organizacji. MRP II jest doskona ym narz dziem planistycznym pozwalaj cym opisa prawdopodobne rezultaty wdra ania strategii logistycznych. Jest to kompleksowa metoda planistyczna. która pozwala na po czenie wszystkich obszarów funkcjonalnych firmy w zintegrowan ca o .Planowanie zasobów produkcyjnych (manufacturing resource planning ² MRP II) MPR II jest znacznie bardziej z o onym zestawem narz dzi ni Äzwyk e´ planowanie potrzeb materia owych.(co si stanie je li???). przy czym metoda ta wykracza daleko poza zwyk e sterowanie zapasami czy nawet sterowanie produkcj .

obejmuj cy ca y system. plan zamawiania potrzebnych produktów gotowych. Najbardziej zauwa alna ró nica miedzy systemami MPR a DRP to taka. . zmieniaj cych si potrzeb rynkowych. uznanego jako popyt niezale ny i posuwa si (niejako) do ty u. Szczególne znaczenie zapasów. a nast pnie oblicza wielko zapotrzebowania brutto i netto na materia y do produkcji w planowaniu zasobów dystrybucji (DRP) wychodzi si od popytu na wyroby gotowe. ustalaj c realistyczny i racjonalny.Planowanie zasobów dystrybucji (distribution resource planning DRP) Podczas gdy w planowaniu potrzeb materia owych (MRP) ustala si g ówny harmonogram produkcji. e w systemie DRP mo na wielokrotnie dostosowywa harmonogramy dostaw do dynamicznych.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful